Ú VODNÍSLOVO. Vá ž enípřá telé, sestry a bratři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú VODNÍSLOVO. Vá ž enípřá telé, sestry a bratři,"

Transkript

1 Ú VODNÍSLOVO Vá ž enípřá telé, sestry a bratři, Dostá vá te do rukou výroční zprá vu Diakonie Církve bratrské za rok Výroční zprá va je vždy ohlé dnutím za uplynulým rokem, kde se shrnuje, co a jak bylo realizová no. Věřím, ž e tato zprá va nebude pro Vá s jen nudnými fakty, ale i důvodem k vdě čnosti a radosti. Vezmě te ji i jako novou inspiraci k přemýšlení o diakonické prá ci nejen Diakonie Církve bratrské, ale i Vaší. Diakonie znamená v řecké m jazyce služ bu potřebným. Můž eme říci, ž e konkré tně je to péče o potřebné, postiž ené, chudé, nemocné a slabé. Kaž dý, kdo než ije sobecky jen pro sebe, musí přemýšlet, jak se do služ by potřebným můž e zapojit. Pomoc potřebným, zvlá ště v dnešním svě tě, kdy na prvním místě je ekonomická prosperita, je ně co, co má stá le vě tší význam. Vě řím, ž e i tím málem, co Diakonie CB dělá, zviditelňuje hodnoty, které mají věčný význam. Při ohlé dnutí zpě t si stá le více uvě domuji, ž e bez veliké ho nasazení zamě stnanců, a velmi často i jejich rodinných příslušníků, bez pomoci dobrovolníků a sponzorů by tato prá ce nebyla mož ná. Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem tuto naší prá ci podporujete a budeme velmi rá di, pokud ná s budete podporovat i nadá le. Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie Církve bratrské strana 1

2 ZÁKLADNÍÚ DAJE Diakonie Církve bratrské je nestá tní nezisková organizace s celostá tní působností, která poskytuje charitativní a sociá lní pomoc těm, kteří ji potřebují. Diakonie Církve bratrské je organizační jednotkou Církve bratrské, vznikla na zá kladě zá kona č. 308/1991 a je registrová na u Ministerstva kultury Č R. V jejím čele stojí sedmičlenná sprá vní rada, statutá rním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je sociá lní pomoc s křesťanským aspektem. Věříme, ž e péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součá stí ž ivota křesťana. Tato křesťanská služ ba diakonia je společně se zvě stová ním evangelia zá kladním poslá ním a úkolem církve, a tedy i kaž dé ho sboru. Proto naše aktivity odvíjíme vždy od konkré tního sboru naší církve, který se na prá ci diakonie podílí jak prakticky, tak i duchovně. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Pavel Kamp Mgr. Daniel Komrska Josef Rzyman Petr Macek Ř editel Ing. Pavel Průša Sídlo Praha 1, Soukenická 15 IČ O Kancelář Praha 3 Žiž kov, , Koně vova 24 tel., fax: Bankovní spojení Č SOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 2

3 PROJEKTY Stacioná ř pro dě ti s kombinovaný m postižením Základní informace Stacioná ř vznikl v roce Poskytuje denní péči dětem se závaž ným mentá lním a kombinovaným postiž ením a to především dětem s autismem nebo autistickými rysy, které nezvlá dají pobyt ve větším kolektivu. Cílem je naučit dě ti takové mu chová ní a komunikačním schopnostem, které jim umož ní dosá hnout co nejvě tší samostatnosti a co nejvě tšího zapojení do běžného ž ivota tedy alespoň čá stečné zařazení do školní dochá zky, zapojení do ž ivota rodiny i do společnosti vůbec. V neposlední řadě chceme pomoci rodičů m při výchově takto tě žce postiž ené ho dítě te. Provoz v roce 2002 Ve stacioná ři byla služ ba poskytová na po dobu školního roku v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Způsob naší prá ce zůstal nezmě ně n přesně dodrž ovaná struktura dne, kdy se střídá volná hra dě tí s pedagogickou činností. Zá kladem výchovné prá ce byl Portage program. Jedná se o ově řenou metodu užívanou v mnoha zemích svě ta (pův. z USA). Pro kaž dé dítě byl vypracová n individuá lní výchovný plá n, kde byly stanoveny dílčí cíle rozvoje v oblasti vě domostí, sobě stačnosti, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Pro podporu rozvoje komunikace dětí s okolím jsme se snaž ili maximá lně zařadit také aktivity mimo budovu stacioná ře (plavá ní, výlety, ná cvik chová ní v obchodě, v MHD apod.) Děti jsou vedeny k vytvá ření ná vyků přispívajících ke zvyšová ní jejich samostatnosti. Plně ní úkolů zadá vaných v rá mci programu i reakce dítě te byly kaž dotýdenně písemně zaznamená vá ny. Na základě výsledků se 1x za 3 6 měsíců (podle schopností dítě te) vypracovala hodnotící zprá va a stanovil se nový individuá lní výchovný plá n. Závěry byly konzultová ny s rodiči dítěte (snaž ili jsme se je zapojit do výchovné ho plá nu dětí a poskytnout jim poradenskou pomoc). O závěrech hodnocení dítěte byl minimá lně 2x ročně informová n písemnou zprá vou pediatr, dě tský neurolog a dě tský psychiatr. Bě hem roku 2002 prošlo stacioná řem 8 dě tí. Jedno z nich se podařilo trvale zařadit do spec. školy. U dě tí se objevilo zlepšení zejmé na v oblasti stolová ní, hygienických ná vyků a komunikace. Pracovníci Pracovní tým tvoří 4 pracovníci a jedna civilní služ ba. Přílež itostně jsme spolupracovali také se dvě ma dobrovolníky. strana 3

4 Supervize Skupinovou supervizi pro pracovníky také v roce 2002 zajišťovala 1x mě síčně Mgr. N. Komrsková (speciá lní pedagog s kurzem vedení supervize). Přílež itostnou individuá lní supervizi poskytovala též bývalá ředitelka stacioná ře G. Hřídelová. Spolupráce V informačním centru Remedium Praha probíhala setká vá ní a školení neziskových organizací Prahy 3. I nadá le jsme spolupracovali s oddě lením dě tské psychiatrie v Praze 3, oddě lením dě tské pediatrie a neurologie v Praze 3, spec. školou v Malešicích a spec. školou ve Strašnicích. Navá zali jsme kontakt s dětským zařízením Sluneční domov v Praze 9. Pobyt V lé tě probě hly v Bedřichově a na Valašsku 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi. Viz čá st Pobyty. Kontakt Stacioná ř pro dě ti s kombinovaným postiž ením Koně vova Praha 3 tel.: Vě ra Weilová ředitelka stacioná ře Přehled hospodaření vč etně pobytové akce Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,60 MPSV ,00 energie ,00 HM Praha ,00 opravy a udrž ová ní ,00 Sbor CB Praha ,00 služ by ,70 MČ Praha ,00 mzdy a odvody ,40 Eurotel* ,00 ostatní 3.784,00 příjmy od klientů ,40 celkem ,70 úroky a dary ,64 celkem ,04 *Dar Nadace Eurotel je určen zejmé na na rok 2003 Dárci a sponzoři: Allianz, Balvínovi, Č eská pošta, Dudušovi, Dvořáček, Faltý novi, Glosová, Hoffmanová, Košťá ková, Krumlovský, Pieros, Pospíš ilová, Synergie, Tylová, Vocelovi, Vodičkovi, Vranka, Weilovi, Sbor CB: Praha 3 Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Nadace Eurotel strana 4

5 Chrá ně né bydlenína Xaverově Chrá ně né bydlení na Xaverově bylo založ eno v roce Jde o malou domá cnost pro lidi s mentá lním a kombinovaným postiž ením. Obyvatelé V roce 2002 ž ili v chrá ně né m bydlení čtyři muž i ve věku od 23 do 56 let. Všichni mají mentá lní postiž ení, které je u jednotlivých obyvatel kombinová no s psychickým onemocně ním, poruchami chová ní a epilepsií. Snahou Chrá ně né ho bydlení je podporovat jejich samostatnost. S kaž dým obyvatelem jsme vytvá řeli plá n osobního rozvoje s krá tkodobými a dlouhodobými cíli. Asistenti, pomocníci, dobrovolníci Vzhledem k potřebě obyvatel domu byla asistence poskytová na dvacet čtyři hodin denně. Zajišťovali ji tři asistenti na plný úvazek a na půl úvazku vedoucí domu. Tým asistentů doznal během roku několikerých změ n, nakonec byl doplně n jedním z dobrovolníků, který již dlouhou dobu v chrá ně né m bydlení pomá hal. Asistenti se pravidelně setká vali na pracovních schůzká ch. Jejich prá ce spočív á na principech osobní asistence lidem s mentá lním postiž ením (podpora osamostatně ní a sebeurčení, zá roveň též ochrana sociá lně znevýhodně né ho a snadno zneuž itelné ho člově ka), snahou je poskytovat ji individuá lně a na zá kladě potřeb jednotlivých obyvatel. Život v domě Bě žný den v chrá ně né m bydlení se výrazně nelišil od běžného dne většiny lidí. Obyvatelé podle svých mož ností odchá zeli do zamě stná ní, uklízeli, vařili, chodili na ná kupy, atd. Volný čas typicky trá vili samostatně nebo s dobrovolnými asistenty. V lé tě jel kaž dý na čtrná ct dní na dovolenou. Jeden obyvatel ji strá vil na táboře organizované m SPMP, další v zařízení Betlé m v Klobouká ch u Brna, třetí v o. s. Neratov v Orlických horá ch a poslední v o. s. Ester v Rychlebských horá ch. Během roku vyrazili pracovníci i obyvatelé na několik výletů (v zimě do Janských Lázní, v létě do Č ervené ho Újezda u Votic a do Drá bských svě tniček), společně slavili narozeniny a další svá tky. Ú pravy domu Diakonie provedla v domě stavební úpravy a vybudovala malou pracovnu pro asistenty. Díky této přestavbě mohou v současné době všichni obyvatelé žít v jednolůž kových pokojích, což výrazně ovlivnilo kvalitu poskytovaných služ eb. Supervize Bě hem roku probíhala supervize s ředitelkou pomocné školy Mgr. E. Klípovou, kde mě li asistenti mož nost podívat se na různé problé my z nových strana 5

6 úhlů, ujasnit si své postoje a řešit potíž e, s kterými se v prá ci setká vají. Také byla navá zá na spoluprá ce s chrá ně nou domá cností ve Slapech. Navíc si asistenti pravidelně vzá jemně předá vali zkušenosti ze své prá ce. Spolupráce v obci V prosinci probě hla již tradičně benefiční akce ve prospě ch Chrá ně né ho bydlení na Xaverově tentokrá t zahrá l spolek Kašpar divadelní hry Audience a Smíšené dvouhry. Představení se konalo v klá novické Besedě. V rá mci akce jsme oslovili místní firmy s žádostí o finanční podporu projektu. V únoru roku 2003 byli všichni dá rci zveřejně ni na billboardu umístě né m při komunikaci v Horních Počernicích. Nadá le také pokračovala spoluprá ce s místní sprá vou a soc. odborem. V chrá ně né m bydlení též pravidelně dobrovolně pomá halo ně kolik členů hornopočernické ho sboru Církve bratrské. Prezentace a medializace projektu Vedoucí domu a koordiná torka projektů přispívali do Hornopočernické ho zpravodaje. V červnu opě t probě hla akce pro přá tele a příznivce chrá ně né ho bydlení tzv. Xaverovský fotbá lek, což je v podstatě neformá lní den otevřených dveří. Projekt byl opě t zviditelně n i při výše zmíně né prosincové benefiční akci. Do chrá ně né ho bydlení se také přijelo podívat několik ná vště v pracovníci z jiných zařízení, sponzoři a další zá jemci. Kontakt Chrá ně né bydlení na Xaverově Ve ž líbku Praha Horní Počernice tel.: Marké ta Kirschnerová, Libor Bečka vedoucí projektu Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá l. ná klady ,70 MPSV ,00 energie ,40 HM Praha ,00 opravy a údrž ba ,00 MČ Pha H. Počernice ,00 služ by ,40 příjmy od klientů ,10 mzdy a odvody ,80 dary ,00 ostatní ,00 celkem ,10 celkem ,30 strana 6

7 Dárci a sponzoři: Ardea s.r.o., Art Print Studio s.r.o., Atelier Spektrum, kinokavá rna BESEDA, Běchovické uhelné sklady spol. s r.o., Biofaktory Praha, Coinco sport, David, Diametral spol. s r.o., Ekocem Praha, Elektroprodejna BOM, Globus, Grešlová, Hotel Č ertousy, Incoma Konsult spol. s r.o., spolek KAŠ PAR o.s., Kirschnerová, Krá lovi, Kone a.s., Linde chladicítechnika, Luhan, Matějková, nadace Mariastar Humanity, Metrostav, Moeller, pekařstvímoravec, Ronda s.r.o., Rothlehner s.r.o., Ř epková, Sony, Strojservis Karel Kopecký, Š imá nková, Vigomat, Vinčá lková, Vokatý, ŽelezářstvíHels Mat s.r.o. a další. Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Úřad městské čá sti Praha HorníPočernice, Úřad městské čá sti Praha Klá novice. Centrum Slunečnice Projekt vznikl v r a umožňuje osobá m s tělesným a kombinovaným postiž ením pravidelně se schá zet ke skupinovým aktivitá m a osobním poradenským rozhovorům. Realizace nabízených programů Nabízené programy jsou sestavová ny tak, aby rozšiřovaly schopnosti a samostatnost našich klientů. Účast v programech je dobrovolná, podle osobního zá jmu klienta. Terapeutické programy obsahují čá st pohybovou a výtvarnou. Č innosti probíhají ve skupině, od konce roku v nově vybudované dílně Domova Palata, kterou Diakonie pomá hala vybavit ná bytkem. Pohybový program byl v loňské m roce obohacen o uvolňovací a balanční cvičení na velkých míčích a o koordinační a manipulační cvičení s overbally. Od listopadu jsme umož nili jedné klientce domá cí formu zdravotního cvičení. Při výtvarné činnosti si klienti zkoušeli nové výtvarné techniky, samostatně (či s menší pomocí) se výtvarně vyjadřovali při smyslových výtvarných cvičeních. Výtvarná činnost obsahovala i teoretickou čá st prohlídka čá sti Veletrž ního palá ce, výstava děl A. Warhola a M. Švabinské ho a další. V oblasti poradenství byla nabízena pomoc formou osobních kontaktů (u praž ských klientů) i formou telefonických rozhovorů, příp. ná vště v (u mimopraž ských klientů). Konkré tně jsme pomá hali řešit rodinné a vztahové problé my, vyhledá vat lékaře a jednat s nimi, dá le vyhledá vat a získat vhodné osobní asistenty, získat přá tele a další. strana 7

8 V lé tě probě hla pobytová akce určená pro vě tší skupinu zá jemců. Týdenní pobyt se uskutečnil v Hnačově u Klatov. Program letního pobytu byl jako vž dy slož en z čá sti duchovní, sportovní a společ enské. U duchovního programu se pracovalo s předneseným té matem ve skupiná ch, poprvé se na programu podílel zá stupce církve Starokatolické. V rá mci sportovních činností probě hly soutě že jednotlivců i druž stev - celopobytová soutě ž v Boocie (hra pro tě lesně postiž ené podobná Petanque), teré nní orientační zá vod, který i přes nepřízeň počasí mě l nejvě tší úspě ch. Nejlepší sportovci byli odmě ně ni drobnými cenami a kaž dý si odvezl diplom za neuvě řitelné výkony. Absolvovali jsme celodenní výlet do Klatov a na vodní hrad Švihov. Pracovníci a dobrovolníci Centra Slunečnice zajišťovali během celé ho roku dopravu a doprovody na terapeutické aktivity, poradenství, pobyt, doprovodné akce a ná vště vy lé kařů. Novou, zatím zkušební služ bou je podporované zamě stná vá ní, které jsme začali s jednou klientkou, která nemohla dlouhou dobu najít prá ci. Její pracovní schopnosti jsme využ ili pro potřeby Centra Slunečnice a Diakonie. Už ivatelé služ eb Služ by Centra Slunečnice využívají dospě lé osoby s tě lesným a kombinovaným postiž ením (mentá lní, smyslové, neurologické ) ve věku od 23 do 57 let. Terapeutický ch aktivit se na počá tku účastnili tři klienti, na konci r jich bylo 11, z toho 8 se schá zelo pravidelně, dva ve volné m čase s ohledem na své zamě stná ní a jedna klientka podle aktuá lního zdravotního stavu. Do poradenské ho programu se zapojilo sedm klientů, z toho dva mimopražští. Letního pobytu se zúčastnilo 67 osob. Z toho 30 s postiž ením, 28 asistentů a pomocníků z řad lehce postiž ených, 2 zajišťující organizaci a vedení, 3 vedoucí duchovních programů a zbytek rodinní příslušníci. Další realizované doprovodné akce Se skupinou klientů kromě terapeutických programů organizujeme prohlídky Prahy a další výlety na zajímavá místa. Na vá nočním setká ní probě hl první ročník soutě že O nejlepší vá noční cukroví a těšíme se, ž e se tato soutě ž stane nedílnou součá stí již tradičních vá nočních posezení. Pracovníci, dobrovolníci a pomocníci Vedení a realizace projektu byla zabezpečová na vedoucí, terapeutem, pomocnou pečovatelkou, skupinou stá lých dobrovolníků a z čá sti muž em strana 8

9 na civilní služ bě. Administrativní prá ce a finanční prá ce jsou zajišťová ny ve spoluprá ci s ředitelem a pracovníky ústředí Diakonie CB. Do dobrovolné pomoci jsou zapojeni jak studenti škol tak i pracující. Velkým počtem jsou dobrovolníci zastoupeni na letním pobytu. Bez jejich pomoci by tyto pobyty nemohly probíhat. Všem děkujeme za trpě livou prá ci, kterou vykoná vají bez ná roku na odmě nu a pobyt si z velké čá sti hradí ze svých prostředků. Poděkování Za spoluprá ci dě kujeme Mgr. Š vecové, řediteli Š těrbovi a dalším pracovníkům Domova Palata za umož ně ní realizace terapeutických programů. Za průbě žnou a ochotnou pomoc dobrovolníkům F. Ká dnerovi, J. Š imkovi, I. Prochá zkové, D.Strakové, J. Drahorá dové, rodině Marounkový ch, B. Hrdové, R. Danišovi, P. Kolmanovi, V. Pavloskovi a všem dalším z letního pobytu. Za finanční i materiá lní dary dě kujeme všem dá rcům viz níž e. Kontakt Centrum Slunečnice Koně vova Praha 3 tel.: Lucie Ká dnerová vedoucí projektu Přehled hospodaření včetně pobytové akce Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,70 MPSV ,00 služ by ,30 HM Praha ,00 mzdy a odvody ,00 Úřad prá ce ,00 ostatní ,00 příjmy od klientů ,00 celkem ,00 dary ,60 úroky 89,02 celkem ,62 Dárci a sponzoři: Č ervený, Dosoudil - Virklis, Jetleb, M. Kádner, Lexová, mlá dež CB Praha 2, Mokrejš, Nadace Charty 77 Konto barié ry, Pabousková, Richter - RM Gastro, Zelinka, Zemá nková. Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Úřad prá ce hl. m. Prahy strana 9

10 Most Pobočka se zamě řuje především na prá ci s dětmi a mlá deží v Mostě, konkré tně na sídlišti Liščí vrch. Nabízí jim aktivity pro volný čas, zejmé na formou klubových setká ní. Ta umožňují postupně vytvá řet užší osobní vztahy. Chodí k ná m dě ti ze sociá lně slabších rodin a ty, jejichž rodinné zá zemí jim neposkytuje dostatečnou úroveň sociá lních vazeb. Chceme podporovat rozvoj osobností dě tí a jejich vyšší společenskou integraci. V průbě hu roku zamě stná vala pobočka v Mostě jednoho až dva zamě stnance. Dá le se na její činnosti podílelo 10 dobrovolníků. Volný č as dětí a mládež e projekt Sídliště Ná plň projektu Sídliště tvořila pravidelná klubová setká ní v tě locvičně, která probíhala od ledna do poloviny kvě tna a pokračovala od října do prosince vž dy pravidelně 1 x týdně 2 hodiny. Průmě rná účast byla dětí na jedno setká ní. Náplň činnosti v tělocvičně obsahovala mimo jiné hry (s pomůckami typu švihadlo, křídy, guma, lé tající talíř, společenské hry), soutě že, sportovní činnosti, scé nky (zamě řené na situace z běžného ž ivota, dle zá jmu křesťanská témata) a výtvarnou činnost. V letních mě sících a o prá zdniná ch probíhala v zá vislosti na počasí setká vá ní mimo tělocvičnu a prá ce v teré nu. Účast zde byla v průmě ru 20 dětí na jedno setká ní. O prá zdniná ch jsme uskutečnili přímě stský tábor GO CAMP, které ho se zúčastnili mladí lidé z Mostu, Litvínova a Slavkova. Tábor byl doplně n ná vště vou křesťanské taneční skupiny King s Kids ze SRN. Této akce se zúčastnilo 205 dě tí do vě ku 15 let. Vzdělávání a osvětováč innost - Přednášky Za rok 2002 jsme zrealizovali na 15 zá kladních a středních školá ch Mostecka předná šku Sex, Aids a vztahy, a na třech ZŠ předná šku Sekty, nebezpečí, které hrozí. Celkem jsme oslovili 883 žáků a studentů. Nepravidelná osvě tová č innost V březnu 2002 jsme se aktivně spolupodíleli na interaktivní výstavě Hrou proti AIDS, na které se pro okres Most podíleli Okresní pedagogicko - psychologická poradna, Okresní úřad Most, K Centrum a OHS v Mostě. Výstavu celkem shlé dlo 1700 žáků zá kladních a středních škol. K svě tové mu Dni boje proti AIDS jsme ve spoluprá ci s Okresní knihovnou v Mostě a OHS Most vyhlá sili encyklopedicko - výtvarnou soutě ž CO VÍŠ O HIV / AIDS pro žáky zá kladních a středních škol Mostecka. Zúčastnilo se jí 40 žáků z 5 škol. Výstava byla otevřená i pro veřejnost, pozvá ní také přijala regioná lní televizní společnost DAKR. strana 10

11 Prá ce v dě tské m domově Prá ce s dětmi byla zahá jena v březnu. Zahrnovala 2x za pololetí krouž ek vaření, 1x měsíčně krouž ek keramiky a 1x týdně tré nink fotbalu. O tyto tré ninky byl po celý rok stá lý zá jem, prá ci se vě novali 3 dobrovolníci. K fotbalu se přidala 1x týdně hra na kytaru a mož nost pouště t dě tem a mladým lidem křesťanské filmy. Krouž ek navště vuje 7 12 chlapců. O prá zdniná ch byly pro zájemce z DD připraveny tři odpoledne strá vené na HIPODROMU v Mostě spojené s projížďkou na koních. Kontakt: Diakonie Církve bratrské - pobočka v Mostě J. Kříž e Most tel.: Roman Kysela vedoucí pobočky Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,00 Úřad prá ce Most ,00 služ by ,00 dotace MŠ MT ,00 mzdy a odvody ,00 Církev bratrská ,00 ostatní 4.039,00 ostatní 3.980,00 celkem ,00 celkem ,00 POBYTY Letnípobyty rodin s handicapovaný mi dě tmi Cílem letních pobytů s handicapovanými dě tmi je umož nit rekreaci celé rodině s postiž eným dítě tem - tzn. rodičů m, postiž ené mu dítě ti, i sourozencům. Tato rekreace probíhá v zařízení, kde je zajiště no ubytová ní, celodenní strava a program. Na pobyty s námi jezdí děti s tělesným postiž ením (DMO), smyslovým (neslyšící), mentá lním a kombinovaným postiž ením. V roce 2002 se uskutečnily 2 týdenní pobyty. První byl v termínu v Bedřichově v Jizerských horá ch, zúčastnilo se ho 43 osob (25 dospě lých, 18 dě tí). Bě hem tohoto týdne jsme podnikli několik výletů a dá le nená ročné vychá zky do blízké ho okolí. Ve zbývajícím čase byly připraveny hry, zpívá ní. Ranní a večerní povídá ní pro dě ti na biblické téma si připravily studentky z mlá dež e sboru CB strana 11

12 Praha 3. S dospě lými jsme večer vytvá řeli originá lní kvě tiná če ubrouskovou technikou, lisovali kvě tiny do klipových rá mečků, učili se drá tkovat, atd. Druhý pobyt byl od do na Valašsku v rekreačním domě CB na Velké Lhotě. Zúčastnilo se ho 40 osob (19 dospě lých, 21 dě tí). Program pro dospě lé byl podobný jako na Bedřichově večerní rozhovory spojené s výtvarnou činností, o ranní a večerní biblický program pro děti se podě lili Noemi Komrsková a Jan Satke. Letní rekreaci v roce 2002 finančně podpořila holandská diakonie, firma Synergie-Gedos, pojišťovna Allianz a jednotliví sponzoři. Je proto mož né všem účastníkům zaplatit ubytová ní. ( Kaž dý si platí cestu a jídlo. ) Kaž doročně je o tuto rekreaci zájem jak mezi věřícími, tak i nevě řícími lidmi. Kontakt: Diakonie Církve bratrské Letní pobyty rodin s handicapovanými dě tmi Soukenická Praha 1 tel.: Galina Hřídelová vedoucí pobytů rodin s handicapovanými dě tmi Letnípobyt pro dospě lé s tě lesný m a kombinovaný m postižením - viz projekt Centrum Slunečnice Pobyty pro seniory Pobyty nabízejí seniorům mož nost rekreace, odpočinku, vzá jemné ho společenství, duchovních a dalších zajímavých programů pod vedením ně které ho z kazatelů Církve bratrské. Pobyt seniorů probě hl již tradičně na jaře a na podzim. Jarního setká ní, které se uskutečnilo ve dnech 27. kvě tna až 4. června v církevním rekreačním středisku na Rybišti, se zúčastnilo 22 seniorů. Kvalitní duchovní i volnočasový program zajistil kazatel Církve bratrské Hofman s manž elkou. Podzimní setká ní probě hlo ve dnech 10. až 17. září v rekreačním zařízení ve Velké Lhotě. Setká ní se zúčastnilo 29 seniorů. O duchovní stravu účastníků se staral kazatel CB Paluchník a o stravu tě lesnou sestra Ř epová. Na tě chto pobytech je program zamě řen na studium Bible, vzá jemné sdílení, společné výlety, odpočinek a rekreaci dle představ kaž dé ho účastníka. Kontakt: Diakonie Církve bratrské Pobyty pro seniory Koně vova Praha 3 tel.: Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie strana 12

13 PROJEKTY V INVESTIČNÍFÁZI Dům s pečovatelskou službou Hrá dek nad Olší Pobočka Diakonie CB v Hrá dku se především věnuje pokračová ní výstavby Domu s pečovatelskou služ bou pro seniory, kteří se o sebe pro nemoc či stá ří nemohou plně postarat a nemají nikoho blízké ho, kdo by jim mohl nebo chtě l zabezpečit potřebnou pomoc. Budovaný domov má čtyři poschodí a je realizová n jako přístavba sborové ho domu. Je stavě n svépomocně. V roce 2002 bylo odpracová no brigá dnických hodin. V rá mci veřejně prospě šných prací hod. 800 hodin odpracoval pracovník civilní voj. služ by. Celkem bylo odpracová no hod. Byly zahá jeny prá ce na teré nních úpravá ch, vybudová ny zá chytné zdi na již ní straně budovy. Byl uveden do provozu vestibul a soc. zařízení pro potřebu sboru, přemístě na kotelna ústředního topení do nově vybudovaných prostor v suteré nu, dokončena kanalizace a svedena do ž umpy. Celkem bylo proinvestová no Kč. Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské Hrá dek č Hrá dek na Olší Vladimír Lipus vedoucí pobočky v Hrá dku Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem S radostí můž eme konstatovat, ž e rok 2002 byl klíčovým pro dokončení tohoto projektu po investiční strá nce. Po dlouhodobých jedná ních se podařilo získat potřebné finance na dokončení stavby z MPSV a Magistrá tu hlavního mě sta Prahy. V rá mci spoluprá ce s Magistrá tem hl. m. Prahy Diakonie přislíbila čá st kapacity nabídnout seniorům postiž eným povodní. Na domově byly realizová ny stavební prá ce v celkové výši 13,909 mil. Kč. Domov by mě l být po stavební strá nce dokončen v polovině roku Rozpočet pro domov Bethesda na rok 2002 je uveden na str. 20. Dárci a sponzoři: Andršová, Baloun, Bašková, Blaž ková, Borovičková, Buchta, Cvrčková, Č enkovičová, Č epička, Drahokoupil, Dvořáčková, Evangelikalní Teologický Seminář, Exner, Ferenc, Haná k, Havlíč ková, Herlesová, Hlubučková, Hurtová, Chrá sková, Ivanová, Javornický, Jech, strana 13

14 Jetleb, Jirkovská, Kaiserovi, Kalinová, Kamp, Kampová, Kaufman, Kejř, Klement, Klementová, Kolman, Košťá ková, Košťá l, Kotrbatý, Kož ená, Kyselková, Maňá sek, Maňá sková, Mannová, Mareček, Matulík, Mednanská, Mitisková, Mohr, Musilová, Najbertová, Newton Information, Novum s.r.o., Olsen, Páral, Páralová, Pařízková, Pimková, Pospíš il, Prochá zková, Prokešová, Ptáčková, Raisová, Raisiglová, Ratajová, Richterovi, Ř epová, Skoupá, Smik, Somolová, SOU stavební Náchod, Svobodová, Š muková, Tošovská E., Tošovská R., Valešová, Valová, Velehrad, Verner, Vintera, Víš ková, Vlček, Vršanská, Weilovi, Wichterle, Zárubová, Zemanovič, Sbory Církve bratrské : Č eské Budějovice, Chý nov, Litomyšl, Náchod, Nové Město, Praha 5, Trutnov, Veselí Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy. HUMANITÁRNÍPOMOC V tomto odstavci nelze začít jinak, než připomenutím katastrofá lní povodně, která v létě zasá hla naši republiku. Diakonie organizovala první pomoc, dobrovolníky, mapovala situaci a zajišťovala materiá lní pomoc z tuzemska i zahraničí. Rada Církve bratrské založ ila povodňové konto. Nashromá ždilo se přes 8 mil. Kč. Zástupce Diakonie byl členem komise, která rozhodovala o přidě lení prostředků postiž eným povodně mi. Od českých sborů a jednotlivců z Č ech i zahraničí jsme dostali celkem 1,23 mil. Kč, od zahraničních sborů nebo institucí pak vysoký dar 7,575 mil. Kč. V naší církvi byly silně zasaž eny sbory ve Veselí n. Luž. a v Praze 1 - Soukenická. Na opravu poškozených sborových domů především tě chto sborů bylo z fondu dá no 3,22 mil. Kč. Další formou pomoci byl příspě vek přímo členům CB, mezi nimi též podnikatelům, kteří byli postiž eni povodně mi, a to v Praze, Veselí n. Luž, Č eských Budě jovicích, Písku, a v Husinci. Takto jsme pomohli přibliž ně 21 lidem celkovou čá stkou 1,08 mil. Kč. Podstatnou čá st povodňových prostředků jsme věnovali postiž eným mimo CB. Tuto pomoc organizovala staršovstva sborů v jejichž působnosti se uká zala aktuá lní potřeba. Pomoc dostaly desítky rodin a jednotlivců ž ijících v oblastech povodně mi zasaž ených Č eských Budě jovic, Děčína, Husince, Kralup nad Vltavou, Mělníka, Prahy - Zbraslavi a Ústí nad Labem. Místní sbory rozdě lily mezi postiž ené osoby mimo církev celkem cca. 3,1 mil. Kč. Z iniciativy Sboru Praha 1 byly věnová ny příspě vky zatopeným školá m, se kterými má sbor misijní kontakty. Dá le byly vě nová ny prostředky pro zatopený archiv CB a organizaci ADRA. Takto bylo rozdě leno 0,425 mil. Kč. Nakonec byl 1 mil. Kčponechá n jako rezerva na jaro roku strana 14

15 Další součá stí humanitá rní činnosti Diakonie je pomoc Ukrajině. Již tradičně jsme zprostředková vali finanční podporu od našich partnerů z Holandska. Na konci roku ve spoluprá ci s více než třiceti sbory a stanicemi byla realizová na humanitá rní pomoc na Ukrajinu ve formě vá nočních dá rků pro Ukrajinské děti. S touto pomocí jsme navštívili Rachivský a Tjačivský rajón a dětský domov ve Vylšanech. POBOČKY - VÝ POMOC POTŘEBNÝ M LIDEM Vedle vě tších projektů sociá lních služ eb zajišťovala Diakonie CB také v roce 2002 drobnou sociá lní výpomoc potřebným lidem. Prá ci vykoná vali dobrovolníci z řad členů jednotlivých sborů církve. Na této místní úrovni se vytvá řely menší dobrovolnické týmy, které činnost koordinovaly. Prá ce byla zamě řena na návštěvy starých a nemocných, distribuci odě vů a obuvi, misijní činnost, nebo dopravu na nedě lní bohosluž by. Na místní úrovni byla také poskytová na pomoc do oblastí postiž ených zá plavami, ať už finanční, nebo fyzická a materiá lní. Kontakty na pobočky Diakonie Církve bratrské Hrádek nad Olší č. 74, vedoucí pobočky: Vladimír Lipus Kolín, Krá lovská cesta 226, Litvínov, Opltova 155, Most, J. Kříž e 3127, vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Písek, Tyršova 15, Praha 1, Soukenická 15, vedoucí pobočky: MUDr. E. Bartošová Praha 2, Ř ímská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Praha 3, Koně vova 24, vedoucí pobočky: Vě ra Weilová Praha 9, Ve Žlíbku 168, vedoucí pobočky: Mgr. Rut Pínová Rakovník, Vysoká 195, vedoucí pobočky: Jan Pavlíček Třinec - Oldřichovice 253, vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 15

16 KANCELÁŘ DIAKONIE CB Kancelá ř Diakonie CB v průbě hu roku zabezpečovala především projekty Diakonie a v rámci svých mož ností se snaž ila o podporu diakonické prá ce na jednotlivých sborech. V praxi to znamenalo především získá vá ní finančních prostředků, vedení mzdové a personá lní agendy, kontakt s veřejností, stá tní sprá vou, spřá telenými a dalšími organizacemi. Realizovala různá setká ní, hledala nové mož nosti a způsoby prá ce s klienty, zavá dě la standardy sociá lních služ eb apod. Dá le se zabývala budová ním kontaktů a spoluprá ce s organizacemi v rámci Č R i v zahraničí. Diakonie je aktivním členem Diakonie v ČR (ekumenické sdruž ení organizací poskytující sociá lní služ by při jednotlivých církvích). Pracovníci Diakonie konali též osvě tovou činnost v oblasti integrace lidí s postiž ením do církve. Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,00 vlastníčinnost ,00 služ by ,61 dary ,82 mzdy a odvody ,00 úroky ,27 ostatní ,75 celkem ,09 celkem ,36 Sponzoři a dárci: ČČK Pha 9, Č enkovičová, Č erná, Dejmková, Diakonie Stuttgart, FBE Praha, Havlíč ková, Jányšová, Haye, Luhan, Macková, Musilová M., Musilová O., OMV, Pá nek, Pařízková, Plchot, Průša, Rada CB, Richter, Smik, ST Zending, Sbory Církve bratrské : Č eská Skalice, Kladno, Liberec, Plzeň, Prostějov, Rakovník, Trhové Sviny, Trutnov, Ústín. L. Velké poděkování dále patří: M. Mackové, která ná m vede účetnictví, sboru CB Praha 3, v jehož sborových prostorá ch má Diakonie i nadá le svou kancelá ř, J. Č erné mu za údrž bu počítačové sítě a všem dalším, kteří drobnou pomocí přispě li ke zdá rné mu fungová ní kancelá ře Diakonie. strana 16

17 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V ROCE 2002 Pozn.: jedná se o provoz kanceláře, projekty Crá něné bydlenína Xaverově, Centrum Slunečnice, pobytové akce dospělý ch, seniorů a stavbu Bethesda Rozvaha Aktiva samostatné movité vě ci a soubory mov ,00 drobný hmotný invest. majetek ,60 pořízení hmotných investic ,43 oprá vky k samost. mov. vě cem a souborům mov.vě cí ,00 oprá vky k dlouhodobé mu hm. majetku ,60 pokladny ,34 bankovní účty ,95 odbě ratelé ,00 poskytnuté provozní zá lohy ,00 ná klady příštích období 800,00 aktiva celkem ,72 Pasiva dodavatelé ,00 ostatní zá vazky ,00 zamě stnanci ,00 soc. a zdr. poj. zamě stnanců ,00 daň srá žková 1 614,00 ost. přímé daně ,00 dohadné účty pasivní ,40 vlastní jmě ní ,88 vlastní jmě ní - dotace MF ,80 vlastní jmě ní darovaný HIM ,00 jmě ní dar HM Praha ,00 fondy ,70 pasiva celkem ,78 Rozdíl celkem ,94 strana 17

18 Vý sledovka Výdaje spotřeba materiá lu ,10 spotřeba potravin ,00 spotřeba PHM ,10 materiá l, vybavení ,00 energie ,40 opravy a údrž ba ,40 cestovné ,41 poštovné, telefon ,00 služ by ná jem 4 903,80 služ by ostatní ,20 pobyty ,50 školení 5 000,00 mzdové ná klady ,80 zá konné soc. pojiště ní ,00 daně ,00 ostatní ná klady ,79 poskytnuté dary ,01 celkem ,51 Příjmy trž by provoz ,10 úroky ,74 dary ,42 HM Praha ,00 ÚP ,00 dotace MPSV ,00 jiné výnosy ,19 celkem ,45 Rozdíl ,94 strana 18

19 Stavba DD Bethesda Výdaje stavební prá ce ,45 stavební a architektonický dozor ,50 inž enýrská činnost ,00 vybavení domu a další ná klady ,85 celkem ,80 Příjmy dotace MPSV stavba ,00 HM Praha stavba ,00 dotace MPSV vybavení ,00 HM Praha vybavení ,00 dary ,50 celkem ,50 Rozdíl ,70 Částka ,50 je nevyčerpaná čá st daru od HMP určené ho na dostavbu DD Bethesda na rok 2003 strana 19

20 Zprá va auditora Východiska pro auditora: Audit byl proveden v souladu se směrnicemi Komory auditorů ČR. Předmětem auditu byly: a) platné účetní výkazy k Výrok auditora určený pro statutární orgán. b) účetnictví z hlediska úplnosti, správnosti a průkaznosti. Provedla jsem ověření účetní závěrky v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR výběrovým způsobem. Podle mého názoru je účetní závěrka k správná, podává věrný a poctivý obraz o stavu majetku a výsledku hospodaření roku května 2003 Ing. Ludmila Dvorská osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a auditorských společností č. 977 Praha 10, Na vinobraní 3009 strana 20

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2012..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Projekt pod záštitou Nadace Syner. Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence

Projekt pod záštitou Nadace Syner. Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence Budou mít i děti se zdravotním postižením stejné příležitosti jako děti zdravé? Projekt pod záštitou Nadace Syner Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence 05.11.20.2010 ESY

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve (BDK) a dárce kostní dřeně (DKD) jsme připravili: zvýhodněné cestovní pojištění bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015 Příloha č. 2 usnesení č. 0402/12/R/ 1 z 5 Žadatel: IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Číslo účtu, kód a název banky: Forma právnické osoby: Výčet osob s podílem v právnické osobě (žadateli): Výčet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem

MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo...3 Kdo jsme a naše poslání...4 Organizační struktura...5 Sociální rehabilitace...6

Více

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci Association for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) slouží zájmům

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny - zápis

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. Úvodní slovo Vážení přátelé, další rok naší práce se uzavřel. Uzavřel se kruh, na jehož konci se sčítají čísla a statistiky se doplňují o nové údaje.

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více