SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ PÉČE"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ PÉČE Níže podepsaní smluvní partneři uzavírají následující SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ PÉČE týkající se péče o ve smyslu 159 živnostenského řádu, paní/pana nar. dne bytem v Smluvní uspořádání vztahu mezi jednotlivcem, vyžadujícím péči, a pečovatelem/pečovatelkou vytváří právní rámec pro poskytování osobní péče a zaručuje právní jistotu oběma stranám: na jedné straně dává jistotu, že pečovatelé jednají v souladu se zákonem, na druhé straně osobám, které tuto péči vyžadují, zaručuje kvalitu poskytovaných služeb. Smlouvy o poskytování osobní péče jsou spotřebitelské smlouvy a podléhají ustanovením zákona o ochraně spotřebitelů (KSchG). Zákon o ochraně spotřebitelů doplňují ustanovení živnostenského práva o zákony profesionální etiky a prováděcí předpisy. Předložená vzorová smlouva vychází z těchto právních norem. 1 SMLUVNÍ PARTNEŘI Odpovídající údaj označte křížkem: Objednavatelem a smluvním partnerem samostatné pečující osoby je přímo osoba, vyžadující péči, nebo zmocněnec/zmocněnkyně jménem osoby, vyžadující péči, nebo třetí osoba (člen rodiny, důvěrník), která předmětnou smlouvu uzavírá ve prospěch osoby, vyžadující péči. poskytnuto od: 1

2 1. Objednavatel/ka Jméno SMLOUVA O POSKYTOVÁNI OSOBNÍ PÉČE 2008 Adresa Telefonní číslo 2. Poskytovatel/ka (= pečovatel/ka) Jméno Adresa Telefonní číslo Rejstříkové číslo/číslo vystavení živnostenského oprávnění 2 DOBA PLATNOSTI SMLOUVY Odpovídající údaj označte křížkem: Smluvní vztah začíná dnem... a je uzavírán na dobu neurčitou. Smluvní vztah je uzavírán na dobu určitou, začíná dnem...a končí dnem... a nevyžaduje výpověď. 3 ZASTOUPENÍ Pečovatel/pečovatelka není povinen/povinna poskytovat služby osobně. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel/ka (pečovatel/ka) může do poskytování služeb zapojit následující jiné kompetentní osoby. Jméno zastupujícího: Kontaktní adresa zastupujícího: Telefonní číslo zastupujícího: poskytnuto od: 2

3 Jméno zastupujícího: Kontaktní adresa zastupujícího: Telefonní číslo zastupujícího: 4 ROZSAH SLUŽEB Odpovídající údaje označte křížkem Rozsah činností, vykonávaných na vlastní zodpovědnost, zahrnuje 1. vedení domácnosti, zejména nakupování a vyřizování pochůzek úklidové a hygienické práce, zejména o úklid bytové jednotky o čištění předmětů osobní potřeby a pomůcek (např. zubních protéz, naslouchátka, toaletního křesla) o vynášení odpadu provádění domácích prací (např. výměna žárovek) péče o prádlo a oděvy (praní, žehlení, opravy) péče o květiny a domácí zvířata péče o zdravé klima v místnosti příprava a vhodná úprava (např. nakrájení) jídel a nápojů 2. pomoc osobě, vyžadující péči, při ochraně jejích ekonomických nebo zdravotních zájmů (např. doprovod při návštěvách úřadů a lékařů) 3. pomoc při běžných úkonech každodenního života, zejména pomoc při oblékání a svlékání při mytí rukou a obličeje při koupeli nohou při péči o vlasy a holení při organizaci denního programu 4. funkce společníka, zejména formou konverzace předčítání pomoci při organizaci volného času a zájmových činností podpory při udržování společenských kontaktů doprovodu při různých aktivitách poskytnuto od: 3

4 5. zohledňování celkového stavu osoby, vyžadující péči (jako např. vysoký věk, nešikovnost, tělesná slabost, příznaky ochrnutí, zrakové a sluchové postižení), a dohled nad osobou, vyžadující péči, zejména při stavech zmatenosti (demence), projevech zvláštního chování a při omezené nebo chybějící schopnosti rozpoznat nebezpečí 6. vedení knihy o výdajích domácnosti se zaznamenáváním údajů o výdajích, vynaložených ve prospěch osoby, vyžadující péči 7. praktická příprava osoby, vyžadující péči, na změnu místa bydliště Osobní pečovatelé musejí mít při výkonu své činnosti na paměti blaho osoby, vyžadující péči. Při obstarávání nákupů a jiných záležitostí se musejí řídit zásadami úspornosti, hospodárnosti a účelnosti. Je stanoveno, že smluvně sjednané poskytování péče nebude zahrnovat žádné služby, které jsou v kompetenci zdravotní péče a péče o nemocné (jako např. podávání léků, péče o chrup, podávání potravin, aplikace inzulínových injekcí, pomůcek při inkontinenci, profylaxi trombózy, preventivní opatření proti tvorbě proleženin). Poskytovatel/poskytovatelka (tzn. pečovatel/pečovatelka) prohlašuje, že v souvislosti s poskytováním služeb nepodléhá příkazům smluvního partnera, ani na něm není ekonomicky závislý/á. (Upozornění: Podmínkou činnosti osobní péče je ekonomická a osobní nezávislost pečovatele, aby nevznikl žádný pracovní vztah, z něhož by vyplývaly právní důsledky v oblasti sociálního zabezpečení pro oba smluvní partnery.) 5 DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ROZSAH SLUŽEB Služby budou poskytovány v následujících dnech a v následující době Dny od Do Po Út St Čt Pá So Ne poskytnuto od: 4

5 6 ZABRÁNĚNÍ RIZIKU OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ Úkolem pečovatele/pečovatelky při poskytování služeb osobní péče je zabránit riziku ohrožení zdraví a života osoby, vyžadující péči. Tato povinnost zahrnuje zejména stanovení opatření k ochraně před úrazy při poskytování služeb v domácnosti, respektování předpisů, uložených osobě, která vyžaduje péči, při přípravě jídel, a zohlednění tělesné mobility osoby, vyžadující péči (Věstník rakouských spolkových zákonů BGBl. X). S ohledem na tyto předpisy je konkrétní potřeba osoby, vyžadující péči, popsána následovně: Vysvětlení: Pokud je to pro poskytování služeb nezbytné, zaznamenávají se na tomto místě zejména údaje o tělesném postižení (např. zraková slabost, nedoslýchavost, omezení mobility) a jiná omezení a zvláštnosti, relevantní pro poskytování péče (např. závratě, slabosti, bolesti, zmatenost, demence, úzkost, netečnost, agresivita). Popis potřeby zvláštní péče 7 SMĚRNICE CHOVÁNI PRO BĚŽNÉ SITUACE A PRO NOUZOVÉ PŘÍPADY Pečující osoba se zavazuje, že v případě nouze a při změnách celkového stavu nebo změnách v chování osoby, vyžadující péči (jako např. při horečce, kožní vyrážce, poruchách trávení, změnách chování při jídle a pití, bolestech, neklidu, zvýšené potřebě spánku, netečnosti), kontaktuje následující osobu (osoby): 1) Jméno Adresa Tel. poskytnuto od: 5

6 2) Jméno Adresa Tel. Při nebezpečí z prodlení je pečující osoba povinna přijmout veškerá opatření, která jsou fakticky a eticky přiměřená situaci, v zájmu zachování tělesné integrity nebo důstojnosti osoby, vyžadující péči. Objednavatel/objednavatelka musí bezpodmínečně zajistit možnost přístupu osobních pečovatelů/pečovatelek do bytu. Pokud objednavatel/objednavatelka není schopen/schopna zajistit přístup do bytu sám/sama nebo prostřednictvím důvěryhodné osoby, musí být přístup zabezpečen formou následující možnosti (odpovídající údaj označte křížkem): uschování klíče v sejfu náhradní klíč uschování klíče u důvěryhodné osoby 8 RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTNÍCH PRÁV A SOUKROMÉ SFÉRY Pečovatel/pečovatelka respektuje osobnostní práva osoby, vyžadující péči, zejména její právo na slušné zacházení, na dodržování soukromé a intimní sféry a na zachování listovního a poštovního tajemství. Pečovatel/pečovatelka bere při výkonu pečovatelských činností ohled na životní rytmus, potřebu klidu a vyjádřená přání osoby, vyžadující péči. poskytnuto od: 6

7 9 ODMĚNA A VYLOUČENÍ NÁROKU NA ODMĚNU Odpovídající údaj označte křížkem: Odměna za poskytované služby činí... EUR včetně DPH za hodinu... EUR včetně DPH za týden... EUR včetně DPH za měsíc Odměna musí být zaslána na účet u banka kód banky č. účtu znějící na včas, tak, aby dorazila nejpozději 15. následujícího měsíce. Jako způsob platby doporučujeme platbu poštovní poukázkou, prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo inkasním příkazem (nikoliv však prostřednictvím oprávnění k inkasu z účtu nebo v hotovosti). V souvislosti s odměnami za pečovatelské služby pečovatel/pečovatelka prohlašuje, že veškeré daně a příspěvky přizná a odvede sám/sama. Vyloučení nároku na odměnu: Pokud osoba, vyžadující péči, nemůže v důsledku pobytu v nemocnici využívat smluvené pečovatelské služby déle než 3 dny, pečovatel/pečovatelka nemá po dobu pobytu v nemocnici nárok na smluvenou odměnu. Totéž platí po dobu jiné, déle než 3 dny trvající nepřítomnosti osoby, vyžadující péči, jestliže je tato nepřítomnost pečovateli/pečovatelce oznámena nejpozději 14 dnů předem. poskytnuto od: 7

8 10 PŘÍSPĚVEK NA SMLUVENÉ SLUŽBY, POSKYTOVANÝ SPOLKOVÝM SOCIÁLNÍM ÚŘADEM Upozornění: Předpokladem pro příspěvek na smluvené služby, poskytovaný Spolkovým sociálním úřadem, je podmínka, že je domluvena doba poskytování služeb v minimálním rozsahu 48 hodin týdně a osobní pečovatel nezažádal o výjimku z povinného pojištění podle 4 (1) Z 7 zákona o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných v odvětví obchodu a řemesel (GSVG). Odpovídající údaj označte křížkem: Objednavatel nemá v úmyslu zažádat u Spolkového sociálního úřadu o příspěvek na smluvené služby. má v úmyslu zažádat u Spolkového sociálního úřadu o příspěvek na smluvené služby. V souvislosti s tím prohlašuje pečující osoba, že její celkový roční příjem dle předpokladu přesáhne hranici EUR 4188,12 (= měsíčně cca 349 ). 11 KAUCE A NEPŘÍPUSTNÁ UJEDNÁNÍ Ujednání, na jejichž základě je osoba, vyžadující péči, povinna zaplatit pečující osobě kauci, nejsou závazná. Právě tak nezávazná jsou ujednání, na jejichž základě je osoba, vyžadující péči, povinna zaplatit pečující osobě určitou částku bez adekvátní protislužby. 12 VYPOVĚZENÍ SMLOUVY Oba smluvní partneři mohou smlouvu kdykoliv vypovědět za předpokladu dodržení dvoutýdenní výpovědní lhůty, a to vždy k poslednímu dni v měsíci. Touto podmínkou zůstává nedotčeno zákonné právo obou smluvních partnerů ukončit smlouvu s okamžitou platností, jestliže existuje závažný důvod (mimořádné zákonné právo na výpověď v případě neakceptovatelnosti zachování smlouvy). poskytnuto od: 8

9 13 ZÁNIK SMLOUVY V DŮSLEDKU ÚMRTÍ OSOBY, VYŽADUJÍCÍ PÉČI Smlouva o poskytování osobní péče zaniká úmrtím osoby, vyžadující péči. Osobní pečovatel/pečovatelka se zavazuje k poměrnému vrácení předem zaplacené odměny. 14 DOKUMENTACE Pečovatel/pečovatelka se zavazuje, že bude vést dostatečnou a pravidelnou dokumentaci o době, druhu a rozsahu poskytnutých služeb a že tuto dokumentaci zpřístupní osobě, vyžadující péči (resp. objednavateli). Na žádost osoby, vyžadující péči (resp. objednavatele), vyhotoví kopii této dokumentace oproti úhradě nákladů. Objednavatel/ka Poskytovatel/ka (pečovatel/ka) Místo, datum a podpis Místo, datum a podpis poskytnuto od: 9

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

A. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI DOMOVINKA

A. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI DOMOVINKA IČ: 70886199 telefon 241 434 160, fax 241 433 587 e-mail: USS4@iol.cz, www.uss4.cz A. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI DOMOVINKA DEFINICE DENNÍHO STACIONÁŘE PODLE

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více