PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE Distanční spotřebitelská smlouva Jakub Macoun 2010/2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Distanční spotřebitelská smlouva zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí diplomové práce JUDr. Markétě Selucké, Ph.D., za veškeré její rady, připomínky a podporu při psaní práce. 3

4 Obsah Obsah... 4 Seznam použitých zkratek... 6 Úvod Základní pojmy Smlouva uzavřená na dálku Spotřebitel Dodavatel Prostředky komunikace na dálku Omezení věcné působnosti Směrnice Finanční služby Prodejní automaty, automatizované obchodní provozovny Dražby Smlouva o dopravě Spotřebitelský vztah Použití prostředků komunikace na dálku Omezení použití prostředků komunikace na dálku Nutnost písemné formy Informační povinnost Předsmluvní informační povinnost Písemné potvrzení informací Právo odstoupit od smlouvy Lhůta pro odstoupení od smlouvy Počátek běhu lhůty Omezení práva odstoupit od smlouvy Forma odstoupení od smlouvy Následky odstoupení od smlouvy Plnění závazků Setrvačný prodej Zákaz setrvačného prodeje Převod práv k dodané věci Plnění zaslané omylem Zákaz omezení práv spotřebitele Smlouvy s mezinárodním prvkem Právní úprava v zemích EU Slovensko

5 4.1.1 Systematické zařazení Základní pojmy Omezení působnosti Omezení použití prostředků komunikace na dálku Informační povinnost Právo odstoupit od smlouvy Plnění závazků Setrvačný prodej Zákaz omezení práv spotřebitele Polsko Systematické zařazení Základní pojmy Omezení působnosti Omezení použití prostředků komunikace na dálku Informační povinnost Právo odstoupit od smlouvy Plnění závazků Setrvačný prodej Zákaz omezení práv spotřebitele Závěr Summary Seznam použité literatury Příloha I: Srovnávací tabulka

6 Seznam použitých zkratek EU Evropská unie KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (Dz. U. rok 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) Návrh OZ OPK OSZP OZ SDEU Vládní návrh nového občanského zákoníku Ustawa z dnia 2 marca 2000 r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. rok 2000, nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Zákon č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Soudní dvůr Evropské unie SFEU Smlouva o fungování Evropské unie, C 83/47, v konsolidovaném znění Směrnice směrnice 2005/29/ES SOZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, v konsolidovaném znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 Zákon č. 40/1964 Zb., občiannsky zákonník, v znení neskorších predpisov zák. č. 56/2006 Sb. Zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ZOS ZRR ZVD Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 6

7 Úvod Nákup zboží a služeb na dálku je pohodlný způsob, jak mohou lidé uspokojovat některé své potřeby bez toho, aby museli opouštět svůj domov. Tento způsob nákupu však s sebou přináší některé problémy, jako je např. nemožnost prohlédnout si zboží, nemožnost osobně poznat prodejce, a z toho plynoucí rizika. Problémem je též možné zneužití prostředků komunikace na dálku prodejci k neustálému kontaktování potenciálních zákazníků, zasílání reklamních letáků, nabídek, které může být v některých případech obtěžující, či dokonce může budit dojem, že je adresát povinen za obdržené nevyžádané plnění zaplatit. Specifickou skupinou nakupujících osob považovanou za slabší smluvní stranu, která zasluhuje zvláštní ochranu, jsou spotřebitelé. Pro právní úpravu smluv uzavíraných spotřebiteli v České republice je určující její postavení členského státu Evropské unie (dále jen EU ). Spotřebitelé jsou považováni za hnací sílu evropského hospodářství s 58 % podílem na HDP EU a jejich ochrana a informovanost je dlouhodobým cílem EU. 1 V evropském právu v současné době spotřebitelské smlouvy upravuje řada směrnic, z nichž nejdůležitější pro účel této práce je směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, v konsolidovaném znění (dále jen Směrnice ). 2 Cílem této práce je zhodnocení implementaci Směrnice do právního řádu České republiky. Primárně se práce zabývá zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) a vládním návrhem nového občanského zákoníku (dále jen Návrh OZ ), vše ve znění účinném k V práci budou vymezeny základní pojmy a zhodnocena práva spotřebitelů v případě 1 Sdělení Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Strategie spotřebitelské politiky EU , KOM(2007) 99 v konečném znění. s 2 a násl. 2 Ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES. 7

8 smluv uzavřených na dálku s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (dále jen SDEU ) a v kontextu judikatury zahraničních soudů. Druhým cílem práce je provést komparaci úpravy spotřebitelských smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku ve dvou členských státech EU. Jako první stát bylo zvoleno Slovensko, s nímž má naše republika společnou historii. Vzhledem k relativně nedávnému rozdělení federace na dvě samostatné země a stejnému výchozímu bodu z hlediska právní úpravy (na Slovensku též platí zákon č. 40/1964 Zb., občiannsky zákonník, v znení neskorších predpisov) bude zajímavé porovnání, jak se s předmětnou úpravou naši sousedi vyrovnali. Druhým porovnávaným státem je Polsko. V závěru budou zhodnoceny získané poznatky a uvedeny návrhy de lege ferenda. V práci je využíváno metod indukce, dedukce, analýzy a často též metody komparativní. Při zjišťování obsahu ustanovení právních norem je používán zejména jazykový, gramatický, logický a teleologický výklad. 8

9 1 Základní pojmy 1.1 Smlouva uzavřená na dálku Smlouvou uzavřenou na dálku se podle Směrnice rozumí jakákoliv smlouva týkající se zboží nebo služeb uzavřená mezi dodavatelem a spotřebitelem v rámci systému organizovaného prodeje na dálku nebo systému poskytování služeb prováděného dodavatelem, kdy až do dne uzavření smlouvy je používán výhradně jeden nebo více komunikačních prostředků na dálku (čl. 2 Směrnice). Dle znění Směrnice je třeba splnit čtyři podmínky pro to, aby smlouva spadala do její věcné působnosti: a) smluvními stranami musí být dva specifické subjekty, a to dodavatel a spotřebitel, b) smlouva se musí týkat zboží nebo služeb, c) během kontraktace, a to až do dne uzavření smlouvy musí být užívány výhradně jen prostředky komunikace na dálku a d) poslední podmínkou je uzavření takové smlouvy v rámci sytému organizovaného prodeje nebo systému poskytování služeb prováděného dodavatelem. Ad a) První podmínka, totiž specifické smluvní strany, je v OZ upravena v podstatě shodně. Spotřebitelské smlouvy jsou takové smlouvy, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel ( 52 odst. 1 OZ). Před novelou OZ zákonem č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen zák. 56/2006 Sb. ), mohly být spotřebitelskými smlouvami pouze smlouvy podle části osmé OZ. 3 Současná právní úprava již toto omezení neobsahuje a nesporně jediným kritériem pro považování smlouvy za spotřebitelskou je postavení smluvních stran. Spotřebitelskou smlouvou tedy může být jakákoliv typová i nepojmenovaná smlouva, věcněprávní 3 Výkladově se za spotřebitelské považovali i jiné smlouvy, např. LAVICKÝ, Petr. Spotřebitelské smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, roč. 9, č. 2, s HULMÁK, Milan. In ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta. et al. Občanský zákoník I : Komentář, vyd. Praha : C. H. Beck, s

10 i závazkověprávní povahy, upravená kterýmkoliv soukromoprávním předpisem. 4 Bohužel novela byla provedena kuse, jelikož v 53 odst. 3 zůstal odkaz na část osmou OZ. Podle Návrhu OZ jsou spotřebitelské smlouvy takové, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel ( 1742). Návrh OZ již nepoužívá pojem dodavatele v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami a smluvními stranami jsou spotřebitel a podnikatel. Ad b) Aktuální český právní řád ani Návrh OZ neobsahuje obecně platnou definici pojmu zboží nebo služeb. 5 Pojem zboží užitý v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami je třeba vykládat s ohledem na jeho původ v evropském právu, konkrétně ve Smlouvě o fungování Evropské unie, C 83/47, v konsolidovaném znění (dále jen SFEU ). Zboží je tedy cokoli, co může být způsobilé k peněžnímu ohodnocení a co může být předmětem obchodní transakce. Za zboží se tak považují například i neplatné mince se sběratelskou hodnotou, jakož i výrobky dodávané v rámci poskytované služby, například dodávaná voda, dokonce i odpady. 6 Službami jsou výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Službami jsou zejména činnosti průmyslové povahy, obchodní povahy, činnosti řemeslné a činnosti v oblasti svobodných povolání (čl. 57 SFEU). Pojmy zboží a služby je třeba vykládat široce tak, že zahrnují veškeré věci a činnosti, které může dodavatel poskytovat spotřebiteli. Zvláštní postavení mají nemovitosti. Smlouvy týkající se nemovitostí lze uzavřít pomocí prostředků komunikace na dálku, jsou však vyloučeny ze specifické úpravy, která se při distančních smlouvách jinak uplatní. Podmínka, aby se smlouva týkala zboží nebo služeb, není v OZ ani Návrhu OZ provedena, podstatné je pouze postavení stran uzavírajících smlouvu. Výklad těchto pojmů je ale důležitý, protože oba předpisy je užívají. Ad c) V případě výhradního užití prostředků komunikace na dálku lze najít rozdíl mezi Směrnicí a OZ. Směrnice užívá obrat až do dne uzavření, zatímco OZ 4 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha : C.H. Beck, s. 57 a násl. 6 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Leges, s

11 pro uzavření ( 53 odst. 1). Jazykovým výkladem je možno dojít k závěru, že Směrnice tento požadavek výlučného užívání prostředků komunikace na dálku vztahuje i na předsmluvní jednání, tedy od prvního kontaktu, přes vyjednávání, až po okamžik uzavření smlouvy, 7;8 zatímco OZ se spokojí pouze s uzavřením smlouvy. Obecně je smlouva uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti ( 44 odst. 1 OZ). K tomu dojde v okamžiku, kdy vyjádření souhlasu dojde navrhovateli ( 43c odst. 2 OZ). S výše uvedeným souvisí možnost užití i jiného druhu komunikace, než jen komunikace na dálku. Směrnice je v tomto přísnější a za distanční spotřebitelskou smlouvu považuje pouze takovou, kde byly po celou dobu kontraktace užívány výhradně jen prostředky komunikace na dálku. Oproti tomu OZ užití prostředků komunikace na dálku zmiňuje pouze v souvislosti s uzavřením smlouvy, a proto je podle OZ smlouvou uzavřenou na dálku i taková smlouva, kde veškerá jednání probíhala mezi současně fyzicky přítomnými stranami a pouze akceptace byla učiněna na dálku. Návrh OZ podmínku užití prostředků komunikace na dálku zmiňuje pouze v souvislosti s předsmluvní informační povinností ( 1751): Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen prostředek komunikace na dálku ), sdělí podnikatel Z dikce citovaného ustanovení lze usuzovat, že Návrh OZ podobně jako Směrnice požaduje, aby byly během předsmluvního jednání využívány výhradně jen prostředky komunikace na dálku. Problematické je však systematické zařazení tohoto požadavku nikoliv jako obecné ustanovení o distančních spotřebitelských smlouvách, ale do 1751 upravujícího pouze informační povinnost. Pro aplikaci ustanovení upravujících distanční smlouvy není podstatné, jakým způsobem je plnění doručeno spotřebiteli. Osobní převzetí zboží aplikaci těchto ustanovení nevylučuje a spotřebitel má stále všechna práva, včetně práva odstoupit od smlouvy. 9 7 Anglické znění nabízí poněkud přesnější vymezení exclusive use of one or more means of distance communicationup to and including the moment at which the contract is concluded. 8 MICKLITZ, Hans-W. Fernabsatz und E-Commerce im Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. 2001, H. 4. s. 134 a násl. Citováno in: RADEIDEH, Malek. Fair trading in EC law : information and consumer choice in the internal market. Groningen : Europa Law Publishing, s SELUCKÁ, Markéta. In ELIÁŠ, Karel. et al. Občanský zákoník : velký akademický komentář : 1. svazek Praha : Linde, s

12 Německý Spolkový soud (Bundesgerichtshof) se zabýval případem, kdy bylo k dodání předmětu plnění spotřebiteli využito služby Německé pošty Postident-2. Tato služba spočívá v tom, že poštovní doručovatel identifikuje adresáta, nechá ho podepsat smlouvu, po čemž mu předá balíček a následně informuje odesílatele o předání. Soud došel k závěru, že i takto uzavřené smlouva je smlouvou uzavřenou na dálku, i když spotřebitel podepisuje smlouvu jiné fyzicky přítomné osobě výměnou za zboží. Podstatné je, že adresát (spotřebitel) nemá možnost se před podpisem smlouvy seznámit se zbožím a ani doručovatel mu není schopen podat podrobnější informace o smlouvě nebo plnění. 10 Ad d) Podmínka užití systému provozovaného dodavatelem není do českého právního řádu transponovaná a česká úprava distančních spotřebitelských smluv má tedy širší dopad. 11 Stejně je tomu i v Návrhu OZ. Nejedná se však o rozpor se Směrnicí, neboť toto provedení poskytuje spotřebiteli ochranu ve větším množství případů v souladu s minimální doložkou (čl. 14 Směrnice). Poskytována je i ochrana v případě smluv výjimečně uzavřených na dálku s dodavatelem, který jinak na dálku neobchoduje. Současný český právní řád ani Návrh OZ neobsahují výslovnou definici spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku. Její znaky se však dají vypozorovat ze systematického uspořádání a znění jednotlivých ustanovení, které ji upravují. Je to jakákoliv smlouva, jejímiž stranami jsou spotřebitel a dodavatel (nebo podnikatel podle Návrhu OZ) a která byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Nejedná se tedy o další smluvní typ nebo o inominátní smlouvu. K naplnění znaků distanční spotřebitelské smlouvy a k aplikaci ustanovení, které jí upravují, jsou určující pouze uvedené skutečnosti. 12 Možná by bylo vhodnější lehce pozměnit terminologii a místo pojmu spotřebitelské smlouvy, který je postavený shodně jako např. kupní smlouva, příkazní smlouva, cestovní smlouva, užít označení smlouvy uzavírané 10 Rozsudek Bundesgerichtshof (Německo) ze dne , sp. zn. III ZR 380/03. Dostupný z: <http://www.eu-consumer-law.org/casetext_en.cfm?judgmentid=27>. Abstrakt v angličtině dostupný z: < 11 HULMÁK, Milan. In ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta. et al. Občanský zákoník I : komentář : vyd. Praha : C. H. Beck, s KANDA, Antonín; MATEJKA, Ján. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti. In DVOŘÁK, Jan; KINDL, Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI, s. 168,

13 se spotřebiteli. Nicméně jednalo by se pouze o kosmetickou, na podstatě věci nic neměnící úpravu. Tímto způsobem jsou již označovány smlouvy v Návrhu OZ (díl 4: zvláštní ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem, 1742 a násl.), s čímž lze jen souhlasit. Bohužel lze nalézt jiné problémy při hledání definičních znaků distančních spotřebitelských smluv. Distanční smlouvy jsou upraveny ve zvláštním oddílu v rámci smluv uzavíraných se spotřebitelem (oddíl 2: uzavírání smluv distančním způsobem, 1751 a násl.). Je zřejmé, že stranami jsou spotřebitel a podnikatel. Vzhledem k absenci definice prostředků komunikace na dálku je již méně zřejmá podmínka použití těchto prostředků. Na použití prostředků komunikace na dálku je výslovně vázán jen vznik předsmluvní informační povinnost ( 1751), nikoliv však aplikace ostatních ustanovení zařazených do předmětného oddílu. Aplikaci těchto ustanovení lze však dovodit ze zařazení do společného oddílu a z názvu tohoto oddílu. Vnitrostátní normy je též nutno vykládat eurokonformně, s ohledem na účel a znění Směrnice Spotřebitel Spotřebitelem je jakákoliv fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon povolání (čl. 2 odst. 2 Směrnice). Obecnou legální definici spotřebitele 14 lze v českém právním řádu nalézt v 52 odst. 3 OZ. Do citované ustanovení OZ stanovilo, že spotřebitelem je osoba, která. Tato úprava poněkud vzbuzovala rozpaky, 15 neboť Směrnice výslovně stanoví, že za spotřebitele se považuje fyzická osoba. Jednalo se o nepřípustné rozšíření okruhu chráněných osob, které mohlo fakticky snižovat úroveň ochrany fyzických osob jako nejslabších účastníků soukromoprávních 13 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , sp. zn. 14/83. Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen.; Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , sp. zn. C-106/89. Marleasing SA proti La Comercial Internacional de Alimentacion SA. 14 SELUCKÁ, Markéta. In ELIÁŠ, Karel. et al. Občanský zákoník : velký akademický komentář : 1. svazek Praha : Linde, s Např. KANDA, Antonín; MATEJKA, Ján. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti. In DVOŘÁK, Jan; KINDL, Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI, s nebo KRÁL, Richard. K přesahující transpozici směrnic ES. Právník. 2001, roč. 140, č. 9, s. 905,

14 vztahů. 16 Tuto situaci vyřešil zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, kterým bylo výše uvedené ustanovení novelizováno. Zákonodárce do tehdejší definice vsunul slovo fyzická a doplnil slova nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Nejzávažnější rozpor se Směrnicí, tedy rozšíření okruhu spotřebitelů i na právnické osoby, byl tímto odstraněn, nicméně zůstalo hned několik ne zcela ideálně formulovaných obratů. Nejprve je to požadavek, aby fyzická osoba nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Z čistě logického hlediska je zřejmé, že je zde určitá množina podnikatelských činností, jejíž podmnožinou je (kromě jiných) též obchodní činnost. 17 Výslovné uvedení obchodní činnosti se tedy jeví nadbytečné. Druhým obratem je doba, po kterou fyzická osoba takto nemá jednat, a to při uzavírání a plnění smlouvy. Slovní spojení plnění smlouvy je zvoleno poněkud nešťastně, jelikož plnit nelze smlouvu, ale až smluvní vztah, resp. povinnosti vzniklé na základě této smlouvy. Plněním smlouvy je tak zřejmě třeba rozumět plnění těchto povinností. 18 Uzavíráním je zřejmě myšlena veškerá určitou dobu probíhající činnost, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy. Dobou uzavírání smlouvy je tedy doba od první výzvy k podávání návrhů na uzavření smlouvy (invitatio ad offerendum), uvedené např. na www stránkách až do okamžiku uzavření takové smlouvy. 19 Například, pokud se osoba, které bylo doručeno nevyžádané plnění, rozhodne nereagovat, nejedná v rámci uzavírání smlouvy nebo plnění povinností, a přesto je považována za spotřebitele ( 53 odst. 9 OZ). Po celou dobu uzavírání smlouvy a plnění povinností nesmí spotřebitel jednat v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu povolání. Za spotřebitele ale nelze považovat ani osobu, která je neoprávněným podnikatelem nebo která jedná v rámci příprav na podnikatelskou činnost. 20 Naopak pokud bude podnikatel kupovat zboží výlučně pro soukromé účely, bude v postavení spotřebitele. Obecně je 16 KRÁL, Richard. K přesahující transpozici směrnic ES. Právník. 2001, roč. 140, č. 9, s LAVICKÝ, Petr. Spotřebitelské smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, roč. 9, č. 2, s Tamtéž. s KANDA, Antonín; MATEJKA, Ján. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti. In DVOŘÁK, Jan; KINDL, Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI, s Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , sp. zn. C-269/95. Francesco Benincasa proti Dentalkit Srl. 14

15 pro správné určení, zda se jedná o spotřebitele, nutné posuzovat účel a všechny okolnosti jednání. 21 Návrh OZ vymezuje spotřebitele v 395. Spotřebitelem je člověk, tedy fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání. Výslovně je stanoveno, že za spotřebitele se považuje fyzická osoba uzavírající smlouvu nebo jednající s podnikatelem. Tím jsou z aplikace ustanovení chránících spotřebitele výslovně vyloučeny smlouvy mezi nepodnikateli. 1.3 Dodavatel Směrnice považuje za dodavatele fyzickou nebo právnickou osobu, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání (čl. 2 bod 3). S výjimkou osob je definice postavena zrcadlově obráceně oproti vymezení spotřebitele. Dodavatelem podle OZ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Ačkoliv zde není výslovně uvedena fyzická a právnická osoba, nýbrž pouze osoba, lze s ohledem na ustanovení 1 odst. 2 a na obsah hlavy druhé OZ lze dovodit, že za osoby je nutno považovat jak fyzické, tak právnické osoby. Stejně jako u spotřebitele užívá zákonodárce v této definici obrat při uzavírání a plnění smlouvy, o němž lze bezezbytku konstatovat vše uvedené výše, v části týkající se spotřebitele. Oproti vymezení spotřebitele však v definici dodavatele nejsou uvedeny osoby jednající v rámci výkonu svého povolání. Pravděpodobně však toto narušení zrcadlové konstrukce dodavatele a spotřebitele v občanském zákoníku nic neznamená, a to zejména vzhledem k užité terminologii obchodní a jiná podnikatelská činnost Dodavatelem tak bude i osoba, která jedná na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. 22 Při hodnocení implementace dodavatele ve smyslu Směrnice do vnitrostátního práva je třeba vzít v úvahu dvě skutečnosti. Definice dodavatele 21 HULMÁK, Milan. In ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta. et al. Občanský zákoník I : komentář : vyd. Praha : C. H. Beck, s. 468 a násl. 22 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. 2010, roč. 18, č. 14, s

16 v 52 odst. 2 OZ je generální definicí, 23 která je společná pro normy chránící spotřebitele transponované z více směrnic. 24 A dále je tu ta skutečnost, že hlavním účelem vymezení dodavatele ve Směrnici je deklarace, že se tato Směrnice vztahuje pouze na vztahy B2C (business to customer), nikoliv na vztahy C2C (customer to customer). Důležité je, aby byla ve vnitrostátním předpise správně provedena definice spotřebitele. Proto i ne úplně exaktní vymezení dodavatele není v rozporu se Směrnicí, pokud nevylučuje osoby, které Směrnice za dodavatele považuje. 25;26 Dodavatelem bude obecně vždy podnikatel ve smyslu 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Za dodavatele je možné považovat též osoby bez oprávnění k podnikání nebo osoby překračující předmět své podnikatelské činnosti, pokud se spotřebitel vzhledem ke všem okolnostem domníval, že se jedná o oprávněného podnikatele. 27 I vzhledem k výše uvedenému výkladu Selucké lze uzavřít, že česká úprava je v souladu se Směrnicí. Návrh OZ pojem dodavatel v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami vůbec nepoužívá. Smluvní stranou kontrahující se spotřebitelem je podnikatel ( 1742). Podnikatelem je každý, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku ( 396 odst. 1). Pro účely ochrany spotřebitele se 23 SELUCKÁ, Markéta. In ELIÁŠ, Karel. et al. Občanský zákoník : velký akademický komentář : 1. svazek Praha : Linde, s Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k užívání nemovitostí na časový úsek. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES. 25 SCHULTE-NÖLKE, Hans. BÖRGER, Andreas. In Consumer law compendium : comparative analysis [online]. Změněno [cit ]. s Dostupné z: <http://www.euconsumer-law.org/consumerstudy_full_en.pdf>. 26 K pojmům B2C, B2B: SVOBODA, Pavel. et al. Právní a daňové aspekty e-obchodu. Praha : Linde, s LAVICKÝ, Petr. Spotřebitelské smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, roč. 9, č. 2, s

17 za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná svým jménem na účet podnikatele ( 396 odst. 2). Podnikatelem ve spotřebitelských smlouvách tak bude i osoba, která jinak nesplňuje znaky podnikatele, 28 např. fyzická osoba, která příležitostně něco vyrobí a prodá, aniž by tuto činnost prováděla v rámci podnikání. Tato úprava by se v určitých situacích mohla dostat do rozporu se Směrnicí. Podnikatel ve smyslu 396 odst. 2 Návrhu OZ nemusí být vždy dodavatelem podle Směrnice a v podstatě by mohlo dojít k rozšíření působnosti úpravy spotřebitelských smluv i na smlouvy uzavírané mezi dvěma neprofesionály. 1.4 Prostředky komunikace na dálku Za prostředky komunikace na dálku se podle Směrnice považují veškeré prostředky, které mohou být použity k uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran (čl. 2 bod 4). V příloze I Směrnice jsou pak tyto prostředky příkladmo vyjmenovány. Jedná se o demonstrativní výčet, a za prostředky komunikace na dálku lze považovat i prostředky tam neuvedené. Zákonodárce toto ustanovení včetně přílohy I téměř doslova převzal, a proto i v naší právní úpravě zpočátku chyběl internet, 29 přestože se jednalo a jedná o denně využívaný prostředek, jímž jsou pravděpodobně v největší míře sjednávány distanční spotřebitelské smlouvy. 30 Nyní jsou prostředky komunikace na dálku zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet ( 53 odst. 1 OZ). Tento výčet je stejně jako ve Směrnici demonstrativní a lze použít i prostředky tam neuvedené. 28 TOMANČÁKOVÁ, Blanka. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum. 2009, roč. 6, č. 9, s Doplněno s účinností od zákonem č. 56/2006 Sb. 30 Již 84% českých uživatelů internetu nakupuje online [online] [cit ]. Gemius SA. Dostupné z: <http://cz.gemius.com/cz/novinky/ /01>. 17

18 Nutno říci, že 53 odst. 1 sice vyjmenovává prostředky komunikace na dálku, ale nelze jej považovat za výčet prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, jak je tímto ustanovením vyžadováno. Lze si jen těžko představit, jak lze uzavřít smlouvu pouze za použití například televize či rozhlasu, když tyto komunikační prostředky umožňují pouze jednostrannou komunikaci směrem ke spotřebiteli. Není splněna ani podmínka určitosti nabídky, jelikož se tyto prostředky obrací na neurčité osoby ( 43a odst. 1 OZ). Nicméně jistě může dodavatel touto cestou učinit invitatio ad offerendum. 31 Prostředky komunikace na dálku lze použít pro uzavření smlouvy, z umístění 53 do hlavy páté a z textu následujících ustanovení lze však usuzovat, že se tato úprava vztahuje pouze na smlouvy spotřebitelské. 32 Prostředky komunikace na dálku nejsou v Návrhu OZ vymezeny ani příkladmo vyjmenovány. Tento pojem je využíván jako legislativní zkratka pro komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran ( 1751). Požadavek, aby bylo prostředky komunikace na dálku možno uzavřít smlouvu, je podobně nepřesný jako v aktuálním znění OZ a vzhledem k absenci vyjasňujícího demonstrativního výčtu bude nutno při jeho výkladu zohlednit i přílohu I Směrnice. 31 LAVICKÝ, Petr. Spotřebitelské smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, roč. 9, č. 2, s. 202, SELUCKÁ, Markéta. In ELIÁŠ, Karel. et al. Občanský zákoník : velký akademický komentář : 1. svazek Praha : Linde, s

19 2 Omezení věcné působnosti Směrnice Omezení věcné působnosti Směrnice je upraveno v jejím čl. 3. První odstavec vyjmenovává případy, na které Směrnice vůbec nevztahuje. Jedná se o smlouvy: - vztahující se k jakékoli finanční službě, na níž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, - uzavřené za použití prodejních automatů nebo automatizovaných prostorů pro obchodní účely, - uzavřené s provozovateli telekomunikací za použití veřejných placených telefonů, - uzavřených za účelem výstavby a prodeje nemovitostí nebo týkajících se jiných práv k nemovitostem s výjimkou nájmu, - uzavřené na veřejné dražbě. Druhý odstavec pak vylučuje z aplikace ustanovení čl. 4, 5, 6 a čl. 7 odst. 1 na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží denní potřeby dodávaného spotřebiteli pravidelnou donáškovou službou a smluv o poskytování ubytovacích, přepravních, stravovacích nebo zábavních služeb, v nichž se dodavatel po uzavření smlouvy zavazuje, že tyto služby poskytne ke konkrétnímu datu nebo během konkrétní lhůty. Dále toto ustanovení umožňuje dodavateli si za okolností hodných zvláštního zřetele v případech zábavních podniků pořádaných venku si vyhradit právo nepoužít ustanovení čl. 7 odst. 2 (jelikož nebyl čl. 7 do OZ vůbec implementován, nebyla provedena ani tato možnost). Zatímco druhý odstavec čl. 3 Směrnice zakotvuje omezení aplikace některých ustanovení na smlouvy zde uvedené, odst. 1 je pouhým omezením věcné působnosti Směrnice, a dává tak volnost zákonodárci upravit právní režim zde uvedených smluv podle svého uvážení. 33 Zákonodárce tento článek provedl v 54, který začíná návětím Ustanovení o smlouvách sjednávaných podle 53 odst. 2 až 9 a 53a se nevztahují na smlouvy, po kterém následuje výčet smluv téměř doslova přejatý ze Směrnice. 33 KANDA, Antonín; MATEJKA, Ján. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti. In DVOŘÁK, Jan; KINDL, Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI, s

20 Tento výčet je tak spíše než rácio zákonodárce, doslovně transponovaný překlad čl. 3 odst. 1 Směrnice. 34 Převzatý je i výčet z čl. 3 odst. 2. Samotná formulace návětí byla zvolena nevhodně. Smlouvy jsou totiž sjednávány nikoliv podle vyjmenovaných ustanovení, nýbrž podle 53 odst. 1 za použití prostředků komunikace na dálku. Tento výklad by směřoval k neaplikovatelnosti 54, jelikož návětí by obsahovalo prázdnou množinu ustanovení, která se nevztahují na dále vyjmenované smlouvy. Srozumitelnější by bylo vypustit z návětí slova o smlouvách sjednávaných podle, čímž by se tato nejasnost odstranila. S ohledem na znění Směrnice a již zmiňovanou nutnost eurokonformního výkladu je však zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo vyloučit použití 53 odst. 2 až 9 a 53a na smlouvy uvedené ve výčtu. Nutno dodat, že 53 odst. 10 je použitelný pouze v případě, že spotřebitel uplatní své právo podle odst. 7. I toto ustanovení je tedy fakticky vyloučeno z použití. 35 V případě 54 písm. f) a g) se jedná o provedení v rozporu se Směrnicí. Směrnice tyto smlouvy vylučuje z použití pouze některých jejích ustanovení a např. úprava setrvačného prodeje (čl. 9) se na ně vztahuje. 36 Původně, a to do novelizace OZ provedeného zákonem č. 135/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dikce 54 vylučovala použití celého 53. Změna tohoto ustanovení byla provedena kvůli interpretaci, podle které nebylo možné vyjmenované smlouvy vůbec uzavřít na dálku. Tento výklad je však v rozporu s obsahem a účelem Směrnice. I před novelizací bylo možno tyto smlouvy uzavřít na dálku, pouze se na ně nevztahovala zvláštní ochrana spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. 37 Okruh smluv, které vylučuje Návrh OZ z aplikace ustanovení o smlouvách sjednávaných na dálku, v zásadě koresponduje se zněním 54 OZ a lze o něm říci 34 KANDA, Antonín; MATEJKA, Ján. Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti. In DVOŘÁK, Jan; KINDL, Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI, s SELUCKÁ, Markéta. In ELIÁŠ, Karel. et al. Občanský zákoník : velký akademický komentář : 1. svazek Praha : Linde, s SCHULTE-NÖLKE, Hans; BÖRGER, Andreas. In Consumer law compendium : comparative analysis [online]. Změněno [cit ]. s. 525, 527. Dostupné z: < 37 HULMÁK, Milan. In ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta. et al. Občanský zákoník I : komentář : vyd. Praha : C. H. Beck, s

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 52 (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé tohoto zákona,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Kupní smlouva. na straně jedné (dále jen kupující ) na straně druhé (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. na straně jedné (dále jen kupující ) na straně druhé (dále jen prodávající ) Kupní smlouva Zadavatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Sídlo:. máje 60, Vimperk, PSČ 85 0 IČ: 00587 DIČ: CZ00587 Statutární PhDr. Jan Stráský ředitel

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni Dnes není žádnou výstředností či neobvyklostí nakupovat přes internet v tzv. e-shopech nebo si nějaké zboží objednat přes telefon, popřípadě skrz katalog. Jistě si každý něco takovým způsobem objednal.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o.

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. platné ode dne 20. 6. 2016 korporace Špaček plast, s.r.o., IČO: 29307287, spisová značka: C 73043 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem (provozovnou)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Po neustále opakujících se dotazech, co vše by měl splňovat prodejce prodávající na internetu Vám přínášíme důležité základní informace.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA

PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA MARKÉTA SELUCKÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o přezkumu spotřebitelského acquis, které

Více

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o.

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. Obchodní podmínky společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. se sídlem Rovenská 381/10, Kbely, 197 00 Praha 9 IČ: 291 51 767 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jaromír Kolomý Řeznictví s.r.o. Staré město 122, 792 01 IČO: 26844818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reznictvikolomy.cz

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Obecné aspekty právní úpravy ochrany spotřebitele Pojem spotřebitel a jeho vymezení v právu soukromém aveřejném Právní úprava spotřebitelských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. se sídlem Kostelní 74, 564 01 Žamberk identifikační číslo: 05319692 DIČ: CZ05319692 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 1/2012 Vydáno dne: 5. března 2012 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k předmětu úpravy ustanovení 11a odst. 3 až 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Hodně Zdraví CZ Jan Šural ( Společnost ), se sídlem Dubenská 4, 37005 České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, 323 00 Plzeň identifikační číslo: 25213547 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 pro prodej

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana 1. - 3. Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana 4. - 6. Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem

Více

ZÁKON ze dne 2011, Čl. I

ZÁKON ze dne 2011, Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období. Návrh. zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období. Návrh. zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 4. volební období 812 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

Podmínky umělecké ART aukce

Podmínky umělecké ART aukce Podmínky umělecké ART aukce Všeobecné podmínky elektronické ART aukce Od tužky ke stanu ( Všeobecné podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky a pravidla konání elektronické umělecké ART aukce

Více

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Obsah I. změny ve franšízingu v důsledku přijetí NOZ II. oblasti, které zůstaly bez zásadní změny III. oblasti, které zůstaly bez speciální

Více