P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í"

Transkript

1 České dráhy ČD Sei 600/4 P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í ÚČTOVÁNÍ MEZD

2

3 České dráhy, a. s. ČD Sei 600/4 P ř e d p i s o ú č e t n i c t v í ÚČTOVÁNÍ MEZD Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním ředitelem Českých drah, a. s. dne č.j /2003-O1/3 Účinnost od 1. ledna 2009

4 2 Sei 600/4 - Účinnost od

5 Sei 600/4 - Účinnost od OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...5 ROZSAH ZNALOSTÍ...7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK...9 ČÁST PRVNÍ...11 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...11 K a p i t o l a I...11 Úvodní ustanovení...11 Okruh závaznosti předpisu...11 Odpovědnost za udržování předpisu...12 ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ...12 K a p i t o l a II...12 Základní pojmy...12 Tarifní (základní) mzdy...13 Mzda za práci přesčas...14 Mzda za práci ve zvláštních případech...14 Mzdové zvýhodnění, příplatky a doplatky...14 Náhrady mezd pro pracovně právní účely...14 Průměrný výdělek...15 Srážky ze mzdy...16 Druhové znaky...17 Pořízení měsíčních dat pro vyúčtování...17 K a p i t o l a III...18 Povinnosti mzdové účtárny...18 K a p i t o l a IV...20 Informační technologie...20 Rozsah zpracování...20 ČÁST DRUHÁ...21 ÚČTOVÁNÍ MEZD...21 K a p i t o l a I...21 Popis činnosti...21 K a p i t o l a II...21 Převod do účetnictví...21 K a p i t o l a III...22 Kontrolní činnosti a opravy...22 Mapování extrakčního souboru...22 ČÁST TŘETÍ...24 ARCHIVACE...24 K a p i t o l a I...24 Úschova účetních písemností...24 K a p i t o l a II...24 Ochrana osobních údajů...24 ČÁST ČTVRTÁ...26 ČÍSELNÍKY...26 K a p i t o l a I...26 Kódy a číselníky...26 Přehled číselníků...26 K a p i t o l a II...27 Související předpisy...27 K a p i t o l a III...28 Utajení

6 4 Sei 600/4 - Účinnost od

7 Sei 600/4 - Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Změna Předpis číslo účinnost od opravil dne podpis č.j Černohorská Černohorská Křížová Křížová 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce 5

8 6 Sei 600/4 - Účinnost od

9 Sei 600/4 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost GŘ ČD a.s. Organizační složky ČD a.s. Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení účtáren, včetně mzdové účtárny Zaměstnanci účtáren, včetně mzdové účtárny Zaměstnanci útvaru práce a mzdy Ostatní zaměstnanci jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Vedoucí organizační složky Vedoucí zaměstnanci na úseku ekonomiky Účetní ve všech účtárnách Zaměstnanci určení vedoucím OS nebo vedoucím ekonomického útvaru Zaměstnanci PaM Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Informativní Úplná Informativní Informativní Informativní Úplná Informativní 7

10 8 Sei 600/4 - Účinnost od

11 Sei 600/4 - Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK APS CS Automatizované pracoviště strojmistra, klient-server ČD České dráhy, a. s. ČSSZ DZ ELDP FÚ GŘ MD MF MU NKÚ OON OSSZ OS PaM PKS PPV PZS SAP Sei SR ÚJ Česká správa sociálního zabezpečení Druhový znak Evidenční list důchodového pojištění Finanční úřad Generální ředitelství Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Mzdová účtárna Národní kontrolní úřad Ostatní osobní náklady Okresní správa sociálního zabezpečení Organizační složka Práce a mzda Podniková kolektivní smlouva Pracovně právní vztah Provozní záznam služeben Systems Applications Products in Data Proccessing Soustava ekonomických informací Služební rukověť Účtující jednotka 9

12 Sei 600/4 - Účinnost od VČ ZP Výkonové číslo Zdravotní pojišťovna 10

13 Sei 600/4 - Účinnost od ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ K a p i t o l a I Úvodní ustanovení 1. Předpis o účtování mezd sjednocuje: postupy účtování mezd postupy předávání dat mezi projekty, které navazují na automatizované zpracování úlohy Mzdy a personalistika 2. Stanoví zásady a odpovědnost při sběru dat a zpracování informací automatizovaného výpočtu mezd a vybraných personálních oblastí. Automatizované zpracování vychází z ustanovení paragrafů Zákoníku práce, z Podnikové kolektivní smlouvy (dále jen PKS) a z Řádu pro odměňování pro příslušný rok. 3. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru prvotních dat pro automatizované zpracování mezd jsou plně odpovědni za úplné a správné pořízení dat, za zpracování mzdových dokladů a za jejich předání do MÚ. 4. Mzdové účtárny v součinnosti s personalisty a zaměstnanci útvarů PaM jsou odpovědné za zpracování těchto podkladů a výpočet mezd. Dále v součinnosti s finančními účtárnami jsou spoluodpovědné za správné a úplné předání dat do účtování mezd v systému SAP R/3, do centrální sítě rozborů a do peněžních ústavů (banky,pojišťovny, spořitelny). Odpovídají také za včasné předání výstupů finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 5. Vedoucí zaměstnanci hospodářského vedení organizačních útvarů nebo jimi pověření pracovníci, provádí kontrolu dodržování tohoto předpisu podřízenými zaměstnanci a ze zjištěných závad vyvozují odpovídající závěry. OKRUH ZÁVAZNOSTI PŘEDPISU Předpis je závazný: pro zaměstnance všech ekonomických útvarů organizačních složek ČD a.s. pro mzdové účetní, zaměstnance útvarů PaM a pro kontrolní útvary v oblasti ekonomiky pro vedoucí zaměstnance všech organizačních složek 11

14 Sei 600/4 - Účinnost od ODPOVĚDNOST ZA UDRŽOVÁNÍ PŘEDPISU 6. Za udržování tohoto předpisu odpovídá odbor účetnictví GŘ ČD, a.s. Změny a doplňky schvaluje ředitel odboru účetnictví GŘ. 7. Za udržování programové dokumentace projektů uvedených ve směrnici M 53: Mzdy a personalistika, Rozbory mezd a personálních údajů pro OS, Rozbory mezd a personálních údajů pro GŘ, Platební styk organizace s fyzickými osobami odpovídá hlavní programátorské pracoviště SVT BRNO, s r.o., 8. SVT BRNO s.r.o. zapracovává programové změny do úlohy Mzdy a personalistika a návazných úloh podle požadavků metodiků mzdového účetnictví odboru účetnictví GŘ. Postupy pořízení mzdových dat, zpracování mezd, převodu do účetnictví, přenosu do rozborů GŘ jsou popsány v uživatelských příručkách k jednotlivým úlohám a v následujících kapitolách tohoto předpisu. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 9. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší platnost předpisu Sei 600/4 Účtování mezd, schválené Generálním ředitelem ČD s.o. č.j /99-O1/3 a platnost předpisu Sei 110 Mzdy v železniční dopravě, schválené Generálním ředitelem ČD s.o. č.j /99-01/3. K a p i t o l a II Základní pojmy 10. Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů. Mzda zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda. Výše minimální mzdy je stanovena nařízením vlády. Hodnoty minimální mzdy jsou součástí algoritmu pro výpočet mzdy. Mzdy poskytované na základě pracovního poměru zahrnují: a) tarifní mzdy, a to ve formě časové mzdy (měsíční nebo hodinové) b) individuální smlouvy o výši mzdy (smluvní mzda) c) příplatky a mzdová zvýhodnění, doplatky a jiná obdobná plnění d) odměny e) naturální požitky, které se poskytují jako součást mzdy, popřípadě peněžité náhrady za ně 12

15 Sei 600/4 - Účinnost od f) jiná mzdová plnění poskytovaná podle obecně závazných nebo vnitřních mzdových předpisů nebo ustanovení PKS. Za OON se považují odměny za : práci dle dohod o provedení práce práci dle dohod o pracovní činnosti odměny za znalecké posudky, vynálezy, zlepšovací návrhy, odměny za práci žáků odstupné TARIFNÍ (ZÁKLADNÍ) MZDY 11. Tarifní mzda se stanovuje formou měsíčního tarifu, který odpovídá příslušnému tarifnímu stupni. Hodinový mzdový tarif se uplatní tehdy, jestliže to vyžaduje použitá forma mzdy, příp. charakter práce nebo pracoviště a při přepočtu měsíční tarifní mzdy na hodinu výkonu práce přesčas. Mzdové tarify (měsíční i hodinové) jednotlivých tarifních stupňů jsou uvedeny v příloze PKS - Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s Zaměstnanci, kterému se snižuje tarifní mzda nebo zvyšuje tarifní mzda přísluší její nová výše ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí. 13. Tarifní mzda a jiné mzdové složky mohou být nahrazeny individuální smlouvou (dohodou) o výši mzdy a podmínkách pro její výplatu, která se sjednává podle zásad a podmínek stanovených Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD,a.s. 14. V případě, kdy zaměstnanec s měsíční tarifní mzdou, pracuje v turnuse a neodpracuje všechny směny stanovené turnusem (dovolená, nemoc a jiné povolené volno) pak se výše tarifní mzdy vypočítá podle vztahu: M m = x h N kde: m = poměrná část tarifní mzdy M = měsíční tarifní mzda N = stanovená pracovní doba rozpisem směn h = skutečně odpracované hodiny 13

16 Sei 600/4 - Účinnost od MZDA ZA PRÁCI PŘESČAS 15. Vyplácí se podle PKS a příslušných článků Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s. Pokud bylo ve smlouvě (dohodě) o mzdových nárocích již přihlédnuto k případné práci přesčas, náhradní volno nebo zvýšená mzda se poskytuje nad limit 150 hodin za rok. MZDA ZA PRÁCI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 16. Mzda za práci ve svátek se vypočítá ve smyslu Řádu pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s. Svátkem se rozumí státní svátky a ostatní dny považované za svátky podle obecně závazných právních předpisů. Pro poskytování dovolené na zotavenou zaměstnancům s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou a pro výpočet poměrné dovolené slouží tabulky uvedené v příloze Podnikové kolektivní smlouvy. 17. Účast na nařízeném školení a nařízeném studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce, sjednané v pracovní smlouvě, a účast na nařízených lékařských prohlídkách je odměňována jako výkon práce v časové mzdě. Obdobně se postupuje i v případě odborného školení, pravidelného poučování a přezkušování nařízeném zaměstnavatelem jako povinnost vyplývající z výkonu dohodnutého druhu práce podle příslušných předpisů. Při odměňování účasti na školení a studiu při zaměstnání, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon práce, sjednané v pracovní smlouvě se postupuje podle obecně platných právních předpisů. Zaměstnanci rekvalifikovaní na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele, jejichž rekvalifikace se uskutečňuje v pracovní době, jsou po dobu účasti na ní odměňováni náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 18. Odměňování při prostojích je upraveno Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s.. Rozhodující při odměňování je, zda zaměstnanec byl převeden na jinou práci. Mzda nepřísluší při zaviněném prostoji, kdy zaměstnanec není převeden na jinou práci nebo když zaměstnanec odmítá vykonávat práci na kterou byl převeden. MZDOVÉ ZVÝHODNĚNÍ, PŘÍPLATKY A DOPLATKY 19. Účelem příplatků a mzdových zvýhodnění je ohodnotit specifické podmínky za nichž je práce vykonávána, které se zpravidla nevyskytují u všech zaměstnanců nebo se vyskytují pouze pro omezenou dobu. Příplatek za praxi se poskytuje za dobu trvání pracovního poměru určenému okruhu zaměstnanců. Příplatky a mzdová zvýhodnění se poskytují za odpracovanou dobu a podle podmínek stanovených platným Řádem pro odměňování zaměstnanců ČD, a.s.. NÁHRADY MEZD PRO PRACOVNĚ PRÁVNÍ ÚČELY 20. Náhrada mzdy při dovolené se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru. Nárok dovolené upravuje Zákoník práce a Podniková kolektivní smlouva na příslušný rok. 14

17 Sei 600/4 - Účinnost od Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou lze poskytovat pouze za podmínek uvedených v Zákoníku práce nebo při skončení pracovního poměru. 22. Náhrady mzdy při překážkách v práci se poskytují zaměstnancům ve výši průměrného výdělku za pracovní volno poskytnuté organizací na : plnění veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu účast na školení a studiu při zaměstnání vyplývající z právních předpisů, nebo sjednané v pracovní smlouvě podle Zákoníku práce plnění úkolů členům dobrovolných závodních požárních sborů pro zajištění požární bezpečnosti organizace pokud jsou tyto práce vykonávány v pracovní době. náhrady mzdy při nepříznivých povětrnostních vlivech (povodeň) náhrady mzdy za volno po nehodové události náhrady mzdy při dárcovství krve náhrady mzdy za svátky náhrady mzdy za kondiční ozdravné pobyty náhrady mzdy za sportovní a kulturní akce náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti náleží za pracovní dny a vypočítává se z průměrného redukovaného výdělku PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK 23. Průměrný výdělek se zjišťuje pro každý pracovní vztah samostatně. Zjišťuje se z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Pokud není stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako mzda se pro účely zjišťování průměrného výdělku posuzuje i odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v pracovním poměru. Způsob a podmínky zjišťování průměrného výdělku jsou stanoveny v Zákoníku práce a platné Podnikové kolektivní smlouvě. 24. Kromě mezd se v úloze Mzdy a personalistika zpracovávají další příjmy a platby zaměstnanců: Odměny poskytované členům statutárních orgánů a částky refundované jiným organizacím. Mzda k refundaci za veřejné funkce a pod. Paušální náhrady např. za služební telefon, za čištění a údržbu stejnokrojů nebo OOPP, cestovních výdajů, kancelářských potřeb Náhrady cestovného v zahraničí a tuzemsku 15

18 Sei 600/4 - Účinnost od Příplatky na stravování Dary z veřejných sbírek Náhrady za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti a zaměstnancům ČD po skončení pracovní neschopnosti, za bolestné a za ztížení společenského uplatnění Poplatky - za složenky, resp. za odesílání mezd na účty zaměstnanců, za lékařské služby atd. Náhrada škody za poškozené oděvní součásti Jednorázové sociální výpomoci návratné a nenávratné Dávky nemocenského pojištění vyplácené dle legislativy před SRÁŽKY ZE MZDY Z příjmu zaměstnance lze bez dohody se zaměstnancem srazit: pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejného zdravotního pojištění, daň z příjmu fyzických osob, zálohu na daň z příjmů fyzických osob, zálohu na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit z důvodu, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, soudním exekutorem, správcem daně, orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávního celku zmocněným k tomu zvláštním právním předpisem. přeplatky na dávkách důchodového pojištění a státní sociální podpory a neprávem přijaté částky dávek sociálního zabezpečení, pokud je zaměstnanec povinen tyto přeplatky a neprávem přijaté částky vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních předpisů nevyúčtovanou zálohu na náhradu cestovních výdajů vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou, na níž zaměstnanec ztratil nárok, popř. na níž mu nárok nevznikl 25. Ostatní srážky a platby ze mzdy lze provést jen na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jedná se o uspokojení nároku organizace vůči zaměstnanci na peněžité plnění z titulu náhrady škody nebo neoprávněného majetkového prospěchu. Srážky nelze provádět z vyplacených dávek nemocenského pojištění. Srážky ze mzdy nesmí činit více, než kdyby byl prováděn výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Dohoda musí být uzavřena písemně. 26. Ustanovení o srážkách z příjmů z pracovně právních vztahů jsou uvedena v zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 16

19 Sei 600/4 - Účinnost od Vyplacené mzdové prostředky se zahrnují do nákladů organizace - tzv. nákladové mzdy. Jsou vedené na účtu Mzdové prostředky, ze kterých se uhrazují odměny za práci a obdobná plnění poskytnutá na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zahrnují do OON (Ostatních osobních nákladů). Vykazují se na samostatných analytických účtech 521/1200 až 521/1900. DRUHOVÉ ZNAKY 29. K vyjádření specifických částí mezd a odměn za práci byly zavedeny číselné kódy - Druhové znaky. Číselník - jmenný seznam druhových znaků (dále jen DZ) je součástí centrálně šířených ekonomických číselníků. Do účetnictví se všechny částky vyjádřené DZ nepřenáší, část jich slouží pro účely evidence a statistiky. Kódování druhových znaků (DZ) dle 1. číslice : 0xx - pomocné a evidenční částky Kč nebo hodiny 1xx - tarifní (základní) mzdy 2xx - příplatky 3xx - náhrady mzdy 4xx - odměny 6xx - ostatní osobní náklady 7xx - výplaty nezahrnované do mzdových prostředků organizace 8xx - dávky nemocenského pojištění 9xx - daně, pojištění, srážky Popis DZ, odkazy na využití právní normy a použití DZ pro mzdové a personální účely je aktualizován v uživatelské příručce úlohy Mzdy a personalistika. POŘÍZENÍ MĚSÍCNÍCH DAT PRO VYÚČTOVÁNÍ 30. Pořízení dat pro výpočet vyúčtování lze rozdělit do tří způsobů zpracování: a) Všechna data se formou druhových znaků pořídí přímo v této úloze. b) Většina dat se pořídí v úloze zaznamenávající docházku zaměstnance. Tato úloha pak sloučí data do standardního textového souboru, který se načte činností Zpracování DZ z docházkových úloh. Takto načtená data se doplní o DNP a případně další mzdové složky. 17

20 Sei 600/4 - Účinnost od c) Zaměstnancům s "jednodušší" docházkou se v úloze pořídí DZ nepřítomností a zbytek docházky se dogeneruje a případně doplní o další složky mezd. K a p i t o l a III Povinnosti mzdové účtárny 31. Obecně žádný předpis povinnosti mzdových účetních nevymezuje. Vyplývají z charakteru práce. Rozsah agendy ovlivňují podklady pro zpracování mezd (tj. v jakém stadiu zpracování do MÚ přicházejí, jak je rozdělena pravomoc a pracovní povinnosti mezi personálním útvarem a MÚ). Dalším kriteriem pro stanovení povinností je zpracování agendy se mzdou přímo nesouvisející (např. likvidace cestovních náhrad a pod.). Za stanovení rozsahu povinností MÚ odpovídá vedoucí vnitřní organizační složky ČD. 32. Mzdové účetní mají povinnost zúčastnit se odborných školení, na které budou zaměstnavatelem vyslány a sledovat změny v právních předpisech. 33. Při nástupu zaměstnance si MÚ vyžádá osobní dotazník zaměstnance a zápočtový list od předchozího zaměstnavatele. Předá zaměstnanci k vyplnění a podpisu prohlášení k dani z příjmu fyzických osob, které po vrácení uschová ve své evidenci včetně všech potřebných doložených potvrzení. Z údajů na zápočtovém listu zjistí zda a jaké srážky má provádět z jeho mzdy. Pokud zaměstnanec požádá, aby mu byla mzda poukazována na účet u peněžního ústavu a oznámí mzdové účetní název ústavu a číslo svého účtu, je mzdová účetní povinna odeslat zaměstnanci mzdu na tento účet. 34. Při ukončení PPV zaměstnance, má mzdová účetní za povinnost: V zápočtovém listu doplnit všechny potřebné údaje ve smyslu 313 Zákoníku práce. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení Vystavit zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období na předepsaném tiskopise, a to do 10 dnů od ukončení PPV. 18

21 Sei 600/4 - Účinnost od Do 8 dnů odeslat příslušné správě sociálního zabezpečení evidenční list důchodového pojištění. Do 8 dnů od vyžádání vystavit zaměstnanci potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné Pokud zaměstnanec nenastupuje bezprostředně do dalšího zaměstnání a očekává se, že mu budou vyplaceny doplatky mzdy nebo může dojít k onemocnění zaměstnance v ochranné lhůtě, potom se ELDP odešle až když jsou tyto skutečnosti známé. Vypracovat a odeslat příslušné OSSZ podklad pro výplatu dávek nemocenského pojištění po Povinnosti mzdové účetní související s ukončením kalendářního měsíce : zpracovat mzdy a dávky nemocenského pojištění vytisknout výplatní listiny a jejich rekapitulaci, vyplnit a odeslat potřebné příkazy pro bankovní ústavy zaslat příslušnému finančnímu úřadu oznámení o dani z příjmů vybírané srážkou zaslat oznámení o platbách pojistného příslušné zdravotní pojišťovně vypracovat přehled o výši pojistného na sociální zabezpečení a o vyplacených dávkách v nemoci, resp. přehled o vyměřovacím základu zpracovat účtování mezd a ostatních náležitostí pro účtárnu OS - výstup pro účetnictví SAP R/3 zpracovat výstup údajů pro GŘ 36. Po skončení kalendářního roku nastává pro mzdovou účetní období zvýšeného pracovního výkonu, neboť kromě běžných pracovních úkolů uvedených v předchozích bodech povinna: uzavřít mzdové listy a připravit je k archivaci vydat zaměstnancům, kteří o to požádají, potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň z příjmů na základě prohlášení zaměstnanců k dani z příjmů zpracovat roční vyúčtování této daně zpracovat roční výkazy k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro příslušný finanční úřad 19

22 Sei 600/4 - Účinnost od nejpozději do konce dubna zpracovat ELDP, dát je zaměstnancům podepsat, předat kopii zaměstnanci, druhou kopii založit do archivu a originál odeslat na příslušnou správu sociálního zabezpečení připravit k archivaci, popřípadě ke skartaci veškeré písemnosti za uplynulý rok podle pokynů k archivaci tohoto předpisu a skartačního řádu ČD a.s. zpracovat roční údaje pro statistické výkazy, nebo pro rozbory hospodaření OS pokud jsou od OS vnitřním předpisem vyžadovány K a p i t o l a IV Informační technologie ROZSAH ZPRACOVÁNÍ 37. Mzdy se zpracovávají podle technologie projektu, který je rozdělen na úlohy Mzdy a personalistika, Rozbory mezd a personálních údajů pro OS, Rozbory mezd a personálních údajů pro GŘ, Platební styk organizace s fyzickými osobami, a to z údajů zapsaných v kmenových údajích zaměstnance a v provozních záznamech jednotlivých docházkových úloh. Typové docházkové úlohy jsou PZS a APS. 38. Po přenesení údajů z docházkových úloh do úlohy Mzdy a personalistika doplní mzdová účetní tyto údaje o další složky mzdy a provede výpočet mezd, jednotlivým zaměstnancům podle algoritmů základní úlohy Mzdy a personalistika. Základní datovou jednotkou úlohy Mzdy a personalistika jsou části mezd označené druhovými znaky (DZ). Číselník DZ je součástí centrálně šířených číselníků. Návod k používání jednotlivých DZ je v uživatelské příručce dodávané s instalací každé verze úlohy. V číselníku DZ je u jednotlivých DZ uvedeno účtování, podle kterého se při převodu do účetnictví SAP R3 mzdy zaúčtují v souladu s SR 80 Účtový rozvrh Českých drah. 20

23 Sei 600/4 - Účinnost od ČÁST DRUHÁ ÚČTOVÁNÍ MEZD K a p i t o l a I Popis činnosti 39. Po skončení všech činností týkajících se zpracování mezd se v úloze Mzdy a personalistika zahájí činnost účtování přes Výstupy/Výstup pro účetnictví SAP R/3 Převod do účetní evidence. Částky mezd s DZ, které v převodovém můstku mají uvedeny nenulové účty se na tyto účty převedou. Dále se vytvoří kontrolní opis účtů a jejich součty za jednotlivé účty a jejich analytiky pro finanční účtárnu. Vytvořený výstup do účetnictví, se předá do finanční účtárny k odeslání do centrálního zpracování. 40. V činnosti účtování se pro každý DZ se tvoří 2 nebo 4 věty. Věta se vytvoří pokud Kč na DZ jsou nenulové a pokud syntetický nebo analytický účet je nenulový. Pro každou položku je uvedena její pozice v účetním příkazu. 41. Pro převod sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem jsou příslušné syntetické a analytické účty uloženy v pomocném souboru, který je přístupný v servisních činnostech Změny dalších údajů - Čísla účtů zdravotního a sociálního pojištění. Zde se zpracuje vyměřovací základ za všechny zaměstnance OS a vypočítá příslušné pojistné. K a p i t o l a II Převod do účetnictví 42. Převod do účetnictví a výpočet (zúčtování) mezd je nutno zpracovat s ekonomickým číselníkem příslušným na daný měsíc. Je nepřípustné provádět změny číselníku DZ v době mezi výpočtem (zúčtováním) mezd a převodem do účetnictví. Nedodržení této zásady má za následek nesoulad mezi stranami MD a D příslušných účtů. 43. Účtující jednotka je odpovědná za příjem dat z jednotek nižší úrovně a jakékoliv chyby musí být prošetřeny a systematicky řešeny. 44. Pokud MÚ neodesílá převod elektronickou cestou, zpracovává převod na médium. Při výstupu ze zpracování úlohy vytvoří dále sestavu 7083 Protokol pro výstup do účetnictví, ve kterém je označen odesílatel, položky MD a D, případně chybová zpráva, pokud se položky nerovnají. Protokol vytiskne a předává spolu s médiem. 21

24 Sei 600/4 - Účinnost od Po vložení účetních dat do odesílajícího systému ÚJ jsou data mapována do formátu SAP pro přímý vstup do SAP pomocí programu mapování kmenových dat. 46. Soubor pro zavedení do SAP je komprimován a odeslán do sběrného místa. V místě odeslání je nutno udržovat kopii pro případ poškození během přenosu. 47. Ve sběrném místě je soubor pro vstup do SAP validován a je ověřováno použití správné verze kmenových dat, zda jsou data za správné období a či je úplný. Pokud nevyhoví validaci je odeslán zpět ÚJ a musí být znovu vytvořen a odeslán. 48. Za tyto postupy odpovídají vedoucí účetní organizačních složek, pokud některou z těchto povinností prokazatelně nepostoupí vedoucím mzdových účtáren. 49. Vedoucí mzdové účetní ale vždy zodpovídají za včasné, úplné a správné předání výstupu z mezd (převodu na účty) do zpracování účetnictví účtující jednotky. K a p i t o l a III Kontrolní činnosti a opravy 50. Při vytváření výstupu z úlohy Mzdy a personalistika do účetnictví je automatizovaně kontrolována vazba mezi číslem služebny a číslem střediska. Je-li nalezena neexistující vazba, je o tom uživatel informován v sestavě 4669 a výstup pro účetnictví se nevytvoří. Je nutné opravit kmenové údaje, přepočítat vyúčtování a znovu spustit výstup údajů pro účetnictví. Jsou-li data v pořádku chybová sestava 4669 se nevytvoří. 51. Pro kontrolní činnost je nutno vytisknout sestavu 4670 sestava účetních příkazů - seznam příkazů, při nesouladu mezi stranami MD a D je třeba prověřit zda výpočet zúčtování mezd a převod do účetnictví byl proveden se stejným číselníkem DZ a jeho převodovým můstkem. 52. Po provedeném převodu do účetnictví není přípustné provádět ruční opravy účtování. Oprava musí být provedena vždy nejprve ve zpracování mezd a potom se provede následný převod do účetnictví. Dříve, než jsou odeslána data u odesílajícího systému účtující jednotky a zaúčtována do SAP, prochází fázemi extrakce a mapování. Extrakční soubor může být vytvořen (odeslán) pouze pokud v odesílajícím systému nejsou žádné chyby. Sběrné místo nepřijme soubor obsahující chyby. MAPOVÁNÍ EXTRAKČNÍHO SOUBORU 53. Cílem procesu mapování je reprezentovat data odesílajícího systému za dané účetní období v souboru pro vstup do SAP, který může být v SAP bez chyb zpracován. 22

25 Sei 600/4 - Účinnost od Dosahuje se toho: 1. Mapovacími tabulkami 2. Mapovacími algoritmy 54. Mapování zachytává formální chyby, chyby výskytu (mapovací tabulka nemůže najít reprezentaci v odesílajícím systému - neexistující výkonové číslo) a chyby souvislosti (jestliže jsou platná data použita v nesprávném kontextu - výkonové číslo existuje, ale pro daný pracovní úsek je neplatné). 55. Chyby v účtování projdou rozhraním do SAP a mohou být odstraněny později pomocí opravných vstupů během následujícího období. Opravy v účtování provádí vždy účtující jednotka. 23

26 Sei 600/4 - Účinnost od ČÁST TŘETÍ ARCHIVACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ K a p i t o l a I Úschova účetních písemností 56. Archivace dokladů se řídí obecně závaznými předpisy. Lhůty vyplývají z jednotlivých obecně závazných právních předpisů, z nichž pro mzdovou účtárnu jsou podstatné: zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění, který ukládá archivovat mzdové listy a účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce kterého se týkají zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který ukládá povinnost účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvodu pojistného uschovávat podobu 10 let následujících po roce kterého se týkají. 57. Prvotní doklady s údaji vstupních informací odeslaných z provozních středisek, VJ archivuje MÚ po dobu 3 let 58. Pro úschovu a skartaci písemností sociálně ekonomických informací je v ČD a.s. rozhodující Skartační řád pro vyřazování písemností. 59. Sestavy, které mají charakter písemností účetní evidence, se ukládají po dobu předepsanou rovněž zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. K a p i t o l a II Ochrana osobních údajů 60. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru osobních údajů pro automatizovaný výpočet mezd se řídí zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v informačních systémech a prováděcími pokyny č.j. S-4170/00-O10/1. Zákon upravuje ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací při provozování informačního systému, který nakládá s osobními údaji a odpovědnost provozovatele informačního systému a dalších osob, které se účastní provádění činností souvisejících s provozováním takového informačního systému. 61. Povinností informatiků a výše uvedených zaměstnanců je zachovat mlčenlivost o osobních údajích jednotlivých zaměstnanců a svým jednáním neumožnit třetím osobám přístup k těmto datům. Výjimku tvoří pouze případy požadavků na sdělení údajů orgánům činných v trestním řízení, kontrolním orgánům ČD zmocněným k vyžado- 24

27 Sei 600/4 - Účinnost od vání statistických a strategických dat, orgánům státní správy (FÚ, ZP, ČSSZ ) a auditorům. 62. Další povinností je: zajistit ochranu informací i celého systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním stanovit práva a povinnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k informačnímu systému učinit opatření, aby po skončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a provozovatelem nemohly být informace, s nimiž zaměstnanec při plnění svých úkolů přichází do styku, využity. 63. Při ukončení provozu informačního systému v účtující jednotce je vedoucí této jednotky povinen předat data a celý systém nástupnické účtující jednotce, nebo jinému stanovenému útvaru, aby informace, s nimiž informační systém nakládal, nemohly být zneužity. 64. Přístup ke zpracování osobních dat mají pouze zaměstnanci, kteří s těmito daty pracují a mají podepsané Prohlášení o zachování mlčenlivosti. 25

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více