(2001/C 144/08) se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final);

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2001/C 144/08) se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final);"

Transkript

1 Vyjádření Výboru regionů k : Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci procedur pro udělení smluv o státních dodávkách, smluv o veřejných službách a smluv o veřejných pracích a Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ke koordinování procedur dodání u subjektů působících v sektorech vodního hospodářství, energetiky a dopravy VÝBOR REGIONŮ (2001/C 144/08) se zřetelem na směrnici Evropského parlamentu a Rady o koordinaci procedur pro udělení smluv o státních dodávkách, smluv o veřejných službách a smluv o veřejných pracích a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady ke koordinování procedur dodání u subjektů působících v sektorech vodního hospodářství, energetiky a dopravy [COM(2000) 275 final 2000/0115 (COD) a COM(2000) 276 final 2000/0117 (COD)]; se zřetelem na rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2000, podle prvního odstavce článku 265 Smlouvy o Evropském společenství, konzultovat tuto záležitost; se zřetelem na rozhodnutí učiněné tímto úřadem dne 2. června 1999, formulovat stanovisko k této záležitosti a dát pokyn Komisi 6 pro zaměstnanost, národohospodářskou politiku, jednotný trh, průmysl a SME k zahájení přípravné práce; se zřetelem na zprávu Komise o státních dodávkách v Evropské unii (COM(98) 143 final); se zřetelem na své stanovisko ke zprávě Komise o státních dodávkách v Evropské unii (CdR 108/1998 fin.) 1 ; se zřetelem na Zelenou knihu Komise o státních dodávkách v Evropské unii: Zkoumání cesty vpřed (COM(96) 583 final); se zřetelem na své stanovisko k Zelené knize o státních dodávkách v Evropské unii: Zkoumání cesty vpřed (CdR 81/1997 fin.) 2 ; se zřetelem na rozhodnutí svého prezidenta ze dne 26. října 2000 jmenovat paní Segersten- Larsson hlavním zpravodajem, který má formulovat stanovisko k tomuto předmětu v souladu s nařízením 40.2 Nařízení o procedurách Výboru regionů; se zřetelem na počet relevantních nařízení Evropského soudního dvora, jako například soudní rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26. září 2000 v případě C-225/98, Komise versus Francie za neplnění závazků podle směrnice Rady 71/305/EEC ze dne 26. července 1971, v platném znění směrnice Rady 89/440/EEC ze dne 18. července 1989 a směrnice Rady 93/37/EEC ze 1 OJ C 373, , s OJ C 244, , s. 28

2 dne 14. června 1993 týkající se různých procedur udělování smluv na veřejné práce na výstavbu a údržbu školních budov; se zřetelem na návrh stanoviska (CdR 312/2000 rev. 1), formulovaného hlavním zpravodajem paní Segersten-Larsson, přijal na svém 36. plenárním zasedání, konaném dne 13. a 14. prosince 2000 (schůze dne 13. prosince) následující stanovisko. 1. Stanoviska Výboru regionů 1.1 Výbor regionů (COR) vítá skutečnost, že Komise přijala kritiku zbytečně byrokratické povahy a aplikace nařízení o státních dodávkách a záměry Komise klást důraz na zvýšenou flexibilitu, modernizaci a zjednodušení. 1.2 COR schvaluje ideu sloučení tří standardních směrnic do jediné směrnice. Srozumitelnost směrnice je značně zjednodušena zavedením obsahových stránek a pomocných nadpisů v textu. Jde o vývoj pozitivním směrem. 1.3 Pozitivním rovněž je, že návrh zvýší příležitosti pro elektronický obchod, a to je zcela v souladu s tím, co COR navrhl v minulosti. 1.4 Zcela správně zahrnuje opatření k zabránění organizované kriminality ve státních dodávkách. 1.5 COR také vítá skutečnost, že sektor telekomunikací nepodléhá směrnici o veřejně prospěšných službách. 1.6 Avšak COR zastává názor, že Komise občas ve svých návrzích schází z cesty a že, jak je prezentováno, její návrhy postrádají určité prvky. Bohužel COR si rovněž myslí, že některé z jejích návrhů by mohly být kontraproduktivní. 1.7 COR uvažuje, že plány Komise zaměřit se na několik důležitých témat, včetně ekologických a sociálních zřetelů v oblasti dodávání, v nezávazných interpretačních dokumentech nejsou vhodné a přeje si, aby tyto důležité náměty byly řádně pojednány ve směrnicích. 1.8 COR zvažuje, že navržená směrnice musí výslovně uvádět, že smluvní organizace mohou používat sociálních či ekologických zřetelů jako kritérií udělení a že musí být výslovně uvedeny ve vypsání soutěže na veřejnou dodávku. Čistě ekonomická kritéria by neměla být jedinými kritérii k určení nejlepší a nejvýhodnější nabídky. 2. Doporučení Výboru regionů k navrhované směrnici 2.1. Elektronické dodávání 1

3 I když COR všeobecně vítá nová nařízení o elektronickém dodávání a zkrácení časových limitů, existují oblasti, kde si COR přeje, aby směrnice byla důkladnější. Výbor zastává názor, že je zejména důležité se zaměřit na všechny aspekty elektronického dodávání, jelikož jde o oblast rychlých změn a situace v r. 2002, kdy bude směrnice zavedena, se od té současné bude velmi lišit COR zvláště naléhá, aby Komise zahrnula ustanovení vysvětlující, jak by se mělo řídit zadávání objednávek prostřednictvím elektronických katalogů (místa na trhu online nebo velká nákupní střediska) touto směrnicí. To by mělo být úzce spojeno s ustanoveními o rámcových dohodách, které by měly být revidovány v souladu s návrhy COR uvedenými níže v textu. 2.2 Nová pravidla týkající se smluv o zvláště komplexních dodávkách COR dříve velmi ochotně přivítal návrh Komise zavést flexibilnější formy dodávání, zejména dodání složitého zařízení a podobné smlouvy. Ve svém vyjádření o Zelené knize (bod ) COR uvedl, že ustanovení o projednávaných procedurách, která jsou podobná ustanovením o procedurách obsažených ve směrnici o veřejně prospěšných službách, by měla být zařazena do dalších směrnic COR chápe, že nová procedura splňuje specifické požadavky některých členských států, jejichž smluvní organizace jsou zapojeny do projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ve velkém měřítku. COR je však toho názoru, že návrhy Komise nejsou dostatečně propracovány, protože procedura není ani dostatečně flexibilní ani obecně přístupná. Dodávání služeb je oblastí, která obecně vyžaduje mnoho kontaktů mezi kupujícími a prodávajícími po celou dobu procesu dodávání. Není to výjimečný požadavek a současná pravidla jsou v této oblasti příliš rigidní Pojem "objektivně" je nutno vysvětlit, pokud jde o důvody pro jeho užívání a je třeba uvést další důvod odrážející skutečnost PPP, a to: 'Nelze efektivně alokovat rizika a prospěšnost na základě smlouvy bez jednání s hospodářskými provozovateli.' COR se zejména zajímá o ustanovení týkající se "navržených řešení". Hospodářští provozovatelé budou zvažovat, zda mají práva k duševnímu vlastnictví v jakýchkoliv takových navržených řešeních a zda mohou požadovat zaplacení za taková řešení, ať už jsou používána či ne. Jelikož místní správy nebudou mít žádný rozpočet k zaplacení za navržená řešení, bude jim to efektivně bránit v používání nové procedury. Jako alternativu COR navrhuje, aby byl pojem "navržené řešení" nahrazen. Neznamenalo by to řešení technické, ale popisovalo by přístup hospodářských provozovatelů k vykonávání smlouvy a pomáhalo by smluvní organizaci lépe definovat své požadavky ve specifikacích, které vytvářejí základ pozdějších jednání Ve svém vyjádření k Zelené knize COR uvedl, že nelze považovat za nezbytné pozastavit proceduru dodávání, protože nabízená cena je vyšší, než si smluvní subjekt může dovolit, když by jednání mohla přinést nižší cenu přijatelnou jak pro nakupujícího, tak pro prodávajícího. Tento problém není stávajícími návrhy řešen COR naléhá, aby Komise změnila směrnici tak, aby smluvní subjekt měl možnost používat dohodnutou proceduru, která je charakteristická velkou flexibilitou a která umožňuje 2

4 vést rozsáhlý dialog s dodavateli před procesem dodávání, v jeho průběhu i po něm. Komise by měla učinit ustanovení směrnice o veřejně prospěšných službách modelovými. 2.3 Rámcové dohody Ve svém dřívějším stanovisku COR vyjádřil názor, že rámcové dohody by měly být výslovně povoleny ve všech směrnicích a je třeba uvítat, že Komise navrhuje regulaci rámcových dohod. COR však zastává názor, že navrhované předpisy jsou neuspokojivé a neposkytují nezbytnou flexibilitu Ve svém vysvětlujícím prohlášení Komise rozlišuje mezi rámcovými smlouvami a rámcovými dohodami. Rámcové dohody nejsou považovány za smlouvy ve smyslu směrnice, protože nezahrnují všechny nezbytné elementy, které mají být pro ně použity jako základ pro dodání Na rámcové smlouvy se však vztahuje definice směrnice týkající se veřejných smluv. Vysvětlující prohlášení uvádí smlouvu s formulářem objednávky jako příklad takové smlouvy. V některých členských státech jsou "rámcové smlouvy" tohoto druhu považovány za nezávazné a proto odkazované jako "rámcové ujednání" či "rámcové dohody". Použitím pojmu "rámcová dohoda" ve směrnici s cílem popsat, co v podstatě je nová procedura, Komise spíše více mate než vyjasňuje Návrhy Komise se vztahují pouze na rámcové dohody ve zvláštním smyslu v souladu s tímto pojmem ve směrnici, ale ve stanovisku COR to není dostatečně jasně uvedeno. Definice musí být jasnější. Zejména by to mělo být jasné těm členským státům, které pravidelně udělují nezávazné rámcové smlouvy (které nazývají rámcová ujednání nebo rámcové dohody), že s těmito smlouvami se nakládá stejným způsobem jako s jakýmikoliv dalšími vládními zakázkami a ne jako s rámcovými dohodami ve zvláštním smyslu navržené směrnice COR tomu přikládá velký význam, takže později nebudou vznikat pochybnosti, zda se na dohody, nyní pokládané za rámcové smlouvy, vztahují nová pravidla či ne. To se například vztahuje na modely výběru zákazníků používané v mnoha členských státech, kde smluvní organizace uzavírá smlouvu s několika dodavateli a jednotlivec si později vybírá dodavatele současně se smlouvou místní či regionální smluvní organizace Ani procedura, která by se aplikovala na rámcovou dohodu, není dostatečně flexibilní. To se zejména týká skutečnosti, že konkurence musí být obnovena při každém použití dohody, čímž vzniká více práce pro smluvní subjekt a anuluje se účel rámcové dohody. To se také týká požadavku na nejméně tři dodavatele a časový limit trvání dohody. Tuto proceduru lze využít, ale natolik se liší od normálního způsobu, kterým se rámcové dohody používají v některých členských státech, že by opravdu měla být nazývána jinak Zdá se, že Komise především předpokládala, že ustanovení rámcových dohod budou hlavně používána pro dodávání počítačového vybavení a pro podobné smlouvy o dodání. Dodání podle rámcových dohod je však rovněž používáno pro další typy dodávání, aby byly uspokojeny individuální požadavky, například zařízení pro invalidní osoby. V tomto ohledu navržená metoda není realistická. 3

5 Jestliže se Komise zaměřuje vysloveně na rámcové dohody v klasické směrnici, COR zastává názor, že text navržený pro směrnici o veřejně prospěšných službách popisuje mnohem lépe širokou řadu různých metod, které členské státy považují za rámcové dohody, a poskytuje nezbytnou flexibilitu Modifikace prahových hodnot Komise navrhuje, aby byl počet prahových hodnot redukován a aby byly udávány v euro. Je dobré, aby byl počet prahových hodnot redukován, ale jejich vyjádření v euro nesmí v praxi znamenat, že jakákoliv hodnota se sníží ze své současné úrovně. Návrh však v praxi přece jen znamená ve většině případů redukci a něco takového COR nemůže akceptovat COR ve svých dřívějších vyjádřeních uvedl, že prahové hodnoty jsou stanoveny příliš nízké a měly by být zvýšeny. COR trvá na tomto názoru a vyzývá Komisi, aby podnikla kroky ke znovuprojednání Dohody o státních dodávkách (GPA) v této otázce Nízké prahové hodnoty jsou problematické zejména v dodávání služeb, protože transakční náklady jsou často poměrně vysoké ve vztahu k hodnotě smlouvy, na což COR už poukázal v dřívější etapě. Problém s nízkými prahovými hodnotami proto mohl být částečně vyřešen, kdyby bylo do směrnice zahrnuto ustanovení s účinkem, že sjednané dodávání s předchozím prohlášením by bylo vždy povoleno pro menší smlouvy o dodání služeb, například pro smlouvy s hodnotou nižší než eur. To by mělo zvýšit flexibilitu Kritéria pro výběr kvality COR vítá skutečnost, že Komise navrhuje zpřísnění, pokud jde o porušování zákona dodavateli. COR je rovněž toho názoru, že nepoctivým dodavatelům by neměla být povolena účast na státních dodávkách COR však zastává názor, že Komise musí ujasnit, na které situace se vztahuje článek 46 (1) uvádějící, že hospodářský provozovatel musí být ze smlouvy o státních dodávkách vyloučen, pokud byl usvědčen z korupce v předešlých pěti letech. Pokud jde o země, kde právnická osoba nemůže být usvědčena z korupce, aplikují se tam ustanovení na všechny zaměstnance dodavatele? Jestliže ano, měly by za to být ukládány sankce a v případě, že ukládány jsou, tak jaké sankce. A co jestliže hospodářský provozovatel například ve svém podniku zavedl příslušná preventivní opatření nebo propustil bez výpovědní lhůty manažera, který spáchal trestný čin, aniž by znal hospodářského provozovatele? Co by se pak stalo, kdyby takový zaměstnanec měl přejít k jinému zaměstnavateli nebo začít s novou firmou? Co se stane v případě, kde pouze dodavatel, který je usvědčen z korupce, může dodávat určité zboží nebo kde by bylo velmi nákladné měnit dodavatele? COR je toho názoru, že tyto otázky musí být dále projednány. Je nutno mít také na paměti, že sankce jsou ukládány v souladu s národní praxí, protože zatím neexistuje žádné evropské trestní právo Navrhované znění by většinou určitě způsobilo problémy smluvním subjektům a občanům v oblasti farmaceutických dodávek, v případech týkajících se ojedinělého život udržujícího léku, který nelze získat od žádného jiného dodavatele. Komise musí zvážit odlišné znění pro tento velmi speciální a neobvyklý případ. 4

6 COR pokládá za nejdůležitější, že smluvní subjekty by měly být schopny požadovat na dodavatelích, aby se řídili národními předpisy sociálního sektoru v příslušných členských státech. Smluvní subjekt by neměl mít povinnost akceptovat dodavatele, kteří například porušují předpisy týkající se ochrany práce, pracovního prostředí, minimální mzdy či dětské práce. Takové požadavky by měly být jasně uvedeny ve vypsání soutěže na veřejnou dodávku a neměly by být diskriminující. Těmito klíčovými aspekty se zabývá Evropský soudní dvůr v případu Beentjes (31/87) a zcela nedávno v případu C-225/98. COR je toho názoru, že je nezbytně nutné, aby zásady stanovené v právu na základě precedenčních případů byly ve směrnici zcela jasně citovány COR trvá na názoru, že smluvní organizace by měly mít možnost ve fázi kvalitativního výběru žádat o další kategorie informací. Specificky organizacím by mělo být povoleno hledat informace, např. o politice hospodářských provozovatelů ohledně ekologického managementu Kritéria udělení smlouvy Komise navrhuje, že kritéria pro udělení smlouvy, kde nejde o záležitost nejnižší ceny, by měla být přímo spojena s povahou smlouvy. Jde o novou orientaci. Důsledkem toho je, že ekologické požadavky nelze klást na výrobní procesy. COR ve svém Stanovisku ke zprávě o státních dodávkách (bod 3.1.2) uvedl: COR považuje ve státních dodávkách za stěžejní moci kromě stanovení určitých podmínek s ohledem na vlastnosti produktu (tj. obsah PVC v plastech) klást objektivní požadavky týkající se celkového vlivu produktu a společnosti, včetně výrobního procesu, na životní prostředí. COR znovu potvrzuje tento názor COR však vítá skutečnost, že životní prostředí je uváděno mezi kritérii, která mají být vzata na vědomí při udělování smluv. Ačkoliv nejde o podstatnou změnu, jelikož úprava (přizpůsobení) je pouze příkladem, je důležitým signálem a smluvním subjektům připomíná, že je správné mít ve státních dodávkách na zřeteli vliv na životní prostředí. COR však zastává názor, že v textu směrnice by místo slov ekologická charakteristika měla být používána slova vliv na životní prostředí, protože toto druhé znění více redukuje rozsah požadavků týkajících se životního prostředí, než je tomu v současnosti Komise také navrhuje, že smluvní organizace by měla specifikovat relativní závažnost, kterou připisuje každému kritériu zvolenému k určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky Záměrem Komise je zajistit větší otevřenost procedur dodávání a stejný přístup ke všem dodavatelům. COR se nedomnívá, že nařízení bude mít tento efekt. Nařízení je založeno na nerealistické myšlence, že hodnotu každého kritéria lze určit, když začíná procedura dodávání. Předpokládá to však, že smluvní organizace mají předem k dispozici kompletní informace.to by se dalo pravděpodobně aplikovat pouze ve výjimečných případech Návrh Komise znamená, že až budou stanoveny různé parametry, bude vytvořen plán, a že s pomocí zvažování významu by mohlo být později stanoveno s matematickou přesností, která nabídka je ekonomicky nejvýhodnější. V praxi je to úkol téměř nemožný a jestliže rovněž zahrnuje měkké parametry, jako například estetický profil, stává se nesmyslným Je zcela nemožné zvažovat kritéria ve smlouvách o státních dodávkách, kde se nakupuje velké množství různých druhů zboží v jedné a té samé smlouvě, například 5

7 potraviny, lékařské zařízení či léky. Pokud jde o dodávání léků pro nemocniční použití, tak krajská rada ve Švédsku běžně nakupuje všechny léky, které potřebuje, v jedné smlouvě o státních dodávkách. Kdyby měla být zvažována kritéria, bylo by pro každou skupinu produktů zapotřebí jiné zvažování. Kritéria chuti přirozeně mají větší váhu, jde-li o léky určené pro malé děti, než pro dospělé. Znamená to, že smlouvy o státních dodávkách budou muset být rozděleny tak, aby stejné zvažování významu bylo aplikováno v každé skupině. To povede k situaci, kde velká smlouva o státních dodávkách překračující prahovou hodnotu by musela být rozdělena do mnoha malých smluv o státních dodávkách, z nichž by mnohé jistě patřily pod prahovou hodnotu Profesionální nákupčí, kteří návrh viděli, si nemyslí, že to bude v praxi fungovat. COR je toho názoru, že nerealizovatelná nařízení by neměla být do směrnice zahrnována. Existuje rovněž vysoké riziko, že nařízení by mohlo vést k velkému počtu zbytečných soudních případů týkajících se zvažování významu Smluvní organizace by měly být schopny zahrnovat objektivní sociální kritéria, která nejsou diskriminační a která zaručují stejný přístup a volnou konkurenci Speciální smluvní ustanovení Komise navrhuje nové nařízení o možnosti kladení speciálních požadavků na plnění smlouvy, jehož cílem je kodifikovat stávající zákon o subjektu. Znění je však restriktivní ve vztahu k precedenčnímu právu, které má být kodifikováno, protože zavádí požadavek na podmínku vztahující se k plnění smlouvy COR považuje za důležité, že znění, umožňující kladení speciálních podmínek pro plnění smlouvy, nesmí poškozovat právo smluvních organizací rozhodovat se o tom, co má být opatřeno. Týká se to například možnosti klást ekologické požadavky na výrobní procesy a sociálních požadavků, které ovšem nesmí být diskriminační tak, aby požadavek mohl být plněn dodavateli všech členských států Společný slovník týkající se dodání (CPV) COR spatřuje jasnou výhodu v používání pouze jednoho systému. Problémem je, že stávající nomenklatura CPV přináší mnoho problémů v důsledku své nestejnorodé struktury a nejednoznačnosti v mnoha oblastech Praktici v této oblasti poukazují na to, že je obtížné hledat v CPV svou cestu (například parkovací hodiny jsou uváděny spolu s lékařskými přístroji a farmaceutickými výrobky) a že je těžké poznat, které číslo je v jednotlivých případech relevantní (například: je daný implantát chirurgický či ortopedický?). Kromě toho v některých skupinách chybí určité titulky (ve skupině zdravotnických a ošetřovatelských služeb jsou uvedeny služby očisty města, zatímco dětská zdravotnická péče uvedena není). Nedostatky v nomenklatuře rovněž působí problémy dodavatelům. Podle dodavatelů je obtížné nalézt relevantní vyhlášky a chybí základní data o smlouvách o státních dodávkách, jelikož nomenklatura je v jejich případě mylně vede k domnění, že se smlouva týká určitého produktu či služby, zatímco ve skutečnosti se týká něčeho zcela jiného. Tyto problémy vytvářejí překážku rozšíření elektronického obchodu. 6

8 COR proto naléhá, aby Komise zlepšila nomenklaturu CPV co nejdříve, aby se stala efektivním nástrojem pro budoucnost Zlepšený CPV by mohl být také nástrojem umožňujícím Komisi získat správné statistické údaje o dodávání přímo z Tender Electronic Daily (TED), čímž by se redukovala administrativní zátěž smluvních subjektů Výhradní práva Návrh výhradních práv udělených jinému orgánu, než je smluvní organizace (v článku 55), není jasný. Znění je příliš široké a snad by mohlo být interpretováno tak, že se týká všech smluv smluvních organizací se soukromými dodavateli. Z přísně logického hlediska o jakékoliv smlouvě lze říci, že obsahuje prvek výhradního práva. Mělo by být také jasné, že ustanovení se týká pouze smluv vztahujících se přímo k výhradnímu právu Konečné termíny ve sjednaném dodávání Komise navrhuje zpřísnění nařízení o konečných termínech ve sjednaných dodávkách: je navržen časový limit 40 dní pro příjem nabídky, vzhledem k tomu, že ve stávající směrnici pro to není stanoven žádný konečný termín COR je toho názoru, že návrh bude znamenat menší flexibilitu a že navrhovaná změna by neměla být uskutečněna. 3. Doporučení Výboru regionů k otázkám, které nejsou zahrnuty do navržených směrnic 3.1. Dodávání slučitelné se životním prostředím Ve svých dřívějších vyjádřeních COR věnoval zvláštní pozornost možnosti klást ekologické požadavky na smlouvy o státních dodávkách. Současné návrhy na směrnice jsou v tomto ohledu neuspokojivé, jelikož některé návrhy zjevně zpřísňují nařízení. COR zastává názor, že je nezbytně nutné, aby regionální či místní správy měly právo pro sebe rozhodnout, co má být dodáváno. Směrnice o dodávání by měla jednoduše zajistit otevřenost a stejný přístup v procesu dodávání. Například smluvní subjekt, který si přeje koupit organickou zeleninu či maso bez hormonů, by měl mít právo tak učinit a odvolávat se na relevantní systémy ekologických značek a certifikace. Tyto požadavky mají být stanoveny ve specifikacích Jelikož se zdá, že Komise svým navrženým vysvětlujícím prohlášením o ekologickém dodávání a svým zpřísňováním navržených směrnic zpochybňuje toto právo nakoupit si podle svého přání, COR je toho názoru, že je důležité, aby Komise zahrnula do směrnice ustanoveni umožňující klást požadavky na ekologické značky a certifikaci ekologických výrobních procesů a ekologického dodávání služeb Spolupráce mezi městy a obcemi Ve svých vyjádřeních k Zelené knize a ke zprávě o státních dodávkách COR uvádí problémy, které směrnice způsobuje v oblasti spolupráce mezi městy a obcemi. 7

9 Ve svém vyjádření k Zelené knize (bod 2.4.3) COR uvedl, že je nutno stanovit, že dodávání regionálními a místními organizacemi od jejich vlastních nezávislých právnických osob se neřídí směrnicemi a musí být považováno za produkci prováděnou podle jejich vlastního managementu. Komisi bylo také doporučeno vyjasnit, že přenesení úkolů například z městské správy na družstevní podnik spolupracující s městy a obcemi (například konsorcium pro likvidaci odpadu) nebude do směrnice zahrnuto Těmito problémy se také zabýval Soudní dvůr v případu Teckal (Případ C-107/98) a v případu Arnhem (Případ C-360/96) a národní soudy COR vyzývá Komisi, aby ve směrnici o dodávání tyto otázky vyjasnila Privatizace COR v minulosti zaměřil pozornost Komise na problémy, které mohou vznikat v souvislosti s privatizací veřejných podniků a v případech, kde je zaměstnancům dána příležitost založit si vlastní firmu, která na základě smlouvy přebírá úkoly od místních a regionálních úřadů COR zastává názor, že nařízení o dodávání služeb by neměla těmto procesům bránit. Naopak mělo by být možné jako přechodné opatření a na omezenou dobu nakupovat bez procedury dodávání. Znamená to dlouhodobý růst konkurence Definice smlouvy o službách a rozdělení služeb do kategorií A a B Komise by měla zvážit přesun určitých služeb z kategorie A do kategorie B. Určité finanční služby například nejsou podle velmi formálních nařízení v kategorii A pro dodávání vhodné, protože mimo jiné ustanovení o časových limitech ztěžují možnost jednat praktickým způsobem Smlouvy o veřejných službách jsou definovány v návrhu jako vzájemně závazné dohody mezi jedním poskytovatelem či více poskytovateli služeb a smluvní organizací a měly by zahrnovat výlučně či především služby uvedené v Příloze 1. Poněkud nejasný je význam slov "výlučně" či "především" a tyto fráze by měly být nahrazeny Systémy kvalifikace COR požaduje, aby Komise zahrnula ustanovení týkající se "systémů kvalifikace", která jsou analogická s ustanoveními v nové směrnici o veřejných službách, do klasické směrnice. Taková ujednání jsou používána v několika členských státech a jejich používání je nyní tvrdě vynucováno směrnicemi o dodávání. Výbor nechápe, proč se používání systémů příslušnými veřejnými podniky považuje, že je v souladu se zákonem Společenství, zatímco jiným smluvním organizacím je v jejich používání bráněno Zastoupení místních a regionálních úřadů COR si přeje znovu zaměřit pozornost na skutečnost, že ačkoliv místní a regionální úřady hrají ústřední roli v aplikování nařízení o dodávání, jsou zastoupeny pouze ve velmi omezené míře v orgánech, se kterými Komise pravidelně konzultuje. 8

10 COR proto naléhavě na Komisi požaduje, aby zajistila v těchto orgánech zastoupení na místní a regionální úrovni. To umožní Komisi lépe využít zkušenosti získané místními a regionálními smluvními organizacemi. Brusel 13. prosince 2000 Předseda Výboru regionů Jos CHABERT Zdroj: Official Journal of the European Communities C 144, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 9

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo

Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo Návrh nařízení Rady o založení Společného podniku Galileo (2001/C 270 E/17) KOM(2001) 336 v konečném znění 2001/0136(CNS) (Předloženo Komisí dne 22. června 2001) RADA EVROPSKÉ UNIE, S ohledem na Smlouvu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě

Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Právní aspekty zavedení G- cloudu/sdílených ICT služeb v české veřejné správě Konference Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě 8. 6. 2015 Jaké právní otázky vznikají

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Sestavy s daty o veřejných zakázkách jsou dostupné třemi způsoby: 1) V levém menu na webu www.isvz.cz pod položkou Statistiky ve složce OpenData 2) Seznam statistik

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU Galerie Agora, Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11 B-1000 Brussels Telefon +32 2 285 46 60 Fax +32 2 280 08 17 E-mail: etf@etf-europe.org www.etf-europe.org European Transport Workers Federation Fédération

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ref. Ares(2012)1266133-25/10/2012 SPECIFIKACE Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Organizace a řízení literární soutěže pro

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRÁVNÍ RUKOVĚŤ ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Michaela Poremská Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Děkuji svým rodičům Aleně a Petru Poremským za soustavnou podporu a péči.

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více