Ú VODNÍSLOVO. Vá ž enípřá telé, sestry a bratři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú VODNÍSLOVO. Vá ž enípřá telé, sestry a bratři,"

Transkript

1 Ú VODNÍSLOVO Vá ž enípřá telé, sestry a bratři, Dostá vá te do rukou výroční zprá vu Diakonie Církve bratrské za rok Výroční zprá va je vždy ohlé dnutím za uplynulým rokem, kde se shrnuje, co a jak bylo realizová no. Věřím, ž e tato zprá va nebude pro Vá s jen nudnými fakty, ale i důvodem k vdě čnosti a radosti. Vezmě te ji i jako novou inspiraci k přemýšlení o diakonické prá ci nejen Diakonie Církve bratrské, ale i Vaší. Diakonie znamená v řecké m jazyce služ bu potřebným. Můž eme říci, ž e konkré tně je to péče o potřebné, postiž ené, chudé, nemocné a slabé. Kaž dý, kdo než ije sobecky jen pro sebe, musí přemýšlet, jak se do služ by potřebným můž e zapojit. Pomoc potřebným, zvlá ště v dnešním svě tě, kdy na prvním místě je ekonomická prosperita, je ně co, co má stá le vě tší význam. Vě řím, ž e i tím málem, co Diakonie CB dělá, zviditelňuje hodnoty, které mají věčný význam. Při ohlé dnutí zpě t si stá le více uvě domuji, ž e bez veliké ho nasazení zamě stnanců, a velmi často i jejich rodinných příslušníků, bez pomoci dobrovolníků a sponzorů by tato prá ce nebyla mož ná. Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem tuto naší prá ci podporujete a budeme velmi rá di, pokud ná s budete podporovat i nadá le. Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie Církve bratrské strana 1

2 ZÁKLADNÍÚ DAJE Diakonie Církve bratrské je nestá tní nezisková organizace s celostá tní působností, která poskytuje charitativní a sociá lní pomoc těm, kteří ji potřebují. Diakonie Církve bratrské je organizační jednotkou Církve bratrské, vznikla na zá kladě zá kona č. 308/1991 a je registrová na u Ministerstva kultury Č R. V jejím čele stojí sedmičlenná sprá vní rada, statutá rním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je sociá lní pomoc s křesťanským aspektem. Věříme, ž e péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součá stí ž ivota křesťana. Tato křesťanská služ ba diakonia je společně se zvě stová ním evangelia zá kladním poslá ním a úkolem církve, a tedy i kaž dé ho sboru. Proto naše aktivity odvíjíme vždy od konkré tního sboru naší církve, který se na prá ci diakonie podílí jak prakticky, tak i duchovně. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Pavel Kamp Mgr. Daniel Komrska Josef Rzyman Petr Macek Ř editel Ing. Pavel Průša Sídlo Praha 1, Soukenická 15 IČ O Kancelář Praha 3 Žiž kov, , Koně vova 24 tel., fax: Bankovní spojení Č SOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 2

3 PROJEKTY Stacioná ř pro dě ti s kombinovaný m postižením Základní informace Stacioná ř vznikl v roce Poskytuje denní péči dětem se závaž ným mentá lním a kombinovaným postiž ením a to především dětem s autismem nebo autistickými rysy, které nezvlá dají pobyt ve větším kolektivu. Cílem je naučit dě ti takové mu chová ní a komunikačním schopnostem, které jim umož ní dosá hnout co nejvě tší samostatnosti a co nejvě tšího zapojení do běžného ž ivota tedy alespoň čá stečné zařazení do školní dochá zky, zapojení do ž ivota rodiny i do společnosti vůbec. V neposlední řadě chceme pomoci rodičů m při výchově takto tě žce postiž ené ho dítě te. Provoz v roce 2002 Ve stacioná ři byla služ ba poskytová na po dobu školního roku v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Způsob naší prá ce zůstal nezmě ně n přesně dodrž ovaná struktura dne, kdy se střídá volná hra dě tí s pedagogickou činností. Zá kladem výchovné prá ce byl Portage program. Jedná se o ově řenou metodu užívanou v mnoha zemích svě ta (pův. z USA). Pro kaž dé dítě byl vypracová n individuá lní výchovný plá n, kde byly stanoveny dílčí cíle rozvoje v oblasti vě domostí, sobě stačnosti, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Pro podporu rozvoje komunikace dětí s okolím jsme se snaž ili maximá lně zařadit také aktivity mimo budovu stacioná ře (plavá ní, výlety, ná cvik chová ní v obchodě, v MHD apod.) Děti jsou vedeny k vytvá ření ná vyků přispívajících ke zvyšová ní jejich samostatnosti. Plně ní úkolů zadá vaných v rá mci programu i reakce dítě te byly kaž dotýdenně písemně zaznamená vá ny. Na základě výsledků se 1x za 3 6 měsíců (podle schopností dítě te) vypracovala hodnotící zprá va a stanovil se nový individuá lní výchovný plá n. Závěry byly konzultová ny s rodiči dítěte (snaž ili jsme se je zapojit do výchovné ho plá nu dětí a poskytnout jim poradenskou pomoc). O závěrech hodnocení dítěte byl minimá lně 2x ročně informová n písemnou zprá vou pediatr, dě tský neurolog a dě tský psychiatr. Bě hem roku 2002 prošlo stacioná řem 8 dě tí. Jedno z nich se podařilo trvale zařadit do spec. školy. U dě tí se objevilo zlepšení zejmé na v oblasti stolová ní, hygienických ná vyků a komunikace. Pracovníci Pracovní tým tvoří 4 pracovníci a jedna civilní služ ba. Přílež itostně jsme spolupracovali také se dvě ma dobrovolníky. strana 3

4 Supervize Skupinovou supervizi pro pracovníky také v roce 2002 zajišťovala 1x mě síčně Mgr. N. Komrsková (speciá lní pedagog s kurzem vedení supervize). Přílež itostnou individuá lní supervizi poskytovala též bývalá ředitelka stacioná ře G. Hřídelová. Spolupráce V informačním centru Remedium Praha probíhala setká vá ní a školení neziskových organizací Prahy 3. I nadá le jsme spolupracovali s oddě lením dě tské psychiatrie v Praze 3, oddě lením dě tské pediatrie a neurologie v Praze 3, spec. školou v Malešicích a spec. školou ve Strašnicích. Navá zali jsme kontakt s dětským zařízením Sluneční domov v Praze 9. Pobyt V lé tě probě hly v Bedřichově a na Valašsku 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi. Viz čá st Pobyty. Kontakt Stacioná ř pro dě ti s kombinovaným postiž ením Koně vova Praha 3 tel.: Vě ra Weilová ředitelka stacioná ře Přehled hospodaření vč etně pobytové akce Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,60 MPSV ,00 energie ,00 HM Praha ,00 opravy a udrž ová ní ,00 Sbor CB Praha ,00 služ by ,70 MČ Praha ,00 mzdy a odvody ,40 Eurotel* ,00 ostatní 3.784,00 příjmy od klientů ,40 celkem ,70 úroky a dary ,64 celkem ,04 *Dar Nadace Eurotel je určen zejmé na na rok 2003 Dárci a sponzoři: Allianz, Balvínovi, Č eská pošta, Dudušovi, Dvořáček, Faltý novi, Glosová, Hoffmanová, Košťá ková, Krumlovský, Pieros, Pospíš ilová, Synergie, Tylová, Vocelovi, Vodičkovi, Vranka, Weilovi, Sbor CB: Praha 3 Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Nadace Eurotel strana 4

5 Chrá ně né bydlenína Xaverově Chrá ně né bydlení na Xaverově bylo založ eno v roce Jde o malou domá cnost pro lidi s mentá lním a kombinovaným postiž ením. Obyvatelé V roce 2002 ž ili v chrá ně né m bydlení čtyři muž i ve věku od 23 do 56 let. Všichni mají mentá lní postiž ení, které je u jednotlivých obyvatel kombinová no s psychickým onemocně ním, poruchami chová ní a epilepsií. Snahou Chrá ně né ho bydlení je podporovat jejich samostatnost. S kaž dým obyvatelem jsme vytvá řeli plá n osobního rozvoje s krá tkodobými a dlouhodobými cíli. Asistenti, pomocníci, dobrovolníci Vzhledem k potřebě obyvatel domu byla asistence poskytová na dvacet čtyři hodin denně. Zajišťovali ji tři asistenti na plný úvazek a na půl úvazku vedoucí domu. Tým asistentů doznal během roku několikerých změ n, nakonec byl doplně n jedním z dobrovolníků, který již dlouhou dobu v chrá ně né m bydlení pomá hal. Asistenti se pravidelně setká vali na pracovních schůzká ch. Jejich prá ce spočív á na principech osobní asistence lidem s mentá lním postiž ením (podpora osamostatně ní a sebeurčení, zá roveň též ochrana sociá lně znevýhodně né ho a snadno zneuž itelné ho člově ka), snahou je poskytovat ji individuá lně a na zá kladě potřeb jednotlivých obyvatel. Život v domě Bě žný den v chrá ně né m bydlení se výrazně nelišil od běžného dne většiny lidí. Obyvatelé podle svých mož ností odchá zeli do zamě stná ní, uklízeli, vařili, chodili na ná kupy, atd. Volný čas typicky trá vili samostatně nebo s dobrovolnými asistenty. V lé tě jel kaž dý na čtrná ct dní na dovolenou. Jeden obyvatel ji strá vil na táboře organizované m SPMP, další v zařízení Betlé m v Klobouká ch u Brna, třetí v o. s. Neratov v Orlických horá ch a poslední v o. s. Ester v Rychlebských horá ch. Během roku vyrazili pracovníci i obyvatelé na několik výletů (v zimě do Janských Lázní, v létě do Č ervené ho Újezda u Votic a do Drá bských svě tniček), společně slavili narozeniny a další svá tky. Ú pravy domu Diakonie provedla v domě stavební úpravy a vybudovala malou pracovnu pro asistenty. Díky této přestavbě mohou v současné době všichni obyvatelé žít v jednolůž kových pokojích, což výrazně ovlivnilo kvalitu poskytovaných služ eb. Supervize Bě hem roku probíhala supervize s ředitelkou pomocné školy Mgr. E. Klípovou, kde mě li asistenti mož nost podívat se na různé problé my z nových strana 5

6 úhlů, ujasnit si své postoje a řešit potíž e, s kterými se v prá ci setká vají. Také byla navá zá na spoluprá ce s chrá ně nou domá cností ve Slapech. Navíc si asistenti pravidelně vzá jemně předá vali zkušenosti ze své prá ce. Spolupráce v obci V prosinci probě hla již tradičně benefiční akce ve prospě ch Chrá ně né ho bydlení na Xaverově tentokrá t zahrá l spolek Kašpar divadelní hry Audience a Smíšené dvouhry. Představení se konalo v klá novické Besedě. V rá mci akce jsme oslovili místní firmy s žádostí o finanční podporu projektu. V únoru roku 2003 byli všichni dá rci zveřejně ni na billboardu umístě né m při komunikaci v Horních Počernicích. Nadá le také pokračovala spoluprá ce s místní sprá vou a soc. odborem. V chrá ně né m bydlení též pravidelně dobrovolně pomá halo ně kolik členů hornopočernické ho sboru Církve bratrské. Prezentace a medializace projektu Vedoucí domu a koordiná torka projektů přispívali do Hornopočernické ho zpravodaje. V červnu opě t probě hla akce pro přá tele a příznivce chrá ně né ho bydlení tzv. Xaverovský fotbá lek, což je v podstatě neformá lní den otevřených dveří. Projekt byl opě t zviditelně n i při výše zmíně né prosincové benefiční akci. Do chrá ně né ho bydlení se také přijelo podívat několik ná vště v pracovníci z jiných zařízení, sponzoři a další zá jemci. Kontakt Chrá ně né bydlení na Xaverově Ve ž líbku Praha Horní Počernice tel.: Marké ta Kirschnerová, Libor Bečka vedoucí projektu Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá l. ná klady ,70 MPSV ,00 energie ,40 HM Praha ,00 opravy a údrž ba ,00 MČ Pha H. Počernice ,00 služ by ,40 příjmy od klientů ,10 mzdy a odvody ,80 dary ,00 ostatní ,00 celkem ,10 celkem ,30 strana 6

7 Dárci a sponzoři: Ardea s.r.o., Art Print Studio s.r.o., Atelier Spektrum, kinokavá rna BESEDA, Běchovické uhelné sklady spol. s r.o., Biofaktory Praha, Coinco sport, David, Diametral spol. s r.o., Ekocem Praha, Elektroprodejna BOM, Globus, Grešlová, Hotel Č ertousy, Incoma Konsult spol. s r.o., spolek KAŠ PAR o.s., Kirschnerová, Krá lovi, Kone a.s., Linde chladicítechnika, Luhan, Matějková, nadace Mariastar Humanity, Metrostav, Moeller, pekařstvímoravec, Ronda s.r.o., Rothlehner s.r.o., Ř epková, Sony, Strojservis Karel Kopecký, Š imá nková, Vigomat, Vinčá lková, Vokatý, ŽelezářstvíHels Mat s.r.o. a další. Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Úřad městské čá sti Praha HorníPočernice, Úřad městské čá sti Praha Klá novice. Centrum Slunečnice Projekt vznikl v r a umožňuje osobá m s tělesným a kombinovaným postiž ením pravidelně se schá zet ke skupinovým aktivitá m a osobním poradenským rozhovorům. Realizace nabízených programů Nabízené programy jsou sestavová ny tak, aby rozšiřovaly schopnosti a samostatnost našich klientů. Účast v programech je dobrovolná, podle osobního zá jmu klienta. Terapeutické programy obsahují čá st pohybovou a výtvarnou. Č innosti probíhají ve skupině, od konce roku v nově vybudované dílně Domova Palata, kterou Diakonie pomá hala vybavit ná bytkem. Pohybový program byl v loňské m roce obohacen o uvolňovací a balanční cvičení na velkých míčích a o koordinační a manipulační cvičení s overbally. Od listopadu jsme umož nili jedné klientce domá cí formu zdravotního cvičení. Při výtvarné činnosti si klienti zkoušeli nové výtvarné techniky, samostatně (či s menší pomocí) se výtvarně vyjadřovali při smyslových výtvarných cvičeních. Výtvarná činnost obsahovala i teoretickou čá st prohlídka čá sti Veletrž ního palá ce, výstava děl A. Warhola a M. Švabinské ho a další. V oblasti poradenství byla nabízena pomoc formou osobních kontaktů (u praž ských klientů) i formou telefonických rozhovorů, příp. ná vště v (u mimopraž ských klientů). Konkré tně jsme pomá hali řešit rodinné a vztahové problé my, vyhledá vat lékaře a jednat s nimi, dá le vyhledá vat a získat vhodné osobní asistenty, získat přá tele a další. strana 7

8 V lé tě probě hla pobytová akce určená pro vě tší skupinu zá jemců. Týdenní pobyt se uskutečnil v Hnačově u Klatov. Program letního pobytu byl jako vž dy slož en z čá sti duchovní, sportovní a společ enské. U duchovního programu se pracovalo s předneseným té matem ve skupiná ch, poprvé se na programu podílel zá stupce církve Starokatolické. V rá mci sportovních činností probě hly soutě že jednotlivců i druž stev - celopobytová soutě ž v Boocie (hra pro tě lesně postiž ené podobná Petanque), teré nní orientační zá vod, který i přes nepřízeň počasí mě l nejvě tší úspě ch. Nejlepší sportovci byli odmě ně ni drobnými cenami a kaž dý si odvezl diplom za neuvě řitelné výkony. Absolvovali jsme celodenní výlet do Klatov a na vodní hrad Švihov. Pracovníci a dobrovolníci Centra Slunečnice zajišťovali během celé ho roku dopravu a doprovody na terapeutické aktivity, poradenství, pobyt, doprovodné akce a ná vště vy lé kařů. Novou, zatím zkušební služ bou je podporované zamě stná vá ní, které jsme začali s jednou klientkou, která nemohla dlouhou dobu najít prá ci. Její pracovní schopnosti jsme využ ili pro potřeby Centra Slunečnice a Diakonie. Už ivatelé služ eb Služ by Centra Slunečnice využívají dospě lé osoby s tě lesným a kombinovaným postiž ením (mentá lní, smyslové, neurologické ) ve věku od 23 do 57 let. Terapeutický ch aktivit se na počá tku účastnili tři klienti, na konci r jich bylo 11, z toho 8 se schá zelo pravidelně, dva ve volné m čase s ohledem na své zamě stná ní a jedna klientka podle aktuá lního zdravotního stavu. Do poradenské ho programu se zapojilo sedm klientů, z toho dva mimopražští. Letního pobytu se zúčastnilo 67 osob. Z toho 30 s postiž ením, 28 asistentů a pomocníků z řad lehce postiž ených, 2 zajišťující organizaci a vedení, 3 vedoucí duchovních programů a zbytek rodinní příslušníci. Další realizované doprovodné akce Se skupinou klientů kromě terapeutických programů organizujeme prohlídky Prahy a další výlety na zajímavá místa. Na vá nočním setká ní probě hl první ročník soutě že O nejlepší vá noční cukroví a těšíme se, ž e se tato soutě ž stane nedílnou součá stí již tradičních vá nočních posezení. Pracovníci, dobrovolníci a pomocníci Vedení a realizace projektu byla zabezpečová na vedoucí, terapeutem, pomocnou pečovatelkou, skupinou stá lých dobrovolníků a z čá sti muž em strana 8

9 na civilní služ bě. Administrativní prá ce a finanční prá ce jsou zajišťová ny ve spoluprá ci s ředitelem a pracovníky ústředí Diakonie CB. Do dobrovolné pomoci jsou zapojeni jak studenti škol tak i pracující. Velkým počtem jsou dobrovolníci zastoupeni na letním pobytu. Bez jejich pomoci by tyto pobyty nemohly probíhat. Všem děkujeme za trpě livou prá ci, kterou vykoná vají bez ná roku na odmě nu a pobyt si z velké čá sti hradí ze svých prostředků. Poděkování Za spoluprá ci dě kujeme Mgr. Š vecové, řediteli Š těrbovi a dalším pracovníkům Domova Palata za umož ně ní realizace terapeutických programů. Za průbě žnou a ochotnou pomoc dobrovolníkům F. Ká dnerovi, J. Š imkovi, I. Prochá zkové, D.Strakové, J. Drahorá dové, rodině Marounkový ch, B. Hrdové, R. Danišovi, P. Kolmanovi, V. Pavloskovi a všem dalším z letního pobytu. Za finanční i materiá lní dary dě kujeme všem dá rcům viz níž e. Kontakt Centrum Slunečnice Koně vova Praha 3 tel.: Lucie Ká dnerová vedoucí projektu Přehled hospodaření včetně pobytové akce Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,70 MPSV ,00 služ by ,30 HM Praha ,00 mzdy a odvody ,00 Úřad prá ce ,00 ostatní ,00 příjmy od klientů ,00 celkem ,00 dary ,60 úroky 89,02 celkem ,62 Dárci a sponzoři: Č ervený, Dosoudil - Virklis, Jetleb, M. Kádner, Lexová, mlá dež CB Praha 2, Mokrejš, Nadace Charty 77 Konto barié ry, Pabousková, Richter - RM Gastro, Zelinka, Zemá nková. Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Úřad prá ce hl. m. Prahy strana 9

10 Most Pobočka se zamě řuje především na prá ci s dětmi a mlá deží v Mostě, konkré tně na sídlišti Liščí vrch. Nabízí jim aktivity pro volný čas, zejmé na formou klubových setká ní. Ta umožňují postupně vytvá řet užší osobní vztahy. Chodí k ná m dě ti ze sociá lně slabších rodin a ty, jejichž rodinné zá zemí jim neposkytuje dostatečnou úroveň sociá lních vazeb. Chceme podporovat rozvoj osobností dě tí a jejich vyšší společenskou integraci. V průbě hu roku zamě stná vala pobočka v Mostě jednoho až dva zamě stnance. Dá le se na její činnosti podílelo 10 dobrovolníků. Volný č as dětí a mládež e projekt Sídliště Ná plň projektu Sídliště tvořila pravidelná klubová setká ní v tě locvičně, která probíhala od ledna do poloviny kvě tna a pokračovala od října do prosince vž dy pravidelně 1 x týdně 2 hodiny. Průmě rná účast byla dětí na jedno setká ní. Náplň činnosti v tělocvičně obsahovala mimo jiné hry (s pomůckami typu švihadlo, křídy, guma, lé tající talíř, společenské hry), soutě že, sportovní činnosti, scé nky (zamě řené na situace z běžného ž ivota, dle zá jmu křesťanská témata) a výtvarnou činnost. V letních mě sících a o prá zdniná ch probíhala v zá vislosti na počasí setká vá ní mimo tělocvičnu a prá ce v teré nu. Účast zde byla v průmě ru 20 dětí na jedno setká ní. O prá zdniná ch jsme uskutečnili přímě stský tábor GO CAMP, které ho se zúčastnili mladí lidé z Mostu, Litvínova a Slavkova. Tábor byl doplně n ná vště vou křesťanské taneční skupiny King s Kids ze SRN. Této akce se zúčastnilo 205 dě tí do vě ku 15 let. Vzdělávání a osvětováč innost - Přednášky Za rok 2002 jsme zrealizovali na 15 zá kladních a středních školá ch Mostecka předná šku Sex, Aids a vztahy, a na třech ZŠ předná šku Sekty, nebezpečí, které hrozí. Celkem jsme oslovili 883 žáků a studentů. Nepravidelná osvě tová č innost V březnu 2002 jsme se aktivně spolupodíleli na interaktivní výstavě Hrou proti AIDS, na které se pro okres Most podíleli Okresní pedagogicko - psychologická poradna, Okresní úřad Most, K Centrum a OHS v Mostě. Výstavu celkem shlé dlo 1700 žáků zá kladních a středních škol. K svě tové mu Dni boje proti AIDS jsme ve spoluprá ci s Okresní knihovnou v Mostě a OHS Most vyhlá sili encyklopedicko - výtvarnou soutě ž CO VÍŠ O HIV / AIDS pro žáky zá kladních a středních škol Mostecka. Zúčastnilo se jí 40 žáků z 5 škol. Výstava byla otevřená i pro veřejnost, pozvá ní také přijala regioná lní televizní společnost DAKR. strana 10

11 Prá ce v dě tské m domově Prá ce s dětmi byla zahá jena v březnu. Zahrnovala 2x za pololetí krouž ek vaření, 1x měsíčně krouž ek keramiky a 1x týdně tré nink fotbalu. O tyto tré ninky byl po celý rok stá lý zá jem, prá ci se vě novali 3 dobrovolníci. K fotbalu se přidala 1x týdně hra na kytaru a mož nost pouště t dě tem a mladým lidem křesťanské filmy. Krouž ek navště vuje 7 12 chlapců. O prá zdniná ch byly pro zájemce z DD připraveny tři odpoledne strá vené na HIPODROMU v Mostě spojené s projížďkou na koních. Kontakt: Diakonie Církve bratrské - pobočka v Mostě J. Kříž e Most tel.: Roman Kysela vedoucí pobočky Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,00 Úřad prá ce Most ,00 služ by ,00 dotace MŠ MT ,00 mzdy a odvody ,00 Církev bratrská ,00 ostatní 4.039,00 ostatní 3.980,00 celkem ,00 celkem ,00 POBYTY Letnípobyty rodin s handicapovaný mi dě tmi Cílem letních pobytů s handicapovanými dě tmi je umož nit rekreaci celé rodině s postiž eným dítě tem - tzn. rodičů m, postiž ené mu dítě ti, i sourozencům. Tato rekreace probíhá v zařízení, kde je zajiště no ubytová ní, celodenní strava a program. Na pobyty s námi jezdí děti s tělesným postiž ením (DMO), smyslovým (neslyšící), mentá lním a kombinovaným postiž ením. V roce 2002 se uskutečnily 2 týdenní pobyty. První byl v termínu v Bedřichově v Jizerských horá ch, zúčastnilo se ho 43 osob (25 dospě lých, 18 dě tí). Bě hem tohoto týdne jsme podnikli několik výletů a dá le nená ročné vychá zky do blízké ho okolí. Ve zbývajícím čase byly připraveny hry, zpívá ní. Ranní a večerní povídá ní pro dě ti na biblické téma si připravily studentky z mlá dež e sboru CB strana 11

12 Praha 3. S dospě lými jsme večer vytvá řeli originá lní kvě tiná če ubrouskovou technikou, lisovali kvě tiny do klipových rá mečků, učili se drá tkovat, atd. Druhý pobyt byl od do na Valašsku v rekreačním domě CB na Velké Lhotě. Zúčastnilo se ho 40 osob (19 dospě lých, 21 dě tí). Program pro dospě lé byl podobný jako na Bedřichově večerní rozhovory spojené s výtvarnou činností, o ranní a večerní biblický program pro děti se podě lili Noemi Komrsková a Jan Satke. Letní rekreaci v roce 2002 finančně podpořila holandská diakonie, firma Synergie-Gedos, pojišťovna Allianz a jednotliví sponzoři. Je proto mož né všem účastníkům zaplatit ubytová ní. ( Kaž dý si platí cestu a jídlo. ) Kaž doročně je o tuto rekreaci zájem jak mezi věřícími, tak i nevě řícími lidmi. Kontakt: Diakonie Církve bratrské Letní pobyty rodin s handicapovanými dě tmi Soukenická Praha 1 tel.: Galina Hřídelová vedoucí pobytů rodin s handicapovanými dě tmi Letnípobyt pro dospě lé s tě lesný m a kombinovaný m postižením - viz projekt Centrum Slunečnice Pobyty pro seniory Pobyty nabízejí seniorům mož nost rekreace, odpočinku, vzá jemné ho společenství, duchovních a dalších zajímavých programů pod vedením ně které ho z kazatelů Církve bratrské. Pobyt seniorů probě hl již tradičně na jaře a na podzim. Jarního setká ní, které se uskutečnilo ve dnech 27. kvě tna až 4. června v církevním rekreačním středisku na Rybišti, se zúčastnilo 22 seniorů. Kvalitní duchovní i volnočasový program zajistil kazatel Církve bratrské Hofman s manž elkou. Podzimní setká ní probě hlo ve dnech 10. až 17. září v rekreačním zařízení ve Velké Lhotě. Setká ní se zúčastnilo 29 seniorů. O duchovní stravu účastníků se staral kazatel CB Paluchník a o stravu tě lesnou sestra Ř epová. Na tě chto pobytech je program zamě řen na studium Bible, vzá jemné sdílení, společné výlety, odpočinek a rekreaci dle představ kaž dé ho účastníka. Kontakt: Diakonie Církve bratrské Pobyty pro seniory Koně vova Praha 3 tel.: Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie strana 12

13 PROJEKTY V INVESTIČNÍFÁZI Dům s pečovatelskou službou Hrá dek nad Olší Pobočka Diakonie CB v Hrá dku se především věnuje pokračová ní výstavby Domu s pečovatelskou služ bou pro seniory, kteří se o sebe pro nemoc či stá ří nemohou plně postarat a nemají nikoho blízké ho, kdo by jim mohl nebo chtě l zabezpečit potřebnou pomoc. Budovaný domov má čtyři poschodí a je realizová n jako přístavba sborové ho domu. Je stavě n svépomocně. V roce 2002 bylo odpracová no brigá dnických hodin. V rá mci veřejně prospě šných prací hod. 800 hodin odpracoval pracovník civilní voj. služ by. Celkem bylo odpracová no hod. Byly zahá jeny prá ce na teré nních úpravá ch, vybudová ny zá chytné zdi na již ní straně budovy. Byl uveden do provozu vestibul a soc. zařízení pro potřebu sboru, přemístě na kotelna ústředního topení do nově vybudovaných prostor v suteré nu, dokončena kanalizace a svedena do ž umpy. Celkem bylo proinvestová no Kč. Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské Hrá dek č Hrá dek na Olší Vladimír Lipus vedoucí pobočky v Hrá dku Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem S radostí můž eme konstatovat, ž e rok 2002 byl klíčovým pro dokončení tohoto projektu po investiční strá nce. Po dlouhodobých jedná ních se podařilo získat potřebné finance na dokončení stavby z MPSV a Magistrá tu hlavního mě sta Prahy. V rá mci spoluprá ce s Magistrá tem hl. m. Prahy Diakonie přislíbila čá st kapacity nabídnout seniorům postiž eným povodní. Na domově byly realizová ny stavební prá ce v celkové výši 13,909 mil. Kč. Domov by mě l být po stavební strá nce dokončen v polovině roku Rozpočet pro domov Bethesda na rok 2002 je uveden na str. 20. Dárci a sponzoři: Andršová, Baloun, Bašková, Blaž ková, Borovičková, Buchta, Cvrčková, Č enkovičová, Č epička, Drahokoupil, Dvořáčková, Evangelikalní Teologický Seminář, Exner, Ferenc, Haná k, Havlíč ková, Herlesová, Hlubučková, Hurtová, Chrá sková, Ivanová, Javornický, Jech, strana 13

14 Jetleb, Jirkovská, Kaiserovi, Kalinová, Kamp, Kampová, Kaufman, Kejř, Klement, Klementová, Kolman, Košťá ková, Košťá l, Kotrbatý, Kož ená, Kyselková, Maňá sek, Maňá sková, Mannová, Mareček, Matulík, Mednanská, Mitisková, Mohr, Musilová, Najbertová, Newton Information, Novum s.r.o., Olsen, Páral, Páralová, Pařízková, Pimková, Pospíš il, Prochá zková, Prokešová, Ptáčková, Raisová, Raisiglová, Ratajová, Richterovi, Ř epová, Skoupá, Smik, Somolová, SOU stavební Náchod, Svobodová, Š muková, Tošovská E., Tošovská R., Valešová, Valová, Velehrad, Verner, Vintera, Víš ková, Vlček, Vršanská, Weilovi, Wichterle, Zárubová, Zemanovič, Sbory Církve bratrské : Č eské Budějovice, Chý nov, Litomyšl, Náchod, Nové Město, Praha 5, Trutnov, Veselí Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy. HUMANITÁRNÍPOMOC V tomto odstavci nelze začít jinak, než připomenutím katastrofá lní povodně, která v létě zasá hla naši republiku. Diakonie organizovala první pomoc, dobrovolníky, mapovala situaci a zajišťovala materiá lní pomoc z tuzemska i zahraničí. Rada Církve bratrské založ ila povodňové konto. Nashromá ždilo se přes 8 mil. Kč. Zástupce Diakonie byl členem komise, která rozhodovala o přidě lení prostředků postiž eným povodně mi. Od českých sborů a jednotlivců z Č ech i zahraničí jsme dostali celkem 1,23 mil. Kč, od zahraničních sborů nebo institucí pak vysoký dar 7,575 mil. Kč. V naší církvi byly silně zasaž eny sbory ve Veselí n. Luž. a v Praze 1 - Soukenická. Na opravu poškozených sborových domů především tě chto sborů bylo z fondu dá no 3,22 mil. Kč. Další formou pomoci byl příspě vek přímo členům CB, mezi nimi též podnikatelům, kteří byli postiž eni povodně mi, a to v Praze, Veselí n. Luž, Č eských Budě jovicích, Písku, a v Husinci. Takto jsme pomohli přibliž ně 21 lidem celkovou čá stkou 1,08 mil. Kč. Podstatnou čá st povodňových prostředků jsme věnovali postiž eným mimo CB. Tuto pomoc organizovala staršovstva sborů v jejichž působnosti se uká zala aktuá lní potřeba. Pomoc dostaly desítky rodin a jednotlivců ž ijících v oblastech povodně mi zasaž ených Č eských Budě jovic, Děčína, Husince, Kralup nad Vltavou, Mělníka, Prahy - Zbraslavi a Ústí nad Labem. Místní sbory rozdě lily mezi postiž ené osoby mimo církev celkem cca. 3,1 mil. Kč. Z iniciativy Sboru Praha 1 byly věnová ny příspě vky zatopeným školá m, se kterými má sbor misijní kontakty. Dá le byly vě nová ny prostředky pro zatopený archiv CB a organizaci ADRA. Takto bylo rozdě leno 0,425 mil. Kč. Nakonec byl 1 mil. Kčponechá n jako rezerva na jaro roku strana 14

15 Další součá stí humanitá rní činnosti Diakonie je pomoc Ukrajině. Již tradičně jsme zprostředková vali finanční podporu od našich partnerů z Holandska. Na konci roku ve spoluprá ci s více než třiceti sbory a stanicemi byla realizová na humanitá rní pomoc na Ukrajinu ve formě vá nočních dá rků pro Ukrajinské děti. S touto pomocí jsme navštívili Rachivský a Tjačivský rajón a dětský domov ve Vylšanech. POBOČKY - VÝ POMOC POTŘEBNÝ M LIDEM Vedle vě tších projektů sociá lních služ eb zajišťovala Diakonie CB také v roce 2002 drobnou sociá lní výpomoc potřebným lidem. Prá ci vykoná vali dobrovolníci z řad členů jednotlivých sborů církve. Na této místní úrovni se vytvá řely menší dobrovolnické týmy, které činnost koordinovaly. Prá ce byla zamě řena na návštěvy starých a nemocných, distribuci odě vů a obuvi, misijní činnost, nebo dopravu na nedě lní bohosluž by. Na místní úrovni byla také poskytová na pomoc do oblastí postiž ených zá plavami, ať už finanční, nebo fyzická a materiá lní. Kontakty na pobočky Diakonie Církve bratrské Hrádek nad Olší č. 74, vedoucí pobočky: Vladimír Lipus Kolín, Krá lovská cesta 226, Litvínov, Opltova 155, Most, J. Kříž e 3127, vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Písek, Tyršova 15, Praha 1, Soukenická 15, vedoucí pobočky: MUDr. E. Bartošová Praha 2, Ř ímská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Praha 3, Koně vova 24, vedoucí pobočky: Vě ra Weilová Praha 9, Ve Žlíbku 168, vedoucí pobočky: Mgr. Rut Pínová Rakovník, Vysoká 195, vedoucí pobočky: Jan Pavlíček Třinec - Oldřichovice 253, vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 15

16 KANCELÁŘ DIAKONIE CB Kancelá ř Diakonie CB v průbě hu roku zabezpečovala především projekty Diakonie a v rámci svých mož ností se snaž ila o podporu diakonické prá ce na jednotlivých sborech. V praxi to znamenalo především získá vá ní finančních prostředků, vedení mzdové a personá lní agendy, kontakt s veřejností, stá tní sprá vou, spřá telenými a dalšími organizacemi. Realizovala různá setká ní, hledala nové mož nosti a způsoby prá ce s klienty, zavá dě la standardy sociá lních služ eb apod. Dá le se zabývala budová ním kontaktů a spoluprá ce s organizacemi v rámci Č R i v zahraničí. Diakonie je aktivním členem Diakonie v ČR (ekumenické sdruž ení organizací poskytující sociá lní služ by při jednotlivých církvích). Pracovníci Diakonie konali též osvě tovou činnost v oblasti integrace lidí s postiž ením do církve. Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,00 vlastníčinnost ,00 služ by ,61 dary ,82 mzdy a odvody ,00 úroky ,27 ostatní ,75 celkem ,09 celkem ,36 Sponzoři a dárci: ČČK Pha 9, Č enkovičová, Č erná, Dejmková, Diakonie Stuttgart, FBE Praha, Havlíč ková, Jányšová, Haye, Luhan, Macková, Musilová M., Musilová O., OMV, Pá nek, Pařízková, Plchot, Průša, Rada CB, Richter, Smik, ST Zending, Sbory Církve bratrské : Č eská Skalice, Kladno, Liberec, Plzeň, Prostějov, Rakovník, Trhové Sviny, Trutnov, Ústín. L. Velké poděkování dále patří: M. Mackové, která ná m vede účetnictví, sboru CB Praha 3, v jehož sborových prostorá ch má Diakonie i nadá le svou kancelá ř, J. Č erné mu za údrž bu počítačové sítě a všem dalším, kteří drobnou pomocí přispě li ke zdá rné mu fungová ní kancelá ře Diakonie. strana 16

17 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V ROCE 2002 Pozn.: jedná se o provoz kanceláře, projekty Crá něné bydlenína Xaverově, Centrum Slunečnice, pobytové akce dospělý ch, seniorů a stavbu Bethesda Rozvaha Aktiva samostatné movité vě ci a soubory mov ,00 drobný hmotný invest. majetek ,60 pořízení hmotných investic ,43 oprá vky k samost. mov. vě cem a souborům mov.vě cí ,00 oprá vky k dlouhodobé mu hm. majetku ,60 pokladny ,34 bankovní účty ,95 odbě ratelé ,00 poskytnuté provozní zá lohy ,00 ná klady příštích období 800,00 aktiva celkem ,72 Pasiva dodavatelé ,00 ostatní zá vazky ,00 zamě stnanci ,00 soc. a zdr. poj. zamě stnanců ,00 daň srá žková 1 614,00 ost. přímé daně ,00 dohadné účty pasivní ,40 vlastní jmě ní ,88 vlastní jmě ní - dotace MF ,80 vlastní jmě ní darovaný HIM ,00 jmě ní dar HM Praha ,00 fondy ,70 pasiva celkem ,78 Rozdíl celkem ,94 strana 17

18 Vý sledovka Výdaje spotřeba materiá lu ,10 spotřeba potravin ,00 spotřeba PHM ,10 materiá l, vybavení ,00 energie ,40 opravy a údrž ba ,40 cestovné ,41 poštovné, telefon ,00 služ by ná jem 4 903,80 služ by ostatní ,20 pobyty ,50 školení 5 000,00 mzdové ná klady ,80 zá konné soc. pojiště ní ,00 daně ,00 ostatní ná klady ,79 poskytnuté dary ,01 celkem ,51 Příjmy trž by provoz ,10 úroky ,74 dary ,42 HM Praha ,00 ÚP ,00 dotace MPSV ,00 jiné výnosy ,19 celkem ,45 Rozdíl ,94 strana 18

19 Stavba DD Bethesda Výdaje stavební prá ce ,45 stavební a architektonický dozor ,50 inž enýrská činnost ,00 vybavení domu a další ná klady ,85 celkem ,80 Příjmy dotace MPSV stavba ,00 HM Praha stavba ,00 dotace MPSV vybavení ,00 HM Praha vybavení ,00 dary ,50 celkem ,50 Rozdíl ,70 Částka ,50 je nevyčerpaná čá st daru od HMP určené ho na dostavbu DD Bethesda na rok 2003 strana 19

20 Zprá va auditora Východiska pro auditora: Audit byl proveden v souladu se směrnicemi Komory auditorů ČR. Předmětem auditu byly: a) platné účetní výkazy k Výrok auditora určený pro statutární orgán. b) účetnictví z hlediska úplnosti, správnosti a průkaznosti. Provedla jsem ověření účetní závěrky v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR výběrovým způsobem. Podle mého názoru je účetní závěrka k správná, podává věrný a poctivý obraz o stavu majetku a výsledku hospodaření roku května 2003 Ing. Ludmila Dvorská osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a auditorských společností č. 977 Praha 10, Na vinobraní 3009 strana 20

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda domov pro seniory 5 Kruh přátel Bethesdy 8 Centrum Slunečnice 9 Chráněné bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Obsah 1. Základní údaje o Diakonii CB...4 2. Bethesda - domov pro seniory....4 3. Kruh přátel Bethesdy...7 4. Chráněné bydlení na Xaverově...8 5. Centrum Slunečnice... 10 6. Rekreace seniorů... 12 7. Pobočka

Více

Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 8 Centrum Slunečnice 10 Pobočka DCB v Mostě 14 Pobočka DCB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková,

Více

V ý r o čn í z p r á v a 2 0 0 6. Č e s k ý če r v e n ý k ř íž

V ý r o čn í z p r á v a 2 0 0 6. Č e s k ý če r v e n ý k ř íž Sociá lníčinnosti Zá chranné a humanitá rníčinnosti V ý r o čn í z p r á v a 2 0 0 6 Č e s k ý če r v e n ý k ř íž Oblastníspolek ČČK Liberec Školicíčinnosti v prvnípomoci a ošetřovatelství Činnosti v

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva

Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva Diakonie církve bratrké 2 0 0 7 Výroční zpráva 7 2 0 0 Obah t r a n a Úvodní lovo... 3 Základní údaje o Diakonii CB... 4 Betheda domov pro eniory a lidi handicapem... 4 Zpráva o činnoti Kruhu prátel Bethedy...

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více