Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5"

Transkript

1 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro, kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Ing. Bc. Jana Křížová Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Iva Pinkasová prevence Telefon Specializační studium Ano Studuje - Ne - Realizátor vzdělávání Filozofická fakulta UK Jméno výchovného poradce Mgr. Simona Škaloudová Telefon Specializační studium Ano - Studuje Ne - Realizátor vzdělávání Filozofická fakulta UK Jméno školního psychologa Telefon Školní rok: 2014/2015 ZŠ I.stupeň Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní 35 učitelů, 21 učitelů odborného výcviku Celkem pedagogů na škole* 56 1

2 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Typ školy: střední odborné učiliště v Praze 9, někteří žáci dojíždějí z míst mimo Prahu. SOU má v tomto školním roce (2014/2015) 532 žáků. Tříleté učební obory H/01 Kadeřník H/01 Krejčí dámské oděvy, zakázková výroba H/03 Zlatník a klenotník H/09 Umělecký rytec Čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou L/01 Fotograf L/01 Kosmetické služby L/01 Starožitník Nástavbové dvouleté denní studium s maturitní zkouškou L/524 Podnikání Škola se nachází v Praze 9, v okolí školy je několik restaurací s hernami. Dvě zastávky od školy je odlehlý přestup na městskou hromadnou dopravu (stanice Krejcárek). Budova školy má čtyři patra, v přízemí se nachází vrátnice, šatny, jídelna, počítačová učebna. V 1. patře jsou provozovny: Solunka - zlatníci, kosmetický salon, dílny krejčových a ateliery fotografů. Ve patře jsou učebny, ve 4. patře dvě počítačové učebny. Cílová skupina žáci školy, cíle programu jsou formulovány jako boj proti zneužívání návykových látek, výchovy k zodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl. Je důležité zaměřit se na nově příchozí žáky, použít individuální pohovory s žáky, vstupní testy prvních ročníků. Největší problémy: kouření žáků, záškoláctví, konzumace alkoholických nápojů, drogy, špatné stravování a poruchy příjmu potravy, šikana, vzhledem blízkosti heren, hrozí i gambling. Garant programu a spolupracovníci Garantem Minimálního preventivního programu je ředitelka školy Ing. Bc. Jana Křížová Na programu spolupracují: Metodik prevence Mgr. Iva Pinkasová Výchovný poradce- Mgr. Simona Škaloudová Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Edita Brodňanská Zástupce ředitele pro odborný výcvik Bc. Michaela Mňuková Třídní učitelé Učitelé odborného výcviku Cíle prevence Protože studenti tráví hodně času ve školním a třídním prostředí je nutné předcházet jejich rizikovému chování. Studenti se podílejí na vytváření prostředí, na výzdobě tříd, jsou vedeni k spoluzodpovědnosti a účasti na prezentaci školy. Také jsou samozřejmě do těchto aktivit zapojeni nejen třídní učitelé, ale i ostatní pedagogové a učitelé odborného výcviku 2

3 Dlouhodobé cíle Výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti. Zavádět do výchovně-vzdělávacího procesu: -prevenci rizikového chování -ekologickou výchovu -výchovu ke zdravému životnímu stylu - etickou a právní výchovu (úcta, tolerance, osvojování společenských norem) Studenty i pedagogické pracovníky vzdělávat v problematice rizikových forem chování. Posilovat komunikaci učitelů a rodičů. Posilovat důvěru studentů k výchovnému poradci a metodiku prevence. Informovat rodiče o prevenci rizikových forem chování, umístit tyto informace na internetové stránky školy a také rodiče seznamovat s touto problematikou na třídních schůzkách. Rozvíjet image školy na veřejnosti. Vzhledem k tomu, že rodina v dnešní době plní pouze základní funkci, je někdy nutné přebrat i výchovnou roli. Také zdůrazňovat smysl a význam povolání ve službách (slušný vzhled pracovníka, nikdo nezaměstná člověka závislého na drogách) Krátkodobé cíle Informovat studenty i pedagogické pracovníky prostřednictvím nástěnky ve třetím patře školy o rizikových formách chování. Stále působit na studenty i vzhledem ke společnosti, se kterou se stýkají mimo školu ( kluby, párty..). V případě potřeby poskytnout pedagogickým pracovníkům školy informace o kontaktech na instituce a organizace v okolí. Pořádat pro studenty školy besedy, odborné přednášky, které souvisí s rizikovými formami chování. Metodik se účastní pravidelných setkání s oblastním metodikem prevence pro Prahu 3 a 9. Vnitřní zdroje: Preventivní tým Konzultační hodiny metodika prevence: lichý týden středa , sudý týden čtvrtek , dále dle dohody Nástěnka metodika prevence 3. patro Knihovna metodika prevence v kabinetě, časopisy, DVD Školní rozhlas Školní časopis fotografové Webová stránka školy ová adresa ŠMP ová adresa výchovné poradkyně Bude vytvořen žákovský parlament. Vnější zdroje: Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Mgr. Pavel Klíma: Dětské krizové centrum (tel. č ) Linka bezpečí (tel. č ) Městská policie P9 (tel. č ) OPPP (tel. č ) Policie ČR (tel. č ) 3

4 KHS Sananim (tel. č ) Triangl (tel. č ) ÚMČ P9 oddělení sociální prevence (tel. č ) ÚMČ P9 oddělení péče o dítě (tel. č ) ÚMČ P9 odbor školství a kultury Česká koalice proti tabáku (tel. č ) Institut Fília (tel. č ) Nová škola, o.p.s. (tel. č ) - Acet ( ) - Člověk v tísni ( ) - Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 9 ( ) - Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov ( ) - Život bez závislostí o. s. ( ) (internetová poradna) (poruchy příjmu potravy) (dětské krizové centrum) 4

5 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence šikany Chování ve třídě Předejít šikaně Dobré klima ve třídě Boj proti zneužívání návykových látek Zdraví žáci Zdůraznit nebezpečí užívání drog Zdravý životní styl, odpovědnost, boj proti zneužívání návykových látek Úspěšná budoucnost žáka Chování ve třídě, slušný vzhled žáka, zdůraznění nebezpečí kouření Zdravá společnost Zdravý životní styl- z hlediska potravy, biorytmus Boj proti kriminalitě mládeže Chování ve třídě Předejít šikaně ve třídě i v celé škole, řešení šikany Dobré klima ve třídě, osvojení pozitivního sociálního chování 5

6 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Kriminalita mládeže přednáška policie ČR v průběhu Minimální preventivní program Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Vstupy metodika prevence na provozních poradách Informace o akcích pro žáky, pedagogy i rodiče metodik prevence provozní porady každý lichý čtvrtek 6

7 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1.ročník, Zdravověda Životospráva E.Němcová 2.ročník, 1.pol. Celé 4(3) roky Zdravověda Lidské tělo E.Němcová Celé 4(3) roky Zdravověda Zdraví a životní styl E.Němcová 3.ročník Zdravověda Drogy, závislosti E.Němcová 1.ročník Biologie Lidské tělo 5 hodin E.Němcová 3.ročník, Chemie Alkoholy Z.Kutalová kosmetička 4.ročník, Chemie Drogy Z.Kutalová kosmetička 2.ročník, Chemie Alkoholy, drogy Z.Kutalová starožitník 1., 2.,4.ročník Anglický jazyk Správné stravovací návyky 2-5 hodin B.Lebedová 2., 3.,4.ročník Anglický jazyk Lidské tělo a zdraví 10 hodin B. Lebedová 1, 2.ročník, starožitník. 1.ročník podnikání 1.ročník podnikání, 3.ročník starožitník 1.ročník podnikání, 4.ročník starožitník Psychologie Psychologie Psychologie Psychologie osobnosti: sociální prostředí, poruchy osobnosti, léčba, prevence Vývojová psychologie: dospívání, adolescence, přechod do dospělosti Psychologie práce: psychohygiena, stres a jeho projevy, obrana proti stresu 8 hodin J.Pech 8 hodin J.Pech J.Pech 7

8 Specifická prevence Název programu Drogy Typ programu beseda Stručná charakteristika Beseda v Muzeu Policie programu Realizátor Muzeum Policie Cílová skupina Žáci 1.ročníkků Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín říjen Zodpovědná osoba Třídní učitelé, metodik prevence Minimální preventivní program Název programu Kyberšikana Typ programu beseda Stručná charakteristika Beseda v Muzeu Policie programu Realizátor Muzeum Policie Cílová skupina Žáci 1.ročníků Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín květen Zodpovědná osoba Třídní učitelé, metodik prevence 8

9 c) Rodiče Název programu Dotazník Stručná charakteristika Informace a vyplnění dotazníku programu Realizátor Třídní učitelé Počet hodin programu 2 Termín konání Termíny třídních schůzek Zodpovědná osoba Metodik prevence Minimální preventivní program 9

10 5. EVALUACE A) Kvalitativní hodnocení Plošné celoroční akce konané ve školním roce 2013/14 - preventivní působení na žáky probíhalo v rámci výuky průběžně během celého školního roku: Nekuřácká kampaň Řešení problematiky drog a alkoholu v okolí školy Bezpečné užívání internetu v rámci výuky informační a komunikační technologie Beseda Kriminalita Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.A, 1.B, 1.I, 1.E, celkem 56 žáků Zhodnocení : Přednášející žáky seznámil s konkrétními případy trestných činů v našem regionu, které byly spáchány. Žáci byli informováni o rizikových faktorech chování a jejich důsledcích. Přednášející zodpověděl otázky žáků. Akce se setkala u žáků spíše s pozitivním hodnocením. Volejbalový turnaj Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Simona Škaloudová, Mgr. Tereza Kotrbová všechny třídy Zhodnocení : Vybrané skupiny žáků z každé třídy (6 žáků) se zúčastnily volejbalového turnaje. Některé skupiny byly vytvořeny i z žáků dvou tříd, žáci se tím ještě lépe poznali. Turnaje se zúčastnilo i družstvo pedagogů. Akce proběhla poslední den před vánočními prázdninami, žákům se velmi líbila. Beseda Drogy Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.A,1.B,1.I,1.E, celkem 74 žáků Zhodnocení : Přednášející v teoretické části studentům poskytl informace o historii drog, rozdělení návykových látek, rizicích spojených s jejich užíváním. Seznámil je s důvody, které často vedou člověka ke zneužívání drog a s důsledky drogové závislosti. Beseda byla zakončena diskusí. Přednáška byla žáky přijata velmi dobře. 10

11 Hrou proti AIDS Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová Všechny 1.ročníky, 57 žáků Zhodnocení : Akce měla stejný průběh jako v lednu: Žáci se rozdělili do pěti skupin. Každé skupině se věnovala jedna lektorka. Dozvěděli se informace o aids, plnili různé úkoly. Třídní učitelé, ani metodik prevence nebyli přítomni, žáci pracovali pouze s lektory. Akce měla velký úspěch, ohlasy žáků byly pozitivní. Soutěž SOU Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Mgr. Edita Brodňanská Všechny třídy Zhodnocení : Akce se zúčastnily kadeřnice, kosmetičky, krejčové. Ostatní žáci sledovali průběh soutěže. Soutěž se žákům každý rok velmi líbí, rádi dělají modely soutěžícím nebo sledují průběh soutěže. Lyžařský kurz Datum konání akce : Místo konání akce : Hotel Diana, Benecko Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Simona Škaloudová, Mgr. Tereza Kotrbová 2.D, 2.E, 17 žáků, 3 učitelé Zhodnocení : Hodnocení učitelů: Dopoledne i odpoledne probíhala výuka na lyžích, 3 úplné začátečnice jezdily na pomě, ostatní na 4 sedačkové lanovce. Začátečnice jsme lyžovat naučily, takže už od středy lyžovaly také na červené sjezdovce a jezdily na lanovce. Večer jsme měli vždy hodnocení dne a nějaký program- přednáška o nebezpečí hor a o vybavení turisty v horách (Simona), životospráva (Tereza), hry na stmelení kolektivu (Eva) a pak tam byl jeden instruktor se ZŚ, která tam byla s námi a ten nám udělal večer s povídáním a promítáním jeho cesty a výstupu na Elbrus. Lyžařský kurz byl velmi dobře přijímán jak žáky, tak i pedagogy. Spolužáci se lépe seznámili a poznali, vytvořila se nová přátelství. 11

12 Hrou proti AIDS Datum konání akce : Místo konání akce : Tělocvična školy Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová Všechny 2.ročníky, 75 žáků Zhodnocení : Žáci se rozdělili do pěti skupin. Každé skupině se věnovala jedna lektorka. Dozvěděli se informace o aids, plnili různé úkoly.třídní učitelé, ani metodik prevence nebyli přítomni, žáci pracovali pouze s lektory. Akce měla velký úspěch, velmi se žákům líbila. Promítání DVD 1.pomoc Datum konání akce : květen Místo konání akce : SOU Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Tereza Kotrbová Všechny 1. ročníky Zhodnocení : Téma bylo pro většinu žáků velmi důležité a některé informace byly pro žáky zcela nové. Žáci si uvědomili závážnost poskytnutí 1.pomoci. Beseda Kriminalita Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.C, 1.G, 1.S, 1.D, celkem 72 žáků Zhodnocení : Přednášející žáky seznámil s konkrétními případy trestných činů v našem regionu, které byly spáchány. Žáci byli informováni o rizikových faktorech chování a jejich důsledcích. Přednášející zodpověděl otázky žáků. Akce se setkala u žáků s pozitivním hodnocením. Přednáška Kyberšikana Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.C,1.G,1.H,2.A,2.D,2.E,2.G,3.A,3.C,3.D,3.E Zhodnocení : Téma přednášky bylo zvoleno pro všechny třídy s rizikovými skupinami, kde přednášející poutavým způsobem předala informace, týkající se tématu. Žáci toto téma vnímali jako zajímavé a některé informace byly pro žáky zcela nové. 12

13 Beseda Bezpečí v dopravě Datum konání akce : Místo konání akce : MUZEUM POLICIE Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová 1.A,1B,1.D,1.E,1.H,1.I,1.S,2.B,2.C,3.B,3.D,3.E,3.G Zhodnocení : Beseda se týkala bezpečnosti v dopravě, zaměřena byla hlavně na motorkáře. Přednášející seznámil žáky s dopravní situací a množstvím dopravních nehod, zdůraznil důležitost dodržování pravidel silničního provozu. Beseda byla žáky přijata kladně, v závěru byly zodpovězeny jejich dotazy. Akce Blázníš, no a Datum konání akce : Místo konání akce : SOU Garant akce : Mgr. Iva Pinkasová, Bc. Eva Němcová 1.A, 19 žákyň Zhodnocení : Téma přednášky bylo zvoleno pro všechny třídy s rizikovými skupinami, kde přednášející poutavým způsobem předala informace, týkající se tématu. Žáci toto téma vnímali jako zajímavé a některé informace byly pro žáky zcela nové. Turisticko-ekologický kurz Datum konání akce : Místo konání akce : Outdoor Centrum Poddubí Senohraby Garant akce : Bc. Eva Němcová, Mgr. Simona Škaloudová, Mgr. Tereza Kotrbová 1.D, 1.E, 1.S, 37 žáků, 3 učitelé Zhodnocení : Hodnocení učitelů: Žáci byli rozděleni do tří družstev- 1. cyklisti, 2. a 3. turisti. Během kurzu se jezdilo a chodilo na výlety, dále se učili žáci číst z mapy a orientovat se v přírodě podle mapy a buzoly, hrál se volejbal, koupalo se v Sázavě a na jedno odpoledne jsme si zapůjčili 10 lodí, majitel nám je odvezl 10 km proti proudu řeky, my dojeli vlakem a pak jsme sjížděli Sázavu až do místa našeho tábora. Ve středu byl celodenní výlet na zámek Konopiště- cyklisti tam i zpět na kolech (50km), turisti tam pěšky (19 km), zpět vlakem. Večer jsme dělali oheň, kluci došli do lesa pro dříví, holky připravily buřty. Ubytovaní jsme byli ve čtyřlůžkových chatkách, kuchyň byla dobrá, sociální zázemí trošku horší a přesto se kurz žákům moc líbil a učitelům také. 13

14 Akce, které se z důvodu nedostatku finančních prostředků školy či odřeknutí termínu lektora, nekonaly: Pro žáky: Název akce : Beseda v MUZEU POLICIE: Drogy Beseda plánovaná pro třídu byla zrušena z organizačních důvodů. Pro pedagogy: Název akce : Beseda s Policií České republiky - Kriminalita mládeže a trestná odpovědnost mládeže Beseda plánovaná pro pedagogy byla zrušena z důvodu časové vytíženosti lektora. 14

15 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 0 Počet celkově proškolených pedagogů 0 Počet hodin 0 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 2 2 Počet zúčastněných rodičů III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě Počet aktivit Počet žáků Počet hodin přímé práce Blok primární prevence 1 Interaktivní seminář 2 4 Beseda 3 1.ročníky 9 Komponovaný pořad Pobytová akce 2 5 dní Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Školní kluby Školní kroužky Víkendové akce školy Prázdninové akce školy Jiné Počet aktivit Počet žáků 15

16 Plánované akce na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Září Třídnické hodiny seznámení se školním řádem a jeho dodatky, seznámení s aktivitami, které jsou na tento školní rok připraveny Spolupráce s rodiči předání informací na třídních schůzkách Třídní schůzky -možnost individuálních pohovorů s rodiči -zjistění připomínek a přání rodičů na školní rok 2014/2015 TU Metodik, TU Říjen Třídnické hodiny Beseda v Muzeu Policie Drogy Metodik,TU Metodik, TU a pedagogové, 1.ročníky: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.G, 1.H, 1.S Listopad Akce Blázníš, no a Schola Pragensis Kulturní dům Barikádníků Kriminalita mládeže 1.C, 3.C třídní učitelé, metodik prevence všichni učitelé 2. a 3. ročníky Prosinec Den otevřených dveří Vánoční volejbalový turnaj Rady začínajícím milencům všichni učitelé Metodik,TU a pedagogové Metodik, TU a pedagogové 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.G, 1.S, 2.A, 2.I, 2.S Leden Třídnické hodiny hodnocení 1. pololetí, zdůraznit nutnost dodržování pravidel chování žáků, vysvětlit udělená kázeňská opatření Den otevřených dveří TU Všichni učitelé 16

17 Přednáška v Muzeu Policie Kriminalita Hrou proti AIDS Maturitní ples Metodik, TU a ostatní pedagogové, 1. ročníky: 1.A, 1.B,1.C,1.D, 1.E, 1.G, 1.H, 1.S Mudr. Eliška Němečková, TU, metodik, 1.ročníky: vedení školy, 1. a 4.ročníky maturitních oborů, 2. ročník nástavbového studia, třídní učitelé Únor Lyžařský kurz Učitelé, 2.D, 2.E, 2.S Akce Blázníš, no a 1.G,3.E třídní učitelé, metodik prevence Březen Učilištní soutěž V 1. ročnících ve spolupráci školního metodika a třídních učitelů připravit program k výcviku rizikových dovedností zaměřený na zamítavý postoj k šikaně Promítání DVD 1.pomoc Přednáška v Muzeu Policie Kriminalita Přednáška v Muzeu Policie Drogy Vedení školy, učitelé, učitelé OV,žáci Metodik, TU Učitelé biologie a zdravovědy Metodik, TU, zbylé 1.ročníky Metodik, TU,zbylé 1.ročníky Duben Avantgarda Učitelé OV krejčí, žáci učebního oboru krejčí Květen Podpora zdravého životního stylu Přednášky v Muzeu Policie Bezpečí v dopravě Přednášky v Muzeu Policie Kyberšikana TU Metodik, TU a ostatní pedagogové Metodik, TU a ostatní pedagogové Turisticko-ekologický kurz 1.ročníků Učitelé TV, 1.D. 1.E Využít změny v rozvrhu (maturity, závěrečné zkoušky) k promítání DVD Metodik, výchovný poradce, TU Beseda s oblastním metodikem pro 17

18 Prahu 3 a 9 Upozornění na ochranu zdraví v průběhu prázdnin Předběžné vyhodnocení MPP 14/15 na závěrečné pedagogické radě TU metodik Červen Sportovní den Upozornění na ochranu zdraví v průběhu prázdnin Předběžné vyhodnocení MPP 14/15 na závěrečné pedagogické radě žáci, všichni učitelé TU metodik 18

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Preventivní program školy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro, 190 00 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Ing. Mgr.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program I. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento SPŠs a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Kolín, Heverova 191, Kolín IV, 280

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více