Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16"

Transkript

1 Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Jana Masaryka 16/64, Praha 2 tel/fax: , IČ: o činnosti a hospodaření Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16 ve školním roce 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole a školském zařízení 2. Výroční zpráva o činnosti ZŠ 3. Výroční zpráva o činnosti DDŠ 4. Výroční zpráva o činnosti SVP 5. Zaměstnanci ve školním roce 2013/ Základní údaje o hospodaření DDŠ, SVP a ZŠ 7. Aktivity a prezentace DDŠ, SVP a ZŠ na veřejnosti, mimoškolní aktivity 8. Výsledky kontrolní činnosti v DDŠ, SVP a ZŠ 9. Evaluace výchovně vzdělávací činnosti ve školním roce 2013/2014 Příloha I - Popis poskytovaných služeb počty žáků a dětí ve školním roce 2013/2014 Příloha II - Organizační struktura DDŠ, SVP a ZŠ Příloha III - Údaje o hospodaření DDŠ, SVP a ZŠ, Praha 2 Příloha IV Výsledky kontrol ČŠI Pohled do DDŠ

3 1. Základní údaje o škole a školském zařízení 1.1 Charakteristika školy a školského zařízení stav k Název zařízení: Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Sídlo zařízení: Jana Masaryka 16/64, Praha 2 Tel/fax: , Adresy pro dálkový přístup: IČ: Identifikátor zařízení: Zřízení školského zařízení: 1. ledna 1997 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 Předmět hlavní činnosti: Školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy - výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, preventivě výchovná péče a výchovné poradenství ve středisku výchovné péče. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola. Vedení DDŠ a ZŠ: PhDr. Jan Smolka ředitel, vedoucí SVP Marie Troníčková statutární zástupce ředitele Mgr. Marek Plachý vedoucí vychovatel Ing. František Soudil ekonom, vedoucí provozního úseku Školská rada: v souladu se z.č. 561/2004 Sb. a volebním řádem vydaným MŠMT pod č.j / byla ustavena jako tříčlenná. Školskou radu ZŠ při DDŠ Praha 2 tvoří: Mgr. Jitka Procházková - předseda Mgr. Jitka Syrůčková místopředseda, Mgr. Marek Plachý Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou Základní školy při DDŠ Praha 2 dne Součásti školského zařízení (ve školním roce 2013/2014): Základní škola kapacita 30 žáků - IZO: Dětský domov se školou kapacita 30 dětí - IZO: Středisko výchovné péče ambulantní oddělení - IZO:

4 2. Výroční zpráva o činnosti základní školy při DDŠ Dlouhodobý vzdělávací plán základní školy při DDŠ vychází z platných vzdělávacích programů s přihlédnutím ke specifikům vyučování v odděleních a prostorovým či technickým možnostem zařízení. Vzdělávací plán je rozveden a konkretizován ve školním vzdělávacím programu Škola pro život. Školní vzdělávací program ve všech ohledech respektuje věkové a osobnostní (resp. zdravotní) specifika žáků, jejich speciální vzdělávací potřeby a pedagogicko-psychologické či didaktické zásady edukativního procesu. Vzdělávacím cílem školy při DDŠ je: vytvářet a posilovat sociální dovednosti a klíčové kompetence žáků, vést žáky k osvojení vědomostí předepsaných učebními plány a vzdělávacími programy, k jejich aktivnímu využívání při výuce i v běžném životě, budovat vztahy ve vrstevnické skupině, utvářet pozitivní vztahy k autoritě učitele, připravovat žáky k volbě budoucího povolání, motivovat je pro tuto volbu, zdůrazňovat význam vzdělání a práce jako prostředku k sociálně akceptovatelnému způsobu života, standardními i alternativními vyučovacími metodami napravovat mnohdy negativní vztah dětí ke školní práci jako celku. Rozdělení vyučovacích předmětů mezi učitele DDŠ respektuje jejich kvalifikaci, osobní dispozice a zájmy, bere v úvahu technické možnosti DDŠ. Příprava na vyučování probíhá za součinnosti učitelů a vychovatelů DDŠ, pracuje s modelem běžné rodiny. Žáci jsou vedeni k utváření pocitu zodpovědnosti za svou práci a svěřené pomůcky, toto vše s přihlédnutím ke specifikům života ve školském zařízení a s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků. Hodnocení probíhá klasifikačními stupni, je obohacené o výrazný prvek motivace. Komunikace s rodiči probíhá formou osobních konzultací a třídních schůzek. Termíny třídních schůzek jsou k dispozici počátkem školního roku, s rodiči je projednává sociální pracovnice. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována maximálně možná individuální péče. Počty žáků v jednotlivých třídách vychází z platných předpisů a Vnitřního řádu DDŠ Praha 2. Obvykle bývají třídy naplněny do počtu 10 - ti žáků.

5 2.1 Základní informace o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Viz oddíl 1.1 zprávy. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Viz oddíl 1.1 zprávy. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. Viz oddíl 5 zprávy. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Do školy přijímá ředitel DDŠ na základě svého rozhodnutí. Přijímány jsou děti umísťované do DDŠ soudy na návrh příslušného OSPOD (místně příslušného sociálního odboru) nebo diagnostickými ústavy. Zápis do školy není organizován. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií. Výsledky vzdělávání žáků jsou sumou jednotlivých hodnocení žáků, naplnění očekávaných výstupů a vytvoření klíčových kompetencí. Výsledky vzdělávání úzce souvisí s plněním programů rozvoje osobnosti jednotlivých dětí. Celkově lze za pozitivní výsledek vzdělávání považovat ukončení školní docházky dítěte a jeho přijetí na střední školu (civilní nebo při výchovném ústavu) viz příloha I. Velkým úspěchem je návrat dítěte do původní rodiny zrušením ústavní výchovy, čímž ZŠ a DDŠ často naplňuje plán sanace rodiny dítěte. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů na všech úrovních, tj. primární, sekundární i terciální, prochází všemi aktivitami dětského domova se školou. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Viz oddíl 5 zprávy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Viz oddíl 7 zprávy. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Viz oddíl 8 zprávy. Základní údaje o hospodaření školy. Viz oddíl 6 a příloha III zprávy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.

6 Individuálně se ZŠ ani DDŠ do rozvojových programů ve školním roce 2013/2014 nezapojily. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Probíhá naplňování plánu DVPP účastí pedagogů na akreditovaných školeních, témata si volí ve svém osobním plánu vzdělávání. Kolegyně učitelka studuje kvalifikační studijní program celoživotního vzdělávání - obor speciální pedagogika, čímž si doplňuje kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ZŠ a zvláště DDŠ se pravidelně zapojuje do projektů nadačních fondů nebo je příjemcem darů. V tomto školním roce byl přínosem zejména dar od Pražské energetiky a.s. Jsme příležitostnými příjemci grantového programu Nadační fond Albert dětem, který podporuje talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V rámci projektu bylo financováno vzdělávání i volnočasové aktivity studentů, pobyty a kurzy pro sportovně nadané děti. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. V ZŠ ani DDŠ nepůsobí odborová organizace. DDŠ je aktivním kolektivním členem Asociace náhradní výchovy. 2.2 Přehled realizovaných vzdělávacích programů Výuka v Základní škole při DDŠ Praha 2 probíhala podle vzdělávacích programů schválených MŠMT: RVP ZV a RVP ZV příloha LMP jako podklad pro ŠVP Škola pro život. Dotace hodin jednotlivých předmětů byly stanoveny a rozvrhy tříd sestaveny s ohledem na vyučování v odděleních a na další specifika provozu. Dotace hodin jsou v souladu s uvedenými vzdělávacími programy. Disponibilní dotace byla využita zejména pro výuku informatiky, společenského semináře (viz podpora sociální a komunikačních kompetencí žáků), řečové výchovy, dále rodinné a občanské výchovy. Druhý cizí byl nahrazen posílením výuky prvního cizího jazyka (konverzací v anglickém jazyce). Rozvrh školy byl v průběhu školního roku flexibilně upraven z důvodu efektivního využívání kapacity DDŠ a tím i ZŠ.

7 3. Výroční zpráva o činnosti dětského domova se školou Dětský domov se školou Praha 2 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti s různými formami sociální narušenosti, obvykle ve věku druhého stupně základního vzdělávání a ve věku středního vzdělávání v tzv. prodloužené péči viz 13 odst.6.z.č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Děti jsou do zařízení umisťovány soudy nebo prostřednictvím diagnostických ústavů, jsou především z pražského a středočeského regionu. Důvodem umístění jsou speciální vzdělávací potřeby dítěte, obvykle v kombinaci s dalšími faktory jako je rizikové chování, ohrožení sociálně nežádoucími jevy, poruchy chování a emocí, narušený vztah ke vzdělání či k okolí, popř. nevhodné rodinné prostředí anebo narušené vztahy v rodině. Konkrétní obraz klienta většinou tvoří kombinace výše uvedeného. Přednostně jsou do DDŠ Praha 2 umisťovány děti, u kterých je žádoucí intenzivní spolupráce s jejich rodinami. Od této skutečnosti se odvíjí značná část speciálně-pedagogické reedukační a resocializační práce. DDŠ Praha 2 je nepřetržitým provozem. Výuku zajišťují učitelé základní školy. V mimoškolních časech s dětmi pracují odborní vychovatelé se speciálně-pedagogickou kvalifikací (vyváženě muži a ženy), jejichž úkolem je skloubit výchovně-vzdělávací nebo terapeutické postupy a složky výchovy. Noční službu zajišťují vychovatelé a asistenti pedagoga. Každá rodinná skupina má tři skupinové vychovatele. Koordinací činností na internátě DDŠ je pověřen vedoucí vychovatel. Spolupráci s rodinami dětí realizují sociální pracovnice, speciální pedagožky, ředitel a vedoucí vychovatel, resp. vychovatelé a učitelé. Celkem DDŠ zaměstnává 16 pedagogických a 7 nepedagogických pracovníků. Kapacita zařízení je 30 dětí, tj. 3 rodinné skupiny po osmi dětech a děti z různých důvodů pobývající mimo zařízení (dočasně v rodině, ve zdravotnických zařízeních, apod.). 3.1 Základní informace o výchovně vzdělávací činnosti DDŠ realizuje intervenční a reedukační programy pro děti s rizikovým chováním a diagnostikovanými poruchami chování. Polohu zařízení v centru města využívá odborný tým k intenzivní spolupráci s rodinami dětí. Cílem speciálně-pedagogického působení je návrat dětí do původní rodiny po absolvování reedukačního pobytu. Délka pobytu je různá, podobně jako jsou různé příčiny a okolnosti umístění, v průměru se pohybuje kolem dvou let. Věk umístěných dětí se i nadále posouvá směrem nahoru, přibývá žáků na konci základního vzdělávání a navštěvujících střední školy. S dětmi bylo před umístěním do DDŠ obvykle odborně pracováno (OSPOD, PPP, SVP, zdravotnická zařízení aj.), přesto k umístění ke konci povinné školní docházky dochází. K odborné intervenci ve výchovném zařízení dochází u těchto dětí mnohdy pozdě, tj. v době, kdy na dlouhodobé projevy sociální narušenosti nasedají další chronické poruchy chování (záškoláctví, agresivita, útěky z domova, zneužívání návykových látek). Nadále úspěšně probíhá projekt odloučené skupiny v běžné bytové zástavbě (BYT LEGEROVA), kde je realizován sociálně tréninkový (integrační) program pro chlapce a dívky, kteří se připravují na ukončení ústavní výchovy nebo návrat do své rodiny. Jedná se o žáky SŠ i ZŠ. V popisovaném školním roce byl zaznamenán nárůst zneužívání návykových látek, průběžně řešíme výchovné problémy spojené se zneužíváním konopných produktů a životním stylem

8 s tím spojeným. Pokračovala proto spolupráce s příslušnými zdravotnickými zařízeními, zvláště s Dětským a dorostovým detoxifikačním centrem v nem. Pod Petřínem a s dalšími specialisty. Systematické řešení problematiky zneužívání návykových látek dětmi je v době po novele občanského zákoníku komplikované, a to díky mnohdy zdlouhavému přemísťování dětí soudy do specializovaných zařízení (např. do výchovně léčebných skupin výchovných ústavů). V tomto školním roce nebyl nijak významný počet útěků dětí ze zařízení. Jedná se spíše o opakované či dlouhodobé útěky jednotlivců. Děti se na útěcích dopouštěly prokázané trestné činnosti spíše v ojedinělých případech. Trestná činnost na dětech též nebyla významným jevem. Činnost internátu DDŠ Praha 2 se řídila Ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2013/2014 a z něj vycházejících měsíčních a týdenních programů výchovně - vzdělávací činnosti. Závaznými dokumenty jsou Vnitřní řád a Metodické postupy DDŠ Praha Dlouhodobý plán výchovně - vzdělávací činnosti V mnoha ohledech navazovala výchovně vzdělávací činnost DDŠ na minulé školní roky, ve kterých došlo k zásadním změnám. Základní koncepční záměry DDŠ Praha 2 pro školní rok 2013/2014 Definování vhodných dětí pro resocializační působení - orientace na děti z Prahy a z blízkého okolí, intenzivní spolupráce s rodinami. Využívání možností koedukovaného zařízení. Prohlubování komunitních principů a podpora týmové spolupráce jednotlivých rodinných skupin. Zaměření na profesní přípravu - výběr vhodných učebních a studijních oborů. Aplikace moderních pedagogických, psychologických či terapeutických přístupů. Prodloužená péče - specifické pedagogické a organizační postupy vhodné pro tuto věkovou skupinu, sociálně tréninkové programy a pomoc při integraci dětí do běžného života. Programy prevence sociálně nežádoucích jevů a zneužívání návykových látek. Nabídka životních alternativ formou volnočasových aktivit, sebezkušenostních programů a zážitkové pedagogiky.

9 4. Výroční zpráva o činnosti střediska výchovné péče Ambulantní oddělení - SVP DVOJKA SVP DVOJKA poskytuje preventivně výchovnou péči a pomoc dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování a negativními projevy v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalšího problémového chování s cílem přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte a jeho soužití s dalšími členy rodiny. Klademe důraz na spolupráci s celou rodinou, chceme zachovat a posílit rodinné vazby a zamezit odloučení dítěte z jeho rodinného prostředí (citového i reálného v situaci nařízení ústavní výchovy). V případě složitého rodinného systému se snažíme vyjednat podmínky soužití, které jsou v nejlepším zájmu dítěte. Středisko poskytuje také konzultace, odborné informace a pomoc rodičům a dalším osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a sociálním pracovníkům/cím, výchovným poradcům nebo metodikům prevence. Středisko výchovné péče může poskytovat tyto služby (pozn. A = služba je v popisovaném období aktivní): jednorázové poradenské intervence (A); systematická individuální práce s klientem (A); systematická práce s rodinou (A); skupinové činnosti s klienty; služby zákonným zástupcům nezletilého klienta (A); spolupráce se školami poradenství pro pedagogy (A), intervenční programy pro třídní kolektivy spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (A); spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (A); spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování dětí a mládeže (A).

10 Údaje o práci SVP v období od (zahájení činnosti) Ambulantní oddělení střediska poskytovalo své služby formou konzultací, terapeutických a poradenských schůzek a to individuálním klientům, rodinám i individuálně jen rodičům, dále pedagogům či sociálním pracovníkům/cím. Věnovali jsme se také speciálně-pedagogickým vyšetřením a diagnostice, individuálním výchovným plánům klientů, vypracovávali jsme odborné zprávy pro školy a školská zařízení, orgány sociálně právní ochrany dětí a soudy. Závěrečné zprávy byly klientům předávány při ukončení dlouhodobé spolupráce. Ve středisku proběhlo několik případových konferencí. Ve školním roce 2013/2014 jsme prozatím nepracovali s třídními kolektivy. Evidovaní klienti celkem 65 Klienti školního věku 39 z toho: I. stupeň ZŠ 11 II. stupeň ZŠ 18 ze střední školy 10 spolupracující rodiče 26 Hlavní důvody příchodu klienta do SVP Nejčastějším důvodem příchodu klienta do SVP byly rodinné problémy. U rodinných problémů se jednalo o nerespektování rodičovské autority, konflikty mezi rodiči a dětmi, konflikty v rodině v důsledku partnerských neshod, rozvodové a porozvodové situace v rodině. Školní problematika zahrnovala obvykle školní nekázeň, nerespektování autority učitele, specifické poruchy učení a chování, neplnění školních povinností a školní docházky, šikanování, drobné krádeže ve škole apod. Klienti přicházeli i kvůli osobnostním problémům - nejčastěji kvůli potížím při zvládání náročné životní situace, vývojovým krizím, obtížím v komunikaci s vrstevníky, rodiči a dalšími dospělými autoritami. Důvod zneužívání návykových látek byl obvykle spojen s dalšími důvody příchodu do střediska. Většina klientů, u kterých dochází ke zneužívání návykových látek, přichází zpravidla s jiným problémem, nejčastěji s potížemi v rodině a ve škole, přesto se v pěti případech jednalo o hlavní důvod příchodu do střediska. Iniciátor příchodu do střediska Nejčastějším iniciátorem příchodu klienta bylo oddělení sociálně právní ochrany dětí, rodina klienta, škola, dále pak klient sám, školské poradenské pracoviště, ve třech případech soud.

11 Počet odborných pracovníků SVP Pedagogičtí pracovníci Fyzických Přepočteno Od , 2 Výhled ,7 Spolupráce se školami, další metodická a konzultační činnost SVP DVOJKA nabízela spolupráci a pomoc školám. Jednalo se zejména o konzultace s pedagogy klientů nebo pozorování klienta v prostředí školy a následná doporučení pro speciálně pedagogickou práci s ním. Součástí naší práce je také poradenská a metodická činnost pro pedagogy a metodiky prevence. Ve školním roce 2013/14 proběhlo také několik konzultací na sociálních odborech příslušných městských úřadů (odd. OSPOD). Konzultace obvykle zahrnovaly odborné poradenství při řešení situace klientů v péči SVP DVOJKA nebo vzájemné sdílené postupů a doporučení. Další odborná činnost pracovníků SVP Lektorská činnost - Bloky vzdělávacího semináře zaměřené na práci s třídními kolektivy nebo problémovými žáky v rámci koordinačních schůzek metodiků prevence - Bloky vzdělávacího semináře zaměřené na práci DDŠ a SVP v rámci specializačního studia pro metodiky prevence, PPP pro Prahu 1,2 a 4 Kurzy, výcviky, semináře: - Komplexní výcvik v rodinné terapii - zahájen v srpnu pracovnice - Práce pod supervizí (zejména případové studie) Evaluace aktivit SVP ve školním roce 2013/2014 Od evidovalo SVP DVOJKA 65 klientů, kterým poskytlo cca 300 osobních konzultací. Na ně navazovaly další formy spolupráce (telefonické poradenství, návštěvy ve školách a dalších místech, metodické konzultace, případové konference). Poskytováním ambulantních služeb střediska výchovné péče rozšiřujeme služby školského zařízení pro výkon ústavní výchovy tj. dětského domova se školou. Díky poloze budovy SVP mohou být tyto služby poskytovány zcela odděleně.

12 Tímto rozšířením se připojujeme k metodickému záměru MŠMT a jeho důrazu na preventivní aktivity, v tomto případě selektivní a indikované primárně preventivní aktivity. Poloha našeho SVP a současné trendy péče o ohrožené děti jsou faktory, které působí jako důležitý předpoklad zájmu o námi nabízené služby. Naším vkladem do tohoto procesu je kvalita práce, důraz na další vzdělávání a profesní rozvoj, do značné míry i zúročení zkušeností z práce v dětském domově se školou současně s dalšími lektorsko-metodickými aktivitami pro jiné subjekty (viz letitá spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami a NNO v regionu). 5. Zaměstnanci DDŠ, SVP a ZŠ ve školním roce 2013/ Pedagogičtí pracovníci - DDŠ PhDr. Jan Smolka ředitel Mgr. Marek Plachý vedoucí vychovatel, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jitka Syrůčková speciální pedagožka (část pracovního úvazku), výchovná poradkyně Vychovatelé/ky skupiny CHLAPCI: Mgr. Tomáš Pokorný, Mgr. Martin Seidl Trousil, Helena Suchá Vychovatelky skupiny DÍVKY: Mgr. Renáta Novotná, Bohumila Valtová, Bc. Miroslava Urbanová Vychovatelé/ky skupiny BYT LEGEROVA: Mgr. Kateřina Pěkná (část školního roku), Mgr. David Sladký, Mgr. Michaela Kovářová 5.2 Pedagogičtí pracovníci - ZŠ Mgr. Jitka Procházková, Mgr. Ivana Pejřimovská, Libor Soukup Mgr. Kateřina Pěkná (část úvazku) - učitelé 5.3. Pedagogičtí pracovníci SVP PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagožka a terapeutka Mgr. Jitka Syrůčková speciální pedagožka (část pracovního úvazku) a terapeutka Mgr. Jakub Kuchař - psycholog 5.4 Nepedagogičtí pracovníci Marie Troníčková sociální pracovnice, statutární zástupce ředitele Ing. František Soudil ekonom, vedoucí provozního úseku Milada Králová hospodářka a referentka provozního úseku (vč. školní jídelny) Eliška Horňáková, Věra Kaupová kuchařky Pavel Vodenka údržbář, domovník Ludmila Ondráčková provoz oděvů a prádla

13 5.5 Personální situace, další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Plán DVPP byl realizován tematicky zaměřenými kurzy a školeními, pravidelnými semináři odborné podpory vč. supervizního posouzení práce týmu i jednotlivců. Tři vychovatelé byli frekventanty dlouhodobého výcvikového kurzu Skupinové formy práce s dětmi a mládeží organizovaného Pedagogickou fakultou UK. Speciální pedagožka SVP začala dlouhodobý výcvik v rodinné terapii. Důležitým tématem plánu DVPP bylo nalezení vhodných vysokých škol, případně dalších poskytovatelů akreditovaného celoživotního vzdělávaní, pro doplnění kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky podle zákona o pedagogických pracovnících. Skloubit studium při zaměstnání s náročnou prací a soukromým, resp. rodinným, životem je téma přesahující běžný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zvláště když v jiných resortech, které pomáhají ohroženým dětem (např. sociální oblast), nejsou kvalifikační požadavky nastaveny tak přísně jako ve speciálním školství. V současné době je pouze jeden pedagog zařízení, který nesplňuje náležitosti uvedeného zákona nebo nestuduje pro doplnění kvalifikace. Personální situace byla v tomto školním roce stabilizovaná. Došlo k obměně na pozicích vychovatelů, jednalo se o změnu v souvislosti s plánovaným zahraničním pobytem a rodinnými důvody. Tým nově vzniklého SVP byl tvořen z odborných pracovníků DDŠ a následně doplněn o nově příchozího psychologa. Pro uvedené kolegy je oblast preventivně výchovné péče a výchovného poradenství odbornou výzvou a profesním rozvojem. 6. Základní údaje o hospodaření školy a školského zařízení Ve školním roce 2013/2014 bylo standardně dbáno na kvalitu ubytovacích a vzdělávacích podmínek dětí. Úsporná rozpočtová opatření se jich dotkla spíše v rovině výchovného působení či změn v programu rodinných skupin (důraz na finanční gramotnost dětí a enviromentální výchovu). Týmem DDŠ je podporována zážitková pedagogika v tuzemské přírodě, pravidelně probíhají víkendové výjezdy rodinných skupin do turistických chat a ubytoven - dochází tak ke spojení finanční úspory a pedagogického záměru. V průběhu školního roku proběhlo v areálu DDŠ několik oprav a modernizací, velkou akcí byla oprava fasády budovy B vč. zateplení. Z vlastních zdrojů, přidělené dotace a pojistného plnění byl po havárii opraven a zmodernizován pavilon Školičky. V tomto školním roce byl vybaven nábytkem a začal sloužit jako provozní zázemí pro ambulantní oddělení střediska výchovné péče. Vlastník větší části užívaného objektu, Magistrát hl. m. Prahy, i zřizovatel DDŠ MŠMT ČR, vytváří výborné životní podmínky dětí a zázemí pro pedagogickou práci s nimi. Velmi si vážíme spolupráce s Městskou částí Praha 2, která nám pronajímá obecní byt, ve kterém je realizován integrační program BYT LEGEROVA. V závěru účetního období roku 2013 DDŠ zapojil finanční fondy příspěvkové organizace v některých částech rozpočtu, jinde bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku a tím určité provozní rezervy. DDŠ průběžně sestavoval vyrovnaný rozpočet, hospodaření proběhlo

14 v souladu s rozpočtovými pravidly a platnými předpisy. Kvartální i celoroční účetní závěrky roku 2013 a 2014 ukázaly na rostoucí náklady, především v oblasti spotřeby energií, potravin a dalšího materiálu. Další příčinou zvýšených nákladů bylo zajišťování kvalitní odborné péče dětem kvalifikovaným týmem pedagogů. Konkrétní vyjádření příjmů a nákladů DDŠ ve školním roce 2013/2014 je obsaženo v Příloze III. 7. Aktivity a prezentace DDŠ, SVP a ZŠ na veřejnosti, mimoškolní aktivity Školské zařízení, jakým je dětský domov se školou, funguje jako celek. Mimoškolní aktivity se prolínají se školní prací dětí a naopak. Základem jsou činnosti obsažené ve školních vzdělávacích programech a plánech výchovně - vzdělávací činnosti. Prezentace DDŠ probíhá zejména na komunální či komunitní úrovni. Chceme být součástí života Prahy 2. Vážíme si dobrých sousedských vztahů, což platí pro skupinu BYT LEGEROVA, ale i pro areál v ulici Jana Masaryka. V průběhu školního roku proběhlo několik projektových dní. Realizátory byli učitelé základní školy. Zvláště si vážíme partnerské spolupráce s dětmi i pedagogy Jedličkova ústavu. Děti se se svými vychovateli a učiteli zapojovaly do různých soutěží a projektů. Jednalo se zejména o různé ekologické a environmentální aktivity (soutěž v třídění odpadu, ornitologický projekt). V projektu FÍHA - DÝHA jsme získali ocenění a výrobky dětí jsou prezentovány na veřejných prostranstvích. Součástí ročního výchovně-vzdělávacího plánu DDŠ je příprava na různé soutěže a olympiády škol a školských zařízení. DDŠ se zúčastnil přehlídky umělecké tvořivosti pořádané DDŠ Býchory. Sportovní dovednosti děti prezentovaly na zimní olympiádě na šumavské Kvildě. Letní sportovní soutěž zaměřená na atletiku proběhla v Chrudimi, dále děti s vychovateli navštívily sportovní turnaj netradičních sportů v Chrudimi a Býchorech aj. Zimní lyžařský pobyt z úsporných důvodů neproběhl, letní pobytové akce byly zorganizovány na Českolipsku (červenec 2014) a v okolí Domažlic (srpen 2014). Tento školní rok bylo realizováno mnoho akcí zážitkové pedagogiky, zejména zátěžové víkendové turistické pobyty. Skupiny dětí vyjížděly se svými vychovateli/kami do trampských podmínek trénovat týmovou souhru a posilovat fyzickou i psychickou odolnost. 8. Výsledky kontrolní činnosti v DDŠ, SVP a ZŠ Ve školním roce 2013/2014 proběhla v DDŠ inspekční i kontrolní činnost ČSI s velmi dobrými výsledky. Tematické kontroly jiných subjektů byly zaměřeny na protipožární prevenci a platby pojistného za zaměstnance. Průběžně v DDŠ probíhá kontrolní činnost Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2. V žádném z bodů kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 9. Evaluace výchovně - vzdělávací činnosti ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 byla využívána cílová kapacita tří rodinných skupin. Menší naplněnost podzimních měsíců je dána odchody dětí, které ukončily povinnou školní

15 docházku a vrací se do péče svých rodičů nebo jsou na přelomu starého a nového školního roku přemísťovány do výchovných ústavů. Za dobu pobytu v DDŠ se často daří řešit i rodinnou situaci dítěte. To se vrací do stabilnějšího rodinného prostředí, popř. má pobyt v zařízení funkci nabrání sil rodičů do další péče. Ve zvláště složitých případech DDŠ iniciuje svolání případových konferencí, což se ukazuje jako vhodná metoda vedoucí k vyjasnění stanovisek a očekávání všech stran. Chlapci a děvčata v tzv. prodloužené péči, kteří pobývají v DDŠ a docházejí do středních škol mimo zařízení, jsou z pohledu pedagogických přístupů specifická skupina. Jedná se o práci s jinou věkovou a zájmovou vrstevnickou skupinou, vyžadující rozdílné a velmi individuální pedagogické působení. Tito chlapci a děvčata jsou obvykle zapojeni do sociálně tréninkového programu skupiny BYT LEGEROVA. Všichni vycházející žáci byli přijati na střední školy. Jsme si vědomi jisté relativity tohoto kriteria. Naším cílem je vybrat a vytvořit takové vzdělávací podmínky, které umožní dětem, mnohdy dlouhodobě školně neúspěšným, návrat do běžného vzdělávacího procesu a udržení se v něm - bez předčasného ukončení střední školy. Tento školní rok bylo ve srovnání s předchozími lety méně dětí přemístěno do výchovných ústavů nebo trvale propuštěno do rodin, žáci středních škol zůstávají v péči DDŠ nebo jsou na dlouhodobých propustkách do rodin. Jsme tak schopni provázet děti, které se na prostředí DDŠ zadaptovaly koncem základního vzdělávání i při jejich nástupu na střední školy. Jejich nejlepším zájmem je, aby zůstaly v péči DDŠ a v blízkosti bydliště rodičů. Ve spolupráci s rodiči dětí a jejich kurátory následně plánujeme vhodný termín návratu do rodiny. Děje se tak obvykle při splnění základních podmínek: respektování rodičovské autority dítětem, minimalizace problémového či rizikového chování, úspěšná docházka do střední školy. Při splnění zmíněných podmínek dochází ke zrušení ústavní výchovy na žádost rodičů před dovršení osmnáctého roku nebo dítě pobývá mimo DDŠ formou dlouhodobého pobytu v rodině. Většina dětí svou situaci po ukončení pobytu ustojí. Procento bývalých klientů, kteří se v období, kdy o nich máme zprávy oficiální i neoficiální, dopouští prokázané trestné činnosti či jiného protiprávního jednání, je poměrně nízké. Víme, že mnozí procházejí životem více či méně komplikovaně, ale toto jednoduché hodnotící kritérium nám dodává pedagogického optimismu a pocitu smysluplné práce. Jsme si vědomi, že svou roli zde hraje spíše dobrá prognóza dětí vzhledem k zázemí jejich rodin a díky možnostem na trhu práce v Praze a Středních Čechách. K negativním jevům patří užívání drog některými bývalými klienty DDŠ. Zde se ukazuje, že výchovná intervence, tj. nařízení ústavní výchovy, byla prevencí tohoto rizikového chování, po ukončení pobytu v DDŠ ale někteří chlapci a zejména dívky selhávají. Podpora a sanace původní biologické rodiny dítěte stojí v popředí našeho speciálně pedagogického zájmu jako důležitá podmínka pozitivního vývoje dítěte po ukončení pobytu v zařízení. Metodicky a teoreticky jsme na tento proces připraveni, prakticky naše aktivity brzdí neaktivní přístup některých rodičů, jindy nepřizpůsobivé chování dítěte, které nepřijme šanci uspořádat si pod odborným vedením svůj vztah s rodinou. Rádi bychom poděkovali Dětskému diagnostickému ústavu, Praha 4, U Michelského lesa 222, Pedagogicko psychologické poradně Prahy 1,2 a 4 a Speciálně pedagogickému centru, Praha 2, Vinohradská 54 za spolupráci při diagnostice dětí, místně příslušným oddělením

16 SPOD, spolupracující psychiatrické ambulanci a dalším odborným i praktickým lékařům. V oblasti správy majetku a investičních akcích patří díky firmě Liga servis s.r.o., správci užívaného objektu a vlastníku některých námi užívaných budov - Magistrátu hl.m. Prahy. Díky patří všem dodavatelům a stavebním firmám, díky jejichž ochotě a profesionálnímu přístupu probíhá správa objektu DDŠ a údržbové práce za plného provozu. Závěrem bychom rádi poděkovali zřizovateli DDŠ, tj. MŠMT a jeho příslušným odborům, za vstřícný přístup a zajištění dobrých ekonomických podmínek pro provoz zařízení i naši práci. V Praze dne Za tým DDŠ, SVP a ZŠ PhDr. Jan Smolka v.r. ředitel DDŠ Praha 2

17 Příloha I - Popis poskytovaných služeb počty žáků a dětí ve školním roce 2013/2014 Počet dětí umístěných ve školním roce 2013/2014 a jejich rozdělení dle přijetí, přeřazení a propuštění: Umístěno celkem: 31 dětí /16 chlapců 15 dívek/ Přijato: 10 dětí / 6 chlapců 4 dívky/ Přeřazeny: 3 děti / žádný chlapec 3 dívky/ Propuštěno trvale: 7 dětí / 4 chlapci 3 dívky/ Počet dětí umístěných ve školním roce 2013/2014 a jejich rozdělení podle místa bydliště: Umístěno celkem: 31 Praha 2 2 Praha 3 2 Praha 5 4 Praha 6 1 Praha 7 1 Praha 8 3 Praha 10 2 Praha 11 1 Praha 13 4 Praha 15 1 Praha 16 1 Praha 17 1 Praha 22 2 Mimopražské: 6 Celkem bylo v zařízení umístěno ve školním roce 25 dětí z Prahy a 6 dětí mimopražských. Z celkového počtu bylo 16 chlapců a 15 dívek.

18 Příloha II Organizační struktura DDŠ, SVP a ZŠ Praha 2 s účinností od Organizační struktura DDŠ a SVP Praha 2 Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Ředitel, vedoucí SVP ZŠ učitel/ka Zástupce ředitele Sociální pracovnice SVP - speciální pedagog psycholog Internát DDŠ Vedoucí vychovatel Ekonom Kuchařka Vychovatel/ka Hospodářka Asistent pedagoga Údržbář Provoz prádla a oděvů

19 Příloha III Údaje o financování DDŠ, SVP a ZŠ Praha 2 (viz Výkaz zisku a ztráty ÚZ ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 16, Jana Masaryka 16, Praha 2, Příspěvková organizace, sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Syntetický Název položky položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM ,32 0, ,23 0,00 I. Náklady z činnosti ,44 0, ,23 0,00 1. Spotřeba materiálu ,33 0, ,19 0,00 2. Spotřeba energie ,60 0, ,32 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování ,00 0, ,70 0,00 9. Cestovné ,00 0, ,00 0, Náklady na reprezentaci ,00 0,00 327,00 0, Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní služby ,53 0, ,60 0, Mzdové náklady ,00 0, ,00 0, Zákonné sociální pojištění ,00 0, ,00 0, Jiné sociální pojištění ,00 0, ,00 0, Zákonné sociální náklady ,28 0, ,97 0, Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0, Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 0, Vratky nepřímých daní Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 542 0,00 0, ,00 0, Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,25 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0, Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba a zúčtování opravných položek ,70 0, ,60 0, Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0, Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00 0, ,60 0, Ostatní náklady z činnosti ,00 0, ,00 0,00 II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty Náklady ze sdílených spotřebních daní Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 586 V. Daň z příjmů 12,88 0,00 0,00 0,00 1. Daň z příjmů ,88 0,00 0,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č. pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM ,87 0, ,69 0,00 I. Výnosy z činnosti ,00 0, ,16 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 0, ,00 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 648 0,00 0, ,34 0, Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0, ,82 0,00 II. Finanční výnosy 79,87 0,00 203,53 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky ,87 0,00 203,53 0,00 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Výnosy z daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z daně silniční Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 IV. Výnosy z transferů ,00 0, ,00 0,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ,00 0, ,00 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním ,43 0, ,46 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,55 0, ,46 0,00 žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS Legenda: MÚZO Praha s.r.o :48 zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti Lk~ence:DlP2 XCRGUVXA/VXA (06012014101012012) : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) bdobí: 12/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více