Univerzita obrany AR 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita obrany AR 2015/2016"

Transkript

1 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO

2 Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2

3 nový program Evropské unie na období pro vzdělávání a odbornou přípravu Erasmus Charter for Higher Education na období 2014/2020 = oprávnění pro mobility v rámci Erasmus v podmínkách UO zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a na odborné vzdělávání jednotlivců na vysokoškolské úrovni (KA1) program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance UO a partnerských vysokoškolských institucí mobility osob jsou rozděleny na: mobility studentů mobility zaměstnanců 3

4 členské státy EU Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie nečlenské státy EU Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko 4

5 studijní pobyt v délce 3-12 měsíců realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající institucí vysílající i přijímající instituce musí být vysokoškolské instituce vlastnící ECHE určeno pro studenty zapsané ve 2. ročníku a vyšším musí korespondovat studijní program (vzájemná uznatelnost kreditů za jednotlivé předměty) Může zahrnovat praktickou část jako součást výukového pobytu řídí se pravidly studijního pobytu. v podmínkách pregraduálního studia FVZ UO nelze využít. Jeden student může v jednom cyklu studia (Bc., Mgr. PhD.) absolvovat mobility v celkovém rozsahu 12 měsíců (bez ohledu na typ a počet mobilit). V případě dlouhého Mgr. cyklu (lékařství, farmacie) 24 měsíců. 5

6 praktická stáž v délce 2-12 měsíců, lze absolvovat již od 1. ročníku studia realizace na základě: a) meziinstitucionální dohody s UO (požadavek Ministerstva obrany) b) trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací (pravidlo programu Erasmus+) přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž bylo udělen ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Civilnímu studentovi může být ze strany zahraniční instituce poskytována také mzda, nárok na finanční podporu ze strany UO tímto nezaniká. Praktické stáže si může dohledat a vyjednat každý studenti DSP sám (ve spolupráci se svým školitelem). Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací (viz info dále). absolventské stáže - do jednoho roku od ukončení studia nelze v podmínkách UO realizovat. Jeden student může v jednom cyklu studia (Bc., Mgr. PhD.) absolvovat mobility v celkovém rozsahu 12 měsíců (bez ohledu na typ a počet mobilit). V případě dlouhého Mgr. cyklu (lékařství, farmacie) 24 měsíců. 6

7 POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země. neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž: instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, tj. projektové peníze EU, např. národní agentury) 7

8 Povinnost online zhodnocení jazykových kompetencí před a po mobilitě v hlavních pracovních jazycích (UK, FR, DE, IT, ES), vyjma rodilých mluvčích. Přihlášení studenta do OLS na základě přidělené licence. Doplnění údajů studentem: údaje o své osobě, o mobilitě. Absolvování hodnocení (jazykového testu) do stanoveného termínu 1x před mobilitou 1x po mobilitě V případě potřeby absolvuje student přidělený on-line kurz. Možno po hodnocení, před a v průběhu mobility. Výsledky hodnocení nemají vliv na výběr studenta na Erasmus. Jejich cílem je zhodnotit přínos absolvování mobility na jazykové dovednosti účastníka. 8

9 skupina skupina 1 skupina 2 skupina 3 stát Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Velká Británie Belgie, Kypr, Německo, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Turecko Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko výše grantu studijní pobyt praktická stáž 500 EUR / měsíc 600 EUR / měsíc 400 EUR / měsíc 500 EUR / měsíc 300 EUR / měsíc 400 EUR / měsíc 9

10 Civilní studenti Výše grantu zahrnuje výdaje určené na ubytování, stravování a cestu. Kapesné není poskytováno. Po dobu mobility zůstává studentovi nárok na pravidelné měsíční stipendium při studiu (nejedná-li se o absolventskou stáž). Vojenští studenti Výše grantu zahrnuje výdaje určené na ubytování a stravování. Cestovné je financováno prostřednictvím požadavku na ZSC na základě jízdních dokladů. Kapesné je poskytováno při pobytu přesahujícím 3 měsíce. Po dobu mobility zůstává studentovi nárok na plat. Na základě uzavření finanční dohody student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. 10

11 1. Meziinstitucionální dohoda (Inter-institutional agreement) 2. Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt (Grant agreement) (2 výtisky) + přílohy I, II, III dané konkrétní mobility Před zahájením pobytu: Příloha I - Learning agreement for Studies (Studijní smlouva pro studijní pobyt) Příloha II - Všeobecné podmínky studenta Příloha III - Erasmus Student Charter Požadavek na ZSC (u vojáků) Po ukončení pobytu: Potvrzení o délce studia (součást nebo příloha ToR ze zahraničí) Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of records = ToR ze zahraničí) Závěrečná zpráva vyplněná v Mobility Tool (vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat koordinátorovi) 11

12 1. Meziinstitucionální dohoda (Inter-institutional agreement) 2. Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž (2 výtisky) + přílohy I, II, III dané konkrétní mobility Před zahájením pobytu: Příloha I - Learning agreement for Traineeship (Studijní smlouva pro praktickou stáž) Příloha II - Všeobecné podmínky studenta Příloha III - Erasmus Student Charter Požadavek na ZSC (u vojáků) Po ukončení pobytu: Osvědčení o absolvování stáže (Traineeship Certificate ) = potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací a garantem stáže z FVZ, a to do 10 dnů od ukončení stáže (stačí kopie zaslaná em) Závěrečná zpráva vyplněná v Mobility Tool (vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat koordinátorovi) 12

13 výukový pobyt V délce 2 dny - 2 měsíce. Určeno pro zaměstnance, včetně doktorandů, jsou-li zaměstnanci. Přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE. Účastník mobility musí vyučovat u zahraničního partnera minimálně 8 hodin/týdně. školení V délce 2 dny - 2 měsíce. Určeno pro zaměstnance. Přijímající organizace musí být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Účastník mobility se účastní školení, odborného kurzu, náslechů přednášek minimálně 8 hodin/týdně. Není určeno pro konference. Je-li Ph.D. student současně zaměstnancem UO, nemá počet jeho studentských mobilit žádný vliv na možnost absolvovat mobilitu zaměstnaneckou. 13

14 skupina skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 stát Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Turecko Lotyšsko, Makedonie, Malta, Německo, Portugalsko, Slovensko, Španělsko Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko výše grantu den den 136 EUR / den 95,20 EUR / den 119 EUR / den 83,30 EUR / den 102 EUR / den 71,40 EUR / den 85 EUR / den 59,50 EUR / den 14

15 Civilní i vojenští zaměstnanci Výše grantu zahrnuje výdaje určené na ubytování a stravování. Cestovné vyplaceno na základě jízdních dokladů. Letenka kupována centrálně skrze požadavkový list. Kapesné není poskytováno vojákům ani civilním zaměstnancům. Po dobu mobility náleží zaměstnanci plat. 15

16 1. Meziinstitucionální dohoda (Inter-institutional agreement) 2. Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt (2 výtisky) + přílohy I, II dané konkrétní mobility Před zahájením pobytu: Příloha I Mobility agreement (Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt) Příloha II - Všeobecné podmínky Požadavek na ZSC Po ukončení pobytu: Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment (Potvrzení o délce výuky a pobytu) Závěrečná zpráva vyplněná v Mobility Tool (vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat koordinátorovi) 16

17 1. Meziinstitucionální dohoda (Inter-institutional agreement) 2. Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na školení (2 výtisky) + přílohy I, II dané konkrétní mobility Před zahájením pobytu: Příloha I Mobility agreement (Program mobility zaměstnanců na školení) Příloha II - Všeobecné podmínky Požadavek na ZSC Po ukončení pobytu: Confirmation of Erasmus+ Staff Training (Potvrzení délky školení ze zahraničí) Závěrečná zpráva vyplněná v Mobility Tool (vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat koordinátorovi) 17

18 V průběhu celého roku Navrhování partnerských institucí ze strany zaměstnanců a studentů FVZ koordinátorovi FVZ UO (PdVM). Uzavírání Inter-institutional agreement s vhodnou institucí. 30. ledna 2015 Předkládání žádostí o mobilitu jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy za jednotlivé katedry Z koordinátorovi Erasmus+ FVZ (zajišťují vedoucí kateder) 13. února 2015 Předkládání žádostí o mobilitu jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy za FVZ koordinátorovi Erasmus+ UO (zajišťuje koordinátor FVZ) 4. března 2015 Předkládání žádostí o mobilitu jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, na základě nichž budou přiděleny finance pro mobility v akademickém roce 2015/2016. Žádost předkládána souhrnně za celou UO (zajišťuje koordinátor UO). Nelze podat žádost dodatečně nebo více žádostí za UO!! Závěr akademického roku Výběrová řízení pro mobility jednotlivců v akademickém roce 2015/

19 Výběrové řízení (VŘ) studentů a zaměstnanců je organizované jasným, transparentním a zdokumentovaným způsobem. Uskutečňováno pro každý typ mobility. Tvorba plánů na jeden akademický rok dopředu. Podmínkou splnění jazykových požadavků programu Erasmus +. Zveřejnění VŘ na Úřední desce FVZ UO. 19

20 Povinnost účastníka mít adekvátní pojištění. Uvedení strany ve smlouvě, která je zodpovědná za zajištění pojištění. Potvrzení, že je zajištěno pojištění. zdravotní pojištění (vždy oba typy pobytu) pojištění odpovědnosti za škodu (vždy stáž) úrazové pojištění (vždy stáž) 20

21

22

23 Ing. Hana VLACHOVÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor UO kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Další informace o programu Erasmus PLUS

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část I: Všeobecná ustanovení http://ec.europa.eu/llp 1 Obsah PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ČÁST I 1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)...

Více

doc. Ing.arch. Karel Havliš

doc. Ing.arch. Karel Havliš 1. Tato pravidla upravují podmínky realizace studijních pobytů na ch vysokých školách architektonického zaměření a pracovních stáží u ch architektonických firem na základě platných smluv a dohod o spolupráci,

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

AKCE MARIE CURIE LIDSKÉ ZDROJE A MOBILITA

AKCE MARIE CURIE LIDSKÉ ZDROJE A MOBILITA AKCE MARIE CURIE LIDSKÉ ZDROJE A MOBILITA Edice: Vademecum 6. rámcového programu EU Tuto publikaci vydává Technologické centrum AV ČR s podporou programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více