KAPITOLA 1: ÚVOD DO APLIKACE MAYA 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA 1: ÚVOD DO APLIKACE MAYA 7"

Transkript

1 KAPITOLA 1: ÚVOD DO APLIKACE MAYA 7

2 1.1 Pedmluva Aplikace Maya od spolenosti Alias (www.alias.com) je špikový softwarový nástroj pro modelování, animaci a renderování 3D objekt. Využívá se zejména ve filmových studiích pro vytváení vizuálních efekt (VFX), herním prmyslu, reklam nebo prmyslových vizualizacích. Pitom filmové triky a prmyslové vizualizace tvoí nejdležitjší oblast využití Mayi. Maya je zdaleka nejpoužívanjší všude tam, kde jsou požadavky kladené na kvalitu a komplexnost efekt svou povahou nejnáronjší. I když se uživatelské rozhraní Mayi mže zdát píliš složité, má svou logiku a jakmile pochopíte stavbu interface, nebude tžké se v nm zorientovat. V tomto nástroji mžete vytvoit úpln vše, co existuje v reálném i nereálném svt. V porovnání s 3ds Max je to robustnjší aplikace složitjší na ovládání (mén pímoará), orientovaná na komplexnjší produkní workflow. Neznamená to však, že 3ds Max za Mayou zásadn technologicky zaostává. Asi nejvtším rozdílem mezi tmito dvma aplikacemi jsou podporované operaní systémy. 3ds Max operuje pouze na platform Microsoft Windows, kdežto Maya bží navíc na Linuxu a Mac OS X. Shrneme-li, Maya je stžejní aplikace používaná ve filmovém prmyslu, 3ds Max vládne hernímu poli. Výhodou 3ds Max je jeho pímoarost, jednoduchost uživatelského rozhraní (UI) a pedevším to, že nabízí rychlejší uební tempo. Domnívám se, že do budoucna lze u obou produkt oekávat technologickou konvergenci (tj. 3ds Max bude zachovávat své jednoduché UI a s dalšími verzemi bude ím dál tím více pipravený na náronjší filmové efekty). U Mayi se zejm dokáme zvýšené uživatelské pívtivosti (už jen z dvodu akvizice Aliasu spoleností Autodesk, jejíž produktová filozofie je odlišná) se zachováním robustní architektury. V souasnosti má každá aplikace své klady i zápory a je na uživateli (firm), kterou aplikaci si zvolí jako hlavní vlajkovou lo. Volbu mže usnadnit rozhodnutí o zamení a specializaci uživatele zda bude tvoit spíše pro herní oblast nebo filmové efekty. Rozumným pístupem je ale nezavrhovat a priori tu i onu aplikaci na základ doporuení ostatních uživatel. V Maye i Maxovi mžete vytvoit mnohem víc, než na co vtšina z nás kdy vbec pomyslí. Spory mezi uživateli Mayi a Maxe mn asto pipomínají boje mezi pívrženci Linuxu na stran jedné a Windows na stran druhé. Je ale lhostejné, kterou aplikaci si vyberete, dležitý je váš finální výtvor. Maya i 3ds Max jsou pouze velkými pomocníky-nástroji, které samy o sob za vás nic nevytvoí. Vyzkoušejte si ob aplikace, seznamte se s jejich uživatelským rozhraním a rozhodnte se podle vlastního úsudku a sympatií pro jednu z aplikací. Každému se líbí jiný interface, jiný operaní systém, jiný uební pístup nebo pracovní postup a tudíž je jen na vás, který SW si vyberete.

3 1.2 Instalace Na adrese se zaregistrujte a stáhnte si verzi Maya Personal Learning Edition pro Windows 2000/XP Professional (velikost 273 MB). Tato verze Mayi je dostupná zdarma pro nekomerní a výukové úely. Je totožná s verzí Maya Complete, která stojí 2099 EUR=60839 K. Její omezení spoívá v jiném formátu ukládaných soubor (scén) a obrázku loga na pozadí renderovaných scén. Po stažení zadejte pi instalaci Software Key pro Maya Personal Learning Edition, který vám pijde em. Tím software aktivujete. Maya pichází ve dvou verzích - Complete (2099 EUR) a Unlimited (7349 EUR= K) K). Verze Unlimited je totéž co Complete plus navíc: Cloth tvorba ošacení Hair tvorba pln dynamických dlouhých vlas Fur pomocí tohoto modulu mžete vytváet rznorodé varianty krátkých vlas, srsti, trávy Fluid podporovány jsou atmosférické efekty, mraky, kou, pára, oceán, pyrotechnické efekty, ohe, exploze, nebula, animace viskózních látek a mnoho jiného lze vytvoit pomocí tohoto modulu Live synchronizace 2D akce se 3D elementy Minimální požadavky na aplikaci Maya PLE (OS pouze Windows 2000/XP Professional nebo Mac OS X): Windows: Intel Pentium III or higher, AMD Athlon processor Macintosh: Power Mac G4 a G5 512 MB RAM CD-ROM Drive Hardware-Accelerated OpenGL grafická karta 3-button mouse with mouse driver software 450 MB of hard disk space

4 1.3 První spuštní a základy uživatelského UI Po spuštní aplikace se objeví uživatelské rozhraní jako na obrázku Uživatelské rozhraní Mayi PLE Následuje popis jednotlivých ástí UI, na které se takto budeme odvolávat dále v textu: 1. Main Menu (lišta hlavního menu) Standardní nabídky aplikace, které se kontextov mní podle aktuáln vybrané sady menu (Menu Sets), kterou najdete zcela vlevo na stavové lišt jako výsuvné menu. Jiné nabídky se objeví napíklad pi modelování a jiné pi animaci 2. Status Line (stavová lišta) Lišta obsahuje postupn ikony pro práci se soubory, výbr objekt nebo komponent (v Maye se podobjekty nazývají komponenty, v 3ds Max se nazývají Sub-Objects), pichytávání nebo renderování. Tyto dílí skupiny jsou oddleny vertikální ernou árkou a pokud na ní klepnete, mžete jednotlivé skupiny schovávat nebo rozbalovat. Na konci stavové lišty jsou ti ikony pro zobrazení i skrytí nástroje Attribute Editor, zobrazení aktuálního nastavení QWERTY nástroj a poslední ikona slouží pro zobrazení i skrytí Channel Boxu

5 3. Shelf Místo, kde si mžete pizpsobovat práci podle vlastního stylu a pidávat do záložek nové funkce. Peddefinované jsou zde záložky nazvané General (obecné), Curves (kivky), Surfaces (plochy), Polygons (polygony), Subdivs (dílí dlení ploch), Deformation (deformace), Animation (animace), Dynamics (dynamika), Rendering (renderování), Paint Effects (efekty malování), Toon (vzhled kreslené animace), Custom (záložka pro pizpsobení vlastní práce) a sem si mžete pidávat další ikony a funkce 4. Panely nabídek výez Výsuvné nabídky View, Shading, Lighting, Show a Panel kontrolují daný výez a pohled na objekty v nm (napíklad View > Frame Selection (klávesa f) vycentruje vybraný objekt ve výezu v Maxovi je to funkce Zoom Extent Selected, dále píkazem Bookmark si mžete uložit aktuální pohledy jako záložky v 3ds Max k tomu slouží funkce Save Active Perspective View). Nabídka Shading ovládá vzhled objekt ve výezu (napíklad stínovaný nebo drátný mód), Lighting ovládá úrove osvtlení scény, Show funguje jako skrývání kategorií objekt (Hide By Category v Maxovi) a konen z nabídky Panel vybíráte typ pohledu (ortografické nebo perspektivní). Funkcí Tear Off mžete odpojit perspektivní výez jako samostatné plovoucí okno. To mžete provádt i s nabídkami v hlavním menu klepnutím na dv horizontální áry a petažením na jiné místo. 1-2 Funkcí Tear Off mžete odpojit výez do podoby plovoucího okna

6 1-3 Klepnutím na dvojitou áru nad názvem Edit Membership Tool a petažením menu na jiné místo jej odpojíte jako plovoucí menu 5. QWERTY nástroje (Tool Box) Nástroje pro manipulaci s objekty Q=Select Tool (výbr objektu), W=Move Tool (posun objektu), E=Rotate Tool (otoení objektu), R=Scale Tool (zmna mítka objektu), T=Show Manipulator Tool (ukázat manipulátor), Y=Repeat Last Tool (použít poslední aktivovaný nástroj). 6. Channel Box Obsahuje informace aktuáln vybraného objektu a zde mžete mnit nkterá tato data. V 3ds Max je obdobou panel Modify. Vypnout/zapnout Channel Box mžete tetí ikonou v trojici ikon zcela vpravo na stavové lišt. 7. Layouts Zmna nastavení výez podle pednastavených možností (v Maxovi je obdobou funkce Customize > Viewport Configuration > Layout) 8. Range Slider (jezdec rozsahu) Kontroluje rozsah asového posuvníku (Time Slideru) a vy se tak mžete soustedit pouze na výsek animace, tj. uritý rozsah snímk

7 9. Time Slider (asový jezdec) Umožuje procházet animaci v ase 10. Command Line (píkazový ádek) Místo pro zadávání píkaz (skript) v jazyce MEL. V 3ds Max je obdoba zadávání píkaz do okna MAXScript Listeneru 11. Help Line (ádek nápovdy) Zde se objevuje kontextová nápovda bhem práce v Maye související a aktuáln vybraným nástrojem 12. Playback Controls (ovladae pehrávání animace) Umožuje pehrávat, zastavovat nebo petáet animaci 13. Layer Manager (správce vrstev) Spravuje vrstvy objekt v Maye. Obdobou je Layer Manger v 3ds Max, kde jednotlivé objekty piazujete do logicky seskupených vrstev. Jednotlivé ásti UI budou detailn probrány v dalším dokumentu. Cílem tohoto exkurzu bylo informovat vás v hrubých základech o stžejních ástech UI Mayi.

8 1.4 3ds Max vs. Maya V PDF dokumentu, který najdete na následujícím URL spolenosti Alias se mžete doíst, jaké jsou vztahy mezi pojmy a funkcemi 3ds Max a Mayou (jde tedy o jakýsi slovník synonym obou aplikací). Znáte-li dobe 3ds Max, bude pro vás tento dokument tím hlavním, jak se rychle zorientovat v aplikaci Maya. 1-4 Dokument Transition Guide je základním dokumentem popisujícím vzájemn funkní oblasti Mayi i 3ds Max (zdroj Alias). Funkní celky jsou porovnány v tchto oblastech: Viewport Commands (píkazy v rámci pracovních výez) Object Selection and Display (výbr a zobrazení objekt) Transforms (transformaní povely posun, rotace, zmna mítka, výbr objektu) Playback Controls (ovládací prvky pro pehrání scény) Tools and Windows (nástroje a dialogy) File and Scene (práce se soubory a scénou) General UI and Menu Sets (obecné prvky UI a sady menu) Traversing Hierarchy (pecházení mezi rodii a potomky v rámci hierarchie)

9 Rendering (povely renderování) Animation (animace) Command Panels (píkazové panely) Viewport Navigation Controls (ovládací prvky navigace ve výezech) Windows/Menus/General UI (okna, menu a obecné píkazy UI) Geometry Types (typy geometrie) Object Creation (tvorba objekt) Modeling (modelování) Animation and Hierarchy (animace a hierarchie) Modifier Examples (píklady modifikátor) Následující obrázky pocházejí z výše uvedeného dokumentu 3dmax_to_maya.pdf od spolenosti Alias (Poznámka: LMB=levé tlaítko myši, MMB=prostední tlaítko myši nebo koleko myši a RMB=pravé tlaítko myši).

10

11

12

13 Pedpokládám, že pravideln navštvujete server (http://www.mayamax3d.net), orientujete se v uživatelském rozhraní 3ds Max a výše uvedená synonyma vám nebudou init vtší potíže. Než se pustíte do tení dalšího dokumentu Detailní rozbor uživatelského rozhraní Mayi, doporuuji osvojit si pedchozí synonyma, protože vám to mže usnadnit cenný as bhem nalézání vztah aplikaní logiky mezi 3ds Max a Mayou.

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky 4. VIDEO Na zaátku této kapitoly bych mla vysvtlit, co vlastn pojem video znamená. Video je sekvence obrázk jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz

Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz Tipy a triky Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz Programátoi spolenosti Microsoft se již léta snaží nám, normálním uživatelm a firmám, nabídnout

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Oracle APEX nástroj pro vývoj webových aplikací

Oracle APEX nástroj pro vývoj webových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle APEX nástroj pro vývoj webových aplikací Bakalářská práce Autor: Martin Macháček Obor: Informační

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více