SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB Segmentation of Clients in Insurance of Persons Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Andrea JANATOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: JANATOVÁ Andrea Finance SEGMENTACE KLIENTŮ V POJIŠTĚNÍ OSOB Segmentation of Clients in Insurance of Persons Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem bakalářské práce bude zmapování způsobů segmentace klientů u vybraných pojistných produktů v rámci pojištění osob v ČR a jejich zhodnocení, a to za využití modelových příkladů. Postup práce a použité metody: 1. Studium literárních pramenů 2. Teoretické vymezení problematiky 3. Analýza vybraných produktů pojištění osob v ČR z pohledu segmentace klientů 4. Modelové příklady, jejich vyhodnocení 5. Závěr, zhodnocení problému, příp. formulace doporučení. Vyhodnocení plnění cílů v závěru práce. Použité metody: deskripce, komparace, analýza.

4 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: KORAUŠ, Anton. Marketing v bankovníctve a poisťovníctve. Bratislava: Sprint, s. ISBN KORAUŠ, Anton. Marketing v poisťovníctve. Bratislava: Sprint, s. ISBN ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pojišťovnictví. Praha: Linde, s. ISBN ŘEZÁČ, František a Miroslava ŠIKULOVÁ. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, s. ISBN VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, s. WAWERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. Edited by Ludvík Bohman. Praha: Linde, s. ISBN Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Andrea Janatová Název bakalářské práce: Segmentace klientů v pojištění osob Název práce v angličtině: Segmentation of Clients in Insurance of Persons Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem této bakalářské práce Segmentace klientů v pojištění osob je zmapování způsobů segmentace klientů u vybraných pojistných produktů v rámci pojištění osob a jejich zhodnocení, a to za využití modelových příkladů. První část je zaměřena na charakteristiku pojištění osob a jeho jednotlivých druhů, zároveň i klasifikace pojištění a segmentace trhu. V druhé části je provedeno srovnání vybraných pojistných produktů úrazového pojištění. Annotation The goal of this bachelor thesis: Segmentation of Clients in Insurance of Persons is to analyze ways of segmentation of clients in selected insurance products within insurance of persons and their evaluation for the use of model examples. The first part is concentrated on characterization of insurance of person and its component categories, also classification of insurance and market segmentation. In the second part selected insurance products of accident insurance are compared. Klíčová slova Pojištění osob, segmentace, úrazové pojištění, životní pojištění, pojištění pro případ nemoci Keywords Insurance of persons, segmentation, accident insurance, life insurance, sickness insurance

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Segmentace klientů v pojištění osob vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 16. května 2013 vl a st n or učn í podpis a utor a

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D., který svými cennými připomínkami a radami přispěl k vypracování této bakalářské práce. Také bych ráda poděkovala panu Ing. Jiřímu Duchaňovi a panu Martinu Jelínkovi, díky nimž jsem získala podklady a informace nezbytné pro vypracování této práce.

10

11 Obsah Úvod Teoretické souvislosti pojištění osob Charakteristika pojištění osob Klasifikace pojištění Segmentace trhu Životní pojištění Pojištění pro případ nemoci Úrazové pojištění Charakteristika úrazového pojištění Výluky Segmentace klientů v úrazovém pojištění Segmentace u pojištění osob v praxi Metodologie AXA Specifika jednotlivých součástí pojištění Výluky Asistenční služba Segmentace klientů Česká podnikatelská pojišťovna Specifika jednotlivých součástí pojištění Výluky Segmentace klientů Allianz Specifika jednotlivých součástí pojištění Výluky Segmentace klientů Zhodnocení modelového příkladu Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam příloh... 64

12

13 Úvod Do života každého člověka často nepříznivě zasahují důsledky působení přírodních sil nebo i nežádoucího chování lidí. Vznik těchto důsledků někdy nelze předvídat vůbec, jindy je jisté, že nastanou, není však jisté, kdy přesně. Právě ke zmírnění negativního působení těchto důsledků byl vytvořen institut pojištění. Jeho účelem je odstranění nebo alespoň zmírnění nepříznivých důsledků nahodilých událostí. Ty nejzávažnější důsledky, jež mají sociální dopad na obyvatelstvo, jsou často zmírňovány určitým způsobem státem, jako příklad si můžeme uvést sociální zabezpečení. Ostatní pojištění jsou provozována výhradně komerčními pojišťovnami. Každý jedinec má možnost vybrat si z celé řady pojištění, která jsou v dnešní době poskytována, a je pouze na něm, jak velkou pojistnou ochranu považuje za přiměřenou. Tak jako každý jednotlivec hodnotí podstupované riziko a následně přiměřenou ochranu individuálně, tak i pojišťovny pohlíží na jednotlivé skupiny klientů rozdílně dle jejich rizikovosti. 1 Cílem této bakalářské práce bude zmapování způsobů segmentace klientů u vybraných pojistných produktů v rámci pojištění osob v ČR a jejich zhodnocení, a to za využití modelových příkladů. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první kapitole je pozornost zaměřena na pojištění osob, které je zde blíže charakterizováno. Součástí kapitoly je také klasifikace pojištění a segmentace trhu, aby bylo možné v další části kapitoly charakterizovat jednotlivé druhy pojištění osob, zařadit je do konkrétních oblastí pojišťovnictví a uvést k nim faktory, podle nichž se u těchto produktů segmentuje. Důraz je přitom kladen na pojištění úrazové, které je předmětem druhé části práce. Druhá kapitola se zabývá analýzou produktů úrazového pojištění vybraných pojistitelů na českém trhu. Jednotlivé produkty jsou na základě pojistných podmínek důkladně definovány. Dále jsou sestaveny nabídky po modelové osoby, nadefinované pro tuto práci. Na základě těchto kalkulací je vysledován přístup pojišťoven k segmentaci klientů. Na závěr této části práce dochází ke vzájemné komparaci vybraných produktů a zhodnocení přístupu jednotlivých pojistitelů k segmentaci klientů u úrazového pojištění. Závěr práce obsahuje shrnutí nejdůležitějších informací a faktů, které jsou v práci uvedeny a jsou klíčové z hlediska cílů práce. V rámci bakalářské práce jsou použity metody deskripce, komparace a analýzy. 1 KOLEKTIV AUTORŮ. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Vyd. 1. Praha: Česká asociace pojišťoven, s., s

14 1 Teoretické souvislosti pojištění osob V rámci této kapitoly bude nastíněna charakteristika pojištění osob. Dále bude uvedena klasifikace pojištění z hlediska různých teoretických kritérií, obecně definována segmentace trhu a pozornost bude věnována také segmentaci v pojištění osob. V další části bude klasifikováno pojištění osob a popsány jeho jednotlivé druhy a uvedeny faktory, podle nichž se obecně u těchto produktů segmentuje. Vzhledem k omezenému rozsahu bude tato práce dále podrobně zaměřena na úrazové pojištění, bude charakterizováno jak samotné pojištění, tak jeho druhy. 1.1 Charakteristika pojištění osob Podle zákona o pojistné smlouvě můžeme pojištění osob charakterizovat jako pojištění, u kterého lze pojistit fyzickou osobu pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pro případ úrazu, nemoci nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou osobního postavení této osoby. 2 V případě, že nastane pojistná událost, pojistitel oprávněné osobě, tj. té osobě, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 3 vyplácí sjednanou částku nebo dohodnutý důchod anebo ji poskytne určitou výši plnění určené dle pojistné smlouvy. Oprávněnou osobou je buď přímo pojištěný, pojistník, který není současně pojištěný, nebo v případě smrti pojištěného je to osoba určená ve smlouvě jako obmyšlený. Pokud obmyšlená osoba není určena, pak právo na pojistné plnění nabývají osoby přímo určené zákonem. 4 Do pojištění osob patří taková pojištění, jejichž sjednání, tj. stanovení výše pojistného rizika a výše pojistného, a případná likvidace pojistné události, tj. určení jejího rozsahu či toho, zda vůbec nastala, je přímo závislé na údajích o zdravotním stavu pojištěného. Proto je pojistitel oprávněn požadovat zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného, které se provádí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných od ošetřujícího lékaře, v případě potřeby prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením. 5 Abychom si mohli pojištění osob dále rozdělit, jednotlivé druhy blíže definovat a popsat faktory ovlivňující segmentaci u tohoto pojištění, je třeba nastínit klasifikaci pojištění a segmentaci trhu obecně, což bude úkolem dalších dvou oddílů této práce. 2 BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s

15 1.2 Klasifikace pojištění V tomto oddílu bude nastíněno několik různých hledisek, podle kterých můžeme členit jak odvětví pojištění, tak i jednotlivé produkty. Obecně můžeme pojištění třídit podle mnoha hledisek. dle formy vzniku pojištění, dle předmětu pojištění, dle zákona o pojistné smlouvě, dle způsobu tvorby technických rezerv, dle zákona o pojišťovnictví, dle délky trvání pojištění, dle počtu osob, a další. Podle formy vzniku pojištění můžeme dále rozlišit: smluvní (dobrovolné, povinné), zákonné. Nejstarší a nejčastější formou vzniku je pojištění smluvní dobrovolné, jež vzniká na základě dobrovolného uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, jehož pojistné podmínky vyhovují pojištěnému nejlépe. Povinnost uzavřít smluvní povinné pojištění je dána právním předpisem. Jedná se většinou o pojištění zaměřená na odpovědnost za škodu. Poslední pojištění, zákonné, se již neuzavírá na základě pojistné smlouvy, ale veškeré náležitosti pojištění upravuje právní předpis. Příkladem takového pojištění je zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 6 Dále můžeme pojištění klasifikovat dle předmětu pojištění, podle kterého rozeznáváme: pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění osob. Pro lepší přehlednost lze na základě tohoto členění sestavit následující tabulku. 6 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s

16 Tabulka č. 1: Pojistná odvětví dle předmětu pojištění Pojistná odvětví dle předmětu pojištění Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění osob Pojištění staveb Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění pro případ smrti Pojištění domácnosti způsobenou při výkonu povolání Kapitálové životní pojištění Pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti za škodu Důchodové pojištění Pojištění pro cesty a pobyt způsobenou provozem vozidla Pojištění dětí a mládeže Živelní pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu Investiční životní pojištění v občanském životě Pojištění léčebných výloh Pojištění pro případ poškození Pojištění odpovědnosti organizace Kombinované a skupinové věcí vodou z vodovodního za škodu způsobenou pracovním pojištění zařízení úrazem nebo nemocí z povolání Pojištění pro případ škod způsobených krádeží nebo loupežným přepadením Pojištění All Risks Pojištění odpovědnosti za škodu managementu Pojištění odpovědnosti za výrobek Pojištění vážných chorob Pojištění v případě hospitalizace Pojištění v případě nemoci Úvěrové pojištění Úrazové pojištění Jiná pojištění Pojištění technických rizik Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění finančních rizik civilního leteckého dopravce Pojištění přepravy Pojištění odpovědnosti za škodu při Pojištění úvěru výkonu lovecké činnosti Pojištění letadel Jiná pojištění Zemědělské pojištění Pojištění ztrát způsobených přerušením provozu (šomážní pojištění) Jiná pojištění Pramen: ČEJKOVÁ, V. NEČAS, S. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN str. 28 Nutno dodat, že toto rozdělení je definováno dle Občanského zákoníku (40/1964Sb., a dle 790, část VIII, hlava XV), jež byl od roku 2005 nahrazen zákonem o pojistné smlouvě. Proto toto členění není zcela aktuální, ale pro úplnost je zde uvedeno. V zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, můžeme nalézt rozdělení na pojištění: škodové, obnosové. Účelem škodového pojištění je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události, účelem obnosového pojištění je naproti tomu získání dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. 7 7 BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s

17 Z hlediska způsobu tvorby technických rezerv, rozlišujeme pojištění: riziková, rezervotvorná. U pojištění rizikových zcela s jistotou nevíme, zdali pojistná událost nastane, jestli bude pojistné plnění poskytnuto a pokud ano, tak v jaké výši. Oproti tomu u pojištění rezervotvorných pojistná událost jednoznačně v budoucnu nastane. Dalším možným členěním je dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví na odvětví životních pojištění a neživotních pojištění. Podle počtu osob rozlišujeme pojištění: individuální, skupinová. V individuálním pojištění se smlouva, a s ní i pojistná ochrana, vztahuje pouze na jednu osobu. Skupinové pojištění je takové soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, zpravidla se jedná o členy různých příbuzenských skupin anebo skupiny, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není známa. 8 Dle délky trvání pojištění jsou to buď pojištění krátkodobá, sjednávána na dobu kratší než jeden rok, nebo dlouhodobá Segmentace trhu Na každém trhu existuje řada subjektů s různými potřebami a požadavky. Segmentace nám umožňuje tyto subjekty rozdělit do podmnožin, ve kterých mají dané subjekty potřeby a požadavky stejné. Probíhá ve třech krocích, přičemž prvním krokem je uskutečnění výběrového šetření za účelem zjištění zejména motivace, postojů a chování při nákupu a spotřebě produktů. Dalším krokem je analýza získaných informací a na jejím základě formování jednotlivých homogenních segmentů a poslední krok zahrnuje stanovení charakteristik každého segmentu včetně odhadu jeho velikosti VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pojišťovnictví. Praha: Linde, s. ISBN s

18 Segmenty trhu musí splňovat následující požadavky: musí být dostatečně ziskové, musí být dostatečně homogenní (homogenita zajišťuje efektivnější působení), musí být solventní, musí nabízený produkt přijmout. 11 Kritéria pro segmentaci trhu mohou být následující: 12 geografické (stát, region, město), demografické (věk, pohlaví, povolání, rodinný stav, vzdělání, národnost), sociální či psychografické (sociální postavení, hodnotová orientace, preference, životní styl práce, volný čas, rodina, společenské kontakty, péče o zdraví, spotřebitelská orientace). Mezi nejdůležitější kritéria segmentace v pojišťovnictví patří beze sporu faktory demografické, a to zejména věk, respektive etapy životního cyklu. Potřeby, očekávání a chování jednotlivce se mění v průběhu celého jeho života. Při podrobnější analýze vztahu určitých osob k finančním institucím v průběhu života nalezneme určité chování typické pro jednotlivé věkové skupiny. Do 14 let převládají převážně úspory a pojištění sjednané od rodičů. Mezi 15. a 18. rokem klesají úspory od rodičů a stoupá zájem o pojištění zejména v souvislosti se studiem. Od 19 do 25 let se většina lidí nachází v období konce vysoké školy nebo nástupu do svého prvního zaměstnání, s tím souvisí zvyšující se zájem o pojištění nejen v souvislosti se studiem, ale i s bydlením. Po 26. roku nastává období vysoké úrovně spotřeby pojistných produktů, například jde o pojištění domácnosti, bytu, domu, rekreačních zařízení, životní pojištění jak rodičů, tak dětí a další. Nad 45 let se již lidé soustředí spíše na pojištění důchodové. V neposlední řadě se potřeba pojištění v důchodovém věku odvíjí od zdravotního stavu a výše příjmu. 13 Toto kritérium segmentace je ve všech oblastech pojištění osob velmi důležité, proto je zde podrobněji rozebráno. Ostatní faktory budou uvedeny u charakteristik jednotlivých druhů pojištění osob. Po teoretickém vymezení klasifikace pojištění a segmentace trhu bude v další části práce pozornost zaměřena na jednotlivé druhy pojištění osob, které definuje zákon o pojistné smlouvě. Tento zákon rozlišuje rozdělení pojištění osob na pojištění životní, pojištění pro případ nemoci a úrazové pojištění. Je třeba poznamenat, že dochází k nesouladu 11 ZUZAŇÁK, Aleš. Marketing v pojišťovnictví. Praha: Linde, s. ISBN s ŘEZÁČ, František a Miroslava ŠIKULOVÁ. Marketing v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s KORAUŠ, Anton. Marketing v poisťovníctve. Bratislava: Sprint, s. ISBN s

19 se zákonem o pojišťovnictví, kde je pojištění nemoci zařazeno mezi neživotní pojištění a stává se životním jen jako připojištění k životnímu pojištění. 1.4 Životní pojištění V životním pojištění lze pojistit fyzickou osobu pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. 14 Podle této definice se za životní pojištění nepovažuje pojištění úrazové či pro případ nemoci, a to ani v případě, že bylo sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění. Životní pojištění se sjednává jako pojištění obnosové a nelze uzavřít pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala do 3 let jeho věku, nebo pro případ potratu nebo narození mrtvého dítěte. V případě sebevraždy pojištěného je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění jen tehdy, trvalo-li soukromé pojištění nepřetržitě nejméně 2 roky bezprostředně předcházející sebevraždě, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 15 V rámci tohoto pojištění má pojištěný možnost výběru z několika pojištění, a to: 16 pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. V pojištění pro případ smrti je pojistnou událostí smrt pojištěného a pojistitel je povinen poskytnout obmyšlené osobě pojistné plnění ve sjednané výši. V případě, že se pojištěný dožije konce smlouvy, pojištění zaniká bez jakékoli náhrady. Toto pojištění lze sjednat na dobu neurčitou, ale i na dobu určitou, kde se částka pojistného v průběhu pojištění spotřebovává a není z něj vytvářena dlouhodobá finanční rezerva, a tudíž pojistníkovi nevzniká právo na výplatu odkupného, tj. část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. 17 Jako příklad pojištění pro případ dožití lze uvést pojištění mládeže, pojištění věnové či stipendijní pojištění. Pojistnou událostí je u tohoto pojištění dožití pojištěného určitého věku 14 BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s , BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, ISBN s

20 nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, v tomto případě má pojištěný právo na výplatu pojistného plnění ve sjednané výši, a to jednorázově nebo postupně například formou stipendia či věna. Pokud pojištěný zemře, pojistitel buď vrací již zaplacené pojistné snížené o náklady na sjednání a správu pojištění, anebo si takové pojistné ponechává, vše záleží na ujednání v konkrétní pojistné smlouvě. Pojištění pro případ smrti nebo dožití představuje kombinaci dvou předchozích pojištění, pojistnou událostí je proto smrt pojištěného nebo dožití se konce pojistné smlouvy. Pojistné plnění se vyplácí v případě smrti pojištěného obmyšlené osobě nebo v případě dožití přímo pojištěnému. Posledním možným pojištěním v rámci pojištění životního je pojištění pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. Změna osobního postavení osoby není v zákoně blíže definována, ale můžeme ji považovat za významnou událost mající podstatný vliv na další život člověka, může se jednat například o svatbu či narození dítěte. Dále sem můžeme zařadit pojištění velmi vážných onemocnění. Pojistná částka se v tomto případě vyplácí oprávněné osobě, pokud byla u pojištěného diagnostikována jedna z předem definovaných a ve smluvních ujednáních dohodnutých vážných nemocí či postižení. V rámci životního pojištění lze sjednat mnoho druhů doplňkových připojištění. Vzhledem k omezenému rozsahu práce nebudou jednotlivé druhy blíže charakterizovány, je zde uveden pouze výčet existujících doplňkových připojištění k životnímu pojištění majících zdravotní charakter: 18 připojištění úrazu připojištění trvalých následků připojištění léčení úrazu připojištění sportovních činností a jiných aktivit připojištění nemoci připojištění bolestného připojištění vážných chorob připojištění pracovní neschopnosti připojištění trvalé invalidity připojištění pobytu v nemocnici připojištění zproštění od placení pojistného připojištění dlouhodobé péče a pojištění asistenčních služeb připojištění chirurgického zákroku připojištění pro diabetiky 18 ČECHMÁNEK, Miroslav. Doplňková připojištění k životnímu pojištění. Brno, Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Svatopluk NEČAS 20

21 ostatní připojištění mající zdravotní charakter Při oceňování rizika pojištěného a následného určování výše pojistného hrálo do 21. prosince 2012 roli především pohlaví pojištěného. K tomuto datu zrušil Evropský soudní dvůr paragraf umožňující státům Evropské unie udělit pojišťovnám výjimku z antidiskriminačního zákona. Směrnice 2004/113/ES stanovila členským státům povinnost, aby použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného v případě smluv uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nevedlo u mužů a žen k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Ponechala však v pravomoci členských států rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. 19 Diskriminace pohlaví ve většině případů vychází z vžitých předsudků. V případě pojišťovnictví se ale nejedná o diskriminaci založenou na předsudcích, ale na statistických číslech. Ženy se statisticky dožívají vyššího věku než muži. Tato skutečnost vyplývá z biologické podstaty člověka. Rozdíl mezi očekávanou délkou života mužů a žen se pohybuje v řádu několika let, což je ze statistického hlediska poměrně významný rozdíl. Znamená to, že pravděpodobnost, že pojištěný do určitého věku zemře, je vyšší u mužů než u žen. Na druhé straně při výplatě doživotní renty je u žen vyšší pravděpodobnost delší výplaty. 20 V důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora nesmí již pojišťovny přihlížet k nejdůležitějšímu faktoru segmentace, musí počítat výši pojistného na základě průměrného věku dožití bez ohledu na pohlaví. Proto se pro ženy pojistné zvyšuje. Na druhou stranu u výplaty renty, kde ženy se stejnou výší naspořených prostředků jako muži, dostávaly rentu nižší, jelikož pojišťovny kalkulovaly s delší dobou dožití, a tudíž s delší dobou vyplácení renty, na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora renta mužům klesla. 21 Dalším faktorem, který ovlivňuje výši pojistného v životním pojištění, je vstupní věk pojištěného a s tím související pravděpodobnost vzniku pojistné události. Ta se určuje na základě tzv. úmrtnostních tabulek, kde je uvedena pravděpodobnost, že se pojištěný dožije či nedožije sjednaného konce pojištění. Vycházejí z ukazatele pravděpodobnosti úmrtí 19 Investujeme.cz. Muži a ženy? Ne! Podle soudu jsme bezpohlavní! [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 Investujeme.cz. Muži a ženy? Ne! Podle soudu jsme bezpohlavní! [online]. [cit ]. Dostupné z: 21 Investujeme.cz. Muži a ženy? Ne! Podle soudu jsme bezpohlavní! [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

22 v jednotlivých věkových kategoriích. 22 Pojišťovny ve svých pojistných podmínkách většinou stanovují také minimální a maximální vstupní věk. Výpočtem pojistného na základě úmrtnostních tabulek je stanoveno pojistné pro průměrného jedince daného věku bez vážnějších zdravotních problémů. V dnešní době má ovšem nějaké zdravotní komplikace většina lidí, a to i v mladém věku. Proto pojišťovny přezkoumávají u zájemce o pojištění jeho zdravotní stav a s tím spojená zdravotní rizika. To mohou provádět v zásadě několika způsoby, obvykle závislými na výši sjednané pojistné částky a také na vstupním věku. Za nejjednodušší způsob můžeme označit vyhodnocení na základě dotazníku vyplněného a podepsaného pojištěným. Tato varianta je možná při nižším věku i u vyšších pojistných částek. Některé pojišťovny dokonce pro nižší pojistné částky stanovují jen stručný dotazník, pro částky vyšší už dotazník podrobnější. Každý pojistník i pojištěný je povinen na všechny dotazy odpovědět úplně a pravdivě. Pokud by totiž byly uvedeny nepravdivé a neúplné odpovědi, které by byly natolik závažné, že by pojistitel v případě odpovědí pravdivých a úplných smlouvu neuzavřel, může pojistitel od smlouvy odstoupit, a to do tří měsíců ode dne, kdy se o nepravdivé nebo neúplné skutečnosti dozvěděl. Pojišťovny si také obvykle vyhrazují právo dotázat se na podrobnosti o zdravotním stavu u zájemcova ošetřujícího lékaře, zejména v případě, pokud zájemce uvede v dotazníku nějaké zdravotní problémy. Pro vyšší pojistné částky a zejména při vyšším vstupním věku je na zájemci vyžadována lékařská prohlídka, která probíhá u smluvního lékaře pojišťovny. Pokud u některé osoby zjistí pojišťovna zvýšené riziko, stanoví vyšší pojistné. V případě, že je některé riziko pro pojišťovnu nepojistitelné, existuje zde možnost, že ho pojišťovna zahrne v konkrétní pojistné smlouvě do výluk. Výše pojistného je určena také délkou sjednané pojistné doby, kdy je výhodnější sjednat pojištění na delší dobu, a samozřejmě je také určena sjednanou pojistnou částkou. Při určování výše pojistného také některé pojišťovny přihlíží k povolání nebo zájmové činnosti zájemce o pojištění Pojištění pro případ nemoci Druhým pojištěním spadající pod pojištění osob je pojištění pro případ nemoci. V pojištění pro případ nemoci hradí pojistitel za pojištěného v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě náklady na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu a úkonu souvisejících se zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, úrazem, těhotenstvím a preventivní nebo dispenzární péčí. V pojistné smlouvě lze dohodnout i jiné skutečnosti související se zdravotním stavem pojištěného, se kterým je spojena povinnost pojistitele 22 Pojišťovna České spořitelny. O životním pojištění aktuálně [online]. [cit ]. Dostupné z: 23 KOLEKTIV AUTORŮ Z ČESKÉ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s

Analýza vybraných produktů životního pojištění

Analýza vybraných produktů životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Optimization of Insurance Protection in Insurance of Individuals Diplomová práce Vedoucí

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace neživotního pojištění vybraných pojišťoven Jana Semrádová Bakalářská práce 2009 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění () 99.50.10.36 08.2008 verze

Více

SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

Více

Výpočet pojistného a technických

Výpočet pojistného a technických Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB 900 Článek I. Úvodní ustanovení Pro pojištění osob, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu v

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Liability insurance in a health service Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel Bc. Klára Břízová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice Natália Lukašíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obor pojišťovnictví se v České republice neustále rozšiřuje a zároveň stoupá jeho důležitost.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více