Ú VODNÍSLOVO. Vá ž enípřá telé, sestry a bratři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú VODNÍSLOVO. Vá ž enípřá telé, sestry a bratři,"

Transkript

1 Ú VODNÍSLOVO Vá ž enípřá telé, sestry a bratři, Dostá vá te do rukou výroční zprá vu Diakonie Církve bratrské za rok Výroční zprá va je vždy ohlé dnutím za uplynulým rokem, kde se shrnuje, co a jak bylo realizová no. Věřím, ž e tato zprá va nebude pro Vá s jen nudnými fakty, ale i důvodem k vdě čnosti a radosti. Vezmě te ji i jako novou inspiraci k přemýšlení o diakonické prá ci nejen Diakonie Církve bratrské, ale i Vaší. Diakonie znamená v řecké m jazyce služ bu potřebným. Můž eme říci, ž e konkré tně je to péče o potřebné, postiž ené, chudé, nemocné a slabé. Kaž dý, kdo než ije sobecky jen pro sebe, musí přemýšlet, jak se do služ by potřebným můž e zapojit. Pomoc potřebným, zvlá ště v dnešním svě tě, kdy na prvním místě je ekonomická prosperita, je ně co, co má stá le vě tší význam. Vě řím, ž e i tím málem, co Diakonie CB dělá, zviditelňuje hodnoty, které mají věčný význam. Při ohlé dnutí zpě t si stá le více uvě domuji, ž e bez veliké ho nasazení zamě stnanců, a velmi často i jejich rodinných příslušníků, bez pomoci dobrovolníků a sponzorů by tato prá ce nebyla mož ná. Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem tuto naší prá ci podporujete a budeme velmi rá di, pokud ná s budete podporovat i nadá le. Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie Církve bratrské strana 1

2 ZÁKLADNÍÚ DAJE Diakonie Církve bratrské je nestá tní nezisková organizace s celostá tní působností, která poskytuje charitativní a sociá lní pomoc těm, kteří ji potřebují. Diakonie Církve bratrské je organizační jednotkou Církve bratrské, vznikla na zá kladě zá kona č. 308/1991 a je registrová na u Ministerstva kultury Č R. V jejím čele stojí sedmičlenná sprá vní rada, statutá rním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je sociá lní pomoc s křesťanským aspektem. Věříme, ž e péče o potřebné, nemocné a slabé je neodmyslitelnou součá stí ž ivota křesťana. Tato křesťanská služ ba diakonia je společně se zvě stová ním evangelia zá kladním poslá ním a úkolem církve, a tedy i kaž dé ho sboru. Proto naše aktivity odvíjíme vždy od konkré tního sboru naší církve, který se na prá ci diakonie podílí jak prakticky, tak i duchovně. Správní rada MUDr. Ing. Petr Fiala Ing. Karel Fojtík Galina Hřídelová Ing. Pavel Kamp Mgr. Daniel Komrska Josef Rzyman Petr Macek Ř editel Ing. Pavel Průša Sídlo Praha 1, Soukenická 15 IČ O Kancelář Praha 3 Žiž kov, , Koně vova 24 tel., fax: Bankovní spojení Č SOB, Praha 1, č. účtu: /0300 strana 2

3 PROJEKTY Stacioná ř pro dě ti s kombinovaný m postižením Základní informace Stacioná ř vznikl v roce Poskytuje denní péči dětem se závaž ným mentá lním a kombinovaným postiž ením a to především dětem s autismem nebo autistickými rysy, které nezvlá dají pobyt ve větším kolektivu. Cílem je naučit dě ti takové mu chová ní a komunikačním schopnostem, které jim umož ní dosá hnout co nejvě tší samostatnosti a co nejvě tšího zapojení do běžného ž ivota tedy alespoň čá stečné zařazení do školní dochá zky, zapojení do ž ivota rodiny i do společnosti vůbec. V neposlední řadě chceme pomoci rodičů m při výchově takto tě žce postiž ené ho dítě te. Provoz v roce 2002 Ve stacioná ři byla služ ba poskytová na po dobu školního roku v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Způsob naší prá ce zůstal nezmě ně n přesně dodrž ovaná struktura dne, kdy se střídá volná hra dě tí s pedagogickou činností. Zá kladem výchovné prá ce byl Portage program. Jedná se o ově řenou metodu užívanou v mnoha zemích svě ta (pův. z USA). Pro kaž dé dítě byl vypracová n individuá lní výchovný plá n, kde byly stanoveny dílčí cíle rozvoje v oblasti vě domostí, sobě stačnosti, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Pro podporu rozvoje komunikace dětí s okolím jsme se snaž ili maximá lně zařadit také aktivity mimo budovu stacioná ře (plavá ní, výlety, ná cvik chová ní v obchodě, v MHD apod.) Děti jsou vedeny k vytvá ření ná vyků přispívajících ke zvyšová ní jejich samostatnosti. Plně ní úkolů zadá vaných v rá mci programu i reakce dítě te byly kaž dotýdenně písemně zaznamená vá ny. Na základě výsledků se 1x za 3 6 měsíců (podle schopností dítě te) vypracovala hodnotící zprá va a stanovil se nový individuá lní výchovný plá n. Závěry byly konzultová ny s rodiči dítěte (snaž ili jsme se je zapojit do výchovné ho plá nu dětí a poskytnout jim poradenskou pomoc). O závěrech hodnocení dítěte byl minimá lně 2x ročně informová n písemnou zprá vou pediatr, dě tský neurolog a dě tský psychiatr. Bě hem roku 2002 prošlo stacioná řem 8 dě tí. Jedno z nich se podařilo trvale zařadit do spec. školy. U dě tí se objevilo zlepšení zejmé na v oblasti stolová ní, hygienických ná vyků a komunikace. Pracovníci Pracovní tým tvoří 4 pracovníci a jedna civilní služ ba. Přílež itostně jsme spolupracovali také se dvě ma dobrovolníky. strana 3

4 Supervize Skupinovou supervizi pro pracovníky také v roce 2002 zajišťovala 1x mě síčně Mgr. N. Komrsková (speciá lní pedagog s kurzem vedení supervize). Přílež itostnou individuá lní supervizi poskytovala též bývalá ředitelka stacioná ře G. Hřídelová. Spolupráce V informačním centru Remedium Praha probíhala setká vá ní a školení neziskových organizací Prahy 3. I nadá le jsme spolupracovali s oddě lením dě tské psychiatrie v Praze 3, oddě lením dě tské pediatrie a neurologie v Praze 3, spec. školou v Malešicích a spec. školou ve Strašnicích. Navá zali jsme kontakt s dětským zařízením Sluneční domov v Praze 9. Pobyt V lé tě probě hly v Bedřichově a na Valašsku 2 týdenní pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi. Viz čá st Pobyty. Kontakt Stacioná ř pro dě ti s kombinovaným postiž ením Koně vova Praha 3 tel.: Vě ra Weilová ředitelka stacioná ře Přehled hospodaření vč etně pobytové akce Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,60 MPSV ,00 energie ,00 HM Praha ,00 opravy a udrž ová ní ,00 Sbor CB Praha ,00 služ by ,70 MČ Praha ,00 mzdy a odvody ,40 Eurotel* ,00 ostatní 3.784,00 příjmy od klientů ,40 celkem ,70 úroky a dary ,64 celkem ,04 *Dar Nadace Eurotel je určen zejmé na na rok 2003 Dárci a sponzoři: Allianz, Balvínovi, Č eská pošta, Dudušovi, Dvořáček, Faltý novi, Glosová, Hoffmanová, Košťá ková, Krumlovský, Pieros, Pospíš ilová, Synergie, Tylová, Vocelovi, Vodičkovi, Vranka, Weilovi, Sbor CB: Praha 3 Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Nadace Eurotel strana 4

5 Chrá ně né bydlenína Xaverově Chrá ně né bydlení na Xaverově bylo založ eno v roce Jde o malou domá cnost pro lidi s mentá lním a kombinovaným postiž ením. Obyvatelé V roce 2002 ž ili v chrá ně né m bydlení čtyři muž i ve věku od 23 do 56 let. Všichni mají mentá lní postiž ení, které je u jednotlivých obyvatel kombinová no s psychickým onemocně ním, poruchami chová ní a epilepsií. Snahou Chrá ně né ho bydlení je podporovat jejich samostatnost. S kaž dým obyvatelem jsme vytvá řeli plá n osobního rozvoje s krá tkodobými a dlouhodobými cíli. Asistenti, pomocníci, dobrovolníci Vzhledem k potřebě obyvatel domu byla asistence poskytová na dvacet čtyři hodin denně. Zajišťovali ji tři asistenti na plný úvazek a na půl úvazku vedoucí domu. Tým asistentů doznal během roku několikerých změ n, nakonec byl doplně n jedním z dobrovolníků, který již dlouhou dobu v chrá ně né m bydlení pomá hal. Asistenti se pravidelně setká vali na pracovních schůzká ch. Jejich prá ce spočív á na principech osobní asistence lidem s mentá lním postiž ením (podpora osamostatně ní a sebeurčení, zá roveň též ochrana sociá lně znevýhodně né ho a snadno zneuž itelné ho člově ka), snahou je poskytovat ji individuá lně a na zá kladě potřeb jednotlivých obyvatel. Život v domě Bě žný den v chrá ně né m bydlení se výrazně nelišil od běžného dne většiny lidí. Obyvatelé podle svých mož ností odchá zeli do zamě stná ní, uklízeli, vařili, chodili na ná kupy, atd. Volný čas typicky trá vili samostatně nebo s dobrovolnými asistenty. V lé tě jel kaž dý na čtrná ct dní na dovolenou. Jeden obyvatel ji strá vil na táboře organizované m SPMP, další v zařízení Betlé m v Klobouká ch u Brna, třetí v o. s. Neratov v Orlických horá ch a poslední v o. s. Ester v Rychlebských horá ch. Během roku vyrazili pracovníci i obyvatelé na několik výletů (v zimě do Janských Lázní, v létě do Č ervené ho Újezda u Votic a do Drá bských svě tniček), společně slavili narozeniny a další svá tky. Ú pravy domu Diakonie provedla v domě stavební úpravy a vybudovala malou pracovnu pro asistenty. Díky této přestavbě mohou v současné době všichni obyvatelé žít v jednolůž kových pokojích, což výrazně ovlivnilo kvalitu poskytovaných služ eb. Supervize Bě hem roku probíhala supervize s ředitelkou pomocné školy Mgr. E. Klípovou, kde mě li asistenti mož nost podívat se na různé problé my z nových strana 5

6 úhlů, ujasnit si své postoje a řešit potíž e, s kterými se v prá ci setká vají. Také byla navá zá na spoluprá ce s chrá ně nou domá cností ve Slapech. Navíc si asistenti pravidelně vzá jemně předá vali zkušenosti ze své prá ce. Spolupráce v obci V prosinci probě hla již tradičně benefiční akce ve prospě ch Chrá ně né ho bydlení na Xaverově tentokrá t zahrá l spolek Kašpar divadelní hry Audience a Smíšené dvouhry. Představení se konalo v klá novické Besedě. V rá mci akce jsme oslovili místní firmy s žádostí o finanční podporu projektu. V únoru roku 2003 byli všichni dá rci zveřejně ni na billboardu umístě né m při komunikaci v Horních Počernicích. Nadá le také pokračovala spoluprá ce s místní sprá vou a soc. odborem. V chrá ně né m bydlení též pravidelně dobrovolně pomá halo ně kolik členů hornopočernické ho sboru Církve bratrské. Prezentace a medializace projektu Vedoucí domu a koordiná torka projektů přispívali do Hornopočernické ho zpravodaje. V červnu opě t probě hla akce pro přá tele a příznivce chrá ně né ho bydlení tzv. Xaverovský fotbá lek, což je v podstatě neformá lní den otevřených dveří. Projekt byl opě t zviditelně n i při výše zmíně né prosincové benefiční akci. Do chrá ně né ho bydlení se také přijelo podívat několik ná vště v pracovníci z jiných zařízení, sponzoři a další zá jemci. Kontakt Chrá ně né bydlení na Xaverově Ve ž líbku Praha Horní Počernice tel.: Marké ta Kirschnerová, Libor Bečka vedoucí projektu Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá l. ná klady ,70 MPSV ,00 energie ,40 HM Praha ,00 opravy a údrž ba ,00 MČ Pha H. Počernice ,00 služ by ,40 příjmy od klientů ,10 mzdy a odvody ,80 dary ,00 ostatní ,00 celkem ,10 celkem ,30 strana 6

7 Dárci a sponzoři: Ardea s.r.o., Art Print Studio s.r.o., Atelier Spektrum, kinokavá rna BESEDA, Běchovické uhelné sklady spol. s r.o., Biofaktory Praha, Coinco sport, David, Diametral spol. s r.o., Ekocem Praha, Elektroprodejna BOM, Globus, Grešlová, Hotel Č ertousy, Incoma Konsult spol. s r.o., spolek KAŠ PAR o.s., Kirschnerová, Krá lovi, Kone a.s., Linde chladicítechnika, Luhan, Matějková, nadace Mariastar Humanity, Metrostav, Moeller, pekařstvímoravec, Ronda s.r.o., Rothlehner s.r.o., Ř epková, Sony, Strojservis Karel Kopecký, Š imá nková, Vigomat, Vinčá lková, Vokatý, ŽelezářstvíHels Mat s.r.o. a další. Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Úřad městské čá sti Praha HorníPočernice, Úřad městské čá sti Praha Klá novice. Centrum Slunečnice Projekt vznikl v r a umožňuje osobá m s tělesným a kombinovaným postiž ením pravidelně se schá zet ke skupinovým aktivitá m a osobním poradenským rozhovorům. Realizace nabízených programů Nabízené programy jsou sestavová ny tak, aby rozšiřovaly schopnosti a samostatnost našich klientů. Účast v programech je dobrovolná, podle osobního zá jmu klienta. Terapeutické programy obsahují čá st pohybovou a výtvarnou. Č innosti probíhají ve skupině, od konce roku v nově vybudované dílně Domova Palata, kterou Diakonie pomá hala vybavit ná bytkem. Pohybový program byl v loňské m roce obohacen o uvolňovací a balanční cvičení na velkých míčích a o koordinační a manipulační cvičení s overbally. Od listopadu jsme umož nili jedné klientce domá cí formu zdravotního cvičení. Při výtvarné činnosti si klienti zkoušeli nové výtvarné techniky, samostatně (či s menší pomocí) se výtvarně vyjadřovali při smyslových výtvarných cvičeních. Výtvarná činnost obsahovala i teoretickou čá st prohlídka čá sti Veletrž ního palá ce, výstava děl A. Warhola a M. Švabinské ho a další. V oblasti poradenství byla nabízena pomoc formou osobních kontaktů (u praž ských klientů) i formou telefonických rozhovorů, příp. ná vště v (u mimopraž ských klientů). Konkré tně jsme pomá hali řešit rodinné a vztahové problé my, vyhledá vat lékaře a jednat s nimi, dá le vyhledá vat a získat vhodné osobní asistenty, získat přá tele a další. strana 7

8 V lé tě probě hla pobytová akce určená pro vě tší skupinu zá jemců. Týdenní pobyt se uskutečnil v Hnačově u Klatov. Program letního pobytu byl jako vž dy slož en z čá sti duchovní, sportovní a společ enské. U duchovního programu se pracovalo s předneseným té matem ve skupiná ch, poprvé se na programu podílel zá stupce církve Starokatolické. V rá mci sportovních činností probě hly soutě že jednotlivců i druž stev - celopobytová soutě ž v Boocie (hra pro tě lesně postiž ené podobná Petanque), teré nní orientační zá vod, který i přes nepřízeň počasí mě l nejvě tší úspě ch. Nejlepší sportovci byli odmě ně ni drobnými cenami a kaž dý si odvezl diplom za neuvě řitelné výkony. Absolvovali jsme celodenní výlet do Klatov a na vodní hrad Švihov. Pracovníci a dobrovolníci Centra Slunečnice zajišťovali během celé ho roku dopravu a doprovody na terapeutické aktivity, poradenství, pobyt, doprovodné akce a ná vště vy lé kařů. Novou, zatím zkušební služ bou je podporované zamě stná vá ní, které jsme začali s jednou klientkou, která nemohla dlouhou dobu najít prá ci. Její pracovní schopnosti jsme využ ili pro potřeby Centra Slunečnice a Diakonie. Už ivatelé služ eb Služ by Centra Slunečnice využívají dospě lé osoby s tě lesným a kombinovaným postiž ením (mentá lní, smyslové, neurologické ) ve věku od 23 do 57 let. Terapeutický ch aktivit se na počá tku účastnili tři klienti, na konci r jich bylo 11, z toho 8 se schá zelo pravidelně, dva ve volné m čase s ohledem na své zamě stná ní a jedna klientka podle aktuá lního zdravotního stavu. Do poradenské ho programu se zapojilo sedm klientů, z toho dva mimopražští. Letního pobytu se zúčastnilo 67 osob. Z toho 30 s postiž ením, 28 asistentů a pomocníků z řad lehce postiž ených, 2 zajišťující organizaci a vedení, 3 vedoucí duchovních programů a zbytek rodinní příslušníci. Další realizované doprovodné akce Se skupinou klientů kromě terapeutických programů organizujeme prohlídky Prahy a další výlety na zajímavá místa. Na vá nočním setká ní probě hl první ročník soutě že O nejlepší vá noční cukroví a těšíme se, ž e se tato soutě ž stane nedílnou součá stí již tradičních vá nočních posezení. Pracovníci, dobrovolníci a pomocníci Vedení a realizace projektu byla zabezpečová na vedoucí, terapeutem, pomocnou pečovatelkou, skupinou stá lých dobrovolníků a z čá sti muž em strana 8

9 na civilní služ bě. Administrativní prá ce a finanční prá ce jsou zajišťová ny ve spoluprá ci s ředitelem a pracovníky ústředí Diakonie CB. Do dobrovolné pomoci jsou zapojeni jak studenti škol tak i pracující. Velkým počtem jsou dobrovolníci zastoupeni na letním pobytu. Bez jejich pomoci by tyto pobyty nemohly probíhat. Všem děkujeme za trpě livou prá ci, kterou vykoná vají bez ná roku na odmě nu a pobyt si z velké čá sti hradí ze svých prostředků. Poděkování Za spoluprá ci dě kujeme Mgr. Š vecové, řediteli Š těrbovi a dalším pracovníkům Domova Palata za umož ně ní realizace terapeutických programů. Za průbě žnou a ochotnou pomoc dobrovolníkům F. Ká dnerovi, J. Š imkovi, I. Prochá zkové, D.Strakové, J. Drahorá dové, rodině Marounkový ch, B. Hrdové, R. Danišovi, P. Kolmanovi, V. Pavloskovi a všem dalším z letního pobytu. Za finanční i materiá lní dary dě kujeme všem dá rcům viz níž e. Kontakt Centrum Slunečnice Koně vova Praha 3 tel.: Lucie Ká dnerová vedoucí projektu Přehled hospodaření včetně pobytové akce Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,70 MPSV ,00 služ by ,30 HM Praha ,00 mzdy a odvody ,00 Úřad prá ce ,00 ostatní ,00 příjmy od klientů ,00 celkem ,00 dary ,60 úroky 89,02 celkem ,62 Dárci a sponzoři: Č ervený, Dosoudil - Virklis, Jetleb, M. Kádner, Lexová, mlá dež CB Praha 2, Mokrejš, Nadace Charty 77 Konto barié ry, Pabousková, Richter - RM Gastro, Zelinka, Zemá nková. Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy, Úřad prá ce hl. m. Prahy strana 9

10 Most Pobočka se zamě řuje především na prá ci s dětmi a mlá deží v Mostě, konkré tně na sídlišti Liščí vrch. Nabízí jim aktivity pro volný čas, zejmé na formou klubových setká ní. Ta umožňují postupně vytvá řet užší osobní vztahy. Chodí k ná m dě ti ze sociá lně slabších rodin a ty, jejichž rodinné zá zemí jim neposkytuje dostatečnou úroveň sociá lních vazeb. Chceme podporovat rozvoj osobností dě tí a jejich vyšší společenskou integraci. V průbě hu roku zamě stná vala pobočka v Mostě jednoho až dva zamě stnance. Dá le se na její činnosti podílelo 10 dobrovolníků. Volný č as dětí a mládež e projekt Sídliště Ná plň projektu Sídliště tvořila pravidelná klubová setká ní v tě locvičně, která probíhala od ledna do poloviny kvě tna a pokračovala od října do prosince vž dy pravidelně 1 x týdně 2 hodiny. Průmě rná účast byla dětí na jedno setká ní. Náplň činnosti v tělocvičně obsahovala mimo jiné hry (s pomůckami typu švihadlo, křídy, guma, lé tající talíř, společenské hry), soutě že, sportovní činnosti, scé nky (zamě řené na situace z běžného ž ivota, dle zá jmu křesťanská témata) a výtvarnou činnost. V letních mě sících a o prá zdniná ch probíhala v zá vislosti na počasí setká vá ní mimo tělocvičnu a prá ce v teré nu. Účast zde byla v průmě ru 20 dětí na jedno setká ní. O prá zdniná ch jsme uskutečnili přímě stský tábor GO CAMP, které ho se zúčastnili mladí lidé z Mostu, Litvínova a Slavkova. Tábor byl doplně n ná vště vou křesťanské taneční skupiny King s Kids ze SRN. Této akce se zúčastnilo 205 dě tí do vě ku 15 let. Vzdělávání a osvětováč innost - Přednášky Za rok 2002 jsme zrealizovali na 15 zá kladních a středních školá ch Mostecka předná šku Sex, Aids a vztahy, a na třech ZŠ předná šku Sekty, nebezpečí, které hrozí. Celkem jsme oslovili 883 žáků a studentů. Nepravidelná osvě tová č innost V březnu 2002 jsme se aktivně spolupodíleli na interaktivní výstavě Hrou proti AIDS, na které se pro okres Most podíleli Okresní pedagogicko - psychologická poradna, Okresní úřad Most, K Centrum a OHS v Mostě. Výstavu celkem shlé dlo 1700 žáků zá kladních a středních škol. K svě tové mu Dni boje proti AIDS jsme ve spoluprá ci s Okresní knihovnou v Mostě a OHS Most vyhlá sili encyklopedicko - výtvarnou soutě ž CO VÍŠ O HIV / AIDS pro žáky zá kladních a středních škol Mostecka. Zúčastnilo se jí 40 žáků z 5 škol. Výstava byla otevřená i pro veřejnost, pozvá ní také přijala regioná lní televizní společnost DAKR. strana 10

11 Prá ce v dě tské m domově Prá ce s dětmi byla zahá jena v březnu. Zahrnovala 2x za pololetí krouž ek vaření, 1x měsíčně krouž ek keramiky a 1x týdně tré nink fotbalu. O tyto tré ninky byl po celý rok stá lý zá jem, prá ci se vě novali 3 dobrovolníci. K fotbalu se přidala 1x týdně hra na kytaru a mož nost pouště t dě tem a mladým lidem křesťanské filmy. Krouž ek navště vuje 7 12 chlapců. O prá zdniná ch byly pro zájemce z DD připraveny tři odpoledne strá vené na HIPODROMU v Mostě spojené s projížďkou na koních. Kontakt: Diakonie Církve bratrské - pobočka v Mostě J. Kříž e Most tel.: Roman Kysela vedoucí pobočky Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,00 Úřad prá ce Most ,00 služ by ,00 dotace MŠ MT ,00 mzdy a odvody ,00 Církev bratrská ,00 ostatní 4.039,00 ostatní 3.980,00 celkem ,00 celkem ,00 POBYTY Letnípobyty rodin s handicapovaný mi dě tmi Cílem letních pobytů s handicapovanými dě tmi je umož nit rekreaci celé rodině s postiž eným dítě tem - tzn. rodičů m, postiž ené mu dítě ti, i sourozencům. Tato rekreace probíhá v zařízení, kde je zajiště no ubytová ní, celodenní strava a program. Na pobyty s námi jezdí děti s tělesným postiž ením (DMO), smyslovým (neslyšící), mentá lním a kombinovaným postiž ením. V roce 2002 se uskutečnily 2 týdenní pobyty. První byl v termínu v Bedřichově v Jizerských horá ch, zúčastnilo se ho 43 osob (25 dospě lých, 18 dě tí). Bě hem tohoto týdne jsme podnikli několik výletů a dá le nená ročné vychá zky do blízké ho okolí. Ve zbývajícím čase byly připraveny hry, zpívá ní. Ranní a večerní povídá ní pro dě ti na biblické téma si připravily studentky z mlá dež e sboru CB strana 11

12 Praha 3. S dospě lými jsme večer vytvá řeli originá lní kvě tiná če ubrouskovou technikou, lisovali kvě tiny do klipových rá mečků, učili se drá tkovat, atd. Druhý pobyt byl od do na Valašsku v rekreačním domě CB na Velké Lhotě. Zúčastnilo se ho 40 osob (19 dospě lých, 21 dě tí). Program pro dospě lé byl podobný jako na Bedřichově večerní rozhovory spojené s výtvarnou činností, o ranní a večerní biblický program pro děti se podě lili Noemi Komrsková a Jan Satke. Letní rekreaci v roce 2002 finančně podpořila holandská diakonie, firma Synergie-Gedos, pojišťovna Allianz a jednotliví sponzoři. Je proto mož né všem účastníkům zaplatit ubytová ní. ( Kaž dý si platí cestu a jídlo. ) Kaž doročně je o tuto rekreaci zájem jak mezi věřícími, tak i nevě řícími lidmi. Kontakt: Diakonie Církve bratrské Letní pobyty rodin s handicapovanými dě tmi Soukenická Praha 1 tel.: Galina Hřídelová vedoucí pobytů rodin s handicapovanými dě tmi Letnípobyt pro dospě lé s tě lesný m a kombinovaný m postižením - viz projekt Centrum Slunečnice Pobyty pro seniory Pobyty nabízejí seniorům mož nost rekreace, odpočinku, vzá jemné ho společenství, duchovních a dalších zajímavých programů pod vedením ně které ho z kazatelů Církve bratrské. Pobyt seniorů probě hl již tradičně na jaře a na podzim. Jarního setká ní, které se uskutečnilo ve dnech 27. kvě tna až 4. června v církevním rekreačním středisku na Rybišti, se zúčastnilo 22 seniorů. Kvalitní duchovní i volnočasový program zajistil kazatel Církve bratrské Hofman s manž elkou. Podzimní setká ní probě hlo ve dnech 10. až 17. září v rekreačním zařízení ve Velké Lhotě. Setká ní se zúčastnilo 29 seniorů. O duchovní stravu účastníků se staral kazatel CB Paluchník a o stravu tě lesnou sestra Ř epová. Na tě chto pobytech je program zamě řen na studium Bible, vzá jemné sdílení, společné výlety, odpočinek a rekreaci dle představ kaž dé ho účastníka. Kontakt: Diakonie Církve bratrské Pobyty pro seniory Koně vova Praha 3 tel.: Ing. Pavel Průša ředitel Diakonie strana 12

13 PROJEKTY V INVESTIČNÍFÁZI Dům s pečovatelskou službou Hrá dek nad Olší Pobočka Diakonie CB v Hrá dku se především věnuje pokračová ní výstavby Domu s pečovatelskou služ bou pro seniory, kteří se o sebe pro nemoc či stá ří nemohou plně postarat a nemají nikoho blízké ho, kdo by jim mohl nebo chtě l zabezpečit potřebnou pomoc. Budovaný domov má čtyři poschodí a je realizová n jako přístavba sborové ho domu. Je stavě n svépomocně. V roce 2002 bylo odpracová no brigá dnických hodin. V rá mci veřejně prospě šných prací hod. 800 hodin odpracoval pracovník civilní voj. služ by. Celkem bylo odpracová no hod. Byly zahá jeny prá ce na teré nních úpravá ch, vybudová ny zá chytné zdi na již ní straně budovy. Byl uveden do provozu vestibul a soc. zařízení pro potřebu sboru, přemístě na kotelna ústředního topení do nově vybudovaných prostor v suteré nu, dokončena kanalizace a svedena do ž umpy. Celkem bylo proinvestová no Kč. Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské Hrá dek č Hrá dek na Olší Vladimír Lipus vedoucí pobočky v Hrá dku Bethesda domov pro seniory a lidi s handicapem S radostí můž eme konstatovat, ž e rok 2002 byl klíčovým pro dokončení tohoto projektu po investiční strá nce. Po dlouhodobých jedná ních se podařilo získat potřebné finance na dokončení stavby z MPSV a Magistrá tu hlavního mě sta Prahy. V rá mci spoluprá ce s Magistrá tem hl. m. Prahy Diakonie přislíbila čá st kapacity nabídnout seniorům postiž eným povodní. Na domově byly realizová ny stavební prá ce v celkové výši 13,909 mil. Kč. Domov by mě l být po stavební strá nce dokončen v polovině roku Rozpočet pro domov Bethesda na rok 2002 je uveden na str. 20. Dárci a sponzoři: Andršová, Baloun, Bašková, Blaž ková, Borovičková, Buchta, Cvrčková, Č enkovičová, Č epička, Drahokoupil, Dvořáčková, Evangelikalní Teologický Seminář, Exner, Ferenc, Haná k, Havlíč ková, Herlesová, Hlubučková, Hurtová, Chrá sková, Ivanová, Javornický, Jech, strana 13

14 Jetleb, Jirkovská, Kaiserovi, Kalinová, Kamp, Kampová, Kaufman, Kejř, Klement, Klementová, Kolman, Košťá ková, Košťá l, Kotrbatý, Kož ená, Kyselková, Maňá sek, Maňá sková, Mannová, Mareček, Matulík, Mednanská, Mitisková, Mohr, Musilová, Najbertová, Newton Information, Novum s.r.o., Olsen, Páral, Páralová, Pařízková, Pimková, Pospíš il, Prochá zková, Prokešová, Ptáčková, Raisová, Raisiglová, Ratajová, Richterovi, Ř epová, Skoupá, Smik, Somolová, SOU stavební Náchod, Svobodová, Š muková, Tošovská E., Tošovská R., Valešová, Valová, Velehrad, Verner, Vintera, Víš ková, Vlček, Vršanská, Weilovi, Wichterle, Zárubová, Zemanovič, Sbory Církve bratrské : Č eské Budějovice, Chý nov, Litomyšl, Náchod, Nové Město, Praha 5, Trutnov, Veselí Projekt podpořili: Ministerstvo prá ce a sociá lních věcíčr, Magistrá t hlavního města Prahy. HUMANITÁRNÍPOMOC V tomto odstavci nelze začít jinak, než připomenutím katastrofá lní povodně, která v létě zasá hla naši republiku. Diakonie organizovala první pomoc, dobrovolníky, mapovala situaci a zajišťovala materiá lní pomoc z tuzemska i zahraničí. Rada Církve bratrské založ ila povodňové konto. Nashromá ždilo se přes 8 mil. Kč. Zástupce Diakonie byl členem komise, která rozhodovala o přidě lení prostředků postiž eným povodně mi. Od českých sborů a jednotlivců z Č ech i zahraničí jsme dostali celkem 1,23 mil. Kč, od zahraničních sborů nebo institucí pak vysoký dar 7,575 mil. Kč. V naší církvi byly silně zasaž eny sbory ve Veselí n. Luž. a v Praze 1 - Soukenická. Na opravu poškozených sborových domů především tě chto sborů bylo z fondu dá no 3,22 mil. Kč. Další formou pomoci byl příspě vek přímo členům CB, mezi nimi též podnikatelům, kteří byli postiž eni povodně mi, a to v Praze, Veselí n. Luž, Č eských Budě jovicích, Písku, a v Husinci. Takto jsme pomohli přibliž ně 21 lidem celkovou čá stkou 1,08 mil. Kč. Podstatnou čá st povodňových prostředků jsme věnovali postiž eným mimo CB. Tuto pomoc organizovala staršovstva sborů v jejichž působnosti se uká zala aktuá lní potřeba. Pomoc dostaly desítky rodin a jednotlivců ž ijících v oblastech povodně mi zasaž ených Č eských Budě jovic, Děčína, Husince, Kralup nad Vltavou, Mělníka, Prahy - Zbraslavi a Ústí nad Labem. Místní sbory rozdě lily mezi postiž ené osoby mimo církev celkem cca. 3,1 mil. Kč. Z iniciativy Sboru Praha 1 byly věnová ny příspě vky zatopeným školá m, se kterými má sbor misijní kontakty. Dá le byly vě nová ny prostředky pro zatopený archiv CB a organizaci ADRA. Takto bylo rozdě leno 0,425 mil. Kč. Nakonec byl 1 mil. Kčponechá n jako rezerva na jaro roku strana 14

15 Další součá stí humanitá rní činnosti Diakonie je pomoc Ukrajině. Již tradičně jsme zprostředková vali finanční podporu od našich partnerů z Holandska. Na konci roku ve spoluprá ci s více než třiceti sbory a stanicemi byla realizová na humanitá rní pomoc na Ukrajinu ve formě vá nočních dá rků pro Ukrajinské děti. S touto pomocí jsme navštívili Rachivský a Tjačivský rajón a dětský domov ve Vylšanech. POBOČKY - VÝ POMOC POTŘEBNÝ M LIDEM Vedle vě tších projektů sociá lních služ eb zajišťovala Diakonie CB také v roce 2002 drobnou sociá lní výpomoc potřebným lidem. Prá ci vykoná vali dobrovolníci z řad členů jednotlivých sborů církve. Na této místní úrovni se vytvá řely menší dobrovolnické týmy, které činnost koordinovaly. Prá ce byla zamě řena na návštěvy starých a nemocných, distribuci odě vů a obuvi, misijní činnost, nebo dopravu na nedě lní bohosluž by. Na místní úrovni byla také poskytová na pomoc do oblastí postiž ených zá plavami, ať už finanční, nebo fyzická a materiá lní. Kontakty na pobočky Diakonie Církve bratrské Hrádek nad Olší č. 74, vedoucí pobočky: Vladimír Lipus Kolín, Krá lovská cesta 226, Litvínov, Opltova 155, Most, J. Kříž e 3127, vedoucí pobočky: Bc. Roman Kysela Písek, Tyršova 15, Praha 1, Soukenická 15, vedoucí pobočky: MUDr. E. Bartošová Praha 2, Ř ímská 43, vedoucí pobočky: Olga Somolová Praha 3, Koně vova 24, vedoucí pobočky: Vě ra Weilová Praha 9, Ve Žlíbku 168, vedoucí pobočky: Mgr. Rut Pínová Rakovník, Vysoká 195, vedoucí pobočky: Jan Pavlíček Třinec - Oldřichovice 253, vedoucí pobočky: Jaroslav Rajca strana 15

16 KANCELÁŘ DIAKONIE CB Kancelá ř Diakonie CB v průbě hu roku zabezpečovala především projekty Diakonie a v rámci svých mož ností se snaž ila o podporu diakonické prá ce na jednotlivých sborech. V praxi to znamenalo především získá vá ní finančních prostředků, vedení mzdové a personá lní agendy, kontakt s veřejností, stá tní sprá vou, spřá telenými a dalšími organizacemi. Realizovala různá setká ní, hledala nové mož nosti a způsoby prá ce s klienty, zavá dě la standardy sociá lních služ eb apod. Dá le se zabývala budová ním kontaktů a spoluprá ce s organizacemi v rámci Č R i v zahraničí. Diakonie je aktivním členem Diakonie v ČR (ekumenické sdruž ení organizací poskytující sociá lní služ by při jednotlivých církvích). Pracovníci Diakonie konali též osvě tovou činnost v oblasti integrace lidí s postiž ením do církve. Přehled hospodaření Vý daje Příjmy materiá lové ná klady ,00 vlastníčinnost ,00 služ by ,61 dary ,82 mzdy a odvody ,00 úroky ,27 ostatní ,75 celkem ,09 celkem ,36 Sponzoři a dárci: ČČK Pha 9, Č enkovičová, Č erná, Dejmková, Diakonie Stuttgart, FBE Praha, Havlíč ková, Jányšová, Haye, Luhan, Macková, Musilová M., Musilová O., OMV, Pá nek, Pařízková, Plchot, Průša, Rada CB, Richter, Smik, ST Zending, Sbory Církve bratrské : Č eská Skalice, Kladno, Liberec, Plzeň, Prostějov, Rakovník, Trhové Sviny, Trutnov, Ústín. L. Velké poděkování dále patří: M. Mackové, která ná m vede účetnictví, sboru CB Praha 3, v jehož sborových prostorá ch má Diakonie i nadá le svou kancelá ř, J. Č erné mu za údrž bu počítačové sítě a všem dalším, kteří drobnou pomocí přispě li ke zdá rné mu fungová ní kancelá ře Diakonie. strana 16

17 CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V ROCE 2002 Pozn.: jedná se o provoz kanceláře, projekty Crá něné bydlenína Xaverově, Centrum Slunečnice, pobytové akce dospělý ch, seniorů a stavbu Bethesda Rozvaha Aktiva samostatné movité vě ci a soubory mov ,00 drobný hmotný invest. majetek ,60 pořízení hmotných investic ,43 oprá vky k samost. mov. vě cem a souborům mov.vě cí ,00 oprá vky k dlouhodobé mu hm. majetku ,60 pokladny ,34 bankovní účty ,95 odbě ratelé ,00 poskytnuté provozní zá lohy ,00 ná klady příštích období 800,00 aktiva celkem ,72 Pasiva dodavatelé ,00 ostatní zá vazky ,00 zamě stnanci ,00 soc. a zdr. poj. zamě stnanců ,00 daň srá žková 1 614,00 ost. přímé daně ,00 dohadné účty pasivní ,40 vlastní jmě ní ,88 vlastní jmě ní - dotace MF ,80 vlastní jmě ní darovaný HIM ,00 jmě ní dar HM Praha ,00 fondy ,70 pasiva celkem ,78 Rozdíl celkem ,94 strana 17

18 Vý sledovka Výdaje spotřeba materiá lu ,10 spotřeba potravin ,00 spotřeba PHM ,10 materiá l, vybavení ,00 energie ,40 opravy a údrž ba ,40 cestovné ,41 poštovné, telefon ,00 služ by ná jem 4 903,80 služ by ostatní ,20 pobyty ,50 školení 5 000,00 mzdové ná klady ,80 zá konné soc. pojiště ní ,00 daně ,00 ostatní ná klady ,79 poskytnuté dary ,01 celkem ,51 Příjmy trž by provoz ,10 úroky ,74 dary ,42 HM Praha ,00 ÚP ,00 dotace MPSV ,00 jiné výnosy ,19 celkem ,45 Rozdíl ,94 strana 18

19 Stavba DD Bethesda Výdaje stavební prá ce ,45 stavební a architektonický dozor ,50 inž enýrská činnost ,00 vybavení domu a další ná klady ,85 celkem ,80 Příjmy dotace MPSV stavba ,00 HM Praha stavba ,00 dotace MPSV vybavení ,00 HM Praha vybavení ,00 dary ,50 celkem ,50 Rozdíl ,70 Částka ,50 je nevyčerpaná čá st daru od HMP určené ho na dostavbu DD Bethesda na rok 2003 strana 19

20 Zprá va auditora Východiska pro auditora: Audit byl proveden v souladu se směrnicemi Komory auditorů ČR. Předmětem auditu byly: a) platné účetní výkazy k Výrok auditora určený pro statutární orgán. b) účetnictví z hlediska úplnosti, správnosti a průkaznosti. Provedla jsem ověření účetní závěrky v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR výběrovým způsobem. Podle mého názoru je účetní závěrka k správná, podává věrný a poctivý obraz o stavu majetku a výsledku hospodaření roku května 2003 Ing. Ludmila Dvorská osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a auditorských společností č. 977 Praha 10, Na vinobraní 3009 strana 20

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY

TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY Ludmila KUNDEROVÁ - Arnoš t MOTYČ KA - Patrik SERAFINOVIČ Učebna tvořená terminá lový mi pracoviš ti řízený mi centrá lním terminá lový m

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více