Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkript

1 Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku

2 Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve vzdělávání 2 Otevřenost, tolerance a rovný přístup ve vzdělávání 3 Zapojování dospělé populace do vzdělávání a veřejného života 1 Jak je vzdělávání pojímáno v této strategii je vysvětleno v příloze 1 na str. 7. 2

3 Strategický cíl 1 Spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve vzdělávání 1.1 Síť ování subjektů poskytujících formální i neformální vzdělávání (pro všechny věkové skupiny) 1.2 Společné projekty poskytovatelů vzdělávání včetně koordinace a vzájemného učení 1.3 Rozvoj organizací ve vzdělávání založený na inovativním a kreativním přístupu postaveném na současných trendech a potřebách vzdělávaných 1.4 Koordinace a plánování, včetně efektivního využívání existujících prostor Strategický cíl 2 Otevřenost, tolerance a rovný přístup ve vzdělávání 2.1 Odstraňování předsudků vůči sociálně a kulturně znevýhodněným skupinám obyvatel 2.2 Úsilí o zapojování jakýmkoliv způsobem znevýhodněných skupin obyvatel do vzdělávacích a kulturních aktivit 2.3 Podpora působení neziskového sektoru v oblasti sociálního začleňování, ale i v oblasti podpory rozvoje individuálního nadání 2.4 Další profesní rozvoj poskytovatelů vzdělávání v oblasti práce s dětmi na základě jejich individuálních potřeb a osvěta veřejnosti (i rodičovské) v této oblasti Strategický cíl 3 Zapojování dospělé populace do vzdělávání a veřejného života 3.1 Koordinovaná organizace akcí zaměřených na různorodé cílové skupiny ve veřejném prostoru 3.2 Zajištění informovanosti obyvatel o nabídce vzdělávacích příležitostí, včetně kulturních a sportovních 3.3 Podpora zapojování obyvatel všech věkových skupin do veřejného života, včetně podpory udržování místních tradic a oceňování aktivního přístupu obyvatel 3.4 Získávání zpětné vazby od veřejnosti o spokojenosti s nabídkou a kvalitou vzdělávacích příležitostí ve městě a uzpůsobování této nabídky podle poptávky obyvatel 3

4 Příloha 1 Jak vznikala Strategie vzdělávání pro město Dvůr Králové nad Labem Strategii zpracovala obecně prospěšná společnost EDUin v rámci projektu Města vzdělávání, který byl finančně podpořen J&T Bankou a IBM. Strategická část byla připravena a zpracována participativním přístupem přímým zapojením samotných aktérů ve vzdělávání. Proč je dobré mít strategii vzdělávání Za vzdělávání zodpovídají nejen školy, v jeho rámci se rozvíjí vzdělanost obyvatel různého věku od raného dětství po stáří. Na vzdělávání v takto široce pojatém slova smyslu se podílejí vedle škol také kulturní a sportovní organizace, subjekty poskytující volnočasové vzdělávání apod. Všechny tyto organizace, ať už jde o přímo řízené instituce nebo neziskové organizace, popřípadě soukromé subjekty, mohou, pokud naplňují předem vytvořenou strategii, společně významně přispívat k rozvoji města a zapojení jeho obyvatel do veřejného života. Město o velikosti Dvora Králové nad Labem zahrnuje takové množství výše uvedených organizací, že sladění jejich priorit tak, aby fungovala jejich činnost synergicky, je bez koncepce velice obtížné. Následující obrázek ilustruje, jak vypadá vesmír vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem: Úřad práce Neziskové organizace např. Skaut Zvičina Mateřské centrum Žirafa Zájmová sdružení DDM Jednička Soukromé subjekty Jazykové školy Autoškoly Vzdělávací agentury Městská knihovna Slavoj Sportovní oddíly Vesmír vzdělávání Dvůr Králové n./l. Městské muzeum Kulturní zařízení Hankův dům ZOO Spolky rodičů MAS Královédvorsko ZUŠ Nízkoprahové zařízení Střelka Školy MŠ ZŠ Gymnázium SŠIS Praktická ZŠ Církve Galerie 4

5 Proč je dobré mít strategii pro vzdělávání, můžeme shrnout do následujících bodů: stanovuje cíle, kterých chceme společně dosáhnout všichni vědí, kam směřují jejich aktivity zamezuje roztříštěnosti aktivit a umožňuje naopak jejich zacílení vzhledem k diverzitě tvůrců je možné dosahovat společných cílů na různé úrovni aktivity navázané na strategii jsou pro obyvatele čitelnější Jednotlivé kroky projektu jsou uvedeny v následujících bodech. Jak strategie pro Dvůr Králové nad Labem vznikala: sekundární analýza dat na internetu průzkum veřejného mínění rozhovory s aktéry ve vzdělávání diskuze aktérů ve vzdělávání nad obsahem strategie během 3 kulatých stolů zpracování vzdělávací strategie Co bude následovat: veřejná konzultace strategie schválení vedením města naplňování strategie prostřednictvím aktivit města a dalších aktérů Výsledky průzkumu v oblasti vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem Aby strategie reflektovala potřeby obyvatel, logicky bylo k prvotní přípravě podkladů koncepce vzdělávání využito sociologické šetření mezi místními obyvateli. Vlastní sběr dat probíhal během měsíce ledna roku 2014 a měl podobu jak papírového, tak elektronického dotazníku. K analýze bylo získáno celkem 305 dotazníků. Demografické složení respondentů nekopírovalo plně strukturu obyvatel Dvora Králové nad Labem, tzn. že výzkum nemůžeme pokládat za zcela reprezentativní, nicméně získaný počet odpovědí byl pro potřeby zpracování strategie dostačující. Výsledky průzkumu jsme rovněž využili jako základ pro diskuzi v pracovní skupině. Výsledky dotazníkového šetření: Školy Nejvíce jsou respondenti spokojeni s nabídkou základních škol, u nichž 43 % jedinců odpovědělo, že nabídku považují za naprosto dostatečnou, pokud ke spokojenosti přičteme ještě variantu spíše dostatečnou, kterou označilo dalších 44 % respondentů. Celkově je s nabídkou spokojeno 87 % dotázaných. Nabídku středních škol hodnotí jako naprosto dostatečnou 23 % respondentů, pokud opět přičteme druhou variantu, kterou označilo 46 % jedinců, je s nabídkou vyššího sekundárního vzdělávání spokojeno celkem 69 % dotázaných. Nejméně jsou respondenti spokojeni s nabídkou mateřských škol, za naprosto dostatečnou ji považuje pouze 13 % a jako spíše dostatečnou ji hodnotí 35,5 %. Naopak více než čtvrtina respondentů (27,5 %) ji považuje za spíše nedostatečnou a dalších 12,5 % dokonce za naprosto nedostatečnou. Celkově jsou tedy názory na nabídku předškolního vzdělávání téměř vyvážené, spokojeno je s ní 48,5 % dotázaných a 40 % ji hodnotí jako nedostačující. Graf 1 Hodnocení nabídky škol ve Dvoře Králové nad Labem % Graf 2 Hodnocení kvality škol ve Dvoře Králové nad Labem % naprosto dobrou naprosto dobrou spíše dobrou spíše dobrou spíše špatnou spíše špatnou naprosto špatnou naprosto špatnou nevím nevím MŠ ZŠ SŠ bez odpovědi MŠ ZŠ SŠ bez odpovědi Na tuto otázku odpovědělo celkem 158 dotázaných, přičemž nejčastěji (ve 32 % případů) by respondenti uvítali širší výběr středních škol a učebních oborů, především výběr řemesel. Dále 31,5 % respondentů poukazovalo na zvýšení právě již zmíněné nedostatečné nabídky mateřských škol, dva z respondentů v tomto případě dokonce zmínili prodlouženou provozní dobu mateřských škol či zavedení firemních školek. Ve 14 % případů respondentům ve městě chybí vzdělávací instituce s alternativními přístupy k formálnímu 5

6 vzdělávání, a to zejména u mateřských škol. Dále by respondenti uvítali rozšířenou výuku jazyků (10 %) a nakonec se v dotaznících ve větší míře objevil zájem o jesle (6 %). Volnočasové aktivity V oblasti volnočasových aktivit se respondenti měli vyjádřit k následující nabídce kurzů: odborné, jazykové, IT, umělecké, sportovní, rozvoj osobnosti a život- jazyko jazyko ní prostředí. Z výčtu kurzů jsou respondenti nejvíce spokojeni s nabídkou sportovních kurzů (jako dostatečnou ji hodnotí 78 %), naopak jako nedostatečnou respondenti ohodnotili nabídku u kurzů zabývajících se problematikou životního prostředí (52 %). Preferovaným zdrojem informací o volnočasových aktivitách je internet (na 1. místo jej zařadilo 64 %, tedy 143 res pondentů), nejméně dotazovaných stojí o informační tabule. Co se týče organizace volnočasových aktivit, respondenti jsou nejvíce spokojeni s DDM, knihovnou a sportovními oddíly. Graf 3 Hodnocení organizací volnočasového a dalšího vzdělávání dle šíře a kvality nabídky KD knihovna ZUŠ DDM divadlo muzeum sport. odd. RC skaut církve % naprosto souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím bez odpovědi KD knihovna ZUŠ Také v rámci neformálního vzdělávání byli respondenti dotázáni, jaký druh volnočasových aktivit v jejich městě chybí. Možnosti vyjádřit se k této problematice využilo 78 respondentů, kteří nejčastěji zmiňovali rozšíření sportovních a pohybových aktivit včetně lepšího sportovního zázemí (celkem 19 % případů). Dále by respondenti uvítali kurzy zabývající se odbornou tematikou (15 %), nejvíce by je zajímaly kurzy o zdravém životním stylu a gastronomii. Nakonec se ještě často objevoval zájem o jazykové kurzy (13 %). Dalších 12 % respondentů přímo zmínilo krytý plavecký bazén, který město již delší dobu postrádá. Dovednosti a znalosti získané ve volném čase jsou pro celých 81 % dotázaných stejně důležité jako dovednosti a znalosti nabyté ve škole. Necelá čtvrtina respondentů (23,5 %) uvedla, že se aktivně podílí na některé ze vzdělávacích aktivit ve Dvoře Králové nad Labem, svou činnost navíc specifikovalo 84,5 % z nich. V nejčastějším počtu případů se jednalo o lektorskou činnost (v 41 % případů) buď v rámci neformálního vzdělávání, u níž však respondenti nespecifikovali místo působení, nebo přímo v zájmových organizacích (např. v knihovně či domu dětí a mládeže). Druhým nejčastějším typem partici- na vzdělávání bylo učitelské povolání v oblasti Epace formálního vzdělávání (36 %). Nakonec se ještě často D objevovala činnost spojená se sportem (např. trenér), C v níž působí 23 % dotázaných. B Informovanost obyvatel o nabídce vzdělávání A ve městě Spokojenost respondentů s nabídkou kurzů volnočasového vzdělávání závisí na jejich informovanosti o daném typu vzdělávání. Čím více jsou s nabídkou kurzů spokojeni, tím lépe také hodnotí úroveň informování o jejich nabídce, přičemž nejméně je tomu E D u kurzů sportovních a nejvíce u odborných kurzů. Respondenti hodnotí úroveň informovanosti o nabídce dalšího a volnočasového vzdělávání následovně: za velmi dobrou ji považuje 9 % dotázaných, 47 % ji hodnotí jako spíše dobrou, dalších 31,5 % jako spíše špatnou a 6 % jako velmi špatnou. Nejčastěji respondenti preferují vyhledávání informací o nabídce neformálního vzdělávání na internetu, méně už jsou využívány propagační tištěné materiály a místní tisk. Nejméně jedinci vyhledávají informace tohoto druhu prostřednictvím informačních tabulí. Život ve městě Na otázku, zda jsou respondenti obecně spokojeni s životem v jejich městě, tj. v tomto případě ve Dvoře Králové nad Labem, odpovědělo 287 dotázaných. Více než dvě třetiny respondentů zatrhlo variantu spíše spokojen/a. Problémy, s nimiž se město podle respondentů potýká, se budou velmi pravděpodobně objevovat i v dalších městech, neboť nízké množství pracovních příležitostí a nedostatek financí jsou dnes velmi diskutovanými tématy v mnoha oblastech. Nemalý počet převážně mladších respondentů poukazoval na problematické soužití s romskou menšinou ve městě. Graf 4 Spokojenost se životem ve Dvoře Králové nad Labem velmi spokojen/a 6 % spíše spokojen/a 65 % nevím 2,5 % spíše nespokojen/a 22,5 % velmi nespokojen/a 4 % 6

7 Od dotazníkového průzkumu ke koncepci města ve vzdělávání Pro zpracování tohoto koncepčního materiálu vycházíme ze stávající vize města a navrhujeme strategické cíle, které vyplynuly ze zpracovaných podkladů pracovní skupiny z kulatých stolů a z expertního doplnění na základě strukturovaných osobních rozhovorů s některými z klíčových aktérů ve vzdělávání. Závěry rozhovorů s aktéry ve vzdělávání V rámci projektu proběhly v prosinci 2013 a v lednu 2014 polostandardizované rozhovory s celkem 20 představiteli subjektů působících ve vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem (ZŠ, SŠ, knihovny, DDM, Charity a neziskových organizací, městský úřad apod.). Bylo jim položeno přibližně 10 hlavních otázek a rozhovory trvaly cca min. Informace z rozhovorů doplnila data získaná dotazníkovým způsobem a následné kulaté stoly v podstatě níže uvedené závěry jen potvrdily. Pozitivně bylo v rámci rozhovorů hodnoceno: Existuje dobrá spolupráce mezi školami a přímo řízenými institucemi (knihovna, DDM, muzeum apod.). Není zde sociálně vyloučená lokalita ani škola, kde by byly soustředěny děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Jako výzvy ke společnému řešení identifikovali dotazovaní zejména tyto oblasti: Realizace společných aktivit vzdělávacích subjektů, zaměření na spolupráci. Prevence sociálně patologických jevů u mládeže (aktuálně pro ně chybí kulturní vyžití) Rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí pro dospělé. Zvýšení atraktivity života ve městě pro mladé rodiny. Podpora participace obyvatel na dění ve městě. Vize města (ze strategie města): Dvůr Králové nad Labem město, kde se dobře žije Město Dvůr Králové nad Labem jako zajímavé a bezpečné místo pro život. Město, které poskytuje širokou nabídku služeb občanské vybavenosti a vysokou kvalitu veřejných služeb. Město s dostatečnou a vyhovující nabídkou možností bydlení stávajících i nově příchozích obyvatel. Město se širokou škálou možností trávení volného času pro všechny věkové kategorie a jednotlivé cílové skupiny. Město, kde každý občan žije rád a spokojeně. Dílčí specifické cíle ze strategie města související se vzděláváním: Vysoká úroveň vzdělanosti a příznivá demografická struktura obyvatel (3.1) Rozšíření nabídky celoživotního učení a zvýšení kvality školství a provázání škol s trhem práce v regionu. Široká nabídka volnočasových aktivit a kvalitní zázemí pro jejich realizaci (3.4) Široká nabídka sportovních, kulturních a rekreačních aktivit v dobrém zázemí, rozvoj spolkového života a rozvoj specializovaných volnočasových zařízení pro různé cílové skupiny. Koncepce města zaměřená na oblast vzdělávání do roku 2018 Jak je vysvětleno výše a ilustrováno vesmírem vzdělávání, zacházíme v této koncepci s pojmem VZDĚ- LÁVÁNÍ v celoživotní perspektivě a v nejširším slova smyslu, který zahrnuje jak formální vzdělávání (ve školách), tak neformální vzdělávání (ve volném čase). Mezi vzdělavatele zahrnujeme jak instituce typu mateřská, základní či střední škola, tak neziskové organizace (zájmové spolky, sportovní oddíly apod. včetně podpůrných sociálních služeb), kulturní zařízení (divadla, muzea atd.), ale i soukromé firmy, jako jsou například soukromé jazykové školy. Jelikož má vzdělání obyvatel dopad na jejich zaměstnatelnost, počítáme mezi relevantní aktéry ve vzdělávání rovněž zaměstnavatele a úřad práce. Používáme li pojem vzdělávání, týká se tedy všech věkových skupin (pokud není specifikováno jinak) a řeč je jak o čistě vzdělávacích aktivitách, tak i o kulturních aktivitách či sportovních činnostech. Vzhledem k tomu, že Dvůr Králové nad Labem je spádovou obcí s rozšířenou působností, měl by tomu být uzpůsoben dosah realizovaných vzděláva vzdělávacích aktivit (i když budou realizovány na území města, měly by být dostupné i pro obyvatele okolních obcí). 7

8 Implementace strategie vzdělávání Nově zpracovaná strategie je pouze prvním krokem k nastartování změn a nových aktivit. Nejdůležitější fází, která ověří práci všech odborníků zapojených do příprav strategie, je samotná implementace plánovaných dílčích cílů a konkrétních aktivit. V rámci závěrečného setkání zástupců všech čtyř pilotních měst vzdělávání, účastníci navrhli několik aktivit, které implementaci strategie napomohou. V první řadě je to vytvoření akčního plánu pro naplňování vzdělávací strategie, za který bude v každém městě odpovídat nově vytvořená pracovní skupina s jasnou strukturou, definovanými zodpovědnostmi a koordinující osobou. Skupina by rovněž měla mít svého tiskového mluvčího, který bude zodpovědný za propagaci, včetně úvodní tiskové konference. V některých městech byl akční plán částečně již připraven, nicméně plnění naplánovaných aktivit je třeba lokálně koordinovat a kontrolovat. Je nutné vyjít z aktivit, které již ve městech existují, a opakovaně je v souvislosti se strategií vyhodnocovat. Rovněž je potřeba sjednotit požadavky a zájmy všech zapojených vzdělávacích subjektů. Skupina se bude pravidelně setkávat a plnění stanovených cílů bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat. Bude využito také dotazníkového šetření za účelem získání zpětné vazby od místních obyvatel. Dalším důležitým momentem, který účastníci setkání uváděli, je potřeba nadchnout pro strategii a plánované aktivity zastupitelstvo a mít vždy mezi zastupiteli své podporovatele. Implementaci napomůže i pravidelná podpora médií, počínaje lokálními periodiky, rádiem, sociálními sítěmi i webovými stránkami města a jednotlivých organizací. Ideální je najít si svého mediálního partnera. Důležité je také napojení na potenciální sponzory z řad lokálních firem. Ideálním prostředkem pro podporu spolupráce je také podání společného projektu, který bude zaměřen buď na dílčí část strategie či na komplexní plnění nových vzdělávacích priorit při široké spolupráci různých institucí. Práce skupiny a aktivity společného projektu by měly fungovat v návaznosti na další iniciativy jako Lepší místo, Síť zdravých měst atd. Do práce skupiny je vhodné nad rámec odborníků zapojit také aktivní rodiče dětí z MŠ a ZŠ a především také aktivní studenty SŠ, kteří touto spoluprací získají zajímavou zkušenost. Mohou být také zprostředkovateli informací o situaci a potřebách žáků na základních a středních školách v regionu. Za tímto účelem je přínosné také napojení na žákovské parlamenty. Všechny tyto konkrétní kroky k posílení dopadu vzdělávací strategie budou definovány při zpracování akčních plánů v jednotlivých městech. 8

9 Příloha 2 Rozpracování dílčích cílů do příkladů Strategický cíl 1 Spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve vzdělávání 1.1 Síťování subjektů poskytujících formální i neformální vzdělávání (pro všechny věkové skupiny) Pravidelná setkávání aktérů ve vzdělávání nad konkrétními tématy formou kulatých stolů s cílem diskuze a společné hledání řešení problémů, objasňování vzájemné prospěšnosti subjektů a hledání využití vzájemných vazeb. Jako příklad mohou sloužit setkání v rámci programu Města vzdělávání, popř. diskuze v rámci MAS Královédvorsko. Klíčem k úspěšnosti takových setkání je jejich pravidelnost a vytvoření určité tradice. Inspirací mohou být Kulaté stoly SKAV a EDUin, které se realizují na témata vzdělávací politiky každý měsíc kromě letních prázdnin již od roku 2003, více na Jiným příkladem setkání jsou science café, která se již konají na mnoha místech v ČR, více na Existovat by měla také aktivní spolupráce úřadu práce a zaměstnavatelů se SŠ a ZŠ s cílem zvýšení uplatnění absolventů. 1.2 Společné projekty poskytovatelů vzdělává vzdělává vzdělává ní včetně koordinace a vzájemného učení Všechny vzdělávací organizace zřizované městem by měly mít zpracovanou svou vizi, která je v souladu s koncepcí města v oblasti vzdělávání. Se zacílením na priority stanovené v koncepci města posléze mohou pořádat společné akce či projekty, realizovat společný fundraising či vyhledávat vzdělávací příležitosti či tematicky zaměřenou spolupráci např. v rámci předmětových komisí. Není jednoduché dostat do města o velikosti Dvora Králové nad Labem významného experta na národní či nadnárodní úrovni, je to ale významně snazší, pokud ho společně pozve více subjektů, které mohou u takové příležitosti uspořádat akci. V takovém případě je možné zaměřit setkání s expertem na místní situaci a problémy, které se řeší v daném regionu. Podobně tomu může být i u realizace společného projektu za účasti více vzdělávacích organizací. Mohou se tak ušetřit finance a zajistit větší dopad projektu (například v oblasti polytechnického vzdělávání). Grantový systém města může podporovat spolupráci místních organizací a jejich síťování např. zvýhodněním při přidělování grantů. 1.3 Rozvoj organizací ve vzdělávání založený na inovativním a kreativním přístupu postaveném na současných trendech a potřebách vzdělávaných Sdílení dobré praxe, reference na vzdělávací příležitosti, diskuze o nárocích na žáka při přechodu z jednotlivých stupňů škol, podpora rozvoje mezioborové i oborové spolupráce napříč oblastí vzdělávání ve městě, to vše lze zajistit prostřednictvím síťování organizací. Společným tématem může být například zapojování rodičů do života školy. Mnohé rady na toto téma lze 9

10 najít na portálu (např. rodičovské schůzky ve třech nebo rodičovské kavárny apod.). Školy mohou podporovat rodiče také v tom, aby u každé školy vzniklo nezávislé uskupení rodičů (spolek rodičů a přátel školy), které organizuje samostatně komunitní akce při škole. Školy mohou být otevřené alternativním a inovativním přístupům nebo zapojení těchto přístupů do výuky (zřizování škol či tříd alternativního charakteru, např. i v rámci veřejné školy lze zřídit jednu třídu s alternativním směrem, metoda kritického myšlení, matematika podle prof. Hejného, Montessori a waldorfská pedagogika, výuka jazyků v kombinaci s rodilými mluvčími atd.). Inspirace je všude k dispozici mnoho, není přesto jednoduché se v ní zorientovat a držet s vývojem ve vzdělávání krok. Pomoci by mohlo vytvoření oborových skupin napříč organizacemi ve městě a jejich pravidelná setkání (pro začátek by stačilo dvakrát ročně a později uzpůsobit podle potřeby). 1.4 Koordinace a plánování, včetně efektivního využívání existujících prostor Koordinaci aktivit by měly podpořit společné schůzky a plánování, sdílený kalendář akcí, dostupný přehled tradičních i nahodilých akcí. Předmětem plánování může být například využívání veřejného prostoru pro pořádání akcí a jeho oživení (například náměstí, nábřeží apod.). Významní aktéři ve vzdělávání by tedy měli být zapojeni do komunitního plánování rozvoje města v oblasti vzdělávání (včetně budování infrastruktury) a do průběžného auditu efektivního využívání stávajícího veřejného prostoru. V tomto případě je nevyhnutelná koordinační role města. Strategický cíl 2 Otevřenost, tolerance a rovný přístup ve vzdělávání 2.1 Odstraňování předsudků vůči sociálně a kulturně znevýhodněným skupinám obyvatel Příkladem dobré praxe je ve Dvoře Králové nad Labem jednoznačně fakt, že zde neexistuje sociálně vyloučená lokalita ani škola, kde se soustřeďují žáci se socioekonomickým znevýhodněním. Město by ale mělo ve spolupráci s místními sociálními službami usilovat například i o to, aby do předškolních zařízení docházely děti ze sociálně znevýhodněného prostřední, a to od nejranějšího věku. Podpůrně ve městě působí Nízkoprahové zařízení Střelka, které nabízí doučování pro děti z ekonomicky slabých rodin. Do programu akcí organizovaných městem by měla být zahrnuta prezentace subjektů pracujících se socioekonomicky znevýhodněnými skupinami obyvatel, totéž platí i pro Noviny královédvorské radnice či jiný tisk distribuovaný městem. Příkladem již realizované akce ve Dvoře Králové může být 1. Královédvorský masopust ( ), kde vystupovala také mládež z Nízkoprahového zařízení Střelka. 2.2 Úsilí o zapojování jakýmkoliv způsobem znevýhodněných skupin obyvatel do vzdělávacích a kulturních aktivit Sociální rozmístění dětí ve všech školách je ve městě zajištěno, je zde ale prostor pro rozvoj v oblasti inkluzivního vzdělávání založeného na individualizované výuce. Jako příklad škol, kde o inkluzivní vzdělávání dlouhodobě usilují, lze považovat školy v síti Férová škola, viz Podporu v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání umožňují vyrovnávací třídy, popř. přípravné třídy, nabídka specializovaných tříd a alternativního vzdělávání, ale i nabídka vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné. Město si je vědomo hodnoty volnočasového vzdělávání jako prevence rizikovému chování, a proto by mělo maximálně podporovat organizace poskytující volnočasové vzdělávání ve městě, a to s ohledem na dopad jejich aktivit na konkrétní cílové skupiny. Cílem vzdělávacích aktivit, do nichž jsou zapojeny skupiny s různými specifickými potřebami, by měla být i příležitost pro setkání a společný pozitivní zážitek s lidmi z většinové společnosti. Jako příklad lze uvést aktivity místního občanského sdružení Arnika, které prostřednictvím dobrovolníků umožňuje účast na dvorských kulturních akcích klientům Domova svatého Josefa v Žirči. Je zde prostor pro zapojování místní mládeže do podobných dobrovolnických činností. Jako inspirace může posloužit program České rady dětí a mládeže 72 hodin 2.3 Podpora působení neziskového sektoru v oblasti sociálního začleňování, ale i v oblasti podpory rozvoje individuálního nadání Pro zviditelnění neziskového sektoru je možné využít již existující akci Den spolků. K tomu, aby se zapoji- 10

11 lo více subjektů z neziskové oblasti, by mohlo pomoci vytvoření pravidelně aktualizovaného přehledu neziskových organizací na webu města. Variantou může být zaměření na vzdělávání jako prioritu města ve významu, s nímž pracuje tato koncepce a s cílem zapojení populace města do vzdělávacích aktivit (včetně kulturních a sportovních) jako prevence sociálně patologických jevů a podpora občanské participace. V tom případě by bylo vhodné prezentovat na webových stránkách města všechny subjekty, které jsou zapojené do vzdělávacích aktivit v širokém slova smyslu a Den spolků by se mohl stát například Dnem vzdělávání a mohl by mít určitou formu vzdělávacího veletrhu s ochutnávkou různých aktivit a kulturním programem. Je rovněž možné využít již existující akce (například Juniorfilm), na něž lze navázat doprovodným programem a tím je ještě více podpořit. 2.4 Další profesní rozvoj poskytovatelů vzdělávání v oblasti práce s dětmi na základě jejich individuálních potřeb a osvěta veřejnosti (i rodičovské) v této oblasti Všem subjektům působícím ve vzdělávání by mělo jít o neustálý rozvoj a profesionalizaci jejich služeb, a to ve prospěch celého města, nejen jednotlivých subjektů. Spojujícími tématy mohou být například osvěta směrem k rodičovské veřejnosti nebo prevence xenofobie apod. Cílem by mělo být vytváření a sdílení metodik, které budou zaměřeny na řešení problémů identifikovaných na úrovni města a naplňování cílů pojmenovaných v koncepci vzdělávání. Příkladem takového profesního rozvoje může být například vysí- lání specificky složených skupin z více organizací na akce národní či nadnárodní úrovně a následné šíření získaných poznatků směrem k relevantním subjektům ve vzdělávání. Vzhledem k tomu, že účast na vzdělávacích akcích s sebou nese finanční náklady, měly by být takové příležitosti koordinovány s cílem zabezpečit maximální dopad na terén. Strategický cíl 3 Zapojování dospělé populace do vzdělávání a veřejného života 3.1 Koordinovaná organizace akcí zaměřených na různorodé cílové skupiny ve veřejném prostoru. Realizované příklady: Město vypisuje výzvy na oživení veřejného prostoru, aktéři usilují o to, aby veřejný prostor maximálně využívali (například náměstí). K tomu je nutná koordinace komunikace mezi městem a relevantními organizacemi. Město by mělo rovněž podporovat CSR aktivity firem, např. formou podpory navázání kontaktu mezi vzdělávacími organizacemi a lokálními firmami. Rozvíjet by se měla také spolupráce města, se vzdělávacími subjekty a úřadem práce s cílem zajištění podpory začínajícím podnikatelům a rozvoje inovací v soukromé sféře. Vzdělávací akce (včetně kulturních a sportovních) by měly být maximálně otevřené rodinám, včetně nabídky rodinného vstupného, veřejné akce by měly zároveň podporovat mezigenerační setkávání a učení. 3.2 Zajištění informovanosti obyvatel o nabídce vzdělávacích příležitostí, včetně kulturních a sportovních. Město by mělo mít definovány informační kanály, včetně průběžného vyhodnocování jejich efektivity. Web města by měl, jak je už uvedeno výše, nabízet přehled poskytovatelů vzdělávání a umožnit odběr aktualit (akcí). Obyvatelé by měli mít dále přehled o existenci nezávislých lokálních webových stránek nabízejících informace o vzdělávacích příležitostech (např. totéž platí i pro facebookové stránky (či jiné sociální sítě) města i přímo řízených organizací, které by měly přebírat zajímavosti z dalších zdrojů. Jako příklad dobré praxe ve městě lze uvést Noviny královédvorské radnice, které poskytují relevantní a aktuální informace o dění ve městě. Rozšířen by mohl být kulturní přehled KdeCo, který by měl vycházet v pravidelném intervalu. Město by také mělo usilovat o to, aby mohlo využívat vhodná místa pro výlep plakátů a umožnit totéž za výhodných podmínek subjektům, které pořádají vzdělávací akce pro obyvatele města. Škola může působit jako vhodný zprostředkovatel kontaktu města s rodiči. Město ve spolupráci se školou může oslovit přímo rodiče o komunitních akcích města pro rodiny s dětmi mohou být informovány i děti ve škole. Vzhledem k tomu, že město Dvůr Králové nad Labem zajišťuje vzdělávací příležitosti i pro okolní obce, popřípadě města, je potřeba zajistit, aby byly informace šířeny koordinovaně i do okolí například prostřednictvím MAS Královédvorsko. 11

12 3.3 Podpora zapojování obyvatel všech věkových skupin do veřejného života, včetně podpory udržování místních tradic a oceňování aktivního přístupu obyvatel Senioři by měli být zapojováni do akcí a aktivit škol, DDM, ZUŠ a neziskových organizací formou mezigeneračního vzdělávání (jako pamětníci, vzájemné učení, společná tvorba). Aktivní lidé by měli být síťováni a průběžné informováni, včetně cílených výzev ke spolupráci. Důležitá je podpora aktivit zdola a rozvoje občanské společnosti ve městě, zapojování obyvatel do dobrovolnických aktivit zejména seniorů, ale i mladých lidí, dále vysvětlování přínosu takového typu aktivit, průběžné zjišťování jejich potřeb a podpora mezigeneračních aktivit. Jako příklad mohou sloužit aktivity realizované v rámci programů, které zapojují mladé lidi do komunitního rozvoje, jejichž příklady nejlepší praxe jsou shromážděny v publikaci Chuťovky pro starostky a starosty (ke stažení ZDE). vzdělávání, včetně jejích dílčích cílů. Evaluace vzdělávacích příležitostí je rovněž předmětem setkávání zainteresovaných aktérů viz výše. Na základě zpětné vazby od obyvatel města a aktérů ve vzdělávání je stimulována nabídka nových vzdělávacích možností například prostřednictvím grantových výzev. Město také může podporovat, popřípadě vytvářet nové příležitosti na základě vnější inspirace získané prostřednictvím vlastního síťování. Jako příklad může posloužit Národní síť zdravých měst: nebo síť místních akčních skupin apod. 3.4 Získávání zpětné vazby od veřejnosti o spokojenosti s nabídkou a kvalitou vzdělávacích příležitostí ve městě a uzpůsobování této nabídky podle poptávky obyvatel Město i samotní poskytovatelé vzdělávání pravidelně zjišťují spokojenost s nabídkou a kvalitou vzdělávacích příležitostí prostřednictvím dotazníkových šetření, případně online diskuzí. Ověřují, nakolik jejich vzdělávací aktivity naplňují vizi města a koncepci Zpracoval: EDUin, o. p. s. Vzdělávání je i naše věc Veslařský ostrov 62, Praha 4 Červenec

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Strategie vzdělávání pro Kutnou Horu do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Kutnou Horu do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Kutnou Horu do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategické cíle ve vzdělávání v Kutné Hoře Strategické cíle: 1 Spolupracujeme a síťujeme 2 Jsme

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření / 16 / orientační šetření. příklad dobré praxe. Mgr. Jitka KRÁLOVÁ / Komunikace muzea a školy při realizaci

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 01 1 Prioritní osa

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT REGRADA Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je právní formou sdružení právnických osob. Členy Regionální rady Třinec jsou téměř všechny

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více