Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Sídlo školy: tř. 17. listopadu 49, Olomouc Právnická forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký krajský úřad Ředitel školy: Ing. Martina Zahnášová Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. Rada ředitele: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D., Mgr. Renáta Havelková, Ing. Boris Šmárik, Mgr. Martina Smičková, Mgr. Marta Skopalíková, Václav Čoček Školská rada: Mgr. Jiří Nevima, Ph.D. (předseda), Ing. Jiří Rozbořil, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c., Jitka Tomsová, Roman Koníček, Ladislav Řoutil (složení školské rady do ). Telefon: Fax: Mgr. Ondřej Holpuch (předseda), Ing. Jiří Rozbořil, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c., Svatava Rychlá, Roman Koníček, Mgr. Alena Kalvachová (složení školské rady od ). Charakteristika školy: Škola je vybavením zaměřena pro obor strojírenství. Podřizujeme tomu zejména vybavení ICT (aplikační programy CAD/CAM/CAE). V oblasti praktických činností využíváme digitální technologie, které nám umožňují simulace výrobních procesů a také praxe v prostorách školních dílen. Vybavení v oblasti výrobních technologií (stroje) je zastaralé. Ve škole je 11 kmenových učeben, 3 učebny jazyků, 4 učebny výpočetní techniky, 2 multimediální učebny, 2 laboratoře kontroly a měření, laboratoř automatizace a elektrotechniky, tělocvična a posilovna, 8 dílenských pracovišť, ve všech pracovištích, učebnách a kabinetech je zavedena síť (elektronická pošta a internet). Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci je škola s dlouhodobou tradicí. Ve školním roce 2009/2010 oslavila 60. výročí založení a může se tak pochlubit velkým množstvím absolventů. Na škole se vystřídalo již několik generací strojařů, resp. strojařských rodin. Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo v ročníku denního studia podle školních vzdělávacích programů Strojírenství počítačová podpora konstruování, resp. Strojírenství management jakosti. 2

3 V průběhu školního roku proběhlo zateplení budovy spojené s výměnou oken a rekonstrukce elektrické a počítačové sítě. Obrázek 1 - Budova školy po zateplení a výměně oken 3

4 2. Přehled oborů vzdělání Studijní obory: M/001 Strojírenství Ukončení studia: maturita Forma studia: denní Studijní obory: M/01 Strojírenství Ukončení studia: maturita Forma studia: denní Zaměření: Počítačová podpora konstruování, Management jakosti Studijní obory: L/506 Provozní technika Ukončení studia: maturita Forma studia: dálková Profily absolventů oborů : 1. Profil absolventa obor: M/001 (23-41-M/01) Strojírenství Klíčové dovednosti Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Je schopný aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví a na životní prostředí. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě. Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopný samostatné i týmové práce. Musí mít trvalý zájem o sledování svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopný jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie. 4

5 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje - rozumí praktickým aplikacím vědomostí o pohybu, silách vnějších i vnitřních a jejich působení na tělesa a soustavy v tuhém, kapalném a plynném stavu, vlivu provozních zatížení na deformaci tvaru a možnost porušení součástí - dovede aplikovat osvojené vědomosti o zákonitostech pohybu tekutin za současné přeměny tepelné a mechanické energie - chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřících elektrotechnických metod a technik - ovládá přesné zobrazování tvaru strojních součástí a zhotovování technických výkresů, včetně určování rozměrů, jakosti povrchu a jeho úpravy, geometrického tvaru a dalších pokynů pro výrobu z hlediska funkce, technologie výroby, montáže a kontroly - je schopný správné volby materiálu a jeho tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování na základě vědomostí z oblasti vlastností materiálu - na základě vědomostí o funkčních principech strojů a zařízení zná funkci jednotlivých strojních součástí, mechanismů a montážních celků a umí konstruovat běžné strojní součásti a jednoduché funkční celky - zná způsoby a zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek, nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje - je schopný vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek - ovládá základní strojírenské technologie - zná funkci a účel jednoduchých nástrojů, přípravků a měřidel - ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole jakosti, chápe funkci a principy měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenské výrobě - má základní znalosti o funkcích vodních, tepelných, elektrických a dalších strojů a zařízení běžně užívaných ve strojírenství - má základní znalosti o výpočetní technice a ovládá práci s výpočetní technikou uživatelsky i odborně (příprava vstupních dat, orientace ve vstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu, kreslení dokumentace v CAD programech - AutoCAD a Inventor) - rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce - umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu, ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční - má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace - je schopný se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce Možnosti uplatnění absolventů Absolvent studijního oboru M/001 (23-41-M/01) Strojírenství je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi. Absolvent studijního oboru Strojírenství může získat i vysokoškolské vzdělání ve strojírenských oborech, případně v příbuzných oborech. 2. Profil absolventa obor: L/506 Provozní technika Obor poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studenti si rozšiřují znalosti a intelektuální dovednosti získané v tříletém oboru. Výuka je zaměřena na nové poznatky v oblasti strojírenství s ohledem na možné uplatnění v regionu. Jedná se zejména o 5

6 moderní výrobní technologie, oblast konstrukce, řízení výrobních procesů, programování CNC strojů a to vše s využitím výpočetní techniky. Provozní technika ve strojírenství Obor je specializován na materiály, prvky, agregáty a celky strojních zařízení při jejich výrobě, montáži a údržbě. Absolvent dovede: Absolvent nástavbového studia je schopný vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání. 6

7 3. Popis personálního zabezpečení školy (stav ke ) Počet pedagogických pracovníků školy včetně dohod: 30 Aprobovanost výuky : 82 % Neaprobovaná : 18 % Počet studujících zaměstnanců školy: 3 Počet ostatních zaměstnanců školy: 9 Počet žáků na učitele: 11,5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 (stav ke ) učitel aprobace vyučoval Černý Zdeněk dílenský učitel PRA Čoček Václav dílenský učitel PRA Havelková Renáta, Mgr. CJL, DEJ, TEA, OBK CJU, CJL, OBK, PSF, PTP Heglasová Vladislava, Mgr. DEJ, RUJ, NEJ DEJ, NEJ, RUJ, OBN Holpuch Ondřej, Mgr. MAT MAT, FYZ, MAS Houšť Vladimír, Ing. odborné předměty SPS, ICT, CAD Hudec Richard, Ing. odborné předměty KOM, TME, TEC, STC Husičková Petra, Mgr. ANJ ANJ Isakidis Petr, Ing. odborné předměty STT, MEC, TEK, TEM Jalůvka Petr, Ing. odborné předměty SPS, PRA Jaroš Jiří, Ing. odborné předměty TEK, SPS, MEC, CAM, STZ Kalvachová Alena, Mgr. TEV, BRV TEV, TVZ Kameníček Jan, Mgr. ANJ, INF ANJ, PPC Kavková Olga, Mgr. ANJ, CJL ANJ, ANK Kozáková Věra, Ing. odborné předměty STT, STC, TEM, TEC, MEC Měrka Stanislav, Mgr. BIO, TEV TEV, TVZ Najdekrová Petra, Ing. odborné předměty EKO, MAM, LEG Neumann Karel, Mgr. odborné předměty ELE, AUT, PPC Nevima Jiří, Mgr., Ph.D. odborné předměty CAD, SPC Novotná Jana, Mgr. ANJ, OBN ANJ, ANK, OBN Poláková Alžběta, Mgr CJL, OBV, HV CJL, OBN Provázková Renata, Mgr. CJL, NEJ NEJ, CJL, CJU, NAS, EKO Rohovská Vladimíra, Mgr. BIO, EKOL, BOT CHE, ZAE, FYZ Řoutil Ladislav dílenský učitel PRA Sachová Vlasta, Mgr. MAT, TEV MAT Skopalíková Marta, Mgr. CJL, NEJ CJL, CJU, NEJ, šk. met. prevence, vých. poradce Smičková Martina, Mgr. MAT, FYZ FYZ, MAT, MAS Šimáček Jiří, Ing. odborné předměty MEC, SPS, CAM, TEK, MAJ Šmárik Boris, Ing. odborné předměty TEK, SPS, SPC, CAD Zahnášová Martina, Ing. odborné předměty MAR, MAM 7

8 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Počet žáků v jednotlivých ročních a oborech (stav ke ): Ročník Počet žáků Hoši Děvčata 1. ročník ročník ročník ročník Celkem denní ročník nástav ročník nástav ročník nástav Celkem dálkové Celkem na škole Obor Počet žáků Hoši Děvčata Strojírenství Provozní technika Počet tříd: 11 denní studium, 3 dálkové studium Počet přihlášených a přijatých uchazečů na dálkové studium: 23/23 Počet přihlášených žáků na denní studium: 150 uchazečů Počet přijatých žáků: 65 (62 hochů / 3 dívky) 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Studijní obory: M/01 (23-41-M/001) Strojírenství STR Rozdíly v počtu žáků proti předchozím tabulkám jsou způsobeny odchody a příchody žáků do tříd v průběhu roku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků na konci školního roku. Ročník Obor Třídní učitel Celkem Hoši Děvčata 1.A STR Ing. Petr Isakidis B STR Ing. Jiří Jaroš C STR Ing. Jiří Šimáček A STR Mgr. Renáta Havelková B STR Ing. Věra Kozáková A STR Mgr. Olga Kavková B STR Mgr. Martina Smičková C STR Mgr. Karel Neumann A STR Mgr. Jana Novotná B STR Mgr. Vladislava Heglasová C STR Mgr. Marta Skopalíková Celkem Studijní obor: L/506 Provozní technika PRVT Ročník Obor Třídní učitel Celkem Muži Ženy 1.D PRVT Mgr. Ondřej Holpuch D PRVT Ing. Vladimír Houšť D PRVT Mgr. Renata Provázková Celkem Studijní obory: M/01 (23-41-M/001) Strojírenství STR Třída Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr třídy 1.A Strojírenství ,567 1.B Strojírenství ,664 1.C Strojírenství ,508 2.A Strojírenství ,710 2.B Strojírenství ,525 3.A Strojírenství ,703 3.B Strojírenství ,864 3.C Strojírenství ,895 4.A Strojírenství ,678 4.B Strojírenství ,818 4.C Strojírenství ,618 Celkem ,689 Studijní obor: L/506 Provozní technika Třída Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr třídy 1.D PRVT ,350 2.D PRVT ,476 3.D PRVT ,772 Celkem ,845 9

10 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 Studijní obory: M/001 Strojírenství STR L/506 Provozní technika PRVT Třída Obor Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo 4. A STR B STR C STR D PRVT celkem Neprospělo Prospělo v podz. term. Průměrná absence ve škole v 1. a 2. pololetí - omluvená, z toho neomluvená Studijní obory: M/001 (23-41-M/01) Strojírenství STR Třída 1. pololetí 2. pololetí OML. NEOML. OML. NEOML. 1.A 49,2 0,15 54,21 0,31 1.B 43,68 0,00 52,90 0,00 1.C 30,95 0,00 60,14 0,00 2.A 44,41 0,13 52,34 0,37 2.B 34,82 0,35 47,94 0,32 3.A 64,00 0,46 59,80 0,40 3.B 66,60 0,21 75,25 0,39 3.C 54,07 2,25 57,33 1,25 4.A 76,78 0,33 51,42 0,30 4.B 63,25 0,00 49,44 0,40 4.C 37,47 0,47 29,26 0,17 Celkem 52,48 0,41 54,12 0,36 Studijní obor: L/506 Provozní technika Třída 1. pololetí 2. pololetí OML. NEOML. OML. NEOML. 1.D 39,35 0,00 33,00 0,00 2.D 26,50 0,78 38,78 0,00 3.D 19,94 0,00 20,31 0,00 Celkem 28,38 0,22 29,52 0,00 10

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program (dále MPP) Pro školní rok upravila Mgr. Jana Masaryková Minimální preventivní program má pomoci pedagogickým pracovníkům školy vytvořit vhodné prostředí pro výchovu studentů ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat snižovat výskyt rizikového chování jakými jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy a další. Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči. Aktivity školy SPŠS je fakultní školou Pedagogické školy, je členem Sdružení středních škol OK, je členem Asociace průmyslových školy v ČR. Spolupracuje s Národním ústavem odborného vzdělávání UNIV. Úzce spolupracuje s OHK. Naše škola pořádá ples, zúčastňuje se několika charitativních akcí do roka (např. Zasukované tkaničky, Světluška, Píšťalka ) účastní se s výraznými úspěchy soutěží vyhlašovaných různými subjekty z oblasti školství, ekologickými organizacemi a odbornými školami i soutěží pořádaných sdruženími firem z oboru strojírenství a vysokými školami. Během studia se žáci účastní exkurzí nejen ve vybraných podnicích s cílem získat představu o praxi, ale také historických a poznávacích zájezdů či mezinárodních výměn. Hlavní úkoly MPP: 1. Pověření vhodného pracovníka školy funkcí metodika prevence. 2. Vytvoření vhodných podmínek pro jeho práci. 3. Školní metodik prevence bude poskytovat poradenské služby žákům i rodičům. 4. Vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5. Spolupráce s rodiči (zaměřená i na osvětovou činnost). 6. Zpracování školního řádu v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 2006/ ) - dále jen MP. 7. Školní metodik prevence postupuje podle MP. 8. Žáci se aktivně účastní akcí pořádaných v Olomouci v rámci prevence. 9. Školní metodik prevence zajišťuje informovanost žáků dle MP. 10. Škola se bude snažit vytvořit podmínky pro smysluplné využití volného času žáků. Ostatní aktivity MPP 1) vytváření vhodného klimatu školy s možností žáků ovlivňovat důležitá rozhodnutí formou zastupitelské demokracie (studentská rada) 2) fungující systém nástěnných novin, na jejichž tvorbě se podílejí žáci 3) informační nástěnka týkající se prevence sociálně patologických jevů 4) absolvování akcí souvisejících s výchovou ke zdravému životnímu stylu 5) zajištění volnočasových aktivit žáků ( kroužky, spolupráce s DDM, taneční školou...) 6) vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli 7) informování o nabídkách programů a projektů primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 8) koordinace a příprava adaptačního kurzu pro 1.ročník 11

12 Další činnost metodika prevence - spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, P-centrem a Policií ČR (oddělení drog) - distribuce informačních publikací studentům, rodičům a pedagogickým pracovníkům - sledování webových stránek zabývajících se prevencí a studium publikací vydaných Policií ČR a dalších odborných časopisů - vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli - informování o nabídkách programů a projektů primární prevence pedagogickým pracovníkům školy Školení metodika prevence Seminář pro žadatele o dotace na rok Olomoucký kraj Naplnění krátkodobých cílů - Prevence drogových závislostí, alkoholu a kouření, záškoláctví - žáci pravidelně vyhledávají zájmy a činnosti mimo školu- kroužky, sportovní aktivity... - škola za spoluúčasti žáků pořádá akce, výlety, exkurze a mimoškolní aktivity - informování studentů v oblasti drogové prevence a provedení opatření (úprava školního řádu) ohledně kouření v prostorách a okolí školy a záškoláctví - začlenění preventivních témat do výuky (tělesná výchova, občanská nauka, cizí jazyky apod.) - Prevence šikany- posilování mezilidských vztahů - žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní - žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (společné akce, výlety,..) - na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra - žáci se zajímají o multikulturní společnost a postoje (rasismus, xenofobie ) i různá náboženství a kultury (Výstava Zmizelí sousedé a Dětské oběti Holokaustu ) - Příprava adaptačního kurzu pro 1. ročník (září 2012) Naplnění dlouhodobých cílů - podařilo se zajistit pohodlný prostor pro dojíždějící studenty pro čas před a po vyučování a zajistit co nejširší spektrum volnočasových aktivit dle zájmu studentů (viz zájmové kroužky) - podařilo se vytvořit zdravé, příjemné a zároveň stimulující školní prostředí, zvláště pak pro 1.ročník díky adaptačnímu kurzu Uskutečněné akce Adaptační kurz pro 1.ročník Hlavním cílem adaptačního kurzu, který proběhl ve dnech v Radíkově bylo seznámení a utužení nového třídního kolektivu, vytvoření koordinace a spolupráce mezi studenty tak, aby se více poznali, naučili se spolu komunikovat a spolupracovat, vzájemně si pomáhat, tolerovat jeden druhého a vytvořili si takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Tento kurz byl rovněž zaměřen na prevenci negativních jevů jako je šikana, a také na zmapování situace z hlediska užívání návykových látek. Během kurzu se podařilo vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se studenti skutečně cítili dobře, více se poznali, otevřeli se, svěřili s obavami z nového kolektivu, školy i vyučujících. 12

13 Studenti se postupně naučili pracovat ve dvojicích, skupině a nakonec jako celý kolektiv. Výsledky své práce průběžně prezentovali ostatním studentům. Podle evaluačních dotazníků se studentům nejvíce líbily aktivity zaměřené na vzájemnou komunikaci a spolupráci, neboť jim pomohly blíže se poznat. Hned na počátku se tak naučili spolu komunikovat, spolupracovat, vzájemně si pomáhat a tolerovat jeden druhého. Téměř všichni se shodli, že budou dobrý kolektiv, že spolu budou dobře vycházet, a že si budou rozumět. Závěrem lze konstatovat, že tento kurz splnil svůj účel a byl přínosem nejen pro samotné studenty, ale také pro jejich třídní učitele. Studenti absolvovali následující přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů: - Šikana (film následovaný přednáškou s besedou) Mgr. Ivan Stanko, DiS. -projektový den pořádaný Amnesty International ČR:- Zpráva o stavu lidských práv ve světě pro 1.a 2.ročník. Během projektového dne byli studenti pomocí interaktivních metod a filmu seznámeni s problematikou trestu smrti, uprchlictví, s některými diktátory a obránci lidských práv a na základě získaných informací vytvořili celkovou zprávu o lidských právech ve světě, kterou na konci projektového dne prezentovali ostatním. - Dramatizace románu Radka Johna Memento Oto Rajman (Umělecká agentura RAJCHA) , 2.a 3. ročník Další aktivity - zájezdy (literárně historická exkurze-praha, Krakov, Strojírenský veletrh 4. roč.) - Lyžařský kurz pro 1. roč. - účast na středoškolských hrách (fotbal, stolní tenis, plavání atd.) - olympiády (cizí jazyky, matematika) a další soutěže odborné (AutoCAD, Inventor ) volnočasové (šachy, piškvorky, sudoku ) - kulturní akce pořádané školou (maturitní ples) - návštěva Okresní knihovny a Vědecké knihovny - exkurze do strojírenských podniků - pasování 1. ročníků - Burza učebnic (září) - Sběr papíru - Den mobility, Dny otevřených dvěří, Výukový den, Scholaris aj. - účast na celostátních charitativních akcích (Světluška, Zasukované tkaničky apod..) - školní časopis Ložiskoviny - SOČ a další Zájmové kroužky pro studenty Pro doplnění dovedností a v určité míře i k motivaci žáků jsou na škole vedeny zájmové kroužky v oblasti praktické technické tvořivosti, v ovládání počítačových aplikací v oblasti strojírenství, kroužky pro zvýšení úrovně jazykových znalostí a znalostí v matematice, počítačové gramotnosti v běžných počítačových aplikacích. Konkrétní náplň kroužků se přizpůsobuje potřebám žáků. Na škole je možné navštěvovat i autoškolu a zakončit ji získáním řidičského průkazu. - Příprava na SMZ z ANJ - Matematika-pomocná ruka - Matematická příprava k maturitě a ke studiu na VŠ - Základy deskriptivní geometrie 13

14 - Kroužek CAD pro 1.ročník - Příprava k maturitě - Autoškola - F1 ve školách - Psaní všemi deseti Školní řád Školní řád (viz byl zpracován tak, aby odpovídal Úmluvě o právech dítěte, Ústavě ČR. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Je přísně zakázáno v prostorách všech pracovišť školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, zejména drogy. Také je zakázáno jejich nošení, držení, distribuce a zneužívání. Nejsou tolerovány jakékoliv projevy šikanování, rasismu a intolerance. Kontaktní a poradenská centra v Olomouci: Sdružení Podané ruce, K-centrum Walhalla Sokolská 551/48, Olomouc Kontaktní osoba: Bc. Lucie Řeřichová, DiS tel P-centrum Laffayetova 47/ 9, Olomouc Kontaktní osoba: Markéta Rodryčová tel Ambulance AT při FN Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Šmoldasová tel fax: Centrum krizové intervence (psychiatrická a psychologická ambulance) Dolní náměstí 33, Olomouc Kontaktní osoba: MUDr. Libor Gronský tel Pedagogicko-psychologická poradna U sportovní haly 1a, Olomouc tel

15 Krajský protidrogový koordinátor- KÚ Olomouc Jeremenkova 40a, Olomouc Kontaktní osoba: PhDr.Ladislav Spurný tel Literatura: - časopisy : Prevence Závislosti a my - informační bulletiny : MUDr. Jiří Presl -Drogy- poznej svého nepřítele : MUDr. Josef Richter, CSc.- Likvidační životní styl : Sdružení Linka Bezpečí Děti a jejich problémy : PhDr. Martin Hajný, Richard Kořínek, Mgr. Michal Majer- Rodina a drogy Internetové stránky : Školské dokumenty Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 2006/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti jevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. : 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. : / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. : 10194/ Informace pro školské úřady, školy a školská zařízení: Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j /98-22 Údaje o činnosti výchovného poradce Plán výchovného poradce: Pro školní rok upravila Mgr. Marta Skopalíková Poradenské činnosti: - kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze absolventů pro žáky a jejich zákonné zástupce - individuální šetření a poradenství k volbě povolání (ve spolupráci s třídními učiteli) - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy 15

16 - vyhledávání a orientační šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - vyhledávání a orientační šetření mimořádně nadaných nebo talentovaných žáků - poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce v obtížných sociálních situacích (ve spolupráci s třídními učiteli) - poradenská činnost pro žáky se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci se školským poradenským zařízením) - koordinace poskytování poradenských služeb mezi školou a školskými poradenskými zařízeními a speciálními pedagogickými centry pro integraci žáků se zdravotními postiženími - péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy (ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky, popř. jinými institucemi) - spolupráce se zákonnými zástupci žáků s výchovnými či výukovými problémy - poradenství pro žáky základních škol a jejich zákonné zástupce v oblasti přijímacího řízení a přijetí na SPŠS Olomouc Metodické a informační činnosti: - evidence a vedení odborné dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se zdravotními postiženími,mimořádně nadaných či talentovaných žáků (ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry) - evidence a vedení dokumentace žáků se sociálním znevýhodněním žáků a žáků v obtížné sociální situaci (ve spolupráci s třídními učiteli a školskými poradenskými zařízeními) - zprostředkování diagnostiky (vstupní a průběžné) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v PPP, SPC - zpracování dokumentace integrovaných žáků, tvorba individuálních vzdělávacích plánů (ve spolupráci s PPP nebo SPC, zákonným zástupcem žáka, třídním učitelem a vyučujícími daných předmětů, popř. praktickým lékařem pro děti a dorost) - vedení dokumentace žáků s výchovnými a výukovými problémy - diagnostika případných projevů šikany a sociálně patologických jevů (ve spolupráci s metodikem prevence) - zprostředkování informací ke studiu na VOŠ,VŠ a jazykových školách pro žáky a jejich zákonné zástupce (propagační materiály vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol, informaceke Dnům otevřených dveří, poradenská činnost) - vedení dokumentace spojené s volbou povolání (přihlášky na VŠ a VOŠ, přehledy o přijetí žáků) - spolupráce s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská výchova, odborné předměty) - zprostředkování informací ke studiu na SPŠS Olomoucžákům základních škol a jejich zákonným zástupcůmv rámcidnů otevřených dveří, v rámci přehlídky středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého krajescholaris, v rámci prezentace SPŠS na základních školách (ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky) 16

17 - předání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům - průběžná aktualizace pedagogické dokumentace - spolupráce se školním metodikem prevence Statistiky pro školní rok 2011/ 2012 počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 22x počet integrovaných žáků z důvodu zdravotního postižení:1x počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem: 1x počet žáků s individuálním studijním přístupem (zájmová činnost v oblasti sportu nebo kultury): 4x počet mimořádně nadaných žáků: 0x počet žáků s SPUO ke státní maturitní zkoušce pro jarní a podzimní termín 2012: 4x zasedání výchovné komise z důvodu výchovných problémů žáků: 5x zasedání výchovné komise z důvodu výukových problémů a neprospěchu žáků: 4x pohovor výchovné poradkyně z důvodu neprospěchu žáků: 21x šetření třídního klimatu za účelem zjištění případné šikany formou dotazníků: 3x (třída 1.A, 2.A), z toho pohovor výchovné poradkyně s jednotlivými žáky: 9x informační skupinová schůzka k výběru dalšího vzdělávání nebo profese: 2x (říjen, leden) informační skupinová schůzka pro vyplnění a zaslání přihlášek na VŠ a VOŠ: 2x (únor) individuální poradenství pro výběr profesní budoucnosti a dalšího studia a vyplnění přihlášek na VOŠ a VŠ: průběžně Dny otevřených dveří na SPŠS Olomouc: 3x (listopad, leden) prezentace jazykových škol na SPŠS Olomouc: 1x (únor, jazyková škola Miramare) seminář Studenti studentům pro 4. ročníky (organizace a průběh státní maturitní zkoušky 2012) účast žáků SPŠS na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus: individuálně účast žáků na Dnech otevřených dveří vysokých a vyšších odborných škol: individuálně Absolvovaná školení a semináře výchovného poradce: seminář KAPS - Rozvoj psychosociálních dovedností: Práce s problémovými klienty seminář KAPS - Rozvoj psychosociálních dovedností: Profesionální vystupování pedagogů seminář KARIPO seminář pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc se zaměřením na hodnocení žáků s PUP u státní maturitní zkoušky 2012 Konference PdF UP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 17

18 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled absolvovaných vzdělávacích programů: Mgr. Kavková Olga Základní formy informačních a komunikačních technologií Ing. Houšť Vladimír Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Školení v rámci projektu Nové formy výuky s podporou ICT - 12 modulů Mgr. Kavková Olga Používání počítače a správa souborů Ing. Isakidis Petr ADVANCE TECHNOLOGY DAY Odborná prezentace nových technologií používaných v Honeywell Aerospace Olomouc Mgr. Havelková Renáta Školení - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Ing. Houšť Vladimír Používání počítače a správa souborů Mgr. Havelková Renáta Školení - Používání počítače a správa souborů Mgr. Havelková Renáta Školení v rámci projektu Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů, organizátor: Kaps, téma: asertivita a jednání s problémovými klienty, termín: Mgr. Havelková Renáta Školení lektorů hodnotitelů ÚZ a PP CJL. Organizátor: Cermat, termín: Téma: změny v organizaci a hodnocení v rámci nové MZ Mgr. Heglasová Vladislava : Třetí běh čtyřdenního mezinárodního semináře k tématice "HOLOKAUSTU" v Osvětimi - "Auschwitz - historie a symbolika" Mgr. Provázková Renata Modul č.3 - Zpracování textu Mgr. Kavková Olga Zpracování textu Mgr. Havelková Renáta Školení - Zpracování textu Mgr. Provázková Renata Modul č.3 - Zpracování textu Ing. Šimáček Jiří Školení AutoIndustries Ing. Kozáková Věra Účast na vzdělávacím programu Rozvoj psychosociálních dovedností Ing. Hudec Richard Používání počítače a správa souborů Ing. Houšť Vladimír Zpracování textu Řoutil Ladislav Září-prosinec 2010 počítačové školení konkurenceschopnosti Mgr. Měrka Stanislav Zadavatel pro žáky s PUP MZ Mgr. Měrka Stanislav Osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity modulů - práce s počítačem Mgr. Měrka Stanislav Integrovaný záchranný systém 9.3.,15.3., Mgr. Měrka Stanislav Tělo Olomouc Ing. Jalůvka Petr Počítačová školení Ing. Jalůvka Petr Kurz výuky dospělých Ing. Jalůvka Petr Školení počítače Čoček Václav Září - prosinec 2010 školení počítačů pro konkurenceschopnost Mgr. Měrka Stanislav Integrovaný záchranný systém 9.3., 15.3., Mgr. Provázková Renata Modul č.4 - Tabulkový procesor Mgr. Skopalíková Marta seminář KAPS: Rozvoj psychosociálních dovedností: Práce s problémovými klienty Mgr. Havelková Renáta Školení - tabulkový procesor Mgr. Kavková Olga Tabulkový procesor Mgr. Provázková Renata Modul č.4 - Textový procesor Mgr. Havelková Renáta Školení - Použití databází Mgr. Kavková Olga Použití databází Mgr. Havelková Renáta Cermat - Praha školení hodnotitelů PP CJL, změny v hodnocení PP Mgr. Kavková Olga Prezentace Mgr. Havelková Renáta Školení k projektům EU peníze do škol Mgr. Kameníček Jan Přednáška prof. Martina Hilského o Williamu Shakespearovi Mgr. Havelková Renáta Školení - Práce s internetem Mgr. Kavková Olga Práce s internetem a komunikace Mgr. Provázková Renata Modul č. 5 - Použití databází (18.10, ) Mgr. Havelková Renáta Školení - Příprava prezentací s podporou prezentační techniky 18

19 Mgr. Kavková Olga Příprava prezentací s podporou prezentační techniky Mgr. Havelková Renáta Školení Cermat - Hodnocení PP CJL Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář pro ředitele a zástupce ředitelů škol - maturitní zkoušky Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář - Co má učitel dělat z hlediska práva Mgr. Kameníček Jan Konference o internetové encyklopedii Wikipedia Ing. Najdekrová Petra Další vzdělávání pedagogických pracovníků ke zvýšení kvality výuky na školách v Olomouckém kraji Mgr. Havelková Renáta školení HOD PP - složení certifikační zkoušky - pozice - vedoucí týmu hodnotitelů PP CJL (doplněk k Osvědčení č. VTH (moduly: E-learning, Práce v LMS Moodle a přidružených aplikací, Centrální hodnocení PP) Mgr. Havelková Renáta Školení Time management - 10 hodin Mgr. Skopalíková Marta Září - prosinec: školení ICT Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář - Pritority v práci učitele aneb naléhavost v profesi učitele jako negativní fenomén současné doby Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář Solid Edge Test Drive Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Seminář 3D skenování (Solidvision - Brno) Mgr. Novotná Jana Seminář - Hodnocení písemných prací z ANJ - SMZ - 1. část Mgr. Kameníček Jan Seminář - Hodnocení písemných prací z ANJ - SMZ - 1. část Mgr. Kalvachová Alena Seminář "Zvládání problémových žáků" Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Školení - úspory energie (KUOK) Ing. Najdekrová Petra Seminář Marketing školy Mgr. Provázková Renata Seminář Maturita ve světle výsledků Ing. Najdekrová Petra Školení Výběrová řízení Mgr. Havelková Renáta Školení NIDV - Hodnocení ÚZ Mgr. Novotná Jana Seminář - Hodnocení písemných prací z ANJ - SMZ - 2. část Mgr. Kameníček Jan Seminář - Hodnotitel písemných prací z ANJ - SMZ - 2.část Mgr. Havelková Renáta Školení - kariérové poradenství - UNIV Mgr. Masaryková Jana Hodnotitel ústní maturitní zkoušky, anglický jazyk (e-learning , prezenční studium a ) Mgr. Skopalíková Marta Seminář KAPS - Profesionální vystupování pedagogů Mgr. Kavková Olga Seminář vydavatelství INFOA - Making learning English fun Mgr. Rohovská Vladimíra Konference"Globální změna klimatu-fakta a fikce" Mgr. Rohovská Vladimíra III. setkání koordinátorů ekologické výchovy v Olomouckém kraji Mgr. Rohovská Vladimíra Odpady a obaly Mgr. Kavková Olga Konzultační seminář k SMZ Ing. Isakidis Petr Školení počítačové gramotnosti 11 modulů 01-03/ Mgr. Neumann Karel Školení počítačové gramotnosti, 11 modulů, Mgr. Neumann Karel Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Mgr. Novotná Jana Certifikační seminář pro centrální hodnotitele maturitních písemných prací ANJ (certifikát) Mgr. Kameníček Jan Certifikační seminář pro centrální hodnotitele maturitních písemných prací ANJ (certifikát) Mgr. Kalvachová Alena Tělo Olomouc Mgr. Neumann Karel Vzdělávací kurz Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce na střední škole Mgr. Novotná Jana Seminář - Autorská práva pro pedagogy a tvorbu DUM Mgr. Kameníček Jan Seminář - Autorská práva pro pedagogy a tvorbu DUM Mgr. Kavková Olga E-learningové metody a jejich využití pří výuce jazyků Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Školení - autorská práva Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Mgr. Heglasová Vladislava DVPP k SMZ - konzultační seminář k ústní zkoušce z ruského jazyka (NIDV Olomouc) Mgr. Masaryková Jana Autorská práva Mgr. Kavková Olga Komunikační a psychosociální dovednosti Mgr. Novotná Jana Indoorové aktivity v rámci projektu Na jedné lodi Mgr. Neumann Karel Kurz Psychosociální a komunikační dovednosti Ing. Isakidis Petr Komunikační a psychosociální dovednosti Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Autodesk Inventor Mgr. Kavková Olga Týmová spolupráce a budování týmu. 19

20 Mgr. Neumann Karel Kurz Týmová spolupráce a budování týmu Ing. Isakidis Petr Kurz týmová spolupráce a budování týmu Mgr. Neumann Karel Školení evaluační nástroje Mgr. Skopalíková Marta Konference PdF UP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Neumann Karel Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Mgr. Holpuch Ondřej Školení v rámci semináře "Ve světle maturitní zkoušky matematika", , Ostrava Mgr. Holpuch Ondřej Školení k tématu autorských práv, SPŠS Olomouc Mgr. Holpuch Ondřej Workshop v rámci projektu "Cesta ke kvalitě", , SPŠS Olomouc Mgr. Rohovská Vladimíra Zlatá nit Mgr. Heglasová Vladislava Seminář "Indoorové aktivity" v rámci Projektu "Na jedné lodi" Mgr. Heglasová Vladislava Seminář "Outdoorové aktivity" v rámci projektu "Na jedné lodi" Mgr. Masaryková Jana Seminář pro žadatele o dotace na rok Olomoucký kraj, Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Odborné školení E-learning Mgr. Neumann Karel Odborné školení E-learning Ing. Isakidis Petr Odborné školení E-learning Mgr. Provázková Renata květen - Autorská práva Ing. Šimáček Jiří Školení počítačové gramotnosti, 11 modulů 01-03/ Mgr. Novotná Jana Seminář - Mezinárodní vzdělávací projekty Comenius a Leonardo da Vinci Mgr. Rohovská Vladimíra "Komunikační a psychosociální dovednosti" a "Týmová spolupráce a budování týmu" Mgr. Nevima Jiří, Ph.D. Obdorné školení CAD (Autodesk Inventor 2013) Mgr. Holpuch Ondřej Integrovaný záchranný systém 9.3., 15.3.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Přerov, 5. října 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Statistické údaje o

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více