Vladimír Kapal. Vladimír Kapal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vladimír Kapal. Vladimír Kapal"

Transkript

1 Tuhle scénku známe všichni. Na obecním parku nebo jiné zelené ploše pobíhá pejsek, udlá svou potebu a páníek jej pozorn sleduje, aby se potom spolen odebrali dom na vlastní zahradu. A po pejskovi zbude v tráv - to v lepším pípad - nebo dokonce na chodníku nkdy úctyhodná hromada. A pitom v civilizovaných a kulturních zemích je naprosto normální, že v takovémto pípad pejskv páníek vytáhne igelitovou rukavici, sáek a psí exkrement po svém milákovi sebere a vyhodí do koše k tomu urenému. To se dje v civilizovaném svt, nikoliv u nás. Tady se psi uí, aby nezaneádili peliv udržovanou vlastní zahradu, ale aby vydrželi až na obecní pozemky. Proto se na Úadu mstysu množí stížnosti oban, že tchto neuklizených psích nášlapných min je po obci stále více a ponejvíce se jedná o novou zástavbu, kde se objevují stále astji. Záležitostí se zabývala už i rada mstyse. Na psí exkrementy si nestžují jenom starousedlíci a pracovníci úadu, kteí sekají trávu na obecních pozemcích, ale i mnozí obyvatelé Lentilek. Jestliže si nkterý majitel psího miláka myslí, že po nm na obecním majetku nemusí uklízet, velice se mýlí. Pro všechny, kteí po psech neuklízí mám špatnou zprávu, budeme je totiž monitorovat a neukáznné pejskae tvrd postihovat. Mli by si uvdomit, že psí exkrement je stejný jako lidský. A je docela možné, že neukáznnce pozveme ke správnímu ízení. V platnosti je obecn závazná vyhláška mstyse Nehvizdy. 3/2007 o veejném poádku. Sankce eší zákon. 200/1990 Sb o pestupcích ( 47 a 47b) a proto nejsou znovu zmiovány ve vyhlášce. Rádi bychom uvítali ode všech, kterým zneišování obce vadí, kdyby nám na úad pinesli napíklad fotografii i videozáznam psa a jeho majitele, jinak se této neesti v mstysu nezbavíme. Uvažujeme dokonce i o tom, že bychom neukáznné majitele ps zveejnili nejen v našem msíníku, ale i v jiných médiích. Obec se snaží situaci ešit rozmístním koš na psí exkrementy, ale zde narážíme na další problém. Nktetým obyvatelm vadí vybraná místa, kde jsou koše umístny. sdlil starosta Antonín Bendl. Doprava u nás rok od roku houstne, s tím se nedá nic dlat. A ruku v ruce s pibývajícím potem osobních voz pibývá i kamion. Nkteré obce, Nehvizdy k nim bohužel také patí, mají tu smlu, že leží na hlavních tazích a kamiony se tak pro n staly tém prokletím. Navíc, když se pro n zpoplatnily dálnice, šetílkové za jejich volanty hledají kudy by se poplatkm vyhnuli. Ped mstysem je umístna znaka zákazu vjezdu kamion, sice trochu nešastn, ale pesto tam je a na její respektování by mli dohlížet policisté. Rada mstysu totiž požádala elákovice, zdali by jejich mstští strážníci nepomohli a podle velitele elákovické mstské policie Radka Fedáka je toto ešení možné a právníci již zkoumají nejen znní veejnoprávní smlouvy, ale i finanní kompenzaci. Starosta Antonín Bendl k tomuto problému íká: Slíbil mi i velitel státní police v elákovicích, že již poítá se zvýšeným potem kontrol u nás a bude se kontrolovat jak rychlost, tak i vjezd nákladních vozidel. Na dobré cest jsou také jednání se starostou elákovic a s velitelem mstské policie, takže je pravdpodobné, že se u nás mšáci také objeví. Kdy to bude, záleží na rychlosti vypracování patiných smluv. Do mstysu smjí vjíždt pouze nákladní vozidla, která jej zásobují. Foto

2 Nco z historie o nehvizdském pískovci I. Luboš Rýdlo Nehvizdští starousedlíci historii nehvizdských pískovc dobe znají, ale pro nové obany bude malý historický výlet jist zajímavý. Díky Jiímu Glattovi se nám dostala do ruky faksimile studie Jaroslava Junka O nehvizdském pískovci, uveejnná ve sborníku Okresního muzea Praha-východ,z níž vychází následující historický miniseriál. Nehvizdský pískovec je druhohorním kídovým reliktem, píbuzným nap. s nmeckými a anglickými kídovými horninami. Krom kvádrových pískovc patí do nehvizdské geologie ješt opuky, jíly, slíny a lupky, kvádrové pískovce jsou však geologicky nejstarší. Stejn tak bylo možné se v okolí Nehvizd setkat se slabými slojemi druhohorního erného uhlí. Dodnes se na jižním okraji Nehvizd tží bílý a šedý lupek, používaný k výrob porcelánu a šamot. Zalesnné vršky ležící na jih od okraje mstyse Nehvizdy jsou již dnes minulostí, poslední památku na tžbu pískovce v Nehvizdech a okolí mžeme vidt na poli za odbokou na elákovice jedná se o malý lesík vpravo od silnice ve smru na Mochov. Jižn od Nehvizd bylo možné v jinak bezlesé a rovinaté krajin vidt tzv. skály nešlo o pírodní útvary, ale o obrovské hromady pískovcových balvan, které vznikly jako odpad pi zpracování pískovce v místních lomech. Poátek tžby nehvizdského pískovce se datuje do 13. století z tohoto materiálu byl s nejvtší pravdpodobností postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie v elákovicích, ve Friov paleontologickém díle mžeme dokonce najít zmínku o tom, že pískovec se v okolí Nehvizd tžil od nepamti. V lomech pracovali kameníci nejen z Nehvizd, ale i z Horoušan a Vyšehoovic však se také lomy nacházely v katastru tchto tí obcí. Kamenický cech existoval však jenom v Nehvizdech a zde údajn existovala i kamenická škola. Odvem kameník byly dlouhé erné taláry a vysoké klobouky, kamenický cech požíval vážnosti, jeho píslušníci se úastnili slavností svtských, církevních i cechovních a mli právo cechovních pohb. Posledním kameníkem v Nehvizdech byl pan Švihlík zemel ve 20. století a dá se považovat za posledního nehvizdského kameníka. Cech ukonil svou innost v roce 1866 jeho píslušníci se vydali za prací pevážn do Nmecka a doma zstali jen ti, kteí se cesty nechtli nebo nemohli odvážit. /pokraování píšt/ Vážení a milí tenái Nehvizdského kurýru! Snažíme se mapovat všechny nejvýznamnjší události, které se v mstysu staly, abychom vás s nimi seznamovali. Jenomže ani nejvtší snaha nemže postihnout vše zajímavé a dležité, protože nemžeme být u všeho, co se v mstysu šustne. Proto bychom rádi oteveli novou stálou rubriku s názvem Píspvky tená, kde bychom zveejovali práv Vaše píspvky. Vaše dopisy, maily nebo telefonáty nemusí být dlouhé, nejedná se o literární díla, ale o informace, o kterých si myslíte, že by mli vdt všichni. Jedna podmínka zde pece jenom je, a to aby vaše píspvky byly vždy podepsané, protože podle novináské etiky se anonymní píspvky zveejovat nemají. Prosíme vás proto o spolupráci, aby naše informace byly co nejrozmanitjší. Každé tištné periodikum, a obecní noviny obzvláš, má jediný úkol informovat své tenáe o všem, co se u nich dje, o em by mli všichni vdt a informovat o všech zajímavostech, které dokreslují život v obci. Mnoho událostí spadajících pod radnici staíme zachytit a vás, naše tenáe, o nich informovat, ale o spoust dalších se ani nedozvíme. A to je škoda. Proto by redakce Nehvizdského kurýra pivítala každý podnt z ad tená, který by naše noviny udlal ješt zajímavjšími a tivjšími. Víme, že je mnoho záležitostí, které vás pálí, trápí nebo vám vadí a rádi bychom tyto problémy ešili s odpovdnými pracovníky i na našich stránkách, ale to bychom se o nich museli dozvdt. Víme, že o mnoha palivých otázkách se lidé bojí hovoit, obávají se zveejnní svého jména, ale i na tuto situaci pamatuje tiskový zákon, kterým se i my musíme ídit, a pokud si to oban nepeje, nesmí se nikdo jiný nežli redaktor dozvdt jeho jméno a píspvek bude uveejnn pod jménem redaktora. Nabízíme vám tudíž možnost o zatím nezveejnných problémech, trápení i dvodech bezesných nocí informovat veejnost, aby se vci daly do pohybu. Informace o nich lze podat bu telefonicky na mj soukromý telefon nebo poslat em. Má novináská a dlouholetá etika, stejn jako zákon, mi nedovolí jména informátor sdlit vbec nikomu. Pro ty, kteí by chtli upozornit na problémy uvádím své telefonní íslo: nebo ovou adresu: V pípad, že byste spojení využívali, byla by tato rubrika v novinách pravideln.

3 !"#$%&$ Oznaování dom ísly Josef Kolá Každý z nás dobe ví, že oznaování dom je ureno zejména k orientaci návštvník a poštovních služeb a k evidenci dom pro poteby veejné správy. V neposlední ad však špatné nebo žádné oznaení domu komplikuje práci záchraná a hasi. idii sanitek pitom potebují rychlou a pesnou navigaci, majitelé dom se špatným nebo žádným oznaením tak nepímo ohrožují zdraví své i svých blízkých. Hledání domu s vážnou poruchou plynu,vody nebo elektiny mže zpsobit problém nejen poruchové služb,ale i majiteli domu pi odstraování vzniklé škody. Nejen z tchto dvod je oznaování dom ísly dležité. Nco málo historie: Pvodn se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Pozdji se ve mstech zaala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochaského nebo malíského prvku (nap. vyobrazení, rostliny nebo pedmtu). íslování dom bylo uzákonno v dob vlády Marie Terezie. Nejdíve nemlo charakter trvalého oznaení, ale poadového ísla v konkrétním soupise, tebaže dm byl íslem až do dalšího peíslování popsán kídou na vrata i dvee. íslování se provádlo s pomocí vojska v pirozeném sledu tak, jak lze obec postupn projít, obvykle po smru chodu hodinových ruiek, piemž se zaínalo na nejdležitjších místech - veejnými budovami (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). Zajímavost: Kostely, kaple a neobývané vže se již od dob Marie Terezie neíslují. V souasnosti oznaování dom eší v naší legislativ zákon o obcích (obecní zízení), který konstatuje, že budova musí být oznaena popisným íslem, pokud není stanoveno jinak. Samostatnými popisnými ísly se neoznaují vedlejší budovy, které jsou souástí jednoho celku (nap. výrobní haly uvnit jednoho podniku, garáže pi domech, drobné stavby). Stavby urené k individuální rekreaci se oznaují evidenními ísly. K usnadnní orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veejných prostranstvích oznaeny budovy vedle popisného ísla ješt íslem orientaním.obecní úad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientaním nebo evidenním íslem bude budova oznaena. Každé popisné nebo evidenní íslo budovy musí být v rámci ásti obce jedinené. Vlastník nemovitosti je povinen na svj náklad oznait budovu ísly urenými obecním úadem a udržovat je v ádném stavu. Barvu a provedení ísel stanoví obec jednotn pro celé území obce. ísla se umísují tak, aby byla viditelná! Rada mstysu na zasedání 28. ledna jednala o sbrném dvoru, který je v obci na velmi vysoké úrovni. Pi tomto jednání se rada zabývala i možnostmi, jak do tídní odpad zapojit i dti. Srovnání evropské komise pro životní prostedí v oblasti tídní odpad za loský rok pro nás nedopadlo špatn, patíme v Evrop k lepšímu prmru (nejlépe hodnocenými jsou státy Beneluxu), ale stále bychom mli co zlepšovat. O tom, jak zapojit dti do tídní odpad hovoí Iva Prekschlová: Rada mstysu o zapojení dtí do tídní odpad jednala a jednou z možností by mohlo být umístní kontejner, by malých, pímo do školy. Než se tak stane, je však nutné tuto možnost projednat s firmou Eko Kom. editel školy Luboš Rýdlo byl návrhem také nadšen: Toto ešení podporuji všemi deseti. Musely by to však být malé kontejnery, vtší pak na školním dvoe, které by byly dostupné pro technické služby kvli jejich odvozu. Pokud dopadnou jednání rady mstysu s firmou dobe, a první jednání tomu nasvdují, pak by se ve školních tídách brzy objevily malé kontejnery na tídný odpad a dti by po ase braly tídní jako samozejmost.!"#$ Budoucí prvákové Foto M. Kvasniková

4 Ohlednutí do dob minulých II. Podrobné podklady: Jií Svatoš V minulém povídání o záznamech života i úmrtí pedk jsme skonili u roku Nyní se budeme zabývat následujícími pti lety, tedy do roku V tomto údobí ponkud ustoupila tuberkulóza jako píina úmrtí u dosplých, byla diagnostikována jenom u tí lidí, zato však oproti minulým letem stoupla nedomykavost chlopní, jak je uvedeno v knize, celkem jí za toto období podlehlo pt lidí. Pomrn asto se jako píina smrti objevoval dnes již neuvádný marasmus, celkem v pti pípadech. Nejvíce lidí pak zemelo v roce 1905, a to deset dosplých. Nejstaršími lidmi byl muž a žena, kteí zemeli na sešlost vkem v sedmdesáti sedmi letech a nejmladším byl devatenáctiletý mladík, který podlehl zántu plic, tehdy také velmi asté píin úmrtí. Za uvedené období byl nejvyšší vkový prmr úmrtí 60,5 roku, a to v roce 1901 a nejnižší v roce 1904, kdy inil pouhých 46,1 let. Daleko vtší však byla úmrtnost dtí, na dnešní dobu pímo strašlivá, jenom v roce 1904 zemelo 13 dtí od vku jednoho dne po pt let a ti msíce kdy zemel v tomto stáí chlapeek na zánt mozkových blan. Tato píina byla v tchto letech vbec velmi astá, uvádí se, že za pt let na ní zemelo osm dtí a potom zánt plic, kterému podlehlo ve sledovaném období celkem devt dtí. Nejmén dtí zemelo v roce 1901 pt, z toho tyi holiky a jen jeden chlapec, naopak nejvíce dtí zemelo v roce 1904 tináct, z toho devt chlapc a tyi holiky. Zejm v tomto roce ádila njaká stevní choroba, protože na katar stev i jiné stevní nemoci zemely ti dti a v tomto roce i nkteí dosplí. Za tchto pt let došlo v katastru obce k jedné sebevražd, kdy se obsil ptaticetiletý muž a k jednomu utopení, kdy utonula dvaadvacetiletá dívka. v minulém ísle Kurýra. Tak ješt jednou, tentokrát správn: Zápis do MŠ se uskutení ve stedu 26. bezna od do hodin, správní rozhodnutí budou vydávána o týden pozdji, tj,. ve stedu 2. dubna od hodin na schzce v MŠ. I mistr tesa se utne omlouvám se Zastupitelstvo mstyse jednalo Luboš Rýdlo Místostarosta Jií Brodský podal informaci ohledn provozovatelské smlouvy s VaK Zápy na vodovodní a kanalizaní sí. Smlouva byla vzhledem k nespokojenosti s provozovatelem a s výší nabízeného nájmu vypovzena a v souasné dob probíhá výbr nového provozovatele Informace stavební komise podal pedseda Richard Sedlický: V nové lokalit pokrauje výstavba rodinných domk, v komerní zón se pipravuje územní ízení pro firmy Meico a Best. Významn se posunula jednání mezi EROZem a ARI stavební ohledn kruhového objezdu, v únoru zane územní ízení- Informace finanní komise pednesla Jana Nepivodová její informace se týkaly pedevším pípravy rozpotu na rok Návrh rozpotu obdrží zastupitelé s dostateným pedstihem ped jeho schvalováním. To probhne na mimoádném zasedání zastupitelstva dne 19. února. Slovo dostal M. Ryl, aby seznámil zastupitele s úvahou o výstavb domu s peovatelskou službou. Navrhovanou lokalitou je farská zahrada. Znamenalo by to zbourání stodoly u fary a vykoupení domku po pí. Chmelové. Spolen se starostou Antonínem Bendlem a zastupitelem Jiím Glattem už navštívili nkolik podobných zaízení. Dotace na tento rok možná nebudou vypsané. Zastupitelé po diskusi navrhují dále se myšlenkou zabývat a shromažovat další informace. editel školy Luboš Rýdlo informoval zastupitele o výsledku zápisu pro školní rok 2008/2009 a o termínech zápisu do MŠ. V 1. roníku bude v píštím školním roce pravdpodobn 25 žák, od záí 79 dtí v ZŠ. MŠ má v souasné dob plný stav, zápis bude , budou rodie svoláni na schzku a budou jim pedána rozhodnutí. V rad mstyse byla projednána možnost získat dotace z norských fond s pomocí fy Cheval. Byly by použity na dostavbu MŠ /nástavba/. Vznikla by tak nap. 1 tída MŠ a 1 tída pro prváky. Mohla by být provedena i pdní vestavba ZŠ. Úvodní jednání se zástupci firmy již probhla, pipravují se podklady pro zažádání o dotaci. V rámci závrené diskuze byla ešena následující problematika: - stav vozovek v obci a silnice do Horoušan, starosta vyvolá jednání na KÚ Stedoeského kraje - informace o zakládání obanského sdružení BMX Nehvizdy, v lét by zde mohlo být mistrovství republiky, poté bude obec moci uzavít nájemní smlouvu na pozemek ve staré cest a pispje finann na oplocení a zvelebení, požaduje též využívání prostoru pro menší dti a mládež - dotaz ohledn ízení se sprejery - konkrétní viník zatím nebyl dopaden.

5 ! "!# $ % &'()*+ " # &" & (,*-- * #" $ $! "..! "#$%&'() *+ VELIKONONÍ BOHOSLUŽBY ,30 hod. - Kvtná nedle ,30 hod. Nedle velikononí ,30 hod. Pondlí velikononí, tento den bude v kostele sv. Václava v Nehvizdech ekumenická bohoslužba slova se zpvem sboru Richard Scheuch Všechny kesanské svátky mly a mají hlubokou duchovní nápl. Dnešní sekularizovaný lovk ovšem už tomu dobe nerozumí a o duchovní nápl nemá mnohdy ani zájem. Zstávají tedy jen njaké lidové zvyky a jídlo, nápoje, zábavy a v poslední dob také víkendová turistika. Tyto vci však mžeme prožívat v blahobytné spolenosti kdykoliv a byl a je to jen doplnk oné duchovní radosti. Co nám mají pipomínat Velikonoce svým vznikem a hloubkou? Chtl bych pipomenout ti vci: vysvobození, vykoupení a vzkíšení. Vysvobození je nám všem jist nejsrozumitelnjší, a to jak v oblasti materiální, tak spoleenské. Vysvobození od bídy a útisku - takové je hlavní poselství židovských velikonoc. Kesanství se spíš zamuje na duchovní vykoupení. A zde se jedná o vysvobození od mravního zla, od híchu. Možná, že o to dnešní lovk tolik nestojí, je to však hlavní poselství kesanských Velikonoc. Obtí Ježíše Krista získáváme odpouštní a smíení v oblasti mravní. Slovo, které se z Velikonoc ješt užívá, je vzkíšení. Jedná se obdaení novým životem, životem, který pesahuje jen naše pozemské dimenze. O Ježíši, který zemel na kíži se hlásá, že byl Bohem vzkíšen. Neskonil tedy v hrob, v nicot, v pamti djin. Je aktuální, živý pro všechny asy a tento nový, nepomíjející, vný život slibuje všem, kteí hodnotn, nejlépe podle jeho slova a píkladu a v duchovním spojení s ním žijí.

6 prodej, montáž, opravy horizontální, vertikální na plastová okna, žaluzie, plisé a rolety do stešních oken, sít proti hmyzu, venkovní rolety Široký výbr materiálu za nízké ceny Návrh a zamení zdarma elákovice, tel , (po 19 hod.) Nehvizdy, Pražská 5 poskytuje tyto služby: KADENICTVÍ (dámské, pánské, dtské) Objednávky na tel , MASÁŽE (relaxaní, rekondiní, sportovní, anticelulózní) Objednávky na tel MANIKÚRA vetn NEHTOVÉ MODELÁŽE Objednávky na tel !"#!$ %& ' & ( ' ( ' "))*+,-*.- PRODÁM golfový koárek INGLESINA NEW ZIPPY z kolekce 2006, barva šedo-staroržová. Je vybavený boudikou, pláštnkou, košem, nánožníkem, držákem na lahviku a kvalitním zimním fusakem ve stejné barevné kombinaci. Hmotnost 7,8kg. Je velmi skladný, jednoduše ovladatelný. Po 1 dítti, v perfektním stavu. Všechny technické parametry k nalezení na (Kolekce 2006/Sportovní koárky/new Zippy) Cena: 5800,- K vetn fusaku (pvodní cena 8500,- K ,- K fusak) Na koárek se mžete pijít osobn podívat na adresu: Adéla Venerová, Mochovská 319/5, Nehvizdy, tel: Koárek je ihned k odbru. Advokátní kancelá Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne otevírá své nov zízené detašované pracovišt Advokátní kanceláe, a to v Úvalech u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic. 95. Úední hodiny naší kanceláe jsou po a st hod. út a t hod. a v pá hod. Mimo úední hodiny je schzka možná po pedchozí dohod s Vámi. Naše advokátní kancelá poskytuje právní službu ve všech oblastech práva, zejména práva obanského, rodinného, obchodního, správního a trestního. V pípad zájmu o využití služeb naší Advokátní kanceláe nás prosím kontaktujte na tel. íslech , , , GSM , em nebo faxem na Bližší info naleznete na Tšíme se na Vaši návštvu. Vydavatel: Mstys Nehvizdy, IO , DI CZOO240524, Evidenní íslo : MK R E Píjem píspvk a korespondence ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, telefon: , pípadn ZŠ a MŠ Nehvizdy, Pražská 14, Nehvizdy, tel. : Píspvky vždy do 5. dne v msíci na uvedené kontakty písemn, telefonicky nebo em. Pedseda redakní rady Dr. Luboš Rýdlo. Za obsahovou stránku píspvk ruí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruí zadavatel inzerce. Redakní rada si vyhrazuje právo upravit a krátit píspvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u píspvku uvedeno jinak. Výtisk je zdarma.

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Dle prezenní listiny. Pítomni :

Dle prezenní listiny. Pítomni : Z á p i s. 11 z veejného mimoádného zasedání zastupitelstva obce Staré Hradišt, které se konalo dne 28. listopadu 2007 v zasedací místnosti Obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni : Program : Dle prezenní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 3. 10. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: 565. NarÏõÂzenõ vlaâ dy o zvyâsïenõâ duê choduê v roce2005 566. VyhlaÂsÏ ka,

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074,

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074, Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2332 Základní ustanovení (1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje penechat pachtýi vc k doasnému užívání a požívání a pachtý se zavazuje platit za to

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více