Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s."

Transkript

1 Projekt Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

2 Platná legislativa od : Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 Zákon č. 242/2000 Sb.

3 Účel a oblast působnosti Pravidla tohoto nařízení se týkají: kontroly ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů používání označení odkazujících na ekologickou produkci při označování a propagaci těchto produktů

4 Nařízení se vztahuje na následující produkty, pokud jsou uváděny na trh: živé nebo nezpracované zemědělské produkty zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potravina krmiva vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely Nařízení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty zapojené do činností ve kterékoliv fázi produkce, přípravy a distribuce výše uvedených produktů.

5 Nařízení se nevztahuje: na produkty pocházející z akvakultur mořské řasy jiné druhy hospodářských zvířat, než jsou druhy vyjmenované kvasnice používané jako krmivo nebo potravina Nařízení nepodléhají činnosti spojené se společným stravováním.

6 Zásady ekologické produkce Obecné cíle: udržitelný systém řízení zemědělství (respektování přírodních systémů a cyklů, zlepšení zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a zachování rovnováhy mezi nimi, úroveň biologické rozmanitosti, odpovědné využívání energií a přírodních zdrojů, uspokojení etologických potřeb zvířat) získávání produktů vysoké jakosti získávání potravin a zemědělských produktů, odpovídajících spotřebitelské poptávce po výrobcích vyprodukovaných na základě pravidel pro ekologickou produkci

7 Obecné zásady vhodné plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje provozují pěstování plodin a živočišnou produkci vázanou na půdu vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO s výjimkou veterinárních přípravků jsou založeny na posouzení rizik, případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření

8 omezení využívání vnějších vstupů. Pokud je to nutné omezí se na vstupy z ekologické produkce přírodní látky nebo látky z nich omezené minerální hnojiva s nízkou rozpustností výjimečné použití syntetických chemických látek, pokud neexistují vhodné postupy řízení vnější vstupy nejsou na trhu dostupné

9 Zvláštní zásady vztahující se na zemědělskou produkci zachování a zlepšování přirozené úrodnosti půdy a její biologické rozmanitosti recyklace odpadů a vedlejších produktů rostlinného a živočišného původu jako vstupů do rostlinné a živočišné produkce zohlednění místní nebo regionální ekologické rovnováhy při rozhodování o produkci

10 Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin ekologické potraviny se získávají z ekologických zemědělských složek s výjimkou případů, kdy složka není v ekologické podobě na trhu dostupná použití potravinářských přídatných látek nezískaných z ekologického zemědělství, jejichž hlavní funkce spočívá ve smyslové stimulaci je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu potraviny jsou zpracovány za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů nepoužívají se látky, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, pokud jde o pravou povahu produkce

11 Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických krmiv ekologické krmivo se získává z ekologických krmných surovin použití doplňkových látek v krmivech je omezeno na minimální rozsah, především z důvodu zvláštních nutričních požadavků zpracování krmiv - za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů nepoužívají se látky, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, pokud jde o pravou povahu produkce

12 Pravidla produkce GMO a produkty získané z GMO nebo získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Pro účely tohoto zákazu hospodářské subjekty používající při zpracování potravin a krmiv produkty konvenčního zemědělství zakoupené od třetích stran dokládají od prodejce potvrzení, že dodané produkty nebyly získány z GMO či za použití GMO. Použití ionizujícího záření pro ošetření ekologických potravin a krmiv nebo surovin použitých v ekologických potravinách či krmivech je zakázáno.

13 Rostlinná produkce

14 zachování obsahu organických látek v půdě, zvýšení její biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi půdy víceleté střídání plodin, používání chlévské mrvy nebo organických materiálů, především kompostovaných z EZ, využívání zeleného hnojení nepoužívají se minerální dusíkatá hnojiva ochrana přirozených nepřátel škůdců, volba vhodných druhů a odrůd, střídání plodin, pěstitelské postupy používání ekologických osiv a rozmnožovacího materiálu použití pouze přípravků schválených pro EZ

15 Sběr volně rostoucích rostlin a jejich částí Z přírodních oblastí, lesů a zemědělských oblastí pokud: tyto oblast nebyly v průběhu nejméně tří let před sběrem ošetřeny jinými produkty než produkty schválenými pro použití v ekologickém zemědělství sběr nemá vliv na stabilitu přírodního stanoviště nebo na zachování druhů v oblasti sběru

16 Živočišná produkce

17 Původ zvířat ekologicky chovaná zvířata se rodí a jsou odchovávána v ekologických zemědělských podnicích pro účely plemenitby lze za určitých podmínek dovážet zvířata, která nepochází z ekologického chovu. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po naplnění minimální doby chovu za účelem utváření nového stáda musí být mladí savci chování v souladu s pravidly ekologické produkce od odstavu

18 Omezení : nové stádo telata a hříbata do 6 měsíců, jehňata a kůzlata do 60 dnů, selata do váhy 35 kg obnova stáda nerodící samice - za rok u skotu a koní do 10%, prasata, ovce a kozy do 20% vždy z počtu dospělých zvířat. V malých chovech lze doplnit jen jedním kusem při podstatném rozšíření podniku nebo změně plemene může být procento zvýšeno až na 40 s předchozím povolením kontrolní organizace v chovu včel může - až 10% včelích královen a rojů z konvenčních chovů, pokud úly a jejich plásty pochází z ekologických chovů

19 Chovatelské postupy a podmínky ustájení zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoliv to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí počet zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobena zvířaty nebo roznášením hnoje ekologicky chovaná zvířata jsou chována odděleně od ostatních hospodářských zvířat, na ekologických pastvinách lze za určitých podmínek chovat konvenční zvířata ustájení musí zajišťovat pohodlí zvířat, dobré životní podmínky, druhově specifické potřeby. Minimální vnitřní a venkovní plocha je stanovena pro jednotlivé druhy a věk zvířat. Chov bez ustájení je možný.

20 vazné ustájení je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata na omezenou dobu se zřetelem na bezpečnost a životní podmínky či veterinární důvody podmínky ustájení pro drůbež budovy mají nejméně jednu třetinu plochy pevnou, která je pokryta podestýlkou, dle druhů je omezen počet kusů v jedné drůbežárně. U nosnic jsou budovy vybaveny hřady. U drůbežáren pro výkrm drůbeže je omezení v jedné jednotce na m čtverečných. Vodní drůbež musí mít přístup k vodě. Drůbež musí mít přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života podmínky pro včelíny v okruhu tří kilometrů zdroj nektaru a pylu převážně z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přirozené vegetace nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí. Úly jsou vyrobeny jen z přírodních materiálů, včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z ekologické produkce

21 Plemenitba používá se přednostně přirozená plemenitby, inseminace je povolena vybírají se vhodná plemena nesmí se používat hormony (synchronizace říje), klonování a přenos embryí

22 Krmiva pochází především z vlastní jednotky. Býložravci nejméně 60% sušiny v denní dávce musí být z objemných krmiv. Prasata a drůbež musí dostávat také objemná krmiva zvířata jsou krmena ekologickými krmivy, část může být z přechodného období (max. 60% v sušině roční krmné dávky, z toho až 20% z prvního roku přechodného období) mláďata jsou krmena přírodním, nejlépe mateřským mlékem včelám musí být ponechána dostatečná zásoba medu a pylu na přezimování krmiva minerálního původu pokud jsou uvedeny v příloze V a doplňkové látky uvedené v příloze VI, v obou případech při splnění uvedených omezení

23 Prevence nákaz a veterinární péče výběr plemene a linie, chovatelské postupy, kvalitní krmivo a tělesný pohyb, odpovídající intenzita chovu, přiměřené a vhodném ustájení, hygienické podmínky. Syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik Použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno Používání chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik k preventivní léčbě je zakázáno

24 S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčbám s podáváním chemických syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik nebo více než jedné léčbě v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená zvířata nebo produkty získané z nich prodávány jako ekologické produkty a zvířata musejí být podrobena obdobím přechodu. Pro kontrolní orgán nebo subjekt jsou uchovávány záznamy o léčení. Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčiva zvířeti a produkcí potravin z tohoto zvířete s odkazem na EZ je dvojnásobně dlouhá oproti zákonné ochranné lhůtě, v případě, že zákonná ochranná lhůta není stanovena, činí čtyřicet osm hodin. Je zakázáno používání látek určených ke stimulaci růstu nebo produkce, jakož i používání hormonů nebo obdobných látek s cílem řízení reprodukce nebo za jinými účely (například indukce nebo synchronizace říje).

25 Veterinární léčivé přípravky se smí v ekologickém včelařství používat pouze v případě, že příslušné použití povolil členský stát v souladu s příslušnými předpisy Společenství. Kyselina mravenčí, mléčná, octová a šťavelová a menthol, thymol, eukalyptol nebo kafr se mohou používat v případě nakažení varroázou. Pokud je léčba prováděna pomocí chemicky syntetizovaných alopatických přípravků, léčená včelstva se na dobu léčby umísťují do izolovaných včelínů a veškerý vosk se vyměňuje za vosk pocházející z ekologického včelařství. Od tohoto okamžiku se na včelstva vztahuje roční období přechodu.

26 Čištění a dezinfekce Budovy a zařízení pro živočišnou produkci - pouze produkty uvedené v příloze VII. Hmyz a jiní škůdci v budovách a zařízeních, kde se chovají hospodářská zvířata - lze používat přípravky uvedené v příloze II (pasti, návnady). Zařízení pro chov drůbeže - v době mezi dvěma výrobními cykly se budovy a zařízení vyčistí a vydezinfikují. Na konci každého výrobního cyklu se ponechají prázdné výběhy, aby se umožnil opětný růst vegetace. Dobu, po kterou musejí být výběhy prázdné, stanoví členské státy (v ČR je stanovené min. 28 dní). Hospodářský subjekt si musí uschovat osvědčení o uplatnění tohoto období. Tyto požadavky se nevztahují na drůbež, jež není chována ve výrobních cyklech, není chována na výbězích a může se volně pohybovat. Včelíny - fyzikální ošetření, např. pomocí páry nebo přímého plamene.

27 Přechodné období Období přechodu začíná nejdříve v okamžiku, kdy hospodářský subjekt oznámí svoji činnost příslušným orgánům a podřídí svůj podnik kontrolnímu systému. Během období přechodu platí všechna pravidla stanovená nařízením. V zemědělském podniku nebo jeho jednotce, které se zčásti zabývají ekologickou produkcí a zčásti jsou v přechodu na ekologickou produkci, udržuje hospodářský subjekt ekologicky produkované produkty a produkty z období přechodu odděleně a zvířata odděleně nebo tak, aby jejich oddělení bylo snadno proveditelné, a vede příslušné záznamy dokládající toto rozdělení.

28 a) rostliny a rostlinné produkty období přechodu trvá minimálně dva roky před výsevem nebo v případě pastvin či víceletých pícnin minimálně dva roky před jejich použitím jako krmiva pocházejícího z EZ nebo v případě víceletých plodin jiných než pícnin minimálně tři roky před první sklizní ekologických produktů zkrácení přechodného období v případě hodnověrného doložení, že na pozemcích nebyly po dobu nejméně tří let používány přípravky zakázané v EZ období přechodu může být zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy. Toto období lze snížit na šest měsíců, pokud daný pozemek nebyl v poslední době ošetřován produkty nepovolenými pro EZ

29 b) hospodářská zvířata a živočišné produkty Pokud se živočišné produkty mají prodávat jako ekologické, musejí se pravidla produkce podle nařízení uplatňovat nejméně po dobu: dvanácti měsíců v případě koňovitých a skotu včetně druhů buvol domácí a bizon, určených k produkci masa, přičemž v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života šesti měsíců v případě malých přežvýkavců a prasat a zvířat chovaných na mléko deseti týdnů v případě drůbeže chované na maso, která přibyla do chovu dříve než ve věku tří dnů; šesti týdnů v případě drůbeže určené k produkci vajec

30 Pokud se v zemědělském podniku na počátku období přechodu nacházejí zvířata mimo ekologický chov, lze jejich produkty považovat za ekologické, provádíli současný přechod celé produkční jednotky včetně hospodářských zvířat, pastvin a/nebo půdy používané pro výživu zvířat. Celkové období přechodu pro již existující zvířata a jejich potomstvo, pastviny a/nebo půdu používanou pro výživu zvířat lze zkrátit na 24 měsíců, pokud jsou zvířata krmena hlavně produkty produkční jednotky

31 Včelařské produkty mohou být prodávány s odkazem na ekologický způsob produkce, pouze pokud pravidla ekologické produkce byla dodržována nejméně po dobu jednoho roku. V průběhu období přechodu musí být vosk nahrazen voskem pocházejícím z ekologického včelařství.

32 Výjimečná pravidla produkce Výjimku musí udělit kontrolní organizace předem Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené

33 Vazné ustájení zvířat v malých zemědělských podnicích, pokud není možné ho chovat ve skupinách, Podmínky: během období pastvy má přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná.

34 Souběžná produkce 1. V případě produkce trvalých plodin, které vyžadují vegetační období alespoň tři roky, kdy nelze snadno odlišit odrůdy, pokud jsou splněny podmínky: a) uvedená produkce je součástí plánu přechodu a přechod poslední části na ekologickou produkci nepřekročí pět let, b) byla přijata vhodná opatření zajišťující stále oddělení produktů získaných v jednotlivých jednotkách, c) sklizeň každého produktu se ohlásí nejméně 48 hodin předem, d) po skončení sklizně producent informuje o přesném množství sklizeném v dotčených jednotkách a opatření přijatých v souvislosti s oddělením produktů, e) každoroční schválení plánu přechodu.

35 2. V případě produkce osiva, vegetativního rozmnožovacího materiálu a transplantů, pokud jsou splněny podmínky písmen b), c), d) a příslušná část bodu e) 3. V případě pastvin využívaných pouze pro pastvu

36 Souběžná produkce zvířat Příslušný orgán může povolit zemědělským podnikům uskutečňujícím zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání chov ekologicky chovaných zvířat a chov hospodářských zvířat stejného živočišného druhu mimo ekologický chov. Podmínky: přijetí vhodných opatření předem oznámených kontrolnímu orgánu oddělení zvířat, produktů, hnojiv a krmiv, předem informace kontrolnímu subjektu o prodeji nebo dodání živočišných produktů, ohlášení přesného množství produkce.

37 Včelařské jednotky Pokud hospodářský subjekt provozuje v témže zemědělském podniku ekologické i konvenční včelařské jednotky, nemůže být produkt prodáván s odkazem na ekologický způsob produkce. V případě nových zařízení nebo během období přechodu může být včelí vosk z konvenční produkce používán pouze v případě, že: a) včelí vosk z ekologické produkce není na trhu dostupný, b) je odloženo, že není kontaminován látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci, c) pochází z víček buněk.

38 Využívání zvířat mimo ekologický chov: lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se vytváří opětovně, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů; lze do 31. prosince 2011 nakoupit kuřice určené k produkce vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou splněna ustanovení kapitol o krmivech a veterinární péči v NK 889/2008.

39 Používání jiných než ekologických krmiv zemědělského původu: Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických krmiv povolených na období 12 měsíců pro nebýložravé druhy činí: a) 10% v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 b) 5% v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv

40 Používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu z konvenční produkce: Lze používat osiva a vegetativní rozmnožovací materiál z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu a orgán nebo subjekt odpovědný za povolování zaregistruje povolené množství osiva nebo sadbových brambor Povolení se uděluje před výsevem nebo výsadbou plodin

41 Výjimka na použití osiva nebo sadbových brambor a) pokud žádná odrůda druhu, který uživatel chce získat, není registrována v databázi osiv, b) pokud žádný dodavatel, který prodává osivo nebo sadbové brambory, není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory do výsevu nebo výsadby, přestože si uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory včas, c) pokud odrůda, kterou uživatel chce získat, není registrovaná v databázi a uživatel prokáže, že žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná, a že povolení je tudíž významné pro jeho produkci, d) pokud je to odůvodněno výzkumnými účely, pokusnými testy v malém měřítku nebo různými účely zachování odrůd, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu.

42 Výkrm dospělého skotu na maso Závěrečná fáze výkrmu dospělého skotu na maso může probíhat ve stájích, pokud doba strávená uvnitř nepřesahuje pětinu jejich života a každopádně není delší než tři měsíce.

43 Katastrofické události Dozorový orgán (MZe) může dočasně povolit, na základě požadavku ze strany ekologického podnikatele, výjimku obnovu stády nebo hejna z konvenčních chovů, používání konvenčních krmiv, opětovné vytvoření včelínů se včelami z konvenčních chovů a krmení včel medem, cukrem a cukrovým sirupem z ekologické produkce.

44 Databáze osiv Každý členský stát zajistí vytvoření elektronické databáze ekologických osiv a sadbových brambor. Registrované údaje (druh, odrůdy, název a kontakt na dodavatele, oblast dodání, datum, od kterého je k dispozici, kód kontrolní organizace, která jednotku kontroluje, stát, kde je odrůda zkoušena). Odrůda, která není zaregistrována v databázi se považuje za odrůdu, která není k dispozici.

45 Označování produkce Používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci pro produkty získané v souladu s NR 834/2007 jsou bio a eko Produkty rostlinného původu z období přechodu lze označovat jako "produkt z přechodného období" pokud: a) bylo dodrženo období přechodu trvající přinejmenším dvanáct měsíců před sklizní, b) produkt obsahuje pouze jednu rostlinnou složku zemědělského původu.

46 Povinné údaje: číselný kód kontrolní organizace, jemuž podléhá hospodářský subjekt, který provedl poslední fázi produkce nebo přípravy pokud jde o balené potraviny, je na obalu uvedeno rovněž logo Společenství logo Společenství se nepoužije v případě produktů a potravin z období přechodu vnitrostátní a soukromá loga smí být použita v označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené tímto nařízením

47 je-li použito logo Společenství, je ve stejném zorném poli jako toto logo označeno rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to v následující podobě: - "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU, - "zemědělská produkce mimo EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích, - "zemědělská produkce EU / mimo EU", byla-li část zemědělských surovin vyprodukována ve Společenství a část ve třetí zemi. uvedený výraz "EU" nebo "mimo EU" lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá

48 Produkce zpracovaných potravin Příprava zpracovaných ekologických potravin je časově nebo prostorově oddělena od jiných než ekologických potravin. Produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského původu, nebere se v úvahu přidaná voda a jedlá sůl. - jiné než ekologické zemědělské složky musí být schváleny pro použití v ekologické produkci nebo přechodně schváleny členským státem; - ekologická složka nesmí být přítomna společně se shodnou složkou jiného než ekologického původu nebo složkou z období přechodu; - potraviny získané z plodin v období přechodu obsahují pouze jednu složku plodiny zemědělského původu.

49 Kritéria použití některých produktů a látek při zpracování a) nejsou dostupné vhodné alternativy schválené podle této kapitoly, b) bez jejich použití není možné potraviny produkovat či skladovat či splnit dané stravovací požadavky stanovené na základě právních předpisů Společenství.

50 Produkce zpracovaného krmiva Produkce zpracovaných ekologických krmiv je časově nebo prostorově oddělena od produkce jiných než zpracovaných ekologických krmiv. Ekologické krmné suroviny nebo krmné suroviny z produkce v období přechodu nesmí tvořit součást ekologického krmiva společně se stejnými krmnými surovinami získanými jinými metodami.

51 Kontrolní systém Členské státy stanoví kontrolní systém a určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných za kontroly. V souvislosti s tímto nařízením se povaha a četnost kontrol stanoví na základě posouzení rizika výskytu nesrovnalostí a porušení, pokud jde o soulad s požadavky stanovené tímto nařízením (S výjimkou hospodářských subjektů, které produkty prodávají přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli musí být alespoň jednou za rok provedena fyzická kontrola všech hospodářských subjektů).

52 Při první kontrole musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat: a) celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti; b) praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo zařízení a/nebo činnosti, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce; c) bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění ve skladovacích a technologických zařízeních. Popis a opatření musejí být uvedeny v prohlášení podepsaném odpovědným hospodářským subjektem. Prohlášení obsahuje závazek hospodářského subjektu, že bude provádět činnosti v souladu s pravidly ekologické produkce a v případě porušení předpisů přijímá výkon opatření v rámci pravidel ekologické produkce.

53 Prohlášení musí být ověřeno kontrolní organizací, která vydá zprávu o případných nedostatcích a nedodržení pravidel ekologické produkce. Hospodářský subjekt zprávu spolupodepíše a přijme nezbytná opatření k nápravě. Kontrolní organizace může odebrat vzorky za účelem zjištění případné kontaminace produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

54 Po každé inspekci je vypracována kontrolní zpráva, kterou spolupodepíše provozovatel jednotky nebo jeho zástupce. Kontrolní organizace provádí i namátkové, zpravidla neohlášené inspekce. Kontrolní organizace vystaví osvědčení (certifikát) každému hospodářskému subjektu, který podléhá jejich kontrole a splňuje požadavky tohoto nařízení. Osvědčení obsahuje rozsah produktů a dobu platnosti. Je-li zjištěna nesrovnalost s nařízením kontrolní organizace zajistí, aby označení neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce.

55 Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní organizace hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení odkazuje na ekologický způsob produkce. Účetní doklady a finanční záznamy jsou uloženy v jednotce a umožňují hospodářskému subjektu určit a kontrolní organizaci ověřit především povahu a množství ekologických produktů dodaných do jednotky,všech zakoupených materiálů. Účetní doklady také obsahují výsledky ověření při příjmu ekologických produktů a jakékoli další informace vyžadované kontrolní organizací pro účely řádné kontroly. Údaje v záznamech se doloží příslušnými doklady. Záznamy prokazují rovnováhu mezi vstupem a výstupem.

56 Pokud hospodářský subjekt provozuje v téže oblasti několik produkčních jednotek, musejí se jednotky, které produkují produkty konvenčního zemědělství také podrobit minimálním kontrolním opatřením. Hospodářský subjekt: a) pro kontrolní účely umožňuje kontrolní organizaci přístup do všech částí jednotky a ke všem záznamům a příslušným podpůrným dokladům, b) poskytuje kontrolní organizaci veškeré informace, které jsou pro kontrolní účely přiměřeně nezbytné, c) na žádost kontrolní organizace předkládají výsledky svých vlastních programů zajištění kvality.

57 Požadavky na kontrolu rostlin a rostlinných produktů ze zemědělské produkce nebo sběru Každý rok, do data určeného kontrolním orgánem nebo subjektem, hospodářský subjekt oznámí svůj program produkce rostlinných produktů rozepsaný podle jednotlivých pozemků.

58 Záznamy obsahují alespoň tyto informace: - datum, použití, typ a množství hnojiva, dotčené pozemky - konkrétní datum posledního použití produktů neslučitelných s pravidly ekologické produkce, na daných pozemcích a/nebo v daných oblastech sběru - při používání přípravků na ochranu rostlin důvod a datum ošetření, typ přípravku, způsob ošetření - při nákupu zemědělských vstupů datum, typ a množství koupeného produktu - u sklizně datum, typ a množství ekologické rostlinné výroby a rostlinné výroby z přechodného období

59 Požadavky na kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů Zvířata musí být označena trvalým způsobem a to jednotlivě u velkých savců a jednotlivě nebo po šaržích v případě drůbeže a drobných savců. Zemědělské subjekty vedou záznamy o ztrátách zvířat, o krmivech, poměry různých složek v krmných dávkách a doby přístupu do venkovních oblastí volného pohybu, období sezónního přesunu stád. Vedou záznamy o prevenci a léčení zvířat: den ošetření, podrobnosti o diagnóze, dávkování, typ léčebného přípravku, upřesnění aktivních farmakologických látek, době léčby a zákonné ochranné lhůtě.

60 Zvláštní kontrolní opatření pro včelařství Včelař předloží kontrolnímu orgánu mapu v přiměřeném měřítku s vyznačením umístění úlů. Při použití léčiv musí být zaznamenán druh přípravku s upřesněním aktivních farmaceutických látek, informace o diagnóze, dávkování, způsobu podávání, době léčby a zákonné ochranné lhůtě. O umístění včelína i o označování úlů se vede záznam. Kontrolní organizace je informována o přemístění včelínů. Do záznamů o včelíně se zapisuje sejmutí medníku a vytáčení medu.

61 Požadavky na kontrolu jednotek, které uzavřely smlouvu se třetímu stranami Činnost, kterou provádí na základě smlouvy třetí strana. V popisu jednotky podnikatel uvádí: seznam subdodavatelů s popisem jejich činnost. písemnou dohodu, že se jejich zemědělský podnik podřídí kontrolnímu režimu. praktická opatření k zajištění plnění nařízení.

62 KEZ o.p.s. Poděbradova 909, Chrudim Telefon: , FAX: web:

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Metodický pokyn č. 4/09 21. prosince 2009. Udělování výjimek

Metodický pokyn č. 4/09 21. prosince 2009. Udělování výjimek Udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví

Více

Nařízení Rady 834/2007 a praktická cvičení. Jiří Řehořek předseda AGT CONSULTING občanské sdružení

Nařízení Rady 834/2007 a praktická cvičení. Jiří Řehořek předseda AGT CONSULTING občanské sdružení Nařízení Rady 834/2007 a praktická cvičení Jiří Řehořek předseda AGT CONSULTING občanské sdružení 1. Základní výklad NR 834/2007 Důvody vydání nové legislativy Ekologický způsob produkce plní dvojí společenskou

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Metodický pokyn č. 2/2015

Metodický pokyn č. 2/2015 Metodický pokyn č. 2/2015 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí Č. j.: 53159/2015-MZE-17252 Určeno: Osobám

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 16 Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 17 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 16 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007, o ekologické

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007 20.7.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 189/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

Metodický pokyn č. 5/2012

Metodický pokyn č. 5/2012 Metodický pokyn č. 5/2012 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ o.p.s., Biokont CZ, s.r.o., ABCERT AG, organizační složka) Kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ) Osobám

Více

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra -

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra - Úspěšný chov včel Dalibor Titěra - VÚVč Dol Ekologické zemědělství: kvalitní produkce realizace na trhu Zákon a / kontra rozum Zákon Ekologický chovatel včel může ale nemusí být ekologickým zemědělcem,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Chov zvířat v ekologickém zemědělství PŘECHODNÉ OBDOBÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd PŘECHOD NA EZ Přechodné období = období ve kterém dochází

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Aktuální a připravovaná legislativa pro ekologické zemědělství

Aktuální a připravovaná legislativa pro ekologické zemědělství Aktuální a připravovaná legislativa pro ekologické zemědělství Odbor environmentální a ekologického zemědělství, MZe Ing. Jan Gallas Ing. Tereza Musilová Bc. Martin Charvát Historie postup vzniku legislativy

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Metodický pokyn č. 1/2013

Metodický pokyn č. 1/2013 Metodický pokyn č. 1/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi Č.j.

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Úplné znění nařízení Komise (ES) 889/2008,

Úplné znění nařízení Komise (ES) 889/2008, Úplné znění nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 30 NŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008

Více

Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise. Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise. Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. března 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0100 (COD) 7956/14 ADD 1 AGRILEG 71 CODEC 841 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. března 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy Ekologické zemědělství Změny české legislativy Novela zákona č. 242/2000 Sb. Zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství nabývá platnosti 1.1.2012 Novela

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

ZÁKON. ze dne 26. října 2011,

ZÁKON. ze dne 26. října 2011, 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

6. Projektování ekologického hospodaření

6. Projektování ekologického hospodaření 6. Projektování ekologického hospodaření 6.1. Současné zákony vztahující se k projektování ekologického hospodaření 6.2. Připravované změny zákonů 6.3. Postup pro registraci ekologicky hospodařícího podniku

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 216 8. funkční období 216 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

Více

Ekologické zemědělství v roce 2010

Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje, za tu dobu vývoj pokročil obrovským směrem. V současné době platí evropská legislativa pro ekologické

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd ZÁKLADNÍ UKAZATELE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Hodnoticí standard. Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz. Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz. Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (kód: 41-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz Kvalifikační

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Úplné znění nařízení Komise (ES) 889/2008,

Úplné znění nařízení Komise (ES) 889/2008, 32 Úplné znění nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 33 Tento dokument je třeba brát

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ A K NĚMU SE VZTAHUJÍCÍM OZNAČOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A POTRAVIN KONSOLIDOVANÁ VERZE NAŘÍZENÍ AKTUALIZOVANÁ KE DNI 22.12.2003

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17 Pozměňovací návrh Olgy Havlové k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky programu KEZ doporučuje pro použití v EZ

Podmínky programu KEZ doporučuje pro použití v EZ Podmínky programu KEZ doporučuje pro použití v EZ 1. Pojmy Výrobkem vhodným pro použití v EZ - se rozumí hnojivo, pomocná půdní látka, pomocný rostlinný přípravek, přípravek na ochranu rostlin, krmná doplňková

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Metodický pokyn č. 2/10 1. dubna 2010. Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 2/10 1. dubna 2010. Metodický pokyn Č.j.7630/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Ing. Petr Havelka náměstek pro sekci technické ochrany ŽP ředitel odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Legislativa

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Dobré životní podmínky zvířat vstupní podmínky

Dobré životní podmínky zvířat vstupní podmínky Dobré životní podmínky zvířat vstupní podmínky Žadatel: je aktivním zemědělcem a zemědělským podnikatelem, Hospodářství evidované v ústřední evidenci není zařazeno v systému ekologického zemědělství Závazek

Více

Dozor nad výrobou a prodejem českých biopotravin. Ing. Milan Berka

Dozor nad výrobou a prodejem českých biopotravin. Ing. Milan Berka Dozor nad výrobou a prodejem českých biopotravin Ing. Milan Berka Platná legislativa Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1) Význam chovu koní 2) Kostra koně 3) Morfologické vlastnosti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Citace: 16/2006 Sb. Částka: 8/2006 Sb. Na

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 211/5 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území

Více