Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44,

2 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3. Formy vzdělávání 4. Obsah vzdělávání 5. Podmínky přijetí 6. Materiální podmínky 7. Personální podmínky 8. Ekonomické podmínky 9. Podmínky HBP 10. Podmínky vzdělávání žáků se SVP 11. Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Přílohy: vnitřní řád školní družiny celoroční plán ŠD přihláška k zájmovému vzdělávání směrnice pro stanovení výše úplaty žádost o uvolnění ze ŠD

3 Činnost školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Charakter ŠD Družina pracuje jako centrum volného času pro všechny děti naší školy. Děti zde mohou relaxovat, čekat na autobus, připravovat se na vyučování, smysluplně využívat volný čas. Máme jedno oddělení, do kterého dochází 27 žáků naší školy, činnost dětí vede jedna vychovatelka. 1. Cíle vzdělávání Programem navazujeme na základní školu, proto rozvíjíme a prohlubujeme vědomosti a dovednosti žáků. Žáci získávají zkušenosti tím, že se podílejí na různých činnostech řeší problémy, projekty, různé situace, na které reagují a tím získávají vědomosti, poznatky, různé dovednosti a návyky potřebné pro život. Hlavním cílem je harmonický rozvoj osobnosti s důrazem na mravní a duchovní hodnoty, jejich další uplatnění v osobním i občanském životě. Osvojení pravidel společenského chování a poznání toho, že všichni máme nejen svoje povinnosti, ale i práva. Pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a smysl pro sociální soudržnost, utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respektování etnických, národnostních a kulturních rozdílů. Vytváření základních pracovních návyků. Rozvoj tvořivosti, logického uvažování, zručnosti a fantazie, uplatnění vlastních nápadů, obhájení vlastního názoru, toleranci k druhému. Dodržování pravidel při hrách a soutěžích, rozvoj pohybových dovedností. Procvičování paměti, rozvoj slovní zásoby. Vlastivědné a přírodovědné poznávání. Rozšiřování a prohlubování znalostí o přírodě. Kladný vztah k okolí a k přírodě. Osvojení pravidel společenského chování a poznání toho, že všichni máme nejen svoje povinnosti, ale i práva. Vytváření podmínek a prostoru pro odpočinek a relaxaci. Je důležité, aby děti smysluplně využívaly volný čas, proto program činností podřizujeme zájmům a potřebám dětí. Snažíme se uspokojit potřeby nejen skupiny, ale i potřeby jednotlivce.

4 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců trvání školního roku. V době podzimních, zimních, jarních a letních prázdnin se provoz ŠD přerušuje. Plán je rozvržen na bloky podle ročních období. Pro školní rok 2014/ 2015 je součástí celoroční hra Letem světem. Provoz ŠD: ranních hodin. od 6, 30 7,15 hod odpoledních hod. od 11,15 16,00 hod 3. Formy vzdělávání a/ příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost zahrnuje všechny mimořádné akce / maškarní rej, filmová představení, plavání, návštěva muzea, výstavy apod./ b/ pravidelná, výchovná, vzdělávací a zájmová činnost zahrnuje pravidelnou každodenní činnost c/ spontánní činnosti spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti, vychovatelka zde funguje pouze jako rádce a dozor. Tato činnost je provozována zejména v ranní družině a odpolední klidové činnosti po obědě, či pobytu venku. 4. Obsah vzdělávání Člověk a jeho svět : poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů, popř. jejich návštěvy (knihovna, pošta, obecní úřad atd.), orientace v prostoru a čase, bezpečnost na cestě do školy, na vycházkách, dopravní výchova. Člověk a společnost : osvojování zásad vhodného společenského chování tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace, stolování, prevence šikany, zařazování prvků mediální výchovy. Člověk a příroda : vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn v přírodě, využívání encyklopedií, péče o pokojové květiny, ekologická výchova, ochrana přírody.

5 Člověk, umění a kultura: kultura chování, stolování, oblékání, rozvoj poznání, vnímání a prožívání krásy v denním životě, v přírodě, ve společenském a pracovním prostředí, v chování a jednání lidí, umělecké tvorbě. Člověk a zdraví : poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, ošetření drobných poranění ( besedy a praktická cvičení ), plavání, nové pohybové hry v místnosti, na hřišti a v terénu, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu, otužování, znalost telefonních čísel záchranné služby, hasičů a policie. Člověk a práce : návyky sebeobsluhy a zručnosti při manipulaci s drobným materiálem, příprava na vyučování, individuální a skupinová práce, dokončení započatých činností Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí veškeré činnosti ve ŠD. Výchova demokratického občana tvoření pravidel chování ve ŠD, vštěpování zásad slušného chování, respektování práv a povinností svých i druhých lidí. Multikulturní výchova soužití se spolužáky jiných národností, tradice zvyky, projekty Enviromentální výchova třídění odpadu, vycházky Mediální výchova příležitostná komunikace na téma televize a internet 5. Podmínky přijetí do ŠD O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky k zájmovému vzdělávání. Pobyt dítěte v družině je uveden na přihlášce k zájmovému vzdělávání, pokud rodiče potřebují dítě uvolnit v jinou dobu, než je uvedeno, musí toto vychovatelce oznámit písemně s uvedením data a času odchodu dítěte. 6. Materiální podmínky Pro činnost školní družiny je vyhrazena samostatná třída s možností využití dalších dvou tříd. Děti mají možnost odpočinku a uvolnění na místech k tomu určených. V družině i v ostatních třídách jsou koberce, kde si mají možnost odpočinout po obědě před zahájením odpoledních činností. Dále je využívána tělocvična a zahrada. Podle ročních období je přizpůsoben pobyt dětí mimo areál školy, např. bobování na místním kopci, bruslení na sportovním areálu, hry na dětském hřišti a vycházky do lesa. V rámci ŠD jezdíme na plavání do plaveckého stadionu Plzeň Slovany, děti mají možnost pod dohledem vychovatelky využít všech vodních atrakcí, např. tobogán, divokou řeku, vířivky nebo si mohou zaplavat v bazénu. 7. Personální podmínky Vychovatelka Jana Přibáňová

6 Vzdělání SŠ, doplněné pedagogickém vzděláním na PF. Plzeň v rámci celoživotního vzdělávání Pedagogickým studiem pro vychovatele a pedagogy volného času. Další vzdělávání je formou akreditovaných kurzů v PC Plzeň a samostudiem. 8. Ekonomické podmínky Poplatek ŠD je stanoven ředitelkou školy, v souladu s 14 vyhlášky 74/2005 Sb. Za přihlášené dítě rodiče platí poplatek 80, Kč měsíčně, poplatek je od rodičů vybírán pololetně. 9. Podmínky HBP Řídíme se školním řádem a vnitřním řádem školní družiny /viz příloha /. Vnitřní řád je vyvěšen před učebnou školní družiny na viditelném místě. Žáci jsou s vnitřním řádem seznámeni vždy při první návštěvě družiny ve školním roce vychovatelkou, rodiče obdrží kopii vnitřního řádu vždy na začátku školního roku. Záznam o poučení je uveden v třídní knize. Případné úrazy jsou zapisovány do knihy úrazů společné se ZŠ. S tím souvisí zajištění dostupnosti prostředků první pomoci, kontaktem na lékaře i praktická dovednost vychovatelky poskytnout první pomoc. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá tělocvičnu, školní zahradu apod., řídí se příslušnými řády pro tato místa. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí. 10. Podmínky vzdělávání žáků se SVP Účastníci zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuálně integrováni do oddělení školní družiny s využitím speciálních pedagogických postupů. Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. V případě začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné zajištění asistenta pedagoga. 11. Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře. Podpůrná opatření k začlenění do činností asistent pedagoga, individuální péče. Činnosti respektující možnosti žáka.

7 Identifikační údaje Název a adresa školského zařízení Základní škola Řenče, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Řenče Řenče Ředitelka Mgr. Radka Černíková zastupující ředitelka školy Kontakty: Telefon: , , Fax: E mail: Zřizovatel školy: Obecní úřad Řenče Řenče 54, Řenče Telefon, fax Telefon: E mail:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program. pro dětský domov

Školní vzdělávací program. pro dětský domov Školní vzdělávací program pro dětský domov jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova, Ivančice Motto: Vytváříme příležitosti pro všechny! 1 Obsah 1. Identifikační údaje.3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více