Metodická příručka pro autory on-line kurzů. Jana Vejvodová. Západočeská univerzita v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro autory on-line kurzů. Jana Vejvodová. Západočeská univerzita v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání"

Transkript

1 Jana Vejvodová Západočeská univerzita v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání Plzeň, 2004

2 Západočeská univerzita v Plzni, Centrum počítačové podpory vzdělávání,

3 Obsah ÚVOD 4 1. DŘÍVE NEŽ ZAČNEME 5 2. PLÁN ON-LINE KURZU 7 3. CÍLE A JEJICH FORMULACE 9 4. ÚVODNÍ SLOVO PRO STUDENTA TEXT STUDIJNÍCH ČLÁNKŮ ÚKOLY CVIČENÍ DISKUSE MULTIMEDIÁLNÍ KOMPONENTY AUTOTESTY A TESTY ANKETA POKYNY PRO TUTORA 33 ZÁVĚR 35 3

4 Úvod V současné době stojí před vysokoškolskými učiteli důležitý úkol, vytvořit část vzdělávacích aktivit v podobě tzv. on-line kurzů a jiných e-learningových forem. Dnes už není zapotřebí přesvědčovat někoho o nutnosti neustálého, celoživotního vzdělávání, v němž hraje e-learning významnou roli. Ukazuje se však, že má-li být e-learning uplatněn ve vzdělávacím procesu úspěšně, je třeba věnovat patřičnou pozornost jeho didaktickým aspektům. Cílem této příručky je poskytnout metodické rady autorům vytvářejícím on-line kurzy. Vycházíme ze zkušeností, které jsme získali v procesu tvorby on-line kurzů na ZČU v Plzni. Na základě podrobné analýzy dosud vzniklých kurzů se snažíme dát budoucím autorům metodické rady, návody, které jim pomohou vytvořit on-line kurz na žádoucí kvalitativní úrovni. Ačkoli v současné době vznikají kurzy z nejrůznějších expertních oblastí (jak technických, tak humanitních), platí pro jejich tvorbu některé obecné zásady, které je důležité vzít v úvahu. Stojí-li autor před úkolem vytvořit on-line kurz, musí hledat odpovědi na řadu důležitých otázek. Metodická příručka se pokouší hledání nejvhodnějších přístupů a cest autorům usnadnit. Konkrétní ukázky, které jsou v metodické příručce použity, jsou převzaty z on-line kurzů Atomová a jaderná fyzika, Didaktika českého jazyka 1, E-learning v podniku, Letecká archeologie, Podnikové informační systémy, Projektový management, Informační a komunikační sítě, Telework, Úvod do studia matematiky, Vývojová psychologie. Děkuji všem autorům za svolení citovat ukázky z jejich kurzů; bez nich by tato metodická příručka nemohla vzniknout. Autorka 4

5 1. Dříve než začneme Měli bychom si uvědomit, že on-line kurz je zcela novým typem komunikátu, který vyžaduje specifický autorský přístup při strukturování učebního textu a specifický autorský styl, který má poněkud odlišné rysy od jiných typů učebních textů. Rozlučme se tedy s chybnou představou, že on-line kurz může vzniknout pouhým převodem textů skript do elektronické podoby. Není to vhodné z mnoha důvodů: Student využívá při studiu multimedia. To umožňuje, aby ve větší míře zapojil různé smyslové kanály; nejen vizuální, ale i auditivní. Učivo je studentovi zprostředkováno nejen prostřednictvím textů, ale i prostřednictvím multimediálních komponent, jako jsou např. video, audio, animace, grafika. Dochází k vzájemnému propojení, takže účastník kurzu může současně vnímat texty s obrázky, texty s hudbou, grafická schémata s popisem atd. Zatímco texty ve skriptech bývají často statické, on-line kurz by měl mít dynamický charakter. Texty všech studijních aktivit v on-line kurzu je třeba psát interaktivně, to znamená, že by měly aktivizovat, provokovat studenty k činnostem, které jsou součástí studia kurzu. V podstatě jsou žádoucí texty, které sice mají primárně psanou formu, navozují však dojem stálé komunikace mezi autorem a studentem kurzu, využívají konverzačního stylu, slovesa v 2. či 1. osobě čísla množného. Délka studijního článku on-line kurzu by měla být poněkud kratší než délka studijních článků ve skriptech. Důvodem není jen to, kolik textu může student obsáhnout zrakem na obrazovce za určitou časovou jednotku, ale především to, aby se těžiště studia přesunulo z pasivní četby dlouhého studijního textu do aktivních činností, které se stávají hlavním zdrojem dalšího získávání vědomostí, dovedností a návyků. Na rozdíl od skript umožňuje on-line kurz interaktivní zpětnou vazbu o kvalitě nabytých poznatků, kooperativní a kolaborativní formy práce studentů a diskuse, které jsou rovněž zdrojem získávání nových vědomostí a dovedností. Studenti se stávají spoluautory kurzu, protože v diskusích otevírají sami další témata, která jsou důležitá z hlediska jejich potřeb. On-line kurz na vysoké didaktické úrovni by měl rozvíjet i studentovo kritické myšlení, jeho tvořivost a rovněž sociální a komunikativní kompetence. I v případě, že máme obsahovou stránku disciplíny předem důkladně připravenu ve skriptech či máme texty napsané v textovém editoru, měli bychom začít psát kurz zcela od počátku a předem si odpovědět na několik otázek, které budou ovlivňovat výsledný charakter kurzu. Co je cílem kurzu? Cíl kurzu samozřejmě ovlivňuje jeho celkový charakter a autor by měl mít na mysli od samotného počátku tvorby kurzu požadované výsledky. Důležitá je také otázka Jaký obsah pomůže dosáhnout stanoveného cíle? Kdo je adresátem kurzu? Velmi důležité je vzít v úvahu potřeby a vlastnosti adresátů kurzu. Budou-li jeho účastníky studenti kombinovaného studia či bude-li kurz určen pro zaměstnance podniku v rámci celoživotního vzdělávání, může se autor on-line kurzu opírat o zkušenosti účastníků z jejich praxe, může těchto zkušeností využívat. Vhodné je v takovém případě formulovat otázky pro diskusi tak, aby si účastníci kurzu předávali zkušenosti a učili se sami od sebe. Účastníci kurzu se mohou lišit i učebními styly, které při studiu uplatňují. Kolik studentů bude v kurzu? Výuka menšího počtu studentů umožňuje autorovi zadávat více problémových úkolů, které jsou didakticky účinnější, protože nutí studenty tvůrčím způsobem se zamýšlet nad možnými 5

6 řešeními a hledat to, které je v dané situaci nejvýhodnější. Takové úkoly pak opravuje tutor a hodnocení velmi individuálně formulované zasílá jednotlivým studentům. Při hromadné výuce velkého počtu účastníků kurzu autor umožní studentům získat zpětnou vazbu spíše prostřednictvím cvičení autotestů. Jaký bude poměr mezi kontaktní výukou a výukou formou on-line kurzu? Rozsah učební látky v on-line kurzu je závislý mimo jiné na tom, zda má on-line kurz být jedinou formou výuky v disciplíně či zda budou mít studenti část výuky zajištěnou formou face-to-face setkání (tzv. blended learning). Jaký bude časový plán kurzu? (délka trvání, počet studijních hodin...) Jak předejít studentovu pocitu izolovanosti? Studium v on-line kurzu umožňuje zařadit kooperativní a kolaborativní formy studijních činností, které mají formativní účinky na studenta a jsou důležitým prostředkem k tomu, abychom zabránili vzniku nežádoucího pocitu izolovanosti studenta. Autor by měl vzít při tvorbě kurzu i tento aspekt v úvahu. Bude mít kurz tutora? Kontakt studenta s tutorem (lektorem, instruktorem) ovlivňuje volbu strukturních prvků, které bude kurz obsahovat. V takovém případě je vhodné zařadit diskuse a úkoly problémového charakteru ve zvýšené míře. Bude-li kurz tutorovaný, je třeba, aby byly velmi pečlivě a důkladně vyplněny pokyny pro tutora. Jaký je charakter obsahu kurzu? Které multimediální komponenty mohou být v kurzu funkčně využity? Tematické zaměření kurzu rovněž významně ovlivňuje nejen volbu studijních aktivit, z nichž se on-line kurz bude skládat, ale i zařazení multimediálních komponent. Např. audionahrávky mohou být velmi funkčně využity v jazykové výuce, především ve výuce fonetiky, lze je však uplatnit v kurzech jakéhokoli tematického zaměření; videonahrávky lze funkčně využít zejména v kurzu, jehož cílem je osvojit si praktické dovednosti, grafika se jistě uplatní v kurzech všech disciplín, simulace mohou živěji představit určité procesy v disciplínách, jako je fyzika, biologie, strojní inženýrství atd. Promyslíme-li odpovědi na uvedené otázky, můžeme přistoupit k tvorbě plánu kurzu. 6

7 2. Plán on-line kurzu On-line kurz lze složit z kapitol, které jsou tvořeny jednotlivými studijními aktivitami (studijními články, úkoly, cvičeními, autotesty, testy, diskusemi, anketami) 1. Rozsah kurzu se řídí především záměrem autora. Může zahrnovat celou studijní disciplínu či pouze její vybranou část. Měli bychom však mít na paměti zásadu integrity. Kurz by měl být relativně uzavřeným celkem, v němž na sebe jednotlivé kapitoly tematicky navazují. Student musí poznat, jaký je vztah mezi celkem a jeho jednotlivými částmi, jak spolu jednotlivé části souvisejí. Texty studijních článků bychom měli chápat jako východisko pro zařazení dalších strukturních prvků, studijních aktivit, které zajišťují, aby student nebyl pasivním příjemcem informací obsažených v textech studijních článků. Při vytváření plánu kurzu promýšlíme tedy i zařazení úkolů a cvičení. Úkol je taková aktivita, která vyžaduje tvůrčí přístup studenta při řešení. Protože student musí uplatnit své individuální schopnosti a může vycházet z individuálních zkušeností, bývá úkol hodnocen tutorem kurzu. Cvičení rovněž slouží k upevnění dovedností, které si účastníci on-line kurzu osvojili ve studijním článku. Je to taková studijní aktivita, při níž může student uplatnit např. určitý algoritmus. Zpětnou vazbu nezíská student od tutora, v návrhu řešení si pouze může ověřit algoritmus či jiný naznačený postup pro řešení, eventuálně i správné řešení cvičení. Dílčí zpětnou vazbu může získat student i v autotestu a testu. Zatímco po vyřešení autotestu získá student okamžitě informaci o tom, do jaké míry byl úspěšný, a je tedy vhodné zařadit ho na konci jednotlivých kapitol, test součástí celkového hodnocení účastníkova studia kurzu. vyhodnocuje sám tutor, bývá Důležitou studijní aktivitou v kurzu je i diskuse. Zadáváme ji zejména tehdy, máli kurz tutora, který může diskusi moderovat. Vhodné je zařadit ji zejména v případě, že kurz je určen studentům kombinovaného studia či studujícím v rámci celoživotního vzdělávání, kteří pracují v oboru. Pak je předpoklad, že výměna zkušeností přispěje k dalšímu obohacení studentových poznatků. Diskuse je však významnou studijní aktivitou i v kurzech určených studentům prezenčního studia, protože rozvíjí důležitou oblast studentovy osobnosti, komunikativní a sociální kompetence. Závěr kurzu může tvořit anketa. Na základě vyhodnocení odpovědí na otázky ankety lze uskutečnit evaluaci, na jejímž základě mohou být následně provedeny žádoucí změny v kurzu. Součástí on-line kurzu může být i vstupní anketa, pomocí které tutor zjišťuje očekávání budoucích účastníků kurzu, eventuálně i jejich studijní styly. Vytváříme-li plán kurzu, měli bychom mít na mysli především budoucího studenta, nikoli jen obsah kurzu. Chceme-li, aby student byl opravdu motivován, musíme vzít už při sestavování plánu kurzu v úvahu následující motivační faktory: aktivita studenta - fyzická i duševní; je důležitou součástí učebního procesu; podstatným aspektem je interaktivita; zábava neodmyslitelně spojená s motivací; variantnost rozmanité činnosti, úkoly, texty, mediální prvky...; sociální interakce diskuse, týmová práce, kontakt mezi tutorem a studentem, kontakt mezi studenty navzájem; volba z širší nabídky rozmanitých aktivit si student může sám volit; 1 Uvedené ikony reprezentují příslušné studijní aktivity v autorském systému ProAuthor. 7

8 zpětná vazba stálá pozitivní zpětná vazba; důležité tipy na řešení úkolů, návrhy na zlepšení dovedností, předcházení chybám, povzbuzování, testy a autotesty; výzva úkoly založené na tvořivém myšlení; uznání pokrok ve studiu musí být dosažitelný, úkoly, cvičení, testy i autotesty přiměřeně náročné pro studenty kurzu. Z uvedených motivačních faktorů vyplývá, že studijní článek by neměl být jedinou studijní aktivitou, že je naopak žádoucí přesunout těžiště studia k těm aktivitám, které zajistí motivovanost studenta 8

9 3. Cíle a jejich formulace Proč je vlastně nezbytné stanovit přesně cíle, kterých má být dosaženo? Proč je důležité formulovat nejen to, co je cílem celého on-line kurzu, ale i dílčí cíle jednotlivých kapitol, studijních článků i jiných aktivit, které jsou součástí on-line kurzu? Jedním z kritérií efektivnosti kurzu je vztah mezi cíli a odpovídajícím výsledkem. Jestliže student zná předem komplexní cíl i dílčí cíle, dokáže lépe řídit své studium v kurzu, dokáže lépe provádět seberegulaci a jeho cesta k dosažení cíle je jednodušší, efektivnější a rychlejší. Ve formulaci cíle už můžeme podnítit zvědavost studenta, jeho očekávání Cíl je to, čeho chce autor kurzu dosáhnout ve vztahu ke studentům, účastníkům kurzu. Nemůže být tedy cílem kurzu Vymezit pojmy pro... Pojmy vymezuje autor kurzu s určitým záměrem, tj. aby student tyto pojmy pochopil, aby si je osvojil a aby je dokázal aplikovat v praxi. Nelze tedy zaměňovat cíl popisem činnosti autora kurzu. Chybně je vymezen cíl také v případě, že je zaměněn cíl a téma. Cílem nemůže být Věta jednoduchá a souvětí ani Tepelné zpracování oceli. Chybou je také stanovení příliš obecného cíle: Získání základních vědomostí z... Porovnejme nyní čtyři různé formulace cíle: a) Pochopíte příčiny vývojových vad v raném dětství, b) Pochopení příčin vývojových vad v raném dětství, c) Pochopit příčiny vývojových vad v raném dětství, d) Student pochopí příčiny vývojových vad v raném dětství. I když se nám z hlediska autora mohou zdát všechny formulace významově totožné, je třeba při volbě nejvhodnější formulace vzít v úvahu, že důležitým charakteristickým rysem on-line kurzů je interaktivnost. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější jeví tvar slovesa ve 2. osobě množného čísla oznamovacího způsobu budoucího času, tedy formulace v bodě a. Uvědomíme-li si, že formulaci cíle uvidí student na obrazovce, je poslední formulace nejméně vhodná; neodpovídá komunikativnímu principu on-line kurzu. Hierarchicky uspořádanou strukturu on-line kurzu si můžeme představit jako pyramidu. Jejím vrcholem je komplexní cíl on-line kurzu, z něho jsou odvozeny cíle jednotlivých kapitol, na další úrovni směrem k základně pyramidy jsou cíle jednotlivých studijních článků, základnu cílové pyramidy tvoří dílčí cíle používané při zadávání úkolů, cvičení, diskusí, testů i autotestů. Cíle na všech úrovních této pyramidy je třeba formulovat velmi konkrétně. Požadavky na výukové cíle: konzistence - konzistentní cíl napomáhá dosažení cílů na vyšší hierarchické úrovni, přiměřenost cíl má být náročný, ale splnitelný, jednoznačnost formulace cíle nesmí připouštět různé výklady, kontrolovatelnost cíl musí být stanoven tak, aby bylo možno zjistit, zda byl splněn. Při formulaci cílů je vhodné používat např. následující činnostní slovesa: Naučíte se..., Sestavíte..., Vypočítáte..., Pochopíte vztahy mezi..., Dokážete objasnit vztahy..., Budete umět (schopni) popsat, seřadit, srovnat, odhadnout, vysvětlit, vyzkoušet, navrhnout, zdůvodnit, zhodnotit... Z uvedených formulací vyplývá, že cílem může být nejen získání vědomostí, ale i osvojení si dovedností. 9

10 Ve formulaci cíle některých studijních článků může být vyjádřen požadavek dosažení vědomosti i dovednosti. Pochopíte pojem výrok, budete umět rozlišit, co je a co není výrok a dokážete utvořit negaci daného výroku. Nevhodné jsou formulace typu: Řekneme si něco o..., Dnes se dovíte..., Měli bychom se zabývat..., Dnes si budeme povídat..., Nyní přišel čas seznámit se s... Více se dovíte o Bloomově a Krathwohlově taxonomii cílů v publikaci J. Skalkové (1999). 10

11 4. Úvodní slovo pro studenta Stejně jako je důležité formulovat cíle všech studijních aktivit, neměli bychom opomíjet ani úvodní slovo pro studenta. Tento text plní výraznou motivační roli, pomáhá vzbudit ve studentovi očekávání, získat energii nezbytnou pro studium, uvádí ho přímo do tematiky kapitoly či studijního článku. Existují tři základní prvky, které můžeme v e- learningu využít jako motivačního faktoru: 1) zvědavost, 2) fantazie, 3) výzva. Úvodní slovo ke kurzu Letecké archeologie využívá prvního z těchto faktorů: Od svého zrození před osmdesáti lety se letecká archeologie stala velmi důležitým nástrojem poznání naší minulosti. Tento kurz se vám pokusí ukázat, jakými cestami se toto poznání ubíralo, jakými nástroji jej bylo dosaženo a především jaké jsou současné možnosti a trendy letecké archeologie. Chceme-li zapojit fantazii, můžeme využít v textu úvodního slova citáty. Příklad úvodního slova ke kapitole Didaktika ČJ jako vědní obor: Práci učitele bychom mohli přirovnat k činnosti herce, který po určitou dobu podává výkon, jenž převyšuje nároky řady jiných povolání." (Pařízek 1988: 66) Na otázku, jak těmto nárokům co nejlépe vyhovět, se snaží hledat odpověď i naše disciplína - didaktika českého jazyka. Vhodné jsou takové formulace, z nichž je patrné zahrnutí autora a studenta do společného zájmu o zkoumanou studijní tematiku. V předchozí ukázce si všimněme přivlastňovacího zájmena: naše disciplína. Můžeme uplatnit i osobní zájmeno 1. osoby. Následující ukázka plní komunikační funkci výzvy; funkčně je zde užito slovesného tvaru v 1. osobě množného čísla rozkazovacího způsobu. Asi se se mnou shodnete, že prověřování, hodnocení a klasifikace patří k nejbolavějším místům v práci učitele. Pojďme se tedy seznámit s některými radami, které vám mohou ve vaší pedagogické praxi být užitečné. Společný zájem lze vyjádřit i slovesným tvarem 1. osoby čísla množného způsobu oznamovacího. V tomto studijním článku se přesuneme na palubu letadla.... Ačkoli nejde o skutečný dialog, měli bychom texty kurzu psát tak, aby měly dialogický charakter. Jsou tedy funkční i věty tázací, ve kterých oslovujeme adresáta a užíváme tvar slovesa ve 2. osobě čísla množného oznamovacího způsobu. Příklad 1: Položili jste si už někdy otázku, co vás ve vaší pedagogické praxi vlastně ovlivňuje a čím se řídíte? Pokusíme se teď společně najít odpověď a naznačit, jakou roli v tom může hrát didaktika českého jazyka. Příklad 2: Setkali jste se už s tím, že žáci řeší určitý jazykový jev intuitivně, aniž vědí proč? V takovém případě nebyla při vyučování dostatečně respektována jedna ze speciálních didaktických zásad. V tomto studijním článku se seznámíte s příklady konkrétních situací, v nichž jsou speciální didaktické zásady porušeny. V úvodním slově mohou být studenti uvedeni do tematiky kapitoly či studijního článku, může jim být doporučena studijní literatura, eventuálně mohou získat i další tipy pro studium. Příklad 1: Ve studijním článku se seznámíte se základní vývojovou linií ve vyučování českému jazyku. Více informací můžete získat v publikaci M. Čechové (1998: 26) a v publikaci R. Brabcové (1990:15). 11

12 Příklad 2: Na změny po roce 1989 reaguje vydání nových vzdělávacích programů, které se staly alternativou ke stávajícím učebním osnovám pro základní školy. V tomto studijním článku porovnáme formulaci cílů jazykové složky předmětu český jazyk ve vzdělávacích programech Obecná škola, Základní škola a Národní škola. Podrobnější informace i o jiných vzdělávacích programech, jak byly představeny v roce 1995 Pedagogické fakultě UK v Praze na setkání "Co, jak a proč se budou učit?", získáte v Učitelských listech, 1996, č. 6, s Autory zde byly prezentovány programy Reálná škola (dr. Macháček), Živá škola (dr. Hausenblas), Česká škola waldorfského typu (dr. Nejedlo), Zdravá škola (dr. Břízová) a Integrovaná tematická výchova (dr. Nováčková). Můžeme upozornit studenta na vzájemnou propojenost jednotlivých částí kurzu. Poznávací procesy, s kterými se seznámíte v tomto studijním článku, souvisí s procesy, které již znáte. Třídění vyplývá z analýzy a srovnávání, analogie předpokládá analýzu a zobecnění, při podřazování se zvláštní pojem podřazuje obecnějšímu. Lze také zdůraznit a vysvětlit důležitost textu studijního článku pro studentovu praxi. Ve studijním článku se dovíte, kterých různých druhů cvičení můžete v jazykovém vyučování využít. Jednotlivé druhy cvičení tříděné podle různých kritérií se navzájem prostupují a překrývají. Konkrétní cvičení může být např. obměňovací, lexikální, opakovací, písemné, hromadné, domácí atp. Posouzení z různých hledisek je ale důležité proto, abyste nezařazovali za sebou cvičení stejná, např. aby ve skladbě nepřevažovala cvičení analytická. Výběr cvičení ovlivňuje efektivnost, s jakou se budete blížit dosažení vyučovacího cíle. Úvodní slovo pro studenta je vhodné formulovat nejen k jednotlivým kapitolám a studijním článkům, ale i k dalším studijním aktivitám, např. k autotestům. Příklad č. 1: Jedním z nejčastějších nedostatků v komunikaci učitele se žákem bývá porušení zásady lingvistického přístupu. Proto je první autotest zaměřen na ověření toho, jak si uvědomujete jednotlivé prohřešky proti této zásadě v konkrétních pedagogických situacích Příklad č. 2: Autotestem si ověříte, do jaké míry dokážete spojit pojmy, s nimiž jste se v kapitole seznámili, s jejich definicí. 12

13 5. Text studijních článků Nejčastější chybou při tvorbě on-line kurzu je pouhé převedení textu do elektronické podoby. Jak už jsme uvedli v úvodní kapitole, jsou žádoucí texty, které navozují dojem komunikace mezi autorem a studentem, texty, které využívají konverzačního stylu. Důležité jsou z tohoto hlediska otázky, slovesa ve 2. osobě množného čísla, tvary osobního zájmena vy a přivlastňovacího zájmena váš a svůj. Ve své pedagogické praxi jste určitě ovlivněni tradicí, zkušenostmi, které máte ze své vlastní role žáka. Přejímáte vyučovací postupy od svých bývalých učitelů? Ovlivňuje vás ve výběru metod a organizačních forem váš uvádějící učitel nebo jiní ze zkušených učitelů na vaší škole? Jak už bylo řečeno v kapitole Úvodní slovo pro studenta, může autor textu zahrnout vlastní osobu do společného zájmu o zkoumanou problematiku užitím slovesného tvaru v 1. osobě množného čísla. Dbejme na to, abychom pořídili záběry památky v krajinném kontextu i v detailu. Konverzační styl z psychologického hlediska může přimět studenta pracovat s počítačem jako s komunikačním partnerem. Ačkoli cílem není v tomto případě navázání kontaktu, ale předání důležitých informací, které mají formativní dopad na studenta, je osobní charakter textu velmi žádoucí. Výzkumy ukázaly, že účastníci kurzu jsou více motivováni ke studiu a pracují aktivněji, má-li text osobní charakter. Příklad z kurzu E-learning v podniku: Vžijte se do role vedoucího marketingového oddělení výrobního podniku. Váš tým pracuje na analýzách jednotlivých tržních segmentů ve vztahu k uplatnění výrobků, které váš podnik vyrábí, a určuje reklamní a prodejní strategii. Máte velice schopné pracovníky ve svém oboru. Při jednáních s pracovníky řídícími výrobu však někdy dochází k nedorozuměním a mírným roztržkám mezi vašimi spolupracovníky a pracovníky z výroby, které vyplývají, jak jste si všiml(a), z lehce odlišného chápání podnikových cílů. Tušíte, že pokud by vaši spolupracovníci byli lépe seznámeni s prací výrobního oddělení a naopak, došlo by k poklesu vzájemných konfliktů. Rád(a) byste umožnil(a) svým spolupracovníkům více nahlédnout pod pokličku práce výrobního oddělení a nechal(a) je dokonce si některé práce vyzkoušet. To ovšem v reálném životě podniku není možné. Pomohla by vám jakási hra, v níž by si vaši spolupracovníci a pracovníci z výroby vyměnili role, v níž by museli rozhodovat a jednat v podmínkách, které odpovídají reálným podmínkám podniku? Vaši pracovníci by byli postaveni před situace ve výrobě, kde by museli rozhodnout o dalších krocích, a naopak pracovníci z výroby by se ocitli v rolích pracovníků marketingu. Pokud by se to odehrávalo naprosto reálně ve vašem podniku, jistě by nastala řada problémů a ztrát, ale pokud by se jednalo o hru simulovanou na počítači, k žádnému negativnímu dopadu by nedošlo. Nechal(a) byste své spolupracovníky takto rozhodovat o konkrétních problémech výroby, aby viděli, jaké dopady mají jednotlivá rozhodnutí, manažerské strategie a taktiky v návaznosti na strategii a různé taktiky z marketingu? Uvítal/(a) byste tuto možnost získání nových znalostí a dovedností pro své spolupracovníky? Volba autorského stylu závisí na tom, kdo je adresátem, studentem kurzu. Ačkoli nelze úplně vyloučit možnost napsat kurz v přísně vědeckém a naučném stylu, bude-li to přijatelné pro adresáty a vhodné vzhledem k tematickému zaměření kurzu, nebude tento přístup v e-learningu patrně nejfrekventovanějším. Vzhledem k tomu, že důležitým autorským záměrem je zajistit motivovanost účastníka kurzu pro studium a usnadnit mu porozumění odborné problematice, mohou být texty studijních článků méně formální než texty psané v učebnicovém stylu. Žádoucí je, aby autoři při psaní textů usilovali o přístupnost vyjádření a o získání studentova zájmu o dané téma. Z tohoto důvodu lze užít v textu i prvků, které jej 13

14 zbavují odborné strohosti, ba naopak jej oživují. Nižší míra formálnosti však neznamená užívání nespisovného jazyka. Měli bychom se vyhnout jazykovým prostředkům knižním a archaickým (pokud jich nechceme užít s určitým záměrem), naopak můžeme uplatnit jazykové prostředky s citovým zabarvením, citově zabarvené frazeologické obraty (nahlédnout pod pokličku), metaforická vyjádření apod. Ještě před tím, než se společně vydáme na procházku krajinou podnikového e-learningu, bude dobré, když si na začátku ujasníme některé základní obecné problémy z oblasti rozvoje lidských zdrojů podniku, ve které se e-learning uplatňuje jako jeden z možných nástrojů. Významným prvkem, který by měl mít své místo v textech on-line kurzů, je humor. Přispívá k motivovanosti studentů tím, že dokáže nadlehčit i závažnou studijní tematiku. Prostředky, jimiž lze dosáhnout lehce zábavného tónu textu studijních článků, jsou např. slovní hříčky v textech či v nadpisech a podnadpisech kapitol, vkládání humorných ilustračních příkladů, vkládání humorných obrázků ilustrujících části textu apod. Platí však, že motivační účinek mohou mít tyto prostředky pouze tehdy, není-li jimi text přesycen. Zlehčení závažné problematiky nesmí působit trapně. Interaktivní charakter mohou dodávat textu i odkazy na multimediální komponenty. Podívejte se teď na ukázku. Zamyslete se chvíli nad textem z obrázku. Porovnejte následující ukázku s ukázkou předchozí. Na následující ukázce (1) můžete posoudit, jak mohou učebnice výběrem úkolů i grafickou stránkou přispět k motivaci žáků. Formulaci úkolů takového testu můžete posoudit v následující ukázce. (3) V textu by se mělo objevit dostatečné množství příkladů, na nichž studenti lépe pochopí vysvětlované pojmy či jevy. Tyto příklady budou funkční pouze tehdy, nebude-li je student přeskakovat. Příklady: Letecký průzkum významně rozšiřuje heuristické možnosti archeologie. Např. podle údajů organizace English Heritage byla asi jedna pětina všech známých archeologických lokalit v Anglii odhalena leteckým průzkumem, podle jiných zdrojů bylo ve Velké Británii 50% všech nalezišť v nížinách identifikováno leteckou archeologií (Hanson - Oltean 2002, 109). Projekty jsou většinou složité a vyznačují se tím, že komplexně řeší nějaký problém. Například projekt stavby budovy fakulty univerzity představuje stavební část, topení a klimatizaci, elektro- a vodo-instalace, vybavení učeben a kanceláří nábytkem, audio a videotechnikou atd. až po parkoviště a terénní úpravy okolo budovy. Proto metodika projektového managementu využívá systémový a procesní přístup. Systémový přístup znamená, že se důsledně snažíme rozdělit celek na menší, lépe poznatelné, pochopitelné a snáze řiditelné části; například rozsáhlý projekt dělíme na subprojekty, subprojekty na projektové fáze (project phase), fáze na činnosti (activity, task), činnosti na pracovní soubory (work package) apod. Také znalosti o projektovém řízení lze rozdělit na jednotlivé soubory nebo okruhy znalostí (body of knowledge). Jedním ze zásadních rozdílů mezi učebnicovými texty skript a texty on-line kurzů je vyšší požadavek názornosti u textu studijního článku on-line. Respektováním tohoto principu usnadníme studentovi orientaci v textu, případně vyhledávání důležitých informací. Na důležitost a významnost částí textu nebo jednotlivých slov lze upozornit zvýrazněním. Využití této možnosti přestává být funkční tehdy, jestliže je zvýraznění v textu v příliš vysoké míře. 14

15 Proto je třeba pečlivě zvažovat a zvýrazňovat především klíčová slova nebo výrazy důležité pro pochopení textu. Jednotlivé studijní aktivity kurzu by měly tvořit kompaktní celek, důležitá je návaznost jednotlivých textů. V textech studijních článků je proto dobré odkazovat na to, co předcházelo nebo co bude následovat, případně ukazovat vzájemné souvislosti. Příklady: V předchozí podkapitole jste se seznámili se zásadami obecně platnými ve všech vyučovacích předmětech. Podívejme se teď společně na ty vyučovací zásady, které jsou velmi důležité speciálně při vyučování českému jazyku. Výcvik v analýze jazykových struktur je dobrým prostředkem výcviku v abstraktním uvažování vůbec. S konkrétními ukázkami se setkáte v kapitole Poznávací procesy v předmětu český jazyk. Učitel by měl při výkladu a procvičování učiva svými otázkami zajistit, aby žák mechanicky neopakoval, co slyšel od učitele nebo co je napsáno v učebnici, ale má aktivizovat myšlení žáka tak, aby mohl projevit svou bystrost. To zvyšuje jeho zájem a aktivnost. V kapitole o vyučovacích metodách získáte dovednost takové otázky formulovat. Na videozáznamu vyučovací hodiny zařazeném jako podklad pro následující diskusi můžete sledovat, jakým způsobem vyučující aktivizuje žáky. Nevhodně působí, jsou-li k zajištění koherence (soudržnosti) textu užívány částice, které se uplatňují spíše v mluveném textu. Tak, to byl přehled... Tak, a začneme... Texty studijních článků on-line kurzů nejsou lineárními, speciálně v nich se mohou objevit hypertextové odkazy na tematicky blízké www stránky. Neočekávaným efektem může být, že studenti získají často i mnohem zajímavější informace pro svou praxi, než byla cílová informace, kterou vyhledávali. Je třeba velmi pečlivě zvážit volbu konkrétních hypertextových odkazů i jejich počet. Přesycenost textu hypertextovými odkazy může mít negativní důsledky; studentova pozornost může být odvedena od hlavního tématu, cesta k cíli, k němuž on-line kurz směřuje, je pak pro studenta méně přímá a složitější. Součástí textu jsou nejen hypertextové odkazy, odkazy na multimediální komponenty, ale i odkazy na soubory, které jsou součástí kurzu a jejichž text s tématem studijního článku souvisí nebo je jeho názorným dokreslením. Jak už bylo řečeno, je on-line kurz zcela novým typem komunikátu, je proto zapotřebí věnovat jazykovému vyjádření velkou pozornost. Aby byl kurz skutečně na vysoké kvalitativní úrovni, doporučujeme, aby prošel jazykovou korekturou. Vždyť úroveň jazykové stránky kurzu působí na studenty a následně ovlivňuje jejich jazykové dovednosti. Důležitá je nejen jazyková úroveň textů studijních článků, ale i textů dalších studijních aktivit. 15

16 6. Úkoly Autor kurzu zadává studentovi úkoly s následujícími záměry: naučit studenta hledat cesty k řešení, aplikovat při řešení určité pojmy, respektovat jisté principy řešení, ověřit si, jaké postoje student při řešení zaujímá, pokusit se rozvinout studentovy schopnosti shromáždit, utřídit a vyjádřit myšlenky, nápady k řešení, zdokonalit studentovy dovednosti, naučit studenta být odpovědný za své řešení, vytvořit prostor pro rozvoj studentovy kreativity, vypěstovat dovednost řešit problémové úkoly, podporovat týmovou práci a jiné formy učení založené na spolupráci, přispět k zdokonalení studentovy dovednosti vyjádřit řešení písemnou formou, aplikovat teoretické poznatky na rozvoj praktických dovedností, využívat internetu k získání nových poznatků, rozvinout schopnost vyhledávat jejich zdroje. Autor má možnost volit mezi následujícími příklady různých typů úkolů. Námětem úkolů mohou být různé typy studentových činností: 1) Analyzovat jev jako celek, posoudit jednotlivé prvky celku, jejich vzájemné vztahy a důležitost jednoho prvku pro druhý. Prostudujte si text studijního článku mapující současnou institucionální základnu pro leteckou archeologii u nás. Vezměte si k ruce mapu Česka a zamyslete se nad tím, jaké jsou rozdíly v pokrytí leteckého průzkumu jednotlivých regionů. Je zhruba rovnoměrné, nebo existují regiony dosud opomíjené? Pokuste se vzít v úvahu nejen rozmístění zmíněných institucí, ale rovněž intenzitu jejich terénní a publikační aktivity podle vám přístupných informací (literatura, Internet). 2) Hledat argumenty pro určitý jev či proti němu. Zamyslete se nad tím, zda jste vhodný kandidát na práci formou teleworku. Je vaše práce vhodná k vykonávání formou teleworku? Pokud ne, proč? V čem splňujete nároky, které jsou na teleworkera kladeny, s čím byste mohl(a) mít problémy? Jaké výhody by vám vykonávání vaší práce formou teleworku přineslo? Svůj názor vyjádřete stručně a výstižně zhruba v rozsahu jedné stránky. 3) Porovnávat shody a odlišnosti jevů. Taková zadání jsou didakticky velmi účinná, protože úkol je formulován problémově. Student by při jejich řešení měl uplatnit různé logicko-myšlenkové operace, např. analýzu, syntézu, indukci, dedukci, generalizaci, konkretizaci; velmi aktivizující je komparace. Určete coulombovskou přitažlivou sílu, kterou se navzájem přitahuje jádro a elektron na první dráze podle Bohrova modelu atomu vodíku, a porovnejte ji se silou gravitační. Je nutno uvažovat gravitaci v planetárním modelu atomu? Gravitační sílu uvažujte v nerelativistickém přiblížení. 4) Postavit jevy proti sobě zaměřením pozornosti na jejich odlišnosti. 16

17 Vypočítejte a porovnejte náklady na dvě varianty jednoho kurzu pracovníků jedné organizace veřejné správy týkajícího se nových vlastností nově zaváděné verze softwaru, který daná organizace ve větším měřítku používá k zajištění svých úkolů. První varianta kurzu může probíhat klasickou prezenční formou, při níž se sejdou vzdělávání a vzdělavatel v určené vzdělávací místnosti vybavené výpočetní technikou a po dobu kurzu jim vzdělavatel vysvětluje a demonstruje příslušný vzdělávací obsah kurzu. Druhá varianta probíhá distanční formou pomocí on-line kurzu (bude vysvětleno dále v části věnované nástrojům e-learningu) a to tak, že jednotliví vzdělávání studují příslušný vzdělávací obsah na svém pracovním místě na svých pracovních počítačích připojených na podnikový intranet (nebo doma připojeni na internet) a pomocí tohoto intranetu (internetu) mají také možnost komunikace a spolupráce se svými kolegy v kurzu a se vzdělavatelem. (Následuje zadání údajů důležitých pro výpočet a porovnání.) 5) Předložit sporné jevy poukázáním na jejich pozitivní a negativní stránky. 6) Zhodnotit jevy uvedením jejich silných a slabých stránek, diskutovat o jejich výhodách a formulovat závěry. Porovnejte výhody a nevýhody... Jaké jsou výhody a nevýhody teleworku? Sestavte seznam vzdělávacích metod, které se používají v podniku, kde jste nebo byl(a) zaměstnán(a). Stručně popište způsob jejich využití. U metod, se kterými máte zkušenost, uveďte, jaké mají podle vás výhody a nevýhody. 7) Kritizovat určité jevy, hledat chyby, vyslovovat soudy, dokládat je důkazy. 8) Vysvětlit význam výrazu, věty nebo teorie. 9) Popsat teorii, postup, způsob řešení nebo myšlení uvedením příkladů. Příklady: 1. Na internetu najděte nějakou aplikaci nástroje podporujícího transfer znalostí. 2. Nalezenou aplikaci si projděte a zamyslete se, na jaký typ kurzu, které jste během svého pracovního života absolvovali, by se tento typ aplikace mohl použít. Pokud by se žádný kurz, který jste ve svém pracovním životě absolvovali, na nalezenou aplikaci nehodil, vymyslete si příklad takového kurzu sami (pokud možno ze své pracovní oblasti). 3. Navrhněte konkrétní aplikaci svého kurzu podle nalezené aplikace a tento návrh popište s využitím struktury umístěné v souboru přiloženém níže. 4. Návrh pošlete svému tutorovi! 10) Důkladně vyzkoušet určité jevy a ověřit jejich důsledky. 11) Vysvětlit určité pojmy a poznatky a detailně je interpretovat. 12) Uvést konkrétní příklady jednotlivých pojmů a poznatků užitím diagramů, schémat, tabulek. Nakreslete si DFD diagram pro procesy (činnosti), které provádíte ve svém zaměstnaní. Definujte a výstižně si označte terminátory, datová úložiště, zpracování a datové toky a nakreslete si DFD diagram ve třech úrovních (kontextový diagram, diagram první úrovně a diagram třetí úrovně. Podrobte diagram kritické analýze z hlediska efektivnosti provádění analyzovaného procesu a navrhněte příslušná zlepšení procesu 13) Prokázat důležitost určitých poznatků, předpokladů a myšlenek poukázáním na to, že jsou jasným východiskem pro rozhodování a vyvozování závěrů 14) Odlišit podstatné a nepodstatné znaky jevů, avšak ukázat strukturu a jejich vzájemné vztahy. 17

18 15) Dokázat pravdivost poučky, definice, teorie uvedením logických důkazů. 16) Popsat, jak jsou jevy navzájem spojeny, čím se podobají, a vysvětlit vztahy mezi nimi. Uveďte alespoň jeden příklad vazby mezi nějakou vzdělávací akcí v podniku a dosahováním cílů tohoto podniku. Uveďte kauzální souvislost mezi výsledky dané vzdělávací akce a dosahováním cílů. Při volbě příkladu vycházejte z vlastních zkušeností (pokud nemáte příslušné zkušenosti, zvolte příklad, o kterém jste slyšeli (četli) nebo se pokuste sami nějaký reálný příklad vymyslet). 17) Zjistit původ a vývoj myšlenky, jevu, věci od počátku. Forma úkolů může být různá: 1) napsat esej, Zpracujte esej. Vyberte si jedno z následujících témat. A. Neustále slyšíme, že žijeme ve věku informací a informační společnosti. Co tento termín znamená pro váš život? B. Jaké změny jsou na základě vašich zkušeností typické pro informační společnost? C. Charakterizujte změny podnikatelského prostředí v rámci informační společnosti! D. Neustále slyšíme o hrozbách globalizace. Mohou se informační systémy stát další globalizační hrozbou? Nebo mohou naopak pomoci vyřešit negativní rysy globalizace? 2) provést shrnutí, 3) vykonat praktickou práci (př. experiment, výzkum aj.), Vyberte si jeden svůj pracovní den, a zapisujte si, jaká sdělení jste od koho dostal(a). Určete, zda se jednalo o informaci, nebo jenom o data. Na konci dne si seřaďte přijaté informace podle důležitosti, kterou jim přisuzujete, napište, jaká případná rozhodnutí jste na základě těchto informací provedl(a) nebo hodláte provést. Případně si proveďte tento informační audit i pro svůj mimopracovní život. Vyhledejte na internetu alespoň 5 dodavatelů IS/IT a charakterizujte je z hlediska nabídky jejich produktů a zařaďte je to některé z kategorií horizontálního uspořádání trhu s IS/IT. 4) vyřešit problém, Ve firmě je vytvořena zastaralá počítačová síť. Je vytvořena na základě sběrnicové topologie. Firma se postupně rozrůstala, takže v současné době je do sítě připojeno celkem 30 počítačů. Síť je značně nespolehlivá a velmi často se stává, že síť přestane fungovat. Uživatelé si začínají čím dál tím více stěžovat na rychlost přenosu dat při vyšším zatížení sítě. Starší počítače obsahují síťové karty umožňující přenosovou rychlost 10 Mbps. U novějších počítačů jsou již síťové karty podporující přenosovou rychlost jak 10 Mbps, tak i 100 Mbps. Dostali jste za úkol navrhnout, jak změnit počítačovou síť tak, abyste eliminovali kolapsy sítě a navýšili přenosovou propustnost sítě i při plném zatížení sítě. 5) doplnit tabulku, diagram, 18

19 Následující úkol je zaměřen na porovnání různých organizačních forem kontaktního vyučování. frontální práce skupinová práce individuální práce výhody nevýhody 6) doplnit krátké odpovědi. Zamyslete se nad tím, zda věty tázací, rozkazovací a přací jsou také výroky. Aby úkoly nebyly mechanické a stereotypní, užívejte v jejich zadání různá činnostní slovesa: změňte, spojte, nahraďte, utvořte, najděte, zdůvodněte, popište, zjistěte, porovnejte, dokažte, vysvětlete, zhodnoťte, rozeberte,... Úkoly by měly směřovat k současné či budoucí praxi účastníka kurzu. Už při zadávání úkolů by se měl autor zamyslet nad tím, zda téma umožňuje, aby student mohl při řešení využít své individuální zkušenosti. Úkoly vyžadují, aby při jejich řešení student uplatnil tvůrčí přístup, proto jejich opravu a hodnocení provádí sám tutor. 19

20 7. Cvičení Zatímco výsledky řešení úkolů poskytují zpětnou vazbu nejen samotnému studentovi, ale i tutorovi on-line kurzu o tom, do jaké míry dokáže student aplikovat získané vědomosti a dovednosti, cvičení poskytují zpětnou vazbu pouze studentovi. Na rozdíl od úkolů jsou cvičení takovou studijní aktivitou, při které stačí, aby student v řešení uplatnil doporučený algoritmus či jiný navržený postup. Cvičení tak slouží k upevnění získaných poznatků či praktických dovedností, které si student osvojil na základě textů studijních článků. Autor tedy vhodně formuluje zadání cvičení a student si v tipech pro řešení může ověřit, zda zvolil vhodný postup, eventuálně správnost svého řešení. Příklad cvičení z on-line kurzu Atomová a jaderná fyzika: Jaká je perioda oběhu elektronu na třetí kvantové dráze v Bohrově modelu atomu vodíku? Vypočítejte obvodovou rychlost elektronu na třetí kvantové dráze v Bohrově atomu vodíku. Při jaké teplotě bude střední kinetická energie molekul v plynném vodíku rovna vazebné energii atomu vodíku? Příklad cvičení z on-line kurzu Úvod do studia matematiky: 1) Dokažte přímým důkazem: Pro všechna kladná reálná čísla a, b, c, d platí: je-li a menší než b a c menší než d, potom je součin a. c menší než součin b. d. 2) Dokažte přímým důkazem: Je-li čtyřmi dělitelné poslední dvojčíslí přirozeného čísla, je toto číslo dělitelné čtyřmi. 3) Dokažte nepřímým důkazem: Jestliže je součet dvou celých čísel číslo liché, pak součin těchto dvou čísel je číslo sudé. Příklad cvičení z online kurzu Didaktika českého jazyka 1: Rozhodněte, zda následující dvojice slov lze označit termínem slova příbuzná. Nečas často; vodník podvodník; vyděsit se polekat se; příroda porodnice; dopisovatelka popisný. Tipy pro řešení: Slova lze označit jako příbuzná tehdy, splňují-li dva znaky: 1) znak morfematický společný kořen, 2) znak sémantický jejich významy spolu souvisejí. (Slova nečas a často mají společný kořen čas-, jejich významy spolu souvisejí: nečas je ošklivý čas, často znamená opakovaně v čase; jsou to slova příbuzná. Slova vodník a podvodník mají sice společný kořen vod-, ale není splněn znak sémantický; slovo vodník souvisí se slovem voda, slovo podvodník se slovem vodit; nejsou to slova příbuzná. Slova vyděsit se a polekat se nejsou příbuzná, protože nemají společný kořen. Slova příroda a porodnice mají společný kořen rod-, jejich významy spolu souvisí; příroda je místo, kde se rodí vše živé, porodnice je místo, kde se rodí lidé; jsou to slova příbuzná. Slova dopisovatelka a popisný mají společný kořen pis-; společným znakem jejich významů je činnost vyjádřená slovesem psát; jsou to slova příbuzná.) Vhodnou formou jsou cvičení interaktivní. Cvičení umožňují studentovi ověřit si, co se naučil, aniž by byl přítomen stresující faktor, který provází např. zkoušení. 20

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Úvodní slovo pro studenta: Cíle: Strana 1. Milí účastníci kurzu,

Úvodní slovo pro studenta: Cíle: Strana 1. Milí účastníci kurzu, Úvodní slovo pro studenta: Milí účastníci kurzu, co se dozvíte v tomto kurzu není nezbytně nutné chápat jako dogma, jako jedinou možnou cestu, kterou se při psaní svých on-line kurzů máte ubírat. Jistě

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více