Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkript

1 Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku

2 Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve vzdělávání 2 Otevřenost, tolerance a rovný přístup ve vzdělávání 3 Zapojování dospělé populace do vzdělávání a veřejného života 1 Jak je vzdělávání pojímáno v této strategii je vysvětleno v příloze 1 na str. 7. 2

3 Strategický cíl 1 Spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve vzdělávání 1.1 Síť ování subjektů poskytujících formální i neformální vzdělávání (pro všechny věkové skupiny) 1.2 Společné projekty poskytovatelů vzdělávání včetně koordinace a vzájemného učení 1.3 Rozvoj organizací ve vzdělávání založený na inovativním a kreativním přístupu postaveném na současných trendech a potřebách vzdělávaných 1.4 Koordinace a plánování, včetně efektivního využívání existujících prostor Strategický cíl 2 Otevřenost, tolerance a rovný přístup ve vzdělávání 2.1 Odstraňování předsudků vůči sociálně a kulturně znevýhodněným skupinám obyvatel 2.2 Úsilí o zapojování jakýmkoliv způsobem znevýhodněných skupin obyvatel do vzdělávacích a kulturních aktivit 2.3 Podpora působení neziskového sektoru v oblasti sociálního začleňování, ale i v oblasti podpory rozvoje individuálního nadání 2.4 Další profesní rozvoj poskytovatelů vzdělávání v oblasti práce s dětmi na základě jejich individuálních potřeb a osvěta veřejnosti (i rodičovské) v této oblasti Strategický cíl 3 Zapojování dospělé populace do vzdělávání a veřejného života 3.1 Koordinovaná organizace akcí zaměřených na různorodé cílové skupiny ve veřejném prostoru 3.2 Zajištění informovanosti obyvatel o nabídce vzdělávacích příležitostí, včetně kulturních a sportovních 3.3 Podpora zapojování obyvatel všech věkových skupin do veřejného života, včetně podpory udržování místních tradic a oceňování aktivního přístupu obyvatel 3.4 Získávání zpětné vazby od veřejnosti o spokojenosti s nabídkou a kvalitou vzdělávacích příležitostí ve městě a uzpůsobování této nabídky podle poptávky obyvatel 3

4 Příloha 1 Jak vznikala Strategie vzdělávání pro město Dvůr Králové nad Labem Strategii zpracovala obecně prospěšná společnost EDUin v rámci projektu Města vzdělávání, který byl finančně podpořen J&T Bankou a IBM. Strategická část byla připravena a zpracována participativním přístupem přímým zapojením samotných aktérů ve vzdělávání. Proč je dobré mít strategii vzdělávání Za vzdělávání zodpovídají nejen školy, v jeho rámci se rozvíjí vzdělanost obyvatel různého věku od raného dětství po stáří. Na vzdělávání v takto široce pojatém slova smyslu se podílejí vedle škol také kulturní a sportovní organizace, subjekty poskytující volnočasové vzdělávání apod. Všechny tyto organizace, ať už jde o přímo řízené instituce nebo neziskové organizace, popřípadě soukromé subjekty, mohou, pokud naplňují předem vytvořenou strategii, společně významně přispívat k rozvoji města a zapojení jeho obyvatel do veřejného života. Město o velikosti Dvora Králové nad Labem zahrnuje takové množství výše uvedených organizací, že sladění jejich priorit tak, aby fungovala jejich činnost synergicky, je bez koncepce velice obtížné. Následující obrázek ilustruje, jak vypadá vesmír vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem: Úřad práce Neziskové organizace např. Skaut Zvičina Mateřské centrum Žirafa Zájmová sdružení DDM Jednička Soukromé subjekty Jazykové školy Autoškoly Vzdělávací agentury Městská knihovna Slavoj Sportovní oddíly Vesmír vzdělávání Dvůr Králové n./l. Městské muzeum Kulturní zařízení Hankův dům ZOO Spolky rodičů MAS Královédvorsko ZUŠ Nízkoprahové zařízení Střelka Školy MŠ ZŠ Gymnázium SŠIS Praktická ZŠ Církve Galerie 4

5 Proč je dobré mít strategii pro vzdělávání, můžeme shrnout do následujících bodů: stanovuje cíle, kterých chceme společně dosáhnout všichni vědí, kam směřují jejich aktivity zamezuje roztříštěnosti aktivit a umožňuje naopak jejich zacílení vzhledem k diverzitě tvůrců je možné dosahovat společných cílů na různé úrovni aktivity navázané na strategii jsou pro obyvatele čitelnější Jednotlivé kroky projektu jsou uvedeny v následujících bodech. Jak strategie pro Dvůr Králové nad Labem vznikala: sekundární analýza dat na internetu průzkum veřejného mínění rozhovory s aktéry ve vzdělávání diskuze aktérů ve vzdělávání nad obsahem strategie během 3 kulatých stolů zpracování vzdělávací strategie Co bude následovat: veřejná konzultace strategie schválení vedením města naplňování strategie prostřednictvím aktivit města a dalších aktérů Výsledky průzkumu v oblasti vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem Aby strategie reflektovala potřeby obyvatel, logicky bylo k prvotní přípravě podkladů koncepce vzdělávání využito sociologické šetření mezi místními obyvateli. Vlastní sběr dat probíhal během měsíce ledna roku 2014 a měl podobu jak papírového, tak elektronického dotazníku. K analýze bylo získáno celkem 305 dotazníků. Demografické složení respondentů nekopírovalo plně strukturu obyvatel Dvora Králové nad Labem, tzn. že výzkum nemůžeme pokládat za zcela reprezentativní, nicméně získaný počet odpovědí byl pro potřeby zpracování strategie dostačující. Výsledky průzkumu jsme rovněž využili jako základ pro diskuzi v pracovní skupině. Výsledky dotazníkového šetření: Školy Nejvíce jsou respondenti spokojeni s nabídkou základních škol, u nichž 43 % jedinců odpovědělo, že nabídku považují za naprosto dostatečnou, pokud ke spokojenosti přičteme ještě variantu spíše dostatečnou, kterou označilo dalších 44 % respondentů. Celkově je s nabídkou spokojeno 87 % dotázaných. Nabídku středních škol hodnotí jako naprosto dostatečnou 23 % respondentů, pokud opět přičteme druhou variantu, kterou označilo 46 % jedinců, je s nabídkou vyššího sekundárního vzdělávání spokojeno celkem 69 % dotázaných. Nejméně jsou respondenti spokojeni s nabídkou mateřských škol, za naprosto dostatečnou ji považuje pouze 13 % a jako spíše dostatečnou ji hodnotí 35,5 %. Naopak více než čtvrtina respondentů (27,5 %) ji považuje za spíše nedostatečnou a dalších 12,5 % dokonce za naprosto nedostatečnou. Celkově jsou tedy názory na nabídku předškolního vzdělávání téměř vyvážené, spokojeno je s ní 48,5 % dotázaných a 40 % ji hodnotí jako nedostačující. Graf 1 Hodnocení nabídky škol ve Dvoře Králové nad Labem % Graf 2 Hodnocení kvality škol ve Dvoře Králové nad Labem % naprosto dobrou naprosto dobrou spíše dobrou spíše dobrou spíše špatnou spíše špatnou naprosto špatnou naprosto špatnou nevím nevím MŠ ZŠ SŠ bez odpovědi MŠ ZŠ SŠ bez odpovědi Na tuto otázku odpovědělo celkem 158 dotázaných, přičemž nejčastěji (ve 32 % případů) by respondenti uvítali širší výběr středních škol a učebních oborů, především výběr řemesel. Dále 31,5 % respondentů poukazovalo na zvýšení právě již zmíněné nedostatečné nabídky mateřských škol, dva z respondentů v tomto případě dokonce zmínili prodlouženou provozní dobu mateřských škol či zavedení firemních školek. Ve 14 % případů respondentům ve městě chybí vzdělávací instituce s alternativními přístupy k formálnímu 5

6 vzdělávání, a to zejména u mateřských škol. Dále by respondenti uvítali rozšířenou výuku jazyků (10 %) a nakonec se v dotaznících ve větší míře objevil zájem o jesle (6 %). Volnočasové aktivity V oblasti volnočasových aktivit se respondenti měli vyjádřit k následující nabídce kurzů: odborné, jazykové, IT, umělecké, sportovní, rozvoj osobnosti a život- jazyko jazyko ní prostředí. Z výčtu kurzů jsou respondenti nejvíce spokojeni s nabídkou sportovních kurzů (jako dostatečnou ji hodnotí 78 %), naopak jako nedostatečnou respondenti ohodnotili nabídku u kurzů zabývajících se problematikou životního prostředí (52 %). Preferovaným zdrojem informací o volnočasových aktivitách je internet (na 1. místo jej zařadilo 64 %, tedy 143 res pondentů), nejméně dotazovaných stojí o informační tabule. Co se týče organizace volnočasových aktivit, respondenti jsou nejvíce spokojeni s DDM, knihovnou a sportovními oddíly. Graf 3 Hodnocení organizací volnočasového a dalšího vzdělávání dle šíře a kvality nabídky KD knihovna ZUŠ DDM divadlo muzeum sport. odd. RC skaut církve % naprosto souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím bez odpovědi KD knihovna ZUŠ Také v rámci neformálního vzdělávání byli respondenti dotázáni, jaký druh volnočasových aktivit v jejich městě chybí. Možnosti vyjádřit se k této problematice využilo 78 respondentů, kteří nejčastěji zmiňovali rozšíření sportovních a pohybových aktivit včetně lepšího sportovního zázemí (celkem 19 % případů). Dále by respondenti uvítali kurzy zabývající se odbornou tematikou (15 %), nejvíce by je zajímaly kurzy o zdravém životním stylu a gastronomii. Nakonec se ještě často objevoval zájem o jazykové kurzy (13 %). Dalších 12 % respondentů přímo zmínilo krytý plavecký bazén, který město již delší dobu postrádá. Dovednosti a znalosti získané ve volném čase jsou pro celých 81 % dotázaných stejně důležité jako dovednosti a znalosti nabyté ve škole. Necelá čtvrtina respondentů (23,5 %) uvedla, že se aktivně podílí na některé ze vzdělávacích aktivit ve Dvoře Králové nad Labem, svou činnost navíc specifikovalo 84,5 % z nich. V nejčastějším počtu případů se jednalo o lektorskou činnost (v 41 % případů) buď v rámci neformálního vzdělávání, u níž však respondenti nespecifikovali místo působení, nebo přímo v zájmových organizacích (např. v knihovně či domu dětí a mládeže). Druhým nejčastějším typem partici- na vzdělávání bylo učitelské povolání v oblasti Epace formálního vzdělávání (36 %). Nakonec se ještě často D objevovala činnost spojená se sportem (např. trenér), C v níž působí 23 % dotázaných. B Informovanost obyvatel o nabídce vzdělávání A ve městě Spokojenost respondentů s nabídkou kurzů volnočasového vzdělávání závisí na jejich informovanosti o daném typu vzdělávání. Čím více jsou s nabídkou kurzů spokojeni, tím lépe také hodnotí úroveň informování o jejich nabídce, přičemž nejméně je tomu E D u kurzů sportovních a nejvíce u odborných kurzů. Respondenti hodnotí úroveň informovanosti o nabídce dalšího a volnočasového vzdělávání následovně: za velmi dobrou ji považuje 9 % dotázaných, 47 % ji hodnotí jako spíše dobrou, dalších 31,5 % jako spíše špatnou a 6 % jako velmi špatnou. Nejčastěji respondenti preferují vyhledávání informací o nabídce neformálního vzdělávání na internetu, méně už jsou využívány propagační tištěné materiály a místní tisk. Nejméně jedinci vyhledávají informace tohoto druhu prostřednictvím informačních tabulí. Život ve městě Na otázku, zda jsou respondenti obecně spokojeni s životem v jejich městě, tj. v tomto případě ve Dvoře Králové nad Labem, odpovědělo 287 dotázaných. Více než dvě třetiny respondentů zatrhlo variantu spíše spokojen/a. Problémy, s nimiž se město podle respondentů potýká, se budou velmi pravděpodobně objevovat i v dalších městech, neboť nízké množství pracovních příležitostí a nedostatek financí jsou dnes velmi diskutovanými tématy v mnoha oblastech. Nemalý počet převážně mladších respondentů poukazoval na problematické soužití s romskou menšinou ve městě. Graf 4 Spokojenost se životem ve Dvoře Králové nad Labem velmi spokojen/a 6 % spíše spokojen/a 65 % nevím 2,5 % spíše nespokojen/a 22,5 % velmi nespokojen/a 4 % 6

7 Od dotazníkového průzkumu ke koncepci města ve vzdělávání Pro zpracování tohoto koncepčního materiálu vycházíme ze stávající vize města a navrhujeme strategické cíle, které vyplynuly ze zpracovaných podkladů pracovní skupiny z kulatých stolů a z expertního doplnění na základě strukturovaných osobních rozhovorů s některými z klíčových aktérů ve vzdělávání. Závěry rozhovorů s aktéry ve vzdělávání V rámci projektu proběhly v prosinci 2013 a v lednu 2014 polostandardizované rozhovory s celkem 20 představiteli subjektů působících ve vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem (ZŠ, SŠ, knihovny, DDM, Charity a neziskových organizací, městský úřad apod.). Bylo jim položeno přibližně 10 hlavních otázek a rozhovory trvaly cca min. Informace z rozhovorů doplnila data získaná dotazníkovým způsobem a následné kulaté stoly v podstatě níže uvedené závěry jen potvrdily. Pozitivně bylo v rámci rozhovorů hodnoceno: Existuje dobrá spolupráce mezi školami a přímo řízenými institucemi (knihovna, DDM, muzeum apod.). Není zde sociálně vyloučená lokalita ani škola, kde by byly soustředěny děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Jako výzvy ke společnému řešení identifikovali dotazovaní zejména tyto oblasti: Realizace společných aktivit vzdělávacích subjektů, zaměření na spolupráci. Prevence sociálně patologických jevů u mládeže (aktuálně pro ně chybí kulturní vyžití) Rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí pro dospělé. Zvýšení atraktivity života ve městě pro mladé rodiny. Podpora participace obyvatel na dění ve městě. Vize města (ze strategie města): Dvůr Králové nad Labem město, kde se dobře žije Město Dvůr Králové nad Labem jako zajímavé a bezpečné místo pro život. Město, které poskytuje širokou nabídku služeb občanské vybavenosti a vysokou kvalitu veřejných služeb. Město s dostatečnou a vyhovující nabídkou možností bydlení stávajících i nově příchozích obyvatel. Město se širokou škálou možností trávení volného času pro všechny věkové kategorie a jednotlivé cílové skupiny. Město, kde každý občan žije rád a spokojeně. Dílčí specifické cíle ze strategie města související se vzděláváním: Vysoká úroveň vzdělanosti a příznivá demografická struktura obyvatel (3.1) Rozšíření nabídky celoživotního učení a zvýšení kvality školství a provázání škol s trhem práce v regionu. Široká nabídka volnočasových aktivit a kvalitní zázemí pro jejich realizaci (3.4) Široká nabídka sportovních, kulturních a rekreačních aktivit v dobrém zázemí, rozvoj spolkového života a rozvoj specializovaných volnočasových zařízení pro různé cílové skupiny. Koncepce města zaměřená na oblast vzdělávání do roku 2018 Jak je vysvětleno výše a ilustrováno vesmírem vzdělávání, zacházíme v této koncepci s pojmem VZDĚ- LÁVÁNÍ v celoživotní perspektivě a v nejširším slova smyslu, který zahrnuje jak formální vzdělávání (ve školách), tak neformální vzdělávání (ve volném čase). Mezi vzdělavatele zahrnujeme jak instituce typu mateřská, základní či střední škola, tak neziskové organizace (zájmové spolky, sportovní oddíly apod. včetně podpůrných sociálních služeb), kulturní zařízení (divadla, muzea atd.), ale i soukromé firmy, jako jsou například soukromé jazykové školy. Jelikož má vzdělání obyvatel dopad na jejich zaměstnatelnost, počítáme mezi relevantní aktéry ve vzdělávání rovněž zaměstnavatele a úřad práce. Používáme li pojem vzdělávání, týká se tedy všech věkových skupin (pokud není specifikováno jinak) a řeč je jak o čistě vzdělávacích aktivitách, tak i o kulturních aktivitách či sportovních činnostech. Vzhledem k tomu, že Dvůr Králové nad Labem je spádovou obcí s rozšířenou působností, měl by tomu být uzpůsoben dosah realizovaných vzděláva vzdělávacích aktivit (i když budou realizovány na území města, měly by být dostupné i pro obyvatele okolních obcí). 7

8 Implementace strategie vzdělávání Nově zpracovaná strategie je pouze prvním krokem k nastartování změn a nových aktivit. Nejdůležitější fází, která ověří práci všech odborníků zapojených do příprav strategie, je samotná implementace plánovaných dílčích cílů a konkrétních aktivit. V rámci závěrečného setkání zástupců všech čtyř pilotních měst vzdělávání, účastníci navrhli několik aktivit, které implementaci strategie napomohou. V první řadě je to vytvoření akčního plánu pro naplňování vzdělávací strategie, za který bude v každém městě odpovídat nově vytvořená pracovní skupina s jasnou strukturou, definovanými zodpovědnostmi a koordinující osobou. Skupina by rovněž měla mít svého tiskového mluvčího, který bude zodpovědný za propagaci, včetně úvodní tiskové konference. V některých městech byl akční plán částečně již připraven, nicméně plnění naplánovaných aktivit je třeba lokálně koordinovat a kontrolovat. Je nutné vyjít z aktivit, které již ve městech existují, a opakovaně je v souvislosti se strategií vyhodnocovat. Rovněž je potřeba sjednotit požadavky a zájmy všech zapojených vzdělávacích subjektů. Skupina se bude pravidelně setkávat a plnění stanovených cílů bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat. Bude využito také dotazníkového šetření za účelem získání zpětné vazby od místních obyvatel. Dalším důležitým momentem, který účastníci setkání uváděli, je potřeba nadchnout pro strategii a plánované aktivity zastupitelstvo a mít vždy mezi zastupiteli své podporovatele. Implementaci napomůže i pravidelná podpora médií, počínaje lokálními periodiky, rádiem, sociálními sítěmi i webovými stránkami města a jednotlivých organizací. Ideální je najít si svého mediálního partnera. Důležité je také napojení na potenciální sponzory z řad lokálních firem. Ideálním prostředkem pro podporu spolupráce je také podání společného projektu, který bude zaměřen buď na dílčí část strategie či na komplexní plnění nových vzdělávacích priorit při široké spolupráci různých institucí. Práce skupiny a aktivity společného projektu by měly fungovat v návaznosti na další iniciativy jako Lepší místo, Síť zdravých měst atd. Do práce skupiny je vhodné nad rámec odborníků zapojit také aktivní rodiče dětí z MŠ a ZŠ a především také aktivní studenty SŠ, kteří touto spoluprací získají zajímavou zkušenost. Mohou být také zprostředkovateli informací o situaci a potřebách žáků na základních a středních školách v regionu. Za tímto účelem je přínosné také napojení na žákovské parlamenty. Všechny tyto konkrétní kroky k posílení dopadu vzdělávací strategie budou definovány při zpracování akčních plánů v jednotlivých městech. 8

9 Příloha 2 Rozpracování dílčích cílů do příkladů Strategický cíl 1 Spolupráce a neustálý rozvoj kvality ve vzdělávání 1.1 Síťování subjektů poskytujících formální i neformální vzdělávání (pro všechny věkové skupiny) Pravidelná setkávání aktérů ve vzdělávání nad konkrétními tématy formou kulatých stolů s cílem diskuze a společné hledání řešení problémů, objasňování vzájemné prospěšnosti subjektů a hledání využití vzájemných vazeb. Jako příklad mohou sloužit setkání v rámci programu Města vzdělávání, popř. diskuze v rámci MAS Královédvorsko. Klíčem k úspěšnosti takových setkání je jejich pravidelnost a vytvoření určité tradice. Inspirací mohou být Kulaté stoly SKAV a EDUin, které se realizují na témata vzdělávací politiky každý měsíc kromě letních prázdnin již od roku 2003, více na Jiným příkladem setkání jsou science café, která se již konají na mnoha místech v ČR, více na Existovat by měla také aktivní spolupráce úřadu práce a zaměstnavatelů se SŠ a ZŠ s cílem zvýšení uplatnění absolventů. 1.2 Společné projekty poskytovatelů vzdělává vzdělává vzdělává ní včetně koordinace a vzájemného učení Všechny vzdělávací organizace zřizované městem by měly mít zpracovanou svou vizi, která je v souladu s koncepcí města v oblasti vzdělávání. Se zacílením na priority stanovené v koncepci města posléze mohou pořádat společné akce či projekty, realizovat společný fundraising či vyhledávat vzdělávací příležitosti či tematicky zaměřenou spolupráci např. v rámci předmětových komisí. Není jednoduché dostat do města o velikosti Dvora Králové nad Labem významného experta na národní či nadnárodní úrovni, je to ale významně snazší, pokud ho společně pozve více subjektů, které mohou u takové příležitosti uspořádat akci. V takovém případě je možné zaměřit setkání s expertem na místní situaci a problémy, které se řeší v daném regionu. Podobně tomu může být i u realizace společného projektu za účasti více vzdělávacích organizací. Mohou se tak ušetřit finance a zajistit větší dopad projektu (například v oblasti polytechnického vzdělávání). Grantový systém města může podporovat spolupráci místních organizací a jejich síťování např. zvýhodněním při přidělování grantů. 1.3 Rozvoj organizací ve vzdělávání založený na inovativním a kreativním přístupu postaveném na současných trendech a potřebách vzdělávaných Sdílení dobré praxe, reference na vzdělávací příležitosti, diskuze o nárocích na žáka při přechodu z jednotlivých stupňů škol, podpora rozvoje mezioborové i oborové spolupráce napříč oblastí vzdělávání ve městě, to vše lze zajistit prostřednictvím síťování organizací. Společným tématem může být například zapojování rodičů do života školy. Mnohé rady na toto téma lze 9

10 najít na portálu (např. rodičovské schůzky ve třech nebo rodičovské kavárny apod.). Školy mohou podporovat rodiče také v tom, aby u každé školy vzniklo nezávislé uskupení rodičů (spolek rodičů a přátel školy), které organizuje samostatně komunitní akce při škole. Školy mohou být otevřené alternativním a inovativním přístupům nebo zapojení těchto přístupů do výuky (zřizování škol či tříd alternativního charakteru, např. i v rámci veřejné školy lze zřídit jednu třídu s alternativním směrem, metoda kritického myšlení, matematika podle prof. Hejného, Montessori a waldorfská pedagogika, výuka jazyků v kombinaci s rodilými mluvčími atd.). Inspirace je všude k dispozici mnoho, není přesto jednoduché se v ní zorientovat a držet s vývojem ve vzdělávání krok. Pomoci by mohlo vytvoření oborových skupin napříč organizacemi ve městě a jejich pravidelná setkání (pro začátek by stačilo dvakrát ročně a později uzpůsobit podle potřeby). 1.4 Koordinace a plánování, včetně efektivního využívání existujících prostor Koordinaci aktivit by měly podpořit společné schůzky a plánování, sdílený kalendář akcí, dostupný přehled tradičních i nahodilých akcí. Předmětem plánování může být například využívání veřejného prostoru pro pořádání akcí a jeho oživení (například náměstí, nábřeží apod.). Významní aktéři ve vzdělávání by tedy měli být zapojeni do komunitního plánování rozvoje města v oblasti vzdělávání (včetně budování infrastruktury) a do průběžného auditu efektivního využívání stávajícího veřejného prostoru. V tomto případě je nevyhnutelná koordinační role města. Strategický cíl 2 Otevřenost, tolerance a rovný přístup ve vzdělávání 2.1 Odstraňování předsudků vůči sociálně a kulturně znevýhodněným skupinám obyvatel Příkladem dobré praxe je ve Dvoře Králové nad Labem jednoznačně fakt, že zde neexistuje sociálně vyloučená lokalita ani škola, kde se soustřeďují žáci se socioekonomickým znevýhodněním. Město by ale mělo ve spolupráci s místními sociálními službami usilovat například i o to, aby do předškolních zařízení docházely děti ze sociálně znevýhodněného prostřední, a to od nejranějšího věku. Podpůrně ve městě působí Nízkoprahové zařízení Střelka, které nabízí doučování pro děti z ekonomicky slabých rodin. Do programu akcí organizovaných městem by měla být zahrnuta prezentace subjektů pracujících se socioekonomicky znevýhodněnými skupinami obyvatel, totéž platí i pro Noviny královédvorské radnice či jiný tisk distribuovaný městem. Příkladem již realizované akce ve Dvoře Králové může být 1. Královédvorský masopust ( ), kde vystupovala také mládež z Nízkoprahového zařízení Střelka. 2.2 Úsilí o zapojování jakýmkoliv způsobem znevýhodněných skupin obyvatel do vzdělávacích a kulturních aktivit Sociální rozmístění dětí ve všech školách je ve městě zajištěno, je zde ale prostor pro rozvoj v oblasti inkluzivního vzdělávání založeného na individualizované výuce. Jako příklad škol, kde o inkluzivní vzdělávání dlouhodobě usilují, lze považovat školy v síti Férová škola, viz Podporu v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání umožňují vyrovnávací třídy, popř. přípravné třídy, nabídka specializovaných tříd a alternativního vzdělávání, ale i nabídka vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné. Město si je vědomo hodnoty volnočasového vzdělávání jako prevence rizikovému chování, a proto by mělo maximálně podporovat organizace poskytující volnočasové vzdělávání ve městě, a to s ohledem na dopad jejich aktivit na konkrétní cílové skupiny. Cílem vzdělávacích aktivit, do nichž jsou zapojeny skupiny s různými specifickými potřebami, by měla být i příležitost pro setkání a společný pozitivní zážitek s lidmi z většinové společnosti. Jako příklad lze uvést aktivity místního občanského sdružení Arnika, které prostřednictvím dobrovolníků umožňuje účast na dvorských kulturních akcích klientům Domova svatého Josefa v Žirči. Je zde prostor pro zapojování místní mládeže do podobných dobrovolnických činností. Jako inspirace může posloužit program České rady dětí a mládeže 72 hodin 2.3 Podpora působení neziskového sektoru v oblasti sociálního začleňování, ale i v oblasti podpory rozvoje individuálního nadání Pro zviditelnění neziskového sektoru je možné využít již existující akci Den spolků. K tomu, aby se zapoji- 10

11 lo více subjektů z neziskové oblasti, by mohlo pomoci vytvoření pravidelně aktualizovaného přehledu neziskových organizací na webu města. Variantou může být zaměření na vzdělávání jako prioritu města ve významu, s nímž pracuje tato koncepce a s cílem zapojení populace města do vzdělávacích aktivit (včetně kulturních a sportovních) jako prevence sociálně patologických jevů a podpora občanské participace. V tom případě by bylo vhodné prezentovat na webových stránkách města všechny subjekty, které jsou zapojené do vzdělávacích aktivit v širokém slova smyslu a Den spolků by se mohl stát například Dnem vzdělávání a mohl by mít určitou formu vzdělávacího veletrhu s ochutnávkou různých aktivit a kulturním programem. Je rovněž možné využít již existující akce (například Juniorfilm), na něž lze navázat doprovodným programem a tím je ještě více podpořit. 2.4 Další profesní rozvoj poskytovatelů vzdělávání v oblasti práce s dětmi na základě jejich individuálních potřeb a osvěta veřejnosti (i rodičovské) v této oblasti Všem subjektům působícím ve vzdělávání by mělo jít o neustálý rozvoj a profesionalizaci jejich služeb, a to ve prospěch celého města, nejen jednotlivých subjektů. Spojujícími tématy mohou být například osvěta směrem k rodičovské veřejnosti nebo prevence xenofobie apod. Cílem by mělo být vytváření a sdílení metodik, které budou zaměřeny na řešení problémů identifikovaných na úrovni města a naplňování cílů pojmenovaných v koncepci vzdělávání. Příkladem takového profesního rozvoje může být například vysí- lání specificky složených skupin z více organizací na akce národní či nadnárodní úrovně a následné šíření získaných poznatků směrem k relevantním subjektům ve vzdělávání. Vzhledem k tomu, že účast na vzdělávacích akcích s sebou nese finanční náklady, měly by být takové příležitosti koordinovány s cílem zabezpečit maximální dopad na terén. Strategický cíl 3 Zapojování dospělé populace do vzdělávání a veřejného života 3.1 Koordinovaná organizace akcí zaměřených na různorodé cílové skupiny ve veřejném prostoru. Realizované příklady: Město vypisuje výzvy na oživení veřejného prostoru, aktéři usilují o to, aby veřejný prostor maximálně využívali (například náměstí). K tomu je nutná koordinace komunikace mezi městem a relevantními organizacemi. Město by mělo rovněž podporovat CSR aktivity firem, např. formou podpory navázání kontaktu mezi vzdělávacími organizacemi a lokálními firmami. Rozvíjet by se měla také spolupráce města, se vzdělávacími subjekty a úřadem práce s cílem zajištění podpory začínajícím podnikatelům a rozvoje inovací v soukromé sféře. Vzdělávací akce (včetně kulturních a sportovních) by měly být maximálně otevřené rodinám, včetně nabídky rodinného vstupného, veřejné akce by měly zároveň podporovat mezigenerační setkávání a učení. 3.2 Zajištění informovanosti obyvatel o nabídce vzdělávacích příležitostí, včetně kulturních a sportovních. Město by mělo mít definovány informační kanály, včetně průběžného vyhodnocování jejich efektivity. Web města by měl, jak je už uvedeno výše, nabízet přehled poskytovatelů vzdělávání a umožnit odběr aktualit (akcí). Obyvatelé by měli mít dále přehled o existenci nezávislých lokálních webových stránek nabízejících informace o vzdělávacích příležitostech (např. totéž platí i pro facebookové stránky (či jiné sociální sítě) města i přímo řízených organizací, které by měly přebírat zajímavosti z dalších zdrojů. Jako příklad dobré praxe ve městě lze uvést Noviny královédvorské radnice, které poskytují relevantní a aktuální informace o dění ve městě. Rozšířen by mohl být kulturní přehled KdeCo, který by měl vycházet v pravidelném intervalu. Město by také mělo usilovat o to, aby mohlo využívat vhodná místa pro výlep plakátů a umožnit totéž za výhodných podmínek subjektům, které pořádají vzdělávací akce pro obyvatele města. Škola může působit jako vhodný zprostředkovatel kontaktu města s rodiči. Město ve spolupráci se školou může oslovit přímo rodiče o komunitních akcích města pro rodiny s dětmi mohou být informovány i děti ve škole. Vzhledem k tomu, že město Dvůr Králové nad Labem zajišťuje vzdělávací příležitosti i pro okolní obce, popřípadě města, je potřeba zajistit, aby byly informace šířeny koordinovaně i do okolí například prostřednictvím MAS Královédvorsko. 11

12 3.3 Podpora zapojování obyvatel všech věkových skupin do veřejného života, včetně podpory udržování místních tradic a oceňování aktivního přístupu obyvatel Senioři by měli být zapojováni do akcí a aktivit škol, DDM, ZUŠ a neziskových organizací formou mezigeneračního vzdělávání (jako pamětníci, vzájemné učení, společná tvorba). Aktivní lidé by měli být síťováni a průběžné informováni, včetně cílených výzev ke spolupráci. Důležitá je podpora aktivit zdola a rozvoje občanské společnosti ve městě, zapojování obyvatel do dobrovolnických aktivit zejména seniorů, ale i mladých lidí, dále vysvětlování přínosu takového typu aktivit, průběžné zjišťování jejich potřeb a podpora mezigeneračních aktivit. Jako příklad mohou sloužit aktivity realizované v rámci programů, které zapojují mladé lidi do komunitního rozvoje, jejichž příklady nejlepší praxe jsou shromážděny v publikaci Chuťovky pro starostky a starosty (ke stažení ZDE). vzdělávání, včetně jejích dílčích cílů. Evaluace vzdělávacích příležitostí je rovněž předmětem setkávání zainteresovaných aktérů viz výše. Na základě zpětné vazby od obyvatel města a aktérů ve vzdělávání je stimulována nabídka nových vzdělávacích možností například prostřednictvím grantových výzev. Město také může podporovat, popřípadě vytvářet nové příležitosti na základě vnější inspirace získané prostřednictvím vlastního síťování. Jako příklad může posloužit Národní síť zdravých měst: nebo síť místních akčních skupin apod. 3.4 Získávání zpětné vazby od veřejnosti o spokojenosti s nabídkou a kvalitou vzdělávacích příležitostí ve městě a uzpůsobování této nabídky podle poptávky obyvatel Město i samotní poskytovatelé vzdělávání pravidelně zjišťují spokojenost s nabídkou a kvalitou vzdělávacích příležitostí prostřednictvím dotazníkových šetření, případně online diskuzí. Ověřují, nakolik jejich vzdělávací aktivity naplňují vizi města a koncepci Zpracoval: EDUin, o. p. s. Vzdělávání je i naše věc Veslařský ostrov 62, Praha 4 Červenec

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU. Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU. Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 říjen 2012 Realizárem projektu je Sdružení Podané ruce, o.s. ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 Evaluační zprávu pro

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více