Geneticky modifikované organismy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geneticky modifikované organismy"

Transkript

1 PRAHA Geneticky modifikované organismy Kateřina Demnerová

2 Obsah Definice GMO Legislativa GMO?! Podíl ČR na validaci metod stanovení Vlastní zkušenosti

3 HISTORIE 1991 skupina dobrovolníků z AV a VŠ spolupráce s MŽP příprava zákona o GMO 2000 ustavená komise GMO při MŽP příprava novelizace zákona o GMO 2004 nový zákon GMO Květen 2004 vstup do EU

4 ZÁKON č.. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty účinnost od 25. února 2004 nahrazuje zákon z č.. 153/2000 Sb.

5 Definice: GMO = organismus, kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací genetická modifikace = cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu

6 Působnost zákonaz Geneticky modifikované organismy schopné rozmnožov ování a výrobky obsahující tyto životaschopné organismy Nevztahuje se na uvádění do oběhu léčivl a přípravkp pravků na ochranu rostlin obsahujících ch GMO Nevztahuje se na uzavřen ené nakládání s prokazatelně bezpečnými GMM

7 Způsob nakládání uzavřen ené nakládání s GMO (v uzavřen eném m prostoru laboratoře, skleníky) ky) uvádění GMO do životního prostřed edí (pokusy na poli, pěstovp stování na malých plochách) ch) uvádění GMO a produktů do oběhu (dovoz, zpracování,, prodej, pěstovp stování vč. odrůdových dových zkoušek)

8 Oprávn vnění k nakládání uzavřen ené nakládání s GMO oprávn vnění vázáno na osobu 1. a 2. kategorie rizika oznámen mení 3. a 4. kategorie rizika žádost, povolení uvádění do životního prostřed edí oprávn vnění vázáno na osobu uvádění do oběhu oprávn vnění vázáno na GMO (s povoleným GMO může e zacházet zet každý)

9 Nové informace MŽP P můžm ůže e na základz kladě nových informací o riziku spojeném m s GMO odejmout oprávn vnění k nakládání změnit podmínky nakládání,, nakládání pozastavit nebo ukončit

10 Uzavřen ené nakládání - zjednodušen ení povolování - pro 1. a 2. kategorii stačí oznámen mení - důraz na hodnocení rizika a odpovídaj dající vybavení pracoviště Registr uživatelu ivatelů a registr povolených GMO vedený MŽP M P na Internetu: env.cz

11 Uvádění do životního prostřed edí - jedno povolení,, vázáno v na osobu v žádosti se lze odvolat na údaje z jiné žádosti - povinnosti pro žadatele: - poskytnout vzorky GMO - monitoring účinků GMO informování Evropské komise

12 Povinnosti - uzavřen ené nakl.. a uvádění do ž.. p. mít t odborného poradce vést dokumentaci pravidelně informovat MŽP, M formuláře e na - GMO ohlásit neprodleně havárii poskytnout vzorky GMO (uvádění do ž.p.) kontrolovat uzavřený prostor (uzavřen ené nakládání) monitoring účinků GMO (uvádění do ž.p. a do oběhu)

13 Uvádění do oběhu v EU zález ležitost všech v členských států posuzování na úrovni Evropské komise, zapojení členských států - složit itá procedura včetnv etně účasti veřejnosti ejnosti - zveřej ejňování žádostí na: gmoinfo.jrc.it/ co je povoleno do oběhu v EU, je povoleno i v ČR R (sója, kukuřice)

14 Povinnosti u GMO povolených do oběhu každý je povinen dodržovat ovat podmínky vyznačen ené na obalu nebo v návodun kdo pěstuje p GM plodiny, je povinen informovat MŽP M o místm stě jejich pěstovp stování, metodika koexistence (připravuje MZe, EK) držitel povolení zajišťuje monitoring a dodávání vzorků Dále podle nařízen zení ES 1830/2003 : povinnost označov ování a zajištění sledovatelnosti

15 Vyhláška č. 209/2004 Sb. prováděcí vyhláš áška k zákonu z č.. 78/2004 Sb. definice některých n pojmů formuláře e oznámen mení a žádostí v přílohp lohách, s vyznačen ením údajů,, které se zveřej ejňují postupy hodnocení rizika, vedení dokumentace havarijní plán požadavky na uzavřený prostor (tabulka) prahová hranice výskytu příměsíp

16 Posuzování žádostí o povolení žadatel MŽP MŽP pošle kopie žádostí zveřejní MZd MZe ČK GMO veřejnost ejnost svá stanoviska sdělí MŽP připomínky MŽP P vyzve k upravení a doplnění žádosti doplněná a upravená žádost nové posuzování MZd, MZe, ČK K GMO stanovisko, připomínky MŽP P vydá rozhodnutí

17 Statistický přehled p správn vních řízení od do Celkem Celkový počet zahájených řízení Kladná rozhodnutí (zápisy) Zamítnut tnuté žádosti Celkový počet zastavených řízení Provedené změny v zápisechz Seznam uživatelu ivatelů uzavř.. nakládání Seznam GMO - uvádění do ŽP (kukuřice Bt a RR, brambory, len, řepka, slivoň) - uvádění do oběhu (kukuřice Bt, soja RR ne pro pěstovp stování) Oznámen mení uzavř. nakl.. podle 78/ Celkový počet oprávn vněných ných subjektů 54

18 Informování veřejnosti ejnosti internet webové stránky MŽPM životní prostřed edí, environmentáln lní rizika obce a kraje, kde se mám nakládat s GMO semináře, e, veřejn ejné schůze ČK K GMO informace z EU:

19 PRÁVN VNÍ PŘEDPISY EU zení č /2003 o geneticky Nařízen modifikovaných potravinách a krmivech Nařízen zení č /2003 o označov ování GMO a sledovatelnosti GMO a potravin a krmiv Nařízen zení č /2003 o přeshraničním pohybu GMO (Cartagenský( protokol - vývoz) Účinnost od data vstupu ČR R do EU Platí přímo, kompetence a sankce v národnn rodních předpisech p

20 ŽÁDOSTI O UVÁDĚNÍ DO OBĚHU PODANÉ V EU Kukuřice rezistentní vůči i hmyzu ( Bt ) - tolerantní k herbicidu - hybridní s oběma modifikacemi Řepka tolerantní k herbicidu Brambor k výrobě škrobu Rýže e tolerantní k herbicidu, pouze dovoz Karafiáty dovoz řezaných květin

21 GMO ano či ne?

22 MUTACE - vytváří nové geny změnou existujících ch a) přirozenp irozená (spontánn nní) NÁHODNÁ ZMĚNA V OMEZENÉ ČÁSTI DNA

23 MUTACE b) působenp sobení mutageny (mutagenese) NÁHODNÉ ZMĚNY V MNOHA MÍSTECH, M VZNIK ZCELA NEPŘIROZENÝCH SEKVENCÍ

24 Transgen TRANSGENOSE

25 VÝHODY TRANSGENOSE Vkládaný gen je produkt přirozeného vývoje, nikoli umělého poškození DNA Jeho vlastnosti jsou známé, lze ho snadno sledovat Genový produkt (bílkovinu) lze samostatně studovat Riziko pleiotropního efektu a změny ostatních genů je velmi malé

26 PROBLÉMY TRANSGENOSE Obtížné pro polygenní znaky Selekční a indikátorové geny je vhodné odstranit Nevyřešené cílení inserce Stabilita transgenu a jeho chování při křížení Nákladný a dlouhodobý vývoj nových GMO pro náročnost podmínek testování Nedostatek informací a zavádějící propaganda desinformuje veřejnost

27 ZKOUŠKY KY NOVÉ GM ODRŮDY DY příklad - sója A) Stanovení ekvivalence 1) Rozptyl - > 2 roky, > 8 lokalit 2) Chemické složen ení a výživn ivná hodnota 3) Obsahy fyziologicky aktivních složek B) Test nových bílkovinb 1) Stravitelnost 2) Alergenita 3) Toxikologie, necílov lové organismy C) Celá rostlina (plody, semena) 1) Krmné pokusy 2) Odrůdov dové zkoušky ky

28 METODY HODNOCENÍ RIZIKA NELZE HODNOTIT OBECNÉ RIZIKO Konkretizovat pro plodinu gen lokalitu způsob použit ití správnou technologii chybu (lidský faktor) STEJNÉ HODNOCENÍ PRO ALTERNATIVY

29 EKOLOGICKÁ RIZIKA GMO Horizontáln lní přenos genů cizích ch pro ekosystém m a nesoucích ch selekční výhodu Vliv na ekosystém Soutěžení s původnp vodními organismy Vliv Vliv na necílov lové organismy Vliv Vliv na potravní řetězce a biodiversitu Nekontrolovatelné šířen ení

30 TRANSGENNÍ MIKROORGANISMY Fermentace léčiv (např. antibiotika) Potravinářský průmysl Příprava léčivých peptidů a vakcín Příprava enzymů (např. sýřidlo) Produkce surovin pro chemický průmysl Bioremediace

31 Výroba potravin pomocí GMM FAO/WHO/dokument WHO/SDE/PHE/FOS/013 Potravina nebo potravní doplněk obsahuje živé GMM Potravina nebo potravní doplněk neživé GMM Potravina nebo potravní doplněk je produktem procesu využívajícího GMM, které byly z produktu odstraněny

32 TRANSGENNÍ ŽIVOČICHOVÉ Produkce léčiv Modely lidských chorob Zvýšení užitkovosti Odolnost k chorobám Potlačení škůdce (letální mutace) Potlačení přenašeče chorob (komár nemnožící plasmodia)

33 GM losos?!

34 Otázky - problémy Vakcinovaná zvířata Jsou GM? DNA-vakcinace na farmách Jedná se o uvolňování GMO do prostředí?

35 TRANSGENNÍ PLODINY I. GENERACE Přínos pro pěstitele a přírodu Tolerují totální herbicidy Obsahují toxin Bacillus thuringiensis - Bt-plodiny Resistentní na virosy Resistentní na plísně Zvýšená skladovatelnost GMVR první generace (zemědělství)

36 TRANSGENNÍ PLODINY II. GENERACE o o o Přínos pro spotřebitele Upravené složení tuků, glycidů, bílkovin (aminokyselin) vitaminů, antinutrientů enzymů (fytáza, fumonisin) Zdravotně výhodnější (bez alergenů) Chuťově vhodnější Trvanlivější, lepší zpracování (škrob) GMVR druhé generace (alternativní složení semen, produkce surovin)

37 TRANSGENNÍ PLODINY III. GENERACE Produkty pro průmysl a lékařství Lepší technické materiály (bavlna, vlákniny) Biodegradovatelné materiály (maziva, plasty, pohonné hmoty) Suroviny pro chemický průmysl Rostliny pro údržbu krajiny (fytoremediace, kultivace) GMVR třetí generace (biofactory, léčiva, vakciny)

38 AMERICKÝ POHLED NA GM-PLODINY Zlevnění produkce, ovládnutí trhů V produkčních oblastech krajina již zničená Nízká nezaměstnanost - nevadí zvýšení produktivity práce Vysoká mechanizace a automatizace Racionální legislativa

39 POHLED TŘETÍHO SVĚTA NA GM-PLODINY Nutnost nasytit a ošatit rostoucí populaci Ubývá orné půdy a vody Nedostatek peněz, mechanizace, energie GM-plodiny velká naděje, ale skladba a technologie odlišná Rýže, čirok, maniok, jam, batáty Vzdornost suchu, soli, škůdcům, chorobám

40 EVROPSKÝ POHLED NA GM-PLODINY racionální Nadprodukce potravin Jen 8,5% farem > 50 ha Udržení krajiny a struktury venkova má přednost před produkcí Nízká efektivita neumožňuje vývoz Nezaměstnanost činí zvýšení produktivity nežádoucí Tradiční zemědělství jako prvek identity

41 PROBLÉMY LEGISLATIVY Značení potravin Evropský způsob založen pouze na emocích, a přitom podvádí spotřebitele 2 ppb dává nutnost značit - zdravotně nesmysl >300 ppb nemusí se značit, lze prokázat a zrazuje emoce, vede k nedůvěře Výrobky s alergeny, antinutrienty a zdravotně významnými složkami nejsou značené SYSTÉM NEPLNÍ ANI ZDRAVOTNÍ ANI EMOCIONÁLNÍ ÚČEL

42 EVROPSKÝ POHLED NA GM-PLODINY výsledek propagandy Geny má pouze modifikované rajče ZEMĚ A D F UK EU ANO 43,6 44,4 28,6 22,0 30,6 NE 33,8 36,0 32,0 40,1 35,8 Vlastní geny se mohou změnit po snězení GMO ZEMĚ A D F UK EU ANO 39,1 29,5 22,3 14,9 23,2 NE 28,6 38,0 52,3 55,0 48,6

43 10 3 ha TRANSGENNÍCH PLODIN ZEMĚ USA Argentina Kanada Čína Brazílie ? Austrálie J. Afrika Mexiko Evropa CELKEM

44 Odhad objemu obchodu s osivy a sadbou v některých zemích Země Vnitrostátní obchodní trh Země Vnitrostátní obch. trh USA 5,700 23,2% Mexico 350 1,4% China 3,000 12,2% Spain 300 1,2% Japan 2,500 10,2% Netherlands 300 1,2% CIS 2,000 8,1% Australia 280 1,1% France 1,370 5,6% Hungary 200 0,8% Brazil 1,200 4,9% Denmark 200 0,8% Germany 1,000 4,1% Sweden 200 0,8% Argentina 930 3,8% Austria 170 0,7% India 900 3,7% Turkey 170 0,7% Italy 650 2,6% Morocco 160 0,7% U K 570 2,3% South Africa 150 0,6% Canada 550 2,2% Czech Republic 150 0,6% Poland 400 1,6% Greece 140 0,6% Celkem = 24,567 * (mil. USD)

45 Kde se setkáváme s GMO? GM plodiny byly v roce 2001 pěstovány na 52.6 milionech hektarů 99 % GM plodin bylo v roce 2001 pěstováno na farmách čtyř zemí: USA 68 % Argentina 22 % Kanada 6 % Čína 3 %

46 Pěstební plochy GMO odrůd (mil. ha) Sója Kukuřice Bavlník Řepka Ostatní zdroj ISAAA

47 20% GM z 34 mil. ha bavlníku celosvětová plocha čtyř hlavních pěstovaných plodin byla 271 mil. ha. a z této ploch zaujímají 19% GM, oproti 16% v roce celosvětově bylo v roce 2001 z 72 mil.ha pěstované sóji 46% GM (oproti 36 % v roce 2000) Čína vykazuje nejvyšší meziroční nárust ztrojnásobením ploch osetých Bt bavlnou z 0,5 mil. ha v roce 2000 na 1,5 mil ha v roce 2001

48 ČR a EU

49 European Commission, Joint Research Centre,Ispra, Itálie The Institute for Health and Consumer Protection Detecting of genetically modified foodstuffs Dr. Guy van den Eede Květen 2001 referenční laboratoř EU pro GMO The European Network of GMO Laboratories -říjen 2000 CEN - Evropská standardizace CEN/TC 275 WG11 ISO - mezinárodní standardizace ISO/TC 34/WG 7 ustanovena v r sídlo ve Francii

50 ENGL- JRC Ispra European Network of GMO Laboratories ustanovena prosinec 2002 v Bruselu pozorovatelé: ČR, SR, Slovenia, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Romunsko, Bulharsko Inaugurační meeting v Praze duben nových členů

51 ENGL Sub-groups *2001/art.31 (Molecular Register) *Thresholds interpretation + quantitation methods *Communication *Sampling *Screening methods *Reference material *Business plan *Tools improvement *Validation Lab requirement

52 KeLDA- Kernels Lot Distribution Assessment *Sledování distribuce zrn GMO soji v soji importované v EU *Vyhodnotit v současné době používaný systém pro soju transporovanou ve velkém množství Výsledek *Doporučení metody vzorkování

53 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ vzorkování a úprava vzorku v laboratoři extrakce vlastní stanovení validace metody

54 Vzorkování v současné době pozornost soustředěna na potravinářské suroviny otázka pro řada odborníků - molekulárních biologů i statistiků mělo být vyřešeno do 2004!

55 Naše zkušenosti

56 Bacterial degradation H BphA BphB BphC BphD OH OH OH +O 2 +2H H OH OH O COOH -2H +O 2 +H 2 O OH COOH COOH BphA biphenyl-2,3-dioxygenase BphB biphenyl-2,3-dihydrogendiol-dehydrogenase BphC 2,3-dihydroxybiphenyl-dioxygenase BphD 2-hydroxy-6-oxo-6-phenylhexa-2,4-dienoate-hydrolase

57 Cloning strategy Bacterial pqe31/bphc Amplification of bphc, digestion with XbaI, SacI Plasmid pskbluescript (GFP) Digestion with XbaI, SacI E. coli psk/bphc Confirmation of the sequence bphc (bphc/gfp) Introduction of bphc (bphc/gfp) to agrobacterial plasmid pbi121 containing CaMV35S promotor Transformation of Agrobacterium tumefaciens with bphc or (bphc/gfp) Transformation of Nicotiana tabacum

58 Regenerants after transformation with pbi/bphc

59 Regenerant after transformation with pbi/bphc

60 Transgenic 3KFC 0 ppm PCB 100 ppm PCB 500 ppm PCB Cultivation of transgenic and nontransgenic plants on contaminated agar medium

61 Děkuji za pozornost

62 Termíny a definice 1. dílčí vzorek: malá, přibližně stejná množství části rostlin, která se odebírají ze stanoveného počtu rostlin sledovaného druhu vzorkovaného celku (pozemku, parcely, lokality) 2. souhrnný vzorek: vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků a tak velký, aby z něho bylo možno získat potřebný počet průměrných vzorků, tj. vzorek laboratorní a vzorek (vzorky) rezervní 3. průměrný vzorek: část souhrnného vzorku získaná dělením podle stanovených metod 4. laboratorní vzorek: průměrný vzorek o předepsané minimální hmotnosti určený k zaslání do laboratoře.

63 Termíny a definice 5. analytický vzorek: vzorek připravený z laboratorního vzorku nebo rezervního vzorku a určený ke stanovení kontrolovaného analytu podle příslušného SOP v laboratoři pověřené stanovením přítomnosti GMVR

64 Všeobecně Cílem vzorkování je získání reprezentativního vzorku, který slouží k rozhodnutí, zda vzorkovaný celek (soubor rostlin kukuřice na pozemku) obsahuje geneticky modifikované rostliny Vzorkování má poskytnout materiál (vzorek) na který lze následně aplikovat analytické metody pro důkaz GMVR, které jsou předmětem zájmu. Vzorkování musí být prováděno tak, aby splňovalo cíle stanovené kontrolním orgánem. Způsob vzorkování je závislý na účelu kontroly (inspekce) vybraného pozemku (parcely, lokality) a účel musí být předem definován.

65 Reprezentativnost Vzorky musí plně reprezentovat vzorkovaný celek Složení porostu na pozemku je málokdy jednotné, proto se musí odebrat dostatečný počet dílčích vzorků, z nichž se šetrným promícháním získá souhrnný vzorek Postupným dělením souhrnného (konečného) vzorku vzniknou laboratorní vzorky

66 Detekce RR soji lectin CaMV promoter ESPSH syntase NOS terminator

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií? Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?) Jaroslav Drobník Přírodovědecká fakulta UK Sdružení BIOTRIN Politické,

Více

Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy

Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy Marie Křístková Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit Obsah prezentace Úvod Právní předpisy v oblasti GMO

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY KOMUNIKOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTI

GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY KOMUNIKOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTI Státní zemědělská a potravinářská inspekce GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY Z HLEDISKA KOMUNIKOVÁNÍ RIZIK VEŘEJNOSTI RNDr. Daniela Kolejková, CSc., 2005 CO TO JE GENETICKY MODIFIKOVANÁ POTRAVINA? GM potraviny:

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2008 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů ČSN EN ISO 21572 56 9901 Leden idt

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (GMO) Monitoring účinků GM plodin po uvedení na trh Zdroj: Ing. Zuzana Doubková. V. ročník/listopad/2012

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (GMO) Monitoring účinků GM plodin po uvedení na trh Zdroj: Ing. Zuzana Doubková. V. ročník/listopad/2012 V. ročník/listopad/2012 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.10.2006 KOM(2006) 626 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze Zápis ze 47. schuze Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty konané dne 11. prosince 2007 v Praze Pr ítomni : Clenové CK GMO: prof. Petr, doc. Baranyk, dr. Kanka, Ing.

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Použití GMO ve farmacii schvalovací proces Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/únor/2012

Použití GMO ve farmacii schvalovací proces Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/únor/2012 VI. ročník/únor/2012 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i dalších

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO OTÁZKY KOEXISTENCE Vaše otázky naše odpovědi Bioinstitut, o. p. s - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny se sídlem v Olomouci byl založen v roce

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013 VI. ročník/březen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.)

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Havarijní plán (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Tento havarijní plán slouží pro zajištění přepravy geneticky modifikovaného materiálu kukuřice MON 88017, MON 89034 a MON 89034 MON 88017 1. Obchodní

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Vítejte v Alltechu. Kdo jsme? Jsme celosvětová biovědecká společnost nabízející přírodní řešení krmivářskému a potravinářskému průmyslu.

Vítejte v Alltechu. Kdo jsme? Jsme celosvětová biovědecká společnost nabízející přírodní řešení krmivářskému a potravinářskému průmyslu. Vítejte v Alltechu Kdo jsme? Jsme celosvětová biovědecká společnost nabízející přírodní řešení krmivářskému a potravinářskému průmyslu. Kdo jsme? celosvětová společnost zabývající se zdravím zvířat a lidí

Více

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Velká novela vodního zákona Úkol vyplývá z usnesení vlády č. 1325 ze dne 22. listopadu 2006 a České republiky č. 562 ze dne 23. května 2007 Termín předložení do vlády: 30.

Více

Potraviny s obsahem geneticky modifikovaných organizmů v obchodní síti České republiky. Hana Macháčková

Potraviny s obsahem geneticky modifikovaných organizmů v obchodní síti České republiky. Hana Macháčková Potraviny s obsahem geneticky modifikovaných organizmů v obchodní síti České republiky Hana Macháčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou potravin na bázi geneticky

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 GM PLODINY JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zdeněk OPATRNÝ Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 Záměrně provokativní název ale nikoliv nový Je ORGANIC AGRICULTURE

Více

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR)

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR) Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR) zodpovídá: spolupřednášející: rozsah: počet kreditů: semestr: stupeň: Prof.RNDr. Zdeněk Opatrný CSc. Doc.RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Ing. Miluše Dvoržáková-Kusendová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

Přednosti a nedostatky (problémy) při pěstování GMO. Karel Říha, Brno

Přednosti a nedostatky (problémy) při pěstování GMO. Karel Říha, Brno Přednosti a nedostatky (problémy) při pěstování GMO Karel Říha, Brno Program povídání o GMO Pokrok v zemědělství - jeho přínosy a problémy jím způsobené Problémy řešené v EU co je to GMO, GMM atd. Hlavní

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Cophes/Democophes: Biomonitoring v Evropě (zkušenosti v ČR) Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha

Cophes/Democophes: Biomonitoring v Evropě (zkušenosti v ČR) Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha Cophes/Democophes: Biomonitoring v Evropě (zkušenosti v ČR) Milena Černá, Andrea Krsková Státní zdravotní ústav, Praha Úvod Biomonitoring (human biomonitoring HBM) je metodický přístup používající ke sledování

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více