Studie. Ústavu práva a právní vědy LL/JB/23/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie. Ústavu práva a právní vědy LL/JB/23/2010"

Transkript

1 Studie Ústavu práva a právní vědy LL/JB/23/2010 1/ Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách 2/ K činnosti rozhodců ad hoc a stálých rozhodčích soudů Ke změně zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 216/1994 Sb. nebo zákon o rozhodčím řízení ) Sněmovní tisk 78 Komu: Poslanecká sněmovna PČR Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 1

2 Studie Ústavu práva a právní vědy Ke změně zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 216/1994 Sb. nebo zákon o rozhodčím řízení ) Z důvodové zpráva k návrhu zákona I. Nová právní úprava nereagovala ani na v praxi často se vyskytující případy rozhodčích doložek, obsažených často v úvěrových i v dalších smlouvách týkajících se finančních služeb, na jejichž základě o sporech z těchto smluv nerozhodují soudy, ale soukromí rozhodci. Na zneužívání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách dlouhodobě upozorňuje i Sdružení obrany spotřebitelů. Podle jeho poznatků jsou v praxi zneužívány právě pouze rozhodčí doložky těmi se totiž určuje, že jakýkoliv budoucí spor ze smlouvy bude řešen v rozhodčím řízení před konkrétním rozhodcem. Již při podpisu smlouvy je tak závazně určeno, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení. V praxi však spotřebitel při podpisu smlouvy obsahující rozhodčí doložku není schopen odhadnout, čeho by se mohly budoucí spory ze smlouvy týkat a zpravidla se domnívá, že rozhodčí řízení je pouze jakýmsi nezávazným smírčím posouzením sporu. Není si zpravidla vědom toho, že na základě rozhodčího nálezu je možné provést exekuci, že proti rozhodčímu nálezu již není možné se odvolat k soudu apod. Zpravidla ani neví, že v praxi může často docházet (a také dochází) k situacím, kdy je věřitel s rozhodcem nějakým způsobem propojen, čímž si zajišťuje pro sebe příznivé rozhodnutí ve věci. Toto spojení přitom spotřebitel nemá zpravidla šanci zjistit ani dokázat. Také zpravidla nezná rozdíl mezi stálými rozhodčími soudy, jako je např. Rozhodčí soud při Agrární komoře a Hospodářské komoře ČR a rozhodci ad hoc, či nejrůznějšími soukromými rozhodčími institucemi, které na první pohled vyvolávají dojem, že jde o stálé rozhodčí soudy, ale ve skutečnosti jsou pouze subjekty zajišťujícími rozhodčí řízení ad hoc. Jde zejména o obchodní společnosti (s.r.o., a.s. či komanditní společnosti), které v rámci své obchodní činnosti zajišťují rozhodčí řízení ad hoc. V některých případech dlužník ani neví, že rozhodčí doložku podepsal, protože je skryta v několikastránkových obchodních podmínkách. Komentář Ústavu: Ústav se ztotožňuje s názorem, že je z hlediska veřejného zájmu třeba, aby nová právní úprava reagovala na v praxi často se vyskytující případy rozhodčích doložek, obsažených v úvěrových i v dalších smlouvách týkajících se finančních služeb, na jejichž základě o sporech z těchto smluv nerozhodují soudy, ale soukromí rozhodci. Je též pravdou, že v několika případech, jež byly většinou medializovány, došlo nebo mohlo dojít ke zneužití rozhodčího řízení. Na druhé straně je třeba říci, že žádná z mediálních obvinění nebyla v rovině civilní, natož trestněprávní (snad s jedinou výjimkou mediálně známého Případu Sandry S. ) nikdy prokázána, a tvrzení spotřebitelských organizací zde stojí proti tvrzení poskytovatelů spotřebitelských úvěrů navzájem. Je zřejmé, že ve vztahu k tvrzením Sdružení obrany spotřebitelů, jež je zájmovým občanským sdružením založeným právě na lobbování za zesílení právní ochrany spotřebitele, by tvrzení rozhodců ad hoc (ať již sdružených v právnických osobách různých právních forem) byla názorově kontradiktorní a že problematika rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách o úvěru, jakož i ve spotřebitelských smlouvách obecně, není černobílá. Je pravdou, že ve formulářových smlouvách, kteroužto povahu smlouvy o spotřebitelském úvěru povětšinou mají, je mechanismus řešení případných sporů vzniklých z takové smlouvy nastaven v souladu s platnou právní úpravou tak, že jakýkoliv budoucí spor ze smlouvy bude řešen v rozhodčím řízení před konkrétním rozhodcem. Již při podpisu smlouvy je tak závazně určeno, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení. Tato skutečnost však není předmětem kritiky, v souladu se zásadou Každý je povinen střežit svá práva a zásadou Smlouvy zavazují, na nichž evropská 2

3 (kontinentální) právní kultura ve vztahu ke smlouvám obecně spočívá, je každý současně povinen nést odpovědnost za obsah jím podepsané smlouvy. Každý legislativní odklon od těchto zásad, byť vedený na první pohled dobrými pohnutkami, hrozí vážným narušením občanskoprávních i obchodněprávních vztahů a musí být odůvodněn natolik závažnými okolnostmi, které podle názoru Ústavu v oblasti rozhodčího soudnictví dány objektivně nejsou, když spotřebitele chrání řada hmotněprávních, procesněprávních i trestněprávních ustanovení českého právního řádu, a případnou problematiku nemravného zneužití rozhodčích doložek ve formulářových smlouvách lze citlivě řešit i méně radikální právní pravou, než je navrhována. Námitka, která je uvedena v důvodové zprávě k návrhu zákona, a to, že V praxi však spotřebitel při podpisu smlouvy obsahující rozhodčí doložku není schopen odhadnout, čeho by se mohly budoucí spory ze smlouvy týkat a zpravidla se domnívá, že rozhodčí řízení je pouze jakýmsi nezávazným smírčím posouzením sporu. Není si zpravidla vědom toho, že na základě rozhodčího nálezu je možné provést exekuci, že proti rozhodčímu nálezu již není možné se odvolat k soudu apod., tak generuje legitimní otázku, kam až mohou sahat ochranářská ustanovení v právním řádu vůbec, a zda lze určitou osobu (věřitele) vystavit tak vysoké míře právní nejistoty, že jím předložená a dlužníkem (spotřebitelem) podepsaná rozhodčí smlouva bude posléze zneplatněna z důvodu, že bude prohlášena za nepřípustné ujednání ve smyslu ust. 56 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. za zneužívající klauzuli ve smyslu čl. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských smlouvách č. 93/13/ES. Právě k tomu již v současné judikatuře dochází, kdy některé soudy považují rozhodčí doložku obsaženou nejen ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, ale ve všech smlouvách spotřebitelských vůbec, za neplatné smluvní ujednání a ruší je bez dalšího (aniž by zkoumaly, jak požaduje český zákon i evropská směrnice, zda rozhodčí doložka v daném konkrétním případě způsobila závažnou nerovnost v právech a povinnostech jejích účastníků). Již z tohoto důvodu by mělo být primárním cílem zákonodárců, a to jak těch, kteří rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech preferují, tak těch, kteří je činí předmětem své konstruktivní kritiky, upravit tuto problematiku de lege ferenda najisto, neboť současný právní stav je z důvodu právní nejistoty obou stran ve formulářových smlouvách (popř. ve všeobecných obchodních podmínkách na ně navazujících) uzavřené rozhodčí doložky, dlouhodobě neudržitelný. Pokud se týče argumentu propojení jednotlivých věřitelů s rozhodcem, jedná se o argument paraprávní; to neznamená, že je třeba k němu nepřihlížet, je však otázkou, zda na toto úskalí dostatečně nepamatují již v dnešní podobě zákona obsažená ustanovení, která umožňují zrušení rozhodčího nálezu z důvodu podjatosti rozhodce. Dále je třeba zmínit případné konotace povahy trestněprávní, které jak ukazuje např. zmíněný Případ Sandry S. v praxi, jde-li se do důsledku, již za současné právní úpravy fungují. Je třeba zvážit, zda to, že tyto instrumenty nejsou v těch případech, kdy dojde k podobnému zneužití, ze strany spotřebitelů v praxi využívány, lze klást k tíži současné právní úpravy. K argumentu, že spotřebitel...také zpravidla nezná rozdíl mezi stálými rozhodčími soudy, jako je např. Rozhodčí soud při Agrární komoře a Hospodářské komoře ČR a rozhodci ad hoc, či nejrůznějšími soukromými rozhodčími institucemi, které na první pohled vyvolávají dojem, že jde o stálé rozhodčí soudy, ale ve skutečnosti jsou pouze subjekty zajišťujícími rozhodčí řízení ad hoc. Jde zejména o obchodní společnosti (s.r.o., a.s. či komanditní společnosti), které v rámci své obchodní činnosti zajišťují rozhodčí řízení ad hoc, tato argumentace není podložena konkrétními postřehy z aplikační praxe. V té jsou instituce, sdružující rozhodce ad hoc, označovány jako tzv. arbitrážní centra, a v praxi působí podobně všude ve světě jako tzv. appointing authority, neboli určovací místo (slovenská právní úprava používá v této souvislosti termín vybraná osoba ), a jejich právní ukotvení v národních právních řádech nevzbuzuje větších pochybností, neboť tyto rozhodčí instituce působí podobně jako v České republice jako tzv. servisní organizace rozhodců ad hoc, kteří se v nich sdružují, čímž realizují své právo ve smyslu čl. 20 či čl. 26 Listiny. Jako stálé rozhodčí soudy se tyto organizace navenek v hospodářském neprezentují, a spory rozhoduje vždy konkrétní rozhodce ad hoc, vlastním jménem na vlastní odpovědnost. Činnost těchto arbitrážních center podle poznatků Ústavu, z nichž někteří jeho členové v rozhodčích institucích, ať již stálých rozhodčích soudech, či arbitrážních centrech působí, začala být podrobována zvýšené kritice až poté, co na trhu poskytovatelů arbitrážních služeb vytvořily žádoucí 3

4 konkurenci v kvalitě rozhodování jedinému stálému rozhodčímu soudu, a to v důvodové zprávě citovanému Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. K tomu je třeba doplnit, že v České republice nebyla (jako je tomu např. na Slovensku) právní úprava zakládání stálých rozhodčích soudů do dnešní doby liberalizována, v důsledku čehož zde existuje jen jeden (nadto státem zřízený, avšak soukromě spravovaný a na trhu tak zvýhodněný) stálý rozhodčí soud. Taková právní úprava je však spíše určitým legislativním excesem, když zakládá monopol jednoho rozhodčího soudu, a sotva se jí lze dovolávat jako případu následováníhodného a potvrzeníhodného. V návrhu zákona obsažená podmínka, že by spotřebitelské spory mohl rozhodovat právě jen Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (zřízený v roce 1949 v době tzv. komunistické právní dvouletky), je krokem zpět, neboť je dalším prohloubením současného monopolu této rozhodčí instituce na trhu poskytovatelů arbitrážních služeb, který současná právní úprava již léta zakládá. Je nepochybné, že na listině rozhodců zmíněného stálého rozhodčího soud figuruje řada renomovaných právníků, zejména advokátů a akademických pracovníků; to však může být stěží argument proto, aby na trhu působil jen jeden stálý rozhodčí soud bez toho, aby měl potřebnou konkurenci a s tím, aby nová právní úprava jeho výsadní postavení ještě více konzervovala. Otázka liberalizace rozhodčího řízení je např. v sousedním Slovensku dávno vyřešena (viz zákon č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní) a v aplikační praxi nepůsobí větších potíží, ba naopak ve věcech (řečeno terminologií českého ústavního soudu) jednoduchého práva, kterými jsou právě typicky vztahy ze smluv o půjčkách, směnek, uznání dluhu, úvěrů apod. (kdy spor vzniká po trase PŘIŠEL/PŮJČIL SI/NEZAPLATIL/NAMÍTÁ NEPLANOST SMLOUVY), přispívají k rychlému rozhodnutí sporu, které je možno s ohledem na nekomplikovanost právního základu případu učinit v jednoinstančním rozhodčím řízení lépe, rychleji, a i z hlediska nákladů řízení (např. za zastoupení advokátem) hospodárněji, než v řízení soudním, kde se dlužník často před úhradami svých nesplácených závazků skrývá, nepřebírá korespondenci, řízení zdržuje, nedostavuje se soudu a snaží se všemi možnými prostředky docílit stavu co nejvzdálenější exekuce na jeho majetek, které se mnohdy během právě zmíněného procesu oddalování konečného rozhodnutí zbaví. I k tomuto (v praxi dnes značně rozšířenému) negativnímu fenoménu je třeba objektivně přihlížet, ač mu média nedávají zdaleka tolik prostoru, jako občasným excesům rozhodce, nebo exekutora, které jsou mediálně zajímavější. Pokud by se již česká zákonodárce neodhodlal jít cestou liberalizace zakládání stálých rozhodčích soudů, jak učinil zákonodárce slovenský, bylo by namístě spíše posilovat institut rozhodců ad hoc a jejich servisních organizací, jež by nově mohly podléhat určitému státního dohledu, který by neporušil zásadu neveřejnosti rozhodčího řízení, ale měl by kladný vliv na možnost nežádoucích excesů, jež jdou v praxi zejména na vrub rozhodců bez přiměřené kvality vzdělání. Kvalita vzdělání rozhodců, jejíž přezkum by zastřešoval stát, např. Ministerstvo spravedlnosti, by tak mohla být právě oním rozlišovacím prvkem i ve vztahu k oprávnění té či oné skupiny rozhodců rozhodovat spory ze smluv o spotřebitelských úvěrech, popř. by těmto autorizovaným rozhodcům (srov. Vládní návrh novely zákona o rozhodčím řízení, který vznikl napříč politickým spektrem již v minulém volebním období) svěřil výlučně pravomoc rozhodovat všechny spory, jež mají spotřebitelský charakter. Dílčí závěr tak spočívá v tom, že namísto omezování arbitrability spotřebitelských sporů je třeba jejich arbitrabilitu posílit, avšak za stanovení jasných mechanismů rozhodovací praxe rozhodců a zvýšením a dohledem nad kvalitou jejich vzdělání, včetně splnění dalších kvalifikačních kritérií (bezúhonnost finanční, trestní, majetková, požadavek neprohlášení konkursu na jejich majetek, vysokoškolské vzdělání v oboru právo atd., obdobně jako je tomu např. u soudců nebo advokátů). Pokud jde o tu část důvodové zprávy, kde se tvrdí, že V některých případech dlužník ani neví, že rozhodčí doložku podepsal, protože je skryta v několikastránkových obchodních podmínkách, má tato námitka podle názoru Ústavu svoji relevanci. Lze v této souvislosti poukázat např. na právní úpravu německou, kde je uzavírání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách podmíněno požadavkem, aby rozhodčí doložka nebyla obsažena ve všeobecných obchodních podmínkách, ale ve 4

5 smlouvě hlavní. V této souvislosti lze jít dokonce dále, a požadovat, aby rozhodčí doložka nebyla uzavírána jako součást smlouvy hlavní, ale musela být obsažena na samostatné listině. V takovém případě by již nevznikaly pochybnosti o tom, že byl spotřebitel s obsahem rozhodčí doložky seznámen a jejímu obsahu porozuměl, pročež by bylo lze taktovou právní úpravu pro futuro doporučit. B. Z důvodové zpráva k návrhu zákona II. Do zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se vkládá ustanovení, které omezuje užití tohoto zákona k řešení sporů vzniklých ze spotřebitelské smlouvy, dále ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, ze smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, ze smlouvy o hypotečním úvěru, ze smlouvy o penzijním připojištění nebo ze smlouvy o životním pojištění. Na základě uvedených smluv jsou poskytovány půjčky či úvěry, resp. prostřednictvím těchto smluv dochází k velké akumulaci finančních prostředků u stavebních spořitelen, penzijních a jiných fondů, a to se státní podporou (ať už přímou nebo nepřímou prostřednictvím daňového zvýhodnění). Rozhodčího řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. bude možno v případech sporů z uvedených smluv užít jen tehdy, jestliže se strany ve smlouvě o rozhodci, uzavřené po vzniku sporu mezi nimi, dohodnou, že o majetkových sporech mezi nimi má rozhodovat stálý rozhodčí soud ve smyslu 13 cit. zákona. Vylučuje se tím možnost uzavření rozhodčí doložky a rozhodování sporu ad hoc rozhodcem. V okamžiku, kdy již mezi stranami existuje spor, lze předpokládat, že spotřebitel, resp. dlužník již bude vědět o jaký spor, resp. o jakou hodnotu v něm půjde, takže bude přistupovat k nabídce řešit tento spor v rozhodčím řízení obezřetněji a bude jí věnovat více pozornosti. Naproti tomu věřitel (dodavatel) nebude moci sázet dopředu na to, že spor v rozhodčím řízení vyhraje, protože si nebude moci být předem jist, zda vůbec spotřebitel na jeho eventuální nabídku řešit spor v rozhodčím řízení přistoupí. Navrhovaná legislativní změna arbitrability spotřebitelských smluv je zčásti inspirována francouzskou právní úpravou, která též umožňuje spotřebiteli uzavřít rozhodčí smlouvu právě až po vzniku konkrétního sporu. 1 Komentář Ústavu: Navrhovanou právní úpravou se vylučuje možnost uzavření rozhodčí doložky a rozhodování sporu ad hoc rozhodcem, o čemž bylo pojednáno výše, přičemž takovou právní úpravu doporučit nelze z důvodu, že omezení rozhodování věcí jednoduchého práva na jediný rozhodčí soud by rapidně zvýšilo nápad těchto věcí na již takto značně přetížené soudy obecné soudní soustavy, ale i proto, že rozhodování sporů ad hoc rozhodci je z hlediska Modelového zákona UNICITRAL (vzorového zákona Mezinárodní komise pro obchodní právo) samotným těžištěm rozhodovací činnosti v oblasti tuzemských i mezinárodních arbitráží (rozhodčích řízení). K tomuto bodu odůvodnění návrhu zákona lze dále doplnit, že v okamžiku, kdy již mezi stranami existuje spor, nelze předpokládat, že spotřebitel, resp. dlužník uzavře rozhodčí doložku (smlouvu), neboť hlavní determinantou chování dlužníka je v obdobných případech - jak (bohužel) ukazuje soudní i rozhodčí praxe oddálit vydání exekučního titulu. Žádoucí stav, aby spotřebitel přistupoval k nabídce řešit svůj spor v rozhodčím řízení obezřetněji a věnoval í více pozornosti, je možno zajistit přijetím zákonné úpravy spočívající v zakotvení povinnosti uzavřít rozhodčí doložku na jedné listině, jak bylo doporučeno výše. Co se týče odkazu na francouzskou právní úpravu, která též umožňuje spotřebiteli uzavřít rozhodčí smlouvu právě až po vzniku konkrétního sporu, resp. odkazu na publikaci Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Praha: ASPI, s. 127; shodně též Poudret, J.F. Comparative law of international arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2007, s. 314, uvedený odkaz není správný, když na str. 314 ničeho o francouzské právní úpravě uvedeno není. 1 Viz např. Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Praha: ASPI, s. 127; shodně též Poudret, J.F. Comparative law of international arbitration. London: Sweet & Maxwell, 2007, s

6 Rozhodčí doložka může být podle našeho práva obsažena jak ve smlouvě hlavní, což umožňovala dokonce již předlistopadová (!) právní úprava 2, která je smlouvou hmotněprávní na rozdíl od procesněprávního charakteru rozhodčí smlouvy, která je do smlouvy hlavní pouze inkorporována z důvodů technického, tak může mít charakter samostatného smluvního ujednání, které na smlouvu hlavní pouze odkazuje. Tento postup umožňuje a z takového principu vychází i většina právních řádů na světě (srov. Bělohlávek, J. A.: Zákon o rozhodčím řízení Komentář, 1. vydání, C. H. Beck). Z pravidla, že podle národních právních úprav, které převzaly tak či onak Modelový zákon UNCITRAL a mezi něž se Česká republika, jakož i všechny další vyspělé moderní ekonomiky, čítá, může být rozhodčí doložka obsažena jak ve všeobecných smluvních (obchodních) podmínkách, tak ve smlouvě hlavní, existují 2 výjimky, které jdou na rámec těchto obecných požadavků. Především je to právní úprava Spolkové republiky Německo, podle níž musí být rozhodčí smlouva obsažena v samostatné listině nebo alespoň samostatně podepsána 3, a na straně druhé je to americká justiční praxe, která připouští výkon zahraničních nálezů pouze tehdy, jestliže byla pravomoc rozhodců založena rozhodčí smlouvou obsaženou ve smlouvě hlavní 4. C. Z důvodové zpráva k návrhu zákona K části druhé (čl. II) Do zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se vkládá ustanovení, které omezuje užití tohoto zákona k řešení sporů vzniklých ze spotřebitelské smlouvy, dále ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, ze smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, ze smlouvy o hypotečním úvěru, ze smlouvy o penzijním připojištění nebo ze smlouvy o životním pojištění. Rozhodčího řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. bude možno v případech sporů z uvedených smluv užít jen tehdy, jestliže se strany ve smlouvě o rozhodci, uzavřené po vzniku sporu mezi nimi, dohodnou, že o majetkových sporech mezi nimi má rozhodovat stálý rozhodčí soud. Podle 13 cit. zákona mohou být stálé rozhodčí soudy zřízeny pouze na základě zákona. Takové soudy jsou v České republice dva: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (zřízen zákonem č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.) a 2 Viz Kasalová, E. Několik poznámek k rozhodčím doložkám ve smlouvách organizací zahraničního obchodu. Právní zpravodaj československého zahraničního obchodu, Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, Kučera, Z. Prohlášení vykonatelnosti čs. rozhodčího nálezu v Německé spolkové republice. Časopis pro mezinárodní právo 1963, s. 150 a násl.; Bělohlávek, A. et Jašek, V. Rozhodčí řízení v SRN. Daňová a hospodářská kartotéka, č. 4 (s ) a č. 5 (s ); Bělohlávek, A. Mižnarodnij torgovij arbitráž / The International Trade Arbitration (dvoujazyčně - ukrajinština a angličtina). Kyjev : Taxon, 1998; všechny tři citované práce ohledně právní úpravy před reformou rozhodčího řízení koncem 90. let minulého století a dále např. Rozehnalová, N. Nová úprava rozhodčího řízení v SRN. Časopis o českém a evropském právu, č. 5, s (po zmíněné reformě). Ze zahraničních pramenů viz kupř. Labes et Lörcher, T. Das neue deutsche Recht der Schiedsgerichtsbarkeit - Zur bevorstehenden Reform des 10. Buchs der ZPO ( 1025 ff.). Monatsschrift des Deutschen Rechts. 1997, s. 420 a násl.; Kreindler, Mahlich. Das neue deutsche Schiedsverfahrensrecht aus ausländischer Sicht. Neue juristische Wochenschríft, 1998, s. 563 a násl.; Kronke. Internationale Schiedsverfahren nach der Reform. Recht der internationalen Wirtschaft, 1998, s. 257 a násl.; Lörcher, G., Lörcher, H., Lörcher, T. Das Schiedsverfahren - national / intemational - nach deutschem Recht; Heidelberg : C. F. Müller Verlag, 2001; Lörcher, G. La nouvelle loi allemande sur l'arbitrage, Association suisse de l'arbitrage. Den Haag : Kluwer Law International, 1998, s. 275 a násl.; Lörcher, T. Neue Verfahren der ínternationalen Streiterledingung in Wirtschaftssachen, 2001 a mnoho dalších. 4 Bělohlávek, A. et Kroft, M. Rozhodčí řízení v USA I. a II. Daňová a hospodářská kartotéka, č. 1 a č. 2; Craig, L., W. Trends and Developments in Laws and Practice of ICA. New York, 1995 a další. 6

7 Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (zřízen na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách). Oba stálé rozhodčí soudy mají již mnohaleté zkušenosti s rozhodčím řízením a jsou při jeho provádění respektovanými institucemi. Komentář Ústavu: Podle 13 zákona o rozhodčím řízení mohou být stálé rozhodčí soudy zřízeny pouze na základě zákona. Takové soudy nejsou v České republice dva, jak tvrdí důvodová zpráva, ale tři: vedle Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (zřízen nikoliv zákonem č. 223/1994 Sb., ale Statutem vydaným na základě tohoto zákona) 5, a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno (zřízen na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách) 6, je to ještě Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s., který je podle čl. 1 odst. 1 svého Statutu stálým rozhodčím soudem, který působí při Burze cenných papírů Praha, a.s. jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů z obchodů s investičními instrumenty nezávislými rozhodci podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a předpisů o rozhodčím řízení před BRS. 7 Důvodová zpráva pracuje s myšlenkou, že Oba stálé rozhodčí soudy mají již mnohaleté zkušenosti s rozhodčím řízením a jsou při jeho provádění respektovanými institucemi, k čemuž lze uvést následující. Ze 3 shora uvedených (stálých) rozhodčích soudů má mnohaleté zkušenosti s rozhodčím řízením a je při jeho provádění respektovanou institucí pouze Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Ač jeho personální portfolio vygenerovalo v 90. letech minulého století především z příslušníků předlistopadového právněpolitického režimu, v právní oblasti si tento rozhodčí soud získal za dobu svého novodobého působení slušnou prestiž. Totéž nelze říci o zbylých dvou stálých rozhodčích soudech, neboť (i) oblast jejich působnosti je jednak velice omezená, a za další (ii) je třeba uvést, že počet jimi řešených případů i v těchto specifických případech je naprosto zlomkový. Pro debatu o nové právní úpravě rozhodčích doložek s nimi nelze vůbec počítat, neboť jsou ze zákona oprávněny rozhodovat pouze spory týkající se komodit, jež se na burzách, při nichž jsou zřízeny, obchodují a jejichž účastníky jsou výlučně podnikatelé. Institucionalizované rozhodčí řízení Tzv. institucionalizované rozhodčí řízení, tedy rozhodčí řízení vedené před stálým rozhodčím soudem, má následující výhody: 5 Tento stálý rozhodčí soud rozhoduje spory v plném rozsahu arbitrability sporů dle tuzemského právního řádu, tj. veškeré spory, které náš právní řád umožňuje svěřit k rozhodování rozhodcům [viz ustanovení 1 (pozitivní definice) a ustanovení 2 (2 odst. 1 a 2 pozitivní definice a 2 odst. 1 současně též definice negativní]. Na rozdíl od právního předchůdce, tedy Rozhodčího soudu při Československé obchodní a průmyslové komoře, rozhoduje rozhodčí soud zde zřízený nejen spory obchodní, resp. vyplývající ze zahraničního obchodu, nýbrž veškeré spory majetkové s uvedenými omezeními. Jde tak tedy v podstatě o jediný univerzální rozhodčí soud na území České republiky. 6 Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno, který je oprávněn projednávat a rozhodovat spory z obchodů uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové, jakož i spory z mimoburzovních obchodů v oblasti komodit obchodovaných na těchto burzách (např. těžba a zpracování veškerých nerostných surovin, ropy, dřeva, spory z právních vztahů při rostlinné a živočišné výrobě a spory ze smluv souvisejících s těmito komoditami) - zákon č. 216/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb. 7 Tento stálý rozhodčí soud byl původně zřízen pouze pro rozhodování sporů z burzovních obchodů, později byla jeho pravomoc rozšířena na rozhodování sporů z obchodů s investičními instrumenty (spory vzniklé z obchodů s investičními cennými papíry, spory z opcí, futures atd.) - zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. (RozŘ), č. 61/1996 Sb., č. 152/1996 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 70/2000 Sb., č. 251/2000 Sb., č. 211/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb. Právě posledně citovaná novela rozšiřuje pravomoc tohoto stálého rozhodčího soudu. 7

8 a) Není zapotřebí, aby strany sjednávaly podrobný postup v řízení v rozhodčí smlouvě či pro otázky související s vedením řízení nevyřešené v rozhodčí smlouvě hledaly kompromis teprve v průběhu řízení ve smyslu 19 odst. 1 RozŘ, kdy dosažení takového kompromisu často není možné. Stálé rozhodčí soudy však disponují svými řády (pravidly pro postup v řízení), v nichž jsou procesní postupy obvykle podrobně upraveny. Totéž platí pro otázku úhrady nákladů souvisejících s řízením, která je v případě stálých rozhodčích soudů upravena buď přímo v řádech, či v přílohách k řádu, tzv. pravidlech o nákladech, b) Účastníci nemají v řízení ad hoc účinnou možnost jak přimět rozhodce k aktivnímu postupu ve věci. Zásadní účinnou možnost postupu proti rozhodci v případě konkrétního sporu nemá ani rozhodčí soud. U institucionalizovaného rozhodčího řízení se však rozhodce vystavuje až možnému vyškrtnutí z listiny rozhodců. Na druhou stranu tehdy, jestliže se rozhodce stane nezpůsobilým, zajistí rozhodčí soud neprodleně odpovídající kroky včetně případného jmenování náhradního rozhodce, c) Velmi důležitou výhodou je to, že stálý rozhodčí soud disponuje svým administrativním aparátem poskytujícím zázemí pro vedení řízení stejně jako zázemí pro vedení sporu. Jak konstatuje ve znamenitém komentáři k tuzemskému rozhodčímu řízení prof. Bělohlávek 8, z něhož bude dále obsáhle citováno, Řády ve formě pravidel, podle kterých se postupuje v řízení, a seznamy rozhodců, jakož i pravidla pro postup při jmenování (výběr) rozhodců mohou vydávat i jiné soukromoprávní subjekty než stálé rozhodčí soudy zřízené ve smyslu ustanovení 13 zákona o rozhodčím řízení. 9 Skutečnost, že takový jiný soukromoprávní subjekt vydá pravidla pro řízení ať již jakkoliv označená a dokonce i případně zveřejněná v Obchodním věstníku, ještě nedává takovému subjektu statut stálého rozhodčího soudu ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, tj. například pro ukládání rozhodčích nálezů a dalších listin souvisejících s řízením nebude v případě aplikace pravidel pro řízení takových subjektů použito ustanovení 29 odst. 1, nýbrž ustanovení 29 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení apod. Vydají-li jiné soukromoprávní subjekty než stalé rozhodčí soudy pravidla pro řízení a účastníci tato pravidla akceptují, jedná se nikoliv o Řád dle 13 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, nýbrž o dohodu o postupu v řízení dle 19 zákona o rozhodčím řízení a případná pravidla pro jmenování (určení) rozhodců se považují za takovou dohodu jako součást rozhodčí smlouvy ve smyslu ustanovení 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení. Tento postup je v zahraničí běžný a rovněž u nás se objevuje u nejrůznějších oborových a odvětvových svazů, profesních organizací apod. Stálé rozhodčí soudy jsou kromě toho velmi často v praxi využívány i v řízení ad hoc, a to v případech, kdy rozhodci na základě samostatného smluvního vztahu požádají stálý rozhodčí soud a dohodnou se s ním na tom, že tento jim poskytne odpovídající materiálně, technické zázemí jako například jednací místnosti a záznamová zařízení pro ústní jednání, zapisovatelku, zajistí překladatele, případně i na tom, že poskytuje servis související s vedením administrativní (spisové) agendy. Sídlo nebo místní sudiště stálého rozhodčího soudu může pak být sjednáno, a případně stranám určeno i jako místo řízení, místo doručování apod. Této možnosti je často vhodné využít zejména proto, že stálý rozhodčí soud disponuje nejen odpovídajícím technickým zázemím, nýbrž i školeným personálem velmi dobře se orientujícím v záležitostech rozhodčího řízení se týkající. Stálý rozhodčí soud tak funguje jako servisní organizace na základě smluvního vztahu výlučně mezi ním na straně jedné a rozhodci na straně druhé a není tím dána jeho pravomoc (příslušnost) k projednání a rozhodnutí věci. Rozhodčí nález tak nevydává stálý rozhodčí soud (prostřednictvím rozhodců), jako je tomu v případě instítucionalizovaného rozhodčího řízení, nýbrž výlučně rozhodci, není například dána pravomoc orgánů stálého rozhodčího soudu k rozhodování o jeho pravomoci v souladu s řádem tohoto rozhodčího soudu a rovněž na uložení rozhodčího nálezu a další spisové dokumentace se nepoužije ustanovení 29 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, nýbrž výlučně ustanovení 29 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení apod. Za účelem takové servisní podpory rozhodčího řízení bývají často zřizovány i specializované organizace, které nemají statut stálého rozhodčího soudu. 8 Bělohlávek, J. A.: Zákon o rozhodčím řízení Komentář, 1. vydání, C. H. Beck). 9 Doubrava, M. Rozhodčí řízení - jmenování rozhodce. Jurisprudence, roč. III., č. 8, s

9 Obdobně jako je možno použít pro potřeby organizačně, technické podpory rozhodčího řízení ad hoc stálého rozhodčího soudu a jeho zázemí na základě dohody mezi rozhodci a takovým stálým rozhodčím soudem, mohou se strany dohodnout nebo rozhodci ve smyslu ustanovení 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a určit, že v otázkách řízení bude analogicky postupováno podle řádu některého stálého rozhodčího soudu, aniž by tím byla založena jeho pravomoc (příslušnost). Ani sjednání postupu analogicky podle řádu některého stálého rozhodčího soudu či rozhodnutí rozhodců ad hoc ve smyslu ustanovení 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení o tom, že bude z důvodu nedostatku dohody stran postupováno dle takového řádu, nezakládá pravomoc (příslušnost) takového stálého rozhodčího soudu. Přirozeně tyto řády v uvedeném případě nebude možno aplikovat v plném rozsahu, nýbrž přiměřeně. 10 Servisní organizace rozhodců ad hoc jsou v praxi označovány jako tzv. arbitrážní centra a s jejich působením nebyl vážný výkladový problém až do dne , kdy byl vydán judikát (usnesení) Vrchního soudu v Praze ze dne , týkající se neplatnosti rozhodčí doložky sjednané ve prospěch tzv. arbitrážního centra 11. Vrchní soud bezprecedentním způsobem zasáhl do recentní judikatury týkající se platnosti rozhodčích doložek tzv. arbitrážních center, a to právní větou, že Neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce (rozhodců) ad hoc anebo konkrétního způsobu jeho určení, ale jen odkazuje ohledně výběru rozhodce (rozhodců) a stanovení pravidel rozhodčího řízení na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona a odkazuje na touto právnickou osobou stanovené statuty a řády ke jmenování a výběru rozhodců, jakož i způsobu vedení rozhodčího řízení a stanovení pravidel o nákladech řízení, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná pro obcházení zákona. Uvedené usnesení je podle některých názorů 12 koncem rozhodčího řízení ad hoc v České republice, protože v podstatě říká, že standardizované rozhodčí doložku arbitrážních center jsou v rozporu se zákonem, resp. že jej obchází. I když tomu tak podle většinových názorů, a to i Nejvyššího soudu České republiky a ústavního spudu České republiky není, vytvořil tento unikát z hlediska právní jistoty účastníků rozhodčího řízení vysoce nežádoucí stav jakési právní duality. Závěry obsažené v judikátu Vrchního soudu v Praze jsou v rozporu se zákonem o rozhodčím řízení a rovněž mezinárodními standardy rozhodčího řízení, jež jsou postaveny na mezinárodních smlouvách. Uvedené rozhodnutí je osamocené i v české arbitrážní judikatuře a v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu vydávané v těchž věcech, který opakovaně dovodil, že i soukromé subjekty mohou vést své seznam rozhodců a vydávat své statuty a řády (srov. např. usnesení NS ČR sp.zn.: 32 Cdo 2282/2008, ze dne , kde Nejvyšší soud zopakoval, že I jiné soukromé subjekty než stálé rozhodčí soudy zřízené ve smyslu ustanovení 13 z.r.ř. mohou vést seznam rozhodců a vydávat pro účastníky rozhodčího řízení pravidla, kterými se rozhodci řídí. Pravidla těchto soukromoprávních subjektů pro určení rozhodců se považují za dohodu obsaženou v rozhodčí smlouvě ve smyslu 10 Bělohlávek, J. A.: Zákon o rozhodčím řízení Komentář, 1. vydání, C. H. Beck). 11 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne sp. zn. 12 Cmo 496/ Např. Horská, J.-Burian, J.: Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách ve světle aktuální judikatury českých soudů a ESD, Bulletin advokacie č. 4/2010, vydáno , nebo Valoušová, Z.: O neplatnosti rozhodčích doložek ve prospěch soukromých rozhodčích soudů, Bulletin advokacie č. 5/2010, str Proti citovanému rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky byla následně podána ústavní stížnost, kdy v rozhodnutí o ní Ústavní soud České republiky konstatoval, že Obecné soudy vyslovily nedostatek své pravomoci na základě kvalifikace a výkladu rozhodčí doložky jako soukromoprávního úkonu stěžovatele a leasingové společnosti, přičemž se neztotožnily s námitkami stěžovatele stran neurčitosti doložky. Ústavní soud neshledal na těchto závěrech jakýkoliv rorpor s kogentním zněním norem jednoduchého práva. 13 9

10 ustanovení 7 odst. 1 z.r.ř., jakož i nedávné rozhodnutí NSČR sp. zn.: 23 Cdo 5129/2007 ze dne V odkazovaném rozhodnutí (které je data pozdějšího, než zde traktované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze), v případě ještě volněji znějící rozhodčí doložky Nejvyšší soud České republiky dovodil, že Rozhodčí doložka, v níž se účastníci dohodli, že rozhodce, jenž bude rozhodovat jejich případné spory vyplývající z leasingové smlouvy, bude vybrán ze seznamu rozhodců vedeného při Asociaci leasingových společností ČR, je platným ujednáním o způsobu určení počtu a osob rozhodců., čímž opakovaně postavil svoji dosavadní judikaturní praxi v této otázce na jisto. Současně však plénum Nejvyššího soudu České republiky rozhodlo o tom, že judikát Vrchního soudu v Praze bude publikován v prestižní veřejnoprávní Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Tím byl nežádoucí stav právní duality v rozhodovací praxi vyšších soudů dokonán. D. Závěr I. Z uvedeného je zřejmé, že je z důvodu právní jistoty vhodné upravit činnost arbitrážních center legislativně na jisto; ve vztahu k předloženému nvrhu zákona, který se týká jen z hledika rozhodčího řízení parciálního tématu rozhodčích doložek v určitém segmentu spotřebitelských smluv je pak možno závěrem konstatovat, že všechny shora uvedené postřehy by bylo vhodné po příslušné politické a právní diskusi upravit větší novelou zákona o rozhodčím řízení tak, aby byla praxe rozhodování v rozhodčím řízení v České republice zbavena déletrvající právní nejistoty a měla pro futuro žádoucí právní rámec, jež není dovozován náhlou a často se měnící judikaturou soudů, ale přímo zákonem, přijatým Parlamentem ČR. II. Obdobné lze konstatovat o rozhodčích doložkách ve spotřebitelských smlouvách. Návrh Ústavu je zakotvit princip, aby rozhodčí doložka nesměla být obsažena ve všeobecných smluvních (obchodních) podmínkách, ale musela být obsažena ve smlouvě hlavní, a pokud by to bylo shledáno z hlediska zvýšeného zájmu na ochraně spotřebitele za žádoucí, zakotvit v zákoně přímo povinnost, aby musela být rozhodčí doložka sjednána pod sankcí absolutní neplatností na samostatné listině. V Praze dne JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. ředitel Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. předseda správní rady Z literatury: Bělohlávek, A. Změny v řádech rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Právní zpravodaj, 2002, č. 11, s. 11; Bělohlávek, A. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR a nový řád pro rozhodčí řízení on-line. Právní rádce, 2004, č. 7, s. 8 a násl.; Bruna, S. Court of Arbitration. Bulletin ICA - ICC, Paris/Den Haag : ICC Publishing / Kluwer Law International (prosinec), Vol. 7, č. 2, s ; Cohn, E., J. Domke, M., et Eisemann, F. Handbook of Institutional arbitration in international trade: facts, figures and rules. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1977; Doubrava, M. Rozhodčí řízení - jmenování rozhodce. Jurisprudence, roč. III., č. 8, s ; Glossner, O., Bredow, J. et Bühler, M. Das Schiedsgericht in der Praxis. 3, vyd. Heidelberg : Verlag Recht und Wirtschaft, 1990; Klein, B. K rozhodčím soudům a výkon rozhodnutí rozhodčích nálezů v České republice. Právo a podnikání, 1994, č. 1, s. 24 a násl.; Lachnit, P. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. DaF, 1998, č. 25, s. 6-13; Lachnit, P. Statut rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. DaF, 1998, č. 24, s. 5-6; Müller, L., M. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts, Bern/Stuttgart/Wien : Verlag Paul Haupt, 1997; Schütze, R. A. Schiedsgericht und Schiedsverfahren. München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1998; Růžička, K. K některým otázkám institucionálního rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Právní praxe v podnikání, 1997, č. 9, s ; Růžička. K. Rozhodčí soud Slovenské obchodní a průmyslové komory. Právo a podnikání, 1999, č. 1, s. 2-4; Růžička, K. Novela Řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory. Právní rádce, 1999, č. 2, s. 17 a násl.; Růžička, K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003; Schämann, J. Schiedsgerichte unter staatlicher Kontrolle - das englische Recht und das UNCITRAL-Modellgesetz. Band 8 der Schriftenreihe der August Maria Berges Stiftung für Arbitrales Recht (Hrsg. Dr. H. Labes). Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2001; Takla, Y. Non-ICC arbitration clauses and clauses derogating from the ICC Rules. Bulletin -The ICC International court of Arbitration, Paris/Den Haag: ICC Publishing S. A./Kluwer Law International, (December) 1996, Vol. 7, No. 2, s. 7-10; Trapl, V. K otázce zřizování stálých rozhodčích soudů. Právní praxe v podnikání, 1999, č. 7-8, s. 19 a násl., Wolf. Die institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit,

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčí řízení Nejčastější podoba v mezinárodním

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Doručování (1) Doručení rozhodčího nálezu vyvěšením na úřední desce rozhodce nenahrazuje zákonem předpokládané vyvěšení na úřední

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Zpracoval: Mgr. Matěj Dobeš (322823) V dnešním světě jsou lidé de facto nuceni uzavírat poměrně velké množství smluv, ať už se jedná o nájemní smlouvy, smlouvy o dodávce

Více

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální). www.arbcourt.cz Rozhodčí řízení Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil

Více

Potřebujete vymoci své pohledávky?

Potřebujete vymoci své pohledávky? Potřebujete vymoci své pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Co je rozhodčí řízení Je podobné soudnímu s

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech rozhodãího fiízení. Sestavil LUDùK LISSE

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech rozhodãího fiízení. Sestavil LUDùK LISSE P EHLED JUDIKATURY ve vûcech rozhodãího fiízení Sestavil LUDùK LISSE PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Sestavil Luděk Lisse Vzor citace: Lisse,

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY Stanovisko Ústavu práva a právní vědy PK/upav/2007/09 Právní nález ve věci K otázce právního postavení dražebníka a vztahu výkonu jeho činnosti k zákonu č. 82/1998 Sb. I. Úvod V aplikační praxi vygenerovala

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I Zákon ze dne 2014 kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Sestavil Luděk Lisse Vzor citace: Lisse, L. Přehled

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964 176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 3. srpna 1964 o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži Dne 21. dubna 1961 byla v Ženevě jménem Československé socialistické republiky podepsána s výhradou

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

Spotřebitelské úvěry, nepřiměřené podmínky. Milan Hulmák, Kristián Csach milan.hulmak@upol.cz Omšenie 30. listopadu 1.

Spotřebitelské úvěry, nepřiměřené podmínky. Milan Hulmák, Kristián Csach milan.hulmak@upol.cz Omšenie 30. listopadu 1. Spotřebitelské úvěry, nepřiměřené podmínky Milan Hulmák, Kristián Csach milan.hulmak@upol.cz Omšenie 30. listopadu 1. prosince 2015 Obchodní podmínky Ručení v obchodních podmínkách (23 Cdo 1292/2015) Ručitelský

Více

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU OBECNĚ Rozhodčí řízení (neboli arbitráž) má své dlouhodobé a pevné místo v oblasti způsobu řešení sporů, a to zejména mezi obchodníky.

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 618/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA OSNOVA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ - OBECNĚ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ - ADR MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODSKUPINA: SMÍŠENÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ MOŽNOSTI

Více

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Okruhy ke zkoušce: 1. Soudnictví (pojem, druhy, prameny právní úpravy) 1 Stavinohová Hlavsa, s. 61 74 Winterová 15 29 2 Zahradníková s. 17 26, 33 čl. 81 až

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška VŠFS 2014 Alternativní způsob řešení sporů Obecná charakteristika předpokládá dobrovolnou snahu vyřešit spor bez využití soudní moci užívání alternativních způsobů řešení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 205 9. funkční období 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. nepoužitelný ROZHODCE. Kategorie: magisterské studium

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. nepoužitelný ROZHODCE. Kategorie: magisterské studium Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta nepoužitelný ROZHODCE Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2013 Autor: Miroslava Fejtová VI. ročník Poděkování Ráda bych tímto

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Potřebujete vymoci své pohledávky?

Potřebujete vymoci své pohledávky? Potřebujete vymoci své pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Co je rozhodčí řízení Je podobné soudnímu s

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech Strana 139 19 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

I. Úvod do problematiky měnových doložek

I. Úvod do problematiky měnových doložek Doložky vážící se ke kupní ceně (měnová doložka s automatickým přepočtem kupní ceny, měnová doložka s jednací variantou či cenovou arbitráží, klouzavá doložka s jednací variantou) I. Úvod do problematiky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 Kompetenční konflikty Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 1 Obsah přednášky I. Pojmy II. Historický vývoj řešení kompetenčních konfliktů III. Recentní a současný právní stav v ČR III.A kompetenční

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 45/2011-157 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

Z judikatury Ústavního soudu České republiky

Z judikatury Ústavního soudu České republiky Z judikatury Ústavního soudu České republiky 1) Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce,

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Nao 7/2006-121 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Leasing České spořitelny,

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

Komplexní právní služby. V tuzemském i mezinárodním právu

Komplexní právní služby. V tuzemském i mezinárodním právu Komplexní právní služby V tuzemském i mezinárodním právu O nás Advokátní kancelář LISSE LEGAL - Lisse & partners působí na českém trhu od roku 2006. Svým klientům poskytuje služby ve všech právních odvětvích

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 105 USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. P. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec. s e z p r o š ť u j e,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. P. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec. s e z p r o š ť u j e, 14 Kse 2/2015-62 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více