Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16"

Transkript

1 Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Jana Masaryka 16/64, Praha 2 tel/fax: , IČ: o činnosti a hospodaření Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16 ve školním roce 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole a školském zařízení 2. Výroční zpráva o činnosti ZŠ 3. Výroční zpráva o činnosti DDŠ 4. Výroční zpráva o činnosti SVP 5. Zaměstnanci ve školním roce 2013/ Základní údaje o hospodaření DDŠ, SVP a ZŠ 7. Aktivity a prezentace DDŠ, SVP a ZŠ na veřejnosti, mimoškolní aktivity 8. Výsledky kontrolní činnosti v DDŠ, SVP a ZŠ 9. Evaluace výchovně vzdělávací činnosti ve školním roce 2013/2014 Příloha I - Popis poskytovaných služeb počty žáků a dětí ve školním roce 2013/2014 Příloha II - Organizační struktura DDŠ, SVP a ZŠ Příloha III - Údaje o hospodaření DDŠ, SVP a ZŠ, Praha 2 Příloha IV Výsledky kontrol ČŠI Pohled do DDŠ

3 1. Základní údaje o škole a školském zařízení 1.1 Charakteristika školy a školského zařízení stav k Název zařízení: Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Sídlo zařízení: Jana Masaryka 16/64, Praha 2 Tel/fax: , Adresy pro dálkový přístup: IČ: Identifikátor zařízení: Zřízení školského zařízení: 1. ledna 1997 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 Předmět hlavní činnosti: Školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy - výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, preventivě výchovná péče a výchovné poradenství ve středisku výchovné péče. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola. Vedení DDŠ a ZŠ: PhDr. Jan Smolka ředitel, vedoucí SVP Marie Troníčková statutární zástupce ředitele Mgr. Marek Plachý vedoucí vychovatel Ing. František Soudil ekonom, vedoucí provozního úseku Školská rada: v souladu se z.č. 561/2004 Sb. a volebním řádem vydaným MŠMT pod č.j / byla ustavena jako tříčlenná. Školskou radu ZŠ při DDŠ Praha 2 tvoří: Mgr. Jitka Procházková - předseda Mgr. Jitka Syrůčková místopředseda, Mgr. Marek Plachý Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou Základní školy při DDŠ Praha 2 dne Součásti školského zařízení (ve školním roce 2013/2014): Základní škola kapacita 30 žáků - IZO: Dětský domov se školou kapacita 30 dětí - IZO: Středisko výchovné péče ambulantní oddělení - IZO:

4 2. Výroční zpráva o činnosti základní školy při DDŠ Dlouhodobý vzdělávací plán základní školy při DDŠ vychází z platných vzdělávacích programů s přihlédnutím ke specifikům vyučování v odděleních a prostorovým či technickým možnostem zařízení. Vzdělávací plán je rozveden a konkretizován ve školním vzdělávacím programu Škola pro život. Školní vzdělávací program ve všech ohledech respektuje věkové a osobnostní (resp. zdravotní) specifika žáků, jejich speciální vzdělávací potřeby a pedagogicko-psychologické či didaktické zásady edukativního procesu. Vzdělávacím cílem školy při DDŠ je: vytvářet a posilovat sociální dovednosti a klíčové kompetence žáků, vést žáky k osvojení vědomostí předepsaných učebními plány a vzdělávacími programy, k jejich aktivnímu využívání při výuce i v běžném životě, budovat vztahy ve vrstevnické skupině, utvářet pozitivní vztahy k autoritě učitele, připravovat žáky k volbě budoucího povolání, motivovat je pro tuto volbu, zdůrazňovat význam vzdělání a práce jako prostředku k sociálně akceptovatelnému způsobu života, standardními i alternativními vyučovacími metodami napravovat mnohdy negativní vztah dětí ke školní práci jako celku. Rozdělení vyučovacích předmětů mezi učitele DDŠ respektuje jejich kvalifikaci, osobní dispozice a zájmy, bere v úvahu technické možnosti DDŠ. Příprava na vyučování probíhá za součinnosti učitelů a vychovatelů DDŠ, pracuje s modelem běžné rodiny. Žáci jsou vedeni k utváření pocitu zodpovědnosti za svou práci a svěřené pomůcky, toto vše s přihlédnutím ke specifikům života ve školském zařízení a s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků. Hodnocení probíhá klasifikačními stupni, je obohacené o výrazný prvek motivace. Komunikace s rodiči probíhá formou osobních konzultací a třídních schůzek. Termíny třídních schůzek jsou k dispozici počátkem školního roku, s rodiči je projednává sociální pracovnice. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována maximálně možná individuální péče. Počty žáků v jednotlivých třídách vychází z platných předpisů a Vnitřního řádu DDŠ Praha 2. Obvykle bývají třídy naplněny do počtu 10 - ti žáků.

5 2.1 Základní informace o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Viz oddíl 1.1 zprávy. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Viz oddíl 1.1 zprávy. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. Viz oddíl 5 zprávy. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Do školy přijímá ředitel DDŠ na základě svého rozhodnutí. Přijímány jsou děti umísťované do DDŠ soudy na návrh příslušného OSPOD (místně příslušného sociálního odboru) nebo diagnostickými ústavy. Zápis do školy není organizován. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií. Výsledky vzdělávání žáků jsou sumou jednotlivých hodnocení žáků, naplnění očekávaných výstupů a vytvoření klíčových kompetencí. Výsledky vzdělávání úzce souvisí s plněním programů rozvoje osobnosti jednotlivých dětí. Celkově lze za pozitivní výsledek vzdělávání považovat ukončení školní docházky dítěte a jeho přijetí na střední školu (civilní nebo při výchovném ústavu) viz příloha I. Velkým úspěchem je návrat dítěte do původní rodiny zrušením ústavní výchovy, čímž ZŠ a DDŠ často naplňuje plán sanace rodiny dítěte. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů na všech úrovních, tj. primární, sekundární i terciální, prochází všemi aktivitami dětského domova se školou. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Viz oddíl 5 zprávy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Viz oddíl 7 zprávy. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Viz oddíl 8 zprávy. Základní údaje o hospodaření školy. Viz oddíl 6 a příloha III zprávy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.

6 Individuálně se ZŠ ani DDŠ do rozvojových programů ve školním roce 2013/2014 nezapojily. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Probíhá naplňování plánu DVPP účastí pedagogů na akreditovaných školeních, témata si volí ve svém osobním plánu vzdělávání. Kolegyně učitelka studuje kvalifikační studijní program celoživotního vzdělávání - obor speciální pedagogika, čímž si doplňuje kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ZŠ a zvláště DDŠ se pravidelně zapojuje do projektů nadačních fondů nebo je příjemcem darů. V tomto školním roce byl přínosem zejména dar od Pražské energetiky a.s. Jsme příležitostnými příjemci grantového programu Nadační fond Albert dětem, který podporuje talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V rámci projektu bylo financováno vzdělávání i volnočasové aktivity studentů, pobyty a kurzy pro sportovně nadané děti. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. V ZŠ ani DDŠ nepůsobí odborová organizace. DDŠ je aktivním kolektivním členem Asociace náhradní výchovy. 2.2 Přehled realizovaných vzdělávacích programů Výuka v Základní škole při DDŠ Praha 2 probíhala podle vzdělávacích programů schválených MŠMT: RVP ZV a RVP ZV příloha LMP jako podklad pro ŠVP Škola pro život. Dotace hodin jednotlivých předmětů byly stanoveny a rozvrhy tříd sestaveny s ohledem na vyučování v odděleních a na další specifika provozu. Dotace hodin jsou v souladu s uvedenými vzdělávacími programy. Disponibilní dotace byla využita zejména pro výuku informatiky, společenského semináře (viz podpora sociální a komunikačních kompetencí žáků), řečové výchovy, dále rodinné a občanské výchovy. Druhý cizí byl nahrazen posílením výuky prvního cizího jazyka (konverzací v anglickém jazyce). Rozvrh školy byl v průběhu školního roku flexibilně upraven z důvodu efektivního využívání kapacity DDŠ a tím i ZŠ.

7 3. Výroční zpráva o činnosti dětského domova se školou Dětský domov se školou Praha 2 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti s různými formami sociální narušenosti, obvykle ve věku druhého stupně základního vzdělávání a ve věku středního vzdělávání v tzv. prodloužené péči viz 13 odst.6.z.č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Děti jsou do zařízení umisťovány soudy nebo prostřednictvím diagnostických ústavů, jsou především z pražského a středočeského regionu. Důvodem umístění jsou speciální vzdělávací potřeby dítěte, obvykle v kombinaci s dalšími faktory jako je rizikové chování, ohrožení sociálně nežádoucími jevy, poruchy chování a emocí, narušený vztah ke vzdělání či k okolí, popř. nevhodné rodinné prostředí anebo narušené vztahy v rodině. Konkrétní obraz klienta většinou tvoří kombinace výše uvedeného. Přednostně jsou do DDŠ Praha 2 umisťovány děti, u kterých je žádoucí intenzivní spolupráce s jejich rodinami. Od této skutečnosti se odvíjí značná část speciálně-pedagogické reedukační a resocializační práce. DDŠ Praha 2 je nepřetržitým provozem. Výuku zajišťují učitelé základní školy. V mimoškolních časech s dětmi pracují odborní vychovatelé se speciálně-pedagogickou kvalifikací (vyváženě muži a ženy), jejichž úkolem je skloubit výchovně-vzdělávací nebo terapeutické postupy a složky výchovy. Noční službu zajišťují vychovatelé a asistenti pedagoga. Každá rodinná skupina má tři skupinové vychovatele. Koordinací činností na internátě DDŠ je pověřen vedoucí vychovatel. Spolupráci s rodinami dětí realizují sociální pracovnice, speciální pedagožky, ředitel a vedoucí vychovatel, resp. vychovatelé a učitelé. Celkem DDŠ zaměstnává 16 pedagogických a 7 nepedagogických pracovníků. Kapacita zařízení je 30 dětí, tj. 3 rodinné skupiny po osmi dětech a děti z různých důvodů pobývající mimo zařízení (dočasně v rodině, ve zdravotnických zařízeních, apod.). 3.1 Základní informace o výchovně vzdělávací činnosti DDŠ realizuje intervenční a reedukační programy pro děti s rizikovým chováním a diagnostikovanými poruchami chování. Polohu zařízení v centru města využívá odborný tým k intenzivní spolupráci s rodinami dětí. Cílem speciálně-pedagogického působení je návrat dětí do původní rodiny po absolvování reedukačního pobytu. Délka pobytu je různá, podobně jako jsou různé příčiny a okolnosti umístění, v průměru se pohybuje kolem dvou let. Věk umístěných dětí se i nadále posouvá směrem nahoru, přibývá žáků na konci základního vzdělávání a navštěvujících střední školy. S dětmi bylo před umístěním do DDŠ obvykle odborně pracováno (OSPOD, PPP, SVP, zdravotnická zařízení aj.), přesto k umístění ke konci povinné školní docházky dochází. K odborné intervenci ve výchovném zařízení dochází u těchto dětí mnohdy pozdě, tj. v době, kdy na dlouhodobé projevy sociální narušenosti nasedají další chronické poruchy chování (záškoláctví, agresivita, útěky z domova, zneužívání návykových látek). Nadále úspěšně probíhá projekt odloučené skupiny v běžné bytové zástavbě (BYT LEGEROVA), kde je realizován sociálně tréninkový (integrační) program pro chlapce a dívky, kteří se připravují na ukončení ústavní výchovy nebo návrat do své rodiny. Jedná se o žáky SŠ i ZŠ. V popisovaném školním roce byl zaznamenán nárůst zneužívání návykových látek, průběžně řešíme výchovné problémy spojené se zneužíváním konopných produktů a životním stylem

8 s tím spojeným. Pokračovala proto spolupráce s příslušnými zdravotnickými zařízeními, zvláště s Dětským a dorostovým detoxifikačním centrem v nem. Pod Petřínem a s dalšími specialisty. Systematické řešení problematiky zneužívání návykových látek dětmi je v době po novele občanského zákoníku komplikované, a to díky mnohdy zdlouhavému přemísťování dětí soudy do specializovaných zařízení (např. do výchovně léčebných skupin výchovných ústavů). V tomto školním roce nebyl nijak významný počet útěků dětí ze zařízení. Jedná se spíše o opakované či dlouhodobé útěky jednotlivců. Děti se na útěcích dopouštěly prokázané trestné činnosti spíše v ojedinělých případech. Trestná činnost na dětech též nebyla významným jevem. Činnost internátu DDŠ Praha 2 se řídila Ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2013/2014 a z něj vycházejících měsíčních a týdenních programů výchovně - vzdělávací činnosti. Závaznými dokumenty jsou Vnitřní řád a Metodické postupy DDŠ Praha Dlouhodobý plán výchovně - vzdělávací činnosti V mnoha ohledech navazovala výchovně vzdělávací činnost DDŠ na minulé školní roky, ve kterých došlo k zásadním změnám. Základní koncepční záměry DDŠ Praha 2 pro školní rok 2013/2014 Definování vhodných dětí pro resocializační působení - orientace na děti z Prahy a z blízkého okolí, intenzivní spolupráce s rodinami. Využívání možností koedukovaného zařízení. Prohlubování komunitních principů a podpora týmové spolupráce jednotlivých rodinných skupin. Zaměření na profesní přípravu - výběr vhodných učebních a studijních oborů. Aplikace moderních pedagogických, psychologických či terapeutických přístupů. Prodloužená péče - specifické pedagogické a organizační postupy vhodné pro tuto věkovou skupinu, sociálně tréninkové programy a pomoc při integraci dětí do běžného života. Programy prevence sociálně nežádoucích jevů a zneužívání návykových látek. Nabídka životních alternativ formou volnočasových aktivit, sebezkušenostních programů a zážitkové pedagogiky.

9 4. Výroční zpráva o činnosti střediska výchovné péče Ambulantní oddělení - SVP DVOJKA SVP DVOJKA poskytuje preventivně výchovnou péči a pomoc dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování a negativními projevy v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalšího problémového chování s cílem přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte a jeho soužití s dalšími členy rodiny. Klademe důraz na spolupráci s celou rodinou, chceme zachovat a posílit rodinné vazby a zamezit odloučení dítěte z jeho rodinného prostředí (citového i reálného v situaci nařízení ústavní výchovy). V případě složitého rodinného systému se snažíme vyjednat podmínky soužití, které jsou v nejlepším zájmu dítěte. Středisko poskytuje také konzultace, odborné informace a pomoc rodičům a dalším osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a sociálním pracovníkům/cím, výchovným poradcům nebo metodikům prevence. Středisko výchovné péče může poskytovat tyto služby (pozn. A = služba je v popisovaném období aktivní): jednorázové poradenské intervence (A); systematická individuální práce s klientem (A); systematická práce s rodinou (A); skupinové činnosti s klienty; služby zákonným zástupcům nezletilého klienta (A); spolupráce se školami poradenství pro pedagogy (A), intervenční programy pro třídní kolektivy spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (A); spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (A); spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování dětí a mládeže (A).

10 Údaje o práci SVP v období od (zahájení činnosti) Ambulantní oddělení střediska poskytovalo své služby formou konzultací, terapeutických a poradenských schůzek a to individuálním klientům, rodinám i individuálně jen rodičům, dále pedagogům či sociálním pracovníkům/cím. Věnovali jsme se také speciálně-pedagogickým vyšetřením a diagnostice, individuálním výchovným plánům klientů, vypracovávali jsme odborné zprávy pro školy a školská zařízení, orgány sociálně právní ochrany dětí a soudy. Závěrečné zprávy byly klientům předávány při ukončení dlouhodobé spolupráce. Ve středisku proběhlo několik případových konferencí. Ve školním roce 2013/2014 jsme prozatím nepracovali s třídními kolektivy. Evidovaní klienti celkem 65 Klienti školního věku 39 z toho: I. stupeň ZŠ 11 II. stupeň ZŠ 18 ze střední školy 10 spolupracující rodiče 26 Hlavní důvody příchodu klienta do SVP Nejčastějším důvodem příchodu klienta do SVP byly rodinné problémy. U rodinných problémů se jednalo o nerespektování rodičovské autority, konflikty mezi rodiči a dětmi, konflikty v rodině v důsledku partnerských neshod, rozvodové a porozvodové situace v rodině. Školní problematika zahrnovala obvykle školní nekázeň, nerespektování autority učitele, specifické poruchy učení a chování, neplnění školních povinností a školní docházky, šikanování, drobné krádeže ve škole apod. Klienti přicházeli i kvůli osobnostním problémům - nejčastěji kvůli potížím při zvládání náročné životní situace, vývojovým krizím, obtížím v komunikaci s vrstevníky, rodiči a dalšími dospělými autoritami. Důvod zneužívání návykových látek byl obvykle spojen s dalšími důvody příchodu do střediska. Většina klientů, u kterých dochází ke zneužívání návykových látek, přichází zpravidla s jiným problémem, nejčastěji s potížemi v rodině a ve škole, přesto se v pěti případech jednalo o hlavní důvod příchodu do střediska. Iniciátor příchodu do střediska Nejčastějším iniciátorem příchodu klienta bylo oddělení sociálně právní ochrany dětí, rodina klienta, škola, dále pak klient sám, školské poradenské pracoviště, ve třech případech soud.

11 Počet odborných pracovníků SVP Pedagogičtí pracovníci Fyzických Přepočteno Od , 2 Výhled ,7 Spolupráce se školami, další metodická a konzultační činnost SVP DVOJKA nabízela spolupráci a pomoc školám. Jednalo se zejména o konzultace s pedagogy klientů nebo pozorování klienta v prostředí školy a následná doporučení pro speciálně pedagogickou práci s ním. Součástí naší práce je také poradenská a metodická činnost pro pedagogy a metodiky prevence. Ve školním roce 2013/14 proběhlo také několik konzultací na sociálních odborech příslušných městských úřadů (odd. OSPOD). Konzultace obvykle zahrnovaly odborné poradenství při řešení situace klientů v péči SVP DVOJKA nebo vzájemné sdílené postupů a doporučení. Další odborná činnost pracovníků SVP Lektorská činnost - Bloky vzdělávacího semináře zaměřené na práci s třídními kolektivy nebo problémovými žáky v rámci koordinačních schůzek metodiků prevence - Bloky vzdělávacího semináře zaměřené na práci DDŠ a SVP v rámci specializačního studia pro metodiky prevence, PPP pro Prahu 1,2 a 4 Kurzy, výcviky, semináře: - Komplexní výcvik v rodinné terapii - zahájen v srpnu pracovnice - Práce pod supervizí (zejména případové studie) Evaluace aktivit SVP ve školním roce 2013/2014 Od evidovalo SVP DVOJKA 65 klientů, kterým poskytlo cca 300 osobních konzultací. Na ně navazovaly další formy spolupráce (telefonické poradenství, návštěvy ve školách a dalších místech, metodické konzultace, případové konference). Poskytováním ambulantních služeb střediska výchovné péče rozšiřujeme služby školského zařízení pro výkon ústavní výchovy tj. dětského domova se školou. Díky poloze budovy SVP mohou být tyto služby poskytovány zcela odděleně.

12 Tímto rozšířením se připojujeme k metodickému záměru MŠMT a jeho důrazu na preventivní aktivity, v tomto případě selektivní a indikované primárně preventivní aktivity. Poloha našeho SVP a současné trendy péče o ohrožené děti jsou faktory, které působí jako důležitý předpoklad zájmu o námi nabízené služby. Naším vkladem do tohoto procesu je kvalita práce, důraz na další vzdělávání a profesní rozvoj, do značné míry i zúročení zkušeností z práce v dětském domově se školou současně s dalšími lektorsko-metodickými aktivitami pro jiné subjekty (viz letitá spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami a NNO v regionu). 5. Zaměstnanci DDŠ, SVP a ZŠ ve školním roce 2013/ Pedagogičtí pracovníci - DDŠ PhDr. Jan Smolka ředitel Mgr. Marek Plachý vedoucí vychovatel, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jitka Syrůčková speciální pedagožka (část pracovního úvazku), výchovná poradkyně Vychovatelé/ky skupiny CHLAPCI: Mgr. Tomáš Pokorný, Mgr. Martin Seidl Trousil, Helena Suchá Vychovatelky skupiny DÍVKY: Mgr. Renáta Novotná, Bohumila Valtová, Bc. Miroslava Urbanová Vychovatelé/ky skupiny BYT LEGEROVA: Mgr. Kateřina Pěkná (část školního roku), Mgr. David Sladký, Mgr. Michaela Kovářová 5.2 Pedagogičtí pracovníci - ZŠ Mgr. Jitka Procházková, Mgr. Ivana Pejřimovská, Libor Soukup Mgr. Kateřina Pěkná (část úvazku) - učitelé 5.3. Pedagogičtí pracovníci SVP PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagožka a terapeutka Mgr. Jitka Syrůčková speciální pedagožka (část pracovního úvazku) a terapeutka Mgr. Jakub Kuchař - psycholog 5.4 Nepedagogičtí pracovníci Marie Troníčková sociální pracovnice, statutární zástupce ředitele Ing. František Soudil ekonom, vedoucí provozního úseku Milada Králová hospodářka a referentka provozního úseku (vč. školní jídelny) Eliška Horňáková, Věra Kaupová kuchařky Pavel Vodenka údržbář, domovník Ludmila Ondráčková provoz oděvů a prádla

13 5.5 Personální situace, další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Plán DVPP byl realizován tematicky zaměřenými kurzy a školeními, pravidelnými semináři odborné podpory vč. supervizního posouzení práce týmu i jednotlivců. Tři vychovatelé byli frekventanty dlouhodobého výcvikového kurzu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží organizovaného Pedagogickou fakultou UK. Speciální pedagožka SVP začala dlouhodobý výcvik v rodinné terapii. Důležitým tématem plánu DVPP bylo nalezení vhodných vysokých škol, případně dalších poskytovatelů akreditovaného celoživotního vzdělávaní, pro doplnění kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky podle zákona o pedagogických pracovnících. Skloubit studium při zaměstnání s náročnou prací a soukromým, resp. rodinným, životem je téma přesahující běžný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zvláště když v jiných resortech, které pomáhají ohroženým dětem (např. sociální oblast), nejsou kvalifikační požadavky nastaveny tak přísně jako ve speciálním školství. V současné době je pouze jeden pedagog zařízení, který nesplňuje náležitosti uvedeného zákona nebo nestuduje pro doplnění kvalifikace. Personální situace byla v tomto školním roce stabilizovaná. Došlo k obměně na pozicích vychovatelů, jednalo se o změnu v souvislosti s plánovaným zahraničním pobytem a rodinnými důvody. Tým nově vzniklého SVP byl tvořen z odborných pracovníků DDŠ a následně doplněn o nově příchozího psychologa. Pro uvedené kolegy je oblast preventivně výchovné péče a výchovného poradenství odbornou výzvou a profesním rozvojem. 6. Základní údaje o hospodaření školy a školského zařízení Ve školním roce 2013/2014 bylo standardně dbáno na kvalitu ubytovacích a vzdělávacích podmínek dětí. Úsporná rozpočtová opatření se jich dotkla spíše v rovině výchovného působení či změn v programu rodinných skupin (důraz na finanční gramotnost dětí a enviromentální výchovu). Týmem DDŠ je podporována zážitková pedagogika v tuzemské přírodě, pravidelně probíhají víkendové výjezdy rodinných skupin do turistických chat a ubytoven - dochází tak ke spojení finanční úspory a pedagogického záměru. V průběhu školního roku proběhlo v areálu DDŠ několik oprav a modernizací, velkou akcí byla oprava fasády budovy B vč. zateplení. Z vlastních zdrojů, přidělené dotace a pojistného plnění byl po havárii opraven a zmodernizován pavilon Školičky. V tomto školním roce byl vybaven nábytkem a začal sloužit jako provozní zázemí pro ambulantní oddělení střediska výchovné péče. Vlastník větší části užívaného objektu, Magistrát hl. m. Prahy, i zřizovatel DDŠ MŠMT ČR, vytváří výborné životní podmínky dětí a zázemí pro pedagogickou práci s nimi. Velmi si vážíme spolupráce s Městskou částí Praha 2, která nám pronajímá obecní byt, ve kterém je realizován integrační program BYT LEGEROVA. V závěru účetního období roku 2013 DDŠ zapojil finanční fondy příspěvkové organizace v některých částech rozpočtu, jinde bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku a tím určité provozní rezervy. DDŠ průběžně sestavoval vyrovnaný rozpočet, hospodaření proběhlo

14 v souladu s rozpočtovými pravidly a platnými předpisy. Kvartální i celoroční účetní závěrky roku 2013 a 2014 ukázaly na rostoucí náklady, především v oblasti spotřeby energií, potravin a dalšího materiálu. Další příčinou zvýšených nákladů bylo zajišťování kvalitní odborné péče dětem kvalifikovaným týmem pedagogů. Konkrétní vyjádření příjmů a nákladů DDŠ ve školním roce 2013/2014 je obsaženo v Příloze III. 7. Aktivity a prezentace DDŠ, SVP a ZŠ na veřejnosti, mimoškolní aktivity Školské zařízení, jakým je dětský domov se školou, funguje jako celek. Mimoškolní aktivity se prolínají se školní prací dětí a naopak. Základem jsou činnosti obsažené ve školních vzdělávacích programech a plánech výchovně - vzdělávací činnosti. Prezentace DDŠ probíhá zejména na komunální či komunitní úrovni. Chceme být součástí života Prahy 2. Vážíme si dobrých sousedských vztahů, což platí pro skupinu BYT LEGEROVA, ale i pro areál v ulici Jana Masaryka. V průběhu školního roku proběhlo několik projektových dní. Realizátory byli učitelé základní školy. Zvláště si vážíme partnerské spolupráce s dětmi i pedagogy Jedličkova ústavu. Děti se se svými vychovateli a učiteli zapojovaly do různých soutěží a projektů. Jednalo se zejména o různé ekologické a environmentální aktivity (soutěž v třídění odpadu, ornitologický projekt). V projektu FÍHA - DÝHA jsme získali ocenění a výrobky dětí jsou prezentovány na veřejných prostranstvích. Součástí ročního výchovně-vzdělávacího plánu DDŠ je příprava na různé soutěže a olympiády škol a školských zařízení. DDŠ se zúčastnil přehlídky umělecké tvořivosti pořádané DDŠ Býchory. Sportovní dovednosti děti prezentovaly na zimní olympiádě na šumavské Kvildě. Letní sportovní soutěž zaměřená na atletiku proběhla v Chrudimi, dále děti s vychovateli navštívily sportovní turnaj netradičních sportů v Chrudimi a Býchorech aj. Zimní lyžařský pobyt z úsporných důvodů neproběhl, letní pobytové akce byly zorganizovány na Českolipsku (červenec 2014) a v okolí Domažlic (srpen 2014). Tento školní rok bylo realizováno mnoho akcí zážitkové pedagogiky, zejména zátěžové víkendové turistické pobyty. Skupiny dětí vyjížděly se svými vychovateli/kami do trampských podmínek trénovat týmovou souhru a posilovat fyzickou i psychickou odolnost. 8. Výsledky kontrolní činnosti v DDŠ, SVP a ZŠ Ve školním roce 2013/2014 proběhla v DDŠ inspekční i kontrolní činnost ČSI s velmi dobrými výsledky. Tematické kontroly jiných subjektů byly zaměřeny na protipožární prevenci a platby pojistného za zaměstnance. Průběžně v DDŠ probíhá kontrolní činnost Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2. V žádném z bodů kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 9. Evaluace výchovně - vzdělávací činnosti ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 byla využívána cílová kapacita tří rodinných skupin. Menší naplněnost podzimních měsíců je dána odchody dětí, které ukončily povinnou školní

15 docházku a vrací se do péče svých rodičů nebo jsou na přelomu starého a nového školního roku přemísťovány do výchovných ústavů. Za dobu pobytu v DDŠ se často daří řešit i rodinnou situaci dítěte. To se vrací do stabilnějšího rodinného prostředí, popř. má pobyt v zařízení funkci nabrání sil rodičů do další péče. Ve zvláště složitých případech DDŠ iniciuje svolání případových konferencí, což se ukazuje jako vhodná metoda vedoucí k vyjasnění stanovisek a očekávání všech stran. Chlapci a děvčata v tzv. prodloužené péči, kteří pobývají v DDŠ a docházejí do středních škol mimo zařízení, jsou z pohledu pedagogických přístupů specifická skupina. Jedná se o práci s jinou věkovou a zájmovou vrstevnickou skupinou, vyžadující rozdílné a velmi individuální pedagogické působení. Tito chlapci a děvčata jsou obvykle zapojeni do sociálně tréninkového programu skupiny BYT LEGEROVA. Všichni vycházející žáci byli přijati na střední školy. Jsme si vědomi jisté relativity tohoto kriteria. Naším cílem je vybrat a vytvořit takové vzdělávací podmínky, které umožní dětem, mnohdy dlouhodobě školně neúspěšným, návrat do běžného vzdělávacího procesu a udržení se v něm - bez předčasného ukončení střední školy. Tento školní rok bylo ve srovnání s předchozími lety méně dětí přemístěno do výchovných ústavů nebo trvale propuštěno do rodin, žáci středních škol zůstávají v péči DDŠ nebo jsou na dlouhodobých propustkách do rodin. Jsme tak schopni provázet děti, které se na prostředí DDŠ zadaptovaly koncem základního vzdělávání i při jejich nástupu na střední školy. Jejich nejlepším zájmem je, aby zůstaly v péči DDŠ a v blízkosti bydliště rodičů. Ve spolupráci s rodiči dětí a jejich kurátory následně plánujeme vhodný termín návratu do rodiny. Děje se tak obvykle při splnění základních podmínek: respektování rodičovské autority dítětem, minimalizace problémového či rizikového chování, úspěšná docházka do střední školy. Při splnění zmíněných podmínek dochází ke zrušení ústavní výchovy na žádost rodičů před dovršení osmnáctého roku nebo dítě pobývá mimo DDŠ formou dlouhodobého pobytu v rodině. Většina dětí svou situaci po ukončení pobytu ustojí. Procento bývalých klientů, kteří se v období, kdy o nich máme zprávy oficiální i neoficiální, dopouští prokázané trestné činnosti či jiného protiprávního jednání, je poměrně nízké. Víme, že mnozí procházejí životem více či méně komplikovaně, ale toto jednoduché hodnotící kritérium nám dodává pedagogického optimismu a pocitu smysluplné práce. Jsme si vědomi, že svou roli zde hraje spíše dobrá prognóza dětí vzhledem k zázemí jejich rodin a díky možnostem na trhu práce v Praze a Středních Čechách. K negativním jevům patří užívání drog některými bývalými klienty DDŠ. Zde se ukazuje, že výchovná intervence, tj. nařízení ústavní výchovy, byla prevencí tohoto rizikového chování, po ukončení pobytu v DDŠ ale někteří chlapci a zejména dívky selhávají. Podpora a sanace původní biologické rodiny dítěte stojí v popředí našeho speciálně pedagogického zájmu jako důležitá podmínka pozitivního vývoje dítěte po ukončení pobytu v zařízení. Metodicky a teoreticky jsme na tento proces připraveni, prakticky naše aktivity brzdí neaktivní přístup některých rodičů, jindy nepřizpůsobivé chování dítěte, které nepřijme šanci uspořádat si pod odborným vedením svůj vztah s rodinou. Rádi bychom poděkovali Dětskému diagnostickému ústavu, Praha 4, U Michelského lesa 222, Pedagogicko psychologické poradně Prahy 1,2 a 4 a Speciálně pedagogickému centru, Praha 2, Vinohradská 54 za spolupráci při diagnostice dětí, místně příslušným oddělením

16 SPOD, spolupracující psychiatrické ambulanci a dalším odborným i praktickým lékařům. V oblasti správy majetku a investičních akcích patří díky firmě Liga servis s.r.o., správci užívaného objektu a vlastníku některých námi užívaných budov - Magistrátu hl.m. Prahy. Díky patří všem dodavatelům a stavebním firmám, díky jejichž ochotě a profesionálnímu přístupu probíhá správa objektu DDŠ a údržbové práce za plného provozu. Závěrem bychom rádi poděkovali zřizovateli DDŠ, tj. MŠMT a jeho příslušným odborům, za vstřícný přístup a zajištění dobrých ekonomických podmínek pro provoz zařízení i naši práci. V Praze dne Za tým DDŠ, SVP a ZŠ PhDr. Jan Smolka v.r. ředitel DDŠ Praha 2

17 Příloha I - Popis poskytovaných služeb počty žáků a dětí ve školním roce 2013/2014 Počet dětí umístěných ve školním roce 2013/2014 a jejich rozdělení dle přijetí, přeřazení a propuštění: Umístěno celkem: 31 dětí /16 chlapců 15 dívek/ Přijato: 10 dětí / 6 chlapců 4 dívky/ Přeřazeny: 3 děti / žádný chlapec 3 dívky/ Propuštěno trvale: 7 dětí / 4 chlapci 3 dívky/ Počet dětí umístěných ve školním roce 2013/2014 a jejich rozdělení podle místa bydliště: Umístěno celkem: 31 Praha 2 2 Praha 3 2 Praha 5 4 Praha 6 1 Praha 7 1 Praha 8 3 Praha 10 2 Praha 11 1 Praha 13 4 Praha 15 1 Praha 16 1 Praha 17 1 Praha 22 2 Mimopražské: 6 Celkem bylo v zařízení umístěno ve školním roce 25 dětí z Prahy a 6 dětí mimopražských. Z celkového počtu bylo 16 chlapců a 15 dívek.

18 Příloha II Organizační struktura DDŠ, SVP a ZŠ Praha 2 s účinností od Organizační struktura DDŠ a SVP Praha 2 Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Ředitel, vedoucí SVP ZŠ učitel/ka Zástupce ředitele Sociální pracovnice SVP - speciální pedagog psycholog Internát DDŠ Vedoucí vychovatel Ekonom Kuchařka Vychovatel/ka Hospodářka Asistent pedagoga Údržbář Provoz prádla a oděvů

19 Příloha III Údaje o financování DDŠ, SVP a ZŠ Praha 2 (viz Výkaz zisku a ztráty ÚZ ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 16, Jana Masaryka 16, Praha 2, Příspěvková organizace, sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Syntetický Název položky položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM ,32 0, ,23 0,00 I. Náklady z činnosti ,44 0, ,23 0,00 1. Spotřeba materiálu ,33 0, ,19 0,00 2. Spotřeba energie ,60 0, ,32 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování ,00 0, ,70 0,00 9. Cestovné ,00 0, ,00 0, Náklady na reprezentaci ,00 0,00 327,00 0, Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní služby ,53 0, ,60 0, Mzdové náklady ,00 0, ,00 0, Zákonné sociální pojištění ,00 0, ,00 0, Jiné sociální pojištění ,00 0, ,00 0, Zákonné sociální náklady ,28 0, ,97 0, Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0, Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 0, Vratky nepřímých daní Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 542 0,00 0, ,00 0, Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,25 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0, Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba a zúčtování opravných položek ,70 0, ,60 0, Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0, Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00 0, ,60 0, Ostatní náklady z činnosti ,00 0, ,00 0,00 II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty Náklady ze sdílených spotřebních daní Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 586 V. Daň z příjmů 12,88 0,00 0,00 0,00 1. Daň z příjmů ,88 0,00 0,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č. pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM ,87 0, ,69 0,00 I. Výnosy z činnosti ,00 0, ,16 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 0, ,00 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 648 0,00 0, ,34 0, Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0, ,82 0,00 II. Finanční výnosy 79,87 0,00 203,53 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky ,87 0,00 203,53 0,00 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Výnosy z daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z daně silniční Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 IV. Výnosy z transferů ,00 0, ,00 0,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ,00 0, ,00 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním ,43 0, ,46 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,55 0, ,46 0,00 žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS Legenda: MÚZO Praha s.r.o :48 zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16 Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Jana Masaryka 16/64, 120 00 Praha 2 tel/fax: 222 520 293, 222 522 377 IČ: 65993381 e-mail: dvupraha@seznam.cz www.ddsp2.cz o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Praha 2, Jana Masaryka 16. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Praha 2, Jana Masaryka 16. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní. Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Praha 2, Jana Masaryka 16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Škola pro život s účinností od 1.9. 2007 Obsah: Charakteristika ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více