Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin"

Transkript

1 Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin Listopad 2011

2 Předmluva pro českou verzi Předkládaný kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin je dobrovolným nástrojem vypracovaným společně Evropským sdružením výrobců krmných směsí FEFAC a Evropským sdružením hájícím zájmy zemědělských prvovýrobců COPA-COGECA. Jeho vytvoření je umožněno legislativou, kterou se určují pravidla pro označování a uvádění krmiv na trh. Jedná se o nařízení (ES) č. 767/2009, které v článku 25 uvádí, že má zlepšovat patřičnost označování. Kodex obsahuje zejména ustanovení o uvádění údajů v označení, dobrovolného označování a používání tvrzení. Dále kodex obsahuje ustanovení, která umožňuje kupujícímu informovanou volbu. Na druhé straně poskytuje osobě odpovědné za označování důležité pokyny o různých aspektech označování. Slouží k výkladu rámce pro dobrovolné označování nebo pro uvádění povinného označování. V textu se setkáte s odkazy na národní poznámku. Jedná se o případy, kdy dochází k mírně odlišným interpretacím na národní úrovni ve shodě se stanoviskem Ministerstva zemědělství a národního dozorového orgánu. V neposlední řadě je nutné upozornit na to, že příklady uvedené v příloze I týkající se zacházení s tvrzeními je nutné minimálně do doby přijetí specielních vodítek pro zacházení s tvrzeními ať již na národní úrovni nebo na úrovni EU před jejich aplikací konzultovat s gestory tohoto kodexu, tedy Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu, Ministerstvem zemědělství a národním dozorovým orgánem pro krmiva Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 1

3 OBSAH I. Úvod II. Glosář. -5- A. Definice z právních předpisů. -5- B. Jiné definice. -5- III. Typologie údajů označování A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) Údaje vztahující se k dohledatelnosti Návod k použití Specifikace krmných směsí B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím Deklarace množství krmných surovin (Článek 17(2)b) Deklarace krmných surovin jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/ IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy -12- B. Etiketa Vzhled etikety Příklady C. Další dokumenty nebo média (tištěné, internet, telefon ) Příloha I. Zacházení s tvrzeními Příloha II. Sumární tabulka údajů označování, které mají být uváděny při označování krmiv -31- Příloha III. Doporučení správné praxe při označování pro čitelnost označení -33- Příloha IV. Doporučení pro používání zkrácených názvů při uvádění informací vážících se k doplňkovým látkám Příloha V. Poučení pro povinnost zpřístupnit informace o množstevním složení na vyžádání kupujícího -38-2

4 Úvod 1. Kontext Nová pravidla Evropské unie o uvádění na trh a používání krmiv (nařízení (ES) č. 767/2009, dále jen nařízení ) jsou načasována tak, aby byla zavedena 1. září Články 25 a 26 nařízení zavádějí ustanovení k vytvoření Kodexu pro správnou praxi označování krmných směsí pro. Evropská federace výrobců krmných směsí (FEFAC) a organizace zastupující evropské farmáře a evropská zemědělská družstva (COPA-COGECA) společně vypracovali Kodex pro správnou praxi označování krmných směsí pro (dále jen Kodex ). Autoři věří, že seskupení mnoha zákonných ustanovení pro označování krmných surovin a krmných směsí v nařízení, představuje hlavní pokrok v porovnání s historickou legislativou. Tato nová pravidla dávají provozovatelům krmivářských podniků větší zodpovědnost a zaměřují se na modernizaci a harmonizaci podmínek a postupů označování. Autoři věří, že praxe a postupy označování by měly splnit následující cíle: - Poskytnout užitečné informace a především usnadnit správné používání produktu. - Mít kapacitu sladit specifické požadavky kupujících a uživatelů produktu, včetně farmářů - Být dostatečně flexibilní pro umožnění inovace a dovolit výrobcům nabízet kupujícím rozličné produkty v konkurenčním tržním prostředí. Tento společně vypracovaný Kodex je zaměřen na dosažení těchto cílů a zároveň vyhovění obecným úkolům a specifickým ustanovením nařízení. K dosažení toho čerpal Kodex z dovedností a odbornosti různě zainteresovaných zástupců Evropských krmivářských sektorů společně s uživateli a kupujícími krmných směsí. Kodex je zaměřen na reprezentaci zájmů těchto rozdílných kategorií provozovatelů. Byl vytvořen s použitím postupu začleněného do článku 26 nařízení, včetně konzultace příslušných krmivářských organizací řetězce zainteresovaných stran v EU, před tím, než byl předložen k posouzení Evropské komisi, podle poradního postupu podrobně uvedeného v článku 28, odst. 2 znění nařízení. Kodex platí pro všechny provozovatele v sektoru krmných směsí, kteří jsou usídleny v Evropské unii. Odkazy na Kodex jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (č. C, strana ). Jakékoli další změny současného Kodexu budou prováděny dříve jmenovanými organizacemi s použitím stejného postupu vymezeného článkem 26 nařízení. 3

5 2. Obecné cíle Tento Kodex je zaměřen na usnadnění označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin (volně ložené nebo balené), které jsou uváděny na evropský trh a zajištění, aby byly informace nezbytné pro farmáře bezprostředně zobrazeny v označení. a) Kodex zahrnuje některá doporučení zaměřená na usnadnění označování krmných směsí výrobcem. Na to se zaměřuje závěrečný oddíl Kodexu, kde jsou různé příklady etiket: konečné rozhodnutí ve věci označování samozřejmě zůstává na výrobci krmiva. b) Kodex vyjasňuje požadavky nařízení vztahující se k označování krmných směsí: včetně obsahu a typu informace, kterou musí výrobce poskytnout kupujícímu. To je zvláště důležité u typu informace o složení produktu, kterou může výrobce potřebovat poskytnout kupujícímu na vyžádání (viz. příloha V Kodexu). Kodex také poskytuje poučení k údajům označování souvisejícím s dohledatelností, pokud jde o to, jak zajistit snadnou identifikaci produktu, jeho dodavatele nebo výrobce. c) Tento Kodex se zaměřuje na poskytování nezbytných informací farmářům, aby byli schopni informovaného výběru produktu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Autoři se proto zaměřili na zajištění, aby byla věnována zvláštní pozornost otázce dobrovolného označování jako jedné z prioritních oblastí pro zlepšení kvality označování. Věříme, že tento nový prvek (který byl zaveden zákonodárcem EU a byl začleněn do článků 22 a 25 nařízení), představuje hlavní pokrok. Je velice důležité, aby provozovatelé plně využívali možností, které byly otevřeny touto novou legislativou o dobrovolném označování. Kodex se zaměřuje na objasnění a poskytnutí praktických příkladů údajů, které by měly být uváděny v označování na dobrovolném základě, aby byli provozovatelé povzbuzeni poskytovat další údaje, pokud si to přejí. Autoři věří, že by to mělo zahrnovat informace o nutriční hodnotě, které nejsou zákonem vyžadovány, jako je energie, proteinová hodnota, obsah hrubého popele u minerálních krmiv, obsah fosforu u doplňkových krmiv a přítomnost určitých doplňkových látek. d) Kodex je zaměřen na zajištění odpovídající úrovně informovanosti farmářů při současné ochraně a zachování konkurence jejich dodavatelů (ať již jde o privátní obchodní partnery nebo družstva produkující krmné směsi) s využitím příslušných aspektů zákona o duševním vlastnictví. Tyto záležitosti jsou reflektovány v odstavci o dobrovolném uvádění procentuálního zastoupení krmných surovin. Kodex také poskytuje další vodítko jak interpretovat a uplatňovat nový legislativní rámec pro tvrzení, jak je to uvedeno v článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009, aby bylo zajištěno, že taková tvrzení jsou smysluplná a dovolují kupujícímu používat krmné směsi optimalizovaným způsobem. Další informace týkající se typu tvrzení, odůvodnění tvrzení, stejně tak jako seznam příkladů tvrzení poskytuje příloha I tohoto Kodexu. e) Konečně, věříme, že forma a typ použitého označování je velmi důležitý faktor pro zajištění, aby byly informace farmářem jasně pochopeny. 4

6 To zahrnuje příklady označování zmíněné výše v sekci 2)a) tohoto úvodu. Označování by mělo odrážet a postupovat s vývojem komunikace na trhu tím, že je schopno brát v úvahu techniky jako je používání elektronických médií a internetu. 3. Rozsah Kodexu - Pokud se používání a uvádění krmiv na trh týče, Kodex se zaměřuje na ustanovení začleněná v nařízení. - K tomu navíc musí být výrobcem vyhověno další legislativě a spotřebitel si jich musí být rovněž vědom. Neúplný výčet příkladů takové legislativy obsahuje nařízení (ES) č. 178/2002 o Obecném potravinovém právu, nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, směrnici 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu a nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a (ES) č.1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů. - Mělo by být zmíněno, že se tento Kodex nevztahuje na krmné suroviny, krmiva pro domácí zvířata, krmiva pro kožešinová zvířata, doplňkové látky nebo premixy doplňkových látek, které splňují určitá specifičtější ustanovení. Platí pro medikovaná krmiva, aniž by byly dotčeny specifické požadavky označování definované ve směrnici 90/167/EHS, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství a nařízení 889/2008 o organické produkci. 5

7 II. Glosář A. Definice z právních předpisů Definice krmivo, krmivářský podnik a uvádění na trh jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 178/2002. Definice doplňková látka, premix, pomocná technická látka a denní krmná dávka jsou stanoveny v článku 2 nařízení (ES) č. 1831/2003. Definice provoz a příslušný orgán jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 183/2005. Definice provozovatel krmivářského podniku, zvíře určené k produkci potravin, krmná surovina, krmná směs, kompletní krmivo, doplňkové krmivo, minerální krmivo, mléčná krmná směs, nosič, zvláštní účel výživy, krmivo určené ke zvláštním účelům výživy, doba minimální trvanlivosti, šarže nebo partie, označení, etiketa a obchodní úprava jsou stanoveny v článku 3(2) nařízení (ES) č. 767/2009. Definice druhy zvířat nebo kategorie zvířat jsou stanoveny v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 429/2008. B. Jiné definice Tvrzení znamená jakoukoli zprávu či znázornění, které není podle legislativy Společenství nebo národní legislativy povinné, včetně piktogramů, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli formě, která vyjadřuje, ukazuje nebo naznačuje: přítomnost nebo nepřítomnost určité látky v krmivu, specifickou nutriční vlastnost nebo způsob zpracování a vztahuje výše uvedené ke specifické funkci. Osoba zodpovědná za označování znamená provozovatele krmivářského podniku, který uvádí krmivo poprvé na trh, nebo případně provozovatele krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. 6

8 III. Typologie údajů označování V zájmu jasnosti a přístupnosti k příslušným informacím v tomto oddíle Kodexu, jsou údaje povinného označení uvedeny tučně a v červené barvě, zatímco údaje dobrovolného označení jsou psány zeleně ve fontu Times New Roman. Specifická pravidla označování platící pro dietní krmiva jsou v kurzívě a psána modře. A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) 1. Údaje vztahující se k dohledatelnosti a) Obchodní název produktu Obchodní název produktu použitý osobou odpovědnou za označování nesmí být klamavý, pokud jde o vlastnosti produktu. Ten může být také pro zajištění dohledatelnosti a správného používání produktu doprovázen jedinečným identifikačním číslem. Obchodní název produktu nesmí být pro uživatele klamavý, pokud jde o účel použití a vlastnosti produktu a musí vždy respektovat obecné principy (článek 11 nařízení) stejně tak jako ustanovení o tvrzeních (článek 13 nařízení) b) Typ krmné směsi Popis typu krmné směsi: kompletní krmivo, nebo případně doplňkové krmivo - místo kompletní krmivo lze případně použít název kompletní mléčná krmná směs, - místo doplňkové krmivo lze případně použít následující název: minerální krmivo nebo doplňková mléčná krmná směs Uvedení druhů a kategorií zvířat, pro které je krmná směs určena. U dietních krmiv by vedle názvu krmiva měl být ještě uveden upřesňující název dietní (např. dietní kompletní krmivo). c) Jméno a adresa provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování. Osobou odpovědnou za označování je provozovatel krmivářského podniku, který první uvádí krmnou směs na trh, nebo případně provozovatel krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. V případech, kdy je krmná směs uváděna na trh maloobchodníkem, musí označení nést jméno a adresu tohoto maloobchodníka, který musí být považován za 7

9 odpovědného za přesnost označení. Tento provozovatel by měl být usazen v Evropské unii. i V případech, kdy výrobce není osobou odpovědnou za označování, musí být poskytnuto následující: - Jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, nebo - Schvalovací číslo výrobce nebo identifikační číslo podle článků 9, 23 nebo 24 nařízení (ES) č. 183/2005; pokud takové číslo není k dispozici, identifikační číslo přidělené na žádost výrobce nebo dovážejícího provozovatele krmivářského podniku v souladu s formátem stanoveným v kapitole II přílohy V nařízení (ES) č. 183/2005; d) Schvalovací číslo provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování schvalovací číslo osoby odpovědné za označování podle článku 15 c) a 17 (1) c) nařízení (ES) č. 767/2009. e) Referenční číslo šarže nebo partie Referenční číslo šarže nebo partie v souladu se systémem dohledatelnosti provozu. f) Čisté množství Čisté množství vyjádřené v jednotkách hmotnosti v případě pevných produktů a v jednotkách hmotnosti nebo objemu v případě kapalin. 2. Návod k použití a) Obecný návod k řádnému a náležitému použití: Označení všech typů krmných směsí musí rovněž zahrnovat obecný návod k řádnému a náležitému použití uvádějící účel, pro který je krmná směs určena. Poskytovat instrukce, kterým druhům a kategoriím zvířat nesmí být krmná směs legálně krmena. - U krmných směsí obsahujících určité doplňkové látky, pro které jsou závazné návody uvedeny v rozhodnutí o povolení (např. u kokcidiostatik nebo mědi) se prosím řiďte Registrem Společenství pro doplňkové látky. - U krmných směsí obsahujících krmné suroviny živočišného původu, jejichž použití podléhá restriktivním podmínkám (rybí moučka, krevní moučka nebo krevní produkty), musí být v návodu k použití uvedeny následující indikace: obsahuje živočišný protein nesmí být zkrmováno přežvýkavci. - U krmných směsí obsahujících kokcidiostatika a histomonostatika upozornit na povinnost zajistit ochrannou lhůtu, jak je to specifikováno v povolení doplňkové látky. 8

10 - Pokud krmná směs obsahuje doplňkové látky v množstvích (přidané množství) překračujících maximální povolenou úroveň stanovenou pro jiné druhy (např. vitamin A v mléčných krmných směsích pro telata obecně překračuje maximálně povolené hodnoty vitaminu A pro jiné druhy), nebo doplňkové látky pro jiné druhy nepovolené, uvádějte v označení používat pouze pro cílová zvířata. U doplňkových krmiv obsahujících doplňkové látky v přebytku maximálních úrovní stanovených pro kompletní krmiva, uvádějte maximální množství: - v gramech nebo kilogramech nebo jednotkách objemu doplňkového krmiva na kus a den, nebo - procentu denní krmné dávky, nebo - na kilo kompletního krmiva nebo v procentech v kompletním krmivu, aby bylo zajištěno, že jsou příslušné maximální obsahy doplňkových látek v denní krmné dávce dodrženy. U dietních krmiv nutriční účel a informaci vztahující se k nezbytným nutričním vlastnostem stanovený ve sloupci 1 a 2 směrnice Komise 2008/38/ES. U dietních krmiv uvádět, že Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře a zmínit další specifika, která by byla vyžadována ve sloupci 6 směrnice 2008/38/ES. U dietních krmiv doporučená doba užívání uvedená ve sloupečku 5 části B vyznačuje rozsah, ve kterém by zvláštního účelu výživy mělo být běžně dosaženo. Výrobci mohou odkazovat k přesnějšímu období použití v rozsahu stanovených limitů. b) Spotřebujte do /Maximální trvanlivost do : Spotřebujte do je používáno hlavně u mikrobiologicky rychle se kazících produktů. Číselné označení data se musí řídit pořadím den, měsíc, a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: DD/MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. Maximální trvanlivost do je používáno pro jiné typy krmných směsí než mikrobiologicky rychle se kazící. Číselné označení data se musí řídit pořadím měsíc a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. V případě mnohočetných dat by mělo být uvedeno pouze to, které vyprší první. Stanovení data spotřeby je jednou z odpovědností osoby odpovědné za označování a musí brát v úvahu zkazitelnost určitých prvků krmných směsí, jako jsou vitaminy. Datum výroby (den, měsíc a rok). 3. Specifikace krmných směsí a) Deklarace krmných surovin: 9

11 (i) Obecné principy Všechny krmné suroviny zapracované do krmných směsí musí být uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnosti (jak jsou obsaženy). Seznam krmných surovin musí být nadepsán Složení a musí uvádět název každé krmné suroviny. Pokud je v krmné směsi použita krmná surovina s vysokým obsahem vlhkosti (jako je tomu v případě tekutých krmných směsí), doporučuje se, aby - na vyžádání kupujícího byla poskytnuta informace o množstevním složení krmné směsi na bázi sušiny. Možnost, aby výrobci uváděli, na dobrovolném základě procenta všech krmných surovin zapracovaných do krmné směsi, je míněna ve smyslu podnětu daném výrobcům krmiv poskytovat kupujícím další údaje o produktu. Striktní uplatňování článku 17(1)e by udělalo toto ustanovení příliš tvrdým pro jeho používání v praxi. Doporučuje se proto upřednostňovat využívání tolerance +/-15% tak, aby byla dána dostatečná ochrana know-how při zajištění vyčerpávajícího a smysluplného toku informací o produktech ke kupujícím. Pokud je přítomnost krmné suroviny zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky, zvláště v obchodním názvu krmné směsi, musí být uveden název a hmotnostní procento této zdůrazněné krmné suroviny. Toto ustanovení o označování uvedené v článku 17(2)a nařízení neplatí ve specifickém případě loga společnosti, které může znázorňovat obrázek krmné suroviny. U dietních krmiv uvádějte krmné suroviny, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s procentuálním začleněním. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla krmná surovina specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. (ii) Názvy krmných surovin: Doporučuje se používat názvy krmných surovin uvedených v Katalogu EU pro krmné suroviny zmiňovaném v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009. Nicméně název krmné suroviny uvedený v Katalogu smí být použit pouze za podmínky, že všechna příslušná ustanovení (popis a povinné deklarace) katalogu jsou splněna. V principu se očekává, že název krmné suroviny tak, jak je uveden dodavatelem splňuje principy označování nařízení a může být použit výrobcem krmných směsí pro označování jeho krmných směsí. Osoba odpovědná za označování se může rozhodnout použít jiný název krmné suroviny než ten uvedený v Katalogu EU pro krmné suroviny (např. obchodní název). Z důvodu transparentnosti se doporučuje, umístnit jej (do závorek) vedle označení použitého v katalogu. V každém případě musí osoba, která poprvé uvádí na trh krmnou surovinu neuvedenou v Katalogu EU pro krmné suroviny, oznámit takový produkt zástupcům evropských krmivářských odvětví pro jeho zařazení do internetového registru v souladu s článkem 24(6) nařízení. Jakmile je oznámení potvrzeno notifikujícím provozovatelem krmivářského podniku, objeví se oznámená krmná surovina na webových stránkách, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: 10

12 Bez ohledu na to, jaké možnosti se osoba odpovědná za označování drží, musí zajistit, že to není pro spotřebitele klamavé a že to je v souladu s obecnými principy označování. U krmných surovin neuvedených v katalogu může název krmné suroviny případně odrážet odkaz na použitý proces zpracování. Když krmná směs obsahuje jednu nebo více GM krmných surovin (např. GM sóju) nebo krmné suroviny GM původu (např. sojovou moučku z GM sóje), musí být vedle následujících principů uveden GM původ krmné suroviny: - U krmných surovin, které obsahují nebo se skládají z GMO, musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova geneticky modifikováno název organismu nebo GM název organismu. Bez ohledu na zvolenou možnost, musí být odkaz na povahu GM krmné suroviny vytištěn ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - U krmné suroviny odvozené z GMO musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova vyrobeno z geneticky modifikovaného název organismu nebo vyrobeno z GM název organismu, vytištěná ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - Údaje označování musí případně splňovat dodatečné požadavky uvedené v rozhodnutí o individuelním povolení GM případů, vážící se k vlastnostem krmiva (složení, nutriční povaha, určené užití), dopady na zdraví určitých druhů zvířat, vlastnosti nebo povaha tam, kde může krmná surovina představovat etické nebo náboženské znepokojení (viz. článek 25 nařízení (ES) č. 1829/2003). Jednotlivá povolení pro GM je možné nalézt na následujícím spojení: b) Deklarace doplňkových látek: Doplňkové látky musí být uvedeny pod nadpisem Doplňkové látky případně s nejvhodnější množstevní jednotkou uvedenou v povolení doplňkové látky. Doporučuje se případně připojit k nadpisu Doplňkové látky do závorek na kg nebo na litr. U následujících doplňkových látek musí být uveden název, přidané množství, identifikační číslo a název funkční skupiny nebo kategorie: - Doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah pro jakýkoli druh cílového zvířete: cílovým zvířetem je zde myšleno vymezit všechny druhy nebo kategorie zvířat, kterým může být krmná směs podávána. To kupříkladu znamená, že by označení krmné směsi pro dojnice mělo obsahovat pouze doplňkové látky, u kterých je stanoven maximální limit pro dojnice. Nicméně by měly být dány takové specifické instrukce, které by zajišťovaly, že nebude krmná směs pro cílové druhy zkrmována jiným druhům, jak se to uvádí v oddíle 2 a) u návodu k použití. ii - Zootechnické doplňkové látky a kokcidiostatika a histomonostatika - Doplňkové látky patřící do funkční skupiny močovina a její deriváty ; hydroxyanalog metioninu a jeho vápenatá sůl a isopropylester se rovněž v 11

13 označení krmné směsi uvádějí pod záhlavím Doplňkové látky v souladu se specifickými ustanoveními o označování stanovenými v právní aktu povolujícím jejich použití (směrnice 93/26/EHS). Legislativa nevyžaduje specifické pořadí, ve kterém se doplňkové látky mají uvádět. Název doplňkových látek musí být shodný s tím, který je uveden v příslušném právním aktu povolujícím doplňkové látky. Tyto názvy lze nalézt v právním aktu povolujícím použití doplňkové látky prostřednictvím Registru Společenství pro doplňkové látky. Název funkčních skupin nebo kategorií musí být shodný s tím, který je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 Používání zkratek názvů doplňkových látek, funkčních skupin a kategorií se doporučuje, pokud to usnadňuje čtení etikety. Za tím účelem je v příloze IV tohoto Kodexu uvedena tabulka příkladů zkratek názvů. Doplňkové látky náležející ke stejným kategoriím nebo funkčním skupinám by měly být uváděny společně tak, aby byl název kategorie/funkční skupiny uveden pouze jednou. Může být zmíněn název některých nebo všech dalších doplňkových látek nepodléhajících povinnému označování. V tomto případě může být část nebo všechny další informace vyžadované pro doplňkové látky podléhající povinnému označování uvedeny rovněž pod nadpisem Doplňkové látky. V případě dobrovolného označování přítomnosti senzorických nebo nutričních doplňkových látek by mělo být zmíněno jejich přidané množství. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. Název a přidané množství doplňkové látky by měl být zveřejněn, pokud je její přítomnost zdůrazněna v označování slovy, obrázky nebo graficky. U sloučenin stopových prvků je přidaným množstvím, které má být uvedeno, přidané množství prvku a ne sloučeniny (např. přidané množství mědi a ne přidané množství síranu měďnatého). Pokaždé, když je stopový prvek dodán různými sloučeninami, doporučuje se zmínit příslušné přidané množství stopového prvku pocházející z každé sloučeniny. Pokud doplňková látka náleží k více než jedné funkční skupině, měla by být uvedena taková funkční skupina nebo kategorie, která je v případě předmětné krmné směsi příhodná pro její prvotní funkci. Pokud je doplňková látka GMO, nebo odvozená z GMO v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003, nebo obsahuje nosič GM původu, musí se uplatnit údaje označování zmíněné výše u krmných surovin. c) Analytické složky Informace o nutriční hodnotě krmné směsi se liší v závislosti na druhu zvířat a musí být zveřejněna pod nadpisem Analytické složky v souladu s přílohou VI kapitola 2 nařízení (ES) č. 767/2009. Doporučuje se zmínit je společně pod nadpisem Analytické složky. Pod stejným nadpisem může být navíc uveden obsah vlhkosti v případě, že převyšuje: 12

14 - 5 % v případě minerálních krmiv neobsahujících organické látky - 7 % v případě mléčných krmných směsí a jiných krmných směsí s obsahem mléčných výrobků vyšším než 40 % - 10 % v případě minerálních krmiv s obsahem organických látek; - 14 % v případě ostatních krmných směsí. Obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nesmí překročit 2,2 % v sušině. V případě, že je to v označení uvedeno, však může být obsah 2,2 % překročen u: - krmných směsí obsahujících povolená minerální pojiva, - minerálních krmiv, - krmných směsí obsahujících více než 50 % vedlejších výrobků z rýže nebo cukrové řepy, - krmných směsí určených pro chovy ryb s obsahem rybí moučky vyšším než 15 %, U dietních krmiv uvádějte analytické složky, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s celkovými množstvími. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla doplňková látka specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. Navíc musí být také uvedeno množství dalších analytických složek uvedených ve sloupci 4 směrnice Komise 2008/38/ES. Je-li uvedena energetická hodnota nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny podle metody ES, je-li k dispozici, nebo podle příslušné úřední vnitrostátní metody v členském státě, kde se krmná směs uvádí na trh, je-li k dispozici. Jsou-li aminokyseliny, vitaminy nebo stopové prvky uvedeny pod záhlavím analytické složky, deklarované množství musí být celkové množství aminokyseliny, vitaminu nebo stopového prvku (např. mědi) poskytnuté krmnými surovinami a doplňkovými látkami přítomné na konci záruční lhůty a které může být analyzováno úřední analytickou metodou, pokud je k dispozici. Celkové množství metioninu deklarované jako analytická složka musí tedy zahrnovat množství dodané krmnou surovinou a DL metioninem použitým jako doplňková látka, ale ne množství hydroxyanalogu metioninu a jeho vápenaté soli a isopropylesteru, jelikož není úřední analytická metoda platná pro stanovení hydroxyanalogu metioninu (viz. strana 24 nařízení Komise 152/2009). Dobrovolné uvádění vypočítaných nutričních složek jiných než energetická hodnota nebo hodnota proteinu (např. vypočtený obsah stravitelného/dostupného fosforu) musí být proveden podle a s odkazem na uznanou národní úřední metodu nebo mezinárodní tabulky/metodologie. V ostatních případech se k relevantnosti vypočtených nutričních složek vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Výrobce krmné směsi může poskytnout informace o složce, která nemusí být kvantifikována běžnými procesy, ale pouze v kombinaci chemických a fyziologických faktorů. Poskytnutí takových informací je vysoce doporučeno v případě kdy povinné uvádění určitých složek, které mohou být kvantifikovány konvenčními chemickými postupy, neposkytuje správný údaj o pravé 13

15 hodnotě krmné směsi. Typickým příkladem je metionin, jehož skutečná hodnota jako analytické složky nemusí vždy poskytovat zcela smysluplnou informaci o pravé hodnotě krmné směsi, zvláště v případě kdy je do krmné směsi přidán hydroxyanalog metioninu, vápenatá sůl nebo isopropylester, jelikož úřední analytická metoda pro analýzu metioninu nemůže detekovat hydroxyanalog metioninu. V tom případě se doporučuje výrobci krmných směsí, aby navíc k množství metioninu deklarovanému jako analytická složka (tj. nativní metionin + přidaný DL metionin), pod hlavičkou Analytické složky deklaroval ekvivalentní hodnotu metioninu (zkráceně: eq. hodnota metioninu) krmné směsi, jako sumu nativního + přidaného DL metioninu + ekvivalentní hodnoty přidaného hydroxyanalogu metioninu. Ekvivalentní hodnota hydroxyanalogu metioninu se vypočítá s použitím faktor bio-ekvivalence pro hydroxyanalog metioninu porovnaného vůči metioninu. Osoba odpovědná za označování odůvodní faktor bioekvivalence, který používá podle principu stanoveného v příloze 1b existujícího kodexu 1. Odchylně není takové odůvodnění potřeba tam, kde je faktor bio-ekvivalence v rozsahu hodnot uvedených v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z prosince 2010 a potvrzený v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z dubna 2011 (citace mezi 70% a 77% konec citace). Ostatní analytické složky uváděné na dobrovolném základě musí být pro kupujícího smysluplné a uznávané jako cenný indikátor nutriční hodnoty krmné směsi. To by mělo být doloženo buď národní legislativou, veřejnou literaturou nebo nezávislým vědcem s obecně uznávanou odborností ve výživě zvířat. Deklarované množství analytických složek musí být ověřitelné metodou ES, pokud je k dispozici, nebo příslušnou národní úřední metodou členského státu, kde je krmná směs uváděna na trh. V ostatních případech se vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Tolerance pro analytické složky jsou stanoveny v příloze IV nařízení (ES) č. 767/2009. Tolerance stanovená pro doplňkovou látku je platná také pro celkové množství látky přítomné v krmivu jako nativní a přidané množství. U vypočtených nutričních hodnot nebo ekvivalentních hodnot se tolerance stanovují na základě tolerancí platných pro různé analytické složky a doplňkové látky, pro něž jsou nutriční nebo ekvivalentní hodnoty počítány. d) Tvrzení Tvrzení je důležitým médiem pro předávání informací kupujícímu ve vztahu ke krmné směsi k zajištění optimálního a informovaného výběru a používání produktu. Reklama nebo propagace společnosti bez přímého odkazu na produkt nejsou považovány za tvrzení a nevztahuje se na ně existující Kodex. Tvrzení o krmných směsích mohou být prováděna ve vztahu ke specifickým vlastnostem krmné směsi samotné, nebo k přítomnosti jedné nebo více krmných surovin/doplňkových látek nebo k jejich funkci. Užívání tvrzení vyžaduje podřízení se mnoha povinnostem. Klíčové principy jsou následující: - Užití tvrzení podléhá splnění určitých podmínek uvedených v příloze I. - Tvrzení musí být vědecky doložitelná. 1 Studie jako studie relativní účinnosti zdrojů metioninu u prasat a drůbeže zveřejněná CVB v roce 2003 mohou být použity jako užitečný odkaz pro stanovení bio-ekvivalence hydroxyanalogu metioninu (Jansman a kol., Centraal Veevoederbureau Ústřední kancelář pro krmení dobytka, Nizozemí, Dokumentační zpráva č. 29, strana 55). 14

16 - Osoba zodpovědná za označování uvedená v oddíle III. A. 1)c) je odpovědná za pravdivost tvrzení. Příloha I poskytuje podrobná ustanovení ohledně povahy tvrzení a požadavky na odůvodnění. B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím 1. Deklarace množství krmných surovin (článek 17(2)b) Nejsou-li hmotnostní procentní podíly krmných surovin předmětem dobrovolného označování, poskytne osoba odpovědná za označování kupujícímu na požádání informace o kvantitativním složení s odchylkou +/-15 % od hodnoty podle receptury krmiva. Povinnost poskytnout kupujícímu další informace o složení je uplatnitelná, aniž jsou dotčena ustanovení stanovená ve směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Musí být zmíněno, že jelikož se jedná o právní předpis nepřímo uplatnitelný v národní legislativě, nemusí být různá ustanovení této směrnice vykládána a vynucována na národní úrovni stejným způsobem. Poučení vymezující další podrobné informace o tom, jak uplatňovat v praxi na národní úrovni ustanovení článku 17(2) b, je dáno v příloze V tohoto Kodexu. 2. Deklarace doplňkových látek jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2009 U doplňkových látek neuvedených v příloze VI kapitola I (1) nařízení (ES) č. 767/2009 sdělí osoba odpovědná za označování kupujícímu na vyžádání název, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek, pro které neexistují požadavky povinného označování. Zveřejnění množství není požadováno. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. 15

17 IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy Všechny povinné údaje označování musí být uvedeny ve své úplnosti na výlučném místě na obalu, nádobě, na visačce k němu připevněné nebo na doprovodném dokumentu (když je krmná směs dodávána volně ložená), zřetelným jasně čitelným a nesmazatelným způsobem, v úředním jazyce nebo alespoň jednom z úředních jazyků členského státu nebo regionu, ve kterém je krmivo uváděno na trh. Všechny povinné informace musí být poskytnuty v označení. Pokud je přijato rozhodnutí o poskytnutí dobrovolných informací, může se část nebo všechny dobrovolné údaje označování uvést na etiketě za podmínky, že se tím etiketa nepřeplní a jsou ověřitelné metodou ES nebo příslušnou národní úřední metodou v členském státě, kde je krmná směs uváděna na trh. Jinak se doporučuje, aby nejlépe nebyly dobrovolné informace ve vztahu ke složení krmné směsi, jeho nutriční hodnotě a specifickým funkcím uváděny na etiketě. Dobrovolné informace označování neposkytnuté na etiketě by nejlépe měly být shromážděny na jediném médiu. Takové dodatečné informace mohou být poskytovány v době objednávky nebo dodávky a zpřístupněny různými prostředky, např. tištěné nebo elektronicky. iii Sumární tabulka s údaji označování, které musí být na etiketě, smí být na etiketě, nebo se jejich umístění na etiketu nedoporučuje, je v příloze II. B. Etiketa 1. Vzhled etikety U krmných směsí prodávaných v pytlích musí být etiketa upevněna k obalu krmné směsi. Pokud je dodávána volně ložená, musí být krmná směs doprovázena dokumentem obsahujícím všechny povinné údaje označování požadované nařízením (ES) č. 767/2009 a další příslušnou legislativou EU. Aby byla zajištěna čitelnost a snadná dostupnost informací označování kupujícímu krmné směsi, doporučuje se používat nadpisy a podnadpisy, které jsou buď povinné, nebo případně přidané na dobrovolném základě. Doporučení ke zkratkám funkčních skupin a názvů doplňkových látek jsou uvedena v příloze IV. 2. Příklady 16

18 Příklad 1a: Etiketa kompletního krmiva (bez dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ ANALYTICKÉ SLOŽKY Bloggs Broiler Grower Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Protein 21% Metionin 0.6% Vláknina 3.5% Vápník 1.0% Oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: Narasin 50 mg Nicarbazin 50 mg (Maxiban G160) NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

19 Příklad 1b: Etiketa kompletního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 4567 Bloggs Broiler Grower ANALYTICKÉ SLOŽKY Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Hrubý protein 21% Metionin 0.6% Hrubá vláknina 3.5% Vápník 1.0% Hrubé oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Hrubý popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% Energie (výpočet ES) MJ/kg SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 2,500 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: E767 Salinomycinát sodný (Sacox 120 microgranulate): 70 mg NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Ochranná lhůta 5 dní Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

20 Příklad 2a: Etiketa doplňkového minerálního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) Bloggs Ltd, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 3579 Bloggs Dairy Mineral ANALYTICKÉ SLOŽKY Vápník 8.0% Sodík 8.0% Fosfor 6.0% Hořčík 8.0% SLOŽENÍ Doplňkové minerální krmivo pro dojnice v laktaci Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Chlorid sodný, Oxid hořečnatý, (Cukr) melasa z cukrové třtiny DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 100,000 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 250 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 60 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 2000 mg, E4 Měď (Chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 500 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 2000 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 4000 mg, E6 Zinek (chelát zinku a aminokyselin n- hydrát) 1000 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 20 mg, 3b8.11 Selén (Organická forma selenu (inaktivované kvasinky se selenem)) 10 mg NÁVOD K POUŽITÍ Zkrmovat 100 až 150 g na kus a den, nebo podle podrobně sestavené denní krmné dávky, zapracované do směsné krmné dávky. Nezkrmovat ovcemi Číslo šarže: Čistá hmotnost: 25 kg Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele?

Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele? OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN / Mnoho cenných informací pro spotřebitele? Označování potravin Mnoho cenných informací pro spotřebitele? ÚVOD NOVINKY PRAKTICKÝ DOPAD 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN / MNOHO CENNÝCH INFORMACÍ

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 304/18 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 30.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 401/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE KOMISE 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 opočáteční a pokračovací kojenecké výživě aozměně směrnice 1999/21/ES

Více

Značky a informace na potravinách

Značky a informace na potravinách Značky a informace na potravinách 1 Sdružení českých spotřebitelů Průvodce spotřebitele Značky a informace na potravinách Irena Michalová Značky a informace na potravinách Tato publikace byla vytvořena

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku) Irena Michalová Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku),

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY ke studiím údržnosti pro Listeria monocytogenes u potravin

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Průvodce označováním potravin

Průvodce označováním potravin Průvodce označováním potravin Irena Suková 2008 Irena Suková Průvodce označováním potravin Praha 2008 2 I. Su ko v á Průvodce označováním potravin Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I 1 P7_TA-PROV(2014)0160 Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu

Více

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy.

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy. Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/32/ES ze dne

Více

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Luboš Babička 2012 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství... 1 Co je bezpečná, zdravotně nezávadná

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1308 CS 01.01.2014 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více