(2001/C 144/08) se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final);

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2001/C 144/08) se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final);"

Transkript

1 Vyjádření Výboru regionů k : Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci procedur pro udělení smluv o státních dodávkách, smluv o veřejných službách a smluv o veřejných pracích a Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ke koordinování procedur dodání u subjektů působících v sektorech vodního hospodářství, energetiky a dopravy VÝBOR REGIONŮ (2001/C 144/08) se zřetelem na směrnici Evropského parlamentu a Rady o koordinaci procedur pro udělení smluv o státních dodávkách, smluv o veřejných službách a smluv o veřejných pracích a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ke koordinování procedur dodání u subjektů působících v sektorech vodního hospodářství, energetiky a dopravy [COM(2000) 275 final 2000/0115 (COD) a COM(2000) 276 final 2000/0117 (COD)]; se zřetelem na rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2000, podle prvního odstavce článku 265 Smlouvy o Evropském společenství, konzultovat tuto záležitost; se zřetelem na rozhodnutí učiněné tímto úřadem dne 2. června 1999, formulovat stanovisko k této záležitosti a dát pokyn Komisi 6 pro zaměstnanost, národohospodářskou politiku, jednotný trh, průmysl a SME k zahájení přípravné práce; se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final); se zřetelem na své stanovisko ke zprávě Komise o státních dodávkách v Evropské unii (CdR 108/1998 fin.) 1 ; se zřetelem na Zelenou knihu Komise o státních dodávkách v Evropské unii: Zkoumání cesty vpřed (COM(96) 583 final); se zřetelem na své stanovisko k Zelené knize o státních dodávkách v Evropské unii: Zkoumání cesty vpřed (CdR 81/1997 fin.) 2 ; se zřetelem na rozhodnutí svého prezidenta ze dne 26. října 2000 jmenovat paní Segersten- Larsson hlavním zpravodajem, který má formulovat stanovisko k tomuto předmětu v souladu s nařízením 40.2 Nařízení o procedurách Výboru regionů; se zřetelem na počet relevantních nařízení Evropského soudního dvora, jako například soudní rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26. září 2000 v případě C-225/98, Komise versus Francie za neplnění závazků podle směrnice Rady 71/305/EEC ze dne 26. července 1971, v platném znění směrnice Rady 89/440/EEC ze dne 18. července 1989 a směrnice Rady 93/37/EEC ze 1 OJ C 373, , s OJ C 244, , s. 28

2 dne 14. června 1993 týkající se různých procedur udělování smluv na veřejné práce na výstavbu a údržbu školních budov; se zřetelem na návrh stanoviska (CdR 312/2000 rev. 1), formulovaného hlavním zpravodajem paní Segersten-Larsson, přijal na svém 36. plenárním zasedání, konaném dne 13. a 14. prosince 2000 (schůze dne 13. prosince) následující stanovisko. 1. Stanoviska Výboru regionů 1.1 Výbor regionů (COR) vítá skutečnost, že Komise přijala kritiku zbytečně byrokratické povahy a aplikace nařízení o státních dodávkách a záměry Komise klást důraz na zvýšenou flexibilitu, modernizaci a zjednodušení. 1.2 COR schvaluje ideu sloučení tří standardních směrnic do jediné směrnice. Srozumitelnost směrnice je značně zjednodušena zavedením obsahových stránek a pomocných nadpisů v textu. Jde o vývoj pozitivním směrem. 1.3 Pozitivním rovněž je, že návrh zvýší příležitosti pro elektronický obchod, a to je zcela v souladu s tím, co COR navrhl v minulosti. 1.4 Zcela správně zahrnuje opatření k zabránění organizované kriminality ve státních dodávkách. 1.5 COR také vítá skutečnost, že sektor telekomunikací nepodléhá směrnici o veřejně prospěšných službách. 1.6 Avšak COR zastává názor, že Komise občas ve svých návrzích schází z cesty a že, jak je prezentováno, její návrhy postrádají určité prvky. Bohužel COR si rovněž myslí, že některé z jejích návrhů by mohly být kontraproduktivní. 1.7 COR uvažuje, že plány Komise zaměřit se na několik důležitých témat, včetně ekologických a sociálních zřetelů v oblasti dodávání, v nezávazných interpretačních dokumentech nejsou vhodné a přeje si, aby tyto důležité náměty byly řádně pojednány ve směrnicích. 1.8 COR zvažuje, že navržená směrnice musí výslovně uvádět, že smluvní organizace mohou používat sociálních či ekologických zřetelů jako kritérií udělení a že musí být výslovně uvedeny ve vypsání soutěže na veřejnou dodávku. Čistě ekonomická kritéria by neměla být jedinými kritérii k určení nejlepší a nejvýhodnější nabídky. 2. Doporučení Výboru regionů k navrhované směrnici 2.1. Elektronické dodávání 1

3 I když COR všeobecně vítá nová nařízení o elektronickém dodávání a zkrácení časových limitů, existují oblasti, kde si COR přeje, aby směrnice byla důkladnější. Výbor zastává názor, že je zejména důležité se zaměřit na všechny aspekty elektronického dodávání, jelikož jde o oblast rychlých změn a situace v r. 2002, kdy bude směrnice zavedena, se od té současné bude velmi lišit COR zvláště naléhá, aby Komise zahrnula ustanovení vysvětlující, jak by se mělo řídit zadávání objednávek prostřednictvím elektronických katalogů (místa na trhu online nebo velká nákupní střediska) touto směrnicí. To by mělo být úzce spojeno s ustanoveními o rámcových dohodách, které by měly být revidovány v souladu s návrhy COR uvedenými níže v textu. 2.2 Nová pravidla týkající se smluv o zvláště komplexních dodávkách COR dříve velmi ochotně přivítal návrh Komise zavést flexibilnější formy dodávání, zejména dodání složitého zařízení a podobné smlouvy. Ve svém vyjádření o Zelené knize (bod ) COR uvedl, že ustanovení o projednávaných procedurách, která jsou podobná ustanovením o procedurách obsažených ve směrnici o veřejně prospěšných službách, by měla být zařazena do dalších směrnic COR chápe, že nová procedura splňuje specifické požadavky některých členských států, jejichž smluvní organizace jsou zapojeny do projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ve velkém měřítku. COR je však toho názoru, že návrhy Komise nejsou dostatečně propracovány, protože procedura není ani dostatečně flexibilní ani obecně přístupná. Dodávání služeb je oblastí, která obecně vyžaduje mnoho kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími po celou dobu procesu dodávání. Není to výjimečný požadavek a současná pravidla jsou v této oblasti příliš rigidní Pojem "objektivně" je nutno vysvětlit, pokud jde o důvody pro jeho užívání a je třeba uvést další důvod odrážející skutečnost PPP, a to: 'Nelze efektivně alokovat rizika a prospěšnost na základě smlouvy bez jednání s hospodářskými provozovateli.' COR se zejména zajímá o ustanovení týkající se "navržených řešení". Hospodářští provozovatelé budou zvažovat, zda mají práva k duševnímu vlastnictví v jakýchkoliv takových navržených řešeních a zda mohou požadovat zaplacení za taková řešení, ať už jsou používána či ne. Jelikož místní správy nebudou mít žádný rozpočet k zaplacení za navržená řešení, bude jim to efektivně bránit v používání nové procedury. Jako alternativu COR navrhuje, aby byl pojem "navržené řešení" nahrazen. Neznamenalo by to řešení technické, ale popisovalo by přístup hospodářských provozovatelů k vykonávání smlouvy a pomáhalo by smluvní organizaci lépe definovat své požadavky ve specifikacích, které vytvářejí základ pozdějších jednání Ve svém vyjádření k Zelené knize COR uvedl, že nelze považovat za nezbytné pozastavit proceduru dodávání, protože nabízená cena je vyšší, než si smluvní subjekt může dovolit, když by jednání mohla přinést nižší cenu přijatelnou jak pro nakupujícího, tak pro prodávajícího. Tento problém není stávajícími návrhy řešen COR naléhá, aby Komise změnila směrnici tak, aby smluvní subjekt měl možnost používat dohodnutou proceduru, která je charakteristická velkou flexibilitou a která umožňuje 2

4 vést rozsáhlý dialog s dodavateli před procesem dodávání, v jeho průběhu i po něm. Komise by měla učinit ustanovení směrnice o veřejně prospěšných službách modelovými. 2.3 Rámcové dohody Ve svém dřívějším stanovisku COR vyjádřil názor, že rámcové dohody by měly být výslovně povoleny ve všech směrnicích a je třeba uvítat, že Komise navrhuje regulaci rámcových dohod. COR však zastává názor, že navrhované předpisy jsou neuspokojivé a neposkytují nezbytnou flexibilitu Ve svém vysvětlujícím prohlášení Komise rozlišuje mezi rámcovými smlouvami a rámcovými dohodami. Rámcové dohody nejsou považovány za smlouvy ve smyslu směrnice, protože nezahrnují všechny nezbytné elementy, které mají být pro ně použity jako základ pro dodání Na rámcové smlouvy se však vztahuje definice směrnice týkající se veřejných smluv. Vysvětlující prohlášení uvádí smlouvu s formulářem objednávky jako příklad takové smlouvy. V některých členských státech jsou "rámcové smlouvy" tohoto druhu považovány za nezávazné a proto odkazované jako "rámcové ujednání" či "rámcové dohody". Použitím pojmu "rámcová dohoda" ve směrnici s cílem popsat, co v podstatě je nová procedura, Komise spíše více mate než vyjasňuje Návrhy Komise se vztahují pouze na rámcové dohody ve zvláštním smyslu v souladu s tímto pojmem ve směrnici, ale ve stanovisku COR to není dostatečně jasně uvedeno. Definice musí být jasnější. Zejména by to mělo být jasné těm členským státům, které pravidelně udělují nezávazné rámcové smlouvy (které nazývají rámcová ujednání nebo rámcové dohody), že s těmito smlouvami se nakládá stejným způsobem jako s jakýmikoliv dalšími vládními zakázkami a ne jako s rámcovými dohodami ve zvláštním smyslu navržené směrnice COR tomu přikládá velký význam, takže později nebudou vznikat pochybnosti, zda se na dohody, nyní pokládané za rámcové smlouvy, vztahují nová pravidla či ne. To se například vztahuje na modely výběru zákazníků používané v mnoha členských státech, kde smluvní organizace uzavírá smlouvu s několika dodavateli a jednotlivec si později vybírá dodavatele současně se smlouvou místní či regionální smluvní organizace Ani procedura, která by se aplikovala na rámcovou dohodu, není dostatečně flexibilní. To se zejména týká skutečnosti, že konkurence musí být obnovena při každém použití dohody, čímž vzniká více práce pro smluvní subjekt a anuluje se účel rámcové dohody. To se také týká požadavku na nejméně tři dodavatele a časový limit trvání dohody. Tuto proceduru lze využít, ale natolik se liší od normálního způsobu, kterým se rámcové dohody používají v některých členských státech, že by opravdu měla být nazývána jinak Zdá se, že Komise především předpokládala, že ustanovení rámcových dohod budou hlavně používána pro dodávání počítačového vybavení a pro podobné smlouvy o dodání. Dodání podle rámcových dohod je však rovněž používáno pro další typy dodávání, aby byly uspokojeny individuální požadavky, například zařízení pro invalidní osoby. V tomto ohledu navržená metoda není realistická. 3

5 Jestliže se Komise zaměřuje vysloveně na rámcové dohody v klasické směrnici, COR zastává názor, že text navržený pro směrnici o veřejně prospěšných službách popisuje mnohem lépe širokou řadu různých metod, které členské státy považují za rámcové dohody, a poskytuje nezbytnou flexibilitu Modifikace prahových hodnot Komise navrhuje, aby byl počet prahových hodnot redukován a aby byly udávány v euro. Je dobré, aby byl počet prahových hodnot redukován, ale jejich vyjádření v euro nesmí v praxi znamenat, že jakákoliv hodnota se sníží ze své současné úrovně. Návrh však v praxi přece jen znamená ve většině případů redukci a něco takového COR nemůže akceptovat COR ve svých dřívějších vyjádřeních uvedl, že prahové hodnoty jsou stanoveny příliš nízké a měly by být zvýšeny. COR trvá na tomto názoru a vyzývá Komisi, aby podnikla kroky ke znovuprojednání Dohody o státních dodávkách (GPA) v této otázce Nízké prahové hodnoty jsou problematické zejména v dodávání služeb, protože transakční náklady jsou často poměrně vysoké ve vztahu k hodnotě smlouvy, na což COR už poukázal v dřívější etapě. Problém s nízkými prahovými hodnotami proto mohl být částečně vyřešen, kdyby bylo do směrnice zahrnuto ustanovení s účinkem, že sjednané dodávání s předchozím prohlášením by bylo vždy povoleno pro menší smlouvy o dodání služeb, například pro smlouvy s hodnotou nižší než eur. To by mělo zvýšit flexibilitu Kritéria pro výběr kvality COR vítá skutečnost, že Komise navrhuje zpřísnění, pokud jde o porušování zákona dodavateli. COR je rovněž toho názoru, že nepoctivým dodavatelům by neměla být povolena účast na státních dodávkách COR však zastává názor, že Komise musí ujasnit, na které situace se vztahuje článek 46 (1) uvádějící, že hospodářský provozovatel musí být ze smlouvy o státních dodávkách vyloučen, pokud byl usvědčen z korupce v předešlých pěti letech. Pokud jde o země, kde právnická osoba nemůže být usvědčena z korupce, aplikují se tam ustanovení na všechny zaměstnance dodavatele? Jestliže ano, měly by za to být ukládány sankce a v případě, že ukládány jsou, tak jaké sankce. A co jestliže hospodářský provozovatel například ve svém podniku zavedl příslušná preventivní opatření nebo propustil bez výpovědní lhůty manažera, který spáchal trestný čin, aniž by znal hospodářského provozovatele? Co by se pak stalo, kdyby takový zaměstnanec měl přejít k jinému zaměstnavateli nebo začít s novou firmou? Co se stane v případě, kde pouze dodavatel, který je usvědčen z korupce, může dodávat určité zboží nebo kde by bylo velmi nákladné měnit dodavatele? COR je toho názoru, že tyto otázky musí být dále projednány. Je nutno mít také na paměti, že sankce jsou ukládány v souladu s národní praxí, protože zatím neexistuje žádné evropské trestní právo Navrhované znění by většinou určitě způsobilo problémy smluvním subjektům a občanům v oblasti farmaceutických dodávek, v případech týkajících se ojedinělého život udržujícího léku, který nelze získat od žádného jiného dodavatele. Komise musí zvážit odlišné znění pro tento velmi speciální a neobvyklý případ. 4

6 COR pokládá za nejdůležitější, že smluvní subjekty by měly být schopny požadovat na dodavatelích, aby se řídili národními předpisy sociálního sektoru v příslušných členských státech. Smluvní subjekt by neměl mít povinnost akceptovat dodavatele, kteří například porušují předpisy týkající se ochrany práce, pracovního prostředí, minimální mzdy či dětské práce. Takové požadavky by měly být jasně uvedeny ve vypsání soutěže na veřejnou dodávku a neměly by být diskriminující. Těmito klíčovými aspekty se zabývá Evropský soudní dvůr v případu Beentjes (31/87) a zcela nedávno v případu C-225/98. COR je toho názoru, že je nezbytně nutné, aby zásady stanovené v právu na základě precedenčních případů byly ve směrnici zcela jasně citovány COR trvá na názoru, že smluvní organizace by měly mít možnost ve fázi kvalitativního výběru žádat o další kategorie informací. Specificky organizacím by mělo být povoleno hledat informace, např. o politice hospodářských provozovatelů ohledně ekologického managementu Kritéria udělení smlouvy Komise navrhuje, že kritéria pro udělení smlouvy, kde nejde o záležitost nejnižší ceny, by měla být přímo spojena s povahou smlouvy. Jde o novou orientaci. Důsledkem toho je, že ekologické požadavky nelze klást na výrobní procesy. COR ve svém Stanovisku ke zprávě o státních dodávkách (bod 3.1.2) uvedl: COR považuje ve státních dodávkách za stěžejní moci kromě stanovení určitých podmínek s ohledem na vlastnosti produktu (tj. obsah PVC v plastech) klást objektivní požadavky týkající se celkového vlivu produktu a společnosti, včetně výrobního procesu, na životní prostředí. COR znovu potvrzuje tento názor COR však vítá skutečnost, že životní prostředí je uváděno mezi kritérii, která mají být vzata na vědomí při udělování smluv. Ačkoliv nejde o podstatnou změnu, jelikož úprava (přizpůsobení) je pouze příkladem, je důležitým signálem a smluvním subjektům připomíná, že je správné mít ve státních dodávkách na zřeteli vliv na životní prostředí. COR však zastává názor, že v textu směrnice by místo slov ekologická charakteristika měla být používána slova vliv na životní prostředí, protože toto druhé znění více redukuje rozsah požadavků týkajících se životního prostředí, než je tomu v současnosti Komise také navrhuje, že smluvní organizace by měla specifikovat relativní závažnost, kterou připisuje každému kritériu zvolenému k určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky Záměrem Komise je zajistit větší otevřenost procedur dodávání a stejný přístup ke všem dodavatelům. COR se nedomnívá, že nařízení bude mít tento efekt. Nařízení je založeno na nerealistické myšlence, že hodnotu každého kritéria lze určit, když začíná procedura dodávání. Předpokládá to však, že smluvní organizace mají předem k dispozici kompletní informace.to by se dalo pravděpodobně aplikovat pouze ve výjimečných případech Návrh Komise znamená, že až budou stanoveny různé parametry, bude vytvořen plán, a že s pomocí zvažování významu by mohlo být později stanoveno s matematickou přesností, která nabídka je ekonomicky nejvýhodnější. V praxi je to úkol téměř nemožný a jestliže rovněž zahrnuje měkké parametry, jako například estetický profil, stává se nesmyslným Je zcela nemožné zvažovat kritéria ve smlouvách o státních dodávkách, kde se nakupuje velké množství různých druhů zboží v jedné a té samé smlouvě, například 5

7 potraviny, lékařské zařízení či léky. Pokud jde o dodávání léků pro nemocniční použití, tak krajská rada ve Švédsku běžně nakupuje všechny léky, které potřebuje, v jedné smlouvě o státních dodávkách. Kdyby měla být zvažována kritéria, bylo by pro každou skupinu produktů zapotřebí jiné zvažování. Kritéria chuti přirozeně mají větší váhu, jde-li o léky určené pro malé děti, než pro dospělé. Znamená to, že smlouvy o státních dodávkách budou muset být rozděleny tak, aby stejné zvažování významu bylo aplikováno v každé skupině. To povede k situaci, kde velká smlouva o státních dodávkách překračující prahovou hodnotu by musela být rozdělena do mnoha malých smluv o státních dodávkách, z nichž by mnohé jistě patřily pod prahovou hodnotu Profesionální nákupčí, kteří návrh viděli, si nemyslí, že to bude v praxi fungovat. COR je toho názoru, že nerealizovatelná nařízení by neměla být do směrnice zahrnována. Existuje rovněž vysoké riziko, že nařízení by mohlo vést k velkému počtu zbytečných soudních případů týkajících se zvažování významu Smluvní organizace by měly být schopny zahrnovat objektivní sociální kritéria, která nejsou diskriminační a která zaručují stejný přístup a volnou konkurenci Speciální smluvní ustanovení Komise navrhuje nové nařízení o možnosti kladení speciálních požadavků na plnění smlouvy, jehož cílem je kodifikovat stávající zákon o subjektu. Znění je však restriktivní ve vztahu k precedenčnímu právu, které má být kodifikováno, protože zavádí požadavek na podmínku vztahující se k plnění smlouvy COR považuje za důležité, že znění, umožňující kladení speciálních podmínek pro plnění smlouvy, nesmí poškozovat právo smluvních organizací rozhodovat se o tom, co má být opatřeno. Týká se to například možnosti klást ekologické požadavky na výrobní procesy a sociálních požadavků, které ovšem nesmí být diskriminační tak, aby požadavek mohl být plněn dodavateli všech členských států Společný slovník týkající se dodání (CPV) COR spatřuje jasnou výhodu v používání pouze jednoho systému. Problémem je, že stávající nomenklatura CPV přináší mnoho problémů v důsledku své nestejnorodé struktury a nejednoznačnosti v mnoha oblastech Praktici v této oblasti poukazují na to, že je obtížné hledat v CPV svou cestu (například parkovací hodiny jsou uváděny spolu s lékařskými přístroji a farmaceutickými výrobky) a že je těžké poznat, které číslo je v jednotlivých případech relevantní (například: je daný implantát chirurgický či ortopedický?). Kromě toho v některých skupinách chybí určité titulky (ve skupině zdravotnických a ošetřovatelských služeb jsou uvedeny služby očisty města, zatímco dětská zdravotnická péče uvedena není). Nedostatky v nomenklatuře rovněž působí problémy dodavatelům. Podle dodavatelů je obtížné nalézt relevantní vyhlášky a chybí základní data o smlouvách o státních dodávkách, jelikož nomenklatura je v jejich případě mylně vede k domnění, že se smlouva týká určitého produktu či služby, zatímco ve skutečnosti se týká něčeho zcela jiného. Tyto problémy vytvářejí překážku rozšíření elektronického obchodu. 6

8 COR proto naléhá, aby Komise zlepšila nomenklaturu CPV co nejdříve, aby se stala efektivním nástrojem pro budoucnost Zlepšený CPV by mohl být také nástrojem umožňujícím Komisi získat správné statistické údaje o dodávání přímo z Tender Electronic Daily (TED), čímž by se redukovala administrativní zátěž smluvních subjektů Výhradní práva Návrh výhradních práv udělených jinému orgánu, než je smluvní organizace (v článku 55), není jasný. Znění je příliš široké a snad by mohlo být interpretováno tak, že se týká všech smluv smluvních organizací se soukromými dodavateli. Z přísně logického hlediska o jakékoliv smlouvě lze říci, že obsahuje prvek výhradního práva. Mělo by být také jasné, že ustanovení se týká pouze smluv vztahujících se přímo k výhradnímu právu Konečné termíny ve sjednaném dodávání Komise navrhuje zpřísnění nařízení o konečných termínech ve sjednaných dodávkách: je navržen časový limit 40 dní pro příjem nabídky, vzhledem k tomu, že ve stávající směrnici pro to není stanoven žádný konečný termín COR je toho názoru, že návrh bude znamenat menší flexibilitu a že navrhovaná změna by neměla být uskutečněna. 3. Doporučení Výboru regionů k otázkám, které nejsou zahrnuty do navržených směrnic 3.1. Dodávání slučitelné se životním prostředím Ve svých dřívějších vyjádřeních COR věnoval zvláštní pozornost možnosti klást ekologické požadavky na smlouvy o státních dodávkách. Současné návrhy na směrnice jsou v tomto ohledu neuspokojivé, jelikož některé návrhy zjevně zpřísňují nařízení. COR zastává názor, že je nezbytně nutné, aby regionální či místní správy měly právo pro sebe rozhodnout, co má být dodáváno. Směrnice o dodávání by měla jednoduše zajistit otevřenost a stejný přístup v procesu dodávání. Například smluvní subjekt, který si přeje koupit organickou zeleninu či maso bez hormonů, by měl mít právo tak učinit a odvolávat se na relevantní systémy ekologických značek a certifikace. Tyto požadavky mají být stanoveny ve specifikacích Jelikož se zdá, že Komise svým navrženým vysvětlujícím prohlášením o ekologickém dodávání a svým zpřísňováním navržených směrnic zpochybňuje toto právo nakoupit si podle svého přání, COR je toho názoru, že je důležité, aby Komise zahrnula do směrnice ustanoveni umožňující klást požadavky na ekologické značky a certifikaci ekologických výrobních procesů a ekologického dodávání služeb Spolupráce mezi městy a obcemi Ve svých vyjádřeních k Zelené knize a ke zprávě o státních dodávkách COR uvádí problémy, které směrnice způsobuje v oblasti spolupráce mezi městy a obcemi. 7

9 Ve svém vyjádření k Zelené knize (bod 2.4.3) COR uvedl, že je nutno stanovit, že dodávání regionálními a místními organizacemi od jejich vlastních nezávislých právnických osob se neřídí směrnicemi a musí být považováno za produkci prováděnou podle jejich vlastního managementu. Komisi bylo také doporučeno vyjasnit, že přenesení úkolů například z městské správy na družstevní podnik spolupracující s městy a obcemi (například konsorcium pro likvidaci odpadu) nebude do směrnice zahrnuto Těmito problémy se také zabýval Soudní dvůr v případu Teckal (Případ C-107/98) a v případu Arnhem (Případ C-360/96) a národní soudy COR vyzývá Komisi, aby ve směrnici o dodávání tyto otázky vyjasnila Privatizace COR v minulosti zaměřil pozornost Komise na problémy, které mohou vznikat v souvislosti s privatizací veřejných podniků a v případech, kde je zaměstnancům dána příležitost založit si vlastní firmu, která na základě smlouvy přebírá úkoly od místních a regionálních úřadů COR zastává názor, že nařízení o dodávání služeb by neměla těmto procesům bránit. Naopak mělo by být možné jako přechodné opatření a na omezenou dobu nakupovat bez procedury dodávání. Znamená to dlouhodobý růst konkurence Definice smlouvy o službách a rozdělení služeb do kategorií A a B Komise by měla zvážit přesun určitých služeb z kategorie A do kategorie B. Určité finanční služby například nejsou podle velmi formálních nařízení v kategorii A pro dodávání vhodné, protože mimo jiné ustanovení o časových limitech ztěžují možnost jednat praktickým způsobem Smlouvy o veřejných službách jsou definovány v návrhu jako vzájemně závazné dohody mezi jedním poskytovatelem či více poskytovateli služeb a smluvní organizací a měly by zahrnovat výlučně či především služby uvedené v Příloze 1. Poněkud nejasný je význam slov "výlučně" či "především" a tyto fráze by měly být nahrazeny Systémy kvalifikace COR požaduje, aby Komise zahrnula ustanovení týkající se "systémů kvalifikace", která jsou analogická s ustanoveními v nové směrnici o veřejných službách, do klasické směrnice. Taková ujednání jsou používána v několika členských státech a jejich používání je nyní tvrdě vynucováno směrnicemi o dodávání. Výbor nechápe, proč se používání systémů příslušnými veřejnými podniky považuje, že je v souladu se zákonem Společenství, zatímco jiným smluvním organizacím je v jejich používání bráněno Zastoupení místních a regionálních úřadů COR si přeje znovu zaměřit pozornost na skutečnost, že ačkoliv místní a regionální úřady hrají ústřední roli v aplikování nařízení o dodávání, jsou zastoupeny pouze ve velmi omezené míře v orgánech, se kterými Komise pravidelně konzultuje. 8

10 COR proto naléhavě na Komisi požaduje, aby zajistila v těchto orgánech zastoupení na místní a regionální úrovni. To umožní Komisi lépe využít zkušenosti získané místními a regionálními smluvními organizacemi. Brusel 13. prosince 2000 Předseda Výboru regionů Jos CHABERT Zdroj: Official Journal of the European Communities C 144, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 9

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA

EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA VEŘEJNÁ PODPORA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBSAH A ÚVOD POUŽITÁ TERMINOLOGIE A ZKRATKY 00 KONTAKTY 00 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY 00 B PROBLEMATIKA

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o činnosti členských států týkající se požadavků na veřejné služby v osobní železniční, silniční a říční dopravě

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o činnosti členských států týkající se požadavků na veřejné služby v osobní železniční, silniční a říční dopravě Komise Evropských společenství Brusel 13.1.2000 COM (2000)... Návrh na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o činnosti členských států týkající se požadavků na veřejné služby v osobní železniční, silniční

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 18.8.2004 SEC(2004) 1050 PRACOVNÍ DOKUMENT PRACOVNÍKŮ KOMISE Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí EN EN Důležitá

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více