CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Způsoby práce se zadluţeným klientem Téma práce: Způsoby práce se zadluţeným klientem Miloslava Mazáková Vedoucí práce: Mgr. Adéla Adámková Olomouc 2015

2 Prohlašuji, že jsem svou absolventskou práci na téma Způsoby práce se zadluženým klientem vypracovala samostatně a že jsem všechny použité zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne. Podpis

3 Poděkování Děkuji mé vedoucí absolventské práce Mgr. Adéle Adámkové za čas, který mi věnovala, její trpělivost, povzbuzení, pomoc a cenné rady, jeţ mi poskytovala v průběhu zpracování.

4 OBSAH ÚVOD Vymezení základních pojmů Dluh Dluţník Věřitel Zadluţenost Předluţenost Finanční gramotnost Ohroţené skupiny Příčiny zadluţenosti Příčiny zadluţenosti Nejčastější půjčky Období, kdy dluţník přestává splácet Neschopnost splácet Finanční instituce Důsledky zadluţenosti a vznik nepříznivé sociální situace Důsledky nesplácení Sociálně-ekonomický dopad Psychologický a zdravotní dopad Sociální vyloučení a nepříznivá sociální situace Typy zadluţených domácnosti Moţné způsoby řešení situace Moţné způsoby řešení situace Poradenství právní Poradenství sociální Konkrétní metody práce se zadluţeným klientem... 30

5 8.1 Sociální práce a sociální pracovník Sociální práce se zadluţeným klientem ZÁVĚR Zdroje... 40

6

7 ÚVOD Absolventská práce Způsoby práce se zadluţeným klientem pojednává o tématu problematiky zadluţenosti klientů a moţnostmi práce s nimi v kontextu sociálního a dluhové poradenství. Motivací pro toto téma jsem měla několik a všechny vycházely ze zkušeností z mých přednášek a z odborných praxí během mého studia na VOŠs CARITAS. Ve druhém ročníku v roce 2014 jsem se v Nízkoprahovém centru SCHOD v Uničově blíţe seznámila s projektem Dluhy nejsou samozřejmost, který vede paní Bc. Dana Vrzalíková. O projekt byl a stále je velký zájem ze strany klientů i samotných obyvatel města Uničova a blízkého okolí. Uvědomila jsem si tehdy aktuálnost a i po tolika letech stále novost problematiky zadluţenosti v sociální práci v České republice. Problematika byla dlouhou dobu doménou jiných oborů neţ sociálních, ale s narůstajícím velkým počtem zadluţených klientů v jakémkoliv zařízení, se toto téma promítlo i do sociální sféry. Mezi sociálními pracovníky neustále panuje určitá opatrnost aţ strach pramenící z neznalostí pojmů a ze špatné orientace ve finančních otázkách svých klientů. Tuto opatrnost a strach navíc podporuje nedostatek odborných publikací, malý počet zpracovaných příruček a postupů při práci se zadluţeným klientem, coţ bude i mým limitem při psaní této práce. Budu muset vycházet z aktuálně platné legislativy a často zřejmě i ze závěrečných prací mých předchozích kolegů. Důleţitým zdrojem pro mě budou publikace Oldřicha Matouška, Pavla Navrátila, Jaro Křivohlavého a dalších. Ze zákonů bude nejčastěji vyuţíván zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Z metodik dluhových poraden mi budou neocenitelným přínosem dluhové metodiky Člověka v tísni a občanského sdruţení SPES. Absolventská práce je neempirického charakteru. Zvolila jsem metodu kompilace z důvodů velkého mnoţství informací, které bylo potřebné zahrnout do práce z důvodu obsáhlosti tak rozsáhlého souboru informací spadajících pod téma mé závěrečné práce. Cílem mé absolventské práce je nastínění možných způsobů práce se zadluženým klientem v různých situacích. Dnešní společnost je společností, která se dá charakterizovat jako doba dluhová. Stále méně lidí je schopno si našetřit peníze bokem pro případ nějakého nenadálého výdaje. Rovněţ v otázkách bytové situace je mnoho lidí odkázáno na hypotéky, protoţe 4

8 nemají finanční prostředky a tudíţ nejsou schopni zaplatit naráz velké obnosy peněz určené na zabezpečení bydlení. Naše doba je rovněţ dobou změněného smýšlení lidí. Potřeba uspokojit svoji potřebu nebo potěšení hned teď bez toho, ţe bychom si na danou potřebu našetřili, je alarmující. Společnosti nabízející své finanční sluţby jsou na kaţdém rohu a o své potencionální zákazníky se doslova perou a soutěţí o jeho pozornost převáţně skrze reklamu a média. Cílem reklamy bývá nabídnout lidem způsob řešení jejich problému. To, ţe jsou i jiné alternativy, se ale často obyčejný člověk nedozví. Půjčky se tedy v průběhu času staly nedílnou součástí našeho ţivota. Proces celé zadluţenosti je pozvolným procesem. Existují sice výjimky, kdy se díky nečekaným okolnostem (například způsobení autonehody) stanete hned dluţníkem, který nese finanční zodpovědnost. Spouštěčem dluhových problémů bývá převáţně nějaká krizová situace. Ústředním motivem je ztráta ztráta zaměstnání, ztráta partnera, ztráta ţivitele rodiny, smrt někoho blízkého Psychické proţívání velice ovlivňuje řešení dané situace. Nejprve člověk zmobilizuje své vlastní zdroje, aby tíţivou finanční situaci překlenul. Chvíli to nějak zvládá, pak si ale začne půjčovat od rodiny nebo od svých blízkých. Nějakou dobu to člověk zvládá z vlastních zdrojů a zdrojů svého okolí. Potom ale sáhne po nabídce finančních produktů bankovních či nebankovních subjektů. V tomto okamţiku je velice důleţitá stránka psychického proţívání. Pokud je jedinec neustále v psychické krizi, má problémy zvládat svoji situaci a dostat se z ní. Hlavní moţností řešení této situace je totiţ navýšení příjmů skrze zaměstnání. Pokud je člověk ale v psychické nepohodě, zaměstnání si neudrţí. Do dluhů zabředává stále více a více. Koloběh dluhů a dluhová spirála jsou častým zlomovým bodem, kdy zadluţený člověk vyhledá expertní pomoc právníků. Potom začne hledat formy bezplatné pomoci sociálních sluţeb. V tuto chvíli přichází člověk k sociálnímu pracovníkovi. Posloupnost celé absolventské práce a řazení kapitol odpovídá tomuto chronologickému vývoji situace zadluţeného člověka. Nejprve na začátku v první kapitole vymezím význam základních pojmů souvisejících s tématem. V druhé kapitole se budu zabývat ohroţenými skupinami. V další se budu ptát na nejčastější důvody zadluţování se. Zodpovím zde otázky typu proč? a na co si půjčují?. Důleţitou kapitolou je čtvrtá kapitola, která popisuje situaci, kdy uţ člověk nezvládá splácet a ze zadluţení se stává předluţení. Zde popíšu typy finančních subjektů, od kterých si zadluţení lidé půjčují. 5

9 Pátá kapitola nazvaná důsledky zadluţenosti a vnik nepříznivá sociální situace bude pojednávat o sociálních, finančních a psychických následcích, po kterých teprve se zadluţený člověk dostává do nepříznivé sociální situace. Jelikoţ sociální pracovník není vyškolený finanční poradce a s právním poradenstvím klientů často pomáhají právníci docházející do organizace, nebudu se proto dopodrobna zabývat popisováním institutů jako je např. exekuce. Zaměřím se na sociální, finanční a psychické stránky ţivota zadluţeného člověka a zvládání nepříznivé sociální situace, protoţe toto je způsob práce se zadluţeným klientem, který zvládne kaţdý kompetentní sociální pracovník. V šesté kapitole popíši typy zadluţených domácností, které popsala dluhová poradna SPES na základě vlastních zkušeností z praxe. Následující kapitola moţné způsoby řešení pojednává o moţnostech, které se zadluţenému člověku naskytují. Budu zde mluvit o poradenství, ve stručnosti moţné řešení dluhové situace z pohledu právního poradenství; o finanční gramotnosti atd. Poslední osmá kapitola je z pohledu celé absolventské práce nejdůleţitější. Zde popíši konkrétní metody a techniky ze sociální práce vhodné při práci se zadluţeným klientem. 6

10 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Na začátku celé práce v první kapitole pro správnější pochopení tématu si dovolím vymezit pár terminologických pojmů, které se pojí s tématem zadluţenosti. V našem prostředí jsou pojmy jako dluh, dluţník, věřitel atd. všeobecně známé, nikdo ale nezná přesné vymezení těchto pojmů. Některé pojmy se dokonce lidem překrývají jako například pojmy zadluţenost a předluţenost. 1.1 Dluh V dnešní době je pojem dluh velice aktuálně pouţívaným pojmem. Dluhem v dnešním slova smyslu můţe být půjčka, ale i leasing nebo hypotéka. Samotné slovo v sobě nese negativní podtext, mnoho lidí si tedy nechce připouštět, ţe jsou zadluţení. Samotný dluh sám o sobě není problémem v případě, ţe je člověk jej splatit. Na samotný pojem slova dluh se dá dívat z více hledisek. Na dluh se můţeme podívat z hospodářského hlediska, kdy dluh je označen jako závazek způsobující pohledávku druhé protistrany. Vlček definuje dluh jako závazek, podle něhož je jedna osoba druhé povinna něco plnit. Podle něj je to jakýkoliv závazek k peněţnímu plnění. Dluţník a věřitel se předem domluví na společně daných podmínkách, podle kterých je dluţník povinen dluţnou částku neboli závazek vrátit. (Vlček 1992: 45) Dluh neboli závazek byl donedávna právně vymezen obchodním zákoníkem a dnes jiţ zrušeným zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Po zavedení nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 se právní vymezení dluhu upravilo nově zde říká, ţe věřitel má ze závazku vůči dlužníkovi právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit Závazek vzniká uzavřením smlouvy, nebo jinou právní skutečností, která ale musí být způsobilá podle právního řádu (Nový občanský zákoník ). V případě smluv se jedná nejčastěji o kupní nebo úvěrové smlouvy. Jiné právní skutečnosti mohou znamenat například soudní rozhodnutí vydané za účelem zaplacení pokuty, penalizačních poplatků, náhrady škody (Vlček 1992: 211). Závazek můţe vzniknout i protiprávním činem (Nový občanský zákoník ). 7

11 1.2 Dluţník Dluţník je jakýkoliv subjekt, který má závazky peněţitého plnění. Nemusí jít nutně o osobu, která má problémy dostát svým závazkům a daný dluh splatit. Všeobecně platí, ţe dluţníkem je osoba, která má povinnost zaplatit nebo uhradit svůj dluh (Vybíhal 2011). 1.3 Věřitel Věřitel je osoba, která má právo na plnění určitého dluhu, který vůči němu má dluţník (Vybíhal 2011: 389). Věřitelem se v dnešní době můţou stát jak bankovní, nebankovní subjekty, tak i fyzické osoby (například ţena, která po svém partnerovi vymáhá výţivné pro své dítě). Věřitel se často po neúspěšném snaţení domoci se své pohledávky na samotném dluţníkovi obrací na subjekty třetích stran, kterým tuto pohledávku cele nebo částečně podstoupí (Nový občanský zákoník ). V praxi to znamená příchod vymahačské agentury, která pohledávku převezme za určitou částku a následně ji po dluţníkovi sama vymáhá. 1.4 Zadluţenost Dnešní dobu můţeme označit jako dobu ţití na dluh. Mít dluh (například skrze leasing na auto, nebo skrze hypotéku) a tím pádem být zadluţený, je normálním fenoménem naší společnosti. Stále méně lidí šetří. Je to dáno více důvody, jednak nemoţností šetřit a ukládat finanční prostředky jako rezervu do nepříznivějších časů (například nízký příjem a následně ztráta zaměstnání) a potom neschopností šetřit, která je dána výchovou, zvyklostmi, nedostatečnou disciplínou (půjčky na věci, které nepotřebujeme). (Smrčka 2010). Zvýšená zadluţenost je celkově zapříčiněná převáţně změnou smýšlení lidí a finančních subjektů, které nabízejí své sluţby snad na kaţdém kroku. Trend naší společnosti uţívat si hned teď bez čekání je důvodem, proč mnoho lidí si pořizuje bez rozmýšlení a zváţení rizik věci, které by si pár let nazpět nikdy z důvodu vysoké ceny nepořídil (Smrčka 2010). Kupujeme zboží, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme (Smrčka 2010: 401) 8

12 Zadluţeností je míněn stav, kdy má subjekt (fyzická osoba, právnická osoba ) jednoho nebo více věřitelů, ke kterým má povinnost dluţnou částku splatit. Je nutné ale rozlišit, do které míry je zadluţenost vhodná a kdy uţ ne. Smrček dělí zadluţenost lidí do dvou skupin. První skupinou jsou tzv. bezproblémoví dluţníci, ti splácí pravidelně, bez prodlev a bez větších problémů plní své závazky. Druhou skupinou jsou jiţ problémovější dluţníci, kteří z určitých důvodů nemohou dostát svým závazkům (Smrčka 2010: 401). Tato druhá varianta zadluţenosti je rizikovější, protoţe můţe přerůst do tzv. předluţenosti, která je neţádoucí jak z pohledu dluţníka, z pohledu věřitele i z pohledu státu. 1.5 Předluţenost Stav předluţenosti je nazýván jako stav, kdy dluţník není jiţ schopen dostát svým závazkům a jeho lhůty splatnosti jsou jiţ minimálně 30 dní po termínu (SPES). Předlužení je nesplnění platebních povinností dlužníka a spěje k jeho ekonomické a psychosociální destabilizaci. Je to dlouhodobě trvající proces, který prochází určitým vývojem a spěje k soukromému bankrotu. O předlužení nehovoříme jen tehdy, kdy po odečtení pevných životních nákladů nestačí již zbylá část měsíčního příjmu na placení splátek, nýbrž přináší s sebou i masivní sociální a psychické důsledky. (SPES 2007: 4) Další definici stavu předluţenosti přináší insolvenční zákon. Ten definuje předluţení jako stav, kdy má dluţník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. (Insolvenční zákon 3) Ohroţení předluţeností jsou převáţně sociálně znevýhodněné osoby nebo celé skupiny, kdy tento stav můţe být jednou z mnoha příčin sociálního vyloučení daného jedince nebo skupiny z majoritní společnosti. Pro společnost je tedy předluţenost a díky ní vznikající sociální vyloučení velice negativním jevem, protoţe s sebou nesou velká sociální rizika, na která není společnost schopná adekvátně a rychle zareagovat. Tento problém má v sobě jak sociální, tak i ekonomický aspekt, protoţe díky předluţenosti se dluţník dostává do dluhové spirály a není schopen sám svými silami situaci vyřešit. Neschopnost nalézt zaměstnání a navýšit si tak své příjmy znamená pro dluţníka začarovaný kruh, ke kterému se přidruţují další problémy (např. sociálně patologické 9

13 jevy ). Dluţník se následně stává příjemcem sociálních dávek, čímţ se pro stát i pro společnost stává neperspektivním. (Vybíhal 2011: 55-56) 1.6 Finanční gramotnost Finanční gramotnost v sobě nese preventivní charakter ochrany před problematikou zadluţenosti. I proto jí Česká republika věnuje v posledních téměř deseti letech větší pole působnosti. V roce 2006 vznikla meziresortní Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, kterou tvoří zástupci Ministerstva financí, České národní banky, Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a profesních a spotřebitelských sdruţení. Tato skupina spadající pod resort, definovala finanční gramotnost. Národní strategie finančního vzdělávání, která byla vydána o tři roky později, se stala ústředním dokumentem pro finanční vzdělávání v České republice. Přináší nám ucelený a zároveň systematický přístup k p Ministerstva financí vypracovala v roce 2010 tzv. Národní strategii finančního vzdělávání. Zde je finanční gramotnost definována takto: Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. (Národní strategie ) 10

14 2 OHROŢENÉ SKUPINY V této kapitole se budu věnovat popisu lidí, kteří na základě nějakých předem určených faktorů spadají do rizikové skupiny. Lidé, kteří se dostanou do dluhové situace, se většinou nijak neliší od zbytku obyvatel naší republiky. Jedná se o obyčejné občany, u kterých na první pohled nepoznáte, ţe jsou zadluţení. Ţijí svůj ţivot převáţně bez problémů a mnoho z nich i bez pomyšlení na to, ţe by mohly přijít horší časy, kdy se jim uţ nebude dařit. Tyto krizové situace přichází většinou nečekaně, nebo zdlouhavě a plíţivě. Zadluţeným člověkem se můţe stát kdokoliv, stačí si vzít třeba hypotéku, nebo si koupit auto na leasing. Stačí potom, aby přišla nějaká krizová situace spojená se ztrátou, kterou nebude schopen člověk unést. Ohroţený moţností zadluţit se teď nebo někdy v budoucnosti je tedy kaţdý člověk. Bude ale záleţet na jeho individuálních schopnostech a moţnostech se s danou situací vypořádat. Přesto existuje pár faktorů, které mohou hrát výraznou roli v případě budoucího zadluţení. Osobní faktory kaţdého člověka ho mohou předurčovat k tomu, ţe bude více neţ ostatní lidé ve společnosti ohroţen nebezpečím zadluţení. Faktorů je nepřeberné mnoţství, přesto se dají rozdělit na ty, které můţeme ovlivnit a na ty, které ne. První skupinu tvoří osobní predispozice, které si přinášíme ze své rodiny a ze svého okolí; cizí zavinění (např. dluhy ze společného jmění manţelů, dluhy v dědictví ) a situace, které jsou zapříčiněné dalšími faktory jako ztráta zaměstnání, nevydařené podnikání. U osobních predispozic mám na mysli třeba narození do nízkopříjmové rodiny, do prostředí majoritou označovaném jako vyloučená lokalita, genetické predispozice v podobě niţšího intelektu, zdravotního omezení a spousty dalších. Jedinec tedy tyto predispozice získává narozením, nebo během svého ţivota a často je nelze ovlivnit. Druhou skupinou jsou lidé, kteří se vlastním rozhodnutím dostali do dluhů, přestoţe znali na začátku rizika, ale nepředpokládali, ţe k nim dojde (například půjčky na blbosti : na dovolenou, zbytečné věci ) (Vybíhal 2011). Rusnáková spatřuje společné rysy ohroţených skupin v několika faktorech. Zde patří nízké vzdělání, nedostatečná sociální opora, spojení zadluţenosti s dalšími problémy (špatná bytová situace, psychické poruchy, fyzický handicap atd.) a tzv. pštrosí efekt. 11

15 Tímto pojmem označuje autorka chování lidí, kdy řešení svého problému odkládají aţ do doby, kdy jim vše jiţ přeroste přes hlavu a oni si jiţ nejsou schopni sami pomoci (Rusnáková, 2009). Mareš na základě spojení všech faktorů vymezil několik rizikových skupin (Mareš 1999; 2002): Ţeny tlak společnosti na nutnost sladit povinnosti plynoucí ze zaměstnání s péčí a se zabezpečením rodiny je pro mnohé ţeny velice náročné např. v situaci, kdy narůstá velký počet matek samoţivitelek, ztráta partnera (Keller 2011: 48) Etnické menšiny Zdravotně handicapovaní Mladí lidé a absolventi Lidé v předdůchodovém věku (Mareš 1999; 2002) Vybíhal zase identifikoval skupin více (Vybíhal 2011:52): dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci etnických menšin, osoby se zdravotním postižením, osoby předlužené, migranti, osoby s nízkou kvalifikací, osoby s různými druhy závislostí, osoby, pro které se stal život na sociálních dávkách běžným životním stylem, osoby, které žijí ve znevýhodněných oblastech s vysokou nezaměstnaností, děti, které žijí v ohrožených rodinách (Vybíhal 2011:52) chudých, nefunkčních, mnohopočetných, s nezaměstnanými rodiči, a v rodinách, kde dochází k násilí 12

16 3 PŘÍČINY ZADLUŢENOSTI 3.1 Příčiny zadluţenosti V předchozích kapitolách jsem se zmínila, ţe nejčastější příčinou půjčování peněz a zadluţování se je krizová situace v podobě jakékoliv ztráty, kvůli které se člověk dostane do tíţivé finanční situace. Krizová situace a ztráta můţe být negativního, ale i pozitivního charakteru. Například Vybíhal uvádí jako jednu z moţných situací narození dítěte. Událost jakkoliv pro rodiče radostná můţe znamenat velké finanční zatíţení z důvodu péče o dítě a ztráta zde můţe být vyjádřená jako ztráta jistot pramenících ze zaměstnání a z vyššího výdělku jednoho z rodičů (Vybíhal 2011: 28-29). Sníţení příjmu rodiny a navýšení nákladů spojených se zabezpečením rodiny je jedním z mnoha faktorů zvyšování počtu zadluţených mladých rodin (Inspirovalo nás i zahraničí ). Mezi negativní ztráty řadí Vybíhal ztrátu zaměstnání; ztrátu partnera v podobě rozvodu nebo rozchodu; nehodu a její následky; nemoc. Z těch těţších ztrát zde mluví o ztrátě v podobě úmrtí ţivotního partnera, rodiče, dítěte nebo kohokoliv osobně významného pro člověka. (Vybíhal 2011: 28-29). Besedová dále k příčinám zadluţován řadí sníţení příjmu; závazky osoby blízké, která nás zadluţí; situaci, kdy člověk někomu dělá ručitele; mimořádné výdaje spojené s chodem domácnosti; úvěry na bydlení; spotřebitelské úvěry; neplacení nájmu a energií souvisejících s provozem bydlení; neplacení poplatků daných zákonem (televize, stavba domu ); neplacení místních poplatků typu stočné, odpady atd.; uloţené pokuty za přestupky (Besedová 2014: 8). Ztráta zaměstnání a neschopnost navýšit své příjmy jsou další velkou příčinou zadluţenosti. Být finančně nezávislý v dnešní době v sobě nese schopnost zajištění rodiny, zabezpečení bydlení, moţnost seberealizace a sebevývoje rozvíjením svých zájmů a koníčků a v neposlední řadě i určitý sociální status, ke kterému se váţe i vlastní sebepojetí a sebeúcta. Ztráta zaměstnání a s tím souvisejících veškerých jistot spojených s předešlým způsobem ţivota znamenají velice významný zásah do ţivota jedince. Ztráta ovlivní také jeho nejbliţší rodinu, ve které se časem mohou díky nastalé situaci narušovat vnitřní vztahy a vzájemná komunikace. Pokud se ke změně vlastního sebepojetí kvůli 13

17 statusu nezaměstnaného a nemoţnosti dostát role ţivitele rodiny přidruţí ještě ztráta podpory ze strany rodiny, psychické zvládání jedince můţe být narušené a rizika plynoucí z moţného zadluţení či dokonce předluţení jsou velice vysoká (Mareš 2002). Keller ve vymezování nových sociálních rizik říká, ţe v naší společnosti má nezaměstnanost a tzv. pracující chudoba jiţ jinou podobu neţ dříve. Pracující chudoba znamená, ţe člověk je zaměstnaný, chodí do práce ale příjem, který za ni dostane, je tak nízký, ţe se kvůli němu dotyčný člověk a jeho rodina dostává pod hranici chudoby. Další změnou je dle něj i fakt, ţe míra vzdělání uţ nehraje velkou roli při posuzování toho, kdo je ohroţen nezaměstnaností. Kvalifikovaný a vzdělaný člověk nemůţe často sehnat práci, přestoţe má ukončené vysokoškolské vzdělání (Keller 2011: 40) Mezi další moţné příčiny zadluţení řadíme situace, kdy nás zadluţí osoba blízká nebo cizí. Oběťmi dluhů jsou osoby, které je primárně a vědomě nezpůsobily. Dluhové poradny jsou plné klientů, kteří díky společnému jmění manţelů a kvůli zadluţenosti druhého partnera upadly do tíţivé sociální situace. Malý přehled nebo často i nulová informovanost o finanční situaci manţela/manţelky jsou v případě zadluţení druhého partnera častou příčinou velkého trápení a prolitých slz. Mnoho rodin řeší také případy společného zadluţení se díky jednomu členu své rodiny, který má stejné trvalé bydliště jako oni. V případě přidruţení se sociálně patologických jevů k problému zadluţenosti, je cesta ven z krizové situace velice těţká (Kotáb a Kopřivová 2009). K dalším příčinám se řadí i zadluţování se vlastní hloupostí; půjčky na věci, které nepotřebujeme jen proto, abychom dokázali svůj sociální status nebo si jen dopřáli okamţik dočasného uspokojení našich tuţeb; celospolečenské důvody; neřešení situace a neplacení základních poplatků a mnoho jiných důvodů (SPES 2007: 4-5) 3.2 Nejčastější půjčky Podle průzkumu online banky Zuno v roce 2013 si nejčastěji půjčují mladí lidé do třiceti let. Nejvíce lidí si sjednává spotřebitelský úvěr na koupi auta, potom na zařízení bytu a koupi nábytku a na třetím místě je nejoblíbenější nemodernější technika (Průzkum: Češi si nejčastěji ). Lidé si dále půjčují na: zajištění bydlení; zajištění základních potřeb (jídlo, ošacení ); zajištění věcí udrţující standardní ţivotní styl (oblečení, doplňky, technické vymoţenosti ); splacení jedné půjčky druhou půjčkou (Ţít zcela bez dluhů ). 14

18 4 OBDOBÍ, KDY DLUŢNÍK PŘESTÁVÁ SPLÁCET V této kapitole popíšu situaci, kdy člověk jiţ není schopen dostát svým závazkům, na kterou navazují přístupy dluţníka k nastalé situaci a jeho moţnosti navýšení svých příjmů u finančních institucí. V ţivotě kaţdého člověka mohou nastat tíţivé ţivotní a finanční situace. To, jak se s nimi vypořádá, záleţí na více faktorech např. zdali má sociální a finanční oporu ve svých blízkých, zkušenosti; aktuální psychické proţívání, schopnost adaptace na novou situaci (Paulík 2010: 133). V této kapitole budu nejvíce vyuţívat zkušeností popsaných v metodikách dvou neziskových organizací zabývající se dluhovým poradenství: občanského sdruţení SPES a Člověka v tísni. 4.1 Neschopnost splácet Období, kdy dluţník uţ není schopen dostát svým závazkům, předchází dlouhé období pravidelného placení bez větších problémů. Toto deklaruje i kasuistika autentické výpovědi člověka, který se díky svému zadluţení dostal na dva roky do vězení, který ve své metodice uveřejnil Člověk v tísni (Člověk v tísni 2007: 50). Tento popis přechodu od pouhé, relativně neškodné zadluţenosti aţ k negativnímu předluţení, charakterizuje téměř většinu dluţníků a období narůstající platební neschopnosti. Muţ dluţník popisuje celý proces od prvních dnů, kdy začal řešit svoji problematickou finanční situaci. Splácení počátku probíhalo bez problémů do okamţiku, kdy kvůli nečekaným výdajům v domácnosti nebyl schopen zaplatit měsíční splátku. V přesvědčení, ţe se nic neděje a ţe můţe splátku poslat příští měsíc, svoji situaci neřešil. Příští měsíc byla jeho finanční situace stejná. Postupně začaly chodit první upomínky, na které nereagoval v přesvědčování sebe sama, ţe se situace sama vyřeší v blízké budoucnosti. Aţ po několika upomínkách a dopisech si připustil váţnost situace. Finanční prostředky z vlastních zdrojů jiţ neměl, proto se obrátil na finanční subjekty a sjednal si půjčku, kterou splatil tu první. Finanční obnos na splacení druhé půjčky uţ ale nesehnal a věřitelům postupně docházela trpělivost. Dalším krokem muţe bylo obrácení se na nebankovní subjekty (Člověk v tísni 2007: 50-53) 15

19 Podle Běhálkové a kol. je zadluţenost do jisté míry v pořádku a je normálním jevem ve společnosti. Problém ale nastane v okamţiku, kdy domácnost jiţ není schopna své finanční závazky plnit. Ze zadluţení se stává předluţení (2010). Toto předluţení je velice neţádoucí, protoţe nemoţnost splácet své závazky ze svého měsíčního příjmu po té, co jsou odečteny základní běţné výdaji denní spotřeby, znamená pro mnohé jedince a domácnosti období vymáhání nesplaceného dluhu věřiteli (Klínský a kol. 2011). Tato doba je charakteristická i tzv. půjčkami na půjčku, které slouţí jako neúspěšné snahy překlenout krizovou situaci (Syrový 2011: 17). Přístup, s jakým se postaví jedinec či domácnost k nastalému problému, závisí na individuálních osobních faktorech; na nastavených ţivotních hodnotách; na naučeném systému řešení problémů a na tom, jaký význam přikládá jedinec nastalé situaci. Dluţník můţe zvolit následující přístupy otázce řešení problémového zadluţení či předluţenosti: Pasivní dluţník neřeší situaci, nechává všemu volný průběh a doufá, ţe se situace vyřeší sama (Plamínek 1994: 18-21) Aktivní dluţník převezme zodpovědnost za vzniklou situaci a začne situaci řešit pomocí zapojení zdrojů svých, nebo svého okolí nebo pomocí vyjednávání, dohod a kompromisů (Armstrong 1999) 4.2 Finanční instituce Široké spektrum finančních produktů nabízejí různé druhy finančních institucí. Nejčastěji vyuţívané mezi dluţníky jsou půjčky a úvěry, které poskytují bankovní či nebankovní subjekty. Bankovní společnosti jsou pro jedince více přijatelné a serióznější díky své silnější pozici na trhu a určitému dohledu a kontrole České národní banky (Ondřej a kol. 2013). Zadlužení u bankovních institucí je mně rizikové, neboť banky mají přísná pravidla a podléhají dohledu České národní banky. Zpravidla mívají výhodnější podmínky, za kterých úvěr poskytují. Rostoucí zadlužení u bankovních institucí oproti nebankovním institucím souvisí také s tím, že většina lidí má bankovní účet, a pokud si chtějí půjčit, obrátí se na banku, kterou již znají. Banky také samy aktivně klientům nabízí kreditní karty, kontokorenty či úvěry a někteří klienti si na základě takové nabídky úvěr vezmou, ačkoliv ho nutně nepotřebují (Besedová in Mahdalová Zadluţenost se přesunula ) 16

20 Člověk v tísni vymezil tři základní skupiny finančních institucí a jejich nabídku finančních produktů na: bankovní společnosti, nebankovní společnosti a na rychlé půjčky poskytované rovněţ nebankovními společnostmi (2013: 49). Toto rozdělení ale nepokrývá veškeré další subjekty, které vydělávají na zadluţenosti a předluţenosti. Zde můţeme zahrnout např. rádoby oddlužovací agentury, které sice slibují oddlužení, avšak v konečném důsledku dlužníkovu situaci ještě zhorší. (Dluhy ) Bankovní společnosti Bankovní společnosti jsou na trhu mnohem delší dobu. Díky tomu jsou povaţovány za serióznější, díky čemuţ se na ně obrací více lidí. Podle údajů společnosti M. B. A. Finance se s rostoucím věkem mění skladba zadluţených klientů. Převáţnou částí neplatičů u bankovních institucí jsou lidé věku do 30 let, kdeţto senioři zase dluţí nejčastěji u nebankovních společností (Senioři nejčastěji dluţí ). To znamená, ţe cílovou skupinou bankovních společností jsou tzv. nerizikoví klienti. Jedná se o ty fyzické či právnické osoby, které prokáţou svoji tzv. bonitu (důvěryhodnost). Tím se myslí převáţně předpoklad schopnosti bezproblémového splácení díky stabilnímu zaměstnání a to většinou mladí lidé splní lépe neţ lidé staršího věku (Člověk v tísni 2013: 49). Posouzení ţadatele o úvěr či půjčku a samotné ţádosti, trvá jistou velice proměnlivou dobu. U bankovních objektů se doba posouzení ţádosti odvíjí od nastavených bankovních směrnic (Člověk v tísni 2007). Výhodou bankovních společností je relativně nízký úrok na jistině dluhu; nízké smluvní pokuty; větší transparentnost smluv a v nich napsaných podmínek; výše celkové RPSN se pohybuje do cca 20% dané jistiny; rozhodčí doloţka většinou není obsaţena ve smlouvě. Nevýhodou ale je nutnost prokázat svoji důvěryhodnost a pak i fakt, ţe určitou dobu bude trvat, neţ budeme mít fyzicky k půjčeným penězům přístup. Příklady nebankovních společností: Česká spořitelna, KB, GE Money Bank Nebankovní společnosti Finanční společnosti, které nespadají pod dohled ČNB, se nazývají jako nebankovní společnosti. Dluţníků stále přibývá a na trhu se následkem toho objevují nové a nové společnosti, kterým zaručuje dostatek klientů mimo jiné i důsledek hospodářské krize z roku 2008 (Dluhy ). 17

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řešení dluhové pasti u klientů Občanské poradny v Novém Jičíně Alexandra Machová Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Vaculíková Olomouc 2015 Prohlášení:

Více

PROBLEMATIKA DLUHŮ DEBT ISSUES

PROBLEMATIKA DLUHŮ DEBT ISSUES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS.

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS. Sociální a psychologické aspekty insolvence Bc. Lenka Vávrová, DiS. Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o sociálních a psychologických aspektech insolvence. V teoretické části jsem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Bakalářská práce Vendula

Více

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10 Obsah Úvod... 8 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10 1.1 Armáda spásy ČR... 10 1.2 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela... 12 1.2.1 Nízkoprahové denní centrum... 13 1.2.2 Noclehárna... 14 1.2.3 Azylový

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Milana Kretschmerová Olomouc 2015 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Specifikace dluhové problematiky cílové

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Zadluženost a exekuce u osob v sociálně nepříznivých situacích. Jitka Šindelová Klimtová

Zadluženost a exekuce u osob v sociálně nepříznivých situacích. Jitka Šindelová Klimtová Zadluženost a exekuce u osob v sociálně nepříznivých situacích Jitka Šindelová Klimtová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá exekucemi dávek a exekučním postiţením majetku

Více

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi Bc. Vendula Zemčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Finančně gramotný člověk si umí sestavit rozpočet domácnosti, nezadluží se tak, aby

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Michaela Králová V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZADLUŽOVÁNÍ JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Šárka Procházková Sociální politika a sociální práce, obor: Sociální práce Vedoucí

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY TITULNÍ STRANA PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY Obor Veřejná správa Katedra národního hospodářství Bakalářská práce LEGITIMITA NEBANKOVNÍCH ÚVĚRŮ Jaromír Šimek 2009 ZADÁNÍ VEDOUCÍHO PRÁCE Zadání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dítě v azylovém domě Téma práce: Dítě v azylovém domě Markéta Sedláčková Vedoucí práce: Mgr. Monika Vymazalová Olomouc 2013 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni Pavla Faboková

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS.

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS. Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky Bc. Hana Sklářová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám otázkou zadluženosti českých domácností.

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více