Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy

2 Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská rada 3) Vzdělávací program školy 4) Údaje o organizaci školy 5) Údaje o personálním zabezpečení školy 6) Výsledky výchovy a vzdělávání 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 10) Údaje o hospodaření školy 11) Výkon státní správy 12) Individuální integrace 13) Školní vzdělávací program 14) Evaluace vzdělávacích výsledků školy 15) Prezentace školy na veřejnosti 16) Exkurze, besedy a akce pro žáky, zájmové útvary 17) Zapojení školy do soutěží 18) Spolupráce školy se subjekty 19) Rekonstrukce a opravy budovy školy 20) Zhodnocení a závěr 21) Obrazová příloha výroční zprávy Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 157, Svitávka Zřizovatel školy: Městys Svitávka Ředitel školy: Mgr. Aleš Antl Telefon, , , 1) Školská rada Složení: předseda Miroslava Bednářová, členové JUDr. Ivana Antlová, Mgr. Marie Grulichová, Miroslava Holasová, Ing. Hana Podloucká, Mgr. Stanislava Řehulová. 2) Vzdělávací program školy Název zvoleného Kód oboru Číslo jednací Ročník vzděl. programu Základní škola C/ / , ŠVP ZŠ Svitávka C/ , ) Údaje o organizaci školy Počet tříd a žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků 2

3 1.ročník ročník ročník ročník ročník stupeň celkem ročník ročník ročník ročník stupeň celkem 4 65 škola celkem Školní družina k Počet oddělení ŠD Počet zapsaných dětí 1 30 Školní jídelna k Počet stravovaných Žáci 1.stupně Žáci 2.stupně Zaměstnanci školy Počet Údaje o zápisu do 1. třídy Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu Celkem ) Údaje o personálním zabezpečení školy Vedení školy: Ředitel Zástupce ředitele Výchovný poradce Mgr. Aleš Antl Ing. Hana Podloucká Marcela Langrová Třídní učitelé: I.stupeň Třídní učitel II. stupeň Třídní učitel 1. Mgr. Iva Paráková 6. Andrea Němcová 2. Mgr.Miroslava Pořízková 7. RNDr. Ludmila Šebková 3. Marcela Langrová 8. Mgr. Jitka Sobotková 4. Mgr. Daniela Mašková 9. Mgr.Stanislava Řehulová 5. Mgr. Jana Koudelková Netřídní učitelé: Mgr. Jana Paráková,Mgr. Marcela Houdková Vychovatelka školní družiny: Jana Koumalová Ustanovení metodických orgánů školy: Název Úsekové metodické sdružení I.stupně Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a zdraví Umění a kultura Vedoucí Mgr. Jana Koudelková Mgr. Stanislava Řehulová RNDr. Ludmila Šebková Mgr. Marcela Houdková RNDr. Ludmila Šebková Mgr. Miroslava Pořízková Mgr. Daniela Mašková 3

4 Člověk a svět práce Provozní úsek: Účetní Vedoucí školní jídelny Školník Mgr. Jitka Sobotková Miroslava Bednářová Alena Kejíková Jaroslav Mihola Pedagogičtí pracovníci celkem: Učitelé Vychovatelé Fyzický počet 13 1 Odborná kvalifikace 10 1 Přepočtený počet 12,5 0,92 Provozní pracovníci celkem: Pracovníci školní jídelny Správní zaměstnanci Fyzický počet 3 5 Přepočtený počet 2,9 2,68 5) Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků ( k ): Ročník Počet žáků Prospělo s Prospěl Neprospěl Opakuje vyznamenáním Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu Hodnocení chování: 1.pololetí 2.pololetí Napomenutí třídního učitele 9 17 Důtka třídního učitele 11 5 Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování 0 0 Pochvala třídního učitele Absence žáků z výuky: Absence 1.pololetí 2.pololetí Omluvená celkem Neomluvená celkem 0 0 Omluvená na 1 žáka 31,9 60,5 Odchody žáků na střední školy: 4

5 Typ střední školy Přihlášení Přijatí 8 leté gymnázium leté gymnázium leté gymnázium 5 5 Ostatní maturitní obory Učební obory 3 3 Celkem ) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Realizované hlavní oblasti prevence: - aktivity pro žáky ve výuce ( Rv, Ov, Př, Tv, prvouka ) - tematické besedy - aktivity specifické primární prevence ( projekty, DVPP, lyžařský kurz, velikonoční jarmark ) - řešení problémů ve spolupráci s PPP Boskovice, Policie ČR, Odborem sociálně právní ochrany dětí - operativní spolupráce s třídními učiteli, okresním metodikem prevence, rodiči Sledované oblasti: - záškoláctví ( včasná spolupráce s rodiči ) - vandalismus ( důsledná kontrola a postihování žáků poškozujících vybavení školy ) - šikana ( řešení 2 případů v raném stadiu ) 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Hodnocení školy 1 Tělo Olomouc 2 Cizí jazyk na I.stupni 2 Početní cvičení 1 Seminář metodiků prevence 1 Konference AŠSK 1 Seminář ICT koordinátorů 1 Jazyková výchova ve VP 1 Seminář VP 1 Seminář zdravotnic 1 Čtení i psaní nás baví 2 Seminář výuky chemie 1 Hodnocení školy 1 Rytmy zimy 1 Projekty 2 KONEV 1 Výtvarné materiály 2 Konference EV 1 Ochrana zdraví(kouření) 1 Seminář Ch 1 Zdravé zuby 1 EVVO 1 Školská legislativa 1 Novela školského zákona 1 Profesní průprava ZŘŠ 1 Podpora rozvoje školy 1 Netradiční Vv 1 Činnostní učení 1 ŠVP 2 5

6 Hv na I.stupni 2 JOB 2 M na I.stupni 2 Prevence 1 Konference o M 1 Vlastní hodnocení školy 1 Celkem 44 8) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 provedla ČŠI na škole státní kontrolu. Předmětem inspekční činnosti bylo: - dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb Opatření ke zjištění kontroly: - přesná znění zápisů v třídních knihách - počet vyučovacích hodin v jednom sledu dle školského zákona - dodržování délky přestávek 9) Údaje o hospodaření školy Příjmy Kč Číslo Ukazatel Skutečnost 2008 řádku 1 Státní dotace (prostředky od ŠÚ odpovídá ř.3 výdajů) ,00 2 Dotace od obce provozní výdaje ( energie, mater., služby, aj.,) ,00 3 Poplatky od žáků, rodičů, zák. zástupců (ŠD ) ,00 4 Příjmy z hospodářské činnosti 66,40 5 Ostatní příjmy ,11 6 v tom: stravné (žáci + zaměstnanci) ,50 7 lyžařský kurz -žáci 16744,50 8 úroky z účtu 229,11 9 zúčtování Fondu FRM ,00 10 jiné výnosy ,00 12 PŘÍJMY CELKEM (součet ř.1 až 5) ,51 Výdaje Kč Číslo Ukazatel Skutečnost 2008 řádku 1 Investiční výdaje 0,00 2 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od ŠÚ) ,96 3 Neinvestiční výdaje z prostředků ŠÚ celkem ,00 4 V tom: prostředky na platy zaměstnanců ,00 5 prostředky na OPPP 5 000,00 6 odvody na SP + ZP ,00 7 FKSP ,00 8 ostatní neinvestiční výdaje ,00 6

7 9 V tom: učebnice, učeb. pomůcky, učeb. potřeby 1.třída ,40 10 plavecký výcvik ,00 11 ochranné pomůcky 4 000,00 12 vzdělávání ,60 13 VÝDAJE CELKEM (součet ř.1,2a3) ,96 Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,45 Kč, který vznikl z důvodu navýšení nákladů na energie. 10) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání podle O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i. 5 l 21 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2009/ ) Individuální integrace Typ postižení Počet žáků Vývojové poruchy učení 1 Vývojové poruchy chování 2 Celkem 3 12) Školní vzdělávací program V letošním roce pokračoval ŠVP na I. stupni v 1. a 2. ročníku, na II. stupni v 6. a 7. ročníku. Součástí výuky podle ŠVP jsou i průřezová témata. Kromě těchto témat tvoříme i vlastní projekty, byly to: Červená Karkulka Naši savci Kaštánci v 1. třídě Dopravní výchova Žili před námi, budou i po nás Máme rádi zvířata Strom života Zdravé zuby Velikonoční jarmark Branný den v režii 9. třídy Recyklohraní 13) Evaluace vzdělávacích výsledků školy V zájmu udržení vzdělávacích výsledků žáků se škola zúčastnila testování žáků 7.,8. a 9. třídy společnosti Scio a to v programu Komplexní evaluační analýza ( kvalita výuky ) a Mapa školy ( klima ve škole ). Z výsledků testování vychází dobré výsledky žáků v oborech český jazyk a matematika, rezervy máme ve výuce cizích jazyků. Nejlépe rodiče hodnotí práci třídního učitele, nabídku školy a přístup školy k žákům a rodičům, rezervy vidí rodiče v materiálním vybavení školy. 7

8 14) Prezentace školy na veřejnosti Vydávání školního zpravodaje pro účinnější a kompletnější informovanost rodičů a veřejnosti vydává škola 4x za školní rok vlastní zpravodaj, kde jsou uvedeny důležité informace o škole. Webové stránky školy ( ) Mimo příspěvky ve školním zpravodaji jsou školní akce prezentovány také v regionálním tisku (Týden u nás, Region press), ve zpravodaji obce a některé jsou zasílány do celostátního periodika Učitelské noviny. Vystoupení žáků školy Žáci naší školy se v uplynulém školním roce zúčastnili několika vystoupení, ze kterých jmenujeme: - vystoupení při slavnosti Dne matek - vánoční zdravice v DPS - účast na vystoupení dětského ochotnického divadla - vystoupení tanečního kroužku i za hranicemi obce 15) Exkurze, besedy a akce pro žáky, zájmové útvary Pro seznámení se s praxí a získání všeobecného přehledu jsme pro žáky v uplynulém školním roce uspořádali tyto akce: Tematické exkurze: DDM Boskovice, Dětské dopravní hřiště Blansko, okresní město, Galerie Domino Letovice, keramická dílna, Planetárium Brno, vánoční výzdoba, SOU Rajhrad, Farma Ch Cetkovice, Úřad práce Blansko, SOU Boskovice, Muzeum Boskovicka, Praha, jaderná elektrárna Dukovany, Technické muzeum, regionální exkurze (Malá vodní elektrárna,vkk, MD Let). Prezentace středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče Divadelní představení: divadlo Radost Brno,Tetiny Boskovice Výchovné koncerty: p. Kocurek historické hudební nástroje a nástroje přírodních národů Hudební pohádka - Blansko Přednášky: Indie Besedy: R.Kvapil patologické jevy Mgr.R.Ježková Mapování ve třídě Policie ČR Angličtina hrou prázdninový interaktivní kurz anglického jazyka Školní výlety jednotlivých tříd 8

9 Zájmové útvary Kroužky při ZŠ Svitávka Název Kroužku Počet kroužků Počet žáků Zájmová M 1 18 Základy ICT 1 15 Zdravotnický 1 12 Taneční 3 20 Šachy 1 9 Sportovní hry 1 12 Dyslektický 2 9 Zájmový ČJ 1 18 Angličtina hrou 1 9 Španělský jazyk 1 5 Pohybové hry 1 23 Rybářský 1 12 Pěvecký sbor 1 9 Zájmové kroužky organizované ve spolupráci s DDM Letovice: Keramika 12 žáků Sebeobrana 10 žáků Florbal 14 žáků Angličtina hrou 6 žáků Taneční kroužek ZUŠ Letovice: 3 oddělení 20 žáků Výsledky práce zájmových útvarů jsou prezentovány v okresních soutěžích a olympiádách a při přijímacích zkouškách na střední školy. Činnost zájmových útvarů je využívána k plnění cílů Minimálního preventivního programu. 16) Zapojení školy do soutěží Uplynulý školní rok byl ve znamení vynikajících sportovních výsledků a aktivit našich žáků. Žáci soutěžili jak ve školních kolech, tak v okrskových, okresních a krajských. Zúčastnili se těchto soutěží: Název Počet žáků Garant Stolní tenis 8 Okresní kolo Mgr. A. Antl Přespolní běh 10 Okresní, krajské kolo Mgr. J. Sobotková Šachy 4 Okresní kolo Mgr. L. Šebková Přehazovaná 18 Okresní, krajské kolo Mgr. J. Sobotková Vybíjená 15 Okresní, krajské kolo Mgr. M. Pořízková 9

10 ODM Velké 10 Okresní kolo Mgr. I. Paráková Opatovice Pohár rozhlasu 16 Okresní kolo Mgr. J. Sobotková Pohár krále Jiřího 15 Okresní kolo Mgr. M.Pořízková,Mgr. A.Antl Šikula Cup 115 Celostátní kolo Mgr. J. Sobotková, Mgr. M. Pořízková Skok vysoký 32 Školní kolo Mgr. M Pořízková,Mgr. A. Antl Mgr. J. Sobotková Preventan Cup 13 Okresní, krajské kolo Mgr. M. Pořízková Sportovní akce pro žáky: - kroužení obručí - soutěž ve šplhu - jízda na kolečkových bruslích - bruslení na zimním stadionu v Boskovicích, Blansku - bowling - plavecký výcvik - cyklistické soustředění LVK Dolní Morava 2009 Ve dnech od 2. do 6. února 2009 se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na Dolní Moravě. Pro jistější množství sněhu jsme v tomto školním roce využili lyžařského areálu na Dolní Moravě. Všichni účastníci kurzu zvládli výcvik na výbornou a zaslouží pochvalu za vzornou spolupráci. Olympiády: Na škole byla organizována školní kola a nejlepší žáci se zúčastnili soutěží okresního kola. Byly to: Olympiáda Bi Pythagoriáda Olympiáda Čj Olympiáda D Olympiáda Z Olympiáda F Klokan výtvarné soutěže 17) Spolupráce školy se subjekty ( školy, zájmová sdružení ) MŠ Svitávka návštěvy dětí v ZŠ a obráceně (Mikulášská nadílka), společné koncerty, představení DDM Boskovice, Letovice účast našich žáků v zájmových útvarech (např. taneční obor, keramika) ZŠ Knínice u Boskovic sportovní soutěže, lyžařský výcvik SK Moravan Svitávka spolupráce při zajišťování turnajů v kopané Divadelní spolek Svitávka Sběr papíru ve spolupráci s obyvateli městyse Dále škola během roku spolupracovala s těmito institucemi: Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice, Blansko Sociální odbor při MÚ Boskovice Policie ČR Kromě výše jmenovaným subjektům děkujeme také za spolupráci sponzorům, kteří během školního roku pomohli zajistit akce pro děti: Úřadu městyse Svitávka Honebnímu společenstvu Svitávka Mysliveckému spolku Svitávka občanům Svitávky za podporu při sběru starého papíru 10

11 18) Rekonstrukce a opravy budovy školy Během školního roku se podařilo ve spolupráci s Úřadem městyse Svitávka zrealizovat tyto rekonstrukce a opravy budovy školy: vymalování dvou kmenových tříd vybavení 1. a 5. třídy výškově stavitelným nábytkem generální rekonstrukce žákovských šaten asanace suterénu rekonstrukce podlahy chodby ve II. patře Zhodnocení a závěr Školní rok 2008/2009 byl charakterizován především: - realizací školního vzdělávacího programu v 1.,2.,6.,7. ročníku - kontrolní činností ČŠI - celoroční sebeevaluační činností - přípravou žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy - každodenní náročnou vzdělávací a výchovnou činností zaměstnanců školy - pozitivním klimatem školy ( žák učitel rodič ) Výroční zpráva byla schválena dne Mgr. Aleš Antl podpis a razítko ředitele školy Školská rada: p. Miroslava Bednářová předsedkyně ŠR 11

12 Obrazová část výroční zprávy Naši žáci v Londýně 12

13 Krajské kolo přespolního běhu v Hodoníně. Lyžařský kurz Ski areál Sněžník na Dolní Moravě 13

14 Práce žáků na projektu Strom života Vyhlášení sportovců roku na Úřadu Městyse Pohár Krále Jiřího v Kunštátě 14

15 Oslava Dne dětí Dopravní výchova 15

16 Nový žákovský nábytek Zrekonstruované žákovské šatny 16

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2013/2014

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2013/2014 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2013/2014 Svitávka 29. srpna 2014 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2012/2013 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2012/2013 Marie Nevyhoštěná a Veronika Vališová, nejlepší mladí chemici ČR V Letovicích 17.9.2013 Vypracoval: Miloš Randula,

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Kolektiv pracovníků školy je již řadu let velmi stabilní V Letovicích 15. 9. 2014 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

V ý r o č n í z p r á v a Z Š D o l o p l a z y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 /1 4

V ý r o č n í z p r á v a Z Š D o l o p l a z y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 /1 4 Z Á K L A D N Í Š K O L A D O L O P L A Z Y, O K R E S O L O M O U C V ý r o č n í z p r á v a Z Š D o l o p l a z y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 /1 4 V Doloplazích dne 22. srpna 2014 Zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2012-2013 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více