Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011-2012"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě, dne: Schváleno školskou radou:

2 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3 2. Vzdělávací programy 4 3. Pedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o přijímacím řízení žáků 5 5. Žáci 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6 7. Prevence sociálně patologických jevů 7 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Kontrolní činnost Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam a vysvětlení zkratek k výroční zprávě 14 Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za rok Vyhodnocení plánu práce EVVO Zhodnocení ICT plánu Zpráva o poskytování informací za rok

3 1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ IČO: Identifikátor: IZO ZŠ: Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo nám.53, Říčany Vykonavatel státní správy: Odbor školství a mládeže KÚ Středočeského kraje a pověřená obec Říčany Datum zařazení do sítě škol: Kapacita ZŠ: 68 žáků, od žáků Škola je plně organizovaná, tj ročník, spolu se speciálními třídami Škola poskytuje vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro žáky ze Říčan a okolí Internetové stránky ZŠ Nerudova Říčany: Internetové stránky projektu Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany : Datová schránka: desmpac Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Macháčková- ředitelka školy Mgr. Blanka Veselá- zástupkyně ředitelky školy Údaje o školské radě Školská rada pracuje v šestičlenném složení Jednání školské rady proběhlo celkem: 3 Předsedkyní školské rady byla Mgr. Ivana Bílková V letošním školním roce došlo k novým volbám, konec funkčního období je v roce 2013 Školní budova a pozemek V budově se nachází 6 tříd, učebna TV, výukový byt, pracovna dílenských prací, učebna výpočetní techniky, kotelna. Škola je kompletní rekonstrukci, stala se bezbariérovou. K budově školy je pro pracovní vyučování k dispozici i školní pozemek, skleník.. Pro výuku byl využíván i Dětský domov Strančice, kde v průběhu roku bylo požádáno o změnu zápisu v Rejstříku škol MŠMT- ČR- odloučené pracoviště, k zápisu došlo ke dni Došlo k navýšení kapacity školy- od Dále bylo pro příští školní rok povolení vzdělávání v přípravné třídě a k zápisu školní družiny do Rejstříku škol ČR od Zahájení a ukončení projektu Hraní s Vojtou a Davidem realizace projektu od Zahájení projektu Cesta do života od , projekt je financován z prostředků ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR 3. Pokračování projektu financovaného ESF- Ovoce do škol pro žáky 1. stupně 4. Schválení projektu MAS Říčansko- Veselá zahrada - zahájení projektu

4 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy kromě vyššího stupně: MŠMT ČR č.j.24035/97-22, 39 odst. 1 speciální třída Říčany Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy- rehabilitační program 15988/ Sb. v platném znění- speciální třída v Dětském domově Strančice Vzdělávací program Sluníčko od (nový ŠVP ZŠ dle RVP ZV LMP - Říčany) Vzdělávací program Sluneční škola od zpracovaný dle RVP ZV- pro žáky s IVP Vzdělávací program Slunečnice- zpracovaný dle RVP ZŠS- 1., 2,, 7., 8. ročník ve speciálních třídách Pedagogičtí pracovníci mají vypracované učební plány pro jednotlivé předměty v souladu s učebními osnovami pro daný předmět a období. 3. Pracovníci školy Vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) 2 Pedagogičtí pracovníci 11 (z toho 2 na částečný úvazek) Asistenti pedagoga 2 ( oba na částečný úvazek) Nepedagogičtí pracovníci 2 /školnice-uklízečka,topič/ stav ke pedagogických pracovníků VŠ PF ŠMVZP učitelství 1 pedagogický pracovník VŠ UJAK- vychovatelství 2 pedagogický pracovník SŠ 2 pedagogičtí pracovníci 1 SŠ asistent pedagoga, 1 SOU- asistent pedagoga ( 2 kurzy asistenta pedagoga) na mateřské dovolené 2 ( 1 pedagog, 1 asistentka pedagoga) Složení pedagogického sboru 13 žen, Provozní zaměstnanci 1 žena, 1 muž Tabulka č. 1- Věkové složení pedagogického sboru včetně asistentů pedagoga pracujících ve školním roce , včetně nepedagogických pracovníků Věkové rozhraní Mužů Žen celkem a více

5 Věkový průměr pedagogického sboru 53 let Z těchto pedagogických pracovníků pracuje na škole 1 výchovný poradce, 1 ICT koordinátor 1 metodik preventista, 1 koordinátor ŠVP, 1 koordinátor EVVO. Pokračování studia pro výchovné poradce na PF UK v Praze Účetnictví školy bylo zajišťováno zřizovatelem- Bc. Nejedlíkovou Markétou Mzdová účetní pí.ladislava Hampejsková. Náslechy studentů za školní rok Tabulka č. 2- Přehled náslechů studentů Název školského zařízení Termín náslechu Počet Univerzita Jana Amose Komenského, Roháčova 63, Praha 3 Náslechy studentů, vykonávajících praxi v Dětském domově Strančice 4. Údaje o přijímacím řízení žáků Tabulka č. 3- Zápis do prvního ročníku Počet přihlášených Přijatých v rámci správního řízení pracovních dnů dnů Tabulka č. 4- Přijímací řízení žáků 9. ročníku a speciální třídy Počet žáků Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků 9. ročník Speciální třída 0 0 Tabulka č. 5 Přijímací řízení do přípravné třídy pro školní rok studentů 3 Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků v rámci Počet nepřijatých žáků správního řízení Žáci Tabulka č. 6- Přehled docházky žáků ve školním roce Zahajovací statistika 57 Závěr školního roku 56 Nárůst úbytek během roku -1, 3 dg. pobyty Povinnou školní docházku ukončilo 13 žáků 9. ročníku 5

6 Tabulka č. 7- Počet tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících k stav ke stav ke třída nárůst, úbytek poznámky ST/S ST/Ř , 4., 5. ročník dg. pobyt 6. ročník ročník ročník ročník celkem dg. pobyty 6. DVPP Pokračování studia výchovného poradenství 1 Školení BOZP celý sbor Prevence rizikového chování v praxi škol celý sbor Excel pro úplné začátečníky celý sbor Stahování streamového videa z internetu a jeho úpravy pro celý sbor potřeby školy Tvoříme interaktivní materiály e- Beam celý sbor Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli celý sbor Novela vyhlášek k Netolismus a kyberšikana 1 Etika v práci metodika prevence 1 Sebepoškozování a Emo styl 1 Právní otázky ve škole 1 Poruchy příjmu potravy 1 Plánované změny školské legislativy 1 Právní náležitosti rizikového chování dětí 1 Novela Zákoníku práce 1 Ekonomika a vedoucí pracovník 1 Změny školské legislativy k Setkání koordinátorů EVVO 1 Semináře ke čtenářské gramotnosti 2 Semináře k přírodovědné gramotnosti 2 Inovace ve výuce 1 Hry nejen v matematice 1 6

7 Příprava projektů na ZŠ a využití ICT 2 Školní družina a ŠVP 1 Finanční gramotnost 4 Čerpání evropských dotací 1 Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem 1 Semináře na MŠMT ČR Tvorba IVP 1 7. Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný: Plán minimální prevence Krizový plán školy Program proti šikanování Program výchovy proti projevům extremismu, rasismu, xenofobii a intolerance Součástí této výroční zprávy je zhodnocení MPP za školní rok viz příloha Škola čerpala pouze z provozních prostředků od zřizovatele na tuto oblast. Projekt Život bez problémů nebyl schválen, nevíme však z jakých důvodů. Tento projekt měl být schválen MŠMT ČR 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní činnost je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu v každé škole, v současné době v základní škole praktické a ve speciálních třídách, je ještě důležitější, a to z několika důvodů: 1. rodiče se některým dětem příliš nevěnují, děti neznají divadla, výstavy, historické památky, nebo-li škola, zde supluje rodinu a zajišťuje dětem tak nejen zážitky zábavné, ale i poučné 2. při různých soutěžích se dětem zvyšuje sebevědomí, které jim většinou chybí 3. učí se samostatnosti a ohleduplnosti k druhým učí se vnímat přírodu, chovat se k ní a vidět hezké věci okolo sebe 4. učí se pracovitosti a odpovědnosti za svou práci Mimoškolní činnost je součástí všech učebních tématických plánů, neděje se na úkor vyučování, je doplňkem, navazuje na učivo a u mladších žáků k hravému přístupu k učení. Předpokladem zdařilé mimoškolní činnosti je: 1. zpracovaný plán jednotlivých třídních učitelů se zaměřením na specifičnost své třídy 2. vzájemná dobrá spolupráce a pochopení všech vyučujících 3. obětavost pedagogických pracovníků při další mimo vyučování a další činnosti mimo vyučování 4. motivace žáků 5. spolupráce s rodiči 6. snaha a schopnost navázat kontakt s různými institucemi a v další spolupráci s nimi V průběhu celého školního roku vedení školy informovalo o činnosti školy pravidelně v místním tisku- Říčanský kurýr, na webových stránkách školy a projektu EU. 7

8 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí 1. Oblast kultury a vzdělávání Malování na rynku 1. stupeň, 6. ročník, speciální třída Den otevřených dveří-5.9., 1.12., Den bez aut- speciální třída Projekt Stanovení bariér našeho města - vybraní žáci Divadelní představení Příběhy krejčíka Látala - 1. stupeň, speciální třída Návštěva Domova důchodců v Říčanech- 9. ročník Exkurze v jezdecké škole Říčany- 8. ročník Muzeum Říčany- Rybáři a hastrmani - 6. ročník Čarodějný svět dýní- 1. stupeň a speciální třída Filmové představení Čertova nevěsta - celá škola Vánoční koncert Bardáčku- speciální třída, 1. stupeň Vánoční prodejní výstavka- celá škola Mikulášská nadílka- celá škola Návštěva Betlému-1. stupeň, 8. ročník Návštěva Dne otevřených dveří ve škole U říčanského lesa - 1. stupeň, 6. ročník Vánoční besídka- všechny třídy Balada pro banditu - Divadlo Na Fidlovačce- 2. stupeň Návštěva divadelního představení Dobrodružství Toma Sawyera - spec.třída, 1.stupeň Velikonoční prodejní výstava- celá škola Divadlo Gong- Kniha džunglí - speciální třída, 1. Stupeň Vycházka k památníku padlých- 1. stupeň Návštěva vojenského tábora 2. světové války- 1. stupeň, 6. Ročník Celoškolní výlet- Zámek Červená Lhota Nácvik evakuace budovy školy Návštěva rozhledny- Louňovice- 9. ročník 2. Ekologická oblast Sběrový den papíru Den zdravé výživy- celá škola Beseda o myslivosti- 1. Stupeň Beseda Lesní zvěř v zimě ročník Výroba ptačích budek- Ekocentrum Říčany-8. ročník Velikonoční dílna- Muzeum Říčany- speciální třída, 1. Stupeň Exkurze do zahradnictví- 8. ročník Prodej sazenic Návštěva ZOO- 6. Ročník Účast v republikové korespondenční soutěži Mladý rybář - SOŠ Třeboň Akce VÚŽP Praha stupeň, 6. Ročník Účast na klíčové aktivitě projektu Řemesla - Kuchyně našich babiček - dívky 7., 8. ročník Účast na klíčové aktivitě projektu Řemesla - Výroba kachlů - 8., 9. Ročník 8

9 Hydrobilogie- výukový program na Říčanské hájovně- Ekocentrum Říčany-celá škola 3. Sportovní oblast Bruslení na Zimním stadionu Velké Popovice Geocoaching- říčanský hrad- 6. Ročník Jarní akademie - celá škola Exkurze do Cyklosportu Říčany- 8. Ročník Oblastní kolo v dopravní soutěži Oslava MDD- turisticko braný závod 4. Oblast minimální preventivních jevů Akce Muzea Říčany v rámci Týdne mobility- 9. ročník Beseda s Mgr. Burdovou- 2. Stupeň Beseda na téma HIV- 8.,9. Ročník Dny bez tabáku- akce MěÚ Říčany- 1. stupeň 5. Volba povolání Den otevřených dveří OU Kunice- 9. ročník Den otevřených dveří OU Učňovská- 9. ročník Návštěva SOŠ v Říčanech- 8., 9. ročník Pracovní workshop- výroba ozdobného špendlíku- 8.,7. Ročník Úřad práce- skupinové poradenství- 8. Ročník Návštěva výrobního závodu- výroba nábytku- firma Jiroušek- 8. ročník 10. Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Dokončení realizace projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR- Hraní s Vojtou a Davidem Zapojení do projektu EU Ovoce školám - jedná se o bezplatnou dodávku ovoce a zeleniny pro žáky 1. stupně Realizace projektu financovaného z tzv. Peněz do škol- Cesta do života Podání žádosti na MŠMT ČR- Snadnější dospívání III - projekt nebyl schválen Podání žádosti a její schválení k realizaci projektu financovaného z prostředků MAS Říčansko- Veselá zahrada - termín realizace od Podání žádosti na MŽP Venku je to prima - žádost byla stažena z důvodu možnosti střetu podobných projektů Podání žádosti na KÚ Středočeského kraje Moderní výuka chemie a fyziky na základní škole praktické 11. Kontrolní činnost Kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ 9

10 Předmět kontroly: kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Termín kontroly: Bez nápravných opatření Kontrolní orgán: Česká školní inspekce Předmět kontroly: Splnění nápravných opatření. Termín kontroly: Protokol č.j. ČŠIS-2657/11- S. V žádném z kontrolních bodů nebylo zjištěno poručení právních předpisů. Ve lhůtě stanovené ČŠI byly zjištěné nedostatky odstraněny Kontrolní orgán: KHES Středočeského kraje Předmět kontroly: dle ustanovení 7 odst.1 a 2 zákona č. 258/2000Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., v platném znění Termín kontroly: Nebyly zjištěny žádné závady Kontrolní orgán: Útvar interního auditu Města Říčan Předmět kontroly:vyhodnocení mimořádné VSK č M provedené formou dotazníku následná kontrola přijetí opatření z řádné VSK č z roku 2011 Termín kontroly: Kontrolovaná činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly Vnitřní kontrolní systém Na základě platných směrnic je pravidelně kontrolován stav pokladní hotovosti a pokladní kniha, faktury. Hospitační činnost je prováděna na základě plánu hospitací ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy, zhodnocení byla provedena a učiněny zápisy jednotlivých hospitačních činností 12. Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb. V průběhu celého školního roku nebyla podána žádná stížnost ze strany rodičů, ani jiných zákonných zástupců žáků. V únoru byla zpracována Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Nikdo nepožadoval žádnou informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. 13. Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Tabulka č. 7- Základní zdroje finančních příspěvků MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Středočeského kraje Zřizovatel Město Říčany Mzdové prostředky pracovníků školy, prostředky ONIV Provozní prostředky Granty, účelové dotace KÚ Středočeského kraje-. Odbor 10

11 evropské integrace- projekt Hraní s Vojtou a Davidem Město Říčany- oblast minimální prevence Peníze do škol Vlastní zdroje v letošním školním roce byly finanční prostředky za sběr papíru, pronájem nebytových prostor, prodej sazenic a výrobků V tabulce je uvedeno hospodaření školy za první pololetí roku 2012 součástí příloh je Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Tabulka č. 8- Přehled čerpání finančních prostředků leden- červen V+D EU ŠKOLÁM Celkem Název položky Č.ÚČTU KÚ MÚ Výnosy 0,00 Tržby - ŠD 0,00 - pronájem , ,00 - prodej materiálu ,00 Ostatní výnosy-sběr , ,00 Ostatní výnosynáhrady , ,00 Ostatní výnosy-jiné , ,00 Pojistné plnění 0,00 Zůčtvání fondů , ,00 Připsané úroky ,74 57, ,66 Přijaté příspěvky na provoz , , , , ,80 Příjmy celkem , , , , ,46 Výdaje 0,00 Spot. mat.- kanc.potř , , ,10 - úklidového mat , ,00 - mat.na opravy , ,00 - nákup DDHM ,00 0,00 - prac. oděvy ,00 - časopisy,tisk.liter , ,00 - režijní m , ,00 - učebnice,uč.pomůcky , , , ,50 - nákup ODHM (500KČ -3TIS.KČ) , , ,00 Spot. energie , ,32 11

12 Spotřeba plynu , ,65 Spotřeba vody , ,03 Opravy a údržba , ,00 Cestovné ,00 466,00 703, ,00 Služby 0,00 repre , ,00 telekomunikační služby , , ,90 revize,doprava,bozp , ,00 odvoz odpadu , ,00 školení a vzdělávání ,00 0, , ,00 poštovné , , ,00 software,popl., licence , , ,00 nájemné,pronájem kop ,00 33,00 Příspěvek zam.na straven ,00 427,00 610,00 odborné služby , , ,00 nájemné Olivovna ,00 0,00 tisk plakátů, propagace , ,00 desinfekce, deratizace ,00 protidrogová prevence ,00 700,00 zahradnické služby , ,00 servis výtahů , ,56 správa internet.stránek , , ,00 ostatní služby , , ,00 bankovní poplatky ,00 639, ,00 Osobní náklady 0,00 hrubé mzdy , , ,00 hrubé mzdy - dohoda , , , ,00 Zákonné sociální pojištění 0,00 zdravotní pojištění , , , ,00 sociální pojištění , , , ,00 Zákonné sociální náklady Kooperativa ,00 0, ,00 Příděl do FKSP ,72 0, ,72 Ostatní daně a poplatky 0,00 Ostatní soc. náklady - nemoc , ,00 neživotní pojištění , , ,00 odpisy majetku , ,00 12

13 nedaňové náklady ,00 Výdaje celkem , , , , ,78 HV 0, ,68 0,00 0, , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není organizována odborová organizace, z toho důvodu není navázána spolupráce s jinou odborovou organizací. V letošním školním roce škola podepsala smlouvu o partnerství s Ekocentrem Říčany- projekt z prostředků OP VK Řemesla, Městem Říčany- Obnova říčanského hradu, Muzeem Říčany na projekt financovaný z prostředků OP VK Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: Dětský domov Strančice Masarykovo klasické gymnázium Říčany Všechny základní školy v oblasti obcí zřizovaných v rámci P III Základní škola praktická a speciální Kostelec nad Černými lesy Základní škola praktická a speciální Benešov S PPP Středočeského kraje, SPC Brandýs nad Labem Stará Boleslav, První pražskou pedagogicko- psychologickou poradnou Se školami v místě a okolí /sportovní akce v rámci integrace/ S Českou Policií v rámci protidrogové osvěty a osvěty kriminality mládeže S PhDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem -protidrogová osvěta S dalšími organizacemi v Říčanech v rámci kultury: MěKS Labuť Říčany, Husova knihovna Říčany IPS na ÚP Praha-východ Občanské sdružení Cesta integrace MUDr. Zahálková Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy Spolupráce s rodiči Ekocentrum Říčany Muzeum Říčany 17. Závěr V rámci bezbariérovosti mohla být zahájena výuka jednoho žáka z Dětského domova Strančice. Škola má v současné době moderní interaktivní vybavení pro výuku. Je nutné v dalším období obnovit školní pozemek a v rámci projektu Cesta do života obnovit školní žákovskou knihovnu a dokoupit další vybavení pro zajištění kvalitní výuky. V Říčanech, dne 12. srpna

14 Seznam zkratek vyskytujících se ve Výroční zprávě o činnosti Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Zkratka ZŠ IČO DIČ IZO VŠ PF ŠMVZP VOŠ ICT SIPVZ RVVP BOZP DVPP OPPP MŠMT ČR FKSP MěÚ MěKS MAČP PČR ŠVP AP ST/Ř OU SOU ROP vysvětlení Základní škola identifikační číslo organizace daňové číslo organizace identifikační zařazení organizace vysoká škola, pedagogická fakulta, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči vyšší odborná škola informační technik počítačové sítě státní informační politika ve vzdělání rámcový výchovně vzdělávací program bezpečnost a ochrana zdraví při práci další vzdělávání pedagogických pracovníků okresní pedagogicko-psychologická poradna Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Městský úřad Říčany městské kulturní středisko mezinárodní atletický čtyřboj Policie České republiky školní vzdělávací program asistent pedagoga speciální třída Říčany odborné učiliště střední odborné učiliště regionální operační program 14

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010 V Říčanech, dne 3.8.2010 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008 Základní škola Nerudova, Říčany,okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008 V Říčanech,dne 10. 10. 2008 Vypracovala: Mgr.Ladislava Mondscheinová

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období 2014-2019 Mgr. Macháčková Jitka 9.2.2014 Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy Obsah: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 29. 08. 2014 Schváleno školskou radou dne 09. 10. 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více