Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin"

Transkript

1 Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin Listopad 2011

2 Předmluva pro českou verzi Předkládaný kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin je dobrovolným nástrojem vypracovaným společně Evropským sdružením výrobců krmných směsí FEFAC a Evropským sdružením hájícím zájmy zemědělských prvovýrobců COPA-COGECA. Jeho vytvoření je umožněno legislativou, kterou se určují pravidla pro označování a uvádění krmiv na trh. Jedná se o nařízení (ES) č. 767/2009, které v článku 25 uvádí, že má zlepšovat patřičnost označování. Kodex obsahuje zejména ustanovení o uvádění údajů v označení, dobrovolného označování a používání tvrzení. Dále kodex obsahuje ustanovení, která umožňuje kupujícímu informovanou volbu. Na druhé straně poskytuje osobě odpovědné za označování důležité pokyny o různých aspektech označování. Slouží k výkladu rámce pro dobrovolné označování nebo pro uvádění povinného označování. V textu se setkáte s odkazy na národní poznámku. Jedná se o případy, kdy dochází k mírně odlišným interpretacím na národní úrovni ve shodě se stanoviskem Ministerstva zemědělství a národního dozorového orgánu. V neposlední řadě je nutné upozornit na to, že příklady uvedené v příloze I týkající se zacházení s tvrzeními je nutné minimálně do doby přijetí specielních vodítek pro zacházení s tvrzeními ať již na národní úrovni nebo na úrovni EU před jejich aplikací konzultovat s gestory tohoto kodexu, tedy Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu, Ministerstvem zemědělství a národním dozorovým orgánem pro krmiva Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 1

3 OBSAH I. Úvod II. Glosář. -5- A. Definice z právních předpisů. -5- B. Jiné definice. -5- III. Typologie údajů označování A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) Údaje vztahující se k dohledatelnosti Návod k použití Specifikace krmných směsí B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím Deklarace množství krmných surovin (Článek 17(2)b) Deklarace krmných surovin jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/ IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy -12- B. Etiketa Vzhled etikety Příklady C. Další dokumenty nebo média (tištěné, internet, telefon ) Příloha I. Zacházení s tvrzeními Příloha II. Sumární tabulka údajů označování, které mají být uváděny při označování krmiv -31- Příloha III. Doporučení správné praxe při označování pro čitelnost označení -33- Příloha IV. Doporučení pro používání zkrácených názvů při uvádění informací vážících se k doplňkovým látkám Příloha V. Poučení pro povinnost zpřístupnit informace o množstevním složení na vyžádání kupujícího -38-2

4 Úvod 1. Kontext Nová pravidla Evropské unie o uvádění na trh a používání krmiv (nařízení (ES) č. 767/2009, dále jen nařízení ) jsou načasována tak, aby byla zavedena 1. září Články 25 a 26 nařízení zavádějí ustanovení k vytvoření Kodexu pro správnou praxi označování krmných směsí pro. Evropská federace výrobců krmných směsí (FEFAC) a organizace zastupující evropské farmáře a evropská zemědělská družstva (COPA-COGECA) společně vypracovali Kodex pro správnou praxi označování krmných směsí pro (dále jen Kodex ). Autoři věří, že seskupení mnoha zákonných ustanovení pro označování krmných surovin a krmných směsí v nařízení, představuje hlavní pokrok v porovnání s historickou legislativou. Tato nová pravidla dávají provozovatelům krmivářských podniků větší zodpovědnost a zaměřují se na modernizaci a harmonizaci podmínek a postupů označování. Autoři věří, že praxe a postupy označování by měly splnit následující cíle: - Poskytnout užitečné informace a především usnadnit správné používání produktu. - Mít kapacitu sladit specifické požadavky kupujících a uživatelů produktu, včetně farmářů - Být dostatečně flexibilní pro umožnění inovace a dovolit výrobcům nabízet kupujícím rozličné produkty v konkurenčním tržním prostředí. Tento společně vypracovaný Kodex je zaměřen na dosažení těchto cílů a zároveň vyhovění obecným úkolům a specifickým ustanovením nařízení. K dosažení toho čerpal Kodex z dovedností a odbornosti různě zainteresovaných zástupců Evropských krmivářských sektorů společně s uživateli a kupujícími krmných směsí. Kodex je zaměřen na reprezentaci zájmů těchto rozdílných kategorií provozovatelů. Byl vytvořen s použitím postupu začleněného do článku 26 nařízení, včetně konzultace příslušných krmivářských organizací řetězce zainteresovaných stran v EU, před tím, než byl předložen k posouzení Evropské komisi, podle poradního postupu podrobně uvedeného v článku 28, odst. 2 znění nařízení. Kodex platí pro všechny provozovatele v sektoru krmných směsí, kteří jsou usídleny v Evropské unii. Odkazy na Kodex jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (č. C, strana ). Jakékoli další změny současného Kodexu budou prováděny dříve jmenovanými organizacemi s použitím stejného postupu vymezeného článkem 26 nařízení. 3

5 2. Obecné cíle Tento Kodex je zaměřen na usnadnění označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin (volně ložené nebo balené), které jsou uváděny na evropský trh a zajištění, aby byly informace nezbytné pro farmáře bezprostředně zobrazeny v označení. a) Kodex zahrnuje některá doporučení zaměřená na usnadnění označování krmných směsí výrobcem. Na to se zaměřuje závěrečný oddíl Kodexu, kde jsou různé příklady etiket: konečné rozhodnutí ve věci označování samozřejmě zůstává na výrobci krmiva. b) Kodex vyjasňuje požadavky nařízení vztahující se k označování krmných směsí: včetně obsahu a typu informace, kterou musí výrobce poskytnout kupujícímu. To je zvláště důležité u typu informace o složení produktu, kterou může výrobce potřebovat poskytnout kupujícímu na vyžádání (viz. příloha V Kodexu). Kodex také poskytuje poučení k údajům označování souvisejícím s dohledatelností, pokud jde o to, jak zajistit snadnou identifikaci produktu, jeho dodavatele nebo výrobce. c) Tento Kodex se zaměřuje na poskytování nezbytných informací farmářům, aby byli schopni informovaného výběru produktu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Autoři se proto zaměřili na zajištění, aby byla věnována zvláštní pozornost otázce dobrovolného označování jako jedné z prioritních oblastí pro zlepšení kvality označování. Věříme, že tento nový prvek (který byl zaveden zákonodárcem EU a byl začleněn do článků 22 a 25 nařízení), představuje hlavní pokrok. Je velice důležité, aby provozovatelé plně využívali možností, které byly otevřeny touto novou legislativou o dobrovolném označování. Kodex se zaměřuje na objasnění a poskytnutí praktických příkladů údajů, které by měly být uváděny v označování na dobrovolném základě, aby byli provozovatelé povzbuzeni poskytovat další údaje, pokud si to přejí. Autoři věří, že by to mělo zahrnovat informace o nutriční hodnotě, které nejsou zákonem vyžadovány, jako je energie, proteinová hodnota, obsah hrubého popele u minerálních krmiv, obsah fosforu u doplňkových krmiv a přítomnost určitých doplňkových látek. d) Kodex je zaměřen na zajištění odpovídající úrovně informovanosti farmářů při současné ochraně a zachování konkurence jejich dodavatelů (ať již jde o privátní obchodní partnery nebo družstva produkující krmné směsi) s využitím příslušných aspektů zákona o duševním vlastnictví. Tyto záležitosti jsou reflektovány v odstavci o dobrovolném uvádění procentuálního zastoupení krmných surovin. Kodex také poskytuje další vodítko jak interpretovat a uplatňovat nový legislativní rámec pro tvrzení, jak je to uvedeno v článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009, aby bylo zajištěno, že taková tvrzení jsou smysluplná a dovolují kupujícímu používat krmné směsi optimalizovaným způsobem. Další informace týkající se typu tvrzení, odůvodnění tvrzení, stejně tak jako seznam příkladů tvrzení poskytuje příloha I tohoto Kodexu. e) Konečně, věříme, že forma a typ použitého označování je velmi důležitý faktor pro zajištění, aby byly informace farmářem jasně pochopeny. 4

6 To zahrnuje příklady označování zmíněné výše v sekci 2)a) tohoto úvodu. Označování by mělo odrážet a postupovat s vývojem komunikace na trhu tím, že je schopno brát v úvahu techniky jako je používání elektronických médií a internetu. 3. Rozsah Kodexu - Pokud se používání a uvádění krmiv na trh týče, Kodex se zaměřuje na ustanovení začleněná v nařízení. - K tomu navíc musí být výrobcem vyhověno další legislativě a spotřebitel si jich musí být rovněž vědom. Neúplný výčet příkladů takové legislativy obsahuje nařízení (ES) č. 178/2002 o Obecném potravinovém právu, nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, směrnici 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu a nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a (ES) č.1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů. - Mělo by být zmíněno, že se tento Kodex nevztahuje na krmné suroviny, krmiva pro domácí zvířata, krmiva pro kožešinová zvířata, doplňkové látky nebo premixy doplňkových látek, které splňují určitá specifičtější ustanovení. Platí pro medikovaná krmiva, aniž by byly dotčeny specifické požadavky označování definované ve směrnici 90/167/EHS, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství a nařízení 889/2008 o organické produkci. 5

7 II. Glosář A. Definice z právních předpisů Definice krmivo, krmivářský podnik a uvádění na trh jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 178/2002. Definice doplňková látka, premix, pomocná technická látka a denní krmná dávka jsou stanoveny v článku 2 nařízení (ES) č. 1831/2003. Definice provoz a příslušný orgán jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 183/2005. Definice provozovatel krmivářského podniku, zvíře určené k produkci potravin, krmná surovina, krmná směs, kompletní krmivo, doplňkové krmivo, minerální krmivo, mléčná krmná směs, nosič, zvláštní účel výživy, krmivo určené ke zvláštním účelům výživy, doba minimální trvanlivosti, šarže nebo partie, označení, etiketa a obchodní úprava jsou stanoveny v článku 3(2) nařízení (ES) č. 767/2009. Definice druhy zvířat nebo kategorie zvířat jsou stanoveny v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 429/2008. B. Jiné definice Tvrzení znamená jakoukoli zprávu či znázornění, které není podle legislativy Společenství nebo národní legislativy povinné, včetně piktogramů, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli formě, která vyjadřuje, ukazuje nebo naznačuje: přítomnost nebo nepřítomnost určité látky v krmivu, specifickou nutriční vlastnost nebo způsob zpracování a vztahuje výše uvedené ke specifické funkci. Osoba zodpovědná za označování znamená provozovatele krmivářského podniku, který uvádí krmivo poprvé na trh, nebo případně provozovatele krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. 6

8 III. Typologie údajů označování V zájmu jasnosti a přístupnosti k příslušným informacím v tomto oddíle Kodexu, jsou údaje povinného označení uvedeny tučně a v červené barvě, zatímco údaje dobrovolného označení jsou psány zeleně ve fontu Times New Roman. Specifická pravidla označování platící pro dietní krmiva jsou v kurzívě a psána modře. A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) 1. Údaje vztahující se k dohledatelnosti a) Obchodní název produktu Obchodní název produktu použitý osobou odpovědnou za označování nesmí být klamavý, pokud jde o vlastnosti produktu. Ten může být také pro zajištění dohledatelnosti a správného používání produktu doprovázen jedinečným identifikačním číslem. Obchodní název produktu nesmí být pro uživatele klamavý, pokud jde o účel použití a vlastnosti produktu a musí vždy respektovat obecné principy (článek 11 nařízení) stejně tak jako ustanovení o tvrzeních (článek 13 nařízení) b) Typ krmné směsi Popis typu krmné směsi: kompletní krmivo, nebo případně doplňkové krmivo - místo kompletní krmivo lze případně použít název kompletní mléčná krmná směs, - místo doplňkové krmivo lze případně použít následující název: minerální krmivo nebo doplňková mléčná krmná směs Uvedení druhů a kategorií zvířat, pro které je krmná směs určena. U dietních krmiv by vedle názvu krmiva měl být ještě uveden upřesňující název dietní (např. dietní kompletní krmivo). c) Jméno a adresa provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování. Osobou odpovědnou za označování je provozovatel krmivářského podniku, který první uvádí krmnou směs na trh, nebo případně provozovatel krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. V případech, kdy je krmná směs uváděna na trh maloobchodníkem, musí označení nést jméno a adresu tohoto maloobchodníka, který musí být považován za 7

9 odpovědného za přesnost označení. Tento provozovatel by měl být usazen v Evropské unii. i V případech, kdy výrobce není osobou odpovědnou za označování, musí být poskytnuto následující: - Jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, nebo - Schvalovací číslo výrobce nebo identifikační číslo podle článků 9, 23 nebo 24 nařízení (ES) č. 183/2005; pokud takové číslo není k dispozici, identifikační číslo přidělené na žádost výrobce nebo dovážejícího provozovatele krmivářského podniku v souladu s formátem stanoveným v kapitole II přílohy V nařízení (ES) č. 183/2005; d) Schvalovací číslo provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování schvalovací číslo osoby odpovědné za označování podle článku 15 c) a 17 (1) c) nařízení (ES) č. 767/2009. e) Referenční číslo šarže nebo partie Referenční číslo šarže nebo partie v souladu se systémem dohledatelnosti provozu. f) Čisté množství Čisté množství vyjádřené v jednotkách hmotnosti v případě pevných produktů a v jednotkách hmotnosti nebo objemu v případě kapalin. 2. Návod k použití a) Obecný návod k řádnému a náležitému použití: Označení všech typů krmných směsí musí rovněž zahrnovat obecný návod k řádnému a náležitému použití uvádějící účel, pro který je krmná směs určena. Poskytovat instrukce, kterým druhům a kategoriím zvířat nesmí být krmná směs legálně krmena. - U krmných směsí obsahujících určité doplňkové látky, pro které jsou závazné návody uvedeny v rozhodnutí o povolení (např. u kokcidiostatik nebo mědi) se prosím řiďte Registrem Společenství pro doplňkové látky. - U krmných směsí obsahujících krmné suroviny živočišného původu, jejichž použití podléhá restriktivním podmínkám (rybí moučka, krevní moučka nebo krevní produkty), musí být v návodu k použití uvedeny následující indikace: obsahuje živočišný protein nesmí být zkrmováno přežvýkavci. - U krmných směsí obsahujících kokcidiostatika a histomonostatika upozornit na povinnost zajistit ochrannou lhůtu, jak je to specifikováno v povolení doplňkové látky. 8

10 - Pokud krmná směs obsahuje doplňkové látky v množstvích (přidané množství) překračujících maximální povolenou úroveň stanovenou pro jiné druhy (např. vitamin A v mléčných krmných směsích pro telata obecně překračuje maximálně povolené hodnoty vitaminu A pro jiné druhy), nebo doplňkové látky pro jiné druhy nepovolené, uvádějte v označení používat pouze pro cílová zvířata. U doplňkových krmiv obsahujících doplňkové látky v přebytku maximálních úrovní stanovených pro kompletní krmiva, uvádějte maximální množství: - v gramech nebo kilogramech nebo jednotkách objemu doplňkového krmiva na kus a den, nebo - procentu denní krmné dávky, nebo - na kilo kompletního krmiva nebo v procentech v kompletním krmivu, aby bylo zajištěno, že jsou příslušné maximální obsahy doplňkových látek v denní krmné dávce dodrženy. U dietních krmiv nutriční účel a informaci vztahující se k nezbytným nutričním vlastnostem stanovený ve sloupci 1 a 2 směrnice Komise 2008/38/ES. U dietních krmiv uvádět, že Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře a zmínit další specifika, která by byla vyžadována ve sloupci 6 směrnice 2008/38/ES. U dietních krmiv doporučená doba užívání uvedená ve sloupečku 5 části B vyznačuje rozsah, ve kterém by zvláštního účelu výživy mělo být běžně dosaženo. Výrobci mohou odkazovat k přesnějšímu období použití v rozsahu stanovených limitů. b) Spotřebujte do /Maximální trvanlivost do : Spotřebujte do je používáno hlavně u mikrobiologicky rychle se kazících produktů. Číselné označení data se musí řídit pořadím den, měsíc, a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: DD/MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. Maximální trvanlivost do je používáno pro jiné typy krmných směsí než mikrobiologicky rychle se kazící. Číselné označení data se musí řídit pořadím měsíc a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. V případě mnohočetných dat by mělo být uvedeno pouze to, které vyprší první. Stanovení data spotřeby je jednou z odpovědností osoby odpovědné za označování a musí brát v úvahu zkazitelnost určitých prvků krmných směsí, jako jsou vitaminy. Datum výroby (den, měsíc a rok). 3. Specifikace krmných směsí a) Deklarace krmných surovin: 9

11 (i) Obecné principy Všechny krmné suroviny zapracované do krmných směsí musí být uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnosti (jak jsou obsaženy). Seznam krmných surovin musí být nadepsán Složení a musí uvádět název každé krmné suroviny. Pokud je v krmné směsi použita krmná surovina s vysokým obsahem vlhkosti (jako je tomu v případě tekutých krmných směsí), doporučuje se, aby - na vyžádání kupujícího byla poskytnuta informace o množstevním složení krmné směsi na bázi sušiny. Možnost, aby výrobci uváděli, na dobrovolném základě procenta všech krmných surovin zapracovaných do krmné směsi, je míněna ve smyslu podnětu daném výrobcům krmiv poskytovat kupujícím další údaje o produktu. Striktní uplatňování článku 17(1)e by udělalo toto ustanovení příliš tvrdým pro jeho používání v praxi. Doporučuje se proto upřednostňovat využívání tolerance +/-15% tak, aby byla dána dostatečná ochrana know-how při zajištění vyčerpávajícího a smysluplného toku informací o produktech ke kupujícím. Pokud je přítomnost krmné suroviny zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky, zvláště v obchodním názvu krmné směsi, musí být uveden název a hmotnostní procento této zdůrazněné krmné suroviny. Toto ustanovení o označování uvedené v článku 17(2)a nařízení neplatí ve specifickém případě loga společnosti, které může znázorňovat obrázek krmné suroviny. U dietních krmiv uvádějte krmné suroviny, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s procentuálním začleněním. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla krmná surovina specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. (ii) Názvy krmných surovin: Doporučuje se používat názvy krmných surovin uvedených v Katalogu EU pro krmné suroviny zmiňovaném v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009. Nicméně název krmné suroviny uvedený v Katalogu smí být použit pouze za podmínky, že všechna příslušná ustanovení (popis a povinné deklarace) katalogu jsou splněna. V principu se očekává, že název krmné suroviny tak, jak je uveden dodavatelem splňuje principy označování nařízení a může být použit výrobcem krmných směsí pro označování jeho krmných směsí. Osoba odpovědná za označování se může rozhodnout použít jiný název krmné suroviny než ten uvedený v Katalogu EU pro krmné suroviny (např. obchodní název). Z důvodu transparentnosti se doporučuje, umístnit jej (do závorek) vedle označení použitého v katalogu. V každém případě musí osoba, která poprvé uvádí na trh krmnou surovinu neuvedenou v Katalogu EU pro krmné suroviny, oznámit takový produkt zástupcům evropských krmivářských odvětví pro jeho zařazení do internetového registru v souladu s článkem 24(6) nařízení. Jakmile je oznámení potvrzeno notifikujícím provozovatelem krmivářského podniku, objeví se oznámená krmná surovina na webových stránkách, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: 10

12 Bez ohledu na to, jaké možnosti se osoba odpovědná za označování drží, musí zajistit, že to není pro spotřebitele klamavé a že to je v souladu s obecnými principy označování. U krmných surovin neuvedených v katalogu může název krmné suroviny případně odrážet odkaz na použitý proces zpracování. Když krmná směs obsahuje jednu nebo více GM krmných surovin (např. GM sóju) nebo krmné suroviny GM původu (např. sojovou moučku z GM sóje), musí být vedle následujících principů uveden GM původ krmné suroviny: - U krmných surovin, které obsahují nebo se skládají z GMO, musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova geneticky modifikováno název organismu nebo GM název organismu. Bez ohledu na zvolenou možnost, musí být odkaz na povahu GM krmné suroviny vytištěn ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - U krmné suroviny odvozené z GMO musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova vyrobeno z geneticky modifikovaného název organismu nebo vyrobeno z GM název organismu, vytištěná ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - Údaje označování musí případně splňovat dodatečné požadavky uvedené v rozhodnutí o individuelním povolení GM případů, vážící se k vlastnostem krmiva (složení, nutriční povaha, určené užití), dopady na zdraví určitých druhů zvířat, vlastnosti nebo povaha tam, kde může krmná surovina představovat etické nebo náboženské znepokojení (viz. článek 25 nařízení (ES) č. 1829/2003). Jednotlivá povolení pro GM je možné nalézt na následujícím spojení: b) Deklarace doplňkových látek: Doplňkové látky musí být uvedeny pod nadpisem Doplňkové látky případně s nejvhodnější množstevní jednotkou uvedenou v povolení doplňkové látky. Doporučuje se případně připojit k nadpisu Doplňkové látky do závorek na kg nebo na litr. U následujících doplňkových látek musí být uveden název, přidané množství, identifikační číslo a název funkční skupiny nebo kategorie: - Doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah pro jakýkoli druh cílového zvířete: cílovým zvířetem je zde myšleno vymezit všechny druhy nebo kategorie zvířat, kterým může být krmná směs podávána. To kupříkladu znamená, že by označení krmné směsi pro dojnice mělo obsahovat pouze doplňkové látky, u kterých je stanoven maximální limit pro dojnice. Nicméně by měly být dány takové specifické instrukce, které by zajišťovaly, že nebude krmná směs pro cílové druhy zkrmována jiným druhům, jak se to uvádí v oddíle 2 a) u návodu k použití. ii - Zootechnické doplňkové látky a kokcidiostatika a histomonostatika - Doplňkové látky patřící do funkční skupiny močovina a její deriváty ; hydroxyanalog metioninu a jeho vápenatá sůl a isopropylester se rovněž v 11

13 označení krmné směsi uvádějí pod záhlavím Doplňkové látky v souladu se specifickými ustanoveními o označování stanovenými v právní aktu povolujícím jejich použití (směrnice 93/26/EHS). Legislativa nevyžaduje specifické pořadí, ve kterém se doplňkové látky mají uvádět. Název doplňkových látek musí být shodný s tím, který je uveden v příslušném právním aktu povolujícím doplňkové látky. Tyto názvy lze nalézt v právním aktu povolujícím použití doplňkové látky prostřednictvím Registru Společenství pro doplňkové látky. Název funkčních skupin nebo kategorií musí být shodný s tím, který je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 Používání zkratek názvů doplňkových látek, funkčních skupin a kategorií se doporučuje, pokud to usnadňuje čtení etikety. Za tím účelem je v příloze IV tohoto Kodexu uvedena tabulka příkladů zkratek názvů. Doplňkové látky náležející ke stejným kategoriím nebo funkčním skupinám by měly být uváděny společně tak, aby byl název kategorie/funkční skupiny uveden pouze jednou. Může být zmíněn název některých nebo všech dalších doplňkových látek nepodléhajících povinnému označování. V tomto případě může být část nebo všechny další informace vyžadované pro doplňkové látky podléhající povinnému označování uvedeny rovněž pod nadpisem Doplňkové látky. V případě dobrovolného označování přítomnosti senzorických nebo nutričních doplňkových látek by mělo být zmíněno jejich přidané množství. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. Název a přidané množství doplňkové látky by měl být zveřejněn, pokud je její přítomnost zdůrazněna v označování slovy, obrázky nebo graficky. U sloučenin stopových prvků je přidaným množstvím, které má být uvedeno, přidané množství prvku a ne sloučeniny (např. přidané množství mědi a ne přidané množství síranu měďnatého). Pokaždé, když je stopový prvek dodán různými sloučeninami, doporučuje se zmínit příslušné přidané množství stopového prvku pocházející z každé sloučeniny. Pokud doplňková látka náleží k více než jedné funkční skupině, měla by být uvedena taková funkční skupina nebo kategorie, která je v případě předmětné krmné směsi příhodná pro její prvotní funkci. Pokud je doplňková látka GMO, nebo odvozená z GMO v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003, nebo obsahuje nosič GM původu, musí se uplatnit údaje označování zmíněné výše u krmných surovin. c) Analytické složky Informace o nutriční hodnotě krmné směsi se liší v závislosti na druhu zvířat a musí být zveřejněna pod nadpisem Analytické složky v souladu s přílohou VI kapitola 2 nařízení (ES) č. 767/2009. Doporučuje se zmínit je společně pod nadpisem Analytické složky. Pod stejným nadpisem může být navíc uveden obsah vlhkosti v případě, že převyšuje: 12

14 - 5 % v případě minerálních krmiv neobsahujících organické látky - 7 % v případě mléčných krmných směsí a jiných krmných směsí s obsahem mléčných výrobků vyšším než 40 % - 10 % v případě minerálních krmiv s obsahem organických látek; - 14 % v případě ostatních krmných směsí. Obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nesmí překročit 2,2 % v sušině. V případě, že je to v označení uvedeno, však může být obsah 2,2 % překročen u: - krmných směsí obsahujících povolená minerální pojiva, - minerálních krmiv, - krmných směsí obsahujících více než 50 % vedlejších výrobků z rýže nebo cukrové řepy, - krmných směsí určených pro chovy ryb s obsahem rybí moučky vyšším než 15 %, U dietních krmiv uvádějte analytické složky, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s celkovými množstvími. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla doplňková látka specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. Navíc musí být také uvedeno množství dalších analytických složek uvedených ve sloupci 4 směrnice Komise 2008/38/ES. Je-li uvedena energetická hodnota nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny podle metody ES, je-li k dispozici, nebo podle příslušné úřední vnitrostátní metody v členském státě, kde se krmná směs uvádí na trh, je-li k dispozici. Jsou-li aminokyseliny, vitaminy nebo stopové prvky uvedeny pod záhlavím analytické složky, deklarované množství musí být celkové množství aminokyseliny, vitaminu nebo stopového prvku (např. mědi) poskytnuté krmnými surovinami a doplňkovými látkami přítomné na konci záruční lhůty a které může být analyzováno úřední analytickou metodou, pokud je k dispozici. Celkové množství metioninu deklarované jako analytická složka musí tedy zahrnovat množství dodané krmnou surovinou a DL metioninem použitým jako doplňková látka, ale ne množství hydroxyanalogu metioninu a jeho vápenaté soli a isopropylesteru, jelikož není úřední analytická metoda platná pro stanovení hydroxyanalogu metioninu (viz. strana 24 nařízení Komise 152/2009). Dobrovolné uvádění vypočítaných nutričních složek jiných než energetická hodnota nebo hodnota proteinu (např. vypočtený obsah stravitelného/dostupného fosforu) musí být proveden podle a s odkazem na uznanou národní úřední metodu nebo mezinárodní tabulky/metodologie. V ostatních případech se k relevantnosti vypočtených nutričních složek vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Výrobce krmné směsi může poskytnout informace o složce, která nemusí být kvantifikována běžnými procesy, ale pouze v kombinaci chemických a fyziologických faktorů. Poskytnutí takových informací je vysoce doporučeno v případě kdy povinné uvádění určitých složek, které mohou být kvantifikovány konvenčními chemickými postupy, neposkytuje správný údaj o pravé 13

15 hodnotě krmné směsi. Typickým příkladem je metionin, jehož skutečná hodnota jako analytické složky nemusí vždy poskytovat zcela smysluplnou informaci o pravé hodnotě krmné směsi, zvláště v případě kdy je do krmné směsi přidán hydroxyanalog metioninu, vápenatá sůl nebo isopropylester, jelikož úřední analytická metoda pro analýzu metioninu nemůže detekovat hydroxyanalog metioninu. V tom případě se doporučuje výrobci krmných směsí, aby navíc k množství metioninu deklarovanému jako analytická složka (tj. nativní metionin + přidaný DL metionin), pod hlavičkou Analytické složky deklaroval ekvivalentní hodnotu metioninu (zkráceně: eq. hodnota metioninu) krmné směsi, jako sumu nativního + přidaného DL metioninu + ekvivalentní hodnoty přidaného hydroxyanalogu metioninu. Ekvivalentní hodnota hydroxyanalogu metioninu se vypočítá s použitím faktor bio-ekvivalence pro hydroxyanalog metioninu porovnaného vůči metioninu. Osoba odpovědná za označování odůvodní faktor bioekvivalence, který používá podle principu stanoveného v příloze 1b existujícího kodexu 1. Odchylně není takové odůvodnění potřeba tam, kde je faktor bio-ekvivalence v rozsahu hodnot uvedených v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z prosince 2010 a potvrzený v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z dubna 2011 (citace mezi 70% a 77% konec citace). Ostatní analytické složky uváděné na dobrovolném základě musí být pro kupujícího smysluplné a uznávané jako cenný indikátor nutriční hodnoty krmné směsi. To by mělo být doloženo buď národní legislativou, veřejnou literaturou nebo nezávislým vědcem s obecně uznávanou odborností ve výživě zvířat. Deklarované množství analytických složek musí být ověřitelné metodou ES, pokud je k dispozici, nebo příslušnou národní úřední metodou členského státu, kde je krmná směs uváděna na trh. V ostatních případech se vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Tolerance pro analytické složky jsou stanoveny v příloze IV nařízení (ES) č. 767/2009. Tolerance stanovená pro doplňkovou látku je platná také pro celkové množství látky přítomné v krmivu jako nativní a přidané množství. U vypočtených nutričních hodnot nebo ekvivalentních hodnot se tolerance stanovují na základě tolerancí platných pro různé analytické složky a doplňkové látky, pro něž jsou nutriční nebo ekvivalentní hodnoty počítány. d) Tvrzení Tvrzení je důležitým médiem pro předávání informací kupujícímu ve vztahu ke krmné směsi k zajištění optimálního a informovaného výběru a používání produktu. Reklama nebo propagace společnosti bez přímého odkazu na produkt nejsou považovány za tvrzení a nevztahuje se na ně existující Kodex. Tvrzení o krmných směsích mohou být prováděna ve vztahu ke specifickým vlastnostem krmné směsi samotné, nebo k přítomnosti jedné nebo více krmných surovin/doplňkových látek nebo k jejich funkci. Užívání tvrzení vyžaduje podřízení se mnoha povinnostem. Klíčové principy jsou následující: - Užití tvrzení podléhá splnění určitých podmínek uvedených v příloze I. - Tvrzení musí být vědecky doložitelná. 1 Studie jako studie relativní účinnosti zdrojů metioninu u prasat a drůbeže zveřejněná CVB v roce 2003 mohou být použity jako užitečný odkaz pro stanovení bio-ekvivalence hydroxyanalogu metioninu (Jansman a kol., Centraal Veevoederbureau Ústřední kancelář pro krmení dobytka, Nizozemí, Dokumentační zpráva č. 29, strana 55). 14

16 - Osoba zodpovědná za označování uvedená v oddíle III. A. 1)c) je odpovědná za pravdivost tvrzení. Příloha I poskytuje podrobná ustanovení ohledně povahy tvrzení a požadavky na odůvodnění. B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím 1. Deklarace množství krmných surovin (článek 17(2)b) Nejsou-li hmotnostní procentní podíly krmných surovin předmětem dobrovolného označování, poskytne osoba odpovědná za označování kupujícímu na požádání informace o kvantitativním složení s odchylkou +/-15 % od hodnoty podle receptury krmiva. Povinnost poskytnout kupujícímu další informace o složení je uplatnitelná, aniž jsou dotčena ustanovení stanovená ve směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Musí být zmíněno, že jelikož se jedná o právní předpis nepřímo uplatnitelný v národní legislativě, nemusí být různá ustanovení této směrnice vykládána a vynucována na národní úrovni stejným způsobem. Poučení vymezující další podrobné informace o tom, jak uplatňovat v praxi na národní úrovni ustanovení článku 17(2) b, je dáno v příloze V tohoto Kodexu. 2. Deklarace doplňkových látek jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2009 U doplňkových látek neuvedených v příloze VI kapitola I (1) nařízení (ES) č. 767/2009 sdělí osoba odpovědná za označování kupujícímu na vyžádání název, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek, pro které neexistují požadavky povinného označování. Zveřejnění množství není požadováno. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. 15

17 IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy Všechny povinné údaje označování musí být uvedeny ve své úplnosti na výlučném místě na obalu, nádobě, na visačce k němu připevněné nebo na doprovodném dokumentu (když je krmná směs dodávána volně ložená), zřetelným jasně čitelným a nesmazatelným způsobem, v úředním jazyce nebo alespoň jednom z úředních jazyků členského státu nebo regionu, ve kterém je krmivo uváděno na trh. Všechny povinné informace musí být poskytnuty v označení. Pokud je přijato rozhodnutí o poskytnutí dobrovolných informací, může se část nebo všechny dobrovolné údaje označování uvést na etiketě za podmínky, že se tím etiketa nepřeplní a jsou ověřitelné metodou ES nebo příslušnou národní úřední metodou v členském státě, kde je krmná směs uváděna na trh. Jinak se doporučuje, aby nejlépe nebyly dobrovolné informace ve vztahu ke složení krmné směsi, jeho nutriční hodnotě a specifickým funkcím uváděny na etiketě. Dobrovolné informace označování neposkytnuté na etiketě by nejlépe měly být shromážděny na jediném médiu. Takové dodatečné informace mohou být poskytovány v době objednávky nebo dodávky a zpřístupněny různými prostředky, např. tištěné nebo elektronicky. iii Sumární tabulka s údaji označování, které musí být na etiketě, smí být na etiketě, nebo se jejich umístění na etiketu nedoporučuje, je v příloze II. B. Etiketa 1. Vzhled etikety U krmných směsí prodávaných v pytlích musí být etiketa upevněna k obalu krmné směsi. Pokud je dodávána volně ložená, musí být krmná směs doprovázena dokumentem obsahujícím všechny povinné údaje označování požadované nařízením (ES) č. 767/2009 a další příslušnou legislativou EU. Aby byla zajištěna čitelnost a snadná dostupnost informací označování kupujícímu krmné směsi, doporučuje se používat nadpisy a podnadpisy, které jsou buď povinné, nebo případně přidané na dobrovolném základě. Doporučení ke zkratkám funkčních skupin a názvů doplňkových látek jsou uvedena v příloze IV. 2. Příklady 16

18 Příklad 1a: Etiketa kompletního krmiva (bez dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ ANALYTICKÉ SLOŽKY Bloggs Broiler Grower Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Protein 21% Metionin 0.6% Vláknina 3.5% Vápník 1.0% Oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: Narasin 50 mg Nicarbazin 50 mg (Maxiban G160) NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

19 Příklad 1b: Etiketa kompletního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 4567 Bloggs Broiler Grower ANALYTICKÉ SLOŽKY Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Hrubý protein 21% Metionin 0.6% Hrubá vláknina 3.5% Vápník 1.0% Hrubé oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Hrubý popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% Energie (výpočet ES) MJ/kg SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 2,500 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: E767 Salinomycinát sodný (Sacox 120 microgranulate): 70 mg NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Ochranná lhůta 5 dní Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

20 Příklad 2a: Etiketa doplňkového minerálního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) Bloggs Ltd, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 3579 Bloggs Dairy Mineral ANALYTICKÉ SLOŽKY Vápník 8.0% Sodík 8.0% Fosfor 6.0% Hořčík 8.0% SLOŽENÍ Doplňkové minerální krmivo pro dojnice v laktaci Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Chlorid sodný, Oxid hořečnatý, (Cukr) melasa z cukrové třtiny DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 100,000 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 250 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 60 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 2000 mg, E4 Měď (Chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 500 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 2000 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 4000 mg, E6 Zinek (chelát zinku a aminokyselin n- hydrát) 1000 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 20 mg, 3b8.11 Selén (Organická forma selenu (inaktivované kvasinky se selenem)) 10 mg NÁVOD K POUŽITÍ Zkrmovat 100 až 150 g na kus a den, nebo podle podrobně sestavené denní krmné dávky, zapracované do směsné krmné dávky. Nezkrmovat ovcemi Číslo šarže: Čistá hmotnost: 25 kg Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R0767 CS 01.09.2010 000.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 1.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 229/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/46/ES ze dne

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE Prosinec 2012 POKYNY PRO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POVĚŘENÉ KONTROLOU SHODY S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU K: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KONCEPT KRMIV SMARTY DOG Značka SMARTY přináší širokou škálu výrobků, které vynikají maximální ekonomickou výhodností. Z hlediska použitých vstupních surovin jsou však dodrženy

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 1. října 2008 Cena Kč 174, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 1. října 2008 Cena Kč 174, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 1. října 2008 Cena Kč 174, O B S A H : 356. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav, Praha Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a výrobky SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Nařízení

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

POŽADOVANÉ PODMÍNKY NA KVALITU, NATURÁLNÍ HODNOTY A DODÁVKU ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM TÉTO VÝZVY:

POŽADOVANÉ PODMÍNKY NA KVALITU, NATURÁLNÍ HODNOTY A DODÁVKU ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM TÉTO VÝZVY: Příloha č. 1 k č. j. PPR-22076-4/ČJ-2015-990656 Počet listů: 5 POŽADOVANÉ PODMÍNKY NA KVALITU, NATURÁLNÍ HODNOTY A DODÁVKU ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM TÉTO VÝZVY: 1. Specifikace pro část zakázky KOMPLETNÍ

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Pravidla soutěže Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Tato pravidla upravují soutěž s názvem Cena prezidenta Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní informace Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Prof. Ing. Ladislav Zeman,CSc., Dr. Ing. Pavel Tvrzník. Praha, září 2010

Prof. Ing. Ladislav Zeman,CSc., Dr. Ing. Pavel Tvrzník. Praha, září 2010 Vědecký výbor výživy zvířat Aktualizace předpisů a poznatků v oblasti doplňkových látek Prof. Ing. Ladislav Zeman,CSc., Dr. Ing. Pavel Tvrzník Praha, září 2010 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ NORMA EHK OSN DDP-03 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti LÍSKOVÝCH OŘECHŮ VE SKOŘÁPCE VYDÁNÍ 2007 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 03 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing.

Více

Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky "

Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky " Přijato Národní dumou 7.7.2010 Schváleno Federální radou 14.7. 2010 Článek 1

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.9.2014 COM(2014) 556 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Řada doplňků výživy Canvit pro zdravá zvířata podporuje zdraví a předchází tak nejčastějším zdravotním problémům našich mazlíčků.

Řada doplňků výživy Canvit pro zdravá zvířata podporuje zdraví a předchází tak nejčastějším zdravotním problémům našich mazlíčků. HEALTHY PETS Řada doplňků výživy Canvit pro zdravá zvířata podporuje zdraví a předchází tak nejčastějším zdravotním problémům našich mazlíčků. Typická onemocnění zvířat, zejména pak tzv. civilizační choroby,

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

Dietní přípravek s vysokým obsahem bílkovin, velmi nízkou kalorickou hodnotou a sníženým obsahem cukrů, určený k regulaci tělesné hmotnosti.

Dietní přípravek s vysokým obsahem bílkovin, velmi nízkou kalorickou hodnotou a sníženým obsahem cukrů, určený k regulaci tělesné hmotnosti. HOUBOVÝ KRÉM Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny a s houbovou příchutí. kj 1514,4 378,6 Kcal 362,3 90,6 Bílkoviny (g) 72,97 18,24 Asimilovatelné sacharidy (g) 8,27 2,07 z toho cukry (g)

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

1997R2288 CS 06.01.2005 003.001 1

1997R2288 CS 06.01.2005 003.001 1 1997R2288 CS 06.01.2005 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2288/97 ze dne 18. listopadu 1997,

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Vzhledem k pozměněným zvláštním hygienickým požadavkům

(Text s významem pro EHP) (5) Vzhledem k pozměněným zvláštním hygienickým požadavkům 22.5.2008 Úřední věstník Evropské unie L 132/7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 437/2008 ze dne 21. května 2008, kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 10. 3. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

Potřeba živin pro drůbež

Potřeba živin pro drůbež Potřeba živin pro drůbež Energie Potřeba energie pro drůbež i obsah energie v krmivech se vyjadřuje v hodnotách bilančně metabolizovatelné energie opravené na dusíkovou rovnováhu (ME N ). Metabolizovatelná

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Praha, 29. ledna 2015

Praha, 29. ledna 2015 Praha, 29. ledna 2015 preventivní systém logicky navazujících kroků, umožňujících řízení potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost krmiv uváděných na trh užitečný nástroj provozovatele, který eliminuje

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, o uvádění na trh a používání krmiv {SEK(2008) 275} {SEK(2008) 276}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, o uvádění na trh a používání krmiv {SEK(2008) 275} {SEK(2008) 276} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.3.2008 KOM(2008) 124 v konečném znění 2008/0050 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, o uvádění na trh a používání krmiv {SEK(2008)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

S ESENCIÁLNÍMI AMINOKYSELINAMI OMEGA 6 & 3 NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY REDUKUJE NADÝMÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ANTIOXIDANTY S VÝŽIVOVĚ CENNÝMI MOŘSKÝMI ŘASAMI

S ESENCIÁLNÍMI AMINOKYSELINAMI OMEGA 6 & 3 NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY REDUKUJE NADÝMÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ANTIOXIDANTY S VÝŽIVOVĚ CENNÝMI MOŘSKÝMI ŘASAMI OMEGA 6 & 3 NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY S PŘÍRODNÍMI ANTIOXIDANTY S VÝŽIVOVĚ CENNÝMI MOŘSKÝMI ŘASAMI S ESENCIÁLNÍMI AMINOKYSELINAMI REDUKUJE NADÝMÁNÍ PROSPÍVÁ TRÁVENÍ BEZ UMĚLÝCH BARVIV A ZCHUTŇOVADEL,

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více