P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í"

Transkript

1 České dráhy ČD Sei 600/4 P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í ÚČTOVÁNÍ MEZD

2

3 České dráhy, a. s. ČD Sei 600/4 P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í ÚČTOVÁNÍ MEZD Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním ředitelem Českých drah, a. s. dne č.j /2003-O1/3 Účinnost od 1. ledna 2009

4 2 Sei 600/4 - Účinnost od

5 Sei 600/4 - Účinnost od OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...5 ROZSAH ZNALOSTÍ...7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK...9 ČÁST PRVNÍ...11 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...11 K a p i t o l a I...11 Úvodní ustanovení...11 Okruh závaznosti předpisu...11 Odpovědnost za udržování předpisu...12 ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ...12 K a p i t o l a II...12 Základní pojmy...12 Tarifní (základní) mzdy...13 Mzda za práci přesčas...14 Mzda za práci ve zvláštních případech...14 Mzdové zvýhodnění, příplatky a doplatky...14 Náhrady mezd pro pracovně právní účely...14 Průměrný výdělek...15 Srážky ze mzdy...16 Druhové znaky...17 Pořízení měsíčních dat pro vyúčtování...17 K a p i t o l a III...18 Povinnosti mzdové účtárny...18 K a p i t o l a IV...20 Informační technologie...20 Rozsah zpracování...20 ČÁST DRUHÁ...21 ÚČTOVÁNÍ MEZD...21 K a p i t o l a I...21 Popis činnosti...21 K a p i t o l a II...21 Převod do účetnictví...21 K a p i t o l a III...22 Kontrolní činnosti a opravy...22 Mapování extrakčního souboru...22 ČÁST TŘETÍ...24 ARCHIVACE...24 K a p i t o l a I...24 Úschova účetních písemností...24 K a p i t o l a II...24 Ochrana osobních údajů...24 ČÁST ČTVRTÁ...26 ČÍSELNÍKY...26 K a p i t o l a I...26 Kódy a číselníky...26 Přehled číselníků...26 K a p i t o l a II...27 Související předpisy...27 K a p i t o l a III...28 Utajení

6 4 Sei 600/4 - Účinnost od

7 Sei 600/4 - Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Změna Předpis číslo účinnost od opravil dne podpis č.j Černohorská Černohorská Křížová Křížová 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce 5

8 6 Sei 600/4 - Účinnost od

9 Sei 600/4 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a.s. Organizační složky ČD a.s. Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení účtáren, včetně mzdové účtárny Zaměstnanci účtáren, včetně mzdové účtárny Zaměstnanci útvaru práce a mzdy Ostatní zaměstnanci jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Vedoucí organizační složky Vedoucí zaměstnanci na úseku ekonomiky Účetní ve všech účtárnách Zaměstnanci určení vedoucím OS nebo vedoucím ekonomického útvaru Zaměstnanci PaM Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Informativní Úplná Informativní Informativní Informativní Úplná Informativní 7

10 8 Sei 600/4 - Účinnost od

11 Sei 600/4 - Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK APS CS Automatizované pracoviště strojmistra, klient-server ČD České dráhy, a. s. ČSSZ DZ ELDP FÚ GŘ MD MF MU NKÚ OON OSSZ OS PaM PKS PPV PZS SAP Sei SR ÚJ Česká správa sociálního zabezpečení Druhový znak Evidenční list důchodového pojištění Finanční úřad Generální ředitelství Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Mzdová účtárna Národní kontrolní úřad Ostatní osobní náklady Okresní správa sociálního zabezpečení Organizační složka Práce a mzda Podniková kolektivní smlouva Pracovně právní vztah Provozní záznam služeben Systems Applications Products in Data Proccessing Soustava ekonomických informací Služební rukověť Účtující jednotka 9

12 Sei 600/4 - Účinnost od VČ ZP Výkonové číslo Zdravotní pojišťovna 10

13 Sei 600/4 - Účinnost od ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ K a p i t o l a I Úvodní ustanovení 1. Předpis o účtování mezd sjednocuje: postupy účtování mezd postupy předávání dat mezi projekty, které navazují na automatizované zpracování úlohy Mzdy a personalistika 2. Stanoví zásady a odpovědnost při sběru dat a zpracování informací automatizovaného výpočtu mezd a vybraných personálních oblastí. Automatizované zpracování vychází z ustanovení paragrafů Zákoníku práce, z Podnikové kolektivní smlouvy (dále jen PKS) a z Řádu pro odměňování pro příslušný rok. 3. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru prvotních dat pro automatizované zpracování mezd jsou plně odpovědni za úplné a správné pořízení dat, za zpracování mzdových dokladů a za jejich předání do MÚ. 4. Mzdové účtárny v součinnosti s personalisty a zaměstnanci útvarů PaM jsou odpovědné za zpracování těchto podkladů a výpočet mezd. Dále v součinnosti s finančními účtárnami jsou spoluodpovědné za správné a úplné předání dat do účtování mezd v systému SAP R/3, do centrální sítě rozborů a do peněžních ústavů (banky,pojišťovny, spořitelny). Odpovídají také za včasné předání výstupů finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 5. Vedoucí zaměstnanci hospodářského vedení organizačních útvarů nebo jimi pověření pracovníci, provádí kontrolu dodržování tohoto předpisu podřízenými zaměstnanci a ze zjištěných závad vyvozují odpovídající závěry. OKRUH ZÁVAZNOSTI PŘEDPISU Předpis je závazný: pro zaměstnance všech ekonomických útvarů organizačních složek ČD a.s. pro mzdové účetní, zaměstnance útvarů PaM a pro kontrolní útvary v oblasti ekonomiky pro vedoucí zaměstnance všech organizačních složek 11

14 Sei 600/4 - Účinnost od ODPOVĚDNOST ZA UDRŽOVÁNÍ PŘEDPISU 6. Za udržování tohoto předpisu odpovídá odbor účetnictví GŘ ČD, a.s. Změny a doplňky schvaluje ředitel odboru účetnictví GŘ. 7. Za udržování programové dokumentace projektů uvedených ve směrnici M 53: Mzdy a personalistika, Rozbory mezd a personálních údajů pro OS, Rozbory mezd a personálních údajů pro GŘ, Platební styk organizace s fyzickými osobami odpovídá hlavní programátorské pracoviště SVT BRNO, s r.o., 8. SVT BRNO s.r.o. zapracovává programové změny do úlohy Mzdy a personalistika a návazných úloh podle požadavků metodiků mzdového účetnictví odboru účetnictví GŘ. Postupy pořízení mzdových dat, zpracování mezd, převodu do účetnictví, přenosu do rozborů GŘ jsou popsány v uživatelských příručkách k jednotlivým úlohám a v následujících kapitolách tohoto předpisu. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 9. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší platnost předpisu Sei 600/4 Účtování mezd, schválené Generálním ředitelem ČD s.o. č.j /99-O1/3 a platnost předpisu Sei 110 Mzdy v železniční dopravě, schválené Generálním ředitelem ČD s.o. č.j /99-01/3. K a p i t o l a II Základní pojmy 10. Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů. Mzda zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda. Výše minimální mzdy je stanovena nařízením vlády. Hodnoty minimální mzdy jsou součástí algoritmu pro výpočet mzdy. Mzdy poskytované na základě pracovního poměru zahrnují: a) tarifní mzdy, a to ve formě časové mzdy (měsíční nebo hodinové) b) individuální smlouvy o výši mzdy (smluvní mzda) c) příplatky a mzdová zvýhodnění, doplatky a jiná obdobná plnění d) odměny e) naturální požitky, které se poskytují jako součást mzdy, popřípadě peněžité náhrady za ně 12

15 Sei 600/4 - Účinnost od f) jiná mzdová plnění poskytovaná podle obecně závazných nebo vnitřních mzdových předpisů nebo ustanovení PKS. Za OON se považují odměny za : práci dle dohod o provedení práce práci dle dohod o pracovní činnosti odměny za znalecké posudky, vynálezy, zlepšovací návrhy, odměny za práci žáků odstupné TARIFNÍ (ZÁKLADNÍ) MZDY 11. Tarifní mzda se stanovuje formou měsíčního tarifu, který odpovídá příslušnému tarifnímu stupni. Hodinový mzdový tarif se uplatní tehdy, jestliže to vyžaduje použitá forma mzdy, příp. charakter práce nebo pracoviště a při přepočtu měsíční tarifní mzdy na hodinu výkonu práce přesčas. Mzdové tarify (měsíční i hodinové) jednotlivých tarifních stupňů jsou uvedeny v příloze PKS - Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s Zaměstnanci, kterému se snižuje tarifní mzda nebo zvyšuje tarifní mzda přísluší její nová výše ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí. 13. Tarifní mzda a jiné mzdové složky mohou být nahrazeny individuální smlouvou (dohodou) o výši mzdy a podmínkách pro její výplatu, která se sjednává podle zásad a podmínek stanovených Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD,a.s. 14. V případě, kdy zaměstnanec s měsíční tarifní mzdou, pracuje v turnuse a neodpracuje všechny směny stanovené turnusem (dovolená, nemoc a jiné povolené volno) pak se výše tarifní mzdy vypočítá podle vztahu: M m = x h N kde: m = poměrná část tarifní mzdy M = měsíční tarifní mzda N = stanovená pracovní doba rozpisem směn h = skutečně odpracované hodiny 13

16 Sei 600/4 - Účinnost od MZDA ZA PRÁCI PŘESČAS 15. Vyplácí se podle PKS a příslušných článků Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s. Pokud bylo ve smlouvě (dohodě) o mzdových nárocích již přihlédnuto k případné práci přesčas, náhradní volno nebo zvýšená mzda se poskytuje nad limit 150 hodin za rok. MZDA ZA PRÁCI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 16. Mzda za práci ve svátek se vypočítá ve smyslu Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s. Svátkem se rozumí státní svátky a ostatní dny považované za svátky podle obecně závazných právních předpisů. Pro poskytování dovolené na zotavenou zaměstnancům s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou a pro výpočet poměrné dovolené slouží tabulky uvedené v příloze Podnikové kolektivní smlouvy. 17. Účast na nařízeném školení a nařízeném studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce, sjednané v pracovní smlouvě, a účast na nařízených lékařských prohlídkách je odměňována jako výkon práce v časové mzdě. Obdobně se postupuje i v případě odborného školení, pravidelného poučování a přezkušování nařízeném zaměstnavatelem jako povinnost vyplývající z výkonu dohodnutého druhu práce podle příslušných předpisů. Při odměňování účasti na školení a studiu při zaměstnání, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon práce, sjednané v pracovní smlouvě se postupuje podle obecně platných právních předpisů. Zaměstnanci rekvalifikovaní na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele, jejichž rekvalifikace se uskutečňuje v pracovní době, jsou po dobu účasti na ní odměňováni náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 18. Odměňování při prostojích je upraveno Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s.. Rozhodující při odměňování je, zda zaměstnanec byl převeden na jinou práci. Mzda nepřísluší při zaviněném prostoji, kdy zaměstnanec není převeden na jinou práci nebo když zaměstnanec odmítá vykonávat práci na kterou byl převeden. MZDOVÉ ZVÝHODNĚNÍ, PŘÍPLATKY A DOPLATKY 19. Účelem příplatků a mzdových zvýhodnění je ohodnotit specifické podmínky za nichž je práce vykonávána, které se zpravidla nevyskytují u všech zaměstnanců nebo se vyskytují pouze pro omezenou dobu. Příplatek za praxi se poskytuje za dobu trvání pracovního poměru určenému okruhu zaměstnanců. Příplatky a mzdová zvýhodnění se poskytují za odpracovanou dobu a podle podmínek stanovených platným Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s.. NÁHRADY MEZD PRO PRACOVNĚ PRÁVNÍ ÚČELY 20. Náhrada mzdy při dovolené se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru. Nárok dovolené upravuje Zákoník práce a Podniková kolektivní smlouva na příslušný rok. 14

17 Sei 600/4 - Účinnost od Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou lze poskytovat pouze za podmínek uvedených v Zákoníku práce nebo při skončení pracovního poměru. 22. Náhrady mzdy při překážkách v práci se poskytují zaměstnancům ve výši průměrného výdělku za pracovní volno poskytnuté organizací na : plnění veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu účast na školení a studiu při zaměstnání vyplývající z právních předpisů, nebo sjednané v pracovní smlouvě podle Zákoníku práce plnění úkolů členům dobrovolných závodních požárních sborů pro zajištění požární bezpečnosti organizace pokud jsou tyto práce vykonávány v pracovní době. náhrady mzdy při nepříznivých povětrnostních vlivech (povodeň) náhrady mzdy za volno po nehodové události náhrady mzdy při dárcovství krve náhrady mzdy za svátky náhrady mzdy za kondiční ozdravné pobyty náhrady mzdy za sportovní a kulturní akce náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti náleží za pracovní dny a vypočítává se z průměrného redukovaného výdělku PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK 23. Průměrný výdělek se zjišťuje pro každý pracovní vztah samostatně. Zjišťuje se z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Pokud není stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako mzda se pro účely zjišťování průměrného výdělku posuzuje i odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v pracovním poměru. Způsob a podmínky zjišťování průměrného výdělku jsou stanoveny v Zákoníku práce a platné Podnikové kolektivní smlouvě. 24. Kromě mezd se v úloze Mzdy a personalistika zpracovávají další příjmy a platby zaměstnanců: Odměny poskytované členům statutárních orgánů a částky refundované jiným organizacím. Mzda k refundaci za veřejné funkce a pod. Paušální náhrady např. za služební telefon, za čištění a údržbu stejnokrojů nebo OOPP, cestovních výdajů, kancelářských potřeb Náhrady cestovného v zahraničí a tuzemsku 15

18 Sei 600/4 - Účinnost od Příplatky na stravování Dary z veřejných sbírek Náhrady za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti a zaměstnancům ČD po skončení pracovní neschopnosti, za bolestné a za ztížení společenského uplatnění Poplatky - za složenky, resp. za odesílání mezd na účty zaměstnanců, za lékařské služby atd. Náhrada škody za poškozené oděvní součásti Jednorázové sociální výpomoci návratné a nenávratné Dávky nemocenského pojištění vyplácené dle legislativy před SRÁŽKY ZE MZDY Z příjmu zaměstnance lze bez dohody se zaměstnancem srazit: pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejného zdravotního pojištění, daň z příjmu fyzických osob, zálohu na daň z příjmů fyzických osob, zálohu na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit z důvodu, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, soudním exekutorem, správcem daně, orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávního celku zmocněným k tomu zvláštním právním předpisem. přeplatky na dávkách důchodového pojištění a státní sociální podpory a neprávem přijaté částky dávek sociálního zabezpečení, pokud je zaměstnanec povinen tyto přeplatky a neprávem přijaté částky vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních předpisů nevyúčtovanou zálohu na náhradu cestovních výdajů vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou, na níž zaměstnanec ztratil nárok, popř. na níž mu nárok nevznikl 25. Ostatní srážky a platby ze mzdy lze provést jen na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jedná se o uspokojení nároku organizace vůči zaměstnanci na peněžité plnění z titulu náhrady škody nebo neoprávněného majetkového prospěchu. Srážky nelze provádět z vyplacených dávek nemocenského pojištění. Srážky ze mzdy nesmí činit více, než kdyby byl prováděn výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Dohoda musí být uzavřena písemně. 26. Ustanovení o srážkách z příjmů z pracovně právních vztahů jsou uvedena v zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 16

19 Sei 600/4 - Účinnost od Vyplacené mzdové prostředky se zahrnují do nákladů organizace - tzv. nákladové mzdy. Jsou vedené na účtu Mzdové prostředky, ze kterých se uhrazují odměny za práci a obdobná plnění poskytnutá na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zahrnují do OON (Ostatních osobních nákladů). Vykazují se na samostatných analytických účtech 521/1200 až 521/1900. DRUHOVÉ ZNAKY 29. K vyjádření specifických částí mezd a odměn za práci byly zavedeny číselné kódy - Druhové znaky. Číselník - jmenný seznam druhových znaků (dále jen DZ) je součástí centrálně šířených ekonomických číselníků. Do účetnictví se všechny částky vyjádřené DZ nepřenáší, část jich slouží pro účely evidence a statistiky. Kódování druhových znaků (DZ) dle 1. číslice : 0xx - pomocné a evidenční částky Kč nebo hodiny 1xx - tarifní (základní) mzdy 2xx - příplatky 3xx - náhrady mzdy 4xx - odměny 6xx - ostatní osobní náklady 7xx - výplaty nezahrnované do mzdových prostředků organizace 8xx - dávky nemocenského pojištění 9xx - daně, pojištění, srážky Popis DZ, odkazy na využití právní normy a použití DZ pro mzdové a personální účely je aktualizován v uživatelské příručce úlohy Mzdy a personalistika. POŘÍZENÍ MĚSÍCNÍCH DAT PRO VYÚČTOVÁNÍ 30. Pořízení dat pro výpočet vyúčtování lze rozdělit do tří způsobů zpracování: a) Všechna data se formou druhových znaků pořídí přímo v této úloze. b) Většina dat se pořídí v úloze zaznamenávající docházku zaměstnance. Tato úloha pak sloučí data do standardního textového souboru, který se načte činností Zpracování DZ z docházkových úloh. Takto načtená data se doplní o DNP a případně další mzdové složky. 17

20 Sei 600/4 - Účinnost od c) Zaměstnancům s "jednodušší" docházkou se v úloze pořídí DZ nepřítomností a zbytek docházky se dogeneruje a případně doplní o další složky mezd. K a p i t o l a III Povinnosti mzdové účtárny 31. Obecně žádný předpis povinnosti mzdových účetních nevymezuje. Vyplývají z charakteru práce. Rozsah agendy ovlivňují podklady pro zpracování mezd (tj. v jakém stadiu zpracování do MÚ přicházejí, jak je rozdělena pravomoc a pracovní povinnosti mezi personálním útvarem a MÚ). Dalším kriteriem pro stanovení povinností je zpracování agendy se mzdou přímo nesouvisející (např. likvidace cestovních náhrad a pod.). Za stanovení rozsahu povinností MÚ odpovídá vedoucí vnitřní organizační složky ČD. 32. Mzdové účetní mají povinnost zúčastnit se odborných školení, na které budou zaměstnavatelem vyslány a sledovat změny v právních předpisech. 33. Při nástupu zaměstnance si MÚ vyžádá osobní dotazník zaměstnance a zápočtový list od předchozího zaměstnavatele. Předá zaměstnanci k vyplnění a podpisu prohlášení k dani z příjmu fyzických osob, které po vrácení uschová ve své evidenci včetně všech potřebných doložených potvrzení. Z údajů na zápočtovém listu zjistí zda a jaké srážky má provádět z jeho mzdy. Pokud zaměstnanec požádá, aby mu byla mzda poukazována na účet u peněžního ústavu a oznámí mzdové účetní název ústavu a číslo svého účtu, je mzdová účetní povinna odeslat zaměstnanci mzdu na tento účet. 34. Při ukončení PPV zaměstnance, má mzdová účetní za povinnost: V zápočtovém listu doplnit všechny potřebné údaje ve smyslu 313 Zákoníku práce. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení Vystavit zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období na předepsaném tiskopise, a to do 10 dnů od ukončení PPV. 18

21 Sei 600/4 - Účinnost od Do 8 dnů odeslat příslušné správě sociálního zabezpečení evidenční list důchodového pojištění. Do 8 dnů od vyžádání vystavit zaměstnanci potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné Pokud zaměstnanec nenastupuje bezprostředně do dalšího zaměstnání a očekává se, že mu budou vyplaceny doplatky mzdy nebo může dojít k onemocnění zaměstnance v ochranné lhůtě, potom se ELDP odešle až když jsou tyto skutečnosti známé. Vypracovat a odeslat příslušné OSSZ podklad pro výplatu dávek nemocenského pojištění po Povinnosti mzdové účetní související s ukončením kalendářního měsíce : zpracovat mzdy a dávky nemocenského pojištění vytisknout výplatní listiny a jejich rekapitulaci, vyplnit a odeslat potřebné příkazy pro bankovní ústavy zaslat příslušnému finančnímu úřadu oznámení o dani z příjmů vybírané srážkou zaslat oznámení o platbách pojistného příslušné zdravotní pojišťovně vypracovat přehled o výši pojistného na sociální zabezpečení a o vyplacených dávkách v nemoci, resp. přehled o vyměřovacím základu zpracovat účtování mezd a ostatních náležitostí pro účtárnu OS - výstup pro účetnictví SAP R/3 zpracovat výstup údajů pro GŘ 36. Po skončení kalendářního roku nastává pro mzdovou účetní období zvýšeného pracovního výkonu, neboť kromě běžných pracovních úkolů uvedených v předchozích bodech povinna: uzavřít mzdové listy a připravit je k archivaci vydat zaměstnancům, kteří o to požádají, potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň z příjmů na základě prohlášení zaměstnanců k dani z příjmů zpracovat roční vyúčtování této daně zpracovat roční výkazy k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro příslušný finanční úřad 19

22 Sei 600/4 - Účinnost od nejpozději do konce dubna zpracovat ELDP, dát je zaměstnancům podepsat, předat kopii zaměstnanci, druhou kopii založit do archivu a originál odeslat na příslušnou správu sociálního zabezpečení připravit k archivaci, popřípadě ke skartaci veškeré písemnosti za uplynulý rok podle pokynů k archivaci tohoto předpisu a skartačního řádu ČD a.s. zpracovat roční údaje pro statistické výkazy, nebo pro rozbory hospodaření OS pokud jsou od OS vnitřním předpisem vyžadovány K a p i t o l a IV Informační technologie ROZSAH ZPRACOVÁNÍ 37. Mzdy se zpracovávají podle technologie projektu, který je rozdělen na úlohy Mzdy a personalistika, Rozbory mezd a personálních údajů pro OS, Rozbory mezd a personálních údajů pro GŘ, Platební styk organizace s fyzickými osobami, a to z údajů zapsaných v kmenových údajích zaměstnance a v provozních záznamech jednotlivých docházkových úloh. Typové docházkové úlohy jsou PZS a APS. 38. Po přenesení údajů z docházkových úloh do úlohy Mzdy a personalistika doplní mzdová účetní tyto údaje o další složky mzdy a provede výpočet mezd, jednotlivým zaměstnancům podle algoritmů základní úlohy Mzdy a personalistika. Základní datovou jednotkou úlohy Mzdy a personalistika jsou části mezd označené druhovými znaky (DZ). Číselník DZ je součástí centrálně šířených číselníků. Návod k používání jednotlivých DZ je v uživatelské příručce dodávané s instalací každé verze úlohy. V číselníku DZ je u jednotlivých DZ uvedeno účtování, podle kterého se při převodu do účetnictví SAP R3 mzdy zaúčtují v souladu s SR 80 Účtový rozvrh Českých drah. 20

23 Sei 600/4 - Účinnost od ČÁST DRUHÁ ÚČTOVÁNÍ MEZD K a p i t o l a I Popis činnosti 39. Po skončení všech činností týkajících se zpracování mezd se v úloze Mzdy a personalistika zahájí činnost účtování přes Výstupy/Výstup pro účetnictví SAP R/3 Převod do účetní evidence. Částky mezd s DZ, které v převodovém můstku mají uvedeny nenulové účty se na tyto účty převedou. Dále se vytvoří kontrolní opis účtů a jejich součty za jednotlivé účty a jejich analytiky pro finanční účtárnu. Vytvořený výstup do účetnictví, se předá do finanční účtárny k odeslání do centrálního zpracování. 40. V činnosti účtování se pro každý DZ se tvoří 2 nebo 4 věty. Věta se vytvoří pokud Kč na DZ jsou nenulové a pokud syntetický nebo analytický účet je nenulový. Pro každou položku je uvedena její pozice v účetním příkazu. 41. Pro převod sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem jsou příslušné syntetické a analytické účty uloženy v pomocném souboru, který je přístupný v servisních činnostech Změny dalších údajů - Čísla účtů zdravotního a sociálního pojištění. Zde se zpracuje vyměřovací základ za všechny zaměstnance OS a vypočítá příslušné pojistné. K a p i t o l a II Převod do účetnictví 42. Převod do účetnictví a výpočet (zúčtování) mezd je nutno zpracovat s ekonomickým číselníkem příslušným na daný měsíc. Je nepřípustné provádět změny číselníku DZ v době mezi výpočtem (zúčtováním) mezd a převodem do účetnictví. Nedodržení této zásady má za následek nesoulad mezi stranami MD a D příslušných účtů. 43. Účtující jednotka je odpovědná za příjem dat z jednotek nižší úrovně a jakékoliv chyby musí být prošetřeny a systematicky řešeny. 44. Pokud MÚ neodesílá převod elektronickou cestou, zpracovává převod na médium. Při výstupu ze zpracování úlohy vytvoří dále sestavu 7083 Protokol pro výstup do účetnictví, ve kterém je označen odesílatel, položky MD a D, případně chybová zpráva, pokud se položky nerovnají. Protokol vytiskne a předává spolu s médiem. 21

24 Sei 600/4 - Účinnost od Po vložení účetních dat do odesílajícího systému ÚJ jsou data mapována do formátu SAP pro přímý vstup do SAP pomocí programu mapování kmenových dat. 46. Soubor pro zavedení do SAP je komprimován a odeslán do sběrného místa. V místě odeslání je nutno udržovat kopii pro případ poškození během přenosu. 47. Ve sběrném místě je soubor pro vstup do SAP validován a je ověřováno použití správné verze kmenových dat, zda jsou data za správné období a či je úplný. Pokud nevyhoví validaci je odeslán zpět ÚJ a musí být znovu vytvořen a odeslán. 48. Za tyto postupy odpovídají vedoucí účetní organizačních složek, pokud některou z těchto povinností prokazatelně nepostoupí vedoucím mzdových účtáren. 49. Vedoucí mzdové účetní ale vždy zodpovídají za včasné, úplné a správné předání výstupu z mezd (převodu na účty) do zpracování účetnictví účtující jednotky. K a p i t o l a III Kontrolní činnosti a opravy 50. Při vytváření výstupu z úlohy Mzdy a personalistika do účetnictví je automatizovaně kontrolována vazba mezi číslem služebny a číslem střediska. Je-li nalezena neexistující vazba, je o tom uživatel informován v sestavě 4669 a výstup pro účetnictví se nevytvoří. Je nutné opravit kmenové údaje, přepočítat vyúčtování a znovu spustit výstup údajů pro účetnictví. Jsou-li data v pořádku chybová sestava 4669 se nevytvoří. 51. Pro kontrolní činnost je nutno vytisknout sestavu 4670 sestava účetních příkazů - seznam příkazů, při nesouladu mezi stranami MD a D je třeba prověřit zda výpočet zúčtování mezd a převod do účetnictví byl proveden se stejným číselníkem DZ a jeho převodovým můstkem. 52. Po provedeném převodu do účetnictví není přípustné provádět ruční opravy účtování. Oprava musí být provedena vždy nejprve ve zpracování mezd a potom se provede následný převod do účetnictví. Dříve, než jsou odeslána data u odesílajícího systému účtující jednotky a zaúčtována do SAP, prochází fázemi extrakce a mapování. Extrakční soubor může být vytvořen (odeslán) pouze pokud v odesílajícím systému nejsou žádné chyby. Sběrné místo nepřijme soubor obsahující chyby. MAPOVÁNÍ EXTRAKČNÍHO SOUBORU 53. Cílem procesu mapování je reprezentovat data odesílajícího systému za dané účetní období v souboru pro vstup do SAP, který může být v SAP bez chyb zpracován. 22

25 Sei 600/4 - Účinnost od Dosahuje se toho: 1. Mapovacími tabulkami 2. Mapovacími algoritmy 54. Mapování zachytává formální chyby, chyby výskytu (mapovací tabulka nemůže najít reprezentaci v odesílajícím systému - neexistující výkonové číslo) a chyby souvislosti (jestliže jsou platná data použita v nesprávném kontextu - výkonové číslo existuje, ale pro daný pracovní úsek je neplatné). 55. Chyby v účtování projdou rozhraním do SAP a mohou být odstraněny později pomocí opravných vstupů během následujícího období. Opravy v účtování provádí vždy účtující jednotka. 23

26 Sei 600/4 - Účinnost od ČÁST TŘETÍ ARCHIVACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ K a p i t o l a I Úschova účetních písemností 56. Archivace dokladů se řídí obecně závaznými předpisy. Lhůty vyplývají z jednotlivých obecně závazných právních předpisů, z nichž pro mzdovou účtárnu jsou podstatné: zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění, který ukládá archivovat mzdové listy a účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce kterého se týkají zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který ukládá povinnost účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvodu pojistného uschovávat podobu 10 let následujících po roce kterého se týkají. 57. Prvotní doklady s údaji vstupních informací odeslaných z provozních středisek, VJ archivuje MÚ po dobu 3 let 58. Pro úschovu a skartaci písemností sociálně ekonomických informací je v ČD a.s. rozhodující Skartační řád pro vyřazování písemností. 59. Sestavy, které mají charakter písemností účetní evidence, se ukládají po dobu předepsanou rovněž zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. K a p i t o l a II Ochrana osobních údajů 60. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru osobních údajů pro automatizovaný výpočet mezd se řídí zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v informačních systémech a prováděcími pokyny č.j. S-4170/00-O10/1. Zákon upravuje ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací při provozování informačního systému, který nakládá s osobními údaji a odpovědnost provozovatele informačního systému a dalších osob, které se účastní provádění činností souvisejících s provozováním takového informačního systému. 61. Povinností informatiků a výše uvedených zaměstnanců je zachovat mlčenlivost o osobních údajích jednotlivých zaměstnanců a svým jednáním neumožnit třetím osobám přístup k těmto datům. Výjimku tvoří pouze případy požadavků na sdělení údajů orgánům činných v trestním řízení, kontrolním orgánům ČD zmocněným k vyžado- 24

27 Sei 600/4 - Účinnost od vání statistických a strategických dat, orgánům státní správy (FÚ, ZP, ČSSZ ) a auditorům. 62. Další povinností je: zajistit ochranu informací i celého systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním stanovit práva a povinnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k informačnímu systému učinit opatření, aby po skončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a provozovatelem nemohly být informace, s nimiž zaměstnanec při plnění svých úkolů přichází do styku, využity. 63. Při ukončení provozu informačního systému v účtující jednotce je vedoucí této jednotky povinen předat data a celý systém nástupnické účtující jednotce, nebo jinému stanovenému útvaru, aby informace, s nimiž informační systém nakládal, nemohly být zneužity. 64. Přístup ke zpracování osobních dat mají pouze zaměstnanci, kteří s těmito daty pracují a mají podepsané Prohlášení o zachování mlčenlivosti. 25

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více