Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu"

Transkript

1 Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu Jan Morávek, Jan Urban a kol. Tento pracovní text není určen k publikaci. Informace a názory v něm obsažené se nemusí shodovat se stanovisky Ligy lidských práv a neměly by být citovány jako informace od ní pocházející. Za obsah plně odpovídají autoři. 2. pracovní verze červenec 2008 (1. pracovní verze září 2005) Obsah I. Představení výzkumu... 2 II. Dotazníkové šetření mezi cizinci v Praze a Brně... 3 a) Základní informace o metodice výzkumu... 3 b) Popis výběrového souboru a hodnocení z hlediska sledovaných kvótních znaků... 4 c) Omezení výzkumu: snížená validita, nízká návratnost, nedostatečná velikost vzorku a omezení kvótního výběru d) Popis dotazníku III. Zjištění dotazníkového šetření a) Subjektivní hodnocení pobytu v ČR c) Informovanost a způsoby získávání informací d) Využívání služeb soukromých agentur a neziskových organizací e) Spokojenost s cizineckou policií f) Korupce v cizinecké policii IV. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření V. Kvalitativní šetření mezi cizinci v Praze a) Úvod b) Cíle kvalitativní studie c) Metodologie VI. Výsledky kvalitativní studie a) František Bartoš: Anonymita b) František Bartoš: Neformální pravidla c) Alžběta Medková: Cizinci d) Alžběta Medková: Třetí strany e) Jakub Musil: Zaměstnanci Cizinecké policie f) Jan Urban: Kontrola práce cizinecké policie g) Jan Urban: Korupce a cizinecká policie h) Iva Zvěřinová: Organizační zabezpečení i) Iva Zvěřinová: Zákon o cizincích a další regulace Literatura Seznam tabulek a grafů

2 I. Představení výzkumu Tato pracovní text referuje o sociologickém výzkumu v rámci projektu Ligy lidských práv Uplatňování cizinecké legislativy v praxi ( ). Projekt měl část kvalitativní a kvantitativní. V kvantitativní studii bylo realizováno dotazníkové šetření mezi cizinci návštěvníky oddělení cizinecké policie v Praze a Brně. Podrobné informace z dotazníkového šetření mezi cizinci přinášíme v kapitole III. Informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou spíše jsou deskriptivní. Jejich interpretace a hodnocení výzkumných zjištění nejsou součástí této pracovní verze. Výsledky kvalitativní studie, která obsahovala hloubkové rozhovory, ohniskové skupiny a rešerše zaměřené na skupiny cizinců, pracovníků cizinecké policie a profesionálů třetích stran, uvádíme v kapiotole VI. Řada činností při realizaci výzkumu byla zajišťována jednak dobrovolnou prací při zapojení více než 15 osob, jednak prostřednictvím bezplatné (barterové) výměny služeb mezi nevládními organizacemi a dalšími subjekty. Za odborné konzultace tak vděčíme pracovníkům výzkumné agentury Millward Brown ČR, za zapůjčení prostor pro ohniskovou skupinu téže agentuře, velvyslanectví USA v ČR a rovněž oblastnímu ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie Praha, za inzerci při náboru dobrovolníků společnosti Člověk v tísni. Chtěli bychom poděkovat nadaci Open Society Fund, dobrovolníkům i všem spolupracujícím organizacím za podporu, bez níž by výzkum nemohl být realizován. 2

3 II. Dotazníkové šetření mezi cizinci v Praze a Brně a) Základní informace o metodice výzkumu Naším původním záměrem či ideálem bylo provést výzkum vypovídající o základním souboru cizinců žijících v Praze a v Brně. Vzhledem ke zvolené výběrové metodě však vzorek de facto reprezentuje takto definovaný základní soubor: Občané cizích států pobývající v Praze a správních obvodech Brno-město a Brno-venkov legálně déle než 90 dnů. Jako metodu výběru jsme zvolili kvótní výběr podle statistické opory údajů ČSÚ o cizincích registrovaných k (legálnímu) pobytu na území Prahy. Podle statistické opory byly zvoleny tři kvótní znaky: pohlaví (údaje k ), země původu (údaje k ) a věk (údaje k ). Naprostá většina respondentů byla vyhledávána v budovách a před budovami oddělení cizinecké policie v Praze 3 - Olšanská, Brně - Kopečná a Brně - Cejl, kam si chodí cizinci vyřizovat své správní povinnosti vyplývající z cizineckého zákona (asi 490 respondentů) 1. V terénu tazatelé pracovali celkem se sedmi jazykovými verzemi tzv. selfadministered questionnaire dotazníku, který respondent vyplňuje sám (čeština, ruština, ukrajinština, angličtina, vietnamština, němčina a francouzština). Dotazník v češtině je uveden v příloze. Sběr a pořizování dat zajistila v období od února do června 2005 skupina dvanácti dobrovolných tazatelů. 1 V Praze jsme měli problém s naplněním kvót pro občany Slovenska a Vietnamu. V závěrečné fázi sběru pražských dat byli chybějící respondenti ze Slovenska získáváni metodou sněhové koule z osobního okolí tazatelů (cca 45 respondentů) a respondenti z Vietnamu získáváni na území jedné pražské tržnice (cca 20 respondentů). 3

4 b) Popis výběrového souboru a hodnocení z hlediska sledovaných kvótních znaků Od respondentů - cizinců bylo sebráno 553 platných dotazníků, které tvoří datový soubor (vzorek). V následujících odstavcích stručně popíšeme složení vzorku podle všech významných znaků (sociodemografických proměnných). U prvních tří znaků (pohlaví, země původu a věk respondenta), pro které byly stanoveny výběrové kvóty, uvádíme rovněž vyhodnocení kvót 2. Graf 1: Složení podle pohlaví 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Složení vzorku podle pohlaví (relativní četnosti, N = 529) Muž Žena Pohlaví Z 529 osob ve výběrovém souboru, které uvedly své pohlaví, bylo přibližně 60 % mužů a 40 % žen. 2 Kvóty jsou vlastně tabulky se stanovenými počty cizinců v jednotlivých políčcích muž - žena, občan Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska atd. O naplnění těchto kvót usilují tazatelé při oslovování respondentů. Jsou stanovovány na základě dostupných statistických údajů o populaci cizinců. Jejich smyslem je, aby složení vzorku podle pohlaví, země původu a věku odráželo (kopírovalo) složení celé populace cizinců žijících v Praze, resp. Brně a okolí. 4

5 Graf 2: Dodržení kvót pohlaví Rozdíly mezi kvótami a skutečnými četnostmi ve vzorku - pohlaví (v procentních bodech) Muž Žena Na druhém grafu jsou vyneseny rozdíly mezi kvótami, stanovenými na základě statistické opory, a zastoupením ve výběrovém souboru 3. Vidíme, že v pražském i brněnském vzorku se podařilo dobře reprezentovat zastoupení mužů a žen v základním souboru (populaci cizinců). V Praze byly kvóty dodrženy takřka optimálně, zatímco v Brně došlo k rozdílu okolo 4 procentních bodů. -5 Praha Brno Graf 3: Složení podle země původu 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Složení vzorku podle země původu (relativní četnosti, N = 518) Země původu Z hlediska země původu jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou ve vzorku občané Ukrajiny (37 %). Zastoupení občanů Slovenska dosahuje 19 %. Občané Ruska a Vietnamu tvoří shodně po 9 %. 25 % vzorku tvoří velmi různorodá skupina občanů všech zbývajících států světa (v dalším textu označovaných jako občané ostatních států nebo menší národnosti ). 0% Slovensko Ukrajina Vietnam Rusko Ostatní 3 Kvóty jsme stanovili za obě místa sběru dat zvlášť, neboť populace cizinců v Praze na jedné straně a Brně a okolí na straně druhé mají značně odlišné demografické charakteristiky. 5

6 Graf 4: Dodržení kvót země původu Rozdíly mezi kvótami a skutečnými četnostmi ve vzorku - země původu (v procentních bodech) Slovensko Ukrajina Vietnam Rusko Také zastoupení cizinců z různých zemí původu se podařilo ve výběrovém souboru poměrně dobře reprezentovat. Největší rozdíly oproti stanoveným kvótám nastaly u občanů Slovenska a Vietnamu v Praze, kde mají obě tyto skupiny ve vzorku o 2-3 procentní body větší zastoupení než v populaci cizinců. U ostatních skupin byly kvóty dodrženy uspokojivě Praha Brno Graf 5: Složení podle věku 45% 40% 35% 30% 25% Složení vzorku podle věku (relativní četnosti, N = 531) Věk Z hlediska věku se ve vzorku nejčastěji vyskytují osoby mladší 30 let (43 % respondentů). Do věkové kategorie let spadá 31 % vzorku. Ve věku let bylo 19 % respondentů a nejmenší podíl mají osoby ve věku 50 a více let (7 %). 20% 15% 10% 5% 0% 0-29 let let let 50 a více let 6

7 Graf 6: Dodržení kvót věk Rozdíly mezi kvótami a skutečnými četnostmi ve vzorku - věk (v procentních bodech) Šestý graf ukazuje, že ve výběrovém souboru je jak v pražském, tak i v brněnském podsouboru nadměrné zastoupení mladých osob do 29 let (o 11, resp. 8 procentních bodů více než v populaci) a naopak podhodnocena je skupina osob starších 50 let. Prostřední věkové skupiny se podařilo poměrně dobře reprezentovat Praha Brno Graf 7: Složení podle příslušnosti k Evropské unii 80% 70% 60% 50% Složení vzorku podle občanství EU (relativní četnosti, N = 518) Oblast původu Doplňkově k zemi původu byla vypočítána proměnná Oblast původu. Jedna čtvrtina respondentů ve vzorku pochází z některého členského státu Evropské unie, zatímco tři čtvrtiny pocházejí z třetích (nečlenských) států. 40% 30% 20% 10% 0% EU Třetí státy Na občany EU a třetích států jsme si nestanovili kvóty. V pozdější analýze se však tato kategorie ukázala jako velmi nosná. V následujícím grafu tedy uvádíme srovnání zastoupení občanů EU (s přihlédnutím k podskupině občanů Slovenska) a občanů třetích států se statistickou oporou údaji o počtech cizinců žijících v Praze a Brně. 7

8 Graf 8: Složení podle příslušnosti k EU hodnocení Rozdíly mezi statistickou oporou a skutečnými četnostmi ve vzorku - občanství EU (v procentních bodech) Praha Brno Graf 9: Složení podle postavení v zaměstnání Složení vzorku podle počtu podřízených (relativní četnosti, N = 477) Žádní EU v tom Slovensko v tom ostatní EU Třetí státy V grafu vidíme, že zatímco v Brně se rozložení občanů třetích států, občanů EU obecně a občanů Slovenska zvláště podařilo reprezentovat optimálně, pražský vzorek trpí velmi nedostatečným zastoupením neslovenských občanů EU ( ostatní EU ) 4. Ve skupině občanů EU v celkovém vzorku (celkem 117 osob) tvoří tak výraznou většinu Slováci (96 osob, tj. 82 %). Skupina neslovenských občanů EU (zbylých 21 osob) je bohužel v některých případech příliš malá na to, aby na ní bylo možné samostatně testovat některé hypotézy. To znamená, že v některých případech jsou zjištěné údaje o občanech EU taženy Slováky. Počet podřízených v práci Socioekonomický status respondenta byl sledován pomocí ordinální proměnné počet podřízených v práci. Na grafu vidíme, že přes 70 % respondentů nemá v práci žádné podřízené. Následuje skupina s max. 3 podřízenými (12 %). Ostatní skupiny jsou poměrně málo zastoupené. Alespoň jednoho podřízeného v práci má 26 % respondentů. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4 Neslovenští občané EU tvoří v celém souboru 4 %. Podle statistiky cizinců registrovaných k pobytu na území Prahy a Brna a okolí se ovšem neslovenští občané EU podílejí na populaci cizinců v těchto správních obvodech 11 %, resp. 7 %. Jako respondenty jsme tedy získali jen dvě pětiny očekávaného počtu neslovenských občanů EU, v Praze dokonce jen necelou třetinu; zastoupení neslovenských občanů EU se statistické opoře přibližuje pouze v brněnském vzorku (naplňuje ji z 85 %). 8

9 Graf 10: Složení podle dosaženého vzdělání 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Složení vzorku podle vzdělání (počet let strávených ve škole, relativní četnosti, N = 508) Méně než 10 let let Více než 14 let Počet let ve škole Tato proxy proměnná má u cizinců z různých zemí s různými vzdělávacími systémy měřit nejvyšší dosažené vzdělání. Prvního stupně, odpovídajícího méně než 10 letům školní docházky, dosáhlo zhruba 13 % respondentů 5. Prostředního stupně dosáhlo 46 % respondentů. Do nejvyšší kategorie, odpovídající nejméně 15 letům stráveným ve škole, dosáhlo 41 % respondentů. Graf 11: Složení podle oficiálního účelu pobytu v ČR Složení vzorku podle oficiálního účelu pobytu v ČR (relativní četnosti) Turista Zaměstnanec Oficiální účel pobytu Nejčastěji jsou ve vzorku zastoupeny kategorie zaměstnanců a podnikatelů (35 %, resp. 26 %). Slušně zastoupena je ještě kategorie studentů (13 %) 6. Podnikatel Rodinný příslušník Student Trvalý pobyt Ostatní 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 5 Nabízí se domněnka, že je podhodnocena skupina se základním vzděláním. Tu však není možné ověřit kvůli neexistenci statistické opory (o složení celé populace cizinců v ČR podle vzdělání nejsou žádné statistické údaje). 6 V souladu s očekávanými problémy výběru bylo získáno poměrně malé procento respondentů s trvalým pobytem (10 %). Tyto osoby chodí méně často na oddělení cizinecké policie, a proto jsme jich zachytili menší procento, než jich v populaci cizinců skutečně je. 9

10 Graf 12: Složení podle délky pobytu v ČR Složení vzorku podle délky pobytu v ČR (relativní četnosti, N = 516) 40% 35% 30% 25% 20% 15% Délka pobytu v ČR Vzorek se podle délky dosavadního pobytu cizince v České republice dělí do čtyř kategorií. Dvě krajní (do 1 roku a nad 10 let) zabírají okolo 15 % respondentů, zatímco dvě prostřední kategorie jsou více zastoupeny: osoby s délkou pobytu 1-5 let zabírají 39 % a kategorie 5-10 let tvoří 32 % respondentů. 10% 5% 0% méně než 1 rok 1-5 let 5-10 let 10 a více let Graf 13: Složení podle stupně znalosti češtiny Složení vzorku podle stupně znalosti češtiny (relativní četnosti, N = 545) Domluvím se dobře Domluvím se s obtížemi Znalost českého jazyka Z hlediska subjektivně hodnoceného stupně znalosti češtiny vystupují ve vzorku dvě výrazné skupiny. Největší skupina (60 % respondentů) uvádí v dotazníku, že se česky domluví dobře. Další nezanedbatelná skupina (33 %) se česky domluví s obtížemi. Skutečnost, že se česky nedomluví, uvádí pouhých 6 % respondentů. Česky se nedomluvím 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10

11 c) Omezení výzkumu: snížená validita, nízká návratnost, nedostatečná velikost vzorku a omezení kvótního výběru Omezená validita Jednou z možných námitek proti výsledkům výzkumu je problém stylizace cizinců při odpovědích. Je možné, že při dotazování v prostorách oddělení cizinecké policie se část cizinců bála odpovídat pravdivě na otázky v dotazníku, protože si mysleli, že jejich odpovědi budou předány CP a mohou mít vliv na posuzování jejich žádostí. Tazatelé byli instruováni, aby vysvětlovali respondentům, že výzkum provádí nevládní nezisková organizace a že odpovědi jsou anonymní, ale přesto je možné, že někteří cizinci se při odpovídání na dotazník stylizovali (říkali to, co si mysleli, že je správné říci, a nikoli svůj skutečný názor). Tomu by částečně odpovídalo i to, že výsledky kvalitativních hloubkových rozhovorů v některých aspektech protiřečily výsledkům kvantitativního výzkumu. Nejsme však schopni odhadnout, jak velká byla tato chyba způsobená stylizací respondentů. Nízká návratnost Z oslovených cizinců vyhověla žádosti tazatelů o vyplnění dotazníku průměrně jedna čtvrtina (návratnost 25 %, míra odmítnutí 75 %). To je vysoká míra odmítnutí, která se promítá do snížené reprezentativnosti vzorku. Přes poměrně dobré dodržení výběrových kvót je tedy nutné odmítnout nárok na reprezentativnost výběru pro celou populaci cizinců v Praze a v Brně a okolí. Na základě sebraných dat můžeme pouze odhadovat důležité trendy v populaci pražských a brněnských cizinců, nemůžeme však tvrdit, že výsledky jsou platné a reprezentativní pro celou tuto populaci. Nedostatečná velikost vzorku Vzhledem k omezeným finančním a lidským zdrojům byl vzorek respondentů dotazovaných v rámci výzkumu poměrně malý (N = 553). I z tohoto důvodu jsme museli nakonec ustoupit od záměru provést reprezentativní výzkum. Jaká by byla optimální velikost vzorku? Vzhledem k tomu, že země původu byla jednou z nejdůležitějších vysvětlujících kategorií, domníváme se, že každý, kdo by chtěl podobný výzkum opakovat, by se měl především zaměřit na dostatečné zastoupení všech důležitých národnostních skupin a jejich vnitřní sociodemografickou strukturu 7. Omezení kvótního výběru Kvótnímu výběru bývá obecně vytýkáno, že na rozdíl od náhodného výběru nevede k sestavení reprezentativního vzorku. Prakticky se ale dá o kvótních výběrech, které byly sestaveny na základě vhodných kvótních proměnných, uvažovat jako o náhodných výběrech (výběrovou chybu ale není možno přesně odhadnout). Při vysoké míře odmítnutí má naopak kvótní výběr oproti náhodnému výběru jistou výhodu, protože umožňuje nahradit chybějící jednotky pomocí jednotek, které jsou 7 Podle našeho názoru by mělo smysl uvažovat o opakování výzkumu, kdyby se zvýšila velikost vzorku nejméně 3 x (kdybychom chtěli zkoumat hlavní cizinecké skupiny) a optimálně asi 10 x (kdybychom se chtěli zaměřit i na méně početné cizinecké skupiny. Při opakování výzkumu s rozsáhlejším vzorkem bude samozřejmě nutno počítat i s kvótami na místo bydliště, aby by slyšet i hlas zmíněných 63 % cizinců žijících mimo Prahu a Brno. 11

12 jim podobné na základě kvótních kriterií. Také prakticky byl náhodný výběr v rámci našeho výzkumu obtížně proveditelný, protože se nám nepodařilo nalézt vhodný způsob jak zajistit náhodný krok při výběru respondentů. I s odstupem tak použitou metodiku kvótního výběru hodnotíme jako vhodnou. Alternativy a poučení Jsme přesvědčeni o tom, že jiný druh a místo výběru nebyly použitelné při aspiraci na reprezentativnost vzorku a při omezeních našeho projektu. Jiné nenáhodné výběrové metody (např. metoda sněhové koule) nevedou k sestavení reprezentativního vzorku, náhodný výběr zase nebyl pro potřeby našeho výzkumu proveditelný. Místo dotazování nebylo samozřejmě ideální, ale využili jsme jej proto, že jsme potřebovali oslovit rychle a s minimálními náklady cílovou populaci cizinců. Kvótní výběr cizinců mimo úřadovnu CP by patrně vedl k validnějším výsledkům, ale byl by náročnější. Metoda sněhové koule by byla asi nejlepší z hlediska validity, ale reliabilita výsledků by byla nízká a výzkum by nemohl být reprezentativní. Při použití náhodného výběru vzniká problém jak zajistit náhodný krok výběru při neexistenci opory výběru. Vzorek by samozřejmě mohl a měl být větší, ale i zde jsme naráželi na omezení našeho projektu. Vzhledem k výše uvedeným omezením výzkumu je třeba považovat výsledky šetření za orientační a hrubé. Výsledky by měly být používány s jistou opatrností. Naznačují ovšem důležité trendy v cílové populaci cizinců žijících v Praze a v Brně a okolí, která tvoří 37 % cizinců žijících v ČR. 12

13 d) Popis dotazníku Použitý dotazník se skládá z pozvání k vyplnění dotazníku, instrukcí pro vyplnění a sady 28 otázek a baterií otázek. Ty lze členit do sedmi okruhů: 1) hodnocení pobytu v ČR; pocity rovnosti / diskriminace; 2) jazyková vybavenost; 3) okruh osob využívaných cizincem při řešení problémů; 4) strategie vyřizování víz a pobytů: - využití služeb soukromé agentury, - využití služeb nevládní neziskové organizace, - způsoby získávání informací; 5) hodnocení práce cizinecké policie při vyřizování víz a pobytů: - celková spokojenost a různé dimenze dojmů z dosavadních návštěv, - hodnocení poslední návštěvy, - jazykové dorozumění; 6) korupce dávání a vyžadování úplatků; 7) sociodemografické charakteristiky, charakter pobytu v ČR. Opis dotazníku v češtině je součástí přílohy. Znění jednotlivých otázek je rovněž uvedeno na počátku každé z dílčích analýz. 13

14 III. Zjištění dotazníkového šetření V následující kapitole uvádíme všechna hlavní zjištění sociologického výzkumu provedeného v rámci projektu Uplatňování cizinecké legislativy v praxi. Jedná se o podrobné informace z dotazníkového šetření mezi cizinci, doplněné prohlubujícími zjištěními z kvalitativní substudie. Tyto informace jsou deskriptivní, tzn. že popisují zjištěný stav bez nároku na jeho hodnocení. Interpretace a hodnocení výzkumných zjištění v širším kontextu cizinecké problematiky jsou obsaženy na jiném místě této zprávy. V této části představíme, jak cizinci odpovídali na jednotlivé otázky dotazníku. Postupně uvedeme vždy přesný formát otázky, třídění prvního stupně (histogram, tj. sloupcový graf s procentuálním zastoupením jednotlivých odpovědí) a krátký komentář. Po třídění prvního stupně následuje tzv. třídění druhého stupně, tj. vyhodnocení souvislostí se sociodemografickými proměnnými a dalšími vybranými charakteristikami. Třídění prvního stupně odpovídá na otázku, jaké je rozložení daného názoru nebo skutečnosti v celé populaci cizinců, kdežto třídění druhého stupně řeší otázku, zda odpovědi jednotlivých respondentů na danou otázku nějak souvisejí s profilem cizince s jeho pohlavím, věkem, zemí původu apod. popřípadě zda jeho odpovědi a názory spolu souvisejí navzájem (například zda spokojenost cizince s cizineckou policií roste nebo klesá s počtem návštěv cizinecké policie). 14

15 a) Subjektivní hodnocení pobytu v ČR Jak jsou cizinci spokojeni s pobytem v ČR, jsme zjišťovali následující otázkou: Následující graf zachycuje rozložení odpovědí na otázku, jak jsou cizinci spokojeni s pobytem v ČR. Většina cizinců vyjádřila mírnou (61 %) nebo silnou (22 %) spokojenost s pobytem v ČR. Nezanedbatelných 17 % respondentů uvedlo nespokojenost s pobytem. Graf 14: Spokojenost s pobytem v ČR (relativní četnosti, N = 534) 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% zcela spokojen/a spíše spokojen/a 14% spíše nespokojen/a 3% zcela nespokojen/a Tyto výsledky jsou podobné pro Prahu i Brno. Z třídění druhého stupně, kterému se věnuje následující tabulka, vyplývá, že spokojenost s pobytem v ČR souvisí silně a statisticky velmi významně se zemí původu cizince a s občanstvím EU: cizinci ze zemí EU jsou s pobytem u nás signifikantně spokojenější než cizinci ze zemí mimo EU (CC = 0,319***). 15

16 Tabulka 1: Celková spokojenost cizinců s jejich pobytem v ČR a vliv sociodemografických proměnných (kontingenční koeficienty) q3 Jak celkově hodnotíte svůj dosavadní pobyt v Česku? pohlaví věkové skupiny (4) Vysvětlující sociodemografické proměnné země EU / třetí mluví délka původu státy česky pobytu vzdělání (2) počet podřízených 0 0 x 8,319 *** Hladiny významnosti: * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 0 = nepodařilo se vyvrátit nulovou hypotézu;. = test chí-kvadrát neproveditelný; žlutě označeny nejvýznamnější faktory odpovědi na danou otázku. U ostatních sociodemografických proměnných se žádná souvislost nepodařila prokázat. Podívejme se ještě blíže na souvislost spokojenosti cizinců s pobytem v ČR se zemí jejich původu. U otázky celkové spokojenosti s pobytem v ČR zjišťujeme silnou souvislost se zemí původu. Velmi spokojení: Občané Slovenska uvádějí výrazně častěji hodnocení zcela spokojen (přes 45 % případů) nebo spíše spokojen (dalších 45 %) na úkor spíše či zcela nespokojených (takových je jen 7 % Slováků). Méně spokojení: Občané Ukrajiny uvádějí méně často, že jsou s pobytem v ČR zcela spokojeni (jen asi 15 %) nebo spíše spokojeni (60 %) a naopak výrazně častěji uvádějí nespokojenost (v takřka 25 % případů). Občané Vietnamu rovněž nadprůměrně často uvádějí nespokojenost (25 %), navíc takřka neuvádějí zcela spokojen. Přes 70 % Vietnamců je ovšem spíše spokojeno. Občané Ruska jsou téměř všichni spíše spokojeni, počet nespokojených je průměrný. Okolo průměru (20 % zcela spokojených, 60 % spíše spokojených a 15 % nespokojených) kolísají výsledky u občanů ostatních států. 8 Přepočítat při sloučení Ruska s ostatními; Slováci a ostatní uvádějí výrazně častěji, že jsou zcela spokojeni; ostatní národnosti uvádějí výrazně častěji, že jsou spíše spokojeny. 9 Stejně výrazné jako u země původu jsou i rozdíly v rozložení spokojenosti mezi cizince z hlediska příslušnosti k Evropské unii: u občanů EU je se svým pobytem v ČR zcela spokojeno přes 40 %, spíše spokojeno přes 50 % a nespokojeno jen asi 5 % respondentů. Mezi občany třetích států je zcela spokojených jen něco přes 15 %, spíše spokojených 65 % a nespokojených téměř 20 %. Tato souvislost však po odfiltrování skupiny Slováků nemůže být testována pro nízký počet případů zbývajících občanů EU. 16

17 Tabulka 2: Spokojenost s pobytem podle země původu (absolutní a relativní četnosti) Jak celkově hodnotíte svůj dosavadní pobyt v Česku? zcela spokojen/a spíše spokojen/a spíše/zcela nespokojen/a Total Země původu Total Slovensko Ukrajina Vietnam Rusko ostatní Count podíl v rámci země 46,8% 45,7% 7,4% 100,0% Adjusted Residual 6,4-3,5-2,6 Count podíl v rámci země 14,0% 62,9% 23,1% 100,0% Adjusted Residual -3,4,5 3,1 Count podíl v rámci země 2,3% 72,7% 25,0% 100,0% Adjusted Residual -3,3 1,6 1,6 Count podíl v rámci země 8,3% 83,3% 8,3% 100,0% Adjusted Residual -2,4 3,3-1,6 Count podíl v rámci země 27,6% 59,1% 13,4% 100,0% Adjusted Residual 1,7 -,7-1,1 Count podíl v rámci země 22,0% 61,5% 16,4% 100,0% U ostatních vysvětlujících proměnných nebyly nalezeny významné souvislosti, nebo byly nalezené souvislosti odmítnuty. Jedním z důležitých faktorů, které přispívají k tomu, že je cizinec spokojený s pobytem v zemi, je bezesporu i to, jak je přijímán většinovou společností. V našem dotazníku byly dvě otázky, které indikovaly to, jak cizinec vnímá postoj většinové společnosti vůči sobě: 17

18 Jednalo se tedy o dvě likertovské postojové škály. Následující graf zachycuje relativní četnosti odpovědí na tyto otázky. Graf 15: Vnímání postojů většinové společnosti vůči cizincům (relativní četnosti, N = 525, resp. 537) 60% 50% 44% 48% 40% 30% 22% 26% 31% 20% 15% 10% 8% 7% 0% q5a házejí klacky pod nohy q5b jednají jako rovný s rovným určite souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím určitě nesouhlasím Jak můžeme v grafu vidět, v obou případech převládají pozitivní odpovědi nesouhlas s výrokem, že Češi dotyčnému házejí klacky pod nohy, vyjádřilo 70 % respondentů, a s výrokem, že Češi s dotyčným jednají jako rovní s rovným, souhlasilo 63 % cizinců. To naznačuje převládající vnímání české společnosti jako společnosti, která je vůči cizincům spíše otevřená. Na druhou stranu si ale celých 30 % cizinců myslí, že jim Češi házejí klacky pod nohy, a 38 % cizinců se domnívá, že s nimi Češi nejednají jako rovní s rovným. Nemáme žádné údaje o tom, jak na podobné otázky odpovídají imigranti v jiných zemích, ale každopádně se jedná o velké podíly cizinců. Také je otázkou, jak si tyto výroky máme vysvětlit v souvislosti s převládající celkovou spokojeností s pobytem v ČR. Další poznatky přineslo zkoumání odpovědí na dané otázky ve vztahu k dalším proměnným. Při třídění druhého stupně se ukazuje, že vnímání postojů většinové společnosti souvisí zejména se zemí původu cizince. Cizinci ze zemí EU vypovídají častěji, že nemají pocit, že by jim Češi házeli klacky pod nohy (CC =,233***) a také častěji říkají, že s nimi Češi jednají jako rovný s rovným (CC =,219***) oproti cizincům ze zemí mimo EU. Zajímavé a ne zcela jednoduše vysvětlitelné je i to, že cizinci s větším počtem zaměstnanců častěji odpovídají, že jim Češi házejí klacky pod nohy. Tato souvislost je ale slabší a statisticky málo významná (CC =,219***).Všechny zmíněné otázky jsme zařadili na počátek dotazníku. Počet 18

19 chybějících odpovědí se pohyboval od 3 do 6,5 % 10, což by při této velikosti vzorku nemělo představovat velký problém. 1. Celkové hodnocení pobytu v ČR Řešení problémů Jaké problémy musí cizinci během svého pobytu řešit? K tomu jsme zformulovali následující otázku: U následující otázky můžete zaškrtnout jednu nebo dvě možnosti. 4. Co Vás během Vašeho pobytu v Česku nejvíce trápí? jazyková bariéra 1 odloučení od mých blízkých 2 administrativa spojená s pobytem v ČR 3 jak získat informace o mých právech a povinnostech 4 peníze 5 nepříjemní lidé 6 něco jiného - co? 7 Nic mě netrápí. 8 Následující graf znázorňuje relativní četnosti odpovědí na otázku po problémech, s nimiž se cizinci potýkají. Jak je z tohoto grafu patrné, nejvíce cizinců odpovědělo, že je trápí administrativa spojená s pobytem (42 %). Pojem administrativa je ovšem značně široký a zahrnuje různé aspekty vztahu cizince k úřadům ČR. Další významný problém pro cizince představuje odloučení od jejich blízkých (38 %) a to jak získat informace o právech a povinnostech (23 %). 10 Baterie otázek q7 měla vyšší podíl (6,5 %) chybějících odpovědí proto, že ti cizinci, kteří nepotřebovali ničí pomoc, neměli možnost si z nabízených variant odpovědí vybrat a žádnou dopověď nevyplnili. 19

20 Graf 16: Co cizince nejvíce trápí (relativní četnosti, N = 536, možnost vícenásobné odpovědi) 45% 40% 35% 38% 42% 30% 25% 20% 15% 16% 23% 14% 15% 10% 5% 4% 8% 0% jazyková bariéra odloučení od mých blízkých administrativa jak získat informace peníze nepříjemní lidé něco jiného nic mě netrápí Na základě hloubkových rozhovorů v předvýzkumu jsme vytipovali několik problémů, s nimiž se cizinci u nás potýkají, a Na koho se cizinci obracejí s žádostí o pomoc při řešení problémů spojených s pobytem v ČR, jsme zjišťovali touto otázkou: U následující otázky můžete zaškrtnout i více možností. 7. Pobyt v cizí zemi obnáší spoustu problémů při zařizování různých věcí. Lidé proto rádi využijí pomoc dalších lidí. Na koho jste se v posledním roce obrátil/a při řešení nějakého problému? na známého Čecha 1 na známého mého krajana 2 na známého cizince z jiné země 3 na organizaci, spolek či sdružení mých krajanů 4 na organizaci, která pomáhá cizincům zdarma 5 na soukromou agenturu 6 na úřad 7 Následující graf ukazuje histogramy relativních četností pro jednotlivé možnosti odpovědí. Jak je z tohoto grafu patrné, nejčastěji se lidé obracejí na známého krajana (55 %) a známého Čecha (43 %). Na úřadech nebo ve zprostředkovatelských agenturách hledá pomoc jen poměrně málo cizinců, a to přibližně 17 %, resp. 11 %. Pomoc krajanských sdružení a nevládních neziskových organizací při řešení problému vyhledalo v posledním roce jen okolo 5 %, resp. 3 % cizinců. 20

21 Zajímavé je, že jen 3 % cizinců uvedlo, že se obracejí na nestátní neziskovou organizaci oproti 11 %, kteří se obracejí na soukromou agenturu, za jejíž služby musejí platit. Graf 17: Na koho se cizinci obracejí s žádostmi o pomoc při řešení problému (relativní četnosti, N = 513, možnost vícenásobné odpovědi) 60% 55% 50% 40% 43% 30% 20% 10% 10% 11% 5% 3% 17% 0% na známého Čecha na známého mého krajana na známého cizince z jiné země na sdružení mých krajanů na cizinecou NNO na soukromou agenturu na úřad Při interpretaci odpovědí je nutno zdůraznit, že nemáme žádné informace o intenzitě či kvalitě využívání jednotlivých skupin partnerů při řešení problémů. Ptali jsme se totiž pouze na skutečnost, zda se cizinec na danou kategorii partnerů obrátil v posledním roce. Kladná odpověď může znamenat jak jednorázový kontakt, tak i každodenní spolupráci při řešení problémů. Jak je patrné z následující tabulky třídění druhého stupně, okruh partnerů využívaných cizinci při řešení problémů souvisí s různými sociodemografickými proměnnými. Nejčastěji se souvislost projevuje u země původu (tj. data se liší mezi jednotlivými národnostními skupinami cizinců). Dále se objevují souvislosti se znalostí češtiny a ojediněle i s dalšími proměnnými. Tabulka 3: Partneři cizinců při řešení problémů a vliv sociodemografických proměnných (kontingenční koeficienty) Sociodemografické proměnné na známého Čecha na známého mého krajana Nejčastější odpovědi na známého cizince z jiné země na soukromou agenturu na úřad Poznámky pohlaví ,098 * velmi slabé souvislosti věkové 0,205 *** Mladší 30 let 1,5x častěji na krajana skupiny (4) země původu,204 ***,181 **,245 ***,156 * 0 Slováci a menší národnosti velmi často na Čecha; Ukrajinci a Vietnamci až 3x méně často na Čecha; Vietnamci a Ukrajinci velmi často na krajana; občané Ruska a menší národnosti méně často na krajana, až 3x častěji na cizince z jiné země; Slováci nevyužívají agentury EU / třetí státy,158 *** 0,129 *,096 * 0 Občané třetích států méně často na Čecha mluví česky,092 *,129 **,107 ** 0,154 *** Lidé, kteří se domluví dobře, využili úřad až 2x častěji 21

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1).

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Postup při zpracování Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Studenti ve dvojici zpracují otázky, které budou ostatním prezentovat v powerpointu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Matúš Šucha Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc msucha@post.cz Abstrakt Autor v příspěvku prezentuje závěry výzkumu

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více