S Směrnice IS DMVS LK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S Směrnice IS DMVS LK"

Transkript

1 Směrnice IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum Označení ŘD Popis Vydavatel URL Liberecký kraj a aktivní partneři S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK obsahuje základní údaje o projektu DMVS LK a odkazy na navazující řídící dokumenty IS DMVS LK, které jsou její nedílnou součástí Liberecký kraj Platnost Směrnice IS DMVS LK je závazná pro území Libereckého kraje od a platí pro registrované uživatele v IS DMVS LK Práva Směrnice IS DMVS LK je určena pouze pro partnery a registrované uživatele v IS DMVS LK

2 Obsah Obsah Základní pojmy a zkratky Úvod Identifikační údaje provozovatele Charakteristika DMVS LK Rozsah platnosti Kontakty a odpovědné osoby Provozní model IS DMVS LK Datový sklad Hlavní datový sklad DMVS Datový model subprojektu DTM DMVS LK Datový model subprojektu ÚAP DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK Datový model provozního datového skladu DMVS LK Řídící atributy provozního datového skladu DMVS LK Správa a údržba IS DMVS LK Ochrana dat DMVS LK Aktualizace Směrnice IS DMVS LK Provozní dokumentace subprojektů a přílohy směrnice

3 1. Základní pojmy a zkratky IS DMVS LK Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. DTM DMVS LK Digitální technická mapa Libereckého kraje, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. ÚAP DMVS LK Územně analytické podklady, provozované jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. ÚKM DMVS LK Účelová katastrální mapa, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. ÚMPS Účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním. OMPS Objektová mapa povrchové situace ÚIR Územně identifikační registr vedený na úrovni samosprávy ÚAP Územně analytické podklady ÚP Územní plán ÚPD Územně plánovací dokumentace JDM Jednoduchý datový model KN Katastr nemovitostí DMT Digitální model terénu Geoportál DMVS LK Geoportál digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje - informační systém naplňující cíle DMVS dostupný na adrese TC LK Technologické centrum Libereckého kraje Provozní řád DTM DMVS LK Dokument popisující organizační model vedení DTM v Libereckém kraji. 2

4 Provozní řád ÚAP DMVS LK Dokument popisující organizační model vedení ÚAP v Libereckém kraji. Smluvní vztah Uzavřená smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je uzavírána se správci technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, nebo jiným subjektem. Uzavřená smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je uzavírána s obcemi v Libereckém kraji. Partner Orgán veřejné správy dle platné legislativy, se kterým není uzavřen smluvní vztah, nebo orgán veřejné správy, správce technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, či jiný subjekt, se kterým je uzavřen smluvní vztah. Aktivní partner Partner, který spolupracuje na tvorbě řídící dokumentace IS DMVS LK, a který se svoji aktivní účastí a politikou podílí na realizaci či provozu IS DMVS LK. Funkční místo (FM) Funkční místo slouží pro identifikaci registrovaného uživatele v IS DMVS LK, který zodpovídá ze strany partnera za plnění povinností definovaných v přidělené roli IS DMVS LK. RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, která je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Registr je dostupný prostřednictvím informačního systému územní identifikace a služeb veřejného dálkového přístupu k RÚIAN. Referenční údaj v RÚIAN je záznam vedený v základním registru RÚIAN, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách ve veřejné správě. Referenční data RÚIAN DMVS LK Referenční data základního registru RÚIAN, která jsou v pravidelných cyklech importována do datového skladu DMVS LK a využívána ve službách IS DMVS LK. Referenční data DMVS LK Referenční data v datovém skladu DMVS LK s garantovanými procesy správy a údržby, která mohou být využívána v agendách veřejné správy jako výchozí nebo vztažný údaj o území. Tematická data Data v datovém skladu DMVS LK, která jsou pořizována, vedena nebo publikována nad referenčními daty DMVS LK. ORP Obec s rozšířenou působností IZS Integrovaný záchranný systém S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 3

5 Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání SDE geodatabáze Prostorová databáze pro ukládání, dotazování a manipulaci s daty. Řídící dokumenty Jedná se o Směrnici IS DMVS LK, metodické pokyny a návody, uživatelské, systémové a administrátorské příručky. Modul ZAKÁZKA Webová aplikace poskytující přístup ke službám, dokumentům, nástrojům a dalším informacím sloužícím pro provoz DTM DMVS LK. Evidence zakázek Část Modulu ZAKÁZKA sloužící pro výdej dat ÚMPS a následný zpětný příjem aktualizovaných dat. Zakázka DTM Položka aplikace Evidence zakázek, která slouží pro evidenci výdeje dat ÚMPS, zpětný příjem aktualizovaných dat a pro identifikaci žadatele a zpracovatele měření. 2. Úvod Tato směrnice slouží pro správu, údržbu a provozování IS DMVS Libereckého kraje. Projekt je provozován na základě výzvy 8. integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, jako společný záměr Ministerstva vnitra, MMR, MZe, ČÚZK, Asociace krajů ČR. Legislativní rámec pro budování IS DMVS LK je dán následujícími zákony a vyhláškami: Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví Vyhláškou č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Zákon 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech Hlavním cílem DMVS LK je zajistit jednotné garantované datové úložiště s digitálními vektorovými mapovými podklady a administrativními a publikačními nástroji pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy. Dále efektivní správa garantovaného datového úložiště na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a správci technické a dopravní infrastruktury. Provozovatelem IS DMVS LK je Liberecký kraj Identifikační údaje provozovatele Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ IČ:

6 DIČ: CZ Kontaktní informace jsou uvedeny na Geoportálu DMVS LK v sekci Kontakty Charakteristika DMVS LK DMVS LK je projekt realizující IS DMVS LK za účelem usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění základních referenčních a tematických prostorových dat prostřednictvím služeb pro aktivní partnery projektu a veřejnost. Je součástí projektu Rozvoj e-governmentu v Libereckém kraji (Výzva č. 8, oblast intervence 2.1 Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě). Subprojekt ÚKM DMVS LK řeší pořízení Účelové katastrální mapy a její aktualizaci. Cílem je vytvořit digitální vektorové mapové dílo, odvozené od analogové katastrální mapy, zpracované v bezešvém a souvislém zobrazení v souřadnicovém systému S-JTSK. Subprojekt DTM DMVS LK řeší společný postup při tvorbě, aktualizaci, správě, archivaci a jednotném zpracování mapy velkého měřítka na území Libereckého kraje s obsahem prvků povrchové situace, technické a dopravní infrastruktury, včetně ÚIR, a vytvoření zásad pro financování, aktualizaci a správu DTM DMVS LK. Subprojekt DTM DMVS LK je provozován formou portálového řešení, které poskytuje webové služby a aplikace pro oprávněné uživatele. Subprojekt DTM DMVS LK umožňuje vést technické mapy obcí dle platné legislativy nástroji IS DMVS LK jednotně na celém území Libereckého kraje. Subprojekt ÚAP DMVS LK řeší pořízení souboru nástrojů pro správu a sdílení tematických dat agendy ÚAP, prezentaci výstupů, zajištění interoperability informačních systémů obcí s rozšířenou působností s technologickým centrem Libereckého kraje. IS DMVS LK představuje informační systém, který je zdrojem referenčních garantovaných prostorových dat nejvyšší míry podrobnosti pro veřejnou správu a občany v Libereckém kraji. Jedná se o komplexní standardizované řešení, včetně provozní a administrativní infrastruktury ICT s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími nebo připravovanými informačními systémy orgánů veřejné správy v oblasti prostorových dat. V Libereckém kraji jsou prostřednictvím tohoto řešení dostupná nejen základní referenční data KN a RÚIAN včetně ÚKM, ale i základní referenční data mapy velkého měřítka, která zaznamenává skutečný stav uspořádání území, tzn. DTM DMVS LK. Tematická prostorová data budou dostupná prostřednictvím krajského agendového informačního systému ÚAP DMVS LK. Tematická data technické a dopravní infrastruktury a data ÚMPS budou dostupná prostřednictvím DTM DMVS LK, a to případně se zohledněním omezení dostupnosti dat dle pokynů příslušného partnera Rozsah platnosti Projekt IS DMVS LK je platný v celém území Libereckého kraje. Registrovaný uživatel v IS DVMS LK souhlasí s dodržováním Směrnice IS DMVS LK včetně jejích příloh (viz kap. 7). Tento souhlas dává při registraci do IS DMVS LK Kontakty a odpovědné osoby Kontakty a odpovědné osoby jsou uvedeny na Geoportálu DMVS LK v sekci Kontakty a Funkční místa. 5

7 2.5. Provozní model IS DMVS LK Na provozu IS DMVS LK spolupracují partneři. Partneři získávají přístup do IS DMVS LK v rámci kterého se řídí touto směrnicí a jejími přílohami využívají aplikace a služby IS DMVS LK, podle práv a povinností plynoucích z přidělených uživatelských rolí systému, plní povinnosti dle smluvního vztahu a zařazení do funkčního místa IS DMVS LK. Seznam partnerů DMVS LK je veden a spravován na Geoportálu DMVS LK. Po přihlášení do systému je dostupný oprávněným uživatelům v sekci Přehledy. 3. Datový sklad V rámci IS DMVS LK jsou data vedena v následujících datových úložištích Hlavní datový sklad DMVS Centrální úložiště IS DMVS LK v TC Libereckého kraje. V hlavním datovém skladu jsou prostorová vektorová data evidována v SDE geodatabázích nad platformou ArcGIS. Ostatní data jsou evidována formou databází nad platformou Microsoft SQL Server nebo formou souborů. Data jsou ukládána do následujících datových úložišť. Název Typ dat Subprojekt DMVS Popis ÚMPS Referenční DTM Geodatabáze účelové mapy povrchové situace. Infrastruktura DTM Infrastruktura ÚAP Infrastruktura IZS Tematická Tematická Tematická DTM ÚAP DTM ÚIR OMPS Tematická DTM, ÚAP Geodatabáze technické a dopravní infrastruktury pro DTM. Geodatabáze technické a dopravní infrastruktury pro ÚAP. Geodatabáze technické infrastruktury pro IZS vedená v rámci DTM. Geodatabáze s upřesněnými daty územní identifikace a daty objektové mapy povrchové situace. Využití území Tematická ÚAP Geodatabáze pro potřeby vedení ÚAP. ÚP JDM Tematická KN Referenční ÚKM RÚIAN Referenční UIR (DTM) Obnovy ÚAP Tematická ÚAP Geodatabáze vybraných prvků územních plánů v jednoduchém datovém modelu. Geodatabáze vektorových dat Účelové katastrální mapy. Geodatabáze s daty Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Souborová data z úplných aktualizací ÚAP; výkresy, kartogramy, RURU 6

8 Rastry ÚP Tematická Souborová data ÚP obcí v rastrové formě Ortofotomapa DMT Referenční Referenční Datový model subprojektu DTM DMVS LK Souborová data ortofotomapy Libereckého kraje po mapových listech. Souborová data digitálního modelu terénu Libereckého kraje. Datový model subprojektu DTM DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je logicky rozdělen do 3 samostatných částí, které korespondují s názvy geodatabází - ÚMPS, Infrastruktura DTM a ÚIR OMPS (viz tabulka výše). V první části ÚMPS jsou evidovány objekty povrchové situace. Ve druhé části Infrastruktura DTM jsou evidovány objekty technické a dopravní infrastruktury pořizované v rámci DTM DMVS LK. V poslední části ÚIR OMPS jsou evidovány polygonové objekty povrchové situace formou OMPS, které jsou odvozovány z prvků povrchové situace ÚMPS. Rámec datového modelu DTM DMVS LK je uveden v příloze D2 Směrnice IS DMVS LK. Povinné atributy prvků Číslo prvku Jednoznačný identifikátor prvku v rámci IS DMVS LK. Číslo zakázky Vazba na Zakázku DTM (pouze u prvků ÚMPS), kde jsou uvedeny ostatní nutné informace. Vložil Jméno správce datového skladu DTM DMVS LK, který prvek vložil. Datum vkladu Datum vkladu prvku do DTM DMVS LK. Změnil Jméno správce datového skladu DTM DMVS LK, který prvek změnil (pouze u prvků ÚMPS). Datum změny Datum změny prvku v DTM DMVS LK (pouze u prvků ÚMPS). Pomocí vazby na Zakázku DTM (atribut číslo zakázky) jsou pro každý evidovaný prvek ÚMPS vedeny informace v rozsahu - zpracovatel, ověřovatel zaměření (odpovědný geodet), investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), popis (účel zaměření), datum zaměření. Třída přesnosti je evidována na jednotlivých lomových bodech prvků ÚMPS (souřadnicích). Podrobný popis datového modelu subprojektu DTM DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je k dispozici v aplikaci Katalog objektů DMVS, která je dostupná na Geoportálu DMVS LK Datový model subprojektu ÚAP DMVS LK Datový model subprojektu ÚAP DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je logicky rozdělen do 3 samostatných částí, které korespondují s názvy geodatabází - Využití území, Infrastruktura ÚAP a ÚIR OMPS (viz tabulka výše). V první části Využití území jsou evidovány objekty ÚAP dle platné legislativy. Ve druhé části Infrastruktura ÚAP jsou evidovány garantované objekty technické a dopravní infrastruktury, pořizované v rámci vedení agendy ÚAP. Třetí část ÚIR OMPS obsahuje upřesněná data územní identifikace adres ve vztahu k RÚIAN a data OMPS, která mohou být využita pro vedení agendy ÚAP. 7

9 Podrobný popis datového modelu subprojektu ÚAP DMVS LK Hlavního datového skladu DMVS LK je k dispozici v aplikaci Katalog objektů DMVS, která je dostupná na Geoportálu DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK slouží k pořizování a sdílení dat mezi jednotlivými pořizovateli objektů DMVS LK. Sdílení dat je prováděno nástroji a službami IS DMVS LK, které využívají metody synchronizace dat. Synchronizace dat jsou prováděny mezi jednotlivými provozními datovými sklady pořizovatelů a hlavním datovým skladem v TC kraje. Provozní datový sklad DMVS LK je učen pro pořizovatele objektů DMVS LK, mezi které patří pořizovatelé ÚAP (ORP, kraj), technické infrastruktury na úrovni samosprávy, dopravní infrastruktury na úrovni samosprávy, dat územní identifikace ve vztahu k RÚIAN na úrovni samosprávy. Provozní datový sklad DMVS LK je vytvářen IS DMVS LK z vybraných dat Hlavního datového skladu DMVS LK, která jsou evidována v úložištích Infrastruktura ÚAP, Využití území, ÚIR OMPS, KN a RÚIAN. Provozní datový sklad DMVS LK je veden ve formátu souborové geodatabáze ArcGIS Datový model provozního datového skladu DMVS LK Z hlediska zařazení objektů do logických množin je datový model rozdělen do dvou úrovní. První hierarchická úroveň představuje okruhy objektů a druhá úroveň tematické skupiny objektů. Okruhy jsou děleny z hlediska správy objektů ze strany pořizovatelů následujícím způsobem pro vedení dat ÚAP (červené skupiny v příloze F Směrnice IS DMVS LK) pro vedení dat technické a dopravní infrastruktury (modré skupiny v příloze F Směrnice IS DMVS LK) pro vedení referenčních dat DMVS LK (šedé skupiny v příloze F Směrnice IS DMVS LK) V rámci tematických skupin objektů jsou definovány tzv. objektové typy, do kterých se zařazují jednotlivé objekty (fyzické záznamy) evidované v IS DMVS LK. Pro objektové typy platí následující pravidla má jednoznačný kód v rámci IS DMVS LK pro objektový typ je definován jeden nebo více editorů objektů podle funkčních míst IS DMVS LK v rámci objektového typu jsou evidovány stejné atributy objektů Logický datový model provozního datového skladu DMVS LK je uveden v příloze č. F Směrnice IS DMVS LK. Podrobný datový model Provozního datového skladu DMVS LK je k dispozici v aplikaci Katalog objektů DMVS, která je dostupná na Geoportálu DMVS LK Řídící atributy provozního datového skladu DMVS LK Řídící atributy jsou v rámci IS DMVS LK využívány pro synchronizace dat mezi hlavním a provozním datovým skladem DMVS LK. Následující uvedené řídící atributy jsou povinné. 8

10 kód Kód objektového typu; jednoznačná klasifikace objektu. pořizovatel Kód pořizovatele objektu (editora); nastavuje se podle kódu funkčního místa editora. pasport Identifikátor pasportu objektu v rámci DMVS LK. <edit tracking> Automaticky vedené atributy systémem pro sledování editace objektů; kdo objekt vytvořil, kdy byl objekt vytvořen, kdo objekt změnil, kdy byl objekt změněn. global ID Globální identifikátor objektu automaticky vedený systémem, který slouží pro synchronizace dat. jev Číslo jevu ÚAP daného objektu dle platné legislativy; hodnota je odvozována z atributu kód. poskytovatel Kód poskytovatele objektu; hodnota je odvozována podle atributu pasport. 4. Správa a údržba IS DMVS LK Správu a údržbu IS DMVS LK zajišťuje Liberecký kraj, který pro vykonávání těchto činností pověřuje vybranou organizaci. V rámci správy a údržby IS DMVS LK je prováděna systematická aktualizace datového skladu DTM DMVS LK, správa a údržba aplikací a služeb IS DMVS LK, správa uživatelských účtů oprávněných uživatelů IS DMVS LK, aktualizace řídící dokumentace IS DMVS LK a její vydávání formou verzí. Správa a údržba IS DMVS LK je zajištěna do Další pokračování IS DMVS LK, jeho transformace nebo přechod pod jiný projekt bude řešeno ze strany Libereckého kraje a společně koordinováno s partnery 6 měsíců před provedením těchto změn. Kontakty a odpovědné osoby za správu a údržbu IS DMVS LK jsou uvedeny na Geoportálu DMVS LK v sekci Kontakty. 5. Ochrana dat DMVS LK Liberecký kraj a partneři projektu se zavazují zabezpečit ochranu dat DMVS LK a informací v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb., údaje a data osobního charakteru nevyjímaje. Liberecký kraj a partneři projektu jsou povinni zajistit organizační a technické zabezpečení ochrany dat a informací IS DMVS LK proti přístupu nepovolených osob a proti jejich využití či zneužití třetími osobami. Způsob využívání dat a informací IS DMVS LK upravují smluvní vztahy s jednotlivými partnery. 9

11 6. Aktualizace Směrnice IS DMVS LK Platné znění Směrnice IS DMVS LK vydává správce DMVS LK pověřený provozovatelem projektu DMVS LK. Koncepty nových verzí Směrnice IS DMVS LK vč. příloh budou rozeslány aktivním partnerům projektu k připomínkování, a to podle následujícího klíče. Aktivním partnerům subprojektu DTM DMVS LK - Provozní dokumentace DTM DMVS LK (viz kap 7) Aktivním partnerům subprojektu ÚAP DMVS LK - Provozní dokumentace ÚAP DMVS LK (viz kap 7) Lhůta pro podání připomínek je 21 dní. Po uplynutí této lhůty bude nová verze Směrnice IS DMVS LK, popř. její přílohy, rozeslány aktivním partnerům, kteří se vyjádří k aktualizovanému znění formou ové zprávy ve lhůtě 21 dní ode dne rozeslání. V případě nesouhlasu s aktualizovaným zněním jsou podané připomínky zpracovány a rozeslány aktivním partnerům, kteří se vyjádří k nově aktualizovanému znění formou ové zprávy ve lhůtě 21 dní ode dne rozeslání. Po potvrzení aktualizovaného znění ze strany všech aktivních partnerů jsou dokumenty považovány za platné, rovněž v případě, pokud se aktivní partner nevyjádří. 7. Provozní dokumentace subprojektů a přílohy směrnice Ozn. přílohy směrnice Název dokumentu Provozní dokumentace DTM DMVS LK Provozní dokumentace ÚAP DMVS LK Technicko provozní dokumenty Směrnice IS DMVS LK x x A Služby IS DMVS LK x x x B Role a funkční místa IS DMVS LK x x x C Seznam partnerů (dynamický dokument dostupný na URL x x x D Provozní řád DTM DMVS LK x x D1 o Dokumentace Zakázky DTM DMVS LK x x D2 o Rámec datového modelu DTM DMVS LK x x D3 o Popis výměnného formátu DGN x x D4 o Popis výměnného formátu SHP x x D5 o Popis výměnného formátu XML x x D6 o Metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK D7 o Vyhláška o vedení technické mapy obce - vzor x x x x 10

12 E Provozní řád ÚAP DMVS LK x x F Logický model provozního datového skladu DMVS LK x x G Provozní řád pro správu a aktualizaci referenčních dat DMVS LK x 11

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. O projektu Realizace v rámci výzvy č. 8 IOP Součást e-governmentu

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS DTM DMVS krajů Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS Součást egovernmentu Smart Administration v období 2007 2015 Modernizační a informatizační aktivity ve VS Zlepšit

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Ústecký kraj Krajský úřad 400 02 Ústí nad Labem tel: 475 657 111 email: urad@kr-ustecky.cz datová schránka: t9zbsva Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU Stránka 1 z 15 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje provozovatele... 3 1.2 Charakteristika projektu DTMM... 3 1.3 Rozsah platnosti... 4 2 POUŽÍVANÉ

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj

Více

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Provozní řád obsahuje základní

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Setkání partnerů digitálních technických map krajů Plzeň 5. a 6. května 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Seminář k digitalizaci katastrálních map Praha 2. 6. 2010 RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková Zlínský kraj Typové projekty krajů Digitální mapa veřejné

Více

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Karlovarského kraje Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Karlovarského kraje Zpracoval Datum 28. 3. 2014 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území?

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? 2007: Novela SZ návrhy na optimalizaci řešení: 1. Celostátní portál pod gescí státní správy - odmítnuto 2. Metodický pokyn MMR na portál ÚP v gesci

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Stav projektu Digitální mapa veřejné správy na krajích ke dni

Stav projektu Digitální mapa veřejné správy na krajích ke dni Stav projektu Digitální mapa veřejné správy na krajích ke dni 29. 2. 2016 Stav realizace jednotlivých částí Digitální mapy veřejné správy (dále jen DMVS ) na krajích byl naposledy plošně mapován v říjnu

Více

Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ účel územního plánování čemu slouží co k tomu potřebuje 2 ÚČEL ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zjišťovat a posuzovat

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP Martin Sovadina, Martin Jűstel PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU DMVS Olomoucký kraj 2 PROJEKT IOP VÝZVA Č.8 Projekt IOP výzva č. 8 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice, ČÚZK a INSPIRE Jiří Poláček Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Průběh prací při implementaci směrnice INSPIRE 2. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a INSPIRE

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě VLASTENCI.CZ, 2016 Anna Průšová Vilém Spálovský Jiří Stehno B-GK KART, N-GK FG Brno 2016 Geoportál Zlínského kraje (Portál

Více

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Internet ve státní správě a samosprávě, AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Obsah Úvod Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Aktualizace ÚKM Stránka

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Nemoforum- Implementace GeoInfoStrategie Ing.Pavel Matějka, Michal Souček

Nemoforum- Implementace GeoInfoStrategie Ing.Pavel Matějka, Michal Souček Nemoforum- Implementace GeoInfoStrategie 16.10.2015 Ing.Pavel Matějka, Michal Souček Osnova prezentace DMVS krajů -současný stav a co dál? Aktivní účast krajů v Řídícím výboru AP GISTR Aktivní účast krajů

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti, Praha, 22. května

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu Marek Knězů GIVS 2014 Praha, 15. - 16. 5. 2014 Představení společnosti GEPRO plně česká firma, na trhu od roku 1991 hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ),

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje Krajská TC a jejich vazby na TC ORP Krajský úřad Plzeňského kraje Historie Společná výzva pro kraje a ORP připravována od poloviny roku 2008 V červenci 2009 rozhodnuto o rozdělení na dvě samostatné výzvy

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9.

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9. Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému - 4. 9. 2014 Bc. Dušan Stránský 4. 9. 2014 Jednotná technická mapa města Krnova ( JTMO ) Legislativní základy

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky.

PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT. Václav Čada. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky. PRIMÁRNÍ SBĚR GEODAT Václav Čada cada@kgm.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky Geodata, geografická data, geoprostorová data data s implicitním nebo explicitním

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem:

uzavírají podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem: SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

Logický datový model VF XML DTM DMVS

Logický datový model VF XML DTM DMVS Logický datový model VF XML DTM DMVS Verze 1.1 VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj Statutární

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ Technická mapa v souvislostech DMVS, Novotného lávka l 2010 TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH ÚČELOV ELOVÁ KATASTRÁLN LNÍ MAPA A DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA Václav Čada cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI Milan Pachta, Drahomíra Zedníčková Krajský rok informatiky, Olomouc 11.-12.10.2007 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI HISTORIE:

Více

Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy legislativní podpora vedení technické mapy obce průzkum uživatelských požadavků na ortofoto

Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy legislativní podpora vedení technické mapy obce průzkum uživatelských požadavků na ortofoto Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy legislativní podpora vedení technické mapy obce průzkum uživatelských požadavků na ortofoto Eva Kubátová, manažerka projektu Digitální mapa veřejné

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie 25.11.2015 Informační systém veřejné správy VODA Aktuální informace stavy a

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

GeoInfoStrategie. Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV

GeoInfoStrategie. Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV GeoInfoStrategie Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV 21. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS Praha, 20. října 2015 Obsah Úvod o Rámce GeoInfoStrategie GeoInfoStrategie

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

Ministerstvo vnitra na cestě k politice státu v oblasti prostorových dat. Ministerstvo vnitra. Eva Kubátová

Ministerstvo vnitra na cestě k politice státu v oblasti prostorových dat. Ministerstvo vnitra. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra na cestě k politice státu v oblasti prostorových dat Ministerstvo vnitra Eva Kubátová 1 Obsah prezentace Soustava základních registrů -RÚIAN Digitální mapa veřejné správy INSPIRE Mapové

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Tomáš Hrabík Nemoforum seminář Digitální mapa veřejné správy 20. 10. 2009 Cíle Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Výměnný formát XML DTM DMVS PK

Výměnný formát XML DTM DMVS PK Výměnný formát XML DTM DMVS PK Verze 1.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Objednatel Zhotovitel Licence CC BY-NC-ND Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte Plzeňský kraj Datum 8. 3. 2016 Etapa Popis

Více

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Seminář GeoInfoStrategie Česká republika na startu nové etapy Praha, 13. listopadu 2014

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Seminář GeoInfoStrategie Česká republika na startu nové etapy Praha, 13. listopadu 2014 Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Seminář GeoInfoStrategie Česká republika na startu nové etapy Praha, 13. listopadu 2014 Ing. Pavel Matějka, člen zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Účelová katastrální mapa Zlínského kraje

Účelová katastrální mapa Zlínského kraje Účelová katastrální mapa Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek Vedoucí oddělení IT 26.6.2007 Co je Účelová katastrální mapa Zlínského kraje? Účelová katastrální mapa Zlínského kraje: (dále "ÚKM ZK") Společný

Více