Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK"

Transkript

1 Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 4. výzva Finanční část Krajský úřad Jihočeského kraje Ing. Zdeňka Přibylová

2 Obsah Způsob poskytnutí podpory Účetnictví Projektový účet Projektová pokladna Rozpočet projektu Elektronická monitorovací zpráva finanční část Přílohy MZ Nejčastější chyby

3 Používané zkratky ŽoP Žádost o platbu MZ Monitorovací zpráva/y MO Monitorovací období NN Nepřímé náklady VŘ Výběrové řízení PpP Příručka pro příjemce ZS Zprostředkující subjekt KÚ Jihočeského kraje ŘO Řídící orgán MŠMT

4 Způsob poskytnutí finanční podpory První zálohová platba 20 % způsobilých výdajů projektu poskytnuta automaticky do 30 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o realizaci GP Průběžné platby vychází z průběžné ŽoP a MZ předkládaných každé 3 měsíce ve výši prokazovaných způsobilých výdajů, max. do výše zálohové platby do výše 90 % schválených způsobilých výdajů Závěrečná platba do 30 pracovních dnů od schválení závěrečné MZ

5 Účetnictví Vedeno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace, např. na zvláštním účetním středisku. Včetně podrobností o úrocích vzniklých na účtu projektu. Touto povinností zaváže příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí na realizaci projektu. Povinnost vedení výdajů s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu se nevztahuje na nepřímé výdaje. Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě. Archivace originálů dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt u příjemce/finančního partnera do roku 2025.

6 Projektový účet (1/3) Slouží výhradně pro úhradu výdajů související s projektem (platí i pro příp. finanční partnery, kromě financovaných ex-post). Úhrada výdajů z provozního účtu organizace finanční prostředky lze z projektového účtu převést na provozní účet teprve poté, co jsou výdaje z provozního účtu uhrazeny. Výjimka u osobních výdajů: lze převést prostředky z projektového účtu na provozní účet 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou z provozního účtu uhrazeny. Zpětná refundace z projektového účtu provedena jednou platební operací za více účetních položek musí být vystaven interní účetní doklad, ze kterého je zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá.

7 Projektový účet (2/3) Chybné či neoprávněné výdaje z projektového účtu vedou ke vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření na nesrovnalost Povinnost oznámení v MZ (záložka Údaje o projektu a MZ ) Povinnost vrácení prostředků zpět na projektový účet Pozn.: Výdaj předložený v ŽoP, schválený a proplacený ZS v rámci kontroly MZ, a teprve následně označen jako nezpůsobilý, a o výši tohoto nezpůsobilého výdaje nebyla zkrácena žádná z následujících ŽoP, tak jej příjemce na projektový účet nevrací. Časté chyby: Mylné platby, Výdaje uhrazené z projektového účtu v dobré víře jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem podpory vyhodnoceny jako nezpůsobilé.

8 Projektový účet (3/3) V odůvodněných případech lze vložit vlastní prostředky na projektový účet (např. v případě nedostatku financí k úhradě projektových výdajů). O této skutečnosti příjemce informuje poskytovatele dotace v MZ (záložka 1. Identifikační údaje, část Další informace o realizaci projektu ).. Vypořádání nejpozději v závěrečné monitorovací zprávě a žádosti o platbu.

9 Projektová pokladna Zřízení projektové pokladny projektu není povinné. Pokud je projektová pokladna vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její pokladní limit. Pokladní doklady jsou evidovány v Soupisce účetních dokladů a jejich kopie předloženy v rámci příloh MZ. Počáteční vklady do projektové pokladny jsou realizovány výběrem prostředků z projektového účtu. Použití pokladny organizace je možné, avšak refundace z projektového účtu na pokladnu organizace může být provedena teprve poté, co jsou tyto výdaje prokazatelně z této pokladny uhrazeny.

10 Příjmy v oblasti podpory 3.2 Úroky připsané na projektovém účtu. Povinnost odečítání a vykazování příjmů nevzniká! Pole Jiné peněžní příjmy na ŽoP a pole Úroky na projektovém účtu v příloze Soupiska účetních dokladů zůstává prázdné, nevyplňuje se.

11 Rozpočet projektu Kapitola 1 Osobní náklady Kapitola 2 Služební cesty zahraniční Kapitola 3 Zařízení Kapitola 4 Místní kancelář (u NN nerelevantní) Kapitola 5 Nákup služeb Kapitola 6 Stavební úpravy Kapitola 7 Přímá podpora Kapitola 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Kapitola 9 Přímé způsobilé výdaje celkem Kapitola 10 Nepřímé výdaje

12 Mzdové výdaje dokládání (1/2) 1. Uzavření smluvního vztahu v souladu s projektovou žádostí (část Realizační tým) a platným rozpočtem Na pracovní pozici s podrobně vymezenou pracovní činností na dobu určitou ve stanoveném rozsahu za sjednanou finanční odměnu. Obsahující identifikaci projektu a logolink. 2. Měsíční pracovní výkaz Nedokládá se u zaměstnanců se 100% úvazkem pro projekt, u autorských honorářů. 3. Výplatní listina/páska, mzdový list 4. Příloha Rozpis mzdových výdajů 5. Interní doklad na mzdy 6. Výpis z projektového účtu

13 Mzdové výdaje dokládání (2/2) Ad 6. Výpis z projektového účtu V případě úhrady mezd přímo z projektového účtu je dostačující pouze výpis z projektového účtu. V případě prvotní úhrady mzdových výdajů z provozního účtu také výpis z provozního účtu s identifikací příslušných mzdových výdajů jednotlivých pracovníků/zaměstnanců. V případě mezd vyplácených v hotovosti také výplatní sáček. V případě mzdových výdajů vyplácených prostřednictvím České spořitelny přehled všech těchto výdajů a identifikace této odchozí platby na výpise z provozního účtu.

14 Mzdové výdaje pravidla (1/2) Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem. Pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr. Výjimky: V případě pedagogických pracovníků dle z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, a akademických pracovníků dle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem, přičemž úvazek těchto pracovníků v projektu smí činit nejvýše 1,0 úvazku. Řádně zdůvodněné, zpravidla jednorázové, případy u odborných pracovníků (např. specialisté najatí na krátkodobé období, lektoři) po konzultaci a schválení ZS. Dodržení limitu úvazku je dokládáno čestným prohlášením pracovníka buď jako součást pracovního výkazu nebo samostatným čestným prohlášením.

15 Mzdové výdaje pravidla (2/2) Jednotkové mzdy (měsíční/hodinové) jsou průměrovými ukazateli za celou dobu realizace projektu a nesmí být při závěrečném vyúčtování projektu překročeny. A to ani v případě, že nedochází k překročení schválené výše položky rozpočtu. Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat. Nelze, aby byl zaměstnanec placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK a v rámci jiného projektuči úkolu.

16 Zařízení Způsobilé jsou počty jednotek a výše jednotkových cen zařízení, jejichž maximální možnou výši stanovuje schválený rozpočet, avšak vždy s ohledem na ceny v místě ačase obvyklé. Doporučujeme vždy dobře zvážit rozsah a charakter položek s ohledem na podmínky realizace případných zadávacích/ výběrových řízení. Křížové financování nesmí být přečerpána max. částka KF, která je uvedena ve schváleném rozpočtu u Smlouvy o realizaci GP, a současně nesmí být překročen podíl 9 % na objemu schválených způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování.

17 Nákup služeb Doporučujeme vždy dobře posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných služeb obdobného charakteru, a zda zakládá povinnost realizovat zadávací/výběrové řízení podle pravidel OP VK uvedených v Příručce pro příjemce (verze 7) či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nesmí být překročen limit 60 % výdajů této kapitoly na celkových způsobilých výdajích projektu při závěrečném vyúčtování projektu.

18 Přímá podpora Úhrada skutečně vynaložených výdajů (jízdní výdaje, ubytování, stravování) týkajících se přímo cílové skupiny projektu. Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je nezbytné doložit jednotlivé částky adekvátními výdajovými doklady s podpisy podpořených osob (prezenční listiny). Služby hrazené na základě faktury nelze zahrnout do této kapitoly! Takové výdaje patří do kapitoly 5 Služby.

19 Nepřímé náklady (1/3) Schválená výše NN v rámci ŽoP příslušné % z vyúčtovaných způsobilých přímých výdajů bez křížového financování. Absolutní ani procentuální částka NN uvedená ve schváleném rozpočtu nemůže být překročena. POZOR: Pokud nebudou vyčerpány veškeré přímé náklady plánované ve schváleném rozpočtu nebo budou-li některé přímé náklady vyhodnoceny jako nezpůsobilé, bude úměrně tomu krácena i absolutní výše NN. NN se nedokládají jednotlivými účetními doklady! Poskytnutou zálohu nelze čerpat pouze na NN.

20 Nepřímé náklady (2/3) Výčet uveden v Příručce pro příjemce (verze 7, kap ). Například: Personalistika, vedení účetnictví a mezd Výdaje na publicitu projektu Cestovní náhrady tuzemských pracovních cest Výdaje na zabezpečení provozu kanceláře projektu Náklady na pořízení zásob či materiálu na zajištění občerstvení Bankovní poplatky (kromě počátečního vkladu) Administrace výběrových řízení nezbytných pro projekt formou služby Kopírování, tisk pro administraci projektu, správa a aktualizace www stránek a PC sítí

21 Nepřímé náklady (3/3) Čerpání NN Úhrada NN rovnou z PBÚ Doporučení: Čerpání NN z provozního účtu a následná refundace z projektového účtu po schválení vyúčtovaných přímých výdajů ZS v rámci ŽoP. Úhrada NN z provozního účtu, následná refundace souhrnnou částkou z PBÚ Po obdržení zálohy stažení příslušné částky z PBÚ na provozní BÚ Sledování průběžného stavu čerpání NN příloha Přehled čerpání NN

22 Struktura elektronické MZ 1. Identifikační údaje 2. Monitorovací indikátory 3. Výběrová řízení 4. Publicita 5. Harmonogram čerpání 6. Klíčové aktivity 7. Harmonogram realizace 8. Kontroly na místě 9. Podstatné/nepodstatné změny 10. Přílohy 11. Čestné prohlášení příjemce

23 Záložka Údaje o projektu a MZ Pole Obecný popis projektu Uvádějte další informace o projektu, např.: chybné pohyby na projektovém účtu, chybné odvody mzdových výdajů, vložení vlastních prostředků na účet projektu, a další informace o projektu, které nelze zařadit do již předdefinovaných samostatných záložek MZ.

24 Záložka Harmonogram čerpání Záložka slouží pro predikce čerpání vyplňujte reálná data a aktualizujte je v rámci jednotlivých MO. Sloupec Datum předložení ŽoP předpokládaný datum předložení ŽoP po konci daného MO. Sloupec ŽoP plán součet částek odpovídá výši schváleného rozpočtu/skutečně vyčerpaným způsobilým výdajům. Jednotlivé částky nesmí být vyšší než zálohová platba.

25 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (1/3) Pokud nerealizujete žádné změny, záložku nevyplňujte. Pokud realizujete změny rozpočtu, musí být v souladu s charakterem a hlavním záměrem projektu! Změny musí být nezbytné a efektivní! Změny musí být řádně zdůvodněny! Realizace změn VŽDY za předpokladu využití cen a mezd v místě, čase a odvětví obvyklých.

26 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (2/3) Pravidla realizace změn rozpočtu: POZOR na překročení závazných procentních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu musí být dodrženy všechny podmínky Smlouvy o realizaci GP. POZOR konkrétní krácené/zrušené položky Výběrovou komisí nelze opětovně navýšit. Pozor výjimka. POZOR v případě plošného krácení kapitoly nemůže být krácená kapitola opětovně navýšena. Vytvoření nové nebo zrušení stávající položky v rozpočtu není možné v případě, že znamená začátek nové nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. Pozn.: změny rozpočtu se vztahují k rozpočtu schváleného při uzavření Smlouvy o realizaci GP, či uzavření jejího dodatku.

27 Záložka Podstatné/nepodstatné změny (3/3) Nepodstatné změny rozpočtu příjemce oznamuje v nejbližší následující monitorovací zprávě, která následuje po provedení změny. Doporučujeme je předem konzultovat se ZS. Podstatné změny je příjemce oprávněn realizovat pouze po předchozím schválení Žádosti o podstatnou změnu poskytovatelem dotace. Realizace před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně!

28 Nepodstatné změny rozpočtu (1/2) Přesun prostředků mezi položkami uvnitř kapitol Bez omezení s výjimkou přesunů týkající se kapitoly 1 a položek Křížového financování. Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami Do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny. Kapitola 1 může být navýšena pouze do 15 % stávajícího objemu způsobilých výdajů této kapitoly. Vytvoření nové položky nebo zrušení stávající položky Za podmínky, že neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity.

29 Nepodstatné změny omezení (2/2) Osobní výdaje (kap. 1) je možné: rozdělení či sloučení pracovního úvazku; vytvoření nové pozice; navýšení či snížení úvazku stávající pozice (bez překročení schválené jednotkové ceny). Cestovní služby zahraniční (kap. 2) za podmínek uvedených v PPP (verze 7, str. 73). Křížové financování (položky 3.8, 5.2) nelze navyšovat, pokud změna bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování.

30 Podstatné změny rozpočtu Jakékoli jiné než nepodstatné změny rozpočtu. Například: Přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly dle platného rozpočtu, ze které jsou prostředky přesouvány. Navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly 1 Osobní výdaje dle platného rozpočtu, o více než 15 %. Navýšení položek Křížového financování, pokud tato změna bude mí vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování v rámci projektu.

31 Přílohy MZ finanční část Žádost o platbu Soupiska účetních dokladů Kopie účetních dokladů Kopie výpisu z účtu projektu Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu Přepracovaný rozpočet projektu Rozpis mzdových výdajů Rozpis cestovních náhrad - zahraniční Odpisy Auditorská zpráva Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby Seznam školení V případě finančního partnerství v projektu se dokládají dílčí přílohy za příjemce, jednotlivé finanční partnery a za příjemce a partnery dohromady.

32 Příloha Žádost o platbu (1/2) Předfinancování ve výši uskutečněných a vyúčtovaných výdajů, tj. v jaké struktuře jsou finanční prostředky požadovány. Refundace předfinancování Vyúčtování prostředků poskytnutých v rámci předfinancování, tj. v jaké struktuře byly prostředky čerpány. Dokládá se s každou předloženou MZ, (i v případě, kdy v MO nejsou vyúčtovány a nárokovány k proplacení žádné výdaje).

33 Příloha Žádost o platbu (2/2) Může zahrnovat: výdaje vzniklé a z projektového účtu uhrazené během daného MO, výdaje vzniklé v předchozím MO, ale z projektového účtu uhrazené v aktuálním MO, výdaje za dodávky a služby uskutečněné v daném MO a mzdové výdaje věcně související s daným MO, pokud jejich úhrada proběhne do data předložení MZ (tj. v době 30 dní od ukončení MO) a tento výdaj bude v MZřádně doložen. Výše prostředků vyúčtovaných v ŽoP se může maximálně rovnat výši zálohové platby.

34 Příloha Žádost o platbu Benefit (1/2) Typ žádosti ex-ante Pořadí finančního plánu 1. ŽoP = fin. plán 2 2. ŽoP = fin. plán 3 K ŽoP se nahrávají povinné přílohy (při příp. doplnění pouze opravované verze příloh). V případě vrácení ŽoP poskytovatelem podpory k přepracování (doplnění/oprava) musí příjemce nejdříve provést storno finalizace, následně je možné provádět úpravy a znovu finalizovat.

35 Příloha Žádost o platbu Benefit (2/2) Pole Požadovaná částka dotace celkem, Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje, Způsobilé výdaje z dotace celkem částka vyplněná v poli Požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem v Soupisce účetních dokladů (v případě projektu bez investic) neponižuje se o příjmy projektu (kladné úroky na projektovém účtu). Pole Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou částka z pole % nepřímých nákladů v Soupisce účetních dokladů Pole Komentář k žádosti částka nárokovaná k proplacení a výše nepřímých nákladů Pole Jiné peněžní příjmy nevyplňuje se

36 Příloha Soupiska účetních dokladů (1/2) Soupiska všech účetních dokladů souvisejících s projektem (kromě NN) seřazených vzestupně dle číselného označení kapitol rozpočtu. Za účetní doklady se považují: faktury vydané, faktury přijaté, Za účetní doklady se považují: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, interní doklady, bankovní výpisy z projektového účtu, apod.

37 Příloha Soupiska účetních dokladů (2/2) Příjemce, který je plátce DPH, uvádí do soupisky částky bez DPH nebo tu část DPH, na kterou není v rámci přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem. Příjemce, který není plátce DPH, uvádí do soupisky tu Příjemce, který není plátce DPH, uvádí do soupisky tu částku, kterou si v rámci projektu nárokuje, a to vč. DPH.

38 Pořadové číslo v rámci MO ve tvaru číslo výdaje/mz (např. 1/1.MZ) Např. FA/ID/VUD/VPD Identifikace výdaje, např. HM lektora č. 1 za 1/2014 Číslo faktury, pokladního výdajového dokladu, paragonu, apod. Celková částka na dokladu vč. DPH Dílčí částka nárokovaná k proplacení Interní číselná řada v účetnictví organizace Čísla kapitol/položek, která jsou uvedena v rozpočtu projektu, ve vzestupném pořadí, např.: Datum výdaje uhrazeného z projektového účtu nebo datum výdaje refundovaného z projektového účtu a v závorce za ním datum výdaje prvotně hrazeného z provozního účtu nebo datum úhrady z projektové pokladny.

39 Procento NN uvedené ve Smlouvě o realizaci GP ŽoP-celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje ŽoP-požadovaná částka dotace celkem

40 Příloha Kopie účetních dokladů K ŽoP se dokládají kopie všech účetních dokladů, kromě: dokladů týkající se NN. Pozn. I tyto účetní doklady musí však být řádně uchovávány a předloženy Pozn. I tyto účetní doklady musí však být řádně uchovávány a předloženy dodatečně na vyžádání ZS či na kontrole na místě.

41 Účetní doklady (1/2) Náležitosti účetních dokladů: Povinné údaje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zejm. 11 Účetní doklady, 33a Průkaznost účetního záznamu. Interní číselná řada Jednoznačná identifikace dokladu v rámci účetní jednotky. Identifikace projektu (zkrácený název, registrační číslo) K tomuto účelu slouží např. razítko projektu hrazené z nepřímých nákladů. Podrobně rozepsaný předmět účetního dokladu Obecně formulované doklady typu výpočetní technika nejsou přípustné! Podpisový záznam osoby, která daný výdaj schválila, a která ho zaúčtovala (možnost využití průvodního dokladu).

42 Účetní doklady (2/2) Faktury vystaveny na příjemce dotace/finančního partnera Faktury nad ,- Kč, výdaj není součástí VŘ povinnost doložení objednávky Objednávka musí být zaslána dopisem nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem. Paragon (stvrzenka o nákupu) v případě nákupu drobných položek v obchodě, jejichž cena nepřesáhne Kč bez DPH. Věci určené dle druhu tvoří jednu položku bez ohledu na jejich celkový počet (např. PC sestava počítač, monitor, klávesnice, myš). Pozn. V případě nákupu bez VŘ (do Kč bez DPH) musí zadavatel prokázat úmysl zadat zakázku, a to formou záznamu/zápisu z jednání statutárních zástupců, nebo podepsanou objednávkou statutárního zástupce zadavatele nebo pověřené osoby či doložením tzv. průzkumu trhu.

43 Příloha Kopie výpisu z účtu projektu Slouží jako doklad o úhradě výdajů za předmětné MO. Pravidla: Jednotlivé výdaje na výpise identifikujte pořadovým číslem výdajů ze Soupisky účetních dokladů. Výdaje patřící do nepřímých nákladů označte NN. Případné vklady označte a zdůvodněte v rámci formuláře MZ (část Další informace o realizaci projektu). Dokládejte vždy kompletní výpisy za dané MO, tj. výpisy počínaje pořadovým č. 1 a počátečním zůstatkem 0 Kč a následující, včetně výpisů, které neobsahují žádné pohyby.

44 Příloha Přehled čerpání způsobilých výdajů V tomto přehledu jsou sledovány dosud prokázané výdaje (kumulativně z minulých MZ) a aktuálně prokazované výdaje (z aktuální MZ), které jsou řazeny dle jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu. Struktura rozpočtu musí být stejně podrobná jako je ve schváleném rozpočtu projektu! Do prázdných polí je vhodné doplnit hodnotu 0,- Kč, žádná pole by neměla zůstat nevyplněna.

45 Přehled čerpání způsobilých výdajů Sloupec Platný rozpočet vychází z přílohy č. 9 Přepracovaný rozpočet, tzn. jsou v něm zapracovány nepodstatné i podstatné změny rozpočtu. Sloupec Dosud prokázané výdaje výdajevyúčtované v předchozích MZ, včetně případných výdajů, které byly identifikovány jako nezpůsobilé. Sloupec Aktuálně prokazované výdaje výdaje nárokované k proplacení v rámci aktuální MZ.

46 Příloha Přepracovaný rozpočet V případě změny rozpočtu je dokládán v nejbližší monitorovací zprávě, obsahuje již provedené změny. (Zdůvodnění a popis k těmto přesunům se uvádí do MZ dočásti Podstatné/ nepodstatné změny.) Struktura rozpočtu musí být stejně podrobná jako je ve schváleném rozpočtu projektu! Do prázdných polí je vhodné doplnit hodnotu 0,- Kč, žádná pole by neměla zůstat nevyplněna.

47 Přepracovaný rozpočet Tiskárna , , , , , , , PC sestava , , , , , , ,00 Sloupec Schválený rozpočet vychází z platného rozpočtu ve Smlouvě o realizaci GP či z relevantního dodatku. Sloupec Rozpočet přepracovaný příjemcem změny realizované kumulativně od začátku projektu. Sloupec Rozpočet přepracovaný příjemcem pouze změny realizované v aktuálním MO.

48 Rozpis mzdových výdajů

49 Příloha Pracovní výkaz Podklad pro proplacení mzdových výdajů PV lze dělit dočástí: 1. Identifikace zaměstnance a projektu 2. Výkaz činností 3. Souhrn odpracovaných hodin a náhrad

50 1. Identifikace zaměstnance a projektu Název pozice dle rozpočtu včetně číselného označení ZS/DPP/DPČ Přepočet úvazku z PS/DPČ/DPP (např. 0,2/měs., 10 hod/měs., 5 hod/týd.) Projekty mimo OP VK Formát měsíc/rok Činnost pro příjemce mimo projekty OP VK

51 2. Výkaz činností Podrobný popis skutečně vykonávaných aktivit Nesmí se vyskytovat činnosti patřící do NN. V případě dovolené či nemoci se neuvádí počet hodin, k tomu slouží příslušná pole pod touto tabulkou.

52 3. Souhrn odpracovaných hodin a náhrad Počet skutečněproplacených hodin v daném měsíci za vykonanou činnost (bez pracovní neschopnosti), odpovídá počtu odpracovaných hodin nárokovanému v Rozpise mzdových výdajů.

53 Příloha Rozpis cestovních náhrad zahraničních Přehled zahraničních cestovních náhrad za sledované MO. Příloha Odpisy Tato příloha je relevantní pouze pro subjekty, které daňově odepisují. Příloha Auditorská zpráva Pouze se závěrečnou zprávou u projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 mil. Kč včetně DPH a více.

54 Příloha Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby Mzdové příspěvky jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání. Mohou být poskytovány až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových nákladů, nejvýše však do výše číselně odpovídající trojnásobku částky minimální mzdy platné v době konání školení. Zaměstnavatel cílové skupiny je povinen s příjemcem podpory uzavřít smlouvu o vzdělávání.

55 Příloha Seznam školení Relevantní pouze v případě využití přílohy Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby. Jedná se o přehled školení, kterých se zúčastnili osoby, na které se uplatňují výdaje na mzdové příspěvky. Další přílohy MZ Výpis z hlavní knihy nebo účetního deníku... tzn. sestava z účetnictví v každé MZ i za partnery s finanční účastí, a to s podpisem odpovědné osoby a razítkem organizace.

56 Příloha Přehled čerpání NN Nepřímý náklad ("NN") Stav NN - kumulativně 1. MZ 2. MZ 3. MZ 4. MZ 5. MZ 6. MZ 7. MZ 8. MZ 9. MZ 10. MZ NN schválené ZS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NN čerpané příjemcem z projektového účtu¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NN čerpané příjemcem z bankovního účtu organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl NN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Překročení nárokované částky NN ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Datum Podpis oprávněné osoby ¹ Nerelevantní pro finančního partnera se systémem financování ex-post. Je možné odstranit nerelevantní sloupce s pořadím MZ, v tom případě je však nutné ověřit platnost nastavených vzorců. NN schválené ZS na základě vyčerpaného a schváleného objemu přímých nákladů (bez křížového financování); odpovídá částce v řádku "% nepřímých nákladů" v Soupisce účetních dokladů. Platné od , aktualizované Vyčerpal příjemce vyšší částku na NN než na jakou měl dle Soupisky účetních dokladů nárok? Rozdíl NN schválených ZS a příjemcem skutečně vyčerpaných z projektového účtu (projektové pokladny). Částka čerpaná příjemcem na nepřímé náklady v rámci projektu (aktuálního MO) v souladu s pravidly OP VK z bankovního účtu organizace příjemce. Částka NN příjemcem skutečně čerpaná z projektového účtu či z projektové pokladny; odpovídá částce v řádku "Skutečně čerpané nepřímé náklady převedené z BÚ" v příloze Přehled čerpání NN. Kladná hodnota: příjemce nevyčerpal nárokovanou částku NN Záporná hodnota: příjemce přečerpal nárokovanou částku NN

57 Provázanost příloh MZ Přepracovaný rozpočet Přehled čerpání Kopie účetních dokladů Soupiska účetních dokladů Rozpis mzdových výdajů Rozpis cestovních náhrad - zahraničních Pracovní výkaz Kopie výpisu z projektového účtu Kopie výpisu z provozního účtu Rozpis mzdových příspěvků Seznam školení

58

59 Nejčastější chyby ve FČ Pracovní smlouvy/dpp/dpč náplň práce/mzdová sazba/úvazek neodpovídají schválené žádosti chybějí náležitosti dané zákoníkem práce Změny rozpočtu navýšení položek rozpočtu, které byly kráceny Výběrovou komisí nesplnění kritérií způsobilosti výdajů (tj. účelnost, hospodárnost, přiměřenost, efektivnost), nezpůsobilý výdaj dle Příručky pro příjemce Pracovní výkazy činnosti u pozic hrazených z přímých nákladů obsahují NN nesoulad vykázaných odpracovaných hodin na výkazu práce, výplatní pásce a rozpisu mzdových nákladů Účetní doklady chybějící náležitosti dle zákona o účetnictví a Příručky pro příjemce

60 Použité zdroje Řídící orgán OP VK, Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 7), platná k , účinná pro vyhlášené výzvy od

61 Kontakty K dispozici na:

62 Děkuji za pozornost. Ing. Zdeňka Přibylová Tel

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové Finanční část 18. ledna 2012 Hradec Králové 1) Rozdělení činností a kompetencí realizačního týmu a uzavření pracovně-právních vztahů. 2) Prostudování a případné úpravy vnitřních směrnic organizace (např.

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 1 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: únor 2014 Národní koordinační jednotka Ministerstvo financí

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 2 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: dnem zveřejnění na webových stránkách

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Platný od: 20.srpna 2013 Ministerstvo financí OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 3 SEZNAM POJMŮ...

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více