UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Iva Borská, CSc

2 COMENIUS UNIVERSITY PRAGUE Bachelor,Combined (Part time) Studies Bachelor Thesis Alena Vagenknechtová Lifelong learning in pharmaceutical paramedical health care assistant Prague 2011 The Bachelor Thesis Work Supervisor: PhDr. Iva Borská, CSc.

3 Prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v univerzitní knihovně. V Praze dne Alena Vagenknechtová

4 Poděkování Děkuji PhDr. Ivě Borské, CSc. za odborné vedení při zpracování této práce, vlídný přístup a za čas, který mi věnovala při konzultacích.

5 Anotace Tato bakalářská práce řeší problematiku vzdělávání nelékařského zdravotnického oboru farmaceutický asistent, především oblast týkající se celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů. V teoretické části práce je popsán pohled historický, který popisuje vývoj celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů od vzniku jejich oboru a pohled legislativní, který se dotýká změn v koncepci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů v běhu času i pohled samotných zdravotníků. Výzkum zjišťuje a přináší informace o pohledu na celoživotní vzdělávání samotných farmaceutických asistentů v lékárenské praxi. Veškerá data a skutečnosti uvedené v této práci se týkají (pokud není uvedeno jinak) pouze nelékařských zdravotnických oborů. Klíčové pojmy: celoživotní vzdělávání, e-learning, kompetence, registrace, vzdělávací akce, vzdělávání, zdravotnický pracovník.

6 Annotation This thesis addresses the issue of training paramedical assistant pharmaceutical industry, especially the area of lifelong learning pharmaceutical assistants. The theoretical part describes the historical perspective that describes the development of lifelong learning assistants from the pharmaceutical industry and the emergence of a legislative perspective, which concerns changes in the concept of lifelong education of paramedical disciplines in the course of time. Research identifies and provides information about attitudes to lifelong learning on their own pharmaceutical assistants in pharmacy practice. All data and facts presented in this paper relate to (unless otherwise stated) only other health professions. Key words: competencies, education, educational events, E-learning, Lifelong leasing, Medicalstaff, registration,

7 Obsah ÚVOD... 8 TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE A SOUČASNOST OBORU FARMACEUTICKÝ ASISTENT V ČR Vývoj studia nelékařských oborů v ČR Profesní příprava farmaceutických asistentů v ČR Aktuální stav studi oboru farmaceutický asistent v ČR CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROFESÍ Hodnota celoživotního vzdělávání u nelékařských zdravotních profesí Celoživotní vzdělávání jako povinná součást kariéry nelékařského zdravotního pracovníka CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ V ČR Vývoj celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů Registrace a farmaceutičtí asistenti Specializační vzdělávání farmaceutických asistentů Vývoj specializačního vzdělávání farmaceutických asitentů Součastnost ve specilalizačním vzdělávání farmaceutických asistentů E-Learning v celoživotním vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků E-Learning v celoživotním vzdělávání farmaceutických asistentů FARMACEUTICKÝ ASISTENT V EVROPĚ Pregraduální vzdělávání středního zdravotníckého personálu lékáren v Evropských státech Celoživotní vzdělávání středního zdravotnického personálu lékáren Vzdělávání farmaceutických asistentu na Slovensku PRAKTICKÁ ČÁST DOTAZNÍK Harmonogram postupu Cíl průzkumu Analýza získaných dat Dílčí závěry ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 52

8 ÚVOD V současné době je celoživotní vzdělávání často zmiňováno v souvislosti s trendy ve vzdělávání dospělých v Evropské unii, kdy stojí Česká republika pod celoevropským průměrem v počtu aktivně se vzdělávajících v dospělé populaci. Zcela samostatnou otázkou je pak vzdělávání osob pracujících ve zdravotnictví, které je v České republice uloženo zákonem, v realitě však naráží na řadu úskalí. Události několika posledních měsíců ukázaly, že situace ve zdravotnictví se stává neudržitelnou. A to pro celou odbornou zdravotnickou obec lékařů, farmaceutů a osob pracujících v nelékařských zdravotnických oborech. Mimo jiné se diskutuje o hroutícím se systému postgraduálního vzdělávání, konkrétně specializací u všech jmenovaných, které má za následek nedostatek odborníků v praxi. Tyto následky se zákonodárci snaží řešit mnohdy nekoncepčními dodatky a novelami, které bohužel jen problémy odsouvají, nezřídka však také současně prohlubují. Požadavek na zvyšování vzdělání středního zdravotnického personálu nejde ruku v ruce s adekvátními kompetencemi a odpovídajícím finančním ohodnocením pracovníka, ani s nabídkou uceleného celoživotního vzdělávání. Čtyři roky působím ve výboru Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester, od roku 2009 jako jeho předsedkyně. Tato sekce je v současné době jedinou aktivní dobrovolnou profesní organizací hájící zájmy farmaceutických asistentů v České republice. Podílí se např. na celoživotním vzdělávání farmaceutických asistentů pořádáním vzdělávacích akcí a na přípravě legislativy pro tento obor. Problematika celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů se mě týká jako odborníka s téměř dvacetiletou praxí, který se kontinuálně vzdělává; jako vyučujícího na odborné škole, který vnímá změny v pregraduálním vzdělávání mající vliv na postoj absolventů; i z pohledu přímého účastníka legislativních změn, kdy je velmi těžké prosadit názor malé profesní skupiny.

9 Cílem práce je přinést ucelený pohled na vývoj oboru farmaceutický asistent, na problematiku celoživotního vzdělávání, která tento obor provázela od jeho vzniku a navrhnout postupy, které by vedly k zefektivnění snah o dostupnost vzdělávacích akcí pro řešenou cílovou skupinu. Praktickou částí této bakalářské práce je anonymní dotazník rozeslaný členům Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester (SFA ČAS). Cílem dotazníku bylo popsat postoj farmaceutických asistentů pohybujících se v praxi k celoživotnímu vzdělávání a jejich reakce na legislativní změny týkající se oboru. 9

10 Teoretická část 1. HISTORIE A SOUČASNOST OBORU FARMACEUTICKÝ ASISTENT V ČESKÉ REPUBLICE 1.1. Vývoj studia nelékařských oborů v České republice Počátek studia na speciálních ošetřovatelských školách je v České republice datován do roku Do současnosti nepřetržitý rozvoj škol se zaměřením na práci ve zdravotnictví v ČR je ale zaznamenán až v období po druhé světové válce. Je nutné poznamenat, že změny v systému vzdělávání pro získání kvalifikace pracovníků ve zdravotnictví byly tehdy náhlé, mnohdy až překotné, často se měnící, reagující tak především na potřebu společnosti mít dostatek středních zdravotnických odborníků. Tento způsob zavádění změn bohužel trvá dodnes, navíc přetrvávající problémy v systému pregraduálního vzdělávání vedou k nedostatku středních odborníků ve zdravotnických zařízeních. Klesající demografická křivka, několik let řešené, ale nedořešené otázky ve školství, ve společnosti stále nedoceněný (finančně i v oblasti kompetencí adekvátních získanému vzdělání) statut nelékařského zdravotnického pracovníka odrazují od studia zdravotnických oborů potenciální zájemce a způsobují odliv absolventů do jiných profesních oblastí, případně do zahraničí. Odborné zdravotnické školy v proudu času bývaly spravovány střídavě Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví, po roce 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Tyto i další změny v koncepci školství, provedené v poměrně krátké době měly za následek nestabilitu oboru a jeho vtažení pod správu farmaceutů. 10

11 1.2. Profesní příprava farmaceutických asistentů v České republice Obor farmaceutický asistent se řadí mezi nelékařské zdravotnické profese. Studium tohoto oboru šlo vždy ruku v ruce s ostatními nelékařskými profesemi, jako jsou obor ošetřovatelství, zdravotní laborant, zubní laborant a další. Ještě v první polovině 20. století lékárenský laborant získával zkušenosti pouze přímo v lékárnách, a to jako pomocník lékárníka. První požadavky na doškolení laborantů byly vysloveny na 3. lékárenském pracovním sjezdu, konaném v roce 1948 v Karlově Studánce (Švejdová,2009,s.16) V roce 1950 vyšel Zákon o zdravotnických povoláních, kde si stát uložil povinnost se o vzdělávání středních zdravotnických pracovníků starat. V tomto roce vznikla závodní škola práce, kde v Národním podniku Medika získávali budoucí lékárenští laboranti během dvou let své vědomosti všeobecné a odborné teoretické i praktické. Tato škola, o rok později přidružená k Vyšší zdravotnické škole v Brně, připravovala lékárenské laboranty pro celou Českou republiku. Postupem času vznikaly další školy s tímto oborem a v roce 1962 byla otevřena první třída čtyřletého studia s maturitou. Souběžně bylo dál provozováno dvouleté nástavbové studium pro absolventy gymnázií, které ale rokem 1982 končí. V roce 1971 je poprvé změněn název oboru a to z lékárenský laborant na farmaceutický laborant. Od roku 1990 dochází postupně k řadě změn ve školství, které se týkají i středních zdravotnických škol. V souvislosti s např. Vyhláškou MŠMT ČR z o ukončování studia ve středních školách a dalšími razantními úpravami v systému školství při vstupu ČR do Evropské unie se mění nároky na vzdělávání zdravotnických pracovníků a rokem 2008 čtyřletá forma studia oboru farmaceutický laborant končí. 11

12 1.3 Aktuální stav studia oboru farmaceutický asistent v České republice Se zahájením posledního vzdělávacího cyklu čtyřletého studia oboru farmaceutický laborant v roce 2004 bylo zahájeno nové tříleté studium na Vyšší zdravotní škole oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Současně také došlo Zákonem 96/2004 Sb. k druhé změně názvu oboru a to na farmaceutický asistent, které se týká všech absolventů bez rozdílu typu studia. Absolventi tohoto (dnes již jediného) tříletého pomaturitního studijního programu nosí navíc označení Diplomovaný specialista DiS. Od roku 2005 je také možné absolvovat studium tohoto oboru v dálkové formě. Absolventi studijního oboru farmaceutický laborant nebo farmaceutický asistent mohou pracovat v lékárnách, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve výrobnách sterilních léčiv nebo léčivých přípravků, ve farmaceutických firmách a kosmetickém průmyslu. Zákon 96/2004 Sb. přesně říká, že: 1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává absolvováním a) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších zdravotnických školách, nebo b) střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/ ) Farmaceutický asistent, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. b), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání farmaceutického asistenta. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. 3) Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků. 12

13 2. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROFESÍ 2.1 Hodnota celoživotního vzdělávání u nelékařských zdravotnických profesí Vzdělávání, které nekončí absolvováním příslušné odborné školy a vede k získání odborné způsobilost pro výkon dané profese, provází zdravotnické profese snad od nepaměti. Ve zdravotnictví, snad jako v žádné jiné profesi, je výrazně cítit tlak na jednotlivce se neustále vzdělávat. Zdravotnictví se zabývá péčí o člověka, jeho tělesným i duševním zdravím a z toho vyplývá nutnost mít znalosti na vysoké úrovni a při práci využívat aktuální informace týkající se dnes nejen odborných znalostí, ale i ekonomiky, managementu apod. Vždyť jde o lidský život! Zdravotnictví poskytuje obrovské množství studijních materiálů. Vždy to tak bylo a doufejme, že i bude. V posledních letech se společnost ubírá mílovými skoky kupředu ve všech oblastech lidské činnosti a je tedy jasné, že i vzdělávání ve zdravotnictví je třeba dát řád a někdy pomoci i nařízením, aby občané měli záruku, že o jejich zdraví bude postaráno v souladu s nejnovějšími poznatky. V současnosti vystupují v péči o nemocné v oblast samotné léčby či prevence do popředí faktory, které se dříve zdály být okrajovými, nebo se o nich nemluvilo vůbec. Střední zdravotnický personál jak se pracovníci v nelékařských zdravotnických profesích označují musí být na praxi perfektně připraven nejen po stránce výslovně odborné, ale očekává se také, že každý, kdo přichází do styku s lidmi, bude ovládat zásady správné komunikace s pacientem i svými kolegy na pracovišti a to v běžné i krizové situaci. Vyrovná se s globálními faktory, které nově do zdravotnictví zasahují, což v praxi znamená, že se bude orientovat v multikulturní společnosti, bude respektovat náboženskou příslušnost svého pacienta a pochopitelně jako Evropan bude 13

14 ovládat cizí jazyk. Ekonomické faktory tlačí zdravotníka do zvládnutí zásad úspor a managementu a nutí ho orientovat se v legislativě. Výzkum a rozvoj ve zdravotnictví jde rychle kupředu a nové poznatky musí být implementovány rychle. Pacient dnes díky médiím přichází do zdravotnického zařízení více informován a nechce být při své léčbě jen přihlížejícím nemocným, ale aktivním účastníkem. (ADAMCZYK, Roman. 2010, s.16-18) Toto vše a mnoho dalších aspektů nás vede k závěru, že nelze všechny jmenované oblasti zvládnout pouze v rámci školní přípravy. Je nutné se vzdělávat stále, okamžitě reagovat na požadavky oboru a společnosti a doplňovat zjištěné mezery ve vědomostech jednotlivce. Bohužel nedostatek personálu ve většině zdravotnických zařízení v ČR nedovoluje plynulé a klidné vzdělávání zdravotníků podle potřeby jich samotných. Vzdělávání se často řídí pouze potřebami a možnostmi jednotlivých oddělení, podle toho, kdy pracovník může opustit své pracoviště a péče o pacienty bude přesto plně zajištěna. Také nedostatek financí nedovoluje zdravotnickému zařízení vyslat svého zaměstnance na nějaký delší studijní pobyt, případně stáž. Zdroje poskytované v rámci EU na vzdělávání dospělých jsou bohužel malou berličkou, která neobsáhne všechny potřebné oblasti. Většinou zaštiťují nejvíce zřetelné problémy, jako je např. počty nízká, ale přitom velmi nutná a žádaná specializovanost všeobecných sester, především v menších regionech. Pro zvýšení dostupnosti proto Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytuje dotovaná tzv. rezidenční místa. Doufejme, že podobné aktivity budou navzdory ekonomickým potížím narůstat a dotknout se většího spektra zdravotnických oborů než dosud. Některá zdravotnická zařízení splňují národní i mezinárodní normy, které držitelům certifikátů umožňují veřejně deklarovat dosažení jistého stupně kvality ošetřovatelské a další péče a dávat tak najevo, že pracovníci certifikovaných institucí jsou mimo zde nejmenovaná další pozitiva neustále vzděláváni ve svých oborech a péče o pacienty je pak špičková. Mezi kritéria posuzování kvality patří kontinuální vzdělávání všech pracovníků, které je dokládáno stanovenými formuláři. 14

15 Zdravotníci pracující v soukromých sektorech jsou si také vědomi, že potřeba kontinuálně doplňovat ve škole získané poznatky je nezbytná a mimo zvýšeného komfortu pro pacienty přináší do zdravotnického zařízení ekonomický zisk. Investice vložená do vzdělání, je vždy investicí vratnou. V neposlední řadě také nejistota spojená se ztrátou zaměstnání, která na pracovníky ve zdravotnictví doléhá, mnoho z nich vede k neustálému si zvyšování kvalifikace. Ovšem nakolik je zvýšení kvalifikace zdravotníka ohodnoceno posléze zaměstnavatelem, je v současné době minimálně diskutabilní. Dlouhodobá nestabilita v sektoru zdravotnictví směřuje řadu zdravotníků mimo původní obor, mimo zdravotnictví samo a ti, kteří zůstanou, se dříve či později ptají, k čemu se vzdělávám a vynakládám svou sílu, čas i finance, když získané vědomosti mí nadřízení neocení. Jen právě blízkost s pacientem a touha pomáhat, jak nejlépe dovedu a mohu, vedlo a vede stále zdravotníky k celoživotnímu vzdělání za všech v současné době spíš neradostných - okolností. 2.2 Celoživotní vzdělávání jako povinná součást kariéry nelékařského zdravotnického pracovníka O povinnosti se celoživotně vzdělávat se u zdravotníků hovoří již v Zákonu o péči o zdraví lidu z roku 1966: Ostatní pracovníci ve zdravotnictví jsou povinni kromě dalšího vzdělávání ve svém oboru osvojit si i zdravotnické znalosti v rozsahu potřebném pro výkon své práce. Organizované vzdělávání pro zdravotníky bylo zahájeno v roce 1960 a to ve Středisku pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. Do té doby se zdravotníci vzdělávali individuálně, většinou pouze prostřednictvím tiskovin, bez návaznosti jednotlivých vzdělávacích aktivit. 15

16 V roce 2003 pak vzniká v Brně Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO), které se stává základnou pro celoživotní vzdělávání všech nelékařských zdravotnických profesí v ČR. V současné době upravuje celoživotní vzdělávání v nelékařských oborech Zákon 96 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) povinnost celoživotně se vzdělávat pro pracovníky ve zdravotnictví rozšířil a legislativně ukotvil. Pro celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí mimo jiné v 53 stanovuje: 1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. 2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Z toho pro nelékařské zdravotnické profese vyplývají povinnosti se na celoživotním vzdělávání účastnit. S výkonem profese ve zdravotnickém zařízení souvisí i povinnost být zařazen do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Splněním podmínek pro zařazení získává žadatel Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále Osvědčení) neboli Registraci. V 67 stanovuje Zákon 96/2004 Sb. podmínky vydání Osvědčení 1) Ministerstvo vydá osvědčení zdravotnickému pracovníkovi na základě jeho písemné žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu stanovené tímto zákonem. To se nevztahuje na státní příslušníky členských států Evropské unie, u nichž osvědčení nahrazuje rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání vydané 16

17 podle 81 odst. 5 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. 2) Obsahem žádosti o osvědčení jsou A. u zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady o: získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní způsobilosti bezúhonnosti B. u ostatních zdravotnických pracovníků, kteří požádali o vydání osvědčení po uplynutí 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady uvedené v písmenu A. o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby6) nebo minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby,6) a dále získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání, nebo o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru, pokud zdravotnický pracovník nesplnil podmínky uvedené v bodu 2 tohoto písmene. 68 stanovuje dobu, na kterou je Osvědčení vydáno 1) Osvědčení se vydává na období 6 let, pokud není dále stanoveno jinak. 2) Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení do 30 dnů, v případě konání zkoušky do 90 dnů, po obdržení žádosti. 17

18 3) Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení "Registrovaný/á". Pokud zdravotnický pracovník toto Osvědčení získá, je oprávněn pracovat ve zdravotnickém zařízení samostatně, bez odborného dohledu, jestliže není uvedeno zákonem či vyhláškou jinak. Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka: 1) Za výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka se považuje výkon činností stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, a dále řídící, metodická, koncepční, kontrolní, výzkumná a vzdělávací činnost v příslušném oboru nebo činnost související s poskytováním zdravotní péče. 2) Pokud tento zákon stanoví požadavky na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 6) Pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník vykonává povolání v nižším rozsahu než v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje. Do doby výkonu povolání se započítá doba pracovní neschopnosti a doba rodičovské dovolené, nejvýše však 14 týdnů v kalendářním roce. Vojenská činná služba se započítává, byla-li vykonávána v příslušném povolání podle tohoto zákona. 3) Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen "výkon povolání bez odborného dohledu") se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta; tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat i bez indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. 18

19 Součástí výkonu povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle zvláštního právního předpisu. 7) 4) Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. 5) Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Přestože se v Zákonu 96/2004 Sb. jasně hovoří o povinnosti, samotný výklad této části není zcela jednoznačný, a je víceméně na jednotlivých zdravotnických zařízení a jejich zřizovatelích, případně zdravotní pojišťovně uzavírající s konkrétním zdravotnickým zařízením smlouvu, jak se k nutnosti získání Osvědčení u svých zaměstnanců postaví. Většina zaměstnavatelů si je vědoma toho, že poskytovat stále odborný dohled pracovníku, který nemá Osvědčení, není možné a to především v oborech a provozech umožňujících práci bez přítomnosti další osoby, která oprávnění k odbornému dohledu má. Ať již jako v zákoně jmenovaná profese lékaře či farmaceuta nebo osoba Osvědčení vlastnící. takto: Česká lékařská komora se k problémům registrace sester vyjadřuje Jediná sestra v samostatné ordinaci musí být oprávněna k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud vykonává diagnostické nebo léčebné výkony v době nepřítomnosti lékaře nebo vykonává i ošetřovatelskou péči (např. samostatné návštěvy u pacientů); pokud sestra ve zdravotnickém zařízení (lůžkovém i ambulantním) nepracuje vždy za trvalé přítomnosti nadřízené na pracovišti, musí být oprávněna k výkonu povolání bez odborného dohledu; lékař může poskytovat odborný dohled (zdravotnickému asistentovi, 19

20 případně sestře nezpůsobilé vykonávat povolání bez odborného dohledu) pouze pokud jde o diagnostické nebo léčebné výkony, nikoliv pro ošetřovatelskou péči. Není tedy možné, aby sestry pracující na lůžkových odděleních nebo v domácí péči pracovaly pouze pod odborným dohledem lékaře. (ČLK [online]) Lze předpokládat, že obdobně je Registrace důležitá pro profesní život zdravotního laboranta, rehabilitačního pracovníka a řadu dalších nelékařských profesí. K bylo evidováno Registrem NCONZO, který jako detašované pracoviště MZ ČR Registr spravuje a Osvědčení vydává, resp. jeho platnost prodlužuje, osob. Z uvedeného vyplývá, že převážná část zdravotnických nelékařských pracovníku Osvědčení vlastní nebo o něj usiluje. Předběžný odhad podaných žádostí o prodloužení registrace pro rok 2010 je žádostí, v roce 2011 se odhaduje jejich počet kolem (NCO NZO [online]) Pokud je tedy klientovi jakéhokoli zdravotnického zařízení známo, že o něj pečuje zdravotník mající označení Registrovaný/á, má v tu chvíli jistotu, že tento pracovník se soustavně vzdělává a jeho péče by měla vynikat vyšším standardem. Jak je v podmínkách pro získání Osvědčení uvedeno, kontinuální vzdělávání se dokládá mj. kredity, které zdravotník získává při svém vzdělávání. Možnosti, jak požadovaný počet kreditů získat, stanovuje prováděcí právní předpis vyhláška č.423/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: vyhlášky č. 321/2008 Sb., která nabyla účinnosti dnem a vyhlášky č.4/2010, která nabyla účinnosti dnem Tato vyhláška vymezuje pojmy, charakterizující oblast celoživotního vzdělávání nelékařských oborů, způsob získání kreditních bodů a evidenci forem celoživotního vzdělávání. Ačkoli sami zdravotníci uznávají nutnost se celoživotně vzdělávat ve svém oboru a vzdělávat se chtějí, tato vyhláška je zdrojem dlouhotrvajících sporů mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupců nelékařských oborů, 20

21 především všeobecných sester. Stížnosti se vedou zejména na adresu finanční zátěže provázející žádost o Osvědčení kolek v hodnotě 500,- Kč a ceny vzdělávacích akcí, za které zdravotník získá požadované kredity. I když kontinuálním vzděláváním je míněno prohlubování kvalifikace a to musí být zaměstnavatelem zaměstnanci umožněno (Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 230 prohlubování kvalifikace), realita je mnohdy jiná. Zdravotníci mají problémy s uvolněním na dobu nutnou k účasti na školení, které mnohdy zasahuje do pracovní doby. Zákoník práce také stanovuje, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studia za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který náleží zaměstnanci mzda nebo plat. Nesmí být zaměstnavatelem požadováno, aby se zaměstnanec školil v rámci své dovolené. (BIČÁKOVÁ, Olga. 2008, s.15) Za pravdu stížnostem zdravotníků, že systém opravdu vady má, dávají časté změny v legislativě kreditního sytému se týkající. Nejvíce odporu sklidila část vyhlášky 321/2008 Sb., která omezovala počet kreditů získaných za jedno registrační období formou seminářů nebo e-learningu. Především zdravotníci pracující v malých kolektivech, kde si těžko shání za sebe náhradu do provozu, rodič na rodičovské dovolené nebo obyvatelé malých měst a vesnic mají menší možnost získat kreditní body třeba na kongresech trvajících více dní, kdy musí počítat s dlouhodobější absencí v zaměstnání nebo v domácnosti a také se zvýšením svých nákladů na vzdělávací akci o ubytování a dopravu na místo konání akce. V těchto případech více vyhovují právě semináře konající se většinou v odpoledních hodinách nebo forma e-learningu, kdy se zdravotník vzdělává podle svého časového harmonogramu, z domova. Naštěstí v tomto případě byly námitky akceptovány a v novele vyhlášky bylo omezení počtu kreditů za výše uvedené vzdělávací akce vypuštěno. Zatím pouze malá část středních zdravotníků využívá možnosti získat kreditní body aktivní účastí na některé z forem celoživotního vzdělávání. Mezi tyto aktivity patří odborná přednáška její přednesení nebo vytvoření, publikace v některém z odborných periodik, tvorba e-learningové lekce. Je snad pouze otázkou času, kdy bude o aktivní účast zájem větší. Odborné příspěvky 21

22 vytvořené pro tyto formy vzdělávání jsou většinou honorované, proto v tomto případě zcela mizí břemeno finanční zátěže, které často zdravotníci při cestě za kredity zmiňují. V případě písemnosti pak nemusí autor odborného textu řešit svůj styl přednesu a případnou trému před publikem. Poměrně dostupné jsou kredity za činnost pedagogickou, která spočívá především ve vedení odborné praxe ve zdravotnickém zařízení. Praxe může být vykonávána ve státním i soukromém sektoru. 22

23 3. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ 3.1 Vývoj celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů Organizované vzdělávání nelékařských oborů se na počátku šedesátých let minulého století týkalo středních zdravotníků obecně, bez ohledu na různorodost této skupiny a bylo prováděno především ve Středisku pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně. Konference v té době pořádané byly určeny primárně pro jiné obory, než byl lékárenský laborant. Ale tlak odborné veřejnosti sílil a v roce 1968 byla v Brně spolu s dalšími katedrami otevřena samostatná katedra pro další vzdělávání lékárenských laborantů. V roce 2003 byla zahájena v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů NCO NZO (jak bylo Středisko přejmenováno) první etapa transformace v pojetí celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. NCO NZO je skutečně pro nelékařské obory centrem vzdělávání. Pozice detašovaného pracoviště Ministerstva zdravotnictví z něj činí důležitého partnera při řešení otázek ve vzdělávání nelékařských oborů. Vzhledem k postupné realizaci svých cílů NCO NZO přibližuje celoživotní vzdělávání k podobným systémům již fungujícím v EU, ovšem v případě celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů toto sblížení bohužel vedlo ke zmrazení některých forem vzdělávání, konkrétně specializačního vzdělávání, a to na několik let. Sledování trendů v EU v oblasti celoživotního vzdělávání s sebou nese řadu problémů, které si v ČR vynucují legislativní změny, z nichž některé se již projevily přijetím Zákona 96/2004 Sb , další následovaly a následují. Objevují se však rozpory při naplňování legislativy v praxi. 23

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Aktuality k oboru, Dotazy

Aktuality k oboru, Dotazy Aktuality k oboru, Dotazy Martina Šopíková, Alena Vagenknechtová 31. 5. 2013 Praha Je nutné být registrovaný FA? Pro výkon povolání není registrace nutná. Nemusí ovlivnit plat, ale ve státní sféře (nemocnice),

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 203 ze 42. schůze konané dne 3. listopadu 2016 (tisk 880/2)

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 203 ze 42. schůze konané dne 3. listopadu 2016 (tisk 880/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Jana Pultarová dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání - 1 - Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N.

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N. E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Mgr. Dita Vlasáková, R.N. Základní fakta ovlivňující vzdělávání NLZP 2002 - Evaluační mise organizovaná

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PORADA HLAVNÍCH SESTER

PORADA HLAVNÍCH SESTER PORADA HLAVNÍCH SESTER MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 14.12.2010 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájen jení,, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno

Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127 Celkem 640 hodin 120 kreditů Sbírka

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých... - znění dle 198/12 Sb. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: SM42/2016 Počet stran: 5 Počet příloh: 4 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti: bez

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění

Více

Zdravotnická škola v Hradci Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové Nabízíme přátelské prostředí, umíme naslouchat. Vychováváme odborníky. Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Nabízíme jistotu uplatnění na trhu práce. Zdravotník má místo jisté Naše škola je zařazena

Více

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN Dvousemestrální (roční) studijní program na principu MBA Studium zaměřené

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Kompetence všeobecné sestry

Kompetence všeobecné sestry Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Kompetence všeobecné sestry Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Kompetence

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s.

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program pro stabilizaci lékařů, a vybraných kategorií NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do Stipendijního

Více