Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu"

Transkript

1 Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu Jan Morávek, Jan Urban a kol. Tento pracovní text není určen k publikaci. Informace a názory v něm obsažené se nemusí shodovat se stanovisky Ligy lidských práv a neměly by být citovány jako informace od ní pocházející. Za obsah plně odpovídají autoři. 2. pracovní verze červenec 2008 (1. pracovní verze září 2005) Obsah I. Představení výzkumu... 2 II. Dotazníkové šetření mezi cizinci v Praze a Brně... 3 a) Základní informace o metodice výzkumu... 3 b) Popis výběrového souboru a hodnocení z hlediska sledovaných kvótních znaků... 4 c) Omezení výzkumu: snížená validita, nízká návratnost, nedostatečná velikost vzorku a omezení kvótního výběru d) Popis dotazníku III. Zjištění dotazníkového šetření a) Subjektivní hodnocení pobytu v ČR c) Informovanost a způsoby získávání informací d) Využívání služeb soukromých agentur a neziskových organizací e) Spokojenost s cizineckou policií f) Korupce v cizinecké policii IV. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření V. Kvalitativní šetření mezi cizinci v Praze a) Úvod b) Cíle kvalitativní studie c) Metodologie VI. Výsledky kvalitativní studie a) František Bartoš: Anonymita b) František Bartoš: Neformální pravidla c) Alžběta Medková: Cizinci d) Alžběta Medková: Třetí strany e) Jakub Musil: Zaměstnanci Cizinecké policie f) Jan Urban: Kontrola práce cizinecké policie g) Jan Urban: Korupce a cizinecká policie h) Iva Zvěřinová: Organizační zabezpečení i) Iva Zvěřinová: Zákon o cizincích a další regulace Literatura Seznam tabulek a grafů

2 I. Představení výzkumu Tato pracovní text referuje o sociologickém výzkumu v rámci projektu Ligy lidských práv Uplatňování cizinecké legislativy v praxi ( ). Projekt měl část kvalitativní a kvantitativní. V kvantitativní studii bylo realizováno dotazníkové šetření mezi cizinci návštěvníky oddělení cizinecké policie v Praze a Brně. Podrobné informace z dotazníkového šetření mezi cizinci přinášíme v kapitole III. Informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou spíše jsou deskriptivní. Jejich interpretace a hodnocení výzkumných zjištění nejsou součástí této pracovní verze. Výsledky kvalitativní studie, která obsahovala hloubkové rozhovory, ohniskové skupiny a rešerše zaměřené na skupiny cizinců, pracovníků cizinecké policie a profesionálů třetích stran, uvádíme v kapiotole VI. Řada činností při realizaci výzkumu byla zajišťována jednak dobrovolnou prací při zapojení více než 15 osob, jednak prostřednictvím bezplatné (barterové) výměny služeb mezi nevládními organizacemi a dalšími subjekty. Za odborné konzultace tak vděčíme pracovníkům výzkumné agentury Millward Brown ČR, za zapůjčení prostor pro ohniskovou skupinu téže agentuře, velvyslanectví USA v ČR a rovněž oblastnímu ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie Praha, za inzerci při náboru dobrovolníků společnosti Člověk v tísni. Chtěli bychom poděkovat nadaci Open Society Fund, dobrovolníkům i všem spolupracujícím organizacím za podporu, bez níž by výzkum nemohl být realizován. 2

3 II. Dotazníkové šetření mezi cizinci v Praze a Brně a) Základní informace o metodice výzkumu Naším původním záměrem či ideálem bylo provést výzkum vypovídající o základním souboru cizinců žijících v Praze a v Brně. Vzhledem ke zvolené výběrové metodě však vzorek de facto reprezentuje takto definovaný základní soubor: Občané cizích států pobývající v Praze a správních obvodech Brno-město a Brno-venkov legálně déle než 90 dnů. Jako metodu výběru jsme zvolili kvótní výběr podle statistické opory údajů ČSÚ o cizincích registrovaných k (legálnímu) pobytu na území Prahy. Podle statistické opory byly zvoleny tři kvótní znaky: pohlaví (údaje k ), země původu (údaje k ) a věk (údaje k ). Naprostá většina respondentů byla vyhledávána v budovách a před budovami oddělení cizinecké policie v Praze 3 - Olšanská, Brně - Kopečná a Brně - Cejl, kam si chodí cizinci vyřizovat své správní povinnosti vyplývající z cizineckého zákona (asi 490 respondentů) 1. V terénu tazatelé pracovali celkem se sedmi jazykovými verzemi tzv. selfadministered questionnaire dotazníku, který respondent vyplňuje sám (čeština, ruština, ukrajinština, angličtina, vietnamština, němčina a francouzština). Dotazník v češtině je uveden v příloze. Sběr a pořizování dat zajistila v období od února do června 2005 skupina dvanácti dobrovolných tazatelů. 1 V Praze jsme měli problém s naplněním kvót pro občany Slovenska a Vietnamu. V závěrečné fázi sběru pražských dat byli chybějící respondenti ze Slovenska získáváni metodou sněhové koule z osobního okolí tazatelů (cca 45 respondentů) a respondenti z Vietnamu získáváni na území jedné pražské tržnice (cca 20 respondentů). 3

4 b) Popis výběrového souboru a hodnocení z hlediska sledovaných kvótních znaků Od respondentů - cizinců bylo sebráno 553 platných dotazníků, které tvoří datový soubor (vzorek). V následujících odstavcích stručně popíšeme složení vzorku podle všech významných znaků (sociodemografických proměnných). U prvních tří znaků (pohlaví, země původu a věk respondenta), pro které byly stanoveny výběrové kvóty, uvádíme rovněž vyhodnocení kvót 2. Graf 1: Složení podle pohlaví 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Složení vzorku podle pohlaví (relativní četnosti, N = 529) Muž Žena Pohlaví Z 529 osob ve výběrovém souboru, které uvedly své pohlaví, bylo přibližně 60 % mužů a 40 % žen. 2 Kvóty jsou vlastně tabulky se stanovenými počty cizinců v jednotlivých políčcích muž - žena, občan Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska atd. O naplnění těchto kvót usilují tazatelé při oslovování respondentů. Jsou stanovovány na základě dostupných statistických údajů o populaci cizinců. Jejich smyslem je, aby složení vzorku podle pohlaví, země původu a věku odráželo (kopírovalo) složení celé populace cizinců žijících v Praze, resp. Brně a okolí. 4

5 Graf 2: Dodržení kvót pohlaví Rozdíly mezi kvótami a skutečnými četnostmi ve vzorku - pohlaví (v procentních bodech) Muž Žena Na druhém grafu jsou vyneseny rozdíly mezi kvótami, stanovenými na základě statistické opory, a zastoupením ve výběrovém souboru 3. Vidíme, že v pražském i brněnském vzorku se podařilo dobře reprezentovat zastoupení mužů a žen v základním souboru (populaci cizinců). V Praze byly kvóty dodrženy takřka optimálně, zatímco v Brně došlo k rozdílu okolo 4 procentních bodů. -5 Praha Brno Graf 3: Složení podle země původu 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Složení vzorku podle země původu (relativní četnosti, N = 518) Země původu Z hlediska země původu jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou ve vzorku občané Ukrajiny (37 %). Zastoupení občanů Slovenska dosahuje 19 %. Občané Ruska a Vietnamu tvoří shodně po 9 %. 25 % vzorku tvoří velmi různorodá skupina občanů všech zbývajících států světa (v dalším textu označovaných jako občané ostatních států nebo menší národnosti ). 0% Slovensko Ukrajina Vietnam Rusko Ostatní 3 Kvóty jsme stanovili za obě místa sběru dat zvlášť, neboť populace cizinců v Praze na jedné straně a Brně a okolí na straně druhé mají značně odlišné demografické charakteristiky. 5

6 Graf 4: Dodržení kvót země původu Rozdíly mezi kvótami a skutečnými četnostmi ve vzorku - země původu (v procentních bodech) Slovensko Ukrajina Vietnam Rusko Také zastoupení cizinců z různých zemí původu se podařilo ve výběrovém souboru poměrně dobře reprezentovat. Největší rozdíly oproti stanoveným kvótám nastaly u občanů Slovenska a Vietnamu v Praze, kde mají obě tyto skupiny ve vzorku o 2-3 procentní body větší zastoupení než v populaci cizinců. U ostatních skupin byly kvóty dodrženy uspokojivě Praha Brno Graf 5: Složení podle věku 45% 40% 35% 30% 25% Složení vzorku podle věku (relativní četnosti, N = 531) Věk Z hlediska věku se ve vzorku nejčastěji vyskytují osoby mladší 30 let (43 % respondentů). Do věkové kategorie let spadá 31 % vzorku. Ve věku let bylo 19 % respondentů a nejmenší podíl mají osoby ve věku 50 a více let (7 %). 20% 15% 10% 5% 0% 0-29 let let let 50 a více let 6

7 Graf 6: Dodržení kvót věk Rozdíly mezi kvótami a skutečnými četnostmi ve vzorku - věk (v procentních bodech) Šestý graf ukazuje, že ve výběrovém souboru je jak v pražském, tak i v brněnském podsouboru nadměrné zastoupení mladých osob do 29 let (o 11, resp. 8 procentních bodů více než v populaci) a naopak podhodnocena je skupina osob starších 50 let. Prostřední věkové skupiny se podařilo poměrně dobře reprezentovat Praha Brno Graf 7: Složení podle příslušnosti k Evropské unii 80% 70% 60% 50% Složení vzorku podle občanství EU (relativní četnosti, N = 518) Oblast původu Doplňkově k zemi původu byla vypočítána proměnná Oblast původu. Jedna čtvrtina respondentů ve vzorku pochází z některého členského státu Evropské unie, zatímco tři čtvrtiny pocházejí z třetích (nečlenských) států. 40% 30% 20% 10% 0% EU Třetí státy Na občany EU a třetích států jsme si nestanovili kvóty. V pozdější analýze se však tato kategorie ukázala jako velmi nosná. V následujícím grafu tedy uvádíme srovnání zastoupení občanů EU (s přihlédnutím k podskupině občanů Slovenska) a občanů třetích států se statistickou oporou údaji o počtech cizinců žijících v Praze a Brně. 7

8 Graf 8: Složení podle příslušnosti k EU hodnocení Rozdíly mezi statistickou oporou a skutečnými četnostmi ve vzorku - občanství EU (v procentních bodech) Praha Brno Graf 9: Složení podle postavení v zaměstnání Složení vzorku podle počtu podřízených (relativní četnosti, N = 477) Žádní EU v tom Slovensko v tom ostatní EU Třetí státy V grafu vidíme, že zatímco v Brně se rozložení občanů třetích států, občanů EU obecně a občanů Slovenska zvláště podařilo reprezentovat optimálně, pražský vzorek trpí velmi nedostatečným zastoupením neslovenských občanů EU ( ostatní EU ) 4. Ve skupině občanů EU v celkovém vzorku (celkem 117 osob) tvoří tak výraznou většinu Slováci (96 osob, tj. 82 %). Skupina neslovenských občanů EU (zbylých 21 osob) je bohužel v některých případech příliš malá na to, aby na ní bylo možné samostatně testovat některé hypotézy. To znamená, že v některých případech jsou zjištěné údaje o občanech EU taženy Slováky. Počet podřízených v práci Socioekonomický status respondenta byl sledován pomocí ordinální proměnné počet podřízených v práci. Na grafu vidíme, že přes 70 % respondentů nemá v práci žádné podřízené. Následuje skupina s max. 3 podřízenými (12 %). Ostatní skupiny jsou poměrně málo zastoupené. Alespoň jednoho podřízeného v práci má 26 % respondentů. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4 Neslovenští občané EU tvoří v celém souboru 4 %. Podle statistiky cizinců registrovaných k pobytu na území Prahy a Brna a okolí se ovšem neslovenští občané EU podílejí na populaci cizinců v těchto správních obvodech 11 %, resp. 7 %. Jako respondenty jsme tedy získali jen dvě pětiny očekávaného počtu neslovenských občanů EU, v Praze dokonce jen necelou třetinu; zastoupení neslovenských občanů EU se statistické opoře přibližuje pouze v brněnském vzorku (naplňuje ji z 85 %). 8

9 Graf 10: Složení podle dosaženého vzdělání 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Složení vzorku podle vzdělání (počet let strávených ve škole, relativní četnosti, N = 508) Méně než 10 let let Více než 14 let Počet let ve škole Tato proxy proměnná má u cizinců z různých zemí s různými vzdělávacími systémy měřit nejvyšší dosažené vzdělání. Prvního stupně, odpovídajícího méně než 10 letům školní docházky, dosáhlo zhruba 13 % respondentů 5. Prostředního stupně dosáhlo 46 % respondentů. Do nejvyšší kategorie, odpovídající nejméně 15 letům stráveným ve škole, dosáhlo 41 % respondentů. Graf 11: Složení podle oficiálního účelu pobytu v ČR Složení vzorku podle oficiálního účelu pobytu v ČR (relativní četnosti) Turista Zaměstnanec Oficiální účel pobytu Nejčastěji jsou ve vzorku zastoupeny kategorie zaměstnanců a podnikatelů (35 %, resp. 26 %). Slušně zastoupena je ještě kategorie studentů (13 %) 6. Podnikatel Rodinný příslušník Student Trvalý pobyt Ostatní 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 5 Nabízí se domněnka, že je podhodnocena skupina se základním vzděláním. Tu však není možné ověřit kvůli neexistenci statistické opory (o složení celé populace cizinců v ČR podle vzdělání nejsou žádné statistické údaje). 6 V souladu s očekávanými problémy výběru bylo získáno poměrně malé procento respondentů s trvalým pobytem (10 %). Tyto osoby chodí méně často na oddělení cizinecké policie, a proto jsme jich zachytili menší procento, než jich v populaci cizinců skutečně je. 9

10 Graf 12: Složení podle délky pobytu v ČR Složení vzorku podle délky pobytu v ČR (relativní četnosti, N = 516) 40% 35% 30% 25% 20% 15% Délka pobytu v ČR Vzorek se podle délky dosavadního pobytu cizince v České republice dělí do čtyř kategorií. Dvě krajní (do 1 roku a nad 10 let) zabírají okolo 15 % respondentů, zatímco dvě prostřední kategorie jsou více zastoupeny: osoby s délkou pobytu 1-5 let zabírají 39 % a kategorie 5-10 let tvoří 32 % respondentů. 10% 5% 0% méně než 1 rok 1-5 let 5-10 let 10 a více let Graf 13: Složení podle stupně znalosti češtiny Složení vzorku podle stupně znalosti češtiny (relativní četnosti, N = 545) Domluvím se dobře Domluvím se s obtížemi Znalost českého jazyka Z hlediska subjektivně hodnoceného stupně znalosti češtiny vystupují ve vzorku dvě výrazné skupiny. Největší skupina (60 % respondentů) uvádí v dotazníku, že se česky domluví dobře. Další nezanedbatelná skupina (33 %) se česky domluví s obtížemi. Skutečnost, že se česky nedomluví, uvádí pouhých 6 % respondentů. Česky se nedomluvím 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10

11 c) Omezení výzkumu: snížená validita, nízká návratnost, nedostatečná velikost vzorku a omezení kvótního výběru Omezená validita Jednou z možných námitek proti výsledkům výzkumu je problém stylizace cizinců při odpovědích. Je možné, že při dotazování v prostorách oddělení cizinecké policie se část cizinců bála odpovídat pravdivě na otázky v dotazníku, protože si mysleli, že jejich odpovědi budou předány CP a mohou mít vliv na posuzování jejich žádostí. Tazatelé byli instruováni, aby vysvětlovali respondentům, že výzkum provádí nevládní nezisková organizace a že odpovědi jsou anonymní, ale přesto je možné, že někteří cizinci se při odpovídání na dotazník stylizovali (říkali to, co si mysleli, že je správné říci, a nikoli svůj skutečný názor). Tomu by částečně odpovídalo i to, že výsledky kvalitativních hloubkových rozhovorů v některých aspektech protiřečily výsledkům kvantitativního výzkumu. Nejsme však schopni odhadnout, jak velká byla tato chyba způsobená stylizací respondentů. Nízká návratnost Z oslovených cizinců vyhověla žádosti tazatelů o vyplnění dotazníku průměrně jedna čtvrtina (návratnost 25 %, míra odmítnutí 75 %). To je vysoká míra odmítnutí, která se promítá do snížené reprezentativnosti vzorku. Přes poměrně dobré dodržení výběrových kvót je tedy nutné odmítnout nárok na reprezentativnost výběru pro celou populaci cizinců v Praze a v Brně a okolí. Na základě sebraných dat můžeme pouze odhadovat důležité trendy v populaci pražských a brněnských cizinců, nemůžeme však tvrdit, že výsledky jsou platné a reprezentativní pro celou tuto populaci. Nedostatečná velikost vzorku Vzhledem k omezeným finančním a lidským zdrojům byl vzorek respondentů dotazovaných v rámci výzkumu poměrně malý (N = 553). I z tohoto důvodu jsme museli nakonec ustoupit od záměru provést reprezentativní výzkum. Jaká by byla optimální velikost vzorku? Vzhledem k tomu, že země původu byla jednou z nejdůležitějších vysvětlujících kategorií, domníváme se, že každý, kdo by chtěl podobný výzkum opakovat, by se měl především zaměřit na dostatečné zastoupení všech důležitých národnostních skupin a jejich vnitřní sociodemografickou strukturu 7. Omezení kvótního výběru Kvótnímu výběru bývá obecně vytýkáno, že na rozdíl od náhodného výběru nevede k sestavení reprezentativního vzorku. Prakticky se ale dá o kvótních výběrech, které byly sestaveny na základě vhodných kvótních proměnných, uvažovat jako o náhodných výběrech (výběrovou chybu ale není možno přesně odhadnout). Při vysoké míře odmítnutí má naopak kvótní výběr oproti náhodnému výběru jistou výhodu, protože umožňuje nahradit chybějící jednotky pomocí jednotek, které jsou 7 Podle našeho názoru by mělo smysl uvažovat o opakování výzkumu, kdyby se zvýšila velikost vzorku nejméně 3 x (kdybychom chtěli zkoumat hlavní cizinecké skupiny) a optimálně asi 10 x (kdybychom se chtěli zaměřit i na méně početné cizinecké skupiny. Při opakování výzkumu s rozsáhlejším vzorkem bude samozřejmě nutno počítat i s kvótami na místo bydliště, aby by slyšet i hlas zmíněných 63 % cizinců žijících mimo Prahu a Brno. 11

12 jim podobné na základě kvótních kriterií. Také prakticky byl náhodný výběr v rámci našeho výzkumu obtížně proveditelný, protože se nám nepodařilo nalézt vhodný způsob jak zajistit náhodný krok při výběru respondentů. I s odstupem tak použitou metodiku kvótního výběru hodnotíme jako vhodnou. Alternativy a poučení Jsme přesvědčeni o tom, že jiný druh a místo výběru nebyly použitelné při aspiraci na reprezentativnost vzorku a při omezeních našeho projektu. Jiné nenáhodné výběrové metody (např. metoda sněhové koule) nevedou k sestavení reprezentativního vzorku, náhodný výběr zase nebyl pro potřeby našeho výzkumu proveditelný. Místo dotazování nebylo samozřejmě ideální, ale využili jsme jej proto, že jsme potřebovali oslovit rychle a s minimálními náklady cílovou populaci cizinců. Kvótní výběr cizinců mimo úřadovnu CP by patrně vedl k validnějším výsledkům, ale byl by náročnější. Metoda sněhové koule by byla asi nejlepší z hlediska validity, ale reliabilita výsledků by byla nízká a výzkum by nemohl být reprezentativní. Při použití náhodného výběru vzniká problém jak zajistit náhodný krok výběru při neexistenci opory výběru. Vzorek by samozřejmě mohl a měl být větší, ale i zde jsme naráželi na omezení našeho projektu. Vzhledem k výše uvedeným omezením výzkumu je třeba považovat výsledky šetření za orientační a hrubé. Výsledky by měly být používány s jistou opatrností. Naznačují ovšem důležité trendy v cílové populaci cizinců žijících v Praze a v Brně a okolí, která tvoří 37 % cizinců žijících v ČR. 12

13 d) Popis dotazníku Použitý dotazník se skládá z pozvání k vyplnění dotazníku, instrukcí pro vyplnění a sady 28 otázek a baterií otázek. Ty lze členit do sedmi okruhů: 1) hodnocení pobytu v ČR; pocity rovnosti / diskriminace; 2) jazyková vybavenost; 3) okruh osob využívaných cizincem při řešení problémů; 4) strategie vyřizování víz a pobytů: - využití služeb soukromé agentury, - využití služeb nevládní neziskové organizace, - způsoby získávání informací; 5) hodnocení práce cizinecké policie při vyřizování víz a pobytů: - celková spokojenost a různé dimenze dojmů z dosavadních návštěv, - hodnocení poslední návštěvy, - jazykové dorozumění; 6) korupce dávání a vyžadování úplatků; 7) sociodemografické charakteristiky, charakter pobytu v ČR. Opis dotazníku v češtině je součástí přílohy. Znění jednotlivých otázek je rovněž uvedeno na počátku každé z dílčích analýz. 13

14 III. Zjištění dotazníkového šetření V následující kapitole uvádíme všechna hlavní zjištění sociologického výzkumu provedeného v rámci projektu Uplatňování cizinecké legislativy v praxi. Jedná se o podrobné informace z dotazníkového šetření mezi cizinci, doplněné prohlubujícími zjištěními z kvalitativní substudie. Tyto informace jsou deskriptivní, tzn. že popisují zjištěný stav bez nároku na jeho hodnocení. Interpretace a hodnocení výzkumných zjištění v širším kontextu cizinecké problematiky jsou obsaženy na jiném místě této zprávy. V této části představíme, jak cizinci odpovídali na jednotlivé otázky dotazníku. Postupně uvedeme vždy přesný formát otázky, třídění prvního stupně (histogram, tj. sloupcový graf s procentuálním zastoupením jednotlivých odpovědí) a krátký komentář. Po třídění prvního stupně následuje tzv. třídění druhého stupně, tj. vyhodnocení souvislostí se sociodemografickými proměnnými a dalšími vybranými charakteristikami. Třídění prvního stupně odpovídá na otázku, jaké je rozložení daného názoru nebo skutečnosti v celé populaci cizinců, kdežto třídění druhého stupně řeší otázku, zda odpovědi jednotlivých respondentů na danou otázku nějak souvisejí s profilem cizince s jeho pohlavím, věkem, zemí původu apod. popřípadě zda jeho odpovědi a názory spolu souvisejí navzájem (například zda spokojenost cizince s cizineckou policií roste nebo klesá s počtem návštěv cizinecké policie). 14

15 a) Subjektivní hodnocení pobytu v ČR Jak jsou cizinci spokojeni s pobytem v ČR, jsme zjišťovali následující otázkou: Následující graf zachycuje rozložení odpovědí na otázku, jak jsou cizinci spokojeni s pobytem v ČR. Většina cizinců vyjádřila mírnou (61 %) nebo silnou (22 %) spokojenost s pobytem v ČR. Nezanedbatelných 17 % respondentů uvedlo nespokojenost s pobytem. Graf 14: Spokojenost s pobytem v ČR (relativní četnosti, N = 534) 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% zcela spokojen/a spíše spokojen/a 14% spíše nespokojen/a 3% zcela nespokojen/a Tyto výsledky jsou podobné pro Prahu i Brno. Z třídění druhého stupně, kterému se věnuje následující tabulka, vyplývá, že spokojenost s pobytem v ČR souvisí silně a statisticky velmi významně se zemí původu cizince a s občanstvím EU: cizinci ze zemí EU jsou s pobytem u nás signifikantně spokojenější než cizinci ze zemí mimo EU (CC = 0,319***). 15

16 Tabulka 1: Celková spokojenost cizinců s jejich pobytem v ČR a vliv sociodemografických proměnných (kontingenční koeficienty) q3 Jak celkově hodnotíte svůj dosavadní pobyt v Česku? pohlaví věkové skupiny (4) Vysvětlující sociodemografické proměnné země EU / třetí mluví délka původu státy česky pobytu vzdělání (2) počet podřízených 0 0 x 8,319 *** Hladiny významnosti: * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 0 = nepodařilo se vyvrátit nulovou hypotézu;. = test chí-kvadrát neproveditelný; žlutě označeny nejvýznamnější faktory odpovědi na danou otázku. U ostatních sociodemografických proměnných se žádná souvislost nepodařila prokázat. Podívejme se ještě blíže na souvislost spokojenosti cizinců s pobytem v ČR se zemí jejich původu. U otázky celkové spokojenosti s pobytem v ČR zjišťujeme silnou souvislost se zemí původu. Velmi spokojení: Občané Slovenska uvádějí výrazně častěji hodnocení zcela spokojen (přes 45 % případů) nebo spíše spokojen (dalších 45 %) na úkor spíše či zcela nespokojených (takových je jen 7 % Slováků). Méně spokojení: Občané Ukrajiny uvádějí méně často, že jsou s pobytem v ČR zcela spokojeni (jen asi 15 %) nebo spíše spokojeni (60 %) a naopak výrazně častěji uvádějí nespokojenost (v takřka 25 % případů). Občané Vietnamu rovněž nadprůměrně často uvádějí nespokojenost (25 %), navíc takřka neuvádějí zcela spokojen. Přes 70 % Vietnamců je ovšem spíše spokojeno. Občané Ruska jsou téměř všichni spíše spokojeni, počet nespokojených je průměrný. Okolo průměru (20 % zcela spokojených, 60 % spíše spokojených a 15 % nespokojených) kolísají výsledky u občanů ostatních států. 8 Přepočítat při sloučení Ruska s ostatními; Slováci a ostatní uvádějí výrazně častěji, že jsou zcela spokojeni; ostatní národnosti uvádějí výrazně častěji, že jsou spíše spokojeny. 9 Stejně výrazné jako u země původu jsou i rozdíly v rozložení spokojenosti mezi cizince z hlediska příslušnosti k Evropské unii: u občanů EU je se svým pobytem v ČR zcela spokojeno přes 40 %, spíše spokojeno přes 50 % a nespokojeno jen asi 5 % respondentů. Mezi občany třetích států je zcela spokojených jen něco přes 15 %, spíše spokojených 65 % a nespokojených téměř 20 %. Tato souvislost však po odfiltrování skupiny Slováků nemůže být testována pro nízký počet případů zbývajících občanů EU. 16

17 Tabulka 2: Spokojenost s pobytem podle země původu (absolutní a relativní četnosti) Jak celkově hodnotíte svůj dosavadní pobyt v Česku? zcela spokojen/a spíše spokojen/a spíše/zcela nespokojen/a Total Země původu Total Slovensko Ukrajina Vietnam Rusko ostatní Count podíl v rámci země 46,8% 45,7% 7,4% 100,0% Adjusted Residual 6,4-3,5-2,6 Count podíl v rámci země 14,0% 62,9% 23,1% 100,0% Adjusted Residual -3,4,5 3,1 Count podíl v rámci země 2,3% 72,7% 25,0% 100,0% Adjusted Residual -3,3 1,6 1,6 Count podíl v rámci země 8,3% 83,3% 8,3% 100,0% Adjusted Residual -2,4 3,3-1,6 Count podíl v rámci země 27,6% 59,1% 13,4% 100,0% Adjusted Residual 1,7 -,7-1,1 Count podíl v rámci země 22,0% 61,5% 16,4% 100,0% U ostatních vysvětlujících proměnných nebyly nalezeny významné souvislosti, nebo byly nalezené souvislosti odmítnuty. Jedním z důležitých faktorů, které přispívají k tomu, že je cizinec spokojený s pobytem v zemi, je bezesporu i to, jak je přijímán většinovou společností. V našem dotazníku byly dvě otázky, které indikovaly to, jak cizinec vnímá postoj většinové společnosti vůči sobě: 17

18 Jednalo se tedy o dvě likertovské postojové škály. Následující graf zachycuje relativní četnosti odpovědí na tyto otázky. Graf 15: Vnímání postojů většinové společnosti vůči cizincům (relativní četnosti, N = 525, resp. 537) 60% 50% 44% 48% 40% 30% 22% 26% 31% 20% 15% 10% 8% 7% 0% q5a házejí klacky pod nohy q5b jednají jako rovný s rovným určite souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím určitě nesouhlasím Jak můžeme v grafu vidět, v obou případech převládají pozitivní odpovědi nesouhlas s výrokem, že Češi dotyčnému házejí klacky pod nohy, vyjádřilo 70 % respondentů, a s výrokem, že Češi s dotyčným jednají jako rovní s rovným, souhlasilo 63 % cizinců. To naznačuje převládající vnímání české společnosti jako společnosti, která je vůči cizincům spíše otevřená. Na druhou stranu si ale celých 30 % cizinců myslí, že jim Češi házejí klacky pod nohy, a 38 % cizinců se domnívá, že s nimi Češi nejednají jako rovní s rovným. Nemáme žádné údaje o tom, jak na podobné otázky odpovídají imigranti v jiných zemích, ale každopádně se jedná o velké podíly cizinců. Také je otázkou, jak si tyto výroky máme vysvětlit v souvislosti s převládající celkovou spokojeností s pobytem v ČR. Další poznatky přineslo zkoumání odpovědí na dané otázky ve vztahu k dalším proměnným. Při třídění druhého stupně se ukazuje, že vnímání postojů většinové společnosti souvisí zejména se zemí původu cizince. Cizinci ze zemí EU vypovídají častěji, že nemají pocit, že by jim Češi házeli klacky pod nohy (CC =,233***) a také častěji říkají, že s nimi Češi jednají jako rovný s rovným (CC =,219***) oproti cizincům ze zemí mimo EU. Zajímavé a ne zcela jednoduše vysvětlitelné je i to, že cizinci s větším počtem zaměstnanců častěji odpovídají, že jim Češi házejí klacky pod nohy. Tato souvislost je ale slabší a statisticky málo významná (CC =,219***).Všechny zmíněné otázky jsme zařadili na počátek dotazníku. Počet 18

19 chybějících odpovědí se pohyboval od 3 do 6,5 % 10, což by při této velikosti vzorku nemělo představovat velký problém. 1. Celkové hodnocení pobytu v ČR Řešení problémů Jaké problémy musí cizinci během svého pobytu řešit? K tomu jsme zformulovali následující otázku: U následující otázky můžete zaškrtnout jednu nebo dvě možnosti. 4. Co Vás během Vašeho pobytu v Česku nejvíce trápí? jazyková bariéra 1 odloučení od mých blízkých 2 administrativa spojená s pobytem v ČR 3 jak získat informace o mých právech a povinnostech 4 peníze 5 nepříjemní lidé 6 něco jiného - co? 7 Nic mě netrápí. 8 Následující graf znázorňuje relativní četnosti odpovědí na otázku po problémech, s nimiž se cizinci potýkají. Jak je z tohoto grafu patrné, nejvíce cizinců odpovědělo, že je trápí administrativa spojená s pobytem (42 %). Pojem administrativa je ovšem značně široký a zahrnuje různé aspekty vztahu cizince k úřadům ČR. Další významný problém pro cizince představuje odloučení od jejich blízkých (38 %) a to jak získat informace o právech a povinnostech (23 %). 10 Baterie otázek q7 měla vyšší podíl (6,5 %) chybějících odpovědí proto, že ti cizinci, kteří nepotřebovali ničí pomoc, neměli možnost si z nabízených variant odpovědí vybrat a žádnou dopověď nevyplnili. 19

20 Graf 16: Co cizince nejvíce trápí (relativní četnosti, N = 536, možnost vícenásobné odpovědi) 45% 40% 35% 38% 42% 30% 25% 20% 15% 16% 23% 14% 15% 10% 5% 4% 8% 0% jazyková bariéra odloučení od mých blízkých administrativa jak získat informace peníze nepříjemní lidé něco jiného nic mě netrápí Na základě hloubkových rozhovorů v předvýzkumu jsme vytipovali několik problémů, s nimiž se cizinci u nás potýkají, a Na koho se cizinci obracejí s žádostí o pomoc při řešení problémů spojených s pobytem v ČR, jsme zjišťovali touto otázkou: U následující otázky můžete zaškrtnout i více možností. 7. Pobyt v cizí zemi obnáší spoustu problémů při zařizování různých věcí. Lidé proto rádi využijí pomoc dalších lidí. Na koho jste se v posledním roce obrátil/a při řešení nějakého problému? na známého Čecha 1 na známého mého krajana 2 na známého cizince z jiné země 3 na organizaci, spolek či sdružení mých krajanů 4 na organizaci, která pomáhá cizincům zdarma 5 na soukromou agenturu 6 na úřad 7 Následující graf ukazuje histogramy relativních četností pro jednotlivé možnosti odpovědí. Jak je z tohoto grafu patrné, nejčastěji se lidé obracejí na známého krajana (55 %) a známého Čecha (43 %). Na úřadech nebo ve zprostředkovatelských agenturách hledá pomoc jen poměrně málo cizinců, a to přibližně 17 %, resp. 11 %. Pomoc krajanských sdružení a nevládních neziskových organizací při řešení problému vyhledalo v posledním roce jen okolo 5 %, resp. 3 % cizinců. 20

21 Zajímavé je, že jen 3 % cizinců uvedlo, že se obracejí na nestátní neziskovou organizaci oproti 11 %, kteří se obracejí na soukromou agenturu, za jejíž služby musejí platit. Graf 17: Na koho se cizinci obracejí s žádostmi o pomoc při řešení problému (relativní četnosti, N = 513, možnost vícenásobné odpovědi) 60% 55% 50% 40% 43% 30% 20% 10% 10% 11% 5% 3% 17% 0% na známého Čecha na známého mého krajana na známého cizince z jiné země na sdružení mých krajanů na cizinecou NNO na soukromou agenturu na úřad Při interpretaci odpovědí je nutno zdůraznit, že nemáme žádné informace o intenzitě či kvalitě využívání jednotlivých skupin partnerů při řešení problémů. Ptali jsme se totiž pouze na skutečnost, zda se cizinec na danou kategorii partnerů obrátil v posledním roce. Kladná odpověď může znamenat jak jednorázový kontakt, tak i každodenní spolupráci při řešení problémů. Jak je patrné z následující tabulky třídění druhého stupně, okruh partnerů využívaných cizinci při řešení problémů souvisí s různými sociodemografickými proměnnými. Nejčastěji se souvislost projevuje u země původu (tj. data se liší mezi jednotlivými národnostními skupinami cizinců). Dále se objevují souvislosti se znalostí češtiny a ojediněle i s dalšími proměnnými. Tabulka 3: Partneři cizinců při řešení problémů a vliv sociodemografických proměnných (kontingenční koeficienty) Sociodemografické proměnné na známého Čecha na známého mého krajana Nejčastější odpovědi na známého cizince z jiné země na soukromou agenturu na úřad Poznámky pohlaví ,098 * velmi slabé souvislosti věkové 0,205 *** Mladší 30 let 1,5x častěji na krajana skupiny (4) země původu,204 ***,181 **,245 ***,156 * 0 Slováci a menší národnosti velmi často na Čecha; Ukrajinci a Vietnamci až 3x méně často na Čecha; Vietnamci a Ukrajinci velmi často na krajana; občané Ruska a menší národnosti méně často na krajana, až 3x častěji na cizince z jiné země; Slováci nevyužívají agentury EU / třetí státy,158 *** 0,129 *,096 * 0 Občané třetích států méně často na Čecha mluví česky,092 *,129 **,107 ** 0,154 *** Lidé, kteří se domluví dobře, využili úřad až 2x častěji 21

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Občané o chudobě březen 2012

Občané o chudobě březen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o chudobě březen 01 Technické parametry Výzkum:

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.: es17 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 0 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení listopad

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Č. j. KRPS-116892-2/ČJ-2014-0100PI Praha 9. června 2014 1 Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Cíl výzkumu... 4 1.2 Metodologie...

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016 po0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 8 80 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav ev1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +4 6 4 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních

Více