NOVÉ TRENDY Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ TRENDY 2012. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference"

Transkript

1 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pod záštitou společnosti Ammann Czech Republic, a.s. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Znojmo, listopad 2012

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Nové trendy 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Za věcnou správnost, odbornou úroveň i jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři. Příspěvky byly oponovány vedoucími jednotlivých sekcí: EKONOMIE A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. MARKETING A MANAGEMENT: prof. Ing. Dušan Šimo, CSc. ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ: doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. VEŘEJNÁ SPRÁVA A VEŘEJNÝ SEKTOR: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o., ISBN

3 Obsah seznam příspěvků: Ekologizace silniční daně v Evropské unii Břetislav Andrlík... 6 Faktory podmieňujúce rozšírenosť korupcie Bašteková Andrea, Mikušová Meričková Beáta Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie v prostredí mestských úradov Alica Božíková, Jozef Krnáč Některé postupy v účetnictví v insolvenčním řízení Hana Březinová Tvorba pomocných studijních textů pro středně pokročilé kurzy Mikroekonomie a Makroekonomie Karin Gajdová, Pavel Tuleja, Katarína Časnochová Hodnota odložených zaměstnaneckých benefitů Marek Habrnal, Hana Scholleová Rozpočtové metódy v kontexe Plánovania v samospráve Štefan Hronec Analýza sociálních podmínek a podnikatelského prostředí v obcích vybraných mikroregionů Jaroslav Jánský Predikční výkon BVAR a TVP-VAR modelů Tomáš Jeřábek, Jan Trávníček, Jakub Trojan Regionální analýza pracovní migrace mezi Českou republikou a Slovenskou republikou Radka Knězáčková, Jolana Volejníková Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou zelených a inovatívnych technológií Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová Nové ukazatele stability neziskové organizace Kristýna Kostihová, Hana Scholleová České humanitární organizace v době ekonomické recese Kristýna Kostihová, Hana Scholleová Pivovarnictví v Čechách a jeho výsledky Jana Kotěšovcová, Jaromír Stemberg Analýza a komparace desetiletých řad ukazatelů ROA Lenka Lízalová, Petra Kozáková Současné postupy a významné změny v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy a pokus o jejich zhodnocení v rámci EU i ČR Antonín Kubíček, Petra Korbasová Možnosti a meze využití IFRS v podmínkách malých a středních podniků D. Kubíčková, G. Dlasková, I. Jindřichovská, I. Turková Komparace výstupů manažerů z hlediska genderu Ladislava Kuchynková Vliv korupce na selhávání státu interakce vybraých indexů v Evropské a Africké unii Veronika Linhartová, Zdeněk Řízek Multiplikátor vlastního jmění jako indikátor potenciálu finanční páky Lenka Lízalová, Petra Kozáková Optimalizace městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích Martin Maršík Verejné financovanie a produkcia statkov v kontexte metodológie individualizmu teoretický pohľad Tomáš Mikuš a Beáta Mikušová Meričková

4 Význam spoločenskej zodpovednosti firiem pre podnikanie Simona Bujnová, Veronika Gašparíková, Ľudmila Nagyová Manažerské vícekriteriální rozhodování v oblasti řízení lidských zdrojů Ladislav Perk Vybrané metody multikriteriálního hodnocení variant uplatnitelné v oblasti řízení lidských zdrojů Ladislav Perk Benfordův zákon, fakta a mýty Michal Plaček Mezinárodní benchmarking nákladů na vězně omezení z účetního pohledu Michal Plaček Vybrané ukazovatele produkcie, spotreby, ceny a spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny v regióne Znojmo Dušan Šimo, Martin Přibyl Multidimenzionálne indexy - ukazovatele sociálno-ekonomického rozvoja RUBISOVÁ Michaela Vliv přijetí eura ve Slovinsku na dlouhodobý vývoj cenové hladiny Vendula Simotová Webové stránky jako efektivní nástroj marketingové komunikace vysokých škol Marie Slabá Přínosy zavedení systému hotovostního účetnictví Šárka Sobotovičová, Iris Šimíková Vývoj v řízení pohledávek a nové trendy Ladislav Šolc Vybrané aspekty působení médií v globalizované ekonomice a význam mediální gramotnosti Jindřich Urban Faktory cenové konkurenceschopnosti na příkladu zemí Visegrádské čtyřky Tomáš Verner, Silvie Chudárková Analýza nabídky stravovacích a restauračních zařízení ve městě Znojmě ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu Jitka Veselá, Věra Plhoňová Výše daňových úniků při provozování Švarcsystému ve sportovním odvětví Jana Vrtalová, Ivo Krejčí

5 Úvod Vážení čtenáři, tato publikace je tvořena příspěvky, které byly s předstihem odevzdány organizátorům VII. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové trendy Konference, stejně jako v uplynulých letech, byla pracovním i přátelským setkáním. Navázala na tradici přátelského setkání nad výsledky ročního bádání, s možností presentovat výsledky vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků především českých a slovenských vysokých škol. Znovu se potvrdilo, že svatomartinská setkání na půdě SVŠE ve Znojmě mají své pravidelné účastníky. A protože je naším zájmem, aby se tato tradice rozvíjela a v účastnících vyvolávala dobrý pocit obohacení a byla rovněž zdrojem dalších námětů pro tvůrčí činnost, přivítá organizační výbor i vedení školy jakékoliv Vaše připomínky, které by mohly přispět k dalšímu zkvalitňování této tradiční akce. Své náměty můžete zaslat mailem na adresu Jednotlivé příspěvky zařazené do sborníku byly kladně posouzeny. Publikace byla připravena v minimálním časovém prostoru mezi možným dodáním příspěvku a zahájením konference. Zvládnutí tohoto nelehkého a časově náročného úkolu bylo dílem kolegy Z. Mikeše, jemuž náleží poděkování organizačního výboru. Na tento sborník příspěvků naváže vydání následného elektronického sborníku, obsahujícího i příspěvky z Manažerského fóra. Tato konečná verze bude umístěna v e-publikacích na www. stránkách školy. Věříme, že Vám publikace nabídne podněty pro další vědeckovýzkumnou činnost a s jejími výsledky se budete do Znojma vracet i v příštích letech. Znojmo, 23. listopad 2012 prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. rektor SVŠE

6 Ekologizace silniční daně v Evropské unii Greening of road tax in the European Union Břetislav Andrlík Summary This paper deals with the registration and road tax in the Czech Republic and in the member countries of the European Union. It focuses on the topic of integrating environmental aspects into taxation systems of passenger motor vehicles with the aim of reducing production and releasing harmful substances into the air. CO2 emissions produced by combustion of hydrocarbon fuels by motor vehicles is described as the most harmful substance, and it is used as an tool for ecological taxation reforms in individual European Union member countries. Keywords road tax, CO 2 emissions, Czech Republic, European Union Úvod Provozování silničních motorových vozidel významně ovlivňuje život každého z nás, a to jak v pozitivních tak negativních aspektech. Nezpochybnitelně zvyšuje životní úroveň všech obyvatel a přispívá k určitému hospodářskému rozvoji jednotlivých tržních ekonomik. Zároveň však, ale produkuje celou řadu látek znečišťujících životní prostředí, kdy největší složku přestavují emise oxidu uhličitého CO 2, což nese negativní externality vyvolané silniční motorovou dopravou. Silniční motorová doprava je tedy zásadním producentem emisí CO 2, kterým je přisuzován závažný vliv na globální oteplování. Jak uvádí Ministerstvo dopravy (2011) jen v České republice je toto odvětví zodpovědné za 15 % všech produkovaných emisí CO 2, z čehož individuální automobilová doprava je zodpovědná za 53,7 % produkce této znečišťující látky. Obecně lze konstatovat, že čím starší motorové vozidlo je využíváno v silničním provozu, tím více emisí je také vyprodukováno a v rámci tohoto příspěvku budeme uvažovat pouze emise CO 2, které jsou následně využívány jako nástroj ekologických daňových reforem v jednotlivých členských státech Evropské unie. Vliv stáří vozového parku na kvalitu životního prostředí byl prokázán v historii celou řadou provedených odborných studií. Nejaktuálnější studií na toto téma prokazující přímou závislost stáří vozidla na objemu produkovaných škodlivých látek znečišťujících ovzduší potažmo životní prostředí je studie zveřejněná SDA-CIA (2012) s názvem Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí z 27. března roku 2012 zpracovaná Ing. Františkem Horákem, CSc. Z tohoto důvodu dává smysl, aby se Česká republika angažovala do programů či systémů, které by tuto situaci zásadně zlepšily či vytvořit daňový nástroj motivující spotřebitele k výměně svých vozidel za vozidla šetrnější k životnímu prostředí a zmírnit tak negativní důsledky způsobné dopravou. 6

7 Cíl a použité postupy Cílem tohoto příspěvku je provést deskripci a analýzu nejenom současného systému zdaňování provozu osobních silničních motorových vozidel silniční daní na území České republiky, ale také provést deskripci současného stavu zdanění v Evropské unii se zaměřením a ekologické aspekty emise CO 2. Tedy vymezit ty země, které do modelu silniční daně zavedly aspekty vlivu provozu těchto vozidel na životní prostředí s cílem snižovat produkci znečišťujících látek. Pro realizaci stanoveného cíle je třeba prostudovat řadu odborných zdrojů zejména právních norem, které se vztahují k danému tématu. Řešení je založeno především na metodě analýzy jako přístupu, založeném na dekompozici celku na elementární části. Dále je v příspěvku využita deskripce, pomocí které popisujeme vlastnosti určitého jevu či procesu. Následně s využitím metody dedukce a syntézy jsou formulovány závěry. Dosažené výsledky a diskuse Průměrné stáří osobních motorových vozidel se na území České republiky pohybuje kolem 14 let a za posledních několik let se výrazně nemění. Jak uvádí Sdružení automobilového průmyslu (2012) podle údajů z roku 2011 bylo v České republice registrováno osobních automobilů s průměrným věkem 13,83 let, přičemž osobních automobilů starších 10 let bylo více než 60 % z celkového počtu vozidel a téměř 31 % osobních automobilů bylo starších 15 let. Konkrétní rozložení celkového počtu registrovaných osobních vozidel dle intervalů stáří vozidla je uvedeno v Obr. 1. Obr. 1: Struktura osobních automobilů v České republice Zdroj: SDA (2012), vlastní práce Současně je nutné konstatovat, že tento stav se za posledních několik let výrazně nemění a průměrné stáří vozidel v České republice osciluje kolem hodnoty 13,5 roku. Uvedené průměrné stáří osobních motorových vozidel je dlouhodobě také pod průměrem zemí Evropské unie, kdy průměrné stáří dle ACEA (2011) je za Evropskou unii na úrovni 8,2 roku (hodnota počítána z 18 členských zemí, za které se podařilo získat primární data). 7

8 Obr. 2: Průměrné stáří osobních automobilů ve vybraných zemích EU Zdroj: ACEA (2011), vlastní práce V daňové soustavě České republiky uplatňování silniční daně, v takové podobě, jak ji známe dnes, je datováno již v období vzniku nové daňové soustavy zakotvené v zákoně č. 212/1992 Sb., o soustavě daní s platností od 1. ledna Tento model daňové soustavy odpovídá svojí koncepcí a strukturou daňovému systému západních tržních ekonomik a má výchozí pozici v klasifikaci na daně přímé a daně nepřímé. Silniční daň je v podmínkách České republiky zařazena mezi majetkové daně, přestože se například dle klasifikace OECD řadí k daním ze spotřeby. Z tohoto pohledu i odborná literatura nepovažuje silniční daň vždy za daň majetkovou, nebo alespoň za typickou majetkovou daň. Jak uvádí Boňek (2001) přes všechny tyto aspekty klasifikace silniční daně je však mezi daně majetkové řazena, jelikož se ostatním majetkovým daním podobá, a to především díky použité daňové technice. Obecně lze stanovit, že účelem silniční daně je zdanit užívání pozemních komunikací na území České republiky silničními vozidly. V rámci této základní teze však dochází k omezení v rámci předmětu daně pouze na ta vozidla, která jsou využívána nebo určena k zajišťování ekonomické činnosti podnikatelského subjektu. Právní normou, kterou je silniční daň upravena, je zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění již 19 provedených novelizací (dále ZDS), kterými se zákonodárce snažil vyřešit palčivý problém potřeby získání finančních prostředků na údržbu a rozvoj silniční infrastruktury na území České republiky. Předmětem silniční daně dle 2 ZDS jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, pokud jsou provozována a registrována na území České republiky a pokud jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. Právě v omezení předmětu daně, a to u osobních vozidel, pouze na vozidla používaná k podnikatelské činnosti lze dle ANDRLÍKA (2012) v současné době vzhledem k rostoucímu počtu registrovaných osobních vozidel spatřovat rezervu inkasního příjmu. Zavedení plošného zdanění všech vozidel bez ohledu na kritérium podnikání by vedlo k navýšení příjmů veřejného rozpočtu resp. Státního fondu dopravní infrastruktury, který je dle 5 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění příjemcem hrubého výnosu této daně. Ke stanovení základu daně dle 5 ZDS jsou nezbytné informace z technického průkazu k vozidlu, jedná se o zdvihový objem motoru v cm³, nejvyšší povolená hmotnost v tunách 8

9 a počet náprav nebo součet největších povolených hmotností na nápravy vyjádřený v tunách a počet náprav. Sazba daně silniční uvedená v 6 ZDS závisí na kategorii vozidla osobní či nákladní a výše uvedených charakteristikám. V současnosti se roční sazby daně ve vazbě na zdvihový objem motoru pohybují v rozmezí Kč až Kč a v souvislosti s hmotností a počtem náprav od Kč do Kč. V tomto výčtu nelze opomenout možnost využití tzv. denní sazby ve výši 25 Kč/den při splnění specifických podmínek. Roční sazby daně nebo výslednou daňovou povinnost je možné dále upravovat například prostřednictvím redukce sazeb, a to ve směru nahoru i dolu, z hlediska stáří vozidla nebo využitím v kombinované dopravě. Silniční daň je konstruována jako daň roční a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období dle 15 ZDS. Zákon o dani silniční v 3 také pamatuje na vozidla určená ke speciálnímu účelu, která jsou od daně silniční osvobozena. Celá koncepce zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., o dani silniční v platném znění, se tedy zaměřuje u osobních motorových vozidel pouze na vozidla využívaná k podnikatelské činnosti. U nákladních automobilů (nad 3,5 t) jsou s definovanými výjimkami zdaňována všechna vozidla. Obecně však můžeme konstatovat, že silniční daň, v takové podobě jak ji tedy známe z podmínek České republiky, zatěžuje uživatele silnic a dálnic, tedy ty subjekty, kteří provozují silniční motorová vozidla. Takto získané prostředky do veřejného rozpočtu jsou využívány zejména na výstavbu a údržbu silnic a dálnic na našem území. V současné době tedy není řešen ekologický aspekt negativní externalita produkce škodlivých látek, které vozidla svým provozem vypouštějí do ovzduší. Prostředkem k eliminaci škodlivých vlivů dopravy může být zdanění silničních motorových vozidel prostřednictvím silniční daně nebo registrační daně založené na emisích CO 2. Tento způsob zdanění silničních motorových vozidel je ve státech Evropské unie využívaným daňovým nástrojem. Aspekt emisí CO 2 může být zahrnut do jednorázových registračních daní, které mají přímý vliv na chování kupujícího, jelikož se tato daň promítne ihned do pořizovací ceny motorového vozidla a významnou roli hraje v okamžiku pořízení staršího vozidla (starší vozidlo = vyšší emise CO 2 a tím placení vyšší registrační daně). Tohoto daňového nástroje využívá 19 členských států Evropské unie. Česká republika daň registrační nevyužívá a s ní také dalších 7 členských států Evropské unie, mezi které patří Bulharsko, Německo, Estonsko, Lucembursko, Švédsko, Slovensko a Velká Británie. Ze zbývajících členských států Evropské unie vybírajících registrační daň u osobních motorových vozidel je tato daň u 12 z nich ovlivněna ekologickými aspekty resp. emisemi CO 2. Ekologický aspekt je pak v kombinaci například s objemem motoru jedním z kritérií určujícím výslednou daňovou povinnost při registraci osobního motorového vozidla viz Tab. 1. Tab. 1: Členské země s registrační daní využívající emise CO 2 Země Registrační daň Based on cc + age BELGIUM CO 2 emissions (Wallonia) CO 2 + Euro standards + fuel + age (Flanders) FINLAND Based on price + CO 2 emissions Based on CO 2 emissions FRANCE From 200 (141 to 145g/km) to 3,600 (above 250g/km) IRELAND Based on CO 2 emissions CYPRUS Based on cc + CO 2 9

10 LATVIA MALTA NETHERLANDS PORTUGAL Based on CO 2 emissions Based on price, CO 2 emissions, vehicle length Based on price + CO 2 emissions Based on cc + CO 2 emissions ROMANIA Based on cc + emissions + CO 2 SLOVENIA Based on price + CO 2 emissions Based on CO 2 emissions SPAIN From 4.75% ( g/km) to 14.75% (200g/km or more) Zdroj: ACEA (2012) Silniční daň je chápána jako periodicky se opakující daň uvalená zpravidla na vlastníka provozovatele motorového vozidla. V České republice, jak bylo uvedeno výše, jsou v rámci silniční daně zdaňována pouze vozidla sloužící k podnikatelským účelům, nicméně v rámci Evropské unie jsou běžně daněny i vozy v soukromém vlastnictví fyzických osob. Dle ACEA (2012) nepoužívají silniční daň vůbec pouze Estonsko, Litva, Polsko a Slovinsko, přičemž osobní motorová vozidla soukromých osob nejsou daněny ve Francii, České republice a na Slovensku. Jinými slovy v těchto třech zemích se silniční daň vztahuje pouze na podnikatelské subjekty. Silniční daň má schopnost ovlivňovat spotřebitele ve výběru vozidla a měnit jeho chování ve snaze k dřívější obměně staršího motorového vozidla za novější a tím pozitivně přispívat ke snižování průměrného stáří vozového parku v dané zemi. K tomu, aby silniční daň plnila environmentální aspekty, je nezbytné stanovit její základní mechanismus tak, aby skutečně podněcovala k nákupu environmentálně šetrnějších silničních motorových vozidel. Základem silniční daně v řadě států Evropské unie je stále některý z atributů motorového vozidla, jako je objem motoru či hmotnost. Členské státy, které zavedly zdanění na základě emisí CO 2, jsou často kritizovány za to, že jsou sazby daně stanoveny příliš nízko na to, aby motivovaly k obměně vozového parku. Na tyto připomínky však v posledních letech je reagováno a typickým příkladem je situace ve Velké Británii, kde od okamžiku zavedení environmentálního aspektu do systému silniční daně došlo ke zvyšování sazeb a zvyšování počtu pásem zdanění. Česká republika v současnosti disponuje určitým nástrojem, který má působit jako nástroj změny chování založeném na environmentálním aspektu. Jedná se o poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků na základě 37e Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který je uvalen na první registraci vozidel splňujících emisní limity EURO 0 až EURO 2. Toto opatření však nepředstavuje adekvátní nástroj pro podporu obnovy vozového parku u soukromých osob, a to například proto, že je zpoplatněna pouze první registrace. Pokud tedy je vozidlo splňující pouze emisní normu EURO 0 a EURO 2 prodáváno opětovně již další poplatek není hrazen. Je možno tedy stanovit, že hlavním nedostatkem tohoto poplatku je, že majitel starého vozidla není nijak motivován k obměně a není nijak postihnut za jeho provoz, pouze za případný nákup. Z tohoto důvodu by mohlo být zavedení silniční daně, kde základní tezí by byl cíl snížit průměrné emise vozového parku velmi úspěšný a mohlo by celý proces obměny vozového parku v České republice značně urychlit. Zavádění systémů zdanění osobních motorových vozidel dle emisí CO 2 má prokazatelné výsledky v zemích, kde tento systém zdanění již funguje. Jak uvádí Low Carborn Vehicle Partnership (2012) ve Velké Británii se počet automobilů v roce 2010 s nízkými emisemi CO 2 zdvojnásobil na více než 57 tisíc kusů oproti roku Jedná se právě o nejnižší sazby silniční daně, kde emise CO 2 jsou nižší než 100 g/km jízdy. Současně uvádí, že průměrné emise CO 2 ze všech nových osobních automobilů registrovaných v roce 2010 se snížili na 10

11 144,2 g/km tj. pokles o 4 % oproti stavu v roce 2009 a dokládá tak, že pokračuje zavedený trend snižování průměrné emise z nově registrovaných vozidel. Z členských států Evropské unie jich 10 využívá pro zdanění osobních automobilů silniční daní environmentální aspekt emisi CO 2. Tab. 2: Členské země se silniční daní založenou na CO 2 Země FINLAND IRELAND CYPRUS LUXEMBOURG NETHERLAND GERMANY PORTUGAL GREECE SWEDEN UNITED KINGDOM Silniční daň - osobní automobily CO 2 emissions/ Weight x days CO 2 emissions/ cylinder capacity Cylinder capacity, CO 2 emissions CO 2 emissions CO 2 emissions, weight CO 2 emissions Cylinder capacity, CO 2 emissions CO 2 emissions CO 2 emissions/ weight CO 2 emissions/ cylinder capacity Ze základního přehledu uvedeného v Tab. 2 vyplývá, že tyto členské státy při stanovení silniční daně využívají jako jednu z komponent hodnotu emise CO 2 produkovanou jednotlivými osobními motorovými vozidly. Jako jednotku znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, která následně plní funkci ekologizace silniční daně je zvolena ve všech členských státech právě emise CO 2, která je v současné době již měřitelná u každého nového osobního motorového vozidla a je tak vhodným nástrojem ekologizace silniční motorové dopravy. Závěr U jednotlivých systémů zdanění osobních motorových vozidel v členských státech Evropské unie můžeme nalézt řadu společných prvků v závislosti na cíli eliminace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v souvislosti s provozem osobních motorových vozidel. Konkrétním měřitelným aspektem negativního ovlivnění životního prostředí je zvolena produkce znečišťujících látek vyjádřených formou emise CO 2 u konkrétního osobního vozidla. V rámci těchto systémů platí základní rovnice spočívající v placení nižších sazeb silniční daně v přímé souvislosti s produkováním nižší emise CO 2, tedy vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Změna systému zdanění silničních motorových vozidel v České republice by měla tedy navázat na další státy Evropské unie, které již emise CO 2 do svých daňových systémů zavedly a přidaly se tak k plnění závazků z Kjótského protokolu usilujících mimo jiné o snížení vypouštěného škodlivého CO 2. V rámci nařízení ES č. 443/2009 bylo stanoveno, že průměrné emise CO 2 z nových automobilů států EU nepřekročí 120 g CO 2 /km do roku V roce 2006 Komise tento cíl pozměnila a zvýšila hranici na 130 g CO 2 /km do roku 2015 a 95 g 11

12 CO 2 /km do roku Pokud tedy Česká republiky nezahrne do silniční daně motiv k poklesu vozidel s vysokými emisemi, je jisté, že se ke stanovenému cíli nebude z důvodu uváděného průměrného věku vozového parku přibližovat. Emise oxidu uhličitého by měly být klíčovým kritériem zdanění v usilování o motivaci spotřebitelů k nákupu osobních automobilů s nižšími emisemi. Literatura ACEA, The Automobile Industry Pocket Guide [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z: < ACEA, Tax Guide 2012 Highlights [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: < >. ANDRLÍK, B Development of road tax collection in the years from in the Czech Republic. Acta Oeconomica et Informatica. v tisku. ISSN BONĚK, V., a kol., 2001: Lexikon daňové pojmy. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 626 s. ISBN LOW CARBORN VEHICLE PARTNERSHIP, Number of low carbon cars sold in the UK doubled in 2010 [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z: <http://www.lowcvp.org.uk/news/1613/searchresults/>. MINISTERSTVO DOPRAVY, Ročenka dopravy 2010 [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z: < https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2010/rocenka/htm_cz/index.html>. SDA-CIA, Znečišťování ovzduší provozem OA v ČR [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: <http://portal.sdacia.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1841&itemid=125>. SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU, Tisková informace č. 19/2012 [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: <http://www.autosap.cz/default2.asp?page={913a7ef1-1f57-4a99-8b52-f747d }>. Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Břetislav Andrlík, Ing., Ph.D., Katedra ekonomie, ekonomiky a managementu, Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., Bosonožská 9, Brno, 12

13 Faktory podmieňujúce rozšírenosť korupcie The factors determining prevalence of corruption Bašteková Andrea, Mikušová Meričková Beáta Summary The goal of this paper is to test the impact of selected factors on prevalence of corruption in selected countries. The subject of research is corruption and object of research is the sample of intentionally selected countries. Correlation analysis of data is used for testing the impact of selected factors on prevalence of corruption. Data are taken from databases of international organizations (Transparency International, The Economist Intelligence Unit, Heritage Foundation and UNDP). In regard of the goal and nature of the research, the methods of analysis, synthesis, abstraction, comparative analysis and correlation analysis are used. Keywords Corruption. Economic Freedom. Democracy. Human Development. Correlation analysis. Úvod Korupcia je v súčasnosti závažným problémom, ktorý nadobúda interdisciplinárny charakter. Korupcia nie je obmedzovaná žiadnymi hranicami a prejavuje sa vo všetkých typoch politických režimov či rôznych historických obdobiach. V niektorých krajinách sa o nej hovorí viac, v iných menej. Ak sa o korupcii nehovorí, neznamená to, že neexistuje. V minulom režime predstavovala korupcia spoločenské tabu a až v súčasnosti sa začalo hovoriť o jej celospoločenských, ekonomických, morálnych a iných dôsledkoch. Problém korupcie sa objavuje už v raných historických obdobiach, avšak ekonomický rozmer nadobúda až v polovici minulého storočia, kedy ju ekonómovia začali vnímať ako problém spôsobujúci ekonomické straty. V súčasnosti je korupcia vážnym problémom nielen vo väčšine verejných inštitúcií, ale aj významnou prekážkou sociálneho a ekonomického rozvoja krajín. Korupcia narúša prístup k verejným službám, má významný vplyv na ekonomický rast, deformuje proces rozhodovania o investíciách, znižuje verejné výdavky do oblastí ľudského rozvoja a v neposlednom rade vedie k neefektívnemu rozdeleniu sociálnych služieb. Korupcia má preto v celom svete spoločného menovateľa, a to snahu o jej zníženie. V rámci členských krajín je riešenie korupcie poznačené iniciatívou EÚ, ktorá z neho urobila jednu zo svojich najvyšších politických priorít nielen vo vzťahu k iným krajinám, ale aj smerom dovnútra. I napriek snahám o eliminovanie korupčného správania a prejavov korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života preukazujú štatistiky jej existenciu a značné rozšírenie. Značná časť výskumných prác v oblasti skúmania vzťahov rôznych faktorov a korupcie poníma korupciu ako príčinu a skúma jej vplyv na makroekonomické veličiny či ukazovatele socio-ekonomického rozvoja krajiny. Tento vplyv sa v mnohých prípadoch preukáže ako negatívny. Nový prístup, ktorý ponúkame v našom príspevku, spočíva v ponímaní korupcie ako dôsledku. Pozornosť venujeme vybraným faktorom z politickej, ekonomickej a spoločenskej oblasti a skúmame ich vplyv na mieru rozšírenosti korupcie vo vybraných krajinách. Prínos príspevku má základ v snahe o dokázanie, že korupcia nie je problémom len verejných inštitúcií, ale svojou podstatou vyplýva práve z politiky, ekonómie, ale aj spoločnosti samej. Korupcia je teda jedným z najaktuálnejších problémov súčasnosti, ktorým je nevyhnutné zaoberať sa a riešiť ho. 13

14 1. Cieľ a použité postupy Cieľom príspevku je testovanie vplyvu vybraných faktorov na rozšírenosť korupcie vo vybraných krajinách svetového hospodárstva. Predmetom skúmania je korupcia a objektom skúmania je výberový súbor krajín zostavený zámerným výberom tak, aby v ňom boli zastúpené krajiny s vysokou, strednou, ale aj nízkou mierou vnímania korupcie. Faktory, na ktoré sme sústredili pozornosť, pochádzajú z politickej, ekonomickej a spoločenskej oblasti života. Tieto faktory sme vybrali po preštudovaní zahraničnej aj domácej literatúry. Za politickú oblasť sme vybrali faktor miery demokracie. V súčasnosti sú krajiny sveta členené do štyroch skupín, a to krajiny s úplnou demokraciou, s nefunkčnou demokraciou, krajiny s hybridnými režimami a autoritárskymi režimami. Empirické výsledky ukazujú, že parlamentarizmus existuje spoločne s nižšou mierou korupcie, zatiaľ čo systém s veľmi vplyvnou funkciou prezidenta je vnímaný ako viac korupčný (Rose-Ackerman, 2006, s. 11). Toto vyjadrenie môžeme podložiť výskumnou prácou Gerringa a Thackera (2004), ktorí skúmali schopnosť parlamentných systémov potlačiť korupciu v porovnaní so systémom s výraznou mocou prezidenta, kde je právomoc rozdelená medzi zákonodarcov a prezidenta. Zistili, že parlamentné systémy sú spojené s nižšou mierou korupcie. K rovnakému záveru dospeli aj Lederman (2001) a Panizza (2001). Ekonomickú oblasť reprezentuje ukazovateľ ekonomickej slobody. Ekonomická sloboda vyjadruje taký stav, kedy sa všetky ekonomické subjekty voľne rozhodujú o svojich ekonomických aktivitách. The Heritage Foundation definuje ekonomickú slobodu ako situáciu, kedy vládne zásahy a obmedzenia v produkcii, distribúcii či spotrebe tovarov a služieb neexistujú, alebo sú minimálne do takej miery, aby si jednotlivci zachovali svoju slobodu v rozhodovaní. Chaufen (2012) prezentuje, že ribližne v čase, keď sa začal používať na meranie ekonomickej slobody Index ekonomickej slobody, bol zverejnený aj Index vnímania korupcie. Takmer súčasné vydanie oboch indexov umožnilo testovať závislosť korupcie od ekonomickej slobody a prvá empirická štúdia (A. Chaufen v spoluautorstve so sociológom E. Guzmánom) preukázala, že vyšší stupeň ekonomickej slobody vedie k nižšej miere korupcie. Často hovoríme, že korupcia má negatívny dopad na spoločnosť. Negatívnym dôsledkom korupcie s celospoločenskými dôsledkami je napríklad spomaľovanie procesu rozvoja krajiny a jej postup v rámci jednotlivých stupňov rozvinutosti. Tým, že korupcia znižuje verejné výdavky do oblastí ľudského rozvoja (zdravotníctvo, vzdelávanie), spomaľuje rozvoj spoločnosti v danej krajine. Ak sa pozrieme na vzťah korupcie a spoločnosti z druhej strany, dospejeme k záveru, že ide o vzájomne sa ovplyvňujúce premenné. Nielen korupcia negatívne vplýva na rozvoj spoločnosti, ale aj samotný stupeň rozvinutosti v krajine môže podnecovať mieru rozšírenosti korupcie. Výskumy preukázali, že práve obyvatelia menej rozvinutých krajín volia častejšie cestu úplatkov než obyvatelia hospodársky vyspelejších krajín. Podľa Transparency International siahne priemerný Keňan po úplatku 16-krát mesačne, a to z dôvodu zabezpečenia statkov pre bežný život (Global Corruption Report 2009). Faktor rozvoja spoločnosti bude reprezentovať spoločenskú oblasť a pre účely príspevku budeme pod ním rozumieť stupeň rozvinutosti spoločnosti v danej krajine. Výskumnú otázku o vzťahu medzi vybranými faktormi a korupciou overujeme v práci štatistickými metódami (korelačnou analýzou). V rámci korelačnej analýzy skúmame prostredníctvom mnohonásobného koeficientu korelácie, ako vplývajú všetky tri faktory na korupciu spoločne. Korelačná matica nám naopak preukáže, ako vplýva na korupciu každý faktor zvlášť. Toto nám umožní identifikovať faktor, ktorý v najväčšej miere podnecuje rozšírenosť korupcie. 14

konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu 31. května 2012 Jihlava

konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu 31. května 2012 Jihlava konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu 31. května 2012 Jihlava Recenzenti: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Věra Nečadová Ing. Vladimír Křesťan Ing. Bc. Ota Kovář, CSc. doc. Ing.

Více

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2011

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2011 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2011 Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pod záštitou rektora SVŠE prof. PhDr. Kamila Fuchse, CSc. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Hradecké ekonomické dny 2011

Hradecké ekonomické dny 2011 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2011 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 1. a 2. února 2011 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus 2011

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Sborník referátů z mezinárodního semináře kateder financí, konaného u příležitosti 10.

Více

Series D. Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration

Series D. Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Series D Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration

Více

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference dopředného mikropohledu, daňový klín, náklady na kapitál, efektivní marginální daňová sazba, efektivní průměrná daňová sazba, spotřební daně, ekologické daně, daň ze zemn ího plynu, daň z pevných paliv,

Více

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila

Více

Recenzenti příspěvků: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Technická spolupráce na sborníku: Lenka Kučerová

Recenzenti příspěvků: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Technická spolupráce na sborníku: Lenka Kučerová Recenzenti příspěvků: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Technická spolupráce na sborníku: Lenka Kučerová Sborník byl vydán s podporou prostředků z Rozvojového projektu 2006 č.

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 1/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 1/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 1/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou další číslo vědeckého časopisu VŠKE,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

The XI th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance

The XI th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance The XI th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance University of Economics, Prague 7. - 8. 4. 2006 University of Economics, Prague 2006 ISBN 80-245-1032-4 The XI th

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA. Sborník z konference GLOBALIZACE A REGIONALIZACE MEZI VLÁDNÍ POLITIKOU A TRŽNÍM PROSTŘEDÍM

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA. Sborník z konference GLOBALIZACE A REGIONALIZACE MEZI VLÁDNÍ POLITIKOU A TRŽNÍM PROSTŘEDÍM VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Sborník z konference GLOBALIZACE A REGIONALIZACE MEZI VLÁDNÍ POLITIKOU A TRŽNÍM PROSTŘEDÍM Praha 4. 11. 2011 Tato publikace je souborem příspěvků z konference Vysoké

Více

Ekonomické znalosti pro tržní praxi

Ekonomické znalosti pro tržní praxi Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie Ekonomické znalosti pro tržní praxi Kolektiv autorů Olomouc 2009 Editor: Jaroslava Kubátová Recenzenti příspěvků: Doc. Mgr.

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

Sborník příspěvků. Aktuální otázky sociální politiky 2009 teorie a praxe. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Sborník příspěvků. Aktuální otázky sociální politiky 2009 teorie a praxe. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubice Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní

Více

Základy IDS Slovensko-české vydanie Elektronické mýtne systémy

Základy IDS Slovensko-české vydanie Elektronické mýtne systémy ROČNÍK/YEAR XII Zvláštne vydanie ITS Bratislava 07 INFORMATIKA KOMUNIKÁCIE PODNIKANIE INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Charakteristika dopravnej telematiky Cesta k hodnocení účinnosti ITS Řešení datového

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica. číslo 2 / ročník III / 2008. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica. číslo 2 / ročník III / 2008. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica číslo 2 / ročník III / 2008 Opera Collegii Karel Engliš PASPORTNÍ EVIDENCE HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU A (NÁKLADY ROZVOJE) SOUČASNÝ VÝVOJ

Více

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni) Milan Žák (Ed.)

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni) Milan Žák (Ed.) ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni) Milan Žák (Ed.) Editor: Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Recenzenti: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Doc. Ing. Miroslav

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

7. 8. 6. 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

7. 8. 6. 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze KONFERENCE Š KOLŠKE HO MANAGEMENTU 7. 8. 6. 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU Centrum

Více

KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012. Editor sborníku: Ladislav Šiška. Vydala: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012 Náklad: 100 ks

KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012. Editor sborníku: Ladislav Šiška. Vydala: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012 Náklad: 100 ks Konference KONKURENCE Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012

Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012 2012 2012 Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012 2012 2012 2012 sborník 2012 příspěvků z konference Sborník příspěvků z konference Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012, kterou pořádala společnost Scio

Více

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference)

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference) VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2012 Ludmila Půbalová a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních

Více

ISSN (Online) 1805-6873

ISSN (Online) 1805-6873 ISSN (Print) 1805-1391 ISSN (Online) 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor:

Více

PROBLEMATIKA DANÍ A POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍJMOVOU STRANOU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROBLEMATIKA DANÍ A POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍJMOVOU STRANOU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PROBLEMATIKA DANÍ A POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍJMOVOU STRANOU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TAXES AND FEES IN THE CONTEXT WITH INCOME OF THE STATE FUND FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE Pavla

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Přehled nástrojů regulace dopravního chování 2.3 projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine

mimořádné vydání Media4u Magazine 7. ročník X2/2010 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován

Více