Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar"

Transkript

1 Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň ukládá povinnost závazně dodržovat zásady stanovené v tomto Kodexu chování i svým dodavatelům a poskytovatelům služeb. II. Rozsah platnosti: Tento Kodex chování platí pro všechny dodavatele a poskytovatele služeb skupiny THIMM, s nimiž má přímý obchodní vztah. 1. Dodržování zákonů: Musí být dodržovány všechny platné národní i evropské zákony a nařízení a mezinárodně uznávané standardy a principy. 2. Podplácení a korupce: Musí být dodržovány zákonné předpisy vztahující se k boji proti korupci. 3. Kartelové právo a hospodářská soutěž: THIMM od svých obchodních partnerů očekává, že budou dodržovat všechny aplikovatelné národní, evropské a příslušné zahraniční kartelové zákony a zákony proti nekalé soutěži. 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: THIMM i jeho obchodní partneři dbají na bezpečné, zdravé a hygienické pracovní prostředí a přijímají náležitá opatření k prevenci úrazů a poškození zdraví. 5. Pracovní doba: Pracovní doba musí odpovídat platnému právu, průmyslovým standardům nebo relevantním úmluvám ILO* (viz strana 6), podle toho, která úprava je přísnější. 6. Odměňování: Obchodní partneři zaručují, že mzda vyplácená zaměstnancům odpovídá alespoň zákonné nebo v průmyslovém odvětví předepsané minimální mzdě, podle toho, která z nich je vyšší. 7. Svoboda sdružování a ochrana práva odborově se organizovat: Právo všech zaměstnanců na založení odborové organizace a na členství v ní a dále právo na kolektivní vyjednávání musí být dodržováno a chráněno před porušováním. 8. Práce dětí a mladistvých: Jakékoliv vykořisťování dětí a mladistvých není ze strany THIMM tolerováno. Dětská práce je zakázána. 9. Nucená práce: Jsou zakázány všechny formy nucené a povinné práce, stejně jako nedobrovolná vězeňská práce porušující lidská práva. 10. Disciplinární opatření: Ke všem zaměstnancům se musí přistupovat s úctou a respektem. Sankce, peněžité pokuty, jiné pokuty nebo disciplinární opatření mohou být uplatněny jen v souladu s platnými národními a mezinárodními normami a s mezinárodně uznávanými lidskými právy. 11. Diskriminace: Při přijímání nových pracovníků i v zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace. 12. Ochrana životního prostředí: THIMM od svých obchodních partnerů očekává dodržování platných zákonů a minimálních standardů v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí a hospodaření šetrné k životnímu prostředí. i. Provádění: Naši obchodní partneři se zavazují k dodržování výše uvedených zásad. ii. Informovanost a komunikace: Naši obchodní partneři jsou povinni seznámit s pravidly tohoto Kodexu chování všechny zaměstnance. iii. Kontrola: Obchodní partneři souhlasí s tím, že dodržování výše uvedených požadavků může být kontrolováno. iv. Postup v případě stížnosti: Každý má možnost kdykoliv - i anonymně - podat stížnost nebo upozornit na porušování tohoto Kodexu chování. Všichni obchodní partneři zaručují, že nepřijmou žádná odvetná nebo disciplinární opatření proti nikomu, kdo učiní takové oznámení. v. Sankce a opatření k nápravě: V případě porušení tohoto Kodexu chování jsou obchodní partneři povinni neprodleně informovat o této skutečnosti písemnou formou společnost THIMM a vyvodit odpovídající opatření k nápravě. THIMM si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy. Code of Conduct - dodavatelé THIMM 1 z 6

2 Kodex chování dodavatelů skupiny THIMM I. Preambule Skupina THIMM (tzn. THIMM Verpackung (včetně THIMM Print), THIMM Packaging CZ, THIMM Packaging RO, THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme, THIMM SCHERTLER Packaging Systems, THIMM Display, THIMM Consulting, TOP THIMM Opakowania PL, dále jen THIMM ) chce být nezávislým a odpovědným rodinným podnikem. THIMM se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň ukládá povinnost dodržovat zásady stanovené v tomto Kodexu chování i svým dodavatelům a poskytovatelům služeb a totéž vyžaduje i od jejich přímých dodavatelů a poskytovatelů služeb. II. Rozsah platnosti: Tento Kodex chování platí vždy ve svém aktuálním znění pro všechny dodavatele a poskytovatele služeb THIMM, s nimiž má přímý obchodní vztah (dále jen obchodní partneři ). 1. Dodržování zákonů Musí být dodržovány všechny platné národní a evropské zákony a nařízení, jakož i průmyslové minimální standardy, úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO))* (viz strana 6) a OSN a všechna další relevantní zákonná ustanovení, přičemž musí být použita ta nařízení, která stanovují nejpřísnější požadavky. Dodržování tohoto Kodexu chování, jakož i výše uvedených norem nesmí být obcházeno vedlejšími dohodami, jako například smluvními ujednáními nebo podobnými opatřeními. 2. Podplácení a korupce THIMM se vyslovuje proti korupci a podplácení a vyžaduje od svých obchodních partnerů, aby dodržovali zákonné předpisy související s bojem proti korupci. Obchodní partneři ujišťují, že zaměstnancům** THIMM (viz strana 6) nebo osobám jim blízkým nebudou nabízet, slibovat nebo poskytovat žádné nepřípustné výhody. Totéž platí pro všechny, kteří jednají podle instrukcí obchodních partnerů. Korupční jednání je třeba oznámit nezávislé, externí kontaktní osobě (ombudsmanovi, viz odstavec iv) Postup v případě stížnosti). 3. Kartelové právo a právo hospodářské soutěže THIMM dodržuje všechny aplikovatelné tuzemské, evropské a příslušné zahraniční kartelové zákony, jakož i zákony proti nekalé soutěži, a totéž očekává také od svých obchodních partnerů. Všechny cenové dohody nebo dohody o podmínkách s dalšími účastníky soutěže jsou proto také zakázány, stejně jako i jiné dohody narušující hospodářskou soutěž, k nimž patří zejména dohody s účastníky soutěže za účelem rozdělení trhu nebo zákazníků. Jednání, které je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, je třeba oznámit nezávislé, externí kontaktní osobě (ombudsmanovi, viz odstavec iv) Postup v případě stížnosti). 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečné a zdravé pracovní prostředí přispívá z pohledu THIMM rozhodujícím způsobem k úspěchu každého podniku. Obchodní partneři jsou povinni zajistit bezpečné, zdravé a hygienické pracovní prostředí a přijímat náležitá opatření k prevenci úrazů a poškození zdraví, které by mohly vzniknout v souvislosti s pracovní činností. Je třeba zajistit, aby byly dodržovány standardy bezpečnosti práce. Obchodní partneři tak budou v této souvislosti přijímat vhodná a prokazatelná opatření a řídit se Code of Conduct - dodavatelé THIMM 2 z 6

3 danými systémy (podle vzoru OHSAS nebo podobných systémů), aby rozpoznali potenciální ohrožení zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a zabránili mu. Vždy, kde je to důležité, musí být dodržována ustanovení Deklarace základních principů politiky hygieny, jakož i politiky bezpečnosti práce, o které si v případě zájmu lze zažádat na ové adrese 5. Pracovní doba Pracovní doba musí odpovídat platnému právu, průmyslovým standardům nebo relevantním úmluvám ILO* (viz strana 6), podle toho, která úprava je přísnější. Délka pracovní doby v případě pravidelné pracovní doby nesmí přesáhnout 48 hodin týdně a včetně práce přesčas pak nesmí být delší než 60 hodin týdně. Práce přesčas může být vykonávána jen dobrovolně. 6. Odměňování Obchodní partneři THIMM zaručí, že mzda vyplácená zaměstnancům odpovídá alespoň zákonné nebo v průmyslovém odvětví předepsané minimální mzdě, podle toho, která z nich je vyšší. Nezákonné a neoprávněné srážky ze mzdy, zvláště ve formě přímých nebo nepřímých disciplinárních opatřeních, jsou zakázané. Výplata mzdy musí probíhat pro zaměstnance praktickým způsobem. Zaměstnanci musí být srozumitelnou formou pravidelně a podrobně informováni o složení své odměny. 7. Svoboda sdružování a ochrana práva odborově se organizovat: THIMM dodržuje práva všech pracovníků a zaměstnanců na založení odborových organizací a na členství v nich, jakož i právo na kolektivní vyjednávání, a chrání je před porušením. Totéž vyžaduje THIMM i od svých obchodních partnerů. V případě, že vnitrostátní normy omezují právo na sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, musí být alternativně umožněno a povoleno alespoň svobodné a nezávislé sloučení zaměstnanců za účelem vyjednávání. 8. Práce dětí a mladistvých Jakékoliv vykořisťování dětí a mladistvých není ze strany THIMM tolerováno. Dětská práce ve smyslu úmluv ILO* (viz strana 6) a Organizace spojených národů, jakož i národních ustanovení, je zakázána. Věková hranice pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než je věk do ukončení povinné školní docházky a v žádném případě nižší než 15 let (nebo 14 let, pokud to povoluje národní právo v souladu s dohodou ILO č. 138). Mladiství nesmí být vystaveni nebezpečným, nejistým nebo zdraví poškozujícím situacím. 9. Nucená práce THIMM vystupuje proti jakékoliv formě nucené práce. V souladu s úmluvami ILO* (viz strana 6) jsou zakázány jakékoliv formy nucené a povinné práce, jakož i nedobrovolná vězeňská práce porušující lidská práva. Obchodní partneři musí zaměstnávat jen ty pracovníky, kteří o zaměstnání projevili dobrovolný zájem. 10. Disciplinární opatření THIMM se zasazuje o to, aby ke všem zaměstnancům bylo přistupováno s úctou a respektem. Sankce, peněžité pokuty, jiné pokuty nebo disciplinární opatření mohou být uplatněny jen v souladu s platnými národními a mezinárodními normami a s mezinárodně uznávanými lidskými právy. Obchodní partneři zajistí, aby žádný ze zaměstnanců nebyl vystaven slovnímu, psychickému, fyzickému, sexuálnímu a/nebo tělesnému násilí, nátlaku nebo obtěžování. Code of Conduct - dodavatelé THIMM 3 z 6

4 11. Diskriminace THIMM i jeho obchodní partneři se zavazují k tomu, že nebudou žádným způsobem diskriminovat zaměstnance při jejich přijímání ani v zaměstnání. Obzvláště je zakázáno jakékoliv rozlišování, vyloučení nebo upřednostňování na základě: - etnického, národního nebo sociálního původu - rasy - barvy pleti - pohlaví - věku - národnosti - náboženského vyznání - politického názoru - členství v zaměstnanecké organizaci - tělesného nebo duševního postižení - sexuální orientace nebo jiných osobních znaků. 12. Ochrana životního prostředí THIMM utváří své procesy s ohledem na životní prostředí a zavazuje se dodržovat platné zákony a minimální standardy k ochraně klimatu a životního prostředí. Od svých obchodních partnerů THIMM očekává dodržování zákonných předpisů, jakož i hospodaření šetrné k životnímu prostředí, to znamená:» účinně zacházet s přírodními zdroji (s energií, vodou, surovinami, pomocnými látkami, palivy),» kde je to možné, používat materiály šetrné k životnímu prostředí,» vyvarovat se, popř. snížit či zužitkovat emise a odpady a» vytvářet logistické procesy s ohledem na životní prostředí. THIMM doporučuje svým obchodním partnerům přijmout vhodná a srozumitelná opatření a řídit se danými systémy (podle vzoru ISO nebo podobných systémů), aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. Obchodní partneři se zavazují podporovat zodpovědné lesní hospodářství a v žádném případě nepoužívat nezákonně pokácené dřevo, popř. výrobky ze dřeva pocházející z nejasných zdrojů. i. Provádění Naši obchodní partneři se zavazují k dodržování výše uvedených zásad. Dodržování výše uvedených standardů životního prostředí a sociálních standardů musí být doložitelně zdokumentováno. THIMM doporučuje umožnit neustálé zlepšování za pomoci vhodné systematiky (definice a dokumentace o odpovědnosti, metody, cíle a opatření). THIMM od svých dodavatelů očekává, že uloží dodržovat tyto minimální standardy i svým přímým dodavatelům a poskytovatelům služeb a že jejich dodržování budou kontrolovat. ii. Informovanost a komunikace Obchodní partneři jsou povinni zpřístupnit ujednáni v tomto Kodexu chování všem zaměstnancům. V případě zájmu je možno o tento Kodex chování zažádat na ové adrese Code of Conduct - dodavatelé THIMM 4 z 6

5 iii. Kontrola Obchodní partneři souhlasí s tím, že dodržování výše uvedených požadavků může být ze strany THIMM nebo nezávislou třetí osobou pověřenou THIMM kdykoliv kontrolováno. Výsledky kontroly budou předány kontrolovanému obchodnímu partnerovi. iv. Postup v případě stížnosti Stížnosti nebo upozornění na porušení tohoto Kodexu chování mohou být kdykoliv skupině THIMM - i anonymně - oznámeny prostřednictvím níže uvedené, nezávislé externí osoby (ombudsmana). Na přání oznamovatele bude jeho identita považována za důvěrnou. Tohoto postupu však nesmí být využito k podání záměrně nepravdivých oznámení či informací. Ombudsman THIMM Packaging pro řešení stížností: JUDr. Eva Blechová, Dürerova 14, Praha 10, tel: , v. Sankce a opatření k nápravě V případě porušení tohoto Kodexu chování jsou obchodní partneři povinni neprodleně informovat o této skutečnosti písemnou formou THIMM THIMM poskytuje k provedení nápravných opatření dostatek časového prostoru. V případě porušení Kodexu chování si THIMM vyhrazuje právo ukončit jakoukoliv smlouvu v závislosti na stupni závažnosti a na jednotlivém případu z vážného důvodu bez dodržení výpovědní lhůty. Pokud obchodní partner, s nímž byl v minulosti ukončen obchodní vztah z důvodu nedodržení tohoto Kodexu chování, později prokáže, že již je schopen plně splnit požadavky Kodexu chování, nic nebude bránit tomu, aby s ním byl opětovně navázán obchodní vztah. Dodržování ujednání stanovených v Kodexu chování se potvrzuje: Firma: Jméno: Funkce: Místo, datum: Podpis zplnomocněné osoby: Razítko: Code of Conduct - dodavatelé THIMM 5 z 6

6 Následující přehled slouží k lepšímu porozumění relevantních úmluv ILO. Některé české zákony překračují obsah úprav některých úmluv. Z tohoto důvodu Česká republika neratifikovala některé z níže uvedených úmluv. *Přehled relevantních úmluv a doporučení ILO Č. Název 1 O pracovní době (v průmyslu) 14 O provedení týdenního klidu (v průmyslových závodech) 26 O postupu při stanovení minimální mzdy 29 O nucené práci 79 O noční práci mladistvých (neprůmyslové práce) 87 O svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat 98 O provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat 100 O rovnosti v odměňování 105 O odstranění nucené práce 111 O diskriminaci (v zaměstnání a povolání) 131 O stanovení minimálních mezd 135 O zástupcích pracovníků 138 O minimálním věku 142 O rozvoji lidských zdrojů 143 O migrujících pracovnících (doplňující ustanovení) 154 O kolektivním vyjednávání 158 O ukončení pracovního poměru 159 O pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 182 O zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce E 143 E 146 Doporučení o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevy, které jim mají být poskytnuty Doporučení o minimálním věku pro přijetí do pracovního poměru Texty úmluv a doporučení: **Pod tímto pojmem se rozumí jak zaměstnankyně, tak zaměstnanci, a slouží k větší srozumitelnosti. Code of Conduct - dodavatelé THIMM 6 z 6

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM I. PREAMBULE Skupina THIMM (tzn. THIMM Verpackung (včetně THIMM Print), THIMM Packaging CZ, THIMM Packaging RO, THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme, THIMM SCHERTLER Packaging

Více

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

Zásady chování skupiny Porsche Holding

Zásady chování skupiny Porsche Holding HOLDING GMBH Zásady chování skupiny Porsche Holding Obsah Předmluva 4 Oblast platnosti 6 Všeobecné požadavky na chování 7 Odpovědnost za dobrou pověst společnosti Porsche Holding 7 Odpovědnost za základní

Více

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Naše obchodní filozofie, která má hluboké kořeny v pěti principech společnosti Mars, vyžaduje, abychom pracovali pouze s dodavateli,

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ 1 ÚVOD Vážení zaměstnanci, jako představitelé společností Olympus v Evropě (všech evropských společností, které patří do holdingu Olympus Europa, Olympus KeyMed

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) - Analýza rizik v oblasti sociálních potřeb zaměstnanců

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) - Analýza rizik v oblasti sociálních potřeb zaměstnanců GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) - Analýza rizik v oblasti sociálních potřeb zaměstnanců Modul GRASP - Interpretace pro Českou republiku Verze 1.1, 10. 4. 2015 1 Máte alespoň jednoho

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Verze 4.0 (2012) PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Pravidla chování sdružení Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ) zavádějí normy pro zajištění toho, že pracovní

Více

Kodex chování Leden 2015

Kodex chování Leden 2015 Kodex chování Leden 2015 Obsah 1. Geberit zavazuje... 4 1.1. Hodnoty a zásady... 5 1.2. Dodržování zákonů... 5 1.3. Cíle a cílové skupiny Kodexu chování... 5 1.4. Vzorové příklady a školení... 5 1.5. Linka

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961)

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) Preambule Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy Majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy

Více

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta. Jménem České a Slovenské Federativní

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Etický kodex ve skupině Danzer

Etický kodex ve skupině Danzer Etický kodex ve skupině Danzer 4. listopadu 2013 Tento Etický kodex informuje vedení, zaměstnance a partnery skupiny Danzer o tom, jak vysoce odpovědným a udržitelným způsobem spolupracovat při výrobě

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více