Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah Úvod Jak pracovat s katalogem Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK..."

Transkript

1

2 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě tematická nabídka projektových kurzů Projektové kurzy pro jednotlivé zájemce realizované na pracovišti VISK Praha Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel Etika v sociální práci Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Supervize a pracovník v sociálních službách úvod do problematiky Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Zákon o sociálních službách v aktuální znění Projektové kurzy určené pro kolektivy a realizované v místě objednavatele poskytovatele sociálních služeb se sídlem ve Středočeském i Aktivizace seniorů Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Komunikace s klientem (v sociálních službách) úvod do problematiky Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách Práce s klienty se středně těžkou a těškou formou demence v pobytových sociáních službách pro seniory Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb PVK - Závazná hromadná přihláška na projektový vzdělávací kurz realizovaný v prostorách poskytovatele sociálních služeb

3 Obsah Nabídka neprojektových kurzů VISK termínový kalendář Nabídka neprojektových kurzů VISK tematická nabídka Legislativa Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách Komunikace Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním Měkké dovednosti Řešení konfliktních situací při poskytování sociální služby Ostatní Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb úvod Mediátor vyjednavač v zátěžových situacích Kvalita poskytovaných sociálních služeb nabídka konzultací a auditu Nabídka neprojektových kurzů VISK na zakázku Závazná přihláška na vzdělávací kurz vzdělávání v sociálních službách

4 Úvod Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, ohlédnutí za rokem 2014 v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách (DVSS) ukazuje, že tento segment naší hlavní činnosti se i v tomto roce velmi dynamicky rozvíjel. Portfolio vzdělávacích programů, k nimž VISK získal akreditaci, se již na dosah přiblížilo magické hranici stovky programů. Velmi úspěšně se ve spolupráci se zařízeními poskytujícími sociální služby podařilo splnit požadavky první a druhé etapy projektu OP LZZ Profesním vzděláváním ke kvalitě a také zvládnout desítky zakázkových akcí, připravených podle požadavků a potřeb jednotlivých objednatelů. Trend rostoucího počtu tzv. zakázek na míru pokračuje a promítne se zcela určitě i do roku 2015, jehož programovou nabídku na první pololetí máte před sebou. Tradičně reflektuje zpětnou vazbu klientů dalšího vzdělávání a reaguje na aktuální potřeby praxe. Nepochybuji o tom, že si v programové nabídce každý z Vás najde témata, která Vás zaujmou a budou důležitá pro Váš další profesionální rozvoj jak v rámci povinného vzdělávání, tak vzdělávání nepovinného, které je již nyní dle možností organizací často využíváno. I v letošním roce budeme pokračovat v nabídce a rozšiřování služeb dalšího vzdělávání pro zdravotnický personál v zařízeních poskytujících sociální služby, a to ve stejném režimu jako vloni, tj. na základě včasně formulovaného požadavku objednavatele. Chtěl bych upozornit na další důležitou oblast, do které směřujeme od roku nabídku nových služeb pro sociální zařízení. Jedná se o oblast kvality práce v sociálních službách. Posuzování kvality práce a poskytovaných služeb je jednou z priorit kontrolní činnosti a její monitoring a hodnocení se budou i v následujících letech rozvíjet a prohlubovat. Proto nově nabízíme konzultace a metodiku ke sledování kvality služeb, přípravu a konzultace k auditům, supervizi apod. Nabídku těchto služeb najdete v závěru programové nabídky DVSS (str. 26). Certifikát kvality, který jsme v roce 2014 obdrželi od MPSV, i profesionální přístup našich metodiků jsou zárukou kvalitního dalšího vzdělávání, odpovídajícího potřebám odborného rozvoje pracovníků organizací poskytujících sociální služby stejně jako pracovníků správních úřadů a dalších institucí, zabývajících se touto problematikou. Naše nová programová nabídka DVSS, kterou máte v tuto chvíli před sebou, je samozřejmě k dispozici také v elektronické podobě na kde v průběhu roku bude zveřejňována i řada aktualit a informací o nových programech, které budou průběžně akreditovány. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského e mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015 a těším se na pokračování spolupráce s Vámi. Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského e 5

5 Jak pracovat s katalogem Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Katalog obsahuje projektovou nabídku kurzů v rámci projektu VISK Profesním vzděláváním ke kvalitě i neprojektovou volnou nabídku kurzů na toto pololetí, k dispozici je v závěru katalogu i široká nabídka vzdělávacích kurzů, které je možné zrealizovat na zakázku přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb. Na začátku projektové i neprojektové nabídky je přehled nabízených kurzů s termíny. Projektová nabídka obsahuje 30 akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání a 1 kvalifikační kurz, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb ze Středočeského e. 11 kurzů dalšího vzdělávání a 1 kvalifikační kurz se uskuteční ve vzdělávacím středisku VISK Pštrossova 15, Praha 1 (jsou určeny pro jednotlivé zájemce) a 19 kurzů je možné v uvedených termínech zrealizovat přímo u poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském i (určeny pro pracovní kolektivy). Neprojektová nabídka obsahuje 5 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které se uskuteční ve vzdělávacím středisku VISK Pštrossova 15, Praha 1 v uvedených termínech. Nabídka realizace kurzů na zakázku obsahuje téměř 100 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které je možné zrealizovat přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb. Akreditovaných kurzů průběžně přibývá, jejich aktuální výčet i s krátkou anotací najdete na našich webových stránkách. I v roce 2015 je možné realizovat zakázkové kurzy pro zdravotníky dle vyhlášky MZČR č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Jednodenní kurzy jsou ohodnoceny 4 kreditními body. Kurzy jsou určeny pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky. Vzhledem k nutnosti žádat o akreditaci dle výše uvedené vyhlášky MZČR pro každý kurz zvlášť je třeba požadovat tento typ akreditace 5-6 týdnů před termínem uskutečněním kurzu. Přihlášky a podmínky pro přihlašování Pokyny k přihlašování projektových kurzů jsou uvedeny přímo před přehledem nabízených kurzů (kurzy pro jednotlivce prostřednictvím on-line přihlášky z webu VISK, kurzy pro kolektivy prostřednictvím projektové hromadné přihlášky zaslané em nebo poštou). Kvalifikační kurz je určen pro max. 15 účastníků, ostatní kurzy pro max. 12 účastníků. U projektových kurzů budou uspokojeni zájemci dle pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity kurzu. K přihlášení jednotlivých účastníků do neprojektových kurzů doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete e- mailem na nebo na případně poštou na adresu: VISK, Pštrossova 15, Praha 1. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro případnou fakturaci u neprojektových kurzů. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení změny v ových adresách zařízení sociálních služeb, úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady (týká se pouze neprojektových kurzů) U každého kurzu ve volné neprojektové nabídce jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 6

6 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - PVK VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE realizuje v současné době projekt v OP LZZ PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu - vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském i Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A Projekt je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách včetně vedoucích pracovníků a nekvalifikovaným pracovníkům v sociálních službách ve Středočeském i. Projektové vzdělávací kurzy probíhají od ledna 2014 do června Celkem se uskuteční 90 kurzů dalšího vzdělávání a 3 kvalifikační kurzy. Všechny kurzy mají akreditaci MPSV. Vzdělávání je organizačně realizováno ve třech pololetích. Již proběhlo: 1. pololetí (leden červen 2014) 30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz 2. pololetí (červenec prosinec 2014) 30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz V následujícím období proběhne: 3. pololetí (leden červen 2015) 30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz Na každé pololetí je připraven přehled vzdělávacích kurzů, který je součástí katalogu VISK Nabídky vzdělávání v sociálních službách na dané pololetí. Katalog je v tištěné podobě rozesílán na všechny poskytovatel sociálních služeb ve Středočeském i, aktuální stav nabídky projektových kurzů bude k dispozici také na Na kurzy připravené pro jednotlivé zájemce se přihlašuje on-line přihláškou prostřednictvím webu obor 10 - ESF Profesním vzděláváním ke kvalitě. Kurzy dalšího vzdělávání se naplňují do počtu 12 účastníků, kvalifikační kurz do počtu 15 účastníků. Účastníci budou do kurzu zařazováni podle pořadí došlých přihlášek. Na kurzy připravené pro kolektivy poskytovatelů sociálních služeb, jež budou probíhat přímo v místě objednavatele, je třeba se přihlásit prostřednictvím hromadné projektové přihlášky, kterou najdete za nabízenými kurzy a bude též k dispozici na Přihlásit na jeden kurz je možné 12 účastníků. Vzdělávání je pro uvedenou cílovou skupinu ZDARMA! Informace podá Mgr. Kateřina Lesová, tel , Bc. Andrea Kožuchová, tel , PhDr. Iva Stefanová, tel Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 7

7 Termínový kalendář projektu PVK Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena až Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory Supervize a pracovník v sociálních službách úvod do problematiky Komunikace s klientem (v sociálních službách) úvod do problematiky Dokumentace při poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany Zákon o sociálních službách v aktuálním znění A71 Praha 0 Kč A71 Praha 150 hod. 0 Kč A71 Praha 0 Kč A73 Středočeský 0 Kč A71 Praha 0 Kč A71 Středočeský 0 Kč A71 Praha 0 Kč A71 Středočeský 0 Kč A72 Praha 0 Kč Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb A72 Středočeský 0 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb A73 Středočeský 0 Kč Etika v sociální práci A71 Praha 0 Kč Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách A71 Středočeský 0 Kč Zákon o sociálních službách v aktuálním znění A71 Praha 0 Kč 8

8 Termínový kalendář projektu PVK Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby A71 Středočeský 0 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách A72 Praha 0 Kč A71 Středočeský A74 Středočeský 0 Kč 0 Kč A71 Praha 0 Kč Aktivizace seniorů A71 Středočeský 0 Kč Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením A72 Středočeský A71 Středočeský 0 Kč 0 Kč Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb A75 Středočeský 0 Kč Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách A71 Středočeský 0 Kč Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách A71 Středočeský 0 Kč Aktivizace seniorů A72 Středočeský 0 Kč Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele A71 Praha 0 Kč A72 Středočeský A71 Středočeský A72 Středočeský 0 Kč 0 Kč 0 Kč A71 Praha 0 Kč 9

9 Tematická nabídka PVK kurzy v Praze Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě tematická nabídka projektových kurzů Projektové kurzy pro jednotlivé zájemce realizované na pracovišti VISK Praha Na tyto kurzy se přihlašujete on-line přihláškou prostřednictvím webu obor 10 ESF Profesním vzděláváním ke kvalitě. Kurzy dalšího vzdělávání se naplňují do počtu 12 účastníků, kvalifikační kurz do počtu 15 účastníků. Účastníci budou do kurzu zařazováni podle pořadí došlých přihlášek. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod. Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je zajištění kvalifikační úrovně pracovníků v sociálních službách, zejména posílení jejich schopností a dovedností poskytnout sociální službu na základě standardu kvality v sociálních službách. Součástí kurzu je i odborná praxe související se sebezkušeností - teoreticky probíraná témata jsou propojována s praktickými činnostmi účastníků kurzu. - Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb včetně souvisejícího sociálně právního minima, restriktivní opatření. - Základní etické principy při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách s důrazem na lidská práva, důstojnost, předcházení závislosti osob na sociální službě. - Metody sociální práce a krizová intervence. - Komunikační a asertivní dovednosti. - Základy psychologie a psychopatologie. - Základy zdravovědy, první pomoci, problematika zdravotního postižení. - Stimulační techniky, relaxace, sebereflexe, šetrná sebeobrana. - Základy pečovatelství a ošetřovatelství. - Základy výchovné a aktivizační práce. - Hygiena a epidemiologie v sociálních službách, péče o domácnost. Prezenční studium má časovou dotaci 100 hodin. Na prezenční výuku bude navazovat odborná praxe s časovou dotací 50 hodin. Informace o rozvrhu a organizaci výuky budou podány účastníkům kurzu na prvním prezenčním setkání Předpokládané ukončení kurzu Určeno: Pracovníkům v sociálních službách - kvalifikační kurz dle 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a 37 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují u poskytovatelů sociálních služeb se sídlem Lektor: Tým lektorů Zahájení Čas: Čís. kód: kurzu: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky kurzu s vedením dokumentace od jednání se zájemcem přes uzavírání smluv a vedení dokumentace o poskytování služby až k ukončování poskytování sociální služby. Absolventi kurzu se naučí získané znalosti aplikovat v praxi vzhledem k druhu služby a cílové skupině, naučí se aplikovat odpovídající právní rámec a seznámí se s principy tvorby vnitřních pravidel pro 10

10 Tematická nabídka PVK kurzy v Praze nastavení dokumentace. - Úvod do problematiky vedení dokumentace v sociálních službách. - Vymezení základního právního rámce pro vedení dokumentace v oblasti poskytování sociálních služeb a pro správu vnitřních pravidel. - Dokumentace vztahující se k jednání se zájemcem, odmítnutí zájemce, uzavření smlouvy. - Smlouva o poskytování sociálních služeb vnitřní pravidla. - Dokumentace vztahující se k průběhu poskytování sociální služby individuální plánování, přehodnocování, záznamy o činnosti. - Dokumentace k ukončení poskytování sociální služby uchování dokumentace. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Etika v sociální práci Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou etiky v sociální práci. Vysvětleny budou pojmy etika, morálka, problém, dilema a další termíny vztahující se k tématu. Účastníci se naučí používat rozlišné přístupy k řešení problematických situací na základě etických principů a přístupů. Pozornost bude věnována vztahu člověka k sobě samotnému i k životu vně jeho osobnosti, dovednosti rozlišit dilema a umět s ním zacházet s ohledem na jeho etický rozměr a na svou roli v rámci dané situace. - Úvod do etiky v sociální práci. - Etika, morálka, svědomí, problém, dilema, sociální práce, standardy kvality a další pojmy vztahující se k tématu. - Odlišné etické principy a přístupy při řešení situací. - Témata související se vztahem člověka k sobě samému sebepojetí, pokora. - Témata související se vztahem člověka k životu, rodině, okolí úcta k životu, utrpení, nemoc, smrt, péče o umírající, etické přístupy k těmto oblastem. - Definování a vzorové příklady dilemat a problémů, etické přístupy při jejich řešení, rizika při použití jednotlivých přístupů a jejich eliminace a zvládání. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Mgr. Vladislav Fryč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním právním rámcem sociálních služeb, s povinnostmi poskytovatele služeb, se správným postupem při jednání se zájemcem a s problematikou zvyšování kvality sociálních služeb. Účastníci se seznámí s různými způsoby informování zájemce o poskytování sociální služby i se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb. Formou workshopu si procvičí praktickou aplikaci získaných teoretických poznatků. - Úvod právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice. - Jednání se zájemcem o poskytování sociálních služeb a informování zájemců. - Povinnosti poskytovatele sociálních služeb a jejich naplňování kompetence poskytovatele a dalších institucí. - Zvyšování kvality sociálních služeb a stížnosti. - Workshop praktické uplatnění teoretických poznatků. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. 11

11 Tematická nabídka PVK kurzy v Praze Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách Vzdělávací program je zaměřen na problematiku paliativní péče v ČR. Účastníci získají přehled o formách paliativní péče a naučí se je rozlišit. Budou seznámeni s postupy, jak s lidmi přijímajícími paliativní péči efektivně pracovat a komunikovat. Důraz bude kladen na oblast paliativní péče z pohledu pracovníků v sociálních službách. - Principy paliativní péče. - Možnosti a limity paliativní péče v různých prostředích (pobytové sociální služby - domov seniorů, hospic, nemocnice, LDN, terénní sociální služby pečovatelská služba, odlehčovací služba, mobilní hospic a domácí péče). - Psychosociální aspekty paliativní péče potřeby osob na konci života, komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich rodinami. - Paliativní péče v kontextu práce pracovníků v sociálních službách. Lektor: Mgr. Milena Vaňková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Vzdělávací program je zaměřený na oblast agrese a násilí v podmínkách sociálních služeb. Účastníci si prohloubí teoretický základ v této oblasti a osvojí si strategie a dovednosti, uplatnitelné při úspěšném zvládání agresivního chování a násilí. Důraz bude kladen na dovednosti komunikační. - Úvod do problematiky agresivity a násilí. - Agresivita a násilí - slovníček pojmů, morálkou a kulturou schvalované normy. - Agresivní chování - stavy projevující se agresí a jejich příčiny, projevy agresivního chování, agrese, násilí a konflikt jako porucha v komunikaci. - Zvládání a prevence slovního konfliktu a agresivního jednání klienta/uživatele. - Zvládání fyzického násilí, agrese. - Mobbing jako interpersonální forma agrese a násilí. - Vybraná pravidla asertivity, dvanáct asertivních práv. - Supervize podpora pomáhajících profesionálů, sebereflexe. - Diskuse, otázky a odpovědi. Lektor: Mgr. Monika Čermáková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Supervize a pracovník v sociálních službách úvod do problematiky Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami využívání supervize jako prostředku předcházení vyhoření. Účastníci se zorientují v jednotlivých typech supervize, naučí se vyjednávat o svých potřebách při uzavírání kontraktu a prakticky se seznámí s případovou supervizí. - Úvod do problematiky supervize. - Zkušenosti účastníků se supervizí. - Specifika pomáhajících profesí, motivace pro práci v pomáhající profesi. 12

12 Tematická nabídka PVK kurzy v Praze - Podpora a potřeby pracovníků v sociálních službách. - Stres, syndrom vyhoření, supervize, vývoj, typy supervize, supervizní kontrakt. - Požadavky na supervizi z hlediska pracovníka v sociálních službách. - Případová supervize skupinová. - Ukázka skupinové případové supervize. - Diskuze, ověření naplnění cílů kurzu a hodnocení kurzu. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách. Lektor: PhDr. Panajota Domínová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Cílem kurzu je získat základní informace z oblasti ergoterapie. Účastníci se seznámí s přístupy ergoterapeuta v sociálních službách, porozumí uplatnění ergoterapie v sociálních službách a zorientují se ve vztahu ergoterapie k procesu individuálního plánování průběhu sociální služby. Během kurzu si účastníci osvojí využití některých ergoterapeutických přístupů a činností, které vedou k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti klienta. - Seznámení s pojmy ergoterapie, sociální služby, rehabilitace, disabilita, samostatnost, soběstačnost ad. - Historie a zařazení oboru, uplatnění ergoterapeuta nejen v sociálních službách, rozdělení ergoterapie, vztah ergoterapie a dalších oborů, vztah ergoterapie a sociálních služeb, přístup zaměřený na klienta. - Využití ergoterapie pro individuální plánování s klientem v sociálních službách, zaměření na osoby se zdravotním postižením a seniory, konkrétní přístupy, hodnocení, terapie. - Praktická ukázka činnosti ergoterapeuta - možnosti úpravy prostředí, kompenzační pomůcky, trénink kognitivních funkcí, nácvik ADL apod. - Individuální dotazy, příklady z praxe vztahující se k probíraným tématům, doplňující otázky a odpovědi. Lektor: Mgr. Kamila Veselá Eliášová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Vzdělávací program je zaměřen na zásady první pomoci při život ohrožujících stavech v době před příjezdem záchranné služby. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých postupů a technik. Úvod do problematiky. Teoretická část: - Povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky. - Složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS). - Vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci. - Obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce. - Posloupnost výkonů zachraňujících život. - Zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením (dech, pulz, vědomí). - Vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením. - Poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů. Praktická část: - Nácvik resuscitace, vyšetření postiženého. - Bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha. - Zástava krvácení, obvazová technika. Závěrečné shrnutí zopakování podstatného, diskuse. 13

13 Tematická nabídka PVK kurzy v Praze Lektor: Mgr. Dagmar Maršálková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A72 Zákon o sociálních službách v aktuálním znění Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účastníci se zorientují v jednotlivých ustanoveních zákona, poznají aktuální úpravy zákona a souvisejících předpisů a naučí se získané znalosti aplikovat v praxi s vědomím souvisejícího právního rámce. - Úvod do zákona o sociálních službách, předmět úpravy, související právní předpisy. - Příspěvek na péči - seznámení se s účelem příspěvku na péči, podmínky pro jeho přiznání a výplatu, kontrola využívání příspěvku. - Druhy sociálních služeb, jejich formy. - Úhrada za poskytování sociálních služeb, smlouva o poskytování služby. - Registrace poskytovatelů sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, inspekce kvality sociálních služeb. - Činnosti sociální práce podle zákona o sociálních službách. - Předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. - Kompetence a povinnosti obecních úřadů v rámci výkonu přenesené působnosti podle zákona. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Jitka Cardová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A72 Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 14

14 Tematická nabídka PVK kurzy v místě objednavatele Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě tematická nabídka projektových kurzů Projektové kurzy určené pro kolektivy a realizované v místě objednavatele poskytovatele sociálních služeb se sídlem ve Středočeském i Na tyto kurzy se přihlašují poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím hromadné projektové přihlášky, kterou najdete za posledním kurzem. Přihlásit na jeden kurz je možné 12 účastníků. Aktivizace seniorů Cílem kurzu je prohloubení vědomostí a dovedností pro práci se seniory, orientace v technikách práce se seniory a změna postojů v přístupech k aktivizaci seniorů. Účastníci kurzu se zorientují v potřebné odborné terminologii a seznámí se s řadou postupů a činností, využitelných v práci se seniory. Teoretická část - uvedení do problematiky: - Objasnění použitých pojmů - aktivizace, aktivní stáří, příznaky stáří, demence, motivace k aktivizaci, ageismus, mezigenerační solidarita ad. - Význam motivace. Praktická část: - Techniky práce, druhy aktivizací. - Význam aktivizace v praxi. Zpětná reflexe - pochopení problematiky aktivizace, zvládnutí techniky práce. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Bc. Petra Kadlečková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A72 Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi prevence a řešení problémů v oblasti duševního zdraví. Důraz bude kladen na vysvětlení principu zdravého životního stylu a dalších preventivních postupů, na signály včasného rozpoznání rizika ohrožení syndromem vyhoření, na proaktivní přístup k vlastnímu zdraví i na možnosti poskytnutí odborné pomoci pro sebe i spolupracovníky v případě potřeby. Duševní hygiena: - Úvod do problematiky duševního zdraví, holistický přístup k problematice zdraví, WHO a duševní zdraví. - Reálné životní perspektivy, základy focusingu (jak poznávat tělesné pocity a jak s nimi pracovat), individuální vnímavost osobnosti na stres. - Autoregulace osobnosti v oblasti duševní, sociální, kulturní a duchovně spirituální. - Prevence stresové zátěže, pozitivní životní orientace, zásady zdravého životního stylu. - Poradenství v oblasti psychohygieny. Syndrom vyhoření: - Definice a historie burnoutu, rizikové faktory, projevy vyhoření, vývojová stádia a fáze. 15

15 Tematická nabídka PVK kurzy v místě objednavatele - Prožívání syndromu vyhoření ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, projevy syndromu vyhoření v chování jedince. - Možnosti pomoci, prevence, odborná pomoc. Závěrečné shrnutí, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: PhDr. Miluše Pořádková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A72 Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování a osvojit si metody práce s problémovým klientem. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a s pravidly aktivního naslouchání. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům, především legislativnímu zakotvení ZLP. Předvedeny budou ukázky některých úchopů a držení v rámci užití restrikcí. - Historie a filosofie sociálních služeb u nás a ve světě, transformace sociálních služeb. - Humánní přístup ke klientovi s rizikem v chování. - Právní zakotvení restrikcí a ZLP. - Problémové chování a jeho typy. - Primární a sekundární prevence chování s rizikem. Lektor: Mgr. Monika Čermáková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Cílem kurzu je seznámit účastníky s pozicí klíčového pracovníka tak, aby poznali a porozuměli jeho roli, poznali jeho kompetence a byli informováni o tom, jaké znalosti a dovednosti jsou potřebné pro výkon této pozice. Ze získaných informací a sebereflexe budou účastníci schopni identifikovat vlastní silné a slabé stránky pro určitý způsob podpory. - Základy individuálního plánování požadavky zákona o soc. službách (standard č. 5, 88 zákona č. 108/2006 Sb.), provázanost s dalšími standardy kvality se zaměřením na roli klíčového pracovníka, charakteristika cílové skupiny. - Role a pracovní pozice klíčového pracovníka. - Kompetence klíčového pracovníka. - Dovednosti, znalosti a schopnosti. - Etické souvislosti, odpovědnost a rizika. - Spolupráce s dalšími zainteresovanými osobami, předávání informací v týmu. - Identifikace vlastních silných kompetencí účastníků a kompetencí, ve kterých potřebují další podporu. Lektor: Mgr. Lucie Bicková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Komunikace s klientem (v sociálních službách) úvod do problematiky Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí a zlepšení komunikativních dovedností pracovníků poskytujících přímou péči, pomoc i podporu příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou 16

16 Tematická nabídka PVK kurzy v místě objednavatele poskytovány sociální služby v domovech pro seniory, pečovatelských službách a specializovaných zařízeních. - Úvod do problematiky. - Komunikace, pojem komunikace, formy komunikace. - Faktory ovlivňující komunikaci, předpoklady dobré komunikace. - Motivace ke komunikaci, sociální role. - Specifika komunikace v rámci organizace poskytující sociální služby. - Komunikační styly. - Komunikace s klientem ve specifických podmínkách. - Závěrečné shrnutí, diskuse. Lektor: PhDr. Marcela Škábová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách Cílem programu je porozumět technikám a metodám deeskalace napětí u uživatelů sociálních služeb včetně právního zakotvení a znalosti 89 zákona č. 108/2006 Sb. Účastníci se seznámí s metodou aktivního naslouchání, odvracení pozornosti, rozptýlení. V průběhu kurzu si budou moci předkládané metody a techniky prakticky vyzkoušet. - Právní zakotvení restrikcí a ZLP, zvláště 89 zákona č. 108/2006 Sb. - Křivka agrese. - Deeskalace napětí a práce s vlastním sebeovládáním. - Řešení zadaného případu ve skupinách. - Seznámení se s aktivním nasloucháním, odvrácením pozornosti, rozptýlením. - Nácvik jednotlivých technik. - Závěrečné shrnutí, diskuse. Lektor: Mgr. Monika Čermáková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou ochrany práv občanů - uživatelů služby. Vysvětleny budou základní pojmy související s tématem. Účastníci se naučí definovat porušení práv uživatelů a procvičí si vyhledávání a identifikaci situace možného porušení práv uživatelů služby. Získají zkušenosti v práci s vymezením hranic práva mezi uživatelem a personálem, uživatelem a uživatelem a s vytvářením mechanismů, jak porušování práv předcházet. Seznámí se se souvislostmi základních lidských práv a jejich naplňováním při poskytování sociálních služeb. - Úvod do problematiky. - Cvičení Jaká máme práva. - Jak se tato práva projevují při poskytování sociálních služeb. - Ochrana práv uživatelů v zákoně o sociálních službách, souvislost SQ2 s dalšími SQSS. - Zákonné normy a odkazy na zprávy ze systematických návštěv zařízení sociálních služeb veřejného ochránce práv. - Práva a povinnosti opatrovníků. - Práva v průběhu sociální služby. - Komentář a diskuze k cvičením. - Závěrečné shrnutí, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. 17

17 Tematická nabídka PVK kurzy v místě objednavatele Lektor: Mgr. Dana Syslová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou demence u seniorů v pobytových sociálních službách a naučit je účinným postupů práce s těmito klienty. - Obecné přístupy ke klientům pobytových sociálních služeb. - Speciální přístupy k uživateli se středně těžkou a těžkou formou demence a dovednosti pro jejich praktické využití. - Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu poskytované sociální služby v domově se zvláštním režimem. - Role klíčového pracovníka a jeho propojení s další prací s klientem s demencí. - Význam individuálního plánu pro uživatele sociální služby v domově se zvláštním režimem. - Dovednost v získávání informací o klientovi s demencí. - Diskuse, otázky a odpovědi. Lektor: PhDr. Miluše Jůnová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A73 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A72 Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Cílem kurzu je prohloubit teoretický základ v oblasti týmové spolupráce, kultivovat dovednosti týmové spolupráce, rozvíjet a upevnit schopnost spolupracovat v týmu. Charakter kurzu je interaktivní, účastníci budou pracovat ve skupinách a společně analyzovat postavení jednotlivých členů v týmu. Výsledkem bude poznání, proč chceme přináležet k různým skupinám, dále porozumění účelu, který sleduje práce v týmu. Účastník kurzu bude v průběhu schopen vysvětlit model skupinového rozvoje a růstu, dynamiku skupinového výkonu, efektivity a soudržnosti, pochopí dynamiku týmových rolí a norem, zvýší hladinu vědomí vlastních silných i slabých stránek pro týmovou práci. Na základě znalosti týmových rolí budou absolventi kurzu umět využít předností jednotlivých pracovníků/kolegů při týmové spolupráci, rozvinou dovednost spolupracovat a komunikovat s jinými pracovníky ve vlastní organizaci, případně být partnerem v týmu pro jiné specialisty. Porozumí povaze a roli vztahů a komunikace ve skupinách/týmu, porozumí rizikům práce v týmu, seznámí se se způsoby budování týmů, založenými na zkušenostech úspěšného týmu. - Tým jako součást organizace poskytovatele sociálních služeb, skupiny a týmy v sociální oblasti a jejich činnost v rámci sociální práce, stupně vývoje skupiny a týmu (týmová dynamika). - Role a rutina v sociálních službách, efektivita týmu a faktory ovlivňující efektivitu týmové spolupráce pro zlepšení poskytovaných sociálních služeb, praktická cvičení zaměřená na role v týmu. - Sociální interakce a komunikace v týmu s ohledem na sociální práci a sociální služby, konflikty v týmu. - Diagnostika pozice v týmu v organizaci (jak jsme vnímáni svými kolegy). - Týmová spolupráce v sociálních službách, cesta ke spolupráci shrnutí hlavních bodů. Lektor: Mgr. Milena Vaňková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A72 18

18 Tematická nabídka PVK kurzy v místě objednavatele Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Cílem kurzu je získat základní informace z oblasti ergoterapie. Účastníci se seznámí s přístupy ergoterapeuta v sociálních službách, porozumí uplatnění ergoterapie v sociálních službách a zorientují se ve vztahu ergoterapie k procesu individuálního plánování průběhu sociální služby. Během kurzu si účastníci osvojí využití některých ergoterapeutických přístupů a činností, které vedou k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti klienta. - Seznámení s pojmy ergoterapie, sociální služby, rehabilitace, disabilita, samostatnost, soběstačnost ad. - Historie a zařazení oboru, uplatnění ergoterapeuta nejen v sociálních službách, rozdělení ergoterapie, vztah ergoterapie a dalších oborů, vztah ergoterapie a sociálních služeb, přístup zaměřený na klienta. - Využití ergoterapie pro individuální plánování s klientem v sociálních službách, zaměření na osoby se zdravotním postižením a seniory, konkrétní přístupy, hodnocení, terapie. - Praktická ukázka činnosti ergoterapeuta - možnosti úpravy prostředí, kompenzační pomůcky, trénink kognitivních funkcí, nácvik ADL apod. - Individuální dotazy, příklady z praxe vztahující se k probíraným tématům, doplňující otázky a odpovědi. Lektor: Mgr. Kamila Veselá Eliášová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A72 Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory Kurz je zaměřený na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních služeb pro seniory. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět významu a podstatě individuálního plánování a zorientovat je v povinnostech poskytovatele sociálních služeb pro seniory, vyplývajících ze zákona. Účastníci poznají nástroj pro zjišťování osobního cíle uživatele a seznámí se s obsahem dokumentace individuálního plánování. - Význam, podstata a zásady plánování služby v pobytových službách pro seniory, požadavky ze zákona o soc. službách (kritéria standardu č. 5, povinnosti poskytovatelů - 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb.), provázanost s dalšími standardy kvality. - Klíčový pracovník, jeho role, kompetence, odpovědnosti. - Metody plánování služby s komunikujícím uživatelem rozhovor zaměřený na zjišťování osobního cíle s ohledem na specifika cílové skupiny. - Metody plánování služby s uživatelem s obtížemi v komunikaci specifické metody ke zjišťování osobního cíle s ohledem na možnosti a potřeby cílové skupiny. - Dokumentace k individuálnímu plánování, její vedení a uložení, způsob předávání informací, způsob hodnocení plánů. - Metodika - pravidla pro individuální plánování v pobytových sociálních službách pro seniory. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Lektor: Mgr. Dana Zavadilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A71 Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Vzdělávací program je zaměřen na zásady první pomoci při život ohrožujících stavech v době před příjezdem záchranné služby. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých postupů a technik. Úvod do problematiky. Teoretická část: - Povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky. 19

19 Tematická nabídka PVK kurzy v místě objednavatele - Složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS). - Vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci. - Obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce. - Posloupnost výkonů zachraňujících život. - Zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením (dech, pulz, vědomí). - Vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením. - Poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů. Praktická část: - Nácvik resuscitace, vyšetření postiženého. - Bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha. - Zástava krvácení, obvazová technika. Závěrečné shrnutí zopakování podstatného, diskuse. Lektor: Bc. Vojtěch Groulík, DiS. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A73 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A74 Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A75 20

20 PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ Závazná hromadná přihláška na projektový vzdělávací kurz realizovaný v prostorách poskytovatele sociálních služeb Název kurzu: Místo konání (v prostorách objednavatele): Kód kurzu: Termín dle nabídky: Údaje o organizaci poskytovateli sociálních služeb: Název: Adresa: (ulice čp., místo, PSČ): Osoba oprávněná k přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce, funkce Telefon: IČ: Údaje o účastníkovi kurzu: 1. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 2. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 3. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 4. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 5. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 6. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 7. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 8. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 9. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 10. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 11. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: 12. Titul, jméno, příjmení: Datum a místo narození: Vyplněné přihlášky zasílejte em na adresu: Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 21

21 Termínový kalendář neprojektových kurzů VISK Nabídka neprojektových kurzů VISK - termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Délka kurzu Cena za účastníka Práce se zadluženým klientem hmotná nouze v sociálních službách Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním Řešení konfliktních situací při poskytování sociální služby Mediátor vyjednavač v zátěžových situacích A71 Praha 1100 Kč A71 Praha 1100 Kč A71 Praha 1100 Kč A71 Praha 1100 Kč A71 Praha 1100 Kč 22

22 Tematická nabídka neprojektových kurzů VISK Nabídka neprojektových kurzů VISK tematická nabídka Legislativa Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách Cílem vzdělávacího programu je předat základní znalost právní úpravy v oblasti dlužnictví a nabídnout možnosti řešení nejčastěji se vyskytujících problémů. Účastníci si vyzkouší řešení konkrétních situací. Získají tak větší kompetence pro práci se zadluženými klienty, aby mohli včasnou intervencí účinněji pomáhat v hledání pro ně možného a vhodného řešení, a lépe tak naplňovat poslání sociální služby. Vysvětleny budou základní pojmy související s problematikou dlužnictví, základní typy dlužníků a dluhů, druhy exekucí (výkonu rozhodnutí) a rozdíly mezi nimi, budou předvedeny dokumenty a tiskopisy, které se vztahují k problematice dlužnictví. Pozornost bude věnována i systému státní sociální podpory a pomocii v hmotné nouzi v souvislosti se zadlužením. - Seznámení se s problematikou zadlužování a základní výklad pojmů (půjčka, splácení, RPSN, vymáhání dluhů, exekuce, institut oddlužení, společné jmění manželů). - Typologie dlužníků a modelové situace (situace, se kterými se pracovník nejčastěji setkává u zadlužených klientů). - Typologie dluhů a fáze vývoje dluhů (získávání informací o dluzích, sumarizace a finanční analýza dluhů). - Sociální dávky a exekuovatelnost dávek (státní sociální podpora a dávky pomoci v hmotné nouzi). - Tiskopisy, dokumenty, zdroje podání vztahující se k již vzniklým dluhům. - Otázky, odpovědi. Cena: 1100 Kč Lektor: Petra Štěrbová, DiS. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Komunikace Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním Kurz je zaměřen na oblast komunikace s člověkem s mentálním znevýhodněním. První část kurzu je věnována problematice mentálního znevýhodnění, specifickým projevům tohoto postižení, roli člověka s postižením ve společnosti, principům partnerského přístupu, respektu, empatii a empowermentu, které vysvětluje a přibližuje na jednoduchých příkladech. Druhá část kurzu je zaměřena na konkrétní doporučení pro komunikaci s člověkem s mentálním znevýhodněním včetně alternativních a doplňujících metod komunikace. V průběhu kurzu se střídají přednáškové bloky s praktickými aktivitami, při kterých účastníci pracují ve dvojicích či v různě velkých skupinách, kurz má prvky sebezkušenostní. - Úvod do problematiky, terminologie. - Specifikace mentálního znevýhodnění (projevy, dopady do sociálních vazeb, role ve společnosti). - Partnerský přístup (respekt, empatie, empowerment). - Zásady komunikace s člověkem s mentálním znevýhodněním (oslovování, zásady, názorné ukázky - nácvik komunikačních dovedností s klientem; specifika kombinovaného postižení) - AAK, ETR - základní informace o alternativní a augmentativní komunikaci, metodách a pomůckách, informace o existenci metody Snadné čtení - ETR. - Rekapitulace - otázky a odpovědi, zpětná vazba. 23

23 Tematická nabídka neprojektových kurzů VISK Cena: 1100 Kč Lektor: Bc. Markéta Vyštejnová, DiS. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Měkké dovednosti Řešení konfliktních situací při poskytování sociální služby Kurz je zaměřen problematiku zvládání konfliktních situací, hádek a útoků na vlastní osobu, s nimiž se během profesního života mohou pracovníci v sociálních službách i v dalších oblastech práce s lidmi setkat. Účastníci se naučí orientovat v rozbíhajícím se konfliktu a správně odhadnout úmysly a záměry aktérů konfliktu, nacvičí si možné způsoby, jak v konfliktních situacích postupovat se zřetelem k cílům, jichž je třeba dosáhnout, a strategie, jimiž dokážeme z konfliktu získat maximum pozitiv. Řešení konfliktní situace mezi uživatelem sociální služby a jejím poskytovatelem se může stát přínosem, z něhož mohou poskytovatelé v budoucnu těžit pro zkvalitnění svých dalších profesních i osobních vztahů. Kurz využívá i metodu videotréninku, která umožní analyzovat postupy zvládnutí konfliktu a poskytne účastníkům pod vedením lektorky efektivní zpětnou vazbu. - Úvod do problematiky. - Potenciální momenty konfliktu, pozice a motivace účastníků konfliktu, význam řeči těla (s přihlédnutím k praxi v sociálních službách). - Řešení konfliktních situací, asertivní reakce, emoce v dialogu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. - Aktivní řízení dialogu a reakce na různé druhy kritiky a osobních výpadů - v pracovním kolektivu zaměstnanců sociálních služeb, mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. - Videotrénink, analýza videonahrávek. - Prevence konfliktů, negativní i pozitivní vývoj komunikace v sociálních službách. - Předpoklady a podmínky pro řešení konfliktů s přihlédnutím ke specifickým situacím vznikajícím při poskytování sociálních služeb. - Závěr shrnutí, evaluace. zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Cena: 1100 Kč Lektor: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 Ostatní Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod Cílem kurzu je seznámit účastníky s rizikem a symptomy vznikajícího nebezpečí, s účinnými postupy včasného rozpoznání i odvrácení nebezpečí ohrožení života a zdraví při poskytování sociálních služeb tak, aby se předešlo fyzickému ataku. Představeny budou základní techniky standardní sebeobrany a šetrné sebeobrany, v technikách bude maximálně zohledněno bezpečí pracovníka i bezpečí uživatele sociální služby. Účastníci tak získají základní návyky možné ochrany svého života a zdraví. - Uvedení do problematiky. - Právní minimum ve vztahu k sebeobraně. - Sebeobrana vlastní osoby. - Standardní sebeobrana. - Šetrná sebeobrana. - Závěr - otázky a odpovědi. Cena: 1100 Kč Lektor: Mgr. Josef Mlčoch Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 24

24 Tematická nabídka neprojektových kurzů VISK Mediátor - vyjednavač v zátěžových situacích Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretické základy i praktické dovednosti potřebné pro zvládnutí procesu mediace. Po seznámení se základními pojmy a procesy mediace si účastníci při praktickém nácviku posílí své komunikační dovednosti a jejich aplikaci ve vlastním průběhu mediace. - Uvedení do problematiky. - Aktivní naslouchání teoretické principy, praktický nácvik. - Typy krizových situací. - Specifičnost a cíle krizové komunikace, produktivní a receptivní roviny komunikace. - Tréninkový program strategicky výhodných reakcí, roviny vyjednávání. - Význam a přínos empatie. - Prostředky krizové komunikace. - Zablokování dialogu. - Požadavky na jednající osobu. - Kroky ke zmírnění vyhrocené situace. - Závěr kurzu - otázky a odpovědi. Cena: 1100 Kč Lektor: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A71 25

25 Kvalita poskytovaných sociálních služeb nabídka konzultací a auditu Kvalita poskytovaných sociálních služeb - nabídka konzultací a auditu Posuzování kvality práce a poskytovaných služeb je jednou z hlavních priorit kontrolní činnosti a její monitoring a hodnocení oprávněnými kontrolními a inspekčními orgány se bude i v dalších letech rozvíjet a prohlubovat. Zařízením v sociálních službách proto nabízíme podporu při průběžném sledování a hodnocení kvality poskytované sociální služby od ledna 2015 je možné si ve VISK objednat: Konzultaci ke kvalitě poskytované sociální služby Audit kvality sociální služby Konzultace ke kvalitě poskytované sociální služby Konzultace je zaměřena na zpětnou vazbu organizaci a službě k podpoře plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb (zejm. naplňování standardů kvality sociálních služeb). Konzultace probíhá v místě poskytované sociální služby a je zakončena výslednou písemnou zprávou konzultanta. V rámci konzultace jsou využity metody jako studium dokumentace, rozhovory, prohlídka a pozorování. Konzultaci provádí vždy minimálně jeden zkušený odborník na místě a rozsah jeho podpory je nastaven dle vzájemné domluvy s organizací, min. 1 den. Fungování konzultantů podléhá v rámci VISK metodickému vedení a podpoře. Cena za konzultaci je smluvní a zahrnuje přípravu před konzultací, odměnu konzultantovi, náklady na realizaci a organizační zajištění konzultace, zpracování závěrečné zprávy a metodické vedení VISK. Upozornění Konzultace kvality nenahrazuje inspekci kvality sociálních služeb a VISK nemůže garantovat její případný výsledek. Audit kvality sociální služby Účelem auditu je poskytnout sociální službě zpětnou vazbu v úrovni naplňování standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností, a to včetně podnětů směřujících k rozvoji kvality sociální služby. Dle požadavků organizace může jít o reflexi vybraných standardů kvality sociálních služeb, popř. o reflexi veškerých povinností poskytovatele sociálních služeb či dalších oblastí vztahujících se k poskytování sociálních služeb a jejich řízení. Audit vychází zejména z průběhu inspekce kvality sociálních služeb včetně použitých metod kontroly. Zejména jsou používány metody jako studium dokumentace, rozhovory, pozorování, porovnání teorie a praxe a další. Avšak s ohledem na podpůrný charakter auditu je každý z auditů tzv. ušit organizaci a službě na míru a je zvýrazněna podpůrná složka, která by měla vést k dalšímu rozvoji kvality služby. Auditní tým je minimálně dvoučlenný a probíhá v rozsahu min. 2 dnů v místě poskytované sociální služby. Výstupem každého z auditů je následně zaslaná závěrečná zpráva, která shrnuje celý proces proběhlého auditu včetně návrhů doporučení k rozvoji kvality sociální služby. Výběr auditorů reflektuje nejen jejich odbornost a zkušenost s daným druhem služby, ale také požadavek organizace. Jejich fungování podléhá v rámci VISK metodickému vedení a podpoře. Cena za audit je smluvní a zahrnuje přípravu před auditem, odměnu auditorů, náklady na realizaci a organizační zajištění auditu, zpracování závěrečné zprávy a metodické vedení VISK. Upozornění - Audit kvality nenahrazuje inspekci kvality sociálních služeb a VISK nemůže garantovat její případný výsledek Objednali byste si rádi konzultaci či audit kvality sociálních služeb ve Vaší organizaci? Kontaktujte PhDr. Ivu Stefanovou - tel

26 Kurzy na zakázku Nabídka neprojektových kurzů VISK na zakázku Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku organizací poskytujících sociální služby v místě jejich sídla, a to za předpokladu, že se kurzu zúčastní skupina min. 10 osob. Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků v tomto rozmezí: 4 hod Kč 5 hod Kč 6 hod Kč Kč Stejně jako v minulém pololetí nabízíme také možnost realizace zakázkových kurzů pro zdravotníky dle vyhlášky MZ č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, v platném znění. Pokud si zařízení objedná kurz i s akreditací pro oblast zdravotnictví, je zakázková cena navýšena o akreditační poplatek a administrativní náklady spojené s vyřízením zdravotnické akreditace ve výši Kč. Jednodenní kurzy jsou ohodnoceny 4 kreditními body. Kurzy jsou určeny pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky. Vzhledem k nutnosti žádat o akreditaci dle výše uvedené vyhlášky MZČR pro každou realizaci zvlášť je třeba požadovat tento typ akreditace 5-6 týdnů před termínem uskutečnění kurzu! Můžeme zajistit tyto kurzy: Kvalifikační kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod. (cena bude stanovena dohodou) Legislativa Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách, Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, Vedení organizace poskytující sociální služby pracovněprávní vztahy, Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka, Zákon o sociálních službách v aktuálním znění, Standardy kvality Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel, Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí), Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele, Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdrav. postižením, Metody sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, 12 hod. Nouzové a havarijní situace navazující standardy a povinnosti poskytovatele soc. služeb, Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních službách, 27

27 Kurzy na zakázku Přechod klientů ze služby domov pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněné bydlení - adaptační procesy, Smlouva o poskytování sociálních služeb a navazující povinnosti poskytovatele soc. služeb, Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory, Úvod do standardů kvality sociálních služeb - v praxi pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, Úvod do standardů kvality terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory, Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v terénních a ambulantních sociálních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením, Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory,. Standardy kvality Úvod do inspekce kvality sociálních služeb v praxi poskytovatelů sociálních služeb, Manažerské dovednosti Time management v sociálních službách, Vedení organizace poskytující sociální služby finanční řízení organizace s ohledem na poskytování sociálních služeb, 8 hod Vedení organizace poskytující sociální služby komunikační a manažerské dovednosti, Vedení organizace poskytující sociální služby řízení lidských zdrojů, Vedení organizace poskytující sociální služby zákon o sociálních službách a povinnosti poskytovatele sociálních služeb, 8 hod Komunikace Asertivní komunikace, Facilitace umíme vést pracovní skupinu? Praktické ukázky, Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany, Jak prezentovat sociální služby (v komunitním plánování), Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat a přesvědčit druhé, Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním, Komunikace s klientem (v sociálních službách) - úvod do problematiky, Metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách, Metody sociální práce, Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory, Praktická komunikace s osobami se zrakovým postižením, Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci, Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování, 6 hod. Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách, 28

28 Kurzy na zakázku Měkké dovednosti Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách, Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením, Pohybové aktivity pro seniory, Práce se skupinou pro pracovníky v pomáhajících profesích, 12 hod. Problematika násilí a agresivity v sociálních službách, Řešení konfliktních situací při poskytování sociální služby, Řešení konfliktů na vlastní kůži, Socializační program - příprava klienta na život mimo ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení, Sociální práce s nespolupracujícím klientem, Supervize a pracovník v sociálních službách - úvod do problematiky, Supervize a vedení organizace - úvod do problematiky, Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby, Uvedení do problematiky práce s emocemi, 5 hod. Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže, 5 hod. Základy práce v rámci terapie sebeudržení SET u klientů s demencí, Ostatní Aktivizace seniorů, Aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb, Cizinci a jejich život v České republice úvod do problematiky, Depistáž a spolupráce s rodinou pro poskytovatele sociálních služeb, Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD, Ekonomické minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích, Etika v sociální práci, Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, Imobilní klient v pobytových sociálních službách, Komunitní plánování a transformace sociálních služeb, Komunitní plánování sociálních služeb jak monitorovat a vyhodnocovat KPSS, Lidská sexualita pro pracovníky v pomáhajících profesích rozšiřující kurz, Mediace v sociálních službách úvod, Mediátor vyjednavač v zátěžových situacích, Nezaměstnanost a úřad práce užitečné informace pro sociální pracovníky, Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách, Problematika inkontinence u klientů v pobytových sociálních službách, Psychologická specifika osob se zdravotním postižením, Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým), Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích, Sociální práce s osobami bez domova, Sociální práce s romskou minoritou, Specifika strategické části komunitního plánování sociálních služeb, Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP), Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod, Úvod do dobrovolnictví, 6 hod. Úvod do drogové problematiky, 8 hod Úvod od ergoterapie v kontextu sociálních služeb, 29

29 Kurzy na zakázku Úvod do komunitního plánování sociálních služeb, Úvod do pravidel šetrné sebeobrany, 2x Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování soc. služeb a jak se jim účinně bránit, Výchova a vzdělávání osob se zdravotním postižením, Základy dobrovolnictví praktický výcvik, 6 hod. Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích, Základní kurz podporovaného zaměstnávání, 16 hod. Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb, Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací. Chybí Vám něco v naší nabídce? Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci? Kontaktujte nás: Mgr. Kateřina Lesová, tel , PhDr. Iva Stefanová, tel , 30

30 Vzdělávací středisko Praha Zborovská 11, Praha 5 Tel , Závazná přihláška na vzdělávací kurz - vzdělávání v sociálních službách - Tuto přihlášku nelze použít na kurzy projektu Profesním vzděláváním ke kvalitě. Název kurzu: Místo konání: Kód akce: Datum konání: Název: Údaje o zařízení sociálních služeb/územním samosprávném celku: Adresa: (ulice čp., místo, PSČ): Bankovní spojení: Osoba oprávněná k přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce, funkce Telefon: IČ: Údaje o účastníkovi kurzu: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: účastníka: Místo narození: Tel. účastníka: Datum Razítko a podpis (pouze v případě zaslání poštou) Vyplněné přihlášky zasílejte em na adresu: nebo Způsob platby: fakturace a úhrada účastnického poplatku probíhá zpětně po uskutečnění akce.! Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka bude účtována plná cena! Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

31 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Vzdělávací institut Středočeského e tradičně realizuje rovněž další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. Číslo akreditace naší instituce udělené MŠMT ČR je MSMT / Akreditováno máme více než 550 vzdělávacích programů, které pokrývají široké spektrum potřeb a požadavků škol včetně kvalifikačního vzdělávání ředitelů, doplnění pedagogické kvalifikace pedagogických pracovníků a dalšího kvalifikačního vzdělávání pedagogů podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Tištěná publikace s úplnou nabídkou a pokyny k přihlašování je rozesílána na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském i. Aktuální nabídku vzdělávacích programů naleznete na adrese: Kontaktní údaje na jednotlivá regionální pracoviště Vzdělávacího institutu, zajišťující DVPP, jsou uvedeny na druhé straně obálky tohoto katalogu. NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Vzdělávací institut Středočeského e realizuje rovněž vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a dále vzdělávání volených členů zastupitelstev. V současné době máme akreditováno téměř 100 vzdělávacích kurzů. Číslo akreditace naší instituce u MV ČR je AK/I-19/2010. Tištěná publikace s úplnou nabídkou a pokyny k přihlašování je rozesílána na všechny obce a města ve Středočeském i. Aktuální nabídku kurzů naleznete na adrese Vzdělávání pro veřejnou správu je koordinováno z regionálního pracoviště v Praze: Zborovská 11, Praha 5 Smíchov (budova Krajského úřadu StčK), tel.: , mobil: nebo , AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU Vzdělávací institut Středočeského e s podporou Středočeského e realizuje od roku 2012 ve Středočeském i vzdělávání seniorů Akademii třetího věku ve studijních programech: HISTORIE A KULTURA a SVĚT LITERATURY, připravujeme DĚJINY UMĚNÍ. Vzdělávání seniorů je koordinováno z regionálního pracoviště v Příbrami: Tř. Osvobození 387, Příbram (v budově II. polikliniky) tel.: ,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok 2014 1 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc 772 00 zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: 950 141 305

Více