Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5"

Transkript

1 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro, kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Ing. Bc. Jana Křížová Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Iva Pinkasová prevence Telefon Specializační studium Ano Studuje - Ne - Realizátor vzdělávání Filozofická fakulta UK Jméno výchovného poradce Mgr. Simona Škaloudová Telefon Specializační studium Ano - Studuje Ne - Realizátor vzdělávání Filozofická fakulta UK Jméno školního psychologa Telefon Školní rok: 2014/2015 ZŠ I.stupeň Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní 35 učitelů, 21 učitelů odborného výcviku Celkem pedagogů na škole* 56 1

2 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Typ školy: střední odborné učiliště v Praze 9, někteří žáci dojíždějí z míst mimo Prahu. SOU má v tomto školním roce (2014/2015) 532 žáků. Tříleté učební obory H/01 Kadeřník H/01 Krejčí dámské oděvy, zakázková výroba H/03 Zlatník a klenotník H/09 Umělecký rytec Čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou L/01 Fotograf L/01 Kosmetické služby L/01 Starožitník Nástavbové dvouleté denní studium s maturitní zkouškou L/524 Podnikání Škola se nachází v Praze 9, v okolí školy je několik restaurací s hernami. Dvě zastávky od školy je odlehlý přestup na městskou hromadnou dopravu (stanice Krejcárek). Budova školy má čtyři patra, v přízemí se nachází vrátnice, šatny, jídelna, počítačová učebna. V 1. patře jsou provozovny: Solunka - zlatníci, kosmetický salon, dílny krejčových a ateliery fotografů. Ve patře jsou učebny, ve 4. patře dvě počítačové učebny. Cílová skupina žáci školy, cíle programu jsou formulovány jako boj proti zneužívání návykových látek, výchovy k zodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl. Je důležité zaměřit se na nově příchozí žáky, použít individuální pohovory s žáky, vstupní testy prvních ročníků. Největší problémy: kouření žáků, záškoláctví, konzumace alkoholických nápojů, drogy, špatné stravování a poruchy příjmu potravy, šikana, vzhledem blízkosti heren, hrozí i gambling. Garant programu a spolupracovníci Garantem Minimálního preventivního programu je ředitelka školy Ing. Bc. Jana Křížová Na programu spolupracují: Metodik prevence Mgr. Iva Pinkasová Výchovný poradce- Mgr. Simona Škaloudová Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Edita Brodňanská Zástupce ředitele pro odborný výcvik Bc. Michaela Mňuková Třídní učitelé Učitelé odborného výcviku Cíle prevence Protože studenti tráví hodně času ve školním a třídním prostředí je nutné předcházet jejich rizikovému chování. Studenti se podílejí na vytváření prostředí, na výzdobě tříd, jsou vedeni k spoluzodpovědnosti a účasti na prezentaci školy. Také jsou samozřejmě do těchto aktivit zapojeni nejen třídní učitelé, ale i ostatní pedagogové a učitelé odborného výcviku 2

3 Dlouhodobé cíle Výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti. Zavádět do výchovně-vzdělávacího procesu: -prevenci rizikového chování -ekologickou výchovu -výchovu ke zdravému životnímu stylu - etickou a právní výchovu (úcta, tolerance, osvojování společenských norem) Studenty i pedagogické pracovníky vzdělávat v problematice rizikových forem chování. Posilovat komunikaci učitelů a rodičů. Posilovat důvěru studentů k výchovnému poradci a metodiku prevence. Informovat rodiče o prevenci rizikových forem chování, umístit tyto informace na internetové stránky školy a také rodiče seznamovat s touto problematikou na třídních schůzkách. Rozvíjet image školy na veřejnosti. Vzhledem k tomu, že rodina v dnešní době plní pouze základní funkci, je někdy nutné přebrat i výchovnou roli. Také zdůrazňovat smysl a význam povolání ve službách (slušný vzhled pracovníka, nikdo nezaměstná člověka závislého na drogách) Krátkodobé cíle Informovat studenty i pedagogické pracovníky prostřednictvím nástěnky ve třetím patře školy o rizikových formách chování. Stále působit na studenty i vzhledem ke společnosti, se kterou se stýkají mimo školu ( kluby, párty..). V případě potřeby poskytnout pedagogickým pracovníkům školy informace o kontaktech na instituce a organizace v okolí. Pořádat pro studenty školy besedy, odborné přednášky, které souvisí s rizikovými formami chování. Metodik se účastní pravidelných setkání s oblastním metodikem prevence pro Prahu 3 a 9. Vnitřní zdroje: Preventivní tým Konzultační hodiny metodika prevence: lichý týden středa , sudý týden čtvrtek , dále dle dohody Nástěnka metodika prevence 3. patro Knihovna metodika prevence v kabinetě, časopisy, DVD Školní rozhlas Školní časopis fotografové Webová stránka školy ová adresa ŠMP ová adresa výchovné poradkyně Bude vytvořen žákovský parlament. Vnější zdroje: Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Mgr. Pavel Klíma: Dětské krizové centrum (tel. č ) Linka bezpečí (tel. č ) Městská policie P9 (tel. č ) OPPP (tel. č ) Policie ČR (tel. č ) 3

4 KHS Sananim (tel. č ) Triangl (tel. č ) ÚMČ P9 oddělení sociální prevence (tel. č ) ÚMČ P9 oddělení péče o dítě (tel. č ) ÚMČ P9 odbor školství a kultury Česká koalice proti tabáku (tel. č ) Institut Fília (tel. č ) Nová škola, o.p.s. (tel. č ) - Acet ( ) - Člověk v tísni ( ) - Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 9 ( ) - Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov ( ) - Život bez závislostí o. s. ( ) (internetová poradna) (poruchy příjmu potravy) (dětské krizové centrum) 4

5 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence šikany Chování ve třídě Předejít šikaně Dobré klima ve třídě Boj proti zneužívání návykových látek Zdraví žáci Zdůraznit nebezpečí užívání drog Zdravý životní styl, odpovědnost, boj proti zneužívání návykových látek Úspěšná budoucnost žáka Chování ve třídě, slušný vzhled žáka, zdůraznění nebezpečí kouření Zdravá společnost Zdravý životní styl- z hlediska potravy, biorytmus Boj proti kriminalitě mládeže Chování ve třídě Předejít šikaně ve třídě i v celé škole, řešení šikany Dobré klima ve třídě, osvojení pozitivního sociálního chování 5

6 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Kriminalita mládeže přednáška policie ČR v průběhu Minimální preventivní program Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Vstupy metodika prevence na provozních poradách Informace o akcích pro žáky, pedagogy i rodiče metodik prevence provozní porady každý lichý čtvrtek 6

7 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1.ročník, Zdravověda Životospráva E.Němcová 2.ročník, 1.pol. Celé 4(3) roky Zdravověda Lidské tělo E.Němcová Celé 4(3) roky Zdravověda Zdraví a životní styl E.Němcová 3.ročník Zdravověda Drogy, závislosti E.Němcová 1.ročník Biologie Lidské tělo 5 hodin E.Němcová 3.ročník, Chemie Alkoholy Z.Kutalová kosmetička 4.ročník, Chemie Drogy Z.Kutalová kosmetička 2.ročník, Chemie Alkoholy, drogy Z.Kutalová starožitník 1., 2.,4.ročník Anglický jazyk Správné stravovací návyky 2-5 hodin B.Lebedová 2., 3.,4.ročník Anglický jazyk Lidské tělo a zdraví 10 hodin B. Lebedová 1, 2.ročník, starožitník. 1.ročník podnikání 1.ročník podnikání, 3.ročník starožitník 1.ročník podnikání, 4.ročník starožitník Psychologie Psychologie Psychologie Psychologie osobnosti: sociální prostředí, poruchy osobnosti, léčba, prevence Vývojová psychologie: dospívání, adolescence, přechod do dospělosti Psychologie práce: psychohygiena, stres a jeho projevy, obrana proti stresu 8 hodin J.Pech 8 hodin J.Pech J.Pech 7

8 Specifická prevence Název programu Drogy Typ programu beseda Stručná charakteristika Beseda v Muzeu Policie programu Realizátor Muzeum Policie Cílová skupina Žáci 1.ročníkků Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín říjen Zodpovědná osoba Třídní učitelé, metodik prevence Minimální preventivní program Název programu Kyberšikana Typ programu beseda Stručná charakteristika Beseda v Muzeu Policie programu Realizátor Muzeum Policie Cílová skupina Žáci 1.ročníků Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín květen Zodpovědná osoba Třídní učitelé, metodik prevence 8

9 c) Rodiče Název programu Dotazník Stručná charakteristika Informace a vyplnění dotazníku programu Realizátor Třídní učitelé Počet hodin programu 2 Termín konání Termíny třídních schůzek Zodpovědná osoba Metodik prevence Minimální preventivní program 9

10 5. EVALUACE A) Kvalitativní hodnocení Plošné celoroční akce konané ve školním roce 2013/14 - preventivní působení na žáky probíhalo v rámci výuky průběžně během celého školního roku: Nekuřácká kampaň Řešení problematiky drog a alkoholu v okolí školy Bezpečné užívání internetu v rámci výuky informační a komunikační technologie Beseda Kriminalita Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.A, 1.B, 1.I, 1.E, celkem 56 žáků Zhodnocení : Přednášející žáky seznámil s konkrétními případy trestných činů v našem regionu, které byly spáchány. Žáci byli informováni o rizikových faktorech chování a jejich důsledcích. Přednášející zodpověděl otázky žáků. Akce se setkala u žáků spíše s pozitivním hodnocením. Volejbalový turnaj Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Simona Škaloudová, Mgr. Tereza Kotrbová všechny třídy Zhodnocení : Vybrané skupiny žáků z každé třídy (6 žáků) se zúčastnily volejbalového turnaje. Některé skupiny byly vytvořeny i z žáků dvou tříd, žáci se tím ještě lépe poznali. Turnaje se zúčastnilo i družstvo pedagogů. Akce proběhla poslední den před vánočními prázdninami, žákům se velmi líbila. Beseda Drogy Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.A,1.B,1.I,1.E, celkem 74 žáků Zhodnocení : Přednášející v teoretické části studentům poskytl informace o historii drog, rozdělení návykových látek, rizicích spojených s jejich užíváním. Seznámil je s důvody, které často vedou člověka ke zneužívání drog a s důsledky drogové závislosti. Beseda byla zakončena diskusí. Přednáška byla žáky přijata velmi dobře. 10

11 Hrou proti AIDS Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová Všechny 1.ročníky, 57 žáků Zhodnocení : Akce měla stejný průběh jako v lednu: Žáci se rozdělili do pěti skupin. Každé skupině se věnovala jedna lektorka. Dozvěděli se informace o aids, plnili různé úkoly. Třídní učitelé, ani metodik prevence nebyli přítomni, žáci pracovali pouze s lektory. Akce měla velký úspěch, ohlasy žáků byly pozitivní. Soutěž SOU Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Mgr. Edita Brodňanská Všechny třídy Zhodnocení : Akce se zúčastnily kadeřnice, kosmetičky, krejčové. Ostatní žáci sledovali průběh soutěže. Soutěž se žákům každý rok velmi líbí, rádi dělají modely soutěžícím nebo sledují průběh soutěže. Lyžařský kurz Datum konání akce : Místo konání akce : Hotel Diana, Benecko Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Simona Škaloudová, Mgr. Tereza Kotrbová 2.D, 2.E, 17 žáků, 3 učitelé Zhodnocení : Hodnocení učitelů: Dopoledne i odpoledne probíhala výuka na lyžích, 3 úplné začátečnice jezdily na pomě, ostatní na 4 sedačkové lanovce. Začátečnice jsme lyžovat naučily, takže už od středy lyžovaly také na červené sjezdovce a jezdily na lanovce. Večer jsme měli vždy hodnocení dne a nějaký program- přednáška o nebezpečí hor a o vybavení turisty v horách (Simona), životospráva (Tereza), hry na stmelení kolektivu (Eva) a pak tam byl jeden instruktor se ZŚ, která tam byla s námi a ten nám udělal večer s povídáním a promítáním jeho cesty a výstupu na Elbrus. Lyžařský kurz byl velmi dobře přijímán jak žáky, tak i pedagogy. Spolužáci se lépe seznámili a poznali, vytvořila se nová přátelství. 11

12 Hrou proti AIDS Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová Všechny 2.ročníky, 75 žáků Zhodnocení : Žáci se rozdělili do pěti skupin. Každé skupině se věnovala jedna lektorka. Dozvěděli se informace o aids, plnili různé úkoly.třídní učitelé, ani metodik prevence nebyli přítomni, žáci pracovali pouze s lektory. Akce měla velký úspěch, velmi se žákům líbila. Promítání DVD 1.pomoc Datum konání akce : květen Místo konání akce : SOU Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Tereza Kotrbová Všechny 1. ročníky Zhodnocení : Téma bylo pro většinu žáků velmi důležité a některé informace byly pro žáky zcela nové. Žáci si uvědomili závážnost poskytnutí 1.pomoci. Beseda Kriminalita Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.C, 1.G, 1.S, 1.D, celkem 72 žáků Zhodnocení : Přednášející žáky seznámil s konkrétními případy trestných činů v našem regionu, které byly spáchány. Žáci byli informováni o rizikových faktorech chování a jejich důsledcích. Přednášející zodpověděl otázky žáků. Akce se setkala u žáků s pozitivním hodnocením. Přednáška Kyberšikana Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.C,1.G,1.H,2.A,2.D,2.E,2.G,3.A,3.C,3.D,3.E Zhodnocení : Téma přednášky bylo zvoleno pro všechny třídy s rizikovými skupinami, kde přednášející poutavým způsobem předala informace, týkající se tématu. Žáci toto téma vnímali jako zajímavé a některé informace byly pro žáky zcela nové. 12

13 Beseda Bezpečí v dopravě Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.A,1B,1.D,1.E,1.H,1.I,1.S,2.B,2.C,3.B,3.D,3.E,3.G Zhodnocení : Beseda se týkala bezpečnosti v dopravě, zaměřena byla hlavně na motorkáře. Přednášející seznámil žáky s dopravní situací a množstvím dopravních nehod, zdůraznil důležitost dodržování pravidel silničního provozu. Beseda byla žáky přijata kladně, v závěru byly zodpovězeny jejich dotazy. Akce Blázníš, no a Datum konání akce : Místo konání akce : SOU Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová, Bc. Eva Němcová 1.A, 19 žákyň Zhodnocení : Téma přednášky bylo zvoleno pro všechny třídy s rizikovými skupinami, kde přednášející poutavým způsobem předala informace, týkající se tématu. Žáci toto téma vnímali jako zajímavé a některé informace byly pro žáky zcela nové. Turisticko-ekologický kurz Datum konání akce : Místo konání akce : Outdoor Centrum Poddubí Senohraby Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Simona Škaloudová, Mgr. Tereza Kotrbová 1.D, 1.E, 1.S, 37 žáků, 3 učitelé Zhodnocení : Hodnocení učitelů: Žáci byli rozděleni do tří družstev- 1. cyklisti, 2. a 3. turisti. Během kurzu se jezdilo a chodilo na výlety, dále se učili žáci číst z mapy a orientovat se v přírodě podle mapy a buzoly, hrál se volejbal, koupalo se v Sázavě a na jedno odpoledne jsme si zapůjčili 10 lodí, majitel nám je odvezl 10 km proti proudu řeky, my dojeli vlakem a pak jsme sjížděli Sázavu až do místa našeho tábora. Ve středu byl celodenní výlet na zámek Konopiště- cyklisti tam i zpět na kolech (50km), turisti tam pěšky (19 km), zpět vlakem. Večer jsme dělali oheň, kluci došli do lesa pro dříví, holky připravily buřty. Ubytovaní jsme byli ve čtyřlůžkových chatkách, kuchyň byla dobrá, sociální zázemí trošku horší a přesto se kurz žákům moc líbil a učitelům také. 13

14 Akce, které se z důvodu nedostatku finančních prostředků školy či odřeknutí termínu lektora, nekonaly: Pro žáky: Název akce : Beseda v MUZEU POLICIE: Drogy Beseda plánovaná pro třídu byla zrušena z organizačních důvodů. Pro pedagogy: Název akce : Beseda s Policií České republiky - Kriminalita mládeže a trestná odpovědnost mládeže Beseda plánovaná pro pedagogy byla zrušena z důvodu časové vytíženosti lektora. 14

15 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 0 Počet celkově proškolených pedagogů 0 Počet hodin 0 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 2 2 Počet zúčastněných rodičů III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě Počet aktivit Počet žáků Počet hodin přímé práce Blok primární prevence 1 Interaktivní seminář 2 4 Beseda 3 1.ročníky 9 Komponovaný pořad Pobytová akce 2 5 dní Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Školní kluby Školní kroužky Víkendové akce školy Prázdninové akce školy Jiné Počet aktivit Počet žáků 15

16 Plánované akce na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Září Třídnické hodiny seznámení se školním řádem a jeho dodatky, seznámení s aktivitami, které jsou na tento školní rok připraveny Spolupráce s rodiči předání informací na třídních schůzkách Třídní schůzky -možnost individuálních pohovorů s rodiči -zjistění připomínek a přání rodičů na školní rok 2014/2015 TU Metodik, TU Říjen Třídnické hodiny Beseda v Muzeu Policie Drogy Metodik,TU Metodik, TU a pedagogové, 1.ročníky: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.G, 1.H, 1.S Listopad Akce Blázníš, no a Schola Pragensis Kulturní dům Barikádníků Kriminalita mládeže 1.C, 3.C třídní učitelé, metodik prevence všichni učitelé 2. a 3. ročníky Prosinec Den otevřených dveří Vánoční volejbalový turnaj Rady začínajícím milencům všichni učitelé Metodik,TU a pedagogové Metodik, TU a pedagogové 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.G, 1.S, 2.A, 2.I, 2.S Leden Třídnické hodiny hodnocení 1. pololetí, zdůraznit nutnost dodržování pravidel chování žáků, vysvětlit udělená kázeňská opatření Den otevřených dveří TU Všichni učitelé 16

17 Přednáška v Muzeu Policie Kriminalita Hrou proti AIDS Maturitní ples Metodik, TU a ostatní pedagogové, 1. ročníky: 1.A, 1.B,1.C,1.D, 1.E, 1.G, 1.H, 1.S Mudr. Eliška Němečková, TU, metodik, 1.ročníky: vedení školy, 1. a 4.ročníky maturitních oborů, 2. ročník nástavbového studia, třídní učitelé Únor Lyžařský kurz Učitelé, 2.D, 2.E, 2.S Akce Blázníš, no a 1.G,3.E třídní učitelé, metodik prevence Březen Učilištní soutěž V 1. ročnících ve spolupráci školního metodika a třídních učitelů připravit program k výcviku rizikových dovedností zaměřený na zamítavý postoj k šikaně Promítání DVD 1.pomoc Přednáška v Muzeu Policie Kriminalita Přednáška v Muzeu Policie Drogy Vedení školy, učitelé, učitelé OV,žáci Metodik, TU Učitelé biologie a zdravovědy Metodik, TU, zbylé 1.ročníky Metodik, TU,zbylé 1.ročníky Duben Avantgarda Učitelé OV krejčí, žáci učebního oboru krejčí Květen Podpora zdravého životního stylu Přednášky v Muzeu Policie Bezpečí v dopravě Přednášky v Muzeu Policie Kyberšikana TU Metodik, TU a ostatní pedagogové Metodik, TU a ostatní pedagogové Turisticko-ekologický kurz 1.ročníků Učitelé TV, 1.D. 1.E Využít změny v rozvrhu (maturity, závěrečné zkoušky) k promítání DVD Metodik, výchovný poradce, TU Beseda s oblastním metodikem pro 17

18 Prahu 3 a 9 Upozornění na ochranu zdraví v průběhu prázdnin Předběžné vyhodnocení MPP 14/15 na závěrečné pedagogické radě TU metodik Červen Sportovní den Upozornění na ochranu zdraví v průběhu prázdnin Předběžné vyhodnocení MPP 14/15 na závěrečné pedagogické radě žáci, všichni učitelé TU metodik 18

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257 312 390 Minimální preventivní program VOŠG a SPŠG, Hellichova

Více

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370 252 3 Všenory Vypracovala: Mgr. Lenka Bělohlávková Ředitelka školy: Mgr. Renáta Bartoníčková 204-205 Školní rok:204/205. ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM J. SEIFERTA O.P.S. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A ADRESA ŠKOLY, PRO KTEROU PLATÍ TENTO MPP GYMNÁZIUM J. SEIFERTA, O.P.S., VYSOČANSKÉ NÁM.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok:2013/14 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S. R. O. KOULOVA 15, PRAHA 6 Zpracovala: Bc. Lucie Richterová Schválil: ředitel školy Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Generála Janouška Generála Janouška 1006, 198 00 Praha 9 - Černý Most Školní rok: 2012-2013 Zpracovaly: Ing. Marie Kučerová, Mgr. Zdeňka Moškvanová(Školní metodici prevence)

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy Hellichova

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více