Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s."

Transkript

1 Projekt Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

2 Platná legislativa od : Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 Zákon č. 242/2000 Sb.

3 Účel a oblast působnosti Pravidla tohoto nařízení se týkají: kontroly ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů používání označení odkazujících na ekologickou produkci při označování a propagaci těchto produktů

4 Nařízení se vztahuje na následující produkty, pokud jsou uváděny na trh: živé nebo nezpracované zemědělské produkty zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potravina krmiva vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely Nařízení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty zapojené do činností ve kterékoliv fázi produkce, přípravy a distribuce výše uvedených produktů.

5 Nařízení se nevztahuje: na produkty pocházející z akvakultur mořské řasy jiné druhy hospodářských zvířat, než jsou druhy vyjmenované kvasnice používané jako krmivo nebo potravina Nařízení nepodléhají činnosti spojené se společným stravováním.

6 Zásady ekologické produkce Obecné cíle: udržitelný systém řízení zemědělství (respektování přírodních systémů a cyklů, zlepšení zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a zachování rovnováhy mezi nimi, úroveň biologické rozmanitosti, odpovědné využívání energií a přírodních zdrojů, uspokojení etologických potřeb zvířat) získávání produktů vysoké jakosti získávání potravin a zemědělských produktů, odpovídajících spotřebitelské poptávce po výrobcích vyprodukovaných na základě pravidel pro ekologickou produkci

7 Obecné zásady vhodné plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje provozují pěstování plodin a živočišnou produkci vázanou na půdu vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO s výjimkou veterinárních přípravků jsou založeny na posouzení rizik, případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření

8 omezení využívání vnějších vstupů. Pokud je to nutné omezí se na vstupy z ekologické produkce přírodní látky nebo látky z nich omezené minerální hnojiva s nízkou rozpustností výjimečné použití syntetických chemických látek, pokud neexistují vhodné postupy řízení vnější vstupy nejsou na trhu dostupné

9 Zvláštní zásady vztahující se na zemědělskou produkci zachování a zlepšování přirozené úrodnosti půdy a její biologické rozmanitosti recyklace odpadů a vedlejších produktů rostlinného a živočišného původu jako vstupů do rostlinné a živočišné produkce zohlednění místní nebo regionální ekologické rovnováhy při rozhodování o produkci

10 Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin ekologické potraviny se získávají z ekologických zemědělských složek s výjimkou případů, kdy složka není v ekologické podobě na trhu dostupná použití potravinářských přídatných látek nezískaných z ekologického zemědělství, jejichž hlavní funkce spočívá ve smyslové stimulaci je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu potraviny jsou zpracovány za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů nepoužívají se látky, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, pokud jde o pravou povahu produkce

11 Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických krmiv ekologické krmivo se získává z ekologických krmných surovin použití doplňkových látek v krmivech je omezeno na minimální rozsah, především z důvodu zvláštních nutričních požadavků zpracování krmiv - za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů nepoužívají se látky, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, pokud jde o pravou povahu produkce

12 Pravidla produkce GMO a produkty získané z GMO nebo získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Pro účely tohoto zákazu hospodářské subjekty používající při zpracování potravin a krmiv produkty konvenčního zemědělství zakoupené od třetích stran dokládají od prodejce potvrzení, že dodané produkty nebyly získány z GMO či za použití GMO. Použití ionizujícího záření pro ošetření ekologických potravin a krmiv nebo surovin použitých v ekologických potravinách či krmivech je zakázáno.

13 Rostlinná produkce

14 zachování obsahu organických látek v půdě, zvýšení její biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi půdy víceleté střídání plodin, používání chlévské mrvy nebo organických materiálů, především kompostovaných z EZ, využívání zeleného hnojení nepoužívají se minerální dusíkatá hnojiva ochrana přirozených nepřátel škůdců, volba vhodných druhů a odrůd, střídání plodin, pěstitelské postupy používání ekologických osiv a rozmnožovacího materiálu použití pouze přípravků schválených pro EZ

15 Sběr volně rostoucích rostlin a jejich částí Z přírodních oblastí, lesů a zemědělských oblastí pokud: tyto oblast nebyly v průběhu nejméně tří let před sběrem ošetřeny jinými produkty než produkty schválenými pro použití v ekologickém zemědělství sběr nemá vliv na stabilitu přírodního stanoviště nebo na zachování druhů v oblasti sběru

16 Živočišná produkce

17 Původ zvířat ekologicky chovaná zvířata se rodí a jsou odchovávána v ekologických zemědělských podnicích pro účely plemenitby lze za určitých podmínek dovážet zvířata, která nepochází z ekologického chovu. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po naplnění minimální doby chovu za účelem utváření nového stáda musí být mladí savci chování v souladu s pravidly ekologické produkce od odstavu

18 Omezení : nové stádo telata a hříbata do 6 měsíců, jehňata a kůzlata do 60 dnů, selata do váhy 35 kg obnova stáda nerodící samice - za rok u skotu a koní do 10%, prasata, ovce a kozy do 20% vždy z počtu dospělých zvířat. V malých chovech lze doplnit jen jedním kusem při podstatném rozšíření podniku nebo změně plemene může být procento zvýšeno až na 40 s předchozím povolením kontrolní organizace v chovu včel může - až 10% včelích královen a rojů z konvenčních chovů, pokud úly a jejich plásty pochází z ekologických chovů

19 Chovatelské postupy a podmínky ustájení zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoliv to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí počet zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobena zvířaty nebo roznášením hnoje ekologicky chovaná zvířata jsou chována odděleně od ostatních hospodářských zvířat, na ekologických pastvinách lze za určitých podmínek chovat konvenční zvířata ustájení musí zajišťovat pohodlí zvířat, dobré životní podmínky, druhově specifické potřeby. Minimální vnitřní a venkovní plocha je stanovena pro jednotlivé druhy a věk zvířat. Chov bez ustájení je možný.

20 vazné ustájení je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata na omezenou dobu se zřetelem na bezpečnost a životní podmínky či veterinární důvody podmínky ustájení pro drůbež budovy mají nejméně jednu třetinu plochy pevnou, která je pokryta podestýlkou, dle druhů je omezen počet kusů v jedné drůbežárně. U nosnic jsou budovy vybaveny hřady. U drůbežáren pro výkrm drůbeže je omezení v jedné jednotce na m čtverečných. Vodní drůbež musí mít přístup k vodě. Drůbež musí mít přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života podmínky pro včelíny v okruhu tří kilometrů zdroj nektaru a pylu převážně z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přirozené vegetace nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí. Úly jsou vyrobeny jen z přírodních materiálů, včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z ekologické produkce

21 Plemenitba používá se přednostně přirozená plemenitby, inseminace je povolena vybírají se vhodná plemena nesmí se používat hormony (synchronizace říje), klonování a přenos embryí

22 Krmiva pochází především z vlastní jednotky. Býložravci nejméně 60% sušiny v denní dávce musí být z objemných krmiv. Prasata a drůbež musí dostávat také objemná krmiva zvířata jsou krmena ekologickými krmivy, část může být z přechodného období (max. 60% v sušině roční krmné dávky, z toho až 20% z prvního roku přechodného období) mláďata jsou krmena přírodním, nejlépe mateřským mlékem včelám musí být ponechána dostatečná zásoba medu a pylu na přezimování krmiva minerálního původu pokud jsou uvedeny v příloze V a doplňkové látky uvedené v příloze VI, v obou případech při splnění uvedených omezení

23 Prevence nákaz a veterinární péče výběr plemene a linie, chovatelské postupy, kvalitní krmivo a tělesný pohyb, odpovídající intenzita chovu, přiměřené a vhodném ustájení, hygienické podmínky. Syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik Použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno Používání chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik k preventivní léčbě je zakázáno

24 S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčbám s podáváním chemických syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik nebo více než jedné léčbě v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená zvířata nebo produkty získané z nich prodávány jako ekologické produkty a zvířata musejí být podrobena obdobím přechodu. Pro kontrolní orgán nebo subjekt jsou uchovávány záznamy o léčení. Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčiva zvířeti a produkcí potravin z tohoto zvířete s odkazem na EZ je dvojnásobně dlouhá oproti zákonné ochranné lhůtě, v případě, že zákonná ochranná lhůta není stanovena, činí čtyřicet osm hodin. Je zakázáno používání látek určených ke stimulaci růstu nebo produkce, jakož i používání hormonů nebo obdobných látek s cílem řízení reprodukce nebo za jinými účely (například indukce nebo synchronizace říje).

25 Veterinární léčivé přípravky se smí v ekologickém včelařství používat pouze v případě, že příslušné použití povolil členský stát v souladu s příslušnými předpisy Společenství. Kyselina mravenčí, mléčná, octová a šťavelová a menthol, thymol, eukalyptol nebo kafr se mohou používat v případě nakažení varroázou. Pokud je léčba prováděna pomocí chemicky syntetizovaných alopatických přípravků, léčená včelstva se na dobu léčby umísťují do izolovaných včelínů a veškerý vosk se vyměňuje za vosk pocházející z ekologického včelařství. Od tohoto okamžiku se na včelstva vztahuje roční období přechodu.

26 Čištění a dezinfekce Budovy a zařízení pro živočišnou produkci - pouze produkty uvedené v příloze VII. Hmyz a jiní škůdci v budovách a zařízeních, kde se chovají hospodářská zvířata - lze používat přípravky uvedené v příloze II (pasti, návnady). Zařízení pro chov drůbeže - v době mezi dvěma výrobními cykly se budovy a zařízení vyčistí a vydezinfikují. Na konci každého výrobního cyklu se ponechají prázdné výběhy, aby se umožnil opětný růst vegetace. Dobu, po kterou musejí být výběhy prázdné, stanoví členské státy (v ČR je stanovené min. 28 dní). Hospodářský subjekt si musí uschovat osvědčení o uplatnění tohoto období. Tyto požadavky se nevztahují na drůbež, jež není chována ve výrobních cyklech, není chována na výbězích a může se volně pohybovat. Včelíny - fyzikální ošetření, např. pomocí páry nebo přímého plamene.

27 Přechodné období Období přechodu začíná nejdříve v okamžiku, kdy hospodářský subjekt oznámí svoji činnost příslušným orgánům a podřídí svůj podnik kontrolnímu systému. Během období přechodu platí všechna pravidla stanovená nařízením. V zemědělském podniku nebo jeho jednotce, které se zčásti zabývají ekologickou produkcí a zčásti jsou v přechodu na ekologickou produkci, udržuje hospodářský subjekt ekologicky produkované produkty a produkty z období přechodu odděleně a zvířata odděleně nebo tak, aby jejich oddělení bylo snadno proveditelné, a vede příslušné záznamy dokládající toto rozdělení.

28 a) rostliny a rostlinné produkty období přechodu trvá minimálně dva roky před výsevem nebo v případě pastvin či víceletých pícnin minimálně dva roky před jejich použitím jako krmiva pocházejícího z EZ nebo v případě víceletých plodin jiných než pícnin minimálně tři roky před první sklizní ekologických produktů zkrácení přechodného období v případě hodnověrného doložení, že na pozemcích nebyly po dobu nejméně tří let používány přípravky zakázané v EZ období přechodu může být zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy. Toto období lze snížit na šest měsíců, pokud daný pozemek nebyl v poslední době ošetřován produkty nepovolenými pro EZ

29 b) hospodářská zvířata a živočišné produkty Pokud se živočišné produkty mají prodávat jako ekologické, musejí se pravidla produkce podle nařízení uplatňovat nejméně po dobu: dvanácti měsíců v případě koňovitých a skotu včetně druhů buvol domácí a bizon, určených k produkci masa, přičemž v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života šesti měsíců v případě malých přežvýkavců a prasat a zvířat chovaných na mléko deseti týdnů v případě drůbeže chované na maso, která přibyla do chovu dříve než ve věku tří dnů; šesti týdnů v případě drůbeže určené k produkci vajec

30 Pokud se v zemědělském podniku na počátku období přechodu nacházejí zvířata mimo ekologický chov, lze jejich produkty považovat za ekologické, provádíli současný přechod celé produkční jednotky včetně hospodářských zvířat, pastvin a/nebo půdy používané pro výživu zvířat. Celkové období přechodu pro již existující zvířata a jejich potomstvo, pastviny a/nebo půdu používanou pro výživu zvířat lze zkrátit na 24 měsíců, pokud jsou zvířata krmena hlavně produkty produkční jednotky

31 Včelařské produkty mohou být prodávány s odkazem na ekologický způsob produkce, pouze pokud pravidla ekologické produkce byla dodržována nejméně po dobu jednoho roku. V průběhu období přechodu musí být vosk nahrazen voskem pocházejícím z ekologického včelařství.

32 Výjimečná pravidla produkce Výjimku musí udělit kontrolní organizace předem Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené

33 Vazné ustájení zvířat v malých zemědělských podnicích, pokud není možné ho chovat ve skupinách, Podmínky: během období pastvy má přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná.

34 Souběžná produkce 1. V případě produkce trvalých plodin, které vyžadují vegetační období alespoň tři roky, kdy nelze snadno odlišit odrůdy, pokud jsou splněny podmínky: a) uvedená produkce je součástí plánu přechodu a přechod poslední části na ekologickou produkci nepřekročí pět let, b) byla přijata vhodná opatření zajišťující stále oddělení produktů získaných v jednotlivých jednotkách, c) sklizeň každého produktu se ohlásí nejméně 48 hodin předem, d) po skončení sklizně producent informuje o přesném množství sklizeném v dotčených jednotkách a opatření přijatých v souvislosti s oddělením produktů, e) každoroční schválení plánu přechodu.

35 2. V případě produkce osiva, vegetativního rozmnožovacího materiálu a transplantů, pokud jsou splněny podmínky písmen b), c), d) a příslušná část bodu e) 3. V případě pastvin využívaných pouze pro pastvu

36 Souběžná produkce zvířat Příslušný orgán může povolit zemědělským podnikům uskutečňujícím zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání chov ekologicky chovaných zvířat a chov hospodářských zvířat stejného živočišného druhu mimo ekologický chov. Podmínky: přijetí vhodných opatření předem oznámených kontrolnímu orgánu oddělení zvířat, produktů, hnojiv a krmiv, předem informace kontrolnímu subjektu o prodeji nebo dodání živočišných produktů, ohlášení přesného množství produkce.

37 Včelařské jednotky Pokud hospodářský subjekt provozuje v témže zemědělském podniku ekologické i konvenční včelařské jednotky, nemůže být produkt prodáván s odkazem na ekologický způsob produkce. V případě nových zařízení nebo během období přechodu může být včelí vosk z konvenční produkce používán pouze v případě, že: a) včelí vosk z ekologické produkce není na trhu dostupný, b) je odloženo, že není kontaminován látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci, c) pochází z víček buněk.

38 Využívání zvířat mimo ekologický chov: lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se vytváří opětovně, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů; lze do 31. prosince 2011 nakoupit kuřice určené k produkce vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou splněna ustanovení kapitol o krmivech a veterinární péči v NK 889/2008.

39 Používání jiných než ekologických krmiv zemědělského původu: Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických krmiv povolených na období 12 měsíců pro nebýložravé druhy činí: a) 10% v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 b) 5% v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv

40 Používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu z konvenční produkce: Lze používat osiva a vegetativní rozmnožovací materiál z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu a orgán nebo subjekt odpovědný za povolování zaregistruje povolené množství osiva nebo sadbových brambor Povolení se uděluje před výsevem nebo výsadbou plodin

41 Výjimka na použití osiva nebo sadbových brambor a) pokud žádná odrůda druhu, který uživatel chce získat, není registrována v databázi osiv, b) pokud žádný dodavatel, který prodává osivo nebo sadbové brambory, není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory do výsevu nebo výsadby, přestože si uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory včas, c) pokud odrůda, kterou uživatel chce získat, není registrovaná v databázi a uživatel prokáže, že žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná, a že povolení je tudíž významné pro jeho produkci, d) pokud je to odůvodněno výzkumnými účely, pokusnými testy v malém měřítku nebo různými účely zachování odrůd, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu.

42 Výkrm dospělého skotu na maso Závěrečná fáze výkrmu dospělého skotu na maso může probíhat ve stájích, pokud doba strávená uvnitř nepřesahuje pětinu jejich života a každopádně není delší než tři měsíce.

43 Katastrofické události Dozorový orgán (MZe) může dočasně povolit, na základě požadavku ze strany ekologického podnikatele, výjimku obnovu stády nebo hejna z konvenčních chovů, používání konvenčních krmiv, opětovné vytvoření včelínů se včelami z konvenčních chovů a krmení včel medem, cukrem a cukrovým sirupem z ekologické produkce.

44 Databáze osiv Každý členský stát zajistí vytvoření elektronické databáze ekologických osiv a sadbových brambor. Registrované údaje (druh, odrůdy, název a kontakt na dodavatele, oblast dodání, datum, od kterého je k dispozici, kód kontrolní organizace, která jednotku kontroluje, stát, kde je odrůda zkoušena). Odrůda, která není zaregistrována v databázi se považuje za odrůdu, která není k dispozici.

45 Označování produkce Používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci pro produkty získané v souladu s NR 834/2007 jsou bio a eko Produkty rostlinného původu z období přechodu lze označovat jako "produkt z přechodného období" pokud: a) bylo dodrženo období přechodu trvající přinejmenším dvanáct měsíců před sklizní, b) produkt obsahuje pouze jednu rostlinnou složku zemědělského původu.

46 Povinné údaje: číselný kód kontrolní organizace, jemuž podléhá hospodářský subjekt, který provedl poslední fázi produkce nebo přípravy pokud jde o balené potraviny, je na obalu uvedeno rovněž logo Společenství logo Společenství se nepoužije v případě produktů a potravin z období přechodu vnitrostátní a soukromá loga smí být použita v označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené tímto nařízením

47 je-li použito logo Společenství, je ve stejném zorném poli jako toto logo označeno rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to v následující podobě: - "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU, - "zemědělská produkce mimo EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích, - "zemědělská produkce EU / mimo EU", byla-li část zemědělských surovin vyprodukována ve Společenství a část ve třetí zemi. uvedený výraz "EU" nebo "mimo EU" lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá

48 Produkce zpracovaných potravin Příprava zpracovaných ekologických potravin je časově nebo prostorově oddělena od jiných než ekologických potravin. Produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského původu, nebere se v úvahu přidaná voda a jedlá sůl. - jiné než ekologické zemědělské složky musí být schváleny pro použití v ekologické produkci nebo přechodně schváleny členským státem; - ekologická složka nesmí být přítomna společně se shodnou složkou jiného než ekologického původu nebo složkou z období přechodu; - potraviny získané z plodin v období přechodu obsahují pouze jednu složku plodiny zemědělského původu.

49 Kritéria použití některých produktů a látek při zpracování a) nejsou dostupné vhodné alternativy schválené podle této kapitoly, b) bez jejich použití není možné potraviny produkovat či skladovat či splnit dané stravovací požadavky stanovené na základě právních předpisů Společenství.

50 Produkce zpracovaného krmiva Produkce zpracovaných ekologických krmiv je časově nebo prostorově oddělena od produkce jiných než zpracovaných ekologických krmiv. Ekologické krmné suroviny nebo krmné suroviny z produkce v období přechodu nesmí tvořit součást ekologického krmiva společně se stejnými krmnými surovinami získanými jinými metodami.

51 Kontrolní systém Členské státy stanoví kontrolní systém a určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných za kontroly. V souvislosti s tímto nařízením se povaha a četnost kontrol stanoví na základě posouzení rizika výskytu nesrovnalostí a porušení, pokud jde o soulad s požadavky stanovené tímto nařízením (S výjimkou hospodářských subjektů, které produkty prodávají přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli musí být alespoň jednou za rok provedena fyzická kontrola všech hospodářských subjektů).

52 Při první kontrole musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat: a) celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti; b) praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo zařízení a/nebo činnosti, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce; c) bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění ve skladovacích a technologických zařízeních. Popis a opatření musejí být uvedeny v prohlášení podepsaném odpovědným hospodářským subjektem. Prohlášení obsahuje závazek hospodářského subjektu, že bude provádět činnosti v souladu s pravidly ekologické produkce a v případě porušení předpisů přijímá výkon opatření v rámci pravidel ekologické produkce.

53 Prohlášení musí být ověřeno kontrolní organizací, která vydá zprávu o případných nedostatcích a nedodržení pravidel ekologické produkce. Hospodářský subjekt zprávu spolupodepíše a přijme nezbytná opatření k nápravě. Kontrolní organizace může odebrat vzorky za účelem zjištění případné kontaminace produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

54 Po každé inspekci je vypracována kontrolní zpráva, kterou spolupodepíše provozovatel jednotky nebo jeho zástupce. Kontrolní organizace provádí i namátkové, zpravidla neohlášené inspekce. Kontrolní organizace vystaví osvědčení (certifikát) každému hospodářskému subjektu, který podléhá jejich kontrole a splňuje požadavky tohoto nařízení. Osvědčení obsahuje rozsah produktů a dobu platnosti. Je-li zjištěna nesrovnalost s nařízením kontrolní organizace zajistí, aby označení neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce.

55 Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní organizace hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení odkazuje na ekologický způsob produkce. Účetní doklady a finanční záznamy jsou uloženy v jednotce a umožňují hospodářskému subjektu určit a kontrolní organizaci ověřit především povahu a množství ekologických produktů dodaných do jednotky,všech zakoupených materiálů. Účetní doklady také obsahují výsledky ověření při příjmu ekologických produktů a jakékoli další informace vyžadované kontrolní organizací pro účely řádné kontroly. Údaje v záznamech se doloží příslušnými doklady. Záznamy prokazují rovnováhu mezi vstupem a výstupem.

56 Pokud hospodářský subjekt provozuje v téže oblasti několik produkčních jednotek, musejí se jednotky, které produkují produkty konvenčního zemědělství také podrobit minimálním kontrolním opatřením. Hospodářský subjekt: a) pro kontrolní účely umožňuje kontrolní organizaci přístup do všech částí jednotky a ke všem záznamům a příslušným podpůrným dokladům, b) poskytuje kontrolní organizaci veškeré informace, které jsou pro kontrolní účely přiměřeně nezbytné, c) na žádost kontrolní organizace předkládají výsledky svých vlastních programů zajištění kvality.

57 Požadavky na kontrolu rostlin a rostlinných produktů ze zemědělské produkce nebo sběru Každý rok, do data určeného kontrolním orgánem nebo subjektem, hospodářský subjekt oznámí svůj program produkce rostlinných produktů rozepsaný podle jednotlivých pozemků.

58 Záznamy obsahují alespoň tyto informace: - datum, použití, typ a množství hnojiva, dotčené pozemky - konkrétní datum posledního použití produktů neslučitelných s pravidly ekologické produkce, na daných pozemcích a/nebo v daných oblastech sběru - při používání přípravků na ochranu rostlin důvod a datum ošetření, typ přípravku, způsob ošetření - při nákupu zemědělských vstupů datum, typ a množství koupeného produktu - u sklizně datum, typ a množství ekologické rostlinné výroby a rostlinné výroby z přechodného období

59 Požadavky na kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů Zvířata musí být označena trvalým způsobem a to jednotlivě u velkých savců a jednotlivě nebo po šaržích v případě drůbeže a drobných savců. Zemědělské subjekty vedou záznamy o ztrátách zvířat, o krmivech, poměry různých složek v krmných dávkách a doby přístupu do venkovních oblastí volného pohybu, období sezónního přesunu stád. Vedou záznamy o prevenci a léčení zvířat: den ošetření, podrobnosti o diagnóze, dávkování, typ léčebného přípravku, upřesnění aktivních farmakologických látek, době léčby a zákonné ochranné lhůtě.

60 Zvláštní kontrolní opatření pro včelařství Včelař předloží kontrolnímu orgánu mapu v přiměřeném měřítku s vyznačením umístění úlů. Při použití léčiv musí být zaznamenán druh přípravku s upřesněním aktivních farmaceutických látek, informace o diagnóze, dávkování, způsobu podávání, době léčby a zákonné ochranné lhůtě. O umístění včelína i o označování úlů se vede záznam. Kontrolní organizace je informována o přemístění včelínů. Do záznamů o včelíně se zapisuje sejmutí medníku a vytáčení medu.

61 Požadavky na kontrolu jednotek, které uzavřely smlouvu se třetímu stranami Činnost, kterou provádí na základě smlouvy třetí strana. V popisu jednotky podnikatel uvádí: seznam subdodavatelů s popisem jejich činnost. písemnou dohodu, že se jejich zemědělský podnik podřídí kontrolnímu režimu. praktická opatření k zajištění plnění nařízení.

62 KEZ o.p.s. Poděbradova 909, Chrudim Telefon: , FAX: web:

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

Ekologické zemědělství v roce 2010

Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje, za tu dobu vývoj pokročil obrovským směrem. V současné době platí evropská legislativa pro ekologické

Více

SEMINÁŘ 2013. Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s.

SEMINÁŘ 2013. Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s. SEMINÁŘ 2013 Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s. PŘÍPRAVA NA KONTROLU Aktuální popis jednotky a bezpečnostní opatření zásadní změny musí průběžně oznamovat kontrolní organizaci: zvýšení výměry zařazení nového

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ Tato metodika vznikla za finanční podpory MŠMT a je

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy 110/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Chov zvířat v ekologickém zemědělství (Ekologická živočišná produkce) 1. Všeobecné zásady 2. Související předpisy 3. Plemena 4. Krmení zvířat 5. Chov Hospodářských zvířat 6. Zajištění vhodných životních

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David Rukověť chovatele ovcí Ing. Petr David Obsah 1. Úvod............................................................................. 2 2. Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR...........................................3

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 304/18 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Změna: 124/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna:

Více

PRÁVNÍ MIMIMUM PRO PODNIKATELE POTŘEBNÉ K PRAXI... 1 MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI, FAREMNÍ PRODEJ ZE DVORA... 7

PRÁVNÍ MIMIMUM PRO PODNIKATELE POTŘEBNÉ K PRAXI... 1 MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI, FAREMNÍ PRODEJ ZE DVORA... 7 OBSAH PRÁVNÍ MIMIMUM PRO PODNIKATELE POTŘEBNÉ K PRAXI... 1 MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI, FAREMNÍ PRODEJ ZE DVORA... 7 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A NOVÉ NORMY PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU... 24 PODNIKÁNÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Olga Súkeníková Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více