Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice tel. fax: e mail: net.cz ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007 Bankovní spojení: ČS spořitelna, Počernická 518, Praha 10 Malešice, IČO: , číslo účtu: / 0800 Škola je registrována v rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka 12

2 Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007 EKO GYMNÁZIUM Praha IZO jejíž činnost vykonává právnická osoba EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. IPO: IČO: právní forma: obecně prospěšná společnost adresa: Nad Vodovodem 460, Praha 10 Malešice poslední rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení ze dne ( č.j / ) Zřizovatel : Nadace AUXIS Praha v likvidaci, V Závětří 4/6, Praha 7 Eko Auxis spol. s r.o., V Závětří 4/6, Praha 7 Změny zřizovatele (které a důvod) : nebyly Ředitelka, statutární zástupce a zástupkyně ředitelky, jejich e mail a telefon : RNDr. Hana Pokorná e mail : net.cz , PhDr. František Navrátil e mail : net.cz , Mgr. Anna Plimlová e mail : net.cz , VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/ Počet tříd, žáků a jejich prospěch ve školním roce 2006/07 studijní obor, kód, třída počet žáků prospěli prospěli neprospěli délka a forma studia svyznamenáním všeobecný K 801 prima let, denní studium sekunda tercie kvarta kvinta A ) 2) 2 septima A ) oktáva A všeobecný K 401 I.B roky, denní studium II.B ) III.B IV.B ) všeobecný K 401 I ) 4 roky, dálkové studium IV ) Celkem Vysvětlivky: 1) opakují ročník 2) odchod ze školy 3) neklasifikovaní V průběhu školního roku 2006/07 zanechalo studia 18 žáků. 1

3 na třídu 15,4 na učitele 8, Průměrný počet žáků bez dálkového studia: 1.3. Ve školním roce 2006/07 nedošlo k žádné změně oborů, žádné obory nebyly zrušeny, ani nově zřízeny Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/07 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin z toho omluvených z toho neomluvených Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků celkem u zkoušky 28 Z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 2 prospěli s vyznamenáním 11 Prospěli 17 Neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. připravuje žáky pro studium na vysokých školách, příp. VOŠ. Počet přihlášených k dalšímu studiu: celkem 25 z toho VŠ 20 z toho VOŠ Ověřování výsledků vzdělávání V septimách a oktávách proběhlo testování Maturita nanečisto Dojíždějící žáci Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský Žáci cizí státní příslušníci Stát počet žáků Ruská federace Výuka cizích jazyků Jazyk počet žáků Anglický 183 Německý 119 Ruský 64 2

4 1.11. Školní stravování Škola neprovozuje vlastní jídelnu. Žáci se stravují ve Školní jídelně Prahy 10, provozovna v ZŠ Nad Vodovodem na základě smlouvy mezi EKO GYMNÁZIEM Praha o.p.s. a Obvodním úřadem Praha Přijímací řízení na školní rok 2007/08 Do primy bylo přijato 11 žáků (79 41 K 81), do I. ročníku 16 žáků (79 41 K 401) Údaje o pracovnících školy Ve školním roce vyučovalo na škola 24 pedagogických pracovníků, z toho 6 externistů. Přepočtený stav zaměstnanců je 15,7. Průměrný věk byl 45 let (do 30 let 5 pedagogů, nad 60 let důchodci 4 pedagogové). Kvalifikace pedagogických pracovníků Doc. RNDr., CSc. 1; RNDr., CSc. 1, RNDr. 1, PhDr. 2, PaedDr. 2, Ing. 3, Mgr. 11, MgA. 1, 2 pedagogičtí pracovníci jsou bez vysokoškolského vzdělání, jeden z nich studuje vysokou školu. Aprobovanost výuky je 95,8%. Další vzdělávání pedagogických pracovníků viz. Další důležité aktivity školy účast na odborných seminářích, besedách. Ve škole působí 3 provozní zaměstnanci (1 asistentka ředitelky, 2 uklízečky). 2. VÝSLEDKY Z POSLEDNÍ PROVEDENÉ KONTROLY ČŠI č.j / , / ze dne Závěry: Personální podmínky vzdělávání a výchovy jsou většinou pozitivně ovlivněny vysokou odbornou a pedagogickou způsobilostí učitelů sledovaných předmětů, jejich vzdělaností a všeobecným přehledem. Ve škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor s vyváženou věkovou strukturou. Přiměřená náročnost v požadavcích kladených na žáky a celkové prostředí, řízení a organizace vyučovacího procesu přispívají k vytváření příznivého klimatu školy. Dílčí rezervy jsou v práci některých předmětových komisí a týkají se především optimalizace plánování učiva. Plánování je systematické, jeho součástí je jasná celková koncepce školy, zpětná vazba je funkční, hodnocení v některých případech však není plně účinné. Materiálně technické podmínky vzdělávání a výchovy umožňují realizovat vzdělávací program a kvalitní výuku sledovaných předmětů, odpovídají prostorovým a finančním možnostem školy a menšímu počtu žáků. Učební pomůcky (učebnice, učební texty atd.) a didaktická technika jsou ve výuce přiměřeně využívány a částečně inovovány. Rezervy jsou ve vybavenosti pro přírodovědné předměty a v podmínkách pro konání laboratorních cvičení (škola využívá náhradní řešení). Průběh a výsledky vzdělávání ve sledovaných předmětech jsou v souladu s učebními dokumenty. Vedle převažujícího frontálního vyučování byly využívány formy skupinové práce vedoucí ke kooperaci žáků, k samostatnému učení i k prezentaci výsledků (např. seminární práce). Žáci dokáží interpretovat, aplikovat a využít vědomosti, umějí vyjádřit svůj názor a postoje, komunikace je na velmi dobré úrovni (výjimka anglický jazyk). Výsledky vzdělávání jsou školou pravidelně sledovány a vyhodnocovány, přijatá opatření slouží ke zkvalitnění výuky. Škola má vlastní evaluační nástroje (malé maturity), které jí umožňují v průběhu studia zjišťovat a srovnávat úroveň vzdělávání. Žáci jsou bráni jako partneři (účast v radě školy, neformální kontakt s vedením), jsou v nich posilovány hodnotové orientace ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Škola pro ně vytváří optimální prostředí a podněcuje je k individuálnímu rozvoji osobnosti. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu na rok 2001 byly vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem k učebním dokumentům vynaloženy efektivně. Poslední inspekce, která ve škole proběhla v termínu 28. září 1998 (signatura: aa8ws301, čj / ) byla zaměřena pouze na řízení školy. V této oblasti vedení školy udrželo vysokou kvalitu své práce. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou. 3

5 3. INTEGRACE, PEDAGOGICKÁ A OSOBNÍ ASISTENCE, VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ 3.1. Integrace Vzhledem k rodinnému typu školy není žádný problém s integrací dětí ani cizinců. Je jim věnována individuální péče všemi vyučujícími Pedagogická a osobní asistence (počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) nemáme Výchovné a kariérní poradenství činnost, spolupráce s SPC, PPP Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Věra Štefánková, která pravidelně pořádá pohovory se studenty septim a oktáv o budoucím povolání. Spolupracuje přitom s OPPP Prahy 10, konkrétně s Dr. Vitinovou. 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Soukromé EKO GYMNÁZIUM PRAHA bylo založeno zařazením do sítě škol MŠMT ČR v roce V roce 1995 se škola stala přidruženou školou UNESCO, od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha a od je rovněž fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha. Gymnázium má pronajaté prostory v budově Základní školy Nad Vodovodem, která se nachází v klidném prostředí Prahy 10 Malešice a je obklopena zelení nedalekého Malešického parku. Dopravní dostupnost je velmi dobrá, v bezprostřední blízkosti školy se nachází autobusové zastávky, které umožňují studentům rychlou dopravu ke stanicím metra trasy A i B. Tato skutečnost přispívá k tomu, že na naší škole studují děti ze všech částí Prahy i blízkého okolí. Gymnázium patří mezi menší pražská gymnázia, pronájem prostor Základní školy Nad Vodovodem nám umožňuje otevřít 12 tříd s maximálním počtem 325 studentů. Na nižším stupni gymnázia máme po jedné třídě v primě až kvartě, na vyšším stupni míváme po dvou třídách v kvintě až oktávě. Ve třídách bývá v průměru kolem 20 studentů, což nám umožňuje individuální přístup a mnohem větší prostor pro komunikaci, než tomu je ve třídách s větším počtem žáků. Výuka probíhá v kmenových učebnách, k dispozici jsou také prostory pro jazykovou výuku, které se nacházejí v přístavbě školy. Škola má k dispozici specializovanou počítačovou učebnu s místem pro 17 PC, místní počítačovou sítí a neomezeným přístupem na internet, dále pak přenosný dataprojektor pro výuku v počítačové učebně i mimo ni a notebook pro prezentace a výuku mimo počítačovou učebnu. Správcem počítačové sítě je externí firma. Škola využívá vybavení specializovaných učeben přírodovědných předmětů ZŠ Nad Vodovodem, jejich tělocvičen a venkovních hřišť, studenti mají rovněž možnost pracovat v pronajatých laboratořích VŠCHT Praha a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Studenti i pedagogové mají k dispozici multifunkční kopírku, nově je v provozu studentská knihovna se studovnou a přístupem na internet. Všichni vyučující mají své kabinety, většina z nich je vybavena PC a mají přístup na internet, mají možnost používat tiskárnu, k dispozici je i scanner, digitální fotoaparát a videokamera. Jídelna, která je našim studentům i pedagogům k dispozici, je rovněž v prostorách Základní školy Nad Vodovodem. Studenti využívají čipových karet, mají možnost vybrat si denně ze dvou jídel, přihlášky i odhlášky stravy je možné provádět i přes internet. V přízemí školy se nachází automat na chlazené nápoje, gymnázium zvažuje zakoupení dalšího přístroje pro přípravu teplých nápojů, eventuálně také automatu pro prodej rychlého občerstvení. 4

6 Velká pozornost je věnována zkvalitňování prostředí školy, učebny jsou postupně vybavovány novým nábytkem a osvětlovacími tělesy, důraz je kladen na estetickou úroveň úprav interiéru tříd i chodeb školy. V posledních čtyřech letech proběhlo několik rekonstrukcí budovy oprava fasády, oken, elektroinstalace a sociálních zařízení, vybudování moderního venkovního sportoviště, na kterých se naše škola finančně spolupodílí. Podle finančních možností školy uvažujeme o dalších prostorových úpravách a vybavení jednotlivých tříd moderní audio a videotechnikou tak, abychom zajistili moderní zázemí pro vyučování Zaměření školy Škola poskytuje studijní základ ve čtyřletém a osmiletém denním a čtyřletém dálkovém vzdělávacím cyklu. Integrujícím přístupem k výchově a vzdělávání je formování enviromentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. K základní filozofii školy patří snaha o vytváření přátelské atmosféry a vztahů mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředím, o harmonii vztahů k přírodě, o prohlubování odpovědnosti a iniciativnosti ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a sebezdokonalování. Naším cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné a materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Mimořádně nadaným a sportovně vytížených studentům nabízíme možnost individuálních studijních plánů, podle přání rodičů jsme schopni talentovaným žákům upravit studijní plán nad rámec běžných studijních povinností. Studijní program je postaven na principu profilace studentů prostřednictvím volitelných předmětů, které jsou v závěrečném ročníku studia realizovány formou povinně volitelných seminářů. V rámci studijního programu věnujeme velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale také rozvíjení dovednosti učit se, samostatně řešit problémy spojené s učením, aktivně spolupracovat v rámci skupinové práce a projektové činnosti a zároveň nést zodpovědnost za to, co student předvede a jak se chová. Nejlepším studentům školy jsou v závislosti na dosažených výsledcích ve studiu poskytována každý měsíc prospěchová stipendia ve výši Kč, a to již po prvním půlroce studia. Škola preferuje individuální přístup ke studentům, vedoucí role učitele vychází z jeho přirozené autority, odborných znalostí a zkušeností. Pedagogové se snaží být ve svém jednání empatičtí, asertivní, jejich snahou je partnerství, ne hierarchizace vztahů. U žáků je respektována jejich individualita, profilace a především rozvíjen talent v oboru jejich zájmu. Otevřené a přátelské prostředí umožňuje diskusi a názorovou různorodost. Vedeme studenty k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu a studiu na dalších typech škol terciálního vzdělávání. Učíme je pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je pro zapojení do reálného života. Směřujeme studenty k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Škola nabízí nadstandardní výchovu a vzdělávání v řadě směrů, k nejzajímavějším zcela jistě patří: maximální počet studentů ve třídě je 25 moderní jazyková příprava angličtiny, němčiny nebo ruštiny intenzivní jazyková výuka v malých studijních skupinách kvalitní výuka informatiky motivace studentů prospěchovými a dalšími výkonovými stipendii zapojení do projektů, olympiád a soutěží s významnou tradicí spoluúčasti na jejich konání, škola je gestorem řady celopražských o republikových soutěží a olympiád kontakt s odborníky a významnými lidmi nejrůznějších oborů na pravidelných besedách zapojení do kroužků Školního sportovního klubu, aktivní je zejména volejbalový kroužek dívek a florbalový kroužek chlapců každoroční lyžařské výcvikové kurzy seznamovací kurzy pro nově nastupující studenty EKO GYMNÁZIUM je budováno jako prestižní ekologicko humanisticky zaměřená výchovně vzdělávací instituce, vycházející ve své programové koncepci z představy vzájemně propojeného světa, do něhož každý člověk, každý absolvent školy, ať už bude pracovat v jakémkoliv oboru, svým chováním zasáhne. K tomu každoročně škola zpracovává plán ekologického vzdělávání a výchovy. 5

7 Ekologické vzdělávání je sice komplexně uzavřeno předmětem ekologie, který je zařazen do učebního plánu septim a oktáv, ale je integrálně doplňováno nově otevřeným předmětem na celém nižším stupni gymnázia ekologickými praktiky. Součástí ekologické výchovy na škole jsou rovněž jednodenní ekologické exkurze (zpravidla do ekologicky významných lokalit, např. Malešická spalovna, JE Dukovany, Temelín, severočeská uhelná oblast atd.), ale také každoroční vícedenní ekologické exkurze do chráněných krajinných oblastí (CHKO Křivoklátsko, NP Šumava, CHKO Třeboňsko apod.) Studenti se rovněž prakticky angažují při významných ekologických akcích a škola podporuje studentské ekologické aktivity. Jsme každoročně pořadateli některého z kol Ekologické olympiády. Ekologické aspekty jsou zdůrazňovány v celé struktuře vzdělávání a výchovy školy. Posláním široce humanistického pojetí ekologické výchovy není encyklopedické vršení vědomostí, ale vytváření schopností studentů vnímat jejich vzájemné souvislosti, vztahy mezi obory a dopady lidského jednání na okolní prostředí a společnost Profil absolventa Absolvent našeho gymnázia je samozřejmě připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů doma i v zahraničí dle vlastního výběru, eventuálně pro studium na VOŠ či jiném typu školy terciálního vzdělávání. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů a seminářů je studentům umožněna kvalitní příprava na studium VŠ přírodovědného, humanitního i ekonomického směru vzdělávání. Maturant by měl umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak i v cizím jazyce, a prakticky používat ICT při své práci i pro další sebevzdělávání. Měl by být schopen se samostatně učit, řešit úkoly a vyrovnávat se s problémovými situacemi, své znalosti by měl umět dále tvořivě rozvíjet a propojovat. Měl by umět pracovat samostatně i v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor, plně chápat své povinnosti a plnění závazků vůči druhým osobám. Student našeho gymnázia je vzděláván a připravován tak, aby byl schopen orientace v běžném životě, mohl se aktivně účastnit společenského, kulturního nebo politického dění, aby byl sociálně zralý, vědomý si svých práv a povinností. Zná a uplatňuje enviromentální principy, dodržuje právní normu, v běžných životních situacích uplatňuje empatii a upřednostňuje asertivní postupy jednání. Studenti získávají během studia návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová spolupráce, schopnost prezentace výsledků, umění diskutovat, ale také naslouchat druhým. Předpokládáme hluboký vnitřní zájem o poznání, celoživotní sebevzdělávání, kázeň a zodpovědnost vůči sobě samému (student by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické i psychické zdraví a být za ně zodpovědný), ale také vůči lidem v okolí a životnímu prostředí. Absolvent je vybaven schopností sebereflexe, dokáže korigovat své jednání a chování v souladu se všeobecně přijímanými mravními a etickými normami a hodnotami, je schopen rozvíjet se v charakterovém, sociálním i intelektuálním smyslu, dodržuje principy soužití s handicapovanými či jinak odlišnými spoluobčany. Naším cílem je, aby absolventi EKO GYMNÁZIA byli schopni uvědomovat si své kvality a přednosti, ale i rezervy a hranice svých schopností a možností, aby byli schopni se zodpovědně rozhodnout o své profesní orientaci a využít všech možností a šancí, které jim škola během studia nabídla a zprostředkovala. Je důležité, aby se vědomosti a dovednosti, které absolvent během studia získá, přetransformovaly v ucelený a zodpovědný přístup k životu. 6

8 4.3. Organizace přijímacího řízení Přihlášku ke studiu na naší škole podává uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy, ve které plní žák svou povinnou školní docházku, eventuálně přímo ředitelce EKO GYMNÁZIA, a to na předepsaném tiskopisu. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Jednotná kritéria přijímacího řízení a nejvyšší počet přijímaných studentů do primy i kvinty v příslušném školním roce budou zveřejněna na webových stránkách školy (www.volny.cz/ekogym) stejně jako na vývěsce EKO GYMNÁZIA v přízemí budovy ZŠ Nad Vodovodem nejpozději v lednu příslušného školního roku. Na naši školu jsou každoročně přijímáni studenti do primy i kvinty za následujících podmínek: bez přijímacích zkoušek jsou přijati žáci 1. s vyznamenáním 2. vítězové olympiád a dalších vědomostních soutěží od úrovně okresu 3. úspěšní uchazeči ve srovnávacích testech SCIO s ostatními uchazeči se uskuteční přijímací pohovor 4.4. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Učební plán je v souladu s generalizovanými učebními plány gymnázia se čtyřletým a osmiletým studijním cyklem schváleným MŠMT ČR dne pod č.j /99 22, 20595/99 22, dálkové studium 25599/ Učební plány byly schváleny pedagogickou radou EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. dne Inovace, nové metody a formy se týkají především rozšíření environmentální výuky a výchovy, a to zejména využití projektů: ASPnet UNESCO ( všichni studenti ) RNDr. H. Pokorná JPD 3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze, projekt je realizován Magistrátem hlavního města Prahy, odbor školství, spolu s partnery Klubem ekologické výchovy, o.s. a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy koordinátorka PaedDr. M. Peterová JPD3 Interaktivní edukativní program, projekt je realizován Národním technickým muzeem a spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy koordinátorka RNDr. H. Pokorná ( účastnili se pilotování studenti primy a sekundy ) JPD3 Multimediální ročenka životního prostředí ekologická výchova pro ZŠ a SŠ, projekt je realizován organizací CENIA a je spolufinancován ESF, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy koordinátorka RNDr. H. Pokorná Mezinárodní projekt I Ty ovládáš změnu klimatu, vypsaný komisí ŽP EP (sexta A) koordinátorka Ing. M. Hronková. Studenti získali ocenění Učitelských novin (trička) a z Bruselu od Stavrose Dinase, evropského komisaře pro životní prostředí diplom. Adopce na dálku Enyonam Nutekpor z Ghany koordinátor PhDr. J. Doležal Adopce želváka Eberharda v ZOO Praha koordinátorka Ing. M. Hronková Jeden svět na školách, projekt společnosti při ČT "Člověk v tísni" (studenti kvint až septim) koordinátorka Mgr. K. Rauscherová Projekt Příběhy porušování lidských práv koordinátorka Mgr. K. Rauscherová Sdružení TEREZA Mezinárodní EKOŠKOLA 2007 koordinátorka PaedDr. M. Peterová Příspěvek studentů k likvidaci odpadů a získávání druhotných surovin koordinátorka PaedDr. M.Peterová Sdružení TEREZA Les ve škole škola v lese ( prima ) koord. PaedDr. M. Peterová Projekt deníku Mladá fronta DNES Studenti čtou a píší noviny realizovali studenti sexty A koordinátorka Mgr. M. Lažánková Mezinárodního projektu LIFE LINK NEWS 2007 koordinátor Ing. P. Hořejš Mezinárodního projektu Jaro v Evropě 2007 Ing. P. Hořejš, RNDr. H. Pokorná Škola využila rozvojových programů MHMP a zvýšila počet hodin v kvintách až septimách o 2 hodiny týdně. To jí umožnilo zavést předměty ekologické praktikum a aplikovaná informatika. 7

9 4.5. Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) Výchovu a vzdělávání ve škole od jejího založení v roce 1993 programově prostupuje formování environmentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. K základní filozofii školy patří snaha o vytváření moderního životního stylu, založeného na tvůrčí, přátelské atmosféře ve vztazích mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředí, a na výchově k harmonickému postoji člověka k přírodě, druhým lidem, na prohlubování odpovědnosti ve vztahu k vlastnímu zdraví, vzdělání a sebezdokonalování. Významnou úlohu v tomto směru sehrává široká účast studentů na multikulturně orientovaných aktivitách spojených se zájmem o formy přímé podpory vytváření podmínek otevírání nových horizontů lidského poznání. Jedním z povinných předmětů pro studenty septim a oktáv je ekologie, ze které, pokud se přihlásí na seminář, mohou také maturovat. Škola zpracování každoročně plán EVVO a na škole působí koordinátorka této výchovy PaedDr. Milena Peterová. Na naplnění tohoto plánu slouží především realizace školních projektů ( průřezových témat ) směřujících k EV : 4.6. Pedagogický sbor Výuka všech předmětů je zabezpečena kvalifikovaným pedagogickým sborem, výuka cizích jazyků je doplněna výukou rodilých mluvčích ( SPUSA ). V současné době je sbor tvořen 24 pedagogy, z nichž někteří působí pouze na částečný úvazek. Tradicí je poměrně velké zastoupení mužů, ve sboru působí pedagogové, kteří zároveň vyučují na různých vysokých školách a mohou tak naše studenty fundovaně a cíleně připravovat k přijímacím zkouškám na vysoké školy a následné vysokoškolské studium, ale mají rovněž možnost zajistit studentům odborné praxe již během gymnaziálního studia. Na škole působí jeden pedagog se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů a jeden pedagog zaměřený na environmentální výchovu. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Praze 10. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, rozšiřujícího studia na VŠ a v různých akreditovaných kurzech, v rámci státní informační politiky ve vzdělávání absolvovali patřičná školení ke zvýšení počítačové gramotnosti. Učitelé jsou aktivní jako lektoři, organizátoři celostátních a zahraničních konferencí, publikují v odborném tisku, jsou členy celostátních porot SOČ. Pedagogové pracují v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití vlastních tvůrčích přístupů a různých výukových strategií a metod, vztahy ve sboru jsou tradičně velmi dobré. Ve vztahu ke studentům je charakteristický otevřený a demokratický přístup, díky kterému se vytváří neformální vztahy a příjemná pracovní atmosféra, tradicí jsou také velmi pěkné vzájemné vztahy studentů celé školy Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je dlouhodobě zapojena do celé řady projektů UNESCO Světové kulturní dědictví, ekologická výchova a výchova k lidským právům, Comenius I Ekologie začíná ve škole a Comenius II Internet Café, Sedmikráska tolerantní životní styl a Pampeliška. Velmi úspěšný byl projekt Úspory energie na školách, Nebojme se odpadů a Školička internetu pro seniory, který jsme pořádali ve spolupráci se sdružením Tereza a který byl financován ze zdrojů EU Phare program Podpora aktivního života seniorů. Úspěšný byl rovněž projekt Městského soudu v Praze Výchova k právnímu vědomí studentů středních škol, díky kterému měli studenti možnost seznámit se v praxi se soudními líčeními, a poznat tak práci soudců, obhájců i státních zástupců. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Jaro v Evropě 2006, Life Link News 2006 a Mondialogo. V současné době patří mezi naše největší projekty účast na ekovýchovném projektu Multimediální ročenka životního prostředí, který realizuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí společně s dalšími osmi partnery, mezi které patří i naše škola (KEV, CrossCzech). Náplní tohoto projektu je do konce srpna 2008 vytvořit model a první edici 8

10 Multimediální ročenky životního prostředí. Výuková pomůcka pro pochopení vztahů v životním prostředí bude určena především žákům a učitelům základních a i středních škol, multimediální DVD a vytvořené webové stránky budou přístupné rovněž slabozrakým a nevidomým uživatelům. Součástí projektu bude testování pilotní verze MM ročenky ve výuce šesti partnerských škol v regionu Hlavního města Praha. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z veřejných prostředků České republiky. Naše škola je rovněž zapojena v projektu JPD3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze, který je hrazen z finančních prostředků ESF, státního rozpočtu a rozpočtu Hlavního města Prahy, jeho součástí je také práce na Interaktivním edukativním programu pro Národní technické muzeum. Škola získala od sdružení Tereza titul Ekoškola roku 2003 za projekty v rámci enviromentální výchovy a v letech 2004 a 2005 za komplexní přístup školy k problematice ekologické výchovy. Klub ekologické výchovy udělil škole u příležitosti dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. V prosinci 2005 se škola rozhodla pro účast v projektu Adopce na dálku a adoptovala Enyonam Nutekpor z Ghany. Velmi aktivní je školní Sportovní klub, florbalový a zejména volejbalový kroužek, který pravidelně reprezentuje Prahu 10 na mezinárodních volejbalových turnajích v Polsku a Maďarsku. Své sportovní síly mají studenti možnost poměřit každý rok v červnu v rámci Sportovního dne se studenty Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze Studenti se zúčastňují v rámci výuky zahraničních výjezdů a exkurzí jedná se o jednodenní výlety, ale také delší pobyty, např. v Moskvě, Dněpropetrovsku, Jaslu. Na pozvání poslance Evropského parlamentu Ing. Vladimíra Remka studenti opakovaně navštívili sídlo EP ve Štrasburku a ověřili si tak v praxi fungování a strukturu této evropské instituce. Ve školním roce 2006/2007 se škole podařilo navázat spolupráci s Gymnáziem Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici, jehož pedagogvé navštívili naši školu, velmi pochvalně se vyjádřili o koncepci ekologické výuky na naší škole a přáli si navázat trvalejší a dlouhodobější spolupráci obou škol Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola spolupracuje s mnoha institucemi výchovného a vzdělávacího charakteru, jako jsou Pedagogicko psychologická poradna Prahy 10 pomoc při diagnostikování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s mimořádným nadáním, studentům septim umožňuje absolvování odborného profesního testu pro výběr budoucího povolání, dále je to odbor životního prostředí Obvodního úřadu městské části Prahy 10, sdružení Tereza nebo Městská knihovna v Praze. Velmi dobrá je naše spolupráce s Klubem ekologické výchovy, Toulcovým dvorem, Českým svazem ochránců přírody, Ministerstvem životního prostředí ČR a pražskou ZOO v prosinci 2003 se studenti školy stali adoptivními rodiči želvy sloní Eberharta a každoročně přispívají na jeho chov částkou Kč. Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UK v Praze, úzké kontakty máme také s VŠCHT Praha, ČVUT a Akademií věd ČR. Před několika lety přišli studenti s iniciativou třídit ve škole odpad, prostřednictvím grantu od Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy byly pořízeny nádoby na tříděný odpad, při jeho odvozu spolupracuje škola s firmou IPODEC. Trvalou součástí činnosti školy je pomoc kaštanům napadeným klíněnkou jírovcovou a výsadba stromů na území Prahy 10, při níž škola spolupracuje s Malešickým občanským sdružením. Každoročně se studenti naší školy zapojují do řady charitativních akcí, k nejvýznamnějším patří Tichá aukce s Terezou, Podzimní kafemletí, akce Nadace na ochranu zvířat, Srdíčkový den, Červenobílý den, Květinový den a Svátek s Emilem. Škola umožňuje svým studentům vyššího stupně gymnázia každoročně navštěvovat kvalitní divadelní představení v různých pražských divadlech, spolupracuje přitom úzce s Klubem mladého diváka Divadla v Dlouhé. Zájem studentů o tyto akce je vždy enormně vysoký. Spolupráce s rodiči je již tradičně na vysoké úrovni, třikrát do roka jsou organizovány třídní schůzky a následné konzultace s jednotlivými vyučujícími. Běžnou praxí jsou osobní setkání či mailové kontakty rodičů a pedagogů a průběžné řešení případných problémů. O veškerých plánovaných akcích školy jsou rodiče každoročně informováni prostřednictvím almanachu Kdo je kdo, aktuální informace o dění ve škole a prospěchu svých dětí mají rodiče 9

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM zpracováno podle ŠVP ZV a ŠVP GV Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.:

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a osmileté

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více