Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha Stránka 1 z 10

2 OBSAH PROGRAMU 1. Úvod Použité podklady Spolupracující složky Obecné cíle 2. Vlastní program Úkoly pro metodika prevence Cílové skupiny Žáci a) Působení prostřednictvím specifické primární prevence b) Působení prostřednictvím nespecifické primární prevence Pedagogičtí pracovníci a) Vzdělávání pedagogů b) Metodické, učební materiály a další pomůcky c) Metody práce Rodiče Další aktivity a možnosti na škole, specializované programy Řešení přestupků 3. Závěr Stránka 2 z 10

3 1. ÚVOD: 1.1. Použité podklady zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dokument Strategie prevence rizikových projevů chování mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období , MŠMT ČR Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ze dne 9. února 2005 Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (s přílohami), ze dne 9. února 2005 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: / ze dne 16. října 2007 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / ze dne 29. srpna 2000 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j / ze dne 7. Dubna 2009 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: / ze dne 23. března 1999 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: / ze dne 11. března 2002 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: / , MŠMT Volný čas a prevence u dětí a mládeže, MŠMT 2002 Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních, MŠMT 1999 Národní vzdělávací osnovy pro vzdělávání metodiků primární prevence škol a školských zařízení Další dokumenty a pokyny uvedené na adrese Stránka 3 z 10

4 1.2. Spolupracující složky Vedení školy, výchovní poradci, třídní učitelé a ostatní pedagogové Odbor školství, mládeže a sportu MHMP Orgán sociálně právní ochrany na obvodním úřadu pro Prahu 10 European Action on Druha (EAD) Projekt S DĚTMI V POHODĚ Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 10 Policie ČR Městská policie hl. m. Prahy Národní ústav pro vzdělávání Unicef Elio, o.s. SK Slavia Praha AC Sparta Praha Spolupráce bude probíhat v několika rovinách: realizace preventivních aktivit na škole vzdělávání pedagogů pedagogicko-psychologická práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem bude zajišťována odborníky PPP 1.3. Obecné cíle zvyšování odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví rozvoj a podpora sociálních kompetencí zajištění informovanosti žáků i pedagogů školy v oblasti sociálně patologických jevů (dále jen SPJ) zajištění nabídky volnočasových aktivit systematické působení proti hrozbám uvedeným ve Strategii prevence SPJ propojení a využití aktivit ostatních subjektů systému resortu školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast primární prevence, tj. vyžívat služeb a poznatků školského poradenského zařízení (metodika prevence) a krajského školského koordinátora prevence Stránka 4 z 10

5 2. VLASTNÍ PROGRAM 2.1. Úkoly pro metodika prevence vytváří MPP, koordinuje a kontroluje jeho realizaci, informuje o jeho vypracování a obsahu pedagogické pracovníky školy účastní se akreditovaných kurzů a seminářů o problematice sociálně patologických jevů zprostředkuje poznatky a materiály z jednotlivých školení týkající se této problematiky ostatním pedagogickým pracovníkům školy zorganizuje semináře či přednášky odborníků zabývajících se sociálně patologickými jevy bude zajišťovat spolupráci s ostatními orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci prevenci sociálně patologických jevů seznámí pedagogické pracovníky školy se systémem pro oznamování a vyšetřování šikanování (je kladen důraz na včasné podchycení všech známek sociálně patologických jevů) dohlédne, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování pro žáky i pedagogy spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli i vedením školy na prevenci záškoláctví bude i nadále shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných zařízení pomůže doplňovat odbornou literaturu z oblasti problematiky agresivního chování, šikanování a dalších sociálně patologických jevů povede a průběžně bude aktualizovat databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů umístí na příslušném místě kontakty a telefonní čísla institucí, které se zabývají problematikou sociálně patologických jevů spolupracuje s výchovnými poradcemi a třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje soc. patologických jevů bude provádět orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytne základní poradenskou činnost či zajistí péči odpovídajícího odborného pracoviště 2.2. Cílové skupiny Žáci a) Působení prostřednictvím specifické primární prevence Vzhledem k aktuální situaci na naší škole a k analýze současného stavu problematiky sociálně negativních jevů na škole bude prevence SPJ u dětí a mládeže zahrnovat aktivity Stránka 5 z 10

6 především v následujících oblastech: záškoláctví agrese a šikanování vandalismus a jiné formy násilného chování užívání návykových látek ohrožování mravní výchovy mládeže netholismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) problematika bezpečnosti nejen ve škole problematika příjmu potravy (bulimie, anorexie) problematika sebepoškozování Na základě stanovení si těchto oblastí plánujeme v rámci specifické primární prevence následující aktivity: Pro vybrané ročníky akce a přednášky na téma dle aktuální potřeby: kriminalita mládeže a drogová problematika (Policie ČR) pro 1. až 3. ročník duben 2013 návštěva Muzea městské policie + přednáška pro1. ročníky Kriminalita mládeže - prosinec 2012 návštěva Muzea městské policie (pro začínající řidiče) pro vyšší ročníky - květen 2013 besedu o sexuální výchově a nebezpečí HIV/AIDS přiměřená a nutná sebeobrana (teorie i praxe) první pomoc (ve spolupráci s leteckou záchrannou službou) bezpečnost na silnici, alkohol za volantem (městská policie) hepatitida její druhy, ochrana před možnou nákazou a případné následky pro všechny žáky školy: na škole bude dostatek materiálů k problematice sociálně patologických jevů (nástěnky, kabinet VP a metodika prevence - videokazety, DVD, knihy, časopisy, propagační materiály) pro vybrané třídy pokračování projektu European Action on Drugs - závazek projekce vybraného dokumentu s problematikou drogové závislosti V letošním roce doběhne pokračování projektu Zdravé město Praha 2012 prevence sociálně patologických jevů spolupráce vybrané třídy/ tříd s týmem odborníků. Realizace projektu ZMP 2012 pro třídy všechny 1 ročníky i s třídními učiteli září - prosinec 2012 všechny žáky zahrnuje výchova ke zdravému životnímu stylu, která se realizuje i prostřednictvím vyučovacích předmětů a prolíná i mezipředmětově: předmět: český jazyk a literatura 1. roč. témata ve slohovém útvaru vypravování samostatná práce žáků Stránka 6 z 10

7 2. roč. témata ve slohovém útvaru dopis zamyšlení samostatná práce žáků 3. roč. témata ve slohovém útvaru výklad samostatná práce žáků 4. roč. témata ve slohovém útvaru úvaha samostatná práce žáků, literární téma: Současná světová a česká literatura (např. knihy generace beatniků, R. Johna, ) předmět: anglický jazyk, německý jazyk konverzace i písemné práce na dané téma (můj denní program, zdraví, sport, koníčky, volný čas ) předmět: občanská nauka viz tematické plány jednotlivých ročníků a ŠVP jednotlivých oborů 1. a 2. roč. téma: Člověk v lidském společenství rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikace a zvládání konfliktů, duchovní život člověka, sekty témata: Náročné životní situace člověka, psychohygiena, životní styl Sociálně patologické jevy; Nejčastější formy závislostí 3. roč. téma: Rozdíly mezi ideály a reálným životem společnosti Občanství a občanská společnost Občan v demokratické společnosti Návštěva parlamentu a senátu ČR 4. roč. téma: Svět práce; dále referáty a besedy k filozofickým a náboženským tématům (od antického Řecka po současnost) dle zájmu žáků či doporučení učitele b) Působení prostřednictvím nespecifické primární prevence a prostřednictvím tradic školy Sportovní a volnočasové aktivity: lyžařský kurz Sportovní kroužky dle možností pedagogů tělesné výchovy a zájmu studentů (sportovní lezení v Modřanech, stolní tenis, volejbal, aerobic) účast na soutěžích, přeborech a pohárech v kopané, atletice, košíkové, odbíjené, orientačním běhu sportovní den školy rozšíření aktivit na multifunkčním hřišti školy možnost využití multifunkčního hřiště a stolního tenisu i mimo výuku odbíjená kurz sebeobrany plavání, bruslení turnaj ve florbalu turnaj v ledním hokeji návštěvy utkání, exkurse a beseda stadion SK Slavia Praha návštěvy utkání AC Sparta Praha Stránka 7 z 10

8 Kulturní akce: školní divadelní představení - říjen 2012 Klub mladého diváka (Mgr. Sobotková) popř. akce dle aktuální nabídky festival jeden svět Akce v oblasti vědy a poznání: exkurze dle zaměření jednotlivých oborů seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce pro vybrané studenty 4. ročníku kurz o problematice EcoDesignu prezentace pracovišť ČVUT Praha, výběr 4. ročníků poznávací zájezd Londýna a Paříže, výběr studentů angličtiny účast na olympiádách, soutěžích a přehlídkách na různých úrovních - školní, oblastní kola (matematika, fyzika, český jazyk a literatura, ) návštěva Památníku Terezín návštěva ZOO Praha Návštěva pražských historických objektů Další volnočasové aktivity: soutěže, přehlídky, prezentace na škole (dny otevřených dveří): stipendijní program ČD pro studenty prezentace akce Postavme školu v Etiopii, pomoc při organizování sbírky projekt environmentální výchovy, snaha zapojit co nejvíce žáků (rozvíjet ekologické myšlení a cítění, třídění odpadu, exkurze, ), témata environmentální výchovy navíc prolínají řadou témat ČJL, ON, TV a dalších předmětů (podporují rovněž zdravý životní styl), konkrétně viz učební plány jednotlivých předmětů Světový pochod za mír a nenásilí pod patronací UNICEF pravidelná spolupráce s dětským domovem ve Zbraslavi (organizace finanční sbírky, pomoc při organizaci vánočních oslav, návštěvy v domově, sportovní turnaj v kopané ) pomoc při organizování veřejné finanční sbírky na Projekt Šance děti ulice Tradice školy: je využívána pomoc žáků při organizaci akcí, které reprezentují školu a při prezentacích školy (např. Den otevřených dveří, Schola Pragensis, maturitní ples školy a další) je podporována a umožňována reprezentace žáků na různých soutěžích je využívána spolupráce žáků na vytváření internetových stránek školy je podporována možnost zakoupit si tričko s logem školy je oceněn nejlepší absolvent SŠES věcnou odměnou Stránka 8 z 10

9 Pedagogičtí pracovníci a) Vzdělávání pedagogů Bude vyhotoven v rámci Zprávy o plnění MPP seznam aktivit, kterých se pedagogové zúčastnili, a jejich hodnocení. Dle aktuální nabídky a aktuálních potřeb vyučujících se uskuteční případná školení, besedy apod. b) Metodické, učební materiály a další pomůcky: Vyučující (i žáci) si mohou půjčit ve školní knihovně tyto tituly, které se dotýkají problematiky SPJ : 1. beletrie, 2. odborná literatura, 3. videokazety, 4. časopisy, 5. DVD, 6. propagační materiály. c) Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody. Výchova ke zdravému životnímu stylu a EVVO prolíná mezipředmětově. Některé používané metody práce: výklad samostatná práce (slohové práce na určená témata, referáty, informace z tisku, tvorba prezentací a projektů ) besedy (s učitelem, pozvanými odborníky), diskuse skupinová práce ve třídě apod. práce s třídním kolektivem Rodiče Usilujeme o zapojení rodiny do řešení vzniklých problémů, informujeme rodiče o možnostech školního metodika prevence a výchovného poradce, informujeme o možnosti spolupráce s dalšími organizacemi, o možnostech využívat konzultačních hodin i osobních schůzek s pedagogy. Proto podporujeme: spolupráci třídního učitele s rodiči (průběžně - na třídních schůzkách i individuálně) spolupráci výchovných poradců a metodika prevence s rodiči, pomoc při řešení problémů týkajících se žáků (individuálně, průběžně) osvětovou činnost pro rodiče (na třídních schůzkách, předání informací či konkrétních materiálů, nástěnky) Naší snahou je i motivace rodičů ke spolupráci v rámci minimálního programu, o realizaci Stránka 9 z 10

10 MPP je informována Školská rada 2.3. Další aktivity a možnosti na škole, specializované programy: konzultační hodiny metodika prevence a výchovných poradců dle dohody žákům i pedagogům bude k dispozici studovna s odbornou literaturou, beletrií, videotékou, s přístupem na internet, možností studia odborných časopisů apod. vypracovává se evidence žáků s SPU a je vedena evidence žáků s neomluvenými hodinami (řešení a prevence záškoláctví, v této souvislosti jsou vedeny pohovory a výchovné komise s žáky a rodiči) 2.4. Řešení přestupků Výchova k odpovědnému jednání je podpořena i školním řádem, kde jsou jasně formulována pravidla chování, práva a povinnosti pro žáky i vyučující. Na jeho vytváření se podíleli prostřednictvím předmětových komisí všichni vyučující školy a bylo přihlédnuto i k připomínkám a zájmům žáků. Řešení přestupků probíhá v souladu se školním řádem. Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni žáci i rodiče. V případech, kdy selže prevence na škole a kdy se vyskytnou žáci, kteří budou v podezření ze zneužívání návykových látek, dealerství apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením (viz doporučení MŠMT ČR v Koncepci ): individuální pohovor se žákem podle zjištěných informací, pak spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky uvědomění školského úřadu (viz pokyn ministra školství) v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě v případě dealerství oznámení věci policii. 3. ZÁVĚR Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu. Podle výsledků mohou být modifikovány. Zpráva o plnění programu za příslušný školní rok bude předložena vedení školy. Poznámka: Další aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů budou v průběhu realizace programu doplňovány podle aktuálních potřeb. Stránka 10 z 10

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

3. Cíl minimálního preventivního programu 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle

3. Cíl minimálního preventivního programu 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle Minimální preventivní program Zdravý životní styl Střední průmyslová škola textilní, příspěvková organizace, Tyršova 1, Liberec Účinnost od: 1. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. E. Zajíčková 1. Úvod Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace Zpracovatel: Mgr. Martina Hubková

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 I. Úvod ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 Při tvorbě preventivní strategie vychází naše škola z celostátních dokumentů, tedy z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod

Více

STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ)

STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) V souladu s Metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Oblasti rizikového chování ve škole 3. Organizace a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více