Podnik se zaměřením na on-line výukové kurzy: Případová studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnik se zaměřením na on-line výukové kurzy: Případová studie"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Podnik se zaměřením na on-line výukové kurzy: Případová studie DIPLOMOVÁ PRÁCE Martin Skyba Brno, podzim 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

3 Poděkování Velmi rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Leonardu Walletzkému, Ph.D. za věnovaný čas a podporu, za předané zkušenosti a také za poskytnutí cenných rad a materiálů. To vše mi pomohlo při psaní této práce a také k vhodnějšímu směrování mé podnikatelské činnosti.

4 Shrnutí Cílem této diplomové práce je nastínit problematiku e-learningu, neboli elektronického vzdělávání. Zjistit, v jakých formách se vyskytuje ve světě, a jaké jsou možnosti uspět v oblasti výuky pomocí internetových videokurzů na českém trhu, případně zdali je možné expandovat i do zahraničí. Důležitým úkolem je také sestavit podnikatelský plán firmy působící v tomto odvětví a blíže popsat IT prostředky, které využívá.

5 Klíčová slova podnikatelský plán, Business Model Canvas, e-business, e-learning, elektronické vzdělávání, learning management systém, LMS, výukové kurzy, online kurzy, internetové kurzy, videokurzy

6 Obsah 1 Úvod Zrod podnikatelského nápadu Shrnutí obsahu diplomové práce Teorie e-learningu E-learning Charakter e-learningových kurzů Learning Management System Online videokurzy ve světě Akademická oblast Kurzy na serverech určených pro sdílení videí Business oblast Online kurzy u nás Prostředky analýzy trhu a konkurence Role Internetu v podnikání Hledání konkurence pomocí internetových vyhledávačů Analýza konkurence Tržní segmenty podle povahy kurzů Průzkum online kurzů v našem okolí Docházkové přípravné kurzy na TSP Průzkum poptávky Výhody a nevýhody online kurzů oproti kurzům docházkovým Online kurzy připravující na TSP Online videokurzy Portál videokurzů Zakládání podniku Právní formy podnikání Založení společnosti Podnikatelský plán Definice podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu... 21

7 6.2 Titulní strana Exekutivní souhrn Vize společnosti Dlouhodobé strategické cíle společnosti Stručná verze finančního plánu Popis podniku Business Model Canvas Analýzy Analýza PEST Analýza SWOT Porterův model konkurenčních sil Marketingový plán Výrobní plán Způsob řízení projektů Work Breakdown Strukture Organizační plán a personální zdroje Hodnocení rizik Finanční plán Cash flow Použité IT prostředky Webhosting Redakční systém a jeho komponenty Video server Nástroj pro úpravu videí Závěr... 44

8 1 Úvod Při výběru tématu své diplomové práce, jsem bral v úvahu zejména její prospěšnost, pro mé budoucí počínání. Jelikož v blízké době hodlám společně s kamarádem založit společnost, rozhodl jsem se, že diplomová práce shrne podnikatelský plán této společnosti, kde nastíním důležité aspekty, které nám pomohou s úspěšnou realizací stanovených plánů. Tím zároveň naplním i další cíl své diplomové práce, kterým je využití nabytých znalostí získaných v magisterském studiu a jejich aplikování v reálném projektu. 1.1 Zrod podnikatelského nápadu Náš prvotní impuls pro založení společnosti vyšel ze skutečnosti, že se oba již několik let zabýváme individuálním doučováním středoškolských studentů z matematiky a také jejich přípravou na testy studijních předpokladů, které jsou součástí přijímacího řízení Masarykovy univerzity. Shodli jsme se na tom, že individuální výuka rozhodně není tím nejefektivnějším způsobem, a že většího zisku získáme výukou hromadnou. Naše původní myšlenky směřovaly k provozování klasických prezenčních kurzů, kde bychom hromadně doučovali skupinky studentů v pronajímané učebně v rámci několikatýdenního výukového programu. Analýza trhu a trendů současné společnosti nám však ukázaly, že takové výukové kurzy však v současné době poskytuje již několik zavedených společností, a riziko neúspěchu se nám tedy jevilo jako příliš vysoké. Vzhledem k potřebnému úsilí a nákladům, které by bylo potřeba vynaložit do takového projektu, soudíme, že se jedná o zbytečný risk. Další možnost, jak vést výukové kurzy mě napadla v souvislosti s rozvojem počítačových technologií v posledních letech a snahou transformace velkého množství dokumentů a s tím souvisejících procesů do elektronické podoby. S řadou přípravných online kurzů na přijímací řízení vysokých škol jsem se sice v minulosti již setkal, avšak žádný z těchto kurzů nebyl založen na bázi výukových videí, pomocí kterých lze probíranou látku vysvětlit mnohem názorněji, než pouze pomocí doprovodného textu. Internetové videokurzy s sebou navíc přináší řadu dalších výhod v porovnání s klasickými docházkovými kurzy, a proto jsme se rozhodli vytvořit takový videokurz, který prostřednictvím Internetu pomůže středoškolským studentům v přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity. 1

9 Vzhledem k úspěchu zahraničních organizací, které s úspěchem provozují množství internetových videokurzů v různých oblastech, nabýváme přesvědčení, že v online výuce (zejména u nás) je stále nevyužitý potenciál, který je možné dále rozvíjet, a pomalu tedy směřujeme k tomu, že podstata našeho podnikání neskončí pouze u samostatného online výukového videokurzu. 1.2 Shrnutí obsahu diplomové práce V následující kapitole diplomové práce nastíním teoretický základ problematiky týkající se e-learningu a internetových kurzů, o jejichž výhody oproti docházkovým kurzům se opírají zbývající části práce. Třetí kapitola se zabývá trendem moderních výukových metod ve světě. V kapitole čtvrté popíšu podrobněji, jakým způsobem jsme postupovali při analýze trhu, a rozepíšu, proč jsme se rozhodovali upínat naše podnikání směrem, který jsem nastínil v úvodu této kapitoly. V páté části diplomové práce popíšu problematiku týkající se zakládáním nových společností, vyjmenuji jednotlivé typy společností a nakonec vysvětlím, z jakých důvodů jsme se rozhodli pro založení společnosti s ručením omezeným. Šestá kapitola je stěžejní částí diplomové práce, jelikož se jedná o podnikatelský plán společnosti, kterou hodlám v blízké době založit. Základním kamenem plánu je Business Model Canvas, kde jsou přehledně shrnuty a podrobněji popsány základní aspekty podnikání. V sedmé kapitole vyjmenuji použité IT prostředky a odůvodním, proč jsme při realizaci našeho podnikání využili právě jich. Diplomová práce bude zakončena závěrem, kde shrnu její přínosy a doplním, jakým způsobem ovlivnila moje podnikatelské aktivity. 2

10 2 Teorie e-learningu 2.1 E-learning Rozvoj informačních technologií a Internetu v posledních letech zapříčinil výrazné změny v lidské společnosti a vedl ke vzniku nového typu společnosti, kterou označujeme jako informační. Pro informační společnost je charakteristické hojné využívání, zpracovávání, přenos a uchovávání informací v elektronické podobě. Proces transformace informací právě do této podoby zasáhl mnoho oblastí lidského počínání a nedotknutý pochopitelně nezůstal ani systém vzdělávání. Vzdělávací proces, využívající možnosti moderních informačních a komunikačních technologií, označujeme slovem e-learning, neboli elektronické vzdělávání. Přesná definice tohoto pojmu však zatím není ustálená a v různých interpretacích se liší [1] Charakter e-learningových kurzů Nejednoznačná definice pojmu nám tak umožňuje nahlížet na e-learning z různých pohledů, a proto jednotlivé typy e-learningu můžeme kategorizovat podle různých kritérií. Pokusme si nyní shrnout nejvýznamnější rysy, které charakterizují a vzájemně tedy od sebe odlišují jednotlivé typy e-learningových kurzů. Typ elektronického média, které zajišťuje přenos obsahu kurzu Před výraznějším rozšířením Internetu se pod pojem e-learningu zahrnovaly i kurzy a vzdělávací prostředky šířené pomocí CD-ROM, intranetu nebo například televizního vysílání. V současné době se stále s touto formou můžeme běžně setkat, avšak dnes se zpravidla pod pojmem e-learning míní vzdělávací informace šířené prostřednictvím webových stránek na Internetu. Takové kurzy můžeme označovat také jako internetové kurzy nebo online kurzy. Ve spojitosti s rozvojem mobilních komunikačních prostředků začínáme také hovořit o mobilním vzdělávání, neboli m-learningu [1]. Míra využití elektronických prostředků ve výuce Pokud ve výuce není využito žádných elektronických prostředků, jedná se o čistou prezenční výuku. Se zapojením e-learningu však začínáme hovořit o smíšeném vzdělávání, neboli blended learningu. Povaha e-learningu pak v takové výuce může být pouze 3

11 podpůrná, nebo může přecházet v dominantní například pokud celý proces nabývání znalostí probíhá v e-learningové podobě, avšak ověření těchto znalostí probíhá v podobě prezenční (za účelem věrohodného ověření znalostí a následné klasifikace). Využíváním výhradně elektronických prostředků může vyústit až v podobu ryze distančního online kurzu [1]. Povaha výukových materiálů Studijním obsahem online kurzů může být v podstatě vše, co je možné předávat studentům v elektronické podobě. Mezi nejčastější formy studijního obsahu patří: studijní texty obrázky, schémata a grafy multimediální soubory animace simulace audio-přednášky video-přednášky interaktivní testy Účastníci e-learningu Ve spojitosti se vznikem a životním cyklem e-learningového kurzu může přicházet do jeho styku hned několik typů osob [2]: Garant kurzu dohlížející na vytváření kurzu a jeho správu. Odborník vytvářející výukový materiál. Metodik podílející se na úpravách textů, aby je bylo možné použít v distanční podobě. Programátor zajišťující technickou stránku zakomponování studijních materiálů a procesů do podoby kurzu. Tutor (neboli učitel v distanční podobě studia), jehož úkolem je podpora a motivace studujícího při jeho samostudiu. Toho může dosáhnout diskusí se studujícími, podněcováním námětů nebo hodnocením výsledků studujících. Student využívající kurz pro sebevzdělání. 4

12 Časová závislost Některé kurzy mohou být časově závislé, například pokud je využíváno živých streamovaných přednášek. Kurz také může být řízen způsobem, kdy jednotlivé jeho části jsou přístupné pouze v určitém časovém období. Lze však dosáhnout i časové nezávislosti kdy studenti přistupují k záznamům přednášek [1]. Způsob komunikace mezi účastníky S časovou závislostí souvisí také způsob komunikace mezi studenty a učiteli. Probíhá-li komunikace v reálném čase (pomocí chatu, VoIP telefonie, případně programu Skype), mluvíme o formě synchronní. Komunikace může probíhat i na úrovni asynchronní pomocí prostředků, které nejsou založeny na nutnosti okamžité reakce. Mezi takové prostředky patří například diskusní fóra, nebo nástěnky umístěné na webu [1]. Omezení přístupu ke kurzu Kurzy mohou být dostupné pro širokou veřejnost, nebo pouze pro určitou skupinu lidí. Přístup ke kurzu pak může být řízen pomocí přihlašovacích údajů. Lze tak zajistit, aby ke kurzu mohli přistupovat například jen zaměstnanci jisté firmy, studenti v rámci jistého studijního programu, případně kdokoliv, kdo si kurzy zakoupí. Technická vyspělost elektronického kurzu CBT (Computer Based Technology) označuje formu off-line vzdělávání. Tento přístup je v současné době již zastaralý, jelikož dostatečně nevyužívá potenciál komunikační a řídící složky vzdělávání. WBT (Web Based Technology) využívá k přenášení vzdělávacího obsahu síť, jedná se tedy o formu on-line vzdělávání. LMS (Learning Management system) je považován za nejdokonalejší úroveň, jelikož kromě počítače a sítě je do procesu vzdělávání zahrnut i sytém pro řízení výuky [4]. 2.2 Learning Management System Pro efektivní řízení elektronické formy výuky, se využívá speciálních softwarových nástrojů, které obecně nazýváme jako Learning Management System (LMS). Velmi často se jedná o modulární systém, který umožňuje svému provozovateli vytvořit takový výukový 5

13 kurz, jenž vyhovuje jeho individuálním představám. Mezi základní kategorie modulů systémů řízeného vzdělávání můžeme zařadit tyto funkce [4]: Evidence a správa studentů Evidence a správa kurzů Tvorba vzdělávacího obsahu Správa vzdělávacího obsahu Distribuce vzdělávacího obsahu Evidence studijních výsledků Vyhodnocování studijních výsledků Správa přístupových práv Komunikace mezi studujícími a tutorem Řízení celého procesu vzdělávání V současnosti se můžeme setkat s řadou systémů určených pro řízení výuky, mezi nejpoužívanější komerční systémy u nás patří Eden, itutor nebo edoceo. Do vytvoření kvalitního e-learningu však nemusí být potřeba investovat velké množství peněz. Nejoblíbenějším systémem v českém akademickém prostředí je Moodle, který je k dispozici dokonce zdarma. Můžeme také sáhnout po možnosti vytvořit vlastní systém pro řízení výuky [3]. 6

14 3 Online videokurzy ve světě Ještě než se přiblížíme k analýze trhu v nejbližším okolí působnosti našeho podnikání, odbočme nejdříve k situaci v zahraničí, která významně ovlivnila naše podnikatelské smýšlení a pootevřela nám oči při rozhodování jakým směrem naše podnikání posouvat. 3.1 Akademická oblast V posledních době se velmi rozvinula myšlenka online kurzů, které mají být dostupné zdarma pro co nejvíce lidí z celého světa a umožňující tak volnější přístup ke kvalitním informacím. Tyto kurzy jsou označovány slovem MOOC (massive open online courses). Historie myšlenky otevřených kurzů sahá až do roku 2001, kdy americká univerzita MIT spustila program OpenCourseWare, v jehož rámci zpřístupnila veřejnosti prostřednictvím Internetu zdarma některé své studijní materiály. Ukázalo se, že tento přístup příznivě ovlivnil počet zájemců o studium na MIT, proto MIT v procesu zveřejňování svých kurzů pokračovalo. Další americké univerzity nechtěly zůstat pozadu a také se uchýlily k možnosti zveřejnit své materiály. Poskytnuté materiály jsou ucelené do kurzů někdy se jedná pouze o audio nebo video záznamy přednášek, u některých kurzů jsou však zveřejněny i další užitečné podklady. Těmi můžou být odkazy na doporučenou literaturu, zadání úkolů, procvičovací příklady apod. Kurzy mohou být také koncipovány komplexnějším způsobem například mohou být rozděleny do sekcí, přičemž přístup do následující sekce bude udělen až po splnění zadaných úkolů sekce předešlé [5]. Výše zmíněnou koncepci kurzů můžeme označit jako instruktivní jedná se o jednostrannou formu výuky, kde výukové materiály jsou statické a podávají studentovi instrukce. Student si sice může ověřit pomocí procvičovacích testů, zda látce porozuměl, avšak nemá k dispozici žádný jiný nástroj pro získání zpětné vazby, případně prostor pro diskuzi. Výuka je tedy ohraničena pouze rozsahem výukových materiálů [6]. Dalším přístupem, jak zvyšovat kvalifikace jednotlivců, je přístup konektivistický. Podstatou tohoto přístupu je utvoření prostředí, kde se studenti, učitelé, odborníci mohou střetávat, vyměňovat své názory a spolupracovat mezi sebou tedy utvořit komunitu napomáhající vzdělávání a zdokonalování všech svých účastníků. Pojem MOOC vznikl v roce 2008 právě spojením instruktivního a konektivistického přístupu [6]. 7

15 Bezplatné online kurzy od svého počátku prochází ohromným rozmachem. Krom celkového počtu kurzů se tedy rozšiřuje i počet univerzit zveřejňujících své kurzy a samozřejmě také počet zájemců o tyto kurzy. Dnes alespoň některé své kurzy poskytuje zdarma snad každá prestižnější univerzita na světě a k těmto kurzům přistupují miliony studentů. Jedním z dalších významných milníků byl rok 2012, kdy vznikly první organizace typu MOOC univerzity (Udacity, Coursera, edx). Jedná se o výukové portály, které střádají MOOC kurzy hned několika prestižních univerzit na jediné místo tak, aby bylo možné zájemcům z celého světa zdarma poskytnout co nejširší spektrum informací [6]. Allversity Saylor.org MongoDB ApnaCourse UNED COMA NovoEd Aquent Gymnasium uneopen Open2Study C++ Institute UniMOOC - Tec OpenLearning Class2Go WEU OpenSecurityTraining Commonwealth of Learning MRUniversity Other Initiatives Complexity Explorer World Mentoring Academy (WMA) Stanford Online MOOC-Ed Canvas.net Udacity Neodemia CourseSites Udemy openhpi Coursera edx opensap FutureLearn iversity P2PU Miríada X Tabulka 1 Seznam nejpopulárnějších MOOC iniciativ podle Některé organizace dokonce usilují o uznání kreditů z absolvovaných online kurzů a propojení s kreditovým systémem univerzit. Vzhledem k ambicím MOOC univerzit se začíná spekulovat, že MOOC univerzity v budoucnu mohou ovlivnit chod klasických univerzit, což může směřovat k reformě ve školství. 3.2 Kurzy na serverech určených pro sdílení videí Na Internetu lze nalézt velké množství videokurzů z mimouniverzitních oblastí, které jsou také zdarma. Takové kurzy jsou často nízkých kvalit, bývají nekompletní a většinou postrádají jakýkoliv nástroj pro řízení studia, přesto mohou být dostačující pro naučení potřebné problematiky. Takové kurzy lze nalézt například na serverech určených pro sdílení videí (například YouTube, Vimeo apod.) pomocí vyhledání klíčových slov popisující daný kurz. Naprostá většina videokurzů je zde k dispozici v angličtině, avšak lze nalézt i využitelné videokurzy v jiných jazycích, například i v češtině. 8

16 3.3 Business oblast Přestože je na Internetu k dispozici velké množství videokurzů zdarma, existuje také řada organizací, které s úspěchem provozují na svých internetových stránkách placené videokurzy, nebo dokonce portál placených videokurzů. Tyto portály zpravidla mají vyvinutý svůj vlastní systém pro řízení výuky, který typicky umožňuje instruktorům vytvářet online kurzy pomocí online platformy, a tyto kurzy poté nabízí návštěvníkům portálu. Můžeme zde tedy nalézt videokurzy od různých autorů, z různých oblastí, různých kvalit a za různé ceny. Zisk plynoucí ze zakoupených kurzů se typicky přerozděluje mezi autora kurzu a společnost provozující vzdělávací portál. Seznam nejrozšířenějších portálů online videokurzů: edufire.com/ eliademy.com/ gyaanexchange.com/

17 4 Online kurzy u nás Nyní se zaměříme na situaci v České republice. Provedeme jednoduchý průzkum trhu internetových kurzů a videokurzů, abychom zjistili, kam je nejvýhodnější směrovat naše podnikatelské aktivity, a zvýšili tak šance na úspěch. 4.1 Prostředky analýzy trhu a konkurence Role Internetu v podnikání V dnešní době Internet zastává nedílnou součást většiny domácností vyspělých zemí. Podle průzkumu Internet World Stats měl v roce 2012 v Evropě přístup k Internetu přes 63% populace, v Severní Americe dokonce přes 78%, u nás je to 73%. V méně vyspělých oblastech světa již Internet není tolik rozšířen, avšak zde je zaznamenán jeho několikanásobně vyšší nárůst za poslední roky oproti oblastem vyspělým. Významu Internetu by tedy firmy měly věnovat zvýšenou pozornost, aby jej v podnikání mohli co nejvíce zužitkovat [7]. Velmi důležitým faktorem pro naši oblast podnikání je procento uživatelů Internetu u nás ve věkové skupině let, kterých je přibližně 97%, přičemž studenti přistupují k Internetu v zastoupení téměř stoprocentním. V budoucnu nás také budou zajímat věkové skupiny (92%) a (91%). Jelikož je nás pravděpodobně bude zajímat i streamování videí, je třeba, aby uživatelé měli vysokorychlostní připojení k Internetu. Podle statistik však nízkorychlostní připojení má asi jen 3% uživatelů Internetu [8] Hledání konkurence pomocí internetových vyhledávačů Lidé Internet nejčastěji využívají ke komunikaci, velká skupina lidí však využívá Internet k vyhledávání informací a to zejména informací o zboží a službách. Tady je třeba si uvědomit, jak silným nástrojem může být Internet v oblasti marketingu je tedy vhodné vlastnit internetové stránky a usilovat o to, aby nabízené produkty a služby byly na Internetu dobře dohledatelné a dokázaly potencionální zájemce zaujmout. Zaměříme-li se na oblast výukových kurzů, význam Internetu dokládají i dotazníkové průzkumy zabývající se přípravnými kurzy na vysoké školy. Z položených dotazů vyplývá, že výběr přípravného kurzu ovlivňuje velké množství faktorů. Jedná se zejména o propagační letáky, doporučení od školy nebo od známých, zájemci však při rozhodování nejvíce spoléhají na informace 10

18 poskytnuté na Internetu. V průzkumu totiž téměř každý respondent odpověděl, že by informace o přípravných kurzech na Internetu hledal, přičemž by využíval služeb internetových vyhledávačů Google a Seznam [9]. Z předešlého odstavce vyplývá jeden z velmi dobrých a účinných způsobů, jak analyzovat konkurenci jednotlivých tržních segmentů, které nás zajímají. Analýzu lze provést právě s pomocí internetových vyhledávačů. Základem této metody je volba klíčových slov, o kterých předpokládáme, že je budou potencionální zájemci o naši službu/produkt vyhledávat. Zadáním těchto klíčových slov do vyhledávače získáme seznam konkurentů v kterékoliv oblasti. Za pozornost stojí zejména ti na předních pozicích, přesněji na první straně výpisu, jelikož na ostatní strany uživatelé již tolik nelistují (proto je také potřeba, aby právě stránka naší společnosti byla zobrazena na prvních stranách) [10] Analýza konkurence Konkurenty trhu v tržním segmentu a jejich strategie je dále důležité podrobně zanalyzovat. Čím větší koncentrace perspektivních konkurentů se v segmentu nachází, tím náročnější zde bude uspět s nově zakládanou společností. Díky analýze tedy můžeme usoudit, že je lepší se danému segmentu zcela vyhnout a předejít tak potencionálnímu neúspěchu. V případě, že v segmentu nalezneme prostor pro podnikání a rozhodneme se v něm setrvat, máme díky analýze dobrý podklad, který nám pomůže se na trhu prosadit [11]. O konkurentech v segmentu je vhodné zjistit zejména: za jakou cenu nabízejí své produkty jakou cílovou skupinu oslovují jakým způsobem a jak efektivně se propagují jakou mají návštěvnost jaké mají jejich produkty nebo služby nedostatky jaké jsou silné a slabé stránky našich konkurentů které požadavky svých zákazníků opomíjejí Tržní segmenty podle povahy kurzů Výukové kurzy lze rozdělit do skupin hned podle několika kritérií. Jelikož náš prvotní impuls se založením společnosti souvisel s přípravnými kurzy na přijímací řízení Masarykovy univerzity, zaměříme se zejména na oblasti, které jsou této problematice 11

19 nebližší. Jednotlivé kurzy tedy můžeme například rozdělit podle následujících základních kategorií: Podle koncepce docházkové kurzy kurzy prostřednictvím videohovorů online kurzy s textovým a obrázkovým podkladem online videokurzy (multimediální obsah) online kurzy s podporou lektora Podle obsahu přípravné kurzy na přijímací řízení Masarykovy univerzity (dále jen TSP) přípravné kurzy na přijímací řízení dalších vysokých škol přípravné kurzy k maturitě a kurzy maturitních předmětů doučovací kurzy ostatních středoškolských předmětů doučovací kurzy předmětů základních škol doučovací kurzy vysokoškolských předmětů ostatní výukové kurzy (neomezené množství typů) 4.2 Průzkum online kurzů v našem okolí Docházkové přípravné kurzy na TSP Zaměřme se nejprve pouze na docházkové, neboli prezenční přípravné kurzy testů studijních předpokladů a jejich nejvýraznější poskytovatele. Ty získáme například výše zmíněnou metodou zadávání klíčových slov (např: tsp, kurzy tsp, přípravné kurzy Masarykova univerzita apod.) do nejpoužívanějších českých vyhledávačů. V předešlé kapitole jsme se dozvěděli, že jedním z nejžádanějších faktorů přípravných kurzů je jejich cena následující tabulka proto shrnuje nejvýznamnější poskytovatele docházkových přípravných kurzů s uvedením jejich ceny: 12

20 Stránky poskytovatele Cena kurzu (Kč) Počet hodin v kurzu Cena za 1h kurzu (Kč) , is.muni.cz/obchod/fakulta/econ/ Tabulka 2 Seznam poskytovatelů prezenčních TSP kurzů a jejich cen Analýzou jsme zjistili, že tímto způsobem se tedy zabývá již řada společností s několikaletou praxí. Není tedy příliš vhodné zakládat společnost s obdobným byznys plánem, ale raději hledat možnosti, jak se odlišit takovým způsobem, který by potencionální zákazníci vnímali jako rozhodující pozitiva, při svém výběru přípravného kurzu Průzkum poptávky Při analýze tržních segmentů je důležité vědět, které vlastnosti kurzů jejich zájemci upřednostňují, aby bylo možné určit, zda je jednotlivé konkurenční společnosti skutečně uspokojují. K průzkumu jsem použil dotazník, který shrnul nejdůležitější prvky přípravných kurzů na vysoké školy a požádal respondenty o jejich seřazení od nejvýznamnějšího faktoru po nejméně významný. 13

21 Odpověď Průměrné pořadí Rozptyl Cena 3,150 8,028 Dostatek informací o kurzu 4,567 4,946 Přesvědčivost nabídky 5,167 8,739 Čas konání 5,233 4,979 Osobní doporučení 5,333 6,689 Garance kvality školy firmy 5,350 7,861 Místo konání 5,600 5,673 Garance kvality lektorů 5,633 7,532 Fotografie z místa 8,000 8,833 Forma platby 8,700 4,877 Platba na splátky 9,267 7,262 Tabulka 3 Kritéria přípravných kurzů; Zdroj: Výhody a nevýhody online kurzů oproti kurzům docházkovým Výhody online kurzů není třeba pronajímat učebny ani lektory, takže kurzy mohou být levnější kurzy jsou přístupné kdykoliv kurzy jsou přístupné odkudkoliv (kde je přístup k Internetu) výuku lze kdykoliv pozastavit a vrátit se k ní později výukové materiály je možné shlédnout vícekrát ušetření času a peněz studujících za přepravu ke kurzům uchazečům lze nabídnout část kurzu zdarma, aby měli představu o tom, co kupují po vytvoření kurzu z něj většinou plynou už jen zisky (žádné náklady) Nevýhody online kurzů chybí přímý kontakt s lektorem některé znalosti nelze studujícím pomocí e-learningu předat efektivně (při využití video-přednášek však můžeme efektivnost výrazně zvýšit) stále existuje skupina lidí, která nesympatizuje s používáním počítače Shrnutí provedených průzkumů Srovnejme výhody a nevýhody online kurzů s výsledky průzkumu, který zjišťoval, jaké jsou podle uchazečů nejdůležitější požadavky při výběru kurzů (Tabulka 3). Můžeme si 14

22 všimnout, že požadavky na předních pozicích (cena, dostatek informací o kurzu nebo čas konání) korespondují právě s výhodami online kurzů. Zaměřil bych se zejména na cenu, kterou uchazeči požadují nejvíce. Podle tabulky cen docházkových TSP kurzů (Tabulka 2) vyplývá, že cena 25h kurzu stojí přibližně 2500,- Kč, tedy za 1 hodinu kurzu uchazeč zaplatí 100,- Kč. Jelikož při tvorbě a správě online kurzu odpadají náklady spojené s pronájmem učeben a lektorů, můžeme námi vytvořený kurz takového rozsahu nabízet i za pětinovou cenu. Pokud takový kurz budeme koncipovat jako online videokurz, náklady navýšíme minimálně a názornost výkladu bude srovnatelná s docházkovými kurzy. O tom, jak vnímají výhody a nevýhody online kurzů z pohledu uchazečů, vypovídá i následující průzkum, ve kterém dotazovaní odpovídali, zda považují studium s podporou e-learningu za efektivnější oproti formě standardní. Obrázek 1 Zdroj: Z obrázku vyplývá, že většina respondentů vnímá online kurzy pozitivně, čtvrtina zastává neutrální názor a jen 12% se přiklání spíše ke klasickým docházkovým kurzům. Na základě dosavadní analýzy této kapitoly jsme nabyli přesvědčení, že většího úspěchu můžeme dosáhnout, zaměříme-li se na online výuku, konkrétně pomocí video-přednášek v kombinaci s výukovými texty. Zaměřme se tedy dále už pouze tímto směrem. 15

23 4.2.4 Online kurzy připravující na TSP Pokusme se nyní analyzovat konkurenty, kteří neposkytují kurzy docházkové, nýbrž online. Vyhledat konkurenty můžeme opět pomocí zadávání klíčových slov do vyhledávačů. Tentokrát volme klíčová slova online tsp, online kurzy tsp, přípravné kurzy Masarykova univerzita, e-learning tsp apod. Následující tabulka shrnuje povahu a cenu online kurzů konkurenčních společností. Stránky poskytovatele text a obrázky multimédia 480 Kč zdarma zdarma 450 Kč 450 Kč Tabulka 4 Seznam poskytovatelů online TSP kurzů a jejich cen Z tabulky vyplývá, že dobře vyhledatelných poskytovatelů online TSP kurzů je rozhodně méně, než poskytovatelů prezenčních TSP kurzů. Většina těchto kurzů je koncipována na textových nebo obrázkových podkladech, výjimkou je pouze server který využívá doprovodu velmi krátkých audio-záznamů. Některé kurzy jsou k dispozici i zdarma (například na stránkách Masarykovy univerzity), avšak ty slouží spíše jako ukázka, co lze od přijímacích zkoušek očekávat, než jako kvalitní a systematická příprava na přijímací zkoušky. Poskytovatelé těchto kurzů sice mohou oslovit zákazníka nižší cenou, avšak oproti prezenčním kurzům výrazně strádají na názornosti a schopnosti předat znalosti. Řešení pomocí videokurzů Nevýhodu názornosti textových online kurzů oproti prezenčním kurzům však dokáží eliminovat právě kurzy postavené na video-přednáškách, které díky svojí podstatě mají schopnost efektivně vzdělávat na úrovni téměř srovnatelné s prezenčními kurzy, přičemž cena kurzu a všechny ostatní výhody online kurzů zůstávají ponechány. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vstoupit na trh právě vytvořením online videokurzu připravující studenty na TSP Masarykovy univerzity a založit společnost. 4.3 Online videokurzy Absence efektivního způsobu výuky pomocí online videokurzů však není patrná pouze v přípravě studentů na Masarykovu univerzitu. Nabízí se vytvořit výukové videokurzy 16

24 pomáhající k přípravě na další vysoké školy v Brně, nebo dokonce v celé České republice. Také je možnost vytvořit videokurzy pomáhající s přípravou ke státním maturitám. Není však nutné zůstat pouze u školství. Na vytváření videokurzů z dalších oblastí si už však nevystačíme s vlastními znalostmi a bude potřeba hledat spolupráci s odborníky nebo nadšenci v daných oblastech, kteří by pro nás takové kurzy vytvořili za poplatek, nebo za podíl z prodeje. Existuje spousta oborů, kde lze online výuku pomocí videokurzů využít: Daně a účetnictví Ekonomika a finance Právo a legislativa Personalistika a lidské zdroje Počítačové, IT kurzy Jazykové kurzy Marketing, obchod a prodejní dovednosti Manažerské dovednosti Sociální vědy Osobní rozvoj Životní styl Dělnické profese Kurzy pro studenty Umění a sport V některých odvětvích se u nás pochopitelně s výukou pomocí online videokurzů již můžeme setkat, a proto bude vždy potřeba se zamyslet, zda má vůbec smysl nový videokurz vytvářet. Jak jsem zmiňoval v diplomové práci dříve, některé videokurzy jsou k dispozici i zadarmo, například na serverech určených pro sdílení videí, jako jsou YouTube nebo Vimeo. Tato skutečnost však nemusí být vnímána jako negativní a lze ji využít v prospěch. Oslovením autorů kvalitních bezplatných videokurzů a případným získáním práva pro jeho umístění i na náš web můžeme portfolio našich videokurzů rozšiřovat rychleji. Tyto videokurzy sice budou nabízeny zdarma, poslouží však pro lákání stále většího počtu návštěvníků. 17

25 4.4 Portál videokurzů Postupné navyšování počtu videí na našich stránkách může časem směřovat k vytvoření portálu internetových výukových videí. Zde návštěvníci kromě prohlížení zakoupených a bezplatných videokurzů budou moci vytvořit vlastní výukový kurz pomocí webové aplikace a získávat tak podíl z jeho prodeje. Jak jsme si ukázali dříve, takové portály již v zahraničí existují, avšak v České republice zatím tato myšlenka zrealizována nebyla, což může být další výzva pro směrování našeho podnikání. Můžeme také sbírat bezplatná videa v anglickém jazyce, tím získáme podklad pro snadnější vstup i do zahraničních trhů. Zde bude z důvodu existující konkurence pravděpodobně složitější na trhu uspět, avšak mnohonásobně vyšší počet potenciálních zákazníků může tento fakt vyvrátit. Proto bych se v blízké době pokoušel prorazit i na celosvětový trh. 18

26 5 Zakládání podniku Jelikož naše dosavadní činnost byla spíše přípravná, nenabývala větších rozměrů a de facto negenerovala výrazný zisk v podstatě jsme byli ve fázi ověřování trhu. Neuznávali jsme tedy ještě za nutné zakládat společnost a veškeré podnikatelské aktivity byly vedeny pod živnostenským oprávněním mého kamaráda (budoucího spoluzakladatele). K založení společnosti se uchýlíme až začátkem roku 2014, kdy shodou okolností nabyde účinnost nový zákon o obchodních korporacích, který bude upravovat existenci a chod obchodních společností a nahradí tak stávající obchodní zákoník. Jednou z myšlenek nového zákona je usnadnění založení nové společnosti a jejího chodu dokládá to například skutečnost, že při založení společnosti s ručením omezeným již nebude potřeba skládat základní kapitál v minimální výši ,- Kč, ale symbolicky postačí pouze 1,- Kč. Na druhou stranu aby byla zajištěna ochrana věřitelů, vyvstává možnost ručení jednatelů za závazky společnosti celým svým majetkem, pokud neprokáží, že ztráta společnosti vznikla za okolností, kterým nešlo zabránit [12]. 5.1 Právní formy podnikání Podle zákonu o obchodních korporacích lze za účelem podnikání více osob založit následující obchodní společnosti [12]: Osobní společnosti veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. komanditní společnost Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen komanditista ) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen komplementář ). Kapitálové společnosti společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. 19

27 akciová společnost Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál (alespoň Kč) je rozvržen na určitý počet akcií. evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost 5.2 Založení společnosti Při výběru typu zakládané společnosti jsme spolu se svým kamarádem (spoluzakladatelem) pochopitelně přihlíželi k charakterům jednotlivých typů. Jelikož společnost zakládáme za účelem našeho společného podnikání, volíme obchodní společnost. Pro založení družstva je nezbytná podmínka alespoň tří členů, takže tato možnost nepřipadá v úvahu. Komanditní společnost jsme zamítli, jelikož chceme oba vystupovat jako jednatelé, tudíž bychom oba byli komplementáři a potřebovali bychom třetího člena komanditistu, se kterým bychom se dělili o zisk. Akciovou společnost jsme rovněž zamítli, jelikož ,- Kč jakožto výše povinného základního kapitálu je podle nás příliš vysoká částka a také necítíme potřebu dělit kapitál na obchodovatelné akcie. Z obdobných důvodů se odkláníme také od možnosti založit evropskou společnost, výše základního kapitálu je dokonce v přepočtu ještě vyšší, než v případě akciové společnosti. Evropské hospodářské zájmové sdružení ani evropská družstevní společnost nepřipadají v úvahu, jelikož pro jejich založení je nezbytné, aby alespoň dva členové pocházeli z různých členských států Evropské unie. Rozhodovali jsme se tedy zejména mezi veřejnou obchodní společností a společností s ručeným omezeným. Vzhledem k úpravám občanského zákoníku a vzniku nového zákona o obchodních korporacích se charaktery těchto společností významně přiblížily, takže v žádné z těchto společností nespatřujeme výraznou výhodu. O založení veřejné obchodní společnosti jsme uvažovali zejména z důvodu danění zisku daní z příjmu fyzických osob, což je mírně výhodnější než danění u právnických osob. Na druhou stranu je zde vyžadována osobní účast společníků, kteří navíc ručí společně a nerozdílně. Oproti tomu ve společnosti s ručením omezeným osobní účast vyžadována není a jednatelé nemusí ručit společně a nerozdílně, jelikož jejich pravomoci lze upravit způsobem, kdy mohou jednat společně, nebo odděleně. Z tohoto důvodu jsme se nakonec přiklonili k rozhodnutí, že založíme společnost s ručením omezeným. 20

28 6 Podnikatelský plán 6.1 Definice podnikatelského plánu Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovávaný podnikatelem, shrnující podstatné faktory související s podnikem. Pomáhá zejména při zakládání a provozu firmy, dále například při plánování a získávání investorů. Díky tomuto dokumentu můžeme snáze odhalovat odchylky reality od původního plánu, dokážeme snáze identifikovat hrozby a zvýšit tak šance naší společnosti na úspěch. Podnikatelský plán lze rozdělit na část interní a část externí. Účelem interní části je příprava podnikání, analýz, plánování, stanovení cílů, apod. Externí část slouží zejména k získávání cizích zdrojů tedy získávání prostředků od bank nebo jiných investorů. Jelikož však neplánujeme získávat finanční prostředky od investorů, v diplomové práci se zaměřím především na část interní [13]. Mezi důležité vlastnosti podnikatelského plánu, na které je myslet při jeho psaní, patří zejména jeho stručnost, přehlednost, správnost, srozumitelnost a aktuálnost Struktura podnikatelského plánu Nikde není přesně stanoveno, jaká by měla být struktura podnikatelského plánu. Jeho obsah, se může pro každý podnik lišit, je však několik základních částí, které by měl obsahovat každý podnikatelský plán [13]: Titulní strana Exekutivní souhrn Popis podniku Analýzy Marketingový plán Výrobní plán Organizační plán Hodnocení rizik Finanční plán 21

29 6.2 Titulní strana Na titulní straně je shrnut stručný výklad obsahu podnikatelského plánu a jsou zde obvykle uvedeny základní údaje o společnosti, tedy: Název společnosti: Ecourse s.r.o. Jména podnikatelů a kontakty Bc. Martin Skyba Trýbova 2 Brno Lukáš Střeštík Úvoz 114 Brno Místo podnikání Brno Popis podniku a povaha podnikání Založená společnost bude provozovat portál online videokurzů a nabízet služby s tím spojené. Stěžejní činností bude tvorba videokurzů z různých oblastí ve spolupráci s odborníky v dané problematice a poskytování přístupu zájemcům o daný videokurz za poplatek. Způsob a struktura financování Financování společnosti bude zajištěno bez externích investorů. Výše základního kapitálu bude složena ve výši Kč. Přičemž oba společníci, kteří budou zároveň jednateli, přispějí ke složení kapitálu stejným dílem, tedy ve výši Kč. 22

30 6.3 Exekutivní souhrn Exekutivní souhrn je stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu. Snaží se prezentovat jeho hlavní myšlenku, vizi společnosti, definici dlouhodobého strategického cíle společnosti, očekávání a stručný finanční plán na několik let dopředu tak, aby dokázal zaujmout potencionální investory [13] Vize společnosti Rádi bychom vybudovali populární internetové vzdělávací centrum, jehož služby bude za poplatek využívat mnoho lidí z celého světa. Chceme, aby na našem portálu bylo k dispozici velké množství výukových videokurzů z různých odvětví a aby tyto videokurzy byly hojně využívány návštěvníky Dlouhodobé strategické cíle společnosti Z počátku se zaměříme na doučování středoškolských studentů v české republice, následně se pokusíme přejít do dalších odvětví a dále pak i do dalších zemí (tedy oslovit zájemce hovořících anglickým jazykem). První videokurzy vytvoří sami zakladatelé společnosti, poté se pokusíme tvorbu videí delegovat na diplomanty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Následně budeme vyzývat další osoby způsobilé k natočení výukových videokurzů z jiných oblastí. Všechny dostupné videokurzy budou vhodným a efektivním způsobem propagovány, aby bylo zajištěno jejich hojné využívání Stručná verze finančního plánu Rok Příjmy Výdaje Zisk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 5 Stručný finanční plán 23

31 6.4 Popis podniku Business Model Canvas Některé názory zkušených manažerů tvrdí, že prezentace podnikatelského plánu by měla být pokud možno co nejintuitivnější a nejjednodušší. Velmi názorným nástrojem pro představení podnikání je Business Model Canvas [14]. Jelikož se naše představy o výsledné podobě podnikání v průběhu prvního roku změnily, uvedu dva modely. Původní model podnikání První model popisuje náš počáteční záměr, kdy bylo naším cílem pouze vytvořit internetové stránky s jediným videokurzem (přípravný videokurz na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity), zajistit hojnou návštěvnost potencionálních zájemců o kurz a následně tyto zájemce přesvědčit ke koupi našeho produktu. Klíčoví partneři Klíčové aktivity Nabízená hodnota Vztahy se zákazníky Zákaznické segmenty Poskytovatel webhostingu Zprostředkovatel plateb Tvorba výukového zázemí Marketing Klíčové zdroje Naše zkušenosti z doučování Uchazečům je nabídnuta snadná, rychlá a levná příprava na přijímací řízení Masarykovy univerzity, která je dostupná odkudkoliv, kde je přístup k Internetu (například z pohodlí domova) Diskusní fóra Marketingové kanály Vyhledávací roboti Internetové stránky Studenti SŠ a gymnázií Náklady Náklady spojené s marketingem Zdroje příjmů Poplatky za přístup k výukovým videím Tabulka 6 Prvotní Business Model Canvas Jelikož jsme náš podnikatelský záměr později rozšířili, nebudu u prvního modelu podrobně popisovat jednotlivé záznamy. 24

32 Současný model Následující model popisuje současné smýšlení o našem podnikání: Klíčoví partneři Klíčové aktivity Nabízená hodnota Vztahy se zákazníky Zákaznické segmenty Poskytovatel webhostingu Podpora internetových videí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Odborníci z různých oblastí Zprostředkovatel plateb Tvorba výukového zázemí Nábor potencionálních tvůrců videokurzů Tvorba videokurzů Marketing Klíčové zdroje Naše zkušenosti z doučování Najaté osoby způsobilé vytvářet námi požadované výukové materiály, nebo přímo celé videokurzy Uchazečům je nabídnuta snadná, rychlá a levná příprava na problematiku z různých oblastí, která je dostupná odkudkoliv, kde je přístup k Internetu (například z pohodlí domova) Možnost poznání dalších lidí se společnými zájmy nebo se společným budoucím místem působení Diskusní fóra Sociální síť Program affiliate Marketingové kanály Vyhledávací roboti Facebook Internetové stránky Zpočátku studenti SŠ a gymnázií Později vždy konkrétní skupiny v závislosti na typu videokurzu Náklady Náklady spojené s tvorbou videokurzů (odměny autorům) Zdroje příjmů Poplatky za přístup k výukovým videím Náklady spojené s údržbou videokurzů Náklady spojené s marketingem Tabulka 7 Současný Business Model Canvas Zákaznické segmenty Jak bylo zmíněno dříve, v prvních letech se zaměříme zejména na doučování českých středoškolských studentů. Jakmile budeme spokojeni s obsluhováním tohoto segmentu, 25

33 rádi bychom se rozšířili i na segmenty další, jejichž povaha bude vždy záležet na typu vytvořeného videokurzu. K zamyšlení je povaha segmentu středoškolských studentů a to ta, že každým rokem zákonitě přibyde velké množství zcela nových potencionálních zákazníků, které je nutné dokázat oslovit a zaujmout tak, aby v případě potřeby byli motivováni využívat našich služeb. V případě doučování středoškolských studentů je také třeba brát v úvahu sezónnost poptávky námi nabízených videokurzů. To znamená, že příjmy plynoucí z využívání videokurzů, budou přicházet pouze v období přibližně půl roku před přijímacími zkouškami na vysokou školu a před maturitou. Kdežto druhý půlrok bude poptávka po kurzech téměř nulová. Nabízená hodnota Primárně se pochopitelně budeme snažit, abychom dokázali pomocí našich videokurzů pomoci středoškolským studentům s jejich studijními záležitostmi. Nejdříve se zaměřujeme na jejich přípravu na testy studijních předpokladů, jakožto stěžejní součást přijímacího řízení Masarykovy univerzity. Zde bychom také rádi studentům cíleně umožnili seznamovat se s dalšími studenty, kteří se hlásí na stejnou fakultu tedy možnými budoucími spolužáky, a to pomocí sociální sítě, kterou plánujeme na našich stránkách provozovat. Dále chceme, abychom pomocí našich výukových videí dokázali připravit středoškolské studenty na průběžné písemky a také na maturitu. Z počátku se chceme zaměřit zejména na matematiku, český jazyk a angličtinu, ale nebráníme se v následujících letech rozšíření přípravy i na další předměty. Videokurzy chceme koncipovat tak, aby byly pro studenty opravdu užitečné a aby jim tato užitečnost byla zjevná ještě před koupí kurzu. Chceme studentům poskytnout dostatečné množství řešených příkladů, aby si mohli nejen vyslechnout teorii, ale aby si mohli v mluvené formě prohlédnout řešící postupy. Což může být velmi užitečné, pokud například na danou látku nebyli ve škole, pokud ve škole nedávali pozor, nebo pokud jim prostě školní výklad pro pochopení látky nestačil. Důraz budeme chtít klást také na poskytnutý prostor pro procvičování naučené látky a pro ověření, že student látku doopravdy zvládá. Uchazečům videokurzů je třeba zdůraznit všechny jejich výhody, které se s e-learningem pojí. Těmi jsou zejména finanční dostupnost, časová a geografická nezávislost. 26

34 Klíčové aktivity Oproti klasickým kamenným kurzům, na které lidé docházejí, budou naše videokurzy dostupné přes Internet. Je tedy potřeba vytvořit a spravovat internetové stránky/portál, přes které budou naše videokurzy přístupné. Je důležité, aby zde bylo vše intuitivní a aby se zde návštěvníci cítili spokojeně. Věříme, že je v našich silách takové stránky vytvořit s využitím redakčního systému. Klíčovou aktivitou pro rozvoj společnosti bude navazování spolupráce s různými institucemi, nebo individualitami, s jejichž dopomocí se nám podaří vytvořit další videokurzy, z různých oblastí. Jakmile budeme mít takové zdroje, bude potřeba jejich aktivitu směrovat tak, aby vytvářené videokurzy byly požadovaného charakteru a v potřebné kvalitě. Neméně důležité bude soustřeďovat naše snahy do různých forem marketingu takovým způsobem, abychom dokázali dostatečně propagovat naše služby s relativně nízkými náklady. Klíčoví partneři Provoz internetových stránek pochopitelně vyžaduje webový server. Je tedy potřeba pronajímat server některé z webhostingových společností, kterých je na trhu velké množství. Důležitou volbou pro nás byla volba, zda výuková videa budeme přehrávat pomocí přehrávače z našich stránek, nebo zda využijeme webový server určený pro sdílení audiovizuální tvorby, kam naše stránky budou přesměrovávat. Obě možnosti, vycházejí cenově přibližně na stejno, my jsme zvolili využití webového serveru. Ten nám totiž usnadní spoustu práce s konvertováním videa do velkého množství formátů, což je potřeba pro schopnost přehrání videa velkém množství typů zařízení. Dále tak delegujeme problém s potencionálním přetížením serveru při početném prohlížení videí právě na poskytovatele serveru, který je na toto početné prohlížení jistě lépe připraven, než webový server, na kterém běží naše stránky. Jako vhodný kandidát se nám prozatím jeví server Vimeo. Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity jsme zvolili jako vhodného partnera, jelikož očekáváme, že jejich spolupráce nám umožní za nízké náklady získávat diplomanty, jakožto vhodný zdroj pro tvorbu výukových videí a dalších materiálů, které bychom využili pro tvorbu videokurzů určených pro středoškolské studenty. 27

35 Jakmile uznáme za vhodné, v určité fázi našeho podnikání se uchýlíme také k oslovování dalších potencionálních partnerů za účelem získání vhodných zdrojů pro výuková videa z dalších odvětví a pro další země. Pro zjednodušení systému plateb bude vhodné navázat spolupráci se společností, s jejíž dopomocí bychom našim zákazníkům mohli nabídnout vhodný, spolehlivý a automatizovaný platební systém. Vztahy se zákazníky Bude pro nás důležité, aby naši zákazníci od našich videokurzů dostali to, co jim bylo slíbeno a za čím si v době nákupu videokurzu šli, nebo aby dokonce byli příjemně překvapeni. Chceme, aby si uvědomili, že za dobrou cenu získávají kvalitní a postačující služby, uspokojující jejich vzdělávací potřeby. Rádi bychom, aby naše služby vnímali pozitivně a pokud možno našich služeb využívali opakovaně. Některé výukové kurzy určené pro středoškolské studenty totiž na sebe budou v podstatě navazovat (příprava na písemky, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky), a už i proto bude důležité udržovat spokojené zákazníky po co nejdelší čas. Také bychom rádi na našich stránkách vytvořili každému registrovanému uživateli profil, na kterém by vždy mohl najít různé statistiky spojené se studiem a další pro něj užitečné informace (například seznam uživatelů hlásících se na stejnou vysokou školu). Díky možnému propojení uživatelských účtů s populárními sociálními sítěmi bude navázání kontaktu mezi dvěma návštěvníky se stejnými zájmy mnohem jednodušší a vyvstane tak možnost propagace našich služeb i zde. Návštěvníci budou mít také možnost si přivydělat například pomocí propagačního programu affiliate, o tom si povíme později. Marketingové kanály Jelikož jsme začínající společnost se slabým portfoliem nabízených služeb, nemá prozatím příliš smysl hýřit finančními prostředky v oblasti marketingu. Budeme se tedy ze začátku volit takové marketingové techniky, které nebudou příliš nákladné, a přesto nám zajistí dostatečně početnou klientelu. Používané marketingové techniky blíže popíšu v části podnikatelského plánu Marketingový plán. 28

36 Klíčové zdroje Prvotním zdrojem jsou naše samotné zkušenosti s doučováním studentů, dobrá orientace v matematice i v ostatních středoškolských předmětech. Tyto znalosti jsme využili především pro vytvoření prvotního videokurzu, avšak budou se hodit i v dalších fázích našeho podnikání. Naším nejdůležitějším zdrojem budou osoby způsobilé vytvářet námi požadované výukové materiály nebo samotné videokurzy. Zdrojem pro tvorbu videokurzů pro středoškolské studenty, budou zkušenosti zakladatelů společnosti, dále pak diplomanti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a oslovené osoby způsobilé vytvářet videokurzy. Stěžejním motivačním faktorem pro diplomanty bude zejména skutečnost, že naše spolupráce bude zajímavým tématem pro jejich diplomovou práci. S námi mohou pilovat své výukové dovednosti, nabírat zkušenosti, případně testovat výukové techniky. Od nás navíc mohou získat reálné statistické údaje pro svoji diplomovou práci, které my můžeme získat od účastníků kurzů. Takovými údaji může být například: spokojenost účastníků s videokurzy porovnání úspěšnosti studentů, kteří si našimi kurzy prošli, s celkovou úspěšností (například u maturit nebo u přijímacích zkoušek) Zdroje příjmů Zdrojem našich příjmů budou pouze poplatky, které návštěvníci budou platit, aby dostali přístup k námi nabízeným videokurzům. Cenu našich videokurzů plánujeme mnohonásobně nižší, než je cena odpovídajících docházkových kurzů. Toto je podle mě důležité potencionálním zájemcům vysvětlit společně s dalšími silnými stránkami, které naše videokurzy nabízí. Přesto je potřeba cenu našich videokurzů volit uvážlivě, aby ji jednotlivci z daného zákaznického segmentu byli ochotni za přístup k videokurzům zaplatit. Je v našem zájmu, abychom našim zájemcům o videokurzy co nejvíce zabezpečili a usnadnili proces jejich nakupování. Na to je třeba myslet při volbě způsobu placení a systému našich poplatků. Náklady Jedním z hlavních typů nákladů, jsou náklady spojené s tvorbou videokurzů. Sem patří veškeré technické prostředky, které je potřeba pořídit, aby bylo k dispozici zázemí pro produkci. Dále sem patří náklady na pokrytí odvedené práce osobě, kterou na vytvoření 29

37 videokurzu najmeme. V případě diplomantů nepředpokládáme tyto náklady příliš vysoké z důvodu jiných motivačních faktorů popsaných dříve. V budoucnu však počítáme, že pro vytvoření kvalitních videokurzů v jiných odvětvích bude potřeba investovat i nezanedbatelné finanční prostředky. Pokud ale systém odměňování autora kurzu postavíme na podílu z prodeje videokurzu, pak nás tvorba takového videokurzu nemusí stát nic. Další potřebu vkládání finančních prostředků vidím údržbě videokurzů. U videokurzů s neměnící se povahou pravděpodobně nebude potřeba téměř žádná údržba (nanejvýš reakce na dotazy a námitky uchazečů). Hrozí však, že informace podávané v jiných videokurzech budou zastarávat, a bude tedy potřeba jejich obsah aktualizovat, nebo doplňovat. Dále je také potřeba platit pravidelné poplatky našim partnerům za jimi poskytované služby (webhosting, Vimeo ). Třetím a neméně důležitým terčem našich investic je marketing. Jak ale bylo zmíněno v sekci Marketingové kanály, z počátku budeme využívat méně nákladné formy propagace. 6.5 Analýzy Analýza PEST Politické a legislativní faktory Rozhodli jsme nebýt plátci DPH, zejména z důvodu že neobchodujeme s firmami, které jsou plátci DPH, a neprodáváme ani nenakupujeme zboží. Našimi cílovými zákazníky jsou fyzické osoby nepodnikatelé. Tím pádem je výhodnější nebýt plátce DPH, jelikož nemusíme k ceně přidávat částku DPH, která není zanedbatelná. Dále jako neplátci DPH máme menší administrativní zátěž, například nemusíme každé 3 měsíce podávat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Pokud přesáhneme obrat 1 milion Kč za období dvanácti bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak budeme povinni podat přihlášku k dani z přidané hodnoty a staneme se plátci DPH. Vzhledem k vydání nového občanského zákoníku a s ním souvisejícími předpisy přibylo mnoho nových institutů a mnoho dosavadních zaniklo. Zanikl tak velký počet návazností, takže některé zákony odkazují na již neexistující ustanovení, čímž vzniká právní nejistota, 30

38 která je posílena i nejasným výkladem nového občanského zákoníku. Tato nejistota bude oslabena až vydáním judikatury, což může trvat několik let. Ekonomické faktory Studenti patří mezi skupinu lidí, kteří nemají zdroj příjmů v podobě zaměstnání, jež by jim zajistilo dostatek finančních prostředků na investici do drahých kurzů. Cenová atraktivnost internetových videokurzů oproti kurzům prezenčním je tedy významným pozitivem. V posledních letech byla ekonomika u nás ovlivněna recesí, v jejíž souvislosti lidé nechtěli příliš hýřit penězi, což negativně ovlivnilo chod mnoha menších podniků. Názory, zda je krize za námi, nebo zda vypukne nová recese, se liší. Situace, kdy lidé budou stále obezřetnější při nakládání s penězi, nám opět může pomoci ve smyslu, že získáme zákazníky, kteří by si mimo období recese koupili dražší prezenční kurzy. Situace může však dojít tak daleko, že i cena našich videokurzů pro potenciální zájemce nebude cenově přijatelná, a proto počet prodejů našich videokurzů klesne. Sociální faktory V České republice je přibližně 1500 středních škol, z toho přes 350 gymnázií. Celkový počet středoškolských studentů činí přibližně a maturantů asi Obdobný počet studentů se každoročně hlásí na vysokou školu, přičemž největší zájem je o Masarykovu univerzitu, kam si podává přihlášku nejvíce uchazečů ze všech vysokých škol v ČR. Počet uchazečů se každoročně pohybuje okolo studentů, avšak úspěšnost na jejich přijetí na školu bývá jen asi 50% [15]. Vzhledem k zavedení jednotné státní maturity lze vytvořit i jednotný výukový kurz určený pro všechny maturanty celé republiky. Jelikož velké množství studentů v minulosti u státních maturit neuspělo, vzniká zde trh právě pro kurzy připravující právě na státní maturity. Technologické faktory Technologický vývoj ve světě příznivě ovlivňuje podstatu našeho podnikání. Počítač a Internet má k dispozici čím dál více lidí, kteří jej navíc využívají stále častěji. Dá se tedy předpokládat, že forma internetové výuky si v budoucnu získá oblibu ještě širšího okruhu populace. 31

39 Pokrok mobilních technologií směřuje k lepší využitelnosti mobilů a tabletů, díky čemuž se schyluje i k rozvoji mobilního vzdělávání. Je tedy třeba udržovat krok s dobou a zajistit také například kompatibilitu našich videokurzů s mobilními zřízeními Analýza SWOT Strenghts silné stránky Videokurzy jsou přístupné kdykoliv a kdekoliv, kde je přístup k Internetu (třeba z pohodlí domova) a lze je shlédnout vícekrát. Množství práce a náklady na provoz videokurzů jsou v porovnání s klasickými docházkovými kurzy mnohonásobně nižší. Cena videokurzů bude typicky nižší než u klasických docházkových kurzů. Část videokurzu lze zdarma shlédnout ještě před samotnou koupí zájemce má tedy možnost se dopředu seznámit s charakterem a kvalitou videokurzu. Weakness slabé stránky Někteří jedinci upřednostňují fyzickou návštěvu kurzů. Zájemci bez přístupu k Internetu nebo bez zařízení umožňující projekci videokurzů se kurzu nemohou zúčastnit. Povaha videokurzů, kdy účastníci nejsou nuceni někam docházet, pravděpodobně snižuje jejich motivaci se danou problematiku opravdu učit. Jsme neznámá společnost bez referencí, zkušeností s podnikáním a propracovaných marketingových technik. Opportunities příležitosti Uživatelé se mohou seznámit s lidmi se společnými zájmy, případně se svými budoucími spolužáky, a to například díky možnému propojení s uživatelským účtem na Facebooku. Pokud tomuto půjde společnost naproti, může portál získat na popularitě. Společnost může vytvořit sérii videokurzů, které na sebe budou vzájemně navazovat, díky čemuž si videokurzy budou vzájemně dělat reklamu a společnost si tak může udržet dlouhodobější klientelu (například: kurzy připravující studenty na dílčí středoškolské písemky, kurzy připravující studenty na státní maturitu, kurzy připravující studenty na přijímací řízení vysokých škol). 32

40 Tvorbu výukových videí lze delegovat na další osoby s odbornou znalostí v dané oblasti, případně získávat práva od autorů na provoz bezplatných kurzů na našich stránkách. Díky tomu bude možné se rychleji rozvíjet a pokrýt výukou více oblastí. Lze rozvíjet marketingové procesy, které by zvýšily poptávku po našich videokurzech. Například program affiliate, díky kterému uchazeči získají provize za propagování našich videokurzů. Threats hrozby Videa z videokurzů je vždy možné nezákonně kopírovat a zveřejňovat jinde. Což by mohlo ohrozit využívání našich placených videokurzů. Řešení: Koncipovat videokurzy nejen pouze jako sled videí, ale videa zasazovat do komplexnější výukové podoby (velké množství doplňujících textů, mnoho doplňujících příkladů k procvičení, nastavitelné procvičovací kvízy, diskuse apod.). Dále je třeba aktivně sledovat populární portály, kde se často vyskytují nelegální kopie multimediálních souborů (Ulož.to, YouTube ). Vznik konkurenčních společností s obdobným byznys plánem. Nelze zcela zamezit, aby k jednomu zakoupenému kurzu přistupovalo více uživatelů zároveň. Může tedy docházet k situacím, kdy namísto prodeje kurzů všem jednotlivcům, využije skupina těchto jednotlivců nákupu kurzu jediného Porterův model konkurenčních sil Obrázek 2 Porterův model konkurenčních sil 33

41 Substituční produkty Substitučními produkty v našem případě jsou právě prezenční kurzy jiných společností. Jelikož se v celé diplomové práci snažím nastínit převahu výhod online videokurzů oproti kurzům prezenčním, dovolím si tvrdit, že správně vytvořený a propagovaný videokurz může přilákat mnohem více uchazečů, než kurz prezenční. Soupeření se stávajícími konkurenty Za konkurenty můžeme v současnosti považovat jakoukoliv společnost, snažící se prosadit na poli internetových kurzů. Tyto konkurenty je potřeba sledovat a reagovat na jejich cenové a inovativní pohnutky. Stejně tak je důležité snažit se držet krok s dobou, vyhledávat nově vyvstávající trendy a využívat je ve svůj prospěch. Abychom nad současnými konkurenty získali náskok a udrželi si od nich odstup, musíme dbát na to, aby kvalita videokurzů byla na vysoké úrovni a zajistit, aby zákazníci opravdu dostávali hodnotu, jakou od kurzu očekávají. Dále je třeba myslet na marketing, a proto naše společnost musí nabízené služby vhodným a efektivním způsobem propagovat do světa. Noví konkurenti Pochopitelně nejsme jediní, kdo se snaží sledovat dění související s online výukou v našem okolí a ve světě. Stejně jak my sledujeme okolní společnosti, tak i ony mohou sledovat nás. Proto může být otázka času, kdy se jiné společnosti také uchýlí k vytváření videokurzů, pokud v tomto přístupu spatří výhody. Proto je potřeba neustále směřovat kupředu k vytyčeným cílům, abychom udrželi náš časový předstih, případně abychom zabránili jejich vstupu na trh. Vliv dodavatelů (odborníků vytvářejících videokurzy) Naši dodavatelé budou našimi klíčovými zdroji, bude tedy potřeba věnovat velké úsilí pro navazování spolupráce, aby pro nás vytvořili daný videokurz. Jelikož z videokurzů bude plynout provize, bude v jejich zájmu, aby daný videokurz byl v požadované kvalitě. Díky provizím se tedy vztahy mezi námi a našimi dodavateli utuží, v lepším případě může dodavatel dokonce vytvářet další videokurzy dodavatel, který pro nás vytváří kvalitní a úspěšné videokurzy se vůči nám dostává do silnější pozice, a proto se s ním musíme snažit udržet spolupráci. 34

42 Na druhou stranu, po vytvoření některých typů videokurzů již nemusí být nutná další aktivní účast ze strany dodavatele na jeho provozu. Na dodavatelích, kteří vytvoří jediný takový kurz, nejsme již nadále závislí, a proto vůči nám obecně nejsou v silné pozici. Vliv zákazníků (odběratelů) Zákazníci při nákupu produktu budou pravděpodobně vybírat hned mezi několika kurzy konkurenčních společností. Je tedy důležité, abychom výhody našeho přístupu k výuce dokázali podat zákazníkovi takovým způsobem, aby si právě náš produkt. Potřebné je také snažit se vyvolat spokojenost zákazníků s našimi videokurzy, jelikož své pozitivní zkušenosti mohou šířit mezi další potenciální zájemce. Vzhledem k počátečnímu malému množství nabízených kurzů se nedá předpokládat, že by se některý ze zákazníků stal stálým odběratelem, a byl tedy postaven do silné pozice. Taková situace může nastat až v případě rozšíření našeho výukového portfolia. 6.6 Marketingový plán Jedním ze stěžejních způsobů naší propagace je snaha o obsazování předních pozic při vyhledávání klíčových slov souvisejících s našimi kurzy v internetových vyhledávačích (Google, Seznam). Toho docílíme SEO optimalizacemi a také využitím služby Google AdWords. Klíčovým způsobem propagace našich služeb podle mě bude přímé kontaktování českých středních škol a jejich studentů. Nabízejí se dva způsoby: Formou u takto sice zcela zadarmo oslovíme velké množství škol, avšak tento způsob se může jevit jako neosobní, může být vyhodnocen jako nevyžádaný (SPAM), případně se může ztratit mezi hromadou nabídek od ostatních institucí. Pravděpodobnost, že k samotným studentům nabídka vůbec dorazí, nebo že je dokáže opravdu zaujmout, je tedy nižší. Formou fyzických návštěv zde asi není v našich silách oslovit tolik studentů, jako elektronickou formou, ale tento způsob oslovení s vyšší pravděpodobností dorazí až k samotným studentům, a bude také možné jim naše služby prezentovat kvalitněji. Máme zde opět dvě možnosti umisťování reklamních letáků na veřejnou nástěnku nebo jejich rozdej v prostorách středních škol 35

43 rozdej letáků na organizovaných akcích s předpokládaným zvýšeným počtem zájemců o přípravné kurzy na Masarykovu univerzitu (například veletrh Gaudeamus, případně dny otevřených dveří jednotlivých fakult Masarykovy univerzity) Jedním z možných způsobů propagace může být spolupráce se slevovými portály a nabízení našich služeb na jejich stránkách za sníženou cenu. Finančně nenáročný způsob propagace vidím v propojení našich stránek se sociálními sítěmi. Věřím, že pokud zájemci budou s našimi službami spokojeni, mohou je vědomě i nevědomě sami doporučovat svým přátelům. Dalším možným způsobem, jak šířit videokurzy mezi ostatní bude využití programu affiliate. Každý zájemce programu affiliate si bude moci přivydělat v případě, že se rozhodne naše videokurzy propagovat, a tedy přesvědčovat potencionální zájemce ve svém okolí o koupi videokurzu. V případě, že takový zájemce o videokurz při nákupu zadá identifikátor osoby, která mu kurz doporučila, získá tato osoba od naší společnosti provizi ve výši 10% ceny kurzu. Jakmile se portfolio námi nabízených služeb bude rozšiřovat, pravděpodobně bude vhodné sáhnout i po pokročilejších (byť možná nákladnějších) technikách marketingu. O jejich nutnosti však budeme rozhodovat později. 6.7 Výrobní plán Dosavadní aktivita naší společnosti by se dala shrnout do dvou projektů. Prvním z projektů je vytvoření našeho prvního videokurzu, jeho úspěšné nasazení a propagace v takové míře, abychom dosáhli potřebného ročního prodeje. Druhý projekt se týká vytvoření portálu výukových videokurzů. Vzhledem k tomu, že řada činností a procesů, které jsme v rámci našeho podnikání vykonávali a které hodláme vykonat, jsou součástí našeho know-how, poskytnutý výrobní plán bude nastiňovat tyto projekty pouze rámcově. 36

44 6.7.1 Způsob řízení projektů Jelikož jsme oba v průběhu vykonávání našich podnikatelských aktivit současně studenti nebo pracující, bylo a je nutné při plánování a řízení projektů přihlížet k tomu, že na aktivity spojené s podnikáním má každý z nás vyhraněný čas v průměru jen asi 3h denně. První impuls pro podnikání nastal na počátku roku 2013, kdy jsme sestavili hrubý plán nejdůležitějších činností, které je třeba vykonat pro zdárné dokončení prvotního projektu. Také jsme se dohodli na pravidelných schůzkách se vzájemným odstupem přibližně dvou týdnů. Účelem těchto schůzek je zhodnotit, jak jsme s projektem postoupili, stanovit cíle do příštího setkání a shrnout jak těchto cílů dosáhnout. Předmětem schůzek je také aktualizace plánu je třeba doplnit nové činností a podrobněji rozepsat činnosti, kterými se v dané chvíli zabýváme. Kromě pravidelných schůzek pro každodenní komunikaci využíváme také programy Skype, ICQ a pro řízení projektu službu Google Drive, kde mezi sebou sdílíme veškeré důležité dokumenty a soubory Work Breakdown Strukture Projekt 1: Vytvoření prvního videokurzu Klíčovými činnostmi prvního projektu je vývoj internetových stránek a tvorba výukových materiálů. Při vývoji webu bylo potřeba nejdříve zvolit prostředky, které využijeme při jeho tvorbě a navrhnout strukturu stránek. Společně s vývojem webu jsme začali s přípravami spojenými s natáčením výukových videí, jejichž součástí bylo i vyjednání licence s Masarykovou univerzitou, která nás opravňuje k vytvoření videokurzu. Dále bylo potřeba získat zadání všech příkladů z minulých verzí TSP, tyto příklady vhodným způsobem systematicky uspořádat do kapitol a vytisknout. Jakmile jsme zajistili zázemí pro natáčení, mohli jsme začít s tvorbou videomateriálu. Videa bylo potřeba natočit, sestříhat, konvertovat, nahrát na server a společně s dalšími materiály seskupit do videokurzu. Zajistit návštěvnost internetových stránek nám pomáhají aktivity spojené s marketingem. Zmíněné aktivity související s prvním projektem popisuje i stručný WBS model na obrázku. 37

45 Obrázek 3 WBS vytváření přípravného TSP videokurzu Projekt 2: Tvorba portálu videokurzů Druhým projektem je vytvoření portálu videokurzů. Tento projekt je v počáteční fázi a bude využívat technických podkladů prvního projektu. Hlavní náplní tohoto projektu bude opakované oslovování odborníků a nadšenců, kteří budou vytvářet další videokurzy určené pro náš portál: 38

46 Obrázek 4 WBS vytváření dílčího videokurzu 6.8 Organizační plán a personální zdroje Zakládaná společnost bude mít pouze 2 společníky, kteří budou z počátku zároveň jejími jedinými zaměstnanci. Předpokládáme, že v prvních letech se budeme moci v podnikatelské činnosti opřít zejména o vlastní zkušenosti, instinkt a kvalifikace, které jsme získali při studiích. Proto také soudíme, že zpočátku nebude potřeba zaměstnat žádné další zaměstnance. K tomu se obrátíme až v případě, kdy získáme dostatečné finanční zázemí a naznáme, že pro možný rozvoj společnosti směrem dopředu je tento krok nezbytný. 6.9 Hodnocení rizik Může se zdát, že v práci popisuji náš podnikatelský záměr velmi pozitivistickým způsobem a nepřipouštím přítomnost rizik, která mohou ohrozit naše podnikání. Pozitivní přístup se odvíjí především od příznivých výsledků z dosavadního prodeje videokurzů. Rizika v našem odvětví pochopitelně existují, je potřeba s nimi počítat a v případě jejich vyvstání je nutné na ně zareagovat pomocí vhodného krizového plánu. Můžeme identifikovat například následující rizika: Pokrok současných konkurentů nebo vstup nových konkurentů na trh může zapříčinit snížení počtu zájemců o naše videokurzy. Nedostatečným marketingem můžeme přijít o velké množství potenciálních zákazníků. Špatně cíleným marketingem můžeme vyhodit množství finančních prostředků. Některé vytvořené videokurzy nemusí zájemce nadchnout a nebude z nich tedy plynout žádný zisk. 39

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE

TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE BAKALÁŘSKÁ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podnikatelský plán společnosti Fashion4u Autor BP: Kristýna Fleissigová Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2014 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více