Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice tel. fax: e mail: net.cz ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007 Bankovní spojení: ČS spořitelna, Počernická 518, Praha 10 Malešice, IČO: , číslo účtu: / 0800 Škola je registrována v rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka 12

2 Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007 EKO GYMNÁZIUM Praha IZO jejíž činnost vykonává právnická osoba EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. IPO: IČO: právní forma: obecně prospěšná společnost adresa: Nad Vodovodem 460, Praha 10 Malešice poslední rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení ze dne ( č.j / ) Zřizovatel : Nadace AUXIS Praha v likvidaci, V Závětří 4/6, Praha 7 Eko Auxis spol. s r.o., V Závětří 4/6, Praha 7 Změny zřizovatele (které a důvod) : nebyly Ředitelka, statutární zástupce a zástupkyně ředitelky, jejich e mail a telefon : RNDr. Hana Pokorná e mail : net.cz , PhDr. František Navrátil e mail : net.cz , Mgr. Anna Plimlová e mail : net.cz , VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/ Počet tříd, žáků a jejich prospěch ve školním roce 2006/07 studijní obor, kód, třída počet žáků prospěli prospěli neprospěli délka a forma studia svyznamenáním všeobecný K 801 prima let, denní studium sekunda tercie kvarta kvinta A ) 2) 2 septima A ) oktáva A všeobecný K 401 I.B roky, denní studium II.B ) III.B IV.B ) všeobecný K 401 I ) 4 roky, dálkové studium IV ) Celkem Vysvětlivky: 1) opakují ročník 2) odchod ze školy 3) neklasifikovaní V průběhu školního roku 2006/07 zanechalo studia 18 žáků. 1

3 na třídu 15,4 na učitele 8, Průměrný počet žáků bez dálkového studia: 1.3. Ve školním roce 2006/07 nedošlo k žádné změně oborů, žádné obory nebyly zrušeny, ani nově zřízeny Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/07 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin z toho omluvených z toho neomluvených Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků celkem u zkoušky 28 Z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 2 prospěli s vyznamenáním 11 Prospěli 17 Neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. připravuje žáky pro studium na vysokých školách, příp. VOŠ. Počet přihlášených k dalšímu studiu: celkem 25 z toho VŠ 20 z toho VOŠ Ověřování výsledků vzdělávání V septimách a oktávách proběhlo testování Maturita nanečisto Dojíždějící žáci Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský Žáci cizí státní příslušníci Stát počet žáků Ruská federace Výuka cizích jazyků Jazyk počet žáků Anglický 183 Německý 119 Ruský 64 2

4 1.11. Školní stravování Škola neprovozuje vlastní jídelnu. Žáci se stravují ve Školní jídelně Prahy 10, provozovna v ZŠ Nad Vodovodem na základě smlouvy mezi EKO GYMNÁZIEM Praha o.p.s. a Obvodním úřadem Praha Přijímací řízení na školní rok 2007/08 Do primy bylo přijato 11 žáků (79 41 K 81), do I. ročníku 16 žáků (79 41 K 401) Údaje o pracovnících školy Ve školním roce vyučovalo na škola 24 pedagogických pracovníků, z toho 6 externistů. Přepočtený stav zaměstnanců je 15,7. Průměrný věk byl 45 let (do 30 let 5 pedagogů, nad 60 let důchodci 4 pedagogové). Kvalifikace pedagogických pracovníků Doc. RNDr., CSc. 1; RNDr., CSc. 1, RNDr. 1, PhDr. 2, PaedDr. 2, Ing. 3, Mgr. 11, MgA. 1, 2 pedagogičtí pracovníci jsou bez vysokoškolského vzdělání, jeden z nich studuje vysokou školu. Aprobovanost výuky je 95,8%. Další vzdělávání pedagogických pracovníků viz. Další důležité aktivity školy účast na odborných seminářích, besedách. Ve škole působí 3 provozní zaměstnanci (1 asistentka ředitelky, 2 uklízečky). 2. VÝSLEDKY Z POSLEDNÍ PROVEDENÉ KONTROLY ČŠI č.j / , / ze dne Závěry: Personální podmínky vzdělávání a výchovy jsou většinou pozitivně ovlivněny vysokou odbornou a pedagogickou způsobilostí učitelů sledovaných předmětů, jejich vzdělaností a všeobecným přehledem. Ve škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor s vyváženou věkovou strukturou. Přiměřená náročnost v požadavcích kladených na žáky a celkové prostředí, řízení a organizace vyučovacího procesu přispívají k vytváření příznivého klimatu školy. Dílčí rezervy jsou v práci některých předmětových komisí a týkají se především optimalizace plánování učiva. Plánování je systematické, jeho součástí je jasná celková koncepce školy, zpětná vazba je funkční, hodnocení v některých případech však není plně účinné. Materiálně technické podmínky vzdělávání a výchovy umožňují realizovat vzdělávací program a kvalitní výuku sledovaných předmětů, odpovídají prostorovým a finančním možnostem školy a menšímu počtu žáků. Učební pomůcky (učebnice, učební texty atd.) a didaktická technika jsou ve výuce přiměřeně využívány a částečně inovovány. Rezervy jsou ve vybavenosti pro přírodovědné předměty a v podmínkách pro konání laboratorních cvičení (škola využívá náhradní řešení). Průběh a výsledky vzdělávání ve sledovaných předmětech jsou v souladu s učebními dokumenty. Vedle převažujícího frontálního vyučování byly využívány formy skupinové práce vedoucí ke kooperaci žáků, k samostatnému učení i k prezentaci výsledků (např. seminární práce). Žáci dokáží interpretovat, aplikovat a využít vědomosti, umějí vyjádřit svůj názor a postoje, komunikace je na velmi dobré úrovni (výjimka anglický jazyk). Výsledky vzdělávání jsou školou pravidelně sledovány a vyhodnocovány, přijatá opatření slouží ke zkvalitnění výuky. Škola má vlastní evaluační nástroje (malé maturity), které jí umožňují v průběhu studia zjišťovat a srovnávat úroveň vzdělávání. Žáci jsou bráni jako partneři (účast v radě školy, neformální kontakt s vedením), jsou v nich posilovány hodnotové orientace ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Škola pro ně vytváří optimální prostředí a podněcuje je k individuálnímu rozvoji osobnosti. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu na rok 2001 byly vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem k učebním dokumentům vynaloženy efektivně. Poslední inspekce, která ve škole proběhla v termínu 28. září 1998 (signatura: aa8ws301, čj / ) byla zaměřena pouze na řízení školy. V této oblasti vedení školy udrželo vysokou kvalitu své práce. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou. 3

5 3. INTEGRACE, PEDAGOGICKÁ A OSOBNÍ ASISTENCE, VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ 3.1. Integrace Vzhledem k rodinnému typu školy není žádný problém s integrací dětí ani cizinců. Je jim věnována individuální péče všemi vyučujícími Pedagogická a osobní asistence (počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) nemáme Výchovné a kariérní poradenství činnost, spolupráce s SPC, PPP Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Věra Štefánková, která pravidelně pořádá pohovory se studenty septim a oktáv o budoucím povolání. Spolupracuje přitom s OPPP Prahy 10, konkrétně s Dr. Vitinovou. 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Soukromé EKO GYMNÁZIUM PRAHA bylo založeno zařazením do sítě škol MŠMT ČR v roce V roce 1995 se škola stala přidruženou školou UNESCO, od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha a od je rovněž fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha. Gymnázium má pronajaté prostory v budově Základní školy Nad Vodovodem, která se nachází v klidném prostředí Prahy 10 Malešice a je obklopena zelení nedalekého Malešického parku. Dopravní dostupnost je velmi dobrá, v bezprostřední blízkosti školy se nachází autobusové zastávky, které umožňují studentům rychlou dopravu ke stanicím metra trasy A i B. Tato skutečnost přispívá k tomu, že na naší škole studují děti ze všech částí Prahy i blízkého okolí. Gymnázium patří mezi menší pražská gymnázia, pronájem prostor Základní školy Nad Vodovodem nám umožňuje otevřít 12 tříd s maximálním počtem 325 studentů. Na nižším stupni gymnázia máme po jedné třídě v primě až kvartě, na vyšším stupni míváme po dvou třídách v kvintě až oktávě. Ve třídách bývá v průměru kolem 20 studentů, což nám umožňuje individuální přístup a mnohem větší prostor pro komunikaci, než tomu je ve třídách s větším počtem žáků. Výuka probíhá v kmenových učebnách, k dispozici jsou také prostory pro jazykovou výuku, které se nacházejí v přístavbě školy. Škola má k dispozici specializovanou počítačovou učebnu s místem pro 17 PC, místní počítačovou sítí a neomezeným přístupem na internet, dále pak přenosný dataprojektor pro výuku v počítačové učebně i mimo ni a notebook pro prezentace a výuku mimo počítačovou učebnu. Správcem počítačové sítě je externí firma. Škola využívá vybavení specializovaných učeben přírodovědných předmětů ZŠ Nad Vodovodem, jejich tělocvičen a venkovních hřišť, studenti mají rovněž možnost pracovat v pronajatých laboratořích VŠCHT Praha a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Studenti i pedagogové mají k dispozici multifunkční kopírku, nově je v provozu studentská knihovna se studovnou a přístupem na internet. Všichni vyučující mají své kabinety, většina z nich je vybavena PC a mají přístup na internet, mají možnost používat tiskárnu, k dispozici je i scanner, digitální fotoaparát a videokamera. Jídelna, která je našim studentům i pedagogům k dispozici, je rovněž v prostorách Základní školy Nad Vodovodem. Studenti využívají čipových karet, mají možnost vybrat si denně ze dvou jídel, přihlášky i odhlášky stravy je možné provádět i přes internet. V přízemí školy se nachází automat na chlazené nápoje, gymnázium zvažuje zakoupení dalšího přístroje pro přípravu teplých nápojů, eventuálně také automatu pro prodej rychlého občerstvení. 4

6 Velká pozornost je věnována zkvalitňování prostředí školy, učebny jsou postupně vybavovány novým nábytkem a osvětlovacími tělesy, důraz je kladen na estetickou úroveň úprav interiéru tříd i chodeb školy. V posledních čtyřech letech proběhlo několik rekonstrukcí budovy oprava fasády, oken, elektroinstalace a sociálních zařízení, vybudování moderního venkovního sportoviště, na kterých se naše škola finančně spolupodílí. Podle finančních možností školy uvažujeme o dalších prostorových úpravách a vybavení jednotlivých tříd moderní audio a videotechnikou tak, abychom zajistili moderní zázemí pro vyučování Zaměření školy Škola poskytuje studijní základ ve čtyřletém a osmiletém denním a čtyřletém dálkovém vzdělávacím cyklu. Integrujícím přístupem k výchově a vzdělávání je formování enviromentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. K základní filozofii školy patří snaha o vytváření přátelské atmosféry a vztahů mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředím, o harmonii vztahů k přírodě, o prohlubování odpovědnosti a iniciativnosti ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a sebezdokonalování. Naším cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné a materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Mimořádně nadaným a sportovně vytížených studentům nabízíme možnost individuálních studijních plánů, podle přání rodičů jsme schopni talentovaným žákům upravit studijní plán nad rámec běžných studijních povinností. Studijní program je postaven na principu profilace studentů prostřednictvím volitelných předmětů, které jsou v závěrečném ročníku studia realizovány formou povinně volitelných seminářů. V rámci studijního programu věnujeme velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale také rozvíjení dovednosti učit se, samostatně řešit problémy spojené s učením, aktivně spolupracovat v rámci skupinové práce a projektové činnosti a zároveň nést zodpovědnost za to, co student předvede a jak se chová. Nejlepším studentům školy jsou v závislosti na dosažených výsledcích ve studiu poskytována každý měsíc prospěchová stipendia ve výši Kč, a to již po prvním půlroce studia. Škola preferuje individuální přístup ke studentům, vedoucí role učitele vychází z jeho přirozené autority, odborných znalostí a zkušeností. Pedagogové se snaží být ve svém jednání empatičtí, asertivní, jejich snahou je partnerství, ne hierarchizace vztahů. U žáků je respektována jejich individualita, profilace a především rozvíjen talent v oboru jejich zájmu. Otevřené a přátelské prostředí umožňuje diskusi a názorovou různorodost. Vedeme studenty k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu a studiu na dalších typech škol terciálního vzdělávání. Učíme je pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je pro zapojení do reálného života. Směřujeme studenty k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Škola nabízí nadstandardní výchovu a vzdělávání v řadě směrů, k nejzajímavějším zcela jistě patří: maximální počet studentů ve třídě je 25 moderní jazyková příprava angličtiny, němčiny nebo ruštiny intenzivní jazyková výuka v malých studijních skupinách kvalitní výuka informatiky motivace studentů prospěchovými a dalšími výkonovými stipendii zapojení do projektů, olympiád a soutěží s významnou tradicí spoluúčasti na jejich konání, škola je gestorem řady celopražských o republikových soutěží a olympiád kontakt s odborníky a významnými lidmi nejrůznějších oborů na pravidelných besedách zapojení do kroužků Školního sportovního klubu, aktivní je zejména volejbalový kroužek dívek a florbalový kroužek chlapců každoroční lyžařské výcvikové kurzy seznamovací kurzy pro nově nastupující studenty EKO GYMNÁZIUM je budováno jako prestižní ekologicko humanisticky zaměřená výchovně vzdělávací instituce, vycházející ve své programové koncepci z představy vzájemně propojeného světa, do něhož každý člověk, každý absolvent školy, ať už bude pracovat v jakémkoliv oboru, svým chováním zasáhne. K tomu každoročně škola zpracovává plán ekologického vzdělávání a výchovy. 5

7 Ekologické vzdělávání je sice komplexně uzavřeno předmětem ekologie, který je zařazen do učebního plánu septim a oktáv, ale je integrálně doplňováno nově otevřeným předmětem na celém nižším stupni gymnázia ekologickými praktiky. Součástí ekologické výchovy na škole jsou rovněž jednodenní ekologické exkurze (zpravidla do ekologicky významných lokalit, např. Malešická spalovna, JE Dukovany, Temelín, severočeská uhelná oblast atd.), ale také každoroční vícedenní ekologické exkurze do chráněných krajinných oblastí (CHKO Křivoklátsko, NP Šumava, CHKO Třeboňsko apod.) Studenti se rovněž prakticky angažují při významných ekologických akcích a škola podporuje studentské ekologické aktivity. Jsme každoročně pořadateli některého z kol Ekologické olympiády. Ekologické aspekty jsou zdůrazňovány v celé struktuře vzdělávání a výchovy školy. Posláním široce humanistického pojetí ekologické výchovy není encyklopedické vršení vědomostí, ale vytváření schopností studentů vnímat jejich vzájemné souvislosti, vztahy mezi obory a dopady lidského jednání na okolní prostředí a společnost Profil absolventa Absolvent našeho gymnázia je samozřejmě připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů doma i v zahraničí dle vlastního výběru, eventuálně pro studium na VOŠ či jiném typu školy terciálního vzdělávání. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů a seminářů je studentům umožněna kvalitní příprava na studium VŠ přírodovědného, humanitního i ekonomického směru vzdělávání. Maturant by měl umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak i v cizím jazyce, a prakticky používat ICT při své práci i pro další sebevzdělávání. Měl by být schopen se samostatně učit, řešit úkoly a vyrovnávat se s problémovými situacemi, své znalosti by měl umět dále tvořivě rozvíjet a propojovat. Měl by umět pracovat samostatně i v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor, plně chápat své povinnosti a plnění závazků vůči druhým osobám. Student našeho gymnázia je vzděláván a připravován tak, aby byl schopen orientace v běžném životě, mohl se aktivně účastnit společenského, kulturního nebo politického dění, aby byl sociálně zralý, vědomý si svých práv a povinností. Zná a uplatňuje enviromentální principy, dodržuje právní normu, v běžných životních situacích uplatňuje empatii a upřednostňuje asertivní postupy jednání. Studenti získávají během studia návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová spolupráce, schopnost prezentace výsledků, umění diskutovat, ale také naslouchat druhým. Předpokládáme hluboký vnitřní zájem o poznání, celoživotní sebevzdělávání, kázeň a zodpovědnost vůči sobě samému (student by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické i psychické zdraví a být za ně zodpovědný), ale také vůči lidem v okolí a životnímu prostředí. Absolvent je vybaven schopností sebereflexe, dokáže korigovat své jednání a chování v souladu se všeobecně přijímanými mravními a etickými normami a hodnotami, je schopen rozvíjet se v charakterovém, sociálním i intelektuálním smyslu, dodržuje principy soužití s handicapovanými či jinak odlišnými spoluobčany. Naším cílem je, aby absolventi EKO GYMNÁZIA byli schopni uvědomovat si své kvality a přednosti, ale i rezervy a hranice svých schopností a možností, aby byli schopni se zodpovědně rozhodnout o své profesní orientaci a využít všech možností a šancí, které jim škola během studia nabídla a zprostředkovala. Je důležité, aby se vědomosti a dovednosti, které absolvent během studia získá, přetransformovaly v ucelený a zodpovědný přístup k životu. 6

8 4.3. Organizace přijímacího řízení Přihlášku ke studiu na naší škole podává uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy, ve které plní žák svou povinnou školní docházku, eventuálně přímo ředitelce EKO GYMNÁZIA, a to na předepsaném tiskopisu. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Jednotná kritéria přijímacího řízení a nejvyšší počet přijímaných studentů do primy i kvinty v příslušném školním roce budou zveřejněna na webových stránkách školy (www.volny.cz/ekogym) stejně jako na vývěsce EKO GYMNÁZIA v přízemí budovy ZŠ Nad Vodovodem nejpozději v lednu příslušného školního roku. Na naši školu jsou každoročně přijímáni studenti do primy i kvinty za následujících podmínek: bez přijímacích zkoušek jsou přijati žáci 1. s vyznamenáním 2. vítězové olympiád a dalších vědomostních soutěží od úrovně okresu 3. úspěšní uchazeči ve srovnávacích testech SCIO s ostatními uchazeči se uskuteční přijímací pohovor 4.4. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Učební plán je v souladu s generalizovanými učebními plány gymnázia se čtyřletým a osmiletým studijním cyklem schváleným MŠMT ČR dne pod č.j /99 22, 20595/99 22, dálkové studium 25599/ Učební plány byly schváleny pedagogickou radou EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. dne Inovace, nové metody a formy se týkají především rozšíření environmentální výuky a výchovy, a to zejména využití projektů: ASPnet UNESCO ( všichni studenti ) RNDr. H. Pokorná JPD 3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze, projekt je realizován Magistrátem hlavního města Prahy, odbor školství, spolu s partnery Klubem ekologické výchovy, o.s. a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy koordinátorka PaedDr. M. Peterová JPD3 Interaktivní edukativní program, projekt je realizován Národním technickým muzeem a spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy koordinátorka RNDr. H. Pokorná ( účastnili se pilotování studenti primy a sekundy ) JPD3 Multimediální ročenka životního prostředí ekologická výchova pro ZŠ a SŠ, projekt je realizován organizací CENIA a je spolufinancován ESF, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy koordinátorka RNDr. H. Pokorná Mezinárodní projekt I Ty ovládáš změnu klimatu, vypsaný komisí ŽP EP (sexta A) koordinátorka Ing. M. Hronková. Studenti získali ocenění Učitelských novin (trička) a z Bruselu od Stavrose Dinase, evropského komisaře pro životní prostředí diplom. Adopce na dálku Enyonam Nutekpor z Ghany koordinátor PhDr. J. Doležal Adopce želváka Eberharda v ZOO Praha koordinátorka Ing. M. Hronková Jeden svět na školách, projekt společnosti při ČT "Člověk v tísni" (studenti kvint až septim) koordinátorka Mgr. K. Rauscherová Projekt Příběhy porušování lidských práv koordinátorka Mgr. K. Rauscherová Sdružení TEREZA Mezinárodní EKOŠKOLA 2007 koordinátorka PaedDr. M. Peterová Příspěvek studentů k likvidaci odpadů a získávání druhotných surovin koordinátorka PaedDr. M.Peterová Sdružení TEREZA Les ve škole škola v lese ( prima ) koord. PaedDr. M. Peterová Projekt deníku Mladá fronta DNES Studenti čtou a píší noviny realizovali studenti sexty A koordinátorka Mgr. M. Lažánková Mezinárodního projektu LIFE LINK NEWS 2007 koordinátor Ing. P. Hořejš Mezinárodního projektu Jaro v Evropě 2007 Ing. P. Hořejš, RNDr. H. Pokorná Škola využila rozvojových programů MHMP a zvýšila počet hodin v kvintách až septimách o 2 hodiny týdně. To jí umožnilo zavést předměty ekologické praktikum a aplikovaná informatika. 7

9 4.5. Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) Výchovu a vzdělávání ve škole od jejího založení v roce 1993 programově prostupuje formování environmentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. K základní filozofii školy patří snaha o vytváření moderního životního stylu, založeného na tvůrčí, přátelské atmosféře ve vztazích mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředí, a na výchově k harmonickému postoji člověka k přírodě, druhým lidem, na prohlubování odpovědnosti ve vztahu k vlastnímu zdraví, vzdělání a sebezdokonalování. Významnou úlohu v tomto směru sehrává široká účast studentů na multikulturně orientovaných aktivitách spojených se zájmem o formy přímé podpory vytváření podmínek otevírání nových horizontů lidského poznání. Jedním z povinných předmětů pro studenty septim a oktáv je ekologie, ze které, pokud se přihlásí na seminář, mohou také maturovat. Škola zpracování každoročně plán EVVO a na škole působí koordinátorka této výchovy PaedDr. Milena Peterová. Na naplnění tohoto plánu slouží především realizace školních projektů ( průřezových témat ) směřujících k EV : 4.6. Pedagogický sbor Výuka všech předmětů je zabezpečena kvalifikovaným pedagogickým sborem, výuka cizích jazyků je doplněna výukou rodilých mluvčích ( SPUSA ). V současné době je sbor tvořen 24 pedagogy, z nichž někteří působí pouze na částečný úvazek. Tradicí je poměrně velké zastoupení mužů, ve sboru působí pedagogové, kteří zároveň vyučují na různých vysokých školách a mohou tak naše studenty fundovaně a cíleně připravovat k přijímacím zkouškám na vysoké školy a následné vysokoškolské studium, ale mají rovněž možnost zajistit studentům odborné praxe již během gymnaziálního studia. Na škole působí jeden pedagog se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů a jeden pedagog zaměřený na environmentální výchovu. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Praze 10. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, rozšiřujícího studia na VŠ a v různých akreditovaných kurzech, v rámci státní informační politiky ve vzdělávání absolvovali patřičná školení ke zvýšení počítačové gramotnosti. Učitelé jsou aktivní jako lektoři, organizátoři celostátních a zahraničních konferencí, publikují v odborném tisku, jsou členy celostátních porot SOČ. Pedagogové pracují v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití vlastních tvůrčích přístupů a různých výukových strategií a metod, vztahy ve sboru jsou tradičně velmi dobré. Ve vztahu ke studentům je charakteristický otevřený a demokratický přístup, díky kterému se vytváří neformální vztahy a příjemná pracovní atmosféra, tradicí jsou také velmi pěkné vzájemné vztahy studentů celé školy Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je dlouhodobě zapojena do celé řady projektů UNESCO Světové kulturní dědictví, ekologická výchova a výchova k lidským právům, Comenius I Ekologie začíná ve škole a Comenius II Internet Café, Sedmikráska tolerantní životní styl a Pampeliška. Velmi úspěšný byl projekt Úspory energie na školách, Nebojme se odpadů a Školička internetu pro seniory, který jsme pořádali ve spolupráci se sdružením Tereza a který byl financován ze zdrojů EU Phare program Podpora aktivního života seniorů. Úspěšný byl rovněž projekt Městského soudu v Praze Výchova k právnímu vědomí studentů středních škol, díky kterému měli studenti možnost seznámit se v praxi se soudními líčeními, a poznat tak práci soudců, obhájců i státních zástupců. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Jaro v Evropě 2006, Life Link News 2006 a Mondialogo. V současné době patří mezi naše největší projekty účast na ekovýchovném projektu Multimediální ročenka životního prostředí, který realizuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí společně s dalšími osmi partnery, mezi které patří i naše škola (KEV, CrossCzech). Náplní tohoto projektu je do konce srpna 2008 vytvořit model a první edici 8

10 Multimediální ročenky životního prostředí. Výuková pomůcka pro pochopení vztahů v životním prostředí bude určena především žákům a učitelům základních a i středních škol, multimediální DVD a vytvořené webové stránky budou přístupné rovněž slabozrakým a nevidomým uživatelům. Součástí projektu bude testování pilotní verze MM ročenky ve výuce šesti partnerských škol v regionu Hlavního města Praha. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z veřejných prostředků České republiky. Naše škola je rovněž zapojena v projektu JPD3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze, který je hrazen z finančních prostředků ESF, státního rozpočtu a rozpočtu Hlavního města Prahy, jeho součástí je také práce na Interaktivním edukativním programu pro Národní technické muzeum. Škola získala od sdružení Tereza titul Ekoškola roku 2003 za projekty v rámci enviromentální výchovy a v letech 2004 a 2005 za komplexní přístup školy k problematice ekologické výchovy. Klub ekologické výchovy udělil škole u příležitosti dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. V prosinci 2005 se škola rozhodla pro účast v projektu Adopce na dálku a adoptovala Enyonam Nutekpor z Ghany. Velmi aktivní je školní Sportovní klub, florbalový a zejména volejbalový kroužek, který pravidelně reprezentuje Prahu 10 na mezinárodních volejbalových turnajích v Polsku a Maďarsku. Své sportovní síly mají studenti možnost poměřit každý rok v červnu v rámci Sportovního dne se studenty Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze Studenti se zúčastňují v rámci výuky zahraničních výjezdů a exkurzí jedná se o jednodenní výlety, ale také delší pobyty, např. v Moskvě, Dněpropetrovsku, Jaslu. Na pozvání poslance Evropského parlamentu Ing. Vladimíra Remka studenti opakovaně navštívili sídlo EP ve Štrasburku a ověřili si tak v praxi fungování a strukturu této evropské instituce. Ve školním roce 2006/2007 se škole podařilo navázat spolupráci s Gymnáziem Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici, jehož pedagogvé navštívili naši školu, velmi pochvalně se vyjádřili o koncepci ekologické výuky na naší škole a přáli si navázat trvalejší a dlouhodobější spolupráci obou škol Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola spolupracuje s mnoha institucemi výchovného a vzdělávacího charakteru, jako jsou Pedagogicko psychologická poradna Prahy 10 pomoc při diagnostikování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s mimořádným nadáním, studentům septim umožňuje absolvování odborného profesního testu pro výběr budoucího povolání, dále je to odbor životního prostředí Obvodního úřadu městské části Prahy 10, sdružení Tereza nebo Městská knihovna v Praze. Velmi dobrá je naše spolupráce s Klubem ekologické výchovy, Toulcovým dvorem, Českým svazem ochránců přírody, Ministerstvem životního prostředí ČR a pražskou ZOO v prosinci 2003 se studenti školy stali adoptivními rodiči želvy sloní Eberharta a každoročně přispívají na jeho chov částkou Kč. Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UK v Praze, úzké kontakty máme také s VŠCHT Praha, ČVUT a Akademií věd ČR. Před několika lety přišli studenti s iniciativou třídit ve škole odpad, prostřednictvím grantu od Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy byly pořízeny nádoby na tříděný odpad, při jeho odvozu spolupracuje škola s firmou IPODEC. Trvalou součástí činnosti školy je pomoc kaštanům napadeným klíněnkou jírovcovou a výsadba stromů na území Prahy 10, při níž škola spolupracuje s Malešickým občanským sdružením. Každoročně se studenti naší školy zapojují do řady charitativních akcí, k nejvýznamnějším patří Tichá aukce s Terezou, Podzimní kafemletí, akce Nadace na ochranu zvířat, Srdíčkový den, Červenobílý den, Květinový den a Svátek s Emilem. Škola umožňuje svým studentům vyššího stupně gymnázia každoročně navštěvovat kvalitní divadelní představení v různých pražských divadlech, spolupracuje přitom úzce s Klubem mladého diváka Divadla v Dlouhé. Zájem studentů o tyto akce je vždy enormně vysoký. Spolupráce s rodiči je již tradičně na vysoké úrovni, třikrát do roka jsou organizovány třídní schůzky a následné konzultace s jednotlivými vyučujícími. Běžnou praxí jsou osobní setkání či mailové kontakty rodičů a pedagogů a průběžné řešení případných problémů. O veškerých plánovaných akcích školy jsou rodiče každoročně informováni prostřednictvím almanachu Kdo je kdo, aktuální informace o dění ve škole a prospěchu svých dětí mají rodiče 9

11 k dispozici na internetovém Webnotesu, kam jsou pravidelně vyučujícími zapisovány známky a navrhovaná čtvrtletní klasifikace, existuje i možnost interních sdělení třídního profesora (absence, chování) či jednotlivých vyučujících. Rovněž rodiče mají možnost přes Webnotes kontaktovat jednotlivé profesory a domluvit si s nimi individuální schůzku či konzultaci, eventuálně žádat vysvětlení klasifikace. Rodičům, stejně jako studentům, je k dispozici výchovná poradkyně, která může zprostředkovat kontakt s odborným pracovištěm, podá informace o možnostech dalšího studia, pomůže řešit krizové situace. Každoročně se vedení školy spolu s pedagogy setkává s rodiči a studenty na Tradičním plese gymnázia, jehož součástí je rovněž maturitní ples Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Sdružení TEREZA, Zoo Praha, sdružení Arnika, s Klubem ekologické výchovy, Ligou proti rakovině, o.s. Máme otevřeno?, o.s. Život dětem, Nadací na ochranu zvířat, LORM společnost pro hluchoslepé, Českým paraolympijským výborem, Humanitas Afrika apod. 5. CELKOVÁ REFLEXE NAPLŇOVÁNÍ PRIORIT ŠKOLY Byly zahájeny práce na koncipování ŠVP, jehož první výstupy, zahajující nový učební program primy, zakládají významné změny v navazujících studijních plánech i v dosavadním pojetí předmětů, způsobu výuky a jejím zajištěním. Další postup jeho přípravy je příležitostí k autoevoluaci pedagogů i školy v celistvosti jejich funkcí. Daří se dále rozvíjet úzký vztah pedagog student třídní rodič veřejnost ve studijních záležitostech i mimoškolních aktivitách. Zkvalitňuje s e výchovné poradenství, prevence a řešení problémů v naplňování školního řádu a uplatňování ekoetického myšlení a chování studentů. Pedagogický sbor v uplynulých dvou letech prošel generační obměnou, je stabilizován, kvalitně naplňuje výchovně vzdělávací cíle. Opírá se o zkušené pedagogy, pomáhající mladým učitelům. Uplatňuje osobní, individuální přístup k studentům, jsou ověřovány účinné metody práce, umožněné menšími počty žáků v třídách. Dochází k trvalému zkvalitňování všech druhů praktik, daří se udržovat zájem studentů na utváření zaangažovaného postoje na řešení věcí veřejných, zejména v oblasti životního stylu a zájmu na řešení ekologických a morálních problémů v širším prostředí jejich života. Škola si udržuje dobrý standard multikulturního prostředí, vnímavého k studentům menšin a jejich problémům, pozorně se zabývá i studenty s různými vadami a uplatňuje k nim diferencovaný pedagogický přístup. Trvá pozitivní trend uplatnění absolventů jak v přijímacích řízení na VŠ, tak v praktickém životě po absolvování vysokých škol. Je příjemné,že část studentů udržuje nadále kontakty se školou, pedagogy, zúčastňují se společenských akcí. Dobře působí i uplatnění absolventů jak školy, tak i po ukončení VŠ v přímé činnosti na škole a jako pedagogové nebo v zájmové činnosti. Zvláštní zmínku si zaslouží ekologická profilace výuky i výchovy, která v rozmanitých formách naplňuje směřování školství k hlubší diferenciaci a integraci vzdělávacího úsilí, v alternativě nabízené studentům a rodičů. 10

12 6. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Zeměpisná olympiáda Školního kola se zúčastnilo 37 studentů. Obvodní kolo pro Prahu 10 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise byla Mgr. Anna Plimlová, členem komise PhDr. J. Doležal. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Kategorie A 1. místo Jakub Semecký, prima Kategorie B 2. místo Denisa Trpišovská, sekunda Kategorie C 1. místo Tomáš Janík, kvarta Kategorie D 1. místo Petr Fiala, oktáva A Výsledky krajského kola: Kategorie A 2. místo Jakub Semecký, prima Kategorie C 10. místo Tomáš Janík, kvarta Kategorie D 14. místo Petr Fiala, oktáva A Pražský globus Výsledky školního kola: Kategorie A 1. místo Denisa Trpišovská, sekunda 2. místo Jakub Semecký, prima 3. místo Martin Stránský, sekunda Celkem se zúčastnilo 8 studentů primy a sekundy. Kategorie B 1. místo Tomáš Janík, kvarta 2. místo Tobiáš Jirsík, tercie 3. místo Kateřina Steinová, kvarta Celkem se zúčastnilo 9 studentů tercie a kvarty Kategorie C 1. místo Bohdan Povýšil, kvinta B 2. místo Marek Doležal, septima A 3. místo Kristýna Staňková, septima A Celkem se zúčastnilo 10 studentů kvinty A, kvinty B a septimy A Výsledky oblastního kola: Kategorie A 12. místo Jakub Semecký, prima 25. místo Denisa Trpišovská, sekunda Kategorie B 13. místo Tomáš Janík, kvarta Kategorie C 49. místo Bohdan Povýšil, kvinta B Biologická olympiáda Do obvodního kola postoupili a umístili se : Kategorie C 8. místo Tobiáš Jirsík, tercie 14. místo Jana Havelková, tercie 16. místo Tomáš Rusnok, kvarta 11

13 Kategorie D 4. místo Doubravka Velenská, sekunda 17. místo Denisa Trpišovská, sekunda 21. místo Jaromír Šuk, sekunda Korespondenční soutěže Poznej a chraň pražskou přírodu se zúčastnili studenti sekundy V. Havlíček, J. Štorm, M. dušek, J. Pelinka, T. Vítek, M. Kohout, studenti tercie M. Josífková, T. Jirsík a kvarty T. Janík a K. Steinová. Soutěže pro mladé botaniky vyhlášené Správou KRNAP se zúčastnilo 20 studentů kvint. Nejlepších výsledků dosáhli B. Povýšil, R. Kameníčková a T. Šollerová. Ekologická olympiáda Z pověření Českého svazu ochránců přírody byla pořadatelem krajského kola pro oblast Praha již tradičně naše škola ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK Praha a Lesy ČR. Výsledky krajského kola: 3. místo družstvo ve složení: Jana Boháčová, Hana Brožková, Adam Polák, oktáva B Olympiáda v českém jazyce II. kategorie obvodní kolo : místo Milan Minič, septima B 10. místo Petr Fiala, oktáva A Pythagoriáda Školního kola se účastnili studenti primy a sekundy Obvodního kola se zúčastnili: Jan Krákora, prima, Denisa Trpišovská, sekunda Matematická olympiáda Obvodního kola se zúčastnili: Jakub Semecký, prima Denisa Trpišovská, sekunda Tobiáš Jirsík, tercie Filip Kodýtek, kvarta Úspěšnými řešiteli se stali: 3. místo Tobiáš Jirsík, tercie 13. místo Filip Kodýtek, kvarta 15. místo Denisa Trpišovská, sekunda STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) 1. místo v krajském kole : Lukáš Pichrt, septima A s prací na téma Fyzikální charakteristiky vybraných staveb Konverzační soutěž v ruském jazyce Krajské kolo pro Prahu a Středočeský kraj organizovala opět naše škola. Předsedou komise byl PaedDr. Antonín Hlaváček. Výsledky: II. kategorie 1. místo Michaela Michajlovová, septima A 2. místo Kristýna Staňková, septima A 3. místo Lukáš Pichrt a Marek Doležal, septima A Ústředního kola se zúčastnila Michaela Michajlovová. Výtvarné soutěže Do soutěže na téma Prázdniny v Evropě, pořádané Eurocentrem Praha u příležitosti oslav 50. výročí podpisu Římských smluv, byly zaslány práce studentů primy M. Kašparové, J. Samoela, K. 12

14 Pilátové, F. Česala, M. Glogra, T. Babického, sekundy A. Hochmanové, D. Velenské, V. Kašpara, T. Vítka, M. Bubníka, M. Kohouta, N. Kněžourkové, M. Duška, V. Havlíčka, tercie M. Josífkové, V. Sládková, M. Kašpara. Do soutěže 35. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2007 na téma SPORT byly zaslány práce studentů primy D. Mayera, T. Babického, J. Semeckého, sekundy M. Mochalové, D. Trpišovské, A. Hochmanové, V. Havlíčka, T. Vítka, tercie P. Lišky, T. Jirsíka, K. Voříškové a V. Sládkové. Do soutěže Správy služeb městské policie hlavního města Prahy na téma Můj čtyřnohý kamarád byly zaslány práce studentů primy D. Mayera, T. Babického, E. Pilátové, J. Semeckého, E. Michalcové, M. Kašparové, sekundy A. Šopovové, M. Kohouta, J. Pelinky, V. Kašpara, M. Mochalové a tercie P. Lišky, T. Kopáňka, T. Jirsíka, K. Voříškové, A. Luňákové. Do soutěže na téma Bude mít Země bílou čepici???, pořádané Klubem ekologické výchovy byly zaslány práce studentů tercie J. Havelkové, T. Jirsíka, T. Kopáňka, sekundy M. Mochalové, V. Havlíčka a primy K. Pilátové. Do soutěže ABECEDA OSN ( výklad významných globálních pojmů českými studenty ) vyhlášené Informačním centrem OSN v Praze byly odeslány výtvarné práce studentů kvarty. V publikaci ABECEDA OSN jsou publikovány výtvarné práce studentů: E Ekologie Kateřina Steinová J Jaderná energie Sylvie Fleischmanová T Terorismus Filip Kodýtek V Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze vystavují práce studenti kvarty na téma Komenský v umění dětí. Výstava potrvá do 16. září

15 14

16 15

17 7. Další důležité aktivity školy Slavnostní a tradiční akce Slavnostní zahájení školního roku 2006/2007 pro primu, kvintu A a kvintu B ve velké zasedací síni Obvodního úřadu Prahy 10 Opravné maturitní zkoušky Seznamovací kurz studentů primy a kvinty B v Nové Rabyni PaedDr. M. Peterová, K. Rauscherová, Ing. P. Hořejš, Mgr. S. Šuléř Maturitní zkoušky studentů dálkového studia Kulatý stůl s předsedy třídních samospráv RNDr. H. Pokorná Schůzky rodičů Školská rada Účast na 6. setkání národnostních menšin, MHMP RNDr. H. Pokorná Porada ředitelů soukromých škol RNDr. H. Pokorná, PhDr. F. Navrátil Setkání přidružených škol UNESCO, Luhačovice RNDr. H. Pokorná Podzimní prázdniny Účast na programu Se školou do Afriky (Adopce na dálku), prima, sekunda, tercie Mgr. M. Lažánková, Mgr. V. Heřmánek Porada třídních profesorů s vedením školy Pedagogická rada Schůzky rodičů Schůzka Koordinačního týmu škol ASPnet UNESCO RNDr. H. Pokorná Poznávací výjezd do Drážďan ( 40 studentů kvarty až oktáv ) M. Šverma, PhDr. J. Doležal Superfinále soutěže Hezky česky soutěžili B. Vršková, M. Minič, septima B Beseda s prof. Hájkem, oceněným prezidentem republiky , prima sekunda Účast na protidrogovém meetingu DANCE NO DRUGZ, kino Světozor, kvarta až sexta M. Šverma, PaedDr. A. Hlaváček, A. Mauerová Projekt Jak těžké je učení v 1. třídě ZŠ? studenti primy, Mgr. Š. Jirošová Projekt NTM Hodiny, prima Mgr. Š. Jirošová Projekt NTM Hračka, sekunda Mgr. Š. Jirošová Den otevřených dveří EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. RNDr. H. Pokorná Kulatý stůl předsedkyň a předsedů třídních samospráv s vedením školy Vánoční setkání pedagogů a přátel školy Vánoční turnaj deskových her, ZŠ Kodaňská ( 11 studentů tercie a kvarty ) Kulatý stůl předsedkyň a předsedů třídních samospráv s vedením školy Pedagogická rada Septima A, B Maturita nanečisto pilotní šetření SCIO Předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2006/ Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Krajské kolo olympiády v ruském jazyce Praha, Středočeský kraj, byli jsme pořadatelem předseda komise PaedDr. A. Hlaváček IX. tradiční a XI. maturitní ples školy, ND Na Smíchově Den otevřených dveří EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. RNDr. H.Pokorná Beseda studentů oktáv s prorektorem VŠ veřejné správy a mez. vztahů Obvodní kolo zeměpisné olympiády, byli jsme pořadateli předsedkyně komise Mgr. A. Plimlová, člen komise PhDr. J. Doležal Účast na informační kampani Oranžová stužka u příležitosti Mezinárodního dne pro odstranění rasismu ( o.s. Multikulturní centrum Praha ) kvinta A Schůzka Koordinačního týmu škol ASPnet UNESCO RNDr. H. Pokorná Maturity nanečisto oktávy: český, anglický, německý a ruský jazyk Beseda s europoslancem L. Roučkem, kvinty, sexta A RNDr. H. Pokorná Velikonoční prázdniny Pedagogická rada Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury Schůzky rodičů 16

18 Výjezd 45 studentů primy až oktáv do Bautzenu M.Šverma, Mgr.M.Lažánková kolo přijímacího řízení Účast na krajském kole Středoškolské odborné činnosti L. Pichrt, D. Novotný, septima A, Doc. RNDr. Z. Kluiber, CSc., Ph.D Ředitelský den Pedagogická rada pro oktávy Ředitelský den kolo přijímacích zkoušek Mezinárodní kongres soukromých škol, Mladá Boleslav Ing. L. Haráková Studijní pobyt na Moskevské státní univerzitě, M. Doležal, M. Michajlovová, L. Pichrt, K. Staňková, septima A PaedDr. A. Hlaváček Předání závěrečného vysvědčení studentům oktáv Svatý týden pro oktávy Výjezd studentů tercie na Danube TeensCamp 2007, Vídeň Ing. P. Hořejš Maturitní zkoušky Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům na ObÚ Praha 10 za účasti vedoucího odboru školství a kultury Mgr. M. Janečka Konverzační soutěž studentů kvarty v anglickém jazyce Mgr. L. Bláhová Setkání vítězů obvodních olympiád a soutěží na Obvodním úřadu Praha 10: P. Fiala, oktáva A, M. Michajlovová, K. Staňková, septima A, T. Janík, kvarta, T. Jirsík, tercie, D. Trpišovská, sekunda, J. Semecký, prima Účast studentů T. Těšíkové, sexta A a J. Duška, kvinta A na Studentském parlamentu, pořádaném ObÚ Praha Pedagogická rada Slavnostní přijetí vítězů olympiád v Brožíkově síni na Staroměstské radnici L. Pichrt, K. Staňková, septima A, M. Králík, M. Velenský, kvinta, J. Semecký, prima Sportovní den s PORG Předání vysvědčení V průběhu školního roku probíhaly pedagogické praxe studentů Přírodovědecké fakulty UK Praha a UP Olomouc, které vedly Mgr. A. Plimlová, PaedDr. M.Peterová a Ing.M. Hronková. Pedagogickou praxi studentky Pedagogické fakulty UK Praha vedl PaedDr. A. Hlaváček. Pro studenty probíhala v průběhu školního roku autoškola. Celý rok pracoval ekologický kroužek SJEDNOCENÍ pro studenty primy až tercie pod vedením P. Fraitové a E. Novodvorské, absolventek školy. Ekologické aktivity, exkurze, praxe Výstava masožravých rostlin v Botanické zahradě Na Slupi sekunda, Ing. M. Hronková Týden otevřených dveří ve Stanici přírodovědců DDM hl.m. Prahy tercie, kvarta, Ing. M. Hronková, Mgr. M. Lažánková Týden otevřených dveří ve Stanici přírodovědců DDM hl.m. Prahy kvinta A, kvinta B Ing. M. Hronková, PhDr. J. Doležal Účast na semináři k mezinárodnímu projektu EKOŠKOLA PaedDr. M. Peterová Účast na projektu společnosti ochrany dravců a sov MERLIN prima až septimy Beseda studentů kvinty A, kvinty B a sexty A s vedoucím odboru životního prostředí ObÚ Praha 10 Bc. M. Pekárkem RNDr. H. Pokorná, Ing. M. Hronková Účast na semináři k projektu GLOBE, sdružení TEREZA Mgr. V. Heřmánek Škola pořádala krajské kolo Ekologické olympiády pro studenty středních škol z Prahy ve spolupráci s PřF UK Praha a Lesy ČR PaedDr. M. Peterová Exkurze do spalovny odpadů v Malešicích, kvarta Ing. M. Hronková Exkurze do spalovny odpadů v Malešicích, sexta A Ing. M. Hronková Exkurze do spalovny odpadů v Malešicích, oktávy PaedDr. M. Peterová VI. Pražská konference o ekologické výchově, Toulcův dvůr P. Fraitová, E. Novodvorská ( vedoucí ekologického kroužku SJEDNOCENÍ ) 17

19 Účast na konferenci o výživě, Pardubice Ing. M. Hronková Účast na semináři pro učitele k mezinárodnímu projektu EKOŠKOLA škola spolupořádala s TEREZOU RNDr. H. Pokorná, PaedDr. M. Peterová Účast 11 studentů kvinty A a septimy B do Paříže ( VTC la Villette ) Doc. RNDr. Z. Kluiber, CSc. Ph.D Výukový program Výběr z etologie v ZOO Praha, tercie, kvarta Ing. M. Hronková, Mgr. M. Lažánková Účast na projektu Pražská veverka, sekunda Ing. M. Hronková Účast studentů oktáv na semináři Africké savany, IMAX PaedDr.M.Peterová Projekt Den bez aut, septima A M. Šverma Tichá aukce s TEREZOU P. Fraitová, E. Novodvorská Exkurze do spalovny odpadů v Malešicích, kvinta A PhDr. J. Doležal žákovská ekologická konference pořádaná Klubem ekologické výchovy. S pracemi na téma odpady vystoupili: V. Kašpar, D. Velenská, M. Bubník, sekunda, M. Kavanová, M. Krátká, kvarta Exkurze do Útulku pro opuštěná zvířata, tercie Ing. M. Hronková Návštěva projekce filmů z mezinárodního festivalu EKOTOPFILM, tercie, kvarta, septima A, septima B Ing. M. Hronková, PaedDr. M. Peterová Exkurze do spalovny odpadů v Malešicích, kvinta B K. Rauscherová Celostátní setkání pedagogů k ekologické výchově a vzdělávání, Seč Ing. M. Hronková Výukový program SAVANA v ZOO Praha, sexta A Ing. M. Hronková Anketní šetření k nakládání s odpady v ulicích MČ Praha 10 studenti kvinty A, kvinty B pod vedením Ing. M. Hronkové Staročeské vánoce v Botanické zahradě, prima PaedDr. M. Peterová Výukový program v ZOO Praha Ohrožení živočichové, kvinta A, kvinta B Ing. M. Hronková Planetárium Vesmírný ostrov Země, kvarta Ing. M. Hronková Exkurze do Anatomického ústavu, oktávy PaedDr. M. Peterová Přednáška M. Kačmara ze SEV hl.m. Prahy Toulcův dvůr na téma Rostliny kvinta A, kvinta B, septima B RNDr. H. Pokorná Exkurze do Útulku pro opuštěná zvířata v Tróji, sekunda Ing. M. Hronková Světový den vody projekt VODA prezentovali studenti sexty A studentům primy až kvarty pod vedením Ing. M. Hronkové Účast všech pedagogů na semináři v rámci mezinárodního projektu EKOŠKOLA Hodnocení a sebehodnocení Účast všech pedagogů na semináři v rámci mezinárodního projektu EKOŠKOLA Projektové vyučování Účast Ekotýmu na semináři v TEREZE P. Fraitová Exkurze do Imunologické laboratoře, kvarta A. Mauerová Komplexní exkurze k problematice ŽP Karlovarska Ing. M. Hronková Exkurze do kompostárny, Úholičky, kvinta A, kvinta B Ing. M. Hronková Exkurze do JE Temelín, kvinta A, sexta A, septimy Ing. P. Linhart, Doc. RNDr. Z. Kluiber, CSc., Ph.D Exkurze do Mořského světa, prima sekunda Ing. M. Hronková, Ing. L. Haráková Ekologický týden sekundy v Nové Rabyni Ing. M. Hronková, I. Espinoza, J. Sehr, M. Češnerová, septima B, V. Levinská, septima A 23. a Anketní šetření studentů kvint k životnímu prostředí v ulicích Prahy Exkurze studentů tercie do Dětského domova, Říčanská ul. Praha 10 Ing. M. Hronková Exkurze studentů tercie do Státního zdravotnického ústavu k problematice AIDS Ing. M. Hronková Účast studentů septima na semináři Biodiverzita PaedDr. M. Peterová Účast studentů primy až septim na komponovaném pořadu Ekologická výchova, kino Blaník třídní prof Ekologická exkurze na Křivoklátsko, prima, sekunda PaedDr. M. Peterová, Mgr. V. Heřmánek Botanická zahrada Praha (výstava motýlů ), kvinta A, kvinta B K. Bryanová, 18

20 Mgr. K. Rauscherová V průběhu celého školního roku se účastnila seminářů v rámci projektu JPD 3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze PaedDr. M. Peterová, dále seminářů pro jednotlivé předměty Ing. M. Hronková, A. Mauerová, Ing. P. Linhart, Mgr. M. Lažánková, Mgr. V. Štefánková, PhDr. J. Doležal, Ing. P. Hořejš. Kulturní aktivity Členy Klubu mladého diváka je 51 studentů kvint až oktáv. Organizačně zabezpečuje Mgr.V.Štefánková Účast studentů kvinta A, kvinty B a sexty A na koncertě Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu Mgr. J. Uhrin, PhDr. J. Doležal Návštěva studentů kvarty a sexty A výstavy fotografií Y.A. Bertranda Země krásná neznámá planeta pohledem shůry, Kampa Ing. M. Hronková, Mgr. V. Štefánková Návštěva koncertu Péťa a vlk, kostel Sv. Šimona a Judy, prima Mgr. J. Uhrin Návštěva výstavy Herzliche Grusse v Rakouském kulturním fóru, kvinta A, kvinta B, sexta A, septima A, septima B, tercie M. Šverma Výukový program Od adventu do Tří králů, sekunda, tercie K. Rauscherová Návštěva studentů sekundy a tercie koncertu Jiřího Stivína v kostele sv. Šimona a Judy Mgr. M. Lažánková, Mgr. J. Uhrin Návštěva studentů kvint a sexty pořadu Od Gershwina k muzikálu a filmovým melodiím Mgr. J. Uhrin, Mgr. K. Rauscherová Divadlo v Celetné O líné a lakomém, sekunda a tercie Mgr. M. Lažánková Návštěva filmu Obsluhoval jsem anglického krále, tercie až oktávy Návštěva výstavy ORBIS PICTUS, kvarta Mgr. M. Vlčková Památník národního písemnictví, Strahovská knihovna, kvinty, sexta, septimy Mgr. M. Lažánková, Mgr. V. Štefánková, Mgr. K. Rauscherová Rosteme s knihou, prima až kvarta Mgr. M. Lažánková, Mgr. V. Štefánková, Mgr. K. Rauscherová Do literární soutěže v rámci kampaně Rosteme s knihou na téma Můj literární hrdina byla zaslána práce O. Velenského z kvarty. V soutěži Hezky česky, pořádané Centrem volného času Praha 9 se superfinále zúčastnili B. Vršková a M. Minič ze septimy B. 19

ÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradi ní akce

ÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradi ní akce ČÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradiční akce 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 pro primu, kvintu A ve velké zasedací síni Obvodního úřadu Prahy 10 2. - 5. 9. Seznamovací kurz studentů primy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Gymnázium v Uničově bylo založeno v roce 1870. Jeho dlouhá historie se dá rozložit na dva časové úseky. V prvním, pětasedmdesátiletém úseku, se psala historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více