Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Marie Lebedová Právní administrativa v podnikatelské sféře Mgr. Ingrid Matoušková Ph.D. Praha Červen 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Marie Lebedová

3 Poděkování: Děkuji paní Mgr. Ingrid Matouškové Ph.D. za odborné vedení při zpracování této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na problematiku šikany ve školním prostředí. Práce se zabývá především šikanou mezi dětmi, pozornost je věnována i šikaně učitelů. V první části je definován pojem šikany, vysvětlena podstata, příčiny a projevy šikany, dále jsou popsána jednotlivá stádia šikany. Ve druhé části je podána charakteristika agresorů a obětí šikanování. Součástí práce je provedené šetření šikany na 2. stupni základní školy. Třetí část bakalářské práce je věnována prevenci a řešení šikany, je popsána strategie vyšetřování šikany a metody nápravy. Ve čtvrté části je posouzena šikana z právního hlediska a jsou uvedeny moţné postihy šikany. Klíčová slova: šikana, agresor, oběť, školní prostředí, prevence, pedagog, odpovědnost Annotation The Bachelor thesis is being focused on the bullying problems within the school environment. The study is focusing mainly on the bullying among children, however bullying of teachers is being considered as well. The first part defines the term of the bullying, the substance, cause and manifestation are being explained as well as all levels of the bullying. The second part shows the characterization of both the aggressors and the victims of the bullying. The essentials part is also the investigation of the bullying made at the 2nd grade of basic school. The third part of the Bachelor thesis is devoted to the prevention of the bullying, the strategy of the investigation and methods of remedy is being decribed. The fourth part focuses on the judgement from the juridical point of view. Possible recource is mentioned. Key words: bullying, aggressor, victim, school environment, prevention, teacher, responsibility

5 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŠIKANY Šikana Podstata šikany Šikana mezi dětmi Příčiny šikany Projevy šikany Pět stádií šikany Následky šikany Šikana učitelů Kyberšikana Ochrana učitelů před šikanou AGRESOŘI A OBĚTI Agresoři Příčiny chování agresora Motivy šikanování Typy iniciátorů šikanování Jak rozpoznat agresora Oběti Typy obětí Jak rozpoznat oběť Jak se stát obětí Agresoři a zároveň oběti Šetření šikany Cíl šetření: Hypotézy práce: Závěr šetření: PREVENCE ŠIKANY Předpoklady úspěšného řešení šikany Vyšetřování šikany Náprava Druhy prevence šikany

6 3.5 Opatření vedoucí k prevenci šikany Utopická řešení Zajímavá výuka a atraktivní školní program Prostředky vedoucí k odhalení a diagnostikování šikany Dozor a jemu blízké prostředky Práce s oběťmi šikanování aneb vybavení obětí a potencionálních obětí způsoby, jak předcházet a čelit šikaně Práce s agresory Práce se všemi ţáky Participace ţáků na prevenci a řešení šikany Spolupráce školy a rodiny Kde hledat pomoc ŠIKANA Z PRÁVNÍHO HLEDISKA Kdo nese odpovědnost Odpovědnost pedagogických pracovníků a ředitele školy Odpovědnost rodičů a ostatních subjektů Odpovědnost pachatelů šikany Trestné činy podle zákona 140/1961 Sb., trestního zákona ZÁVĚR

7 Úvod Před třemi roky jsem vybírala školu pro svého budoucího prvňáčka. Nakonec jsem ho zapsala do školy, kde probíhá výuka pouze do 5. třídy. Na můj dotaz, v jaké míře se ve škole vyskytuje šikana, mi paní zástupkyně ředitele sdělila, ţe šikana se v téměř rodinném prostředí školy nevyskytuje. Věřila jsem jí a syna s klidným vědomím do školy nechala zapsat. Neuběhlo ani půl roku a zdálo se mi, ţe můj syn, vţdy po příchodu domů vyprávějící, co proţil ve škole, je zamlklý a jakékoli moje dotazy na školu a spoluţáky odmítal. Kdyţ během týdne ztratil třetí pastelky a některé psací potřeby, začalo mi to připadat podivné. Ráno oproti předchozím měsícům strávených ve škole téměř nesnídal, stěţoval si na bolesti hlavy a břicha a hlavně mě stále přemlouval, abych ho vyzvedla co nejdříve z druţiny. Nechtěl chodit ani na krouţky, které předtím navštěvoval velmi rád. A kdyţ jsem na jeho těle uviděla četné modřiny, uţ nevydrţel mlčet a pomalu mi vyprávěl, co se mu za posledních několik dnů přihodilo. V té době si děti ve škole měnily karty pokémonů. A jednoho dne na syna v druţině nastoupili 3 ţáci ze třetí třídy, karty mu zabavili a přikázali mu, aby příští den přinesl další karty. Nezapomněli mu zdůraznit, ţe pokud karty nepřinese, čeká ho nakládačka. A na důkaz, ţe to myslí naprosto váţně, ho srazili k zemi a několikrát kopli do břicha, vzali mu z penálu pastelky a jeho oblíbené pero. Kamarádovi, který mu šel na pomoc, dali pěstí do nosu a několikrát ho kopli. Nezapomněli jim připomenout, ţe jestli něco ceknou učitelce nebo rodičům, mají se na co těšit. A tak syn zodpovědně nosil svým tyranům karty a měl den ode dne větší strach, co bude dělat, aţ mu karty dojdou. O karty ve skutečnosti zájem neměli, před synem je trhali a smáli se, kdyţ viděli, ţe mu tím ubliţují. Trápil se a řešil otázku, říci neříci to doma. Bál se, co mu provedou, aţ se dozví, ţe to řekl rodičům. Zástupkyně ředitele byla velmi překvapená a slíbila mi, ţe ihned sjedná nápravu. Díky jejímu rychlému zásahu, spočívajícím v tom, ţe celou záleţitost ihned projednala s ţáky (tyrany) i jejich rodiči a vyvodila z jejich činu patřičné důsledky, se syn časem uklidnil a zase začal chodit rád do školy. Samozřejmě mě napadaly různé, někdy protichůdné myšlenky od sebeobviňování, ţe jsem ho nezapsala do špatné školy aţ po touhu pomstít se těm, kdo mu ublíţili. A hlavně jsem měla strach, aby se napadání neopakovala

8 Po své zkušenosti uţ jsem přesvědčena, ţe šikana existuje, někdy ve skryté formě, v téměř kaţdé škole. Dokazují to i šetření na školách, která uvádějí, ţe na druhém stupni základních škol je šikanováno aţ 40% ţáků. Mnozí učitelé si myslí, ţe na jejich škole šikana není problém. Ale často se mýlí. O většině šikanování se učitelé totiţ vůbec nedozví. Šikanování mezi spoluţáky není novým jevem. Šikana je s největší pravděpodobností stejně stará jako škola sama, vţdy silnější ubliţovali slabším. Oproti dřívější době se však sniţuje věková hranice aktérů šikany, roste počet případů šikany a zvyšuje se brutalita. Se zvýšenou agresivitou dětí se můţeme setkat uţ v mateřských školách. Cílem práce je podat ucelený přehled o problematice šikany, zjistit příčiny a poukázat na moţnosti řešení šikany

9 1 Teoretická východiska šikany 1.1 Šikana Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, coţ znamená zlomyslné obtěţování, týrání, suţování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů, například vůči podřízeným nebo vůči občanům, od nichţ šikanující úředníci zbytečně vyţadují nová a nová potvrzení a razítka, nechávají je pro nic za nic čekat atd. 1 Šikanování říkáme tomu, kdyţ jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhroţuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtíţné, aby se samo bránilo. Jako šikanování mohou být označeny také opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Jako šikanování však obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibliţně stejně fyzicky vybavených soupeřů. 2 Přesná a jednoznačná hranice mezi tím, jaké chování je uţ šikana a jaké ještě ne, neexistuje. Za šikanování se povaţuje, kdyţ jeden nebo více ţáků úmyslně a opakovaně ubliţuje druhým. Znamená to, ţe vám někdo, komu se nemůţete ubránit, dělá, co je vám nepříjemné, co vás poniţuje, nebo prostě bolí strká do vás, nadává vám, schovává vám věci, bije vás. Ale můţe vám znepříjemňovat ţivot i jinak, pomlouvá vás, intrikuje proti vám, navádí spoluţáky, aby s vámi nemluvili a nevšímali si vás. 3 Šikana je jedním z příkladů viktimizace, tj., chování, které z někoho vytvoří oběť. Vědní obor viktimologie se zabývá vztahem oběti a pachatele. 1.2 Podstata šikany Podstata šikany spočívá v tom, ţe agrese je cílem jednání, nikoli prostředkem k dosaţení nějakého konkrétního zisku. Záměrem agresora není např. odcizení věcí pro jejich hodnotu nebo pro pomstu, nýbrţ pro radost z uspokojení potřeby poniţovat lidskou důstojnost. Podstatnou charakteristikou je, ţe se děje úmyslně. K podstatným rysům šikany bývají řazeny: nepoměr sil mezi agresorem a obětí 1 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi Str ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi Str

10 skutečnost, ţe agrese je cílem jednání opakování agrese Šikana mezi dětmi Ţádná jiná bytost není tak agresivní vůči jedincům svého druhu jako člověk. (Alexander Mitscherlich) Příčiny šikany Mezi nejčastější příčiny šikany patří sklon k agresivnímu jednání. Můţe být umocněný nevhodným způsobem výchovy v rodině dítě trpí nedostatkem zájmu rodičů, krutými tresty, bitím V dnešní uspěchané době tráví rodiče společně se svými dětmi velmi málo času, není čas na hraní a povídání si s dětmi. Děti zůstávají odloţeny před televizní obrazovkou. Také sledování násilných scén v televizi nebo na videu mění postoj dětí k násilí postupně ztrácejí soucit a schopnost empatie, stávají se agresivnějšími. V době, kdy se klade stále větší důraz na úspěch a prosazení se ve společnosti, jakoby morální pravidla ztrácela na významu. Aby dítě přeţilo v současné škole, musí disponovat určitou mírou agresivity. Ve snaze, aby se dítě dokázalo v pozdějším ţivotě uplatnit, vedou rodiče často své děti k tomu, aby byly více průbojnější a tvrdší. Děti vidí od útlého dětského věku kolem sebe projevy agresivity a nezdravé průbojnosti a proto nemají pocit, ţe překračují něco, co se nesmí. Počet agresivních dětí i míra agrese stále roste. Významný vliv na chování skupiny má také osobnost autority, pod kterou skupina spadá rodič, učitel, Děti napodobují chování rodičů vnímají s jakou úctou se k sobě chovají, vycítí nedostatek lásky, citovou vyprahlost rodičů, neúctu, chlad. Nevhodné chování autority můţe vést také ke vzniku šikany. Také nejednotnost názorů rodičů na výchovu dítěte vzbuzuje v dítěti nejistotu a právě nejistota vyvolává vztek a agresi Projevy šikany 4 BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole Str

11 Šikana je projevem násilí a agrese, můţe mít fyzickou i psychickou podobu. U chlapců je většinou typičtější fyzická forma, u dívek převládá verbální forma nadávky, poniţující návrhy, hrozby,.. Šikana je přítomna na všech školách, některé formy se vyskytují uţ mateřských školách. Nepřímé projevy šikanování: Ţák je stále více uzavřený Působí smutným a nešťastným dojmem Při jakémkoli projevu před třídou je nejistý O přestávkách bývá často osamocený, vyhledává blízkost učitele Dítě ztrácí zájem o učení Zhoršuje se schopnost soustředit se na učení Vyhledává důvody pro absenci ve škole Jeho školní prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, odmítá vysvětlení svého zhoršujícího se prospěchu Pouţívá nepravděpodobné výmluvy pro poškození nebo ztrátu věcí Dítě netráví svůj volný čas s kamarády, spíše se zdrţuje doma Nedovede uspokojivě vysvětlit modřiny, škrábance nebo řezné rány na svém těle Stěţuje si na bolesti hlavy nebo břicha, můţe i zvracet Mívá poškozené nebo znečištěné věci, popř. i svůj oděv Dítě špatně usíná, často se budí, má hrůzostrašné sny Dělá vše pro to, aby mohlo zůstat doma, vyhýbá se docházce do školy Doma bývá dítě smutné, často se objevují výkyvy nálad Na opakované otázky co ho trápí se odmítá svěřit Přímé projevy šikanování: Poniţující nadávky, slovní uráţky, vyhroţování, posměšné poznámky Poškození nebo skrytí věci, roztrhání ošacení Zničení výsledku práce ve škole Bití, kopání, údery nějakým předmětem Rvačky, při kterých jeden z účastníků je očividně slabší a snaţí se uniknout Neustálý nátlak na ţáka, aby dával věcné dary nebo peněţní částky šikanujícímu

12 Poţadavek na ţáka, aby vykonával nemorální aţ trestní činy, popř. aby se na nich zúčastnil Nucení k poţívání alkoholických nápojů a drog Nucení k sexuálním praktikám Pět stádií šikany První stadium: zrod ostrakismu Jedná se o etapu vzniku počátků šikany. Šikanování se můţe objevit v téměř kaţdé skupině. V kaţdé školní skupině se objeví jednotlivci, kteří jsou nejméně vlivní a oblíbení. Takový jedinec bývá označován jako obětní beránek, černá ovce, outsider,. Jedinci, kteří se dostanou na chvost skupiny zakoušejí prvky šikanování, tzv. ostrakismus. Jde o mírné, převáţně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře je neoblíbený a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Dítě začíná přijímat roli utlačovaného a nedokáţe se účinně bránit. Toto první stádium je velice těţko pozorovatelné. Ostrakismus můţe přerůst do dalšího stadia. ( Ostrakismus v původní formě znamená střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén. Pojem ostrakizovat znamená v současné době vyloučit jedince z kolektivu nebo společnosti, částečné nebo úplně ignorovat neoblíbeného jedince ) Druhé stadium: fyzická agrese a přitvrzování manipulace Dvě nejčastější příčiny, které se nezřídka podmiňují: 1. V náročných situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní ţáci slouţit jako ventil. Spoluţáci si na nich odreagovávají své nepříjemné pocity například z očekávané těţké písemné práce nebo z konfliktu s učitelem. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se fyzická agrese. Pro zvládnutí své nejistoty vymýšlejí a rychle přitvrzují zábavu na úkor nejzranitelnějšího spoluţáka. 2. V jedné třídě se sejde několik výrazně agresivních jedinců a ti pouţívají násilí pro uspokojení svých potřeb. Agresor v této etapě proţívá záţitek, jak chutná moc, jaké uspokojení mu přináší to, kdyţ bije a týrá někoho slabého a ustrašeného. Agresoři začínají své chování opakovat jako úlevnou zábavu nebo pro obveselení okruhu svých obdivovatelů

13 Další vývoj závisí na míře pozitivního zaměření skupiny a na postojích ţáků k šikanování. Pokud ve skupině existují kamarádské vztahy a převaţují pozitivní morální hodnoty, kdy ţáci mají zásadně negativní postoje k násilí, pokusy o šikanování neuspějí. Pokud je imunita skupiny vůči šikaně nějakým způsobem oslabena, je téměř jisté, ţe násilí v nějaké podobě zakoření. Porušená imunita můţe být způsobena převáţně lhostejnými vztahy, atmosférou rivality a nepřátelství, nepříznivou konstelací postojů k šikanování (převaţují nezúčastněné, sympatizující a souhlasné postoje) Třetí stadium: klíčový moment vytvoření jádra. Pokud nezasáhne silná pozitivní skupina, utvoří skupina agresorů úderné jádro. K agresorům se přidávají další jednotlivci, začínají spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběti. Jde o ţáky, kteří jsou v hierarchii nejníţe ti slabí. Čtvrté stadium: většina přijímá normy agresorů Normy agresorů přejímá většina a tyto normy se stávají nepsaným zákonem. I mírní a ukáznění ţáci se začínají chovat krutě, aktivně se účastní na týrání spoluţáka. Proţívají pocit uspokojení z poníţení a útrap slabšího. Mají strach, aby se i oni nestali tím, kdo je týrán. Páté stadium: totalita neboli dokonalá šikana Na základní škole se většinou nestačí vytvořit, je to spíše záleţitost vězeňského a vojenského prostředí nebo výchovných ústavů. Normy agresorů jsou přijaty nebo respektovány všemi, dochází k plnému nastolení totalitní ideologie šikanování, tzv. stadia vykořisťování. Jde o rozdělení ţáků na 2 sorty. Agresoři sami sebe označují za nadlidi, krále, kingy, mazáky, a své oběti za podlidi, negry, poddané, otroky, Agresoři vyuţívají na otrocích vše - od materiálních hodnot (peníze, osobní věci) aţ po jejich tělo, city, rozumové schopnosti, školní znalosti apod. Důkazem moci nad poddanými je to, ţe jim agresoři mohou způsobovat jakoukoliv bolest a oni nejsou schopni se bránit. Agresoři ztrácejí poslední zbytky zábran, jsou nutkáni k opakovanému násilí. Ve skupině zcela vítězí zlo. Původně neutrální nebo mírně nesouhlasící členové skupiny se zájmem přihlíţejí, aktivně se zapojují do týrání a realizují šikanování. Brutální násilí se začíná povaţovat za výbornou legraci. Oběti jsou stále závislejší a ochotnější dělat cokoliv. Aby se vyhnuli neúnosnému utrpení, řeší situaci neomluvenou absencí, únikem do nemoci, odchodem ze školy nebo v nejhorším případě pokusem o sebevraţdu. V mírnější formě se někdy vyskytuje i na školách. Iniciátor šikanování a vůdce agresorů je ţákem s výborným prospěchem, má slušné chování k dospělým a pomáhá učiteli ochotně plnit jeho úkoly. Vedení dospělých ho plně podporuje, věří mu a třídní učitel i ostatní

14 vyučující za ním stojí. Skryté volání o pomoc výukově slabého a nesympatického ţáka je přehlíţeno. V pátém stadiu šikany všichni členové skupiny včetně týraných ţáků přijmou normy šikanování za své. Prozradit šikanování vede u oběti na jedné straně k velkému strachu o ţivot a na druhé straně k pocitu viny Následky šikany Zesměšňované, poniţované, vydírané, bité dítě má neustálý podvědomý strach z ohroţení a ubliţování. Pocity strachu mohou přejít do trvalé deprese. Tato deprese se projevuje různými způsoby: poruchami spánku, bolestmi hlavy, břicha, nechutenstvím, zvracením. Důsledkem dlouhodobého šikanování je nízké sebevědomí, dítě samo o sobě pochybuje. Dítě se málokdy někomu svěří se šikanou, protoţe má strach z pomsty. Zůstává samo se svým problémem, cítí se izolované a pocit osamělosti ho můţe dovést aţ k sebevraţdě. 1.4 Šikana učitelů Pod pojmem šikana ve školním prostředí si většinou kaţdý představí dítě terorizované svými spoluţáky. Často však dochází k šikaně učitelů ze strany některých nezvladatelných ţáků. Občasným schválnostem ze strany ţáků vůči neoblíbeným učitelů se nevyhnula v minulosti asi ţádná škola. Dnes však dochází k stále otevřenější a drsnější šikaně. V porevolučním období došlo k uvolnění morálky a to se projevuje i v chování mladé generace. Dříve učitel představoval pro ţáky větší autoritu. Další příčinou můţe být stoupající počet rozvodů neţ v minulosti. Pokud má dítě problémy ve škole a rodiče, které spolu bojují o přízeň dítěte, dají za pravdu dítěti proti škole. Odpustí raději dítěti a tím podrývají autoritu učitele. Děti nejsou vychovávány k tomu, ţe učitel je autorita, kterou by měly respektovat. Nejnovější analýza Asociace pedagogů základního školství zmapovala chování ţáků na prvním a druhém stupni základních škol. Devadesát procent z tisíce dotazovaných učitelů a ředitelů základních škol si myslí, ţe se chování ţáků velmi zhoršilo. Třináct procent pedagogů odpovědělo, ţe jejich chování je stále stejné. Necelé jedno procento učitelů je přesvědčeno, ţe se ţáci chovají lépe. Šikana učitelů je podmíněna několika faktory: 5 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování Str

15 Jedním z faktorů je z části nefunkční systém českého práva a jeho vymahatelnosti Dalším faktorem je, ţe ze školství odchází spousta odborníků za lepšími podmínkami, především platovými Pedagogická veřejnost nemá oporu a ochranu své osobnosti v zákoně Pedagogové nemají ţádnou moţnost se bránit, například verbálním útokům. Ředitelé se z důvodu potřebnosti naplněnosti tříd a škol z finančních důvodů mnohdy svých podřízených nezastanou a řešení útoků na učitele končí často ve prospěch agresorů Učitelé si sami nevědí s tímto fenoménem rady a tudíţ jej přehlíţejí. Mnohdy se také obávají, ţe budou povaţováni vedením školy za neschopné a nepotřebné. Neméně důleţitým faktorem je, ţe se ve školách opravdu vyskytuje část pedagogů, kteří dnešní mládeţ nejsou schopni zvládnout. 6 Prvním projevem, který je pro kantora signálem, ţe můţe dojít ke konfrontaci mezi ním a ţáky, je jejich absolutní nezájem o výuku. Druhou etapou je vyjadřování aktivního nesouhlasu, kdy učitel nařídí, aby něco udělali, a oni odmítnou. Následně to přerůstá v agresi vůči učiteli, kdy mladší ţáci se chovají jako smečka a starší jako mafie, která má ve svém programu uškodit učiteli. Hranice toho, kdy by měl šikanovaný učitel poţádat o odbornou pomoc, nastává ve chvíli kdy dojde k poznání, ţe se třídou není schopen jiţ dále pracovat, tedy ţe ţáci jeho působení odmítají. 7 Agresivita dětí vůči učitelům se projevuje nejčastěji slovními uráţkami a nadávkami, někdy dochází i k fyzickému napadení pedagoga. K nejtragičtějšímu případu napadaní došlo v březnu 2004 na učilišti ve Svitavách, kdy ţák při vyučování ubodal svého učitele. Šikanovaní jsou většinou učitelé, kteří nemají u ţáků přirozenou autoritu, nejsou schopni jednat s ţáky jako s partnery. Pokud chce učitel zkrotit své ţáky tím, ţe jim zadá neohlášené písemné práce, poniţuje je nebo se mstí těm, kteří nemají shodný názor s ním, dochází k odporu k učiteli. Ţáci reagují tím, ţe šikanují učitele a připadá jim to tak správné. Neméně důleţité je, jaké způsoby a metody výuky pedagog pouţije. Učitel by měl vysvětlit probíranou látku takovým způsobem, aby děti zaujala a neklást přílišný důraz na

16 oficiální autoritu. Dnešní ţáci a studenti nemají rádi formality, biflování, v důsledku spíše liberální rodinné výchovy jsou schopni vyjádřit svůj názor proti těm, s kterými hodlají polemizovat. Schopný učitel by se neměl takové polemiky bát Kyberšikana V současné době se do popředí dostává nový druh šikany ve školním prostředí kyberšikana. Kyberšikanu (počítačová šikana či cyberbullying) definujeme jako zneuţití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy, poníţit jej, psychicky mu ublíţit. Je to jedna z forem šikany. Kyberšikana také posiluje klasické formy šikany. 8 Sebevědomí ţáci učitele šikanují s cílem co nejvíce je poníţit, provokují je, posmívají se jim. Útoky na učitele si nahrávají na mobil a zveřejňují na internetu. Vyuţívají slabosti učitele a terorizují ho jen tak pro zábavu. Ostatní ţáci se nechají strhnout iniciátory nebo nemají odvahu se proti tomu postavit. Prvním případem kyberšikany v České republice, která skončila smrtí, je sebevraţda učitele z Ţelezného Brodu. Poté co ho ţák schválně vyprovokoval, učitel mu nafackoval. Jeho počínání natočili spoluţáci provokatéra na mobil a pak uveřejnili na internetu. Zesměšněný učitel přišel o práci a léčil se s depresemi. Poté spáchal sebevraţdu Ochrana učitelů před šikanou V současné době neexistuje zákon, který by ochránil učitele před šikanou ze strany ţáků. Ţáci základních škol mohou být potrestáni pouze sníţenou známkou z chování. Podle novely školského zákona si mohou však rodiče stěţovat, pokud se dvojkou z chování nesouhlasí. Některá navrhovaná řešení, jak ochránit kantory: Status veřejného činitele učitel by měl podle této novinky podobné postavení jako policista či soudní exekutor. Znamenalo by to, ţe i za vyhroţování učiteli by

17 hrozily dva roky vězení. Zákon by tak chránil hlavně středoškolské učitele, jejichţ studenti uţ jsou trestně odpovědni. U mladších ţáků by se vztahoval spíše na rodiče, kteří by si chtěli s učitelem vyřídit účty. Dle šéfa asociace učitelů základních škol Jaroslava Štercla: Status veřejného učitele by dal učitelům pocit větší jistoty, přispěl by k většímu respektu naší profese. Zákaz školy na týden někteří učitelé by rádi okopírovali úpravu, která se pouţívá například v USA. Jde o dočasné vyloučení ze školy, na jeden nebo dva týdny. Trest má apelovat hlavně na rodiče, aby se zamysleli nad výchovou svých dětí. Záznam o trestu by mohl dětem uškodit při přechodu na střední školu. Rámy a detektory jedním z návrhů je vybavit školy elektronikou, která by dokázala u vchodu odhalit mobily či zbraně například nůţ, kterým zabil učitele učeň ve Svitavách, ale i střelné zbraně. 9 Ministr školství Ondřej Liška ve svém projevu k zahájení školního roku 2008/2009 uvedl: Je potřeba také děti upozornit na to, co je ještě vyjádření svobodného názoru a co je drzost, kterou by si rozhodně neměli dovolit. Bez respektu k vyučujícímu není moţné vyučovat. A jsou to právě rodiny, odkud si děti přinášejí respekt nejenom k sobě navzájem, ale ke starší generaci a k autoritám. 9 /studium.asp?c=a090205_075801_studium_bar

18 2 Agresoři a oběti V souvislosti se šikanováním se hlavní protagonisté šikanování označují jako agresoři a oběti. 2.1 Agresoři Agresor je takové dítě, které často někoho týrá nebo obtěţuje buď fyzicky nebo slovně. Agresory bývají častěji chlapci neţ dívky. Agresora nelze tak jednoznačně typizovat. Do skupiny šikanujících se můţe zapojit opravdu kdokoliv, včetně nejinteligentnějších dětí ve třídě. Motivace k takovému jednání u těchto ţáků je rozmanitá: od lákavé a dosud nevyzkoušené moci nad druhým aţ po obavu, abych nebyl příštím terčem sám. 10 K typickým znakům násilníka patří snaha dominovat a ovládat okolí. Šikanující děti vyznávají otevřeně kladný vztah k projevům agrese. Otevřené násilí povaţují za přirozený prostředek k uspokojení silné potřeby dominovat. Některé mají problémy s kontrolou svých impulsů, které jsou často destruktivní. Častěji neţ u jiných dětí se u nich vyskytují poruchy spojené s tzv. hyperaktivitou a poruchou pozornosti. V některých případech můţe být iniciátorem šikany i oběť, která si kompenzuje narušené sebevědomí Příčiny chování agresora Existuje několik příčin, proč se z dítěte stane agresor. Chování agresora ovlivňuje spousta faktorů. Mezi ně patří: Sklon k agresivnímu jednání vytváří se jiţ v předškolním věku Rodinné prostředí jeden nebo oba rodiče se chovají agresivně Kruté tělesné trestání pokud rodiče dítě často krutě bijí, připadá mu, ţe je to v naprostém pořádku, kdyţ větší a silnější týrají menší a slabší. Nedostatečná péče a výchova nikdo dítěti neukáţe, ţe k dosaţení cíle existují i jiné prostředky neţ agrese; lhostejný postoj rodičů k dětem, poniţování. Děti vychovávané v atmosféře lásky necítí potřebu ubliţovat a poniţovat jiné děti. Nízké sebevědomí děti, o kterých se dospělí vyjadřují většinou negativně samy sebe také příliš vysoko nehodnotí. Své okolí chápou jako cosi nepřátelského. 10 ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi Str PÖTHE, Peter. Dítě v ohroţení Str

19 Mladiství násilníci se cítí nejistě, sami o sobě pochybují. Svůj strach a nejistotu se snaţí zakrýt hrubým, násilným a bezohledným chováním. Vrstevníci, kteří šikanu podporují dítě šikanuje jiné, protoţe se chce zařadit do skupiny podobně se chovajících dětí nebo si v takové skupině chce najít přátele. 12 Z hlediska fyzické stránky se jedná spíše o nadprůměrně zdatné starší jedince, zvláště u chlapců, ale nemusí to tak být vţdycky. Nedostatek tělesné síly můţe být u agresora vyváţen inteligencí spojenou s touhou dominovat a bezohledně se prosazovat Motivy šikanování Krutost skvělý pocit pocit z utrpení a poníţení šikanované oběti Silná touha po moci Motiv upoutání pozornosti agresor touţí být středem zájmu publika, dělá tedy všechno pro to, aby získal obdiv a přízeň spoluţáků. Pořádá tedy ve škole představení ve stylu římské minikoloseum. Motiv zabíjení nudy šikanování přináší citově prázdnému tyranovi vzrušení, poskytuje mu podněty, které ucítí skrz svou hroší kůţi, a on konečně najde, co ho skutečně baví. Snad má i pocit, ţe teď konečně ţije. Motiv Mengeleho v člověku se probudí anetický badatel, který chce nalézt tajemství člověka tím, ţe zkouší, co vydrţí. Zkrátka chce přijít věci na kloub, ať to stojí co stojí. Třeba tak, ţe oběť rozebere jako nějakou hračku. Motiv ţárlivosti ţáci závidí dobrému ţáku přízeň učitelů, a tak se mu mstí. Tento důvod vedoucí k šikaně je jiţ popsán v biblickém příběhu Josefa a jeho bratří. Motiv prevence bývalá oběť chce předejít svému týrání a na novém působišti začne pro jistotu sama šikanovat, případně se rychle přidá k nějakému agresorovi. Motiv vykonat něco velkého někteří násilníci jsou odsouzeni k celkové neúspěšnosti, včetně školní. Šikanováním dokáţou sami sobě, ţe jsou schopni výkonu. Nejsou jiţ pouze míčem, do kterého se kope, ale oni sami se stávají příčinou významného děje MARTIN, Michael; WALTMANOVÁ-GREENWOODOVÁ, Cynthie. Jak řešit problémy dětí se školou Str KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování Str

20 2.1.3 Typy iniciátorů šikanování K typickým znakům násilníka patří snaha dominovat a ovádat okolí. 1. typ Hrubý, primitivní, impulsivní, často s kázeňskými problémy narušeným vztahem k autoritě, někdy můţe být zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. Vnější forma šikanování šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyţaduje absolutní poslušnost, šikanování pouţívá cíleně k zastrašování ostatních. Specifika rodinné výchovy častý výskyt agrese a brutality rodičů. Jako by agresoři násilí vraceli nebo ho napodobovali. 2. typ Velmi slušný, kultivovaný, zvýšeně úzkostlivý, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Vnější forma šikanování násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. Specifika rodinné výchovy časté uplatňování důsledného přístupu, někdy aţ vojenského drilu bez lásky 3. typ Srandista, optimistický, dobrodruţný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný. Vnější forma šikanování šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha upozornit humorné a zábavné stránky. Specifika rodinné výchovy v obecnější rovině je přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině. 14 Šikanovat se děti učí od dospělých. Časem dospějí k názoru, ţe pokud chtějí v tomto světě přeţít, musí být agresivní. A později se z nich stávají dospělí tyrani. Agresoři z řad dětí jsou v budoucnu častěji ohroţeni kriminalizací Jak rozpoznat agresora 14 KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách Str

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat.

V každém z nás je vrozená potřeba uspokojení, uznání, úspěchu, snaha dominovat. Otázka: Šikana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Nemoc sociálních vztahů, úmyslné ubližování. Šikanování je projev sociální patologie. Šikana není občasná rvačka nebo hádka.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

1. Vymezení pojmu šikana. 2. Klasifikace typů šikany

1. Vymezení pojmu šikana. 2. Klasifikace typů šikany Školní šikana 1. Vymezení pojmu šikana Šikana se děla, stále se děje a myslím si, ţe i v budoucnosti bude stále častějším problémem. Děje se na místech, kde se střetávají jedinec s jedincem anebo skupinou.

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠIKANĚ Co se týká vzniku šikany, dalo by se říci, že existuje od počátků lidstva. Poprvé se o ní veřejně začalo mluvit v roce 1969 ve Skandinávii, kdy byla šikana chápána nejprve jako

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence

zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence zpracoval: Bc. Tomáš Velička ŠIKANA diagnostika, řešení a prevence Fáze šikany 1. Ostrakismus - nikdo se s nim nebaví - ubliţování nejde na tělo - obět - klesá prospěch - v hodinách je prmanentě mimo -

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2011/2012

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2011/2012 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová 1 Obsah 1. Předmět 2. Základní metodické pokyny MŠMT 3. Vymezení základních pojmů - šikanování - přímá podoba šikany /verbální, fyzická/ - nepřímá

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

ŠIKANA. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav

ŠIKANA. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav ŠIKANA Centrum primární prevence Semiramis o.s. Mladá Boleslav Šikana je. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Tlustice vychází z pokynů MŠMT, č.j.1454/2000-51. Je zpracován

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy)

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního řádu školy) Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást organizačního

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

VE TŘÍDĚ SE NĚCO DĚJE!!!

VE TŘÍDĚ SE NĚCO DĚJE!!! VE TŘÍDĚ SE NĚCO DĚJE!!! MÁM INFORMACE? ANO NE OVĚŘÍM ZJISTÍM JAK? POZOROVÁNÍ INFORMACE ROZHOVORY VE VÝUCE V PŘESTÁVKU ZÁTĚŽOVÉ SITUACE CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ CHOVÁNÍ SKUPINY TŘÍDNICKÉ HODINY S ŽÁKY - INFO

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Adresa: tř. Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc Telefon: 585 158 920 Fax: 585 158 938 www.logopaed.cz E-mail: skola@logopaed.cz Bankovní spojení: KB Olomouc 7138-811/0100 IČ: 00601683 DIČ: CZ00601683 Č. j.:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PREVENCE ŠIKANY Č.j.:

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Program proti šikanování - krizový plán

Program proti šikanování - krizový plán Program proti šikanování - krizový plán Co je šikanování? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Krizový scénář pro řešení šikanování

Krizový scénář pro řešení šikanování Základní škola, Brno, Bosonožská 9 školní rok: 2011/2012 Krizový scénář pro řešení šikanování Vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Česlav Řehák. Šikana ve škole. Předmět: Pedagogika II Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Česlav Řehák Šikana ve škole Předmět: Pedagogika II Studijní program: Fyzika Studijní obor: FMUSSS Praha 2015 Úvod V úvodu bych

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování ZŠ Choltice Preventivní program naší školy vychází z komplexního pojetí strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Řehořova, Brno Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí byt nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i článek zabývající se problematikou šikany

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa

Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ JAKO SOUČÁST MPP 2013/2014 Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné prostředí, ve kterém žáci spolupracují a

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Než budeme charakterizovat jednotlivé stupně, připomeňme si ještě některá důležitá fakta.

Než budeme charakterizovat jednotlivé stupně, připomeňme si ještě některá důležitá fakta. Pět stupňů šikany Než budeme charakterizovat jednotlivé stupně, připomeňme si ještě některá důležitá fakta. 1. Odmítejte názor, že v té či oné třídě se šikana nemůže objevit, tam je kázeň, tam není patologický

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

Vztahová dynamika v třídních kolektivech. Mgr. Kateřina Tomanová

Vztahová dynamika v třídních kolektivech. Mgr. Kateřina Tomanová Vztahová dynamika v třídních kolektivech Mgr. Kateřina Tomanová 1 Diagnostika a řešení šikany 2 Co je to šikana? Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování

Vážení rodiče, Charakteristika šikanování Vážení rodiče, Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí,

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Anketa týkající se vedení a provozu školy

Anketa týkající se vedení a provozu školy Příloha č. 1 Autoevaluační nástroje (anketa, dotazník) příklady Anketa týkající se vedení a provozu školy 1/ Jak byste celkově zhodnotili činnost členů vedení školy. Pouţijte školské stupnice 1 5, tedy

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Práce se vztahy ve třídě, dětské skupině

Práce se vztahy ve třídě, dětské skupině Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Práce se vztahy ve třídě, dětské skupině VOŠ JABOK, Salmovská

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PREVENCE ŠIKANY Č.j.: 58 / 2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala d 31. srpna 2010 Mgr. Iva Máchová,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Strategie šetření šikany (součást Minimálního preventivního programu) Pramen: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více