Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin"

Transkript

1 Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin Listopad 2011

2 Předmluva pro českou verzi Předkládaný kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin je dobrovolným nástrojem vypracovaným společně Evropským sdružením výrobců krmných směsí FEFAC a Evropským sdružením hájícím zájmy zemědělských prvovýrobců COPA-COGECA. Jeho vytvoření je umožněno legislativou, kterou se určují pravidla pro označování a uvádění krmiv na trh. Jedná se o nařízení (ES) č. 767/2009, které v článku 25 uvádí, že má zlepšovat patřičnost označování. Kodex obsahuje zejména ustanovení o uvádění údajů v označení, dobrovolného označování a používání tvrzení. Dále kodex obsahuje ustanovení, která umožňuje kupujícímu informovanou volbu. Na druhé straně poskytuje osobě odpovědné za označování důležité pokyny o různých aspektech označování. Slouží k výkladu rámce pro dobrovolné označování nebo pro uvádění povinného označování. V textu se setkáte s odkazy na národní poznámku. Jedná se o případy, kdy dochází k mírně odlišným interpretacím na národní úrovni ve shodě se stanoviskem Ministerstva zemědělství a národního dozorového orgánu. V neposlední řadě je nutné upozornit na to, že příklady uvedené v příloze I týkající se zacházení s tvrzeními je nutné minimálně do doby přijetí specielních vodítek pro zacházení s tvrzeními ať již na národní úrovni nebo na úrovni EU před jejich aplikací konzultovat s gestory tohoto kodexu, tedy Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu, Ministerstvem zemědělství a národním dozorovým orgánem pro krmiva Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 1

3 OBSAH I. Úvod II. Glosář. -5- A. Definice z právních předpisů. -5- B. Jiné definice. -5- III. Typologie údajů označování A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) Údaje vztahující se k dohledatelnosti Návod k použití Specifikace krmných směsí B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím Deklarace množství krmných surovin (Článek 17(2)b) Deklarace krmných surovin jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/ IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy -12- B. Etiketa Vzhled etikety Příklady C. Další dokumenty nebo média (tištěné, internet, telefon ) Příloha I. Zacházení s tvrzeními Příloha II. Sumární tabulka údajů označování, které mají být uváděny při označování krmiv -31- Příloha III. Doporučení správné praxe při označování pro čitelnost označení -33- Příloha IV. Doporučení pro používání zkrácených názvů při uvádění informací vážících se k doplňkovým látkám Příloha V. Poučení pro povinnost zpřístupnit informace o množstevním složení na vyžádání kupujícího -38-2

4 Úvod 1. Kontext Nová pravidla Evropské unie o uvádění na trh a používání krmiv (nařízení (ES) č. 767/2009, dále jen nařízení ) jsou načasována tak, aby byla zavedena 1. září Články 25 a 26 nařízení zavádějí ustanovení k vytvoření Kodexu pro správnou praxi označování krmných směsí pro. Evropská federace výrobců krmných směsí (FEFAC) a organizace zastupující evropské farmáře a evropská zemědělská družstva (COPA-COGECA) společně vypracovali Kodex pro správnou praxi označování krmných směsí pro (dále jen Kodex ). Autoři věří, že seskupení mnoha zákonných ustanovení pro označování krmných surovin a krmných směsí v nařízení, představuje hlavní pokrok v porovnání s historickou legislativou. Tato nová pravidla dávají provozovatelům krmivářských podniků větší zodpovědnost a zaměřují se na modernizaci a harmonizaci podmínek a postupů označování. Autoři věří, že praxe a postupy označování by měly splnit následující cíle: - Poskytnout užitečné informace a především usnadnit správné používání produktu. - Mít kapacitu sladit specifické požadavky kupujících a uživatelů produktu, včetně farmářů - Být dostatečně flexibilní pro umožnění inovace a dovolit výrobcům nabízet kupujícím rozličné produkty v konkurenčním tržním prostředí. Tento společně vypracovaný Kodex je zaměřen na dosažení těchto cílů a zároveň vyhovění obecným úkolům a specifickým ustanovením nařízení. K dosažení toho čerpal Kodex z dovedností a odbornosti různě zainteresovaných zástupců Evropských krmivářských sektorů společně s uživateli a kupujícími krmných směsí. Kodex je zaměřen na reprezentaci zájmů těchto rozdílných kategorií provozovatelů. Byl vytvořen s použitím postupu začleněného do článku 26 nařízení, včetně konzultace příslušných krmivářských organizací řetězce zainteresovaných stran v EU, před tím, než byl předložen k posouzení Evropské komisi, podle poradního postupu podrobně uvedeného v článku 28, odst. 2 znění nařízení. Kodex platí pro všechny provozovatele v sektoru krmných směsí, kteří jsou usídleny v Evropské unii. Odkazy na Kodex jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (č. C, strana ). Jakékoli další změny současného Kodexu budou prováděny dříve jmenovanými organizacemi s použitím stejného postupu vymezeného článkem 26 nařízení. 3

5 2. Obecné cíle Tento Kodex je zaměřen na usnadnění označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin (volně ložené nebo balené), které jsou uváděny na evropský trh a zajištění, aby byly informace nezbytné pro farmáře bezprostředně zobrazeny v označení. a) Kodex zahrnuje některá doporučení zaměřená na usnadnění označování krmných směsí výrobcem. Na to se zaměřuje závěrečný oddíl Kodexu, kde jsou různé příklady etiket: konečné rozhodnutí ve věci označování samozřejmě zůstává na výrobci krmiva. b) Kodex vyjasňuje požadavky nařízení vztahující se k označování krmných směsí: včetně obsahu a typu informace, kterou musí výrobce poskytnout kupujícímu. To je zvláště důležité u typu informace o složení produktu, kterou může výrobce potřebovat poskytnout kupujícímu na vyžádání (viz. příloha V Kodexu). Kodex také poskytuje poučení k údajům označování souvisejícím s dohledatelností, pokud jde o to, jak zajistit snadnou identifikaci produktu, jeho dodavatele nebo výrobce. c) Tento Kodex se zaměřuje na poskytování nezbytných informací farmářům, aby byli schopni informovaného výběru produktu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Autoři se proto zaměřili na zajištění, aby byla věnována zvláštní pozornost otázce dobrovolného označování jako jedné z prioritních oblastí pro zlepšení kvality označování. Věříme, že tento nový prvek (který byl zaveden zákonodárcem EU a byl začleněn do článků 22 a 25 nařízení), představuje hlavní pokrok. Je velice důležité, aby provozovatelé plně využívali možností, které byly otevřeny touto novou legislativou o dobrovolném označování. Kodex se zaměřuje na objasnění a poskytnutí praktických příkladů údajů, které by měly být uváděny v označování na dobrovolném základě, aby byli provozovatelé povzbuzeni poskytovat další údaje, pokud si to přejí. Autoři věří, že by to mělo zahrnovat informace o nutriční hodnotě, které nejsou zákonem vyžadovány, jako je energie, proteinová hodnota, obsah hrubého popele u minerálních krmiv, obsah fosforu u doplňkových krmiv a přítomnost určitých doplňkových látek. d) Kodex je zaměřen na zajištění odpovídající úrovně informovanosti farmářů při současné ochraně a zachování konkurence jejich dodavatelů (ať již jde o privátní obchodní partnery nebo družstva produkující krmné směsi) s využitím příslušných aspektů zákona o duševním vlastnictví. Tyto záležitosti jsou reflektovány v odstavci o dobrovolném uvádění procentuálního zastoupení krmných surovin. Kodex také poskytuje další vodítko jak interpretovat a uplatňovat nový legislativní rámec pro tvrzení, jak je to uvedeno v článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009, aby bylo zajištěno, že taková tvrzení jsou smysluplná a dovolují kupujícímu používat krmné směsi optimalizovaným způsobem. Další informace týkající se typu tvrzení, odůvodnění tvrzení, stejně tak jako seznam příkladů tvrzení poskytuje příloha I tohoto Kodexu. e) Konečně, věříme, že forma a typ použitého označování je velmi důležitý faktor pro zajištění, aby byly informace farmářem jasně pochopeny. 4

6 To zahrnuje příklady označování zmíněné výše v sekci 2)a) tohoto úvodu. Označování by mělo odrážet a postupovat s vývojem komunikace na trhu tím, že je schopno brát v úvahu techniky jako je používání elektronických médií a internetu. 3. Rozsah Kodexu - Pokud se používání a uvádění krmiv na trh týče, Kodex se zaměřuje na ustanovení začleněná v nařízení. - K tomu navíc musí být výrobcem vyhověno další legislativě a spotřebitel si jich musí být rovněž vědom. Neúplný výčet příkladů takové legislativy obsahuje nařízení (ES) č. 178/2002 o Obecném potravinovém právu, nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, směrnici 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu a nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a (ES) č.1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů. - Mělo by být zmíněno, že se tento Kodex nevztahuje na krmné suroviny, krmiva pro domácí zvířata, krmiva pro kožešinová zvířata, doplňkové látky nebo premixy doplňkových látek, které splňují určitá specifičtější ustanovení. Platí pro medikovaná krmiva, aniž by byly dotčeny specifické požadavky označování definované ve směrnici 90/167/EHS, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství a nařízení 889/2008 o organické produkci. 5

7 II. Glosář A. Definice z právních předpisů Definice krmivo, krmivářský podnik a uvádění na trh jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 178/2002. Definice doplňková látka, premix, pomocná technická látka a denní krmná dávka jsou stanoveny v článku 2 nařízení (ES) č. 1831/2003. Definice provoz a příslušný orgán jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 183/2005. Definice provozovatel krmivářského podniku, zvíře určené k produkci potravin, krmná surovina, krmná směs, kompletní krmivo, doplňkové krmivo, minerální krmivo, mléčná krmná směs, nosič, zvláštní účel výživy, krmivo určené ke zvláštním účelům výživy, doba minimální trvanlivosti, šarže nebo partie, označení, etiketa a obchodní úprava jsou stanoveny v článku 3(2) nařízení (ES) č. 767/2009. Definice druhy zvířat nebo kategorie zvířat jsou stanoveny v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 429/2008. B. Jiné definice Tvrzení znamená jakoukoli zprávu či znázornění, které není podle legislativy Společenství nebo národní legislativy povinné, včetně piktogramů, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli formě, která vyjadřuje, ukazuje nebo naznačuje: přítomnost nebo nepřítomnost určité látky v krmivu, specifickou nutriční vlastnost nebo způsob zpracování a vztahuje výše uvedené ke specifické funkci. Osoba zodpovědná za označování znamená provozovatele krmivářského podniku, který uvádí krmivo poprvé na trh, nebo případně provozovatele krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. 6

8 III. Typologie údajů označování V zájmu jasnosti a přístupnosti k příslušným informacím v tomto oddíle Kodexu, jsou údaje povinného označení uvedeny tučně a v červené barvě, zatímco údaje dobrovolného označení jsou psány zeleně ve fontu Times New Roman. Specifická pravidla označování platící pro dietní krmiva jsou v kurzívě a psána modře. A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) 1. Údaje vztahující se k dohledatelnosti a) Obchodní název produktu Obchodní název produktu použitý osobou odpovědnou za označování nesmí být klamavý, pokud jde o vlastnosti produktu. Ten může být také pro zajištění dohledatelnosti a správného používání produktu doprovázen jedinečným identifikačním číslem. Obchodní název produktu nesmí být pro uživatele klamavý, pokud jde o účel použití a vlastnosti produktu a musí vždy respektovat obecné principy (článek 11 nařízení) stejně tak jako ustanovení o tvrzeních (článek 13 nařízení) b) Typ krmné směsi Popis typu krmné směsi: kompletní krmivo, nebo případně doplňkové krmivo - místo kompletní krmivo lze případně použít název kompletní mléčná krmná směs, - místo doplňkové krmivo lze případně použít následující název: minerální krmivo nebo doplňková mléčná krmná směs Uvedení druhů a kategorií zvířat, pro které je krmná směs určena. U dietních krmiv by vedle názvu krmiva měl být ještě uveden upřesňující název dietní (např. dietní kompletní krmivo). c) Jméno a adresa provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování. Osobou odpovědnou za označování je provozovatel krmivářského podniku, který první uvádí krmnou směs na trh, nebo případně provozovatel krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. V případech, kdy je krmná směs uváděna na trh maloobchodníkem, musí označení nést jméno a adresu tohoto maloobchodníka, který musí být považován za 7

9 odpovědného za přesnost označení. Tento provozovatel by měl být usazen v Evropské unii. i V případech, kdy výrobce není osobou odpovědnou za označování, musí být poskytnuto následující: - Jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, nebo - Schvalovací číslo výrobce nebo identifikační číslo podle článků 9, 23 nebo 24 nařízení (ES) č. 183/2005; pokud takové číslo není k dispozici, identifikační číslo přidělené na žádost výrobce nebo dovážejícího provozovatele krmivářského podniku v souladu s formátem stanoveným v kapitole II přílohy V nařízení (ES) č. 183/2005; d) Schvalovací číslo provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování schvalovací číslo osoby odpovědné za označování podle článku 15 c) a 17 (1) c) nařízení (ES) č. 767/2009. e) Referenční číslo šarže nebo partie Referenční číslo šarže nebo partie v souladu se systémem dohledatelnosti provozu. f) Čisté množství Čisté množství vyjádřené v jednotkách hmotnosti v případě pevných produktů a v jednotkách hmotnosti nebo objemu v případě kapalin. 2. Návod k použití a) Obecný návod k řádnému a náležitému použití: Označení všech typů krmných směsí musí rovněž zahrnovat obecný návod k řádnému a náležitému použití uvádějící účel, pro který je krmná směs určena. Poskytovat instrukce, kterým druhům a kategoriím zvířat nesmí být krmná směs legálně krmena. - U krmných směsí obsahujících určité doplňkové látky, pro které jsou závazné návody uvedeny v rozhodnutí o povolení (např. u kokcidiostatik nebo mědi) se prosím řiďte Registrem Společenství pro doplňkové látky. - U krmných směsí obsahujících krmné suroviny živočišného původu, jejichž použití podléhá restriktivním podmínkám (rybí moučka, krevní moučka nebo krevní produkty), musí být v návodu k použití uvedeny následující indikace: obsahuje živočišný protein nesmí být zkrmováno přežvýkavci. - U krmných směsí obsahujících kokcidiostatika a histomonostatika upozornit na povinnost zajistit ochrannou lhůtu, jak je to specifikováno v povolení doplňkové látky. 8

10 - Pokud krmná směs obsahuje doplňkové látky v množstvích (přidané množství) překračujících maximální povolenou úroveň stanovenou pro jiné druhy (např. vitamin A v mléčných krmných směsích pro telata obecně překračuje maximálně povolené hodnoty vitaminu A pro jiné druhy), nebo doplňkové látky pro jiné druhy nepovolené, uvádějte v označení používat pouze pro cílová zvířata. U doplňkových krmiv obsahujících doplňkové látky v přebytku maximálních úrovní stanovených pro kompletní krmiva, uvádějte maximální množství: - v gramech nebo kilogramech nebo jednotkách objemu doplňkového krmiva na kus a den, nebo - procentu denní krmné dávky, nebo - na kilo kompletního krmiva nebo v procentech v kompletním krmivu, aby bylo zajištěno, že jsou příslušné maximální obsahy doplňkových látek v denní krmné dávce dodrženy. U dietních krmiv nutriční účel a informaci vztahující se k nezbytným nutričním vlastnostem stanovený ve sloupci 1 a 2 směrnice Komise 2008/38/ES. U dietních krmiv uvádět, že Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře a zmínit další specifika, která by byla vyžadována ve sloupci 6 směrnice 2008/38/ES. U dietních krmiv doporučená doba užívání uvedená ve sloupečku 5 části B vyznačuje rozsah, ve kterém by zvláštního účelu výživy mělo být běžně dosaženo. Výrobci mohou odkazovat k přesnějšímu období použití v rozsahu stanovených limitů. b) Spotřebujte do /Maximální trvanlivost do : Spotřebujte do je používáno hlavně u mikrobiologicky rychle se kazících produktů. Číselné označení data se musí řídit pořadím den, měsíc, a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: DD/MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. Maximální trvanlivost do je používáno pro jiné typy krmných směsí než mikrobiologicky rychle se kazící. Číselné označení data se musí řídit pořadím měsíc a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. V případě mnohočetných dat by mělo být uvedeno pouze to, které vyprší první. Stanovení data spotřeby je jednou z odpovědností osoby odpovědné za označování a musí brát v úvahu zkazitelnost určitých prvků krmných směsí, jako jsou vitaminy. Datum výroby (den, měsíc a rok). 3. Specifikace krmných směsí a) Deklarace krmných surovin: 9

11 (i) Obecné principy Všechny krmné suroviny zapracované do krmných směsí musí být uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnosti (jak jsou obsaženy). Seznam krmných surovin musí být nadepsán Složení a musí uvádět název každé krmné suroviny. Pokud je v krmné směsi použita krmná surovina s vysokým obsahem vlhkosti (jako je tomu v případě tekutých krmných směsí), doporučuje se, aby - na vyžádání kupujícího byla poskytnuta informace o množstevním složení krmné směsi na bázi sušiny. Možnost, aby výrobci uváděli, na dobrovolném základě procenta všech krmných surovin zapracovaných do krmné směsi, je míněna ve smyslu podnětu daném výrobcům krmiv poskytovat kupujícím další údaje o produktu. Striktní uplatňování článku 17(1)e by udělalo toto ustanovení příliš tvrdým pro jeho používání v praxi. Doporučuje se proto upřednostňovat využívání tolerance +/-15% tak, aby byla dána dostatečná ochrana know-how při zajištění vyčerpávajícího a smysluplného toku informací o produktech ke kupujícím. Pokud je přítomnost krmné suroviny zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky, zvláště v obchodním názvu krmné směsi, musí být uveden název a hmotnostní procento této zdůrazněné krmné suroviny. Toto ustanovení o označování uvedené v článku 17(2)a nařízení neplatí ve specifickém případě loga společnosti, které může znázorňovat obrázek krmné suroviny. U dietních krmiv uvádějte krmné suroviny, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s procentuálním začleněním. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla krmná surovina specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. (ii) Názvy krmných surovin: Doporučuje se používat názvy krmných surovin uvedených v Katalogu EU pro krmné suroviny zmiňovaném v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009. Nicméně název krmné suroviny uvedený v Katalogu smí být použit pouze za podmínky, že všechna příslušná ustanovení (popis a povinné deklarace) katalogu jsou splněna. V principu se očekává, že název krmné suroviny tak, jak je uveden dodavatelem splňuje principy označování nařízení a může být použit výrobcem krmných směsí pro označování jeho krmných směsí. Osoba odpovědná za označování se může rozhodnout použít jiný název krmné suroviny než ten uvedený v Katalogu EU pro krmné suroviny (např. obchodní název). Z důvodu transparentnosti se doporučuje, umístnit jej (do závorek) vedle označení použitého v katalogu. V každém případě musí osoba, která poprvé uvádí na trh krmnou surovinu neuvedenou v Katalogu EU pro krmné suroviny, oznámit takový produkt zástupcům evropských krmivářských odvětví pro jeho zařazení do internetového registru v souladu s článkem 24(6) nařízení. Jakmile je oznámení potvrzeno notifikujícím provozovatelem krmivářského podniku, objeví se oznámená krmná surovina na webových stránkách, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: 10

12 Bez ohledu na to, jaké možnosti se osoba odpovědná za označování drží, musí zajistit, že to není pro spotřebitele klamavé a že to je v souladu s obecnými principy označování. U krmných surovin neuvedených v katalogu může název krmné suroviny případně odrážet odkaz na použitý proces zpracování. Když krmná směs obsahuje jednu nebo více GM krmných surovin (např. GM sóju) nebo krmné suroviny GM původu (např. sojovou moučku z GM sóje), musí být vedle následujících principů uveden GM původ krmné suroviny: - U krmných surovin, které obsahují nebo se skládají z GMO, musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova geneticky modifikováno název organismu nebo GM název organismu. Bez ohledu na zvolenou možnost, musí být odkaz na povahu GM krmné suroviny vytištěn ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - U krmné suroviny odvozené z GMO musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova vyrobeno z geneticky modifikovaného název organismu nebo vyrobeno z GM název organismu, vytištěná ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - Údaje označování musí případně splňovat dodatečné požadavky uvedené v rozhodnutí o individuelním povolení GM případů, vážící se k vlastnostem krmiva (složení, nutriční povaha, určené užití), dopady na zdraví určitých druhů zvířat, vlastnosti nebo povaha tam, kde může krmná surovina představovat etické nebo náboženské znepokojení (viz. článek 25 nařízení (ES) č. 1829/2003). Jednotlivá povolení pro GM je možné nalézt na následujícím spojení: b) Deklarace doplňkových látek: Doplňkové látky musí být uvedeny pod nadpisem Doplňkové látky případně s nejvhodnější množstevní jednotkou uvedenou v povolení doplňkové látky. Doporučuje se případně připojit k nadpisu Doplňkové látky do závorek na kg nebo na litr. U následujících doplňkových látek musí být uveden název, přidané množství, identifikační číslo a název funkční skupiny nebo kategorie: - Doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah pro jakýkoli druh cílového zvířete: cílovým zvířetem je zde myšleno vymezit všechny druhy nebo kategorie zvířat, kterým může být krmná směs podávána. To kupříkladu znamená, že by označení krmné směsi pro dojnice mělo obsahovat pouze doplňkové látky, u kterých je stanoven maximální limit pro dojnice. Nicméně by měly být dány takové specifické instrukce, které by zajišťovaly, že nebude krmná směs pro cílové druhy zkrmována jiným druhům, jak se to uvádí v oddíle 2 a) u návodu k použití. ii - Zootechnické doplňkové látky a kokcidiostatika a histomonostatika - Doplňkové látky patřící do funkční skupiny močovina a její deriváty ; hydroxyanalog metioninu a jeho vápenatá sůl a isopropylester se rovněž v 11

13 označení krmné směsi uvádějí pod záhlavím Doplňkové látky v souladu se specifickými ustanoveními o označování stanovenými v právní aktu povolujícím jejich použití (směrnice 93/26/EHS). Legislativa nevyžaduje specifické pořadí, ve kterém se doplňkové látky mají uvádět. Název doplňkových látek musí být shodný s tím, který je uveden v příslušném právním aktu povolujícím doplňkové látky. Tyto názvy lze nalézt v právním aktu povolujícím použití doplňkové látky prostřednictvím Registru Společenství pro doplňkové látky. Název funkčních skupin nebo kategorií musí být shodný s tím, který je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 Používání zkratek názvů doplňkových látek, funkčních skupin a kategorií se doporučuje, pokud to usnadňuje čtení etikety. Za tím účelem je v příloze IV tohoto Kodexu uvedena tabulka příkladů zkratek názvů. Doplňkové látky náležející ke stejným kategoriím nebo funkčním skupinám by měly být uváděny společně tak, aby byl název kategorie/funkční skupiny uveden pouze jednou. Může být zmíněn název některých nebo všech dalších doplňkových látek nepodléhajících povinnému označování. V tomto případě může být část nebo všechny další informace vyžadované pro doplňkové látky podléhající povinnému označování uvedeny rovněž pod nadpisem Doplňkové látky. V případě dobrovolného označování přítomnosti senzorických nebo nutričních doplňkových látek by mělo být zmíněno jejich přidané množství. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. Název a přidané množství doplňkové látky by měl být zveřejněn, pokud je její přítomnost zdůrazněna v označování slovy, obrázky nebo graficky. U sloučenin stopových prvků je přidaným množstvím, které má být uvedeno, přidané množství prvku a ne sloučeniny (např. přidané množství mědi a ne přidané množství síranu měďnatého). Pokaždé, když je stopový prvek dodán různými sloučeninami, doporučuje se zmínit příslušné přidané množství stopového prvku pocházející z každé sloučeniny. Pokud doplňková látka náleží k více než jedné funkční skupině, měla by být uvedena taková funkční skupina nebo kategorie, která je v případě předmětné krmné směsi příhodná pro její prvotní funkci. Pokud je doplňková látka GMO, nebo odvozená z GMO v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003, nebo obsahuje nosič GM původu, musí se uplatnit údaje označování zmíněné výše u krmných surovin. c) Analytické složky Informace o nutriční hodnotě krmné směsi se liší v závislosti na druhu zvířat a musí být zveřejněna pod nadpisem Analytické složky v souladu s přílohou VI kapitola 2 nařízení (ES) č. 767/2009. Doporučuje se zmínit je společně pod nadpisem Analytické složky. Pod stejným nadpisem může být navíc uveden obsah vlhkosti v případě, že převyšuje: 12

14 - 5 % v případě minerálních krmiv neobsahujících organické látky - 7 % v případě mléčných krmných směsí a jiných krmných směsí s obsahem mléčných výrobků vyšším než 40 % - 10 % v případě minerálních krmiv s obsahem organických látek; - 14 % v případě ostatních krmných směsí. Obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nesmí překročit 2,2 % v sušině. V případě, že je to v označení uvedeno, však může být obsah 2,2 % překročen u: - krmných směsí obsahujících povolená minerální pojiva, - minerálních krmiv, - krmných směsí obsahujících více než 50 % vedlejších výrobků z rýže nebo cukrové řepy, - krmných směsí určených pro chovy ryb s obsahem rybí moučky vyšším než 15 %, U dietních krmiv uvádějte analytické složky, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s celkovými množstvími. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla doplňková látka specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. Navíc musí být také uvedeno množství dalších analytických složek uvedených ve sloupci 4 směrnice Komise 2008/38/ES. Je-li uvedena energetická hodnota nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny podle metody ES, je-li k dispozici, nebo podle příslušné úřední vnitrostátní metody v členském státě, kde se krmná směs uvádí na trh, je-li k dispozici. Jsou-li aminokyseliny, vitaminy nebo stopové prvky uvedeny pod záhlavím analytické složky, deklarované množství musí být celkové množství aminokyseliny, vitaminu nebo stopového prvku (např. mědi) poskytnuté krmnými surovinami a doplňkovými látkami přítomné na konci záruční lhůty a které může být analyzováno úřední analytickou metodou, pokud je k dispozici. Celkové množství metioninu deklarované jako analytická složka musí tedy zahrnovat množství dodané krmnou surovinou a DL metioninem použitým jako doplňková látka, ale ne množství hydroxyanalogu metioninu a jeho vápenaté soli a isopropylesteru, jelikož není úřední analytická metoda platná pro stanovení hydroxyanalogu metioninu (viz. strana 24 nařízení Komise 152/2009). Dobrovolné uvádění vypočítaných nutričních složek jiných než energetická hodnota nebo hodnota proteinu (např. vypočtený obsah stravitelného/dostupného fosforu) musí být proveden podle a s odkazem na uznanou národní úřední metodu nebo mezinárodní tabulky/metodologie. V ostatních případech se k relevantnosti vypočtených nutričních složek vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Výrobce krmné směsi může poskytnout informace o složce, která nemusí být kvantifikována běžnými procesy, ale pouze v kombinaci chemických a fyziologických faktorů. Poskytnutí takových informací je vysoce doporučeno v případě kdy povinné uvádění určitých složek, které mohou být kvantifikovány konvenčními chemickými postupy, neposkytuje správný údaj o pravé 13

15 hodnotě krmné směsi. Typickým příkladem je metionin, jehož skutečná hodnota jako analytické složky nemusí vždy poskytovat zcela smysluplnou informaci o pravé hodnotě krmné směsi, zvláště v případě kdy je do krmné směsi přidán hydroxyanalog metioninu, vápenatá sůl nebo isopropylester, jelikož úřední analytická metoda pro analýzu metioninu nemůže detekovat hydroxyanalog metioninu. V tom případě se doporučuje výrobci krmných směsí, aby navíc k množství metioninu deklarovanému jako analytická složka (tj. nativní metionin + přidaný DL metionin), pod hlavičkou Analytické složky deklaroval ekvivalentní hodnotu metioninu (zkráceně: eq. hodnota metioninu) krmné směsi, jako sumu nativního + přidaného DL metioninu + ekvivalentní hodnoty přidaného hydroxyanalogu metioninu. Ekvivalentní hodnota hydroxyanalogu metioninu se vypočítá s použitím faktor bio-ekvivalence pro hydroxyanalog metioninu porovnaného vůči metioninu. Osoba odpovědná za označování odůvodní faktor bioekvivalence, který používá podle principu stanoveného v příloze 1b existujícího kodexu 1. Odchylně není takové odůvodnění potřeba tam, kde je faktor bio-ekvivalence v rozsahu hodnot uvedených v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z prosince 2010 a potvrzený v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z dubna 2011 (citace mezi 70% a 77% konec citace). Ostatní analytické složky uváděné na dobrovolném základě musí být pro kupujícího smysluplné a uznávané jako cenný indikátor nutriční hodnoty krmné směsi. To by mělo být doloženo buď národní legislativou, veřejnou literaturou nebo nezávislým vědcem s obecně uznávanou odborností ve výživě zvířat. Deklarované množství analytických složek musí být ověřitelné metodou ES, pokud je k dispozici, nebo příslušnou národní úřední metodou členského státu, kde je krmná směs uváděna na trh. V ostatních případech se vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Tolerance pro analytické složky jsou stanoveny v příloze IV nařízení (ES) č. 767/2009. Tolerance stanovená pro doplňkovou látku je platná také pro celkové množství látky přítomné v krmivu jako nativní a přidané množství. U vypočtených nutričních hodnot nebo ekvivalentních hodnot se tolerance stanovují na základě tolerancí platných pro různé analytické složky a doplňkové látky, pro něž jsou nutriční nebo ekvivalentní hodnoty počítány. d) Tvrzení Tvrzení je důležitým médiem pro předávání informací kupujícímu ve vztahu ke krmné směsi k zajištění optimálního a informovaného výběru a používání produktu. Reklama nebo propagace společnosti bez přímého odkazu na produkt nejsou považovány za tvrzení a nevztahuje se na ně existující Kodex. Tvrzení o krmných směsích mohou být prováděna ve vztahu ke specifickým vlastnostem krmné směsi samotné, nebo k přítomnosti jedné nebo více krmných surovin/doplňkových látek nebo k jejich funkci. Užívání tvrzení vyžaduje podřízení se mnoha povinnostem. Klíčové principy jsou následující: - Užití tvrzení podléhá splnění určitých podmínek uvedených v příloze I. - Tvrzení musí být vědecky doložitelná. 1 Studie jako studie relativní účinnosti zdrojů metioninu u prasat a drůbeže zveřejněná CVB v roce 2003 mohou být použity jako užitečný odkaz pro stanovení bio-ekvivalence hydroxyanalogu metioninu (Jansman a kol., Centraal Veevoederbureau Ústřední kancelář pro krmení dobytka, Nizozemí, Dokumentační zpráva č. 29, strana 55). 14

16 - Osoba zodpovědná za označování uvedená v oddíle III. A. 1)c) je odpovědná za pravdivost tvrzení. Příloha I poskytuje podrobná ustanovení ohledně povahy tvrzení a požadavky na odůvodnění. B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím 1. Deklarace množství krmných surovin (článek 17(2)b) Nejsou-li hmotnostní procentní podíly krmných surovin předmětem dobrovolného označování, poskytne osoba odpovědná za označování kupujícímu na požádání informace o kvantitativním složení s odchylkou +/-15 % od hodnoty podle receptury krmiva. Povinnost poskytnout kupujícímu další informace o složení je uplatnitelná, aniž jsou dotčena ustanovení stanovená ve směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Musí být zmíněno, že jelikož se jedná o právní předpis nepřímo uplatnitelný v národní legislativě, nemusí být různá ustanovení této směrnice vykládána a vynucována na národní úrovni stejným způsobem. Poučení vymezující další podrobné informace o tom, jak uplatňovat v praxi na národní úrovni ustanovení článku 17(2) b, je dáno v příloze V tohoto Kodexu. 2. Deklarace doplňkových látek jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2009 U doplňkových látek neuvedených v příloze VI kapitola I (1) nařízení (ES) č. 767/2009 sdělí osoba odpovědná za označování kupujícímu na vyžádání název, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek, pro které neexistují požadavky povinného označování. Zveřejnění množství není požadováno. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. 15

17 IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy Všechny povinné údaje označování musí být uvedeny ve své úplnosti na výlučném místě na obalu, nádobě, na visačce k němu připevněné nebo na doprovodném dokumentu (když je krmná směs dodávána volně ložená), zřetelným jasně čitelným a nesmazatelným způsobem, v úředním jazyce nebo alespoň jednom z úředních jazyků členského státu nebo regionu, ve kterém je krmivo uváděno na trh. Všechny povinné informace musí být poskytnuty v označení. Pokud je přijato rozhodnutí o poskytnutí dobrovolných informací, může se část nebo všechny dobrovolné údaje označování uvést na etiketě za podmínky, že se tím etiketa nepřeplní a jsou ověřitelné metodou ES nebo příslušnou národní úřední metodou v členském státě, kde je krmná směs uváděna na trh. Jinak se doporučuje, aby nejlépe nebyly dobrovolné informace ve vztahu ke složení krmné směsi, jeho nutriční hodnotě a specifickým funkcím uváděny na etiketě. Dobrovolné informace označování neposkytnuté na etiketě by nejlépe měly být shromážděny na jediném médiu. Takové dodatečné informace mohou být poskytovány v době objednávky nebo dodávky a zpřístupněny různými prostředky, např. tištěné nebo elektronicky. iii Sumární tabulka s údaji označování, které musí být na etiketě, smí být na etiketě, nebo se jejich umístění na etiketu nedoporučuje, je v příloze II. B. Etiketa 1. Vzhled etikety U krmných směsí prodávaných v pytlích musí být etiketa upevněna k obalu krmné směsi. Pokud je dodávána volně ložená, musí být krmná směs doprovázena dokumentem obsahujícím všechny povinné údaje označování požadované nařízením (ES) č. 767/2009 a další příslušnou legislativou EU. Aby byla zajištěna čitelnost a snadná dostupnost informací označování kupujícímu krmné směsi, doporučuje se používat nadpisy a podnadpisy, které jsou buď povinné, nebo případně přidané na dobrovolném základě. Doporučení ke zkratkám funkčních skupin a názvů doplňkových látek jsou uvedena v příloze IV. 2. Příklady 16

18 Příklad 1a: Etiketa kompletního krmiva (bez dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ ANALYTICKÉ SLOŽKY Bloggs Broiler Grower Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Protein 21% Metionin 0.6% Vláknina 3.5% Vápník 1.0% Oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: Narasin 50 mg Nicarbazin 50 mg (Maxiban G160) NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

19 Příklad 1b: Etiketa kompletního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 4567 Bloggs Broiler Grower ANALYTICKÉ SLOŽKY Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Hrubý protein 21% Metionin 0.6% Hrubá vláknina 3.5% Vápník 1.0% Hrubé oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Hrubý popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% Energie (výpočet ES) MJ/kg SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 2,500 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: E767 Salinomycinát sodný (Sacox 120 microgranulate): 70 mg NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Ochranná lhůta 5 dní Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

20 Příklad 2a: Etiketa doplňkového minerálního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) Bloggs Ltd, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 3579 Bloggs Dairy Mineral ANALYTICKÉ SLOŽKY Vápník 8.0% Sodík 8.0% Fosfor 6.0% Hořčík 8.0% SLOŽENÍ Doplňkové minerální krmivo pro dojnice v laktaci Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Chlorid sodný, Oxid hořečnatý, (Cukr) melasa z cukrové třtiny DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 100,000 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 250 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 60 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 2000 mg, E4 Měď (Chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 500 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 2000 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 4000 mg, E6 Zinek (chelát zinku a aminokyselin n- hydrát) 1000 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 20 mg, 3b8.11 Selén (Organická forma selenu (inaktivované kvasinky se selenem)) 10 mg NÁVOD K POUŽITÍ Zkrmovat 100 až 150 g na kus a den, nebo podle podrobně sestavené denní krmné dávky, zapracované do směsné krmné dávky. Nezkrmovat ovcemi Číslo šarže: Čistá hmotnost: 25 kg Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin Verze 1.0 květen 2016 OBSAH 1. Úvod.. 1.1. Kontext 1.2. Obecné cíle.... 1.3. Rámec kodexu. 2. Glosář 2.1. Definice

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /,

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2017 C(2017) 8238 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D050799/04 ANNEX 1 ling corr.

Delegace naleznou v příloze dokument D050799/04 ANNEX 1 ling corr. Rada Evropské unie Brusel 22. září 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. září 2017 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 12.12.2017 L 328/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2279 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

1996L0008 CS SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti

1996L0008 CS SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti 1996L0008 CS 20.06.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1337 CS 17.12.2013 000.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1337/2013 ze dne 13.

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ - Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků musí

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH TĚSTOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH TĚSTOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÝCH A SUŠENÝCH TĚSTOVIN Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný

Více

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( )

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( ) Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat (21. 11. 2018) Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.10.2017 CS L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1914 ze dne 19. října 2017 o salinomycinátu sodného (Sacox 120 microgranulate a Sacox 200 microgranulate) jako

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ŠKROBU A PUDINGŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ŠKROBU A PUDINGŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ŠKROBU A PUDINGŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ LUŠTĚNIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ LUŠTĚNIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ LUŠTĚNIN Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLÝNSKÝCH OBILNÝCH VÝROBKŮ. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLÝNSKÝCH OBILNÝCH VÝROBKŮ. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLÝNSKÝCH OBILNÝCH VÝROBKŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 230/8 CS 25.8.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.)

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod.,

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

OZNAČOVÁNÍ ZPRACOVANÉHO OVOCE A ZELENINY. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

OZNAČOVÁNÍ ZPRACOVANÉHO OVOCE A ZELENINY. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům OZNAČOVÁNÍ ZPRACOVANÉHO OVOCE A ZELENINY Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2.

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ HUB. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ HUB. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ HUB Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam složek

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KAKAOVÉHO PRÁŠKU A SMĚSÍ KAKAA S CUKREM

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KAKAOVÉHO PRÁŠKU A SMĚSÍ KAKAA S CUKREM POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KAKAOVÉHO PRÁŠKU A SMĚSÍ KAKAA S CUKREM Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název

Více

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající se uvádění tabulky

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÉHO HOVĚZÍHO MASA

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÉHO HOVĚZÍHO MASA POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÉHO HOVĚZÍHO MASA Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ SLADIDEL. - Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ SLADIDEL. - Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ SLADIDEL - Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MRAŽENÝCH KRÉMŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MRAŽENÝCH KRÉMŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MRAŽENÝCH KRÉMŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2.

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BRAMBOR A VÝROBKŮ Z NICH. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BRAMBOR A VÝROBKŮ Z NICH. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BRAMBOR A VÝROBKŮ Z NICH Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MEDU. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MEDU. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MEDU Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči - podnik, který zpracovává a uvádí do oběhu med od různých chovatelů musí požádat KVS o schválení a registraci podniku =>pouze u medu

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KÁVY A KÁVOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KÁVY A KÁVOVIN. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ KÁVY A KÁVOVIN Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název -

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ZVĚŘINY A MASA Z FARMOVÉ ZVĚŘE

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ZVĚŘINY A MASA Z FARMOVÉ ZVĚŘE POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ZVĚŘINY A MASA Z FARMOVÉ ZVĚŘE Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - Provozovatelé potravinářských

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Rady 91/681/EHS ze dne 19. prosince 1991 L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Rady 91/681/EHS ze dne 19. prosince 1991 L 10L0044 CS 24.12.11 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. ledna 10, kterou se mění směrnice

Více

Úřední věstník Evropské unie L 2/3

Úřední věstník Evropské unie L 2/3 CS 7.1.2014 Úřední věstník Evropské unie L 2/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 5/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 4.6.2015 CS L 137/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/861 ze dne 3. června 2015 o jodidu draselného, jodičnanu vápenatého, bezvodého a jodičnanu vápenatého, bezvodého

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÉ SOLI, KOŘENÍ A OCHUCOVADEL

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÉ SOLI, KOŘENÍ A OCHUCOVADEL POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÉ SOLI, KOŘENÍ A OCHUCOVADEL Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKROVINEK

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKROVINEK POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKROVINEK Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 1.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 229/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NÁPOJŮ NA BÁZI PIVA. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NÁPOJŮ NA BÁZI PIVA. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NÁPOJŮ NA BÁZI PIVA Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

HIGH MEAT GLUTEN FREE

HIGH MEAT GLUTEN FREE HIGH MEAT Bezlepková krmiva s vysokým obsahem masa pro dospělé psy a štěňata všech plemen HIGH MEAT & Chicken & Rice HIGH MEAT & Lamb & Rice HIGH MEAT & SBT - Chicken Úvod HIGH MEAT & GRAIN FREE Chicken

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R0767 CS 01.09.2010 000.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ PIVA

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ PIVA POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ PIVA Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam složek

Více

Broiler Nutrition Spec CZ.qxd 25/9/07 16:00 Page 1. BROJLER Nutriční Specifikace. 308Červen Červen 2007

Broiler Nutrition Spec CZ.qxd 25/9/07 16:00 Page 1. BROJLER Nutriční Specifikace. 308Červen Červen 2007 12850 308 Broiler Nutrition Spec CZ.qxd 25/9/07 16:00 Page 1 BROJLER Nutriční Specifikace 1 Červen 2007 308Červen 2007 12850 308 Broiler Nutrition Spec CZ.qxd 25/9/07 16:00 Page 2 Úvod Nutriční specifikace

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA Požadavky na označování potravin Kristýna Miková, ZEELANDIA Osnova: Nařízení 1169/2011, platnost, odpovědnosti B2B Prodej na dálku Povinné údaje balené potraviny Povinné údaje nebalené potraviny Výživová

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE Brusel 8. června 2009 (OR. en) RADA 2008/0050 (COD) PE-CONS 3611/1/09 REV 1 AGRILEG 28 CODEC 209 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název - název potraviny

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli (krátké shrnutí klíčových ustanovení*)

Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli (krátké shrnutí klíčových ustanovení*) Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli (krátké shrnutí klíčových ustanovení*) a) povinně označované údaje: - Big 7 - energie, tuky, nasycené tuky, sacharidy, proteiny, cukry a sůl

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A TĚST

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A TĚST POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A TĚST Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný

Více

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/46/ES ze dne

Více

1999L0004 CS SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech

1999L0004 CS SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech 1999L0004 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne ,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2018 C(2018) 3120 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 28.5.2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech. (Úř. věst. L 66, , s.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech. (Úř. věst. L 66, , s. 1999L0004 CS 18.11.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES ze dne

Více

GRAIN FREE 75% 25% 0%

GRAIN FREE 75% 25% 0% 75% maso a ryby 25% 0% ovoce a zelenina bez obilovin HIGH MEAT Bezobilná krmiva s vysokým obsahem masa pro dospělé psy a štěňata všech plemen HIGH MEAT & Adult Turkey & Sweet Potatoes with Cranberry SUPER

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 1.12.2015 L 314/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE Prosinec 2012 POKYNY PRO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POVĚŘENÉ KONTROLOU SHODY S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU K: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

JAK ZAPŮSOBIT NA VAŠEHO PSA...

JAK ZAPŮSOBIT NA VAŠEHO PSA... JAK ZAPŮSOBIT NA VAŠEHO PSA... P S Í K R M I V O L I S O V A N É Z A S T U D E N A Dali jste nám již "To se mi líbí" na Facebooku? FACEBOOK.COM/IMPRESSYOURDOG POZNEJTE DOBRÉ KRMIVO! Kompletní krmivo, může

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MEDOVINY. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MEDOVINY. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MEDOVINY Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

zdraví síla rychlost vytrvalost

zdraví síla rychlost   vytrvalost zdraví rychlost vytrvalost síla www.ironpet.cz www.ironpet.cz IRONpet je přírodní české superprémiové krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa. Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso z krocana nebo hovězí maso.

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÝCH VOD Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÝCH VOD Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÝCH VOD Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 10.07.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 10.07.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 362 V Y H L Á Š K A ministerstva zemědělství

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.8.2017 CS L 216/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1490 ze dne 21. srpna 2017 o chloridu manganatého tetrahydrátu, oxidu manganatého, síranu manganatého monohydrátu,

Více

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1 Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny Praha, 1. června 2017 Mr. Markéta Chýlková 5/22/2017 1 K některých vybraným problémům 2 Otázky a odpovědi 4. aktualizované vydání Stanoviska SZPI nová

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KONCEPT KRMIV SMARTY DOG Značka SMARTY přináší širokou škálu výrobků, které vynikají maximální ekonomickou výhodností. Z hlediska použitých vstupních surovin jsou však dodrženy

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ BALENÉ PEKAŘSKÉ VÝROBKY

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ BALENÉ PEKAŘSKÉ VÝROBKY POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ BALENÉ PEKAŘSKÉ VÝROBKY Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý

Více

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 229, , s. 1)

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 229, , s. 1) 02009R0767 CS 01.01.2018 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Minerálně-vitamínová krmiva pro spárkatou zvěř Premin Spárkatá zvěř Premin Spárkatá zvěř SUPER Premin Spárkatá zvěř MAXI Minerální a minerálně-vitamínová

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

OBSAH PSI KOČKY KONĚ PTACTVO HLODAVCI AQUA. Kompletní suchá krmiva 6 Kompletní mokrá krmiva 27 Pochoutky 32 Výživové doplňky 56 Doplňky pro psy 61

OBSAH PSI KOČKY KONĚ PTACTVO HLODAVCI AQUA. Kompletní suchá krmiva 6 Kompletní mokrá krmiva 27 Pochoutky 32 Výživové doplňky 56 Doplňky pro psy 61 OBSAH Kompletní suchá krmiva 6 Kompletní mokrá krmiva 27 Pochoutky 32 Výživové doplňky 56 Doplňky pro psy 61 KOČKY Kompletní suchá krmiva 86 Kompletní mokrá krmiva 93 Pochoutky 99 Doplňky pro kočky 101

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

2003R1830 CS

2003R1830 CS 2003R1830 CS 11.12.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003. ze dne 22. září 2003

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003. ze dne 22. září 2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2016 o některých způsobech označování potravin

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2016 o některých způsobech označování potravin Strana 6442 Sbírka zákonů č. 417 / 2016 417 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2016 o některých způsobech označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ. Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 7.7.2016 CS L 182/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1095 ze dne 6. července 2016 o octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu,

Více

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Praha, 6. března 2013 Mr. Markéta Chýlková 3/6/2013 1 Povinná velikost písma Výživové údaje (čl. 30 až 35) povinné (čl. 9 odst. 1 písm. l) dobrovolně

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

S.I.N. Hellas Minerální lizy Speciální solné lizy pro koně a hospodářská zvířata ze Středomoří

S.I.N. Hellas Minerální lizy Speciální solné lizy pro koně a hospodářská zvířata ze Středomoří S.I.N. Hellas Minerální lizy Speciální solné lizy pro koně a hospodářská zvířata ze Středomoří EQUIBLOCK MINERÁLNÍ SOLNÝ LIZ PRO KONĚ S VITAMÍNY A ENZYMY Minerální doplňkové krmivo určené speciálně pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

SMĚRNICE RADY ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS)

SMĚRNICE RADY ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS) 191 31990L0496 L 276/40 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 6.10.1990 SMĚRNICE RADY ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 6.5.2015 CS L 115/25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/724 ze dne 5. května 2015 o retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek pro všechny druhy (Text s významem pro

Více

Krmná doporučení pro chovná prasata

Krmná doporučení pro chovná prasata Krmná doporučení pro chovná prasata Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 1 2 Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 2016 3 Krmná doporučení pro chovná prasata V tomto dokumentu přinášíme základní krmná doporučení

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Pro med platí všechno pro označování potravin

Pro med platí všechno pro označování potravin Pro med platí všechno pro označování potravin "Prodej ze dvora" Většina našich zákazníků jsou včelaři, kteří prodávají med v malém množství z vlastního chovu ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na

Více

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii ČESKÁ NORMA ICS 65.120 Květen 1996 Metody zkoušení krmiv - ČSN 46 7092-1 Část 1: Všeobecná ustanovení Testing method for feeding stuffs - Part 1: General regulations Méthodes des essais des fourrages -

Více