Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s."

Transkript

1 Projekt Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

2 Platná legislativa od : Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 Zákon č. 242/2000 Sb.

3 Účel a oblast působnosti Pravidla tohoto nařízení se týkají: kontroly ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů používání označení odkazujících na ekologickou produkci při označování a propagaci těchto produktů

4 Nařízení se vztahuje na následující produkty, pokud jsou uváděny na trh: živé nebo nezpracované zemědělské produkty zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potravina krmiva vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely Nařízení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty zapojené do činností ve kterékoliv fázi produkce, přípravy a distribuce výše uvedených produktů.

5 Nařízení se nevztahuje: na produkty pocházející z akvakultur mořské řasy jiné druhy hospodářských zvířat, než jsou druhy vyjmenované kvasnice používané jako krmivo nebo potravina Nařízení nepodléhají činnosti spojené se společným stravováním.

6 Zásady ekologické produkce Obecné cíle: udržitelný systém řízení zemědělství (respektování přírodních systémů a cyklů, zlepšení zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a zachování rovnováhy mezi nimi, úroveň biologické rozmanitosti, odpovědné využívání energií a přírodních zdrojů, uspokojení etologických potřeb zvířat) získávání produktů vysoké jakosti získávání potravin a zemědělských produktů, odpovídajících spotřebitelské poptávce po výrobcích vyprodukovaných na základě pravidel pro ekologickou produkci

7 Obecné zásady vhodné plánování a řízení biologických postupů založených na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje provozují pěstování plodin a živočišnou produkci vázanou na půdu vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO s výjimkou veterinárních přípravků jsou založeny na posouzení rizik, případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření

8 omezení využívání vnějších vstupů. Pokud je to nutné omezí se na vstupy z ekologické produkce přírodní látky nebo látky z nich omezené minerální hnojiva s nízkou rozpustností výjimečné použití syntetických chemických látek, pokud neexistují vhodné postupy řízení vnější vstupy nejsou na trhu dostupné

9 Zvláštní zásady vztahující se na zemědělskou produkci zachování a zlepšování přirozené úrodnosti půdy a její biologické rozmanitosti recyklace odpadů a vedlejších produktů rostlinného a živočišného původu jako vstupů do rostlinné a živočišné produkce zohlednění místní nebo regionální ekologické rovnováhy při rozhodování o produkci

10 Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin ekologické potraviny se získávají z ekologických zemědělských složek s výjimkou případů, kdy složka není v ekologické podobě na trhu dostupná použití potravinářských přídatných látek nezískaných z ekologického zemědělství, jejichž hlavní funkce spočívá ve smyslové stimulaci je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu potraviny jsou zpracovány za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů nepoužívají se látky, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, pokud jde o pravou povahu produkce

11 Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických krmiv ekologické krmivo se získává z ekologických krmných surovin použití doplňkových látek v krmivech je omezeno na minimální rozsah, především z důvodu zvláštních nutričních požadavků zpracování krmiv - za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů nepoužívají se látky, které by mohly spotřebitele uvádět v omyl, pokud jde o pravou povahu produkce

12 Pravidla produkce GMO a produkty získané z GMO nebo získané za použití GMO se nesmí používat jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci. Pro účely tohoto zákazu hospodářské subjekty používající při zpracování potravin a krmiv produkty konvenčního zemědělství zakoupené od třetích stran dokládají od prodejce potvrzení, že dodané produkty nebyly získány z GMO či za použití GMO. Použití ionizujícího záření pro ošetření ekologických potravin a krmiv nebo surovin použitých v ekologických potravinách či krmivech je zakázáno.

13 Rostlinná produkce

14 zachování obsahu organických látek v půdě, zvýšení její biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi půdy víceleté střídání plodin, používání chlévské mrvy nebo organických materiálů, především kompostovaných z EZ, využívání zeleného hnojení nepoužívají se minerální dusíkatá hnojiva ochrana přirozených nepřátel škůdců, volba vhodných druhů a odrůd, střídání plodin, pěstitelské postupy používání ekologických osiv a rozmnožovacího materiálu použití pouze přípravků schválených pro EZ

15 Sběr volně rostoucích rostlin a jejich částí Z přírodních oblastí, lesů a zemědělských oblastí pokud: tyto oblast nebyly v průběhu nejméně tří let před sběrem ošetřeny jinými produkty než produkty schválenými pro použití v ekologickém zemědělství sběr nemá vliv na stabilitu přírodního stanoviště nebo na zachování druhů v oblasti sběru

16 Živočišná produkce

17 Původ zvířat ekologicky chovaná zvířata se rodí a jsou odchovávána v ekologických zemědělských podnicích pro účely plemenitby lze za určitých podmínek dovážet zvířata, která nepochází z ekologického chovu. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po naplnění minimální doby chovu za účelem utváření nového stáda musí být mladí savci chování v souladu s pravidly ekologické produkce od odstavu

18 Omezení : nové stádo telata a hříbata do 6 měsíců, jehňata a kůzlata do 60 dnů, selata do váhy 35 kg obnova stáda nerodící samice - za rok u skotu a koní do 10%, prasata, ovce a kozy do 20% vždy z počtu dospělých zvířat. V malých chovech lze doplnit jen jedním kusem při podstatném rozšíření podniku nebo změně plemene může být procento zvýšeno až na 40 s předchozím povolením kontrolní organizace v chovu včel může - až 10% včelích královen a rojů z konvenčních chovů, pokud úly a jejich plásty pochází z ekologických chovů

19 Chovatelské postupy a podmínky ustájení zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoliv to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí počet zvířat je omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobena zvířaty nebo roznášením hnoje ekologicky chovaná zvířata jsou chována odděleně od ostatních hospodářských zvířat, na ekologických pastvinách lze za určitých podmínek chovat konvenční zvířata ustájení musí zajišťovat pohodlí zvířat, dobré životní podmínky, druhově specifické potřeby. Minimální vnitřní a venkovní plocha je stanovena pro jednotlivé druhy a věk zvířat. Chov bez ustájení je možný.

20 vazné ustájení je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata na omezenou dobu se zřetelem na bezpečnost a životní podmínky či veterinární důvody podmínky ustájení pro drůbež budovy mají nejméně jednu třetinu plochy pevnou, která je pokryta podestýlkou, dle druhů je omezen počet kusů v jedné drůbežárně. U nosnic jsou budovy vybaveny hřady. U drůbežáren pro výkrm drůbeže je omezení v jedné jednotce na m čtverečných. Vodní drůbež musí mít přístup k vodě. Drůbež musí mít přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života podmínky pro včelíny v okruhu tří kilometrů zdroj nektaru a pylu převážně z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přirozené vegetace nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí. Úly jsou vyrobeny jen z přírodních materiálů, včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z ekologické produkce

21 Plemenitba používá se přednostně přirozená plemenitby, inseminace je povolena vybírají se vhodná plemena nesmí se používat hormony (synchronizace říje), klonování a přenos embryí

22 Krmiva pochází především z vlastní jednotky. Býložravci nejméně 60% sušiny v denní dávce musí být z objemných krmiv. Prasata a drůbež musí dostávat také objemná krmiva zvířata jsou krmena ekologickými krmivy, část může být z přechodného období (max. 60% v sušině roční krmné dávky, z toho až 20% z prvního roku přechodného období) mláďata jsou krmena přírodním, nejlépe mateřským mlékem včelám musí být ponechána dostatečná zásoba medu a pylu na přezimování krmiva minerálního původu pokud jsou uvedeny v příloze V a doplňkové látky uvedené v příloze VI, v obou případech při splnění uvedených omezení

23 Prevence nákaz a veterinární péče výběr plemene a linie, chovatelské postupy, kvalitní krmivo a tělesný pohyb, odpovídající intenzita chovu, přiměřené a vhodném ustájení, hygienické podmínky. Syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik Použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno Používání chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik k preventivní léčbě je zakázáno

24 S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčbám s podáváním chemických syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik nebo více než jedné léčbě v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená zvířata nebo produkty získané z nich prodávány jako ekologické produkty a zvířata musejí být podrobena obdobím přechodu. Pro kontrolní orgán nebo subjekt jsou uchovávány záznamy o léčení. Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčiva zvířeti a produkcí potravin z tohoto zvířete s odkazem na EZ je dvojnásobně dlouhá oproti zákonné ochranné lhůtě, v případě, že zákonná ochranná lhůta není stanovena, činí čtyřicet osm hodin. Je zakázáno používání látek určených ke stimulaci růstu nebo produkce, jakož i používání hormonů nebo obdobných látek s cílem řízení reprodukce nebo za jinými účely (například indukce nebo synchronizace říje).

25 Veterinární léčivé přípravky se smí v ekologickém včelařství používat pouze v případě, že příslušné použití povolil členský stát v souladu s příslušnými předpisy Společenství. Kyselina mravenčí, mléčná, octová a šťavelová a menthol, thymol, eukalyptol nebo kafr se mohou používat v případě nakažení varroázou. Pokud je léčba prováděna pomocí chemicky syntetizovaných alopatických přípravků, léčená včelstva se na dobu léčby umísťují do izolovaných včelínů a veškerý vosk se vyměňuje za vosk pocházející z ekologického včelařství. Od tohoto okamžiku se na včelstva vztahuje roční období přechodu.

26 Čištění a dezinfekce Budovy a zařízení pro živočišnou produkci - pouze produkty uvedené v příloze VII. Hmyz a jiní škůdci v budovách a zařízeních, kde se chovají hospodářská zvířata - lze používat přípravky uvedené v příloze II (pasti, návnady). Zařízení pro chov drůbeže - v době mezi dvěma výrobními cykly se budovy a zařízení vyčistí a vydezinfikují. Na konci každého výrobního cyklu se ponechají prázdné výběhy, aby se umožnil opětný růst vegetace. Dobu, po kterou musejí být výběhy prázdné, stanoví členské státy (v ČR je stanovené min. 28 dní). Hospodářský subjekt si musí uschovat osvědčení o uplatnění tohoto období. Tyto požadavky se nevztahují na drůbež, jež není chována ve výrobních cyklech, není chována na výbězích a může se volně pohybovat. Včelíny - fyzikální ošetření, např. pomocí páry nebo přímého plamene.

27 Přechodné období Období přechodu začíná nejdříve v okamžiku, kdy hospodářský subjekt oznámí svoji činnost příslušným orgánům a podřídí svůj podnik kontrolnímu systému. Během období přechodu platí všechna pravidla stanovená nařízením. V zemědělském podniku nebo jeho jednotce, které se zčásti zabývají ekologickou produkcí a zčásti jsou v přechodu na ekologickou produkci, udržuje hospodářský subjekt ekologicky produkované produkty a produkty z období přechodu odděleně a zvířata odděleně nebo tak, aby jejich oddělení bylo snadno proveditelné, a vede příslušné záznamy dokládající toto rozdělení.

28 a) rostliny a rostlinné produkty období přechodu trvá minimálně dva roky před výsevem nebo v případě pastvin či víceletých pícnin minimálně dva roky před jejich použitím jako krmiva pocházejícího z EZ nebo v případě víceletých plodin jiných než pícnin minimálně tři roky před první sklizní ekologických produktů zkrácení přechodného období v případě hodnověrného doložení, že na pozemcích nebyly po dobu nejméně tří let používány přípravky zakázané v EZ období přechodu může být zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy. Toto období lze snížit na šest měsíců, pokud daný pozemek nebyl v poslední době ošetřován produkty nepovolenými pro EZ

29 b) hospodářská zvířata a živočišné produkty Pokud se živočišné produkty mají prodávat jako ekologické, musejí se pravidla produkce podle nařízení uplatňovat nejméně po dobu: dvanácti měsíců v případě koňovitých a skotu včetně druhů buvol domácí a bizon, určených k produkci masa, přičemž v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života šesti měsíců v případě malých přežvýkavců a prasat a zvířat chovaných na mléko deseti týdnů v případě drůbeže chované na maso, která přibyla do chovu dříve než ve věku tří dnů; šesti týdnů v případě drůbeže určené k produkci vajec

30 Pokud se v zemědělském podniku na počátku období přechodu nacházejí zvířata mimo ekologický chov, lze jejich produkty považovat za ekologické, provádíli současný přechod celé produkční jednotky včetně hospodářských zvířat, pastvin a/nebo půdy používané pro výživu zvířat. Celkové období přechodu pro již existující zvířata a jejich potomstvo, pastviny a/nebo půdu používanou pro výživu zvířat lze zkrátit na 24 měsíců, pokud jsou zvířata krmena hlavně produkty produkční jednotky

31 Včelařské produkty mohou být prodávány s odkazem na ekologický způsob produkce, pouze pokud pravidla ekologické produkce byla dodržována nejméně po dobu jednoho roku. V průběhu období přechodu musí být vosk nahrazen voskem pocházejícím z ekologického včelařství.

32 Výjimečná pravidla produkce Výjimku musí udělit kontrolní organizace předem Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené

33 Vazné ustájení zvířat v malých zemědělských podnicích, pokud není možné ho chovat ve skupinách, Podmínky: během období pastvy má přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná.

34 Souběžná produkce 1. V případě produkce trvalých plodin, které vyžadují vegetační období alespoň tři roky, kdy nelze snadno odlišit odrůdy, pokud jsou splněny podmínky: a) uvedená produkce je součástí plánu přechodu a přechod poslední části na ekologickou produkci nepřekročí pět let, b) byla přijata vhodná opatření zajišťující stále oddělení produktů získaných v jednotlivých jednotkách, c) sklizeň každého produktu se ohlásí nejméně 48 hodin předem, d) po skončení sklizně producent informuje o přesném množství sklizeném v dotčených jednotkách a opatření přijatých v souvislosti s oddělením produktů, e) každoroční schválení plánu přechodu.

35 2. V případě produkce osiva, vegetativního rozmnožovacího materiálu a transplantů, pokud jsou splněny podmínky písmen b), c), d) a příslušná část bodu e) 3. V případě pastvin využívaných pouze pro pastvu

36 Souběžná produkce zvířat Příslušný orgán může povolit zemědělským podnikům uskutečňujícím zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání chov ekologicky chovaných zvířat a chov hospodářských zvířat stejného živočišného druhu mimo ekologický chov. Podmínky: přijetí vhodných opatření předem oznámených kontrolnímu orgánu oddělení zvířat, produktů, hnojiv a krmiv, předem informace kontrolnímu subjektu o prodeji nebo dodání živočišných produktů, ohlášení přesného množství produkce.

37 Včelařské jednotky Pokud hospodářský subjekt provozuje v témže zemědělském podniku ekologické i konvenční včelařské jednotky, nemůže být produkt prodáván s odkazem na ekologický způsob produkce. V případě nových zařízení nebo během období přechodu může být včelí vosk z konvenční produkce používán pouze v případě, že: a) včelí vosk z ekologické produkce není na trhu dostupný, b) je odloženo, že není kontaminován látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci, c) pochází z víček buněk.

38 Využívání zvířat mimo ekologický chov: lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se vytváří opětovně, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů; lze do 31. prosince 2011 nakoupit kuřice určené k produkce vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou splněna ustanovení kapitol o krmivech a veterinární péči v NK 889/2008.

39 Používání jiných než ekologických krmiv zemědělského původu: Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických krmiv povolených na období 12 měsíců pro nebýložravé druhy činí: a) 10% v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 b) 5% v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv

40 Používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu z konvenční produkce: Lze používat osiva a vegetativní rozmnožovací materiál z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu a orgán nebo subjekt odpovědný za povolování zaregistruje povolené množství osiva nebo sadbových brambor Povolení se uděluje před výsevem nebo výsadbou plodin

41 Výjimka na použití osiva nebo sadbových brambor a) pokud žádná odrůda druhu, který uživatel chce získat, není registrována v databázi osiv, b) pokud žádný dodavatel, který prodává osivo nebo sadbové brambory, není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory do výsevu nebo výsadby, přestože si uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory včas, c) pokud odrůda, kterou uživatel chce získat, není registrovaná v databázi a uživatel prokáže, že žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná, a že povolení je tudíž významné pro jeho produkci, d) pokud je to odůvodněno výzkumnými účely, pokusnými testy v malém měřítku nebo různými účely zachování odrůd, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu.

42 Výkrm dospělého skotu na maso Závěrečná fáze výkrmu dospělého skotu na maso může probíhat ve stájích, pokud doba strávená uvnitř nepřesahuje pětinu jejich života a každopádně není delší než tři měsíce.

43 Katastrofické události Dozorový orgán (MZe) může dočasně povolit, na základě požadavku ze strany ekologického podnikatele, výjimku obnovu stády nebo hejna z konvenčních chovů, používání konvenčních krmiv, opětovné vytvoření včelínů se včelami z konvenčních chovů a krmení včel medem, cukrem a cukrovým sirupem z ekologické produkce.

44 Databáze osiv Každý členský stát zajistí vytvoření elektronické databáze ekologických osiv a sadbových brambor. Registrované údaje (druh, odrůdy, název a kontakt na dodavatele, oblast dodání, datum, od kterého je k dispozici, kód kontrolní organizace, která jednotku kontroluje, stát, kde je odrůda zkoušena). Odrůda, která není zaregistrována v databázi se považuje za odrůdu, která není k dispozici.

45 Označování produkce Používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci pro produkty získané v souladu s NR 834/2007 jsou bio a eko Produkty rostlinného původu z období přechodu lze označovat jako "produkt z přechodného období" pokud: a) bylo dodrženo období přechodu trvající přinejmenším dvanáct měsíců před sklizní, b) produkt obsahuje pouze jednu rostlinnou složku zemědělského původu.

46 Povinné údaje: číselný kód kontrolní organizace, jemuž podléhá hospodářský subjekt, který provedl poslední fázi produkce nebo přípravy pokud jde o balené potraviny, je na obalu uvedeno rovněž logo Společenství logo Společenství se nepoužije v případě produktů a potravin z období přechodu vnitrostátní a soukromá loga smí být použita v označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené tímto nařízením

47 je-li použito logo Společenství, je ve stejném zorném poli jako toto logo označeno rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to v následující podobě: - "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU, - "zemědělská produkce mimo EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích, - "zemědělská produkce EU / mimo EU", byla-li část zemědělských surovin vyprodukována ve Společenství a část ve třetí zemi. uvedený výraz "EU" nebo "mimo EU" lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá

48 Produkce zpracovaných potravin Příprava zpracovaných ekologických potravin je časově nebo prostorově oddělena od jiných než ekologických potravin. Produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského původu, nebere se v úvahu přidaná voda a jedlá sůl. - jiné než ekologické zemědělské složky musí být schváleny pro použití v ekologické produkci nebo přechodně schváleny členským státem; - ekologická složka nesmí být přítomna společně se shodnou složkou jiného než ekologického původu nebo složkou z období přechodu; - potraviny získané z plodin v období přechodu obsahují pouze jednu složku plodiny zemědělského původu.

49 Kritéria použití některých produktů a látek při zpracování a) nejsou dostupné vhodné alternativy schválené podle této kapitoly, b) bez jejich použití není možné potraviny produkovat či skladovat či splnit dané stravovací požadavky stanovené na základě právních předpisů Společenství.

50 Produkce zpracovaného krmiva Produkce zpracovaných ekologických krmiv je časově nebo prostorově oddělena od produkce jiných než zpracovaných ekologických krmiv. Ekologické krmné suroviny nebo krmné suroviny z produkce v období přechodu nesmí tvořit součást ekologického krmiva společně se stejnými krmnými surovinami získanými jinými metodami.

51 Kontrolní systém Členské státy stanoví kontrolní systém a určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných za kontroly. V souvislosti s tímto nařízením se povaha a četnost kontrol stanoví na základě posouzení rizika výskytu nesrovnalostí a porušení, pokud jde o soulad s požadavky stanovené tímto nařízením (S výjimkou hospodářských subjektů, které produkty prodávají přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli musí být alespoň jednou za rok provedena fyzická kontrola všech hospodářských subjektů).

52 Při první kontrole musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat: a) celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti; b) praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo zařízení a/nebo činnosti, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce; c) bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění ve skladovacích a technologických zařízeních. Popis a opatření musejí být uvedeny v prohlášení podepsaném odpovědným hospodářským subjektem. Prohlášení obsahuje závazek hospodářského subjektu, že bude provádět činnosti v souladu s pravidly ekologické produkce a v případě porušení předpisů přijímá výkon opatření v rámci pravidel ekologické produkce.

53 Prohlášení musí být ověřeno kontrolní organizací, která vydá zprávu o případných nedostatcích a nedodržení pravidel ekologické produkce. Hospodářský subjekt zprávu spolupodepíše a přijme nezbytná opatření k nápravě. Kontrolní organizace může odebrat vzorky za účelem zjištění případné kontaminace produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

54 Po každé inspekci je vypracována kontrolní zpráva, kterou spolupodepíše provozovatel jednotky nebo jeho zástupce. Kontrolní organizace provádí i namátkové, zpravidla neohlášené inspekce. Kontrolní organizace vystaví osvědčení (certifikát) každému hospodářskému subjektu, který podléhá jejich kontrole a splňuje požadavky tohoto nařízení. Osvědčení obsahuje rozsah produktů a dobu platnosti. Je-li zjištěna nesrovnalost s nařízením kontrolní organizace zajistí, aby označení neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce.

55 Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní organizace hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení odkazuje na ekologický způsob produkce. Účetní doklady a finanční záznamy jsou uloženy v jednotce a umožňují hospodářskému subjektu určit a kontrolní organizaci ověřit především povahu a množství ekologických produktů dodaných do jednotky,všech zakoupených materiálů. Účetní doklady také obsahují výsledky ověření při příjmu ekologických produktů a jakékoli další informace vyžadované kontrolní organizací pro účely řádné kontroly. Údaje v záznamech se doloží příslušnými doklady. Záznamy prokazují rovnováhu mezi vstupem a výstupem.

56 Pokud hospodářský subjekt provozuje v téže oblasti několik produkčních jednotek, musejí se jednotky, které produkují produkty konvenčního zemědělství také podrobit minimálním kontrolním opatřením. Hospodářský subjekt: a) pro kontrolní účely umožňuje kontrolní organizaci přístup do všech částí jednotky a ke všem záznamům a příslušným podpůrným dokladům, b) poskytuje kontrolní organizaci veškeré informace, které jsou pro kontrolní účely přiměřeně nezbytné, c) na žádost kontrolní organizace předkládají výsledky svých vlastních programů zajištění kvality.

57 Požadavky na kontrolu rostlin a rostlinných produktů ze zemědělské produkce nebo sběru Každý rok, do data určeného kontrolním orgánem nebo subjektem, hospodářský subjekt oznámí svůj program produkce rostlinných produktů rozepsaný podle jednotlivých pozemků.

58 Záznamy obsahují alespoň tyto informace: - datum, použití, typ a množství hnojiva, dotčené pozemky - konkrétní datum posledního použití produktů neslučitelných s pravidly ekologické produkce, na daných pozemcích a/nebo v daných oblastech sběru - při používání přípravků na ochranu rostlin důvod a datum ošetření, typ přípravku, způsob ošetření - při nákupu zemědělských vstupů datum, typ a množství koupeného produktu - u sklizně datum, typ a množství ekologické rostlinné výroby a rostlinné výroby z přechodného období

59 Požadavky na kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů Zvířata musí být označena trvalým způsobem a to jednotlivě u velkých savců a jednotlivě nebo po šaržích v případě drůbeže a drobných savců. Zemědělské subjekty vedou záznamy o ztrátách zvířat, o krmivech, poměry různých složek v krmných dávkách a doby přístupu do venkovních oblastí volného pohybu, období sezónního přesunu stád. Vedou záznamy o prevenci a léčení zvířat: den ošetření, podrobnosti o diagnóze, dávkování, typ léčebného přípravku, upřesnění aktivních farmakologických látek, době léčby a zákonné ochranné lhůtě.

60 Zvláštní kontrolní opatření pro včelařství Včelař předloží kontrolnímu orgánu mapu v přiměřeném měřítku s vyznačením umístění úlů. Při použití léčiv musí být zaznamenán druh přípravku s upřesněním aktivních farmaceutických látek, informace o diagnóze, dávkování, způsobu podávání, době léčby a zákonné ochranné lhůtě. O umístění včelína i o označování úlů se vede záznam. Kontrolní organizace je informována o přemístění včelínů. Do záznamů o včelíně se zapisuje sejmutí medníku a vytáčení medu.

61 Požadavky na kontrolu jednotek, které uzavřely smlouvu se třetímu stranami Činnost, kterou provádí na základě smlouvy třetí strana. V popisu jednotky podnikatel uvádí: seznam subdodavatelů s popisem jejich činnost. písemnou dohodu, že se jejich zemědělský podnik podřídí kontrolnímu režimu. praktická opatření k zajištění plnění nařízení.

62 KEZ o.p.s. Poděbradova 909, Chrudim Telefon: , FAX: web:

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 16 Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 17 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007 20.7.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 189/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

Ekologické zemědělství v roce 2010

Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje, za tu dobu vývoj pokročil obrovským směrem. V současné době platí evropská legislativa pro ekologické

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ A K NĚMU SE VZTAHUJÍCÍM OZNAČOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A POTRAVIN KONSOLIDOVANÁ VERZE KE DNI 1. LEDNA 2008 Konsolidovaný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ Tato metodika vznikla za finanční podpory MŠMT a je

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE Systém inspekce EU Nařízení rady č. 2092/91 EHS v článku 9 ukládá členským státům povinnost zavést systém inspekce provozovaný jedním nebo několika inspekčními orgány

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI Antonín Jelínek, Martin Dědina Výzkumný ústav zemědělské techniky Abstrakt Pojem správné zemědělské praxe je zaveden

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ovoce a ovocné produkty

Ovoce a ovocné produkty Ovoce a ovocné produkty pravidla pro prodej ze dvora, na trhu a dodávání do obchodu K aždý prodejce čerstvě sklizeného nebo zpracovaného ovoce je podle potravinového práva provozovatelem potravinářského

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti nosti při i veterinárn rně-hygienickém dozoru MVDr. Jiří Hlaváček Náměšť n. O. 2010 Co byste se měli m dozvědět? Produkce syrového mléka a vajec

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Prohlášení o shodě. všeobecne je definováno v. arady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o materiálech. s potravinami a o zrušení směrnic

Prohlášení o shodě. všeobecne je definováno v. arady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o materiálech. s potravinami a o zrušení směrnic Prohlášení o shodě z požadavku EU Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecne je definováno v Nařízení í Evropského parlamentu arady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o materiálech

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více