ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1"

Transkript

1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1

2 Vážené chovatelky a chovatelé, píše se rok 2008 a dlouho očekávaná událost je tu. O čem že to mluvím? O tom, že již tento rok se bude v České republice konat jedna z nejprestižnějších akcí, jakou náš svaz kdy pořádal. Většina z vás asi tuší, že mám na mysli 35. mezinárodní kongres chovatelů plemene charolais. Chovatelé aberdeen anguse mohou namítnout, že i oni na území naší republiky měli tu čest přivítat delegáty z celé Evropy v rámci Angus Fora Tato akce se ale svým rozsahem a počtem lidí nedá s charolaiským kongresem srovnávat. Očekáváme totiž, že se ho zúčastní okolo 200 delegátů z celého světa od Kanady, USA přes jižní Ameriku, Austrálii, možná i Asii a Afriku a samozřejmě Evropu. Ti z vás které to zajímá, se mohou o detailech dozvědět něco více z článku, který najdou v tomto zpravodaji. A zároveň se omlouvám chovatelům všech ostatních masných plemen, že jsem hned v úvodu zpravodaje zmínil tuto akci, která je z jejich pohledu naprosto podružná. Vězte však, že organizace takové akce je natolik prestižní záležitostí, že si své místo na prvních řádcích zcela jistě zaslouží. Další událostí, která se rovněž již blíží, budou dnes již tradiční výběry plemenných býků na odchovnách a u chovatelů. I přesto, že by se mohlo zdát, že tato činnost je již rutinně zaběhnutá a že není potřeba ji nikterak zvlášť zmiňovat, myslím si, že tento rok bude svým způsobem také výjimečný. Poprvé v historii totiž počty naskladněných a testovaných býků v prvním a druhém turnusu přesáhly magickou hranici 1000 kusů. V odchovnách je v prvním a druhém kroku dohromady naskladněno 980 býků, u chovatelů je pak pouze v prvním kroku 127 plemeníků. Detailní přehled o naskladněných býcích dle plemen i dle místa odchovu pak naleznete v okomentovaných tabulkách na jiném místě tohoto zpravodaje či na našich webových stránkách. Druhou a bohužel již ne tolik pozitivní skutečností je to, že letošní rok již nebudou noví majitelé býků moci podávat žádosti na nákup plemenných býků. Důvody, proč byl dotační titul 2.A.c., který určoval pravidla pro podávání žádostí na nákupy býků, z národních podpor stažen, byl již omílán tolikrát, že nepovažuji za nutné se k němu v tomto editorialu vracet. Nezbývá nic jiného, než se s tím smířit a při nákupu s tím počítat. Uvidíme, jak se to projeví v prodejnosti a cenách nabízených plemenných býků. Trh je nevyzpytatelný a lze to těžko odhadovat. Nechme se tedy překvapit. Na závěr mi dovolte popřát šťastný výběr těm, kteří letos budou nakupovat býka či býky a všem pohodu a klid ve vaší práci a úspěšné zakončení období telení. Kamil Malát

3 Zpravodaj âschms obãasník âeského svazu chovatelû masného skotu Praha ãíslo 1/2008 roãník XV. Kontakt na pracovníky svazu: pfiedseda: Karel eba Prackovice nad Labem 32, Prackovice nad Labem tel.: fieditel: Kamil Malát Tû nov 17, Praha 1 tel.: tajemník: Ing. Jana ehofiová Tû nov 17, Praha 1 tel.: plemenná kniha, fakturace: Anna Stará Krátká 167, Lovosice tel.: inspektofii svazu: západní âechy Karel Melger Velké Dvorce 64, Pfiimda tel.: stfiední a severní âechy ing. Hubert Herrmann Matou ova 10, Praha 5 tel.: jiïní âechy ing. Vít âepelák Horská 69, âesk Krumlov tel.: v chodní âechy Jan Kopeck Osík 201, Osík u Litomy le tel.: Morava ing. Pavel Kriegler Dubovko 277, Vizovice tel.: OBSAH Aktuálnû... 4 Aktivity âschms Metodick postup v prevenci ífiení paratuberkulózy skotu v âr... 6 Znaãení hovûzího masa... 8 Bude dost b kû?... 9 Jak koupit toho správného b ka Galerie nejlep ích Jsou metody diagnostikující IBR spolehlivé? Jak postupovat po nákupu b kû masn ch plemen ze zahraniãí Biotechnologie Angus Forum 2008 Skotsko Elektronická identifikace zvífiat Charolaisk kongres se rychle blíïí Slintavka a kulhavka Termíny ZV a draïeb v roce SoutûÏ Velk krok pro lidstvo, mal krûãek pro Ïivoãi nou v robu Semináfi Chov masného skotu v Bene ovû Recept Adresa svazu Tû nov 17, Praha 1 tel.: ãíslo úãtu: /0800 IâO: DIâ: CZ Na internetov ch stránkách svazu naleznete nejaktuálnûj í informace o dûní ve svazu a jeho aktivitách. Vydavatel nenese odpovûdnost za údaje a názory autorû ani jazykovou správnost pfiíspûvkû. Zpravodaj âschms je zapsán v evidenci MK âr pod evidenãním ãíslem MK âr E Tisk: Ekonoprint, Praha Neprodejné. Pro ãleny âschms a PK zdarma. Na titulu: Plemenný býk NERO HRB (ZSA 83) z chovu p. Hodonínského ze Stříbra. (Foto: Karel Melger) Vnitřní obálka: Limousinské stádo z chovu společnosti Montážně obchodní firma s.r.o. (Foto: Kamil Malát) Zpravodaj âschms 1/2008 3

4 Národní dotace v roce 2008 Poãátkem mûsíce února vydalo Ministerstvo zemûdûlství Zásady pro poskytování dotací pro rok Jak jsme jiï mnohokrát avizovali, v leto ním roce byly zcela zru eny tyto dotaãní tituly: 2.A.c. na nákup plemenn ch b kû masn ch plemen skotu 2.A.d. na podporu ET 2.A.e.2.f. na kladnû provûfiené zlep ovatele. K ãásteãn m úpravám do lo také u dotaãního titulu na ozdravování od paratuberkulózy (titul 8.A.). V echny ostatní tituly t kající se podpor masného skotu jsou buì zcela nebo témûfi identické jako v pfiedchozích letech. Zmûna ãlenství V prûbûhu loàského roku jsme nûkolikráte upozoràovali ãleny, ktefií nebyli fiádn mi ãi pfiidruïen mi ãleny nûkteré z plemenn ch knih (PK) vedené na ím svazem, Ïe pokud nejpozdûji do konce prosince 2007 nesplní podmínky a nepfiihlásí se do plemenné knihy, Ïe budou s úãinností od 1. ledna 2008 v rámci âschms pfiefiazeni do kategorie zájmov ch ãlenû. Tato zmûna vypl vá z definice fiádného ãlena tak, jak je uvedeno ve stanovách âschms. V praxi to znamená v podstatû jedinou vûc: zájmoví ãlenové nemají na rozdíl od fiádn ch ãlenû moïnost hlasovat, volit a b t voleni do orgánû svazu ( 9, odst. 2. Stanov). K ná svaz eviduje celkem 606 ãlenû z toho 371 fiádn ch, 230 zájmov ch a 5 ãestn ch. (km) Seznam nov ch ãlenû svazu a plemenné knihy k âeskolipská farma, s.r.o., Nové Zákupy Vladimír Kleãka, Barto ovice Vladimír Fi er, Slabce Zemûdûlské obchodní druïstvo Vilémov, Vilémov Ivan Tau ek, âeské Budûjovice AMALTHEA, s.r.o., Hvozd Milan Mihaliã, Stará Boleslav Andrea Samohejlová, Male ice, T n n/vltavou Svatava Sopuchová, Nov Jiãín LIPONOVA, a.s., Lipoltice OL AVA-EKO s.r.o., Sehradice ZEOS, s.r.o., Prostfiední Lipka Jaroslav uransk, Planá Josef Capouch, Sepekov Petr Valenta, Budynû AGRA ISUTY s.r.o., Ledce Petr KáÀa, Vimperk Pavel Moulis, Milínov Ing. Jaroslav Koãífi, Kali tû ZdeÀka Nováková, âeská Kamenice âlenské pfiíspûvky v roce 2008 V posledním loàském ãísle na eho zpravodaje jsme v em ãlenûm âschms a PK poslali slo- Ïenku na úhradu ãlensk ch pfiíspûvkû na rok Velmi dûkujeme v em, ktefií ãlensk vklad za tento rok jiï uhradili. ZároveÀ tuto povinnost pfiipomínáme tûm, od kter ch platba do této doby nepfii la. Tûmto ãlenûm proto posíláme sloïenku znovu a Ïádáme, aby ãlensk vklad nejpozdûji do 31. bfiezna uhradili. V opaãném pfiípadû se totiï vystavují nebezpeãí, Ïe budou v souladu se stanovami ze svazu vylouãeni. Pokud jste platbu jiï uhradili a pfiesto vám sloïenka pfii la znovu, je to zpûsobeno tím, Ïe sloïenky byly vyti tûny jiï k datu a va e platba pfii la na úãet svazu zfiejmû aï po tomto datu. ZároveÀ znovu dûraznû upozoràuji, Ïe ãlenské vklady nebudou fakturovány a potvrzení o zaplacení budeme posílat pouze na individuální Ïádost. Pro úhradu pouïijte, prosím, buì pfiiloïenou sloïenku, nebo proveìte bezhotovostní pfievod na úãet svazu /0800. Jako variabilní symbol uveìte vïdy va e IâO dle sloïenky i kdyï nebude souhlasit. Jen takto jsme schopni bez problémû identifikovat va i platbu a vyvarovat se tak následn ch zbyteãn ch nedorozumûní. V databázi máme data, které jste nám sami poskytli a z nich vychází pfiedti tûné údaje na sloïenkách. Pokud tedy tyto údaje nesouhlasí, prosíme o informaci, abychom je mohli zaktualizovat. Sazebníky a v echny ostatní svazové dokumenty (stanovy apod.) jsou vefiejnû k dispozici na na ich webov ch stránkách v sekci legislativa/âschms. V pfiípadû jak chkoliv nejasností kontaktujte sekretariát svazu, rádi vám poskytneme potfiebné informace. (km) Aktualizace databáze ãlenû Není Ïádnou novinkou, Ïe pro komunikaci se v emi ãleny svazu je vyuïíván adresáfi sestaven na základû údajû z va ich ãlensk ch pfiihlá ek. Mnozí z vás jsou ãleny svazu jiï nûkolik let bûhem kter ch do lo k mnoh m zmûnám, které zapfiíãinily neaktuálnost na í databáze, coï mûïe b t dûvodem, Ïe se k vám od nás nedostávají informace, které vám posíláme. Av ak pokud nám zmûnu kontaktních údajû sami nenahlásíte, nemáme vût inou moïnost tyto zmûny zaregistrovat. Souãástí zpravodaje je proto v pis údajû, které v databázi ãlenû u va í firmy (osoby) vedeme. Îádáme vás o jejich zkontrolování, resp. opravu. Pokud jsou údaje natolik nepfiesné nebo neodpovídá zejména typ ãlenství, prosíme, abyste kontaktovali sekretariát svazu telefonicky, abychom mohli tyto záleïitosti efektivnû vyfie it. Opraven v pis za lete, prosím, co nejdfiíve na adresu svazu uvedenou v záhlaví dopisu. Dûkujeme za spolupráci (km) 4 Zpravodaj âschms 1/2008

5 Aktivity âschms Prosinec pracovní schûzka inspektorû âschms (Hradi Èko pod Medníkem) schûze v boru a grémia rad PK âschms (Hradi Èko pod Medníkem) semináfi MZe o rozvoji venkova ( ehofiová) natáãení pofiadu ât Dobrá rada nad zlato v rámci propagace hovûzí kuchafiky âschms (Kunt, Malát, Kube ová) pofiad byl vysílán jednání Rady SEUROP pfii MZe (Malát) vánoãní v bor v Praze v restauraci U Matou e Dal í prosincové aktivity: Pfiíprava, tisk a rozeslání 4. ãísla svazového zpravodaje spoleãnû s PF 2008 Vyhlá ena soutûï o nejlep í fotografii masného skotu DoplÀování materiálû, t kajících se BOZP Administrace a vyplácení dotací na nákup plemenn ch b kû a na kontrolu uïitkovosti âinnosti spojené s pfiípravou Charolaiského kongresu 2008 Administrace ãlensk ch poplatkû na rok 2008 Leden pracovní schûze inspektorû (Hradi Èko pod Medníkem) fieditel svazu jednal se zástupci firmy Allflex uvefiejnûní termínû v bûrû plemenn ch b kû v 1. turnusu a údajû o naskladnûní plemenn ch b kû dle jednotliv ch plemen a místa odchovu (Kopeck ) fieditel svazu se zúãastnil konference v Bruselu na téma Strategie v boji proti bluetongue klub plemene Belgické modré v Ch i (Malát) fieditel svazu se zúãastnil jednání organizaãního v boru Charolaiského kongresu v Maìarsku fieditel svazu se zúãastnil jednání na MZe o dal ích opatfieních, t kajících se onemocnûní Bluetongue a PTB v âr fieditel svazu jednal s vrchním fieditelem sekce zemûdûlsk ch komodit na MZe, ing. Luká kem, o Charolaiském kongresu 2008 Dal í lednové aktivity Zpracování podkladû pro vytvofiení V roãní zprávy âschms za rok 2007 (Kopeck, Malát) Publikování plemenn ch hodnot 12/2007 DoplÀování materiálû, t kajících se BOZP Pfiefiazení ãlenû, ktefií do konce roku 2007 nesplnili podmínky pro fiádné ãlenství do kategorie zájmov ch ãlenû s platností od Roz ífiení funkcí webov ch stránek moïnost pro ãleny svazu aktivnû se zapojit se do tvorby sekce fotografie plemen Administrace ãlensk ch poplatkû pro rok 2008 Únor pracovní schûze inspektorû (Hradi Èko pod Medníkem) Angus Forum 2008 ve Skotsku (Kopeck, âepelák) schûze v boru a grémia rad PK âschms (Hradi Èko pod Medníkem) tajemnice se zúãastnila semináfie o masném skotu, na kterém pfiedná el mj. pfiedseda svazu Karel eba a Radka Zahrádková v rámci projektu EU Dal í profesní vzdûlávání pracovníkû v zemûdûlství jednání t kající se u ních známek pro skot âmsch, a.s. Hradi Èko (Malát) svazov kuchafi Libor Kunt vystoupil v magazínu âeské televize Dobrá rada nad zlato Dal í únorové aktivity âlánek Elektronická identifikace zvífiat Ná Chov 2/2008 (Malát) âlánek Souãasná situace v odvûtví chovu masného skotu Agromagazín 2/2008 ( ehofiová) PrÛbûh FotosoutûÏe âschms o nejlep í fotografii masného skotu (zaji tûní cen) âlenûm svazu rozeslána V roãní zpráva plemenn ch knih za rok 2007 Spu tûn zku ební projekt na elektronickou identifikaci skotu Kontrola znaãení hovûzího masa v supermarketech Pfiíprava vydání svazové kuchafiky Pfiíprava materiálû pro první ãíslo svazového zpravodaje 2008 DoplÀování materiálû pro BOZP Administrace ãlensk ch poplatkû na rok 2008 Zpravodaj âschms 1/2008 5

6 Metodick postup v prevenci ífiení paratuberkulózy skotu v âr Státní veterinární správa na základû námûtû svazû chovatelû skotu a po konzultacích s MZe âr pfiistoupila k úpravû dosavadního metodického návodu ã. 6/2001 k prevenci, diagnostice a zdolávání paratuberkulózy skotu. Dosavadní metodick návod vycházel z odhadu niï ího zamofiení paratuberkulózou skotu v âr neï je skuteãn stav. Po provedeném monitoringu v kapacitních hospodáfistvích s chovem skotu v 1. pololetí 2007 lze pfiedpokládat v skyt infikovan ch zvífiat aï v 70 % hospodáfiství v âr. Také se ukázalo, Ïe paratuberkulóza není jen nákazou importovanou do âr zejména dovozy skotu v letech Uvedené skuteãnosti i zamy lení nad dosavadní úspû ností ozdravování podle MN ã. 6/2001 vedly k závûru, Ïe je nutné zmûnit dosavadní postupy v tlumení této nákazy. Nov MN dává vût í prostor, ale i vût í zodpovûdnost za fie ení nákazového problému chovatelûm a jejich pfiedstavitelûm chovatelsk m svazûm. Základní principy novû schváleného postupu vám nyní ve zkrácené podobû pfiedkládáme. Plné znûní metodického návodu je staïení na svazov ch webov ch stránkách v sekci Dotace, programy/formuláfie a pfiíruãky. Diagnostika (ãlánek 2) Laboratorní diagnostiku provádûjí akreditované a SVS âr autorizované laboratofie. (1) Ke stanovení diagnózy slouïí: a) klinické vy etfiení, b) laboratorní vy etfiení vzorkû trusu, c) patologicko-anatomické vy- etfiení s následn m laboratorním vy etfiením vzorkû orgánû pfii pato-anatomickém nálezu svûdãícím pro paratuberkulózu, d) laboratorní vy etfiení, které zahrnuje nepfiím prûkaz pûvodce (sérologické vy etfiení metodou ELISA) a pfiím prûkaz pûvodce bakteriologick m vy etfiením (bakterioskopie, kultivace, posouzení fenotypov ch a genotypov ch vlastností izolované kultury vãetnû PCR) nebo histologick m vy etfiením, e) epizootologick prûzkum. (2) K laboratornímu vy etfiení se zasílá: vzorek krve, vzorek trusu odebran jednorázovû pouïitou gumovou rukavicí z koneãníku asi 5 g v nativním stavu nebo v zamrazeném stavu. Pfii odbûru je tfieba zabránit vzájemné kontaminaci vzorkû. Vzorky je nejlépe zasílat poslem. ãást vyprázdnûného zmûnûného (i makroskopicky nezmûnûného) tenkého stfieva, nejlépe konec jejuna a ileum s korespondujícími mízními uzlinami v nativním nebo zmrazeném stavu (bakteriologické vy etfiení) a ãást uloïená do 10% roztoku formalinu (histologické vy etfiení). (3) Diferenciálnû diagnosticky je nutno vylouãit prûjmy jiné etiologie a v indikovan ch pfiípadech klinicky a laboratornû do- etfiit reagenty na ptaãí tuberkulin. Prevence ífiení nákazy (ãlánek 3) Z hlediska prevence ífiení nákazy se provádí: (1) prûbûïné sledování zdravotního stavu skotu chovatelem, zamûfiené na klinické pfiíznaky paratuberkulózy, (2) laboratorní vy etfiování v hospodáfistvích s chovem skotu, (3) sérologické vy etfiování organizované chovateli a sérologické vy etfiení pfii pfiemisèování skotu v pfiípadû, Ïe toto nabyvatel skotu poïaduje. Negativní v sledek vy etfiení v ak nezaruãuje, Ïe zvífie není infikované. (4) sledování zmûn na stfievech u poráïeného skotu a patologicko-anatomického nálezu na stfievech u uhynulého skotu star ího 36 mûsícû, (5) povinné pfiedávání informací chovatelem prodávajícím skot chovateli, kter skot kupuje o aktuálním zdravotním stavu skotu v hospodáfiství a nákazovém profilu stáda vzhledem k paratuberkulóze minimálnû v posledních 3 letech, (6) v hospodáfistvích s v skytem paratuberkulózy se chovatelûm doporuãuje dodrïovat opatfiení na minimalizaci rizik pfienosu pûvodce nákazy uvnitfi stáda. K základním opatfiením patfií: zfiízení individuálních porodních boxû s moïností oãisty místa mezi jednotliv mi porody, oddûlení odchovu telat bezprostfiednû po porodu a mlad ch zvífiat do stáfií 18 aï 20 mûsícû od dospûl ch zvífiat, napájení telat mlezivem a mlékem buì od zaruãenû zdrav ch krav (laboratornû testovan ch) nebo mlékem v hradnû od vlastní zdravé matky, pasterovan m nebo pfievafien m mlékem nebo mléãn mi náhraïkami. (7) v indikovan ch pfiípadech na základû doporuãení soukromého vet. lékafie nebo inspektora KVS diagnostická poráïka klinicky nemocn ch a vyhubl ch zvífiat doplnûná laboratorním vy etfiením, (8) zlep ení ustájení, zoohygieny a optimalizace krmn ch dávek, (9) o etfiení pastvin po ukonãení pastevní sezóny vápnûním v dávce 800 aï 1000 kg/ha nebo celková rekultivace pastvin, Postup tlumení nákazy (ãlánek 4) A. V hospodáfistvích, v nichï nebyla prokázána sérologicky pozitivní zvífiata KVS nepfiijímá opatfiení. Doporuãen postup pro chovatele je následující: Chovateli se doporuãuje (v pfií- 6 Zpravodaj âschms 1/2008

7 padech, kdy nenafiizuje opatfiení KVS): pokud nebyl laboratornû vy- etfien ve ker skot na druhé a dal ích laktacích, provést vy- etfiení tohoto skotu do v e 100%. V pfiípadû prûkazu sérologicky pozitivního skotu ve stádû, bude dále postupováno podle ãl. 4, písm. B). stanovit reïim testace (stanoví pravdûpodobnû chovatelské svazy) ãásti stáda (mlad skot, krávy) v 12 mûsíãních intervalech nebo stádo zafiadit do programu certifikace pokud bude v âr zaveden, pfiemísèovat do hospodáfiství pouze skot z hospodáfiství se stejnou nákazovou situací s v jimkou skotu urãeného k v krmu v prostorovû a provoznû oddûlené v krmové stáji. trvale sledovat pfiípadné klinické pfiíznaky paratuberkulózy a klinicky nemocná zvífiata, neprodlenû vyfiazovat ze stáda, v skyt klinicky nemocn ch zvífiat nahlásit místnû pfiíslu né KVS (povinnost chovatele), PfiemísÈování skotu z tohoto hospodáfiství není omezeno. Chovatel pfii prodeji skotu za úãelem dal ího chovu, nemusí pfied pfiemístûním provádût sérologické vy etfiení na paratuberkulózu pokud o toto nabyvatel nepoïádá. B. V hospodáfistvích, v nichï byla prokázána sérologicky pozitivní zvífiata: chovatel oznámí KVS podezfiení z v skytu nákazy, KVS provede epizootologické etfiení, zda-li se u skotu vyskytuje paratuberkulóza v klinické formû a zjistí od chovatele informace o zdravotním stavu skotu vzhledem k paratuberkulóze v posledních tfií letech. V pfiípadû, Ïe se v hospodáfiství nevyskytuje nákaza klinicky KVS nepfiijímá opatfiení. Doporuãen postup pro chovatele je uveden v e. V pfiípadû, Ïe se v hospodáfiství vyskytuje nákaza klinicky nebo byla potvrzena pozitivním bakteriologick m vy etfiením vzorku (vzorkû) trusu (na základû po- Ïadavku chovatele) nebo byla do etfiena s pozitivním v sledkem ze vzorkû orgánû po pora- Ïení nebo z uhynulého zvífiete, KVS nafiídí: prûbûïnû sledovat zdravotní stav skotu a okamïitû vyfiazovat zvífiata s klinick mi pfiíznaky paratuberkulózy na jatky, informovat pfiípadné zájemce o nákup skotu k dal ímu chovu o v skytu nákazy v hospodáfiství, nepfiemísèovat skot do hospodáfiství, v nichï sérologickou depistáïí nebyla prokázána pozitivní zvífiata. Pfiemístûní je povoleno jen do hospodáfiství se stejnou nebo hor í nákazovou situací (i nepro etfiená stáda) za podmínky, Ïe skot urãen k pfiemístûní je pfied tímto sérologicky vy etfien. Pfiemístûn mûïe b t jen skot s negativním v sledkem, nepfiemísèovat sérologicky pozitivní skot s v jimkou pfiemístûní na jatky nebo k v krmu. nevyuïívat k chovu (s v jimkou v krmu), potomstvo od bakteriologicky pozitivních matek. KVS musí minimálnû v pololetních intervalech v rámci veterinárního dozoru kontrolovat plnûní nafiízen ch opatfiení. Veterinární opatfiení budou zru- ena, pomine-li dûvod, pro kter byla vyhlá ena (viz ãl. 4, písm. B) a KVS na základû nového epizootologického etfiení mûïe konstatovat, Ïe nákaza se nadále v daném hospodáfiství nevyskytuje v klinické formû. O nové epizootologické etfiení poïádá KVS chovatel, a to nejdfiíve za 12 mûsícû po eliminaci posledního klinicky nemocného zvífiete ze stáda. Chovatelé mohou zpracovat (vhodné konzultovat se soukrom m vet. lékafiem, KVS, VÚVel, VFU) a ve svém hospodáfiství zavést ozdravování formou individuálních ozdravovacích postupû, v nichï je moïné zakotvit kromû sérologického i dal í laboratorní vy etfiení a individuální postupy tlumení nákazy. Tyto individuální plány tlumení (ozdravování) KVS neschvaluje. V souãasné dobû KVS vydaná mimofiádná veterinární opatfiení v hospodáfistvích v souvislosti s laboratorním potvrzením nákazy a následn m vyhlá ením ohniska paratuberkulózy KVS posoudí v souladu s tímto MN. V hospodáfistvích, v nichï byl prokázán sérologicky pozitivní skot, ale paratuberkulóza se podle epizootologického etfiení KVS a sdûlení chovatele nevyskytuje v klinické formû se chovateli doporuãuje: sledovat nadále zdravotní stav zvífiat a pfiípadné klinicky nemocné kusy neprodlenû vyfiadit na jatky, v skyt klinicky nemocn ch zvífiat nahlásit místnû pfiíslu né KVS (povinnost chovatele), individuálnû se domluvit s KVS místnû pfiíslu nou místu, kde je skot z hospodáfiství porá- Ïen, o sledování (v rámci veterinárnû-hygienického dozoru) pfiípadn ch orgánov ch zmûn svûdãících pro paratuberkulózu. TotéÏ nechat sledovat u uhynul ch krav. Pfii zji tûní zmûn na orgánech svûdãících pro paratuberkulózu bude provedeno laboratorní do etfiení. Pfii pozitivním v sledku laboratorního do etfiení bude postupováno podle ãl. 4, písm. B). pfii pfiípadném pfiemísèování skotu star ího 18 mûsícû k dal- ímu chovu (s v jimkou v krmu) nechat provést sérologické vy etfiení pfied pfiemístûním a pfiemístit jen zvífiata sérologicky negativní. V pfiípadû, Ïe se v hospodáfiství (stádû) od doby sérologické depistáïe viz ãl. 4 nevyskytla klinicky nemocná zvífiata a pfii veterinární prohlídce u poraïen ch zvífiat ani pfii pitvû uhynul ch zvífiat nebyl zji tûn nález podle nûhoï by bylo moïné usuzovat na paratuberkulózu a bylo provedeno sérologické vy etfiení v eho skotu star ího 18 mûsícû s negativním v sledkem, lze toto hospodáfiství (stádo) povaïovat za takové, v nûmï je obdobná nákazová situace jako v hospodáfiství, která lze nákazovû zafiadit podle ãl. 4, písm. A. Zdroj: Státní veterinární správa âr Zpravodaj âschms 1/2008 7

8 Znaãení hovûzího masa aneb jak to vypadá po roce Kamil Malát, âschms Zhruba pfied rokem jsme v síti supermarketû a hypermarketû udûlali prûzkum, jak m zpûsobem fietûzce dodrïují zákonnou povinnost ve znaãení hovûzího masa. Tento prûzkum se setkal s velk m zájmem nejenom kolegû z agrárního sektoru, ale také mezi magazíny, které se primárnû zamûfiují na jiná témata. V plném znûní byl zvefiejnûn napfi. v magazínu Agrární komory ãi na serveru Qmagazín zab vajícím se testováním rûzn ch produktû pro spotfiebitele. Podstatná ãást informací byla rovnûï vyuïita v rozsáhlém ãlánku o hovûzím mase publikovaném v deníku Mladá Fronta Dnes. Díky tomu se tyto informace dostaly k irok m vrstvám obyvatel. O tom, Ïe se ná prûzkum dostal rovnûï aï ke kompetentním pracovníkûm vedení nûkolika obchodních fietûzcû svûdãí fakt, Ïe nûktefií z nich na tuto na í iniciativu reagovali pfiímo, jiní prostfiednictvím Agrární komory ãi medií vãetnû televize. Není potfieba asi zmiàovat, Ïe hlavním cílem na í snahy bylo poukázat na to, Ïe mnoho fietûzcû zákonné povinnosti zcela nedodrïuje, nebo je aspoà nûjak m jin m zpûsobem obchází. Z prûzkumu vze lo, Ïe pouze nûkteré obchodní fietûzce legislativu splàují beze zbytku nebo jdou dokonce nad její rámec a spotfiebitelûm dobrovolnû poskytují dokonce i dal í nepovinné údaje. Vûfiili jsme, Ïe kdyï se po roce u fietûzcû porozhlédneme po regálech s hovûzím masem, budeme moci konstatovat, Ïe do lo alespoà k ãásteãnému zlep ení a Ïe fietûzce své chování vûãi sv m zákazníkûm v tomto ohledu zmûnili. V sledek? Velké zklamání. Nejenom, Ïe nûkteré fietûzce svûj zpûsob znaãení nezmûnili, ale dokonce na li jednoduch fígl, kter jim umoïàuje vyhlá kou dané povinnosti sice dodrïet, ale zároveà dohledatelnost odkud maso pochází, kvûli které je legislativa primárnû urãena, zcela znemoïnit. O co se jedná? Vyhlá ka 264/2003 Sb. v 3 odst. 2 fiíká, Ïe hovûzí v sekové maso balené, zabalené i nebalené se pfii uvádûní do obûhu, kromû údajû uveden ch v odstavci 1, dále oznaãí registraãním ãíslem zvífiete nebo skupiny zvífiat. A právû v tom je jádro problému. Zatímco dle registraãního ãísla zvífiete je dohledatelnost v âr narozen ch zvífiat díky portálu velmi snadná, tzv. skupina zvífiat je pro bûïného spotfiebitele nic nefiíkající kód, jehoï obsah zná pouze masokombinát, kde bylo zvífie poraïeno. Pfiirovnání, Ïe obchodní fietûzce v tomto jednají ve smyslu rãení vlk se naïere a koza zûstane celá, je v tomto pfiípadû, myslím, celkem trefné. Povinnosti je uãinûno zadost, ale spotfiebitel je na tom je tû hûfi neï pfiedtím. Nejsmutnûj í na tom celém je ale to, Ïe se k této praktice uch lili také nûktefií ãe tí zpracovatelé, ktefií v minulosti právû patfiily ke skupinû, která se sna- Ïila o maximální transparentnost, neboè se domnívali, Ïe by jim to mohlo u ãesk ch zákazníkû pfiinést konkurenãní v hodu. Zdá se ale, Ïe v ãesk ch podmínkách stále je a zfiejmû asi je tû dlouho bude jedin m kritériem jak pro prodejce, tak i spotfiebitele cena. Ve většině případů dochází i omlazení zvířete maximálně o jeden či dva měsíce, jak je však vidět, ani pět měsíců není výjimkou (foto: Jana Řehořová) Stále zûstává jedním z nejãastûj- ích prohfie kû proti legislativû sni- Ïování stáfií zvífiete. V drtivé vût inû se jedná o praktiku, která má za cíl omladit zvífie, aby se ve lo do kategorie mlad b k. V fieãi vyhlá ky je mlad b k definován jako nekastrované zvífie samãího pohlaví ve vûku od 12 do 24 mûsícû vãetnû. Velmi ãasto jsme tak svûdky toho, Ïe zvífiata, která tuto hranici pfiesáhnou, jsou na balíãku omlazena, aby mohla b t oznaãena nálepkou mlad b k. Maso z mlad ch b kû patfií mezi chu- Èovû nejlep í, a tak se není ãemu divit, Ïe právû tato kategorie b vá velmi ãasto terãem podvodû. Jeden pfiíklad za v echny (naprosto namátkovû vybrán) na etiketû masa z fietûzce Billa je uvedeno stáfií zvífiete 23 mûsícû av ak zvífiete bylo narozeno jiï a poraïeno bylo Údaje lze velmi snadno ovûfiit na portále âlovûk nemusí mít vysoko kolské vzdûlání, aby si spoãítal, Ïe od záfií 2005 od února 2008 ubûhlo více mûsícû neï 23 jak je uvedeno na balíãku. Obchodníci se mnohdy hájí tím, Ïe z jejich strany do lo pouze k selhání lidského faktoru pfii pfiepisování údajû nebo Ïe chybu zpûsobil jiï dodavatel masa. Av ak vzhledem k tomu, Ïe tyto chyby jsou skuteãnû velmi ãasté, jsem pfiesvûdãen, Ïe toto klamání spotfiebitelû je naprosto zámûrné a Ïe k nûmu dochází ve vût- inû pfiípadû naprosto cílenû. Nelze se pak divit, Ïe se spotfiebitelé od hovûzího masa odvracejí. âschms proto ostfie nesouhlasí s tvrzením Státní veterinární správy, která prostfiednictvím tiskové zprávy uvedla, Ïe pfii kontrolách nejsou zji - Èována Ïádná pochybení a Ïe k Ïádnému poru ování legislativy v tomto ohledu nedochází. Na e namátková zji tûní hovofií o opaku. Îádáme proto pfiíslu né kontrolní orgány, aby tomuto problému vûnovali patfiiãnou pozornost a zahájili pravidelné kontroly, neboè nejenom, Ïe nejsou ze strany prodávajících dodrïována zákonná pravidla daná legislativou, ale pfiedev ím dochází k zámûrnému klamání spotfiebitelû, které se velmi negativnû odráïí na dûvûfie k hovûzímu masu! Nicménû, my zûstáváme stále optimisty a i kdyï by se mohlo zdát, Ïe o na e úsilí spojené propagací kvalitního hovûzího masa nemá nikdo zájem, my se nevzdáváme a budeme v nûm pokraãovat dál. Stále totiï vûfiíme, Ïe se k nám nûkdo pfiipojí a Ïe jednou pfiijde doba, kdy se tato bariéra prolomí a na í práci v tomto smûru nûkdo ocení. 8 Zpravodaj âschms 1/2008

9 Bude dost b kû? Hubert Herrmann, Jan Kopeck, âschms Odpovûì na tuto otázku samozfiejmû pfiinesou aï základní v bûry a následné aukce. Bude z ãeho vybírat? Na tuto otázku mûïeme odpovûdût jiï nyní a odpovûì zní: ANO! DÛvodem k umírnûnému optimismu mohou b t ãísla z následujících tabulek, která dokládají poãty b kû, ktefií jsou pfiipravováni aè jiï na odchovnách ãi u chovatelû k základním v bûrûm. Podívejme se na nû zevrubnûji. V I. turnusu byli do odchoven naskladnûni 704 b ci, o 141 b ka více neï v pfiede lém roce. Poãet b kû odchovávan ch u chovatelû se meziroãnû zv il na více neï dvojnásobek, a to na 127. K základnímu v bûru bude v prûbûhu dubna pfiedveden 831 b k oproti loàsk m 625. Nejvût í podíl na nav ení poãtû mají b ci plemene Charolais o 82 ks, Blonde d Aquitaine o 20 ks, Limousine o 17 a Hereford o 15 ks. Sledujeme-li nejvy í poãetní nárûsty na jednotliv ch odchovnách, zjistíme, Ïe na OPB Cunkov bylo naskladnûno o 44 b kû více neï v roce pfiede lém, tûsnû následuje OPB Kundratice s nárûstem 39 ks a s mírn m odstupem následuje OPB Maleã s nárûstem 25 ks. Bílou vránou mezi odchovnami je OPB Bílá Lhota, kde poãet zastaven ch b kû poklesl o 27 ks, pfiedev ím díky b kûm plemene Limousine, kter ch naskladnili o 22 ménû. Podívejme se nyní na nejv raznûj í zmûny na jednotliv ch odchovnách, kde do lo k v raznému zv ení stavû. Na OPB Cunkov byl nárûst zpûsoben pfieváïnû poãtem b kû plemene Aberdeen Angus, jejichï poãet se zv il meziroãnû o 15 ks a poãtem b kû plemene Charolais, jichï naskladnili o 13 více neï loni. Na OPB Kundratice je nárûst zpûsoben témûfi v hradnû b ky plemene Charolais zv ení o 30 ks. Za zaznamenání je tû stojí zv en poãet b kû plemene Aberdeen Angus na OPB Osík o 17 ks a b kû plemene Charolais na OPB Grygov o 11 ks. Konkrétní poãty b kû na jednotliv ch odchovnách dle plemen jsou uvedeny v tabulce ã. 1. NárÛst poãtu b kû odchovávan ch u chovatele jde na vrub pfiedev ím chovatelûm plemene Charolais, ktefií k základnímu v bûru pfiipravují celkem 46 b kû (nejvíce na farmû Trojmezí 11 ks) tedy o 37 více neï loni. Chovatelé b kû plemene Limousine loni v prvním kroku neodchovávali Ïádného b ka, letos jich odchovávají 31 a v ichni jsou ustájeni v Neãtinské zemûdûlské a.s. Dvoucifern poãet b kû je pfiipravován rovnûï v TEGRO s.r.o. v Tû enovû 18 b kû plemene Aberdeen Angus. Celkem 22 chovatelû, u nichï probíhá odchov plemenn ch b kû je obsahem tabulky ã. 2, z které je moïné vyãíst, které konkrétní plemeno je stfiedem zájmu toho kterého chovatele. VraÈme se k tabulce ã. 1. V ní jsou, kromû jiného, uvedeny i poãty b kû dle plemen naskladnûn ch na jednotliv ch odchovnách do II. turnusu. V tomto pfiípadû mûïeme konstatovat, Ïe poãet b kû odchovávan ch na odchovnách se zv il jen nepatrnû, a to o 4 ks. K dne nímu dni nejsou je tû uzavfieny pfiihlá ky b kû odchovávan ch do II. turnusu u chovatelû, takïe mûïeme jen spekulovat. Pokud poãty b kû odchovávan ch u chovatelû budou kopírovat I. turnus, dojde k dal ímu v raznému nav ení poãetního stavu pfiipravovan ch b kû. Pokud ale budou tyto poãty kopírovat mnoïství b kû naskladnûn ch do II. kroku na OPB, k pfiíli velkému nav ení jiï nedojde. Nechme se pfiekvapit. V souãasné dobû mûïeme konstatovat, Ïe k základním v bûrûm v I. a II. turnusu je pfiipravováno celkem 1107 b kû, nejvíce plemene Charolais 428. Druh m v tomto pfiípadû nejpoãetnûj ím plemenem je plemeno Aberdeen Angus 216 ks. Na bronzovém stupínku je plemeno Masn simentál se 191 b kem. Podrobnûji viz tabulka ã. 3. Vezmeme-li v úvahu, Ïe mnoho chovatelû jiï uspokojilo svou touhu po plemenném b kovi dovozem b ka ze zahraniãí a dal í se k tomu chystají, vûfime, Ïe nabídka na leto ních aukcích vytvofií pfiedpoklad uspokojení poptávky. Nabídka je velká, av ak v emocná ruka trhu je nevyzpytatelná. Samozfiejmû cenu bude hrát i vyvolávací cena, letos poprvé nezkreslená dotacemi na nákup plemenného b ka. Doufejme, Ïe komise (v pfiípadû plemene Charolais komisafi, budiï mu údûl lehk ) budou vybírat objektivnû a do dal ího chovu vyberou jen kvalitu, Ïe kupující budou tuto kvalitu akceptovat a náleïitû ji ocení, Ïe prodávající za kvalitu náleïitû utrïí. Pojem kvalita se v posledním odstavci neopakuje náhodnû. Z v e uvedeného je snad patrné, Ïe kvantita jiï byla pravdûpodobnû naplnûna a nastává pfiesun ke kvalitû. Jak to v echno dopadlo se dozvíte z ãervnového vydání Zpravodaje. Snad to tam nûkdy s pomocí pana Kopeckého napí u. Ilustrační foto: Kamil Malát Zpravodaj âschms 1/2008 9

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 Vážení chovatelé, i přesto, že červnové číslo zpravodaje by mělo dle kalendářních měsíců být prvním letním, při pohledu z okna alespoň

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVIII. B EZEN 2011 âíslo 1 Z OBSAHU: Exkurze do systému chovu masného skotu ve Francii Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XII. díl Brahman

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XX. ZÁ Í 2013 âíslo 3 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXII. díl Tfietí roãník brnûnské v stavy se povedl na jedniãku Souãasn zpûsob

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XXI. B EZEN 2014 âíslo 1 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXIV. díl Skot, kter se u nás nepase: Nelore cattle Molekulární genetika

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. PROSINEC 2010 âíslo 4 Z OBSAHU: Druh v jezd Junior teamu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XI. díl Angus tour 2010 Morava Highland v

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005

LESU ZDAR 7-8. âasopis lesníkû a pfiátel lesa. roãník 11 2005 7-8 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 LâR navy ují mzdy zamûstnancûm Na náv tûvû: Krajsk inspektorát Liberec Z âech aï na konec svûta Chile Jak se Ïije na zámku Pomáháme ohroïen m druhûm tetfiev

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 5 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY KVĚTEN 2001 odpad měsíce Zdravotnický odpad Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení Informace

Více

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Souãasná historie ochrany pfiírody v âeské republice zaãala 1.1.1990, kdy bylo zfiízeno Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a pfievzalo kompetenci v ochranû

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více