ETICKÝ KODEX. Překlad reference: V4 English kodex (Efektivní dubna 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX. Překlad reference: V4 English kodex (Efektivní dubna 2014)"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX Překlad reference: V4 English kodex (Efektivní dubna 2014) BEZPEČNOST A PROSPĚCH PACIENTŮ ETIKA VÝZKUMU A VÝVOJE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH STYKY SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI ZÁSADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VEŘEJNÝ ŽIVOT A POLITICKÉ AKTIVITY PODPORA OBCÍ, DAROVÁNÍ PRODUKTŮ A PODPORA PACIENTSKÝCH SKUPIN OCHRANA DAT PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ OCHRANA MAJETKU A ZDROJŮ SPOLEČNOSTI KOMUNIKACE, ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTY ZNEUŽÍVÁNÍ ZASVĚCENÝCH INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU A DŮVĚRNÉ INFORMACE PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE OBCHODNÍ KONTROLY

2 ASTRAZENECA VYŽADUJE OD VŠECH ČLENŮ SKUPINY ASTRAZENECA A JEJÍHO PŘEDSTAVENSTVA, VEDENÍ A ZAMĚSTNANCŮ, ABY DODRŽOVALI VYSOKÉ STANDARDY POCTIVOSTI A ČESTNOSTI A ABY VE VŠECH PRACOVNÍCH AKTIVITÁCH JEDNALI S ŘÁDNOU PÉČÍ, SNAHOU A SPRAVEDLIVOSTÍ. VŠECHNY NAŠE STYKY SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI I SE ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ BY MĚLY BÝT ETICKÉ A SPRÁVNÉ. PROTO SE VŠICHNI MUSÍME ŘÍDIT TÍMTO KODEXEM I VŠEMI DOPROVODNÝMI PRAVIDLY, ZÁKONY A PŘEDPISY VŠECH ZEMÍ, VE KTERÝCH PROVOZUJEME SVOJI ČINNOST A VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI NÁRODNÍMI A MEZINÁRODNÍMI KODEXY. OBSAH ÚVOD 3 PRO KOHO JE KODEX URČENÝ A CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? 4 JAK POLOŽIT OTÁZKU NEBO UPOZORNIT NA PROBLÉM 5 BEZPEČNOST A PROSPĚCH PACIENTŮ 6 ETIKA VÝZKUMU A VÝVOJE 7 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH 8 STYKY SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI 9 PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE 10 ZÁSADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ 11 BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 12 VEŘEJNÝ ŽIVOT A POLITICKÉ AKTIVITY 13 PODPORA OBCÍ, DAROVÁNÍ PRODUKTŮ A PODPORA PACIENTSKÝCH SKUPIN 14 OCHRANA DAT 15 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ 16 OCHRANA MAJETKU A ZDROJŮ SPOLEČNOSTI 17 KOMUNIKACE, ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTY 18 ZNEUŽÍVÁNÍ ZASVĚCENÝCH INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU A DŮVĚRNÉ INFORMACE 19 PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 20 OBCHODNÍ KONTROLY 21 TELEFONNÍ ČÍSLA, NA KTERÝCH SE MŮŽETE PTÁT NEBO UPOZORNIT NA PROBLÉM 22 DEFINICE 23 ČÁSTI ZMĚNĚNÉ V TOMTO ETICKÉM KODEXU 24

3 ÚVOD CHCEME, ABY BYLA SPOLEČNOST ASTRAZENECA CENĚNA ZA POSKYTOVANÉ LÉKY A BUDILA DŮVĚRU TÍM, JAK PRACUJE NA ZAJIŠŤOVÁNÍ STÁLÉHO PROSPĚCHU PRO SVÉ ZAINTERESOVANÉ OSOBY, PODNIKÁNÍ A ŠIRŠÍ SPOLEČNOST. Naším úkolem je přispět ke zdraví smysluplným způsobem, prostřednictvím výzkumu, vývoje a marketingu výborných léků. To považujeme za svou zcela zásadní odpovědnost vůči našim zainteresovaným osobám a širší společnosti. Zavázali jsme se také k dosahování úspěchu správným způsobem a přinášení prospěchu tím, co děláme, i způsobem, který jsme k tomu zvolili. Závisí na tom důvěra našich zainteresovaných osob a licence k provozování naší činnosti udělovaná širší společností. Prvním krokem k získání a udržení důvěry zainteresovaných osob je zajistit, abychom vždy jednali poctivě a důsledně všude tam, kde je AstraZeneca přítomna nebo kde může ovlivnit dění. Poctivé jednání podtrhuje všechny požadavky tohoto globálního Etického kodexu, který stanovuje vysoké etické standardy očekávané od každé osoby ve společnosti AstraZeneca. Toto jsou naše základní pravidla pro spolupráci s ostatními v průběhu rozvíjení našeho podnikání. Jejich dodržování je povinné. Všichni musíme vyhovět standardům stanoveným v našem Kodexu a dalších doprovodných předpisech s cílem zajistit, aby AstraZeneca byla i nadále vysoce ceněnou a důvěryhodnou společností pro své zainteresované osoby a širší společnost, a aby byla místem, kde s hrdostí pracujeme. Naše činnost se dotýká životů mnoha lidí, pacientů a lékařů, osob hradících zdravotní péči, našich zainteresovaných osob, osob působících v regulačních orgánech, našich partnerů a obcí i komunit okolo nás. Budování pevných vztahů s těmito skupinami je kriticky důležité pro náš úspěch. A pevnější vztahy se budují na důvěře.

4 PRO KOHO JE KODEX URČENÝ A CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? TENTO KODEX PLATÍ PRO VŠECHNY ČLENY PŘEDSTAVENSTVA, VEDENÍ A ZAMĚSTNANCE SKUPINY ASTRAZENECA PRACUJÍCÍ NA PLNÝ I ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK A PRO DALŠÍ DOČASNÉ PRACOVNÍKY NA CELÉM SVĚTĚ. Všichni se musejí seznámit s tímto kodexem, se všemi doprovodnými předpisy a příslušnými kodexy a se zákony a předpisy zemí, ve kterých pracujeme a podnikáme, a jednat v souladu s nimi. Musíme dodržovat nejvyšší standardy vyžadované těmito orgány a vždy musíme přinejmenším brát v úvahu požadavky národní legislativy a okolnosti, za kterých mohou platit zákony více než jedné země. Manažeři odpovídají za poskytování dostatečné podpory, jež povede jejich týmy k porozumění požadavkům tohoto Kodexu, příslušných doprovodných předpisů, zákonů a předpisů v zemích, v nichž pracují, a jejich aplikaci v praxi. Manažeři také odpovídají za dodržování kodexu představenstvu skupiny AstraZeneca. Tyto odpovědnosti posilují náš závazek jednat poctivě a podle vysokých etických standardů. Navíc by mohla být značně poškozena pověst společnosti AstraZeneca a vznikly by finanční důsledky, například udělení trestních nebo občanskoprávních pokut a jiných pokut v případě nedodržení zákonů a předpisů v zemích, kde podnikáme. Níže uvedené kapitoly kodexu shrnují klíčové závazky společnosti AstraZeneca co znamenají a jak by se měly aktivně implementovat na všech úrovních společnosti. Musíte být také připraveni uplatnit zdravý úsudek a selský rozum při rozhodování o správném kroku, protože tento kodex a naše doprovodné předpisy se nemohou zabývat každou situací, která může vzniknout. Jestliže vám jakýkoliv aspekt tohoto kodexu není jasný, měli byste se ptát, stejně jako v případě, když si nebudete jisti, jak reagovat na problematiku, kterou kodex neřeší. Musíte také okamžitě nahlásit každé porušení zákonů, předpisů, tohoto kodexu a doprovodných předpisů, které je vám známo, na které máte podezření, nebo které bylo pozorováno či se o něm dozvíte. JAKÉKOLI NEDODRŽENÍ TOHOTO KODEXU, DOPROVODNÝCH PŘEDPISŮ NEBO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ ZEMÍ, V NICHŽ PŮSOBÍME, BUDE DŮKLADNĚ VYŠETŘENO A BUDOU PODNIKNUTA PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ. TA MOHOU ZAHRNOVAT PŘEŠKOLENÍ, DISCIPLINÁRNÍ NEBO NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ, VČETNĚ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V ZÁVISLOSTI NA OKOLNOSTECH. PORUŠENÍ ZÁKONA MŮŽE ROVNĚŽ VÉST K UDĚLENÍ TRESTNÍCH NEBO OBČANSKOPRÁVNÍCH POKUT A JINÝCH POKUT V ZÁVISLOSTI NA PLATNÝCH ZÁKONECH. AstraZeneca se zavázala, že bude pracovat pouze se smluvními stranami (dodavateli, společnými podniky nebo reklamními partnery, výzkumnými nebo licenčními partnery), kteří přijmou standardy etického chování shodné s našimi. AstraZeneca se zavázala uvádět na trh, prodávat, propagovat, věnovat se výzkumu, vyvíjet, poskytovat informace a vytvářet reklamu na výrobky, které uvádí na trh v USA, při úplném dodržení požadavků Federálního zdravotního programu, požadavků úřadu FDA a požadavků své Dohody o podnikové integritě.

5 JAK POLOŽIT OTÁZKU NEBO UPOZORNIT NA PROBLÉM VEDENÍ BUDE PODPOROVAT KAŽDÉHO, KDO V DOBRÉ VÍŘE UPOZORNÍ NA PROBLÉM TÝKAJÍCÍ SE MOŽNÉHO PORUŠENÍ PŘEDPISŮ A NIKDO NEBUDE VYSTAVEN ODPLATĚ. ODPLATA ČI HROZBA ODPLATOU BUDOU SAMY O SOBĚ POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TOHOTO KODEXU. Může se vám stát, že se dostanete do situace, která zdánlivě porušuje předpisy AstraZeneca. Všichni mají povinnost okamžitě nahlásit každé podezření z porušení předpisů. Nejprve byste se měli snažit věc řešit se svým manažerem. Pokud si myslíte, že to není vhodné, můžete se také spojit s oddělením lidských zdrojů, právním oddělením nebo pracovníkem odpovědným za dodržování předpisů. Jestliže dáváte přednost tomu, kontaktovat někoho mimo vaši oblast, můžete použít některý z níže uvedených kontaktů: ETICKOU LINKU AZETHICS Na straně 22 je uvedeno telefonní číslo, kam můžete ve své zemi zavolat (zaměstnanci společnosti MedImmune by si měli také vyhledat informace na straně 22, kde je uveden postup hlášení v jejich organizaci) WEBOVÁ STRÁNKA AZethics.com POŠTOVNÍ ADRESA Global Compliance Strategy and Assurance, AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velká Británie Jestliže se věc týká účetnictví, interních účetních kontrol nebo záležitostí auditu, můžete kontaktovat etickou linku AZethics, vedoucího pracovníka pro shodu s předpisy (Chief Compliance Officer) nebo viceprezidenta pro interní audit skupiny (VP, Group Internal Audit). Pokud si přejete, a pokud to dovolují místní předpisy, můžete informace nahlásit anonymně. Ve všech případech se ze všech sil vynasnažíme o zajištění toho, aby se s informacemi týkajícími se nahlášeného porušení předpisů zacházelo jako s důvěrnými, a aby byly sděleny pouze těm, kteří je potřebují znát. Výše uvedené postupy můžete použít také v případě dotazu nebo když potřebujete objasnit některý aspekt tohoto kodexu a doprovodných předpisů. Etickou linku AZethics a webový server AZethics.com jménem AstraZeneca spravuje třetí strana. Jestliže se na ně obrátíte s dotazem nebo obavou, budete požádáni, abyste uvedli podrobné informace.dále budete dotázáni, zda si přejete sdělit své kontaktní informace. AstraZeneca UK Limited může tyto informace zanést do databáze (kterou jejím jménem hostí EthicsPoint v USA) a může vás kontaktovat se žádostí o další informace. Máte právo přístupu k těmto informacím (subject access), tj. můžete si vyžádat informaci o tom, jaké osobní informace o vás AstraZeneca vede.

6 BEZPEČNOST A PROSPĚCH PACIENTŮ ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA MINIMALIZOVAT RIZIKA A MAXIMALIZOVAT PROSPĚCH Z KAŽDÉHO NAŠEHO LÉKU PO CELOU DOBU JEJICH ŽIVOTNÍHO CYKLU. Bezpečnost a účinnost jsou klíčová hlediska nejen při objevování a vývoji. Spolupracujeme s kontrolními orgány při přípravě informací o předepisování léků, které poskytují zdravotníkům a dalším osobám informace o výhodách a rizicích spojených s našimi léky, potřebné při rozhodování o předepsání léku. Po uvedení na trh dále monitorujeme všechny naše léky z hlediska vedlejších účinků, včetně takových, které možná nebyly identifikovány v průběhu procesu výzkumu a vývoje. O vedlejších účincích, o kterých jsme se dozvěděli, informujeme patřičné orgány a spolupracujeme s nimi při přijímání potřebných opatření. Každá fáze výzkumu, vývoje, výroby, skladování a distribuce našich produktů (a všech aktivních farmaceutických přísad) musí probíhat v souladu se všemi příslušnými interními a externími standardy. Společnost také bojuje proti rostoucímu problému padělaných léků, které mohou mít negativní účinek na zdraví a pohodu miliónů lidí na celém světě. > Dodržujte všechny příslušné postupy navržené k prosazování bezpečnosti, účinnosti a kvality produktů, jako například Správná laboratorní praxe, Správná klinická praxe a Správná výrobní praxe. > Ohlaste všechny případy nedodržování předpisů. > Ohlaste všechny možné negativní účinky našich léků prostřednictvím zavedených postupů. > Ohlaste informace o padělaných lécích nebo podezření z padělání prostřednictvím zavedených postupů. Naší základní odpovědností je dodávat účinné léky, které jsou co nejbezpečnější pro ty, kteří je berou. Všechny léky mají možné vedlejší účinky. Výhody léku se proto musejí zvažovat proti spojeným rizikům.

7 ETIKA VÝZKUMU A VÝVOJE VE SNAZE O HLEDÁNÍ NOVÝCH LÉKŮ PRO DŮLEŽITÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ASTRAZENECA ZAVÁZALA K INOVATIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ VĚDECKÉ PRÁCI PROVÁDĚNÉ PŘI DODRŽOVÁNÍ VYSOKÝCH ETICKÝCH STANDARDŮ VE VŠECH OBLASTECH VÝZKUMU A VÝVOJE NA CELÉM SVĚTĚ. Dodržování relevantních zákonů a předpisů upravujících výzkum a vývoj je minimální výchozí základnou, na které jsou postaveny vlastní standardy společnosti AstraZeneca. Ty zajišťují, aby účastníci klinického výzkumu kdekoli na světě nebyli vystaveni zbytečnému riziku, aby chápali charakter a účel výzkumu, aby byly dodržovány řádné postupy k získání informovaného souhlasu, a aby byla aplikována vhodná pravidla o důvěrnosti informací. Všechny informace z klinického výzkumu se musejí protokolovat, zpracovávat a ukládat způsobem, který je v souladu s příslušnými zákony na ochranu informací a umožňuje přesné a transparentní výkaznictví, interpretaci a ověření. Všechny výzkumné nabídky se musejí prověřit z hlediska etiky a vědy v souladu s platnými zákony a předpisy a musejí být dodržovány všechny relevantní interní postupy kontroly a schvalování. Výzkum používající zvířata je třeba pečlivě zvážit a zdůvodnit a musejí být uplatňovány zásady 3R (replacement, reduction, refinement nahrazení, snížení počtu a kultivování) studií na zvířatech. Dodržujte mezinárodní standardy správné praxe, jako například Helsinská deklarace, Správná klinická praxe a Správná laboratorní praxe. Při provádění klinického výzkumu nebo získávání lidských tkání pro použití ve vědeckých studiích zajistěte dodržování příslušných postupů pro získání informovaného souhlasu. Při shromažďování zdravotnických informací nebo při přístupu k nim zajistěte dodržování ustanovení tohoto kodexu týkající se ochrany osobních údajů (viz str. 15). Laboratorní zvířata používejte pouze tehdy, nejsou-li k dispozici alternativy. > Zajistěte, aby dobrá péče o zvířata, která používáme, byla nejvyšší prioritou, a aby naše standardy byly uplatňovány shodně na celém světě. Náš závazek dodržovat vysoké etické standardy výzkumu a vývoje se netýká jenom našich výzkumně-vývojových funkcí (globálně a v našich marketingových společnostech), ale také podpůrných funkcí, např. zásobování, podnikového rozvoje a právní oblasti.

8 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA DODRŽOVAT VYSOKÉ ETICKÉ STANDARDY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH LÉCÍCH A DALŠÍCH PRODUKTECH. AstraZeneca používá širokou škálu komunikačních kanálů od kontaktu prostřednictvím prodejních zástupců až po internet. Jakoukoli metodu používáme, informace musíme vždy sdělovat přesně, efektivně a vhodným způsobem. Informace, které poskytneme na podporu bezpečného používání našich produktů, ať již je to prostřednictvím publikací a reklamních materiálů nebo v odpověď na obdržené dotazy, musejí být podpořeny vědeckými důkazy a schváleny prostřednictvím zavedených kontrolních a schvalovacích postupů společnosti. Propagovat můžeme pouze licencované produkty a to jen pro účely, pro které byly schváleny. Naše prodejní a marketingové postupy na celém světě musejí plnit nebo překračovat minimální standardy stanovené příslušnými zákony, předpisy a kodexy. Informace o našich produktech poskytujte pouze tehdy, máte-li k tomu oprávnění. To zahrnuje komunikaci o našich produktech po internetu nebo prostřednictvím jiných elektronických médií. Naše produkty propagujte etickým, spravedlivým a objektivním způsobem. Používejte pouze takové propagační materiály a další informace o produktech, které byly schváleny v rámci našich interních kontrolních postupů. Publikujte informace o našich produktech v souladu se standardy a postupy společnosti. Dodržujte Kodex farmaceutické marketingové praxe IFPMA, místní zákony, předpisy a platné kodexy marketingové praxe a naše vlastní, často přísnější, místní kodexy. > Nezapojujte se do přímé komunikace se spotřebitelem nebo s pacientem, pokud to neumožňují místní zákony. Informace o produktu zahrnují veškeré informace, materiál nebo činnosti, reklamní nebo nereklamní povahy, které jsou určeny k tomu, aby informovaly zdravotní odborníky a organizace, pacienty, investory, média a ostatní o charakteristikách a použití našich produktů.

9 STYKY SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI * VE VŠECH NAŠICH STYCÍCH SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI MUSÍME DODRŽOVAT VYSOKÉ STANDARDY POCTIVOSTI A ČESTNOSTI. Cílem všech našich styků se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi musí být zajištění efektivního používání našich léků a zlepšení péče o pacienta. Sem může patřit rozvoj zdravotnického výzkumu, zlepšování zdravotnických znalostí nebo řízení zdravotnické praxe či shromažďování informací o odezvě na naše léky. Služby zdravotníků a zdravotnických organizací smíme používat pouze tehdy, když je právoplatně potřebujeme a za poskytnuté služby nesmíme platit více, než vhodnou tržní cenu. Nesmíme navazovat obchodní vztahy nebo nabízet či dávat dárky, pohoštění nebo cokoli hodnotného, jako pobídku nebo odměnu za příznivé rozhodnutí o našich produktech a službách. Informace o našich produktech musíme zdravotníkům a zdravotnickým organizacím vždy poskytovat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto kodexu a doprovodných předpisů. Dodržujte Kodex farmaceutické marketingové praxe IFPMA, místní zákony, předpisy a platné kodexy marketingové praxe a naše vlastní, často přísnější, místní kodexy. Zdravotníkům a zdravotnickým organizacím plaťte pouze v případě, že s nimi byla uzavřena písemná smlouva. > Nenabízejte platby, dary, pohoštění či jiné hodnoty, jestliže by to mohlo představovat úplatek zdravotníka nebo zdravotnické organizace. Styky se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi zahrnují všechny schůzky, kongresy, symposia, komunikaci, ujednání o výzkumu a službách, včetně propagace produktu, přednášky, schůzky poradních rad a konzultační ujednání. *Definice zdravotníka a zdravotnické organizace viz strana 23.

10 PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE PŘEDSTAVENSTVO, VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI ASTRAZENECA A OSTATNÍ, KTEŘÍ VYSTUPUJÍ JMÉNEM ASTRAZENECA, NESMĚJÍ NABÍZET, PLATIT NEBO PŘIJÍMAT ÚPLATKY. Nesmíme nabízet nebo dávat peníze ani jinou hodnotu jako pobídku nebo odměnu za rozhodnutí příznivé pro zájmy AstraZeneca. To zahrnuje poskytování takových výhod vládním činitelům (včetně členům národních a místních samospráv a osob pracujících pro veřejné mezinárodní organizace) a zdravotníkům a zdravotnickým organizacím, pacientům, dodavatelům, charitám a pacientským skupinám, ať se jedná o podnik nebo jednotlivce. AstraZeneca nedovoluje takové jednání ani zástupcům, smluvním stranám, poradcům nebo jiným třetím stranám vystupujícím naším jménem. Stejně jako úplatky nesmíme nabízet, nesmíme je ani přijímat. Více informací naleznete na straně 16 v části Předcházení konfliktu zájmů. Nikdy nedávejte ani neschvalujte platby nebo dárky za účelem získání nebo udržení obchodní činnosti nebo za účelem zajištění nějaké nepatřičné výhody. Nežádejte třetí stranu, aby tak učinila za vás, ani jí k tomu nedávejte svolení. Služby zdravotníků a zdravotnických organizací můžeme využívat a můžeme jim poskytovat skromné a obvyklé občerstvení a hodnotné položky, pokud je to v souladu se všemi místními zákony a příslušnými kodexy a našimi doprovodnými předpisy a postupy (včetně str. 9 tohoto kodexu). Zajistěte, aby veškeré aktivity a jednání byly takového charakteru, aby při jejich zveřejnění nemohlo dojít k jejich nesprávnému výkladu. Zvláště velkou pozornost věnujte vztahům se třetími stranami: návštěvám našich výrobních závodů, poradenským ujednáním, postmarketingovým studiím, hodnotným položkám a pohoštění. Neprovádějte usnadňovací platby* veřejným činitelům ani nikomu jinému (pokud to nemusíte učinit z důvodu ochrany vlastní bezpečnosti a pod nátlakem). > Ohlaste každé podezření z možné korupce. *Nabízení nebo placení plateb vládním činitelům s cílem získání přednostního zacházení, zajištění obchodní činnosti nebo získání nepatřičné výhody je trestné ve všech zemích, ve kterých podnikáme, bez ohledu na to, zda se jedná o platbu v hotovosti nebo v naturáliích. V mnoha zemích je také trestné předávání takovýchto plateb vládním činitelům třetí země a ve většině jurisdikcí je trestné i placení komerčních úplatkům osobám, které nejsou vládními činiteli.

11 ZÁSADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA PROPAGOVAT A UDRŽOVAT KULTURU VZÁJEMNÉHO RESPEKTU A STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY, VE KTERÉ OSOBNÍ ÚSPĚCH ZÁVISÍ POUZE NA OSOBNÍCH SCHOPNOSTECH A OSOBNÍM PŘÍNOSU. AstraZeneca si vysoce cení různorodosti zručností a schopností, které do našeho podnikání přináší naše globální pracovní síla. Zavázali jsme se podporovat různorodost mezi našimi zaměstnanci a naším vedením a rozvíjet všechny talenty v naší organizaci. Všechna rozhodnutí o náboru a najímání pracovníků, odměnách, rozvoji a povýšení musejí být učiněna výhradně na základě schopností, zkušeností, chování a pracovního výkonu dotyčné osoby a prokázaného potenciálu ve vztahu k potřebám pracovní funkce. Obtěžování zaměstnanců AstraZeneca či kohokoli, s kým obchodně spolupracujeme, je nepřijatelné. Každý, kdo si myslí, že on sám nebo někdo jiný byl vystaven nezákonné diskriminaci nebo obtěžování, by takový incident a jeho okolnosti měl nahlásit svému nadřízenému nebo manažerovi oddělení lidských zdrojů či jinému členovi vedení společnosti, kteří zařídí patřičné a nestranné vyšetření incidentu. Povzbuzujte různorodost a tvůrčí potenciál, najímejte a povyšujte podle zásluh a podporujte trvalý rozvoj lidských zručností a schopností. K ostatním se chovejte poctivě, čestně, zdvořile, s ohledem, respektem a důstojností. Přispívejte k udržování pracovního prostředí, ve kterém jsou všechny formy obtěžování nepřijatelné. > Nevhodné chování vůči vám či ostatním ohlaste. AstraZeneca podporuje zásady zakotvené v Deklaraci lidských práv OSN a naše předpisy rozpracovávají podrobně naše vysoké standardy praxe zaměstnavatele. Patří sem respektování různorodosti a přinejmenším dodržování požadavků národní legislativy ohledně mezd a pracovní doby. Také podporujeme standardy Mezinárodní organizace práce ohledně dětské práce a minimálního věku.

12 BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA PROVOZOVAT SVOU OBCHODNÍ ČINNOST ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÝM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A PODPOROVAT BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ PRO VŠECHNY NAŠE ZAMĚSTNANCE NA CELÉM SVĚTĚ. Kontrolujeme náš dopad na životní prostředí a snažíme se o trvalé zlepšování udržitelnosti naší činnosti tím, že kromě jiného šetříme neobnovitelnou energii a suroviny, snižujeme množství vyrobeného odpadu a snižujeme na minimum všechny negativní vlivy na životní prostředí spojené s našimi produkty. Společnost se také snaží identifikovat, snižovat a monitorovat stávající a nově vznikající rizika související s naší obchodní činností pro životní prostředí, stejně jako pro zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a ostatních, kteří u nás pracují nebo navštěvují naše provozy, a pro obce, ve kterých působíme. Děláme ještě více, než co od nás vyžadují minimální právní požadavky, abychom aktivně snižovali potenciál vystavení chemickým, biologickým, fyzickým a dalším rizikům na pracovišti, snížili riziko jiných nehod v našich výzkumných a výrobních provozech a abychom podporovali bezpečné řízení vozidel a pomáhali našim zaměstnancům zachovat si zdraví a pohodu. Také se snažíme okamžitě a účinně reagovat, vyšetřovat a dělit se o poznatky z incidentů, které skončily nebo mohly skončit vážným onemocněním nebo zraněním, či poškozením životního prostředí, a okamžitě přijímat nápravná opatření. Od každého se očekává, že při své každodenní práci bude mít vždy na paměti bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. Linioví manažeři jsou také povinni svým týmům zajistit bezpečné pracovní prostředí, včetně zvyšování jejich informovanosti o možných bezpečnostních rizicích a o tom, jak by se k nim mělo přistupovat. Bezpečnost a ochrana zdraví je vaší osobní odpovědností, stejně jako pochopení toho, jaký vliv může vaše práce mít na životní prostředí. Porozumějte rizikům spojeným s vaší prací, přistupujte k nim odpovědně a vykonávejte pouze takovou práci, pro kterou jste byli patřičně vyškoleni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Snažte se o trvalé zlepšování a snižování vlivu vaší činnosti na životní prostředí (například nejezděte zbytečně na služební cesty). Aktivně se účastněte programů úspory energie a snižování produkce odpadu. Okamžitě ohlaste nehody, případy porušení pravidel či jiné skutečnosti, které představují hrozbu pro bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí. Bezpečnost a zdraví zahrnuje prevenci onemocnění a zranění a podporu celkové pohody na pracovišti. Zákony a předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci zabezpečují pracovní podmínky zaměstnanců a návštěvníků podnikových prostor. Zavázali jsme se na minimum snížit negativní vlivy naší činnosti a produktů na životní prostředí. Snažíme se snížit naši spotřebu přírodních zdrojů a i jinak fungovat udržitelným způsobem z hlediska životního prostředí.

13 VEŘEJNÝ ŽIVOT A POLITICKÉ AKTIVITY VŠECHNY AKTIVITY NA POLI VEŘEJNÉHO A POLITICKÉHO ŽIVOTA JMÉNEM ASTRAZENECA MUSEJÍ BÝT ZÁKONNÉ, ETICKÉ A SCHVÁLENÉ PODLE ZAVEDENÝCH POSTUPŮ SPOLEČNOSTI. VEŘEJNÝ ŽIVOT Zaměstnanci a ostatní, kteří se jménem AstraZeneca angažují v dialogu s vládami a jinými veřejnými orgány za účelem informování nebo ovlivňování veřejného života zajistí, aby veškerá komunikace byla založena na faktech a důkazech a nebyla zavádějící, ani otevřená nesprávnému výkladu. Osoby angažující se v těchto aktivitách musejí vždy dát jasně najevo, že zastupují společnost AstraZeneca. Ve všech stycích s vládními činiteli a dalšími třetími stranami se musejí také dodržovat požadavky uvedené na straně 10 tohoto kodexu (Předcházení úplatkářství a korupci). POLITICKÉ PODPORA Nesmíme používat finanční prostředky, zdroje nebo prostory společnosti, ani souhlasit s jejich používáním, za účelem podpory vládního subjektu, politické organizace, strany nebo kandidáta jinak, než v souladu se zákonem a pokud jsou přijatelné v rámci místních zvyků a praxe pro styky mezi vládou a průmyslem. To zahrnuje podporu organizací prosazujících politická rozhodnutí. Nesmíte poskytnout politický podpora, který by buď z hlediska rozsahu nebo spojení mohl být považován za nadměrný nebo nevhodný. Všechny politická podpora ze strany společnosti musí být v souladu s politikami schválenými funkcí vlády věcí a musí být hlášeny prostřednictvím finančního funkce jako součást ročního konsolidace výsledků. Neangažujte se ve veřejném životě a v politických aktivitách jménem AstraZeneca, pokud k tomu nemáte oprávnění. Nepoužívejte zdroje nebo prostory společnosti k uskutečňování, podpoře nebo prosazování jakýchkoli osobních politických aktivit. > Jestliže se angažujete v osobní politické činnosti, nejednejte jako zástupce AstraZeneca, ani nevyvolávejte takové zdání. Naše standardy odrážejí závazek AstraZeneca chovat se zákonně a poctivě v této vysoce regulované oblasti. Nechceme vás tím odrazovat od dávání osobních darů z vašich osobních zdrojů v situacích, ve kterých není zapojena ani kompromitována vaše role zaměstnance AstraZeneca.

14 PODPORA OBCÍ, DAROVÁNÍ PRODUKTŮ A PODPORA PACIENTSKÝCH SKUPIN ZAMĚŘUJEME SE NA AKTIVITY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ VÝHODY ZPŮSOBEM KONZISTENTNÍM S NAŠÍ PRACÍ - ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA A PROSAZOVÁNÍ VĚDECKÝCH HODNOT. AstraZeneca se zavázala pozitivně přispět našim obcím prostřednictvím charitativních příspěvků, sponzorování a dalších iniciativ. AstraZeneca také reaguje na humanitární výzvy a daruje peníze nebo produkty tam, kde je to v zájmu veřejného zdraví prokazatelně potřebné. Dodržujeme směrnice Světové zdravotnické organizace upravující darování léků a léky darujeme pouze prostřednictvím renomovaných nevládních organizací nebo dobře definovaných vládních programů, u kterých jsme si jisti, že léky se dostanou k určeným příjemcům a budou vhodně používány. AstraZeneca podporuje práci pacientských skupin poskytováním finanční a materiální pomoci ku prospěchu pacienta. Naše vztahy s pacientskými skupinami musejí vždy dodržovat příslušné právní a regulační požadavky a příslušné kodexy a naše vlastní doprovodné předpisy. Podporu své obci poskytujte v souladu s relevantními směrnicemi. Pro darování léků používejte vhodné schvalovací a organizační postupy. > Zajistěte, aby všechny vztahy s pacientskými skupinami byly transparentní a založené na důvěře a společném cíli zlepšit zdravotní péči o pacienta. AstraZeneca povzbuzuje zaměstnance k tomu, aby se účastnili místních veřejných iniciativ, ale musejí se vyhnout všem potenciálním konfliktům zájmů (viz str. 16).

15 OCHRANA DAT ASTRAZENECA SI CENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JÍ BYLY SVĚŘENY, A ZAVÁZALA SE KE SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRAVEDLIVÝM, TRANSPARENTNÍM A ZABEZPEČENÝM ZPŮSOBEM. AstraZeneca uchovává osobní údaje o svých zaměstnancích, pacientech, zdravotnících a dodavatelích. Při shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů musíme zajistit, aby šlo pouze o minimální objem nezbytný pro naše obchodní účely, jako je například zajištění specifického personálu, splnění vědeckých účelů nebo zákonných požadavků. Než shromáždíme, použijeme, uchováme nebo zveřejníme osobní údaje (například v novém systému nebo v rámci projektu), musíme zvážit rizika ohrožení soukromí. V některých případech, například tam, kde to vyžadují místní zákony, nebo v případě, že provádíme klinické zkoušky, musíme obdržet souhlas se shromažďováním, uchováváním a zveřejněním osobních údajů. Musíme vyvinout veškerou snahu k zachování přesnosti a aktuálnosti osobních údajů. Musíme být ke všem osobám otevření a informovat je o způsobu použití osobních údajů, o tom, s kým je sdílíme a kam mohou být zaslány. Musíme také dotčeným osobám umožnit přístup k jejich informacím a možnost jejich opravy. Musíme chránit osobní údaje, které uchováváme, a to zavedením efektivních ochranných opatření s cílem nedopustit zneužití osobních údajů neoprávněnými osobami. Jakmile pominou obchodní důvody k uchovávání osobních údajů, musí být tyto údaje zlikvidovány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi a s předpisy společnosti týkajícími se uchovávání dat. Musíme dodržovat všechny zákony o ochraně údajů a související zákony platné v zemích, ve kterých shromažďujeme a ukládáme osobní údaje. Pokud provádíte jakoukoli z následujících činností a nejste si jisti dalšími souvisejícími zákonnými povinnostmi, měli byste požádat o radu specialistu na ochranu dat. o o o Shromažďování, používání, uchovávání a zveřejňování citlivých osobních údajů*; Přenášení osobních údajů ze země původu; Sdílení osobních údajů s externími stranami, jako jsou například dodavatelé společnosti AstraZeneca. Nahlášení jakékoli krádeže, ztráty nebo nevhodného zveřejnění osobních údajů. Definice osobních údajů a citlivých osobních údajů jsou uvedeny na straně 23.

16 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ NESMÍME DOVOLIT, ABY OSOBNÍ NEBO RODDINÉ ZÁJMY OVLIVŇOVALY NÁŠ PROFESIONÁLNÍ ÚSUDEK. Nesmíme nikdy přijmout nic hodnotného, jestliže by to představovalo buď pobídku k učinění rozhodnutí nebo odměnu za rozhodnutí příznivé pro zájmy třetí strany. Nesmíme přijmout žádný dar ani pohoštění, které by mohlo ovlivnit náš nezávislý úsudek ohledně třetí strany, nebo na které by mohlo pravděpodobně být pohlíženo jako na nevhodné. Nesmíme přijmout nabídku třetí strany ve formě pozvánky na pohoštění nebo společenskou událost, pokud primárním důvodem k této události není legitimní obchodní schůzka.. I když můžeme dělat osobní finanční investice a udržovat společenské vztahy s lidmi, se kterými se setkáme při práci, naše obchodní vztahy nesmějí vytvářet žádné zájmy, které by byly nebo potenciálně mohly být v konfliktu se zájmy AstraZeneca. Vyhněte se situacím, které by mohly ohrozit vaši loajalitu. > Nepřijímejte od dodavatele ani jiné třetí strany žádný dar, který překračuje místně dané meze skromného daru, ani žádné pohoštění, které zahrnuje sportovní akce, návštěvu divadla, hudební produkce nebo jinou událost z oblasti zábavy. Vyhněte se situacím, ve kterých by vaše osobní nebo rodinné zájmy mohly být v konfliktu se zájmy AstraZeneca. Oznamte všechny potenciální konflikty zájmů a poraďte se se svým liniovým manažerem. Ohlaste všechny obchodní transakce mezi společností AstraZeneca a společnostmi nebo organizacemi, ve kterých vy, člen vaší rodiny či osoba blízká máte vedoucí postavení nebo v nich máte finanční zájem (s výjimkou podílů ve veřejně kotovaných společnostech nepřesahujících 1 %). Nepoužívejte svou pozici v AstraZeneca k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu člena rodiny, známého nebo společníka. Neplaťte třetí straně víc, než kolik bylo dohodnuto ve smlouvě, kolik činí tržní cena nebo poplatek za poskytnuté zboží a služby. Konflikt zájmů vzniká, když aktivita, zájem (finanční nebo osobní) nebo spojení zaměstnance přímo nebo nepřímo kompromituje jeho/její nezávislost a úsudek a způsobuje, že zájmy zaměstnance nebo jiné osoby nevhodně ovlivňují obchodní rozhodnutí.

17 OCHRANA MAJETKU A ZDROJŮ SPOLEČNOSTI MAJETEK A ZDROJE SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA SE SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE PRO ŘÁDNÝ ROZVOJ NAŠEHO PODNIKU A NE PRO OSOBNÍ PROSPĚCH, PŘÍPADNĚ PRO PODVODNÉ ÚČELY. Naše povinnosti vůči našim akcionářům zahrnují co nejlepší využití majetku, peněz a dalších zdrojů společnosti. V rámci našeho strategického závazku dosahování provozní dokonalosti musíme zajistit trvalou ochranu a zajištění našeho majetku, zdrojů a informačních systémů před neoprávněným použitím, poškozením, zveřejněním, zpronevěrou nebo odcizením, ať již neúmyslnou náhodou nebo na základě nevhodného činu či porušení důvěry. V rámci tohoto pravidla všichni odpovídáme za ochranu elektronických systémů společnosti, jejích komunikačních sítí a výpočetních zdrojů i za udržení neporušenosti a důvěrnosti informací společnosti. > S majetkem a zdroji společnosti AstraZeneca zacházejte vhodně a odpovědně. > Při utrácení peněz společnosti a přijímání finančních závazků jejím jménem postupujte s péčí řádného hospodáře. > Všechny potenciálně nevhodné činy poškozující majetek a zdroje AstraZeneca okamžitě ohlaste, aby mohla být přijata patřičná opatření. > Majetek a zdroje AstraZeneca používejte pro činnosti nesouvisející s prací pouze v rozsahu povoleném příslušnými podpůrnými předpisy. > Ohledně všech smluvních záležitostí, které se vztahují k věcným právům, povinnostem nebo odpovědnosti, se obraťte na právní oddělení. > Pokud to neupravují místní zákony, neměli byste očekávat soukromí při používání elektronických systémů společnosti pro mimopracovní aktivity. Majetek a zdroje zahrnují fyzický majetek, nehmotná aktiva a důvěrné informace. Fyzický majetek zahrnuje materiál, zásoby, vybavení a hotovost, nehmotný majetek zahrnuje duševní vlastnictví, informace, hodnotu značky a čas a talent zaměstnanců.

18 KOMUNIKACE, ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTY ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA KOMUNIKOVAT ČESTNĚ, ZVEŘEJŇOVAT INFORMACE ŘÁDNĚ A VČAS A VÉST PŘESNÉ ÚČETNICTVÍ A DOKUMENTY. Všechna naše komunikace, ať probíhá jakýmkoliv kanálem, musí být správná, přesná, včasná a řádně schválená. Všichni zaměstnanci si musejí dávat pozor na situace, v nichž mohou být vnímáni jako osoby komunikující jménem společnosti. AstraZeneca přijala zásadu informace zveřejňovat včas a podle potřeby a dodržovat všechny relevantní právní a regulační požadavky. Všechna tato zveřejnění musejí být přesná a nesmějí být zavádějící a žádné důležité informace nesmějí být vynechány. Tato zásada se týká všech informací, příznivých či nepříznivých pro AstraZeneca. Musíme vést řádné účetnictví a dokumenty společnosti, abychom poskytli správný obraz obchodní činnosti a finanční situace AstraZeneca. Nesmíme falšovat či nevhodně pozměňovat dokumenty společnosti a likvidovat je smíme pouze v souladu s příslušnými doprovodnými zásadami. Nesmíme účtovat uměle vytvořené tržby, abychom zlepšili výsledky a podobně. Produkty smíme prodávat pouze na základě objednávek přijatých v dobré víře a spočívajících na skutečné tržní poptávce a tržby smíme zaúčtovat pouze poté, co byl produkt odeslán a byla předložena faktura. > Zajistěte, aby veškerá komunikace, v tisku, po webu nebo slovní byla v souladu se všemi příslušnými interními a externími standardy a abyste před zveřejněním získali příslušné interní schválení. > Nehovořte jménem společnosti, jestliže k tomu nemáte oprávnění. To zahrnuje komunikaci o společnosti nebo o našich produktech na internetu nebo v jiných elektronických médiích. > Potenciálně důležité neveřejné informace okamžitě předejte Výboru pro zveřejňování informací AstraZeneca prostřednictvím viceprezidenta pro vztahy s investory nebo zástupce tajemníka v centrále společnosti a vyžádejte si jejich názor na to, zda mohou být zveřejněny, a jejich předchozí schválení dříve, než je zveřejníte. > Uschovejte dokumenty, které jsou relevantní pro vyšetřování nebo soudní spory týkající se společnosti nebo jejích zaměstnanců. Komunikace zahrnuje všechny interní nebo externí zprávy o společnosti AstraZeneca nebo o jejích produktech včetně takových, které mohou být považovány za sdělené námi nebo naším jménem. Patří sem tiskové zprávy a reklamní a propagační materiály. Zveřejněné informace jsou prohlášení publikovaná nebo předložená společností jejím akcionářům, regulačním orgánům, burzám cenných papírů, médiím a ostatním třetím stranám. Dokumenty zahrnují smlouvy, účty, údaje o výzkumu a vývoji, záznamy o šaržích a finanční a nefinanční dokumentace.

19 ZNEUŽÍVÁNÍ ZASVĚCENÝCH INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU A DŮVĚRNÉ INFORMACE ČLENOVÉ VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI NESMĚJÍ ZNEUŽÍVAT ZASVĚCENÉ INFORMACE K VLASTNÍMU OBOHACENÍ NEBO OBOHACENÍ JINÝCH. Nesmíme používat neveřejné informace o společnosti AstraZeneca nebo o jiných společnostech, které jsme se dozvěděli v rámci našeho zaměstnání, k ovlivňování vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí třetí osoby o nákupu nebo prodeji akcií. Tento požadavek trvá i po ukončení pracovního poměru se společností AstraZeneca. Důvěrné informace by měly být chráněny před nevhodným zveřejněním a oprávněné sdělení důvěrných informací by mělo být omezeno na osoby, které je potřebují znát. > Dodržujte externí předpisy a interní doprovodné předpisy upravující zneužívání zasvěcených informací v obchodním styku a prodej nebo nákup cenných papírů, včetně omezení obchodování v obdobích uzavřených pro obchodování. > Nechte si poradit (od viceprezidenta pro vztahy s investory nebo zástupce tajemníka společnosti), jestliže si nejste jisti, zda jde o zasvěcené informace (viz níže) nebo zda platí jiná omezení. > Jako příklad zasvěcených informací lze uvést možnou akvizici, informace o finančních výsledcích nebo výsledky klinické studie. > Dodržujte doprovodné předpisy společnosti AstraZeneca včetně získání svolení od příslušných osob předtím, než sdělíte důvěrné informace ostatním zaměstnancům nebo osobám mimo společnost. > Zajistěte uzavření dohod o důvěrnosti informací se třetími stranami, kterým důvěrné informace sdělujeme. Zneužívání zasvěcených informací v obchodním styku se obecně vztahuje na zakoupení, prodej nebo uplatnění opce na cenné papíry (jako jsou například akcie, podíly a cenné papíry ADR (American Depositary Receipts)), když má dotyčná osoba k dispozici neveřejné informace o vydavateli cenných papírů (například AstraZeneca), které by v případě zveřejnění ovlivnily cenu cenných papírů (zasvěcené informace).

20 PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA DODRŽOVAT VŠECHNY PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PLATNÉ V ZEMÍCH, KDE PROVOZUJEME SVOU ČINNOST. V naší snaze dosahovat úspěchu v podnikání smíme získávat konkurenční výhody pouze zákonnými prostředky. Nesmíme sami ani ve spolupráci s ostatními jednat způsobem, který by omezil volný trh. Nesmíme si vyměňovat informace ani uzavírat dohody či ujednání s konkurenty, dodavateli ani s jinými třetími stranami takovým způsobem, který by nevhodně ovlivnil aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, výrobu, marketing, prodeje, cenovou politiku, stav na seznamu pojištěných léků, distribuci nebo postupy kompenzace pracovníků, nebo by zahrnoval ovlivňování výběrových řízení či bojkoty. Pokud se nacházíme v silné pozici na trhu, pak zákony na ochranu hospodářské soutěže kladou na společnost zvláštní odpovědnost, jež má zabránit zneužití této pozice k vyloučení konkurentů nebo zneužívání zákazníků. S konkurenty můžeme vést dialog pouze tehdy, když k tomu máme legitimní obchodní důvody. > Nikdy neuzavírejte dohody a ujednání, které potlačují hospodářskou soutěž. > Než budete vést rozhovory nebo se věnovat interakci s konkurenty, požádejte o radu své právní oddělení. Účast v obchodních asociacích může být legitimní činnost, ale výměna strategických informací mezi konkurenty i za takových okolností podléhá stejným pravidlům a standardům. > Při jednání s jinými než konkurenčními subjekty si neveřejné citlivé informace vyměňujte pouze v případě, že je to nezbytné pro legitimní obchodní účel. > Pravidelně u svého právního oddělení kontrolujte naši pozici na trhu týkající se našich produktů. > Informace o konkurenci získávejte pouze vhodným a zákonným způsobem. > Oznamte jakékoli podezření nebo tvrzení o diskusích a aktivitách skutečně nebo potenciálně poškozujících hospodářskou soutěž. Protimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže podporují a chrání hospodářskou soutěž. Tyto zákony zabraňují tomu, aby společnosti uzavíraly vzájemné dohody o nesoutěžení nebo aby zneužívaly své dominantní pozice. V mnoha případech lze tyto zákony aplikovat na jednání, ke kterému dochází mimo hranice státu.

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více