Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin"

Transkript

1 Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin Listopad 2011

2 Předmluva pro českou verzi Předkládaný kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin je dobrovolným nástrojem vypracovaným společně Evropským sdružením výrobců krmných směsí FEFAC a Evropským sdružením hájícím zájmy zemědělských prvovýrobců COPA-COGECA. Jeho vytvoření je umožněno legislativou, kterou se určují pravidla pro označování a uvádění krmiv na trh. Jedná se o nařízení (ES) č. 767/2009, které v článku 25 uvádí, že má zlepšovat patřičnost označování. Kodex obsahuje zejména ustanovení o uvádění údajů v označení, dobrovolného označování a používání tvrzení. Dále kodex obsahuje ustanovení, která umožňuje kupujícímu informovanou volbu. Na druhé straně poskytuje osobě odpovědné za označování důležité pokyny o různých aspektech označování. Slouží k výkladu rámce pro dobrovolné označování nebo pro uvádění povinného označování. V textu se setkáte s odkazy na národní poznámku. Jedná se o případy, kdy dochází k mírně odlišným interpretacím na národní úrovni ve shodě se stanoviskem Ministerstva zemědělství a národního dozorového orgánu. V neposlední řadě je nutné upozornit na to, že příklady uvedené v příloze I týkající se zacházení s tvrzeními je nutné minimálně do doby přijetí specielních vodítek pro zacházení s tvrzeními ať již na národní úrovni nebo na úrovni EU před jejich aplikací konzultovat s gestory tohoto kodexu, tedy Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu, Ministerstvem zemědělství a národním dozorovým orgánem pro krmiva Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 1

3 OBSAH I. Úvod II. Glosář. -5- A. Definice z právních předpisů. -5- B. Jiné definice. -5- III. Typologie údajů označování A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) Údaje vztahující se k dohledatelnosti Návod k použití Specifikace krmných směsí B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím Deklarace množství krmných surovin (Článek 17(2)b) Deklarace krmných surovin jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/ IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy -12- B. Etiketa Vzhled etikety Příklady C. Další dokumenty nebo média (tištěné, internet, telefon ) Příloha I. Zacházení s tvrzeními Příloha II. Sumární tabulka údajů označování, které mají být uváděny při označování krmiv -31- Příloha III. Doporučení správné praxe při označování pro čitelnost označení -33- Příloha IV. Doporučení pro používání zkrácených názvů při uvádění informací vážících se k doplňkovým látkám Příloha V. Poučení pro povinnost zpřístupnit informace o množstevním složení na vyžádání kupujícího -38-2

4 Úvod 1. Kontext Nová pravidla Evropské unie o uvádění na trh a používání krmiv (nařízení (ES) č. 767/2009, dále jen nařízení ) jsou načasována tak, aby byla zavedena 1. září Články 25 a 26 nařízení zavádějí ustanovení k vytvoření Kodexu pro správnou praxi označování krmných směsí pro. Evropská federace výrobců krmných směsí (FEFAC) a organizace zastupující evropské farmáře a evropská zemědělská družstva (COPA-COGECA) společně vypracovali Kodex pro správnou praxi označování krmných směsí pro (dále jen Kodex ). Autoři věří, že seskupení mnoha zákonných ustanovení pro označování krmných surovin a krmných směsí v nařízení, představuje hlavní pokrok v porovnání s historickou legislativou. Tato nová pravidla dávají provozovatelům krmivářských podniků větší zodpovědnost a zaměřují se na modernizaci a harmonizaci podmínek a postupů označování. Autoři věří, že praxe a postupy označování by měly splnit následující cíle: - Poskytnout užitečné informace a především usnadnit správné používání produktu. - Mít kapacitu sladit specifické požadavky kupujících a uživatelů produktu, včetně farmářů - Být dostatečně flexibilní pro umožnění inovace a dovolit výrobcům nabízet kupujícím rozličné produkty v konkurenčním tržním prostředí. Tento společně vypracovaný Kodex je zaměřen na dosažení těchto cílů a zároveň vyhovění obecným úkolům a specifickým ustanovením nařízení. K dosažení toho čerpal Kodex z dovedností a odbornosti různě zainteresovaných zástupců Evropských krmivářských sektorů společně s uživateli a kupujícími krmných směsí. Kodex je zaměřen na reprezentaci zájmů těchto rozdílných kategorií provozovatelů. Byl vytvořen s použitím postupu začleněného do článku 26 nařízení, včetně konzultace příslušných krmivářských organizací řetězce zainteresovaných stran v EU, před tím, než byl předložen k posouzení Evropské komisi, podle poradního postupu podrobně uvedeného v článku 28, odst. 2 znění nařízení. Kodex platí pro všechny provozovatele v sektoru krmných směsí, kteří jsou usídleny v Evropské unii. Odkazy na Kodex jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (č. C, strana ). Jakékoli další změny současného Kodexu budou prováděny dříve jmenovanými organizacemi s použitím stejného postupu vymezeného článkem 26 nařízení. 3

5 2. Obecné cíle Tento Kodex je zaměřen na usnadnění označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin (volně ložené nebo balené), které jsou uváděny na evropský trh a zajištění, aby byly informace nezbytné pro farmáře bezprostředně zobrazeny v označení. a) Kodex zahrnuje některá doporučení zaměřená na usnadnění označování krmných směsí výrobcem. Na to se zaměřuje závěrečný oddíl Kodexu, kde jsou různé příklady etiket: konečné rozhodnutí ve věci označování samozřejmě zůstává na výrobci krmiva. b) Kodex vyjasňuje požadavky nařízení vztahující se k označování krmných směsí: včetně obsahu a typu informace, kterou musí výrobce poskytnout kupujícímu. To je zvláště důležité u typu informace o složení produktu, kterou může výrobce potřebovat poskytnout kupujícímu na vyžádání (viz. příloha V Kodexu). Kodex také poskytuje poučení k údajům označování souvisejícím s dohledatelností, pokud jde o to, jak zajistit snadnou identifikaci produktu, jeho dodavatele nebo výrobce. c) Tento Kodex se zaměřuje na poskytování nezbytných informací farmářům, aby byli schopni informovaného výběru produktu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Autoři se proto zaměřili na zajištění, aby byla věnována zvláštní pozornost otázce dobrovolného označování jako jedné z prioritních oblastí pro zlepšení kvality označování. Věříme, že tento nový prvek (který byl zaveden zákonodárcem EU a byl začleněn do článků 22 a 25 nařízení), představuje hlavní pokrok. Je velice důležité, aby provozovatelé plně využívali možností, které byly otevřeny touto novou legislativou o dobrovolném označování. Kodex se zaměřuje na objasnění a poskytnutí praktických příkladů údajů, které by měly být uváděny v označování na dobrovolném základě, aby byli provozovatelé povzbuzeni poskytovat další údaje, pokud si to přejí. Autoři věří, že by to mělo zahrnovat informace o nutriční hodnotě, které nejsou zákonem vyžadovány, jako je energie, proteinová hodnota, obsah hrubého popele u minerálních krmiv, obsah fosforu u doplňkových krmiv a přítomnost určitých doplňkových látek. d) Kodex je zaměřen na zajištění odpovídající úrovně informovanosti farmářů při současné ochraně a zachování konkurence jejich dodavatelů (ať již jde o privátní obchodní partnery nebo družstva produkující krmné směsi) s využitím příslušných aspektů zákona o duševním vlastnictví. Tyto záležitosti jsou reflektovány v odstavci o dobrovolném uvádění procentuálního zastoupení krmných surovin. Kodex také poskytuje další vodítko jak interpretovat a uplatňovat nový legislativní rámec pro tvrzení, jak je to uvedeno v článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009, aby bylo zajištěno, že taková tvrzení jsou smysluplná a dovolují kupujícímu používat krmné směsi optimalizovaným způsobem. Další informace týkající se typu tvrzení, odůvodnění tvrzení, stejně tak jako seznam příkladů tvrzení poskytuje příloha I tohoto Kodexu. e) Konečně, věříme, že forma a typ použitého označování je velmi důležitý faktor pro zajištění, aby byly informace farmářem jasně pochopeny. 4

6 To zahrnuje příklady označování zmíněné výše v sekci 2)a) tohoto úvodu. Označování by mělo odrážet a postupovat s vývojem komunikace na trhu tím, že je schopno brát v úvahu techniky jako je používání elektronických médií a internetu. 3. Rozsah Kodexu - Pokud se používání a uvádění krmiv na trh týče, Kodex se zaměřuje na ustanovení začleněná v nařízení. - K tomu navíc musí být výrobcem vyhověno další legislativě a spotřebitel si jich musí být rovněž vědom. Neúplný výčet příkladů takové legislativy obsahuje nařízení (ES) č. 178/2002 o Obecném potravinovém právu, nařízení (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, směrnici 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších produktech živočišného původu a nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a (ES) č.1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů. - Mělo by být zmíněno, že se tento Kodex nevztahuje na krmné suroviny, krmiva pro domácí zvířata, krmiva pro kožešinová zvířata, doplňkové látky nebo premixy doplňkových látek, které splňují určitá specifičtější ustanovení. Platí pro medikovaná krmiva, aniž by byly dotčeny specifické požadavky označování definované ve směrnici 90/167/EHS, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství a nařízení 889/2008 o organické produkci. 5

7 II. Glosář A. Definice z právních předpisů Definice krmivo, krmivářský podnik a uvádění na trh jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 178/2002. Definice doplňková látka, premix, pomocná technická látka a denní krmná dávka jsou stanoveny v článku 2 nařízení (ES) č. 1831/2003. Definice provoz a příslušný orgán jsou stanoveny v článku 3 nařízení (ES) č. 183/2005. Definice provozovatel krmivářského podniku, zvíře určené k produkci potravin, krmná surovina, krmná směs, kompletní krmivo, doplňkové krmivo, minerální krmivo, mléčná krmná směs, nosič, zvláštní účel výživy, krmivo určené ke zvláštním účelům výživy, doba minimální trvanlivosti, šarže nebo partie, označení, etiketa a obchodní úprava jsou stanoveny v článku 3(2) nařízení (ES) č. 767/2009. Definice druhy zvířat nebo kategorie zvířat jsou stanoveny v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 429/2008. B. Jiné definice Tvrzení znamená jakoukoli zprávu či znázornění, které není podle legislativy Společenství nebo národní legislativy povinné, včetně piktogramů, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli formě, která vyjadřuje, ukazuje nebo naznačuje: přítomnost nebo nepřítomnost určité látky v krmivu, specifickou nutriční vlastnost nebo způsob zpracování a vztahuje výše uvedené ke specifické funkci. Osoba zodpovědná za označování znamená provozovatele krmivářského podniku, který uvádí krmivo poprvé na trh, nebo případně provozovatele krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. 6

8 III. Typologie údajů označování V zájmu jasnosti a přístupnosti k příslušným informacím v tomto oddíle Kodexu, jsou údaje povinného označení uvedeny tučně a v červené barvě, zatímco údaje dobrovolného označení jsou psány zeleně ve fontu Times New Roman. Specifická pravidla označování platící pro dietní krmiva jsou v kurzívě a psána modře. A. Údaje o produktu poskytované prostřednictvím označování krmiv (Články 13, 15, 16, 17 a 22) 1. Údaje vztahující se k dohledatelnosti a) Obchodní název produktu Obchodní název produktu použitý osobou odpovědnou za označování nesmí být klamavý, pokud jde o vlastnosti produktu. Ten může být také pro zajištění dohledatelnosti a správného používání produktu doprovázen jedinečným identifikačním číslem. Obchodní název produktu nesmí být pro uživatele klamavý, pokud jde o účel použití a vlastnosti produktu a musí vždy respektovat obecné principy (článek 11 nařízení) stejně tak jako ustanovení o tvrzeních (článek 13 nařízení) b) Typ krmné směsi Popis typu krmné směsi: kompletní krmivo, nebo případně doplňkové krmivo - místo kompletní krmivo lze případně použít název kompletní mléčná krmná směs, - místo doplňkové krmivo lze případně použít následující název: minerální krmivo nebo doplňková mléčná krmná směs Uvedení druhů a kategorií zvířat, pro které je krmná směs určena. U dietních krmiv by vedle názvu krmiva měl být ještě uveden upřesňující název dietní (např. dietní kompletní krmivo). c) Jméno a adresa provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování. Osobou odpovědnou za označování je provozovatel krmivářského podniku, který první uvádí krmnou směs na trh, nebo případně provozovatel krmivářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je krmivo uváděno na trh. V případech, kdy je krmná směs uváděna na trh maloobchodníkem, musí označení nést jméno a adresu tohoto maloobchodníka, který musí být považován za 7

9 odpovědného za přesnost označení. Tento provozovatel by měl být usazen v Evropské unii. i V případech, kdy výrobce není osobou odpovědnou za označování, musí být poskytnuto následující: - Jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, nebo - Schvalovací číslo výrobce nebo identifikační číslo podle článků 9, 23 nebo 24 nařízení (ES) č. 183/2005; pokud takové číslo není k dispozici, identifikační číslo přidělené na žádost výrobce nebo dovážejícího provozovatele krmivářského podniku v souladu s formátem stanoveným v kapitole II přílohy V nařízení (ES) č. 183/2005; d) Schvalovací číslo provozovatele krmivářského podniku odpovědného za označování schvalovací číslo osoby odpovědné za označování podle článku 15 c) a 17 (1) c) nařízení (ES) č. 767/2009. e) Referenční číslo šarže nebo partie Referenční číslo šarže nebo partie v souladu se systémem dohledatelnosti provozu. f) Čisté množství Čisté množství vyjádřené v jednotkách hmotnosti v případě pevných produktů a v jednotkách hmotnosti nebo objemu v případě kapalin. 2. Návod k použití a) Obecný návod k řádnému a náležitému použití: Označení všech typů krmných směsí musí rovněž zahrnovat obecný návod k řádnému a náležitému použití uvádějící účel, pro který je krmná směs určena. Poskytovat instrukce, kterým druhům a kategoriím zvířat nesmí být krmná směs legálně krmena. - U krmných směsí obsahujících určité doplňkové látky, pro které jsou závazné návody uvedeny v rozhodnutí o povolení (např. u kokcidiostatik nebo mědi) se prosím řiďte Registrem Společenství pro doplňkové látky. - U krmných směsí obsahujících krmné suroviny živočišného původu, jejichž použití podléhá restriktivním podmínkám (rybí moučka, krevní moučka nebo krevní produkty), musí být v návodu k použití uvedeny následující indikace: obsahuje živočišný protein nesmí být zkrmováno přežvýkavci. - U krmných směsí obsahujících kokcidiostatika a histomonostatika upozornit na povinnost zajistit ochrannou lhůtu, jak je to specifikováno v povolení doplňkové látky. 8

10 - Pokud krmná směs obsahuje doplňkové látky v množstvích (přidané množství) překračujících maximální povolenou úroveň stanovenou pro jiné druhy (např. vitamin A v mléčných krmných směsích pro telata obecně překračuje maximálně povolené hodnoty vitaminu A pro jiné druhy), nebo doplňkové látky pro jiné druhy nepovolené, uvádějte v označení používat pouze pro cílová zvířata. U doplňkových krmiv obsahujících doplňkové látky v přebytku maximálních úrovní stanovených pro kompletní krmiva, uvádějte maximální množství: - v gramech nebo kilogramech nebo jednotkách objemu doplňkového krmiva na kus a den, nebo - procentu denní krmné dávky, nebo - na kilo kompletního krmiva nebo v procentech v kompletním krmivu, aby bylo zajištěno, že jsou příslušné maximální obsahy doplňkových látek v denní krmné dávce dodrženy. U dietních krmiv nutriční účel a informaci vztahující se k nezbytným nutričním vlastnostem stanovený ve sloupci 1 a 2 směrnice Komise 2008/38/ES. U dietních krmiv uvádět, že Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře a zmínit další specifika, která by byla vyžadována ve sloupci 6 směrnice 2008/38/ES. U dietních krmiv doporučená doba užívání uvedená ve sloupečku 5 části B vyznačuje rozsah, ve kterém by zvláštního účelu výživy mělo být běžně dosaženo. Výrobci mohou odkazovat k přesnějšímu období použití v rozsahu stanovených limitů. b) Spotřebujte do /Maximální trvanlivost do : Spotřebujte do je používáno hlavně u mikrobiologicky rychle se kazících produktů. Číselné označení data se musí řídit pořadím den, měsíc, a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: DD/MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. Maximální trvanlivost do je používáno pro jiné typy krmných směsí než mikrobiologicky rychle se kazící. Číselné označení data se musí řídit pořadím měsíc a rok a formát musí být uveden v označení pomocí následující zkratky: MM/RR. Pokud je uveden datum výroby, muže být datum spotřeby uveden následovně: (doba ve dnech nebo případně měsících) ode dne výroby. V případě mnohočetných dat by mělo být uvedeno pouze to, které vyprší první. Stanovení data spotřeby je jednou z odpovědností osoby odpovědné za označování a musí brát v úvahu zkazitelnost určitých prvků krmných směsí, jako jsou vitaminy. Datum výroby (den, měsíc a rok). 3. Specifikace krmných směsí a) Deklarace krmných surovin: 9

11 (i) Obecné principy Všechny krmné suroviny zapracované do krmných směsí musí být uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnosti (jak jsou obsaženy). Seznam krmných surovin musí být nadepsán Složení a musí uvádět název každé krmné suroviny. Pokud je v krmné směsi použita krmná surovina s vysokým obsahem vlhkosti (jako je tomu v případě tekutých krmných směsí), doporučuje se, aby - na vyžádání kupujícího byla poskytnuta informace o množstevním složení krmné směsi na bázi sušiny. Možnost, aby výrobci uváděli, na dobrovolném základě procenta všech krmných surovin zapracovaných do krmné směsi, je míněna ve smyslu podnětu daném výrobcům krmiv poskytovat kupujícím další údaje o produktu. Striktní uplatňování článku 17(1)e by udělalo toto ustanovení příliš tvrdým pro jeho používání v praxi. Doporučuje se proto upřednostňovat využívání tolerance +/-15% tak, aby byla dána dostatečná ochrana know-how při zajištění vyčerpávajícího a smysluplného toku informací o produktech ke kupujícím. Pokud je přítomnost krmné suroviny zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky, zvláště v obchodním názvu krmné směsi, musí být uveden název a hmotnostní procento této zdůrazněné krmné suroviny. Toto ustanovení o označování uvedené v článku 17(2)a nařízení neplatí ve specifickém případě loga společnosti, které může znázorňovat obrázek krmné suroviny. U dietních krmiv uvádějte krmné suroviny, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s procentuálním začleněním. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla krmná surovina specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. (ii) Názvy krmných surovin: Doporučuje se používat názvy krmných surovin uvedených v Katalogu EU pro krmné suroviny zmiňovaném v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009. Nicméně název krmné suroviny uvedený v Katalogu smí být použit pouze za podmínky, že všechna příslušná ustanovení (popis a povinné deklarace) katalogu jsou splněna. V principu se očekává, že název krmné suroviny tak, jak je uveden dodavatelem splňuje principy označování nařízení a může být použit výrobcem krmných směsí pro označování jeho krmných směsí. Osoba odpovědná za označování se může rozhodnout použít jiný název krmné suroviny než ten uvedený v Katalogu EU pro krmné suroviny (např. obchodní název). Z důvodu transparentnosti se doporučuje, umístnit jej (do závorek) vedle označení použitého v katalogu. V každém případě musí osoba, která poprvé uvádí na trh krmnou surovinu neuvedenou v Katalogu EU pro krmné suroviny, oznámit takový produkt zástupcům evropských krmivářských odvětví pro jeho zařazení do internetového registru v souladu s článkem 24(6) nařízení. Jakmile je oznámení potvrzeno notifikujícím provozovatelem krmivářského podniku, objeví se oznámená krmná surovina na webových stránkách, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: 10

12 Bez ohledu na to, jaké možnosti se osoba odpovědná za označování drží, musí zajistit, že to není pro spotřebitele klamavé a že to je v souladu s obecnými principy označování. U krmných surovin neuvedených v katalogu může název krmné suroviny případně odrážet odkaz na použitý proces zpracování. Když krmná směs obsahuje jednu nebo více GM krmných surovin (např. GM sóju) nebo krmné suroviny GM původu (např. sojovou moučku z GM sóje), musí být vedle následujících principů uveden GM původ krmné suroviny: - U krmných surovin, které obsahují nebo se skládají z GMO, musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova geneticky modifikováno název organismu nebo GM název organismu. Bez ohledu na zvolenou možnost, musí být odkaz na povahu GM krmné suroviny vytištěn ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - U krmné suroviny odvozené z GMO musí být zobrazena buď v uvozovkách bezprostředně za specifickým názvem krmné suroviny, nebo jako poznámka pod čarou v bezprostřední blízkosti deklarovaného složení, slova vyrobeno z geneticky modifikovaného název organismu nebo vyrobeno z GM název organismu, vytištěná ve fontu nejméně stejné velikosti jako seznam krmných surovin. - Údaje označování musí případně splňovat dodatečné požadavky uvedené v rozhodnutí o individuelním povolení GM případů, vážící se k vlastnostem krmiva (složení, nutriční povaha, určené užití), dopady na zdraví určitých druhů zvířat, vlastnosti nebo povaha tam, kde může krmná surovina představovat etické nebo náboženské znepokojení (viz. článek 25 nařízení (ES) č. 1829/2003). Jednotlivá povolení pro GM je možné nalézt na následujícím spojení: b) Deklarace doplňkových látek: Doplňkové látky musí být uvedeny pod nadpisem Doplňkové látky případně s nejvhodnější množstevní jednotkou uvedenou v povolení doplňkové látky. Doporučuje se případně připojit k nadpisu Doplňkové látky do závorek na kg nebo na litr. U následujících doplňkových látek musí být uveden název, přidané množství, identifikační číslo a název funkční skupiny nebo kategorie: - Doplňkové látky, u nichž je stanoven maximální obsah pro jakýkoli druh cílového zvířete: cílovým zvířetem je zde myšleno vymezit všechny druhy nebo kategorie zvířat, kterým může být krmná směs podávána. To kupříkladu znamená, že by označení krmné směsi pro dojnice mělo obsahovat pouze doplňkové látky, u kterých je stanoven maximální limit pro dojnice. Nicméně by měly být dány takové specifické instrukce, které by zajišťovaly, že nebude krmná směs pro cílové druhy zkrmována jiným druhům, jak se to uvádí v oddíle 2 a) u návodu k použití. ii - Zootechnické doplňkové látky a kokcidiostatika a histomonostatika - Doplňkové látky patřící do funkční skupiny močovina a její deriváty ; hydroxyanalog metioninu a jeho vápenatá sůl a isopropylester se rovněž v 11

13 označení krmné směsi uvádějí pod záhlavím Doplňkové látky v souladu se specifickými ustanoveními o označování stanovenými v právní aktu povolujícím jejich použití (směrnice 93/26/EHS). Legislativa nevyžaduje specifické pořadí, ve kterém se doplňkové látky mají uvádět. Název doplňkových látek musí být shodný s tím, který je uveden v příslušném právním aktu povolujícím doplňkové látky. Tyto názvy lze nalézt v právním aktu povolujícím použití doplňkové látky prostřednictvím Registru Společenství pro doplňkové látky. Název funkčních skupin nebo kategorií musí být shodný s tím, který je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 1831/2003 Používání zkratek názvů doplňkových látek, funkčních skupin a kategorií se doporučuje, pokud to usnadňuje čtení etikety. Za tím účelem je v příloze IV tohoto Kodexu uvedena tabulka příkladů zkratek názvů. Doplňkové látky náležející ke stejným kategoriím nebo funkčním skupinám by měly být uváděny společně tak, aby byl název kategorie/funkční skupiny uveden pouze jednou. Může být zmíněn název některých nebo všech dalších doplňkových látek nepodléhajících povinnému označování. V tomto případě může být část nebo všechny další informace vyžadované pro doplňkové látky podléhající povinnému označování uvedeny rovněž pod nadpisem Doplňkové látky. V případě dobrovolného označování přítomnosti senzorických nebo nutričních doplňkových látek by mělo být zmíněno jejich přidané množství. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. Název a přidané množství doplňkové látky by měl být zveřejněn, pokud je její přítomnost zdůrazněna v označování slovy, obrázky nebo graficky. U sloučenin stopových prvků je přidaným množstvím, které má být uvedeno, přidané množství prvku a ne sloučeniny (např. přidané množství mědi a ne přidané množství síranu měďnatého). Pokaždé, když je stopový prvek dodán různými sloučeninami, doporučuje se zmínit příslušné přidané množství stopového prvku pocházející z každé sloučeniny. Pokud doplňková látka náleží k více než jedné funkční skupině, měla by být uvedena taková funkční skupina nebo kategorie, která je v případě předmětné krmné směsi příhodná pro její prvotní funkci. Pokud je doplňková látka GMO, nebo odvozená z GMO v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003, nebo obsahuje nosič GM původu, musí se uplatnit údaje označování zmíněné výše u krmných surovin. c) Analytické složky Informace o nutriční hodnotě krmné směsi se liší v závislosti na druhu zvířat a musí být zveřejněna pod nadpisem Analytické složky v souladu s přílohou VI kapitola 2 nařízení (ES) č. 767/2009. Doporučuje se zmínit je společně pod nadpisem Analytické složky. Pod stejným nadpisem může být navíc uveden obsah vlhkosti v případě, že převyšuje: 12

14 - 5 % v případě minerálních krmiv neobsahujících organické látky - 7 % v případě mléčných krmných směsí a jiných krmných směsí s obsahem mléčných výrobků vyšším než 40 % - 10 % v případě minerálních krmiv s obsahem organických látek; - 14 % v případě ostatních krmných směsí. Obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nesmí překročit 2,2 % v sušině. V případě, že je to v označení uvedeno, však může být obsah 2,2 % překročen u: - krmných směsí obsahujících povolená minerální pojiva, - minerálních krmiv, - krmných směsí obsahujících více než 50 % vedlejších výrobků z rýže nebo cukrové řepy, - krmných směsí určených pro chovy ryb s obsahem rybí moučky vyšším než 15 %, U dietních krmiv uvádějte analytické složky, jejichž deklarace je povinná v souladu se sloupcem 4 směrnice Komise 2008/38/ES, společně s celkovými množstvími. Deklarace vyžadované ve sloupci 4 části B s odkazem pokud přidán jsou povinné tam, kde byla doplňková látka specificky zapracována nebo navýšena k dosažení zvláštního účelu výživy. Navíc musí být také uvedeno množství dalších analytických složek uvedených ve sloupci 4 směrnice Komise 2008/38/ES. Je-li uvedena energetická hodnota nebo hodnota proteinu, jsou tyto údaje uváděny podle metody ES, je-li k dispozici, nebo podle příslušné úřední vnitrostátní metody v členském státě, kde se krmná směs uvádí na trh, je-li k dispozici. Jsou-li aminokyseliny, vitaminy nebo stopové prvky uvedeny pod záhlavím analytické složky, deklarované množství musí být celkové množství aminokyseliny, vitaminu nebo stopového prvku (např. mědi) poskytnuté krmnými surovinami a doplňkovými látkami přítomné na konci záruční lhůty a které může být analyzováno úřední analytickou metodou, pokud je k dispozici. Celkové množství metioninu deklarované jako analytická složka musí tedy zahrnovat množství dodané krmnou surovinou a DL metioninem použitým jako doplňková látka, ale ne množství hydroxyanalogu metioninu a jeho vápenaté soli a isopropylesteru, jelikož není úřední analytická metoda platná pro stanovení hydroxyanalogu metioninu (viz. strana 24 nařízení Komise 152/2009). Dobrovolné uvádění vypočítaných nutričních složek jiných než energetická hodnota nebo hodnota proteinu (např. vypočtený obsah stravitelného/dostupného fosforu) musí být proveden podle a s odkazem na uznanou národní úřední metodu nebo mezinárodní tabulky/metodologie. V ostatních případech se k relevantnosti vypočtených nutričních složek vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Výrobce krmné směsi může poskytnout informace o složce, která nemusí být kvantifikována běžnými procesy, ale pouze v kombinaci chemických a fyziologických faktorů. Poskytnutí takových informací je vysoce doporučeno v případě kdy povinné uvádění určitých složek, které mohou být kvantifikovány konvenčními chemickými postupy, neposkytuje správný údaj o pravé 13

15 hodnotě krmné směsi. Typickým příkladem je metionin, jehož skutečná hodnota jako analytické složky nemusí vždy poskytovat zcela smysluplnou informaci o pravé hodnotě krmné směsi, zvláště v případě kdy je do krmné směsi přidán hydroxyanalog metioninu, vápenatá sůl nebo isopropylester, jelikož úřední analytická metoda pro analýzu metioninu nemůže detekovat hydroxyanalog metioninu. V tom případě se doporučuje výrobci krmných směsí, aby navíc k množství metioninu deklarovanému jako analytická složka (tj. nativní metionin + přidaný DL metionin), pod hlavičkou Analytické složky deklaroval ekvivalentní hodnotu metioninu (zkráceně: eq. hodnota metioninu) krmné směsi, jako sumu nativního + přidaného DL metioninu + ekvivalentní hodnoty přidaného hydroxyanalogu metioninu. Ekvivalentní hodnota hydroxyanalogu metioninu se vypočítá s použitím faktor bio-ekvivalence pro hydroxyanalog metioninu porovnaného vůči metioninu. Osoba odpovědná za označování odůvodní faktor bioekvivalence, který používá podle principu stanoveného v příloze 1b existujícího kodexu 1. Odchylně není takové odůvodnění potřeba tam, kde je faktor bio-ekvivalence v rozsahu hodnot uvedených v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z prosince 2010 a potvrzený v zápise z jednání SCoFCAH výživa zvířat z dubna 2011 (citace mezi 70% a 77% konec citace). Ostatní analytické složky uváděné na dobrovolném základě musí být pro kupujícího smysluplné a uznávané jako cenný indikátor nutriční hodnoty krmné směsi. To by mělo být doloženo buď národní legislativou, veřejnou literaturou nebo nezávislým vědcem s obecně uznávanou odborností ve výživě zvířat. Deklarované množství analytických složek musí být ověřitelné metodou ES, pokud je k dispozici, nebo příslušnou národní úřední metodou členského státu, kde je krmná směs uváděna na trh. V ostatních případech se vyžaduje stanovisko nezávislého vědce s vysoce uznávanou odborností ve výživě zvířat. Tolerance pro analytické složky jsou stanoveny v příloze IV nařízení (ES) č. 767/2009. Tolerance stanovená pro doplňkovou látku je platná také pro celkové množství látky přítomné v krmivu jako nativní a přidané množství. U vypočtených nutričních hodnot nebo ekvivalentních hodnot se tolerance stanovují na základě tolerancí platných pro různé analytické složky a doplňkové látky, pro něž jsou nutriční nebo ekvivalentní hodnoty počítány. d) Tvrzení Tvrzení je důležitým médiem pro předávání informací kupujícímu ve vztahu ke krmné směsi k zajištění optimálního a informovaného výběru a používání produktu. Reklama nebo propagace společnosti bez přímého odkazu na produkt nejsou považovány za tvrzení a nevztahuje se na ně existující Kodex. Tvrzení o krmných směsích mohou být prováděna ve vztahu ke specifickým vlastnostem krmné směsi samotné, nebo k přítomnosti jedné nebo více krmných surovin/doplňkových látek nebo k jejich funkci. Užívání tvrzení vyžaduje podřízení se mnoha povinnostem. Klíčové principy jsou následující: - Užití tvrzení podléhá splnění určitých podmínek uvedených v příloze I. - Tvrzení musí být vědecky doložitelná. 1 Studie jako studie relativní účinnosti zdrojů metioninu u prasat a drůbeže zveřejněná CVB v roce 2003 mohou být použity jako užitečný odkaz pro stanovení bio-ekvivalence hydroxyanalogu metioninu (Jansman a kol., Centraal Veevoederbureau Ústřední kancelář pro krmení dobytka, Nizozemí, Dokumentační zpráva č. 29, strana 55). 14

16 - Osoba zodpovědná za označování uvedená v oddíle III. A. 1)c) je odpovědná za pravdivost tvrzení. Příloha I poskytuje podrobná ustanovení ohledně povahy tvrzení a požadavky na odůvodnění. B. Informace dostupné na vyžádání kupujícím 1. Deklarace množství krmných surovin (článek 17(2)b) Nejsou-li hmotnostní procentní podíly krmných surovin předmětem dobrovolného označování, poskytne osoba odpovědná za označování kupujícímu na požádání informace o kvantitativním složení s odchylkou +/-15 % od hodnoty podle receptury krmiva. Povinnost poskytnout kupujícímu další informace o složení je uplatnitelná, aniž jsou dotčena ustanovení stanovená ve směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Musí být zmíněno, že jelikož se jedná o právní předpis nepřímo uplatnitelný v národní legislativě, nemusí být různá ustanovení této směrnice vykládána a vynucována na národní úrovni stejným způsobem. Poučení vymezující další podrobné informace o tom, jak uplatňovat v praxi na národní úrovni ustanovení článku 17(2) b, je dáno v příloze V tohoto Kodexu. 2. Deklarace doplňkových látek jiných než těch, které jsou předmětem požadavků na povinné označování (Příloha VI, kapitola 1, odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2009 U doplňkových látek neuvedených v příloze VI kapitola I (1) nařízení (ES) č. 767/2009 sdělí osoba odpovědná za označování kupujícímu na vyžádání název, identifikační číslo a funkční skupinu doplňkových látek, pro které neexistují požadavky povinného označování. Zveřejnění množství není požadováno. U zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy směs zchutňujících látek společně s přidaným množstvím směsí zchutňujících látek. 15

17 IV. Seznam a specifikace běžně používaných informačních médií při označování krmiv A. Obecné principy Všechny povinné údaje označování musí být uvedeny ve své úplnosti na výlučném místě na obalu, nádobě, na visačce k němu připevněné nebo na doprovodném dokumentu (když je krmná směs dodávána volně ložená), zřetelným jasně čitelným a nesmazatelným způsobem, v úředním jazyce nebo alespoň jednom z úředních jazyků členského státu nebo regionu, ve kterém je krmivo uváděno na trh. Všechny povinné informace musí být poskytnuty v označení. Pokud je přijato rozhodnutí o poskytnutí dobrovolných informací, může se část nebo všechny dobrovolné údaje označování uvést na etiketě za podmínky, že se tím etiketa nepřeplní a jsou ověřitelné metodou ES nebo příslušnou národní úřední metodou v členském státě, kde je krmná směs uváděna na trh. Jinak se doporučuje, aby nejlépe nebyly dobrovolné informace ve vztahu ke složení krmné směsi, jeho nutriční hodnotě a specifickým funkcím uváděny na etiketě. Dobrovolné informace označování neposkytnuté na etiketě by nejlépe měly být shromážděny na jediném médiu. Takové dodatečné informace mohou být poskytovány v době objednávky nebo dodávky a zpřístupněny různými prostředky, např. tištěné nebo elektronicky. iii Sumární tabulka s údaji označování, které musí být na etiketě, smí být na etiketě, nebo se jejich umístění na etiketu nedoporučuje, je v příloze II. B. Etiketa 1. Vzhled etikety U krmných směsí prodávaných v pytlích musí být etiketa upevněna k obalu krmné směsi. Pokud je dodávána volně ložená, musí být krmná směs doprovázena dokumentem obsahujícím všechny povinné údaje označování požadované nařízením (ES) č. 767/2009 a další příslušnou legislativou EU. Aby byla zajištěna čitelnost a snadná dostupnost informací označování kupujícímu krmné směsi, doporučuje se používat nadpisy a podnadpisy, které jsou buď povinné, nebo případně přidané na dobrovolném základě. Doporučení ke zkratkám funkčních skupin a názvů doplňkových látek jsou uvedena v příloze IV. 2. Příklady 16

18 Příklad 1a: Etiketa kompletního krmiva (bez dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ ANALYTICKÉ SLOŽKY Bloggs Broiler Grower Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Protein 21% Metionin 0.6% Vláknina 3.5% Vápník 1.0% Oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: Narasin 50 mg Nicarbazin 50 mg (Maxiban G160) NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

19 Příklad 1b: Etiketa kompletního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) The Bloggs Feed Company, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 4567 Bloggs Broiler Grower ANALYTICKÉ SLOŽKY Kompletní krmivo pro výkrm kuřat ve stáří 14 až 24 dní Hrubý protein 21% Metionin 0.6% Hrubá vláknina 3.5% Vápník 1.0% Hrubé oleje a tuky 8.5% Sodík 0.15% Hrubý popel 5.5% Fosfor 0.6% Lysin 1.5% Energie (výpočet ES) MJ/kg SLOŽENÍ Pšenice, Sojová, loupaná moučka (vyrobená z GM sóji), Sojová moučka toustovaná, Řepkové semeno, Sojový olej (získaný z GM sóje), Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Hydrogenuhličitan sodný, Chlorid sodný DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 2,500 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E1 Železo (síran železnatý monohydrát) 50 mg, E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 0.5 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 19 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 105 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 0.2 mg Zchutňující látky: E1618 Endo-1,4-beta-xylanáza 560 TXU, 4a fytáza 500 FTU Kokcidiostatika: E767 Salinomycinát sodný (Sacox 120 microgranulate): 70 mg NÁVOD K POUŽITÍ Toto krmivo smí být zkrmováno pouze kuřatům ve výkrmu o minimálním stáří 14 dní. Používat pouze pro cílová zvířata Ochranná lhůta 5 dní Nebezpečné pro koňovité Toto krmivo obsahuje ionofor: současné použití s určitými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno Číslo šarže: Čistá hmotnost: Viz. dodací list/faktura Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

20 Příklad 2a: Etiketa doplňkového minerálního krmiva (s minimem dobrovolných údajů o složení) Bloggs Ltd, Mill Lane, Anytown, Anywhere, AA1 1ZZ Kód výrobku 3579 Bloggs Dairy Mineral ANALYTICKÉ SLOŽKY Vápník 8.0% Sodík 8.0% Fosfor 6.0% Hořčík 8.0% SLOŽENÍ Doplňkové minerální krmivo pro dojnice v laktaci Dikalcium fosfát, Uhličitan vápenatý, Chlorid sodný, Oxid hořečnatý, (Cukr) melasa z cukrové třtiny DOPLŇKOVÉ LÁTKY (NA KG) Vitaminy: E672 Vitamin A IU, E671 Vitamin D3 100,000 IU Stopové prvky (v závorkách zdroj): E2 Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 250 mg, E3 Kobalt (Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát) 60 mg, E4 Měď (síran měďnatý pentahydrát) 2000 mg, E4 Měď (Chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 500 mg, E5 Mangan (oxid manganatý) 2000 mg, E6 Zinek (oxid zinečnatý) 4000 mg, E6 Zinek (chelát zinku a aminokyselin n- hydrát) 1000 mg, E8 Selén (seleničitan sodný) 20 mg, 3b8.11 Selén (Organická forma selenu (inaktivované kvasinky se selenem)) 10 mg NÁVOD K POUŽITÍ Zkrmovat 100 až 150 g na kus a den, nebo podle podrobně sestavené denní krmné dávky, zapracované do směsné krmné dávky. Nezkrmovat ovcemi Číslo šarže: Čistá hmotnost: 25 kg Minimální trvanlivost do: MM/RR Číslo provozu: α GB

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010

1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010 1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010 PJ Fahy (vlastník) se synem Nigelem a Derby vítězem Tyrur Mcguigan a syn Conor (trenér) s druhým v Derby Tyrur Big Mike Tajemství úspěchu tkví v kvalitním odchovu- Puppy

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Pravidla soutěže Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Tato pravidla upravují soutěž s názvem Cena prezidenta Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní

Více

KVALITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

KVALITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI K našemu nepřetržitému a neustálému úsilí o optimální kvalitu našich výrobků patří i jejich stálý a nepřetržitý vývoj. Při sestavování receptur je využíváno všech nejnovějších vědeckých poznatků a jejich

Více

SuperPremium quality Dry Dog

SuperPremium quality Dry Dog SuperPremium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Superpremium Quality Dry Dog Foods Happy Pet, Happy You! Happy pet. Happy you. Řada CIBAU tvoří kompletní řadu velice kvalitního krmiva pro psy všech

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1

Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1 Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 Praha, červenec 2015 Mgr. Markéta Chýlková 7/21/2015 1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne 30. ledna 2008 [2008/0028(COD)] Evropský parlament

Více

Zboží ø v mm Číslo výrobku Cena Kč / ks 1 kg 6,5 10029 263

Zboží ø v mm Číslo výrobku Cena Kč / ks 1 kg 6,5 10029 263 72 Aquamaster Color - na barvy Teplota vody od 15 C Proteiny 40,0% Tuky 3,0% Vláknina 3,0% Popeloviny 13,0% Vápník 1,0-3,0 % spirulina, stabilizovaný vitamín C, vitamíny A/D3/E, selenové kvasnice, astaxantin,

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

* Prohlášení o vlastnostech a označování

* Prohlášení o vlastnostech a označování * Prohlášení o vlastnostech a označování stavebních výrobků podle CPR Seminář Uvádění stavebních výrobků na trh EU podle nového evropského nařízení (CPR - Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011) Pavel Vaněk,

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

Doplňky výživy pro skot

Doplňky výživy pro skot Doplňky výživy pro skot OBJEDNÁVKOVÝ SERVIS Prohlédněte si náš katalog a vyberte zboží, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám Pro bližší informace o výrobcích a službách můžete kontaktovat naše regionální

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Technik prodeje a servisu společnosti INTEGRA a.s. Výživa Příjem krmiva mechanorecepční. Krmivo si ohmatají a vtisknou do paměti (barva, lesk), pak teprve žerou. Z barev

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více