Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK"

Transkript

1 Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 4. výzva Finanční část Krajský úřad Jihočeského kraje Ing. Zdeňka Přibylová

2 Obsah Způsob poskytnutí podpory Účetnictví Projektový účet Projektová pokladna Rozpočet projektu Elektronická monitorovací zpráva finanční část Přílohy MZ Nejčastější chyby

3 Používané zkratky ŽoP Žádost o platbu MZ Monitorovací zpráva/y MO Monitorovací období NN Nepřímé náklady VŘ Výběrové řízení PpP Příručka pro příjemce ZS Zprostředkující subjekt KÚ Jihočeského kraje ŘO Řídící orgán MŠMT

4 Způsob poskytnutí finanční podpory První zálohová platba 20 % způsobilých výdajů projektu poskytnuta automaticky do 30 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o realizaci GP Průběžné platby vychází z průběžné ŽoP a MZ předkládaných každé 3 měsíce ve výši prokazovaných způsobilých výdajů, max. do výše zálohové platby do výše 90 % schválených způsobilých výdajů Závěrečná platba do 30 pracovních dnů od schválení závěrečné MZ

5 Účetnictví Vedeno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace, např. na zvláštním účetním středisku. Včetně podrobností o úrocích vzniklých na účtu projektu. Touto povinností zaváže příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí na realizaci projektu. Povinnost vedení výdajů s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu se nevztahuje na nepřímé výdaje. Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě. Archivace originálů dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt u příjemce/finančního partnera do roku 2025.

6 Projektový účet (1/3) Slouží výhradně pro úhradu výdajů související s projektem (platí i pro příp. finanční partnery, kromě financovaných ex-post). Úhrada výdajů z provozního účtu organizace finanční prostředky lze z projektového účtu převést na provozní účet teprve poté, co jsou výdaje z provozního účtu uhrazeny. Výjimka u osobních výdajů: lze převést prostředky z projektového účtu na provozní účet 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou z provozního účtu uhrazeny. Zpětná refundace z projektového účtu provedena jednou platební operací za více účetních položek musí být vystaven interní účetní doklad, ze kterého je zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá.

7 Projektový účet (2/3) Chybné či neoprávněné výdaje z projektového účtu vedou ke vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření na nesrovnalost Povinnost oznámení v MZ (záložka Údaje o projektu a MZ ) Povinnost vrácení prostředků zpět na projektový účet Pozn.: Výdaj předložený v ŽoP, schválený a proplacený ZS v rámci kontroly MZ, a teprve následně označen jako nezpůsobilý, a o výši tohoto nezpůsobilého výdaje nebyla zkrácena žádná z následujících ŽoP, tak jej příjemce na projektový účet nevrací. Časté chyby: Mylné platby, Výdaje uhrazené z projektového účtu v dobré víře jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem podpory vyhodnoceny jako nezpůsobilé.

8 Projektový účet (3/3) V odůvodněných případech lze vložit vlastní prostředky na projektový účet (např. v případě nedostatku financí k úhradě projektových výdajů). O této skutečnosti příjemce informuje poskytovatele dotace v MZ (záložka 1. Identifikační údaje, část Další informace o realizaci projektu ).. Vypořádání nejpozději v závěrečné monitorovací zprávě a žádosti o platbu.

9 Projektová pokladna Zřízení projektové pokladny projektu není povinné. Pokud je projektová pokladna vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její pokladní limit. Pokladní doklady jsou evidovány v Soupisce účetních dokladů a jejich kopie předloženy v rámci příloh MZ. Počáteční vklady do projektové pokladny jsou realizovány výběrem prostředků z projektového účtu. Použití pokladny organizace je možné, avšak refundace z projektového účtu na pokladnu organizace může být provedena teprve poté, co jsou tyto výdaje prokazatelně z této pokladny uhrazeny.

10 Příjmy v oblasti podpory 3.2 Úroky připsané na projektovém účtu. Povinnost odečítání a vykazování příjmů nevzniká! Pole Jiné peněžní příjmy na ŽoP a pole Úroky na projektovém účtu v příloze Soupiska účetních dokladů zůstává prázdné, nevyplňuje se.

11 Rozpočet projektu Kapitola 1 Osobní náklady Kapitola 2 Služební cesty zahraniční Kapitola 3 Zařízení Kapitola 4 Místní kancelář (u NN nerelevantní) Kapitola 5 Nákup služeb Kapitola 6 Stavební úpravy Kapitola 7 Přímá podpora Kapitola 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Kapitola 9 Přímé způsobilé výdaje celkem Kapitola 10 Nepřímé výdaje

12 Mzdové výdaje dokládání (1/2) 1. Uzavření smluvního vztahu v souladu s projektovou žádostí (část Realizační tým) a platným rozpočtem Na pracovní pozici s podrobně vymezenou pracovní činností na dobu určitou ve stanoveném rozsahu za sjednanou finanční odměnu. Obsahující identifikaci projektu a logolink. 2. Měsíční pracovní výkaz Nedokládá se u zaměstnanců se 100% úvazkem pro projekt, u autorských honorářů. 3. Výplatní listina/páska, mzdový list 4. Příloha Rozpis mzdových výdajů 5. Interní doklad na mzdy 6. Výpis z projektového účtu

13 Mzdové výdaje dokládání (2/2) Ad 6. Výpis z projektového účtu V případě úhrady mezd přímo z projektového účtu je dostačující pouze výpis z projektového účtu. V případě prvotní úhrady mzdových výdajů z provozního účtu také výpis z provozního účtu s identifikací příslušných mzdových výdajů jednotlivých pracovníků/zaměstnanců. V případě mezd vyplácených v hotovosti také výplatní sáček. V případě mzdových výdajů vyplácených prostřednictvím České spořitelny přehled všech těchto výdajů a identifikace této odchozí platby na výpise z provozního účtu.

14 Mzdové výdaje pravidla (1/2) Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem. Pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr. Výjimky: V případě pedagogických pracovníků dle z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, a akademických pracovníků dle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem, přičemž úvazek těchto pracovníků v projektu smí činit nejvýše 1,0 úvazku. Řádně zdůvodněné, zpravidla jednorázové, případy u odborných pracovníků (např. specialisté najatí na krátkodobé období, lektoři) po konzultaci a schválení ZS. Dodržení limitu úvazku je dokládáno čestným prohlášením pracovníka buď jako součást pracovního výkazu nebo samostatným čestným prohlášením.

15 Mzdové výdaje pravidla (2/2) Jednotkové mzdy (měsíční/hodinové) jsou průměrovými ukazateli za celou dobu realizace projektu a nesmí být při závěrečném vyúčtování projektu překročeny. A to ani v případě, že nedochází k překročení schválené výše položky rozpočtu. Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat. Nelze, aby byl zaměstnanec placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK a v rámci jiného projektuči úkolu.

16 Zařízení Způsobilé jsou počty jednotek a výše jednotkových cen zařízení, jejichž maximální možnou výši stanovuje schválený rozpočet, avšak vždy s ohledem na ceny v místě ačase obvyklé. Doporučujeme vždy dobře zvážit rozsah a charakter položek s ohledem na podmínky realizace případných zadávacích/ výběrových řízení. Křížové financování nesmí být přečerpána max. částka KF, která je uvedena ve schváleném rozpočtu u Smlouvy o realizaci GP, a současně nesmí být překročen podíl 9 % na objemu schválených způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování.

17 Nákup služeb Doporučujeme vždy dobře posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných služeb obdobného charakteru, a zda zakládá povinnost realizovat zadávací/výběrové řízení podle pravidel OP VK uvedených v Příručce pro příjemce (verze 7) či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nesmí být překročen limit 60 % výdajů této kapitoly na celkových způsobilých výdajích projektu při závěrečném vyúčtování projektu.

18 Přímá podpora Úhrada skutečně vynaložených výdajů (jízdní výdaje, ubytování, stravování) týkajících se přímo cílové skupiny projektu. Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je nezbytné doložit jednotlivé částky adekvátními výdajovými doklady s podpisy podpořených osob (prezenční listiny). Služby hrazené na základě faktury nelze zahrnout do této kapitoly! Takové výdaje patří do kapitoly 5 Služby.

19 Nepřímé náklady (1/3) Schválená výše NN v rámci ŽoP příslušné % z vyúčtovaných způsobilých přímých výdajů bez křížového financování. Absolutní ani procentuální částka NN uvedená ve schváleném rozpočtu nemůže být překročena. POZOR: Pokud nebudou vyčerpány veškeré přímé náklady plánované ve schváleném rozpočtu nebo budou-li některé přímé náklady vyhodnoceny jako nezpůsobilé, bude úměrně tomu krácena i absolutní výše NN. NN se nedokládají jednotlivými účetními doklady! Poskytnutou zálohu nelze čerpat pouze na NN.

20 Nepřímé náklady (2/3) Výčet uveden v Příručce pro příjemce (verze 7, kap ). Například: Personalistika, vedení účetnictví a mezd Výdaje na publicitu projektu Cestovní náhrady tuzemských pracovních cest Výdaje na zabezpečení provozu kanceláře projektu Náklady na pořízení zásob či materiálu na zajištění občerstvení Bankovní poplatky (kromě počátečního vkladu) Administrace výběrových řízení nezbytných pro projekt formou služby Kopírování, tisk pro administraci projektu, správa a aktualizace www stránek a PC sítí

21 Nepřímé náklady (3/3) Čerpání NN Úhrada NN rovnou z PBÚ Doporučení: Čerpání NN z provozního účtu a následná refundace z projektového účtu po schválení vyúčtovaných přímých výdajů ZS v rámci ŽoP. Úhrada NN z provozního účtu, následná refundace souhrnnou částkou z PBÚ Po obdržení zálohy stažení příslušné částky z PBÚ na provozní BÚ Sledování průběžného stavu čerpání NN příloha Přehled čerpání NN

22 Struktura elektronické MZ 1. Identifikační údaje 2. Monitorovací indikátory 3. Výběrová řízení 4. Publicita 5. Harmonogram čerpání 6. Klíčové aktivity 7. Harmonogram realizace 8. Kontroly na místě 9. Podstatné/nepodstatné změny 10. Přílohy 11. Čestné prohlášení příjemce

23 Záložka Údaje o projektu a MZ Pole Obecný popis projektu Uvádějte další informace o projektu, např.: chybné pohyby na projektovém účtu, chybné odvody mzdových výdajů, vložení vlastních prostředků na účet projektu, a další informace o projektu, které nelze zařadit do již předdefinovaných samostatných záložek MZ.

24 Záložka Harmonogram čerpání Záložka slouží pro predikce čerpání vyplňujte reálná data a aktualizujte je v rámci jednotlivých MO. Sloupec Datum předložení ŽoP předpokládaný datum předložení ŽoP po konci daného MO. Sloupec ŽoP plán součet částek odpovídá výši schváleného rozpočtu/skutečně vyčerpaným způsobilým výdajům. Jednotlivé částky nesmí být vyšší než zálohová platba.

25 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (1/3) Pokud nerealizujete žádné změny, záložku nevyplňujte. Pokud realizujete změny rozpočtu, musí být v souladu s charakterem a hlavním záměrem projektu! Změny musí být nezbytné a efektivní! Změny musí být řádně zdůvodněny! Realizace změn VŽDY za předpokladu využití cen a mezd v místě, čase a odvětví obvyklých.

26 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (2/3) Pravidla realizace změn rozpočtu: POZOR na překročení závazných procentních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu musí být dodrženy všechny podmínky Smlouvy o realizaci GP. POZOR konkrétní krácené/zrušené položky Výběrovou komisí nelze opětovně navýšit. Pozor výjimka. POZOR v případě plošného krácení kapitoly nemůže být krácená kapitola opětovně navýšena. Vytvoření nové nebo zrušení stávající položky v rozpočtu není možné v případě, že znamená začátek nové nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. Pozn.: změny rozpočtu se vztahují k rozpočtu schváleného při uzavření Smlouvy o realizaci GP, či uzavření jejího dodatku.

27 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (3/3) Nepodstatné změny rozpočtu příjemce oznamuje v nejbližší následující monitorovací zprávě, která následuje po provedení změny. Doporučujeme je předem konzultovat se ZS. Podstatné změny je příjemce oprávněn realizovat pouze po předchozím schválení Žádosti o podstatnou změnu poskytovatelem dotace. Realizace před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně!

28 Nepodstatné změny rozpočtu (1/2) Přesun prostředků mezi položkami uvnitř kapitol Bez omezení s výjimkou přesunů týkající se kapitoly 1 a položek Křížového financování. Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami Do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny. Kapitola 1 může být navýšena pouze do 15 % stávajícího objemu způsobilých výdajů této kapitoly. Vytvoření nové položky nebo zrušení stávající položky Za podmínky, že neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity.

29 Nepodstatné změny omezení (2/2) Osobní výdaje (kap. 1) je možné: rozdělení či sloučení pracovního úvazku; vytvoření nové pozice; navýšení či snížení úvazku stávající pozice (bez překročení schválené jednotkové ceny). Cestovní služby zahraniční (kap. 2) za podmínek uvedených v PPP (verze 7, str. 73). Křížové financování (položky 3.8, 5.2) nelze navyšovat, pokud změna bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování.

30 Podstatné změny rozpočtu Jakékoli jiné než nepodstatné změny rozpočtu. Například: Přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly dle platného rozpočtu, ze které jsou prostředky přesouvány. Navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly 1 Osobní výdaje dle platného rozpočtu, o více než 15 %. Navýšení položek Křížového financování, pokud tato změna bude mí vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování v rámci projektu.

31 Přílohy MZ finanční část Žádost o platbu Soupiska účetních dokladů Kopie účetních dokladů Kopie výpisu z účtu projektu Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu Přepracovaný rozpočet projektu Rozpis mzdových výdajů Rozpis cestovních náhrad - zahraniční Odpisy Auditorská zpráva Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby Seznam školení V případě finančního partnerství v projektu se dokládají dílčí přílohy za příjemce, jednotlivé finanční partnery a za příjemce a partnery dohromady.

32 Příloha Žádost o platbu (1/2) Předfinancování ve výši uskutečněných a vyúčtovaných výdajů, tj. v jaké struktuře jsou finanční prostředky požadovány. Refundace předfinancování Vyúčtování prostředků poskytnutých v rámci předfinancování, tj. v jaké struktuře byly prostředky čerpány. Dokládá se s každou předloženou MZ, (i v případě, kdy v MO nejsou vyúčtovány a nárokovány k proplacení žádné výdaje).

33 Příloha Žádost o platbu (2/2) Může zahrnovat: výdaje vzniklé a z projektového účtu uhrazené během daného MO, výdaje vzniklé v předchozím MO, ale z projektového účtu uhrazené v aktuálním MO, výdaje za dodávky a služby uskutečněné v daném MO a mzdové výdaje věcně související s daným MO, pokud jejich úhrada proběhne do data předložení MZ (tj. v době 30 dní od ukončení MO) a tento výdaj bude v MZřádně doložen. Výše prostředků vyúčtovaných v ŽoP se může maximálně rovnat výši zálohové platby.

34 Příloha Žádost o platbu Benefit (1/2) Typ žádosti ex-ante Pořadí finančního plánu 1. ŽoP = fin. plán 2 2. ŽoP = fin. plán 3 K ŽoP se nahrávají povinné přílohy (při příp. doplnění pouze opravované verze příloh). V případě vrácení ŽoP poskytovatelem podpory k přepracování (doplnění/oprava) musí příjemce nejdříve provést storno finalizace, následně je možné provádět úpravy a znovu finalizovat.

35 Příloha Žádost o platbu Benefit (2/2) Pole Požadovaná částka dotace celkem, Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje, Způsobilé výdaje z dotace celkem částka vyplněná v poli Požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem v Soupisce účetních dokladů (v případě projektu bez investic) neponižuje se o příjmy projektu (kladné úroky na projektovém účtu). Pole Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou částka z pole % nepřímých nákladů v Soupisce účetních dokladů Pole Komentář k žádosti částka nárokovaná k proplacení a výše nepřímých nákladů Pole Jiné peněžní příjmy nevyplňuje se

36 Příloha Soupiska účetních dokladů (1/2) Soupiska všech účetních dokladů souvisejících s projektem (kromě NN) seřazených vzestupně dle číselného označení kapitol rozpočtu. Za účetní doklady se považují: faktury vydané, faktury přijaté, Za účetní doklady se považují: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, interní doklady, bankovní výpisy z projektového účtu, apod.

37 Příloha Soupiska účetních dokladů (2/2) Příjemce, který je plátce DPH, uvádí do soupisky částky bez DPH nebo tu část DPH, na kterou není v rámci přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem. Příjemce, který není plátce DPH, uvádí do soupisky tu Příjemce, který není plátce DPH, uvádí do soupisky tu částku, kterou si v rámci projektu nárokuje, a to vč. DPH.

38 Pořadové číslo v rámci MO ve tvaru číslo výdaje/mz (např. 1/1.MZ) Např. FA/ID/VUD/VPD Identifikace výdaje, např. HM lektora č. 1 za 1/2014 Číslo faktury, pokladního výdajového dokladu, paragonu, apod. Celková částka na dokladu vč. DPH Dílčí částka nárokovaná k proplacení Interní číselná řada v účetnictví organizace Čísla kapitol/položek, která jsou uvedena v rozpočtu projektu, ve vzestupném pořadí, např.: Datum výdaje uhrazeného z projektového účtu nebo datum výdaje refundovaného z projektového účtu a v závorce za ním datum výdaje prvotně hrazeného z provozního účtu nebo datum úhrady z projektové pokladny.

39 Procento NN uvedené ve Smlouvě o realizaci GP ŽoP-celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje ŽoP-požadovaná částka dotace celkem

40 Příloha Kopie účetních dokladů K ŽoP se dokládají kopie všech účetních dokladů, kromě: dokladů týkající se NN. Pozn. I tyto účetní doklady musí však být řádně uchovávány a předloženy Pozn. I tyto účetní doklady musí však být řádně uchovávány a předloženy dodatečně na vyžádání ZS či na kontrole na místě.

41 Účetní doklady (1/2) Náležitosti účetních dokladů: Povinné údaje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zejm. 11 Účetní doklady, 33a Průkaznost účetního záznamu. Interní číselná řada Jednoznačná identifikace dokladu v rámci účetní jednotky. Identifikace projektu (zkrácený název, registrační číslo) K tomuto účelu slouží např. razítko projektu hrazené z nepřímých nákladů. Podrobně rozepsaný předmět účetního dokladu Obecně formulované doklady typu výpočetní technika nejsou přípustné! Podpisový záznam osoby, která daný výdaj schválila, a která ho zaúčtovala (možnost využití průvodního dokladu).

42 Účetní doklady (2/2) Faktury vystaveny na příjemce dotace/finančního partnera Faktury nad ,- Kč, výdaj není součástí VŘ povinnost doložení objednávky Objednávka musí být zaslána dopisem nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem. Paragon (stvrzenka o nákupu) v případě nákupu drobných položek v obchodě, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH. Věci určené dle druhu tvoří jednu položku bez ohledu na jejich celkový počet (např. PC sestava počítač, monitor, klávesnice, myš). Pozn. V případě nákupu bez VŘ (do Kč bez DPH) musí zadavatel prokázat úmysl zadat zakázku, a to formou záznamu/zápisu z jednání statutárních zástupců, nebo podepsanou objednávkou statutárního zástupce zadavatele nebo pověřené osoby či doložením tzv. průzkumu trhu.

43 Příloha Kopie výpisu z účtu projektu Slouží jako doklad o úhradě výdajů za předmětné MO. Pravidla: Jednotlivé výdaje na výpise identifikujte pořadovým číslem výdajů ze Soupisky účetních dokladů. Výdaje patřící do nepřímých nákladů označte NN. Případné vklady označte a zdůvodněte v rámci formuláře MZ (část Další informace o realizaci projektu). Dokládejte vždy kompletní výpisy za dané MO, tj. výpisy počínaje pořadovým č. 1 a počátečním zůstatkem 0 Kč a následující, včetně výpisů, které neobsahují žádné pohyby.

44 Příloha Přehled čerpání způsobilých výdajů V tomto přehledu jsou sledovány dosud prokázané výdaje (kumulativně z minulých MZ) a aktuálně prokazované výdaje (z aktuální MZ), které jsou řazeny dle jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu. Struktura rozpočtu musí být stejně podrobná jako je ve schváleném rozpočtu projektu! Do prázdných polí je vhodné doplnit hodnotu 0,- Kč, žádná pole by neměla zůstat nevyplněna.

45 Přehled čerpání způsobilých výdajů Sloupec Platný rozpočet vychází z přílohy č. 9 Přepracovaný rozpočet, tzn. jsou v něm zapracovány nepodstatné i podstatné změny rozpočtu. Sloupec Dosud prokázané výdaje výdajevyúčtované v předchozích MZ, včetně případných výdajů, které byly identifikovány jako nezpůsobilé. Sloupec Aktuálně prokazované výdaje výdaje nárokované k proplacení v rámci aktuální MZ.

46 Příloha Přepracovaný rozpočet V případě změny rozpočtu je dokládán v nejbližší monitorovací zprávě, obsahuje již provedené změny. (Zdůvodnění a popis k těmto přesunům se uvádí do MZ dočásti Podstatné/ nepodstatné změny.) Struktura rozpočtu musí být stejně podrobná jako je ve schváleném rozpočtu projektu! Do prázdných polí je vhodné doplnit hodnotu 0,- Kč, žádná pole by neměla zůstat nevyplněna.

47 Přepracovaný rozpočet Tiskárna , , , , , , , PC sestava , , , , , , ,00 Sloupec Schválený rozpočet vychází z platného rozpočtu ve Smlouvě o realizaci GP či z relevantního dodatku. Sloupec Rozpočet přepracovaný příjemcem změny realizované kumulativně od začátku projektu. Sloupec Rozpočet přepracovaný příjemcem pouze změny realizované v aktuálním MO.

48 Rozpis mzdových výdajů

49 Příloha Pracovní výkaz Podklad pro proplacení mzdových výdajů PV lze dělit dočástí: 1. Identifikace zaměstnance a projektu 2. Výkaz činností 3. Souhrn odpracovaných hodin a náhrad

50 1. Identifikace zaměstnance a projektu Název pozice dle rozpočtu včetně číselného označení ZS/DPP/DPČ Přepočet úvazku z PS/DPČ/DPP (např. 0,2/měs., 10 hod/měs., 5 hod/týd.) Projekty mimo OP VK Formát měsíc/rok Činnost pro příjemce mimo projekty OP VK

51 2. Výkaz činností Podrobný popis skutečně vykonávaných aktivit Nesmí se vyskytovat činnosti patřící do NN. V případě dovolené či nemoci se neuvádí počet hodin, k tomu slouží příslušná pole pod touto tabulkou.

52 3. Souhrn odpracovaných hodin a náhrad Počet skutečněproplacených hodin v daném měsíci za vykonanou činnost (bez pracovní neschopnosti), odpovídá počtu odpracovaných hodin nárokovanému v Rozpise mzdových výdajů.

53 Příloha Rozpis cestovních náhrad zahraničních Přehled zahraničních cestovních náhrad za sledované MO. Příloha Odpisy Tato příloha je relevantní pouze pro subjekty, které daňově odepisují. Příloha Auditorská zpráva Pouze se závěrečnou zprávou u projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 mil. Kč včetně DPH a více.

54 Příloha Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby Mzdové příspěvky jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání. Mohou být poskytovány až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových nákladů, nejvýše však do výše číselně odpovídající trojnásobku částky minimální mzdy platné v době konání školení. Zaměstnavatel cílové skupiny je povinen s příjemcem podpory uzavřít smlouvu o vzdělávání.

55 Příloha Seznam školení Relevantní pouze v případě využití přílohy Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby. Jedná se o přehled školení, kterých se zúčastnili osoby, na které se uplatňují výdaje na mzdové příspěvky. Další přílohy MZ Výpis z hlavní knihy nebo účetního deníku... tzn. sestava z účetnictví v každé MZ i za partnery s finanční účastí, a to s podpisem odpovědné osoby a razítkem organizace.

56 Příloha Přehled čerpání NN Nepřímý náklad ("NN") Stav NN - kumulativně 1. MZ 2. MZ 3. MZ 4. MZ 5. MZ 6. MZ 7. MZ 8. MZ 9. MZ 10. MZ NN schválené ZS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NN čerpané příjemcem z projektového účtu¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NN čerpané příjemcem z bankovního účtu organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl NN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Překročení nárokované částky NN ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Datum Podpis oprávněné osoby ¹ Nerelevantní pro finančního partnera se systémem financování ex-post. Je možné odstranit nerelevantní sloupce s pořadím MZ, v tom případě je však nutné ověřit platnost nastavených vzorců. NN schválené ZS na základě vyčerpaného a schváleného objemu přímých nákladů (bez křížového financování); odpovídá částce v řádku "% nepřímých nákladů" v Soupisce účetních dokladů. Platné od , aktualizované Vyčerpal příjemce vyšší částku na NN než na jakou měl dle Soupisky účetních dokladů nárok? Rozdíl NN schválených ZS a příjemcem skutečně vyčerpaných z projektového účtu (projektové pokladny). Částka čerpaná příjemcem na nepřímé náklady v rámci projektu (aktuálního MO) v souladu s pravidly OP VK z bankovního účtu organizace příjemce. Částka NN příjemcem skutečně čerpaná z projektového účtu či z projektové pokladny; odpovídá částce v řádku "Skutečně čerpané nepřímé náklady převedené z BÚ" v příloze Přehled čerpání NN. Kladná hodnota: příjemce nevyčerpal nárokovanou částku NN Záporná hodnota: příjemce přečerpal nárokovanou částku NN

57 Provázanost příloh MZ Přepracovaný rozpočet Přehled čerpání Kopie účetních dokladů Soupiska účetních dokladů Rozpis mzdových výdajů Rozpis cestovních náhrad - zahraničních Pracovní výkaz Kopie výpisu z projektového účtu Kopie výpisu z provozního účtu Rozpis mzdových příspěvků Seznam školení

58

59 Nejčastější chyby ve FČ Pracovní smlouvy/dpp/dpč náplň práce/mzdová sazba/úvazek neodpovídají schválené žádosti chybějí náležitosti dané zákoníkem práce Změny rozpočtu navýšení položek rozpočtu, které byly kráceny Výběrovou komisí nesplnění kritérií způsobilosti výdajů (tj. účelnost, hospodárnost, přiměřenost, efektivnost), nezpůsobilý výdaj dle Příručky pro příjemce Pracovní výkazy činnosti u pozic hrazených z přímých nákladů obsahují NN nesoulad vykázaných odpracovaných hodin na výkazu práce, výplatní pásce a rozpisu mzdových nákladů Účetní doklady chybějící náležitosti dle zákona o účetnictví a Příručky pro příjemce

60 Použité zdroje Řídící orgán OP VK, Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 7), platná k , účinná pro vyhlášené výzvy od

61 Kontakty K dispozici na:

62 Děkuji za pozornost. Ing. Zdeňka Přibylová Tel

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State aid N

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - Český přechodný rámec - State aid N Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce finanční podpory Pořadové číslo Monitorovací zprávy Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Obsah Finanční část ELMZ v aplikaci Benefit7+ Přímé a nepřímé náklady Způsobilost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 19. března 2012

Více

Přehled nejčastějších chyb a nesrovnalostí v rámci realizace grantových projektů OP VK

Přehled nejčastějších chyb a nesrovnalostí v rámci realizace grantových projektů OP VK Přehled nejčastějších chyb a nesrovnalostí v rámci realizace grantových projektů OP VK Před zahájením realizace GP doporučujeme nastudovat všechny dostupné příručky a metodiky, které souvisí s realizací

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha,

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, 27. 9. 2011 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné změny projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Další důležité

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové Finanční část 18. ledna 2012 Hradec Králové 1) Rozdělení činností a kompetencí realizačního týmu a uzavření pracovně-právních vztahů. 2) Prostudování a případné úpravy vnitřních směrnic organizace (např.

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 Principy finančního

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce

Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce Obsah prezentace 1. Důležité informace pro provádění změn 2. Nepodstatné změny projektu 3. Podstatné změny projektu 1. Důležité informace

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE 6.9.2016 Identifikační údaje Upravit/vyplnit Účet příjemce Účet zřizovatele (účet kraje) Souhrnná soupiska Doplnit Evidenční číslo/označení soupisky ( dle čísla ZoR) 3 - ÚČETNÍ/DAŇOVÉ

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzvy č. 4 a č. 5

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzvy č. 4 a č. 5 Seminář pro příjemce Realizace projektů 04. 10. 2016 Výzvy č. 4 a č. 5 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy MZ

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 36. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Rozvoj žákovských

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Číslo

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Seminář pro administrátory

Seminář pro administrátory Seminář pro administrátory 1.11.2016 Chovanová Žaneta, JMK ROZPOČET PROJEKTU A PLATBY Zálohová platba 70 % z maximální výše dotace. Průběžná zpráva 1x listinná, 1x el. verze + doklady dle bodu 9.6 PpP.

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Věcné změny v Příručce pro žadatele verze 10 proti verzi 9

Věcné změny v Příručce pro žadatele verze 10 proti verzi 9 Věcné změny v Příručce pro žadatele verze 10 proti verzi 9 3.3.1 3.4.1 3.4.3 KAPITOLA ZMĚNA v případě, že se jedná o sdružení a asociace škol (tj. např. občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

výše možného prominut í odvodu (pevná sazba) Výchozí částka pro výpočet odvodu za PRK, resp. prominutí částka týkající se neoprávněného výdaje

výše možného prominut í odvodu (pevná sazba) Výchozí částka pro výpočet odvodu za PRK, resp. prominutí částka týkající se neoprávněného výdaje Financování Příloha č. 14 Příručky pro nesrovnalosti OP VK: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek pro příjemce OP VK

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Změny v projektech. Seminář pro příjemce

Změny v projektech. Seminář pro příjemce Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 27. 5. 2010/22. 6. 2010 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné t změny ě projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Důležité informace 1.

Více

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k 1. 11. 2012 Informace jsou určeny pro projekty prioritní osy 4 OP LZZ V souvislosti

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení Způsobilost nákladů/výdajů Struktura EFRR projektu + způsobilé/nezpůsobilé výdaje Sestavení rozpočtu

Více

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N uzavřená dle 1746 zák. č. 89/2012, občanský zákoník a podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele Finanční řízení MPSV - Odbor sociálních služeb 8. 2. 2006 Finanční řízení projektů 1) Uznaletné výdaje 2) Vedení samostatného bankovního

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

FAQ pro OPTP, výzva 02

FAQ pro OPTP, výzva 02 1. Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků? Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Martina Čapková, DiS. 1 Oblast podpory 1.2 výzva č. 47 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od 1. 11. 2012 V následujícím přehledu naleznete hlavní změny v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od

Více

Seminář pro příjemce Praha,

Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 2. 2. 2010 Obsah prezentace Nepodstatné změny projektu Podstatné změny projektu Změny rozpočtu projektu Praktické informace 1. Nepodstatné změny projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu Další část dotace Vyúčtování Číslo výzvy: 63 Název globálního grantu: Název oblasti podpory: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu Posílení aktivních politik zaměstnanosti Vyhlašovatel:

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IV.2.1 Popis opatření posílení spolupráce MAS mezi

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 20. 1. 2016 v. 1.0 Obsah 1. Úvod... 2 2. Žádost o platbu (ŽoP)... 3 2.1.1. Založení

Více

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více