Rozvoj lidských zdroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj lidských zdroj"

Transkript

1 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ

2 Obsah 1. Úvod Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů Rozvrh samostatného studia předmětu Prameny (základní a rozšiřující literatura) Personální a sociální rozvoj pracovníků Personální rozvoj Cíle personálního rozvoje Význam personálního rozvoje Politiky personálního rozvoje Sociální rozvoj Význam pracovních podmínek Globalizace a konkurenceschopnost podniku Globalizace Konkurenceschopnost podniku Spokojenost pracovníků a závazek pracovníků vůči organizaci Spokojenost Řízení spokojenosti pracovníků Závazek vůči organizaci Příčiny a následky závazku vůči organizaci Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků Vymezení pojmu kariéra Formy kariéry Struktury pracovní kariéry Úspěšná kariéra Kariérový pohyb Subjekty plánování a řízení kariéry Řízení a plánování kariéry Plánování kariéry Životní dráha Životní období Stupně pracovní kariéry Plán osobního rozvoje Řízení kariéry Personální činnosti, které prostupují řízením kariéry Řízení talentů Vzdělávání a rozvoj pracovníků Podmínky pro efektivní vzdělávání

3 6.2 Formování pracovních schopností člověka a pracovníka Vzdělávání a rozvoj pracovníků organizace Metody vzdělávání a rozvoje Přenos školení

4 1. Úvod Věnovaná pozornost lidským zdrojů vychází z přesvědčení, že lidé jsou nejdůležitějším strategickým zdrojem organizace. Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat jich takovým způsobem, který zabezpečí plnění cíle organizace. Samozřejmě musíme si být vědomi, že lidské zdroje nejsou jediným zdrojem určujícím ekonomický rozvoj. Nicméně lidské zdroje jsou nejvýznamnější. Bez lidských zdrojů jsou budovy jen hromadnou cihel a betonu, stroje spoustou železa a ocele. Život tomu teprve dávají lidé. Je tedy pro každou firmu nezbytné, aby měla správné lidi na správných místech, dobře motivované, vzdělané, řízené apod., proto musí organizace správně zabezpečit personální činnosti, jako jsou: výběr lidí, vedení lidí, jejich motivování, vzdělávání, personální rozvoj, sociální rozvoj, apod. 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozvoj lidských zdrojů Rozvoje lidských zdrojů navazuje na předmět Management lidských zdrojů a seznamuje studenty s dalšími důležitými oblastmi personální práce v pojetí její prozatím nejnovější koncepce, označované jako řízení lidských zdrojů. 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu Den 1: kap. 2. Den 2: kap. 3. Den 3: kap. 4. Den 4: kap Den 5: kap Den 6: kap Den 7: kap Den 8: kap Den 9: kap

5 1.3 Prameny (základní a rozšiřující literatura) Základní literatura: Bucman, Němec, Šikýř, Personální management, VŠEM, Praha 2008 Rozšiřující literatura: Armstrong, Řízení lidských zdrojů 10. vydání, Nejnovější trendy a postupy, Grada, Praha 2007 Dvořáková kol., Management lidských zdrojů 1. vydání, C. H. Beck, 2007 Dvořáková, Metody personální práce Cvičebnice 1. vydání, Oeconomica, 2006 Koubek, Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky 3. vydání, Management Press, Praha 2004 Bedrnová, Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press, 2007 Koubek, Řízení pracovního výkonu (nakladatelství Management Press, Praha 2004) Palán, Lidské zdroje výkladový slovník, Academia, Praha 2002 Arnold a kol., Psychologie práce, 1. Vydání, Computer Press, Brno 2007 Odborná periodika: Personál HR Forum Práce a mzda Moderní řízení Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty Personální servis Internetové odkazy: Ministerstvo práce a sociálních věcí Management lidských zdrojů Deloitte Touche Tohmatsu Personalista SHRM Online: Society for Human Resource Management HRM guide HRWorld 4

6 2. Personální a sociální rozvoj pracovníků (Němec O. a kol., Personální management 1. vydání, 2008, VŠEM, kap. 8, str ) (M. Armstrong, Řízení lidských zdrojů 10. vydání, Nejnovější trendy a postupy, 2007, Grada, kap. 38, str. 470) Strategie personálního a sociálního rozvoje pracovníků jde ruku v ruce se strategií rozvoje organizace. Stejně tak, jak jsou v organizaci rozvíjeny technologie, informační systémy a procesy, je nutné zaměřit se na rozvoj v oblasti personálního a sociálního řízení. Lidský kapitál se stává stěžejním kapitálem pro růst organizace a udržení a zvyšování konkurenceschopnosti. Personální a sociální rozvoj pracovníků slouží jako nástroj zvyšování pracovního výkonu a uspokojení pracovníků. Užíváme-li termín řízení personálního a sociálního rozvoje, soustřeďujeme se na člověka samotného, na jeho život a pracovní dráhu, na rozvoj jeho pracovních schopností a sociálních vlastností, na jeho uspokojení z práce. Zabýváme se člověkem nejenom jako pracovní silou, jako nositelem pracovního výkonu, ale také jako osobností v jejím mnohovrstevnatém rozměru vazeb na společenskoekonomické faktory. 2.1 Personální rozvoj Definice Personální rozvoj je ve své podstatě řízení znalostí a dovedností pracovníka a jeho kariéry v souladu se současnými a budoucími požadavky. Plánování a řízení kariéry zaměstnanců, formování jejich pracovních schopností cestou zvyšování kvalifikace, vzděláváním a učením se Cíle personálního rozvoje Hlavním cílem personálního rozvoje v organizaci je připravit dostatečný počet a optimální kvalitu lidských zdrojů z hlediska současných a budoucích potřeb organizace. (Správné lidi ve správný čas na správných místech.) Význam personálního rozvoje Na význam personálního rozvoje v organizaci lze pohlížet ze dvou pohledů. Z pohledu organizace je kvalitní politika personálního rozvoje nezbytná 5

7 pro naplňování cílů organizace v současnosti a především do budoucna. Kvalitní personální rozvoj zajišťuje zvyšování výkonnosti a tím plnění ekonomických cílů. Politika personálního rozvoje pohlíží do budoucna, identifikuje, jaké poznatky a dovednosti bude vyžadovat budoucí vývoj v organizaci, například nové technologie a připravuje pracovníky na plnění nových úkolů. Z hlediska pracovníka pak personální rozvoj přispívá k osobnímu rozvoji, seberealizaci k jeho motivaci a spokojenosti s prací a v práci. Umožňuje vývoj pracovníkovy kariéry v souladu s jeho potřebami a osobními cíli. Z obou pohledů kvalitní politika personálního rozvoje přispívá ke ztotožnění se zaměstnanců s firemní kulturou, napomáhá vytvářet pověst dobrého zaměstnavatele a tím vytváří atraktivitu zaměstnání v daném podniku, čímž napomáhá získávání kvalitních pracovních sil a talentů Politiky personálního rozvoje Každá organizace stanovuje politiky personálního rozvoje podle stanovených cílů a konkrétní strategie. Politika jako soubor zásad a pravidel umožňuje systematiky řídit personální rozvoj ve stěžejních oblastech. Příklad politik personálního rozvoje: Obsazování vedoucích funkcí z vlastních zdrojů v organizaci existují pravidla pro obsazování vedoucích míst a potenciální nástupci jsou systematicky na zastávání těchto funkcí připravováni. Stabilita pracovníků definováním pravidel pro stabilizaci pracovníků organizace předchází odlivu těch nejkvalitnějších pracovníků do jiných firem, či do zahraničí. Vyhledávání a stabilita talentů pravidla pro cílené vyhledávání talentů ze stávajících pracovníků anebo z vnějšího prostředí, systematickou péčí o tyto pracovníky získává organizace konkurenční výhodu a zajišťuje si tak rychlejší rozvoj Rotace funkcí pravidla pro rozvoj zaměstnanců, zaměstnanci po určité době změní své pracovní místo a poznávají další zákonitosti a charakter práce v organizaci, tato politika zajišťuje lepší porozumění celému systému v organizaci, získávání nových poznatků i dovedností, snadnější ztotožnění se s firemní kulturou. 6

8 2.2 Sociální rozvoj Sociální rozvoj se promítá do organizační kultury. Zde se zdůrazňuje především význam komunikace vedoucích pracovníků s ostatním pracovníky. Vytváří to dobré vztahy, které jsou potřebné k vytvoření hodnot. Je také nutné, aby byly zjišťovány a diferencovány sociální potřeby jednotlivých pracovníků, protože všichni pracovníci nepotřebují stejnou péči. Někteří preferují možnost rozšiřování svého vzdělávání, jiní cestování apod. Definice Sociální rozvoj Péče organizace o zaměstnance v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, pracovních vztahů, zaměstnaneckých výhod služeb pro zaměstnance a jejich rodiny Význam pracovních podmínek Je jisté, že člověka nedokáže uspokojit jen skutečnost, že pracuje v dobrých tepelných, zvukových, světelných, mikroklimatických aj. podmínkách.zájem organizace vytvářet pracovníkům lepší podmínky pro jejich práci má dvojí efekt: primárně se lepší podmínky pro práci projeví ve zlepšení výkonu v důsledku menší únavy a lepší pracovní pohody, druhotně se zlepšuje vztah mezi ní a zaměstnanci, protože péčí o pracovní podmínky dává management organizace svým zaměstnancům jasné signály o tom, že si jejich práce váží, že jsou pro něj důležití a že mu na nich skutečně záleží. Ne všichni zaměstnanci mají stejný práh citlivosti na vnímání signálů tohoto druhu. Někteří lidé vnímají pozitivně i malé změny, jiných musí jít o změnu velkou, aby ji dokázali zaznamenat. Péče o pracovní podmínky se tedy nutně nemusí vždy okamžitě projevit ve zpětné vazbě ze strany zaměstnanců, v jejich chování, reakcích a v jejich spokojenosti. Rozhodně se však projeví nezájem zaměstnavatelů o pracovní podmínky, nulová aktivita při jejich zlepšování a nerespektování stížností zaměstnanců v tomto směru. V takovéto situaci zcela zákonitě roste nespokojenost a snižuje se motivace k práci. Nezájem vedení organizace o pracovní podmínky tedy působí vždy nestimulačně, a to i v těch případech, kdy jsou hmotné odměny vysoké. 7

9 Klíčová slova: personální rozvoj, sociální rozvoj, politika personálního rozvoje Otázky: Uveďte příklady politiky personálního rozvoje. Charakterizujte personální rozvoj. Charakterizujte sociální rozvoj 8

10 3. Globalizace a konkurenceschopnost podniku (Němec O. a kol., Personální management 1. vydání, 2008, VŠEM, kap. 8.3, str. 170) (Veber, Management, Management Press, Praha 2005, kap. 20 str ) 3.1 Globalizace Období po roce 2000 se z hlediska české ekonomiky vyznačuje množstvím zásadních a velkých změn. Především se naše ekonomika již po roce 1989 výrazně otevřela a dnes se již stává součástí globální ekonomiky se všemi pozitivy a riziky, které s sebou globální ekonomika nese. Centrem světové i národní ekonomiky se stávají nadnárodní firmy, které mají možnost využívat zdrojů a výhod jednotlivých národních ekonomik, jsou schopny poměrně rychle přesouvat kapitál, technologie i lidské zdroje do míst, kde je podnikatelské prostředí momentálně nejvýhodnější. Tím urychlují procesy inovace v národních ekonomikách a vytvářejí stále silnější konkurenční tlak na národní firmy. Takové prostředí s sebou nese atmosféru rychlých změn v celé podnikatelské oblasti, které mimo jiné vyžadují rozvoj lidského kapitálu. Trendy globalizace jsou neodkladné ve všech národních ekonomikách a jsou tedy jakousi výzvou, která determinuje zaměření, rozsah a kvalitu rozvoje lidských zdrojů. Rozhodujícím faktorem ekonomického úspěchu firmy je její schopnost a rychlost přizpůsobení změnám, která se také odráží v systému personální práce, a tedy i ve způsobu personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců organizací. V evropských podmínkách je tradicí, že o rozvoj podnikových lidských zdrojů pečuje podnik. Nastává určitá změna hlavně pod vlivem příkladu výkonnosti americké ekonomiky. Hlavní odpovědnost za svůj rozvoj si nese každý manažer, každý specialista a každý pracovník sám. Mezi změny, které přináší globalizace v oblasti řízení lidských zdrojů, patří i změna procesů kariérového rozvoje. Tato změna je spojena především s přechodem z hierarchických na ploché organizační struktury a s přechodem od funkční odpovědnosti na odpovědnost projektovou. To mění povahu kariéry ze sledu postupných kroků na účast na časově omezených projektech. Práce v jednom podniku na celý život již několik let není skutečností odrážející realitu. Dnes však již neplatí ani rovnice práce a kariérový postup za dobré výsledky. To podniky již nejsou schopny zajistit a garantovat. 3.2 Konkurenceschopnost podniku Personální a sociální rozvoj zaměstnanců se výrazným způsobem promítá do dosahování konkurenčních výhod na trhu. Konkurenceschopnost organizace je možné rozdělit do dvou částí. První část tvoří konkurenceschopnost dodávaných 9

11 výrobků a služeb. Druhou část je konkurenceschopnost na trhu práce, kterou představuje zejména kvalita manažerů, různých specialistů a výkonných pracovníků, kteří ve firmě pracují. Pokud se kvalita a konkurenceschopnost dodávaných výrobků do určité doby nezvýší, podnik se dostane do problémů, protože ho předeženou konkurenti. Pokud se nezlepší kvalita manažerů a pracovníků, výsledek bude stejný jako v případě výrobků. Rozdíl bude jen v tom, že v prvním případě je důvod snadněji zjistitelný a měřitelný. U zaostávání rozvoje lidských zdrojů zůstane problém poklesu konkurenceschopnosti dlouho skryt a projeví se až jeho následky. Klíčová slova: globalizace, konkurenceschopnost podniku Otázky: Co přináší globalizace za změnu? Jak je možné rozdělit konkurenceschopnost organizace? 10

12 4. Spokojenost pracovníků a závazek pracovníků vůči organizaci (M. Armstrong, Řízení lidských zdrojů 10. vydání, Nejnovější trendy a postupy, 2007, Grada, kap. 18, str. 228, kap. 19, str ) (Arnold a kol., Psychologie práce, 1. Vydání, Computer Press, Brno 2007, kap.7, str ) (Němec O. a kol., Personální management 1. vydání, 2008, VŠEM, kap. 8.4, str. 171) 4.1 Spokojenost Spokojenost pracovníků je významným motivačním faktorem a přesto, že výzkumy nebyl bezprostřední příčinný vztah mezi pracovní spokojeností a motivací jednoznačně prokázán, je možné tendenci uspokojovat potřeby a dosahovat pracovní spokojenosti považovat za výrazný aktivizující faktor lidského počínání. Přímý vztah mezi výkonem a spokojeností nebyl prokázán, bude-li například vysoký výkon vyvolán extrémním tlakem, je pravděpodobné, že bude spojen s nízkou spokojeností. Spokojenost se odráží v kvalitativní složce výkonu, tedy těžko měřitelné složce výkonu. Projevuje se v postojích pracovníka, výsledkem je jistý pocit závazku a odpovědnosti vůči firmě a ochota k práci. Spokojenost pracovníka negativně koreluje s fluktuací, absencí, nedochvilností, pracovními úrazy, s projevy dílčích nespokojeností (kverulantství), což negativně ovlivňuje výkon. Dalším důležitým aspektem je také fakt, že postoje uplatňované v pracovní oblasti ovlivňují nejen výkon, ale také interpersonální vztahy na pracovišti. Známky pozitivního postoje k práci: Ochota pracovat bez vyžadování bezprostředních pobídek Připravenost a ochota pracovat a aktivní rozvoj této připravenosti (sebemotivace) Součinnost se skupinou Znalost a realizace cílů organizace Tři pohledy na uspokojení z práce Uspokojení z práce je funkcí: celkové osobnosti či dispozice daného jednotlivce - postoje k práci, jako je uspokojení z práce - jsou svou povahou dispoziční, tj. jsou stabilní pozitivní nebo negativní dispozicí získanou prostřednictví zkušeností nebo jsou založeny na geneticky zděděných dispozicích. 11

13 názorů jiných lidí na pracovišti daného jednotlivce - model zpracování společenských informací, podle něhož se uspokojení z práce a další postoje v práci vytvářejí ze zkušeností a informací poskytnutých jinými lidmi na pracovišti. Jinými slovy, uspokojení z práce je při nejmenším částečně funkcí toho, jak jiní lidé na pracovišti interpretují a hodnotí to, co se tam děje. konkrétních rysů práce daného jednotlivce - model zpracování informací, jenž je založen na akumulaci kognitivních informací o pracovišti a samotné pracovní pozici. V určitém smyslu je to nejvíce samozřejmý přístup tvrdí totiž, že uspokojení z práce přímo ovlivňováno charakteristikou této práce a rozsahem, v němž tato charakteristika odpovídá tomu, co příslušná osoba od své práce očekává. Výzkumy potvrdily, že tendence jednotlivce dívat se na život pozitivně nebo negativně (afektivní dispozice) měla podstatný efekt na subjektivní pocit pohody, tj. tendence jednotlivce zaujmout optimistický a šťastný přístup k životu ovlivnila, jak optimisticky a šťastně se tento jednotlivec cítil každý den. Subjektivní pocit pohod a tudíž nepřímo i afektivní dispozice měli podstatný dopad na uspokojení z práce a uspokojení z práce mělo téměř stejný efekt na subjektivní pocit pohody. Vnitřní charakteristika práce ovlivnila uspokojení z práce, jak bylo možné očekávat, ale pouze o málo silněji než subjektivní pocit pohody. Výzkum Judge a Hulina naznačuje toto: (i) uspokojení z práce skutečně záleží na povaze práce; (ii) stejně jako nepřímo na osobní dispozici; (iii) uspokojení z práce má dopad na obecný pocit pohody (viz. obr. 4.1) práce se prostě psychologicky přelívá i do dalších oblastí života. Obr. 4.1 Kauzální model uspokojení z práce Afektivní Afektivní disp dispozice Subjektivní pocit 0,45 pohody 0,41 Uspokojení z práce 0,34 0,50 Poznámka: Šipky naznačují kauzální účinky, čísla označují sílu těchto účinků. Vnitřní charakteristika práce 12

14 Zdroj: převzato z Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 56, Judge, T. A. and Hulin, C. L., Job satisfaction as a reflection of disposition: a multiple source casnal analysis, pp , 1993 Kromě toho většina studií nachází významné a pozitivní korelace mezi chováním lídrů, jako je iniciace určité struktury práce a uznání vůči podřízeným, a uspokojením z práce u těchto podřízených. Proto je pro uspokojení z práce z pravidla velice důležité rovněž chování nadřízených pracovníků! Řízení spokojenosti pracovníků Spokojenost pracovníků je subjektivním pocitem každého jedince a je tedy individuální záležitostí. Záleží především na samotném přístupu pracovníka sama k sobě, k jeho chápání spokojenosti a vlastní iniciativě uspokojovat své potřeby, vyvolávat dílčí spokojenosti a dosahovat celkové spokojenosti. Přesto má zaměstnavatel mnoho možností, jak tento stav u pracovníků ovlivnit. Právě zaměstnavatel je strůjcem horších či lepších podmínek, má možnost ovlivňovat vztahy na pracovišti, utvářet pracovní skupiny, umožnit rozvoj pracovníků, vytvářet vhodné sociální a materiální prostředí. Pozitivní ovlivňování spokojenosti pracovníků však nemůže zůstat náhodným, vždy by se mělo jednat o systematický dlouhodobý a vyvíjející se proces. Pro potřeby nastavení tohoto procesu je vhodné využít průzkumu spokojenosti zaměstnanců a realizovat jej opakovaně. Výsledky průzkumu pak lze vhodně zakomponovat do nastavených činností a promítnout do firemní kultury. 4.2 Závazek vůči organizaci Závazek vůči organizaci je relativní míra identifikace jedince s danou organizací a zapojení do ní. Obsahuje tři faktory: silnou touhou zůstat členem organizace, silnou víru v hodnoty a cíle organizace a jejich akceptování, připravenost vynakládat značné úsilí ve prospěch organizace. Závazek k organizaci lze podle Salancika zvyšovat a propojovat za účelem získání podpory pro cíle a zájmy organizace prostřednictvím takových postupů, jako je participace na rozhodováních o činnosti organizace. 13

15 Lze se domnívat, že značná oddanost práci bude mít pravděpodobně za následek svědomitý a samoregulující přístup k výkonu práce, pravidelnou docházku do práce, jen nepatrný dozor a vysokou míru pracovního úsilí. Oddanost organizaci bude nepochybně souviset se záměrem zůstat v organizaci jinými slovy, s loajalitou k podniku. Někteří pracovní psychologové rozdělují závazek vůči organizaci poněkud jinak, než jak jsme popsali výše. Například Allen a Meyer (1990) rozlišují následující: Afektivní závazek: v podstatě se jedná o emoční vazbu osoby na její organizaci Trvalý závazek: osoba vnímá náklady a rizika spojená s odchodem ze své současné organizace. Objevily se významné důkazy o tom, že existují dva aspekty trvalého závazku vůči organizaci osobní oběť, kterou by obchod přinesl a nedostatek alternativ, jež má daná osoba k dispozici. Normativní závazek: morální dimenze, založená na tom, že osoba cítí závazek a zodpovědnost vůči své organizaci (zaměstnavateli). Závazek vůči organizaci se týká pocitu sounáležitosti s organizací. Má několik složek a je jedním z více závazků, které může osoba cítit Příčiny a následky závazku vůči organizaci Podobně jako uspokojení z práce existuje několik odlišných teoretických přístupů také k pojmu závazek vůči organizaci. Jeden z nich, behavioristický přístup, vidí závazek vůči organizaci jako něco, co vzniká, jestliže jednotlivec dělá věci veřejně, z vlastní svobodné vůle a navíc věci, jež je obtížné vzít zpět (Kiesler, 1971). Podobně jako u Bemova (1972) přístupu sebevnímání se zde tvrdí, že lidé zkoumají své vlastní chování a docházejí k závěru, že jelikož udělali něco s významnými následky za plné pozornosti jiných, i když se mohli rozhodnout to neudělat, museli cítit opravdový závazek. Takže jestliže se osoba svobodně rozhodně přidat se k organizaci a následně se podle toho závazně chovat (např. dobrovolně pracovat přesčas), bude k této organizaci pociťovat větší závazek. Je to vybroušená teorie, podpořená určitými důkazy (Mabey, 1986). Nicméně častěji se objevuje názor, že závazek vůči organizaci lze podpořit nabídkou pozitivních zkušeností. Tento názor je odrazem přístupu, založeno na určité společenské výměně. Jednotlivec si v podstatě říká: Jestliže bude tato organizace na mne hodná, budu k ní loajální a budu pro ni tvrdě pracovat. Mnoho odborníků se snažilo určit, na kterých příjemných zkušenostech záleží 14

16 v případě závazku vůči organizaci nejvíc. Celkově se zdá, že vnitřní faktory práce (např. míra výzvy, autonomie) jsou při podpoře závazku důležitější než vnější faktory jako je mzda nebo pracovní podmínky (Mathieu a Zajac, 1990; Arnold a Mackenzie Davey, 1999). To podle všeho obzvláště platí pro afektivní složku závazku (tj. závazek založený na emoční vazbě). Na druhé straně trvalý závazek (tj. náklady a rizika spojená s odchodem ze své současné organizace) je více ovlivňován tím, jak osoba vnímá své vlastní dosavadní přispění organizaci a přitažlivost ostatních zaměstnanců (Meyer a kol., 1989). Nicméně objevily se rovněž názory, že závazek vůči organizaci je částečně funkcí osoby, spíše než toho, co tato osoba zažívá v práci (Bateman a Strasser, 1984). To znamená, že někteří lidé jsou z důvodu své osobnosti či dispozice spíše náchylní k pocitu závazku než jiní, podobně jako jsou někteří náchylnější k uspokojení z práce než jiní. Vzhledem k výsledkům výzkumu v oblasti uspokojení z práce se to jeví jako rozumný názor. Nicméně výzkum v oblasti závazků vůči organizaci se zatím tímto směrem nevydal. Obvykle se předpokládá, že závazek vůči organizaci je podporován pozitivními pracovními zkušenostmi a v menší míře okolnostmi, za nichž se osoba stala součástí organizace. Možnost, že někteří lidé mohou mít vyšší predispozici k pocitu závazku vůči organizaci než jiní je studována méně intenzivně. Rozdíl mezi afektivním a trvalým závazkem vůči organizaci může být rovněž významný pro pracovní výkon. Meyer a kol. (1989, 1993) a Goffin a Fellatly (2001) zjistili, že pracovníci s vysokou mírou afektivního závazku vůči organizaci měli tendenci k vyšším pracovním výkonům než pracovníci s nízkou mírou afektivního závazku. Ovšem právě opačný výsledek byl pozorován pro trvalý závazek vůči organizaci. Dává to smysl: vysoká míra trvalého závazku je částečně založena na vnímaném nedostatku jiných možností zaměstnání, přičemž jedním z důvodů pro nedostatek takovýchto možností může být, že lidé nejsou příliš dobří ve své práci! Na druhé straně jiné studie nedokázaly nalézt toto spojení mezi závazkem a výkonem. Podobně jako u uspokojení z práce se zdá, že do vztahu mezi postoji a chováním zasahuje mnoho faktorů. Jedním z nich může být schopnost. Jednotlivec zřejmě nebude provádět dobře úkoly, k nimž nemá schopnosti, i když bude pociťovat silný závazek vůči organizaci. Proto lze očekávat silnější vazbu mezi závazkem a výkonem u těch aspektů výkonu, které závisí více na motivaci než na schopnosti. Tomu odpovídá i práce Organa a Ryana (1995), kteří udělali přehled relevantních studií a zjistili korelaci 0,32 mezi závazkem vůči organizaci a chováním organizačního občana, což je více než je obvyklá korelace mezi závazkem vůči organizaci a celkovým pracovním výkonem. I zde může stát za to vzít do úvahy závazek k jiným skupinám, jelikož Becker a 15

17 kol. (1996) zjistili, že závazek vůči nadřízenému (především závazek založený na internalizaci) má vyšší korelaci s pracovním výkonem než závazek vůči organizaci. Jak lze očekávat, u osoby s nízkou mírou závazku vůči organizaci je vyšší pravděpodobnost, že bude chtít odejít a skutečně odejde, než u osoby s vysokou mírou závazku (Mathieu a Zajac, 1990). Pravda je taková, že úmysl opustit organizaci je nejsilnější a nejčastěji zaznamenávaný v korelaci se závazkem vůči organizaci. Podle všeho to obzvláště platí pro afektivní závazek (Meyer, 1997). Nicméně úmysl odejít nemusí nezbytně vést ke skutečnému odchodu. Například jestliže osoba věří, že by bylo obtížné získat jinou práci (v termínech teorie plánovitého chování se jedná o nízkou vnímanou behaviorální kontrolu), nízká míra závazku vůči organizaci pravděpodobně nepovede k tomu, aby opustila zaměstnavatele. Klíčová slova: spokojenost pracovníků, participace, závazek vůči organizaci Otázky: Uveďte 3 pohledy na uspokojení z práce. Vyjmenujte faktory oddanosti organizaci. 16

18 5. Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků (Němec O. a kol., Personální management 1. vydání, 2008, VŠEM, kap. 7 str , kap. 9 str ) (Arnold a kol., Psychologie práce, 1. Vydání, Computer Press, Brno 2007, kap. 11 str. 401, kap. 14 str , kap. 5 str ) (M. Armstrong, Řízení lidských zdrojů 10. vydání, Nejnovější trendy a postupy, 2007, Grada, kap. 40 str , kap. 26 str , kap. 27 str ) (Veber, Management, Management Press, Praha 2005, kap. 7 str. 180) Řízení a plánování kariéry pracovníků v organizaci představuje jeden ze základních motivačních nástrojů, které slouží jako nástroj řízení pracovního výkonu. Vytýčení pracovních perspektiv pro zaměstnance znamená jejich budoucnost v organizaci, která je také zpravidla spojena s kvalitou jejich mimopracovního, osobního života, neboť znamená určitou úroveň materiálního uspokojování člověka a jeho rodiny, určitý společenský status a postavení, které se vnímá jako úspěšnost či neúspěšnost v životě. Do pojmu kariéra se koncentruje osobní zájem zaměstnance i zájem zaměstnavatele, zájem efektivně fungující organizace. 5.1 Vymezení pojmu kariéra Mnozí lidé si pod pojmem kariéra představují pouhý postup od funkce k funkci. Kariéra je ale jevem bohatším a složitějším. Zahrnuje získávání zkušeností, nabývání nových dovedností, růst osobnosti apod. Postavení v hierarchii organizace nemusí být vůbec důležité. Definice Kariéru můžeme definovat následujícími způsoby: Kariéra znamená určitou volbu, volbu cesty životem, existenční cestu, zájmovou cestu, hledání určitého koridoru, v němž chce jedinec svou existenci obhajovat. Kariéra je kontinuální proces osobního rozvoje vycházejícího z postupného získávání znalostí a zkušeností, které umožní zvládnutí stále náročnějších úkolů. Kariéra je dráha zejména profesionálním životem, na které člověk získává nové zkušenosti a realizuje svůj osobní potenciál. Kariéra bývá zpravidla založena na náročné přípravě a na profesionalitě pracovního jednání. Profesní, pracovní kariéra je onou složkou životní dráhy člověka, která je spjata s jeho efektivním pracovním, profesním uplatněním. 17

19 Kariéra je rozvojová posloupnost získávání určitých zkušeností během pracovního života. Pracovní kariérou rozumíme období, po které je člověk zařazen do pracovního procesu, což je od jeho vstupu do prvního pracovního poměru, do jeho trvalého ukončení. Kariéra znamená sekvenci pracovních funkcí, prací, které jedinec zastával v průběhu svého pracovního života. Kariéra je zpravidla ukončena odchodem do důchodu. Kariéru lze chápat jako pojem, který se vztahuje k procesu sociálního vzestupu i sestupu a souvisí se sociální mobilitou. Kariéru můžeme rozdělit i z hlediska objektivního a subjektivního pohledu. Objektivní (vnější) kariéra - kariéru, kterou nalézáme v materiálech personálního oddělení, tzn. osobní životopisy a různé vyplněné formuláře s údaji o absolvovaných školách a kurzech, předchozích zaměstnání apod. Subjektivní (vnitřní) kariéra - subjektivní postoj zaměstnance, jeho zkušenosti i osobní růst. 5.2 Formy kariéry Byrokratická kariéra pohyb zaměstnance směrem k zaměstnáním s vyšším společenským postavením, obvykle v rámci jednoho povolání nebo jedné organizace. Mnoho lidí se na kariéru dívá tímto úzkým pohledem a vnímá kariéru pouze jako výše popsaný pohyb. Ale toto je pouze jedna ze tří možných forem kariéry. Profesionální kariéra dochází k růstu rozvojem kompetence brát na sebe spíše složitější úkoly než povýšení do další práce. Postavení zaměstnance závisí více na jeho pověsti u ostatních profesionálů nebo klientů než na úrovni v hierarchii organizace. Podnikatelská kariéra ta spočívá na kapacitě postřehnout příležitosti, vytvářet hodnotné výsledky a vybudovat vlastní organizaci nebo provozy. 5.3 Struktury pracovní kariéry Stálá struktura Charakteristickým rysem této struktury je shoda mezi přípravou na dané pracovní místo a obsahem vykonávané práce. Tento typ kariéry je typický pro takové pracovníky, kteří se po celou dobu svého 18

20 pracovního života neodchýlí od své odbornosti, kterou získali studiem na škole. Později se z nich stávají specialisté ve svém oboru. Tímto typem pracovní kariéry lze charakterizovat většinu pracovních míst, které vyžadují vysokoškolskou přípravu. Příkladem jsou lékaři právníci. Pracovník, který se hodí do stále kariérní struktury, často zůstává nejen ve svém oboru, ale často také ve stejné organizaci, kde ho mohou čekat funkční postupy. Nestálá struktura typickým rysem pro tuto strukturu je to, že odborná příprava jen zčásti odpovídá obsahu vykonávané práce. Příkladem může být absolvent střední průmyslové školy stavebního oboru železniční stavitelství pracující jako projektant vodních staveb. V tomto případě je zde nutnost změny nebo rozšíření původní odbornosti pracovníka. Pro tuto strukturu jsou také typické rekvalifikace větších skupin zaměstnanců (např. při přechodu z jedné technologie výroby na jinou, nebo také při útlumech těžby, apod.) Kariéra u tohoto pracovníka není pouze výsledkem jeho rozhodnutí, ale působí zde změny ve společnosti a je zpravidla vázána na změnu práce, pracovního místa. Difúzní struktura je charakterizována častou změnou zaměstnání bez zvláštního cíle. Tato zaměstnání se od sebe mohou velmi odlišovat. Důvodem pro časté střídání pracovních míst může být buď nějaká nepříznivá situace (malá zaměstnatelnost v daném oboru) či dosáhnutí okamžitého prospěchu pracovníka. Difúzní struktura jako taková je nevýhodná jak pro pracovníka, tak pro organizaci. Pracovník zpravidla netouží po rozvoji kariéry. Pracovník začíná vždy od znova a tak se stále objevuje na počátku své možné pracovní kariéry. 5.4 Úspěšná kariéra Jak můžeme měřit úspěšnou kariéru? Možná nejzřetelnějším způsobem je vidět, jak vysoko v postavení hierarchie zaměstnanec postoupil nebo o kolik se zvýšil jeho výdělek. Tyto objektivně prokazatelné ukazatele se skutečně používají u většiny výzkumů úspěšné kariéry. Ačkoliv postavení a výdělek jsou pro mnoho lidí důležité, další ukazatele úspěch mohou být pro některé z nich důležitější. Výdělky a povýšení jsou dobrým pohonem v tradičním byrokratickém konceptu kariéry, ale méně je tomu u ostatních forem kariéry. Je o nich často zmínka jako o cílech kariérního úspěchu na rozdíl od postojů a pocitů, které jsou subjektem kariérního úspěchu. Výzkum, který prováděl Sturges (1999), poskytl některé důmyslné analýzy způsobů, jakými mohou lidé prožít úspěšnou kariéru. Zjistil, že určité faktory (osobní vliv, být uznáván pro své úspěchy, smysl úspěchu a 19

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Arkhipova Personální řízení v restauraci Bakalářská práce 2014 Personální řízení v restauraci Bakalářská práce Anastasia Arkhipova Vysoká škola

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více