BONUS-MALUS SYSTÉM V POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BONUS-MALUS SYSTÉM V POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance BONUS-MALUS SYSTÉM V POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ Bonus-malus system in car insurance Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Silvie KAFKOVÁ Autor: Tomáš NOVÁK Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: NOVÁK Tomáš Finance BONUS-MALUS SYSTÉM V POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ Bonus-malus system in car insurance Z á s a d y p ro v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Na základě získaných informačních zdrojů vytvořit vlastní návrh bonus-malus systému pro pojištění automobilů. Postup práce a použité metody: Teoretické vymezení bonus-malus systému a zdůvodnění jeho užívání v oblasti pojištění automobilů. Získání dat pro matematický model. Rozdělení pojištěnců na základě Markovské analýzy. Tvorba matice přechodu mezi skupinami. Kompletace návrhu vlastního bonus-malus systému. Komparace vlastního návrhu s tržními produkty. Použité metody: analýza, dedukce, komparace, matematicko-statistické metody.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: Teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, s.r.o., ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, ISBN DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ, Ondřej POUL, Petr SOSÍK, František STACH a VINŠ. Pojistná teorie. Professional Publishing, ISBN DENUIT, Michel, Xavier MARÉCHAL, Sandra PITREBOIS a Jean-François WALHIN. Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus systems. Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd, ISBN KAAS, Rob, Marc GOOVAERTS, Jan DHAENE a Michel DENUIT. Modern Actuarial Risk Theory. USA: Kluwer Academic Publishers, ISBN Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Silvie Kafková Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 J méno a příj mení autora: N ázev diplo mové prác e: N ázev práce v angli čtin ě: K at edra: Vedoucí diplo mov é práce: Tomáš Novák Bonus-malus systém v pojištění automobilů Bonus-malus system in car insurance Financí Mgr. Silvie Kafková Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem bakalářské práce je bonus-malus systém v pojištění automobilů. První část práce hovoří o základních principech pojišťovnictví a o pojištění automobilů. Následující části se zabývají teoretickými podklady k tvorbě a analýze bonus-malus systémů konstruovaných jako Markovské řetězce. V dalších částech jsou analyzovány a komparovány nejhojněji užívané bonus-malus systémy na českém pojistném trhu. Na závěr je na základě získaných poznatků konstruován vlastní návrh bonus-malus systému a ten hodnocen. Annotation The subject of this thesis is the bonus-malus system in car insurance. The first part talks about the basic principles of insurance and car insurance. The following sections deal with theoretical basis for the creation and analysis of bonus-malus systems designed as a Markov chain. In the next parts most widely used bonus-malus systems in the Czech insurance market are analyzed and compared. Finally, own proposal of bonus-malus system based on gained knowledge is created and evaluated. Klíčová slova Bonus-malus systém, pojištění automobilů, Markovská analýza Keywords Bonus-malus system, car insurance, Markov analysis

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Bonus-malus systém v pojištění automobilů vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Silvie Kafkové a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Silvii Kafkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce.

8 Obsah Úvod Základní principy a pojmy pojištění, pojištění automobilů Pojištění Principy pojištění Pojištění a riziko Trh pojištění automobilů Havarijní pojištění Stanovení výše základního pojistného Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Povinné ručení jako pojištění povinně smluvní Pojištění řidiče Stanovení výše základního pojistného Teoretické vymezení bonus-malus systémů Bonus-malus systém a Markovské řetězce Chování bonus-malus řetězců Příklad bonus-malus řetězce (stupnice) Finanční rovnováha pojišťovny Důvody tvorby a užívání bonus-malus systémů Využití bonus-malus systémů Psychologický aspekt určení oblasti využití bonus-malus systémů Teorie tvorby bonus-malus systémů Markovská analýza Matice přechodu Stanovení pravděpodobností přechodu Sestrojení matice přechodu Stabilizované rozložení Výše vybraného pojistného Efektivita bonus-malus systému Analýza bonus-malus systémů užívaných na českém pojistném trhu Výběr bonus-malus systémů Podklady pro analýzu ČSOBP Index Stanovení středních hodnot pro hodnocení efektivity Způsob zjištění parametrů bonus-malus systémů Bonus malus systém České pojišťovny Bonus-malus systém pojišťovny Kooperativa Bonus-malus systém České podnikatelské pojišťovny Bonus-malus systém Allianz Shrnutí kapitoly Komparace bonus-malus systémů užívaných na českém pojistném trhu Základní srovnání bonus-malus systémů Komparace na základě efektivity bonus-malus systémů Komparace na základě výše pojistného Shrnutí kapitoly Návrh bonus-malus systému Základní myšlenky při návrhu bonus-malus systému Konstrukce matice přechodu Počet stupňů matice přechodu Pravidla přechodu mezi stupni Pravděpodobnosti přechodu mezi stupni...39

9 6.2.4 Kompletace matice přechodu Konstrukce stabilizovaného rozložení Stanovení výše pojistného pro jednotlivé stupně stupnice Konečná podoba mého návrhu Výpočet výše pojistného Výpočet efektivity bonus-malus systému Komparace mého návrhu s tržními produkty a zhodnocení jeho výhod a nevýhod Základní srovnání bonus-malus systémů Komparace mého návrhu na základě efektivity bonus-malus systémů Komparace mého návrhu na základě výše pojistného Výhody mého návrhu z pohledu řidiče Nevýhody mého návrhu z pohledu řidiče Shrnutí kapitoly Závěr...49 Seznam zdrojů...50 Seznam tabulek a grafů...52 Seznam příloh...53

10 Úvod Pojišťovnictví má v českých zemích dlouhou tradici. Její prvopočátky sahají již do konce 17. století, kdy byl vytvořen návrh povinného pojištění budov v Čechách. Přestože se objevovaly pokusy o zakládání pojišťoven již v 18. století a první zahraniční pojišťovny začaly fungovat na českém území již na počátku 19. století, skutečně historickým aktem bylo až založení První české vzájemné pojišťovny v Praze roku 1827 (původně pod názvem Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav). Od tohoto aktu se tradice českého pojišťovnictví odvíjí již nepřetržitě až do dnešních dnů. Velká vlna zakládání českých pojišťoven a pojistných spolků se vzedmula ve druhé polovině 19. století. V této době vznikla i instituce později úspěšná i v oblasti zajištění První česká zajišťovací banka v Praze. V 70. a 80. letech 19. století bylo již české pojišťovnictví tak silné, že například ekonomickou stabilitou První české vzájemné pojišťovny neotřásla ani největší náhrada škody v devatenáctém století poskytnutá za jednu pojistnou událost, související s požárem Národního divadla v Praze. Po válečných letech začíná nová etapa pojišťovnictví na našem území československé pojišťovnictví. Přes útlum vývoje v období Protektorátu Čechy a Morava působilo v Československu před rokem 1945 přes 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Roku 1945 došlo ke znárodnění soukromých pojišťoven a roku 1948 k jejich sloučení v jeden ústav Československou pojišťovnu. Tento stav přerušil na několik desetiletí přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. 1 K rozpadu tohoto monopolu došlo v období po roce To umožnilo rozvoj pojistných služeb a produktů a v konečném důsledku, obzvláště po uvolnění regulace povinného ručení v roce 1999, i rozvoj segmentace zákazníků a užívání bonus-malus systémů u pojistných produktů, což je ústředním tématem této práce. Cílem této práce je objasnit důvody užívání a vymezit oblasti užívání bonus-malus systémů a shrnout teoretické podklady pro analýzu a tvorbu bonus-malus systémů. V praktické části poté pomocí těchto teoreteckých podkladů analyzovat a komparovat bonus-malus systémy užívané na českém pojistném trhu. Následně i na základě postřehů získaných při analýze bonus-malus systémů pomocí matematicko-statistických metod vytvořit vlastní návrh bonus-malus systému a ten zpětně komparovat s bonus-malus systémy užívanými na českém pojistném trhu. 1 Zpracováno na základě: ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s ISBN

11 1. Základní principy a pojmy pojištění, pojištění automobilů Na úvod práce považuji za nutné zmínit základní principy pojištění a též stručně popsat nejdůležitější pojistné produkty, u kterých nalézají bonus-malus systémy uplatnění. Jak bude zdůvodněno v následující kapitole, jedná se především o produkty v oblasti pojištění automobilů. 1.1 Pojištění Pojištění je forma vytváření společných rezerv sloužících ke krytí případných škod. Tyto rezervy se vytvářejí v závislosti na riziku a slouží k úhradě pojistných potřeb. Základem pojištění je objektivní existence rizika. Přirozenou snahou člověka je bránit se hrozícímu nebezpečí, nebo alespoň snížit míru rizika, případně ztráty, která může nastat. Vzhledem k tomu, že není možné v plné míře odstranit existenci rizika, je nutné vytvářet takové podmínky, aby ztráty, které vzniknou, byly alespoň částečně nahrazeny. Tomuto účelu slouží právě pojištění. Ekonomický základ pojištění je dán tím, že podstatou pojištění je ekonomicky vyjádřená ztráta, způsobená realizací pojistného rizika. Právní základ je dán tím, že pojištění vzniká pojistnou smlouvou, která je postavená na právním základě. Tento základ je dlouhodobou zárukou dodržení podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě. Zájemcům o pojistnou ochranu umožňuje pojištění rozložit náklady a tím udržovat jejich pravidelnost, míru zisku i zisk samotný. U občanů pojištění podporuje stabilitu jejich životní úrovně a také zabraňuje jejímu poklesu v případě náhodné pojistné události Principy pojištění Rozdělování pojistných rezerv vzniklých výběrem pojistného vytváří pojistné vztahy, které jsou charakteristické určitými typickými principy pojištění. V. Čejková a S. Nečas uvádí ve skriptech Pojišťovnictví 3 tyto principy pojištění a jejich charakteristiku: princip solidárnosti, princip podmíněné návratnosti, princip neekvivalentnosti. Princip solidárnosti se projevuje tak, že pojištění, resp. pojistníci, společně přispívají pojistnými příspěvky, pojistným, do jednoho fondu, pojistných rezerv. Zároveň respektují princip podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti. Podmíněná návratnost znamená, že pojistné plnění se pojištěnému poskytne pouze v případě, že nastane pojistná událost, tedy událost, která byla předem dohodnuta v pojistné smlouvě 2 Podkapitola zpracována na základě: ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7 15, ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 14. ISBN

12 a v pojistných podmínkách. Neekvivalentnost znamená, že pojistné plnění není závislé na výši zaplaceného pojistného. Pojistné plnění tedy může být vyšší i nižší, než je pojistné, které bylo doposud zaplaceno. Tento princip, ale nemusí platit vždy, zejména v odvětví životního pojištění je možné jistou ekvivalentnost vypozorovat. 1.3 Pojištění a riziko V kontextu pojištění může riziko být chápáno jako nejistota ohledně budoucího vzniku škody a nejistota ohledně výše této škody. Aby bylo riziko pojistitelné, musí splňovat tato kritéria 4 : riziko musí být identifikovatelné, ztráta z realizace rizika musí být vyčíslitelná, riziko musí být pro pojišťovnu ekonomicky přijatelné, projev rizika musí být náhodný. Dojde-li k pojištění některého rizika, toto riziko se přesune na pojistitele. Pojistitel vytváří z rizik s podobnou charakteristikou rizikové společenství pojistný kmen. Při zahrnutí dostatečně velkého souboru stejnorodých rizik do rizikového společenství, na základě platnosti zákonu velkých čísel, ztrácí vznik pojistných událostí svůj původně náhodný charakter a mění se pro pojistitele na statisticky zákonný. 5 Pojistné je potom cenou za poskytovanou pojistnou ochranu či pojištění. 1.5 Trh pojištění automobilů Jak bude objasněno v následující kapitole, bonus-malus systémy nalézají své uplatnění především v oblasti pojištění motorových vozidel. Na základě výročních zpráv České asociace pojišťoven 6 lze o tomto segmentu pojistného trhu říci následující: Pojištění automobilů je součástí neživotního pojištění, které dle výše předepsaného pojistného tvořilo roku ,6 % pojistného trhu. Z neživotního pojištění se k pojištění automobilů vázalo 43,1 % objemu předepsaného pojistného. Z celého pojistného trhu tedy pojištění automobilů zabíralo zhruba 22,1 %. Relativní velikost tohoto segmentu klesá (25,5 % v roce 2010, 28,5 % v roce 2009) a celková výše předepsaného pojistného v tomto segmentu klesá též (35,2 mld v roce 2011, 38 mld v roce 2010, 40.6 mld v roce 2009). Nicméně lze si jen těžko představit, že by se tento segment pojištění v představitelné budoucnosti potýkal s existenčními problémy. Je tedy patrné, že bonus-malus systémy jsou využívány ve významném segmentu pojistného 4 Dle: ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 18. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 17. ISBN Česká asociace pojišťoven. Výroční zprávy 2009, 2010 a 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: %C3%AD+zpr%C3%A1vy 12

13 trhu a jsou proto pro pojišťovny i pro zákazníky velmi důležité. Mezi hlavní produkty nabízené na trhu pojištění automobilů patří havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení) a jejich kombinace. 1.6 Havarijní pojištění Předmětem tohoto pojištění je vozidlo uvedené v pojistné smlouvě a jeho části a příslušenství uložené ve vozidle nebo v něm či na něm připevněné. Všechny věci, na něž se pojištění vztahuje, musí být uvedené v pojistné smlouvě a vozidlo, na něž se pojištění uzavírá, musí být v době uzavření smlouvy v dobrém technickém stavu. Havarijní pojištění motorových vozidel představuje pojištění zahrnující zejména riziko havárie, ale i riziko živelní, riziko odcizení a riziko vandalismu. Vyskytují se i produkty tzv. omezené havárie, které kryjí pouze riziko živelní a odcizení (celého vozidla). S ohledem na vysoké riziko odcizení ale není toto pojištění pojišťovnami příliš nabízeno. Havarijní pojištění je produkt, který je výhodný sjednávat spíše pro nové automobily nebo automobily vyšší hodnoty. V případě starších automobilů nižší hodnoty jeho význam klesá. V případě havarijního pojištění se výluky z pojistného krytí obvykle vztahují na nesprávnou obsluhu a údržbu, přirozené opotřebení a řízení osobou bez řidičského oprávnění Stanovení výše základního pojistného Základní pojistné je pojistné, které by pojistník platil, kdyby pojišťovna nepoužívala bonus-malus systém, nebo se na bonus-malus stupnici nacházel na stupni základní třída 8. Mezi nejčastěji užívaná kritéria pro stanovení výše základního pojistného patří 9 : typ a značka vozidla, pořizovací cena vozidla, stáří vozidla, zvolená pojistná nebezpečí (odcizení, havárie, živel, komplexní), zabezpečení vozidla, způsob platby, skutečnost, zda je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby, zvolená spoluúčast. 1.7 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, spadá mezi pojištění odpovědnosti za škodu. J. Daňhel 10 o tomto druhu pojištění uvádí: Takto konstruované druhy pojištění zakládají pojištěnému subjektu nárok, aby za něj pojišťovna 7 Podkapitola zpracována na základě: DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ, Ondřej POUL, Petr SOSÍK, František STACH a VINŠ. Pojistná teorie. Professional Publishing, 2006, s ISBN Jedná se o stupeň, ke kterému se váže nulový bonus a zároveň nulový malus. 9 Dle: Výše pojistného na havarijní pojištění. Finance.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ, Ondřej POUL, Petr SOSÍK, František STACH a VINŠ. Pojistná teorie. Professional Publishing, 2006, s ISBN

14 uhradila škodu vzniklou třetí osobě (tedy osobě mimo právní vztah pojištěný pojišťovna), pokud se na tuto škodnou událost vztahuje ujednání pojistné smlouvy a pokud pojištěný za vzniklou škodu odpovídá. Skripta Pojišťovnictví 11 potom dodávají: Zároveň pojišťovna pojištěnému poskytuje právní ochranu při soudním projednávání způsobené újmy v trestním řízení. Pojištění se vztahuje na způsobené škody i tehdy, když je nezpůsobil pojištěný vlastník motorového vozidla, ale jiná osoba, případně pachatel, který vozidlo odcizil. V případě odcizení pojišťovna vymáhá od pachatele všechna vyplacená pojistná plnění Povinné ručení jako pojištění povinně smluvní Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel je pojištěním povinně smluvním. Subjekt vlastnící nebo provozující motorové vozidlo má tedy zákonem danou povinnost sjednat si toto pojištění s některou z pojišťoven pojištění nabízející. J. Daňhel 12 objasňuje povinně smluvní charakter povinného ručení následovně: Důvody pro přinucení majitele či provozovatele motorového vozidla k uzavření pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel jsou především v ekonomické oblasti: škody mohou přesahovat finanční možnosti viníků dopravních nehod. I pro majitele nejluxusnějšího vozu by mohl být problém vyplácet poškozenému s trvalým poškozením zdraví, které mu svým automobilem způsobil, desítky let diferenční rentu související s dlouhodobou újmou na výdělku. Je tudíž nutné, aby odškodnění poškozených při dopravních nehodách prováděla bonitní finanční instituce, která vedle běžných příjmů z pojistného disponuje i adekvátními rezervami na výkyvy ve škodním průběhu (jak co do finanční výše, tak co do času). Jde tedy o to, aby poškozený finanční odškodné reálně dostal. S tím souvisí i subjektivní stránka problému: motorizovaný účastník viník nehody může mít subjektivní názor, že on nic nezavinil a tudíž nebude iniciovat žádné odškodňování. Řešením je postoupení dopravní nehody objektivním institucím, z nichž jednou je pojišťovna, a ta příčiny nehody objektivně, eventuálně ve spolupráci s dalšími institucemi, posoudí a v případě oprávněnosti nároku poškozeného jej spravedlivě finančně odškodní Pojištění řidiče J. Daňhel 13 zmiňuje i názor, že efektivnější než pojišťovat odpovědnost vozidel by bylo pojišťovat přímo odpovědnost řidičů. Povinnost pojistit svou odpovědnost za škody by měl každý, kdo vlastní platný řidičský průkaz. Mezi možné výhody této alternativy patří odstranění závislosti pojistného na objemu a výkonu motoru, problému leasingu, vlivu změny vlastníka na pojištění a také třeba umožnění toho, aby bonus-malus systémy sledovaly průběh pojištění konkrétního řidiče a ne automobilu. Nicméně tato varianta je jen těžko schůdná, jelikož by znamenala předepsat poměrně vysoké pojistné všem řidičům, tedy třeba i těm, kteří automobil nevlastní, a naopak výrazně ulevit řidičům ve vyšších příjmových kategoriích, vlastnícím a provozujícím třeba i větší množství vozidel. 11 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s ISBN DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ, Ondřej POUL, Petr SOSÍK, František STACH a VINŠ. Pojistná teorie. Professional Publishing, 2006, s ISBN DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ, Ondřej POUL, Petr SOSÍK, František STACH a VINŠ. Pojistná teorie. Professional Publishing, 2006, s ISBN

15 1.7.3 Stanovení výše základního pojistného Mezi nejčastěji užívaná kritéria pro stanovení výše základního pojistného u pojištění typu povinného ručení patří 14 : věk majitele, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, bydliště, frekvence platby pojistného, druh vozidla (motocykl, osobní automobil, nákladní automobil,...), objem válců motoru, výkon motoru, stáří vozidla, využití vozu. 14 Dle: Finance.cz. Kolik zaplatíte za povinné ručení? [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 2. Teoretické vymezení bonus-malus systémů Základem pojištění je, že ti šťastnější pojištění pomáhají uhradit škody, které se stanou těm méně šťastným. Nicméně u soukromého pojištění by se nemělo stávat, že ti, co riskují méně, doplácejí na ty, co riskují více. Pojišťovatel, který by se snažil tento princip uplatnit, by se pravděpodobně setkal s tím, že méně riskující klienti by se pojistili u konkurence, která rozlišení na základě rizikovosti nabízí, a jemu by zůstali pouze více riskující klienti. U některých druhů pojištění se výše pojistného z velké míry zakládá na množství pojistných událostí pojištěného, které jsou pojištěným v minulých obdobích způsobeny. V těchto hodnotících systémech založených na zkušenosti mohou tedy být získány slevy ze základního pojistného, bonusy, když pojištěný nezpůsobil v minulých obdobích pojistnou událost. A také přirážky k základnímu pojistnému, malusy, když pojištěný v minulých obdobích zapříčinil pojistnou událost. Hodonotící systémy penalizující pojištěné zodpovědné za jednu nebo více pojistných událostí přirážkami k pojistnému a odměňující bezeškodní průběh jiných pojištěných slevami z pojistného jsou běžnou součástí standardně užívaných produktů pojišťoven v mnoha rozvinutých zemích. Kromě motivování pojištěných ke snaze o bezeškodní průběh pojištění se též snaží o lepší zhodnocení individuální rizikovosti. Ale aby mohla být výše pojistného stanovena pro každého pojištěného na základě zcela individuální rizikovosti, musela by být použita některá z technik teorie kredibility. Nicméně kredibilitní vzorce jsou v praxi těžko implementovatelné, jelikož jsou matematicky složité. Zákazníci totiž často nejsou ochotní používat mechanismy, které považují za složité, obzvláště v oblasti pojištění. Z tohoto důvodu byly pojišťovnami navrhnuty bonus-malus systémy. Tyto systémy mohou být vnímány jako komerční verze kredibilitních vzorců. Typický zákazník z nich může sám vyčíst, jaké pojistné bude platit vzhledem k určitému předchozímu průběhu pojištění Bonus-malus systém a Markovské řetězce U bonus-malus systémů, které jsou v práci zkoumané, stačí na zjištění následující úrovně na bonus-malus stupnici znalost stávající úrovně a množství pojistných událostí během stávajícího časového období. Takže budoucí stav (stav v roce t+1) závisí pouze na součastnosti (stavu v roce t a počtu nehod ohlášených během roku t) a ne na minulosti. Tato skutečnost je úzce spjatá s bezpaměťovostí Markovova řetězce. Pokud počet pojistných událostí v jiných letech neovlivňuje stav v čase t+1, pak trajektorie pojistníka po bonus-malus stupnici je Markovovým řetězcem. 2.2 Chování bonus-malus řetězců Celková výše pojistného, kterou pojistník bude platit následující rok, závisí na hodnocení současného období, na stupni, na kterém v současném období je, na pravidlech postupu mezi stupni bonus-malus stupnice a na výši základního pojistného. V praxi se bonus-malus stupnice 15 Zpracováno na základě: DENUIT, Michel, Xavier MARÉCHAL, Sandra PITREBOIS a Jean-François WALHIN. Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus systems. Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd, 2007, s ISBN (vlastní překlad) 16

17 skládá z konečného množství stupňů, přičemž každý má stanovenou různou relativní výši pojistného. Nový pojistník je zařazen na předepsaný stupeň. Dále se každý rok mezi stupni přesouvá nahoru nebo dolů v závislosti na počtu pojistných událostí jím způsobených. Výše pojistného, kterou pojistník daný rok platí, je určena jemu příslušnou relativní výší pojistného v řetězci a výší základního pojistného, která závisí na přímo pozorovatelných vlastnostech (viz kapitoly a 1.7.3) Příklad bonus-malus řetězce (stupnice) Následující příklad zobrazuje bonus-malus stupnici užívanou ČSOB Pojišťovnou, a.s. pro produkt Pojištění vozidla typu kasko. Tabulka 1: Bonus-malus stupnice ČSOB Pojišťovny, a.s. Doba škodného průběhu Výše bonusu/malusu (%) Stupeň 10, 120 měsíců a více 50 Stupeň 9, 108 až 119 měsíců 45 Stupeň 8, 96 až 107 měsíců 40 Stupeň 7, 84 až 95 měsíců 35 Stupeň 6, 72 až 83 měsíců 30 Stupeň 5, 60 až 71 měsíců 25 Stupeň 4, 48 až 59 měsíců 20 Stupeň 3, 36 až 47 měsíců 15 Stupeň 2, 24 až 35 měsíců 10 Stupeň 1, 12 až 23 měsíců 5 Stupeň 0, 0 až 11 měsíců 0 Stupeň -1, 1 až 12 měsíců 5 Stupeň -2, 13 až 24 měsíců 10 Stupeň -3, 25 až 36 měsíců 15 Stupeň -4, 37 až 48 měsíců 20 Stupeň -5, 49 až 60 měsíců 25 Stupeň -6, 61 až 72 měsíců 30 Stupeň -7, 73 až 84 měsíců 40 Stupeň -8, 85 až 96 měsíců 50 Stupeň -9, 97 až 108 měsíců 60 Stupeň -10, 109 až 120 měsíců 70 Stupeň -11, 121 až 132 měsíců 80 Stupeň -12, 133 až 144 měsíců 90 Stupeň -13, 145 a více 100 Pramen: ČSOB Pojišťovna. NAŠE AUTO pojistné podmínky [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 Tento konkrétní bonus-malus řetězec se skládá z 24 stupňů. Nový klient bez předchozího pojištění vstoupí do řetězce na stupni 0. Rozhodná doba, během které ovlivňuje, na který stupeň se dostane další pojistné období, je pojistný rok. Pokud během tohoto roku nezpůsobil pojistnou událost, doba škodného průběhu se mu zvýšila o 12 měsíců a klient se dostal na stupeň 1, takže následující pojistný rok platil jen 95 % ze základního pojistného. Pokud během druhého pojistného roku způsobil tři pojistné události, doba škodného průběhu se mu snížila o 108 měsíců (36 za každou pojistnou událost) na -96 (kladné měsíce tohoto pojistného roku se nezapočítávají). Klient se tedy dostal na stupeň -8 a platil následující pojistný rok pojistné ve výši 150 % základního pojistného. Je patrné, že pro určení pojistného pro třetí pojistný rok klientovi stačila vědomost stávajícího stupně a počtu pojistných událostí. Není tudíž rozhodující, jakým způsobem se na stávající stupeň dostal. Jedná se tedy o bezpaměťový řetězec, Markovův řetězec. Struktura řetězce také napovídá, že ČSOB se domnívá, že špatní řidiči (ve smyslu počtu pojistných událostí) jsou rizikovější než nezkušení řidiči. Nezkušený řidič vstupuje do řetězce na stupni 0, ale špatný řidič se může dostat až na stupeň -13. Jsou pojišťovny, které u svých produktů negativní stupně neužívají a staví tak nezkušené řidiče na úroveň špatných řidičů. 2.3 Finanční rovnováha pojišťovny Jak ve své knize podotýká M. Denuit 16, z pohledu pojišťovny je důležité, aby rozdělení klientů určitého pojištění nenarušovalo její finanční rovnováhu. Je tedy žádoucí, aby zavedení bonus-malus systému nemělo vliv na celkovou roční výši vybraného pojistného. Tedy částky placené jednotlivými klienty jsou ovlivňeny množstvím jejich pojistných událostí, ale pojišťovna vybere stejné množství peněz, jako kdyby tomu tak nebylo. Možným řešením případné nerovnováhy je přizpůsobit výši základního pojistného nerovnováze, kterou do výše vybraného pojistného vnese bonus-malus systém. Pokud by za jinak neměnných podmínek zavedení bonus-malus systému snížilo výši vybraného pojistného, je nutné stanovit základní pojistné tak, aby tento efekt bonus-malus systému kompenzovalo. 2.4 Důvody tvorby a užívání bonus-malus systémů Důvody užívání bonus-malus systémů lze ilustrovat na pojištění motorových vozidel. Pro stanovení základní výše pojistného se užívají kritéria jako výkon motoru, objem válců motoru, stáří vozidla, hmotnost vozidla, bydliště a věk pojistníka. Tato data jsou předem zjistitelná a hrají důležitou roli při posouzení rizikovosti klienta a možné výše škod jím způsobených. Nicméně podstatnou roli hrají i další, předem nezjistitelné, faktory. Faktory ovlivňující tvorbu základního pojistného a bonus-malus stupnice lze přiblížit na tvorbě bonus-malus systému pro pojištění automobilů na Nizozemském trhu. Ten byl tvořen na základě rozsáhlého průzkumu v roce Bylo studováno zhruba pojistek, o kterých bylo známo 50 různých podrobností a kterých se týkalo pojistných událostí. 16 DENUIT, Michel, Xavier MARÉCHAL, Sandra PITREBOIS a Jean-François WALHIN. Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus systems. Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd, 2007, s ISBN (vlastní překlad) 18

19 Mnoho zkoumaných faktorů mohlo být vytříděno, jelikož byly přímo souvislé s faktory jinými. Například dobrý odhad počtu najetých kilometrů mohl být stanoven na základě faktorů jako je hmotnost automobilu, stáří automobilu, typ paliva (dieselové motory bývají užívány spíše řidiči s větším nájezdem kilometrů) a způsob užívání automobilu (osobní nebo pracovní). Hustota dopravy může být vyčtena z místa bydliště, rychlost jízdy z výkonu motoru a hmotnosti automobilu. Ve výzkumu bylo zjištěno následující: kromě hmotnosti automobilu, objemu válců motoru a výkonu motoru automobilu neměly žádné další parametry valnou vypovídací hodnotu. Bylo prokázáno, že hmotnost automobilu silně souvisela s celkovou výší pojistného plnění, což je výsledek četnosti pojistných událostí a jejich průměrné výše. Těžší automobily jsou obvykle užívány více a také obvykle způsobí větší škodu, když jejich řidiči zaviní havárii. Hmotnost automobilu je pohodlným hodnotícím kritériem, jelikož může být nalezena v technickém průkazu automobilu. V mnoha zemích se pro stanovení základního pojistného u pojištění typu povinného ručení užívá spíše cena nového automobilu. Tato metoda má ale nevýhody, protože není odůvodněné předpokládat, že auto s metalickým lakem nebo dražším audiosystémem způsobí při kolizi větší škody dalším účastníkům havárie. Pro povinné ručení bylo v průzkumu prokázáno, že při použití kritéria hmotnosti automobilu kritérium ceny nového automobilu již nepomáhalo vylepšit odhad rizikovosti. Nicméně u pojištění vlastního automobilu samozřejmě kritérium pořizovací ceny zůstalo dominantní. Analýza vlivu oblastí na pojistné události prokázala, že v méně obydlených oblastech došlo k méně pojistným událostem, nicméně s o něco větší škodou. Též se zdálo, že efekt dané oblasti se nesnižuje s rostoucím počtem let bez pojistné události, takže vliv oblasti bydliště pojistníka mohl být v pojištění zohledněn jako fixní sleva (přirážka) v základním pojistném. Věk pojistníka je velmi důležitý pro jeho rizikovost v oblasti pojistných událostí. Četnost pojistných událostí ve věku 18 let je zhruba čtyřnásobná oproti četnosti pojistných událostí řidičů ve věku 30 až 70 let. Zjistilo se ale, že tato skutečnost souvisí se zkušeností řidičů, takže byla zohledněna až při tvorbě bonus-malus stupnice a nebyla zahrnuta do základního pojistného. Nicméně při použití pouze těchto předem známých dat zůstává nemožné stanovit průměrnou náchylnost k pojistným událostem klienta. Některé faktory, o nichž bylo myšleno, že jsou podstatné pro výši pojistného, nebylo totiž možno použít jako hodnotící faktory. Jedná se o další závažné faktory jako řidičské umění, rychlost reflexů, míra agresivity za volantem a znalost dopravních předpisů, které nejsou na předem známých datech závislé. Tudíž, pokud chce pojišťovna klientovi stanovit co možná nejspravedlivější výši pojistného, je nutné, aby brala v potaz i klientovu historii pojistných událostí. Tato historie tedy narozdíl od ostatních dat není ex ante, ale ex post faktorem, který je znám až v době stanovení pojistného pro další období. Tím pádem bylo nutno, aby pojišťovna vytvořila stupnici, jež by výši pojistného upravovala v závislosti na tomto ex post faktoru v průběhu pojištění. Touto stupnicí je bonus-malus stupnice Podkapitola zpracována na základě: KAAS, Rob, Marc GOOVAERTS, Jan DHAENE a Michel DENUIT. Modern Actuarial Risk Theory. USA: Kluwer Academic Publishers, 2002, s ISBN (vlastní překlad) 19

20 2.5 Využití bonus-malus systémů Bonus-malus systémy nalézají své uplatnění v oblastech pojištění, ve kterých není možné stanovit výši pojistného pouze na základě předem měřitelných údajů. Je tedy zřejmé, že jejich uplatnění je zejména v oblasti neživotního, rizikového, škodového pojištění. Konkrétní oblast, ve které jsou bonus-malus modely užívány nejhojněji, je oblast pojištění motorových vozidel. Jak již bylo řečeno, je to zejména z toho důvodu, že pro stanovení výše pojistného v této oblasti je nutné brát v potaz i ex post faktory promítnuté do historie pojistných událostí klienta. V českém právním prostředí je navíc stanovena povinnost pojišťoven u pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla zohlednit při stanovení výše pojistného i předchozí škodní průběh pojištění. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Konkrétní odstavec zní následovně: Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední pojistitel celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Při zohlednění předcházejícího škodného průběhu pojistitel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti. V takovém případě se při zohlednění předcházejícího škodného průběhu doba přerušení pojištění odpovědnosti nezapočítává do pojistné doby tohoto pojištění. 2.6 Psychologický aspekt určení oblasti využití bonus-malus systémů Jak podotýká R. Kaas 18, existuje též psychologický důvod, proč jsou hodnotící modely založené na zkušenosti všeobecně přijímány v oblasti pojištění automobilů a ne například v oblasti zdravotního pojištění. Bonusy jsou vnímány jako odměna za opatrné ježdění a přirážky k pojistnému jako zasloužená pokuta za větší sklon způsobovat dopravní nehody. Lidé se domnívají, že dopravní přestupky nejsou trestány příliš přísně a dostatečně často. Ale někoho, kdo je nemocný, z jeho nemoci obecně není možno vinit a nezaslouží si kromě zdravotního i peněžní postih. 18 KAAS, Rob, Marc GOOVAERTS, Jan DHAENE a Michel DENUIT. Modern Actuarial Risk Theory. USA: Kluwer Academic Publishers, 2002, s ISBN (vlastní překlad) 20

Matematické přístupy k pojištění automobilů. Silvie Kafková. 3. 6. září 2013, Podlesí

Matematické přístupy k pojištění automobilů. Silvie Kafková. 3. 6. září 2013, Podlesí Matematické přístupy k pojištění automobilů Silvie Kafková 3. 6. září 2013, Podlesí Obsah 1 Motivace 2 Tvorba tarifních skupin a priori 3 Motivace Obsah 1 Motivace 2 Tvorba tarifních skupin a priori 3

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven

Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Petr Zámečník Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ diplomová práce Michala Vlasatíková Vedoucí práce: František Čámský Brno,

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více