Geneticky modifikované organismy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geneticky modifikované organismy"

Transkript

1 PRAHA Geneticky modifikované organismy Kateřina Demnerová

2 Obsah Definice GMO Legislativa GMO?! Podíl ČR na validaci metod stanovení Vlastní zkušenosti

3 HISTORIE 1991 skupina dobrovolníků z AV a VŠ spolupráce s MŽP příprava zákona o GMO 2000 ustavená komise GMO při MŽP příprava novelizace zákona o GMO 2004 nový zákon GMO Květen 2004 vstup do EU

4 ZÁKON č.. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty účinnost od 25. února 2004 nahrazuje zákon z č.. 153/2000 Sb.

5 Definice: GMO = organismus, kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací genetická modifikace = cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu

6 Působnost zákonaz Geneticky modifikované organismy schopné rozmnožov ování a výrobky obsahující tyto životaschopné organismy Nevztahuje se na uvádění do oběhu léčivl a přípravkp pravků na ochranu rostlin obsahujících ch GMO Nevztahuje se na uzavřen ené nakládání s prokazatelně bezpečnými GMM

7 Způsob nakládání uzavřen ené nakládání s GMO (v uzavřen eném m prostoru laboratoře, skleníky) ky) uvádění GMO do životního prostřed edí (pokusy na poli, pěstovp stování na malých plochách) ch) uvádění GMO a produktů do oběhu (dovoz, zpracování,, prodej, pěstovp stování vč. odrůdových dových zkoušek)

8 Oprávn vnění k nakládání uzavřen ené nakládání s GMO oprávn vnění vázáno na osobu 1. a 2. kategorie rizika oznámen mení 3. a 4. kategorie rizika žádost, povolení uvádění do životního prostřed edí oprávn vnění vázáno na osobu uvádění do oběhu oprávn vnění vázáno na GMO (s povoleným GMO může e zacházet zet každý)

9 Nové informace MŽP P můžm ůže e na základz kladě nových informací o riziku spojeném m s GMO odejmout oprávn vnění k nakládání změnit podmínky nakládání,, nakládání pozastavit nebo ukončit

10 Uzavřen ené nakládání - zjednodušen ení povolování - pro 1. a 2. kategorii stačí oznámen mení - důraz na hodnocení rizika a odpovídaj dající vybavení pracoviště Registr uživatelu ivatelů a registr povolených GMO vedený MŽP M P na Internetu: env.cz

11 Uvádění do životního prostřed edí - jedno povolení,, vázáno v na osobu v žádosti se lze odvolat na údaje z jiné žádosti - povinnosti pro žadatele: - poskytnout vzorky GMO - monitoring účinků GMO informování Evropské komise

12 Povinnosti - uzavřen ené nakl.. a uvádění do ž.. p. mít t odborného poradce vést dokumentaci pravidelně informovat MŽP, M formuláře e na - GMO ohlásit neprodleně havárii poskytnout vzorky GMO (uvádění do ž.p.) kontrolovat uzavřený prostor (uzavřen ené nakládání) monitoring účinků GMO (uvádění do ž.p. a do oběhu)

13 Uvádění do oběhu v EU zález ležitost všech v členských států posuzování na úrovni Evropské komise, zapojení členských států - složit itá procedura včetnv etně účasti veřejnosti ejnosti - zveřej ejňování žádostí na: gmoinfo.jrc.it/ co je povoleno do oběhu v EU, je povoleno i v ČR R (sója, kukuřice)

14 Povinnosti u GMO povolených do oběhu každý je povinen dodržovat ovat podmínky vyznačen ené na obalu nebo v návodun kdo pěstuje p GM plodiny, je povinen informovat MŽP M o místm stě jejich pěstovp stování, metodika koexistence (připravuje MZe, EK) držitel povolení zajišťuje monitoring a dodávání vzorků Dále podle nařízen zení ES 1830/2003 : povinnost označov ování a zajištění sledovatelnosti

15 Vyhláška č. 209/2004 Sb. prováděcí vyhláš áška k zákonu z č.. 78/2004 Sb. definice některých n pojmů formuláře e oznámen mení a žádostí v přílohp lohách, s vyznačen ením údajů,, které se zveřej ejňují postupy hodnocení rizika, vedení dokumentace havarijní plán požadavky na uzavřený prostor (tabulka) prahová hranice výskytu příměsíp

16 Posuzování žádostí o povolení žadatel MŽP MŽP pošle kopie žádostí zveřejní MZd MZe ČK GMO veřejnost ejnost svá stanoviska sdělí MŽP připomínky MŽP P vyzve k upravení a doplnění žádosti doplněná a upravená žádost nové posuzování MZd, MZe, ČK K GMO stanovisko, připomínky MŽP P vydá rozhodnutí

17 Statistický přehled p správn vních řízení od do Celkem Celkový počet zahájených řízení Kladná rozhodnutí (zápisy) Zamítnut tnuté žádosti Celkový počet zastavených řízení Provedené změny v zápisechz Seznam uživatelu ivatelů uzavř.. nakládání Seznam GMO - uvádění do ŽP (kukuřice Bt a RR, brambory, len, řepka, slivoň) - uvádění do oběhu (kukuřice Bt, soja RR ne pro pěstovp stování) Oznámen mení uzavř. nakl.. podle 78/ Celkový počet oprávn vněných ných subjektů 54

18 Informování veřejnosti ejnosti internet webové stránky MŽPM životní prostřed edí, environmentáln lní rizika obce a kraje, kde se mám nakládat s GMO semináře, e, veřejn ejné schůze ČK K GMO informace z EU:

19 PRÁVN VNÍ PŘEDPISY EU zení č /2003 o geneticky Nařízen modifikovaných potravinách a krmivech Nařízen zení č /2003 o označov ování GMO a sledovatelnosti GMO a potravin a krmiv Nařízen zení č /2003 o přeshraničním pohybu GMO (Cartagenský( protokol - vývoz) Účinnost od data vstupu ČR R do EU Platí přímo, kompetence a sankce v národnn rodních předpisech p

20 ŽÁDOSTI O UVÁDĚNÍ DO OBĚHU PODANÉ V EU Kukuřice rezistentní vůči i hmyzu ( Bt ) - tolerantní k herbicidu - hybridní s oběma modifikacemi Řepka tolerantní k herbicidu Brambor k výrobě škrobu Rýže e tolerantní k herbicidu, pouze dovoz Karafiáty dovoz řezaných květin

21 GMO ano či ne?

22 MUTACE - vytváří nové geny změnou existujících ch a) přirozenp irozená (spontánn nní) NÁHODNÁ ZMĚNA V OMEZENÉ ČÁSTI DNA

23 MUTACE b) působenp sobení mutageny (mutagenese) NÁHODNÉ ZMĚNY V MNOHA MÍSTECH, M VZNIK ZCELA NEPŘIROZENÝCH SEKVENCÍ

24 Transgen TRANSGENOSE

25 VÝHODY TRANSGENOSE Vkládaný gen je produkt přirozeného vývoje, nikoli umělého poškození DNA Jeho vlastnosti jsou známé, lze ho snadno sledovat Genový produkt (bílkovinu) lze samostatně studovat Riziko pleiotropního efektu a změny ostatních genů je velmi malé

26 PROBLÉMY TRANSGENOSE Obtížné pro polygenní znaky Selekční a indikátorové geny je vhodné odstranit Nevyřešené cílení inserce Stabilita transgenu a jeho chování při křížení Nákladný a dlouhodobý vývoj nových GMO pro náročnost podmínek testování Nedostatek informací a zavádějící propaganda desinformuje veřejnost

27 ZKOUŠKY KY NOVÉ GM ODRŮDY DY příklad - sója A) Stanovení ekvivalence 1) Rozptyl - > 2 roky, > 8 lokalit 2) Chemické složen ení a výživn ivná hodnota 3) Obsahy fyziologicky aktivních složek B) Test nových bílkovinb 1) Stravitelnost 2) Alergenita 3) Toxikologie, necílov lové organismy C) Celá rostlina (plody, semena) 1) Krmné pokusy 2) Odrůdov dové zkoušky ky

28 METODY HODNOCENÍ RIZIKA NELZE HODNOTIT OBECNÉ RIZIKO Konkretizovat pro plodinu gen lokalitu způsob použit ití správnou technologii chybu (lidský faktor) STEJNÉ HODNOCENÍ PRO ALTERNATIVY

29 EKOLOGICKÁ RIZIKA GMO Horizontáln lní přenos genů cizích ch pro ekosystém m a nesoucích ch selekční výhodu Vliv na ekosystém Soutěžení s původnp vodními organismy Vliv Vliv na necílov lové organismy Vliv Vliv na potravní řetězce a biodiversitu Nekontrolovatelné šířen ení

30 TRANSGENNÍ MIKROORGANISMY Fermentace léčiv (např. antibiotika) Potravinářský průmysl Příprava léčivých peptidů a vakcín Příprava enzymů (např. sýřidlo) Produkce surovin pro chemický průmysl Bioremediace

31 Výroba potravin pomocí GMM FAO/WHO/dokument WHO/SDE/PHE/FOS/013 Potravina nebo potravní doplněk obsahuje živé GMM Potravina nebo potravní doplněk neživé GMM Potravina nebo potravní doplněk je produktem procesu využívajícího GMM, které byly z produktu odstraněny

32 TRANSGENNÍ ŽIVOČICHOVÉ Produkce léčiv Modely lidských chorob Zvýšení užitkovosti Odolnost k chorobám Potlačení škůdce (letální mutace) Potlačení přenašeče chorob (komár nemnožící plasmodia)

33 GM losos?!

34 Otázky - problémy Vakcinovaná zvířata Jsou GM? DNA-vakcinace na farmách Jedná se o uvolňování GMO do prostředí?

35 TRANSGENNÍ PLODINY I. GENERACE Přínos pro pěstitele a přírodu Tolerují totální herbicidy Obsahují toxin Bacillus thuringiensis - Bt-plodiny Resistentní na virosy Resistentní na plísně Zvýšená skladovatelnost GMVR první generace (zemědělství)

36 TRANSGENNÍ PLODINY II. GENERACE o o o Přínos pro spotřebitele Upravené složení tuků, glycidů, bílkovin (aminokyselin) vitaminů, antinutrientů enzymů (fytáza, fumonisin) Zdravotně výhodnější (bez alergenů) Chuťově vhodnější Trvanlivější, lepší zpracování (škrob) GMVR druhé generace (alternativní složení semen, produkce surovin)

37 TRANSGENNÍ PLODINY III. GENERACE Produkty pro průmysl a lékařství Lepší technické materiály (bavlna, vlákniny) Biodegradovatelné materiály (maziva, plasty, pohonné hmoty) Suroviny pro chemický průmysl Rostliny pro údržbu krajiny (fytoremediace, kultivace) GMVR třetí generace (biofactory, léčiva, vakciny)

38 AMERICKÝ POHLED NA GM-PLODINY Zlevnění produkce, ovládnutí trhů V produkčních oblastech krajina již zničená Nízká nezaměstnanost - nevadí zvýšení produktivity práce Vysoká mechanizace a automatizace Racionální legislativa

39 POHLED TŘETÍHO SVĚTA NA GM-PLODINY Nutnost nasytit a ošatit rostoucí populaci Ubývá orné půdy a vody Nedostatek peněz, mechanizace, energie GM-plodiny velká naděje, ale skladba a technologie odlišná Rýže, čirok, maniok, jam, batáty Vzdornost suchu, soli, škůdcům, chorobám

40 EVROPSKÝ POHLED NA GM-PLODINY racionální Nadprodukce potravin Jen 8,5% farem > 50 ha Udržení krajiny a struktury venkova má přednost před produkcí Nízká efektivita neumožňuje vývoz Nezaměstnanost činí zvýšení produktivity nežádoucí Tradiční zemědělství jako prvek identity

41 PROBLÉMY LEGISLATIVY Značení potravin Evropský způsob založen pouze na emocích, a přitom podvádí spotřebitele 2 ppb dává nutnost značit - zdravotně nesmysl >300 ppb nemusí se značit, lze prokázat a zrazuje emoce, vede k nedůvěře Výrobky s alergeny, antinutrienty a zdravotně významnými složkami nejsou značené SYSTÉM NEPLNÍ ANI ZDRAVOTNÍ ANI EMOCIONÁLNÍ ÚČEL

42 EVROPSKÝ POHLED NA GM-PLODINY výsledek propagandy Geny má pouze modifikované rajče ZEMĚ A D F UK EU ANO 43,6 44,4 28,6 22,0 30,6 NE 33,8 36,0 32,0 40,1 35,8 Vlastní geny se mohou změnit po snězení GMO ZEMĚ A D F UK EU ANO 39,1 29,5 22,3 14,9 23,2 NE 28,6 38,0 52,3 55,0 48,6

43 10 3 ha TRANSGENNÍCH PLODIN ZEMĚ USA Argentina Kanada Čína Brazílie ? Austrálie J. Afrika Mexiko Evropa CELKEM

44 Odhad objemu obchodu s osivy a sadbou v některých zemích Země Vnitrostátní obchodní trh Země Vnitrostátní obch. trh USA 5,700 23,2% Mexico 350 1,4% China 3,000 12,2% Spain 300 1,2% Japan 2,500 10,2% Netherlands 300 1,2% CIS 2,000 8,1% Australia 280 1,1% France 1,370 5,6% Hungary 200 0,8% Brazil 1,200 4,9% Denmark 200 0,8% Germany 1,000 4,1% Sweden 200 0,8% Argentina 930 3,8% Austria 170 0,7% India 900 3,7% Turkey 170 0,7% Italy 650 2,6% Morocco 160 0,7% U K 570 2,3% South Africa 150 0,6% Canada 550 2,2% Czech Republic 150 0,6% Poland 400 1,6% Greece 140 0,6% Celkem = 24,567 * (mil. USD)

45 Kde se setkáváme s GMO? GM plodiny byly v roce 2001 pěstovány na 52.6 milionech hektarů 99 % GM plodin bylo v roce 2001 pěstováno na farmách čtyř zemí: USA 68 % Argentina 22 % Kanada 6 % Čína 3 %

46 Pěstební plochy GMO odrůd (mil. ha) Sója Kukuřice Bavlník Řepka Ostatní zdroj ISAAA

47 20% GM z 34 mil. ha bavlníku celosvětová plocha čtyř hlavních pěstovaných plodin byla 271 mil. ha. a z této ploch zaujímají 19% GM, oproti 16% v roce celosvětově bylo v roce 2001 z 72 mil.ha pěstované sóji 46% GM (oproti 36 % v roce 2000) Čína vykazuje nejvyšší meziroční nárust ztrojnásobením ploch osetých Bt bavlnou z 0,5 mil. ha v roce 2000 na 1,5 mil ha v roce 2001

48 ČR a EU

49 European Commission, Joint Research Centre,Ispra, Itálie The Institute for Health and Consumer Protection Detecting of genetically modified foodstuffs Dr. Guy van den Eede Květen 2001 referenční laboratoř EU pro GMO The European Network of GMO Laboratories -říjen 2000 CEN - Evropská standardizace CEN/TC 275 WG11 ISO - mezinárodní standardizace ISO/TC 34/WG 7 ustanovena v r sídlo ve Francii

50 ENGL- JRC Ispra European Network of GMO Laboratories ustanovena prosinec 2002 v Bruselu pozorovatelé: ČR, SR, Slovenia, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Romunsko, Bulharsko Inaugurační meeting v Praze duben nových členů

51 ENGL Sub-groups *2001/art.31 (Molecular Register) *Thresholds interpretation + quantitation methods *Communication *Sampling *Screening methods *Reference material *Business plan *Tools improvement *Validation Lab requirement

52 KeLDA- Kernels Lot Distribution Assessment *Sledování distribuce zrn GMO soji v soji importované v EU *Vyhodnotit v současné době používaný systém pro soju transporovanou ve velkém množství Výsledek *Doporučení metody vzorkování

53 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ vzorkování a úprava vzorku v laboratoři extrakce vlastní stanovení validace metody

54 Vzorkování v současné době pozornost soustředěna na potravinářské suroviny otázka pro řada odborníků - molekulárních biologů i statistiků mělo být vyřešeno do 2004!

55 Naše zkušenosti

56 Bacterial degradation H BphA BphB BphC BphD OH OH OH +O 2 +2H H OH OH O COOH -2H +O 2 +H 2 O OH COOH COOH BphA biphenyl-2,3-dioxygenase BphB biphenyl-2,3-dihydrogendiol-dehydrogenase BphC 2,3-dihydroxybiphenyl-dioxygenase BphD 2-hydroxy-6-oxo-6-phenylhexa-2,4-dienoate-hydrolase

57 Cloning strategy Bacterial pqe31/bphc Amplification of bphc, digestion with XbaI, SacI Plasmid pskbluescript (GFP) Digestion with XbaI, SacI E. coli psk/bphc Confirmation of the sequence bphc (bphc/gfp) Introduction of bphc (bphc/gfp) to agrobacterial plasmid pbi121 containing CaMV35S promotor Transformation of Agrobacterium tumefaciens with bphc or (bphc/gfp) Transformation of Nicotiana tabacum

58 Regenerants after transformation with pbi/bphc

59 Regenerant after transformation with pbi/bphc

60 Transgenic 3KFC 0 ppm PCB 100 ppm PCB 500 ppm PCB Cultivation of transgenic and nontransgenic plants on contaminated agar medium

61 Děkuji za pozornost

62 Termíny a definice 1. dílčí vzorek: malá, přibližně stejná množství části rostlin, která se odebírají ze stanoveného počtu rostlin sledovaného druhu vzorkovaného celku (pozemku, parcely, lokality) 2. souhrnný vzorek: vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků a tak velký, aby z něho bylo možno získat potřebný počet průměrných vzorků, tj. vzorek laboratorní a vzorek (vzorky) rezervní 3. průměrný vzorek: část souhrnného vzorku získaná dělením podle stanovených metod 4. laboratorní vzorek: průměrný vzorek o předepsané minimální hmotnosti určený k zaslání do laboratoře.

63 Termíny a definice 5. analytický vzorek: vzorek připravený z laboratorního vzorku nebo rezervního vzorku a určený ke stanovení kontrolovaného analytu podle příslušného SOP v laboratoři pověřené stanovením přítomnosti GMVR

64 Všeobecně Cílem vzorkování je získání reprezentativního vzorku, který slouží k rozhodnutí, zda vzorkovaný celek (soubor rostlin kukuřice na pozemku) obsahuje geneticky modifikované rostliny Vzorkování má poskytnout materiál (vzorek) na který lze následně aplikovat analytické metody pro důkaz GMVR, které jsou předmětem zájmu. Vzorkování musí být prováděno tak, aby splňovalo cíle stanovené kontrolním orgánem. Způsob vzorkování je závislý na účelu kontroly (inspekce) vybraného pozemku (parcely, lokality) a účel musí být předem definován.

65 Reprezentativnost Vzorky musí plně reprezentovat vzorkovaný celek Složení porostu na pozemku je málokdy jednotné, proto se musí odebrat dostatečný počet dílčích vzorků, z nichž se šetrným promícháním získá souhrnný vzorek Postupným dělením souhrnného (konečného) vzorku vzniknou laboratorní vzorky

66 Detekce RR soji lectin CaMV promoter ESPSH syntase NOS terminator

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra experimentální biologie rostlin Studijní program: Chemie Studijní obor: Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání Adéla Fantová EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra rozvojových studií Bc. Eva Grolíková GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A POTRAVINY V KONTEXTU PROBLEMATIKY ROZVOJE Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013 VI. ročník/březen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze Zápis ze 47. schuze Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty konané dne 11. prosince 2007 v Praze Pr ítomni : Clenové CK GMO: prof. Petr, doc. Baranyk, dr. Kanka, Ing.

Více

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost... Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti...... 3 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..... 57 4. Financování českého zemědělství 73 5. Administrace nových

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO)

SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO) SOUČASNÉ TRENDY VE STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO) JAROSLAVA OVESNÁ a a KATEŘINA DEMNEROVÁ b a Oddělení molekulární biologie, Odbor genetiky a šlechtění kontrola kvality, Výzkumný ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 PRAHA, ČERVENEC 2011 1 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII Robert Prucek Olomouc, 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Historie... 4 3. Nařízení EP a Rady č.

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková

Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy. Iveta Maliňáková Biopotraviny z pohledu evropské a domácí legislativy Iveta Maliňáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na téma biopotravin z legislativního hlediska v České republice a Evropské

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

Ekologické zemûdûlství

Ekologické zemûdûlství Jifií Urban, Bofiivoj arapatka a kolektiv Ekologické zemûdûlství uãebnice pro koly i praxi I. díl Základy ekologického zemûdûlství, agroenvironmentální aspekty a pûstování rostlin MÎP Praha 2003 2 Ekologické

Více