CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Způsoby práce se zadluţeným klientem Téma práce: Způsoby práce se zadluţeným klientem Miloslava Mazáková Vedoucí práce: Mgr. Adéla Adámková Olomouc 2015

2 Prohlašuji, že jsem svou absolventskou práci na téma Způsoby práce se zadluženým klientem vypracovala samostatně a že jsem všechny použité zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne. Podpis

3 Poděkování Děkuji mé vedoucí absolventské práce Mgr. Adéle Adámkové za čas, který mi věnovala, její trpělivost, povzbuzení, pomoc a cenné rady, jeţ mi poskytovala v průběhu zpracování.

4 OBSAH ÚVOD Vymezení základních pojmů Dluh Dluţník Věřitel Zadluţenost Předluţenost Finanční gramotnost Ohroţené skupiny Příčiny zadluţenosti Příčiny zadluţenosti Nejčastější půjčky Období, kdy dluţník přestává splácet Neschopnost splácet Finanční instituce Důsledky zadluţenosti a vznik nepříznivé sociální situace Důsledky nesplácení Sociálně-ekonomický dopad Psychologický a zdravotní dopad Sociální vyloučení a nepříznivá sociální situace Typy zadluţených domácnosti Moţné způsoby řešení situace Moţné způsoby řešení situace Poradenství právní Poradenství sociální Konkrétní metody práce se zadluţeným klientem... 30

5 8.1 Sociální práce a sociální pracovník Sociální práce se zadluţeným klientem ZÁVĚR Zdroje... 40

6

7 ÚVOD Absolventská práce Způsoby práce se zadluţeným klientem pojednává o tématu problematiky zadluţenosti klientů a moţnostmi práce s nimi v kontextu sociálního a dluhové poradenství. Motivací pro toto téma jsem měla několik a všechny vycházely ze zkušeností z mých přednášek a z odborných praxí během mého studia na VOŠs CARITAS. Ve druhém ročníku v roce 2014 jsem se v Nízkoprahovém centru SCHOD v Uničově blíţe seznámila s projektem Dluhy nejsou samozřejmost, který vede paní Bc. Dana Vrzalíková. O projekt byl a stále je velký zájem ze strany klientů i samotných obyvatel města Uničova a blízkého okolí. Uvědomila jsem si tehdy aktuálnost a i po tolika letech stále novost problematiky zadluţenosti v sociální práci v České republice. Problematika byla dlouhou dobu doménou jiných oborů neţ sociálních, ale s narůstajícím velkým počtem zadluţených klientů v jakémkoliv zařízení, se toto téma promítlo i do sociální sféry. Mezi sociálními pracovníky neustále panuje určitá opatrnost aţ strach pramenící z neznalostí pojmů a ze špatné orientace ve finančních otázkách svých klientů. Tuto opatrnost a strach navíc podporuje nedostatek odborných publikací, malý počet zpracovaných příruček a postupů při práci se zadluţeným klientem, coţ bude i mým limitem při psaní této práce. Budu muset vycházet z aktuálně platné legislativy a často zřejmě i ze závěrečných prací mých předchozích kolegů. Důleţitým zdrojem pro mě budou publikace Oldřicha Matouška, Pavla Navrátila, Jaro Křivohlavého a dalších. Ze zákonů bude nejčastěji vyuţíván zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Z metodik dluhových poraden mi budou neocenitelným přínosem dluhové metodiky Člověka v tísni a občanského sdruţení SPES. Absolventská práce je neempirického charakteru. Zvolila jsem metodu kompilace z důvodů velkého mnoţství informací, které bylo potřebné zahrnout do práce z důvodu obsáhlosti tak rozsáhlého souboru informací spadajících pod téma mé závěrečné práce. Cílem mé absolventské práce je nastínění možných způsobů práce se zadluženým klientem v různých situacích. Dnešní společnost je společností, která se dá charakterizovat jako doba dluhová. Stále méně lidí je schopno si našetřit peníze bokem pro případ nějakého nenadálého výdaje. Rovněţ v otázkách bytové situace je mnoho lidí odkázáno na hypotéky, protoţe 4

8 nemají finanční prostředky a tudíţ nejsou schopni zaplatit naráz velké obnosy peněz určené na zabezpečení bydlení. Naše doba je rovněţ dobou změněného smýšlení lidí. Potřeba uspokojit svoji potřebu nebo potěšení hned teď bez toho, ţe bychom si na danou potřebu našetřili, je alarmující. Společnosti nabízející své finanční sluţby jsou na kaţdém rohu a o své potencionální zákazníky se doslova perou a soutěţí o jeho pozornost převáţně skrze reklamu a média. Cílem reklamy bývá nabídnout lidem způsob řešení jejich problému. To, ţe jsou i jiné alternativy, se ale často obyčejný člověk nedozví. Půjčky se tedy v průběhu času staly nedílnou součástí našeho ţivota. Proces celé zadluţenosti je pozvolným procesem. Existují sice výjimky, kdy se díky nečekaným okolnostem (například způsobení autonehody) stanete hned dluţníkem, který nese finanční zodpovědnost. Spouštěčem dluhových problémů bývá převáţně nějaká krizová situace. Ústředním motivem je ztráta ztráta zaměstnání, ztráta partnera, ztráta ţivitele rodiny, smrt někoho blízkého Psychické proţívání velice ovlivňuje řešení dané situace. Nejprve člověk zmobilizuje své vlastní zdroje, aby tíţivou finanční situaci překlenul. Chvíli to nějak zvládá, pak si ale začne půjčovat od rodiny nebo od svých blízkých. Nějakou dobu to člověk zvládá z vlastních zdrojů a zdrojů svého okolí. Potom ale sáhne po nabídce finančních produktů bankovních či nebankovních subjektů. V tomto okamţiku je velice důleţitá stránka psychického proţívání. Pokud je jedinec neustále v psychické krizi, má problémy zvládat svoji situaci a dostat se z ní. Hlavní moţností řešení této situace je totiţ navýšení příjmů skrze zaměstnání. Pokud je člověk ale v psychické nepohodě, zaměstnání si neudrţí. Do dluhů zabředává stále více a více. Koloběh dluhů a dluhová spirála jsou častým zlomovým bodem, kdy zadluţený člověk vyhledá expertní pomoc právníků. Potom začne hledat formy bezplatné pomoci sociálních sluţeb. V tuto chvíli přichází člověk k sociálnímu pracovníkovi. Posloupnost celé absolventské práce a řazení kapitol odpovídá tomuto chronologickému vývoji situace zadluţeného člověka. Nejprve na začátku v první kapitole vymezím význam základních pojmů souvisejících s tématem. V druhé kapitole se budu zabývat ohroţenými skupinami. V další se budu ptát na nejčastější důvody zadluţování se. Zodpovím zde otázky typu proč? a na co si půjčují?. Důleţitou kapitolou je čtvrtá kapitola, která popisuje situaci, kdy uţ člověk nezvládá splácet a ze zadluţení se stává předluţení. Zde popíšu typy finančních subjektů, od kterých si zadluţení lidé půjčují. 5

9 Pátá kapitola nazvaná důsledky zadluţenosti a vnik nepříznivá sociální situace bude pojednávat o sociálních, finančních a psychických následcích, po kterých teprve se zadluţený člověk dostává do nepříznivé sociální situace. Jelikoţ sociální pracovník není vyškolený finanční poradce a s právním poradenstvím klientů často pomáhají právníci docházející do organizace, nebudu se proto dopodrobna zabývat popisováním institutů jako je např. exekuce. Zaměřím se na sociální, finanční a psychické stránky ţivota zadluţeného člověka a zvládání nepříznivé sociální situace, protoţe toto je způsob práce se zadluţeným klientem, který zvládne kaţdý kompetentní sociální pracovník. V šesté kapitole popíši typy zadluţených domácností, které popsala dluhová poradna SPES na základě vlastních zkušeností z praxe. Následující kapitola moţné způsoby řešení pojednává o moţnostech, které se zadluţenému člověku naskytují. Budu zde mluvit o poradenství, ve stručnosti moţné řešení dluhové situace z pohledu právního poradenství; o finanční gramotnosti atd. Poslední osmá kapitola je z pohledu celé absolventské práce nejdůleţitější. Zde popíši konkrétní metody a techniky ze sociální práce vhodné při práci se zadluţeným klientem. 6

10 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Na začátku celé práce v první kapitole pro správnější pochopení tématu si dovolím vymezit pár terminologických pojmů, které se pojí s tématem zadluţenosti. V našem prostředí jsou pojmy jako dluh, dluţník, věřitel atd. všeobecně známé, nikdo ale nezná přesné vymezení těchto pojmů. Některé pojmy se dokonce lidem překrývají jako například pojmy zadluţenost a předluţenost. 1.1 Dluh V dnešní době je pojem dluh velice aktuálně pouţívaným pojmem. Dluhem v dnešním slova smyslu můţe být půjčka, ale i leasing nebo hypotéka. Samotné slovo v sobě nese negativní podtext, mnoho lidí si tedy nechce připouštět, ţe jsou zadluţení. Samotný dluh sám o sobě není problémem v případě, ţe je člověk jej splatit. Na samotný pojem slova dluh se dá dívat z více hledisek. Na dluh se můţeme podívat z hospodářského hlediska, kdy dluh je označen jako závazek způsobující pohledávku druhé protistrany. Vlček definuje dluh jako závazek, podle něhož je jedna osoba druhé povinna něco plnit. Podle něj je to jakýkoliv závazek k peněţnímu plnění. Dluţník a věřitel se předem domluví na společně daných podmínkách, podle kterých je dluţník povinen dluţnou částku neboli závazek vrátit. (Vlček 1992: 45) Dluh neboli závazek byl donedávna právně vymezen obchodním zákoníkem a dnes jiţ zrušeným zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Po zavedení nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 se právní vymezení dluhu upravilo nově zde říká, ţe věřitel má ze závazku vůči dlužníkovi právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit Závazek vzniká uzavřením smlouvy, nebo jinou právní skutečností, která ale musí být způsobilá podle právního řádu (Nový občanský zákoník ). V případě smluv se jedná nejčastěji o kupní nebo úvěrové smlouvy. Jiné právní skutečnosti mohou znamenat například soudní rozhodnutí vydané za účelem zaplacení pokuty, penalizačních poplatků, náhrady škody (Vlček 1992: 211). Závazek můţe vzniknout i protiprávním činem (Nový občanský zákoník ). 7

11 1.2 Dluţník Dluţník je jakýkoliv subjekt, který má závazky peněţitého plnění. Nemusí jít nutně o osobu, která má problémy dostát svým závazkům a daný dluh splatit. Všeobecně platí, ţe dluţníkem je osoba, která má povinnost zaplatit nebo uhradit svůj dluh (Vybíhal 2011). 1.3 Věřitel Věřitel je osoba, která má právo na plnění určitého dluhu, který vůči němu má dluţník (Vybíhal 2011: 389). Věřitelem se v dnešní době můţou stát jak bankovní, nebankovní subjekty, tak i fyzické osoby (například ţena, která po svém partnerovi vymáhá výţivné pro své dítě). Věřitel se často po neúspěšném snaţení domoci se své pohledávky na samotném dluţníkovi obrací na subjekty třetích stran, kterým tuto pohledávku cele nebo částečně podstoupí (Nový občanský zákoník ). V praxi to znamená příchod vymahačské agentury, která pohledávku převezme za určitou částku a následně ji po dluţníkovi sama vymáhá. 1.4 Zadluţenost Dnešní dobu můţeme označit jako dobu ţití na dluh. Mít dluh (například skrze leasing na auto, nebo skrze hypotéku) a tím pádem být zadluţený, je normálním fenoménem naší společnosti. Stále méně lidí šetří. Je to dáno více důvody, jednak nemoţností šetřit a ukládat finanční prostředky jako rezervu do nepříznivějších časů (například nízký příjem a následně ztráta zaměstnání) a potom neschopností šetřit, která je dána výchovou, zvyklostmi, nedostatečnou disciplínou (půjčky na věci, které nepotřebujeme). (Smrčka 2010). Zvýšená zadluţenost je celkově zapříčiněná převáţně změnou smýšlení lidí a finančních subjektů, které nabízejí své sluţby snad na kaţdém kroku. Trend naší společnosti uţívat si hned teď bez čekání je důvodem, proč mnoho lidí si pořizuje bez rozmýšlení a zváţení rizik věci, které by si pár let nazpět nikdy z důvodu vysoké ceny nepořídil (Smrčka 2010). Kupujeme zboží, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme (Smrčka 2010: 401) 8

12 Zadluţeností je míněn stav, kdy má subjekt (fyzická osoba, právnická osoba ) jednoho nebo více věřitelů, ke kterým má povinnost dluţnou částku splatit. Je nutné ale rozlišit, do které míry je zadluţenost vhodná a kdy uţ ne. Smrček dělí zadluţenost lidí do dvou skupin. První skupinou jsou tzv. bezproblémoví dluţníci, ti splácí pravidelně, bez prodlev a bez větších problémů plní své závazky. Druhou skupinou jsou jiţ problémovější dluţníci, kteří z určitých důvodů nemohou dostát svým závazkům (Smrčka 2010: 401). Tato druhá varianta zadluţenosti je rizikovější, protoţe můţe přerůst do tzv. předluţenosti, která je neţádoucí jak z pohledu dluţníka, z pohledu věřitele i z pohledu státu. 1.5 Předluţenost Stav předluţenosti je nazýván jako stav, kdy dluţník není jiţ schopen dostát svým závazkům a jeho lhůty splatnosti jsou jiţ minimálně 30 dní po termínu (SPES). Předlužení je nesplnění platebních povinností dlužníka a spěje k jeho ekonomické a psychosociální destabilizaci. Je to dlouhodobě trvající proces, který prochází určitým vývojem a spěje k soukromému bankrotu. O předlužení nehovoříme jen tehdy, kdy po odečtení pevných životních nákladů nestačí již zbylá část měsíčního příjmu na placení splátek, nýbrž přináší s sebou i masivní sociální a psychické důsledky. (SPES 2007: 4) Další definici stavu předluţenosti přináší insolvenční zákon. Ten definuje předluţení jako stav, kdy má dluţník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. (Insolvenční zákon 3) Ohroţení předluţeností jsou převáţně sociálně znevýhodněné osoby nebo celé skupiny, kdy tento stav můţe být jednou z mnoha příčin sociálního vyloučení daného jedince nebo skupiny z majoritní společnosti. Pro společnost je tedy předluţenost a díky ní vznikající sociální vyloučení velice negativním jevem, protoţe s sebou nesou velká sociální rizika, na která není společnost schopná adekvátně a rychle zareagovat. Tento problém má v sobě jak sociální, tak i ekonomický aspekt, protoţe díky předluţenosti se dluţník dostává do dluhové spirály a není schopen sám svými silami situaci vyřešit. Neschopnost nalézt zaměstnání a navýšit si tak své příjmy znamená pro dluţníka začarovaný kruh, ke kterému se přidruţují další problémy (např. sociálně patologické 9

13 jevy ). Dluţník se následně stává příjemcem sociálních dávek, čímţ se pro stát i pro společnost stává neperspektivním. (Vybíhal 2011: 55-56) 1.6 Finanční gramotnost Finanční gramotnost v sobě nese preventivní charakter ochrany před problematikou zadluţenosti. I proto jí Česká republika věnuje v posledních téměř deseti letech větší pole působnosti. V roce 2006 vznikla meziresortní Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, kterou tvoří zástupci Ministerstva financí, České národní banky, Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a profesních a spotřebitelských sdruţení. Tato skupina spadající pod resort, definovala finanční gramotnost. Národní strategie finančního vzdělávání, která byla vydána o tři roky později, se stala ústředním dokumentem pro finanční vzdělávání v České republice. Přináší nám ucelený a zároveň systematický přístup k p Ministerstva financí vypracovala v roce 2010 tzv. Národní strategii finančního vzdělávání. Zde je finanční gramotnost definována takto: Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. (Národní strategie ) 10

14 2 OHROŢENÉ SKUPINY V této kapitole se budu věnovat popisu lidí, kteří na základě nějakých předem určených faktorů spadají do rizikové skupiny. Lidé, kteří se dostanou do dluhové situace, se většinou nijak neliší od zbytku obyvatel naší republiky. Jedná se o obyčejné občany, u kterých na první pohled nepoznáte, ţe jsou zadluţení. Ţijí svůj ţivot převáţně bez problémů a mnoho z nich i bez pomyšlení na to, ţe by mohly přijít horší časy, kdy se jim uţ nebude dařit. Tyto krizové situace přichází většinou nečekaně, nebo zdlouhavě a plíţivě. Zadluţeným člověkem se můţe stát kdokoliv, stačí si vzít třeba hypotéku, nebo si koupit auto na leasing. Stačí potom, aby přišla nějaká krizová situace spojená se ztrátou, kterou nebude schopen člověk unést. Ohroţený moţností zadluţit se teď nebo někdy v budoucnosti je tedy kaţdý člověk. Bude ale záleţet na jeho individuálních schopnostech a moţnostech se s danou situací vypořádat. Přesto existuje pár faktorů, které mohou hrát výraznou roli v případě budoucího zadluţení. Osobní faktory kaţdého člověka ho mohou předurčovat k tomu, ţe bude více neţ ostatní lidé ve společnosti ohroţen nebezpečím zadluţení. Faktorů je nepřeberné mnoţství, přesto se dají rozdělit na ty, které můţeme ovlivnit a na ty, které ne. První skupinu tvoří osobní predispozice, které si přinášíme ze své rodiny a ze svého okolí; cizí zavinění (např. dluhy ze společného jmění manţelů, dluhy v dědictví ) a situace, které jsou zapříčiněné dalšími faktory jako ztráta zaměstnání, nevydařené podnikání. U osobních predispozic mám na mysli třeba narození do nízkopříjmové rodiny, do prostředí majoritou označovaném jako vyloučená lokalita, genetické predispozice v podobě niţšího intelektu, zdravotního omezení a spousty dalších. Jedinec tedy tyto predispozice získává narozením, nebo během svého ţivota a často je nelze ovlivnit. Druhou skupinou jsou lidé, kteří se vlastním rozhodnutím dostali do dluhů, přestoţe znali na začátku rizika, ale nepředpokládali, ţe k nim dojde (například půjčky na blbosti : na dovolenou, zbytečné věci ) (Vybíhal 2011). Rusnáková spatřuje společné rysy ohroţených skupin v několika faktorech. Zde patří nízké vzdělání, nedostatečná sociální opora, spojení zadluţenosti s dalšími problémy (špatná bytová situace, psychické poruchy, fyzický handicap atd.) a tzv. pštrosí efekt. 11

15 Tímto pojmem označuje autorka chování lidí, kdy řešení svého problému odkládají aţ do doby, kdy jim vše jiţ přeroste přes hlavu a oni si jiţ nejsou schopni sami pomoci (Rusnáková, 2009). Mareš na základě spojení všech faktorů vymezil několik rizikových skupin (Mareš 1999; 2002): Ţeny tlak společnosti na nutnost sladit povinnosti plynoucí ze zaměstnání s péčí a se zabezpečením rodiny je pro mnohé ţeny velice náročné např. v situaci, kdy narůstá velký počet matek samoţivitelek, ztráta partnera (Keller 2011: 48) Etnické menšiny Zdravotně handicapovaní Mladí lidé a absolventi Lidé v předdůchodovém věku (Mareš 1999; 2002) Vybíhal zase identifikoval skupin více (Vybíhal 2011:52): dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci etnických menšin, osoby se zdravotním postižením, osoby předlužené, migranti, osoby s nízkou kvalifikací, osoby s různými druhy závislostí, osoby, pro které se stal život na sociálních dávkách běžným životním stylem, osoby, které žijí ve znevýhodněných oblastech s vysokou nezaměstnaností, děti, které žijí v ohrožených rodinách (Vybíhal 2011:52) chudých, nefunkčních, mnohopočetných, s nezaměstnanými rodiči, a v rodinách, kde dochází k násilí 12

16 3 PŘÍČINY ZADLUŢENOSTI 3.1 Příčiny zadluţenosti V předchozích kapitolách jsem se zmínila, ţe nejčastější příčinou půjčování peněz a zadluţování se je krizová situace v podobě jakékoliv ztráty, kvůli které se člověk dostane do tíţivé finanční situace. Krizová situace a ztráta můţe být negativního, ale i pozitivního charakteru. Například Vybíhal uvádí jako jednu z moţných situací narození dítěte. Událost jakkoliv pro rodiče radostná můţe znamenat velké finanční zatíţení z důvodu péče o dítě a ztráta zde můţe být vyjádřená jako ztráta jistot pramenících ze zaměstnání a z vyššího výdělku jednoho z rodičů (Vybíhal 2011: 28-29). Sníţení příjmu rodiny a navýšení nákladů spojených se zabezpečením rodiny je jedním z mnoha faktorů zvyšování počtu zadluţených mladých rodin (Inspirovalo nás i zahraničí ). Mezi negativní ztráty řadí Vybíhal ztrátu zaměstnání; ztrátu partnera v podobě rozvodu nebo rozchodu; nehodu a její následky; nemoc. Z těch těţších ztrát zde mluví o ztrátě v podobě úmrtí ţivotního partnera, rodiče, dítěte nebo kohokoliv osobně významného pro člověka. (Vybíhal 2011: 28-29). Besedová dále k příčinám zadluţován řadí sníţení příjmu; závazky osoby blízké, která nás zadluţí; situaci, kdy člověk někomu dělá ručitele; mimořádné výdaje spojené s chodem domácnosti; úvěry na bydlení; spotřebitelské úvěry; neplacení nájmu a energií souvisejících s provozem bydlení; neplacení poplatků daných zákonem (televize, stavba domu ); neplacení místních poplatků typu stočné, odpady atd.; uloţené pokuty za přestupky (Besedová 2014: 8). Ztráta zaměstnání a neschopnost navýšit své příjmy jsou další velkou příčinou zadluţenosti. Být finančně nezávislý v dnešní době v sobě nese schopnost zajištění rodiny, zabezpečení bydlení, moţnost seberealizace a sebevývoje rozvíjením svých zájmů a koníčků a v neposlední řadě i určitý sociální status, ke kterému se váţe i vlastní sebepojetí a sebeúcta. Ztráta zaměstnání a s tím souvisejících veškerých jistot spojených s předešlým způsobem ţivota znamenají velice významný zásah do ţivota jedince. Ztráta ovlivní také jeho nejbliţší rodinu, ve které se časem mohou díky nastalé situaci narušovat vnitřní vztahy a vzájemná komunikace. Pokud se ke změně vlastního sebepojetí kvůli 13

17 statusu nezaměstnaného a nemoţnosti dostát role ţivitele rodiny přidruţí ještě ztráta podpory ze strany rodiny, psychické zvládání jedince můţe být narušené a rizika plynoucí z moţného zadluţení či dokonce předluţení jsou velice vysoká (Mareš 2002). Keller ve vymezování nových sociálních rizik říká, ţe v naší společnosti má nezaměstnanost a tzv. pracující chudoba jiţ jinou podobu neţ dříve. Pracující chudoba znamená, ţe člověk je zaměstnaný, chodí do práce ale příjem, který za ni dostane, je tak nízký, ţe se kvůli němu dotyčný člověk a jeho rodina dostává pod hranici chudoby. Další změnou je dle něj i fakt, ţe míra vzdělání uţ nehraje velkou roli při posuzování toho, kdo je ohroţen nezaměstnaností. Kvalifikovaný a vzdělaný člověk nemůţe často sehnat práci, přestoţe má ukončené vysokoškolské vzdělání (Keller 2011: 40) Mezi další moţné příčiny zadluţení řadíme situace, kdy nás zadluţí osoba blízká nebo cizí. Oběťmi dluhů jsou osoby, které je primárně a vědomě nezpůsobily. Dluhové poradny jsou plné klientů, kteří díky společnému jmění manţelů a kvůli zadluţenosti druhého partnera upadly do tíţivé sociální situace. Malý přehled nebo často i nulová informovanost o finanční situaci manţela/manţelky jsou v případě zadluţení druhého partnera častou příčinou velkého trápení a prolitých slz. Mnoho rodin řeší také případy společného zadluţení se díky jednomu členu své rodiny, který má stejné trvalé bydliště jako oni. V případě přidruţení se sociálně patologických jevů k problému zadluţenosti, je cesta ven z krizové situace velice těţká (Kotáb a Kopřivová 2009). K dalším příčinám se řadí i zadluţování se vlastní hloupostí; půjčky na věci, které nepotřebujeme jen proto, abychom dokázali svůj sociální status nebo si jen dopřáli okamţik dočasného uspokojení našich tuţeb; celospolečenské důvody; neřešení situace a neplacení základních poplatků a mnoho jiných důvodů (SPES 2007: 4-5) 3.2 Nejčastější půjčky Podle průzkumu online banky Zuno v roce 2013 si nejčastěji půjčují mladí lidé do třiceti let. Nejvíce lidí si sjednává spotřebitelský úvěr na koupi auta, potom na zařízení bytu a koupi nábytku a na třetím místě je nejoblíbenější nemodernější technika (Průzkum: Češi si nejčastěji ). Lidé si dále půjčují na: zajištění bydlení; zajištění základních potřeb (jídlo, ošacení ); zajištění věcí udrţující standardní ţivotní styl (oblečení, doplňky, technické vymoţenosti ); splacení jedné půjčky druhou půjčkou (Ţít zcela bez dluhů ). 14

18 4 OBDOBÍ, KDY DLUŢNÍK PŘESTÁVÁ SPLÁCET V této kapitole popíšu situaci, kdy člověk jiţ není schopen dostát svým závazkům, na kterou navazují přístupy dluţníka k nastalé situaci a jeho moţnosti navýšení svých příjmů u finančních institucí. V ţivotě kaţdého člověka mohou nastat tíţivé ţivotní a finanční situace. To, jak se s nimi vypořádá, záleţí na více faktorech např. zdali má sociální a finanční oporu ve svých blízkých, zkušenosti; aktuální psychické proţívání, schopnost adaptace na novou situaci (Paulík 2010: 133). V této kapitole budu nejvíce vyuţívat zkušeností popsaných v metodikách dvou neziskových organizací zabývající se dluhovým poradenství: občanského sdruţení SPES a Člověka v tísni. 4.1 Neschopnost splácet Období, kdy dluţník uţ není schopen dostát svým závazkům, předchází dlouhé období pravidelného placení bez větších problémů. Toto deklaruje i kasuistika autentické výpovědi člověka, který se díky svému zadluţení dostal na dva roky do vězení, který ve své metodice uveřejnil Člověk v tísni (Člověk v tísni 2007: 50). Tento popis přechodu od pouhé, relativně neškodné zadluţenosti aţ k negativnímu předluţení, charakterizuje téměř většinu dluţníků a období narůstající platební neschopnosti. Muţ dluţník popisuje celý proces od prvních dnů, kdy začal řešit svoji problematickou finanční situaci. Splácení počátku probíhalo bez problémů do okamţiku, kdy kvůli nečekaným výdajům v domácnosti nebyl schopen zaplatit měsíční splátku. V přesvědčení, ţe se nic neděje a ţe můţe splátku poslat příští měsíc, svoji situaci neřešil. Příští měsíc byla jeho finanční situace stejná. Postupně začaly chodit první upomínky, na které nereagoval v přesvědčování sebe sama, ţe se situace sama vyřeší v blízké budoucnosti. Aţ po několika upomínkách a dopisech si připustil váţnost situace. Finanční prostředky z vlastních zdrojů jiţ neměl, proto se obrátil na finanční subjekty a sjednal si půjčku, kterou splatil tu první. Finanční obnos na splacení druhé půjčky uţ ale nesehnal a věřitelům postupně docházela trpělivost. Dalším krokem muţe bylo obrácení se na nebankovní subjekty (Člověk v tísni 2007: 50-53) 15

19 Podle Běhálkové a kol. je zadluţenost do jisté míry v pořádku a je normálním jevem ve společnosti. Problém ale nastane v okamţiku, kdy domácnost jiţ není schopna své finanční závazky plnit. Ze zadluţení se stává předluţení (2010). Toto předluţení je velice neţádoucí, protoţe nemoţnost splácet své závazky ze svého měsíčního příjmu po té, co jsou odečteny základní běţné výdaji denní spotřeby, znamená pro mnohé jedince a domácnosti období vymáhání nesplaceného dluhu věřiteli (Klínský a kol. 2011). Tato doba je charakteristická i tzv. půjčkami na půjčku, které slouţí jako neúspěšné snahy překlenout krizovou situaci (Syrový 2011: 17). Přístup, s jakým se postaví jedinec či domácnost k nastalému problému, závisí na individuálních osobních faktorech; na nastavených ţivotních hodnotách; na naučeném systému řešení problémů a na tom, jaký význam přikládá jedinec nastalé situaci. Dluţník můţe zvolit následující přístupy otázce řešení problémového zadluţení či předluţenosti: Pasivní dluţník neřeší situaci, nechává všemu volný průběh a doufá, ţe se situace vyřeší sama (Plamínek 1994: 18-21) Aktivní dluţník převezme zodpovědnost za vzniklou situaci a začne situaci řešit pomocí zapojení zdrojů svých, nebo svého okolí nebo pomocí vyjednávání, dohod a kompromisů (Armstrong 1999) 4.2 Finanční instituce Široké spektrum finančních produktů nabízejí různé druhy finančních institucí. Nejčastěji vyuţívané mezi dluţníky jsou půjčky a úvěry, které poskytují bankovní či nebankovní subjekty. Bankovní společnosti jsou pro jedince více přijatelné a serióznější díky své silnější pozici na trhu a určitému dohledu a kontrole České národní banky (Ondřej a kol. 2013). Zadlužení u bankovních institucí je mně rizikové, neboť banky mají přísná pravidla a podléhají dohledu České národní banky. Zpravidla mívají výhodnější podmínky, za kterých úvěr poskytují. Rostoucí zadlužení u bankovních institucí oproti nebankovním institucím souvisí také s tím, že většina lidí má bankovní účet, a pokud si chtějí půjčit, obrátí se na banku, kterou již znají. Banky také samy aktivně klientům nabízí kreditní karty, kontokorenty či úvěry a někteří klienti si na základě takové nabídky úvěr vezmou, ačkoliv ho nutně nepotřebují (Besedová in Mahdalová Zadluţenost se přesunula ) 16

20 Člověk v tísni vymezil tři základní skupiny finančních institucí a jejich nabídku finančních produktů na: bankovní společnosti, nebankovní společnosti a na rychlé půjčky poskytované rovněţ nebankovními společnostmi (2013: 49). Toto rozdělení ale nepokrývá veškeré další subjekty, které vydělávají na zadluţenosti a předluţenosti. Zde můţeme zahrnout např. rádoby oddlužovací agentury, které sice slibují oddlužení, avšak v konečném důsledku dlužníkovu situaci ještě zhorší. (Dluhy ) Bankovní společnosti Bankovní společnosti jsou na trhu mnohem delší dobu. Díky tomu jsou povaţovány za serióznější, díky čemuţ se na ně obrací více lidí. Podle údajů společnosti M. B. A. Finance se s rostoucím věkem mění skladba zadluţených klientů. Převáţnou částí neplatičů u bankovních institucí jsou lidé věku do 30 let, kdeţto senioři zase dluţí nejčastěji u nebankovních společností (Senioři nejčastěji dluţí ). To znamená, ţe cílovou skupinou bankovních společností jsou tzv. nerizikoví klienti. Jedná se o ty fyzické či právnické osoby, které prokáţou svoji tzv. bonitu (důvěryhodnost). Tím se myslí převáţně předpoklad schopnosti bezproblémového splácení díky stabilnímu zaměstnání a to většinou mladí lidé splní lépe neţ lidé staršího věku (Člověk v tísni 2013: 49). Posouzení ţadatele o úvěr či půjčku a samotné ţádosti, trvá jistou velice proměnlivou dobu. U bankovních objektů se doba posouzení ţádosti odvíjí od nastavených bankovních směrnic (Člověk v tísni 2007). Výhodou bankovních společností je relativně nízký úrok na jistině dluhu; nízké smluvní pokuty; větší transparentnost smluv a v nich napsaných podmínek; výše celkové RPSN se pohybuje do cca 20% dané jistiny; rozhodčí doloţka většinou není obsaţena ve smlouvě. Nevýhodou ale je nutnost prokázat svoji důvěryhodnost a pak i fakt, ţe určitou dobu bude trvat, neţ budeme mít fyzicky k půjčeným penězům přístup. Příklady nebankovních společností: Česká spořitelna, KB, GE Money Bank Nebankovní společnosti Finanční společnosti, které nespadají pod dohled ČNB, se nazývají jako nebankovní společnosti. Dluţníků stále přibývá a na trhu se následkem toho objevují nové a nové společnosti, kterým zaručuje dostatek klientů mimo jiné i důsledek hospodářské krize z roku 2008 (Dluhy ). 17

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Způsoby práce se zadluţeným klientem Téma práce: Způsoby práce se zadluţeným klientem Miloslava Mazáková Vedoucí práce: Mgr. Adéla Adámková

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Vyhněte se dluhové pasti

Vyhněte se dluhové pasti Vyhněte se dluhové pasti Finanční gramotnost v praxi Praha, 10/5/2012 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna Obsah Co je dluhová past a jak se do ní lze dostat» Vznik dluhové pasti» Možnosti zlepšení

Více

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 ZPRÁVA z kulatých stolů diskusních fór k otázkám předlužení pořádaných EAPN ČR, o. s. v EY 2010 Podle zkušeností nestátních neziskových organizací

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o.

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714.

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. Právo a daně Bankroty obcí Kdo pomůţe zadluţeným Ve Spojených státech existují obecní bankroty více neţ

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné!

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Konsolidace Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Petr Bobysud, Rozvoj obchodu ČS, zástupce ředitele úseku Roman Brychnáč, Aktivní produkty ČS, ředitel odboru Praha, 21.9. 2011 Hodnoty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru

Každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru TISKOVÁ ZPRÁVA Každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru Praha 16. června 2012 - Navigátor bezpečného úvěru ve spolupráci s agenturou GfK realizoval

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Sociální práce se zadluženým klientem

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Sociální práce se zadluženým klientem CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální práce se zadluženým klientem Téma práce: Sociální práce se zadluţeným klientem Kateřina Šilberská Vedoucí práce: Mgr. Miloslava

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro jednotlivce, a zdá se, že ani pro celé státy. V dnešní době prudce

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti Výukový program Ekonomická gramotnost verze pro děti OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené dětské

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více