(2001/C 144/08) se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final);

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2001/C 144/08) se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final);"

Transkript

1 Vyjádření Výboru regionů k : Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci procedur pro udělení smluv o státních dodávkách, smluv o veřejných službách a smluv o veřejných pracích a Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ke koordinování procedur dodání u subjektů působících v sektorech vodního hospodářství, energetiky a dopravy VÝBOR REGIONŮ (2001/C 144/08) se zřetelem na směrnici Evropského parlamentu a Rady o koordinaci procedur pro udělení smluv o státních dodávkách, smluv o veřejných službách a smluv o veřejných pracích a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ke koordinování procedur dodání u subjektů působících v sektorech vodního hospodářství, energetiky a dopravy [COM(2000) 275 final 2000/0115 (COD) a COM(2000) 276 final 2000/0117 (COD)]; se zřetelem na rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2000, podle prvního odstavce článku 265 Smlouvy o Evropském společenství, konzultovat tuto záležitost; se zřetelem na rozhodnutí učiněné tímto úřadem dne 2. června 1999, formulovat stanovisko k této záležitosti a dát pokyn Komisi 6 pro zaměstnanost, národohospodářskou politiku, jednotný trh, průmysl a SME k zahájení přípravné práce; se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final); se zřetelem na své stanovisko ke zprávě Komise o státních dodávkách v Evropské unii (CdR 108/1998 fin.) 1 ; se zřetelem na Zelenou knihu Komise o státních dodávkách v Evropské unii: Zkoumání cesty vpřed (COM(96) 583 final); se zřetelem na své stanovisko k Zelené knize o státních dodávkách v Evropské unii: Zkoumání cesty vpřed (CdR 81/1997 fin.) 2 ; se zřetelem na rozhodnutí svého prezidenta ze dne 26. října 2000 jmenovat paní Segersten- Larsson hlavním zpravodajem, který má formulovat stanovisko k tomuto předmětu v souladu s nařízením 40.2 Nařízení o procedurách Výboru regionů; se zřetelem na počet relevantních nařízení Evropského soudního dvora, jako například soudní rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26. září 2000 v případě C-225/98, Komise versus Francie za neplnění závazků podle směrnice Rady 71/305/EEC ze dne 26. července 1971, v platném znění směrnice Rady 89/440/EEC ze dne 18. července 1989 a směrnice Rady 93/37/EEC ze 1 OJ C 373, , s OJ C 244, , s. 28

2 dne 14. června 1993 týkající se různých procedur udělování smluv na veřejné práce na výstavbu a údržbu školních budov; se zřetelem na návrh stanoviska (CdR 312/2000 rev. 1), formulovaného hlavním zpravodajem paní Segersten-Larsson, přijal na svém 36. plenárním zasedání, konaném dne 13. a 14. prosince 2000 (schůze dne 13. prosince) následující stanovisko. 1. Stanoviska Výboru regionů 1.1 Výbor regionů (COR) vítá skutečnost, že Komise přijala kritiku zbytečně byrokratické povahy a aplikace nařízení o státních dodávkách a záměry Komise klást důraz na zvýšenou flexibilitu, modernizaci a zjednodušení. 1.2 COR schvaluje ideu sloučení tří standardních směrnic do jediné směrnice. Srozumitelnost směrnice je značně zjednodušena zavedením obsahových stránek a pomocných nadpisů v textu. Jde o vývoj pozitivním směrem. 1.3 Pozitivním rovněž je, že návrh zvýší příležitosti pro elektronický obchod, a to je zcela v souladu s tím, co COR navrhl v minulosti. 1.4 Zcela správně zahrnuje opatření k zabránění organizované kriminality ve státních dodávkách. 1.5 COR také vítá skutečnost, že sektor telekomunikací nepodléhá směrnici o veřejně prospěšných službách. 1.6 Avšak COR zastává názor, že Komise občas ve svých návrzích schází z cesty a že, jak je prezentováno, její návrhy postrádají určité prvky. Bohužel COR si rovněž myslí, že některé z jejích návrhů by mohly být kontraproduktivní. 1.7 COR uvažuje, že plány Komise zaměřit se na několik důležitých témat, včetně ekologických a sociálních zřetelů v oblasti dodávání, v nezávazných interpretačních dokumentech nejsou vhodné a přeje si, aby tyto důležité náměty byly řádně pojednány ve směrnicích. 1.8 COR zvažuje, že navržená směrnice musí výslovně uvádět, že smluvní organizace mohou používat sociálních či ekologických zřetelů jako kritérií udělení a že musí být výslovně uvedeny ve vypsání soutěže na veřejnou dodávku. Čistě ekonomická kritéria by neměla být jedinými kritérii k určení nejlepší a nejvýhodnější nabídky. 2. Doporučení Výboru regionů k navrhované směrnici 2.1. Elektronické dodávání 1

3 I když COR všeobecně vítá nová nařízení o elektronickém dodávání a zkrácení časových limitů, existují oblasti, kde si COR přeje, aby směrnice byla důkladnější. Výbor zastává názor, že je zejména důležité se zaměřit na všechny aspekty elektronického dodávání, jelikož jde o oblast rychlých změn a situace v r. 2002, kdy bude směrnice zavedena, se od té současné bude velmi lišit COR zvláště naléhá, aby Komise zahrnula ustanovení vysvětlující, jak by se mělo řídit zadávání objednávek prostřednictvím elektronických katalogů (místa na trhu online nebo velká nákupní střediska) touto směrnicí. To by mělo být úzce spojeno s ustanoveními o rámcových dohodách, které by měly být revidovány v souladu s návrhy COR uvedenými níže v textu. 2.2 Nová pravidla týkající se smluv o zvláště komplexních dodávkách COR dříve velmi ochotně přivítal návrh Komise zavést flexibilnější formy dodávání, zejména dodání složitého zařízení a podobné smlouvy. Ve svém vyjádření o Zelené knize (bod ) COR uvedl, že ustanovení o projednávaných procedurách, která jsou podobná ustanovením o procedurách obsažených ve směrnici o veřejně prospěšných službách, by měla být zařazena do dalších směrnic COR chápe, že nová procedura splňuje specifické požadavky některých členských států, jejichž smluvní organizace jsou zapojeny do projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ve velkém měřítku. COR je však toho názoru, že návrhy Komise nejsou dostatečně propracovány, protože procedura není ani dostatečně flexibilní ani obecně přístupná. Dodávání služeb je oblastí, která obecně vyžaduje mnoho kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími po celou dobu procesu dodávání. Není to výjimečný požadavek a současná pravidla jsou v této oblasti příliš rigidní Pojem "objektivně" je nutno vysvětlit, pokud jde o důvody pro jeho užívání a je třeba uvést další důvod odrážející skutečnost PPP, a to: 'Nelze efektivně alokovat rizika a prospěšnost na základě smlouvy bez jednání s hospodářskými provozovateli.' COR se zejména zajímá o ustanovení týkající se "navržených řešení". Hospodářští provozovatelé budou zvažovat, zda mají práva k duševnímu vlastnictví v jakýchkoliv takových navržených řešeních a zda mohou požadovat zaplacení za taková řešení, ať už jsou používána či ne. Jelikož místní správy nebudou mít žádný rozpočet k zaplacení za navržená řešení, bude jim to efektivně bránit v používání nové procedury. Jako alternativu COR navrhuje, aby byl pojem "navržené řešení" nahrazen. Neznamenalo by to řešení technické, ale popisovalo by přístup hospodářských provozovatelů k vykonávání smlouvy a pomáhalo by smluvní organizaci lépe definovat své požadavky ve specifikacích, které vytvářejí základ pozdějších jednání Ve svém vyjádření k Zelené knize COR uvedl, že nelze považovat za nezbytné pozastavit proceduru dodávání, protože nabízená cena je vyšší, než si smluvní subjekt může dovolit, když by jednání mohla přinést nižší cenu přijatelnou jak pro nakupujícího, tak pro prodávajícího. Tento problém není stávajícími návrhy řešen COR naléhá, aby Komise změnila směrnici tak, aby smluvní subjekt měl možnost používat dohodnutou proceduru, která je charakteristická velkou flexibilitou a která umožňuje 2

4 vést rozsáhlý dialog s dodavateli před procesem dodávání, v jeho průběhu i po něm. Komise by měla učinit ustanovení směrnice o veřejně prospěšných službách modelovými. 2.3 Rámcové dohody Ve svém dřívějším stanovisku COR vyjádřil názor, že rámcové dohody by měly být výslovně povoleny ve všech směrnicích a je třeba uvítat, že Komise navrhuje regulaci rámcových dohod. COR však zastává názor, že navrhované předpisy jsou neuspokojivé a neposkytují nezbytnou flexibilitu Ve svém vysvětlujícím prohlášení Komise rozlišuje mezi rámcovými smlouvami a rámcovými dohodami. Rámcové dohody nejsou považovány za smlouvy ve smyslu směrnice, protože nezahrnují všechny nezbytné elementy, které mají být pro ně použity jako základ pro dodání Na rámcové smlouvy se však vztahuje definice směrnice týkající se veřejných smluv. Vysvětlující prohlášení uvádí smlouvu s formulářem objednávky jako příklad takové smlouvy. V některých členských státech jsou "rámcové smlouvy" tohoto druhu považovány za nezávazné a proto odkazované jako "rámcové ujednání" či "rámcové dohody". Použitím pojmu "rámcová dohoda" ve směrnici s cílem popsat, co v podstatě je nová procedura, Komise spíše více mate než vyjasňuje Návrhy Komise se vztahují pouze na rámcové dohody ve zvláštním smyslu v souladu s tímto pojmem ve směrnici, ale ve stanovisku COR to není dostatečně jasně uvedeno. Definice musí být jasnější. Zejména by to mělo být jasné těm členským státům, které pravidelně udělují nezávazné rámcové smlouvy (které nazývají rámcová ujednání nebo rámcové dohody), že s těmito smlouvami se nakládá stejným způsobem jako s jakýmikoliv dalšími vládními zakázkami a ne jako s rámcovými dohodami ve zvláštním smyslu navržené směrnice COR tomu přikládá velký význam, takže později nebudou vznikat pochybnosti, zda se na dohody, nyní pokládané za rámcové smlouvy, vztahují nová pravidla či ne. To se například vztahuje na modely výběru zákazníků používané v mnoha členských státech, kde smluvní organizace uzavírá smlouvu s několika dodavateli a jednotlivec si později vybírá dodavatele současně se smlouvou místní či regionální smluvní organizace Ani procedura, která by se aplikovala na rámcovou dohodu, není dostatečně flexibilní. To se zejména týká skutečnosti, že konkurence musí být obnovena při každém použití dohody, čímž vzniká více práce pro smluvní subjekt a anuluje se účel rámcové dohody. To se také týká požadavku na nejméně tři dodavatele a časový limit trvání dohody. Tuto proceduru lze využít, ale natolik se liší od normálního způsobu, kterým se rámcové dohody používají v některých členských státech, že by opravdu měla být nazývána jinak Zdá se, že Komise především předpokládala, že ustanovení rámcových dohod budou hlavně používána pro dodávání počítačového vybavení a pro podobné smlouvy o dodání. Dodání podle rámcových dohod je však rovněž používáno pro další typy dodávání, aby byly uspokojeny individuální požadavky, například zařízení pro invalidní osoby. V tomto ohledu navržená metoda není realistická. 3

5 Jestliže se Komise zaměřuje vysloveně na rámcové dohody v klasické směrnici, COR zastává názor, že text navržený pro směrnici o veřejně prospěšných službách popisuje mnohem lépe širokou řadu různých metod, které členské státy považují za rámcové dohody, a poskytuje nezbytnou flexibilitu Modifikace prahových hodnot Komise navrhuje, aby byl počet prahových hodnot redukován a aby byly udávány v euro. Je dobré, aby byl počet prahových hodnot redukován, ale jejich vyjádření v euro nesmí v praxi znamenat, že jakákoliv hodnota se sníží ze své současné úrovně. Návrh však v praxi přece jen znamená ve většině případů redukci a něco takového COR nemůže akceptovat COR ve svých dřívějších vyjádřeních uvedl, že prahové hodnoty jsou stanoveny příliš nízké a měly by být zvýšeny. COR trvá na tomto názoru a vyzývá Komisi, aby podnikla kroky ke znovuprojednání Dohody o státních dodávkách (GPA) v této otázce Nízké prahové hodnoty jsou problematické zejména v dodávání služeb, protože transakční náklady jsou často poměrně vysoké ve vztahu k hodnotě smlouvy, na což COR už poukázal v dřívější etapě. Problém s nízkými prahovými hodnotami proto mohl být částečně vyřešen, kdyby bylo do směrnice zahrnuto ustanovení s účinkem, že sjednané dodávání s předchozím prohlášením by bylo vždy povoleno pro menší smlouvy o dodání služeb, například pro smlouvy s hodnotou nižší než eur. To by mělo zvýšit flexibilitu Kritéria pro výběr kvality COR vítá skutečnost, že Komise navrhuje zpřísnění, pokud jde o porušování zákona dodavateli. COR je rovněž toho názoru, že nepoctivým dodavatelům by neměla být povolena účast na státních dodávkách COR však zastává názor, že Komise musí ujasnit, na které situace se vztahuje článek 46 (1) uvádějící, že hospodářský provozovatel musí být ze smlouvy o státních dodávkách vyloučen, pokud byl usvědčen z korupce v předešlých pěti letech. Pokud jde o země, kde právnická osoba nemůže být usvědčena z korupce, aplikují se tam ustanovení na všechny zaměstnance dodavatele? Jestliže ano, měly by za to být ukládány sankce a v případě, že ukládány jsou, tak jaké sankce. A co jestliže hospodářský provozovatel například ve svém podniku zavedl příslušná preventivní opatření nebo propustil bez výpovědní lhůty manažera, který spáchal trestný čin, aniž by znal hospodářského provozovatele? Co by se pak stalo, kdyby takový zaměstnanec měl přejít k jinému zaměstnavateli nebo začít s novou firmou? Co se stane v případě, kde pouze dodavatel, který je usvědčen z korupce, může dodávat určité zboží nebo kde by bylo velmi nákladné měnit dodavatele? COR je toho názoru, že tyto otázky musí být dále projednány. Je nutno mít také na paměti, že sankce jsou ukládány v souladu s národní praxí, protože zatím neexistuje žádné evropské trestní právo Navrhované znění by většinou určitě způsobilo problémy smluvním subjektům a občanům v oblasti farmaceutických dodávek, v případech týkajících se ojedinělého život udržujícího léku, který nelze získat od žádného jiného dodavatele. Komise musí zvážit odlišné znění pro tento velmi speciální a neobvyklý případ. 4

6 COR pokládá za nejdůležitější, že smluvní subjekty by měly být schopny požadovat na dodavatelích, aby se řídili národními předpisy sociálního sektoru v příslušných členských státech. Smluvní subjekt by neměl mít povinnost akceptovat dodavatele, kteří například porušují předpisy týkající se ochrany práce, pracovního prostředí, minimální mzdy či dětské práce. Takové požadavky by měly být jasně uvedeny ve vypsání soutěže na veřejnou dodávku a neměly by být diskriminující. Těmito klíčovými aspekty se zabývá Evropský soudní dvůr v případu Beentjes (31/87) a zcela nedávno v případu C-225/98. COR je toho názoru, že je nezbytně nutné, aby zásady stanovené v právu na základě precedenčních případů byly ve směrnici zcela jasně citovány COR trvá na názoru, že smluvní organizace by měly mít možnost ve fázi kvalitativního výběru žádat o další kategorie informací. Specificky organizacím by mělo být povoleno hledat informace, např. o politice hospodářských provozovatelů ohledně ekologického managementu Kritéria udělení smlouvy Komise navrhuje, že kritéria pro udělení smlouvy, kde nejde o záležitost nejnižší ceny, by měla být přímo spojena s povahou smlouvy. Jde o novou orientaci. Důsledkem toho je, že ekologické požadavky nelze klást na výrobní procesy. COR ve svém Stanovisku ke zprávě o státních dodávkách (bod 3.1.2) uvedl: COR považuje ve státních dodávkách za stěžejní moci kromě stanovení určitých podmínek s ohledem na vlastnosti produktu (tj. obsah PVC v plastech) klást objektivní požadavky týkající se celkového vlivu produktu a společnosti, včetně výrobního procesu, na životní prostředí. COR znovu potvrzuje tento názor COR však vítá skutečnost, že životní prostředí je uváděno mezi kritérii, která mají být vzata na vědomí při udělování smluv. Ačkoliv nejde o podstatnou změnu, jelikož úprava (přizpůsobení) je pouze příkladem, je důležitým signálem a smluvním subjektům připomíná, že je správné mít ve státních dodávkách na zřeteli vliv na životní prostředí. COR však zastává názor, že v textu směrnice by místo slov ekologická charakteristika měla být používána slova vliv na životní prostředí, protože toto druhé znění více redukuje rozsah požadavků týkajících se životního prostředí, než je tomu v současnosti Komise také navrhuje, že smluvní organizace by měla specifikovat relativní závažnost, kterou připisuje každému kritériu zvolenému k určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky Záměrem Komise je zajistit větší otevřenost procedur dodávání a stejný přístup ke všem dodavatelům. COR se nedomnívá, že nařízení bude mít tento efekt. Nařízení je založeno na nerealistické myšlence, že hodnotu každého kritéria lze určit, když začíná procedura dodávání. Předpokládá to však, že smluvní organizace mají předem k dispozici kompletní informace.to by se dalo pravděpodobně aplikovat pouze ve výjimečných případech Návrh Komise znamená, že až budou stanoveny různé parametry, bude vytvořen plán, a že s pomocí zvažování významu by mohlo být později stanoveno s matematickou přesností, která nabídka je ekonomicky nejvýhodnější. V praxi je to úkol téměř nemožný a jestliže rovněž zahrnuje měkké parametry, jako například estetický profil, stává se nesmyslným Je zcela nemožné zvažovat kritéria ve smlouvách o státních dodávkách, kde se nakupuje velké množství různých druhů zboží v jedné a té samé smlouvě, například 5

7 potraviny, lékařské zařízení či léky. Pokud jde o dodávání léků pro nemocniční použití, tak krajská rada ve Švédsku běžně nakupuje všechny léky, které potřebuje, v jedné smlouvě o státních dodávkách. Kdyby měla být zvažována kritéria, bylo by pro každou skupinu produktů zapotřebí jiné zvažování. Kritéria chuti přirozeně mají větší váhu, jde-li o léky určené pro malé děti, než pro dospělé. Znamená to, že smlouvy o státních dodávkách budou muset být rozděleny tak, aby stejné zvažování významu bylo aplikováno v každé skupině. To povede k situaci, kde velká smlouva o státních dodávkách překračující prahovou hodnotu by musela být rozdělena do mnoha malých smluv o státních dodávkách, z nichž by mnohé jistě patřily pod prahovou hodnotu Profesionální nákupčí, kteří návrh viděli, si nemyslí, že to bude v praxi fungovat. COR je toho názoru, že nerealizovatelná nařízení by neměla být do směrnice zahrnována. Existuje rovněž vysoké riziko, že nařízení by mohlo vést k velkému počtu zbytečných soudních případů týkajících se zvažování významu Smluvní organizace by měly být schopny zahrnovat objektivní sociální kritéria, která nejsou diskriminační a která zaručují stejný přístup a volnou konkurenci Speciální smluvní ustanovení Komise navrhuje nové nařízení o možnosti kladení speciálních požadavků na plnění smlouvy, jehož cílem je kodifikovat stávající zákon o subjektu. Znění je však restriktivní ve vztahu k precedenčnímu právu, které má být kodifikováno, protože zavádí požadavek na podmínku vztahující se k plnění smlouvy COR považuje za důležité, že znění, umožňující kladení speciálních podmínek pro plnění smlouvy, nesmí poškozovat právo smluvních organizací rozhodovat se o tom, co má být opatřeno. Týká se to například možnosti klást ekologické požadavky na výrobní procesy a sociálních požadavků, které ovšem nesmí být diskriminační tak, aby požadavek mohl být plněn dodavateli všech členských států Společný slovník týkající se dodání (CPV) COR spatřuje jasnou výhodu v používání pouze jednoho systému. Problémem je, že stávající nomenklatura CPV přináší mnoho problémů v důsledku své nestejnorodé struktury a nejednoznačnosti v mnoha oblastech Praktici v této oblasti poukazují na to, že je obtížné hledat v CPV svou cestu (například parkovací hodiny jsou uváděny spolu s lékařskými přístroji a farmaceutickými výrobky) a že je těžké poznat, které číslo je v jednotlivých případech relevantní (například: je daný implantát chirurgický či ortopedický?). Kromě toho v některých skupinách chybí určité titulky (ve skupině zdravotnických a ošetřovatelských služeb jsou uvedeny služby očisty města, zatímco dětská zdravotnická péče uvedena není). Nedostatky v nomenklatuře rovněž působí problémy dodavatelům. Podle dodavatelů je obtížné nalézt relevantní vyhlášky a chybí základní data o smlouvách o státních dodávkách, jelikož nomenklatura je v jejich případě mylně vede k domnění, že se smlouva týká určitého produktu či služby, zatímco ve skutečnosti se týká něčeho zcela jiného. Tyto problémy vytvářejí překážku rozšíření elektronického obchodu. 6

8 COR proto naléhá, aby Komise zlepšila nomenklaturu CPV co nejdříve, aby se stala efektivním nástrojem pro budoucnost Zlepšený CPV by mohl být také nástrojem umožňujícím Komisi získat správné statistické údaje o dodávání přímo z Tender Electronic Daily (TED), čímž by se redukovala administrativní zátěž smluvních subjektů Výhradní práva Návrh výhradních práv udělených jinému orgánu, než je smluvní organizace (v článku 55), není jasný. Znění je příliš široké a snad by mohlo být interpretováno tak, že se týká všech smluv smluvních organizací se soukromými dodavateli. Z přísně logického hlediska o jakékoliv smlouvě lze říci, že obsahuje prvek výhradního práva. Mělo by být také jasné, že ustanovení se týká pouze smluv vztahujících se přímo k výhradnímu právu Konečné termíny ve sjednaném dodávání Komise navrhuje zpřísnění nařízení o konečných termínech ve sjednaných dodávkách: je navržen časový limit 40 dní pro příjem nabídky, vzhledem k tomu, že ve stávající směrnici pro to není stanoven žádný konečný termín COR je toho názoru, že návrh bude znamenat menší flexibilitu a že navrhovaná změna by neměla být uskutečněna. 3. Doporučení Výboru regionů k otázkám, které nejsou zahrnuty do navržených směrnic 3.1. Dodávání slučitelné se životním prostředím Ve svých dřívějších vyjádřeních COR věnoval zvláštní pozornost možnosti klást ekologické požadavky na smlouvy o státních dodávkách. Současné návrhy na směrnice jsou v tomto ohledu neuspokojivé, jelikož některé návrhy zjevně zpřísňují nařízení. COR zastává názor, že je nezbytně nutné, aby regionální či místní správy měly právo pro sebe rozhodnout, co má být dodáváno. Směrnice o dodávání by měla jednoduše zajistit otevřenost a stejný přístup v procesu dodávání. Například smluvní subjekt, který si přeje koupit organickou zeleninu či maso bez hormonů, by měl mít právo tak učinit a odvolávat se na relevantní systémy ekologických značek a certifikace. Tyto požadavky mají být stanoveny ve specifikacích Jelikož se zdá, že Komise svým navrženým vysvětlujícím prohlášením o ekologickém dodávání a svým zpřísňováním navržených směrnic zpochybňuje toto právo nakoupit si podle svého přání, COR je toho názoru, že je důležité, aby Komise zahrnula do směrnice ustanoveni umožňující klást požadavky na ekologické značky a certifikaci ekologických výrobních procesů a ekologického dodávání služeb Spolupráce mezi městy a obcemi Ve svých vyjádřeních k Zelené knize a ke zprávě o státních dodávkách COR uvádí problémy, které směrnice způsobuje v oblasti spolupráce mezi městy a obcemi. 7

9 Ve svém vyjádření k Zelené knize (bod 2.4.3) COR uvedl, že je nutno stanovit, že dodávání regionálními a místními organizacemi od jejich vlastních nezávislých právnických osob se neřídí směrnicemi a musí být považováno za produkci prováděnou podle jejich vlastního managementu. Komisi bylo také doporučeno vyjasnit, že přenesení úkolů například z městské správy na družstevní podnik spolupracující s městy a obcemi (například konsorcium pro likvidaci odpadu) nebude do směrnice zahrnuto Těmito problémy se také zabýval Soudní dvůr v případu Teckal (Případ C-107/98) a v případu Arnhem (Případ C-360/96) a národní soudy COR vyzývá Komisi, aby ve směrnici o dodávání tyto otázky vyjasnila Privatizace COR v minulosti zaměřil pozornost Komise na problémy, které mohou vznikat v souvislosti s privatizací veřejných podniků a v případech, kde je zaměstnancům dána příležitost založit si vlastní firmu, která na základě smlouvy přebírá úkoly od místních a regionálních úřadů COR zastává názor, že nařízení o dodávání služeb by neměla těmto procesům bránit. Naopak mělo by být možné jako přechodné opatření a na omezenou dobu nakupovat bez procedury dodávání. Znamená to dlouhodobý růst konkurence Definice smlouvy o službách a rozdělení služeb do kategorií A a B Komise by měla zvážit přesun určitých služeb z kategorie A do kategorie B. Určité finanční služby například nejsou podle velmi formálních nařízení v kategorii A pro dodávání vhodné, protože mimo jiné ustanovení o časových limitech ztěžují možnost jednat praktickým způsobem Smlouvy o veřejných službách jsou definovány v návrhu jako vzájemně závazné dohody mezi jedním poskytovatelem či více poskytovateli služeb a smluvní organizací a měly by zahrnovat výlučně či především služby uvedené v Příloze 1. Poněkud nejasný je význam slov "výlučně" či "především" a tyto fráze by měly být nahrazeny Systémy kvalifikace COR požaduje, aby Komise zahrnula ustanovení týkající se "systémů kvalifikace", která jsou analogická s ustanoveními v nové směrnici o veřejných službách, do klasické směrnice. Taková ujednání jsou používána v několika členských státech a jejich používání je nyní tvrdě vynucováno směrnicemi o dodávání. Výbor nechápe, proč se používání systémů příslušnými veřejnými podniky považuje, že je v souladu se zákonem Společenství, zatímco jiným smluvním organizacím je v jejich používání bráněno Zastoupení místních a regionálních úřadů COR si přeje znovu zaměřit pozornost na skutečnost, že ačkoliv místní a regionální úřady hrají ústřední roli v aplikování nařízení o dodávání, jsou zastoupeny pouze ve velmi omezené míře v orgánech, se kterými Komise pravidelně konzultuje. 8

10 COR proto naléhavě na Komisi požaduje, aby zajistila v těchto orgánech zastoupení na místní a regionální úrovni. To umožní Komisi lépe využít zkušenosti získané místními a regionálními smluvními organizacemi. Brusel 13. prosince 2000 Předseda Výboru regionů Jos CHABERT Zdroj: Official Journal of the European Communities C 144, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 9

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Stanovisko Výboru regionů k:

Stanovisko Výboru regionů k: Stanovisko Výboru regionů k: - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o druhém souboru opatření Společenství k námořní bezpečnosti v souvislosti s potopením ropného tankeru Erika, - návrhu směrnice

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění) L 111/16 Úřední věstník Evropské unie 5.5.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě

Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě Konference Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě 8. 6. 2015 Jaké právní otázky vznikají

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 2: Moţnosti uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru Základní přístupy

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ VÝSLEDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejné orgány uzavírají smlouvy, jimiž zajišťují provedení prací a poskytnutí služeb. Tyto smlouvy uzavřené s jedním nebo více provozovateli, kteří za provedení prací nebo poskytnutí služeb

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Fórum esafety Pracovní skupina ecall Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Obsah Memorandum o porozumění Podpisové stránky Příloha A Příslušná evropská usnesení,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288295-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Oznámení o zadání zakázky

Oznámení o zadání zakázky Oddíl I: Veřejný zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. účinnost 6.3.2015 nový zákon o veřejných

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více