PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2009/2010

2 PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

3 O B S A H Akademie věd České republiky celkový přehled. 3 Akademie věd České republiky anotace zpracovaných projektů 4 Masarykova univerzita v Brně celkový přehled.. 9 Masarykova univerzita v Brně anotace zpracovaných projektů Mendelova univerzita v Brně celkový přehled Mendelova univerzita v Brně anotace zpracovaných projektů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno celkový přehled.. 30 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno anotace zpracovaných projektů Vysoké učení technické v Brně celkový přehled 43 Vysoké učení technické v Brně anotace zpracovaných projektů 44 Junior celkový přehled Junior anotace zpracovaných projektů Statistický přehled.. 61

4 AKADEMIE VĚD ČR

5 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Invaze karasa stříbřitého (Carassius auratus) moţnosti jeho omezení v produkčních vodách Jméno studenta: Klára Bochníčková, Lucie Konečná Název školy studenta: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka Jméno školitele: Ing. Karel Halačka, CSc. Pracoviště školitele: Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i. Cílem předložené práce bylo sledování karasa stříbřitého, stavu jeho populace v rámci rybniční soustavy Lednicko-Valtického areálu a stanovení vybraných fyziologických parametrů za normálních a stresových podmínek. U jedinců karasa stříbřitého, pocházející z kanálu Včelínek a Hlohoveckého rybníka, byla pomocí dvou nezávislých metod (průtokové cytometrie a počítačová analýzy mikroskopického obrazu buněk) zjištěna ploidie. Vybraní jedinci byli, spolu s kaprem a akvarijní varietou karasa stříbřitého, rozděleni do tří skupin, u nichž byla následně po dobu 50 dní sledována jejich odolnost k nízké úrovni rozpuštěného kyslíku ve vodě. Na závěr bylo provedeno porovnání základních hematologických ukazatelů sledovaných skupin jedinců. Na základě provedených pozorování lze konstatovat, že karas stříbřitý vytvořil v daném areálu stabilní, velmi početnou a úspěšně se reprodukující se populaci, zahrnující jak převažující diploidní, pohlavně se rozmnožující jedince, tak i gynogenetické jedince triploidní. Vzhledem ke svému počtu představují značnou potravní a prostorovou konkurenci pro hospodářské druhy ryb, zejména kapra obecného, a výrazně tak snižují produkci ryb v těchto rybničních zařízeních. Tyto hospodářské ztráty jsou dále vystupňovány jejich úspěšným křížení s kaprem, kdy tito hybridi mohou negativně ovlivnit chov kapra jak po stránce produkční, tak, vzhledem ke své plodnosti, i šlechtitelské. Možnost decimace nechtěné obsádky karasa stříbřitého jsou, jak ukazují kromě jiného i výsledky naší práce, značně omezené, neboť zejména diploidní jedinci jsou velmi odolní vůči nepříznivým podmínkám, a přežijí i stavy, které jsou pro kapra letální. Situace je o to alarmující, že velké množství jedinců karasa stříbřitého se ať již úmyslně, či neúmyslně dostává do okolních volných vod, tj. i do oblasti soutoku Moravy a Dyje, jako lokality NATURY 2000 pro řadu našich původních, v některých případech jen zde se vyskytujících, druhů ryb. Zde se pak opět projevuje jako významný potravní a prostorový konkurent a tím decimující prvek řady místních rybích populací. K zamezení jeho dalšího postupu a omezení stávající populace bude třeba řady zásadních zásahů, z nich klíčovým se jeví revize současného plánu péče stanovený orgány ochrany přírody, který je jednoznačně hlavní příčinou této ekologické katastrofy a je dále zcela neudržitelný. Současně by měl proběhnout komplexní výzkum dané populace diploidně-polyploidního komplexu karasa stříbřitého v dané soustavě, aby bylo možno jeho stavy udržet na úrovni co nejméně ohrožující zájmy hospodářské, ale především i ekologické.

6 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Postindustriální oblast Rosicka-Oslavanska Jméno studenta - řešitele: Martin Daněk Název střední školy řešitele: Gymnázium, Brno, tř. kpt. Jaroše 14 Jméno školitele: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. Pracoviště školitele: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Cílem práce byla identifikace postindustriální krajiny na příkladu šířeji vymezeného území Rosicka-Oslavanska západně od Brna za využití geoinformačních systémů a provedení klasifikace a typologie zjištěné postindustriální krajiny. Téma postindustriální krajiny je prozatím málo pojednávané v odborné a popularizační literatuře, proto část úkolu spočívala rovněž v rozpracování vhodných metod studia.. Řešitel musel pochopit cíle práce a rozlišit způsoby, jak se k výsledkům dopracovat. To znamená, že musel celý předpokládaný postup rozdělit do dílčích kroků, z nichž každý vyžadoval jiné dílčí metody řešení. Takto v posloupnosti za sebou použil metodu využití archivních mapových podkladů, mapování v terénu a na obrazovce, digitalizaci a vektorizaci dat pro vstup do GIS, musel se naučit ovládat technologii ArcView firmy ESRI. V Visák musel použít řadu nástrojů a metod. Byla vytvořena mapa využití ploch zájmového území k roku 2009, reklasifikací z ní byla získána vrstva postindustriálních ploch, zahrnující specifické formy využívání. Pro další postup ve spoluprácí se společností ARCDATA Praha a kolegy na MZLU v Brně byla nad touto vrstvou vytvořena pravidelná čtvercová síť 500 x 500 m, v níž probíhal následně výpočet podílu postindustriálních ploch na ploše každého čtverce, realizovaný ve spolupráci z externím kolegou v Anglii. Procentuální hodnoty vztažené k těmto plochám byly následně převedeny k bodům lokalizovaným v těžištích čtverců. Vzniklá bodová síť s hodnotami pak sloužila jako východisko pro vytažení izolinií mezi těmito body. Izoliniové mapy znázorňující podíl postindustriálních ploch v současné krajině pak byly vytvořeny ve dvou verzích: 1) v areálech o % rozestupu po 10 % plochy podílu, s doplňky pro 0, 1 a 5 %, a 2) v areálech 0-11, 11-19, 19-36, a nad 91 % podle osvědčeného návodu ke klasifikaci současné krajiny v odborné literatuře. Sestavená studie představuje soubor logicky uspořádaných kapitol, vč. úvodu a závěru. Obsahuje četné grafické přílohy převzaté i z vlastní produkce. Text jednak přibližuje zájmové území Rosicka-Oslavanska čtenáři, a to jak po fyzicko-geografické, tak ekonomickohistoricko-geografické stránce, aby bylo možné pochopit hodnotu finálních výstupů. Ty spočívají v sadách map znázorňujících vymezení, klasifikaci a typologii postindustriální krajiny zájmového území. Netradiční postup má i značný metodický význam. Vlastní výsledky práce lze rozdělit do tří kategorií. V první řadě byl splněn výchovný cíl, byť nebyl explicitně formulován, který spočíval v tom, že se řešitel naučil pracovat s moderní geoinformační technologií, formulovat a formalizovat dílčí úkoly a stanovovat postup práce, což znamená zvládnutí zásad samostatné vědecké práce. Naučil se pracovat za použití řady metod odborné práce, studovat a použít odbornou literaturou. Velmi významným

7 je nabytá schopnost samostatného odborného myšlení mj. promítnutá do sestavené studie. V druhé řadě jde o metodické výsledky práce. Autor zvládnul použití řady velmi odlišných metod práce, jejich dílčí výsledky navázal na sebe a tak dospěl k zajímavým, prozatím netradičním výsledkům. Za třetí jsou zajímavé vlastní odborné výsledky práce z regionálního hlediska. V zájmovém území Rosicka-Oslavanska tak byly identifikovány areály, které mohou nést odstupňované označení postindustriální krajina. Odstupňováním se myslí, v kolikaslovných označeních se pojem postindustriální může objevit a to s konkrétní vypovídací hodnotou, ale také areály, kde podíl postindustriálních ploch je pravidelně klasifikován podle jejich procentuálního zastoupení. Ačkoliv jde o tzv. jednovrstevnou klasifikaci území, resp. krajiny, výsledky jsou unikátní a dovolují správě daného území se kvalifikovaně rozhodovat o budoucím osudu celého území, i jeho konkrétních dílčích částí. Závěrem lze konstatovat, že student Martin Daněk prokázal schopnost samostatné odborné práce, demonstroval soudobé geografické myšlení, zvládl práci s moderními geoinformačními technologiemi a zejména projevil vysoký zájem o problematiku a způsoby jejího řešení. Lze jej tak považovat za perspektivního zeměpisce.

8 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Proces digitalizace končetin aneb jak se vytvářejí prsty Jméno studenta: Daniel Autrata, Martin Pospíchal Název školy studenta: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Jméno školitele: Eva Matalová Pracoviště školitele: Ústav ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Morfologická analýza vývoje končetin in vivo Morfogenetická analýza vývoje končetin in vivo Kolokalizace proliferace a apoptózy při digitalizaci končetin Vývoj končetin ex vivo Srovnání vývoje končetin in vivo a ex vivo Mikromanipulace s myšími embryi Odběr biologického materiálu pro další analýzy, fixace vzorků, jejich odvodňování, zalévání do parafinu, krájení, napínání na skla Základní histologická barvení Detekce proliferujících buněk - imunohistochemie PCNA Detekce apoptotických zlomů DNA metoda TUNEL Časoprostorové modely morfogenetických událostí Příprava explantátových kultur, jejich kultivace a modulace Fotodokumentace výsledků, korelace nálezů in vivo a ex vivo Morfologická analýza vývoje myších předních končetin byla provedena s využitím histologických řezů a jejich barvení hematoxylinem a eosinem. Výsledky studie vývojových stádií E12,5, E13,5, E14,5, E15,5 byly doloženy fotodokumentací zachycující morfologický průběh digitalizace končetin. Morfogenetická analýza vývoje myších předních končetin byla provedena s využitím histologických řezů, imunohistochemických a biochemických metod. Zpracovány a vyhodnoceny byly výsledky týkající se detekce proliferujících buněk a apoptotických buněk. Doložena byla také jejich negativní korelace ukazující soulad těchto procesů při embryogenezi. Vývoj končetin byl sledován in vivo současně s možností kultivace končetin ex vivo s ohledem na využití v biomedicíně. Na základě hodnocení morfologie a proliferace byl testovaný explantátový přístup ukázán zcela vhodným modelovým systémem pro studium a modulace vývoje končetin. Publikačním výstupem je práce formátu A4 o rozsahu 61 stran doplněná stručnou reportáží z laboratoře (7 stran).

9 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

10 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Eliptické křivky a jejich vyuţití v teorii čísel a kryptografii Jméno studenta: Petr Chudáček Název školy studenta: Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno Jméno školitele: Michal Bulant Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo zejména nastudovat obsáhlý teoretický aparát zejména z oblasti algebry (speciálně pak teorie grup a konečných těles) a samotných eliptických křivek a dále popsat jejich využití v kryptografii. V první části řešení projektu jsme se společně věnovali především nastudování potřebných teoretických podkladů, v dalších fázi pak student samostatně zpracovával oblast aplikací eliptických křivek v kryptografii na s využitím (zejména) cizojazyčné literatury a zdrojů dostupných na internetu. Projekt byl řešen jako čistě teoretický s tím, že získané poznatky budou šířeny prostřednictvím úpravy a rozšíření českých stránek cz.wikipedia.org. Autor ve své práci nejprve rekapituluje základní použité pojmy z kryptografie a algebry. Uvedená tvrzení kvůli možnosti rychle postupovat k aplikacím nedokazuje, odkazuje nicméně na dostupnou literaturu (obvykle česky psaná vysokoškolská skripta dostupná v elektronické podobě či webové stránky v~angličtině). Poté se již podrobně věnuje zavedení a studiu eliptických křivek (nad reálnými čísly a nad Galoisovým tělesem o prvočíselném počtu prvků). Ve 3. kapitole pak uvede (dnes již) klasický protokol výměny klíčů Diffieho a Hellmana a DSA algoritmus digitálního podpisu a popíše moderní verze těchto protokolů využívající eliptické křivky. Student se podle mého názoru zhostil práce velmi zodpovědně, na vhodných místech doplňuje teorii příklady či obrázky ilustrujícími probírané pojmy.

11 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Kombinatorické hry Jméno studenta: Hynek Jemelík Název školy studenta: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše, Brno Jméno školitele: Michal Bulant Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Úkolem studenta bylo nastudovat z cizojazyčné literatury teorie tzv. kombinatorických her dvou hráčů a zkoumat jejich vítězné strategie. V první části řešení projektu jsme se společně věnovali především nastudování potřebných teoretických podkladů z oblasti teorie množin, základů algebraických struktur a samotných kombinatorických her, v další fázi pak student samostatně studoval jednak doporučenou monografii z této oblasti, jednak dostupné internetové zdroje. Po prostudování zajímavé struktury kombinatorických her (pomocí nichž lze zavést společné zobecnění jak Dedekindovy konstrukce reálných čísel, tak množinově teoretické konstrukce ordinálních čísel) se rozhodl pojmout přiblížení této struktury čtenáři jako základní úkol své práce SOČ. Student postupoval při zpracovávání tématu systematicky, takže práce je od začátku, kdy se věnuje nejjednodušším hrám typu Nim, pochopitelná a podobně jako se v samotné teorii konstruují složitější objekty z jednodušších, tak i student přechází k obtížnějším pojmům skládáním pojmů jednodušších (stromové hry, součet, resp. součin her). Formuluje a dokazuje základní větu v oblasti nestranných (impartial) her, tzv. Boutonovu větu. V druhé části práce opouští omezení na nestrannost hry a věnuje se obecné hře dvou hráčů a hrám, u nichž je možné stanovit jejich číselnou hodnotu.. V závěrečné pasáži pak ukazuje, že výpočet tzv. Nim-součinu je podstatně obtížnější než je tomu v případě Nim-součtu a předkládá program v jazyce C++, který Nim-součin počítá.

12 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Úrazy a onemocnění kolenního kloubu v adolescentním věku, léčba artroskopií a terapie Jméno studenta: Anna Vránová Název školy studenta: Gymnázium Brno Řečkovice Jméno školitele: Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Pracoviště školitele: Fakulta sportovních studií MU, katedra kineziologie Téma práce středoškolské odborné činnosti zní Úrazy a onemocnění kolenního kloubu a adolescentním věku, léčba artroskopií a terapie. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá anatomií kolenního kloubu. Druhá část je věnována artroskopii kolene a jejím možným využitím při úrazech a onemocnění kolenního kloubu. Závěrečná část je věnována terapii po operaci kolenního kloubu Práce se snaží podat ucelené informace o možných úrazech kolenního kloubu v dětském a adolescentním věku, nastínit jejich průběh a možná operativní řešení.dále se také zabývá možnými následky operací a pooperační terapií. Práce s literaturou (47 citací) a spolupráce s Ortopedickou klinikou FDN. Práce podává ucelené informace o úrazech,operativních řešeních,možných následcích operací a rehabilitací kolenního kloubu.podrobně je popsána artroskopie a ortopedie kolenního kloubu,velmi odborně se zde projevila spolupráce s dětskou Ortopedickou klinikou FDN Práce je přínosem pro terapeuty i studenty somatologických oborů. Práce splňuje požadavky kladené na práci v rámci SOČ a byla úspěšně prezentována

13 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Trestání mladistvých v ČR a příčiny jejich kriminality Jméno studenta: Šárka Gilarová Název školy studenta: Gymnázium Brno - Řečkovice Jméno školitele: Doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Brno Cílem práce byla analýza problematiky trestní politiky mládeže v ČR. Práce byla rozdělena do tří částí v první se autorka zabývala obecně otázkou funkce trestu a trestání v moderní společnosti. Ve druhé části se zaměřila na otázky trestání mladistvých v ČR na základě zákonné úpravy této problematiky. V poslední částí pak věnovala pozornost příčinám kriminality mladistvých a možnostem prevence. Tuto část zpracovala jak analyticky, tak na základě hodnocení provedené ankety, díky které zjistila velké nedostatky v informovanosti mládeže o možné trestnosti jednání mladistvých. V závěru práce se pokusila o nastínění základních východisek, které spatřuje v systematičtější prevenci a zlepšení informovanosti. Metodický přístup k vypracování práce měl dvě roviny. V první se autorka snažila o výklad jednotlivých teorií trestání a také se velmi zdárně pokusila o interpretaci zákonné úpravy trestání mladistvých v ČR. Druhou rovinu pak tvořila deskripce a vyhodnocování faktů, které autorka získala ze statistických přehledů a také provedené ankety. Výsledkem je vypracovaná práce, kterou autorka obhajovala v rámci školského kola SOČ a postoupila do kola městského. Nezanedbatelným výsledkem je provedení ankety na základě které autorka vypracovala velmi dobře zvládnutý informační letáček věnovaný prevenci kriminality mládeže.

14 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce : Osobnostní charakteristiky studentů hlásících se na VŠ, obor psychologie Jméno studenta: Barbara Kalinová Název školy studenta: Gymnázium, Brno - Řečkovice Jméno školitele: Pracoviště školitele: Mgr. Vladimír Marček Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií Určení osobnostních črt souvisejících se zájmem o VŠ studium psychologie Kvantitativní analýza dotazníků NEO-PI-R u studentů prvních ročníků VŠ studia psychologie Potvrdili se některé z autorčiných hypotéz, konkrétně že studenti psychologie jsou nadprůměrně otevřeni novým zkušenostem a emocionálně stabilní. Vzhledem k nižšímu počtu navrácených dotazníků (15) studie není reprezentativní, nicméně autorka se seznámila s postupem kvantitativního výzkumu a formální stránkou studia psychologie na VŠ.

15 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Násilí na fotbalových stadionech Jméno studenta: Stanislav Klus Název školy studenta: Gymnázium, tř. kpt. Jaroše, Brno Jméno školitele: doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno Zvládnout sociologicky a psychologicky relevantní odbornou literaturu týkající se jednoho v nepřehlédnutelných jevů soudobého sportu: 1. Fenoménu sportovního fandovství. 2. Exploze násilí na fotbalových stadionech v kontextu se subkulturou tzv. hoolifans. Student, dobře seznámený a s jistotou se pohybující v prostředí fotbalových diváků se rozhodl pro přímé rozhovory s vybranou skupinou fotbalových fanoušků a ze strany školitele získal doporučení na aktuální zdroje odborné literatury týkající se této oblasti sociologie sportu. Student osvědčil praktickou znalost prostředí fotbalových stadionů a pečlivě prostudovat doporučenou odbornou literaturu. Konzistentní text, tvořící výstup jeho odborné činnosti je dobrým základem pro další profesní směřování: p. Klus zamýšlí studovat na Fakultě sportovní studií, MU.

16 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Stanovení geneticky modifikovaných organismů v potravinách pomocí DNA analýzy: sója a sójové výrobky Jméno studenta: Tomáš Konečný Název školy studenta: Purkyňovo gymnázium Stráţnice Jméno školitele: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo zjistit zda potraviny ze sóji, které jsou volně prodejné v obchodech s potravinami obsahují geneticky modifikovanou sóju RoundUp Ready. Dílčím cílem této práce je zpracovat problematiku používání GMO (geneticky modifikovaných organizmů) v potravinách a popsat příslušná legislativní opatření včetně způsobu značení GMO potravin. Celkem 49 výrobků obsahujících sóju bylo zakoupeno v prodejně potravin. Z těchto potravin byla izolována DNA a ta pak sloužila pro nested PCR analýzu pro přítomnost sóji a pro přítomnost genetické modifikace RoundUp Ready Soya. PCR produkty byly detekovány na agarózovém gelu barvením ethidium bromidem a fotografovány. Celkem bylo testováno 49 výrobků obsahujících sóju. Ze vzorků byl gen pro sójový lecitin přítomen ve 13 vzorcích, tzn., že obsah DNA sóji byl prokázán celkem ve 13 vzorcích ze 49 vzorků. U těchto vzorků pozitivních na sóju byly GMO pozitivní na RoundUp Ready Soya 4 vzorky (vzorky 10, 16, 27 a 34 Utopenci v aspiku - Atlantik prudukt Třešňák, Sójové plátky - BonaVita, Sójové řezy - Nestlé, Drůbeží párky - Ahold). V ostatních vzorcích se nepodařilo zjistit DNA pro její velmi nízkou koncentraci. U žádného testovaného výrobku nebyla na obalu uvedena přítomnost GMO materiálu.

17 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Uzavírání molekul do soudků zvaných cucurbiturily Jméno studenta: Barbora Anna Bajajová Název školy studenta: Gymnázium Vyškov Jméno školitele: Vladimír Šindelář Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce je syntetizovat makrocyklickou sloučeninu, cucurbit[6]uril, a také pyridiniové deriváty s různými substituenty. Pomocí nukleární magnetické rezonance a ultrafialovoviditelné spektroskopie studovat tvorbu komplexů mezi cucurbit[6]urilem a pyridiniové deriváty. Popsat podobu vzniklých komplexů a jejich stabilitu. 1) Vypracování literární rešerše na zadané téma. 2) Seznámení s praktickým prováděním organických syntéz a provedení požadovaných syntéz. 3) Izolace připravených látek, jejich čištění a charakterizace. 4) Seznámení s principy nukleární magnetické rezonance a ultrafialovo-viditelné spektroskopie. 5) Studium tvorby supramolekulárních komplexů pomocí zmíněných dvou spektroskopických technik. 6) Zpracování získaných výsledků v podobě závěrečné práce. 1) Byl syntetizován cucurbit[6]uril. 2) Byly připraveny tři pyridiniové soli. 3) Bylo zjištěno, že všechny pyridiniové deriváty vytváří s cucurbit[6]urilem komplex, ve kterém se postranní substituent nachází uvnitř kavity cucurbit[6]urilu, zatím co pyridiniová jednotka zůstává vně makrocyklu. 4) Bylo pozorováno, že tvorba komplexu s cucurbit[6]urilem má za následek přesun elektronové hustoty na aromatickém kruhu. 4) V jednom případě byla stanovena asociační konstanta vznikajícího komplexu.

18 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Fluorescence látek na ledu relaxační procesy Jméno studenta: Hejduková Martina, Říkovská Klára Název školy studenta: Střední průmyslová škola chemická, Brno Jméno školitele: Mgr. Dominik Heger, Ph.D. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Práce je zaměřena na studium chování látek v ledu. Zkoumáme rozdílné vlastnosti prostředí v roztoku před a po zmražení. Zamražením roztoku se zvyšuje lokální koncentrace rozpuštěných látek a mění se polarita prostředí, což způsobuje, že látky v ledu reagují jinak. Ke studiu těchto jevů využíváme roztoky derivátů pyrenu, které ve vysoké koncentraci tvoří epimery detekovatelné pomocí fluorescenční spektrometrie. Z profilu spekter tedy můžeme usoudit, jaké jsou vlastnosti prostředí. Zkoumáme také vliv rychlosti zamražení na zvýšení lokální koncentrace rozpuštěných látek. Tento výzkum nalézá uplatnění v environmentálních vědách, kde by mohl objasnit reakce toxických látek v životním prostředí, které se v ledu odehrávají. Stanovení míry zvýšení koncentrace látek po zmražení vodných roztoků. Fluorescenční spektroskopie. Značné zvýšení lokální koncentrace organických látek na povrchu ledu bylo prokázáno změřením fluorescenčních spekter pyrentetrasulfonátu a 1-methylnaftgalenu na ledu. Pyrentetrasulfonát v koncentračním rozsahu ( mol.l -1 ) vykazuje na ledu jen přítomnost excimerů. Pro 1-methylnaftalen jsme v koncentračním rozsahu ( mol.l -1 ) zjistili přítomnost excimeru a současně monomeru, v nižších koncentracích je přítomen pouze monomer. Výsledky ukazují, že míra lokální koncentrace je závislá na charakteru zamrazované látky. Látky s polárními skupinami mají větší tendenci agregace než látky nepolární.

19 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Jméno studenta: Studium a tvorba supramolekul léčiv a jejich aplikace Filip Hlávka, Veronika Zigmundová Název školy studenta: SPŠ chemická Brno Jméno školitele: Prof. RNDr Josef Havel, DrSc. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo nastudovat principy tvorby supramolekul a experimentálně prostudovat určité modelové systémy. Hmotnostní spektrometrie MALDI a LDI, případně LA (laserová ablace) TOF MS Byla prostudována základní literatura a napsána cca 20-ti stránková rešerše a přehled základů tvorby supramolekul a supramolekulární chemie, zejména tvorby takových supramolekul, kde jednou ze složek jsou nano-částice či nano-materiály. Je uveden přehled o supramolekulární chemii, supramolekul, ale také nano-materiálů až i kvantových teček a jejich aplikace v technice a v chemii. Experimentálně byly hmotnostní spektrometrií MALDI TOF MS studovány - klustry zlata jako potenciální moderní léčiva - nanodiamanty (rovněž s aplikacemi v medicíně) - směsi nano-zlato a nanodiamanty - interakce 8-crown-C6 s nanodiamanty a také s klustry zlata. Byla prokázána interakce nanozlata s diamanty za tvorby pravděpodobně karbidů zlata AumCn a ikdyž interakce za tvorby supramolekul 18-crown-C6 s nanozlatem prokázána nebyla, jsou positivní indikace o tvorbě supramolekul {18-crown-C6 C n }Na +. Největším přínosem je nalezení postupů a základní metodologie studia a potvrzení určitých typů interakcí, jejichž studium bude dále rozvíjeno. Anotace V teoretické části práce byla vypracována rešerše a přehled základů supramolekulární chemie a tvorby supramolekul a základní informace o vzniku nanočástic a jejich aplikací, rovněž také úvod do hmotnostní spektrometrie. Experimentálně byla hmotnostní spektrometrií studována řada systémů typu host-guest, a to zejména crown-etherů s nanozlatem, nanodiamanty a s některými léčivy na bázi adamantanu. Byla např. prokázána tvorba nového druhu supramolekul 18-crown-C6, a to např. {18-crown- C6 C n }Na +. Přínosem je formulace postupů a základní metodologie studia tvorby těchto látek a nalezení nových typů látek(supramolekul).

20 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

21 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Moţnosti stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie Jméno studenta: Jana Pospíchalová, Milena Šalplachtová Název školy studenta: SPŠCH Brno, Vranovská 65, Brno Jméno školitele: Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. Pracoviště školitele: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta Práce se zabývá metodikou pro izolaci mastných kyselin z reálných potravinových vzorků a jejich analýzou pomocí plynové chromatografie. - Optimalizace všech faktorů ovlivňujících analýzu a přizpůsobení je podmínkám měření. - Nastavit nejvhodnější teplotní a časový program na plynovém chramatografu Fisons Naměřené vzorky kvalitativně vyhodnotit dle elučních časů a objemů neznámé složky s elučním časem a objemem standardu při stejných podmínkách a následně vyhodnotit kvantitativně pomocí plochy píku. - Jako vzorky použít různé druhy masa vepřového, kuřecího, hovězího, kachního, králičího a rybího, s ohledem na domácí a intenzivní chov. Pro stanovení mastných kyselin byly použity metody uvedené Komprdou (1999) vycházející z postupů Morrison a Smith (1964), Banon a kol. (1982), Ichihara a kol. (1996) a Sattler a kol. (1996). Vzorky jsou zbaveny vody lyofilizací a tuk je následně extrahován petroletherem. Nadbytečný petrolether je odpařen pomocí vakuové rotační odparky. Mastné kyseliny ve vzorcích jsou převedeny na methylestery a následně stanoveny pomocí plynového chromatografu Fisons Veškerá vyhodnocení vzorků byla prováděna na počítači v programu Clarity. Byla vytvořena metoda pro stanovení zastoupení mastných kyselin v běžných potravinách každodenní potřeby člověka. Naměřené hodnoty odpovídají průměrným obsahům mastných kyselin ve vybraných potravinách, i s ohledem na domácí chovy zvířat. Metoda je dobře použitelná pro běžné vzorky z potravinářské praxe. PROJEKTU

22 Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Probiotické mikroorganismy ve fermentovaných mléčných výrobcích Jméno studenta: Soňa Dvořáčková Název školy studenta: Gymnázium, Brno - Řečkovice Jméno školitele: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Pracoviště školitele: Mendelova univerzita v Brně Cílem práce bylo: ověřit, zda vybrané probiotické výrobky splňují podmínky vyhlášky MZe 77/2003 Sb., na obsah probiotických mikroorganismů, a to po celou dobu minimální trvanlivosti porovnat obsah probiotických mikroorganismů ve značkovém výrobku a výrobku vyráběném pod privátní značkou zvládnout problematiku probiotických mikroorganismů, technologii výroby fermentovaných mléčných výrobků a osvojit si základy mikrobiologické analýzy potravin Vybrány byly dva fermentované jogurtové nápoje (vzorek č. 1 a 2), které byly zakoupeny v běžné obchodní síti. Od každého vzorku bylo zakoupeno pět lahví téže šarže. Vzorek č. 1 byl značkovým výrobkem moravské mlékárny, vzorek č. 2 byl prodáván pod privátní značkou velkého obchodního řetězce. Rozbory byly prováděny každých sedm dní po celou dobu minimální trvanlivosti. Z mikrobiologických ukazatelů byl sledován: Celkový počet bakterií mléčného kvašení (BMK) Počet Lactobacillus acidophilus Počet Lactobacillus rhamnosus Počet Bifidobacterium sp. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Pro všechny sledované mikroorganismy byly spočítány základní statistické ukazatele (průměr, směrodatná odchylka, směrodatná chyba); porovnání výrobku č. 1 a 2 z hlediska obsahu sledovaných mikroorganismů bylo provedeno programem Statistica 9 (t-testem dle nezávislých proměnných). Počet bakterií mléčného kvašení, počet Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus byl po celou dobu minimální trvanlivosti u obou vzorků vyšší než KTJ/ml. Počet Bifidobacterium sp. byl oproti hodnotám, které uvádí vyhláška nižší u obou výrobků, a to v těchto případech: u vzorku č. 1 při druhém odběru, u vzorku č. 2 při třetím a čtvrtém odběru. Toto zjištění je zajímavé zvláště u vzorku č. 2, kde je jako probiotikum deklarován pouze Bifidobacterium sp. Od výrobce jsme však zjistili, že do tohoto výrobku se přidává i Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus a je jen v kompetenci prodejce, které vlastnosti na obalu výrobku uvede. Na základě našich výsledků lze spotřebitelům doporučit konzumaci probiotických výrobků co nejdříve od data výroby, kdy jsou probiotické mikroorganismy ve výrobku obsaženy v dostatečném množství. PROJEKTU

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat II. KONFERENCE

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku Publikace se zaměřuje na problematiku kvality a bezpečnosti potravin. Autorský tým se podrobně zabývá některými jejími aspekty, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při výrobě, zpracování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015

Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015 Témata vybraná k Podpoře SOČ pro školní rok 2014/2015 1 Obsah KATEGORIE 1... 3 Dům dětí a mládeže JUNIOR... 3 Mendelova univerzita v Brně... 5 Masarykova univerzita... 6 Repromeda, s. r. o.... 9 Vysoké

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat I. KONFERENCE STUDENTSKÉ

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr Karel Cejpek a Jindřich Špicner editoři Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT v Praze Výzkumný

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA Food Research Institute Prague ROČENKA 2000 Annual Report 2000 Obsah I. Úvod (4) II. Výsledky výzkumné činnosti (5) 1. ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 2. SPECIÁLNÍ

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

Obsah. Poděkování (str. 5) Úvodní slovo (str. 6) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava

Obsah. Poděkování (str. 5) Úvodní slovo (str. 6) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava 1 2 Obsah Poděkování (str. 5) Úvodní slovo (str. 6) Abstrakty prací přírodovědných kroužků v sekci Věda je zábava Základní školy (str. 7-15) Medové pokusy (ZŠ a MŠ Lutín) Med, pokrm bohů (ZŠ Nedvědova

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997.. Annual Report 1997

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997.. Annual Report 1997 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997. Annual Report 1997 Praha 1998 copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, 1998 I. Úvod Výzkumný ústav potravinářský je svou činností orientován především

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

ROČENKA 2010 Annual Report 2010

ROČENKA 2010 Annual Report 2010 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. Food Research Institute Prague ROČENKA 2010 Annual Report 2010 Praha 2011 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011 OBSAH Úvod....................................................................

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3. PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L - 1 5 n a

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

SBORNÍK SOUHRNŮ SDĚLENÍ

SBORNÍK SOUHRNŮ SDĚLENÍ Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské techniky a technologie ČAZV Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV Výzkumný ústav potravinářský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Důkazní využití pachových stop Plzeň, 2013 Denisa Cízlová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CHEBU A V HAZLOVĚ Diplomová práce Taťána Jiroušková Učitelství pro1. stupeň

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více