PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2009/2010

2 PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

3 O B S A H Akademie věd České republiky celkový přehled. 3 Akademie věd České republiky anotace zpracovaných projektů 4 Masarykova univerzita v Brně celkový přehled.. 9 Masarykova univerzita v Brně anotace zpracovaných projektů Mendelova univerzita v Brně celkový přehled Mendelova univerzita v Brně anotace zpracovaných projektů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno celkový přehled.. 30 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno anotace zpracovaných projektů Vysoké učení technické v Brně celkový přehled 43 Vysoké učení technické v Brně anotace zpracovaných projektů 44 Junior celkový přehled Junior anotace zpracovaných projektů Statistický přehled.. 61

4 AKADEMIE VĚD ČR

5 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Invaze karasa stříbřitého (Carassius auratus) moţnosti jeho omezení v produkčních vodách Jméno studenta: Klára Bochníčková, Lucie Konečná Název školy studenta: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka Jméno školitele: Ing. Karel Halačka, CSc. Pracoviště školitele: Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i. Cílem předložené práce bylo sledování karasa stříbřitého, stavu jeho populace v rámci rybniční soustavy Lednicko-Valtického areálu a stanovení vybraných fyziologických parametrů za normálních a stresových podmínek. U jedinců karasa stříbřitého, pocházející z kanálu Včelínek a Hlohoveckého rybníka, byla pomocí dvou nezávislých metod (průtokové cytometrie a počítačová analýzy mikroskopického obrazu buněk) zjištěna ploidie. Vybraní jedinci byli, spolu s kaprem a akvarijní varietou karasa stříbřitého, rozděleni do tří skupin, u nichž byla následně po dobu 50 dní sledována jejich odolnost k nízké úrovni rozpuštěného kyslíku ve vodě. Na závěr bylo provedeno porovnání základních hematologických ukazatelů sledovaných skupin jedinců. Na základě provedených pozorování lze konstatovat, že karas stříbřitý vytvořil v daném areálu stabilní, velmi početnou a úspěšně se reprodukující se populaci, zahrnující jak převažující diploidní, pohlavně se rozmnožující jedince, tak i gynogenetické jedince triploidní. Vzhledem ke svému počtu představují značnou potravní a prostorovou konkurenci pro hospodářské druhy ryb, zejména kapra obecného, a výrazně tak snižují produkci ryb v těchto rybničních zařízeních. Tyto hospodářské ztráty jsou dále vystupňovány jejich úspěšným křížení s kaprem, kdy tito hybridi mohou negativně ovlivnit chov kapra jak po stránce produkční, tak, vzhledem ke své plodnosti, i šlechtitelské. Možnost decimace nechtěné obsádky karasa stříbřitého jsou, jak ukazují kromě jiného i výsledky naší práce, značně omezené, neboť zejména diploidní jedinci jsou velmi odolní vůči nepříznivým podmínkám, a přežijí i stavy, které jsou pro kapra letální. Situace je o to alarmující, že velké množství jedinců karasa stříbřitého se ať již úmyslně, či neúmyslně dostává do okolních volných vod, tj. i do oblasti soutoku Moravy a Dyje, jako lokality NATURY 2000 pro řadu našich původních, v některých případech jen zde se vyskytujících, druhů ryb. Zde se pak opět projevuje jako významný potravní a prostorový konkurent a tím decimující prvek řady místních rybích populací. K zamezení jeho dalšího postupu a omezení stávající populace bude třeba řady zásadních zásahů, z nich klíčovým se jeví revize současného plánu péče stanovený orgány ochrany přírody, který je jednoznačně hlavní příčinou této ekologické katastrofy a je dále zcela neudržitelný. Současně by měl proběhnout komplexní výzkum dané populace diploidně-polyploidního komplexu karasa stříbřitého v dané soustavě, aby bylo možno jeho stavy udržet na úrovni co nejméně ohrožující zájmy hospodářské, ale především i ekologické.

6 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Postindustriální oblast Rosicka-Oslavanska Jméno studenta - řešitele: Martin Daněk Název střední školy řešitele: Gymnázium, Brno, tř. kpt. Jaroše 14 Jméno školitele: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. Pracoviště školitele: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Cílem práce byla identifikace postindustriální krajiny na příkladu šířeji vymezeného území Rosicka-Oslavanska západně od Brna za využití geoinformačních systémů a provedení klasifikace a typologie zjištěné postindustriální krajiny. Téma postindustriální krajiny je prozatím málo pojednávané v odborné a popularizační literatuře, proto část úkolu spočívala rovněž v rozpracování vhodných metod studia.. Řešitel musel pochopit cíle práce a rozlišit způsoby, jak se k výsledkům dopracovat. To znamená, že musel celý předpokládaný postup rozdělit do dílčích kroků, z nichž každý vyžadoval jiné dílčí metody řešení. Takto v posloupnosti za sebou použil metodu využití archivních mapových podkladů, mapování v terénu a na obrazovce, digitalizaci a vektorizaci dat pro vstup do GIS, musel se naučit ovládat technologii ArcView firmy ESRI. V Visák musel použít řadu nástrojů a metod. Byla vytvořena mapa využití ploch zájmového území k roku 2009, reklasifikací z ní byla získána vrstva postindustriálních ploch, zahrnující specifické formy využívání. Pro další postup ve spoluprácí se společností ARCDATA Praha a kolegy na MZLU v Brně byla nad touto vrstvou vytvořena pravidelná čtvercová síť 500 x 500 m, v níž probíhal následně výpočet podílu postindustriálních ploch na ploše každého čtverce, realizovaný ve spolupráci z externím kolegou v Anglii. Procentuální hodnoty vztažené k těmto plochám byly následně převedeny k bodům lokalizovaným v těžištích čtverců. Vzniklá bodová síť s hodnotami pak sloužila jako východisko pro vytažení izolinií mezi těmito body. Izoliniové mapy znázorňující podíl postindustriálních ploch v současné krajině pak byly vytvořeny ve dvou verzích: 1) v areálech o % rozestupu po 10 % plochy podílu, s doplňky pro 0, 1 a 5 %, a 2) v areálech 0-11, 11-19, 19-36, a nad 91 % podle osvědčeného návodu ke klasifikaci současné krajiny v odborné literatuře. Sestavená studie představuje soubor logicky uspořádaných kapitol, vč. úvodu a závěru. Obsahuje četné grafické přílohy převzaté i z vlastní produkce. Text jednak přibližuje zájmové území Rosicka-Oslavanska čtenáři, a to jak po fyzicko-geografické, tak ekonomickohistoricko-geografické stránce, aby bylo možné pochopit hodnotu finálních výstupů. Ty spočívají v sadách map znázorňujících vymezení, klasifikaci a typologii postindustriální krajiny zájmového území. Netradiční postup má i značný metodický význam. Vlastní výsledky práce lze rozdělit do tří kategorií. V první řadě byl splněn výchovný cíl, byť nebyl explicitně formulován, který spočíval v tom, že se řešitel naučil pracovat s moderní geoinformační technologií, formulovat a formalizovat dílčí úkoly a stanovovat postup práce, což znamená zvládnutí zásad samostatné vědecké práce. Naučil se pracovat za použití řady metod odborné práce, studovat a použít odbornou literaturou. Velmi významným

7 je nabytá schopnost samostatného odborného myšlení mj. promítnutá do sestavené studie. V druhé řadě jde o metodické výsledky práce. Autor zvládnul použití řady velmi odlišných metod práce, jejich dílčí výsledky navázal na sebe a tak dospěl k zajímavým, prozatím netradičním výsledkům. Za třetí jsou zajímavé vlastní odborné výsledky práce z regionálního hlediska. V zájmovém území Rosicka-Oslavanska tak byly identifikovány areály, které mohou nést odstupňované označení postindustriální krajina. Odstupňováním se myslí, v kolikaslovných označeních se pojem postindustriální může objevit a to s konkrétní vypovídací hodnotou, ale také areály, kde podíl postindustriálních ploch je pravidelně klasifikován podle jejich procentuálního zastoupení. Ačkoliv jde o tzv. jednovrstevnou klasifikaci území, resp. krajiny, výsledky jsou unikátní a dovolují správě daného území se kvalifikovaně rozhodovat o budoucím osudu celého území, i jeho konkrétních dílčích částí. Závěrem lze konstatovat, že student Martin Daněk prokázal schopnost samostatné odborné práce, demonstroval soudobé geografické myšlení, zvládl práci s moderními geoinformačními technologiemi a zejména projevil vysoký zájem o problematiku a způsoby jejího řešení. Lze jej tak považovat za perspektivního zeměpisce.

8 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Proces digitalizace končetin aneb jak se vytvářejí prsty Jméno studenta: Daniel Autrata, Martin Pospíchal Název školy studenta: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Jméno školitele: Eva Matalová Pracoviště školitele: Ústav ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Morfologická analýza vývoje končetin in vivo Morfogenetická analýza vývoje končetin in vivo Kolokalizace proliferace a apoptózy při digitalizaci končetin Vývoj končetin ex vivo Srovnání vývoje končetin in vivo a ex vivo Mikromanipulace s myšími embryi Odběr biologického materiálu pro další analýzy, fixace vzorků, jejich odvodňování, zalévání do parafinu, krájení, napínání na skla Základní histologická barvení Detekce proliferujících buněk - imunohistochemie PCNA Detekce apoptotických zlomů DNA metoda TUNEL Časoprostorové modely morfogenetických událostí Příprava explantátových kultur, jejich kultivace a modulace Fotodokumentace výsledků, korelace nálezů in vivo a ex vivo Morfologická analýza vývoje myších předních končetin byla provedena s využitím histologických řezů a jejich barvení hematoxylinem a eosinem. Výsledky studie vývojových stádií E12,5, E13,5, E14,5, E15,5 byly doloženy fotodokumentací zachycující morfologický průběh digitalizace končetin. Morfogenetická analýza vývoje myších předních končetin byla provedena s využitím histologických řezů, imunohistochemických a biochemických metod. Zpracovány a vyhodnoceny byly výsledky týkající se detekce proliferujících buněk a apoptotických buněk. Doložena byla také jejich negativní korelace ukazující soulad těchto procesů při embryogenezi. Vývoj končetin byl sledován in vivo současně s možností kultivace končetin ex vivo s ohledem na využití v biomedicíně. Na základě hodnocení morfologie a proliferace byl testovaný explantátový přístup ukázán zcela vhodným modelovým systémem pro studium a modulace vývoje končetin. Publikačním výstupem je práce formátu A4 o rozsahu 61 stran doplněná stručnou reportáží z laboratoře (7 stran).

9 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

10 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Eliptické křivky a jejich vyuţití v teorii čísel a kryptografii Jméno studenta: Petr Chudáček Název školy studenta: Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno Jméno školitele: Michal Bulant Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo zejména nastudovat obsáhlý teoretický aparát zejména z oblasti algebry (speciálně pak teorie grup a konečných těles) a samotných eliptických křivek a dále popsat jejich využití v kryptografii. V první části řešení projektu jsme se společně věnovali především nastudování potřebných teoretických podkladů, v dalších fázi pak student samostatně zpracovával oblast aplikací eliptických křivek v kryptografii na s využitím (zejména) cizojazyčné literatury a zdrojů dostupných na internetu. Projekt byl řešen jako čistě teoretický s tím, že získané poznatky budou šířeny prostřednictvím úpravy a rozšíření českých stránek cz.wikipedia.org. Autor ve své práci nejprve rekapituluje základní použité pojmy z kryptografie a algebry. Uvedená tvrzení kvůli možnosti rychle postupovat k aplikacím nedokazuje, odkazuje nicméně na dostupnou literaturu (obvykle česky psaná vysokoškolská skripta dostupná v elektronické podobě či webové stránky v~angličtině). Poté se již podrobně věnuje zavedení a studiu eliptických křivek (nad reálnými čísly a nad Galoisovým tělesem o prvočíselném počtu prvků). Ve 3. kapitole pak uvede (dnes již) klasický protokol výměny klíčů Diffieho a Hellmana a DSA algoritmus digitálního podpisu a popíše moderní verze těchto protokolů využívající eliptické křivky. Student se podle mého názoru zhostil práce velmi zodpovědně, na vhodných místech doplňuje teorii příklady či obrázky ilustrujícími probírané pojmy.

11 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Kombinatorické hry Jméno studenta: Hynek Jemelík Název školy studenta: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše, Brno Jméno školitele: Michal Bulant Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Úkolem studenta bylo nastudovat z cizojazyčné literatury teorie tzv. kombinatorických her dvou hráčů a zkoumat jejich vítězné strategie. V první části řešení projektu jsme se společně věnovali především nastudování potřebných teoretických podkladů z oblasti teorie množin, základů algebraických struktur a samotných kombinatorických her, v další fázi pak student samostatně studoval jednak doporučenou monografii z této oblasti, jednak dostupné internetové zdroje. Po prostudování zajímavé struktury kombinatorických her (pomocí nichž lze zavést společné zobecnění jak Dedekindovy konstrukce reálných čísel, tak množinově teoretické konstrukce ordinálních čísel) se rozhodl pojmout přiblížení této struktury čtenáři jako základní úkol své práce SOČ. Student postupoval při zpracovávání tématu systematicky, takže práce je od začátku, kdy se věnuje nejjednodušším hrám typu Nim, pochopitelná a podobně jako se v samotné teorii konstruují složitější objekty z jednodušších, tak i student přechází k obtížnějším pojmům skládáním pojmů jednodušších (stromové hry, součet, resp. součin her). Formuluje a dokazuje základní větu v oblasti nestranných (impartial) her, tzv. Boutonovu větu. V druhé části práce opouští omezení na nestrannost hry a věnuje se obecné hře dvou hráčů a hrám, u nichž je možné stanovit jejich číselnou hodnotu.. V závěrečné pasáži pak ukazuje, že výpočet tzv. Nim-součinu je podstatně obtížnější než je tomu v případě Nim-součtu a předkládá program v jazyce C++, který Nim-součin počítá.

12 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Úrazy a onemocnění kolenního kloubu v adolescentním věku, léčba artroskopií a terapie Jméno studenta: Anna Vránová Název školy studenta: Gymnázium Brno Řečkovice Jméno školitele: Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Pracoviště školitele: Fakulta sportovních studií MU, katedra kineziologie Téma práce středoškolské odborné činnosti zní Úrazy a onemocnění kolenního kloubu a adolescentním věku, léčba artroskopií a terapie. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá anatomií kolenního kloubu. Druhá část je věnována artroskopii kolene a jejím možným využitím při úrazech a onemocnění kolenního kloubu. Závěrečná část je věnována terapii po operaci kolenního kloubu Práce se snaží podat ucelené informace o možných úrazech kolenního kloubu v dětském a adolescentním věku, nastínit jejich průběh a možná operativní řešení.dále se také zabývá možnými následky operací a pooperační terapií. Práce s literaturou (47 citací) a spolupráce s Ortopedickou klinikou FDN. Práce podává ucelené informace o úrazech,operativních řešeních,možných následcích operací a rehabilitací kolenního kloubu.podrobně je popsána artroskopie a ortopedie kolenního kloubu,velmi odborně se zde projevila spolupráce s dětskou Ortopedickou klinikou FDN Práce je přínosem pro terapeuty i studenty somatologických oborů. Práce splňuje požadavky kladené na práci v rámci SOČ a byla úspěšně prezentována

13 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Trestání mladistvých v ČR a příčiny jejich kriminality Jméno studenta: Šárka Gilarová Název školy studenta: Gymnázium Brno - Řečkovice Jméno školitele: Doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Brno Cílem práce byla analýza problematiky trestní politiky mládeže v ČR. Práce byla rozdělena do tří částí v první se autorka zabývala obecně otázkou funkce trestu a trestání v moderní společnosti. Ve druhé části se zaměřila na otázky trestání mladistvých v ČR na základě zákonné úpravy této problematiky. V poslední částí pak věnovala pozornost příčinám kriminality mladistvých a možnostem prevence. Tuto část zpracovala jak analyticky, tak na základě hodnocení provedené ankety, díky které zjistila velké nedostatky v informovanosti mládeže o možné trestnosti jednání mladistvých. V závěru práce se pokusila o nastínění základních východisek, které spatřuje v systematičtější prevenci a zlepšení informovanosti. Metodický přístup k vypracování práce měl dvě roviny. V první se autorka snažila o výklad jednotlivých teorií trestání a také se velmi zdárně pokusila o interpretaci zákonné úpravy trestání mladistvých v ČR. Druhou rovinu pak tvořila deskripce a vyhodnocování faktů, které autorka získala ze statistických přehledů a také provedené ankety. Výsledkem je vypracovaná práce, kterou autorka obhajovala v rámci školského kola SOČ a postoupila do kola městského. Nezanedbatelným výsledkem je provedení ankety na základě které autorka vypracovala velmi dobře zvládnutý informační letáček věnovaný prevenci kriminality mládeže.

14 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce : Osobnostní charakteristiky studentů hlásících se na VŠ, obor psychologie Jméno studenta: Barbara Kalinová Název školy studenta: Gymnázium, Brno - Řečkovice Jméno školitele: Pracoviště školitele: Mgr. Vladimír Marček Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií Určení osobnostních črt souvisejících se zájmem o VŠ studium psychologie Kvantitativní analýza dotazníků NEO-PI-R u studentů prvních ročníků VŠ studia psychologie Potvrdili se některé z autorčiných hypotéz, konkrétně že studenti psychologie jsou nadprůměrně otevřeni novým zkušenostem a emocionálně stabilní. Vzhledem k nižšímu počtu navrácených dotazníků (15) studie není reprezentativní, nicméně autorka se seznámila s postupem kvantitativního výzkumu a formální stránkou studia psychologie na VŠ.

15 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Násilí na fotbalových stadionech Jméno studenta: Stanislav Klus Název školy studenta: Gymnázium, tř. kpt. Jaroše, Brno Jméno školitele: doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno Zvládnout sociologicky a psychologicky relevantní odbornou literaturu týkající se jednoho v nepřehlédnutelných jevů soudobého sportu: 1. Fenoménu sportovního fandovství. 2. Exploze násilí na fotbalových stadionech v kontextu se subkulturou tzv. hoolifans. Student, dobře seznámený a s jistotou se pohybující v prostředí fotbalových diváků se rozhodl pro přímé rozhovory s vybranou skupinou fotbalových fanoušků a ze strany školitele získal doporučení na aktuální zdroje odborné literatury týkající se této oblasti sociologie sportu. Student osvědčil praktickou znalost prostředí fotbalových stadionů a pečlivě prostudovat doporučenou odbornou literaturu. Konzistentní text, tvořící výstup jeho odborné činnosti je dobrým základem pro další profesní směřování: p. Klus zamýšlí studovat na Fakultě sportovní studií, MU.

16 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Stanovení geneticky modifikovaných organismů v potravinách pomocí DNA analýzy: sója a sójové výrobky Jméno studenta: Tomáš Konečný Název školy studenta: Purkyňovo gymnázium Stráţnice Jméno školitele: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo zjistit zda potraviny ze sóji, které jsou volně prodejné v obchodech s potravinami obsahují geneticky modifikovanou sóju RoundUp Ready. Dílčím cílem této práce je zpracovat problematiku používání GMO (geneticky modifikovaných organizmů) v potravinách a popsat příslušná legislativní opatření včetně způsobu značení GMO potravin. Celkem 49 výrobků obsahujících sóju bylo zakoupeno v prodejně potravin. Z těchto potravin byla izolována DNA a ta pak sloužila pro nested PCR analýzu pro přítomnost sóji a pro přítomnost genetické modifikace RoundUp Ready Soya. PCR produkty byly detekovány na agarózovém gelu barvením ethidium bromidem a fotografovány. Celkem bylo testováno 49 výrobků obsahujících sóju. Ze vzorků byl gen pro sójový lecitin přítomen ve 13 vzorcích, tzn., že obsah DNA sóji byl prokázán celkem ve 13 vzorcích ze 49 vzorků. U těchto vzorků pozitivních na sóju byly GMO pozitivní na RoundUp Ready Soya 4 vzorky (vzorky 10, 16, 27 a 34 Utopenci v aspiku - Atlantik prudukt Třešňák, Sójové plátky - BonaVita, Sójové řezy - Nestlé, Drůbeží párky - Ahold). V ostatních vzorcích se nepodařilo zjistit DNA pro její velmi nízkou koncentraci. U žádného testovaného výrobku nebyla na obalu uvedena přítomnost GMO materiálu.

17 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Uzavírání molekul do soudků zvaných cucurbiturily Jméno studenta: Barbora Anna Bajajová Název školy studenta: Gymnázium Vyškov Jméno školitele: Vladimír Šindelář Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce je syntetizovat makrocyklickou sloučeninu, cucurbit[6]uril, a také pyridiniové deriváty s různými substituenty. Pomocí nukleární magnetické rezonance a ultrafialovoviditelné spektroskopie studovat tvorbu komplexů mezi cucurbit[6]urilem a pyridiniové deriváty. Popsat podobu vzniklých komplexů a jejich stabilitu. 1) Vypracování literární rešerše na zadané téma. 2) Seznámení s praktickým prováděním organických syntéz a provedení požadovaných syntéz. 3) Izolace připravených látek, jejich čištění a charakterizace. 4) Seznámení s principy nukleární magnetické rezonance a ultrafialovo-viditelné spektroskopie. 5) Studium tvorby supramolekulárních komplexů pomocí zmíněných dvou spektroskopických technik. 6) Zpracování získaných výsledků v podobě závěrečné práce. 1) Byl syntetizován cucurbit[6]uril. 2) Byly připraveny tři pyridiniové soli. 3) Bylo zjištěno, že všechny pyridiniové deriváty vytváří s cucurbit[6]urilem komplex, ve kterém se postranní substituent nachází uvnitř kavity cucurbit[6]urilu, zatím co pyridiniová jednotka zůstává vně makrocyklu. 4) Bylo pozorováno, že tvorba komplexu s cucurbit[6]urilem má za následek přesun elektronové hustoty na aromatickém kruhu. 4) V jednom případě byla stanovena asociační konstanta vznikajícího komplexu.

18 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Fluorescence látek na ledu relaxační procesy Jméno studenta: Hejduková Martina, Říkovská Klára Název školy studenta: Střední průmyslová škola chemická, Brno Jméno školitele: Mgr. Dominik Heger, Ph.D. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Práce je zaměřena na studium chování látek v ledu. Zkoumáme rozdílné vlastnosti prostředí v roztoku před a po zmražení. Zamražením roztoku se zvyšuje lokální koncentrace rozpuštěných látek a mění se polarita prostředí, což způsobuje, že látky v ledu reagují jinak. Ke studiu těchto jevů využíváme roztoky derivátů pyrenu, které ve vysoké koncentraci tvoří epimery detekovatelné pomocí fluorescenční spektrometrie. Z profilu spekter tedy můžeme usoudit, jaké jsou vlastnosti prostředí. Zkoumáme také vliv rychlosti zamražení na zvýšení lokální koncentrace rozpuštěných látek. Tento výzkum nalézá uplatnění v environmentálních vědách, kde by mohl objasnit reakce toxických látek v životním prostředí, které se v ledu odehrávají. Stanovení míry zvýšení koncentrace látek po zmražení vodných roztoků. Fluorescenční spektroskopie. Značné zvýšení lokální koncentrace organických látek na povrchu ledu bylo prokázáno změřením fluorescenčních spekter pyrentetrasulfonátu a 1-methylnaftgalenu na ledu. Pyrentetrasulfonát v koncentračním rozsahu ( mol.l -1 ) vykazuje na ledu jen přítomnost excimerů. Pro 1-methylnaftalen jsme v koncentračním rozsahu ( mol.l -1 ) zjistili přítomnost excimeru a současně monomeru, v nižších koncentracích je přítomen pouze monomer. Výsledky ukazují, že míra lokální koncentrace je závislá na charakteru zamrazované látky. Látky s polárními skupinami mají větší tendenci agregace než látky nepolární.

19 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Jméno studenta: Studium a tvorba supramolekul léčiv a jejich aplikace Filip Hlávka, Veronika Zigmundová Název školy studenta: SPŠ chemická Brno Jméno školitele: Prof. RNDr Josef Havel, DrSc. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo nastudovat principy tvorby supramolekul a experimentálně prostudovat určité modelové systémy. Hmotnostní spektrometrie MALDI a LDI, případně LA (laserová ablace) TOF MS Byla prostudována základní literatura a napsána cca 20-ti stránková rešerše a přehled základů tvorby supramolekul a supramolekulární chemie, zejména tvorby takových supramolekul, kde jednou ze složek jsou nano-částice či nano-materiály. Je uveden přehled o supramolekulární chemii, supramolekul, ale také nano-materiálů až i kvantových teček a jejich aplikace v technice a v chemii. Experimentálně byly hmotnostní spektrometrií MALDI TOF MS studovány - klustry zlata jako potenciální moderní léčiva - nanodiamanty (rovněž s aplikacemi v medicíně) - směsi nano-zlato a nanodiamanty - interakce 8-crown-C6 s nanodiamanty a také s klustry zlata. Byla prokázána interakce nanozlata s diamanty za tvorby pravděpodobně karbidů zlata AumCn a ikdyž interakce za tvorby supramolekul 18-crown-C6 s nanozlatem prokázána nebyla, jsou positivní indikace o tvorbě supramolekul {18-crown-C6 C n }Na +. Největším přínosem je nalezení postupů a základní metodologie studia a potvrzení určitých typů interakcí, jejichž studium bude dále rozvíjeno. Anotace V teoretické části práce byla vypracována rešerše a přehled základů supramolekulární chemie a tvorby supramolekul a základní informace o vzniku nanočástic a jejich aplikací, rovněž také úvod do hmotnostní spektrometrie. Experimentálně byla hmotnostní spektrometrií studována řada systémů typu host-guest, a to zejména crown-etherů s nanozlatem, nanodiamanty a s některými léčivy na bázi adamantanu. Byla např. prokázána tvorba nového druhu supramolekul 18-crown-C6, a to např. {18-crown- C6 C n }Na +. Přínosem je formulace postupů a základní metodologie studia tvorby těchto látek a nalezení nových typů látek(supramolekul).

20 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

21 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Moţnosti stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie Jméno studenta: Jana Pospíchalová, Milena Šalplachtová Název školy studenta: SPŠCH Brno, Vranovská 65, Brno Jméno školitele: Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. Pracoviště školitele: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta Práce se zabývá metodikou pro izolaci mastných kyselin z reálných potravinových vzorků a jejich analýzou pomocí plynové chromatografie. - Optimalizace všech faktorů ovlivňujících analýzu a přizpůsobení je podmínkám měření. - Nastavit nejvhodnější teplotní a časový program na plynovém chramatografu Fisons Naměřené vzorky kvalitativně vyhodnotit dle elučních časů a objemů neznámé složky s elučním časem a objemem standardu při stejných podmínkách a následně vyhodnotit kvantitativně pomocí plochy píku. - Jako vzorky použít různé druhy masa vepřového, kuřecího, hovězího, kachního, králičího a rybího, s ohledem na domácí a intenzivní chov. Pro stanovení mastných kyselin byly použity metody uvedené Komprdou (1999) vycházející z postupů Morrison a Smith (1964), Banon a kol. (1982), Ichihara a kol. (1996) a Sattler a kol. (1996). Vzorky jsou zbaveny vody lyofilizací a tuk je následně extrahován petroletherem. Nadbytečný petrolether je odpařen pomocí vakuové rotační odparky. Mastné kyseliny ve vzorcích jsou převedeny na methylestery a následně stanoveny pomocí plynového chromatografu Fisons Veškerá vyhodnocení vzorků byla prováděna na počítači v programu Clarity. Byla vytvořena metoda pro stanovení zastoupení mastných kyselin v běžných potravinách každodenní potřeby člověka. Naměřené hodnoty odpovídají průměrným obsahům mastných kyselin ve vybraných potravinách, i s ohledem na domácí chovy zvířat. Metoda je dobře použitelná pro běžné vzorky z potravinářské praxe. PROJEKTU

22 Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Probiotické mikroorganismy ve fermentovaných mléčných výrobcích Jméno studenta: Soňa Dvořáčková Název školy studenta: Gymnázium, Brno - Řečkovice Jméno školitele: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Pracoviště školitele: Mendelova univerzita v Brně Cílem práce bylo: ověřit, zda vybrané probiotické výrobky splňují podmínky vyhlášky MZe 77/2003 Sb., na obsah probiotických mikroorganismů, a to po celou dobu minimální trvanlivosti porovnat obsah probiotických mikroorganismů ve značkovém výrobku a výrobku vyráběném pod privátní značkou zvládnout problematiku probiotických mikroorganismů, technologii výroby fermentovaných mléčných výrobků a osvojit si základy mikrobiologické analýzy potravin Vybrány byly dva fermentované jogurtové nápoje (vzorek č. 1 a 2), které byly zakoupeny v běžné obchodní síti. Od každého vzorku bylo zakoupeno pět lahví téže šarže. Vzorek č. 1 byl značkovým výrobkem moravské mlékárny, vzorek č. 2 byl prodáván pod privátní značkou velkého obchodního řetězce. Rozbory byly prováděny každých sedm dní po celou dobu minimální trvanlivosti. Z mikrobiologických ukazatelů byl sledován: Celkový počet bakterií mléčného kvašení (BMK) Počet Lactobacillus acidophilus Počet Lactobacillus rhamnosus Počet Bifidobacterium sp. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Pro všechny sledované mikroorganismy byly spočítány základní statistické ukazatele (průměr, směrodatná odchylka, směrodatná chyba); porovnání výrobku č. 1 a 2 z hlediska obsahu sledovaných mikroorganismů bylo provedeno programem Statistica 9 (t-testem dle nezávislých proměnných). Počet bakterií mléčného kvašení, počet Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus byl po celou dobu minimální trvanlivosti u obou vzorků vyšší než KTJ/ml. Počet Bifidobacterium sp. byl oproti hodnotám, které uvádí vyhláška nižší u obou výrobků, a to v těchto případech: u vzorku č. 1 při druhém odběru, u vzorku č. 2 při třetím a čtvrtém odběru. Toto zjištění je zajímavé zvláště u vzorku č. 2, kde je jako probiotikum deklarován pouze Bifidobacterium sp. Od výrobce jsme však zjistili, že do tohoto výrobku se přidává i Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus a je jen v kompetenci prodejce, které vlastnosti na obalu výrobku uvede. Na základě našich výsledků lze spotřebitelům doporučit konzumaci probiotických výrobků co nejdříve od data výroby, kdy jsou probiotické mikroorganismy ve výrobku obsaženy v dostatečném množství. PROJEKTU

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku 1 Předmět a vymezení je určen pro stanovení původního podílu produktu pomocí chemické analýzy ve výrobku glazurované (resp. neglazurované) hluboce, při jejichž výrobě byly použity zvlhčující aditivní látky

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Magdalena Kvíčalová. Stanovení nových syntetických drog v odpadních vodách

Magdalena Kvíčalová. Stanovení nových syntetických drog v odpadních vodách Magdalena Kvíčalová Stanovení nových syntetických drog v odpadních vodách ové syntetické drogy ové syntetické drogy syntetické omamné látky, které mají podobné účinky jako tradiční ilegální drogy. Jejich

Více

Studentská vědecká konference 2006

Studentská vědecká konference 2006 Studentská vědecká konference 2006 Sekce: INFORMATIKA A CHEMIE 24.11.2006 Zahájení v 9:00 hodin, budova B, místnost BS2 Komise: Doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. - předseda Anna Součková, PhDr. Ing. Miloslav

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů TISKOVÁ ZPRÁVA Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů Vědecký tým z České republiky a Spojených států amerických objevil šetrný a zároveň účinný způsob, jak diagnostikovat

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů. Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout

Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů. Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout 19. listopad 2009 Lužice doškolovací seminář Vzorkování heterogenních materiálů (vzorkování

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu ČSJ, OSSM Praha, 19. 4. 2012 Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělání Odborné vzdělávání Zaměření Chemik operátor Odborná oblast Chemik operátor Jednotky učení Celkový čas (1 vyučovací hodina = 45 minut)

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více