(společný záběr, vztahy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(společný záběr, vztahy)"

Transkript

1 Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region ve vnějších vztazích ekologické, sociální i kulturní. Obecně platí, že regionálním rozvojem - demografická situace, prognóza a osídlení se zabývá většina územně správních jednotek. - nerostné suroviny a další přírodní zdroje a jejich vztah k regionálnímu rozvoji (Pozn. Základní dokument = Zákon č. 248/2000 Sb. O podpoře - podnikatelské aktivity a vývoj ekonomické sféry regionálního rozvoje). - vztah průmyslu k rozvojovým - vztah zemědělství k rozvojovým - vztah občanské a technické infrastruktury k rozvojovým Základním nástrojem pro regionální rozvoj (a rozvoj regionů) je regionální plánování (jako zvláštní případ strategického plánování, tj. systematického procesu, který zahrnuje výběr cílů, úkolů a činností potřebných k jejich dosažení, k jeho základním etapám patří analýza, strategie, programy a realizace). - vztah obytného potenciálu k rozvojovým - charakter trhu práce a jeho vztah k rozvojovým - vztah ekologické situace k rozvojovým - cestovní ruch a rekreace ve vztahu k rozvojovým - rozpočtová a majetková situace - mikroregiony a jejich rozvojová centra Cílem programu rozvoje regionu je diagnostikovat území, identifikovat rozvojové předpoklady a problémy, vypracovat strategii rozvoje regionu (jako celku a jeho správních částí municipalit) a poskytovat náměty na projekty k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje regionu a jeho částí (mikroregionů a rozvojových center), to vše při respektování principů trvale udržitelného rozvoje. (Pozn. Návrh programu rozvoje regionu má dvě části 1. podrobné analýzy (tzv. SWOT analýzy) a hodnocení mikroregionů a rozvojových center, 2. předpoklady, problémy, projekty a strategie rozvoje (pak následují přílohy s podrobnou dokumentací) B. Syntéza a závěry - Rozvojové problémy - Rozvojové předpoklady - Kategorizace sídel z hlediska rozvojové perspektivy - Strategie regionálního a municipálního rozvoje - Očekávaný rozsah investování - Náměty na rozvojové projekt - práce s programem (z pohledu státní správy a územní samosprávy) Kolektiv autorů: ÚVOD DO REGIONÁLNÍCH VĚD A VEŘEJNÉ SPRÁVY, 2001, str

2 KONCEPCE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (RR) Od 70. let se (pomalu) prosazuje tzv. ENDOGENNÍ PŘÍSTUP k RR. Do té doby převládal EXOGENNÍ PŘÍSTUP. Oba přístupy nestojí zásadně v opozici, pokud jde o praxi regionálního rozvoje. Současná tendence zdůrazňuje se mobilizace vnitřních zdrojů (integrovaně tj. technických + technologických + hospodářských + sociálních + kulturních), což odpovídá ENDOGENNÍMU PŘÍSTUPU. Zároveň se uznává potřeba podpory regionů s objektivními handicapy, což odpovídá EXOGENNÍMU PŘÍSTUPU. ENDOGENNÍ PŘÍSTUP se prosazuje v tom, že prvotní je mobilizace vnitřních zdrojů, vnější podpora je dodatečná, připojená. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍSTUPŮ EXOGENNÍ RR X hlavním řídícím místem je: - centrum - lokalita ENDOGENNÍ RR způsob řízení je: - centralistický (moc centrálních úřadů) - decentralizovaný (moc lokálních úřadů a administrativní autonomie vyšších územních samosprávných celků) hlavní zdroje RR jsou spatřovány ve: - vnějších zásazích ekonomického charakteru - vnitřních zdrojích integrovaného charakteru - technických inovacích - sociálních inovacích (tj. manažerských, politických a institucionálních - "co a jak dělat nově") - aglomeračních úsporách (tzv. externí úspory) - úsporách pracovních nákladů (souhrnně v cenách a mzdách) hospodářský potenciál regionů spočívá v: - lidském kapitálu (tj. znalostech, schopnostech a jejich využití) REGIONALISTIKA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (RR) A. Výsledky činnosti regionálních vědců jsou shrnuty v teoretických konceptech regionálního rozvoje (viz předchozí přehled) B. Výsledky činnosti regionálních vědců jsou také praktickými příspěvky k: a) Výběru regionů, které mají objektivní (a objektivizovatelné) handicapy vzhledem k jejich rozvoji a tudíž lze uvažovat o jejich podpoře b) Výběru tzv. rozvojových center, prostřednictvím kterých se startuje rozvoj regionu c) Výběru činností, vhodných k provozování z hlediska rozvoje regionu d) Institucionalizaci RR (tj. k podobě a fungování institucionální základny RR, především regionálních rozvojových orgánů a regionálních nabídkových programových dokumentů) hlavní výkonné subjekty rozvoje jsou: - globální firmy diktující podmínky v daném - lokální firmy reagující na podmínky daného prostředí prostředí zdůrazňuje se potřeba investic do: - technicko-ekonomických oblastí - vzdělávání (rekvalifikace, inovace) - optimální výběr lokalizace výrobních faktorů z hlediska firmy ("vítězí globalita") hlavním efektem je: - optimální výběr výrob lokálních firem z hlediska prostředí ("vítězí lokalita")

3 VÝBĚR REGIONŮ ZASLUHUJÍCÍCH SI PODPORU Praxe EU pomoc je poskytována regionům, v nichž žije cca 38% populace (nadprůměrně Řecko, Portugalsko, Španělsko, podprůměrně Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Nizozemí) Používaná kritéria pro objektivizaci výběru regionů: - příjem /obyvatele (1) - míra nezaměstnanosti - populační vývoj a migrace (2) - podíl zemědělství na ekonomických aktivitách - počet pracovních míst/1000 obyv. - periferní poloha - pomalý ekonomický růst - abnormálně nízký životní standard - stávající a budoucí nerovnováha zaměstnanosti (1) - vzdálenost od velkých měst (Pozn. (1) = hlavní používané kritérium, (2) = často používané kritérium) Mechanismus výběru regionů (postup) 1. identifikace negativních socioekonomických faktorů (stávajících) 2. jejich odhad ve střednědobém horizontu (5 let) 3. ohodnocení místní výhody, tj. rozvojové hodnoty regionu (provádí se na základě výběru rozvojových pólů a os uvnitř regionu) 4. úvaha slibuje region, že s podporou nastoupí cestu rozvoje? (zvážení nákladů a výnosů) VÝBĚR ROZVOJOVÝCH CENTER (ZÁSADY) 1. v aglomerovaných oblastech nezakládat nové tzv. růstové póly (tj. motory růstu = místa průmyslových ohnisek reprezentovaných firmami, které působí v odvětvích, jež jsou považována za hnací síly vývoje s efektem okolního hospodářského a sociálního rozvoje), ale jen centra růstu/rozvojová centra (nezahrnují výběr odvětví, ale pouze koncentraci investic do zařízení tzv. urbánní ekonomiky, která jsou atraktivní pro podnikatele) 2. v periferních regionech zakládat jen několik rozvojových center (ne rozptýlit mnoho rozvojových center po celém regionu) 3. na rozvoji těchto center musí být zaangažovány nejen výrobní firmy, ale i další tržní subjekty, zejména finanční instituce 4. ne vždy musí být rozvoj jištěn průmyslovou výrobou (ale také např. dopravním uzlem, střediskem vzdělávání, turismem apod.) 5. není-li v regionu shledán hospodářský potenciál (tzv. zárodečné rozvojové centrum + místní iniciativa + přiměřené náklady na přebudování na rozvojové centrum), je třeba uvážit, zda podporu poskytovat

4 VÝBĚR ČINNOSTÍ VHODNÝCH K PROVOZOVÁNÍ Z HLEDISKA ROZVOJE REGIONU (OBECNÉ ZÁSADY) 1. snížit vertikální integraci a naproti tomu podpořit specializaci a diverzifikaci v průmyslu (tzn. že specializace a diverzifikace je pojímána jako kolektiv vertikální integrace) 2. v rozvojových centrech věnovat zvýšenou pozornost: - rozvoji vzdělávacích, zdravotních, rekreačních služeb a služeb pro bydlení - výcviku a rekvalifikaci pracovní síly - vytvoření velkého a diferencovaného pracovního trhu - existenci firem propojených s mimoregionálním okolím (sesterské, zprostředkovatelské firmy aj.) - poskytnutí prostor vybavených infrastrukturou pro podnikatelské firmy - vylepšování image regionu INSTITUCIONALIZACE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (RR) 1. je to regionální inovační politika, která usnadňuje přístup potenciálních subjektů RR k informacím, speciálně k informacím o inovacích v dané oblasti. Bez takového informačního vybavení nelze předpokládat mobilizaci vnitřních zdrojů regionu. 2. regionální rozvojové orgány, které musí mít v regionu sídlo, nabývají stále větší důležitosti, jejich základní úlohy patří do oblastí výzkumu (diagnostikování rozvojového potenciálu regionu), strategie (střednědobé a dlouhodobé strategické plánování rozvoje částí regionu, rozvojových center a vhodných činností z hlediska RR), podpory (technické, finanční, informační, infrastrukturální, poradenské, propagační, stimulační), koordinace (mezi centrem a iniciátory rozvojových programů a mezi nimi navzájem), provádění (přímé budování infrastruktur jako báze RR, účast investiční, participace v lokálních firmách aj.) 3a. Je dokázáno, že volné působení tržních sil spíše prohlubuje než tlumí regionální disparity v příjmech a zaměstnanosti 3b. Endogenní rozvoj ale tyto disparity neřeší centrálně (vyrovnávací regionální politikou) 3c. Řeší je pomocí regionálních nabídkových programových dokumentů. Ty mají povahu nabídky a výzvy dovnitř ( region míní ve svůj prospěch dělat, a to s pomocí všech potenciálních subjektů. - podnikatelské a další potenciální subjekty rozvoje jsou informovány o své pozici a možném směřování v regionu, aby se mohly stát organickými součástmi RR) a ven ( na základě platných pravidel regionální politiky státu nabízí region dělat ve svůj prospěch. a žádá stát o podporu )

5 ZÁVĚR RR SE OPÍRÁ O ŽÁDOUCÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI, AVŠAK KROMĚ ÚZEMNÍCH ASPEKTŮ ZAHRNUJE DALŠÍ, KTERÉ MAJÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ POVAHU. PRAXÍ RR SE ZABÝVAJÍ ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (A JEJICH ORGÁNY A ORGANIZACE), A TAKÉ DALŠÍ ORGÁNY A ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY. RR JE ZASTŘEŠEN REGIONÁLNÍ POLITIKOU A JEHO ZÁKLADNÍM NÁSTROJEM JE REGIONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ. PROSAZUJÍCÍ SE ENDOGENNÍ PŘÍSTUP K RR ZDŮRAZŇUJE INICIATIVU A ANGAŽOVANOST ZDOLA, ZEVNITŘ, ABY MOHLY BÝT MOBILIZOVÁNY A VYUŽITY VŠECHNY MÍSTNÍ ZDROJE PRO VLASTNÍ ROZVOJ (TEDY INTEGROVANĚ). POTOM SE STÁLE DŮLEŽITĚJŠÍMI STÁVAJÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ ORGÁNY, JIMŽ JSOU SVĚŘOVÁNY STĚŽEJNÍ ÚKOLY V RR. MAJÍ SE STÁT TAKÉ ZÁKLADNÍMI ČLÁNKY ZPROSTŘEDKUJÍCÍMI VAZBY CENTRUM-LOKALITA, OBSAHUJÍCÍMI I PŘÍPADNOU VNĚJŠÍ PODPORU, KTERÁ JE POTŘEBNÁ A OPRÁVNĚNÁ (DOKUMENTOVANÁ V REGIONÁLNÍCH NABÍDKOVÝCH PROGRAMECH). REGIONALISTIKA VYSTUPUJE JAKO ZDROJ INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A SYSTEMATICKÝCH POSTUPŮ V OTÁZKÁCH RR, ABY JÍM BYLO PLNĚNO POSLÁNÍ NEJEN ROZVOJE, ALE I ODSTRAŇOVÁNÍ NEOPRÁVNĚÝCH REGIONÁNÍCH DISPARIT.

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 9 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza rizik projektu výstavby podnikatelského inkubátoru Studie je zaměřena

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace VZNIK REGIONÁLNÍCH DISPARIT, JEJICH POJETÍ, CHARAKTERISTIKA

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více