Geneticky modifikované organismy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geneticky modifikované organismy"

Transkript

1 PRAHA Geneticky modifikované organismy Kateřina Demnerová

2 Obsah Definice GMO Legislativa GMO?! Podíl ČR na validaci metod stanovení Vlastní zkušenosti

3 HISTORIE 1991 skupina dobrovolníků z AV a VŠ spolupráce s MŽP příprava zákona o GMO 2000 ustavená komise GMO při MŽP příprava novelizace zákona o GMO 2004 nový zákon GMO Květen 2004 vstup do EU

4 ZÁKON č.. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty účinnost od 25. února 2004 nahrazuje zákon z č.. 153/2000 Sb.

5 Definice: GMO = organismus, kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací genetická modifikace = cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu

6 Působnost zákonaz Geneticky modifikované organismy schopné rozmnožov ování a výrobky obsahující tyto životaschopné organismy Nevztahuje se na uvádění do oběhu léčivl a přípravkp pravků na ochranu rostlin obsahujících ch GMO Nevztahuje se na uzavřen ené nakládání s prokazatelně bezpečnými GMM

7 Způsob nakládání uzavřen ené nakládání s GMO (v uzavřen eném m prostoru laboratoře, skleníky) ky) uvádění GMO do životního prostřed edí (pokusy na poli, pěstovp stování na malých plochách) ch) uvádění GMO a produktů do oběhu (dovoz, zpracování,, prodej, pěstovp stování vč. odrůdových dových zkoušek)

8 Oprávn vnění k nakládání uzavřen ené nakládání s GMO oprávn vnění vázáno na osobu 1. a 2. kategorie rizika oznámen mení 3. a 4. kategorie rizika žádost, povolení uvádění do životního prostřed edí oprávn vnění vázáno na osobu uvádění do oběhu oprávn vnění vázáno na GMO (s povoleným GMO může e zacházet zet každý)

9 Nové informace MŽP P můžm ůže e na základz kladě nových informací o riziku spojeném m s GMO odejmout oprávn vnění k nakládání změnit podmínky nakládání,, nakládání pozastavit nebo ukončit

10 Uzavřen ené nakládání - zjednodušen ení povolování - pro 1. a 2. kategorii stačí oznámen mení - důraz na hodnocení rizika a odpovídaj dající vybavení pracoviště Registr uživatelu ivatelů a registr povolených GMO vedený MŽP M P na Internetu: env.cz

11 Uvádění do životního prostřed edí - jedno povolení,, vázáno v na osobu v žádosti se lze odvolat na údaje z jiné žádosti - povinnosti pro žadatele: - poskytnout vzorky GMO - monitoring účinků GMO informování Evropské komise

12 Povinnosti - uzavřen ené nakl.. a uvádění do ž.. p. mít t odborného poradce vést dokumentaci pravidelně informovat MŽP, M formuláře e na - GMO ohlásit neprodleně havárii poskytnout vzorky GMO (uvádění do ž.p.) kontrolovat uzavřený prostor (uzavřen ené nakládání) monitoring účinků GMO (uvádění do ž.p. a do oběhu)

13 Uvádění do oběhu v EU zález ležitost všech v členských států posuzování na úrovni Evropské komise, zapojení členských států - složit itá procedura včetnv etně účasti veřejnosti ejnosti - zveřej ejňování žádostí na: gmoinfo.jrc.it/ co je povoleno do oběhu v EU, je povoleno i v ČR R (sója, kukuřice)

14 Povinnosti u GMO povolených do oběhu každý je povinen dodržovat ovat podmínky vyznačen ené na obalu nebo v návodun kdo pěstuje p GM plodiny, je povinen informovat MŽP M o místm stě jejich pěstovp stování, metodika koexistence (připravuje MZe, EK) držitel povolení zajišťuje monitoring a dodávání vzorků Dále podle nařízen zení ES 1830/2003 : povinnost označov ování a zajištění sledovatelnosti

15 Vyhláška č. 209/2004 Sb. prováděcí vyhláš áška k zákonu z č.. 78/2004 Sb. definice některých n pojmů formuláře e oznámen mení a žádostí v přílohp lohách, s vyznačen ením údajů,, které se zveřej ejňují postupy hodnocení rizika, vedení dokumentace havarijní plán požadavky na uzavřený prostor (tabulka) prahová hranice výskytu příměsíp

16 Posuzování žádostí o povolení žadatel MŽP MŽP pošle kopie žádostí zveřejní MZd MZe ČK GMO veřejnost ejnost svá stanoviska sdělí MŽP připomínky MŽP P vyzve k upravení a doplnění žádosti doplněná a upravená žádost nové posuzování MZd, MZe, ČK K GMO stanovisko, připomínky MŽP P vydá rozhodnutí

17 Statistický přehled p správn vních řízení od do Celkem Celkový počet zahájených řízení Kladná rozhodnutí (zápisy) Zamítnut tnuté žádosti Celkový počet zastavených řízení Provedené změny v zápisechz Seznam uživatelu ivatelů uzavř.. nakládání Seznam GMO - uvádění do ŽP (kukuřice Bt a RR, brambory, len, řepka, slivoň) - uvádění do oběhu (kukuřice Bt, soja RR ne pro pěstovp stování) Oznámen mení uzavř. nakl.. podle 78/ Celkový počet oprávn vněných ných subjektů 54

18 Informování veřejnosti ejnosti internet webové stránky MŽPM životní prostřed edí, environmentáln lní rizika obce a kraje, kde se mám nakládat s GMO semináře, e, veřejn ejné schůze ČK K GMO informace z EU:

19 PRÁVN VNÍ PŘEDPISY EU zení č /2003 o geneticky Nařízen modifikovaných potravinách a krmivech Nařízen zení č /2003 o označov ování GMO a sledovatelnosti GMO a potravin a krmiv Nařízen zení č /2003 o přeshraničním pohybu GMO (Cartagenský( protokol - vývoz) Účinnost od data vstupu ČR R do EU Platí přímo, kompetence a sankce v národnn rodních předpisech p

20 ŽÁDOSTI O UVÁDĚNÍ DO OBĚHU PODANÉ V EU Kukuřice rezistentní vůči i hmyzu ( Bt ) - tolerantní k herbicidu - hybridní s oběma modifikacemi Řepka tolerantní k herbicidu Brambor k výrobě škrobu Rýže e tolerantní k herbicidu, pouze dovoz Karafiáty dovoz řezaných květin

21 GMO ano či ne?

22 MUTACE - vytváří nové geny změnou existujících ch a) přirozenp irozená (spontánn nní) NÁHODNÁ ZMĚNA V OMEZENÉ ČÁSTI DNA

23 MUTACE b) působenp sobení mutageny (mutagenese) NÁHODNÉ ZMĚNY V MNOHA MÍSTECH, M VZNIK ZCELA NEPŘIROZENÝCH SEKVENCÍ

24 Transgen TRANSGENOSE

25 VÝHODY TRANSGENOSE Vkládaný gen je produkt přirozeného vývoje, nikoli umělého poškození DNA Jeho vlastnosti jsou známé, lze ho snadno sledovat Genový produkt (bílkovinu) lze samostatně studovat Riziko pleiotropního efektu a změny ostatních genů je velmi malé

26 PROBLÉMY TRANSGENOSE Obtížné pro polygenní znaky Selekční a indikátorové geny je vhodné odstranit Nevyřešené cílení inserce Stabilita transgenu a jeho chování při křížení Nákladný a dlouhodobý vývoj nových GMO pro náročnost podmínek testování Nedostatek informací a zavádějící propaganda desinformuje veřejnost

27 ZKOUŠKY KY NOVÉ GM ODRŮDY DY příklad - sója A) Stanovení ekvivalence 1) Rozptyl - > 2 roky, > 8 lokalit 2) Chemické složen ení a výživn ivná hodnota 3) Obsahy fyziologicky aktivních složek B) Test nových bílkovinb 1) Stravitelnost 2) Alergenita 3) Toxikologie, necílov lové organismy C) Celá rostlina (plody, semena) 1) Krmné pokusy 2) Odrůdov dové zkoušky ky

28 METODY HODNOCENÍ RIZIKA NELZE HODNOTIT OBECNÉ RIZIKO Konkretizovat pro plodinu gen lokalitu způsob použit ití správnou technologii chybu (lidský faktor) STEJNÉ HODNOCENÍ PRO ALTERNATIVY

29 EKOLOGICKÁ RIZIKA GMO Horizontáln lní přenos genů cizích ch pro ekosystém m a nesoucích ch selekční výhodu Vliv na ekosystém Soutěžení s původnp vodními organismy Vliv Vliv na necílov lové organismy Vliv Vliv na potravní řetězce a biodiversitu Nekontrolovatelné šířen ení

30 TRANSGENNÍ MIKROORGANISMY Fermentace léčiv (např. antibiotika) Potravinářský průmysl Příprava léčivých peptidů a vakcín Příprava enzymů (např. sýřidlo) Produkce surovin pro chemický průmysl Bioremediace

31 Výroba potravin pomocí GMM FAO/WHO/dokument WHO/SDE/PHE/FOS/013 Potravina nebo potravní doplněk obsahuje živé GMM Potravina nebo potravní doplněk neživé GMM Potravina nebo potravní doplněk je produktem procesu využívajícího GMM, které byly z produktu odstraněny

32 TRANSGENNÍ ŽIVOČICHOVÉ Produkce léčiv Modely lidských chorob Zvýšení užitkovosti Odolnost k chorobám Potlačení škůdce (letální mutace) Potlačení přenašeče chorob (komár nemnožící plasmodia)

33 GM losos?!

34 Otázky - problémy Vakcinovaná zvířata Jsou GM? DNA-vakcinace na farmách Jedná se o uvolňování GMO do prostředí?

35 TRANSGENNÍ PLODINY I. GENERACE Přínos pro pěstitele a přírodu Tolerují totální herbicidy Obsahují toxin Bacillus thuringiensis - Bt-plodiny Resistentní na virosy Resistentní na plísně Zvýšená skladovatelnost GMVR první generace (zemědělství)

36 TRANSGENNÍ PLODINY II. GENERACE o o o Přínos pro spotřebitele Upravené složení tuků, glycidů, bílkovin (aminokyselin) vitaminů, antinutrientů enzymů (fytáza, fumonisin) Zdravotně výhodnější (bez alergenů) Chuťově vhodnější Trvanlivější, lepší zpracování (škrob) GMVR druhé generace (alternativní složení semen, produkce surovin)

37 TRANSGENNÍ PLODINY III. GENERACE Produkty pro průmysl a lékařství Lepší technické materiály (bavlna, vlákniny) Biodegradovatelné materiály (maziva, plasty, pohonné hmoty) Suroviny pro chemický průmysl Rostliny pro údržbu krajiny (fytoremediace, kultivace) GMVR třetí generace (biofactory, léčiva, vakciny)

38 AMERICKÝ POHLED NA GM-PLODINY Zlevnění produkce, ovládnutí trhů V produkčních oblastech krajina již zničená Nízká nezaměstnanost - nevadí zvýšení produktivity práce Vysoká mechanizace a automatizace Racionální legislativa

39 POHLED TŘETÍHO SVĚTA NA GM-PLODINY Nutnost nasytit a ošatit rostoucí populaci Ubývá orné půdy a vody Nedostatek peněz, mechanizace, energie GM-plodiny velká naděje, ale skladba a technologie odlišná Rýže, čirok, maniok, jam, batáty Vzdornost suchu, soli, škůdcům, chorobám

40 EVROPSKÝ POHLED NA GM-PLODINY racionální Nadprodukce potravin Jen 8,5% farem > 50 ha Udržení krajiny a struktury venkova má přednost před produkcí Nízká efektivita neumožňuje vývoz Nezaměstnanost činí zvýšení produktivity nežádoucí Tradiční zemědělství jako prvek identity

41 PROBLÉMY LEGISLATIVY Značení potravin Evropský způsob založen pouze na emocích, a přitom podvádí spotřebitele 2 ppb dává nutnost značit - zdravotně nesmysl >300 ppb nemusí se značit, lze prokázat a zrazuje emoce, vede k nedůvěře Výrobky s alergeny, antinutrienty a zdravotně významnými složkami nejsou značené SYSTÉM NEPLNÍ ANI ZDRAVOTNÍ ANI EMOCIONÁLNÍ ÚČEL

42 EVROPSKÝ POHLED NA GM-PLODINY výsledek propagandy Geny má pouze modifikované rajče ZEMĚ A D F UK EU ANO 43,6 44,4 28,6 22,0 30,6 NE 33,8 36,0 32,0 40,1 35,8 Vlastní geny se mohou změnit po snězení GMO ZEMĚ A D F UK EU ANO 39,1 29,5 22,3 14,9 23,2 NE 28,6 38,0 52,3 55,0 48,6

43 10 3 ha TRANSGENNÍCH PLODIN ZEMĚ USA Argentina Kanada Čína Brazílie ? Austrálie J. Afrika Mexiko Evropa CELKEM

44 Odhad objemu obchodu s osivy a sadbou v některých zemích Země Vnitrostátní obchodní trh Země Vnitrostátní obch. trh USA 5,700 23,2% Mexico 350 1,4% China 3,000 12,2% Spain 300 1,2% Japan 2,500 10,2% Netherlands 300 1,2% CIS 2,000 8,1% Australia 280 1,1% France 1,370 5,6% Hungary 200 0,8% Brazil 1,200 4,9% Denmark 200 0,8% Germany 1,000 4,1% Sweden 200 0,8% Argentina 930 3,8% Austria 170 0,7% India 900 3,7% Turkey 170 0,7% Italy 650 2,6% Morocco 160 0,7% U K 570 2,3% South Africa 150 0,6% Canada 550 2,2% Czech Republic 150 0,6% Poland 400 1,6% Greece 140 0,6% Celkem = 24,567 * (mil. USD)

45 Kde se setkáváme s GMO? GM plodiny byly v roce 2001 pěstovány na 52.6 milionech hektarů 99 % GM plodin bylo v roce 2001 pěstováno na farmách čtyř zemí: USA 68 % Argentina 22 % Kanada 6 % Čína 3 %

46 Pěstební plochy GMO odrůd (mil. ha) Sója Kukuřice Bavlník Řepka Ostatní zdroj ISAAA

47 20% GM z 34 mil. ha bavlníku celosvětová plocha čtyř hlavních pěstovaných plodin byla 271 mil. ha. a z této ploch zaujímají 19% GM, oproti 16% v roce celosvětově bylo v roce 2001 z 72 mil.ha pěstované sóji 46% GM (oproti 36 % v roce 2000) Čína vykazuje nejvyšší meziroční nárust ztrojnásobením ploch osetých Bt bavlnou z 0,5 mil. ha v roce 2000 na 1,5 mil ha v roce 2001

48 ČR a EU

49 European Commission, Joint Research Centre,Ispra, Itálie The Institute for Health and Consumer Protection Detecting of genetically modified foodstuffs Dr. Guy van den Eede Květen 2001 referenční laboratoř EU pro GMO The European Network of GMO Laboratories -říjen 2000 CEN - Evropská standardizace CEN/TC 275 WG11 ISO - mezinárodní standardizace ISO/TC 34/WG 7 ustanovena v r sídlo ve Francii

50 ENGL- JRC Ispra European Network of GMO Laboratories ustanovena prosinec 2002 v Bruselu pozorovatelé: ČR, SR, Slovenia, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Romunsko, Bulharsko Inaugurační meeting v Praze duben nových členů

51 ENGL Sub-groups *2001/art.31 (Molecular Register) *Thresholds interpretation + quantitation methods *Communication *Sampling *Screening methods *Reference material *Business plan *Tools improvement *Validation Lab requirement

52 KeLDA- Kernels Lot Distribution Assessment *Sledování distribuce zrn GMO soji v soji importované v EU *Vyhodnotit v současné době používaný systém pro soju transporovanou ve velkém množství Výsledek *Doporučení metody vzorkování

53 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ vzorkování a úprava vzorku v laboratoři extrakce vlastní stanovení validace metody

54 Vzorkování v současné době pozornost soustředěna na potravinářské suroviny otázka pro řada odborníků - molekulárních biologů i statistiků mělo být vyřešeno do 2004!

55 Naše zkušenosti

56 Bacterial degradation H BphA BphB BphC BphD OH OH OH +O 2 +2H H OH OH O COOH -2H +O 2 +H 2 O OH COOH COOH BphA biphenyl-2,3-dioxygenase BphB biphenyl-2,3-dihydrogendiol-dehydrogenase BphC 2,3-dihydroxybiphenyl-dioxygenase BphD 2-hydroxy-6-oxo-6-phenylhexa-2,4-dienoate-hydrolase

57 Cloning strategy Bacterial pqe31/bphc Amplification of bphc, digestion with XbaI, SacI Plasmid pskbluescript (GFP) Digestion with XbaI, SacI E. coli psk/bphc Confirmation of the sequence bphc (bphc/gfp) Introduction of bphc (bphc/gfp) to agrobacterial plasmid pbi121 containing CaMV35S promotor Transformation of Agrobacterium tumefaciens with bphc or (bphc/gfp) Transformation of Nicotiana tabacum

58 Regenerants after transformation with pbi/bphc

59 Regenerant after transformation with pbi/bphc

60 Transgenic 3KFC 0 ppm PCB 100 ppm PCB 500 ppm PCB Cultivation of transgenic and nontransgenic plants on contaminated agar medium

61 Děkuji za pozornost

62 Termíny a definice 1. dílčí vzorek: malá, přibližně stejná množství části rostlin, která se odebírají ze stanoveného počtu rostlin sledovaného druhu vzorkovaného celku (pozemku, parcely, lokality) 2. souhrnný vzorek: vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků a tak velký, aby z něho bylo možno získat potřebný počet průměrných vzorků, tj. vzorek laboratorní a vzorek (vzorky) rezervní 3. průměrný vzorek: část souhrnného vzorku získaná dělením podle stanovených metod 4. laboratorní vzorek: průměrný vzorek o předepsané minimální hmotnosti určený k zaslání do laboratoře.

63 Termíny a definice 5. analytický vzorek: vzorek připravený z laboratorního vzorku nebo rezervního vzorku a určený ke stanovení kontrolovaného analytu podle příslušného SOP v laboratoři pověřené stanovením přítomnosti GMVR

64 Všeobecně Cílem vzorkování je získání reprezentativního vzorku, který slouží k rozhodnutí, zda vzorkovaný celek (soubor rostlin kukuřice na pozemku) obsahuje geneticky modifikované rostliny Vzorkování má poskytnout materiál (vzorek) na který lze následně aplikovat analytické metody pro důkaz GMVR, které jsou předmětem zájmu. Vzorkování musí být prováděno tak, aby splňovalo cíle stanovené kontrolním orgánem. Způsob vzorkování je závislý na účelu kontroly (inspekce) vybraného pozemku (parcely, lokality) a účel musí být předem definován.

65 Reprezentativnost Vzorky musí plně reprezentovat vzorkovaný celek Složení porostu na pozemku je málokdy jednotné, proto se musí odebrat dostatečný počet dílčích vzorků, z nichž se šetrným promícháním získá souhrnný vzorek Postupným dělením souhrnného (konečného) vzorku vzniknou laboratorní vzorky

66 Detekce RR soji lectin CaMV promoter ESPSH syntase NOS terminator

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Seminář Rostlinné biotechnologie kolem nás Božena Navrátilová LS 2014/2015 Seminář

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN VERTIKÁLNÍ PŘENOS VLASTNOSTÍ DĚDIČNOST považoval člověk za samozřejmou zákonitost Evoluce

Více

Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Ivo Frébort KBC/BAM Klonování a genetické modifikace Sci-fi Skutečnost Dolly the Sheep Genetické modifikace a baktérií a kvasinek - Běžná praxe Nadexprese proteinů Velkoobjemové

Více

OECD a biotechnologie Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/květen/2013

OECD a biotechnologie Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/květen/2013 VI. ročník/květen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií? Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?) Jaroslav Drobník Přírodovědecká fakulta UK Sdružení BIOTRIN Politické,

Více

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Odběr vzorků ke stanovení přítomnosti GMO bude proveden v souladu s doporučením EK 2004/787/ES o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII Měli bychom dbát nejen na nutriční hodnotu stravy, ale i na mikrobiologickou a chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. října 2008 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které

Více

MOŽNOSTI STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ODRŮD POLNÍCH PLODIN

MOŽNOSTI STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ODRŮD POLNÍCH PLODIN MOŽNOSTI STANOVENÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ODRŮD POLNÍCH PLODIN Identification and Quantification of Genetically Modified Cultivars of Field Plants Jaroslava Ovesná, Ladislav Kučera, David Cháb, Vladimíra

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy

Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy Marie Křístková Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit Obsah prezentace Úvod Právní předpisy v oblasti GMO

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

GMO můžeme to jíst? Pravda, lži a geny

GMO můžeme to jíst? Pravda, lži a geny GMO můžeme to jíst? Pravda, lži a geny Jaroslav Petr VÚŽV v.v.i. ČZU Praha Giles-Eric Seralini GM kukuřice vyvolává nádory EFSA odmítla Novináři dostali tiskovou zprávu nesměli ji konzultovat Corporateeurope.org

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Vydalo: Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit, Praha Autor: Ing. Jana Trnková a kol. Praha, 2014

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY KOMUNIKOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTI

GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY KOMUNIKOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTI Státní zemědělská a potravinářská inspekce GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY Z HLEDISKA KOMUNIKOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTI RNDr. Daniela Kolejková, CSc., 2005 CO TO JE GENETICKY MODIFIKOVANÁ POTRAVINA? GM potraviny:

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Rostliny a lidstvo. Reklama na: MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin

Rostliny a lidstvo. Reklama na: MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin Rostliny a lidstvo Reklama na: MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin Čím se živíme Čím se živíme Čím se živíme Čím se živíme Čím se živíme

Více

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. ÚMBR BC AV ČR,v.v.i. & katedra genetiky PřF JU Branišovská 31, 370 05 České Budějovice GM crops

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2008 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů ČSN EN ISO 21572 56 9901 Leden idt

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

VYUŢITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

VYUŢITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN VYUŢITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN Martina Nováková, Martina Macková, Jan Fišer, Jáchym Šuman, Veronika Kurzawová, Tomáš Macek suram@vscht.cz Vysoká škola chemicko-technologická

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSK LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) Jedna z nejstarší ších společných politik Kontroverzní úspěchy vers. problémy Oběť svého vlastního úspěchu Nákladná Problémov mová Složit itá Příliš byrokratická

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_Sur. 3/01/01/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2006 (31.10) (OR. fr) 14668/06 AGRI 349 ENV 581

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2006 (31.10) (OR. fr) 14668/06 AGRI 349 ENV 581 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2006 (31.10) (OR. fr) 14668/06 AGRI 349 ENV 581 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí:

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE Předmět: Lékařská a nutriční toxikologie Téma: GMO

SEMINÁRNÍ PRÁCE Předmět: Lékařská a nutriční toxikologie Téma: GMO Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví SEMINÁRNÍ PRÁCE Předmět: Lékařská a nutriční toxikologie Téma: GMO Vypracovala:

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ DEN ZEMĚDĚLSKÉHO ZKUŠEBNICTVÍ, LÍPA, 12.7.2012 Základní legislativa Zákon č. 147/2002 Sb. ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

Vzorkování. Kontrola dělideld. Ing. Radka Marie Šašková

Vzorkování. Kontrola dělideld. Ing. Radka Marie Šašková Vzorkování Dělení vzorku Kontrola dělideld Ing. Radka Marie Šašková Vzorkování Reprezentativní vzorek dostate laboratorní zkoušen ení Dílčí vzorek (primárn rní) Souhrnný vzorek Laboratorní vzorek Rezervní

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Dokument ze zasedání. předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu

Dokument ze zasedání. předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu Evropský parlament 04-09 Dokument ze zasedání B8-073/06.6.06 NÁVRH USNESENÍ předložený v souladu s čl. 06 odst. a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX, pokud jde o uvedení

Více

Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR. Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s.

Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR. Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s. Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s. Minoritní použití aplikační oblast malého rozsahu nebo menšího ekonomického významu, pro niž nejsou k

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin odborná konference Pesticidy v zemědělství snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace 5. února 2015 Brno 1 (Ne)

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (GMO) Monitoring účinků GM plodin po uvedení na trh Zdroj: Ing. Zuzana Doubková. V. ročník/listopad/2012

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (GMO) Monitoring účinků GM plodin po uvedení na trh Zdroj: Ing. Zuzana Doubková. V. ročník/listopad/2012 V. ročník/listopad/2012 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE Vaše otázky naše odpovědi Bioinstitut, o. p. s - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny se sídlem v Olomouci byl založen v roce

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

č.. 91/2010 o podmínk ebičů paliv nabývá účinnosti od 1.1.2011 áška

č.. 91/2010 o podmínk ebičů paliv nabývá účinnosti od 1.1.2011 áška Nařízen zení vlády č.. 91/2010 o podmínk nkách požárn rní bezpečnosti při p i provozu komínů,, kouřovod ovodů a spotřebi ebičů paliv nabývá účinnosti od 1.1.2011 zrušuje uje se vyhláš áška č.. 111/1981

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více