Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU"

Transkript

1 Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Brno, 6. května 2011 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Jednotný trh a právnípravidla Jednotný trh vyžaduje jednotná pravidla. Jinak rostou transakčnínáklady a nerealizuje se řada směnných aktů. Většípohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, musí být založen na důvěře, ochraně slabší smluvní strany, záruce dodržování dobrovolně přijatých smluv, volném vstupu do odvětví. Vše toto musíbýt zaručeno právními pravidly (předpisy).

3 Kdo za co v právu zodpovídá Evropskárada ponese za novou strategii plnou zodpovědnost a bude jejím ústřední prvkem. Komise bude sledovat pokrok vedoucí k dosažení cílů, usnadňovat výměnu politických postupůa činit nutnénávrhy, jejichžcílem bude stanovit směr, kterým by se činnosti měly ubírat, a provádět stěžejní iniciativy EU. Evropský parlament bude vůdčí silou mobilizující občany a působícíjakožto spolutvůrce právních předpisů v oblasti klíčových iniciativ.

4 Inovace v Unii Úkoly EU: zlepšit rámcovépodmínky pro inovace v podnicích (tj. vytvořit jednotný patent EU a zvláštnísoud pro patenty; modernizovat rámec v oblasti ochrany autorských práv a ochranných známek, zlepšit přístup malých a středních podnikůk ochraněduševního vlastnictví, urychlit stanovení norem zajišťujících interoperabilitu; zlepšit dostupnost kapitálu a plněvyužívat politiky orientovanéna poptávku, např. prostřednictvím zadáváníveřejných zakázek a promyšlených právních předpisů

5 Digitálníprogram pro Evropu Na úrovni EU bude Komise pracovat na těchto záměrech: zajistit stabilníprávnírámec, který bude stimulovat investice do otevřenéa konkurenceschopnéinfrastruktury pro vysokorychlostníinternet a do souvisejících služeb; vypracovat účinnou politiku pro oblast rádiového spektra; vytvořit právnírámec pro koordinaci veřejných prací, aby se snížily náklady na plošné zavedení sítí

6 Evropa méněnáročnána zdroje Úkoly EU: zdokonalit rámec pro využívánínástrojůna základětrhu (např. obchodovánís emisemi, revize zdaněníenergie, rámec státnípodpory, podpora většího zadáváníekologických veřejných zakázek); prioritou by také bylo dokončit zavedení vnitřního trhu s energiemi a provést strategický plán pro energetické technologie (SET), a zároveň podporovat obnovitelnézdroje energie na jednotném trhu

7 Průmyslovápolitika pro věk globalizace Úkoly EU: vypracovat horizontální přístup k průmyslové politice spojující různé nástroje politik (např. inteligentní regulaci, modernizované zadávání zakázek a pravidla hospodářské soutěže a určování norem); zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky, mimo jinésnížením transakčních nákladůna podnikánív Evropě, podporou klastrůa zlepšením dostupnosti finančních prostředků; podpořit restrukturalizaci odvětví, ježse potýkajís problémy; revidovat nařízenítak, aby odvětvíslužeb a výroby přešlo na účinnějšívyužívánízdrojů, mimo jinéprostřednictvím účinnějšího recyklování; zlepšit způsob stanovováníevropských norem, aby byly vytvořeny takovéevropskéa mezinárodnínormy, kterébudou přispívat k dlouhodobékonkurenceschopnosti evropského průmyslu

8 Úkoly EU: Průmyslovápolitika pro věk globalizace zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střednípodniky, mimo jinéprostřednictvím zadáváníveřejných zakázek na podporu inovačních pobídek; zlepšit podmínky pro prosazovánípráv duševního vlastnictví; snížit administrativnízátěžspolečnostía zlepšit kvalitu právních předpisů upravujících podnikání

9 Jednotný trh současný stav Podniky a občané se potýkají s každodenní realitou, kde sice jednotný trh právněexistuje, ale přeshraničním činnostem stále brání překážky. Uvědomují si nedostatečnost propojení sítía nerovnoměrnost prosazovánípravidel jednotného trhu. Musíse stále často vyrovnávat s existencí27 rozdílných právních systémůpro jedinou transakci. Naše podniky musídosud čelit každodennírealitěrozdrobených a rozdílných pravidel, zatímco jejich konkurenti z Číny, USA či Japonska se mohou o svérozsáhlévnitřnítrhy plně opřít.

10 Jednotný trh úkoly Podnikáníje třeba rozvíjet prostřednictvím konkrétních politických iniciativ, zahrnujících zjednodušenípráva společností(úpadkovéřízení, statut soukroméspolečnosti atd.), a iniciativ umožňujících podnikatelům znovu začít podnikat poté, co se dostali do konkurzu. Občanémusímít právo plněse účastnit jednotného trhu. K tomu je nutnézvýšit jejich možnosti a důvěru, pokud jde o přeshraničnínakupovánízbožía služeb, zejména prostřednictvím internetu.

11 Jednotný trh úkoly Komise posílit struktury pro včasné a přesné provádění opatřenína jednotném trhu (mimo jinéregulace sítí, směrnice o službách a balíček právních předpisůpro finančnítrhy a o dohledu nad nimi), účinněje prosazovat a rychle řešit případné problémy; prosazovat program promyšlených právních předpisů, například zvážit širšívyužívánínařízenínežsměrnic, začít hodnotit stávajícíprávnípředpisy ex-post, provádět sledovánítrhu, snížit administrativnízátěž, zlepšit podnikatelsképrostředí, zejména pro maléa střední podniky, a podporovat podnikání

12 Jednotný trh úkoly Komise upravit právní předpisy EU a členských států dle požadavků digitálního věku tak, aby podpořily volný pohyb obsahu s vysokou úrovnídůvěryhodnosti pro spotřebitele a podniky; to si vyžádáúpravu pravidel týkajících se odpovědnosti, záruk, dodávek a řešení sporů; zajistit, aby pro podniky a spotřebitele bylo snazší a méně nákladnéuzavírat smlouvy s partnery v jiných zemích EU, zejména jim zpřístupnit harmonizovanářešenípro spotřebitelskésmlouvy a modely smluvních ustanoveníeu a pokročit dále ve vytvářenífakultativního evropského smluvního práva; zajistit, aby pro podniky a spotřebitele bylo jednoduššía méně nákladné dosahovat prosazování smluv a uznávání soudních rozsudků a dokumentů v dalších zemích EU

13 Reakce na finančníkrizi Finančníkrize máznačný dopad na schopnost evropských podnikůa vlád financovat investičnía inovativníprojekty. Pro dosaženícílůstrategie Evropa 2020 je zásadnímít regulační prostředí, které zajistí efektivnost a současně bezpečnost finančních trhů. Je třeba: -vyplnit mezery v právních předpisech, posílit transparentnost, stabilitu a odpovědnost,zejména u derivátů a tržní infrastruktury; -dokončit posilovánínašich obezřetnostnícha účetních pravidel a pravidel ochrany spotřebitelůprostřednictvím jednotných evropských pravidel, ježse budou příslušným způsobem vztahovat na všechny finanční aktéry a trhy

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 KOM(2011) 815 v konečném znění VOL. 1/5 SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2012 ÚVOD V podzimní prognóze na období 2011 až 2013, kterou Komise zveřejnila

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Mysleme digitálně! Klíčové faktory

Mysleme digitálně! Klíčové faktory Mysleme digitálně! Boj o dosažení toho, aby se Evropa stala lídrem v oblasti digitální ekonomiky, bude jedním z nejdůležitějších, které skupina ALDE svede v Evropském parlamentu v tomto volebním období.

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020. Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020. Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020 Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů Lisabonská strategie si kladla za cíl učinit z EU do roku 2010 nejdynamičtější vědomostní ekonomiku Skupina

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě Akční plán připravený kandidátskými státy s přispěním Evropské komise Červen 2001 Souvislosti Díky rostoucímu tempu používání informačních

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 229 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ i2010

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU

Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU 19. července 2012 0 Obsah I. Východiska... 1 II. Priority vlády v jednotlivých oblastech vnitřního trhu... 3 II. 1. Život a práce občanů

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více