Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK"

Transkript

1 Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 4. výzva Finanční část Krajský úřad Jihočeského kraje Ing. Zdeňka Přibylová

2 Obsah Způsob poskytnutí podpory Účetnictví Projektový účet Projektová pokladna Rozpočet projektu Elektronická monitorovací zpráva finanční část Přílohy MZ Nejčastější chyby

3 Používané zkratky ŽoP Žádost o platbu MZ Monitorovací zpráva/y MO Monitorovací období NN Nepřímé náklady VŘ Výběrové řízení PpP Příručka pro příjemce ZS Zprostředkující subjekt KÚ Jihočeského kraje ŘO Řídící orgán MŠMT

4 Způsob poskytnutí finanční podpory První zálohová platba 20 % způsobilých výdajů projektu poskytnuta automaticky do 30 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o realizaci GP Průběžné platby vychází z průběžné ŽoP a MZ předkládaných každé 3 měsíce ve výši prokazovaných způsobilých výdajů, max. do výše zálohové platby do výše 90 % schválených způsobilých výdajů Závěrečná platba do 30 pracovních dnů od schválení závěrečné MZ

5 Účetnictví Vedeno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace, např. na zvláštním účetním středisku. Včetně podrobností o úrocích vzniklých na účtu projektu. Touto povinností zaváže příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí na realizaci projektu. Povinnost vedení výdajů s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu se nevztahuje na nepřímé výdaje. Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě. Archivace originálů dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt u příjemce/finančního partnera do roku 2025.

6 Projektový účet (1/3) Slouží výhradně pro úhradu výdajů související s projektem (platí i pro příp. finanční partnery, kromě financovaných ex-post). Úhrada výdajů z provozního účtu organizace finanční prostředky lze z projektového účtu převést na provozní účet teprve poté, co jsou výdaje z provozního účtu uhrazeny. Výjimka u osobních výdajů: lze převést prostředky z projektového účtu na provozní účet 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou z provozního účtu uhrazeny. Zpětná refundace z projektového účtu provedena jednou platební operací za více účetních položek musí být vystaven interní účetní doklad, ze kterého je zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá.

7 Projektový účet (2/3) Chybné či neoprávněné výdaje z projektového účtu vedou ke vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření na nesrovnalost Povinnost oznámení v MZ (záložka Údaje o projektu a MZ ) Povinnost vrácení prostředků zpět na projektový účet Pozn.: Výdaj předložený v ŽoP, schválený a proplacený ZS v rámci kontroly MZ, a teprve následně označen jako nezpůsobilý, a o výši tohoto nezpůsobilého výdaje nebyla zkrácena žádná z následujících ŽoP, tak jej příjemce na projektový účet nevrací. Časté chyby: Mylné platby, Výdaje uhrazené z projektového účtu v dobré víře jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem podpory vyhodnoceny jako nezpůsobilé.

8 Projektový účet (3/3) V odůvodněných případech lze vložit vlastní prostředky na projektový účet (např. v případě nedostatku financí k úhradě projektových výdajů). O této skutečnosti příjemce informuje poskytovatele dotace v MZ (záložka 1. Identifikační údaje, část Další informace o realizaci projektu ).. Vypořádání nejpozději v závěrečné monitorovací zprávě a žádosti o platbu.

9 Projektová pokladna Zřízení projektové pokladny projektu není povinné. Pokud je projektová pokladna vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její pokladní limit. Pokladní doklady jsou evidovány v Soupisce účetních dokladů a jejich kopie předloženy v rámci příloh MZ. Počáteční vklady do projektové pokladny jsou realizovány výběrem prostředků z projektového účtu. Použití pokladny organizace je možné, avšak refundace z projektového účtu na pokladnu organizace může být provedena teprve poté, co jsou tyto výdaje prokazatelně z této pokladny uhrazeny.

10 Příjmy v oblasti podpory 3.2 Úroky připsané na projektovém účtu. Povinnost odečítání a vykazování příjmů nevzniká! Pole Jiné peněžní příjmy na ŽoP a pole Úroky na projektovém účtu v příloze Soupiska účetních dokladů zůstává prázdné, nevyplňuje se.

11 Rozpočet projektu Kapitola 1 Osobní náklady Kapitola 2 Služební cesty zahraniční Kapitola 3 Zařízení Kapitola 4 Místní kancelář (u NN nerelevantní) Kapitola 5 Nákup služeb Kapitola 6 Stavební úpravy Kapitola 7 Přímá podpora Kapitola 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Kapitola 9 Přímé způsobilé výdaje celkem Kapitola 10 Nepřímé výdaje

12 Mzdové výdaje dokládání (1/2) 1. Uzavření smluvního vztahu v souladu s projektovou žádostí (část Realizační tým) a platným rozpočtem Na pracovní pozici s podrobně vymezenou pracovní činností na dobu určitou ve stanoveném rozsahu za sjednanou finanční odměnu. Obsahující identifikaci projektu a logolink. 2. Měsíční pracovní výkaz Nedokládá se u zaměstnanců se 100% úvazkem pro projekt, u autorských honorářů. 3. Výplatní listina/páska, mzdový list 4. Příloha Rozpis mzdových výdajů 5. Interní doklad na mzdy 6. Výpis z projektového účtu

13 Mzdové výdaje dokládání (2/2) Ad 6. Výpis z projektového účtu V případě úhrady mezd přímo z projektového účtu je dostačující pouze výpis z projektového účtu. V případě prvotní úhrady mzdových výdajů z provozního účtu také výpis z provozního účtu s identifikací příslušných mzdových výdajů jednotlivých pracovníků/zaměstnanců. V případě mezd vyplácených v hotovosti také výplatní sáček. V případě mzdových výdajů vyplácených prostřednictvím České spořitelny přehled všech těchto výdajů a identifikace této odchozí platby na výpise z provozního účtu.

14 Mzdové výdaje pravidla (1/2) Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem. Pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr. Výjimky: V případě pedagogických pracovníků dle z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, a akademických pracovníků dle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem, přičemž úvazek těchto pracovníků v projektu smí činit nejvýše 1,0 úvazku. Řádně zdůvodněné, zpravidla jednorázové, případy u odborných pracovníků (např. specialisté najatí na krátkodobé období, lektoři) po konzultaci a schválení ZS. Dodržení limitu úvazku je dokládáno čestným prohlášením pracovníka buď jako součást pracovního výkazu nebo samostatným čestným prohlášením.

15 Mzdové výdaje pravidla (2/2) Jednotkové mzdy (měsíční/hodinové) jsou průměrovými ukazateli za celou dobu realizace projektu a nesmí být při závěrečném vyúčtování projektu překročeny. A to ani v případě, že nedochází k překročení schválené výše položky rozpočtu. Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat. Nelze, aby byl zaměstnanec placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK a v rámci jiného projektuči úkolu.

16 Zařízení Způsobilé jsou počty jednotek a výše jednotkových cen zařízení, jejichž maximální možnou výši stanovuje schválený rozpočet, avšak vždy s ohledem na ceny v místě ačase obvyklé. Doporučujeme vždy dobře zvážit rozsah a charakter položek s ohledem na podmínky realizace případných zadávacích/ výběrových řízení. Křížové financování nesmí být přečerpána max. částka KF, která je uvedena ve schváleném rozpočtu u Smlouvy o realizaci GP, a současně nesmí být překročen podíl 9 % na objemu schválených způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování.

17 Nákup služeb Doporučujeme vždy dobře posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných služeb obdobného charakteru, a zda zakládá povinnost realizovat zadávací/výběrové řízení podle pravidel OP VK uvedených v Příručce pro příjemce (verze 7) či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nesmí být překročen limit 60 % výdajů této kapitoly na celkových způsobilých výdajích projektu při závěrečném vyúčtování projektu.

18 Přímá podpora Úhrada skutečně vynaložených výdajů (jízdní výdaje, ubytování, stravování) týkajících se přímo cílové skupiny projektu. Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je nezbytné doložit jednotlivé částky adekvátními výdajovými doklady s podpisy podpořených osob (prezenční listiny). Služby hrazené na základě faktury nelze zahrnout do této kapitoly! Takové výdaje patří do kapitoly 5 Služby.

19 Nepřímé náklady (1/3) Schválená výše NN v rámci ŽoP příslušné % z vyúčtovaných způsobilých přímých výdajů bez křížového financování. Absolutní ani procentuální částka NN uvedená ve schváleném rozpočtu nemůže být překročena. POZOR: Pokud nebudou vyčerpány veškeré přímé náklady plánované ve schváleném rozpočtu nebo budou-li některé přímé náklady vyhodnoceny jako nezpůsobilé, bude úměrně tomu krácena i absolutní výše NN. NN se nedokládají jednotlivými účetními doklady! Poskytnutou zálohu nelze čerpat pouze na NN.

20 Nepřímé náklady (2/3) Výčet uveden v Příručce pro příjemce (verze 7, kap ). Například: Personalistika, vedení účetnictví a mezd Výdaje na publicitu projektu Cestovní náhrady tuzemských pracovních cest Výdaje na zabezpečení provozu kanceláře projektu Náklady na pořízení zásob či materiálu na zajištění občerstvení Bankovní poplatky (kromě počátečního vkladu) Administrace výběrových řízení nezbytných pro projekt formou služby Kopírování, tisk pro administraci projektu, správa a aktualizace www stránek a PC sítí

21 Nepřímé náklady (3/3) Čerpání NN Úhrada NN rovnou z PBÚ Doporučení: Čerpání NN z provozního účtu a následná refundace z projektového účtu po schválení vyúčtovaných přímých výdajů ZS v rámci ŽoP. Úhrada NN z provozního účtu, následná refundace souhrnnou částkou z PBÚ Po obdržení zálohy stažení příslušné částky z PBÚ na provozní BÚ Sledování průběžného stavu čerpání NN příloha Přehled čerpání NN

22 Struktura elektronické MZ 1. Identifikační údaje 2. Monitorovací indikátory 3. Výběrová řízení 4. Publicita 5. Harmonogram čerpání 6. Klíčové aktivity 7. Harmonogram realizace 8. Kontroly na místě 9. Podstatné/nepodstatné změny 10. Přílohy 11. Čestné prohlášení příjemce

23 Záložka Údaje o projektu a MZ Pole Obecný popis projektu Uvádějte další informace o projektu, např.: chybné pohyby na projektovém účtu, chybné odvody mzdových výdajů, vložení vlastních prostředků na účet projektu, a další informace o projektu, které nelze zařadit do již předdefinovaných samostatných záložek MZ.

24 Záložka Harmonogram čerpání Záložka slouží pro predikce čerpání vyplňujte reálná data a aktualizujte je v rámci jednotlivých MO. Sloupec Datum předložení ŽoP předpokládaný datum předložení ŽoP po konci daného MO. Sloupec ŽoP plán součet částek odpovídá výši schváleného rozpočtu/skutečně vyčerpaným způsobilým výdajům. Jednotlivé částky nesmí být vyšší než zálohová platba.

25 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (1/3) Pokud nerealizujete žádné změny, záložku nevyplňujte. Pokud realizujete změny rozpočtu, musí být v souladu s charakterem a hlavním záměrem projektu! Změny musí být nezbytné a efektivní! Změny musí být řádně zdůvodněny! Realizace změn VŽDY za předpokladu využití cen a mezd v místě, čase a odvětví obvyklých.

26 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (2/3) Pravidla realizace změn rozpočtu: POZOR na překročení závazných procentních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu musí být dodrženy všechny podmínky Smlouvy o realizaci GP. POZOR konkrétní krácené/zrušené položky Výběrovou komisí nelze opětovně navýšit. Pozor výjimka. POZOR v případě plošného krácení kapitoly nemůže být krácená kapitola opětovně navýšena. Vytvoření nové nebo zrušení stávající položky v rozpočtu není možné v případě, že znamená začátek nové nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. Pozn.: změny rozpočtu se vztahují k rozpočtu schváleného při uzavření Smlouvy o realizaci GP, či uzavření jejího dodatku.

27 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (3/3) Nepodstatné změny rozpočtu příjemce oznamuje v nejbližší následující monitorovací zprávě, která následuje po provedení změny. Doporučujeme je předem konzultovat se ZS. Podstatné změny je příjemce oprávněn realizovat pouze po předchozím schválení Žádosti o podstatnou změnu poskytovatelem dotace. Realizace před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně!

28 Nepodstatné změny rozpočtu (1/2) Přesun prostředků mezi položkami uvnitř kapitol Bez omezení s výjimkou přesunů týkající se kapitoly 1 a položek Křížového financování. Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami Do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny. Kapitola 1 může být navýšena pouze do 15 % stávajícího objemu způsobilých výdajů této kapitoly. Vytvoření nové položky nebo zrušení stávající položky Za podmínky, že neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity.

29 Nepodstatné změny omezení (2/2) Osobní výdaje (kap. 1) je možné: rozdělení či sloučení pracovního úvazku; vytvoření nové pozice; navýšení či snížení úvazku stávající pozice (bez překročení schválené jednotkové ceny). Cestovní služby zahraniční (kap. 2) za podmínek uvedených v PPP (verze 7, str. 73). Křížové financování (položky 3.8, 5.2) nelze navyšovat, pokud změna bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování.

30 Podstatné změny rozpočtu Jakékoli jiné než nepodstatné změny rozpočtu. Například: Přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly dle platného rozpočtu, ze které jsou prostředky přesouvány. Navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly 1 Osobní výdaje dle platného rozpočtu, o více než 15 %. Navýšení položek Křížového financování, pokud tato změna bude mí vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování v rámci projektu.

31 Přílohy MZ finanční část Žádost o platbu Soupiska účetních dokladů Kopie účetních dokladů Kopie výpisu z účtu projektu Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu Přepracovaný rozpočet projektu Rozpis mzdových výdajů Rozpis cestovních náhrad - zahraniční Odpisy Auditorská zpráva Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby Seznam školení V případě finančního partnerství v projektu se dokládají dílčí přílohy za příjemce, jednotlivé finanční partnery a za příjemce a partnery dohromady.

32 Příloha Žádost o platbu (1/2) Předfinancování ve výši uskutečněných a vyúčtovaných výdajů, tj. v jaké struktuře jsou finanční prostředky požadovány. Refundace předfinancování Vyúčtování prostředků poskytnutých v rámci předfinancování, tj. v jaké struktuře byly prostředky čerpány. Dokládá se s každou předloženou MZ, (i v případě, kdy v MO nejsou vyúčtovány a nárokovány k proplacení žádné výdaje).

33 Příloha Žádost o platbu (2/2) Může zahrnovat: výdaje vzniklé a z projektového účtu uhrazené během daného MO, výdaje vzniklé v předchozím MO, ale z projektového účtu uhrazené v aktuálním MO, výdaje za dodávky a služby uskutečněné v daném MO a mzdové výdaje věcně související s daným MO, pokud jejich úhrada proběhne do data předložení MZ (tj. v době 30 dní od ukončení MO) a tento výdaj bude v MZřádně doložen. Výše prostředků vyúčtovaných v ŽoP se může maximálně rovnat výši zálohové platby.

34 Příloha Žádost o platbu Benefit (1/2) Typ žádosti ex-ante Pořadí finančního plánu 1. ŽoP = fin. plán 2 2. ŽoP = fin. plán 3 K ŽoP se nahrávají povinné přílohy (při příp. doplnění pouze opravované verze příloh). V případě vrácení ŽoP poskytovatelem podpory k přepracování (doplnění/oprava) musí příjemce nejdříve provést storno finalizace, následně je možné provádět úpravy a znovu finalizovat.

35 Příloha Žádost o platbu Benefit (2/2) Pole Požadovaná částka dotace celkem, Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje, Způsobilé výdaje z dotace celkem částka vyplněná v poli Požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem v Soupisce účetních dokladů (v případě projektu bez investic) neponižuje se o příjmy projektu (kladné úroky na projektovém účtu). Pole Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou částka z pole % nepřímých nákladů v Soupisce účetních dokladů Pole Komentář k žádosti částka nárokovaná k proplacení a výše nepřímých nákladů Pole Jiné peněžní příjmy nevyplňuje se

36 Příloha Soupiska účetních dokladů (1/2) Soupiska všech účetních dokladů souvisejících s projektem (kromě NN) seřazených vzestupně dle číselného označení kapitol rozpočtu. Za účetní doklady se považují: faktury vydané, faktury přijaté, Za účetní doklady se považují: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, interní doklady, bankovní výpisy z projektového účtu, apod.

37 Příloha Soupiska účetních dokladů (2/2) Příjemce, který je plátce DPH, uvádí do soupisky částky bez DPH nebo tu část DPH, na kterou není v rámci přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem. Příjemce, který není plátce DPH, uvádí do soupisky tu Příjemce, který není plátce DPH, uvádí do soupisky tu částku, kterou si v rámci projektu nárokuje, a to vč. DPH.

38 Pořadové číslo v rámci MO ve tvaru číslo výdaje/mz (např. 1/1.MZ) Např. FA/ID/VUD/VPD Identifikace výdaje, např. HM lektora č. 1 za 1/2014 Číslo faktury, pokladního výdajového dokladu, paragonu, apod. Celková částka na dokladu vč. DPH Dílčí částka nárokovaná k proplacení Interní číselná řada v účetnictví organizace Čísla kapitol/položek, která jsou uvedena v rozpočtu projektu, ve vzestupném pořadí, např.: Datum výdaje uhrazeného z projektového účtu nebo datum výdaje refundovaného z projektového účtu a v závorce za ním datum výdaje prvotně hrazeného z provozního účtu nebo datum úhrady z projektové pokladny.

39 Procento NN uvedené ve Smlouvě o realizaci GP ŽoP-celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje ŽoP-požadovaná částka dotace celkem

40 Příloha Kopie účetních dokladů K ŽoP se dokládají kopie všech účetních dokladů, kromě: dokladů týkající se NN. Pozn. I tyto účetní doklady musí však být řádně uchovávány a předloženy Pozn. I tyto účetní doklady musí však být řádně uchovávány a předloženy dodatečně na vyžádání ZS či na kontrole na místě.

41 Účetní doklady (1/2) Náležitosti účetních dokladů: Povinné údaje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zejm. 11 Účetní doklady, 33a Průkaznost účetního záznamu. Interní číselná řada Jednoznačná identifikace dokladu v rámci účetní jednotky. Identifikace projektu (zkrácený název, registrační číslo) K tomuto účelu slouží např. razítko projektu hrazené z nepřímých nákladů. Podrobně rozepsaný předmět účetního dokladu Obecně formulované doklady typu výpočetní technika nejsou přípustné! Podpisový záznam osoby, která daný výdaj schválila, a která ho zaúčtovala (možnost využití průvodního dokladu).

42 Účetní doklady (2/2) Faktury vystaveny na příjemce dotace/finančního partnera Faktury nad ,- Kč, výdaj není součástí VŘ povinnost doložení objednávky Objednávka musí být zaslána dopisem nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem. Paragon (stvrzenka o nákupu) v případě nákupu drobných položek v obchodě, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH. Věci určené dle druhu tvoří jednu položku bez ohledu na jejich celkový počet (např. PC sestava počítač, monitor, klávesnice, myš). Pozn. V případě nákupu bez VŘ (do Kč bez DPH) musí zadavatel prokázat úmysl zadat zakázku, a to formou záznamu/zápisu z jednání statutárních zástupců, nebo podepsanou objednávkou statutárního zástupce zadavatele nebo pověřené osoby či doložením tzv. průzkumu trhu.

43 Příloha Kopie výpisu z účtu projektu Slouží jako doklad o úhradě výdajů za předmětné MO. Pravidla: Jednotlivé výdaje na výpise identifikujte pořadovým číslem výdajů ze Soupisky účetních dokladů. Výdaje patřící do nepřímých nákladů označte NN. Případné vklady označte a zdůvodněte v rámci formuláře MZ (část Další informace o realizaci projektu). Dokládejte vždy kompletní výpisy za dané MO, tj. výpisy počínaje pořadovým č. 1 a počátečním zůstatkem 0 Kč a následující, včetně výpisů, které neobsahují žádné pohyby.

44 Příloha Přehled čerpání způsobilých výdajů V tomto přehledu jsou sledovány dosud prokázané výdaje (kumulativně z minulých MZ) a aktuálně prokazované výdaje (z aktuální MZ), které jsou řazeny dle jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu. Struktura rozpočtu musí být stejně podrobná jako je ve schváleném rozpočtu projektu! Do prázdných polí je vhodné doplnit hodnotu 0,- Kč, žádná pole by neměla zůstat nevyplněna.

45 Přehled čerpání způsobilých výdajů Sloupec Platný rozpočet vychází z přílohy č. 9 Přepracovaný rozpočet, tzn. jsou v něm zapracovány nepodstatné i podstatné změny rozpočtu. Sloupec Dosud prokázané výdaje výdajevyúčtované v předchozích MZ, včetně případných výdajů, které byly identifikovány jako nezpůsobilé. Sloupec Aktuálně prokazované výdaje výdaje nárokované k proplacení v rámci aktuální MZ.

46 Příloha Přepracovaný rozpočet V případě změny rozpočtu je dokládán v nejbližší monitorovací zprávě, obsahuje již provedené změny. (Zdůvodnění a popis k těmto přesunům se uvádí do MZ dočásti Podstatné/ nepodstatné změny.) Struktura rozpočtu musí být stejně podrobná jako je ve schváleném rozpočtu projektu! Do prázdných polí je vhodné doplnit hodnotu 0,- Kč, žádná pole by neměla zůstat nevyplněna.

47 Přepracovaný rozpočet Tiskárna , , , , , , , PC sestava , , , , , , ,00 Sloupec Schválený rozpočet vychází z platného rozpočtu ve Smlouvě o realizaci GP či z relevantního dodatku. Sloupec Rozpočet přepracovaný příjemcem změny realizované kumulativně od začátku projektu. Sloupec Rozpočet přepracovaný příjemcem pouze změny realizované v aktuálním MO.

48 Rozpis mzdových výdajů

49 Příloha Pracovní výkaz Podklad pro proplacení mzdových výdajů PV lze dělit dočástí: 1. Identifikace zaměstnance a projektu 2. Výkaz činností 3. Souhrn odpracovaných hodin a náhrad

50 1. Identifikace zaměstnance a projektu Název pozice dle rozpočtu včetně číselného označení ZS/DPP/DPČ Přepočet úvazku z PS/DPČ/DPP (např. 0,2/měs., 10 hod/měs., 5 hod/týd.) Projekty mimo OP VK Formát měsíc/rok Činnost pro příjemce mimo projekty OP VK

51 2. Výkaz činností Podrobný popis skutečně vykonávaných aktivit Nesmí se vyskytovat činnosti patřící do NN. V případě dovolené či nemoci se neuvádí počet hodin, k tomu slouží příslušná pole pod touto tabulkou.

52 3. Souhrn odpracovaných hodin a náhrad Počet skutečněproplacených hodin v daném měsíci za vykonanou činnost (bez pracovní neschopnosti), odpovídá počtu odpracovaných hodin nárokovanému v Rozpise mzdových výdajů.

53 Příloha Rozpis cestovních náhrad zahraničních Přehled zahraničních cestovních náhrad za sledované MO. Příloha Odpisy Tato příloha je relevantní pouze pro subjekty, které daňově odepisují. Příloha Auditorská zpráva Pouze se závěrečnou zprávou u projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 mil. Kč včetně DPH a více.

54 Příloha Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby Mzdové příspěvky jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání. Mohou být poskytovány až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových nákladů, nejvýše však do výše číselně odpovídající trojnásobku částky minimální mzdy platné v době konání školení. Zaměstnavatel cílové skupiny je povinen s příjemcem podpory uzavřít smlouvu o vzdělávání.

55 Příloha Seznam školení Relevantní pouze v případě využití přílohy Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby. Jedná se o přehled školení, kterých se zúčastnili osoby, na které se uplatňují výdaje na mzdové příspěvky. Další přílohy MZ Výpis z hlavní knihy nebo účetního deníku... tzn. sestava z účetnictví v každé MZ i za partnery s finanční účastí, a to s podpisem odpovědné osoby a razítkem organizace.

56 Příloha Přehled čerpání NN Nepřímý náklad ("NN") Stav NN - kumulativně 1. MZ 2. MZ 3. MZ 4. MZ 5. MZ 6. MZ 7. MZ 8. MZ 9. MZ 10. MZ NN schválené ZS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NN čerpané příjemcem z projektového účtu¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NN čerpané příjemcem z bankovního účtu organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl NN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Překročení nárokované částky NN ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Datum Podpis oprávněné osoby ¹ Nerelevantní pro finančního partnera se systémem financování ex-post. Je možné odstranit nerelevantní sloupce s pořadím MZ, v tom případě je však nutné ověřit platnost nastavených vzorců. NN schválené ZS na základě vyčerpaného a schváleného objemu přímých nákladů (bez křížového financování); odpovídá částce v řádku "% nepřímých nákladů" v Soupisce účetních dokladů. Platné od , aktualizované Vyčerpal příjemce vyšší částku na NN než na jakou měl dle Soupisky účetních dokladů nárok? Rozdíl NN schválených ZS a příjemcem skutečně vyčerpaných z projektového účtu (projektové pokladny). Částka čerpaná příjemcem na nepřímé náklady v rámci projektu (aktuálního MO) v souladu s pravidly OP VK z bankovního účtu organizace příjemce. Částka NN příjemcem skutečně čerpaná z projektového účtu či z projektové pokladny; odpovídá částce v řádku "Skutečně čerpané nepřímé náklady převedené z BÚ" v příloze Přehled čerpání NN. Kladná hodnota: příjemce nevyčerpal nárokovanou částku NN Záporná hodnota: příjemce přečerpal nárokovanou částku NN

57 Provázanost příloh MZ Přepracovaný rozpočet Přehled čerpání Kopie účetních dokladů Soupiska účetních dokladů Rozpis mzdových výdajů Rozpis cestovních náhrad - zahraničních Pracovní výkaz Kopie výpisu z projektového účtu Kopie výpisu z provozního účtu Rozpis mzdových příspěvků Seznam školení

58

59 Nejčastější chyby ve FČ Pracovní smlouvy/dpp/dpč náplň práce/mzdová sazba/úvazek neodpovídají schválené žádosti chybějí náležitosti dané zákoníkem práce Změny rozpočtu navýšení položek rozpočtu, které byly kráceny Výběrovou komisí nesplnění kritérií způsobilosti výdajů (tj. účelnost, hospodárnost, přiměřenost, efektivnost), nezpůsobilý výdaj dle Příručky pro příjemce Pracovní výkazy činnosti u pozic hrazených z přímých nákladů obsahují NN nesoulad vykázaných odpracovaných hodin na výkazu práce, výplatní pásce a rozpisu mzdových nákladů Účetní doklady chybějící náležitosti dle zákona o účetnictví a Příručky pro příjemce

60 Použité zdroje Řídící orgán OP VK, Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 7), platná k , účinná pro vyhlášené výzvy od

61 Kontakty K dispozici na:

62 Děkuji za pozornost. Ing. Zdeňka Přibylová Tel

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové Finanční část 18. ledna 2012 Hradec Králové 1) Rozdělení činností a kompetencí realizačního týmu a uzavření pracovně-právních vztahů. 2) Prostudování a případné úpravy vnitřních směrnic organizace (např.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 Principy finančního

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

FAQ pro OPTP, výzva 02

FAQ pro OPTP, výzva 02 1. Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků? Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Finanční aspekty projektové žádosti Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 1 Obecná pravidla 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Nákup služeb 5. Drobné stavební úpravy 6. Přímá

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací 5. Setkání s řešiteli projektů Ukončování projektů OP VK, sčítání veřejných zakázek, řešení nesrovnalostí

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Realizace projektu: 1. 10. 2014. - 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 Projekt MŠMT-OP VK, reg. Číslo CZ 1.07/2.4.00/17.0116 Partnerství v jaderné energetice nové generace CENEN-NET Pokyny pro přípravu podkladů pro vyhotovení finanční části pravidelné

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Školení pro MAS. - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje. Praha, 4. 11.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Školení pro MAS. - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje. Praha, 4. 11. IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Školení pro MAS - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje Praha, 4. 11. 2014 Uložení ŽoD do PC Podání ŽoD Nahrání formuláře ŽoD Nahrání příloh

Více

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Název projektu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Monitorovací zpráva účastníka měsíční

Monitorovací zpráva účastníka měsíční POKYNY PRO ÚČASTNÍKA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM K ADMINISTRACI MONITORINGU Pokyny pro účastníka k průběžné měsíční monitorovací zprávě: Cílem monitorovací zprávy je zhodnocení průběhu uplynulého období a

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 OBSAH Hlavní zásady financování

Více