Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy"

Transkript

1 Legislativa v oblasti GMO v ČR ve vztahu k EU historie, současný stav a perspektivy Marie Křístková Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit

2 Obsah prezentace Úvod Právní předpisy v oblasti GMO v EU a ČR Princip předběžné opatrnosti Typy nakládání s GMO dle legislativní terminologie GMO v zemědělské praxi Schvalovací proces při uvádění GMO na trh v EU Socio-ekonomické úvahy Označování a sledovatelnost GMO a jejich produktů Politika GMO v ČR a EU Perspektivy GMO v EU

3 Úvod geneticky modifikované organismy (GMO) jsou součástí společné politiky EU jejich využívání (tzv. nakládání) je převážně regulováno na úrovni EU rozhodnutí na úrovni EU platí pro všechny členské státy ČR je od r součástí EU rozhodnutí a právní předpisy EU v oblasti GMO jsou pro ČR závazné přístup EU v oblasti GMO se liší od jiných zemí (zejména S a J Ameriky) posuzování metody produkce nikoliv vlastností nového produktu specifické právní předpisy pro GMO

4 Co je to GMO? zákonná definice: genetická modifikace = cílená změna dědičného materiálu (DNA) spočívající ve vnesení cizorodého DNA do DNA organismu nebo vynětí části DNA organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací (křížením)

5 Co je to GMO? způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací (křížením) definice přirozeného chybí moderní metoda šlechtění jeden z oborů moderní biotechnologie Frankensteinova metoda Frankenstein food

6 Právní předpisy v oblasti GMO v EU první právní předpisy byly utvořeny začátkem 90. let 20. stol. fungovaly cca 10 let považovány za nedostatečné po roce 1998 vyhlášeno moratorium na schvalování nových GMO v EU stávající právní předpisy utvářely se v době tzv. moratoria nebylo možné v EU schvalovat nové GMO posuzování metody produkce, nikoliv konečného produktu jedny z nejpřísnějších v celosvětovém měřítku vycházejí z principu předběžné opatrnosti některým se opět zdají být nedostatečné

7 Princip předběžné opatrnosti obecně = právní mechanismus, jak se vyrovnat s environmentálním rizikem v situacích, kdy existuje neúplná vědecká informace o vlivu nové technologie better safe than sorry úskalí principu předběžné opatrnosti: nejednotná interpretace marginalizace role vědy forma obchodního protekcionismu ztráta potenciálních výhod Zdroj: P. Saradhi Puttagunta (2001): The precautionary principle in the Regulation of Genetically Modified Organisms - Health Law Review Volume 9, Number 2 (2001) -

8 Princip předběžné opatrnosti GMO definován poprvé Úmluvou o biologické bezpečnosti (1992) Convention on Biological Diversity Kartagenský protokol (Cartagena protocol, Biosafety Protocol): platný od roku 2003 Země, která je stranou Protokolu, může jednostranně zamítnout GMO v případě vědecké nejistoty. Totéž platí pro produkty, které pouze mohou obsahovat GMO. v EU aplikován po schválení GMO na trh při odůvodňování národních zákazů pěstování GM plodin sledování (označování) GMO a jejich produktů po uvedení na trh v případě pozdějšího zjištění rizika možnost stažení z trhu» doposud takové riziko nebylo identifikováno

9 Základní právní předpisy v oblasti GMO v EU Směrnice 2001/18 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS Nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech Nařízení 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES Nařízení 1946/2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů Úřední věstník EU -

10 Základní právní předpis v oblasti GMO v ČR Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů poslední novela č. 346/2005 Sb. prováděcí vyhlášky vychází ze směrnice 2001/18 Ministerstvo životního prostředí Rizika pro životní prostředí Geneticky modifikované organismy (GMO) veškeré nakládání s GMO

11 Typy nakládání s GMO v ČR definovány zákonem č. 78/2004 Sb. uzavřené nakládání s GMO uvádění GMO do životního prostředí uvádění GMO do oběhu

12 1. Uzavřené nakládání s GMO národní úroveň různé druhy zvířat, rostlin a mikroorganismů různé kategorie rizika ( ) FOTO: Martin Těhník, ČIŽP

13 Kategorie rizika při nakládání s GMO 1. kategorie: činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem škodlivého působení na zdraví a životní prostředí 2. kategorie: činnosti s nízkým rizikem, které může být snadno odstraněno obecně známými opatřeními 3. kategorie: činnosti s rizikem takového škodlivého působení, které může být odstraněno jen náročnými zásahy 4. kategorie: činnosti s vysokým rizikem škodlivého působení v ČR nakládání s GMO pouze v 1. a 2. kategorii

14 2. Uvádění GMO do životního prostředí polní pokusy s GM plodinami ověření agronomických, příp. šlechtitelských charakteristik národní úroveň + informace pro EU síť v ČR se testují: kukuřice, len, slivoň, tabák, hrách, ječmen dříve také řepka, cukrovka a brambory pokles FOTO: Martin Těhník, ČIŽP

15 Uvádění GMO do ŽP polní pokusy v EU p očet Polní pokusy s GMP v EU rok

16 Uvádění GMO do ŽP polní pokusy v EU počet polních pokusů Belgie ČR Finsko Irsko Dánsko Francie Maďarsko Nizozemí Portugalsko Řecko Španělsko Velká Británie Itálie Německo Polsko Rumunsko Slovensko Švédsko

17 Uvádění GMO do ŽP polní pokusy v EU počet polních pokusů Belgie ČR Finsko Irsko Dánsko Francie Maďarsko Nizozemí Portugalsko Řecko Španělsko Velká Británie Itálie Německo Polsko Rumunsko Slovensko Švédsko

18 Uvádění GMO do ŽP polní pokusy v EU celkový počet polních pokusů v EU kukuřice brambory bavlník řepka cukrovka rajče tabák rýže krmná řepa pš enice čekanka řepa topol aksamitník ječmen sója slunečnice jablko lilek

19 Uvádění GMO do oběhu/na trh v EU kukuřice, sója, řepka, bavlník, cukrovka, brambory mikroorganismy Brevibacterium lactofermentum Saccharomyces cerevisiae registr povolených GMO:

20 Produkce agrárních komodit s ohledem na GMO ve světě živočišná produkce GM zvířata minimální (GM ryby) není prozatím zajímavé z pohledu agrárního užití rostlinná produkce GM plodiny 170 miliónů hektarů (cca 10 % celosvětové orné půdy) je zajímavé z pohledu agrárního užití

21

22 Pěstitelé GM plodin 2012 Zdroj: ISAAA

23 sója kukuřice bavlník řepka dýně papája cukrovka vojtěška rajče paprika topol karafiát petúnie modrá růže GM plodiny pěstované ve světě 2012

24 Výměra GM plodin dle zemí 2012

25 GM plodiny pěstované v EU 2013 sója kukuřice ( ha: ES, PT, CZ, RO a SK) bavlník řepka dýně papája cukrovka vojtěška rajče topol karafiát petúnie modrá růže

26 GM kukuřice pěstovaná v ČR

27 Zemědělská produkce EU x svět zemědělská produkce svět: 1300 mil. ha EU: 170 mil. ha produkce GM plodin svět: 170 mil. ha EU: 0,1 mil. ha podíl EU 13 % podíl EU 0,05 %

28 Důvody pro výrazně nižší produkci GM plodin v EU evropský spotřebitel nemá rád GM plodiny etické, filozofické, politické, psychologické důvody masivní negativní kampaň nevládních organizací kult GMO problematika GMO a obecně genetiky velmi složitá a komplexní, těžko se vysvětluje, lehko se s ní straší nelze zaručit nulové riziko

29 Postoj spotřebitelů EU se promítá do politiky EU v oblasti GMO GMO a jejich produkty jsou součástí společné politiky EU jeden z nejpřísnějších právních rámců ve světě 27 zemí náročný schvalovací proces

30 Schvalovací proces nového GMO v EU vývoj nového GMO a zpracování žádosti o jeho uvedení na trh vědecká úroveň

31 Schvalovací proces nového GMO v EU posouzení nového GMO příslušný úřad vybraného členského státu a odborný orgán EU

32 Schvalovací proces nového GMO v EU posouzení nového GMO ostatní členské státy, veřejnost

33 Schvalovací proces nového GMO v EU Evropská komise vydává návrh rozhodnutí hlasování o návrhu na expertní úrovni

34 Schvalovací proces nového GMO v EU Odvolací výbor Evropské komise hlasování o návrhu

35 Schvalovací proces nového GMO v EU Evropská komise rozhoduje o uvedení nového GMO na trh

36 Proces schvalování nového GMO v EU proces schvalování je rychlejší než byl do roku 2010 odpadá úroveň Rady ministrů konečné rozhodnutí se opírá o vědecké podklady EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin JAK DLOUHO? do hry vstupují socio-ekonomické úvahy nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zařadil do svého politického programu změnu rozhodování o uvádění GMO na trh v tom smyslu, aby Komise nepovolila GMO v případech, kdy je většina ČS proti.

37 Socio-ekonomické úvahy zisk (výnos), prodejnost, náklady na separaci GMO od ostatních vliv na biodiverzitu, kvalitu životního prostředí vliv na místní komunity a tradiční hospodaření sociální, etické, kulturní a náboženské otázky genderové otázky, chudoba a další Pandořina skříňka - neexistuje jednotná definice ani metodika - není podloženo exaktními vědami

38 Socio-ekonomické aspekty Norsko Bude mít (uvedení GMO na trh) vliv na biodiverzitu nebo fungování ekosystémů? Změní se poměr mezi užitím obnovitelných a neobnovitelných zdrojů? Bude mít vliv na rozdělení přínosů a zátěže mezi generacemi nebo mezi chudými a bohatými zeměmi? Nebude konflikt s etickými normami a hodnotami lidí? Bude schválení/prohibice GMP v souladu s obecným morálním pohledem společnosti? Nedostane se do konfliktu s ideály solidarity a rovnosti mezi lidmi, zejména slabšími skupinami? Mezi lety bylo v Norsku posuzováno 50 žádosti o uvedení GMO na trh, a to s přihlédnutím k výše uvedeným faktorům. Kladné rozhodnutí získaly pouze 4 GMO 3 typy GM karafiátů a 1 GM typ tabáku; vše pouze pro dovoz a zpracování.

39 Po schválení GMO v EU Princip předběžné opatrnosti v EU aplikován i po schválení GMO a uvedení jeho produktů na trh systém označování v případě pozdějšího zjištění rizika možnost stáhnout produkt z trhu doposud k takové situaci nikdy nedošlo GMO

40 Právní předpisy pro označování GMO v EU Nařízení (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES systém označování a dohledatelnosti GMO Nařízení (ES) 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech tolerance 0,9 % pro náhodné a technicky nevyhnutelné příměsi GMO Nařízení (ES) 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 tolerance 0,9 % pro náhodné a technicky nevyhnutelné příměsi GMO od ledna 2009

41 Označovat se musí: produkty sestávající z GMO nebo obsahující GMO produkty vyrobené z GMO i bez důkazu přítomnosti dotčeného GMO mouka, olej (v obchodech v ČR) apod. produkty klasického a ekologického zemědělství pokud obsahují více než 0,9 % GMO pokud obsahují jakékoliv množství záměrné příměsi GMO (náhodné a technicky nevyhnutelné příměsi do 0,9 % jsou tolerovány) > 0,9 % GMO

42 Princip předběžné opatrnosti v praxi: Označování potravin vyrobených z GM sóji v ČR

43 Označovat se nemusí: klasické produkty a Bio produkty pokud obsahují méně než 0,9 % náhodných či technicky nevyhnutelných příměsí GMO GMO produkty zvířat krmených GMO maso, mléko, vejce politické diskuze v EU dle vědců bezpředmětné

44 Systém označování GMO ve výrobním řetězci certifikované osivo pěstování pravidla koexistence transport a zpracování oddělené skladování a zpracování produktu označování potravin a krmiv GMO GMO GMO GMO

45 Oddělení GMO na poli koncept koexistence koexistence = souběžná existence dvou a více pěstitelských systémů CÍL: minimalizace konfliktů mezi jednotlivými pěstitelskými systémy (příměsi GMO) a jejich udržitelnost do budoucnosti na základě stanovení efektivních, úměrných a kontrolovatelných pravidel GMO bez GMO bez GMO

46 Základní opatření pravidel koexistence v ČR - dodržení odstupné vzdálenosti minimalizace přenosu pylu (GM materiálu) GMO GMO

47 Další opatření pravidel koexistence v ČR - administrativní charakter povinné informování sousedních pěstitelů před a po zasetí/výsadbě povinné informování Min. zemědělství a Min. životního prostředí vedení evidence o nakládání s GM plodinou v podniku (5 let)

48 Systém označování GMO ve výrobním řetězci GMO dodržení pravidel koexistence + určitá míra tolerance pro příměsi GMO (0,9 %) = fungující systém oddělené produkce a označování potravin a krmiv v EU GMO GMO GMO

49 Pravidla koexistence v EU žádná společná regulace národní přístupy Doporučení EK 2010/C 200/01 (původně 2003/556/EC) Evropský úřad pro koexistenci doporučení, metodiky národní přístupy a pravidla se značně odlišují charakterem: závazný právní předpis (většina států EU) doporučující předpis (Španělsko největší pěstitel GM plodin v EU) rozsahem: pár stránek (ČR, Švédsko, Holandsko apod.) rozsáhlé zákony (Rakousko, Polsko, Německo apod.) národní koncepty koexistence (svým charakterem a rozsahem) reflektují národní pozici ke GMO

50 Politika GMO v EU značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU: členské státy a priori odmítající GMO (AT, IT, CY, EL, LX, HU, PL, LT, LV) nepěstují GMO, hlasují proti uvedení GMO na trh v EU, podporují vytvoření GMO-free regionů, mají národní restrikce na GMO liberální členské státy (UK, FI, NL, ES, SE, CZ, PT, EE) pěstují GMO, hlasují ve prospěch uvedení nových GMO na trh v EU, podporují výzkum (vč. polních pokusů), nemají národní restrikce na GMO obtížně dosažitelný konsensus

51 Politika GMO v EU při schvalování/úpravě právních předpisů vstupuje do hry Evropský parlament (od r. 2011, Lisabonská smlouva) dříve jen poradní hlas 751 poslanců

52 Politika GMO v ČR utvářena zejména resorty MZe a MŽP (částečně i MPO) liberální přístup GMO a jejich produkty se využívají za určitých podmínek přístup založený na posouzení vědeckých poznatků, spíše než socio-ekonomických aspektech výborné vědecko-výzkumné zázemí (ČK GMO, výzkumné projekty a centra apod.) menší tlak nevládních organizací, spotřebitelů aj. v ČR jsou důležitější témata než GMO

53 Aktuální politická témata v EU národní zákazy pěstování GM plodin návrh nařízení EP a R: dohoda v Radě červenec 2014 EP předložil 314 pozměňovacích návrhů při schvalování by si členský stát vyžádal výjimku nejprve domluva s firmou, pak případně (legální) národní zákaz návrh EP národní zákaz bez odůvodnění závazná pravidla koexistence zamezení kontaminace sousedního státu zásah do hodnocení rizik?

54 Aktuální politická témata v EU socioekonomické aspekty nulová tolerance GMO-free produkty technické možnosti detekce příměsi GMO v dovážených komoditách definice GMO vyřešeno u krmiv (0,1% tolerance) nutno dořešit v potravinách a osivech! nové metody šlechtění příměsi GMO v medu

55 Perspektivy GMO v EU GMO další generace (přímý prospěch pro spotřebitele) prozatím výhody pro pěstitele zdravější potraviny levnější potraviny neudržitelnost čistých produktů bez GMO v EU každoroční nárůst celosvětových ploch s GM plodinami nové GMO dovoz agrárních komodit ze 3. zemí komunikace se spotřebitelem popularizace vědy a jejích poznatků

56 Zdroje (nejen) úředních informací o GMO www stránky Ministerstva zemědělství: sekce Zemědělství, položka GMO-geneticky modifikované organismy sekce Potraviny, položka Bezpečnost potravin, položka Geneticky modifikované potraviny a krmiva www stránky Ministerstva životního prostředí: sekce Témata, položka Rizika pro životní prostředí, položka Geneticky modifikované organismy (GMO) odkaz na Biosafety Clearing House (informace o GMO v ČR v angličtině)

57 Děkuji za pozornost! Dotazy?

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013

GMO A JEJICH POSUZOVÁNÍ. V Pandořině skříňce se ukrývají socio-ekonomické faktory Autorka: Ing. Marie Křístková, MZE ČR. VI. ročník/březen/2013 VI. ročník/březen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra experimentální biologie rostlin Studijní program: Chemie Studijní obor: Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání Adéla Fantová EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze

Zápis ze 47. schuze. Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty. konané dne 11. prosince 2007 v Praze Zápis ze 47. schuze Ceské komise pr o nakládání s geneticky modifikovanými or ganismy a pr odukty konané dne 11. prosince 2007 v Praze Pr ítomni : Clenové CK GMO: prof. Petr, doc. Baranyk, dr. Kanka, Ing.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost... Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti...... 3 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..... 57 4. Financování českého zemědělství 73 5. Administrace nových

Více

Úvodní slovo ministra

Úvodní slovo ministra MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ číslo vydání 3 2015 Úvodní slovo ministra První týdny nového roku jsou každoročně ve znamení významných potravinářských veletrhů. Ať už to bylo lednové GrüneWoche v Berlíně, Gulfood

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací PODPORA ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ SITUACE A VÝHLEDY PO ROCE 2013 Autoři: Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc. OBSAH Úvod...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 PRAHA, ČERVENEC 2011 1 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více