SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB Segmentation of Clients in Insurance of Persons Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Andrea JANATOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: JANATOVÁ Andrea Finance SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB Segmentation of Clients in Insurance of Persons Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem bakalářské práce bude zmapování způsobů segmentace klientů u vybraných pojistných produktů v rámci pojištění osob v ČR a jejich zhodnocení, a to za využití modelových příkladů. Postup práce a použité metody: 1. Studium literárních pramenů 2. Teoretické vymezení problematiky 3. Analýza vybraných produktů pojištění osob v ČR z pohledu segmentace klientů 4. Modelové příklady, jejich vyhodnocení 5. Závěr, zhodnocení problému, příp. formulace doporučení. Vyhodnocení plnění cílů v závěru práce. Použité metody: deskripce, komparace, analýza.

4 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: KORAUŠ, Anton. Marketing v bankovníctve a poisťovníctve. Bratislava: Sprint, s. ISBN KORAUŠ, Anton. Marketing v poisťovníctve. Bratislava: Sprint, s. ISBN ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pojišťovnictví. Praha: Linde, s. ISBN ŘEZÁČ, František a Miroslava ŠIKULOVÁ. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, s. ISBN VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, s. WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. Edited by Ludvík Bohman. Praha: Linde, s. ISBN Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Andrea Janatová Název bakalářské práce: Segmentace klientů v pojištění osob Název práce v angličtině: Segmentation of Clients in Insurance of Persons Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem této bakalářské práce Segmentace klientů v pojištění osob je zmapování způsobů segmentace klientů u vybraných pojistných produktů v rámci pojištění osob a jejich zhodnocení, a to za využití modelových příkladů. První část je zaměřena na charakteristiku pojištění osob a jeho jednotlivých druhů, zároveň i klasifikace pojištění a segmentace trhu. V druhé části je provedeno srovnání vybraných pojistných produktů úrazového pojištění. Annotation The goal of this bachelor thesis: Segmentation of Clients in Insurance of Persons is to analyze ways of segmentation of clients in selected insurance products within insurance of persons and their evaluation for the use of model examples. The first part is concentrated on characterization of insurance of person and its component categories, also classification of insurance and market segmentation. In the second part selected insurance products of accident insurance are compared. Klíčová slova Pojištění osob, segmentace, úrazové pojištění, životní pojištění, pojištění pro případ nemoci Keywords Insurance of persons, segmentation, accident insurance, life insurance, sickness insurance

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Segmentace klientů v pojištění osob vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 16. května 2013 vl a st n or učn í podpis a utor a

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D., který svými cennými připomínkami a radami přispěl k vypracování této bakalářské práce. Také bych ráda poděkovala panu Ing. Jiřímu Duchaňovi a panu Martinu Jelínkovi, díky nimž jsem získala podklady a informace nezbytné pro vypracování této práce.

10

11 Obsah Úvod Teoretické souvislosti pojištění osob Charakteristika pojištění osob Klasifikace pojištění Segmentace trhu Životní pojištění Pojištění pro případ nemoci Úrazové pojištění Charakteristika úrazového pojištění Výluky Segmentace klientů v úrazovém pojištění Segmentace u pojištění osob v praxi Metodologie AXA Specifika jednotlivých součástí pojištění Výluky Asistenční služba Segmentace klientů Česká podnikatelská pojišťovna Specifika jednotlivých součástí pojištění Výluky Segmentace klientů Allianz Specifika jednotlivých součástí pojištění Výluky Segmentace klientů Zhodnocení modelového příkladu Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam příloh... 64

12

13 Úvod Do života každého člověka často nepříznivě zasahují důsledky působení přírodních sil nebo i nežádoucího chování lidí. Vznik těchto důsledků někdy nelze předvídat vůbec, jindy je jisté, že nastanou, není však jisté, kdy přesně. Právě ke zmírnění negativního působení těchto důsledků byl vytvořen institut pojištění. Jeho účelem je odstranění nebo alespoň zmírnění nepříznivých důsledků nahodilých událostí. Ty nejzávažnější důsledky, jež mají sociální dopad na obyvatelstvo, jsou často zmírňovány určitým způsobem státem, jako příklad si můžeme uvést sociální zabezpečení. Ostatní pojištění jsou provozována výhradně komerčními pojišťovnami. Každý jedinec má možnost vybrat si z celé řady pojištění, která jsou v dnešní době poskytována, a je pouze na něm, jak velkou pojistnou ochranu považuje za přiměřenou. Tak jako každý jednotlivec hodnotí podstupované riziko a následně přiměřenou ochranu individuálně, tak i pojišťovny pohlíží na jednotlivé skupiny klientů rozdílně dle jejich rizikovosti. 1 Cílem této bakalářské práce bude zmapování způsobů segmentace klientů u vybraných pojistných produktů v rámci pojištění osob v ČR a jejich zhodnocení, a to za využití modelových příkladů. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první kapitole je pozornost zaměřena na pojištění osob, které je zde blíže charakterizováno. Součástí kapitoly je také klasifikace pojištění a segmentace trhu, aby bylo možné v další části kapitoly charakterizovat jednotlivé druhy pojištění osob, zařadit je do konkrétních oblastí pojišťovnictví a uvést k nim faktory, podle nichž se u těchto produktů segmentuje. Důraz je přitom kladen na pojištění úrazové, které je předmětem druhé části práce. Druhá kapitola se zabývá analýzou produktů úrazového pojištění vybraných pojistitelů na českém trhu. Jednotlivé produkty jsou na základě pojistných podmínek důkladně definovány. Dále jsou sestaveny nabídky po modelové osoby, nadefinované pro tuto práci. Na základě těchto kalkulací je vysledován přístup pojišťoven k segmentaci klientů. Na závěr této části práce dochází ke vzájemné komparaci vybraných produktů a zhodnocení přístupu jednotlivých pojistitelů k segmentaci klientů u úrazového pojištění. Závěr práce obsahuje shrnutí nejdůležitějších informací a faktů, které jsou v práci uvedeny a jsou klíčové z hlediska cílů práce. V rámci bakalářské práce jsou použity metody deskripce, komparace a analýzy. 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Vyd. 1. Praha: Česká asociace pojišťoven, s., s

14 1 Teoretické souvislosti pojištění osob V rámci této kapitoly bude nastíněna charakteristika pojištění osob. Dále bude uvedena klasifikace pojištění z hlediska různých teoretických kritérií, obecně definována segmentace trhu a pozornost bude věnována také segmentaci v pojištění osob. V další části bude klasifikováno pojištění osob a popsány jeho jednotlivé druhy a uvedeny faktory, podle nichž se obecně u těchto produktů segmentuje. Vzhledem k omezenému rozsahu bude tato práce dále podrobně zaměřena na úrazové pojištění, bude charakterizováno jak samotné pojištění, tak jeho druhy. 1.1 Charakteristika pojištění osob Podle zákona o pojistné smlouvě můžeme pojištění osob charakterizovat jako pojištění, u kterého lze pojistit fyzickou osobu pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pro případ úrazu, nemoci nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou osobního postavení této osoby. 2 V případě, že nastane pojistná událost, pojistitel oprávněné osobě, tj. té osobě, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 3 vyplácí sjednanou částku nebo dohodnutý důchod anebo ji poskytne určitou výši plnění určené dle pojistné smlouvy. Oprávněnou osobou je buď přímo pojištěný, pojistník, který není současně pojištěný, nebo v případě smrti pojištěného je to osoba určená ve smlouvě jako obmyšlený. Pokud obmyšlená osoba není určena, pak právo na pojistné plnění nabývají osoby přímo určené zákonem. 4 Do pojištění osob patří taková pojištění, jejichž sjednání, tj. stanovení výše pojistného rizika a výše pojistného, a případná likvidace pojistné události, tj. určení jejího rozsahu či toho, zda vůbec nastala, je přímo závislé na údajích o zdravotním stavu pojištěného. Proto je pojistitel oprávněn požadovat zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného, které se provádí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných od ošetřujícího lékaře, v případě potřeby prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením. 5 Abychom si mohli pojištění osob dále rozdělit, jednotlivé druhy blíže definovat a popsat faktory ovlivňující segmentaci u tohoto pojištění, je třeba nastínit klasifikaci pojištění a segmentaci trhu obecně, což bude úkolem dalších dvou oddílů této práce. 2 BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s

15 1.2 Klasifikace pojištění V tomto oddílu bude nastíněno několik různých hledisek, podle kterých můžeme členit jak odvětví pojištění, tak i jednotlivé produkty. Obecně můžeme pojištění třídit podle mnoha hledisek. dle formy vzniku pojištění, dle předmětu pojištění, dle zákona o pojistné smlouvě, dle způsobu tvorby technických rezerv, dle zákona o pojišťovnictví, dle délky trvání pojištění, dle počtu osob, a další. Podle formy vzniku pojištění můžeme dále rozlišit: smluvní (dobrovolné, povinné), zákonné. Nejstarší a nejčastější formou vzniku je pojištění smluvní dobrovolné, jež vzniká na základě dobrovolného uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, jehož pojistné podmínky vyhovují pojištěnému nejlépe. Povinnost uzavřít smluvní povinné pojištění je dána právním předpisem. Jedná se většinou o pojištění zaměřená na odpovědnost za škodu. Poslední pojištění, zákonné, se již neuzavírá na základě pojistné smlouvy, ale veškeré náležitosti pojištění upravuje právní předpis. Příkladem takového pojištění je zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 6 Dále můžeme pojištění klasifikovat dle předmětu pojištění, podle kterého rozeznáváme: pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění osob. Pro lepší přehlednost lze na základě tohoto členění sestavit následující tabulku. 6 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s

16 Tabulka č. 1: Pojistná odvětví dle předmětu pojištění Pojistná odvětví dle předmětu pojištění Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění osob Pojištění staveb Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění pro případ smrti Pojištění domácnosti způsobenou při výkonu povolání Kapitálové životní pojištění Pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti za škodu Důchodové pojištění Pojištění pro cesty a pobyt způsobenou provozem vozidla Pojištění dětí a mládeže Živelní pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu Investiční životní pojištění v občanském životě Pojištění léčebných výloh Pojištění pro případ poškození Pojištění odpovědnosti organizace Kombinované a skupinové věcí vodou z vodovodního za škodu způsobenou pracovním pojištění zařízení úrazem nebo nemocí z povolání Pojištění pro případ škod způsobených krádeží nebo loupežným přepadením Pojištění All Risks Pojištění odpovědnosti za škodu managementu Pojištění odpovědnosti za výrobek Pojištění vážných chorob Pojištění v případě hospitalizace Pojištění v případě nemoci Úvěrové pojištění Úrazové pojištění Jiná pojištění Pojištění technických rizik Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění finančních rizik civilního leteckého dopravce Pojištění přepravy Pojištění odpovědnosti za škodu při Pojištění úvěru výkonu lovecké činnosti Pojištění letadel Jiná pojištění Zemědělské pojištění Pojištění ztrát způsobených přerušením provozu (šomážní pojištění) Jiná pojištění Pramen: ČEJKOVÁ, V. NEČAS, S. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN str. 28 Nutno dodat, že toto rozdělení je definováno dle Občanského zákoníku (40/1964Sb., a dle 790, část VIII, hlava XV), jež byl od roku 2005 nahrazen zákonem o pojistné smlouvě. Proto toto členění není zcela aktuální, ale pro úplnost je zde uvedeno. V zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, můžeme nalézt rozdělení na pojištění: škodové, obnosové. Účelem škodového pojištění je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události, účelem obnosového pojištění je naproti tomu získání dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. 7 7 BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s

17 Z hlediska způsobu tvorby technických rezerv, rozlišujeme pojištění: riziková, rezervotvorná. U pojištění rizikových zcela s jistotou nevíme, zdali pojistná událost nastane, jestli bude pojistné plnění poskytnuto a pokud ano, tak v jaké výši. Oproti tomu u pojištění rezervotvorných pojistná událost jednoznačně v budoucnu nastane. Dalším možným členěním je dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví na odvětví životních pojištění a neživotních pojištění. Podle počtu osob rozlišujeme pojištění: individuální, skupinová. V individuálním pojištění se smlouva, a s ní i pojistná ochrana, vztahuje pouze na jednu osobu. Skupinové pojištění je takové soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, zpravidla se jedná o členy různých příbuzenských skupin anebo skupiny, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není známa. 8 Dle délky trvání pojištění jsou to buď pojištění krátkodobá, sjednávána na dobu kratší než jeden rok, nebo dlouhodobá Segmentace trhu Na každém trhu existuje řada subjektů s různými potřebami a požadavky. Segmentace nám umožňuje tyto subjekty rozdělit do podmnožin, ve kterých mají dané subjekty potřeby a požadavky stejné. Probíhá ve třech krocích, přičemž prvním krokem je uskutečnění výběrového šetření za účelem zjištění zejména motivace, postojů a chování při nákupu a spotřebě produktů. Dalším krokem je analýza získaných informací a na jejím základě formování jednotlivých homogenních segmentů a poslední krok zahrnuje stanovení charakteristik každého segmentu včetně odhadu jeho velikosti VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pojišťovnictví. Praha: Linde, s. ISBN s

18 Segmenty trhu musí splňovat následující požadavky: musí být dostatečně ziskové, musí být dostatečně homogenní (homogenita zajišťuje efektivnější působení), musí být solventní, musí nabízený produkt přijmout. 11 Kritéria pro segmentaci trhu mohou být následující: 12 geografické (stát, region, město), demografické (věk, pohlaví, povolání, rodinný stav, vzdělání, národnost), sociální či psychografické (sociální postavení, hodnotová orientace, preference, životní styl práce, volný čas, rodina, společenské kontakty, péče o zdraví, spotřebitelská orientace). Mezi nejdůležitější kritéria segmentace v pojišťovnictví patří beze sporu faktory demografické, a to zejména věk, respektive etapy životního cyklu. Potřeby, očekávání a chování jednotlivce se mění v průběhu celého jeho života. Při podrobnější analýze vztahu určitých osob k finančním institucím v průběhu života nalezneme určité chování typické pro jednotlivé věkové skupiny. Do 14 let převládají převážně úspory a pojištění sjednané od rodičů. Mezi 15. a 18. rokem klesají úspory od rodičů a stoupá zájem o pojištění zejména v souvislosti se studiem. Od 19 do 25 let se většina lidí nachází v období konce vysoké školy nebo nástupu do svého prvního zaměstnání, s tím souvisí zvyšující se zájem o pojištění nejen v souvislosti se studiem, ale i s bydlením. Po 26. roku nastává období vysoké úrovně spotřeby pojistných produktů, například jde o pojištění domácnosti, bytu, domu, rekreačních zařízení, životní pojištění jak rodičů, tak dětí a další. Nad 45 let se již lidé soustředí spíše na pojištění důchodové. V neposlední řadě se potřeba pojištění v důchodovém věku odvíjí od zdravotního stavu a výše příjmu. 13 Toto kritérium segmentace je ve všech oblastech pojištění osob velmi důležité, proto je zde podrobněji rozebráno. Ostatní faktory budou uvedeny u charakteristik jednotlivých druhů pojištění osob. Po teoretickém vymezení klasifikace pojištění a segmentace trhu bude v další části práce pozornost zaměřena na jednotlivé druhy pojištění osob, které definuje zákon o pojistné smlouvě. Tento zákon rozlišuje rozdělení pojištění osob na pojištění životní, pojištění pro případ nemoci a úrazové pojištění. Je třeba poznamenat, že dochází k nesouladu 11 ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pojišťovnictví. Praha: Linde, s. ISBN s ŘEZÁČ, František a Miroslava ŠIKULOVÁ. Marketing v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s KORAUŠ, Anton. Marketing v poisťovníctve. Bratislava: Sprint, s. ISBN s

19 se zákonem o pojišťovnictví, kde je pojištění nemoci zařazeno mezi neživotní pojištění a stává se životním jen jako připojištění k životnímu pojištění. 1.4 Životní pojištění V životním pojištění lze pojistit fyzickou osobu pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. 14 Podle této definice se za životní pojištění nepovažuje pojištění úrazové či pro případ nemoci, a to ani v případě, že bylo sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění. Životní pojištění se sjednává jako pojištění obnosové a nelze uzavřít pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala do 3 let jeho věku, nebo pro případ potratu nebo narození mrtvého dítěte. V případě sebevraždy pojištěného je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění jen tehdy, trvalo-li soukromé pojištění nepřetržitě nejméně 2 roky bezprostředně předcházející sebevraždě, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 15 V rámci tohoto pojištění má pojištěný možnost výběru z několika pojištění, a to: 16 pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. V pojištění pro případ smrti je pojistnou událostí smrt pojištěného a pojistitel je povinen poskytnout obmyšlené osobě pojistné plnění ve sjednané výši. V případě, že se pojištěný dožije konce smlouvy, pojištění zaniká bez jakékoli náhrady. Toto pojištění lze sjednat na dobu neurčitou, ale i na dobu určitou, kde se částka pojistného v průběhu pojištění spotřebovává a není z něj vytvářena dlouhodobá finanční rezerva, a tudíž pojistníkovi nevzniká právo na výplatu odkupného, tj. část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. 17 Jako příklad pojištění pro případ dožití lze uvést pojištění mládeže, pojištění věnové či stipendijní pojištění. Pojistnou událostí je u tohoto pojištění dožití pojištěného určitého věku 14 BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s , BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s

20 nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, v tomto případě má pojištěný právo na výplatu pojistného plnění ve sjednané výši, a to jednorázově nebo postupně například formou stipendia či věna. Pokud pojištěný zemře, pojistitel buď vrací již zaplacené pojistné snížené o náklady na sjednání a správu pojištění, anebo si takové pojistné ponechává, vše záleží na ujednání v konkrétní pojistné smlouvě. Pojištění pro případ smrti nebo dožití představuje kombinaci dvou předchozích pojištění, pojistnou událostí je proto smrt pojištěného nebo dožití se konce pojistné smlouvy. Pojistné plnění se vyplácí v případě smrti pojištěného obmyšlené osobě nebo v případě dožití přímo pojištěnému. Posledním možným pojištěním v rámci pojištění životního je pojištění pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. Změna osobního postavení osoby není v zákoně blíže definována, ale můžeme ji považovat za významnou událost mající podstatný vliv na další život člověka, může se jednat například o svatbu či narození dítěte. Dále sem můžeme zařadit pojištění velmi vážných onemocnění. Pojistná částka se v tomto případě vyplácí oprávněné osobě, pokud byla u pojištěného diagnostikována jedna z předem definovaných a ve smluvních ujednáních dohodnutých vážných nemocí či postižení. V rámci životního pojištění lze sjednat mnoho druhů doplňkových připojištění. Vzhledem k omezenému rozsahu práce nebudou jednotlivé druhy blíže charakterizovány, je zde uveden pouze výčet existujících doplňkových připojištění k životnímu pojištění majících zdravotní charakter: 18 připojištění úrazu připojištění trvalých následků připojištění léčení úrazu připojištění sportovních činností a jiných aktivit připojištění nemoci připojištění bolestného připojištění vážných chorob připojištění pracovní neschopnosti připojištění trvalé invalidity připojištění pobytu v nemocnici připojištění zproštění od placení pojistného připojištění dlouhodobé péče a pojištění asistenčních služeb připojištění chirurgického zákroku připojištění pro diabetiky 18 ČECHMÁNEK, Miroslav. Doplňková připojištění k životnímu pojištění. Brno, Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Svatopluk NEČAS 20

21 ostatní připojištění mající zdravotní charakter Při oceňování rizika pojištěného a následného určování výše pojistného hrálo do 21. prosince 2012 roli především pohlaví pojištěného. K tomuto datu zrušil Evropský soudní dvůr paragraf umožňující státům Evropské unie udělit pojišťovnám výjimku z antidiskriminačního zákona. Směrnice 2004/113/ES stanovila členským státům povinnost, aby použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného v případě smluv uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nevedlo u mužů a žen k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Ponechala však v pravomoci členských států rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. 19 Diskriminace pohlaví ve většině případů vychází z vžitých předsudků. V případě pojišťovnictví se ale nejedná o diskriminaci založenou na předsudcích, ale na statistických číslech. Ženy se statisticky dožívají vyššího věku než muži. Tato skutečnost vyplývá z biologické podstaty člověka. Rozdíl mezi očekávanou délkou života mužů a žen se pohybuje v řádu několika let, což je ze statistického hlediska poměrně významný rozdíl. Znamená to, že pravděpodobnost, že pojištěný do určitého věku zemře, je vyšší u mužů než u žen. Na druhé straně při výplatě doživotní renty je u žen vyšší pravděpodobnost delší výplaty. 20 V důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora nesmí již pojišťovny přihlížet k nejdůležitějšímu faktoru segmentace, musí počítat výši pojistného na základě průměrného věku dožití bez ohledu na pohlaví. Proto se pro ženy pojistné zvyšuje. Na druhou stranu u výplaty renty, kde ženy se stejnou výší naspořených prostředků jako muži, dostávaly rentu nižší, jelikož pojišťovny kalkulovaly s delší dobou dožití, a tudíž s delší dobou vyplácení renty, na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora renta mužům klesla. 21 Dalším faktorem, který ovlivňuje výši pojistného v životním pojištění, je vstupní věk pojištěného a s tím související pravděpodobnost vzniku pojistné události. Ta se určuje na základě tzv. úmrtnostních tabulek, kde je uvedena pravděpodobnost, že se pojištěný dožije či nedožije sjednaného konce pojištění. Vycházejí z ukazatele pravděpodobnosti úmrtí 19 Investujeme.cz. Muži a ženy? Ne! Podle soudu jsme bezpohlavní! [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 Investujeme.cz. Muži a ženy? Ne! Podle soudu jsme bezpohlavní! [online]. [cit ]. Dostupné z: 21 Investujeme.cz. Muži a ženy? Ne! Podle soudu jsme bezpohlavní! [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

22 v jednotlivých věkových kategoriích. 22 Pojišťovny ve svých pojistných podmínkách většinou stanovují také minimální a maximální vstupní věk. Výpočtem pojistného na základě úmrtnostních tabulek je stanoveno pojistné pro průměrného jedince daného věku bez vážnějších zdravotních problémů. V dnešní době má ovšem nějaké zdravotní komplikace většina lidí, a to i v mladém věku. Proto pojišťovny přezkoumávají u zájemce o pojištění jeho zdravotní stav a s tím spojená zdravotní rizika. To mohou provádět v zásadě několika způsoby, obvykle závislými na výši sjednané pojistné částky a také na vstupním věku. Za nejjednodušší způsob můžeme označit vyhodnocení na základě dotazníku vyplněného a podepsaného pojištěným. Tato varianta je možná při nižším věku i u vyšších pojistných částek. Některé pojišťovny dokonce pro nižší pojistné částky stanovují jen stručný dotazník, pro částky vyšší už dotazník podrobnější. Každý pojistník i pojištěný je povinen na všechny dotazy odpovědět úplně a pravdivě. Pokud by totiž byly uvedeny nepravdivé a neúplné odpovědi, které by byly natolik závažné, že by pojistitel v případě odpovědí pravdivých a úplných smlouvu neuzavřel, může pojistitel od smlouvy odstoupit, a to do tří měsíců ode dne, kdy se o nepravdivé nebo neúplné skutečnosti dozvěděl. Pojišťovny si také obvykle vyhrazují právo dotázat se na podrobnosti o zdravotním stavu u zájemcova ošetřujícího lékaře, zejména v případě, pokud zájemce uvede v dotazníku nějaké zdravotní problémy. Pro vyšší pojistné částky a zejména při vyšším vstupním věku je na zájemci vyžadována lékařská prohlídka, která probíhá u smluvního lékaře pojišťovny. Pokud u některé osoby zjistí pojišťovna zvýšené riziko, stanoví vyšší pojistné. V případě, že je některé riziko pro pojišťovnu nepojistitelné, existuje zde možnost, že ho pojišťovna zahrne v konkrétní pojistné smlouvě do výluk. Výše pojistného je určena také délkou sjednané pojistné doby, kdy je výhodnější sjednat pojištění na delší dobu, a samozřejmě je také určena sjednanou pojistnou částkou. Při určování výše pojistného také některé pojišťovny přihlíží k povolání nebo zájmové činnosti zájemce o pojištění Pojištění pro případ nemoci Druhým pojištěním spadající pod pojištění osob je pojištění pro případ nemoci. V pojištění pro případ nemoci hradí pojistitel za pojištěného v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě náklady na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu a úkonu souvisejících se zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, úrazem, těhotenstvím a preventivní nebo dispenzární péčí. V pojistné smlouvě lze dohodnout i jiné skutečnosti související se zdravotním stavem pojištěného, se kterým je spojena povinnost pojistitele 22 Pojišťovna České spořitelny. O životním pojištění aktuálně [online]. [cit ]. Dostupné z: 23 KOLEKTIV AUTORŮ Z ČESKÉ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Pro životní pojištění, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), s legislativou ES PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Oddíl 1. Obecná část. Oddíl 2. Pojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti

Oddíl 1. Obecná část. Oddíl 2. Pojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0315 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat Evidenční číslo 012/_FM/2_2015 Obchodní sdělení Věc: Marketingová kampaň jaro 2015 Určeno pro: Finanční instituce, makléři OS vydává: Odbor podpory prodeje Datum účinnosti: 15.2.2015 Platnost do: 15.4.2015

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více