ETICKÝ KODEX. Překlad reference: V4 English kodex (Efektivní dubna 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX. Překlad reference: V4 English kodex (Efektivní dubna 2014)"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX Překlad reference: V4 English kodex (Efektivní dubna 2014) BEZPEČNOST A PROSPĚCH PACIENTŮ ETIKA VÝZKUMU A VÝVOJE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH STYKY SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI ZÁSADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VEŘEJNÝ ŽIVOT A POLITICKÉ AKTIVITY PODPORA OBCÍ, DAROVÁNÍ PRODUKTŮ A PODPORA PACIENTSKÝCH SKUPIN OCHRANA DAT PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ OCHRANA MAJETKU A ZDROJŮ SPOLEČNOSTI KOMUNIKACE, ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTY ZNEUŽÍVÁNÍ ZASVĚCENÝCH INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU A DŮVĚRNÉ INFORMACE PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE OBCHODNÍ KONTROLY

2 ASTRAZENECA VYŽADUJE OD VŠECH ČLENŮ SKUPINY ASTRAZENECA A JEJÍHO PŘEDSTAVENSTVA, VEDENÍ A ZAMĚSTNANCŮ, ABY DODRŽOVALI VYSOKÉ STANDARDY POCTIVOSTI A ČESTNOSTI A ABY VE VŠECH PRACOVNÍCH AKTIVITÁCH JEDNALI S ŘÁDNOU PÉČÍ, SNAHOU A SPRAVEDLIVOSTÍ. VŠECHNY NAŠE STYKY SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI I SE ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ BY MĚLY BÝT ETICKÉ A SPRÁVNÉ. PROTO SE VŠICHNI MUSÍME ŘÍDIT TÍMTO KODEXEM I VŠEMI DOPROVODNÝMI PRAVIDLY, ZÁKONY A PŘEDPISY VŠECH ZEMÍ, VE KTERÝCH PROVOZUJEME SVOJI ČINNOST A VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI NÁRODNÍMI A MEZINÁRODNÍMI KODEXY. OBSAH ÚVOD 3 PRO KOHO JE KODEX URČENÝ A CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? 4 JAK POLOŽIT OTÁZKU NEBO UPOZORNIT NA PROBLÉM 5 BEZPEČNOST A PROSPĚCH PACIENTŮ 6 ETIKA VÝZKUMU A VÝVOJE 7 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH 8 STYKY SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI 9 PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE 10 ZÁSADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ 11 BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 12 VEŘEJNÝ ŽIVOT A POLITICKÉ AKTIVITY 13 PODPORA OBCÍ, DAROVÁNÍ PRODUKTŮ A PODPORA PACIENTSKÝCH SKUPIN 14 OCHRANA DAT 15 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ 16 OCHRANA MAJETKU A ZDROJŮ SPOLEČNOSTI 17 KOMUNIKACE, ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTY 18 ZNEUŽÍVÁNÍ ZASVĚCENÝCH INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU A DŮVĚRNÉ INFORMACE 19 PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONY A ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 20 OBCHODNÍ KONTROLY 21 TELEFONNÍ ČÍSLA, NA KTERÝCH SE MŮŽETE PTÁT NEBO UPOZORNIT NA PROBLÉM 22 DEFINICE 23 ČÁSTI ZMĚNĚNÉ V TOMTO ETICKÉM KODEXU 24

3 ÚVOD CHCEME, ABY BYLA SPOLEČNOST ASTRAZENECA CENĚNA ZA POSKYTOVANÉ LÉKY A BUDILA DŮVĚRU TÍM, JAK PRACUJE NA ZAJIŠŤOVÁNÍ STÁLÉHO PROSPĚCHU PRO SVÉ ZAINTERESOVANÉ OSOBY, PODNIKÁNÍ A ŠIRŠÍ SPOLEČNOST. Naším úkolem je přispět ke zdraví smysluplným způsobem, prostřednictvím výzkumu, vývoje a marketingu výborných léků. To považujeme za svou zcela zásadní odpovědnost vůči našim zainteresovaným osobám a širší společnosti. Zavázali jsme se také k dosahování úspěchu správným způsobem a přinášení prospěchu tím, co děláme, i způsobem, který jsme k tomu zvolili. Závisí na tom důvěra našich zainteresovaných osob a licence k provozování naší činnosti udělovaná širší společností. Prvním krokem k získání a udržení důvěry zainteresovaných osob je zajistit, abychom vždy jednali poctivě a důsledně všude tam, kde je AstraZeneca přítomna nebo kde může ovlivnit dění. Poctivé jednání podtrhuje všechny požadavky tohoto globálního Etického kodexu, který stanovuje vysoké etické standardy očekávané od každé osoby ve společnosti AstraZeneca. Toto jsou naše základní pravidla pro spolupráci s ostatními v průběhu rozvíjení našeho podnikání. Jejich dodržování je povinné. Všichni musíme vyhovět standardům stanoveným v našem Kodexu a dalších doprovodných předpisech s cílem zajistit, aby AstraZeneca byla i nadále vysoce ceněnou a důvěryhodnou společností pro své zainteresované osoby a širší společnost, a aby byla místem, kde s hrdostí pracujeme. Naše činnost se dotýká životů mnoha lidí, pacientů a lékařů, osob hradících zdravotní péči, našich zainteresovaných osob, osob působících v regulačních orgánech, našich partnerů a obcí i komunit okolo nás. Budování pevných vztahů s těmito skupinami je kriticky důležité pro náš úspěch. A pevnější vztahy se budují na důvěře.

4 PRO KOHO JE KODEX URČENÝ A CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? TENTO KODEX PLATÍ PRO VŠECHNY ČLENY PŘEDSTAVENSTVA, VEDENÍ A ZAMĚSTNANCE SKUPINY ASTRAZENECA PRACUJÍCÍ NA PLNÝ I ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK A PRO DALŠÍ DOČASNÉ PRACOVNÍKY NA CELÉM SVĚTĚ. Všichni se musejí seznámit s tímto kodexem, se všemi doprovodnými předpisy a příslušnými kodexy a se zákony a předpisy zemí, ve kterých pracujeme a podnikáme, a jednat v souladu s nimi. Musíme dodržovat nejvyšší standardy vyžadované těmito orgány a vždy musíme přinejmenším brát v úvahu požadavky národní legislativy a okolnosti, za kterých mohou platit zákony více než jedné země. Manažeři odpovídají za poskytování dostatečné podpory, jež povede jejich týmy k porozumění požadavkům tohoto Kodexu, příslušných doprovodných předpisů, zákonů a předpisů v zemích, v nichž pracují, a jejich aplikaci v praxi. Manažeři také odpovídají za dodržování kodexu představenstvu skupiny AstraZeneca. Tyto odpovědnosti posilují náš závazek jednat poctivě a podle vysokých etických standardů. Navíc by mohla být značně poškozena pověst společnosti AstraZeneca a vznikly by finanční důsledky, například udělení trestních nebo občanskoprávních pokut a jiných pokut v případě nedodržení zákonů a předpisů v zemích, kde podnikáme. Níže uvedené kapitoly kodexu shrnují klíčové závazky společnosti AstraZeneca co znamenají a jak by se měly aktivně implementovat na všech úrovních společnosti. Musíte být také připraveni uplatnit zdravý úsudek a selský rozum při rozhodování o správném kroku, protože tento kodex a naše doprovodné předpisy se nemohou zabývat každou situací, která může vzniknout. Jestliže vám jakýkoliv aspekt tohoto kodexu není jasný, měli byste se ptát, stejně jako v případě, když si nebudete jisti, jak reagovat na problematiku, kterou kodex neřeší. Musíte také okamžitě nahlásit každé porušení zákonů, předpisů, tohoto kodexu a doprovodných předpisů, které je vám známo, na které máte podezření, nebo které bylo pozorováno či se o něm dozvíte. JAKÉKOLI NEDODRŽENÍ TOHOTO KODEXU, DOPROVODNÝCH PŘEDPISŮ NEBO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ ZEMÍ, V NICHŽ PŮSOBÍME, BUDE DŮKLADNĚ VYŠETŘENO A BUDOU PODNIKNUTA PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ. TA MOHOU ZAHRNOVAT PŘEŠKOLENÍ, DISCIPLINÁRNÍ NEBO NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ, VČETNĚ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V ZÁVISLOSTI NA OKOLNOSTECH. PORUŠENÍ ZÁKONA MŮŽE ROVNĚŽ VÉST K UDĚLENÍ TRESTNÍCH NEBO OBČANSKOPRÁVNÍCH POKUT A JINÝCH POKUT V ZÁVISLOSTI NA PLATNÝCH ZÁKONECH. AstraZeneca se zavázala, že bude pracovat pouze se smluvními stranami (dodavateli, společnými podniky nebo reklamními partnery, výzkumnými nebo licenčními partnery), kteří přijmou standardy etického chování shodné s našimi. AstraZeneca se zavázala uvádět na trh, prodávat, propagovat, věnovat se výzkumu, vyvíjet, poskytovat informace a vytvářet reklamu na výrobky, které uvádí na trh v USA, při úplném dodržení požadavků Federálního zdravotního programu, požadavků úřadu FDA a požadavků své Dohody o podnikové integritě.

5 JAK POLOŽIT OTÁZKU NEBO UPOZORNIT NA PROBLÉM VEDENÍ BUDE PODPOROVAT KAŽDÉHO, KDO V DOBRÉ VÍŘE UPOZORNÍ NA PROBLÉM TÝKAJÍCÍ SE MOŽNÉHO PORUŠENÍ PŘEDPISŮ A NIKDO NEBUDE VYSTAVEN ODPLATĚ. ODPLATA ČI HROZBA ODPLATOU BUDOU SAMY O SOBĚ POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TOHOTO KODEXU. Může se vám stát, že se dostanete do situace, která zdánlivě porušuje předpisy AstraZeneca. Všichni mají povinnost okamžitě nahlásit každé podezření z porušení předpisů. Nejprve byste se měli snažit věc řešit se svým manažerem. Pokud si myslíte, že to není vhodné, můžete se také spojit s oddělením lidských zdrojů, právním oddělením nebo pracovníkem odpovědným za dodržování předpisů. Jestliže dáváte přednost tomu, kontaktovat někoho mimo vaši oblast, můžete použít některý z níže uvedených kontaktů: ETICKOU LINKU AZETHICS Na straně 22 je uvedeno telefonní číslo, kam můžete ve své zemi zavolat (zaměstnanci společnosti MedImmune by si měli také vyhledat informace na straně 22, kde je uveden postup hlášení v jejich organizaci) WEBOVÁ STRÁNKA AZethics.com POŠTOVNÍ ADRESA Global Compliance Strategy and Assurance, AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velká Británie Jestliže se věc týká účetnictví, interních účetních kontrol nebo záležitostí auditu, můžete kontaktovat etickou linku AZethics, vedoucího pracovníka pro shodu s předpisy (Chief Compliance Officer) nebo viceprezidenta pro interní audit skupiny (VP, Group Internal Audit). Pokud si přejete, a pokud to dovolují místní předpisy, můžete informace nahlásit anonymně. Ve všech případech se ze všech sil vynasnažíme o zajištění toho, aby se s informacemi týkajícími se nahlášeného porušení předpisů zacházelo jako s důvěrnými, a aby byly sděleny pouze těm, kteří je potřebují znát. Výše uvedené postupy můžete použít také v případě dotazu nebo když potřebujete objasnit některý aspekt tohoto kodexu a doprovodných předpisů. Etickou linku AZethics a webový server AZethics.com jménem AstraZeneca spravuje třetí strana. Jestliže se na ně obrátíte s dotazem nebo obavou, budete požádáni, abyste uvedli podrobné informace.dále budete dotázáni, zda si přejete sdělit své kontaktní informace. AstraZeneca UK Limited může tyto informace zanést do databáze (kterou jejím jménem hostí EthicsPoint v USA) a může vás kontaktovat se žádostí o další informace. Máte právo přístupu k těmto informacím (subject access), tj. můžete si vyžádat informaci o tom, jaké osobní informace o vás AstraZeneca vede.

6 BEZPEČNOST A PROSPĚCH PACIENTŮ ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA MINIMALIZOVAT RIZIKA A MAXIMALIZOVAT PROSPĚCH Z KAŽDÉHO NAŠEHO LÉKU PO CELOU DOBU JEJICH ŽIVOTNÍHO CYKLU. Bezpečnost a účinnost jsou klíčová hlediska nejen při objevování a vývoji. Spolupracujeme s kontrolními orgány při přípravě informací o předepisování léků, které poskytují zdravotníkům a dalším osobám informace o výhodách a rizicích spojených s našimi léky, potřebné při rozhodování o předepsání léku. Po uvedení na trh dále monitorujeme všechny naše léky z hlediska vedlejších účinků, včetně takových, které možná nebyly identifikovány v průběhu procesu výzkumu a vývoje. O vedlejších účincích, o kterých jsme se dozvěděli, informujeme patřičné orgány a spolupracujeme s nimi při přijímání potřebných opatření. Každá fáze výzkumu, vývoje, výroby, skladování a distribuce našich produktů (a všech aktivních farmaceutických přísad) musí probíhat v souladu se všemi příslušnými interními a externími standardy. Společnost také bojuje proti rostoucímu problému padělaných léků, které mohou mít negativní účinek na zdraví a pohodu miliónů lidí na celém světě. > Dodržujte všechny příslušné postupy navržené k prosazování bezpečnosti, účinnosti a kvality produktů, jako například Správná laboratorní praxe, Správná klinická praxe a Správná výrobní praxe. > Ohlaste všechny případy nedodržování předpisů. > Ohlaste všechny možné negativní účinky našich léků prostřednictvím zavedených postupů. > Ohlaste informace o padělaných lécích nebo podezření z padělání prostřednictvím zavedených postupů. Naší základní odpovědností je dodávat účinné léky, které jsou co nejbezpečnější pro ty, kteří je berou. Všechny léky mají možné vedlejší účinky. Výhody léku se proto musejí zvažovat proti spojeným rizikům.

7 ETIKA VÝZKUMU A VÝVOJE VE SNAZE O HLEDÁNÍ NOVÝCH LÉKŮ PRO DŮLEŽITÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ASTRAZENECA ZAVÁZALA K INOVATIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ VĚDECKÉ PRÁCI PROVÁDĚNÉ PŘI DODRŽOVÁNÍ VYSOKÝCH ETICKÝCH STANDARDŮ VE VŠECH OBLASTECH VÝZKUMU A VÝVOJE NA CELÉM SVĚTĚ. Dodržování relevantních zákonů a předpisů upravujících výzkum a vývoj je minimální výchozí základnou, na které jsou postaveny vlastní standardy společnosti AstraZeneca. Ty zajišťují, aby účastníci klinického výzkumu kdekoli na světě nebyli vystaveni zbytečnému riziku, aby chápali charakter a účel výzkumu, aby byly dodržovány řádné postupy k získání informovaného souhlasu, a aby byla aplikována vhodná pravidla o důvěrnosti informací. Všechny informace z klinického výzkumu se musejí protokolovat, zpracovávat a ukládat způsobem, který je v souladu s příslušnými zákony na ochranu informací a umožňuje přesné a transparentní výkaznictví, interpretaci a ověření. Všechny výzkumné nabídky se musejí prověřit z hlediska etiky a vědy v souladu s platnými zákony a předpisy a musejí být dodržovány všechny relevantní interní postupy kontroly a schvalování. Výzkum používající zvířata je třeba pečlivě zvážit a zdůvodnit a musejí být uplatňovány zásady 3R (replacement, reduction, refinement nahrazení, snížení počtu a kultivování) studií na zvířatech. Dodržujte mezinárodní standardy správné praxe, jako například Helsinská deklarace, Správná klinická praxe a Správná laboratorní praxe. Při provádění klinického výzkumu nebo získávání lidských tkání pro použití ve vědeckých studiích zajistěte dodržování příslušných postupů pro získání informovaného souhlasu. Při shromažďování zdravotnických informací nebo při přístupu k nim zajistěte dodržování ustanovení tohoto kodexu týkající se ochrany osobních údajů (viz str. 15). Laboratorní zvířata používejte pouze tehdy, nejsou-li k dispozici alternativy. > Zajistěte, aby dobrá péče o zvířata, která používáme, byla nejvyšší prioritou, a aby naše standardy byly uplatňovány shodně na celém světě. Náš závazek dodržovat vysoké etické standardy výzkumu a vývoje se netýká jenom našich výzkumně-vývojových funkcí (globálně a v našich marketingových společnostech), ale také podpůrných funkcí, např. zásobování, podnikového rozvoje a právní oblasti.

8 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH PRODUKTECH ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA DODRŽOVAT VYSOKÉ ETICKÉ STANDARDY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O NAŠICH LÉCÍCH A DALŠÍCH PRODUKTECH. AstraZeneca používá širokou škálu komunikačních kanálů od kontaktu prostřednictvím prodejních zástupců až po internet. Jakoukoli metodu používáme, informace musíme vždy sdělovat přesně, efektivně a vhodným způsobem. Informace, které poskytneme na podporu bezpečného používání našich produktů, ať již je to prostřednictvím publikací a reklamních materiálů nebo v odpověď na obdržené dotazy, musejí být podpořeny vědeckými důkazy a schváleny prostřednictvím zavedených kontrolních a schvalovacích postupů společnosti. Propagovat můžeme pouze licencované produkty a to jen pro účely, pro které byly schváleny. Naše prodejní a marketingové postupy na celém světě musejí plnit nebo překračovat minimální standardy stanovené příslušnými zákony, předpisy a kodexy. Informace o našich produktech poskytujte pouze tehdy, máte-li k tomu oprávnění. To zahrnuje komunikaci o našich produktech po internetu nebo prostřednictvím jiných elektronických médií. Naše produkty propagujte etickým, spravedlivým a objektivním způsobem. Používejte pouze takové propagační materiály a další informace o produktech, které byly schváleny v rámci našich interních kontrolních postupů. Publikujte informace o našich produktech v souladu se standardy a postupy společnosti. Dodržujte Kodex farmaceutické marketingové praxe IFPMA, místní zákony, předpisy a platné kodexy marketingové praxe a naše vlastní, často přísnější, místní kodexy. > Nezapojujte se do přímé komunikace se spotřebitelem nebo s pacientem, pokud to neumožňují místní zákony. Informace o produktu zahrnují veškeré informace, materiál nebo činnosti, reklamní nebo nereklamní povahy, které jsou určeny k tomu, aby informovaly zdravotní odborníky a organizace, pacienty, investory, média a ostatní o charakteristikách a použití našich produktů.

9 STYKY SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI * VE VŠECH NAŠICH STYCÍCH SE ZDRAVOTNÍKY A ZDRAVOTNICKÝMI ORGANIZACEMI MUSÍME DODRŽOVAT VYSOKÉ STANDARDY POCTIVOSTI A ČESTNOSTI. Cílem všech našich styků se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi musí být zajištění efektivního používání našich léků a zlepšení péče o pacienta. Sem může patřit rozvoj zdravotnického výzkumu, zlepšování zdravotnických znalostí nebo řízení zdravotnické praxe či shromažďování informací o odezvě na naše léky. Služby zdravotníků a zdravotnických organizací smíme používat pouze tehdy, když je právoplatně potřebujeme a za poskytnuté služby nesmíme platit více, než vhodnou tržní cenu. Nesmíme navazovat obchodní vztahy nebo nabízet či dávat dárky, pohoštění nebo cokoli hodnotného, jako pobídku nebo odměnu za příznivé rozhodnutí o našich produktech a službách. Informace o našich produktech musíme zdravotníkům a zdravotnickým organizacím vždy poskytovat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto kodexu a doprovodných předpisů. Dodržujte Kodex farmaceutické marketingové praxe IFPMA, místní zákony, předpisy a platné kodexy marketingové praxe a naše vlastní, často přísnější, místní kodexy. Zdravotníkům a zdravotnickým organizacím plaťte pouze v případě, že s nimi byla uzavřena písemná smlouva. > Nenabízejte platby, dary, pohoštění či jiné hodnoty, jestliže by to mohlo představovat úplatek zdravotníka nebo zdravotnické organizace. Styky se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi zahrnují všechny schůzky, kongresy, symposia, komunikaci, ujednání o výzkumu a službách, včetně propagace produktu, přednášky, schůzky poradních rad a konzultační ujednání. *Definice zdravotníka a zdravotnické organizace viz strana 23.

10 PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE PŘEDSTAVENSTVO, VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI ASTRAZENECA A OSTATNÍ, KTEŘÍ VYSTUPUJÍ JMÉNEM ASTRAZENECA, NESMĚJÍ NABÍZET, PLATIT NEBO PŘIJÍMAT ÚPLATKY. Nesmíme nabízet nebo dávat peníze ani jinou hodnotu jako pobídku nebo odměnu za rozhodnutí příznivé pro zájmy AstraZeneca. To zahrnuje poskytování takových výhod vládním činitelům (včetně členům národních a místních samospráv a osob pracujících pro veřejné mezinárodní organizace) a zdravotníkům a zdravotnickým organizacím, pacientům, dodavatelům, charitám a pacientským skupinám, ať se jedná o podnik nebo jednotlivce. AstraZeneca nedovoluje takové jednání ani zástupcům, smluvním stranám, poradcům nebo jiným třetím stranám vystupujícím naším jménem. Stejně jako úplatky nesmíme nabízet, nesmíme je ani přijímat. Více informací naleznete na straně 16 v části Předcházení konfliktu zájmů. Nikdy nedávejte ani neschvalujte platby nebo dárky za účelem získání nebo udržení obchodní činnosti nebo za účelem zajištění nějaké nepatřičné výhody. Nežádejte třetí stranu, aby tak učinila za vás, ani jí k tomu nedávejte svolení. Služby zdravotníků a zdravotnických organizací můžeme využívat a můžeme jim poskytovat skromné a obvyklé občerstvení a hodnotné položky, pokud je to v souladu se všemi místními zákony a příslušnými kodexy a našimi doprovodnými předpisy a postupy (včetně str. 9 tohoto kodexu). Zajistěte, aby veškeré aktivity a jednání byly takového charakteru, aby při jejich zveřejnění nemohlo dojít k jejich nesprávnému výkladu. Zvláště velkou pozornost věnujte vztahům se třetími stranami: návštěvám našich výrobních závodů, poradenským ujednáním, postmarketingovým studiím, hodnotným položkám a pohoštění. Neprovádějte usnadňovací platby* veřejným činitelům ani nikomu jinému (pokud to nemusíte učinit z důvodu ochrany vlastní bezpečnosti a pod nátlakem). > Ohlaste každé podezření z možné korupce. *Nabízení nebo placení plateb vládním činitelům s cílem získání přednostního zacházení, zajištění obchodní činnosti nebo získání nepatřičné výhody je trestné ve všech zemích, ve kterých podnikáme, bez ohledu na to, zda se jedná o platbu v hotovosti nebo v naturáliích. V mnoha zemích je také trestné předávání takovýchto plateb vládním činitelům třetí země a ve většině jurisdikcí je trestné i placení komerčních úplatkům osobám, které nejsou vládními činiteli.

11 ZÁSADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA PROPAGOVAT A UDRŽOVAT KULTURU VZÁJEMNÉHO RESPEKTU A STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY, VE KTERÉ OSOBNÍ ÚSPĚCH ZÁVISÍ POUZE NA OSOBNÍCH SCHOPNOSTECH A OSOBNÍM PŘÍNOSU. AstraZeneca si vysoce cení různorodosti zručností a schopností, které do našeho podnikání přináší naše globální pracovní síla. Zavázali jsme se podporovat různorodost mezi našimi zaměstnanci a naším vedením a rozvíjet všechny talenty v naší organizaci. Všechna rozhodnutí o náboru a najímání pracovníků, odměnách, rozvoji a povýšení musejí být učiněna výhradně na základě schopností, zkušeností, chování a pracovního výkonu dotyčné osoby a prokázaného potenciálu ve vztahu k potřebám pracovní funkce. Obtěžování zaměstnanců AstraZeneca či kohokoli, s kým obchodně spolupracujeme, je nepřijatelné. Každý, kdo si myslí, že on sám nebo někdo jiný byl vystaven nezákonné diskriminaci nebo obtěžování, by takový incident a jeho okolnosti měl nahlásit svému nadřízenému nebo manažerovi oddělení lidských zdrojů či jinému členovi vedení společnosti, kteří zařídí patřičné a nestranné vyšetření incidentu. Povzbuzujte různorodost a tvůrčí potenciál, najímejte a povyšujte podle zásluh a podporujte trvalý rozvoj lidských zručností a schopností. K ostatním se chovejte poctivě, čestně, zdvořile, s ohledem, respektem a důstojností. Přispívejte k udržování pracovního prostředí, ve kterém jsou všechny formy obtěžování nepřijatelné. > Nevhodné chování vůči vám či ostatním ohlaste. AstraZeneca podporuje zásady zakotvené v Deklaraci lidských práv OSN a naše předpisy rozpracovávají podrobně naše vysoké standardy praxe zaměstnavatele. Patří sem respektování různorodosti a přinejmenším dodržování požadavků národní legislativy ohledně mezd a pracovní doby. Také podporujeme standardy Mezinárodní organizace práce ohledně dětské práce a minimálního věku.

12 BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ASTRAZENECA SE ZAVÁZALA PROVOZOVAT SVOU OBCHODNÍ ČINNOST ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÝM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A PODPOROVAT BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ PRO VŠECHNY NAŠE ZAMĚSTNANCE NA CELÉM SVĚTĚ. Kontrolujeme náš dopad na životní prostředí a snažíme se o trvalé zlepšování udržitelnosti naší činnosti tím, že kromě jiného šetříme neobnovitelnou energii a suroviny, snižujeme množství vyrobeného odpadu a snižujeme na minimum všechny negativní vlivy na životní prostředí spojené s našimi produkty. Společnost se také snaží identifikovat, snižovat a monitorovat stávající a nově vznikající rizika související s naší obchodní činností pro životní prostředí, stejně jako pro zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a ostatních, kteří u nás pracují nebo navštěvují naše provozy, a pro obce, ve kterých působíme. Děláme ještě více, než co od nás vyžadují minimální právní požadavky, abychom aktivně snižovali potenciál vystavení chemickým, biologickým, fyzickým a dalším rizikům na pracovišti, snížili riziko jiných nehod v našich výzkumných a výrobních provozech a abychom podporovali bezpečné řízení vozidel a pomáhali našim zaměstnancům zachovat si zdraví a pohodu. Také se snažíme okamžitě a účinně reagovat, vyšetřovat a dělit se o poznatky z incidentů, které skončily nebo mohly skončit vážným onemocněním nebo zraněním, či poškozením životního prostředí, a okamžitě přijímat nápravná opatření. Od každého se očekává, že při své každodenní práci bude mít vždy na paměti bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. Linioví manažeři jsou také povinni svým týmům zajistit bezpečné pracovní prostředí, včetně zvyšování jejich informovanosti o možných bezpečnostních rizicích a o tom, jak by se k nim mělo přistupovat. Bezpečnost a ochrana zdraví je vaší osobní odpovědností, stejně jako pochopení toho, jaký vliv může vaše práce mít na životní prostředí. Porozumějte rizikům spojeným s vaší prací, přistupujte k nim odpovědně a vykonávejte pouze takovou práci, pro kterou jste byli patřičně vyškoleni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Snažte se o trvalé zlepšování a snižování vlivu vaší činnosti na životní prostředí (například nejezděte zbytečně na služební cesty). Aktivně se účastněte programů úspory energie a snižování produkce odpadu. Okamžitě ohlaste nehody, případy porušení pravidel či jiné skutečnosti, které představují hrozbu pro bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí. Bezpečnost a zdraví zahrnuje prevenci onemocnění a zranění a podporu celkové pohody na pracovišti. Zákony a předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci zabezpečují pracovní podmínky zaměstnanců a návštěvníků podnikových prostor. Zavázali jsme se na minimum snížit negativní vlivy naší činnosti a produktů na životní prostředí. Snažíme se snížit naši spotřebu přírodních zdrojů a i jinak fungovat udržitelným způsobem z hlediska životního prostředí.

13 VEŘEJNÝ ŽIVOT A POLITICKÉ AKTIVITY VŠECHNY AKTIVITY NA POLI VEŘEJNÉHO A POLITICKÉHO ŽIVOTA JMÉNEM ASTRAZENECA MUSEJÍ BÝT ZÁKONNÉ, ETICKÉ A SCHVÁLENÉ PODLE ZAVEDENÝCH POSTUPŮ SPOLEČNOSTI. VEŘEJNÝ ŽIVOT Zaměstnanci a ostatní, kteří se jménem AstraZeneca angažují v dialogu s vládami a jinými veřejnými orgány za účelem informování nebo ovlivňování veřejného života zajistí, aby veškerá komunikace byla založena na faktech a důkazech a nebyla zavádějící, ani otevřená nesprávnému výkladu. Osoby angažující se v těchto aktivitách musejí vždy dát jasně najevo, že zastupují společnost AstraZeneca. Ve všech stycích s vládními činiteli a dalšími třetími stranami se musejí také dodržovat požadavky uvedené na straně 10 tohoto kodexu (Předcházení úplatkářství a korupci). POLITICKÉ PODPORA Nesmíme používat finanční prostředky, zdroje nebo prostory společnosti, ani souhlasit s jejich používáním, za účelem podpory vládního subjektu, politické organizace, strany nebo kandidáta jinak, než v souladu se zákonem a pokud jsou přijatelné v rámci místních zvyků a praxe pro styky mezi vládou a průmyslem. To zahrnuje podporu organizací prosazujících politická rozhodnutí. Nesmíte poskytnout politický podpora, který by buď z hlediska rozsahu nebo spojení mohl být považován za nadměrný nebo nevhodný. Všechny politická podpora ze strany společnosti musí být v souladu s politikami schválenými funkcí vlády věcí a musí být hlášeny prostřednictvím finančního funkce jako součást ročního konsolidace výsledků. Neangažujte se ve veřejném životě a v politických aktivitách jménem AstraZeneca, pokud k tomu nemáte oprávnění. Nepoužívejte zdroje nebo prostory společnosti k uskutečňování, podpoře nebo prosazování jakýchkoli osobních politických aktivit. > Jestliže se angažujete v osobní politické činnosti, nejednejte jako zástupce AstraZeneca, ani nevyvolávejte takové zdání. Naše standardy odrážejí závazek AstraZeneca chovat se zákonně a poctivě v této vysoce regulované oblasti. Nechceme vás tím odrazovat od dávání osobních darů z vašich osobních zdrojů v situacích, ve kterých není zapojena ani kompromitována vaše role zaměstnance AstraZeneca.

14 PODPORA OBCÍ, DAROVÁNÍ PRODUKTŮ A PODPORA PACIENTSKÝCH SKUPIN ZAMĚŘUJEME SE NA AKTIVITY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ VÝHODY ZPŮSOBEM KONZISTENTNÍM S NAŠÍ PRACÍ - ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA A PROSAZOVÁNÍ VĚDECKÝCH HODNOT. AstraZeneca se zavázala pozitivně přispět našim obcím prostřednictvím charitativních příspěvků, sponzorování a dalších iniciativ. AstraZeneca také reaguje na humanitární výzvy a daruje peníze nebo produkty tam, kde je to v zájmu veřejného zdraví prokazatelně potřebné. Dodržujeme směrnice Světové zdravotnické organizace upravující darování léků a léky darujeme pouze prostřednictvím renomovaných nevládních organizací nebo dobře definovaných vládních programů, u kterých jsme si jisti, že léky se dostanou k určeným příjemcům a budou vhodně používány. AstraZeneca podporuje práci pacientských skupin poskytováním finanční a materiální pomoci ku prospěchu pacienta. Naše vztahy s pacientskými skupinami musejí vždy dodržovat příslušné právní a regulační požadavky a příslušné kodexy a naše vlastní doprovodné předpisy. Podporu své obci poskytujte v souladu s relevantními směrnicemi. Pro darování léků používejte vhodné schvalovací a organizační postupy. > Zajistěte, aby všechny vztahy s pacientskými skupinami byly transparentní a založené na důvěře a společném cíli zlepšit zdravotní péči o pacienta. AstraZeneca povzbuzuje zaměstnance k tomu, aby se účastnili místních veřejných iniciativ, ale musejí se vyhnout všem potenciálním konfliktům zájmů (viz str. 16).

15 OCHRANA DAT ASTRAZENECA SI CENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JÍ BYLY SVĚŘENY, A ZAVÁZALA SE KE SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRAVEDLIVÝM, TRANSPARENTNÍM A ZABEZPEČENÝM ZPŮSOBEM. AstraZeneca uchovává osobní údaje o svých zaměstnancích, pacientech, zdravotnících a dodavatelích. Při shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů musíme zajistit, aby šlo pouze o minimální objem nezbytný pro naše obchodní účely, jako je například zajištění specifického personálu, splnění vědeckých účelů nebo zákonných požadavků. Než shromáždíme, použijeme, uchováme nebo zveřejníme osobní údaje (například v novém systému nebo v rámci projektu), musíme zvážit rizika ohrožení soukromí. V některých případech, například tam, kde to vyžadují místní zákony, nebo v případě, že provádíme klinické zkoušky, musíme obdržet souhlas se shromažďováním, uchováváním a zveřejněním osobních údajů. Musíme vyvinout veškerou snahu k zachování přesnosti a aktuálnosti osobních údajů. Musíme být ke všem osobám otevření a informovat je o způsobu použití osobních údajů, o tom, s kým je sdílíme a kam mohou být zaslány. Musíme také dotčeným osobám umožnit přístup k jejich informacím a možnost jejich opravy. Musíme chránit osobní údaje, které uchováváme, a to zavedením efektivních ochranných opatření s cílem nedopustit zneužití osobních údajů neoprávněnými osobami. Jakmile pominou obchodní důvody k uchovávání osobních údajů, musí být tyto údaje zlikvidovány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi a s předpisy společnosti týkajícími se uchovávání dat. Musíme dodržovat všechny zákony o ochraně údajů a související zákony platné v zemích, ve kterých shromažďujeme a ukládáme osobní údaje. Pokud provádíte jakoukoli z následujících činností a nejste si jisti dalšími souvisejícími zákonnými povinnostmi, měli byste požádat o radu specialistu na ochranu dat. o o o Shromažďování, používání, uchovávání a zveřejňování citlivých osobních údajů*; Přenášení osobních údajů ze země původu; Sdílení osobních údajů s externími stranami, jako jsou například dodavatelé společnosti AstraZeneca. Nahlášení jakékoli krádeže, ztráty nebo nevhodného zveřejnění osobních údajů. Definice osobních údajů a citlivých osobních údajů jsou uvedeny na straně 23.

16 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ NESMÍME DOVOLIT, ABY OSOBNÍ NEBO RODDINÉ ZÁJMY OVLIVŇOVALY NÁŠ PROFESIONÁLNÍ ÚSUDEK. Nesmíme nikdy přijmout nic hodnotného, jestliže by to představovalo buď pobídku k učinění rozhodnutí nebo odměnu za rozhodnutí příznivé pro zájmy třetí strany. Nesmíme přijmout žádný dar ani pohoštění, které by mohlo ovlivnit náš nezávislý úsudek ohledně třetí strany, nebo na které by mohlo pravděpodobně být pohlíženo jako na nevhodné. Nesmíme přijmout nabídku třetí strany ve formě pozvánky na pohoštění nebo společenskou událost, pokud primárním důvodem k této události není legitimní obchodní schůzka.. I když můžeme dělat osobní finanční investice a udržovat společenské vztahy s lidmi, se kterými se setkáme při práci, naše obchodní vztahy nesmějí vytvářet žádné zájmy, které by byly nebo potenciálně mohly být v konfliktu se zájmy AstraZeneca. Vyhněte se situacím, které by mohly ohrozit vaši loajalitu. > Nepřijímejte od dodavatele ani jiné třetí strany žádný dar, který překračuje místně dané meze skromného daru, ani žádné pohoštění, které zahrnuje sportovní akce, návštěvu divadla, hudební produkce nebo jinou událost z oblasti zábavy. Vyhněte se situacím, ve kterých by vaše osobní nebo rodinné zájmy mohly být v konfliktu se zájmy AstraZeneca. Oznamte všechny potenciální konflikty zájmů a poraďte se se svým liniovým manažerem. Ohlaste všechny obchodní transakce mezi společností AstraZeneca a společnostmi nebo organizacemi, ve kterých vy, člen vaší rodiny či osoba blízká máte vedoucí postavení nebo v nich máte finanční zájem (s výjimkou podílů ve veřejně kotovaných společnostech nepřesahujících 1 %). Nepoužívejte svou pozici v AstraZeneca k osobnímu prospěchu nebo k prospěchu člena rodiny, známého nebo společníka. Neplaťte třetí straně víc, než kolik bylo dohodnuto ve smlouvě, kolik činí tržní cena nebo poplatek za poskytnuté zboží a služby. Konflikt zájmů vzniká, když aktivita, zájem (finanční nebo osobní) nebo spojení zaměstnance přímo nebo nepřímo kompromituje jeho/její nezávislost a úsudek a způsobuje, že zájmy zaměstnance nebo jiné osoby nevhodně ovlivňují obchodní rozhodnutí.

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto

Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto Vzkaz od Hugha Granta, předsedy představenstva a výkonného ředitele Společnosti Vážení kolegové ve společnosti Monsanto, základem všeho, co ve společnosti Monsanto

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ.

KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ. KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ. 1 Obsah Proč máme kodex chování... 4 Kodex platí pro každého z nás... 4 Sdělte bez obav, co vám dělá starosti... 5 Zásady nepoužívání odvetných

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze

Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze Etický kodex firmy Mylan globální kodex chování EMEA region česká verze Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Naše poslání Vytváříme nové standardy zdravotní péče. Celosvětově spolupracujeme na

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ 1 ÚVOD Vážení zaměstnanci, jako představitelé společností Olympus v Evropě (všech evropských společností, které patří do holdingu Olympus Europa, Olympus KeyMed

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Zásady chování. Závazek bezúhonnosti: určeno zaměstnancům společnosti Air Products a přidružených firem

Zásady chování. Závazek bezúhonnosti: určeno zaměstnancům společnosti Air Products a přidružených firem Závazek bezúhonnosti: Zásady chování určeno zaměstnancům společnosti Air Products a přidružených firem Průvodce etickým jednáním, které společnost Air Products v obchodě vyžaduje Obsah Dopis od našeho

Více