PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113

2 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND STRUKTURÁLNÍ FONDY V PRAZE Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osy OPPA Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Typy projektů podpořených z OPPA PŘÍPRAVA PROJEKTU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL PROJEKTU KLÍČOVÉ AKTIVITY REALIZAČNÍ TÝM PARTNERSTVÍ V PROJEKTU ROZPOČET PROJEKTU RIZIKA PROJEKTU HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj VNITŘNÍ KONZISTENCE PROJEKTU PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OPPA ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRŮVODCE ŽÁDOSTÍ Pokyny k vyplnění jednotlivých částí žádosti Identifikace žádosti, Projekt, Žadatel projektu, Osoby žadatele, Partner projektu a Osoby partnera Popis projektu Klíčové aktivity Harmonogram realizace Realizační tým Rozpočet projektu Přehled financování Harmonogram čerpání Horizontální témata Monitorovací ukazatele Publicita Další projekty Další informace Čestné prohlášení Území dopadu a místo realizace projektu ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PROCES HODNOCENÍ Časový rámec hodnocení a schvalování žádostí Strana 2 z 113

3 Formální posouzení Expertní posouzení Výběrová komise Projednání ve výboru evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy Projednání v Radě hl. m. Prahy Schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy Pozastavení schvalovacího procesu PODPIS GRANTOVÉ SMLOUVY Obsah grantové smlouvy ZAHÁJENÍ PROJEKTU POSKYTNUTÍ PRVNÍ ZÁLOHY ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU A POSKYTNUTÍ DRUHÉ ZÁLOHY PARTNERSKÉ SMLOUVY ARCHIVACE PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU MONITOROVÁNÍ PROJEKTU Monitorovací období Obsah monitorovací zprávy Monitorovací ukazatele FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU ÚČETNICTVÍ PROJEKTU ROZPOČET PROJEKTU Přímé a nepřímé náklady projektu Sestavení rozpočtu Změny rozpočtu, dodržování rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu Podstatné změny rozpočtu Podmínky pro provádění změn rozpočtu Dodržování rozpočtu PŘÍJMY Předpokládané příjmy projektu Nepředpokládané příjmy projektu BANKOVNÍ ÚČET PROJEKTU Projekty se samostatným bankovním účtem/podúčtem Projekty bez samostatného bankovního účtu/podúčtu FINANČNÍ TOKY Platby na náklady projektu Poskytování prostředků na nepřímé náklady ZPŮSOBILÉ NÁKLADY ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VĚCNÁ ZPŮSOBILOST DOKLADOVÁ ZPŮSOBILOST SKUTEČNĚ UHRAZENÉ NÁKLADY VÝDAJE V NATURÁLIÍCH Strana 3 z 113

4 8.6. ZPŮSOBILOST V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ROZPOČTU PROJEKTU Osobní náklady Zaměstnávání na základě pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Způsobilé osobní náklady Práce vykonaná na základě autorské smlouvy Cestovní náhrady Cestovní náhrady pro zaměstnance českých subjektů Způsobilé druhy cestovních náhrad Zařízení a vybavení Služby Přímá podpora Křížové financování Náklady spadající do křížového financování Náklady nespadající do křížového financování Nepřímé náklady Vymezení nepřímých nákladů DODÁVKA ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vymezení zakázek z hlediska typu jejich předmětu ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO VÝBĚR DODAVATELE Předpokládaná cena zakázky do Kč bez DPH včetně Předpokládaná cena zakázky nad Kč bez DPH a do Kč bez DPH Jednotlivé kroky výběrového řízení Možnost zrušit výběrové řízení Předpokládaná cena zakázky nad Kč bez DPH ZASTOUPENÍ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝJIMKY Z POVINNOSTI REALIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY ORGANIZACE ZADAVATELE VE VAZBĚ NA PRAVIDLA OPPA PUBLICITA PRAVIDLA PRO PUBLICITU PROJEKTU LOGA Symbol EU Barvy pro symbol EU Černobílé provedení symbolu EU Modrobílé provedení symbolu EU Zobrazení symbolu EU na vícebarevném pozadí Logo hl. M. Prahy Barvy pro značku hlavního města Prahy Černobílé provedení značky hlavního města Prahy Jednobarevné provedení značky hlavního města Prahy Zobrazení značky hlavního města Prahy na podkladové ploše Logo OPPA Barvy pro logo OPPA Černobílé provedení loga OPPA Zobrazení značky hlavního města Prahy na podkladové ploše Kombinace Symbolu EU, značky Prahy a loga OPPA Strana 4 z 113

5 11. VEŘEJNÁ PODPORA VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI OPPA VÝJIMKA DE MINIMIS Kombinace de minimis a veřejné podpory Příjemcem de minimis je příjemce dotace z OPPA, příp. projektový partner Podporu de minimis poskytuje v rámci projektu příjemce nebo projektový partner BLOKOVÉ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VEŘEJNÉ PODPORY Podpora na vzdělávání Aplikace blokové výjimky na vzdělávání v kontextu OPPA Podpora na zaměstnanost Vytváření pracovních míst Nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků Dodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků Aplikace blokové výjimky na zaměstnanost v kontextu OPPA Podpora na podporu malého a středního podnikání Poradenské služby a účast na veletrhu či výstavě Podpora pro výzkum a vývoj Podpora na studie technické proveditelnosti Investice Aplikace blokové výjimky na podporu malého a středního podnikání v kontextu OPPA Povinnosti spojené s poskytováním veřejné podpory v režimu blokových výjimek SLUŽBY OBECNÉHO ZÁJMU KONTROLY NA MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTŮ KONTROLY PŘED PODPISEM GRANTOVÉ SMLOUVY KONTROLY PO PODPISU GRANTOVÉ SMLOUVY Kontrola ze strany hl. m. Prahy Kontroly prováděné ostatními kontrolními orgány PORUŠENÍ PODMÍNEK GRANTOVÉ SMLOUVY VYMÁHÁNÍ PROSTŘEDKŮ UKONČENÍ PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ZE STRANY PŘÍJEMCE PŘEDČASNÉ UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ZE STRANY HL. M. PRAHY POUŽITÉ ZKRATKY EVIDENCE REVIZÍ Strana 5 z 113

6 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI Mezi nejvýznamnější společné politiky EU patří politika hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů mezi nimi, co se týče sociální a hospodářské úrovně. Nástroji pro naplňování této politiky jsou zejména strukturální fondy (SF), Fond soudržnosti a prostředky Evropské investiční banky. Strukturální fondy zahrnují Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF), které se liší svým věcným zaměřením. Podrobnosti o využívání strukturálních fondů v období mezi lety jsou stanoveny zejména v následujících právních předpisech: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Regiony v členských zemích EU jsou pro období podle své sociální a hospodářské úrovně rozděleny do tří skupin (tzv. Cílů pomoci). Pravidla a zejména zaměření využívání prostředků ze strukturálních fondů se pro jednotlivé Cíle liší. 1. Cíl Konvergence je zaměřen na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých oblastech. V rámci něho jsou podporovány regiony s úrovní HDP nižší než 75 % průměru EU. V ČR je v období let naplňován ve všech krajích mimo hlavní město Prahu. 2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se soustředí na posílení konkurenceschopnosti a atraktivity regionů z hlediska infrastruktury i kvality lidských zdrojů. Do této skupiny patří regiony s úrovní HDP nad 75 % průměru EU. V ČR čerpá podporu v rámci tohoto Cíle pouze hlavní město Praha. 3. Cíl Evropská územní spolupráce má přispívat k posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných regionálních iniciativ. Programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů velikosti NUTS 3 (tj. v rámci ČR odpovídají krajům) sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro ČR existují programy pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND ESF je finanční nástroj EU, který má posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie prostřednictvím podpory vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních míst a jejich kvality. Činí tak prostřednictvím podpory politik členských států, jejichž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti, kvality a produktivity práce, podpořit sociální začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit rozdíly v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni. Strana 6 z 113

7 ESF je v ČR v období mezi lety využíván v rámci následujících operačních programů: Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ) OP LZZ řídí a informace o něm podává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP VK řídí a informace o něm podává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) OPPA řídí a informace o něm podává hlavní město Praha. Souhrnné informace o využití strukturálních fondů v ČR můžete nalézt na stránkách které provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto koordinátor čerpání ze strukturálních fondů v ČR STRUKTURÁLNÍ FONDY V PRAZE Vzhledem ke své ekonomické výkonnosti patří hlavní město Praha do skupiny regionů podporovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pomoc EU je v Praze využívána v rámci dvou operačních programů, z nichž je každý spolufinancován z jednoho ze strukturálních fondů, tj. ESF a EFRR: Operační program Praha Adaptabilita Prostředky z ESF hlavní město Praha čerpá v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), jenž je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Operační program Praha Konkurenceschopnost Prostředky z EFRR jsou k dispozici v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK), který se soustředí na podporu dopravní infrastruktury, ochranu životního prostředí, budování kapacit pro výzkum a vývoj a také na podporu malého a středního podnikání. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení EFRR odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Strana 7 z 113

8 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Na co se OPPA zaměřuje Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2013) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. Na jaké území se OPPA vztahuje OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely politiky soudržnosti podle výše HDP, jejž region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město. Protože se OPPA zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení, což znamená, že hlavní náplní projektů je práce s lidmi, není rozhodující, kde organizace, která projekt předkládá, sídlí, ale to, zda se projekt zaměřuje na práci s cílovou skupinou, která má vazbu na hlavní město. Vazbou se rozumí např. to, že student dochází do pražské školy (a není rozhodující, kde má trvalé bydliště), zaměstnanec pracuje v hlavním městě apod. Více informací o propojení cílové skupiny na území hlavního města můžete najít v kapitole 3. této příručky označené Projektová žádost. Struktura OPPA OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v jejichž rámci mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány prioritní osy. Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy. Přehled prioritních os OPPA Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří jsou zaměstnáni. Podpořený projekt by měl zvýšit kvalitu práce těchto lidí prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání či navázání spolupráce s jinou organizací (např. výzkumnou apod.). Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce zaměřuje se na lidi, kteří jsou při vstupu na trh práce z nejrůznějších důvodů znevýhodněni (např. z důvodu zdravotního postižení, duševního onemocnění, příslušnosti k etnické menšině, své sociální situaci atd.), a také představuje možnost pro rozvoj organizací, které znevýhodněným lidem pomáhají. Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří se připravují na vstup na trh práce, tj. na studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, a také na pedagogické a akademické pracovníky, kteří s žáky či studenty pracují. Prioritní osa 4: Technická pomoc je určena na zajištění administrace programu, tj. na zajištění pracovníků, kteří program administrují, na informační systém pro monitorování využití prostředků ze strukturálních fondů apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha. Strana 8 z 113

9 Podrobný popis toho, na co se mohou projekty podpořené v rámci dané prioritní osy zaměřit, je uveden v kapitole Kolik prostředků je k dispozici a z jakých jsou zdrojů Celkové zdroje OPPA ESF 85 % Zapojené zdroje financování v % Státní rozpočet ČR 7,5 % Hl. m. Praha 7,5 % ESF ,00 Zapojení zdrojů financování v Státní rozpočet ČR ,50 Hl. m. Praha ,50 Odpovědnost za řízení programu a poskytování informací žadatelům o podporu Odpovědnost za OPPA má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídícího orgánu). V rámci Magistrátu hl. m. Prahy administraci OPPA zajišťuje oddělení ESF odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, administraci projektů, finanční řízení projektů, poskytování informací apod. Bližší informace je možné získat na Oprávněný příjemce podpory z OPPA Příjemcem podpory z OPPA může být pouze osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastí Identifikační číslo ekonomického subjektu (tzv. IČ). Možnosti financování z OPPA dle typu nákladu Náklady, které z projektu podpořeného z OPPA lze hradit, jsou obecně vymezeny právními předpisy EU týkajícími se strukturálních fondů, zejména nařízením upravujícím využití ESF. Více informací o způsobilosti nákladů obsahuje kapitola 8. této příručky. Obecně platí, že prostředky z OPPA nelze s výjimkou dlouhodobého nehmotného majetku (např. software či audiovizuální dílo s pořizovací cenou nad Kč) využít na pořízení odpisovaného majetku (tj. zařízení či budov) a také na pořízení nábytku. Rozhodujícím pro odpisování hmotných předmětů a věcí je jejich pořizovací cena, která musí přesahovat částku Kč. Platí tedy, že prostředky OPPA by měly být poskytnuty na: platy a mzdy pracovníků, kteří v rámci projektu pracují s cílovou skupinou (např. se znevýhodněnými, se studenty apod.), cestovní výdaje spojené s projektem, pořízení jednoduchých zařízení nezbytných pro projekt, jejichž jednotková pořizovací cena nepřesáhne Kč (mimo nábytku), pořízení nezbytného nehmotného majetku, nákup služeb nezbytných pro projekt, případné výdaje v přímé vazbě na cílovou skupinu projektu (např. mzdové výdaje v rámci tréninkového zaměstnávání apod.). Prostředky OPPA nejsou primárně určeny na: nákup pozemků anebo budov, rekonstrukce budov, nákup zařízení, jehož jednotková pořizovací cena přesahuje Kč, pořízení nábytku. Strana 9 z 113

10 Ve výjimečných případech, kdy by projekt jinak nebylo možné realizovat, je možné prostředky OPPA použít i na rekonstrukci budov, nákup vozidla či nákup specifického zařízení, jehož jednotková pořizovací cena přesahuje Kč. Tato výjimečná možnost je označována jako křížové financování. Také výdaje na nábytek patří do skupiny výdajů označované křížové financování. Na tuto skupinu výdajů je stanoven horní strop ve výši 9 % rozpočtu každé prioritní osy. Zároveň musí být dodrženo, že výdaje patřící svou podstatou do kategorie křížového financování nepřesáhnou 45 % celkových přímých způsobilých nákladů projektu (více viz kapitola 8.6.6) PRIORITNÍ OSY OPPA V následujících kapitolách je uvedeno zaměření jednotlivých prioritních os OPPA, tj. podporované aktivity, cílové skupiny a oprávnění příjemci podpory. Konkrétní specifikace aktivit, cílových skupina a příjemců, na které se může projekt zaměřit je uvedena v jednotlivých výzvách a může být užší než je níže uvedené vymezení. Věcný obsah jednotlivých výzev se tedy může z pohledu podporovaných aktivit, cílových skupina a příjemců lišit. Platí, že projekt může obsahovat několik podporovaných aktivit, podmínkou pro jeho předložení není vybrat pouze jednu z podporovaných aktivit. Obdobně také pro cílové skupiny platí, že projekt se může zaměřit na několik cílových skupin z výčtu uvedeného pro danou prioritní osu. Není ovšem možné do projektu zahrnout aktivity či činnosti, které podporovány nejsou Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Specifickým cílem této prioritní osy je zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Podpora je ve vazbě na tento cíl směřována do rozvoje odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí pracovníků na trhu práce, zejména prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Zároveň mohou projekty zahrnovat rozvoj a realizaci systémů celoživotního vzdělávání v podnicích a v neziskových organizacích. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji a využití pražského inovačního potenciálu prostřednictvím zlepšení spolupráce mezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzdělávacími institucemi a podnikatelskou sférou např. formou transferu know-how a stáží. Důraz je kladen také na podporu samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a poradenství v této oblasti. Podporované aktivity Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání, do kterých patří: - realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností; - podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; - příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání; Strana 10 z 113

11 - zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností; - rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, do kterého patří: - podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (např. při zakládání center výzkumu a vývoje, pro rozvoj spin-off firem apod.); - podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu a vývoje; - podpora transferu know-how a stáží. Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí, kterými se rozumí: - vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; - podpora začínajícím malým a středním podnikům, včetně osob samostatně výdělečně činných. Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 1 může zaměřit zaměstnanci zájemci o podnikání zaměstnavatelé osoby samostatně výdělečně činné Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 1 předkládat žádosti podnikatelské subjekty veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace profesní a zájmová sdružení školy Rozpočet prioritní osy Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibližně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Specifickým cílem této prioritní osy je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento cíl je naplňován podporou projektů zaměřených na začleňování znevýhodněných osob, mezi něž patří lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené, osoby s nedokončeným vzděláním, osoby se zdravotním znevýhodněním, příslušníci menšin apod., do zaměstnání prostřednictvím zlepšení jejich zaměstnatelnosti, včetně doplňujících sociálních služeb. Strana 11 z 113

12 Projekty mohou spočívat buď v přímé práci se znevýhodněnými (např. tréninkové zaměstnání apod.), nebo se mohou zaměřit na zvýšení kvality podpůrných služeb určených pro znevýhodněné, tj. mohou být zaměřeny na vzdělávání pracovníků a případný další rozvoj organizací, které se znevýhodněnými pracují. Podpora dále směřuje do vytváření specifických podmínek na pracovišti pro znevýhodněné osoby a na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupu na trh práce (prosazování rovných příležitostí žen a mužů, skupin z odlišného sociokulturního prostředí apod.). Podporované aktivity Začleňování znevýhodněných osob, kterým se rozumí: integrační aktivity s cílem zlepšit postavení znevýhodněných na trhu práce, návrat na trh práce, udržení se na trhu práce, včetně poskytování souvisejících sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; podpora znevýhodněným osobám při hledání a udržení si práce; podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky; rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života. Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob, do kterého patří: podpora dalšího vzdělávání pracovníků organizací sociálních služeb; rozvoj a inovace metod práce s klienty v rámci pracovní integrace; další vzdělávání v organizacích související s transformací sociálních služeb, včetně vzdělávání zvyšující kvalitu sociálních služeb a sdílení dobré praxe. Podpora souladu pracovního a soukromého života, kterou se rozumí: podpora a rozvoj služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů; podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti); specifická opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce; rozvoj pružnějších forem organizace práce, které umožní vstup či návrat na trh práce osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny; podpora adaptace náplně práce a rozšíření možného zapojení zaměstnanců v předdůchodovém věku. Rozvoj kapacit malých organizací, kterým se rozumí: podpora rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících v oblasti sociálního začleňování; pravidla malých grantů jsou pro podpořené organizace administrativně jednodušší než v rámci ostatních podporovaných aktivit (viz výše), poskytované objemy podpory jsou menšího rozsahu. Pro takto zaměřené projekty existují samostatné výzvy pro předkládání žádostí a pravidla pro realizaci takovýchto projektů nejsou obsahem této příručky. Bližší informace jsou k dispozici na Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 2 může zaměřit znevýhodněné osoby pracovníci organizací sociálních služeb Strana 12 z 113

13 zaměstnavatelé Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 2 předkládat žádosti nestátní neziskové organizace veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) podnikatelské subjekty Rozpočet prioritní osy Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Specifickým cílem této prioritní osy je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí v souladu s požadavky trhu práce. Projekty mohou být zaměřeny na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce. Podporováno je vzdělávání na úrovni středních škol, odborných učilišť, vyšších odborných škol a vysokých škol a také posilování vazeb mezi touto skupinou vzdělávacích institucí a oblastí dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Současně je otevřena možnost využít projekt k vyšší rozmanitosti a adresnosti odpoledních kurzů, které přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí uplatnitelných na trhu práce. Jednou z aktivit podporovaných v rámci středního a vyššího odborného vzdělávání je podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Za účelem usnadnění přechodu absolventů ze školy do zaměstnání jsou podporovány programy zaměřené na rozvoj přenositelných kompetencí a rozvíjení podnikavosti (rozvoj výchovy k podnikání a podnikavosti v kurikulu středních a vyšších odborných škol). Školy mohou navazovat partnerství po odborné linii jak ve sféře zaměstnavatelů, tak i s dalšími obdobně zaměřenými školami v ČR i v EU. Podpořena může být také spolupráce škol různých úrovní tak, aby více absolventů školy nižšího stupně odcházelo na vyšší stupeň škol s odpovídajícím profilem. Dalším cílem je zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory na vysokých školách. Školy jsou podporovány v rozvíjení poradenských služeb pro studenty v oblasti vzdělávací dráhy či volby povolání a v orientaci na trhu práce. Cíle prioritní osy je dále dosahováno skrze podporu vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti zavádění nových metod a forem práce do výuky, práce s informačními technologiemi a jejich využíváním při vyučování a znalost cizích jazyků. Na vysokých školách je akcentován především rozvoj bakalářských studijních programů, podpora doktorských studijních programů, stáže studentů na zahraničních univerzitách, rozvíjení kapacit pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráce se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje. Školy mohou rozšiřovat informační a poradenské služby pro studenty, aby se lépe orientovali ve vzdělávací nabídce. Podpora je zároveň určena na rozvoj distanční či kombinované formy studia. Strana 13 z 113

14 OPPA je určen také na podporu začleňování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání. Zatímco u ostatních skupin aktivit se OPPA zaměřuje jen na sekundární a terciární vzdělávání, v oblasti podpory začlenění žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami mohou s projekty uspět i základní školy. Školám je umožněna příprava a realizace plánů individuálního začleňování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, zpracování komplexních programů pro tyto žáky a studenty včetně doplňujícího vzdělávání či doučování. Integrační opatření, zejména pro děti se závažnými poruchami chování, mohou být realizována pomocí specializovaných programů (např. podporou zařízení komplexního typu), které budou předcházet integraci do běžného vzdělávacího proudu. Tato opatření by měla přispět k usnadnění přechodu na vyšší stupeň škol, vyrovnání šancí na uplatnění v životě a v práci a motivace k celoživotnímu učení. Průřezovým tématem je podchycení a vzdělávání nadaných žáků a studentů, kteří vzhledem k různosti kvality i kvantity svého nadání potřebují kombinaci různých forem diferenciace přípravy v průběhu školního vzdělávání. Podporované aktivity Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ, kterým se rozumí: rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ ve vazbě na požadavky trhu práce a s ohledem na flexibilitu a adaptabilitu jejich absolventů na trhu práce (např. rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia); prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (např. pomoc při dokončování studia); podpora usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního poradenství; rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje; podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách rozvíjející klíčové a přenositelné kompetence; programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci. Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, které zahrnuje: podpora programů dalšího vzdělávání v oblasti zavádění nových metod a forem do výuky, řízení a evaluace práce škol, specifik práce se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a práce se žáky a studenty mimořádně nadanými, prevence sociálně patologických jevů apod.; rozvíjení znalosti cizích jazyků a počítačové gramotnosti; zvyšování kvalifikace pedagogických a akademických pracovníků. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, kterým se rozumí: rozvoj zejména bakalářských a doktorských studijních programů ve vazbě na plnění cílů Boloňské deklarace; podpora distančních a kombinovaných forem studia; podpora mezinárodní spolupráce; rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje; rozvoj kariérního poradenství a informačních služeb o vzdělávací nabídce pro studenty. Strana 14 z 113

15 Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, kterou se rozumí: podpora začlenění znevýhodněných žáků a studentů (např. sociálně znevýhodněných, zdravotně znevýhodněných a zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol běžného typu; podpora motivačních programů jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému; podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a studentů. Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 3 může zaměřit žáci studenti pedagogičtí pracovníci akademičtí pracovníci osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 3 předkládat žádosti školy veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace Rozpočet prioritní osy Na modernizaci počátečního vzdělávání je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o TYPY PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPPA Finanční prostředky budou na projekty přidělovány následujícími dvěma distribučními mechanismy: Grantové výzvy Grantovými výzvami jsou poskytovány prostředky na realizaci individuálních grantových projektů. Výzvy vyhlašuje hlavní město Praha obvykle společně pro všechny tři věcné prioritní osy (mimo Prioritní osu 4 Technická pomoc), a to zpravidla jednou ročně. Výzvy vždy vymezují (v souladu s textem OPPA), kdo má právo předložit projekt, jaké aktivity lze financovat, jaká je minimální a maximální výše podpory na jeden projekt, kdy je termín pro předložení žádosti a jakou formou je možné o podporu žádat. Výzva zajišťuje soutěž žadatelů o předem vymezený objem prostředků. Na základě výsledků hodnocení žádostí bude podpora nabídnuta nejkvalitnějším projektům. Příjemci mohou individuální grantové projekty realizovat vlastními silami, dodávkou služeb anebo kombinací obojího. Strana 15 z 113

16 Přímé přidělení Přímým přidělením jsou poskytovány prostředky na realizaci individuálních komplexních projektů, tj. projektů, které řeší část cílů OPPA a z jejichž charakteru plyne, že musí být zajišťovány jednotně na celém území hlavního města. Vzhledem k tomu, že tyto projekty jsou kvůli svému systémovému charakteru realizovatelné pouze z pozice územně samosprávného celku, je pro ně hlavní město Praha předem určeným příjemcem podpory. Individuální komplexní projekty mohou být realizovány dodávkou služeb. Přímým přidělením jsou kromě komplexních projektů v oblasti sociální a v oblasti vzdělávání rovněž poskytovány prostředky na projekty technické pomoci. Strana 16 z 113

17 2. PŘÍPRAVA PROJEKTU Pokud nemáte zkušenosti s přípravou a realizací projektů, doporučujeme věnovat pozornost této kapitole, která vám představí vhodné postupy pro rozpracování projektu ještě před vyplňováním samotné projektové žádosti OPPA. Jak lze definovat projekt? Existuje řada definic pojmu projekt pro potřeby této příručky uvádíme dvě definice, které nejlépe vystihují specifika projektu v oblasti : Projekt je komplex vzájemně provázaných činností realizovaných za určitým cílem v daném časovém úseku. Projektem rozumíme soubor aktivit, jejichž realizací v určeném časovém rámci dosáhneme požadovaného cíle; cílem projektu je dospět z výchozího stavu do vymezeného konečného stavu. OPPA je program, který podporuje projekty z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tímto typem projektů máme na mysli projekty zaměřené na člověka, na rozvoj jeho dovedností a znalostí. V těchto projektech jde o řešení často obtížně definovatelných a měřitelných parametrů. Tím se projekty rozvoje lidských zdrojů, tzv. měkké projekty, a jejich příprava liší od projektů infrastrukturních, kde je cílem postavit např. nový úsek dálnice. Abychom realizací projektu dosáhli co možná nejširšího dopadu, nesledujeme potřeby pouze několika jednotlivců, ale celé skupiny nebo skupin lidí, které spojují určité charakteristiky. Tuto skupinu lidí označujeme v projektu jako cílovou skupinu CÍLOVÁ SKUPINA Od chvíle, kdy začneme rozvíjet námět na projekt, bychom měli vědět, pro jakou cílovou skupinu bude projekt určený. Charakteristika cílové skupiny a aktivity, které s cílovou skupinou chcete v projektu uskutečnit, bývají rozhodujícím vodítkem pro výběr zdroje financování projektu. Je třeba si ověřit, jaké dotační programy lze využít a za jakých podmínek. Doporučujeme seznámit se se základními dokumenty a s vymezením oblastí, na které jsou finanční prostředky adresovány. Práce s pečlivým zpracováním záměru do podoby projektu by byla zbytečná, pokud by se ukázalo, že cílová skupina či plánované aktivity neodpovídají zaměření daného programu podpory, do kterého chcete projekt přihlásit. V případě OPPA je vymezení všech prioritních os ve zkratce obsaženo v předchozí kapitole této příručky a v jednotlivých výzvách. Další informace můžete získat na Prostudováním dokumentace programu si můžete ujasnit, zda váš záměr je, či není vhodný pro financování z OPPA, popřípadě, jak je tento záměr třeba upravit, anebo na kterou jeho část budete muset hledat jiné zdroje financování. Námět na projekt musí být formulován na základě zjištěných problémů a potřeb cílové skupiny, pro kterou je realizace projektu zamýšlena. Pro oblast rozvoje lidských zdrojů lze problémem označit např. nedostatek pracovních míst pro zdravotně postižené, vysoký počet žáků, kteří předčasně opouští vzdělávací systém, absenci učitelů s určitou aprobací apod. Komunikace s cílovou skupinou je důležitou součástí projektové přípravy. Doporučujeme ověřit, zda cílová skupina vnímá problém stejně jako vy a zda vámi navrhované řešení vítá Strana 17 z 113

18 a je ochotná se do projektu zapojit. Projekt bude díky výměně informací mezi vámi a cílovou skupinou respektovat reálné prostředí a skutečné potřeby a zájmy cílové skupiny. Cílová skupina je základem pro odůvodnění realizace projektu. Můžete se domnívat i mít jednoznačně prokázáno, že existují objektivní důvody pro uskutečnění vašeho projektu, avšak pokud cílová skupina nebude mít vůli ke změně (bez ohledu na typ změny může se jednat např. o nalezení pracovního místa nebo získání kvalifikace v určitém oboru), nezískáte na projekt finanční podporu. V projektové dokumentaci musíte nejen přesně popsat velikost, charakteristiky a postup zapojení cílové skupiny do projektu, ale na prvním místě musíte především doložit, že cílová skupina byla oslovena a má o projekt zájem. Promyslete si tedy včas způsob, jakým si ověříte poptávku cílové skupiny po plánovaných aktivitách projektu. Zájem cílové skupiny můžete doložit např. marketingovou nebo dotazníkovou studií, analýzami úřadu práce či jiné instituce, analýzami a studiemi vaší organizace vytvořenými na základě předchozí práce s cílovou skupinou apod CÍL PROJEKTU Obecné zarámování potřeb a definice cílové skupiny pro první orientaci a představení vašeho plánu stačí. V další fázi byste měli být schopni formulovat hlavní cíl projektu, který odráží úplné či částečné řešení definovaného problému cílové skupiny a dílčí cíle projektu. Tak si ujasníte rozvrstvení projektu do podrobnějších částí. Na úvod se vám možná bude zdát obtížné jasně definovat hlavní a dílčí cíle projektu. Pro jasné stanovení cílů je totiž nutné brát v úvahu nejen zaměření projektu, ale také např. čas a prostředky, které budete mít k dispozici. Po rozpracování částí projektu možná zjistíte, že váš prvotní plán i cíle byly příliš ambiciózní a že je nutné je reformulovat. Průběžná korektura jednotlivých částí projektu je nutností. Jednotlivé části projektu si totiž nesmějí vzájemně odporovat, musí být vzájemně úzce provázané. Cíl projektu musí být: reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek, měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění pomocí kvantifikovaných údajů KLÍČOVÉ AKTIVITY Nyní lze přejít k rozpracování jednotlivých klíčových aktivit, jejichž realizace povede k dosažení cíle projektu. Je nutné stanovit nejen vymezení aktivit projektu jako takových, ale i jejich časový sled neboli harmonogram. Doporučujeme začít od hlavních, tj. obecnějších, fází a následně pokračovat ke konkrétním krokům realizace. Čím detailněji bude váš projekt promyšlený, tím vyšší šanci má na úspěch v hodnocení. Projekt se vám bude také lépe realizovat, protože si dopředu promyslíte kroky, které byste u obecně navrhnutého projektu museli obtížně nastavovat až v průběhu realizace. Promyslete si: co bude náplní každé aktivity, jaké metody budou v rámci aktivity využívány, jak často bude aktivita, případně její jednotlivé části, probíhat, zda a popř. jak je aktivita provázána s ostatními aktivitami, Strana 18 z 113

19 kdo bude v projektu za tuto aktivitu zodpovědný, jak velký tým lidí bude nutné zajistit pro její zdárný průběh, jaké budou nároky na technicko-organizační zajištění průběhu aktivity. K promýšlení aktivit patří také stanovení jejich výstupů, tj. hmatatelných důsledků realizace. Může se jednat nejen o počet osob z cílové skupiny, která bude v rámci aktivity podpořena, ale také o počty vytvořených publikací, vzdělávacích programů apod. Výstupy vždy závisí na zaměření projektu. V projektové/programové teorii se setkáváme s dělením na: výstupy údaje o tom, co vzniklo přímo během realizace dané aktivity jakožto dílčí fáze projektu (např. počet vytvořených pracovních míst); výsledky údaje o tom, co vzniklo díky realizaci dané aktivity, ale co nebylo závislé pouze na realizátorovi projektu (např. počet obsazených pracovních míst, na nichž se klienti projektu udrželi déle než 3 měsíce kromě úsilí realizátora projektu, který musí místa vytvořit, je výsledek závislý také na úsilí klienta, který na daném místě pracuje); dopady údaje o tom, jaké jsou dlouhodobější důsledky realizace projektu či celého programu podpory, které lze vysledovat až s určitým časovým odstupem po ukončení realizace; mohou být ovlivněny projektem jen částečně či nepřímo. V harmonogramu se zaměřte na reálné časové rozpětí jednotlivých aktivit a jejich odpovídající návaznost. Vhodné je rozpracování harmonogramu i na jednotlivé části aktivity. Harmonogram realizace musí být plánován i s ohledem na možnou maximální dobu trvání projektu a pravděpodobné datum zahájení realizace projektu. Než přejdete k následujícímu kroku, vraťte se zpět na začátek svého plánu a zpětně si projděte projektový plán a upřesněte si své původní myšlenky, např. velikost a charakteristiky cílové skupiny či cíle projektu. Je možné, že vymezení aktivit vás přivede k předefinování původního cíle REALIZAČNÍ TÝM Teprve nyní máte všechny potřebné informace pro koncipování složení a velikosti realizačního týmu projektu, tj. všech pracovníků, kteří zajistí bezproblémovou realizaci celého projektu jak po odborné stránce, tak i po organizační, administrativní a finanční stránce. Předpokladem pro tuto fázi přípravy jsou především dobře rozpracované aktivity (např. četnost, délka a konkrétní náplň seminářů či školení pro cílovou skupinu). Měli byste promyslet nejen rozdělení funkcí a kompetencí, ale také délku a formu pracovního poměru pracovníků v rámci realizačního týmu a výši mezd. Platí, že mzdy musejí odpovídat mzdám obvyklým pro danou pozici v místě realizace projektu. Zároveň si ujasněte, které části projektu zajistíte pomocí pracovníků své organizace a na které části budete muset oslovit jiné subjekty ať už jako možné projektové partnery či jako dodavatele služeb (viz následující bod Partnerství v projektu). Strana 19 z 113

20 2.5. PARTNERSTVÍ V PROJEKTU Může nastat situace, že kvůli komplexnosti problému, který chcete projektem řešit, budete chtít přizvat do projektu další subjekty. Tyto organizace se obvykle nazývají partnery (někdy také projektovými partnery). Partneři se obvykle společně s příjemcem podpory podílí na zpracování projektové žádosti a následně na realizaci projektových aktivit. Partnerství v rámci OPPA musí splňovat následující podmínky. Partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), předmětem partnerství nesmí být ani poskytování běžných služeb (publicity projektu, výpočetní služby, účetní služby apod.), ani dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby dalšími subjekty (např. realizace jazykových kurzů, kurzy práce s výpočetní technikou, komunikační dovednosti apod.). Rozlišujeme dva typy partnerů: Partner s finančním podílem na rozpočtu Pro tento typ partnerství musí být uzavřena písemná smlouva o partnerství. Tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory, tj. v souladu se smlouvou o partnerství je partnerovi poskytováno finanční plnění za jeho podíl na realizaci částí věcných aktivit projektu. Partnerem s finančním příspěvkem může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR. Partner bez finančního podílu na rozpočtu Tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytováno žádné finanční plnění za účast na realizaci projektu. Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU. Partnerství může výrazně obohatit projekt a napomoci tomu, že projekt přinese něco zcela nového. Zapojení partnera do projektu však musí být v každém případě účelné a odůvodněné, vytváření partnerství v rámci každého projektu OPPA rozhodně není povinné. Pro rozhodování o zapojení partnera je ovšem podstatné zdůraznit, že odpovědnost za realizaci projektu má vždy příjemce. Příjemce vůči hlavnímu městu Praze garantuje, že projekt je realizován podle pravidel OPPA a v souladu s podepsanou grantovou smlouvou. V průběhu realizace projektu se tedy ve vztahu k partnerům bude do jisté míry chovat jako hlavní město Praha vůči příjemci, tj. musí mít přehled o realizovaných aktivitách, přehled o vzniklých nákladech, musí si ověřit, že vykázané náklady příjemci skutečně vznikly atd. Je to z důvodu, že poskytování peněz vždy probíhá mezi hlavním městem Prahou a příjemcem a případné nezpůsobilé náklady realizované partnerem sníží částku poskytnutou příjemci hlavním městem Prahou. V průběhu realizace projektu není možné do projektu zahrnout nového partnera, který nebyl uveden ve schválené projektové žádosti ROZPOČET PROJEKTU Poslední fází je plánování rozpočtu. Berte v úvahu velikost realizačního týmu, organizační a technické zajištění aktivit a dobu trvání projektu. Projděte také podmínky pro posuzování nákladů projektu, zejména respektování obvyklých cen. Po srovnání celkových plánovaných Strana 20 z 113

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 130 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 4. května 2011 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRŮVODCE OPERAČNÍM PROGRAMEM PRAHA ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND MARKÉTA REEDOVÁ Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro otevřenou veřejnou správu,

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů Pravidla pro realizaci projektů Obsah Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory Obecné podmínky I. Finanční

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ

PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ 1 PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory 2 OBECNÉ PODMÍNKY Finanční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1 OBECNÉ INFORMACE OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ FINANČNÍ INFORMACE DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ FINANČNÍ INFORMACE DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více