OBSAH 1. Úvod 6 2. Základní pojmy Definice měnového kurzu Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace Nominální a reálné kurzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. Úvod 6 2. Základní pojmy 8 2.1. Definice měnového kurzu 8 2.2. Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace 8 2.3. Nominální a reálné kurzy"

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod 6 2. Základní pojmy Definice měnového kurzu Depreciace, apreciace, devalvace a revalvace Nominální a reálné kurzy Pevný versus plovoucí měnový kurz Crowling Peg Currency Board Zlatý standard Historie vývoje české koruny v letech Úloha České národní banky Stanovení ČNB kurzu koruny k jiným měnám Obraty na devizovém trhu Vývoj kurzu CZK/USD a CZK/EUR v letech Vývoj kurzu CZK/USD Vývoj kurzu CZK/EUR Kritérium stability měnového kurzu Výhody a nevýhody měnového kurzu Případová studie Vyhodnocení Závěr 46 Literatura 48 Grafy 53 Tabulky 54 Obrázky 55 5

2 1. Úvod Vymezení problému Rok 1989 znamenal pro Českou republiku zásadní změny v ekonomice, sociální politice apod. Se vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004 bylo nezbytné do české legislativy implementovat nařízení, směrnice a další dokumenty, které znamenaly velké změny ve všech probíhajících procesech. Také probíhající celosvětová globalizace znamená pro všechny státy přehodnotit mnohé přístupy ke všem činnostem, které s chodem státu souvisejí. To se týká i bankovního sektoru. Bankovní sektor byl vţdy citlivý na změny, které probíhaly na finančních trzích a v ekonomice. Na začátku potíţí bývá vţdy neúměrné zadluţování státu a rodin, cenová bublina na trzích některých aktiv či globální nerovnováhy, masivní obchodování s derivátovými instrumenty přerozdělujícími rizika. To vše a další faktory jsou příčinou, ţe v různých obdobích dochází ke krizím, k prudkým výkyvům na finančních trzích. Na události reaguje citlivě také česká koruna. Z tohoto důvodu hraje významnou úlohu Česká národní banka, která je regulatorním orgánem. ČNB provádí v rámci dohledu kontrolu plnění strategie bank, postupů, které se vztahují především k poskytování úvěrů, investic atd. a ověřuje, jak management banky monitoruje celkové zadluţení subjektů, kterým banka poskytla úvěr. Všeobecně řečeno hlídá hospodaření s českou korunou. Práce se zaměřuje na sledování vývoje kurzů měn amerického dolaru a vývoje kurzů euro vůči české koruně. Vztah k tématu Ekonomické výsledky kaţdého státu jsou v popředí pozornosti nejen státních orgánů, institucí, ale také lidí, kteří v daném státě ţijí. Vyrovnaný rozpočet je představou kaţdého ministra financí, vlády, občanů daného státu, bankovních institucí, protoţe jeho výsledky umoţňují uvolnit potřebné finanční zdroje pro jejich další vyuţití. Výsledky státního rozpočtu jsou závislé na výběru daní, na tom, jak se daří exportujícím podnikatelským subjektům umisťovat a prodávat jejich produkty na zahraničních trzích a dalších faktorech. Záleţí na finančním hospodaření států, které s Českou republikou obchodují na mezinárodních trzích, ale záleţí také na vývoji na 6

3 finančních trzích, které zejména v posledních letech zaznamenaly výrazné potíţe, které vyústily v celosvětovou finanční a následně ekonomickou krizi, která postihla Českou republiku. Všechny finanční výkyvy se nepřímo dotýkají občanů republiky. Je proto pochopitelné, ţe mnozí pravidelně sledují, jak se finanční a ekonomická situace nejen v České republice, ale v celém světě vyvíjí, protoţe vzpomínky na poslední krizi jsou v očích mnoha občanů, kteří na krizi doplatili např. propuštěním z práce, příliš ţivé. Zaměření práce Práce je zaměřena na analýzu vývoje měnového kurzu české koruny vůči hlavním světovým měnám. Po mnoho let jsme mohli v médiích číst informace o tom, ţe si čeští exportéři stěţují na to, ţe současný kurz koruny je pro ně dlouhodobě nevýhodný. Předkládaná práce v úvodu vysvětluje základní pojmy, které se dané problematiky týkají. Jejich vysvětlení je nezbytné, protoţe se s nimi v práci průběţně pracuje. V dalších částech vysvětluje úlohu české koruny v rozmezích let a kurzy české koruny vůči USD a EURO v časovém úseku let Vymezení cílů práce Cílem práce je analyzovat vývoj kurzu koruny vůči světovým měnám v 21. století a identifikovat základní ekonomické determinanty. Metody práce V první řadě bylo nutné provést rešerši literatury, která má vztah k prezentované problematice. Protoţe vývoj české koruny je moţné vysledovat aţ do roku 1918 v souvislosti se vznikem Československé republiky a od té doby se píše její dlouhá a bohatá historie, bylo nutné vymezit dílčí časový úsek. Práce proto analyzuje vývoj české koruny v letech a vývoj kurzu české koruny vůči americkému dolaru a euro v letech Přestoţe se jedná o poměrně krátké časové úseky, je nutné konstatovat, ţe je k dispozici v archivech, zejména České národní banky, velké mnoţství údajů, takţe bylo nutné provést jejich výběr. Dále byla pouţita odborná literatura, která se problematiky dotýká. 7

4 2. Základní pojmy 2.1. Definice měnového kurzu Měnový kurz je vzájemný poměr mezi hodnotami různých peněţních jednotek neboli poměr, v jakém se různé měny mezi sebou směňují. Vznik měnových kurzů zapříčinil mezinárodní obchod, protoţe při obchodu mezi zeměmi není moţné pouţívat pouze jedné měnové jednotky jedné země. Měnový kurz je určen na měnovém trhu bodem, v němţ se nabídka dané měny střetla s poptávkou po dané měně. Zvedne-li se poptávka po zahraniční měně, nezmění se nabídka, dojde ke znehodnocení domácí měny (zvýšení kurzu). Taková změna kurzu se nazývá depreciací. Stoupne-li poptávka po domácí měně a nezmění se její nabídky, pak dojde ke zhodnocení měny (sníţení kurzu). Taková změna se nazývá apreciací Depreciace, apreciace, devalvace, revalvace a) znehodnocení (depreciace) znehodnocení domácí měny na devizovém trhu vlivem interakce mezi nabídkou a poptávkou, jedná se o trţní změnu kurzu, b) zhodnocení (apreciace) dochází k ní v reţimech plovoucího, ale i pevného kurzu, c) devalvace a revalvace - znehodnocení (zhodnocení) domácí změny v důsledku rozhodnutí centrální banky nebo jiné autority v reţimu pevného kurzu posunout centrální paritu a celé fluktuační pásmo (pokud existuje) směrem nahoru (dolů) Nominální a reálné kurzy Nominální kurz (jinak také spotový či promtní) je měnový kurz platný k určitému okamţiku. Zpravidla je dán děním na devizovém trhu. Reálný kurz je dán poměrem zahraniční a domácí cenové hladiny přepočtených na společnou měnu. Kurz, který zohledňuje sílu domácí měnové jednotky vůči dvěma a více zahraničním jednotkám. 1 KLAUS, V., KOČÁRNÍK, I., aj. Tři roky od měnové krize. Sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku. 2000, č. 5, s NEUMANN, P., ŢAMBERSKÝ, P., JIRÁNKOVÁ, M.: Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010, s

5 Nominální efektivní kurz je zpravidla konstruován jako váţený geometrický průměr vybraných nominálních kurzů. Pokud chceme zjistit, o kolik procent v průměru domácí měna oslabila (skutečný efekt pro domácí ekonomiku), musíme vypočítat index nominálního efektivního kurzu Pevný versus plovoucí měnový kurz Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je určen na devizových trzích v závislosti na poptávce a nabídce, a obecně u něj tedy dochází k neustálým pohybům. Reţim pevného kurzu sniţuje transakční náklady plynoucí z kurzové nejistoty, coţ můţe působit jako jedna z překáţek mezinárodního obchodu a investic. Na druhou stranu v tomto reţimu dochází ke ztrátě autonomní měnové politiky, protoţe centrální banka musí svými devizovými intervencemi kurz neustále udrţovat na oficiálně stanovené úrovni. Velkou výhodou plovoucího kurzu je právě nezávislá měnová politika. V praxi existuje celá řada kurzových reţimů, jeţ se nacházejí mezi těmito dvěma extrémními variantami, a tak poskytují určitý kompromis mezi stabilitou a flexibilitou. Česká ekonomika se v současné době nachází v reţimu tzv. řízeného plovoucího kurzu, tzn. ţe kurz je plovoucí, ale centrální banka můţe přistoupit k intervencím, aby zabránila extrémním výkyvům Crowling Peg Nazývané také posuvné zavěšení. Jedná se o systém pevného kurzu s pravidelnými, předem vyhlášenými devalvacemi. Centrální banka předem vyhlásí, ţe bude domácí měnu pravidelně, např. kaţdý měsíc či týden, devalvovat. Crowling Peg pouţívají zpravidla ekonomiky s vyšší inflací. 3 NEUMANN, P., ŢAMBERSKÝ, P., JIRÁNKOVÁ, M.: Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010, s ČNB: Pevný versus plovoucí měnový kurz. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.cnb.cz/cs/faq/pevny_vs_plovouci_kurz.html> 9

6 2.6. Currency Board Jedná se o systém absolutně pevného kurzu bez fluktuačního pásma. Centrální banka se zároveň zavazuje eliminovat nové peníze pouze proti zvyšování devizových rezerv. Výsledkem je, ţe do ekonomiky nemohou proudit nadbytečné peníze, které způsobují růst cen. Je to velmi účinný boj s inflací. V letech ho vyuţívala například Argentina, které se tak rychle podařilo zkrotit obrovskou inflaci Zlatý standard Klasický zlatý standard Nejvýznamnějším systémem měnových kurzů byl zlatý standard. V nejčistší podobě se uplatnil v letech Měnové kurzy mezi různými zeměmi byly dány obsahem zlata v jejich peněţních jednotkách. Stabilita byla dána dlouhodobě stabilní cenou zlata. Státy definovaly hodnotu svých měn pomocí fixního mnoţství zlata. Kaţdá země razila zlaté mince se státním znakem zaručujícím ryzost a hmotnost, měla moţnost mince roztavit a prodat je za běţnou cenu zlata. Existovala volná směnitelnost zlata respektive plnohodnotných peněz za bankovky a to jak uvnitř zemí tak přes hranice. 5 Modifikovaný zlatý standard Mezi dvěma světovými válkami se klasický zlatý standard modifikoval do dvou podob: standardu zlaté devizy a standardu zlatého slitku. Standard zlatého slitku znamenal omezení minimálního směňovaného mnoţství zlata za bankovky a naopak. Minimální směňované mnoţství bylo stanoveno tzv. zlatým slitkem (cihličkou). Standard zlaté devizy pouţívaly nově vzniklé státy včetně ČSR, které neměly dostatečné devizové zásoby zlata. Principem bylo, ţe se domácí měna vázala na cizí měnu, která jiţ byla přímo vázána na zlato. 6 5 KLAUS, V., KOČÁRNÍK, I., aj. Tři roky od měnové krize. Sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku. 2000, č. 5, s Tamtéţ, s

7 3. Historie vývoje české koruny Úloha České národní banky Jestliţe hovoříme o historii vývoje české koruny, povaţujeme za vhodné zmínit se o úloze bankovních institucí. Bankovní soustava po vzniku Československé republiky navazovala na bankovní systém vytvořený v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, kterému se přizpůsobovalo i peněţnictví na Slovensku. Peněţní soustavu tvořily akciové obchodní banky, ústavy lidového peněţnictví (spořitelny, občanské a ţivnostenské záloţny, okresní hospodářské záloţny, kampeličky, rolnická úvěrová druţstva na Slovensku, zemské peněţní ústavy, hypotéční banky a soukromé bankovní domy (ty ve východní části země neexistovaly). 7 Bankovní systém Jednostupňový a dvoustupňový. Do jednostupňového patří univerzální banky, které zabezpečují bankovní obchody a plní všechny funkce, které jsou bankám dány zákonem. Dvoustupňový systém je zaloţen na oddělení centrálního a obchodního bankovnictví, centrální banka tak nezabezpečuje činnosti, které spadají do kompetencí těchto bank. 8 Finanční instituce Poskytují důleţité finanční sluţby. Dělí se na instituce depozitní a nedepozitní, podle toho jaké sluţby poskytují. Nedepozitní instituce vystupují na finančním trhu jako finanční zprostředkovatelé. Depozitní nabízení depozitní prostředky zejména ve formě úvěrů. Největšími depozitními institucemi jsou banky a spořitelny. 9 Finanční trhy Rozlišujeme dvě základní skupiny. První skupina: privátní trh na něm dochází k alokaci finančních prostředků pomocí různých cenných papírů, které jsou emitovány deficitními subjekty. Druhá skupina: zprostředkovatelský finanční trh, 7 SEKANINA, M.: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska. Praha: Libri, 2004, s Blíţe REVENDA, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, Blíţe POLOUČEK, S.: Peníze, banky a finanční trhy. Karviná: Slezská univerzita v Opavě,

8 finančním zprostředkovatelem je zpravidla banka, která přebírá na vlastní účet peníze a také riziko od přebytkových subjektů a poskytuje je subjektům deficitním. 10 Česká národní banka má zákonný mandát daný ústavou, která jí ukládá hlavní úkol pečovat o stabilitu státní měny. ČNB musí být svou činností schopna zabezpečit cenovou stabilitu. Česká národní banka má v měnové politice nezastupitelnou úlohu. Takal uvádí, ţe Úloha České národní banky jako centrální banky státu se v průběhu minulých desetiletí přetvářela zejména s ohledem na měnící se ekonomické prostředí a přístup k hospodářské politice. Úloha pouhého dodavatele likvidity bankovnímu sektoru se postupně měnila na roli stráţce stability bankovního sektoru a zajišťování cenové stability. 11 V roce 1989 bylo nutné řešit vytvoření nového bankovního systému. Úloha byla ulehčena tím, ţe bankovní odborníci jiţ několik let pracovali na vytvoření dvoustupňového bankovního systému. Jeho činnost byla zahájena ke dni 1. ledna Centrální banka od 1. ledna 1990 převzala původní jméno Státní banka československá. Zákonem bylo stanoveno, ţe je plně nezávislá na federální vládě a obou vládách republikových. Bulíř konstatoval, ţe Mírně expanzivní monetární politika monobanky přispěla v 80. letech k vytváření makroekonomické nerovnováhy a měnového převisu. Pro monetární politiku existoval jen velmi omezený manévrovací prostor. 12 Rok 1990 Monetární politika byla změněna na restriktivní. V roce 1990 centrální banka začala vyuţívat některé nepřímé nástroje, některé byly zcela nové. Mezi nepřímé patřila např. diskontní sazba refinanční (diskontní) půjčky a pravidla podnikání obchodních bank. Úrokové sazby vkladů byly v roce 1990 plně liberalizovány. Zároveň byly sjednoceny oddělené devizové kurzy. Jednalo se především o turistický a obchodní kurz Kč. Výhodou bylo, ţe devizový kurz nebylo nutné měnit po celé tři roky. 13 Louţek k této situaci uvedl, ţe to byl kompromis mezi dvěma alternativami: Japonští poradci doporučovali 20 korun za USD, Mezinárodní měnový fond KVIZDA, M.: Centrální banka a národní hospodářství. Brno: Masarykova univerzita Brno, TAKAL, S.: Česká národní banka v kontextu nadcházejícího vstupu ČR do Evropské unie (Evropské měnové unie) [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://europeum.org/disp_article.php?aid=459> 12 BULÍŘ, J.: Československá monetární politika po roce In Finance a úvěr. 1993, roč. 43, č. 5, s tamtéţ 12

9 korun za dolar. Japonská varianta byla sociálně únosnější, vedla k mírnějšímu propadu reálných mezd, avšak za cenu vysoké zahraniční zadluţenosti. Doporučení MMF sniţovalo riziko zahraniční zadluţenosti, ale bylo sociálně drastičtější. Fakt, ţe kurz 28 korun za dolar se prakticky udrţel od roku 1991 aţ do konce května Centrální banka, která korunu drţela, byla nucena přihlíţet masivnímu přílivu zahraničního kapitálu, který lákaly vysoké nominální úrokové sazby i relativní jistota v pohodlí fixního kurzu. 14 Rok 1991 Monetární politika je opět restriktivní. K 1. lednu 1991 provedena cenová liberalizace, měla zajistit stabilitu kupní síly koruny vůči zahraničí a obnovit stabilitu vůči vnitřní ekonomice. V přechodném období banka postrádala účinné nástroje a nezbytné stabilní prostředí. Devizový kurz byl podpořen dodatečnými regulačními opatřeními, která byla v průběhu roku zmírněna. 15 Rok 1992 Monetární politika byla formulována jako neutrální. Příznivý vývoj inflace a také devizových rezerv dovolil omezit restriktivní charakter politiky centrální banky. Byly zrušeny úvěrové limity. Devizový systém fungoval spolehlivě. Výsledky voleb v roce 1992 znamenaly konec federální monetární politiky z důvodů rozdělení obou republik. 16 Rok 1995 SBČS zintenzívnila kontrolní činnost, bankovní dohled je nedílnou součástí její činnosti. Zintenzívnila se kontrolní činnost bankovního dohledu. Kontroly ukázaly nedostatečné hodnocení kvality úvěrového portofilia ze strany bank a potřebu dorovnání výše kapitálu LOUŢEK, M.: Operace se zdařila, pacient zemřel. In: KLAUS, V., KOČÁRNÍK, I., aj. Tři roky od měnové krize. Sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku. 2000, č. 5, s BULÍŘ, J.: Československá monetární politika po roce In Finance a úvěr. 1993, č. 5, s Tamtéţ, s ČNB: Zpráva o činnosti bankovního dohledu v České republice. 1999, s. 17. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < _financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/banky/download/zprava_bd_1999.pdf> 13

10 Rok 1997 SBČS připravovala podklady pro předloţení nového návrhu novely o bankách. 18 Návrhy měly za úkol reagovat na zjištěné nedostatky v bankovní legislativě na základě získaných praktických zkušeností a identifikace rizikových míst. V novelách se projevily poţadavky tzv. vládních balíčků korekce hospodářské politiky. Rok 1999 Za druhé čtvrtletí roku dochází k mírnému, ale postupnému posílení nominálního kursu koruny. Tento vývoj se výrazně prohloubil v září. Zhodnocení nominálního (v současných podmínkách také reálného) kurzu, jeţ by nebylo vyváţeno růstem produktivity práce můţe mít negativní následky na dynamiku běţného účtu platební bilance a následně na ekonomický růst. Jinými slovy, dochází ke zvyšování restriktivnosti měnových podmínek. Celá řada studií konstatuje, ţe koruna je nadhodnocená. Podle pouţité metodologie a výchozích předpokladů se tyto odhady pohybují mezi %. Kurz 36,5 za euro má orientační charakter. 19 Shrnutí období Platební bilance v letech byla přebytková, ale za tímto přebytkem se skrýval narůstající schodek obchodní bilance kompenzovaný silným přílivem zahraničního kapitálu. V roce 1997 se ČNB zavázala hlídat tzv. čistou inflaci, tj. inflaci bez vlivu deregulace a úprav nepřímých daní, ale k příliš velkému posunu nedošlo. Od roku 1990 byl vývoj fyzického objemu zahraničního obchodu ČR silně narušen ztrátou tradičních odbytišť. Na počátku transformace bylo dosaţeno aktiva, které později klesají, prohlubuje se deficit obchodní bilance. V roce 1993 se platební bilance ČR dostává pod silný tlak přílivu zahraničního kapitálu. Změny kurzového reţimu a depreciace koruny přispěly v květnu 1997 k velmi výhodnému exportnímu postavení výrobků s nízkým stupněm zpracování ČESKO. Zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách 19 ČNB. Interní protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne Publikováno TOMŠÍK, V.: Problémy vývoje české ekonomiky v období In: Finance a úvěr. R. 49. č. 3, 1999, s

11 3.2. Stanovení ČNB kurzu koruny k jiným měnám S platností od 2. ledna 2002 jsou kurzy devizového trhu (tzv. fixing) stanovovány Českou národní bankou stejně jako dosud na základě monitorování vývoje měn na mezibankovním devizovém trhu. Zveřejňované kurzy vybraných měn odpovídají tomu, jak se jednotlivé měny obchodovaly na devizovém trhu ve 14:15 místního času. Kurzy devizového trhu slouţí ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely (ohodnocování závazků a pohledávek, daňová a celní řízení apod.). Česká národní banka s platností od 2. ledna 2002 nadále nestanovuje přepočítací poměry národních měn zemí EMU, které zanikly Obraty na devizovém trhu Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu, pro své vlastní účely a také pro mezinárodní finanční instituce - Evropskou centrální banku, Banku pro mezinárodní platby. Kromě celkového obratu na devizovém trhu sleduje ČNB i zastoupení jednotlivých instrumentů podle jejich typu. Do všech kategorií se započítávají pouze obchody mezibankovní (tj. bez obchodů s klienty). Agregované hodnoty vznikají prostým součtem dat od jednotlivých bank s výjimkou kategorie "obchody s ostatními market makery v tuzemsku", kde kaţdý obchod hlásí současně dva účastníci průzkumu, a celkový součet v této kategorii se proto dělí dvěma ČNB: Jakým způsobem stanovuje ČNB kurz koruny k jiným měnám? [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_kurzy_metodika.html> 22 ČNB: Obraty na devizovém trhu. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/obraty_devizovy_trh/index.html> 15

12 4. Vývoj kurzu CZK/USD a CZK/EUR 4.1. Vývoj kurzu CZK/USD 1993 Měnový koš, ke kterému byla česká koruna fixována aţ do 2. května 1993, se skládal z pěti měn USD, ATS, CHF, GBP a FRF. Po tomto datu se skládal pouze ze dvou měn (DEM s vahou 65 % a USD s vahou 35 %). Nominální kurz v roce 1993 české koruny vůči USD činil 29,16 (index v %). Reálný kurz CZK ve vztahu k USD činil vůči spotřebitelským cenám 98,13 (index v %) a vůči cenám průmyslových výrobců 103,69 (index v %). 23 V roce kurzů v roce 1993 graf 1. Graf 1 Vývoj kurzů v roce 1993 Zdroj: ČNB, Z počátku bylo udrţování pevného kurzu bezproblémové. Bylo umoţněno tím, ţe pohyb mezinárodního kapitálu, vyuţívajícího úrokový diferenciál, nebyl liberalizován. Druhým důvodem bylo, ţe devalvace na počátku ekonomické reformy vytvořila dostatečně měkké prostředí pro adaptaci českých firem a jejich konkurenceschopnost. Kurz mohl plnit úlohu nominální transformační kotvy a ČNB 23 VINTROVÁ, R.: Mezinárodní srovnání cenových hladin a vývoj reálného kurzu. In: Finance a úvěr, roč. 46, 1996, s

13 tak mohla bez problémů dodrţovat svůj závazek plynoucí z jeho fixního charakteru. Měnová politika se orientovala podle vývoje peněţní zásoby. Druhým pilířem strategie měnové politiky bylo cílování přiměřeného vývoje peněţní zásoby. Vycházelo se z předpokladu, ţe vývoj mnoţství peněz v ekonomice je spolehlivým signálem budoucí inflace, na kterém můţe centrální banka v předstihu reagovat svými opatřeními. Vlastní nastavení cílů měnové politiky bylo ještě v roce 2003 restriktivní, jak odpovídalo makroekonomické situaci v zemi a přijatým scénářům ekonomické reformy Oţivování poptávky v daném období bylo výsledkem kumulace několika procesů. Šlo o rychlý růst mezd značně předstihující v letech tempo růstu produktivity práce. Svou roli při stimulaci domácí poptávky prostřednictvím spotřeby domácností sehrál efekt bohatství v souvislosti s proběhnuvší kupónovou privatizací. 25 Vývoj kurzů v roce 1994 graf 2. Graf 2 Vývoj kurzů v roce 1994 Zdroj: ČNB. 24 ČNB: Česká národní banka Praha: ČNB, 2004, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < /cs/verejnost/publikace/download/cnb_ _cz.pdf> 25 ČNB: Cílování inflace v České republice. Praha: ČNB, , s. 7. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 17

14 Došlo k realizaci rozsáhlých investičních akcí ve státním sektoru vedoucí k urychlení hrubé tvorby fixního kapitálu a k vysoké míře investic. Urychlení ekonomického růstu v roce 1994 a v první polovině roku 1995 taţené akcelerující poptávkou tak spočívalo na křehkých základech. Nesoulad mezi vývojem nabídky a poptávky v ekonomice postupně vedl v letech k narůstání vnější nerovnováhy. 26 V tomto roce v České republice probíhala řada institucionálních změn. Probíhala druhá vlna kuponové privatizace a také legislativní příprava zavedení plné směnitelnosti české koruny Česká národní banka byla konfrontována s problémy plynoucími z přílivu zahraničního kapitálu. Byl skutečně masivní v roce 1995 představovalo aktivní saldo kapitálového účtu 223 mld. Kč, tj. cca 18 % hrubého domácího produktu. 27 Vývoj kurzů v roce 1995 graf 3. Graf 3 Vývoj kurzů v roce 1995 Zdroj: ČNB. 26 ČNB: Cílování inflace v České republice. Praha: ČNB, , s. 7. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 27 ČNB: Česká národní banka Praha: ČNB, 2004, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < /cs/verejnost/publikace/download/cnb_ _cz.pdf> 18

15 Příliv souvisel s financováním narůstajících schodků běţného účtu a s poskytováním zahraničních půjček a především přicházel do bank, které měly málo příleţitostí pro jeho efektivní investování. Umoţnil sice předčasné splácení některých přijatých zahraničních úvěrů, ale stále tu hrozilo riziko jeho vyuţití ke spotřebě, které by silně prohloubilo inflační tlaky. V měnové politice centrální banky se začaly projevovat potíţe s vyuţíváním peněţní zásoby. Hrozba spočívala především v nemoţnosti udrţet fixní kurz Hlavním nástrojem měnové politiky se od roku 1996 staly tzv. repo operace, při nichţ centrální banka přijímá od bank přebytečnou likviditu výměnou za dohodnuté cenné papíry. Zavazuje se vrátit v určité době zaplacenou jistinu a dohodnuty úrok. Základní doba těchto operací byla stanovena na 14 dní. Měnová politika opírající se se o vyuţívání trţních nástrojů při fixním kurzu, liberalizovaných kapitálových tocích a relativní uvolněné fiskální a důchodové politice se však ocitala stále hlouběji v tzv. sterilizační pasti. 29 Vývoj kurzů v roce 1996 graf 4. Graf 4 Vývoj kurzů v roce 1996 Zdroj: ČNB. 28 ČNB: Česká národní banka Praha: ČNB, 2004, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < /cs/verejnost/publikace/download/cnb_ _cz.pdf> 29 ČNB: Česká národní banka Praha: ČNB, 2004, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < /cs/verejnost/publikace/download/cnb_ _cz.pdf> 19

16 Devizové intervence nutné k udrţení fixního kurzu vedly k prudkému růstu peněţní zásoby. K omezení inflačních důsledků bylo třeba přebytečné peníze z trhu stahovat (sterilizovat), coţ stimulovalo růst úrokových sazeb. Výše úrokové sazby pak vedly k nárůstu úrokového diferenciálu a tím k dalšímu přílivu kapitálu Bankovní rada České národní banky se v listopadu 1997 zabývala aktuálním ekonomickým a měnovým vývojem v ČR. Konstatovala, ţe Projevy destabilizace světového finančního systému, jejichţ ohniskem jsou některé asijské země, se projevují negativně v řadě dalších zemí a ovlivňují i vývoj českého finančního trhu, zejména kurzu koruny. K přetrvávající nervozitě přispívá i současný vývoj domácí politické situace. Naopak některé důleţité makroekonomické ukazatele jsou příznivější. Pozitivní vliv měnové restrikce a vládních úsporných opatření vede ke zpomalení růstu domácí poptávky a tím k postupnému zmírňování vnitřní a vnější nerovnováhy. V české ekonomice neprobíhají procesy, které by vynucovaly oslabování české měny. 31 Vývoj kurzů v roce 1996 graf 5. Graf 5 Vývoj kurzů v roce 1995 Zdroj: ČNB. 30 ČNB: Česká národní banka Praha: ČNB, 2004, s. 17. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < /cs/verejnost/publikace/download/cnb_ _cz.pdf> 31 ČNB: Zpráva z jednání Bankovní rady ČNB dne [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 20

17 1998 V roce 1998 Bankovní rada České národní banky na interním jednání konstatovala, ţe Jsme v situaci standardního desinflačního procesu, klesajících inflačních očekávání a směřujeme k hladinám inflace niţším neţ historickým. Objevují se před námi nové typy problémů, především jak kalibrací měnově-politických opatření zabránit velkým fluktuacím inflačního vývoje. Významným problémem je existence silných kapitálových toků oběma směry a jejich interakce s kursem. Bude-li stabilizace regionu úspěšná, můţeme očekávat příliv kapitálu (krátkodobého i dlouhodobého) jako v roce 1995 nebo i ve větším rozsahu. Ale také můţe nastat značný kapitálový odliv. To znamená, ţe škála kurzového vývoje, se kterou musíme pracovat při našich úvahách, je velmi široká, moţná širší neţ s jakou pracují prognózy. 32 Vývoj kurzu koruny při fixním reţimu a po zavedení reţimu floatingu a cílování inflace graf 6. Graf 6 Vývoj kurzu koruny při fixním reţimu a po zavedení reţimu floatingu a cílování inflace Pramen: ČNB Mimo úrovně cen dosahovaných v zahraničí byl cenový vývoj ovlivněn nominálním kurzem koruny, který v průběhu roku trvale směřoval k apreciaci. V prvním pololetí vývozní ceny vykazovaly poměrně vysokou dynamiku, ve které se projevila ještě meziroční depreciace kurzu koruny (vůči DEM o 6,48 %, vůči 32 ČNB: Interní protokol z jednání Bankovní rady ČNB dne [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < br_zapisy_z_jednani/1998/1998_08_13/pt_13_08_98_f.pdf> 21

18 USD o 14,17 %). Ve 2. pololetí kurz jiţ meziročně aprecioval (vůči DEM o 5,48 %, vůči USD o 9,06 %). Obě odchylky se kompenzovaly v celoroční úrovni kurzu koruny, která ve srovnání s rokem 1997 představovala vůči DEM oslabení o 1,7 % a vůči USD o 0,2 %. 33 Vývoj kurzů v roce 1998 graf 7. Graf 7 Vývoj kurzů v roce 1998 Zdroj: ČNB Měnová politika ČNB se jiţ druhým rokem realizovala v reţimu cílování inflace. V souladu s konceptem cílování inflace opatření měnové politiky vycházela z prognóz inflace za současného komplexního vyhodnocení makroekonomického a měnového vývoje. 34 Přijatá měnová opatření v roce 1999 odráţela příznivý vývoj inflace a snahu o podporu ekonomického oţivení. Mezi hlavní vlivy, které způsobily oslabení koruny počátkem roku patří předchozí nepříznivý vývoj ukazatelů ekonomické aktivity v ČR, dopady turbulencí na mezinárodním finančním trhu (brazilské měnová krize) a také sniţování klíčových úrokových sazeb ČNB ČNB: Zpráva o vývoji platební bilance České republiky za rok [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < platebni_bilance_stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/c_pb_1998.pdf> 34 ČNB: Výroční zpráva Praha: ČNB , s. 7. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < _zpravy/download/vyrocni_zprava_1999.pdf> 35 Tamtéţ, s

19 Graf 8 ukazuje vliv měnové strategii na vývoj kurzu vůči USD. Index nominálního kurzu byl na 99,98 procentních bodech. Graf 8 Vývoj kurzů v roce 1999 Zdroj: ČNB V roce 2000 se zpomalil příliv finančních prostředků do české ekonomiky. Objemy obchodů na mezibankovním devizovém trhu USD/CZK klesly o 2,8% procentních bodů, tj. na 42,6% celkového objemu. Vývoj kurzu koruny vůči EUR a USD byl určován především vývojem kurzu EUR/USD na světovém trhu. Vývoj kurzu v roce 2000 graf 9. Graf 9 Vývoj kurzu v roce 2000 Zdroj: ČNB. 23

20 Postupné zhodnocování nominálního kurzu bylo koncem prvního čtvrtletí přerušeno devizovými intervencemi ČNB, jejichţ cílem bylo zabránit nadměrnému zhodnocení koruny, které by mohlo mít nepříznivý vliv na vývoj reálné ekonomiky. Na zhodnocení kurzu koruny vůči euru mělo vliv i oslabení kurzu eura vůči americkému dolaru. Vysoká volatilita vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru odráţela vývoj kurzu eura vůči americkému dolaru V tomto roce zaznamenaly nejvýraznější pokles obchody USD/CZK a to o 0,4 mld. USD, přesto si podílem 39,2% udrţely největší váhu ve struktuře. Vývoj kurzu CZK ke všem měnám byl především určován přílivem kapitálu, který eliminoval vliv ostatních faktorů. Koruna průběţně posilovala a s výjimkou dubnové a srpnové korekce. Vedle přílivu v rámci přímých zahraničních investic, a to především v druhé polovině roku, měla svůj vliv i situace týkající se konverzí privatizačních příjmů, která byla schopna eliminovat i tak výrazný dopad na ekonomiky, především tzv. emerging markets, jakým byla situace po zářijovém útoku v USA. 37 Vývoj kurzů v roce 2001 graf 10. Graf 10 Vývoj kurzů v roce 2001 Zdroj: ČNB. 36 ČNB: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < zpravy/download/vyrocni_zprava_2000.pdf> 37 ČNB. Zpráva o vývoji platební bilance [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/c_pb_2001.pdf> 24

21 K následné stabilizaci přispěla dohoda mezi vládou a ČNB o konverzi privatizačních příjmů. Vývoj makroekonomických ukazatelů se v kurzu odrazil jen výjimečně, rovněţ monetární opatření či devizové intervence nebyly schopny posilující trend ovlivnit. Index nominálního efektivního kurzu koruny posílil je zhodnocení téměř ke všem měnám v indexu, kromě polského zlatého V roce 2002 nominální kurz koruny oproti předchozímu roku posílil vůči EUR o téměř 10 %, vůči USD o cca 14 %. 39 Vývoj kurzů v roce 2002 graf 11. Graf 11 Vývoj kurzů v roce 2002 Zdroj: ČNB. Měnová politika nadále fungovala v reţimu cílování inflace, který ČNB pouţívá od roku Měnová politika flexibilně reagovala na vývoj vnějšího prostředí i vývoj domácí ekonomiky. Hned v prvních týdnech roku čelila prudkému posílení kurzu koruny. Klíčovým krokem k zabránění dalšímu posilování kurzu byl společný materiál vlády a ČNB s názvem Strategie řešení kurzových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a dalších devizových příjmů státu, schválený vládou 38 tamtéţ 39 ČNB: Platební bilance [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < /publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/pb_2002.pdf> 25

22 Tato dohoda umoţnila konverzi devizových příjmů státu mimo trh přímo do rezerv ČNB, tedy bez přímých dopadů na měnový kurz Mezi hlavní faktory ovlivňující úroveň vývozních a dovozních cen patřil kromě cenového vývoje na zahraničních trzích, i vývoj nominálního kurzu koruny. Růst cen průmyslových surovin a potravin na světových trzích byl poměrně výrazný, korunové ceny dovozu se pohybovaly kolem úrovně předchozího roku. Přispěla k tomu apreciace kurzu koruny vůči USD. V roce 2003 nominální kurz koruny oproti předchozímu roku oslabil vůči EUR o více neţ 3 procenta, vůči USD zpevnil o téměř 16 procent. 41 Vývoj kurzů v roce 2003 graf 12. Graf 12 Vývoj kurzů v roce 2003 Zdroj: ČNB. 40 ČNB. Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < _zpravy/download/vyrocni_zprava_2002.pdf 36> 41 ČNB: Platební bilance 2003, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/pb_2003.pdf> 26

23 Vývoj na trzích byl silně ovlivněn průběhem války proti Iráku. Počátkem dubna skončila vojenská operace v Iráku. Druhá polovina roku 2003 se nesla ve znamení oslabování koruny. Jako hlavní důvod negativního sentimentu bylo uváděno vyostření vnitropolitických rizik v souvislosti s reformou veřejných financí. Iniciace hlasování a vyslovení nedůvěry vládě a nejistý osud zákonů spojených s reformou veřejných financí. K posílení přispělo také pro vládu úspěšné hlasování v Poslanecké sněmovně. Obchodování na trhu v prosinci byla ovlivněna zejména klientskými nákupy (zejména institucionálními investory z USA) a prodeji cizí měny před koncem roku. Významnou roli hrála také nízká likvidita. Díky razantnímu oslabení dolaru proti euru se koruna dostala na konci prosince na historicky nejsilnější úroveň 25,3CZK za USD V roce 2004 pokračuje příliv zahraničního kapitálu do České republiky. Světové trhy ovlivňovala především ekonomická situace Spojených států a s tím spojené oslabování dolaru, rostoucí ceny ropy i rozvíjející se ekonomiky asijských zemí. Česká koruna pod vlivem vývoje kurzu EUR/USD v roce 2004 vůči USD posilovala. Kurz koruny vůči dolaru byl na historickém minimu 22,3 Kč za dolar. 42 Vývoj kurzů v roce 2004 graf 13. Graf 13 Vývoj kurzů v roce 2004 Zdroj: ČNB. 42 ČNB. Zpráva o vývoji platební bilance za rok [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/pb_2004.pdf> 27

24 USA v červnu 2004 poprvé po čtyřech letech zvedly oficiální úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 1,25 %; v roce 2004 je zvedly ještě dvakrát na konečných 2,25 %. Srovnání tříměsíčních referenčních úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit ukazuje, ţe meziročně ( ) vzrostla hladina PRIBORu cca o půl procentního bodu a USD LIBORu cca o 1,5 p. b., přičemţ krátkodobá úroková sazba eurozóny (EURIBOR) zůstala téměř beze změny. Úrokový diferenciál korunových vůči dolarovým sazbám se postupně sniţoval, aţ došlo k jejich úplnému vyrovnání. 43 Jako příčiny pro posílení koruny koncem roku 2004 jsou uváděny spekulace o prodeji Českého Telecomu, který by bez angaţovanosti centrální banky mohl vyústit v robustní nákupy korun proti cizí měně. Dalšími faktory podporujícími posilování domácí měny vůči USD byly vývoj EUR/USD a ohlášený prodej TV NOVA českou společností PPF americké společnosti CME. Svůj vliv mělo zřejmě i zlepšování makroekonomických údajů české ekonomiky. Česká koruna v roce 2004 vůči USD posílila o téměř 3 CZK (12,8 %) Po oznámení Číny o revalvaci a úpravách měnového systému se hráči na světovém trhu věnovali především vyhodnocování tohoto kroku a potenciálních dopadů do kurzů nejvýznamnějších měn. Zprávy z Londýna, ale finanční trhy nechávaly chladnými. Finančníci jiţ mají za sebou trénink z předešlých neblahých událostí a nenechají se vyrušit z klidu. Řada investorů tak jako kaţdý rok na letní období omezila své investice. Vývoj měnového kurzu koruny se podle jeho slov nyní v tomto měsíci nachází v blízkosti své rovnováţné úrovně. Devizové rezervy ČNB se zvýšily ve čtvrtém čtvrtletí o 3,3 mld. Koruna posílila na 30,15 CZK/EUR, k dolaru klesla na 24,85 Kč. Závěr tohoto měsíce byl na domácím devizovém trhu nezajímavý, koruna se po celý tento den pohybovala okolo hladiny 30,20 Kč za euro. Aţ před 17:00 posílila na 30,15 Kč/EUR. Vůči dolaru 43 ČNB: Zpráva o platební bilanci 2004, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < _stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/pb_2004.pdf> 44 Tamtéţ, s

25 česká měna mírně oslabila na závěrečných 24,85 Kč/USD. výraznější impulzy. 45 Vývoj kurzu v roce 2005 graf 14. Na trhu chyběly Graf 14 Vývoj kurzů v roce 2005 Zdroj: ČNB Koruna v průběhu roku postupně posilovala proti oběma hlavním světovým měnám, tj. americkému dolaru a euru. Za rok koruna posílila o 5,4 % proti euru a o 15,1 % proti americkému dolaru. Na počátku roku posilovala vlivem pozitivního sentimentu ve středoevropském regionu a očekávání ohledně investice firmy Hyundai v České republice. Výnosy amerických vládních dluhopisů vzrostly na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Následně začala česká měna postupně posilovat, podpořena především oslabováním amerického dolaru a zvýšením výhledu hodnocení závazků ČR agenturou Moody s. Na počátku června se měny středoevropského regionu dostaly znovu pod tlak vlivem negativních domácích zpráv, koruna mírně oslabila, 45 ČNB. Zpráva o vývoji platební bilance [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 29

26 kdyţ investory ovlivnil také patový výsledek parlamentních voleb v ČR. 46 Vývoj kurzů v roce 2006 graf 15. Graf 15 Vývoj kurzů v roce 2006 Zdroj: ČNB. Je také viděn záporný výnosový diferenciál dlouhodobých obligací. Hlavním protiinflačním rizikem zůstává vývoj měnového kurzu, který setrvává oproti prognóze na silnějších úrovních. Tento kurzový vývoj můţe být nesystematickým vychýlením. Za posilováním kurzu lze nalézt fundamentální faktory, například příliv přímých zahraničních investic, dynamický růst HDP, či zvýšenou dynamiku vývozu, která se prosazuje navzdory posilování kurzu. Měnová politika neměla být ve vleku vývoje měnového kurzu, neboť se nachází v reţimu inflačního cílení a nikoli cílení kurzu. Současná apreciace kurzu souvisí s vlivem globální ekonomiky a nemusí být jednorázovým a dočasným šokem Vývoj kurzu CZK/EUR Abychom mohli lépe pochopit vývoj kurzu české koruny k euro, vrátíme se o několik let zpět, ke stručné rekapitulaci cesty České republiky k přípravě přijetí euro, i kdyţ zatím stále přijato nebylo, ale s kurzy se běţně pracuje. 46 ČNB. Platební bilance 2006, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL:< /zpravy_vyvoj_pb/pb_2006_cz.pdf> 30

27 Integrace Integrace ČR probíhala v několika etapách. První etapa, tzv. předvstupní, probíhala v letech na základě plnění Evropské dohody a kodaňských kritérií pro vstup do Evropské unie. Integrace byla oficiálně zahájena 1. února 1995, kdy vstoupila v platnost Evropská dohoda. Druhá etapa zahrnovala zapojení do kurzového mechanismu Evropského měnového systému II. Rozhodující úlohu garanta za Českou republiku měla Česká národní banka. Třetí etapa zahrnovala vstup do oblasti jednotné měny euro. ČNB vydala následující stanovisko: Tento text shrnuje základní východiska procesu integrace České republiky do evropských měnových struktur a diskutuje pozitivní efekty a moţná rizika přistoupení k eurozóně. Česká národní banka doporučuje přistoupení České republiky k eurozóně, jakmile pro to budou vytvořeny ekonomické podmínky, a současně doporučuje urychlit proces prohlubování strukturálních reforem a realizace fiskální konsolidace. Přistoupením České republiky k eurozóně dojde k završení procesu integrace české ekonomiky do evropských měnových struktur. Česká republika se bude moci plně podílet na formulaci a implementaci společné evropské měnové a kurzové politiky, které směřují k posilování makroekonomické stability v Evropě. 47 Na základě mnoha jednání vypracovalo Ministerstvo financí ČR podrobný scénář přijetí eura. Scénář obsahoval tři varianty. První zahrnovala přechodné období. Byla pojmenována madridským scénářem obr. 1. Obr. Dokumentuje moţnost, kdy bude zavedeno euro jen v bezhotovostní podobě. V této etapě následuje tříletá zkušební doba, pokud se tento způsob osvědčí, budou do hotovostního oběhu uvedeny bankovky a mince. 48 Ţďárek v tomto zkouškovém období vidí výhody i nevýhody. Jako klady uvádí rozloţení nákladů v čase, niţší koordinační a logistické nároky, moţnost zkrácení podle aktuálního vývoje, praktickou zkušenost. Jako zápory délku období zavádění, náklady na zavedení, odůvodnění před veřejností, vyšší administrativní náročnost. 49 Obr. l Madridský scénář zavedení eura. 47 ČNB: Česká republika a euro návrh strategie přistoupení [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2003/2003_ leden/boxy_a_prilohy/mp_zpinflace_prilohy_c_03_leden_p1.html> 48 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR: Scénáře přijetí eura. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_scenar_prijeti.html> 49 ŢĎÁREK, V.: Metody a způsoby přijetí eura. Praha: CES VŠEM. Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, 21. listopadu [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 31

28 Obr. 1 Madridský scénář zavedení eura Zdroj: ŢĎÁREK, V.: Metody a způsoby přijetí eura. 2006, s Druhý varianta je tzv. velký třesk obr. 2 představuje jednorázový přechod na euro. Ke stejnému dni se začne euro pouţívat v hotovostním i bezhotovostním platebním styku. Varianta je náročnější z hlediska přípravy a celkové koordinace, veřejnost, podnikatelské subjekty, finanční instituce musí být schopni přejít na euro během jednoho dne. 50 Výhody nebo nevýhody. 51 Kladem jsou rychlost provedení, niţší náklady obchodníků a finančních institucí, jednoduchost a jednoznačnost pro veřejnost a šokové dopady. Záporem jsou velké koordinační nároky (pro finanční instituce, podniky), tj. vyšší náklady na zavedení měny, moţné logistické problémy, problém odumírání národních měn obchodníky (příklad Rakouska a Španělska). Varianta dosud nebyla realizována v praxi. 52 Obr. 2 Scénář Big Bang (tzv. velký třesk) zavedení eura Zdroj: ŢĎÁREK, V.: Metody a způsoby přijetí eura. 2006, s tamtéţ 51 tamtéţ 52 tamtéţ 32

29 Třetí variantou je tzv. postupné zrušení Phasing Out - obr. 3. Zásadou je, ţe euro se začne ve stejný okamţik pouţívat v hotovostním i bezhotovostním styku jako ve variantě velkého třesku. Ve vybraných oblastech se po určitou stanovenou dobu (maximálně jeden rok) můţe pouţívat původní národní měna. Obr. 3 Scénář Phasing Out zavedení eura Zdroj: ŢĎÁREK, V.: Metody a způsoby přijetí eura. 2006, s Výhody a nevýhody variant. Výhody: niţší koordinační nároky, přirozená adaptace na novou měnu. Zápory: vyšší náklady na zavedení, délka přechodného období, náklady finančních institucí na duální oběh, nemoţnost plného pouţívání společné měny, vyšší náklady obchodníků, dosud nerealizován v praxi. 53 Nad moţnostmi řešení situací se zamýšleli Vintrová a Ţďárek. Podle jejich názoru je úroková míra je v ČR niţší neţ v eurozóně. Přechod ke společné měnové politice znamená zdraţení úvěrů. To je opakem toho, co poskytuje euro ostatním novým členským zemím, kterým se vstupem do prostředí s niţší inflací sníţí náklady na půjčování peněz s důsledky na zvýšení investic a hospodářského růstu. Předčasné zafixování kurzu CZK, jehoţ zhodnocování se stalo při nízké míře inflace od přelomu dekády téměř výhradním kanálem konvergence cenové úrovně, by mohlo vyvolat neţádoucí tlaky na zvýšení inflace. Cenová hladina ČR je vzdálena od úrovně ve vyspělých zemích daleko více, neţ byla v době vstupu do eurozóny ve sledovaných kohezních ekonomikách. Ukotvení kurzu CZK na současné úrovni by 53 ŢĎÁREK, V.: Metody a způsoby přijetí eura. Praha: CES VŠEM. Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, 21. listopadu [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 33

30 mohlo vést ke znehodnocení peněţních úspor, korunových pohledávek, starobních penzí apod. Analýza naznačila, ţe při dosavadním tempu přibliţování cenové hladiny bude nutno vyčkat několik let, aby se kurz mohl trţním způsobem přiblíţit k úrovni, odpovídající ekonomické vyspělosti země. Česká republika má od roku 2005 aktivní obchodní a výkonovou bilanci, zpevňování kurzu CZK se ukázalo být pro vývozce zatím únosné (vývozci jsou hlavní skupinou, pro kterou je rychlé přijetí eura výhodné). ČR nepotřebuje tak naléhavě eurový deštník jako státy Pobaltí nebo Maďarsko, kde jsou deficity běţného účtu jiţ znepokojivě vysoké. 54 Česká republika vstoupila do Evropské unie v květnu 2004 a od té doby se účastní třetí fáze Hospodářské a měnové unie. Se vstupem získala statut členské země a byla jí udělena dočasná výjimka pro zavedení eura. V roce 2003 vláda České republiky schválila dokument Strategie přistoupení České republiky k eurozóně, na jehoţ znění se podílela Česká národní banka. Vládě ČR se nepodařilo uloţené úkoly splnit, po analýze musela strategii novelizovat. Aktualizace zohledňuje domácí a zahraniční vývoj a představuje společný a koordinovaný přístup vlády ČR a ČNB k budoucímu přijetí eura. 55 V novelizované Strategii bylo podstatné, ţe se Česká republika zapojí do kurzového mechanismu ERM II na minimálně moţnou dobu. 56 V této souvislosti je zajímavé vyjádření dnes jiţ bývalého analytika ČSOB a spolupracovníka Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Jana Bureše, který uvedl, ţe termín přijetí společné evropské měny navrhovaný předchozí vládou není moţné dodrţet. K přijetí eura by mohlo dojít kolem roku Jiţ dnes je zřejmé, ţe termín nebude dodrţen. Zřejmé je také to, ţe ani v současnosti, vzhledem na finanční situaci na mezinárodních trzích, nemá vláda zájem na přijetí eura. 54 VINTROVÁ, R., ŢĎÁREK, V.: Vztah reálné a nominální konvergence v ČR a nových členských zemích EU. Praha: Centrum ekonomických studií VŠEM, 8/2007. s. 8. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_wp0807.pdf> ISSN VLÁDA. Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně. (Společný dokument vlády ČR a ČNB). [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/eurozona_cr_2007.pdf> 56 Myšlenka minimálně nutného setrvání ČR v ERM II byla ČNB přijata a publikována jiţ v červenci 2003 v dokumentu Kurzový mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium. 57 VLÁDA. Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně. (Společný dokument vlády ČR a ČNB). [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/eurozona_cr_2007.pdf> 34

31 Národní plán na zavedení eura v České republice 58 obsahuje v první části základní informace o zavedení eura v České republice. V plánu je podrobně popsán scénář jak bude jednorázově probíhat přechod na euro včetně časového harmonogramu. V plánu jsou stanoveny základní principy: princip kontinuity právních nástrojů princip nepoškození občanů princip předcházení neodůvodněnému zvyšování cen princip minimalizace nákladů. Druhá část se týká zavádění eura v české ekonomice: banky a ostatní subjekty finančního trhu veřejné finance a veřejná správa a samospráva nefinanční sektor a ochrana spotřebitele legislativní potřeby zavedení eura zdroje informací a komunikace informační a statistické systémy. Banky a ostatní subjekty finančního sektoru měly za úkol připravit mnoţství bankovek potřebných na přechod pro euro. Česká národní banka na základě obecných zásad Evropské centrální banky uzavřela smlouvu s Národní centrální bankou zemí Eurosystému o zapůjčení bankovek. 59 Dalším úkolem bylo zajištění výroby eurobankovek a euromincí a jejich distribuce. Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice projednávala vláda v březnu Zpráva se zabývala hodnocením dosavadního stavu plnění úkolů Národního plánu a stanovení úkolů pro rok Podle předloţeného hodnocení se podařilo zpracovat vládní materiál Příprava právního prostředí na 58 VLÁDA. Národní plán na zavedení eura v České republice. Schváleno usnesením vlády č. 353 ze dne 11. dubna Verze 10. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 59 Obecné zásady Evropské centrální banky. ECB 2006/9 (206/525/ES) ze dne , o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_ cs pdf> 60 VlÁDA. Usnesení vlády č. 403 ze dne 30. března [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 35

32 zavedení eura v ČR a také přípravu metodických textů příprava finančního sektoru na zavedení eura, Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen a Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura. 61 Příprava finančního prostředí se týká těchto opatření: a) Oblasti duálního označování na kapitálovém trhu - řeší se zaokrouhlování hodnot podle typu finanční operace na 2 8 desetinných míst, bez ohledu na to, zda se to týká akcií, podílových listů, cenných papírů derivátů apod. b) Konverze referenčních úrokových sazeb - při nahrazení referenčních sazeb ČNB (diskontní sazba, repo sazba, Lombardní sazba) vyuţít referenční sazby Evropské centrální banky (Deposit Facility Rate, Euro Base Rate, Marginal Lending Facility Rate); řešit se budou i další způsoby konverze obchodních platebních operací. c) Metodiky zůstatků na účtech včetně zaokrouhlování jedná se o zůstatky na účtech k termínu zavedení eura, které je nutné přepočítat podle přepočítacího koeficientu, na výpisech účtů se budou muset povinně uvést počáteční i koncový zůstatek, duálně budou muset být zpracovány ceníky, jeden v korunách, druhý v eurech, přičemţ struktura ceníků musí být stejná. Objevují se časté obavy o nutnosti vysokých finančních nákladů při zavádění eura v České republice. Zavádění nové měny je vţdy spojeno se značnými finančními náklady. Princip minimalizace nákladů stanoví, ţe způsob přechodu na novou měnu musí být ohleduplný vůči výdajům soukromých subjektů i státních orgánů. Je důleţité respektovat tuto zásadu, jelikoţ Národní plán stanoví, ţe kaţdý subjekt si bude muset pokrýt náklady na zavedení eura z vlastních zdrojů. 62 Aby mohl být kterýkoli nový členský stát přijat do eurozóny, musí minimálně dva roky setrvávat se svou národní měnou v Evropském mechanismu měnových kurzů II (ERM II). Česká měna se zatím do systému nezapojila. Hypotetická centrální parita CZK/EUR je pro účely tohoto hodnocení stability měnového kurzu stanovena jako průměrná hodnota kurzu v 1. čtvrtletí 2008, tedy čtvrtletí předcházející 61 Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice: Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice. Březen s. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/euro/zprava_o_plneni_np_doc.doc> 62 VLÁDA: Téma: Zavedení eura v ČR. [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 36

33 hypotetickému vstupu do ERM II na počátku 2. čtvrtletí 2008, který by umoţňoval případné přijetí eura od Pomocí této parity graf 16 - lze teoreticky sledovat, zda by ČR kritérium stability měnového kurzu v daném časovém horizontu splňovala. Graf 16 Nominální měnový kurz CZK/EUR % % Poznámka: Pohyb měnového kurzu směrem nahoru znamená v grafu apreciaci koruny vůči euru. Hypotetická centrální parita je simulována průměrnou hodnotou za 1. čtvrtletí Zdroj: ČNB, výpočet MF ČR. Údaje do Kurz koruny vůči euru má dlouhodobě tendenci k apreciaci. Trend posilování koruny však byl ve druhé polovině roku 2008 a na počátku roku následujícího přerušen významným oslabením, jeţ bylo dáno zhoršením sentimentu zahraničních investorů vůči středoevropskému regionu. Rozsah depreciace (o 23 %) mezi červencem 2008 a únorem 2009 naznačuje moţná rizika v plnění kurzového kritéria. Od března 2009 koruna opět začala posilovat a v tomto trendu pokračuje i v průběhu roku Tab. 1 a tab. 2 dávají přehled o přepočtu kurzu české koruny a eura v první polovině června roku 2010 a Hypotetickému přijetí eura počínaje rokem 2011 ve 2. čtvrtletí 2010 předcházelo vyhodnocení všech konvergenčních kritérií. 64 MF ČR a ČNB: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 2010, s

34 Tab. 1 Přepočet kurzu CZK/EUR červen 2010 Dátum Kurz ECB (CZK/EUR) Kurz SKK/CZK (prepočet cez konv. kurz) Zmena (EUR) ,628 1,176 0, ,779 1,169 0, ,75 1,17-0, ,055 1,156 0, ,898 1,163-0, ,92 1,162 0, ,892 1,164-0, ,965 1,16 0, ,695 1,172-0, ,681 1,173-0, ,663 1,174-0,018 Zdroj: Tab. 2 Přepočet kurzu CZK/EUR červen 2011 Dátum Kurz ECB (CZK/EUR) Kurz SKK/CZK (prepočet cez konv. kurz) Zmena (EUR) ,501 1,23-0, ,533 1,228 0, ,45 1,232-0, ,341 1,238-0, ,219 1,244-0, ,206 1,245-0, ,138 1,248-0, ,133 1,248-0, ,132 1,248-0, ,118 1,249-0, ,215 1,244 0,097 Zdroj: Výhodou pro českou korunu je flexibilní měnový kurz. Mezi jeho hlavní výhodu patří nezávislá měnová politika. Například Revenda a kol. uvádějí, ţe centrální banka můţe pomoci povzbudit agregátní poptávku ve své ekonomice. Centrální banka můţe sníţit své referenční úrokové sazby, redukovat vliv ekonomických šoků na jednotlivé makroekonomické agregáty, především spotřebu, investice a v malé otevřené ekonomice jako je Česká republika také na exporty REVENDA, Z., MANDEL, M. KODERA, J. A KOL. Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 2005, s

35 Česká měna zaţívá na počátku roku jedno z nejúspěšnějších období v historii. Proti očekávanému oslabení česká koruna roste a navíc poráţí všechny světové konkurenty. Jisté si před ní nejsou jak hlavní světové měny typu amerického dolaru či eura, tak ani exotické jako chilské peso nebo jihoafrický rand. Podobnými úspěchy si česká měna od svého zaloţení uţ několikrát prošla, ostatně mezi roky 2000 a 2010 byla koruna taktéţ nejvíce posilující měnou světa. Současná situace je však v mnohém specifická. Doposud se vţdy dal růst koruny uspokojivě vysvětlit, ať uţ rychlým růstem ekonomiky či zájmem zahraničních investorů. V současnosti však zjevné důvody skokového růstu chybí Kritérium stability měnového kurzu Kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému znamená, ţe členský stát alespoň po dobu posledních dvou let před šetřením dodrţoval fluktuační rozpětí stanovené mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému, aniţ by byl směnný kurz vystaven silným tlakům. Zejména pak nesměl členský stát v tomto období z vlastního podnětu devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně kteréhokoli jiného členského státu. 67 Graf 16 Nominální kurz CZK/EUR Zdroj: ČNB, propočty MF ČR. In: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. MF ČR a ČNB, prosinec s TYLEČEK, J.: Česká koruna roste od začátku roku nejrychleji na světě [online]. [citace ]. Dostupné z URL: <http://finance.idnes.cz/ceska-koruna-roste-od-zacatku-rokunejrychleji-na-svete-pjm-/inv.asp?c=a110114_145750_inv_sov> 67 MF ČR a ČNB. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Prosinec s. 12. [online]. [citace ]. Dostupné z URL: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_vyh_maastricht_kriterii.html> 39

36 Z grafu 16 je patrné, ţe kurz české koruny několik let dlouhodobě posiloval. V roce 2008 došlo ke změně, kurz koruny se začal rychleji měnit. Patrné to bylo ve druhé polovině roku To se jiţ v České republice začaly promítat do ekonomiky důsledky světové ekonomické krize. Podrobněji se vývoje směnného kurzu zabývala aktualizovaná Strategie přistoupení České republiky k eurozóně. 68 Bylo potvrzeno, ţe se Česká republika zapojí do kurzového mechanismu ERM II na minimálně moţnou dobu, a to po vytvoření předpokladů pro přijetí jednotné měny a v návaznosti na reformy, které v České republice probíhají. 69 Vintrová konstatovala, ţe Specifikem české ekonomiky je nesouladu reálné a nominální konvergence. Celková cenová úroveň a úroveň nominálních mezd jsou niţší, neţ by odpovídalo reálné ekonomické úrovni země. Nízká relativní cenová a mzdová hladina se datuje od počátku transformace, kdy byl při přechodu z trhů východních na trhy západní silně podhodnocen měnový kurz za účelem udrţení cenové konkurenceschopnosti Výhody a nevýhody měnového kurzu Světová ekonomická krize, která začala v USA, znamenala pro celý svět velmi váţné finanční a ekonomické problémy. Jedněmi z ekonomických ukazatelů, které byly ovlivněny světovou finanční a ekonomickou krizí, jsou měnové kurzy zemí střední a východní Evropy (především vůči euru), konkrétně také měnový kurz české koruny vůči euru. Právě v důsledku světové finanční a ekonomické krize trpí měnové kurzy těchto zemí, včetně České republiky, vysokou volatilitou, především od druhé poloviny roku Volatilita kurzu české koruny vůči euru je zaznamenána na grafu MF ČR a ČNB: Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně. [online]. [citace ]. Dostupné z URL: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/eurozona_cr_2007.pdf> 69 Myšlenka minimálně nutného setrvání ČR v ERM II byla ČNB přijata a publikována jiţ v červenci 2003 v dokumentu "Kurzový mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium". 70 VINTROVÁ, Růţena: Reálná a nominální konvergence české ekonomiky k Evropské unii. Praha: Centrum ekonomických studií VŠEM, 5/2006. s. 23. [online]. [citace ]. Dostupné z URL: <http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_wpno506.pdf> ISSN

37 Graf 17 CZK/EUR v letech Zdroj: Data Eurostat o měnových kurzech. V souvislosti s vývojem finanční situace na trzích a s úvahami mnohých ekonomů Dědek polemizuje, zda existují výhody eura z makroekonomického pohledu. Uvádí obecné tvrzení, ţe výhody eura jsou primárně mikroekonomické, kdeţto náklady jsou inkasovány na makroúrovni. To znamená, ţe dochází ke ztrátě samotné měnové politiky, ztrátě kurzu jako stabilizačního nástroje, zastaralost maastrichtských kritérií poškozuje reálnou konvergenci. Zároveň podle něj dochází ke kombinaci pravdivých postřehů s mnoţstvím mýtů a nekorektností. Zároveň podotýká, ţe historie měnové integrace ukazuje na úzká hrdla stabilizační role kurzů, vzdání se vlastní měny znamená technickou nemoţnost krizí platební bilance Případová studie Volatilita měnového kurzu CZK/EUR na příkladu českého exportéra (Zkrácená verze případové studie) 72 V létě roku 2008 se kurz dostal k hladině 22,000 CZK/EUR a poté dokázal oslabit k hladině 29,000 CZK/EUR v první čtvrtletí roku Člen představenstva Svazu průmyslu České republiky a generální ředitel společnosti Linet pan Zbyněk Frolík ke kolísání CZK vůči EUR říká následující: K naprosto nepředvídatelné fluktuaci 71 DĚDEK, O.: Výhody a nevýhody eura. Praha: Eurocentrum Praha, 2008, s [online]. [cit ]. Dostupné z URL: <http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/euro/07_02_08_ Vyhody_a_nevyhody_eura_(Eurocentrum_1).ppt#256,1,Výhody a nevýhody eura> 72 PAVLÍK, Z.: Možné výhody a nevýhody volného měnového kurzu pro české exportéry v souvislosti se světovou finanční a ekonomickou krizí. Praha: VŠE, katedra mezinárodního obchodu. Nedat. 41

38 koruny se přidaly fatální dopady na poptávku a vzniká rovnice, s jejímţ řešením nemáme ţádné historické zkušenosti. Za tak turbulentních podmínek totiţ přestávají platit obvyklé nástroje a předpoklady. Aktuální oslabování koruny nemusí nutně znamenat nárůst trţeb exportérů. Paradoxně můţe naopak podniky, které si kurz zajišťují, poloţit na lopatky. 73 Dne 1. března roku 2008 český exportér očekával inkaso za svou nasmlouvanou pohledávku v hodnotě EUR z Německa k datu 1. března roku 2009 (příklad abstrahuje pro jednoduchost od pojištění této pohledávky z důvodu jejího 100% nesplnění, které by pro exportéra znamenalo další náklady); 1. března roku 2008 se tento exportér rozhodoval o zajištění či nezajištění této eurové pohledávky; aktuální měnový kurz k datu 1. března 2008 se pohyboval na hodnotě 25,200 CZK/EUR. Na základě vyhodnocení moţností zajištění měnového rizika se exportér rozhodl pro forwardovou operaci, která byla v té době k dispozici u místní banky, a rozhodl se prodat svých CZK k datu v efektivním kurzu 25,200 CZK/EUR. Předpokládané inkaso této eurové pohledávky bylo ve výši CZK. Předpokládaný a zajištěný zisk je pro exportéra byl roven rozdílu zisku a kalkulovaných nákladů, tedy CZK. Jedná se o dostatečnou marţi ve výši přibliţně 17 %. Skutečný vývoj je zachycen na grafu 17. Graf 17 Vývoj měnového páru CZK/EUR v letech FROLÍK, Z.: Jak může exportéra ničit kolísání koruny. Hospodářské noviny, HN.IHNED.CZ, [online]. [cit ]. Dostupné z www: <http://hn.ihned.cz/ _d-19> 42

39 Z grafu je opět patrné určité obousměrné přestřelení měnového kurzu, kdy v létě roku 2008 se kurz dostal k hladině 22,000 CZK/EUR a poté dokázal oslabit k hladině 29,000 CZK/EUR v první čtvrtletí roku Z grafu je také patrné, ţe hodnota měnového kurzu byla v dubnu roku 2009 na hodnotě 27,150 CZK/EUR. V souvislosti se světovou finanční a ekonomickou krizí došlo ještě k jednomu negativnímu vývoji, a sice českému exportérovi se podařilo prodat pouze 84% své očekávané pohledávky. Český exportér tak získal za své dodávky pouze EUR. Co se týče nákladů exportéra, ty se taktéţ sníţily na 84%, to znamená na hodnotu CZK. Hodnota kurzu ke dni je 27,150 CZK/EUR, exportér prodává CZK v tomto kurzu, ale získal pouze EUR, coţ znamená, ţe musí na měnovém trhu EUR dokoupit (v kurzu 27,150 CZK/EUR). Jeho náklady jsou na úrovni CZK. Jeho výsledný zisk je poté zachycen v tabulce 3. Tab. 3 Kalkulace zisku českého exportéra Zdroj: Pavlík, s. 11. V posledních letech se často hovoří o silné koruně. Toto konstatování potvrzuje také Buřík, který uvádí: Někteří moţná ještě mají v ţivé paměti doby, kdy nám na pořízení jedné dolarové bankovky nestačili ani čtyři desetikoruny, kurz britské libry dosahoval bezmála 64 korun a euro se pohybovalo těsně pod čtyřicetikorunovou hranicí. Takový byl přelom tisíciletí z pohledu české měny a jejího kurzu. Od té doby však jiţ uplynula pěkná řádka let, proběhla řada zasedání centrálních měnových autorit a devizových intervencí. Právě centrální banky mají k dispozici různé nástroje, kterými mohou ovlivnit svoji měnovou politiku a tedy i celé dění v ekonomice. Jedním z nich jsou i úrokové sazby BUŘÍK, L.: Česká koruna válcuje dolar i euro [online]. [cit ]. Dostupné z URL: < 43

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková ČNB Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací prosinec 2008 Osnova prezentace 1. Úvod, shrnutí situace v nových členských zemích, které dosud nezavedly euro

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Do prosincového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 8. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Centrální banka také národní banka je základní banka státu je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Přípravy na zavedení eura v České republice

Přípravy na zavedení eura v České republice Přípravy na zavedení eura v České republice Petr Očko vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Ministerstvo financí ČR listopad 2006 Nebo také: Proč (a kdy) zavést euro?

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. mojmir.helisek@vsfs.cz Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Česká společnost

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Makroekonomický vývoj České republiky v období 1997 2006

Makroekonomický vývoj České republiky v období 1997 2006 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 116 Makroekonomický vývoj České republiky v období 1997 2006 JAROSLAVA BURIANOVÁ Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více