Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Sídlo školy: tř. 17. listopadu 49, Olomouc Právnická forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký krajský úřad Ředitel školy: Ing. Martina Zahnášová Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. Rada ředitele: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D., Mgr. Renáta Havelková, Ing. Boris Šmárik, Mgr. Martina Smičková, Mgr. Marta Skopalíková, Václav Čoček Školská rada: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. (předseda), Ing. Jiří Rozbořil, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c., Jitka Tomsová, Roman Koníček, Ladislav Řoutil (složení školské rady do ). Telefon: Fax: Mgr. Ondřej Holpuch (předseda), Ing. Jiří Rozbořil, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c., Svatava Rychlá, Roman Koníček, Mgr. Alena Kalvachová (složení školské rady od ). Charakteristika školy: Škola je vybavením zaměřena pro obor strojírenství. Podřizujeme tomu zejména vybavení ICT (aplikační programy CAD/CAM/CAE). V oblasti praktických činností využíváme digitální technologie, které nám umožňují simulace výrobních procesů a také praxe v prostorách školních dílen. Vybavení v oblasti výrobních technologií (stroje) je zastaralé. Ve škole je 11 kmenových učeben, 3 učebny jazyků, 4 učebny výpočetní techniky, 2 multimediální učebny, 2 laboratoře kontroly a měření, laboratoř automatizace a elektrotechniky, tělocvična a posilovna, 8 dílenských pracovišť, ve všech pracovištích, učebnách a kabinetech je zavedena síť (elektronická pošta a internet). Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci je škola s dlouhodobou tradicí. Ve školním roce 2009/2010 oslavila 60. výročí založení a může se tak pochlubit velkým množstvím absolventů. Na škole se vystřídalo již několik generací strojařů, resp. strojařských rodin. Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo v ročníku denního studia podle školních vzdělávacích programů Strojírenství počítačová podpora konstruování, resp. Strojírenství management jakosti. 2

3 V průběhu školního roku proběhlo zateplení budovy spojené s výměnou oken a rekonstrukce elektrické a počítačové sítě. Obrázek 1 - Budova školy po zateplení a výměně oken 3

4 2. Přehled oborů vzdělání Studijní obory: M/001 Strojírenství Ukončení studia: maturita Forma studia: denní Studijní obory: M/01 Strojírenství Ukončení studia: maturita Forma studia: denní Zaměření: Počítačová podpora konstruování, Management jakosti Studijní obory: L/506 Provozní technika Ukončení studia: maturita Forma studia: dálková Profily absolventů oborů : 1. Profil absolventa obor: M/001 (23-41-M/01) Strojírenství Klíčové dovednosti Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Je schopný aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví a na životní prostředí. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě. Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopný samostatné i týmové práce. Musí mít trvalý zájem o sledování svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopný jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie. 4

5 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje - rozumí praktickým aplikacím vědomostí o pohybu, silách vnějších i vnitřních a jejich působení na tělesa a soustavy v tuhém, kapalném a plynném stavu, vlivu provozních zatížení na deformaci tvaru a možnost porušení součástí - dovede aplikovat osvojené vědomosti o zákonitostech pohybu tekutin za současné přeměny tepelné a mechanické energie - chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřících elektrotechnických metod a technik - ovládá přesné zobrazování tvaru strojních součástí a zhotovování technických výkresů, včetně určování rozměrů, jakosti povrchu a jeho úpravy, geometrického tvaru a dalších pokynů pro výrobu z hlediska funkce, technologie výroby, montáže a kontroly - je schopný správné volby materiálu a jeho tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování na základě vědomostí z oblasti vlastností materiálu - na základě vědomostí o funkčních principech strojů a zařízení zná funkci jednotlivých strojních součástí, mechanismů a montážních celků a umí konstruovat běžné strojní součásti a jednoduché funkční celky - zná způsoby a zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek, nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje - je schopný vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek - ovládá základní strojírenské technologie - zná funkci a účel jednoduchých nástrojů, přípravků a měřidel - ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole jakosti, chápe funkci a principy měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenské výrobě - má základní znalosti o funkcích vodních, tepelných, elektrických a dalších strojů a zařízení běžně užívaných ve strojírenství - má základní znalosti o výpočetní technice a ovládá práci s výpočetní technikou uživatelsky i odborně (příprava vstupních dat, orientace ve vstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu, kreslení dokumentace v CAD programech - AutoCAD a Inventor) - rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce - umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu, ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční - má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace - je schopný se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce Možnosti uplatnění absolventů Absolvent studijního oboru M/001 (23-41-M/01) Strojírenství je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi. Absolvent studijního oboru Strojírenství může získat i vysokoškolské vzdělání ve strojírenských oborech, případně v příbuzných oborech. 2. Profil absolventa obor: L/506 Provozní technika Obor poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studenti si rozšiřují znalosti a intelektuální dovednosti získané v tříletém oboru. Výuka je zaměřena na nové poznatky v oblasti strojírenství s ohledem na možné uplatnění v regionu. Jedná se zejména o 5

6 moderní výrobní technologie, oblast konstrukce, řízení výrobních procesů, programování CNC strojů a to vše s využitím výpočetní techniky. Provozní technika ve strojírenství Obor je specializován na materiály, prvky, agregáty a celky strojních zařízení při jejich výrobě, montáži a údržbě. Absolvent dovede: Absolvent nástavbového studia je schopný vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání. 6

7 3. Popis personálního zabezpečení školy (stav ke ) Počet pedagogických pracovníků školy včetně dohod: 30 Aprobovanost výuky : 82 % Neaprobovaná : 18 % Počet studujících zaměstnanců školy: 3 Počet ostatních zaměstnanců školy: 9 Počet žáků na učitele: 11,5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 (stav ke ) učitel aprobace vyučoval Černý Zdeněk dílenský učitel PRA Čoček Václav dílenský učitel PRA Havelková Renáta, Mgr. CJL, DEJ, TEA, OBK CJU, CJL, OBK, PSF, PTP Heglasová Vladislava, Mgr. DEJ, RUJ, NEJ DEJ, NEJ, RUJ, OBN Holpuch Ondřej, Mgr. MAT MAT, FYZ, MAS Houšť Vladimír, Ing. odborné předměty SPS, ICT, CAD Hudec Richard, Ing. odborné předměty KOM, TME, TEC, STC Husičková Petra, Mgr. ANJ ANJ Isakidis Petr, Ing. odborné předměty STT, MEC, TEK, TEM Jalůvka Petr, Ing. odborné předměty SPS, PRA Jaroš Jiří, Ing. odborné předměty TEK, SPS, MEC, CAM, STZ Kalvachová Alena, Mgr. TEV, BRV TEV, TVZ Kameníček Jan, Mgr. ANJ, INF ANJ, PPC Kavková Olga, Mgr. ANJ, CJL ANJ, ANK Kozáková Věra, Ing. odborné předměty STT, STC, TEM, TEC, MEC Měrka Stanislav, Mgr. BIO, TEV TEV, TVZ Najdekrová Petra, Ing. odborné předměty EKO, MAM, LEG Neumann Karel, Mgr. odborné předměty ELE, AUT, PPC Nevima Jiří, Mgr., Ph.D. odborné předměty CAD, SPC Novotná Jana, Mgr. ANJ, OBN ANJ, ANK, OBN Poláková Alžběta, Mgr CJL, OBV, HV CJL, OBN Provázková Renata, Mgr. CJL, NEJ NEJ, CJL, CJU, NAS, EKO Rohovská Vladimíra, Mgr. BIO, EKOL, BOT CHE, ZAE, FYZ Řoutil Ladislav dílenský učitel PRA Sachová Vlasta, Mgr. MAT, TEV MAT Skopalíková Marta, Mgr. CJL, NEJ CJL, CJU, NEJ, šk. met. prevence, vých. poradce Smičková Martina, Mgr. MAT, FYZ FYZ, MAT, MAS Šimáček Jiří, Ing. odborné předměty MEC, SPS, CAM, TEK, MAJ Šmárik Boris, Ing. odborné předměty TEK, SPS, SPC, CAD Zahnášová Martina, Ing. odborné předměty MAR, MAM 7

8 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Počet žáků v jednotlivých ročních a oborech (stav ke ): Ročník Počet žáků Hoši Děvčata 1. ročník ročník ročník ročník Celkem denní ročník nástav ročník nástav ročník nástav Celkem dálkové Celkem na škole Obor Počet žáků Hoši Děvčata Strojírenství Provozní technika Počet tříd: 11 denní studium, 3 dálkové studium Počet přihlášených a přijatých uchazečů na dálkové studium: 23/23 Počet přihlášených žáků na denní studium: 150 uchazečů Počet přijatých žáků: 65 (62 hochů / 3 dívky) 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Studijní obory: M/01 (23-41-M/001) Strojírenství STR Rozdíly v počtu žáků proti předchozím tabulkám jsou způsobeny odchody a příchody žáků do tříd v průběhu roku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků na konci školního roku. Ročník Obor Třídní učitel Celkem Hoši Děvčata 1.A STR Ing. Petr Isakidis B STR Ing. Jiří Jaroš C STR Ing. Jiří Šimáček A STR Mgr. Renáta Havelková B STR Ing. Věra Kozáková A STR Mgr. Olga Kavková B STR Mgr. Martina Smičková C STR Mgr. Karel Neumann A STR Mgr. Jana Novotná B STR Mgr. Vladislava Heglasová C STR Mgr. Marta Skopalíková Celkem Studijní obor: L/506 Provozní technika PRVT Ročník Obor Třídní učitel Celkem Muži Ženy 1.D PRVT Mgr. Ondřej Holpuch D PRVT Ing. Vladimír Houšť D PRVT Mgr. Renata Provázková Celkem Studijní obory: M/01 (23-41-M/001) Strojírenství STR Třída Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr třídy 1.A Strojírenství ,567 1.B Strojírenství ,664 1.C Strojírenství ,508 2.A Strojírenství ,710 2.B Strojírenství ,525 3.A Strojírenství ,703 3.B Strojírenství ,864 3.C Strojírenství ,895 4.A Strojírenství ,678 4.B Strojírenství ,818 4.C Strojírenství ,618 Celkem ,689 Studijní obor: L/506 Provozní technika Třída Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr třídy 1.D PRVT ,350 2.D PRVT ,476 3.D PRVT ,772 Celkem ,845 9

10 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 Studijní obory: M/001 Strojírenství STR L/506 Provozní technika PRVT Třída Obor Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo 4. A STR B STR C STR D PRVT celkem Neprospělo Prospělo v podz. term. Průměrná absence ve škole v 1. a 2. pololetí - omluvená, z toho neomluvená Studijní obory: M/001 (23-41-M/01) Strojírenství STR Třída 1. pololetí 2. pololetí OML. NEOML. OML. NEOML. 1.A 49,2 0,15 54,21 0,31 1.B 43,68 0,00 52,90 0,00 1.C 30,95 0,00 60,14 0,00 2.A 44,41 0,13 52,34 0,37 2.B 34,82 0,35 47,94 0,32 3.A 64,00 0,46 59,80 0,40 3.B 66,60 0,21 75,25 0,39 3.C 54,07 2,25 57,33 1,25 4.A 76,78 0,33 51,42 0,30 4.B 63,25 0,00 49,44 0,40 4.C 37,47 0,47 29,26 0,17 Celkem 52,48 0,41 54,12 0,36 Studijní obor: L/506 Provozní technika Třída 1. pololetí 2. pololetí OML. NEOML. OML. NEOML. 1.D 39,35 0,00 33,00 0,00 2.D 26,50 0,78 38,78 0,00 3.D 19,94 0,00 20,31 0,00 Celkem 28,38 0,22 29,52 0,00 10

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program (dále MPP) Pro školní rok upravila Mgr. Jana Masaryková Minimální preventivní program má pomoci pedagogickým pracovníkům školy vytvořit vhodné prostředí pro výchovu studentů ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat snižovat výskyt rizikového chování jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další. Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči. Aktivity školy SPŠS je fakultní školou Pedagogické školy, je členem Sdružení středních škol OK, je členem Asociace průmyslových školy v ČR. Spolupracuje s Národním ústavem odborného vzdělávání UNIV. Úzce spolupracuje s OHK. Naše škola pořádá ples, zúčastňuje se několika charitativních akcí do roka (např. Zasukované tkaničky, Světluška, Píšťalka ) účastní se s výraznými úspěchy soutěží vyhlašovaných různými subjekty z oblasti školství, ekologickými organizacemi a odbornými školami i soutěží pořádaných sdruženími firem z oboru strojírenství a vysokými školami. Během studia se žáci účastní exkurzí nejen ve vybraných podnicích s cílem získat představu o praxi, ale také historických a poznávacích zájezdů či mezinárodních výměn. Hlavní úkoly MPP: 1. Pověření vhodného pracovníka školy funkcí metodika prevence. 2. Vytvoření vhodných podmínek pro jeho práci. 3. Školní metodik prevence bude poskytovat poradenské služby žákům i rodičům. 4. Vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5. Spolupráce s rodiči (zaměřená i na osvětovou činnost). 6. Zpracování školního řádu v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 2006/ ) - dále jen MP. 7. Školní metodik prevence postupuje podle MP. 8. Žáci se aktivně účastní akcí pořádaných v Olomouci v rámci prevence. 9. Školní metodik prevence zajišťuje informovanost žáků dle MP. 10. Škola se bude snažit vytvořit podmínky pro smysluplné využití volného času žáků. Ostatní aktivity MPP 1) vytváření vhodného klimatu školy s možností žáků ovlivňovat důležitá rozhodnutí formou zastupitelské demokracie (studentská rada) 2) fungující systém nástěnných novin, na jejichž tvorbě se podílejí žáci 3) informační nástěnka týkající se prevence sociálně patologických jevů 4) absolvování akcí souvisejících s výchovou ke zdravému životnímu stylu 5) zajištění volnočasových aktivit žáků ( kroužky, spolupráce s DDM, taneční školou...) 6) vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli 7) informování o nabídkách programů a projektů primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 8) koordinace a příprava adaptačního kurzu pro 1.ročník 11

12 Další činnost metodika prevence - spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, P-centrem a Policií ČR (oddělení drog) - distribuce informačních publikací studentům, rodičům a pedagogickým pracovníkům - sledování webových stránek zabývajících se prevencí a studium publikací vydaných Policií ČR a dalších odborných časopisů - vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli - informování o nabídkách programů a projektů primární prevence pedagogickým pracovníkům školy Školení metodika prevence Seminář pro žadatele o dotace na rok Olomoucký kraj Naplnění krátkodobých cílů - Prevence drogových závislostí, alkoholu a kouření, záškoláctví - žáci pravidelně vyhledávají zájmy a činnosti mimo školu- kroužky, sportovní aktivity... - škola za spoluúčasti žáků pořádá akce, výlety, exkurze a mimoškolní aktivity - informování studentů v oblasti drogové prevence a provedení opatření (úprava školního řádu) ohledně kouření v prostorách a okolí školy a záškoláctví - začlenění preventivních témat do výuky (tělesná výchova, občanská nauka, cizí jazyky apod.) - Prevence šikany- posilování mezilidských vztahů - žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní - žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (společné akce, výlety,..) - na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra - žáci se zajímají o multikulturní společnost a postoje (rasismus, xenofobie ) i různá náboženství a kultury (Výstava Zmizelí sousedé a Dětské oběti Holokaustu ) - Příprava adaptačního kurzu pro 1. ročník (září 2012) Naplnění dlouhodobých cílů - podařilo se zajistit pohodlný prostor pro dojíždějící studenty pro čas před a po vyučování a zajistit co nejširší spektrum volnočasových aktivit dle zájmu studentů (viz zájmové kroužky) - podařilo se vytvořit zdravé, příjemné a zároveň stimulující školní prostředí, zvláště pak pro 1.ročník díky adaptačnímu kurzu Uskutečněné akce Adaptační kurz pro 1.ročník Hlavním cílem adaptačního kurzu, který proběhl ve dnech v Radíkově bylo seznámení a utužení nového třídního kolektivu, vytvoření koordinace a spolupráce mezi studenty tak, aby se více poznali, naučili se spolu komunikovat a spolupracovat, vzájemně si pomáhat, tolerovat jeden druhého a vytvořili si takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Tento kurz byl rovněž zaměřen na prevenci negativních jevů jako je šikana, a také na zmapování situace z hlediska užívání návykových látek. Během kurzu se podařilo vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se studenti skutečně cítili dobře, více se poznali, otevřeli se, svěřili s obavami z nového kolektivu, školy i vyučujících. 12

13 Studenti se postupně naučili pracovat ve dvojicích, skupině a nakonec jako celý kolektiv. Výsledky své práce průběžně prezentovali ostatním studentům. Podle evaluačních dotazníků se studentům nejvíce líbily aktivity zaměřené na vzájemnou komunikaci a spolupráci, neboť jim pomohly blíže se poznat. Hned na počátku se tak naučili spolu komunikovat, spolupracovat, vzájemně si pomáhat a tolerovat jeden druhého. Téměř všichni se shodli, že budou dobrý kolektiv, že spolu budou dobře vycházet, a že si budou rozumět. Závěrem lze konstatovat, že tento kurz splnil svůj účel a byl přínosem nejen pro samotné studenty, ale také pro jejich třídní učitele. Studenti absolvovali následující přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů: - Šikana (film následovaný přednáškou s besedou) Mgr. Ivan Stanko, DiS. -projektový den pořádaný Amnesty International ČR:- Zpráva o stavu lidských práv ve světě pro 1.a 2.ročník. Během projektového dne byli studenti pomocí interaktivních metod a filmu seznámeni s problematikou trestu smrti, uprchlictví, s některými diktátory a obránci lidských práv a na základě získaných informací vytvořili celkovou zprávu o lidských právech ve světě, kterou na konci projektového dne prezentovali ostatním. - Dramatizace románu Radka Johna Memento Oto Rajman (Umělecká agentura RAJCHA) , 2.a 3. ročník Další aktivity - zájezdy (literárně historická exkurze-praha, Krakov, Strojírenský veletrh 4. roč.) - Lyžařský kurz pro 1. roč. - účast na středoškolských hrách (fotbal, stolní tenis, plavání atd.) - olympiády (cizí jazyky, matematika) a další soutěže odborné (AutoCAD, Inventor ) volnočasové (šachy, piškvorky, sudoku ) - kulturní akce pořádané školou (maturitní ples) - návštěva Okresní knihovny a Vědecké knihovny - exkurze do strojírenských podniků - pasování 1. ročníků - Burza učebnic (září) - Sběr papíru - Den mobility, Dny otevřených dvěří, Výukový den, Scholaris aj. - účast na celostátních charitativních akcích (Světluška, Zasukované tkaničky apod..) - školní časopis Ložiskoviny - SOČ a další Zájmové kroužky pro studenty Pro doplnění dovedností a v určité míře i k motivaci žáků jsou na škole vedeny zájmové kroužky v oblasti praktické technické tvořivosti, v ovládání počítačových aplikací v oblasti strojírenství, kroužky pro zvýšení úrovně jazykových znalostí a znalostí v matematice, počítačové gramotnosti v běžných počítačových aplikacích. Konkrétní náplň kroužků se přizpůsobuje potřebám žáků. Na škole je možné navštěvovat i autoškolu a zakončit ji získáním řidičského průkazu. - Příprava na SMZ z ANJ - Matematika-pomocná ruka - Matematická příprava k maturitě a ke studiu na VŠ - Základy deskriptivní geometrie 13

14 - Kroužek CAD pro 1.ročník - Příprava k maturitě - Autoškola - F1 ve školách - Psaní všemi deseti Školní řád Školní řád (viz byl zpracován tak, aby odpovídal Úmluvě o právech dítěte, Ústavě ČR. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Je přísně zakázáno v prostorách všech pracovišť školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, zejména drogy. Také je zakázáno jejich nošení, držení, distribuce a zneužívání. Nejsou tolerovány jakékoliv projevy šikanování, rasismu a intolerance. Kontaktní a poradenská centra v Olomouci: Sdružení Podané ruce, K-centrum Walhalla Sokolská 551/48, Olomouc Kontaktní osoba: Bc. Lucie Řeřichová, DiS tel P-centrum Laffayetova 47/ 9, Olomouc Kontaktní osoba: Markéta Rodryčová tel Ambulance AT při FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Šmoldasová tel fax: Centrum krizové intervence (psychiatrická a psychologická ambulance) Dolní náměstí 33, Olomouc Kontaktní osoba: MUDr. Libor Gronský tel Pedagogicko-psychologická poradna U sportovní haly 1a, Olomouc tel

15 Krajský protidrogový koordinátor- KÚ Olomouc Jeremenkova 40a, Olomouc Kontaktní osoba: PhDr.Ladislav Spurný tel Literatura: - časopisy : Prevence Závislosti a my - informační bulletiny : MUDr. Jiří Presl -Drogy- poznej svého nepřítele : MUDr. Josef Richter, CSc.- Likvidační životní styl : Sdružení Linka Bezpečí Děti a jejich problémy : PhDr. Martin Hajný, Richard Kořínek, Mgr. Michal Majer- Rodina a drogy Internetové stránky : Školské dokumenty Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 2006/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti jevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. : 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. : / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. : 10194/ Informace pro školské úřady, školy a školská zařízení: Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j /98-22 Údaje o činnosti výchovného poradce Plán výchovného poradce: Pro školní rok upravila Mgr. Marta Skopalíková Poradenské činnosti: - kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze absolventů pro žáky a jejich zákonné zástupce - individuální šetření a poradenství k volbě povolání (ve spolupráci s třídními učiteli) - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy 15

16 - vyhledávání a orientační šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - vyhledávání a orientační šetření mimořádně nadaných nebo talentovaných žáků - poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce v obtížných sociálních situacích (ve spolupráci s třídními učiteli) - poradenská činnost pro žáky se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci se školským poradenským zařízením) - koordinace poskytování poradenských služeb mezi školou a školskými poradenskými zařízeními a speciálními pedagogickými centry pro integraci žáků se zdravotními postiženími - péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy (ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky, popř. jinými institucemi) - spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými či výukovými problémy - poradenství pro žáky základních škol a jejich zákonné zástupce v oblasti přijímacího řízení a přijetí na SPŠS Olomouc Metodické a informační činnosti: - evidence a vedení odborné dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se zdravotními postiženími,mimořádně nadaných či talentovaných žáků (ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry) - evidence a vedení dokumentace žáků se sociálním znevýhodněním žáků a žáků v obtížné sociální situaci (ve spolupráci s třídními učiteli a školskými poradenskými zařízeními) - zprostředkování diagnostiky (vstupní a průběžné) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v PPP, SPC - zpracování dokumentace integrovaných žáků, tvorba individuálních vzdělávacích plánů (ve spolupráci s PPP nebo SPC, zákonným zástupcem žáka, třídním učitelem a vyučujícími daných předmětů, popř. praktickým lékařem pro děti a dorost) - vedení dokumentace žáků s výchovnými a výukovými problémy - diagnostika případných projevů šikany a sociálně patologických jevů (ve spolupráci s metodikem prevence) - zprostředkování informací ke studiu na VOŠ,VŠ a jazykových školách pro žáky a jejich zákonné zástupce (propagační materiály vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol, informaceke Dnům otevřených dveří, poradenská činnost) - vedení dokumentace spojené s volbou povolání (přihlášky na VŠ a VOŠ, přehledy o přijetí žáků) - spolupráce s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská výchova, odborné předměty) - zprostředkování informací ke studiu na SPŠS Olomoucžákům základních škol a jejich zákonným zástupcůmv rámcidnů otevřených dveří, v rámci přehlídky středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého krajescholaris, v rámci prezentace SPŠS na základních školách (ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky) 16

17 - předání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům - průběžná aktualizace pedagogické dokumentace - spolupráce se školním metodikem prevence Statistiky pro školní rok 2011/ 2012 počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 22x počet integrovaných žáků z důvodu zdravotního postižení:1x počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem: 1x počet žáků s individuálním studijním přístupem (zájmová činnost v oblasti sportu nebo kultury): 4x počet mimořádně nadaných žáků: 0x počet žáků s SPUO ke státní maturitní zkoušce pro jarní a podzimní termín 2012: 4x zasedání výchovné komise z důvodu výchovných problémů žáků: 5x zasedání výchovné komise z důvodu výukových problémů a neprospěchu žáků: 4x pohovor výchovné poradkyně z důvodu neprospěchu žáků: 21x šetření třídního klimatu za účelem zjištění případné šikany formou dotazníků: 3x (třída 1.A, 2.A), z toho pohovor výchovné poradkyně s jednotlivými žáky: 9x informační skupinová schůzka k výběru dalšího vzdělávání nebo profese: 2x (říjen, leden) informační skupinová schůzka pro vyplnění a zaslání přihlášek na VŠ a VOŠ: 2x (únor) individuální poradenství pro výběr profesní budoucnosti a dalšího studia a vyplnění přihlášek na VOŠ a VŠ: průběžně Dny otevřených dveří na SPŠS Olomouc: 3x (listopad, leden) prezentace jazykových škol na SPŠS Olomouc: 1x (únor, jazyková škola Miramare) seminář Studenti studentům pro 4. ročníky (organizace a průběh státní maturitní zkoušky 2012) účast žáků SPŠS na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus: individuálně účast žáků na Dnech otevřených dveří vysokých a vyšších odborných škol: individuálně Absolvovaná školení a semináře výchovného poradce: seminář KAPS - Rozvoj psychosociálních dovedností: Práce s problémovými klienty seminář KAPS - Rozvoj psychosociálních dovedností: Profesionální vystupování pedagogů seminář KARIPO seminář pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc se zaměřením na hodnocení žáků s PUP u státní maturitní zkoušky 2012 Konference PdF UP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 17

18 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled absolvovaných vzdělávacích programů: Mgr. Kavková Olga Základní formy informačních a komunikačních technologií Ing. Houšť Vladimír Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Školení v rámci projektu Nové formy výuky s podporou ICT - 12 modulů Mgr. Kavková Olga Používání počítače a správa souborů Ing. Isakidis Petr ADVANCE TECHNOLOGY DAY Odborná prezentace nových technologií používaných v Honeywell Aerospace Olomouc Mgr. Havelková Renáta Školení - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Ing. Houšť Vladimír Používání počítače a správa souborů Mgr. Havelková Renáta Školení - Používání počítače a správa souborů Mgr. Havelková Renáta Školení v rámci projektu Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů, organizátor: Kaps, téma: asertivita a jednání s problémovými klienty, termín: Mgr. Havelková Renáta Školení lektorů hodnotitelů ÚZ a PP CJL. Organizátor: Cermat, termín: Téma: změny v organizaci a hodnocení v rámci nové MZ Mgr. Heglasová Vladislava : Třetí běh čtyřdenního mezinárodního semináře k tématice "HOLOKAUSTU" v Osvětimi - "Auschwitz - historie a symbolika" Mgr. Provázková Renata Modul č.3 - Zpracování textu Mgr. Kavková Olga Zpracování textu Mgr. Havelková Renáta Školení - Zpracování textu Mgr. Provázková Renata Modul č.3 - Zpracování textu Ing. Šimáček Jiří Školení AutoIndustries Ing. Kozáková Věra Účast na vzdělávacím programu Rozvoj psychosociálních dovedností Ing. Hudec Richard Používání počítače a správa souborů Ing. Houšť Vladimír Zpracování textu Řoutil Ladislav Září-prosinec 2010 počítačové školení konkurenceschopnosti Mgr. Měrka Stanislav Zadavatel pro žáky s PUP MZ Mgr. Měrka Stanislav Osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity modulů - práce s počítačem Mgr. Měrka Stanislav Integrovaný záchranný systém 9.3.,15.3., Mgr. Měrka Stanislav Tělo Olomouc Ing. Jalůvka Petr Počítačová školení Ing. Jalůvka Petr Kurz výuky dospělých Ing. Jalůvka Petr Školení počítače Čoček Václav Září - prosinec 2010 školení počítačů pro konkurenceschopnost Mgr. Měrka Stanislav Integrovaný záchranný systém 9.3., 15.3., Mgr. Provázková Renata Modul č.4 - Tabulkový procesor Mgr. Skopalíková Marta seminář KAPS: Rozvoj psychosociálních dovedností: Práce s problémovými klienty Mgr. Havelková Renáta Školení - tabulkový procesor Mgr. Kavková Olga Tabulkový procesor Mgr. Provázková Renata Modul č.4 - Textový procesor Mgr. Havelková Renáta Školení - Použití databází Mgr. Kavková Olga Použití databází Mgr. Havelková Renáta Cermat - Praha školení hodnotitelů PP CJL, změny v hodnocení PP Mgr. Kavková Olga Prezentace Mgr. Havelková Renáta Školení k projektům EU peníze do škol Mgr. Kameníček Jan Přednáška prof. Martina Hilského o Williamu Shakespearovi Mgr. Havelková Renáta Školení - Práce s internetem Mgr. Kavková Olga Práce s internetem a komunikace Mgr. Provázková Renata Modul č. 5 - Použití databází (18.10, ) Mgr. Havelková Renáta Školení - Příprava prezentací s podporou prezentační techniky 18

19 Mgr. Kavková Olga Příprava prezentací s podporou prezentační techniky Mgr. Havelková Renáta Školení Cermat - Hodnocení PP CJL Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář pro ředitele a zástupce ředitelů škol - maturitní zkoušky Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář - Co má učitel dělat z hlediska práva Mgr. Kameníček Jan Konference o internetové encyklopedii Wikipedia Ing. Najdekrová Petra Další vzdělávání pedagogických pracovníků ke zvýšení kvality výuky na školách v Olomouckém kraji Mgr. Havelková Renáta školení HOD PP - složení certifikační zkoušky - pozice - vedoucí týmu hodnotitelů PP CJL (doplněk k Osvědčení č. VTH (moduly: E-learning, Práce v LMS Moodle a přidružených aplikací, Centrální hodnocení PP) Mgr. Havelková Renáta Školení Time management - 10 hodin Mgr. Skopalíková Marta Září - prosinec: školení ICT Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář - Pritority v práci učitele aneb naléhavost v profesi učitele jako negativní fenomén současné doby Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář Solid Edge Test Drive Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář 3D skenování (Solidvision - Brno) Mgr. Novotná Jana Seminář - Hodnocení písemných prací z ANJ - SMZ - 1. část Mgr. Kameníček Jan Seminář - Hodnocení písemných prací z ANJ - SMZ - 1. část Mgr. Kalvachová Alena Seminář "Zvládání problémových žáků" Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Školení - úspory energie (KUOK) Ing. Najdekrová Petra Seminář Marketing školy Mgr. Provázková Renata Seminář Maturita ve světle výsledků Ing. Najdekrová Petra Školení Výběrová řízení Mgr. Havelková Renáta Školení NIDV - Hodnocení ÚZ Mgr. Novotná Jana Seminář - Hodnocení písemných prací z ANJ - SMZ - 2. část Mgr. Kameníček Jan Seminář - Hodnotitel písemných prací z ANJ - SMZ - 2.část Mgr. Havelková Renáta Školení - kariérové poradenství - UNIV Mgr. Masaryková Jana Hodnotitel ústní maturitní zkoušky, anglický jazyk (e-learning , prezenční studium a ) Mgr. Skopalíková Marta Seminář KAPS - Profesionální vystupování pedagogů Mgr. Kavková Olga Seminář vydavatelství INFOA - Making learning English fun Mgr. Rohovská Vladimíra Konference"Globální změna klimatu-fakta a fikce" Mgr. Rohovská Vladimíra III. setkání koordinátorů ekologické výchovy v Olomouckém kraji Mgr. Rohovská Vladimíra Odpady a obaly Mgr. Kavková Olga Konzultační seminář k SMZ Ing. Isakidis Petr Školení počítačové gramotnosti 11 modulů 01-03/ Mgr. Neumann Karel Školení počítačové gramotnosti, 11 modulů, Mgr. Neumann Karel Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Mgr. Novotná Jana Certifikační seminář pro centrální hodnotitele maturitních písemných prací ANJ (certifikát) Mgr. Kameníček Jan Certifikační seminář pro centrální hodnotitele maturitních písemných prací ANJ (certifikát) Mgr. Kalvachová Alena Tělo Olomouc Mgr. Neumann Karel Vzdělávací kurz Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce na střední škole Mgr. Novotná Jana Seminář - Autorská práva pro pedagogy a tvorbu DUM Mgr. Kameníček Jan Seminář - Autorská práva pro pedagogy a tvorbu DUM Mgr. Kavková Olga E-learningové metody a jejich využití pří výuce jazyků Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Školení - autorská práva Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Mgr. Heglasová Vladislava DVPP k SMZ - konzultační seminář k ústní zkoušce z ruského jazyka (NIDV Olomouc) Mgr. Masaryková Jana Autorská práva Mgr. Kavková Olga Komunikační a psychosociální dovednosti Mgr. Novotná Jana Indoorové aktivity v rámci projektu Na jedné lodi Mgr. Neumann Karel Kurz Psychosociální a komunikační dovednosti Ing. Isakidis Petr Komunikační a psychosociální dovednosti Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Autodesk Inventor Mgr. Kavková Olga Týmová spolupráce a budování týmu. 19

20 Mgr. Neumann Karel Kurz Týmová spolupráce a budování týmu Ing. Isakidis Petr Kurz týmová spolupráce a budování týmu Mgr. Neumann Karel Školení evaluační nástroje Mgr. Skopalíková Marta Konference PdF UP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Neumann Karel Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Mgr. Holpuch Ondřej Školení v rámci semináře "Ve světle maturitní zkoušky matematika", , Ostrava Mgr. Holpuch Ondřej Školení k tématu autorských práv, SPŠS Olomouc Mgr. Holpuch Ondřej Workshop v rámci projektu "Cesta ke kvalitě", , SPŠS Olomouc Mgr. Rohovská Vladimíra Zlatá nit Mgr. Heglasová Vladislava Seminář "Indoorové aktivity" v rámci Projektu "Na jedné lodi" Mgr. Heglasová Vladislava Seminář "Outdoorové aktivity" v rámci projektu "Na jedné lodi" Mgr. Masaryková Jana Seminář pro žadatele o dotace na rok Olomoucký kraj, Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Odborné školení E-learning Mgr. Neumann Karel Odborné školení E-learning Ing. Isakidis Petr Odborné školení E-learning Mgr. Provázková Renata květen - Autorská práva Ing. Šimáček Jiří Školení počítačové gramotnosti, 11 modulů 01-03/ Mgr. Novotná Jana Seminář - Mezinárodní vzdělávací projekty Comenius a Leonardo da Vinci Mgr. Rohovská Vladimíra "Komunikační a psychosociální dovednosti" a "Týmová spolupráce a budování týmu" Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Obdorné školení CAD (Autodesk Inventor 2013) Mgr. Holpuch Ondřej Integrovaný záchranný systém 9.3., 15.3.,

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Ing. Martina Zahnášová ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství).

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). 6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 8. 3. 2013 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 6. ročník regionální soutěže

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více