PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2009/2010

2 PŘEHLED VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ PODPORA NADANÝCH STUDENTŮ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

3 O B S A H Akademie věd České republiky celkový přehled. 3 Akademie věd České republiky anotace zpracovaných projektů 4 Masarykova univerzita v Brně celkový přehled.. 9 Masarykova univerzita v Brně anotace zpracovaných projektů Mendelova univerzita v Brně celkový přehled Mendelova univerzita v Brně anotace zpracovaných projektů Veterinární a farmaceutická univerzita Brno celkový přehled.. 30 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno anotace zpracovaných projektů Vysoké učení technické v Brně celkový přehled 43 Vysoké učení technické v Brně anotace zpracovaných projektů 44 Junior celkový přehled Junior anotace zpracovaných projektů Statistický přehled.. 61

4 AKADEMIE VĚD ČR

5 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Invaze karasa stříbřitého (Carassius auratus) moţnosti jeho omezení v produkčních vodách Jméno studenta: Klára Bochníčková, Lucie Konečná Název školy studenta: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka Jméno školitele: Ing. Karel Halačka, CSc. Pracoviště školitele: Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i. Cílem předložené práce bylo sledování karasa stříbřitého, stavu jeho populace v rámci rybniční soustavy Lednicko-Valtického areálu a stanovení vybraných fyziologických parametrů za normálních a stresových podmínek. U jedinců karasa stříbřitého, pocházející z kanálu Včelínek a Hlohoveckého rybníka, byla pomocí dvou nezávislých metod (průtokové cytometrie a počítačová analýzy mikroskopického obrazu buněk) zjištěna ploidie. Vybraní jedinci byli, spolu s kaprem a akvarijní varietou karasa stříbřitého, rozděleni do tří skupin, u nichž byla následně po dobu 50 dní sledována jejich odolnost k nízké úrovni rozpuštěného kyslíku ve vodě. Na závěr bylo provedeno porovnání základních hematologických ukazatelů sledovaných skupin jedinců. Na základě provedených pozorování lze konstatovat, že karas stříbřitý vytvořil v daném areálu stabilní, velmi početnou a úspěšně se reprodukující se populaci, zahrnující jak převažující diploidní, pohlavně se rozmnožující jedince, tak i gynogenetické jedince triploidní. Vzhledem ke svému počtu představují značnou potravní a prostorovou konkurenci pro hospodářské druhy ryb, zejména kapra obecného, a výrazně tak snižují produkci ryb v těchto rybničních zařízeních. Tyto hospodářské ztráty jsou dále vystupňovány jejich úspěšným křížení s kaprem, kdy tito hybridi mohou negativně ovlivnit chov kapra jak po stránce produkční, tak, vzhledem ke své plodnosti, i šlechtitelské. Možnost decimace nechtěné obsádky karasa stříbřitého jsou, jak ukazují kromě jiného i výsledky naší práce, značně omezené, neboť zejména diploidní jedinci jsou velmi odolní vůči nepříznivým podmínkám, a přežijí i stavy, které jsou pro kapra letální. Situace je o to alarmující, že velké množství jedinců karasa stříbřitého se ať již úmyslně, či neúmyslně dostává do okolních volných vod, tj. i do oblasti soutoku Moravy a Dyje, jako lokality NATURY 2000 pro řadu našich původních, v některých případech jen zde se vyskytujících, druhů ryb. Zde se pak opět projevuje jako významný potravní a prostorový konkurent a tím decimující prvek řady místních rybích populací. K zamezení jeho dalšího postupu a omezení stávající populace bude třeba řady zásadních zásahů, z nich klíčovým se jeví revize současného plánu péče stanovený orgány ochrany přírody, který je jednoznačně hlavní příčinou této ekologické katastrofy a je dále zcela neudržitelný. Současně by měl proběhnout komplexní výzkum dané populace diploidně-polyploidního komplexu karasa stříbřitého v dané soustavě, aby bylo možno jeho stavy udržet na úrovni co nejméně ohrožující zájmy hospodářské, ale především i ekologické.

6 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Postindustriální oblast Rosicka-Oslavanska Jméno studenta - řešitele: Martin Daněk Název střední školy řešitele: Gymnázium, Brno, tř. kpt. Jaroše 14 Jméno školitele: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. Pracoviště školitele: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Cílem práce byla identifikace postindustriální krajiny na příkladu šířeji vymezeného území Rosicka-Oslavanska západně od Brna za využití geoinformačních systémů a provedení klasifikace a typologie zjištěné postindustriální krajiny. Téma postindustriální krajiny je prozatím málo pojednávané v odborné a popularizační literatuře, proto část úkolu spočívala rovněž v rozpracování vhodných metod studia.. Řešitel musel pochopit cíle práce a rozlišit způsoby, jak se k výsledkům dopracovat. To znamená, že musel celý předpokládaný postup rozdělit do dílčích kroků, z nichž každý vyžadoval jiné dílčí metody řešení. Takto v posloupnosti za sebou použil metodu využití archivních mapových podkladů, mapování v terénu a na obrazovce, digitalizaci a vektorizaci dat pro vstup do GIS, musel se naučit ovládat technologii ArcView firmy ESRI. V Visák musel použít řadu nástrojů a metod. Byla vytvořena mapa využití ploch zájmového území k roku 2009, reklasifikací z ní byla získána vrstva postindustriálních ploch, zahrnující specifické formy využívání. Pro další postup ve spoluprácí se společností ARCDATA Praha a kolegy na MZLU v Brně byla nad touto vrstvou vytvořena pravidelná čtvercová síť 500 x 500 m, v níž probíhal následně výpočet podílu postindustriálních ploch na ploše každého čtverce, realizovaný ve spolupráci z externím kolegou v Anglii. Procentuální hodnoty vztažené k těmto plochám byly následně převedeny k bodům lokalizovaným v těžištích čtverců. Vzniklá bodová síť s hodnotami pak sloužila jako východisko pro vytažení izolinií mezi těmito body. Izoliniové mapy znázorňující podíl postindustriálních ploch v současné krajině pak byly vytvořeny ve dvou verzích: 1) v areálech o % rozestupu po 10 % plochy podílu, s doplňky pro 0, 1 a 5 %, a 2) v areálech 0-11, 11-19, 19-36, a nad 91 % podle osvědčeného návodu ke klasifikaci současné krajiny v odborné literatuře. Sestavená studie představuje soubor logicky uspořádaných kapitol, vč. úvodu a závěru. Obsahuje četné grafické přílohy převzaté i z vlastní produkce. Text jednak přibližuje zájmové území Rosicka-Oslavanska čtenáři, a to jak po fyzicko-geografické, tak ekonomickohistoricko-geografické stránce, aby bylo možné pochopit hodnotu finálních výstupů. Ty spočívají v sadách map znázorňujících vymezení, klasifikaci a typologii postindustriální krajiny zájmového území. Netradiční postup má i značný metodický význam. Vlastní výsledky práce lze rozdělit do tří kategorií. V první řadě byl splněn výchovný cíl, byť nebyl explicitně formulován, který spočíval v tom, že se řešitel naučil pracovat s moderní geoinformační technologií, formulovat a formalizovat dílčí úkoly a stanovovat postup práce, což znamená zvládnutí zásad samostatné vědecké práce. Naučil se pracovat za použití řady metod odborné práce, studovat a použít odbornou literaturou. Velmi významným

7 je nabytá schopnost samostatného odborného myšlení mj. promítnutá do sestavené studie. V druhé řadě jde o metodické výsledky práce. Autor zvládnul použití řady velmi odlišných metod práce, jejich dílčí výsledky navázal na sebe a tak dospěl k zajímavým, prozatím netradičním výsledkům. Za třetí jsou zajímavé vlastní odborné výsledky práce z regionálního hlediska. V zájmovém území Rosicka-Oslavanska tak byly identifikovány areály, které mohou nést odstupňované označení postindustriální krajina. Odstupňováním se myslí, v kolikaslovných označeních se pojem postindustriální může objevit a to s konkrétní vypovídací hodnotou, ale také areály, kde podíl postindustriálních ploch je pravidelně klasifikován podle jejich procentuálního zastoupení. Ačkoliv jde o tzv. jednovrstevnou klasifikaci území, resp. krajiny, výsledky jsou unikátní a dovolují správě daného území se kvalifikovaně rozhodovat o budoucím osudu celého území, i jeho konkrétních dílčích částí. Závěrem lze konstatovat, že student Martin Daněk prokázal schopnost samostatné odborné práce, demonstroval soudobé geografické myšlení, zvládl práci s moderními geoinformačními technologiemi a zejména projevil vysoký zájem o problematiku a způsoby jejího řešení. Lze jej tak považovat za perspektivního zeměpisce.

8 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Proces digitalizace končetin aneb jak se vytvářejí prsty Jméno studenta: Daniel Autrata, Martin Pospíchal Název školy studenta: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Jméno školitele: Eva Matalová Pracoviště školitele: Ústav ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Morfologická analýza vývoje končetin in vivo Morfogenetická analýza vývoje končetin in vivo Kolokalizace proliferace a apoptózy při digitalizaci končetin Vývoj končetin ex vivo Srovnání vývoje končetin in vivo a ex vivo Mikromanipulace s myšími embryi Odběr biologického materiálu pro další analýzy, fixace vzorků, jejich odvodňování, zalévání do parafinu, krájení, napínání na skla Základní histologická barvení Detekce proliferujících buněk - imunohistochemie PCNA Detekce apoptotických zlomů DNA metoda TUNEL Časoprostorové modely morfogenetických událostí Příprava explantátových kultur, jejich kultivace a modulace Fotodokumentace výsledků, korelace nálezů in vivo a ex vivo Morfologická analýza vývoje myších předních končetin byla provedena s využitím histologických řezů a jejich barvení hematoxylinem a eosinem. Výsledky studie vývojových stádií E12,5, E13,5, E14,5, E15,5 byly doloženy fotodokumentací zachycující morfologický průběh digitalizace končetin. Morfogenetická analýza vývoje myších předních končetin byla provedena s využitím histologických řezů, imunohistochemických a biochemických metod. Zpracovány a vyhodnoceny byly výsledky týkající se detekce proliferujících buněk a apoptotických buněk. Doložena byla také jejich negativní korelace ukazující soulad těchto procesů při embryogenezi. Vývoj končetin byl sledován in vivo současně s možností kultivace končetin ex vivo s ohledem na využití v biomedicíně. Na základě hodnocení morfologie a proliferace byl testovaný explantátový přístup ukázán zcela vhodným modelovým systémem pro studium a modulace vývoje končetin. Publikačním výstupem je práce formátu A4 o rozsahu 61 stran doplněná stručnou reportáží z laboratoře (7 stran).

9 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

10 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Eliptické křivky a jejich vyuţití v teorii čísel a kryptografii Jméno studenta: Petr Chudáček Název školy studenta: Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno Jméno školitele: Michal Bulant Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo zejména nastudovat obsáhlý teoretický aparát zejména z oblasti algebry (speciálně pak teorie grup a konečných těles) a samotných eliptických křivek a dále popsat jejich využití v kryptografii. V první části řešení projektu jsme se společně věnovali především nastudování potřebných teoretických podkladů, v dalších fázi pak student samostatně zpracovával oblast aplikací eliptických křivek v kryptografii na s využitím (zejména) cizojazyčné literatury a zdrojů dostupných na internetu. Projekt byl řešen jako čistě teoretický s tím, že získané poznatky budou šířeny prostřednictvím úpravy a rozšíření českých stránek cz.wikipedia.org. Autor ve své práci nejprve rekapituluje základní použité pojmy z kryptografie a algebry. Uvedená tvrzení kvůli možnosti rychle postupovat k aplikacím nedokazuje, odkazuje nicméně na dostupnou literaturu (obvykle česky psaná vysokoškolská skripta dostupná v elektronické podobě či webové stránky v~angličtině). Poté se již podrobně věnuje zavedení a studiu eliptických křivek (nad reálnými čísly a nad Galoisovým tělesem o prvočíselném počtu prvků). Ve 3. kapitole pak uvede (dnes již) klasický protokol výměny klíčů Diffieho a Hellmana a DSA algoritmus digitálního podpisu a popíše moderní verze těchto protokolů využívající eliptické křivky. Student se podle mého názoru zhostil práce velmi zodpovědně, na vhodných místech doplňuje teorii příklady či obrázky ilustrujícími probírané pojmy.

11 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Kombinatorické hry Jméno studenta: Hynek Jemelík Název školy studenta: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše, Brno Jméno školitele: Michal Bulant Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Úkolem studenta bylo nastudovat z cizojazyčné literatury teorie tzv. kombinatorických her dvou hráčů a zkoumat jejich vítězné strategie. V první části řešení projektu jsme se společně věnovali především nastudování potřebných teoretických podkladů z oblasti teorie množin, základů algebraických struktur a samotných kombinatorických her, v další fázi pak student samostatně studoval jednak doporučenou monografii z této oblasti, jednak dostupné internetové zdroje. Po prostudování zajímavé struktury kombinatorických her (pomocí nichž lze zavést společné zobecnění jak Dedekindovy konstrukce reálných čísel, tak množinově teoretické konstrukce ordinálních čísel) se rozhodl pojmout přiblížení této struktury čtenáři jako základní úkol své práce SOČ. Student postupoval při zpracovávání tématu systematicky, takže práce je od začátku, kdy se věnuje nejjednodušším hrám typu Nim, pochopitelná a podobně jako se v samotné teorii konstruují složitější objekty z jednodušších, tak i student přechází k obtížnějším pojmům skládáním pojmů jednodušších (stromové hry, součet, resp. součin her). Formuluje a dokazuje základní větu v oblasti nestranných (impartial) her, tzv. Boutonovu větu. V druhé části práce opouští omezení na nestrannost hry a věnuje se obecné hře dvou hráčů a hrám, u nichž je možné stanovit jejich číselnou hodnotu.. V závěrečné pasáži pak ukazuje, že výpočet tzv. Nim-součinu je podstatně obtížnější než je tomu v případě Nim-součtu a předkládá program v jazyce C++, který Nim-součin počítá.

12 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Úrazy a onemocnění kolenního kloubu v adolescentním věku, léčba artroskopií a terapie Jméno studenta: Anna Vránová Název školy studenta: Gymnázium Brno Řečkovice Jméno školitele: Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Pracoviště školitele: Fakulta sportovních studií MU, katedra kineziologie Téma práce středoškolské odborné činnosti zní Úrazy a onemocnění kolenního kloubu a adolescentním věku, léčba artroskopií a terapie. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá anatomií kolenního kloubu. Druhá část je věnována artroskopii kolene a jejím možným využitím při úrazech a onemocnění kolenního kloubu. Závěrečná část je věnována terapii po operaci kolenního kloubu Práce se snaží podat ucelené informace o možných úrazech kolenního kloubu v dětském a adolescentním věku, nastínit jejich průběh a možná operativní řešení.dále se také zabývá možnými následky operací a pooperační terapií. Práce s literaturou (47 citací) a spolupráce s Ortopedickou klinikou FDN. Práce podává ucelené informace o úrazech,operativních řešeních,možných následcích operací a rehabilitací kolenního kloubu.podrobně je popsána artroskopie a ortopedie kolenního kloubu,velmi odborně se zde projevila spolupráce s dětskou Ortopedickou klinikou FDN Práce je přínosem pro terapeuty i studenty somatologických oborů. Práce splňuje požadavky kladené na práci v rámci SOČ a byla úspěšně prezentována

13 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Trestání mladistvých v ČR a příčiny jejich kriminality Jméno studenta: Šárka Gilarová Název školy studenta: Gymnázium Brno - Řečkovice Jméno školitele: Doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Brno Cílem práce byla analýza problematiky trestní politiky mládeže v ČR. Práce byla rozdělena do tří částí v první se autorka zabývala obecně otázkou funkce trestu a trestání v moderní společnosti. Ve druhé části se zaměřila na otázky trestání mladistvých v ČR na základě zákonné úpravy této problematiky. V poslední částí pak věnovala pozornost příčinám kriminality mladistvých a možnostem prevence. Tuto část zpracovala jak analyticky, tak na základě hodnocení provedené ankety, díky které zjistila velké nedostatky v informovanosti mládeže o možné trestnosti jednání mladistvých. V závěru práce se pokusila o nastínění základních východisek, které spatřuje v systematičtější prevenci a zlepšení informovanosti. Metodický přístup k vypracování práce měl dvě roviny. V první se autorka snažila o výklad jednotlivých teorií trestání a také se velmi zdárně pokusila o interpretaci zákonné úpravy trestání mladistvých v ČR. Druhou rovinu pak tvořila deskripce a vyhodnocování faktů, které autorka získala ze statistických přehledů a také provedené ankety. Výsledkem je vypracovaná práce, kterou autorka obhajovala v rámci školského kola SOČ a postoupila do kola městského. Nezanedbatelným výsledkem je provedení ankety na základě které autorka vypracovala velmi dobře zvládnutý informační letáček věnovaný prevenci kriminality mládeže.

14 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce : Osobnostní charakteristiky studentů hlásících se na VŠ, obor psychologie Jméno studenta: Barbara Kalinová Název školy studenta: Gymnázium, Brno - Řečkovice Jméno školitele: Pracoviště školitele: Mgr. Vladimír Marček Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií Určení osobnostních črt souvisejících se zájmem o VŠ studium psychologie Kvantitativní analýza dotazníků NEO-PI-R u studentů prvních ročníků VŠ studia psychologie Potvrdili se některé z autorčiných hypotéz, konkrétně že studenti psychologie jsou nadprůměrně otevřeni novým zkušenostem a emocionálně stabilní. Vzhledem k nižšímu počtu navrácených dotazníků (15) studie není reprezentativní, nicméně autorka se seznámila s postupem kvantitativního výzkumu a formální stránkou studia psychologie na VŠ.

15 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Násilí na fotbalových stadionech Jméno studenta: Stanislav Klus Název školy studenta: Gymnázium, tř. kpt. Jaroše, Brno Jméno školitele: doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno Zvládnout sociologicky a psychologicky relevantní odbornou literaturu týkající se jednoho v nepřehlédnutelných jevů soudobého sportu: 1. Fenoménu sportovního fandovství. 2. Exploze násilí na fotbalových stadionech v kontextu se subkulturou tzv. hoolifans. Student, dobře seznámený a s jistotou se pohybující v prostředí fotbalových diváků se rozhodl pro přímé rozhovory s vybranou skupinou fotbalových fanoušků a ze strany školitele získal doporučení na aktuální zdroje odborné literatury týkající se této oblasti sociologie sportu. Student osvědčil praktickou znalost prostředí fotbalových stadionů a pečlivě prostudovat doporučenou odbornou literaturu. Konzistentní text, tvořící výstup jeho odborné činnosti je dobrým základem pro další profesní směřování: p. Klus zamýšlí studovat na Fakultě sportovní studií, MU.

16 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Stanovení geneticky modifikovaných organismů v potravinách pomocí DNA analýzy: sója a sójové výrobky Jméno studenta: Tomáš Konečný Název školy studenta: Purkyňovo gymnázium Stráţnice Jméno školitele: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo zjistit zda potraviny ze sóji, které jsou volně prodejné v obchodech s potravinami obsahují geneticky modifikovanou sóju RoundUp Ready. Dílčím cílem této práce je zpracovat problematiku používání GMO (geneticky modifikovaných organizmů) v potravinách a popsat příslušná legislativní opatření včetně způsobu značení GMO potravin. Celkem 49 výrobků obsahujících sóju bylo zakoupeno v prodejně potravin. Z těchto potravin byla izolována DNA a ta pak sloužila pro nested PCR analýzu pro přítomnost sóji a pro přítomnost genetické modifikace RoundUp Ready Soya. PCR produkty byly detekovány na agarózovém gelu barvením ethidium bromidem a fotografovány. Celkem bylo testováno 49 výrobků obsahujících sóju. Ze vzorků byl gen pro sójový lecitin přítomen ve 13 vzorcích, tzn., že obsah DNA sóji byl prokázán celkem ve 13 vzorcích ze 49 vzorků. U těchto vzorků pozitivních na sóju byly GMO pozitivní na RoundUp Ready Soya 4 vzorky (vzorky 10, 16, 27 a 34 Utopenci v aspiku - Atlantik prudukt Třešňák, Sójové plátky - BonaVita, Sójové řezy - Nestlé, Drůbeží párky - Ahold). V ostatních vzorcích se nepodařilo zjistit DNA pro její velmi nízkou koncentraci. U žádného testovaného výrobku nebyla na obalu uvedena přítomnost GMO materiálu.

17 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Uzavírání molekul do soudků zvaných cucurbiturily Jméno studenta: Barbora Anna Bajajová Název školy studenta: Gymnázium Vyškov Jméno školitele: Vladimír Šindelář Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce je syntetizovat makrocyklickou sloučeninu, cucurbit[6]uril, a také pyridiniové deriváty s různými substituenty. Pomocí nukleární magnetické rezonance a ultrafialovoviditelné spektroskopie studovat tvorbu komplexů mezi cucurbit[6]urilem a pyridiniové deriváty. Popsat podobu vzniklých komplexů a jejich stabilitu. 1) Vypracování literární rešerše na zadané téma. 2) Seznámení s praktickým prováděním organických syntéz a provedení požadovaných syntéz. 3) Izolace připravených látek, jejich čištění a charakterizace. 4) Seznámení s principy nukleární magnetické rezonance a ultrafialovo-viditelné spektroskopie. 5) Studium tvorby supramolekulárních komplexů pomocí zmíněných dvou spektroskopických technik. 6) Zpracování získaných výsledků v podobě závěrečné práce. 1) Byl syntetizován cucurbit[6]uril. 2) Byly připraveny tři pyridiniové soli. 3) Bylo zjištěno, že všechny pyridiniové deriváty vytváří s cucurbit[6]urilem komplex, ve kterém se postranní substituent nachází uvnitř kavity cucurbit[6]urilu, zatím co pyridiniová jednotka zůstává vně makrocyklu. 4) Bylo pozorováno, že tvorba komplexu s cucurbit[6]urilem má za následek přesun elektronové hustoty na aromatickém kruhu. 4) V jednom případě byla stanovena asociační konstanta vznikajícího komplexu.

18 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Fluorescence látek na ledu relaxační procesy Jméno studenta: Hejduková Martina, Říkovská Klára Název školy studenta: Střední průmyslová škola chemická, Brno Jméno školitele: Mgr. Dominik Heger, Ph.D. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Práce je zaměřena na studium chování látek v ledu. Zkoumáme rozdílné vlastnosti prostředí v roztoku před a po zmražení. Zamražením roztoku se zvyšuje lokální koncentrace rozpuštěných látek a mění se polarita prostředí, což způsobuje, že látky v ledu reagují jinak. Ke studiu těchto jevů využíváme roztoky derivátů pyrenu, které ve vysoké koncentraci tvoří epimery detekovatelné pomocí fluorescenční spektrometrie. Z profilu spekter tedy můžeme usoudit, jaké jsou vlastnosti prostředí. Zkoumáme také vliv rychlosti zamražení na zvýšení lokální koncentrace rozpuštěných látek. Tento výzkum nalézá uplatnění v environmentálních vědách, kde by mohl objasnit reakce toxických látek v životním prostředí, které se v ledu odehrávají. Stanovení míry zvýšení koncentrace látek po zmražení vodných roztoků. Fluorescenční spektroskopie. Značné zvýšení lokální koncentrace organických látek na povrchu ledu bylo prokázáno změřením fluorescenčních spekter pyrentetrasulfonátu a 1-methylnaftgalenu na ledu. Pyrentetrasulfonát v koncentračním rozsahu ( mol.l -1 ) vykazuje na ledu jen přítomnost excimerů. Pro 1-methylnaftalen jsme v koncentračním rozsahu ( mol.l -1 ) zjistili přítomnost excimeru a současně monomeru, v nižších koncentracích je přítomen pouze monomer. Výsledky ukazují, že míra lokální koncentrace je závislá na charakteru zamrazované látky. Látky s polárními skupinami mají větší tendenci agregace než látky nepolární.

19 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Jméno studenta: Studium a tvorba supramolekul léčiv a jejich aplikace Filip Hlávka, Veronika Zigmundová Název školy studenta: SPŠ chemická Brno Jméno školitele: Prof. RNDr Josef Havel, DrSc. Pracoviště školitele: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Cílem práce bylo nastudovat principy tvorby supramolekul a experimentálně prostudovat určité modelové systémy. Hmotnostní spektrometrie MALDI a LDI, případně LA (laserová ablace) TOF MS Byla prostudována základní literatura a napsána cca 20-ti stránková rešerše a přehled základů tvorby supramolekul a supramolekulární chemie, zejména tvorby takových supramolekul, kde jednou ze složek jsou nano-částice či nano-materiály. Je uveden přehled o supramolekulární chemii, supramolekul, ale také nano-materiálů až i kvantových teček a jejich aplikace v technice a v chemii. Experimentálně byly hmotnostní spektrometrií MALDI TOF MS studovány - klustry zlata jako potenciální moderní léčiva - nanodiamanty (rovněž s aplikacemi v medicíně) - směsi nano-zlato a nanodiamanty - interakce 8-crown-C6 s nanodiamanty a také s klustry zlata. Byla prokázána interakce nanozlata s diamanty za tvorby pravděpodobně karbidů zlata AumCn a ikdyž interakce za tvorby supramolekul 18-crown-C6 s nanozlatem prokázána nebyla, jsou positivní indikace o tvorbě supramolekul {18-crown-C6 C n }Na +. Největším přínosem je nalezení postupů a základní metodologie studia a potvrzení určitých typů interakcí, jejichž studium bude dále rozvíjeno. Anotace V teoretické části práce byla vypracována rešerše a přehled základů supramolekulární chemie a tvorby supramolekul a základní informace o vzniku nanočástic a jejich aplikací, rovněž také úvod do hmotnostní spektrometrie. Experimentálně byla hmotnostní spektrometrií studována řada systémů typu host-guest, a to zejména crown-etherů s nanozlatem, nanodiamanty a s některými léčivy na bázi adamantanu. Byla např. prokázána tvorba nového druhu supramolekul 18-crown-C6, a to např. {18-crown- C6 C n }Na +. Přínosem je formulace postupů a základní metodologie studia tvorby těchto látek a nalezení nových typů látek(supramolekul).

20 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

21 PROJEKTU Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Moţnosti stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie Jméno studenta: Jana Pospíchalová, Milena Šalplachtová Název školy studenta: SPŠCH Brno, Vranovská 65, Brno Jméno školitele: Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. Pracoviště školitele: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta Práce se zabývá metodikou pro izolaci mastných kyselin z reálných potravinových vzorků a jejich analýzou pomocí plynové chromatografie. - Optimalizace všech faktorů ovlivňujících analýzu a přizpůsobení je podmínkám měření. - Nastavit nejvhodnější teplotní a časový program na plynovém chramatografu Fisons Naměřené vzorky kvalitativně vyhodnotit dle elučních časů a objemů neznámé složky s elučním časem a objemem standardu při stejných podmínkách a následně vyhodnotit kvantitativně pomocí plochy píku. - Jako vzorky použít různé druhy masa vepřového, kuřecího, hovězího, kachního, králičího a rybího, s ohledem na domácí a intenzivní chov. Pro stanovení mastných kyselin byly použity metody uvedené Komprdou (1999) vycházející z postupů Morrison a Smith (1964), Banon a kol. (1982), Ichihara a kol. (1996) a Sattler a kol. (1996). Vzorky jsou zbaveny vody lyofilizací a tuk je následně extrahován petroletherem. Nadbytečný petrolether je odpařen pomocí vakuové rotační odparky. Mastné kyseliny ve vzorcích jsou převedeny na methylestery a následně stanoveny pomocí plynového chromatografu Fisons Veškerá vyhodnocení vzorků byla prováděna na počítači v programu Clarity. Byla vytvořena metoda pro stanovení zastoupení mastných kyselin v běžných potravinách každodenní potřeby člověka. Naměřené hodnoty odpovídají průměrným obsahům mastných kyselin ve vybraných potravinách, i s ohledem na domácí chovy zvířat. Metoda je dobře použitelná pro běžné vzorky z potravinářské praxe. PROJEKTU

22 Podpora nadaných ţáků v rámci Středoškolské odborné činnosti Název práce: Probiotické mikroorganismy ve fermentovaných mléčných výrobcích Jméno studenta: Soňa Dvořáčková Název školy studenta: Gymnázium, Brno - Řečkovice Jméno školitele: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Pracoviště školitele: Mendelova univerzita v Brně Cílem práce bylo: ověřit, zda vybrané probiotické výrobky splňují podmínky vyhlášky MZe 77/2003 Sb., na obsah probiotických mikroorganismů, a to po celou dobu minimální trvanlivosti porovnat obsah probiotických mikroorganismů ve značkovém výrobku a výrobku vyráběném pod privátní značkou zvládnout problematiku probiotických mikroorganismů, technologii výroby fermentovaných mléčných výrobků a osvojit si základy mikrobiologické analýzy potravin Vybrány byly dva fermentované jogurtové nápoje (vzorek č. 1 a 2), které byly zakoupeny v běžné obchodní síti. Od každého vzorku bylo zakoupeno pět lahví téže šarže. Vzorek č. 1 byl značkovým výrobkem moravské mlékárny, vzorek č. 2 byl prodáván pod privátní značkou velkého obchodního řetězce. Rozbory byly prováděny každých sedm dní po celou dobu minimální trvanlivosti. Z mikrobiologických ukazatelů byl sledován: Celkový počet bakterií mléčného kvašení (BMK) Počet Lactobacillus acidophilus Počet Lactobacillus rhamnosus Počet Bifidobacterium sp. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Pro všechny sledované mikroorganismy byly spočítány základní statistické ukazatele (průměr, směrodatná odchylka, směrodatná chyba); porovnání výrobku č. 1 a 2 z hlediska obsahu sledovaných mikroorganismů bylo provedeno programem Statistica 9 (t-testem dle nezávislých proměnných). Počet bakterií mléčného kvašení, počet Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus byl po celou dobu minimální trvanlivosti u obou vzorků vyšší než KTJ/ml. Počet Bifidobacterium sp. byl oproti hodnotám, které uvádí vyhláška nižší u obou výrobků, a to v těchto případech: u vzorku č. 1 při druhém odběru, u vzorku č. 2 při třetím a čtvrtém odběru. Toto zjištění je zajímavé zvláště u vzorku č. 2, kde je jako probiotikum deklarován pouze Bifidobacterium sp. Od výrobce jsme však zjistili, že do tohoto výrobku se přidává i Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus a je jen v kompetenci prodejce, které vlastnosti na obalu výrobku uvede. Na základě našich výsledků lze spotřebitelům doporučit konzumaci probiotických výrobků co nejdříve od data výroby, kdy jsou probiotické mikroorganismy ve výrobku obsaženy v dostatečném množství. PROJEKTU

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

18.9.2013. Společnost DLG byla založena v Berlíně dne 11. 12. 1885

18.9.2013. Společnost DLG byla založena v Berlíně dne 11. 12. 1885 HODNOCENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ SYSTÉMEM DLG Josef Jandásek 1,2 Robert Gál 3 1. Raps GmbH, KG, Kulmbach, SRN 2. FVHE, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ŠKOLENÍ

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více