PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113

2 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND STRUKTURÁLNÍ FONDY V PRAZE Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osy OPPA Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Typy projektů podpořených z OPPA PŘÍPRAVA PROJEKTU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL PROJEKTU KLÍČOVÉ AKTIVITY REALIZAČNÍ TÝM PARTNERSTVÍ V PROJEKTU ROZPOČET PROJEKTU RIZIKA PROJEKTU HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj VNITŘNÍ KONZISTENCE PROJEKTU PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OPPA ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRŮVODCE ŽÁDOSTÍ Pokyny k vyplnění jednotlivých částí žádosti Identifikace žádosti, Projekt, Žadatel projektu, Osoby žadatele, Partner projektu a Osoby partnera Popis projektu Klíčové aktivity Harmonogram realizace Realizační tým Rozpočet projektu Přehled financování Harmonogram čerpání Horizontální témata Monitorovací ukazatele Publicita Další projekty Další informace Čestné prohlášení Území dopadu a místo realizace projektu ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PROCES HODNOCENÍ Časový rámec hodnocení a schvalování žádostí Strana 2 z 113

3 Formální posouzení Expertní posouzení Výběrová komise Projednání ve výboru evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy Projednání v Radě hl. m. Prahy Schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy Pozastavení schvalovacího procesu PODPIS GRANTOVÉ SMLOUVY Obsah grantové smlouvy ZAHÁJENÍ PROJEKTU POSKYTNUTÍ PRVNÍ ZÁLOHY ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU A POSKYTNUTÍ DRUHÉ ZÁLOHY PARTNERSKÉ SMLOUVY ARCHIVACE PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU MONITOROVÁNÍ PROJEKTU Monitorovací období Obsah monitorovací zprávy Monitorovací ukazatele FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU ÚČETNICTVÍ PROJEKTU ROZPOČET PROJEKTU Přímé a nepřímé náklady projektu Sestavení rozpočtu Změny rozpočtu, dodržování rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu Podstatné změny rozpočtu Podmínky pro provádění změn rozpočtu Dodržování rozpočtu PŘÍJMY Předpokládané příjmy projektu Nepředpokládané příjmy projektu BANKOVNÍ ÚČET PROJEKTU Projekty se samostatným bankovním účtem/podúčtem Projekty bez samostatného bankovního účtu/podúčtu FINANČNÍ TOKY Platby na náklady projektu Poskytování prostředků na nepřímé náklady ZPŮSOBILÉ NÁKLADY ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VĚCNÁ ZPŮSOBILOST DOKLADOVÁ ZPŮSOBILOST SKUTEČNĚ UHRAZENÉ NÁKLADY VÝDAJE V NATURÁLIÍCH Strana 3 z 113

4 8.6. ZPŮSOBILOST V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ROZPOČTU PROJEKTU Osobní náklady Zaměstnávání na základě pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Způsobilé osobní náklady Práce vykonaná na základě autorské smlouvy Cestovní náhrady Cestovní náhrady pro zaměstnance českých subjektů Způsobilé druhy cestovních náhrad Zařízení a vybavení Služby Přímá podpora Křížové financování Náklady spadající do křížového financování Náklady nespadající do křížového financování Nepřímé náklady Vymezení nepřímých nákladů DODÁVKA ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vymezení zakázek z hlediska typu jejich předmětu ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO VÝBĚR DODAVATELE Předpokládaná cena zakázky do Kč bez DPH včetně Předpokládaná cena zakázky nad Kč bez DPH a do Kč bez DPH Jednotlivé kroky výběrového řízení Možnost zrušit výběrové řízení Předpokládaná cena zakázky nad Kč bez DPH ZASTOUPENÍ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝJIMKY Z POVINNOSTI REALIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY ORGANIZACE ZADAVATELE VE VAZBĚ NA PRAVIDLA OPPA PUBLICITA PRAVIDLA PRO PUBLICITU PROJEKTU LOGA Symbol EU Barvy pro symbol EU Černobílé provedení symbolu EU Modrobílé provedení symbolu EU Zobrazení symbolu EU na vícebarevném pozadí Logo hl. M. Prahy Barvy pro značku hlavního města Prahy Černobílé provedení značky hlavního města Prahy Jednobarevné provedení značky hlavního města Prahy Zobrazení značky hlavního města Prahy na podkladové ploše Logo OPPA Barvy pro logo OPPA Černobílé provedení loga OPPA Zobrazení značky hlavního města Prahy na podkladové ploše Kombinace Symbolu EU, značky Prahy a loga OPPA Strana 4 z 113

5 11. VEŘEJNÁ PODPORA VEŘEJNÁ PODPORA V RÁMCI OPPA VÝJIMKA DE MINIMIS Kombinace de minimis a veřejné podpory Příjemcem de minimis je příjemce dotace z OPPA, příp. projektový partner Podporu de minimis poskytuje v rámci projektu příjemce nebo projektový partner BLOKOVÉ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VEŘEJNÉ PODPORY Podpora na vzdělávání Aplikace blokové výjimky na vzdělávání v kontextu OPPA Podpora na zaměstnanost Vytváření pracovních míst Nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků Dodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků Aplikace blokové výjimky na zaměstnanost v kontextu OPPA Podpora na podporu malého a středního podnikání Poradenské služby a účast na veletrhu či výstavě Podpora pro výzkum a vývoj Podpora na studie technické proveditelnosti Investice Aplikace blokové výjimky na podporu malého a středního podnikání v kontextu OPPA Povinnosti spojené s poskytováním veřejné podpory v režimu blokových výjimek SLUŽBY OBECNÉHO ZÁJMU KONTROLY NA MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTŮ KONTROLY PŘED PODPISEM GRANTOVÉ SMLOUVY KONTROLY PO PODPISU GRANTOVÉ SMLOUVY Kontrola ze strany hl. m. Prahy Kontroly prováděné ostatními kontrolními orgány PORUŠENÍ PODMÍNEK GRANTOVÉ SMLOUVY VYMÁHÁNÍ PROSTŘEDKŮ UKONČENÍ PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ZE STRANY PŘÍJEMCE PŘEDČASNÉ UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ZE STRANY HL. M. PRAHY POUŽITÉ ZKRATKY EVIDENCE REVIZÍ Strana 5 z 113

6 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI Mezi nejvýznamnější společné politiky EU patří politika hospodářské a sociální soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů mezi nimi, co se týče sociální a hospodářské úrovně. Nástroji pro naplňování této politiky jsou zejména strukturální fondy (SF), Fond soudržnosti a prostředky Evropské investiční banky. Strukturální fondy zahrnují Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF), které se liší svým věcným zaměřením. Podrobnosti o využívání strukturálních fondů v období mezi lety jsou stanoveny zejména v následujících právních předpisech: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Regiony v členských zemích EU jsou pro období podle své sociální a hospodářské úrovně rozděleny do tří skupin (tzv. Cílů pomoci). Pravidla a zejména zaměření využívání prostředků ze strukturálních fondů se pro jednotlivé Cíle liší. 1. Cíl Konvergence je zaměřen na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých oblastech. V rámci něho jsou podporovány regiony s úrovní HDP nižší než 75 % průměru EU. V ČR je v období let naplňován ve všech krajích mimo hlavní město Prahu. 2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se soustředí na posílení konkurenceschopnosti a atraktivity regionů z hlediska infrastruktury i kvality lidských zdrojů. Do této skupiny patří regiony s úrovní HDP nad 75 % průměru EU. V ČR čerpá podporu v rámci tohoto Cíle pouze hlavní město Praha. 3. Cíl Evropská územní spolupráce má přispívat k posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných regionálních iniciativ. Programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů velikosti NUTS 3 (tj. v rámci ČR odpovídají krajům) sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro ČR existují programy pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND ESF je finanční nástroj EU, který má posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie prostřednictvím podpory vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních míst a jejich kvality. Činí tak prostřednictvím podpory politik členských států, jejichž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti, kvality a produktivity práce, podpořit sociální začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit rozdíly v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni. Strana 6 z 113

7 ESF je v ČR v období mezi lety využíván v rámci následujících operačních programů: Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ) OP LZZ řídí a informace o něm podává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP VK řídí a informace o něm podává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) OPPA řídí a informace o něm podává hlavní město Praha. Souhrnné informace o využití strukturálních fondů v ČR můžete nalézt na stránkách které provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto koordinátor čerpání ze strukturálních fondů v ČR STRUKTURÁLNÍ FONDY V PRAZE Vzhledem ke své ekonomické výkonnosti patří hlavní město Praha do skupiny regionů podporovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pomoc EU je v Praze využívána v rámci dvou operačních programů, z nichž je každý spolufinancován z jednoho ze strukturálních fondů, tj. ESF a EFRR: Operační program Praha Adaptabilita Prostředky z ESF hlavní město Praha čerpá v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), jenž je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Operační program Praha Konkurenceschopnost Prostředky z EFRR jsou k dispozici v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK), který se soustředí na podporu dopravní infrastruktury, ochranu životního prostředí, budování kapacit pro výzkum a vývoj a také na podporu malého a středního podnikání. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení EFRR odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Strana 7 z 113

8 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Na co se OPPA zaměřuje Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2013) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. Na jaké území se OPPA vztahuje OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely politiky soudržnosti podle výše HDP, jejž region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město. Protože se OPPA zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení, což znamená, že hlavní náplní projektů je práce s lidmi, není rozhodující, kde organizace, která projekt předkládá, sídlí, ale to, zda se projekt zaměřuje na práci s cílovou skupinou, která má vazbu na hlavní město. Vazbou se rozumí např. to, že student dochází do pražské školy (a není rozhodující, kde má trvalé bydliště), zaměstnanec pracuje v hlavním městě apod. Více informací o propojení cílové skupiny na území hlavního města můžete najít v kapitole 3. této příručky označené Projektová žádost. Struktura OPPA OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v jejichž rámci mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány prioritní osy. Platí, že projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy. Přehled prioritních os OPPA Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří jsou zaměstnáni. Podpořený projekt by měl zvýšit kvalitu práce těchto lidí prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání či navázání spolupráce s jinou organizací (např. výzkumnou apod.). Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce zaměřuje se na lidi, kteří jsou při vstupu na trh práce z nejrůznějších důvodů znevýhodněni (např. z důvodu zdravotního postižení, duševního onemocnění, příslušnosti k etnické menšině, své sociální situaci atd.), a také představuje možnost pro rozvoj organizací, které znevýhodněným lidem pomáhají. Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání zaměřuje se na cílovou skupinu lidí, kteří se připravují na vstup na trh práce, tj. na studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, a také na pedagogické a akademické pracovníky, kteří s žáky či studenty pracují. Prioritní osa 4: Technická pomoc je určena na zajištění administrace programu, tj. na zajištění pracovníků, kteří program administrují, na informační systém pro monitorování využití prostředků ze strukturálních fondů apod. Prostředky v rámci technické pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha. Strana 8 z 113

9 Podrobný popis toho, na co se mohou projekty podpořené v rámci dané prioritní osy zaměřit, je uveden v kapitole Kolik prostředků je k dispozici a z jakých jsou zdrojů Celkové zdroje OPPA ESF 85 % Zapojené zdroje financování v % Státní rozpočet ČR 7,5 % Hl. m. Praha 7,5 % ESF ,00 Zapojení zdrojů financování v Státní rozpočet ČR ,50 Hl. m. Praha ,50 Odpovědnost za řízení programu a poskytování informací žadatelům o podporu Odpovědnost za OPPA má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídícího orgánu). V rámci Magistrátu hl. m. Prahy administraci OPPA zajišťuje oddělení ESF odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, administraci projektů, finanční řízení projektů, poskytování informací apod. Bližší informace je možné získat na Oprávněný příjemce podpory z OPPA Příjemcem podpory z OPPA může být pouze osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastí Identifikační číslo ekonomického subjektu (tzv. IČ). Možnosti financování z OPPA dle typu nákladu Náklady, které z projektu podpořeného z OPPA lze hradit, jsou obecně vymezeny právními předpisy EU týkajícími se strukturálních fondů, zejména nařízením upravujícím využití ESF. Více informací o způsobilosti nákladů obsahuje kapitola 8. této příručky. Obecně platí, že prostředky z OPPA nelze s výjimkou dlouhodobého nehmotného majetku (např. software či audiovizuální dílo s pořizovací cenou nad Kč) využít na pořízení odpisovaného majetku (tj. zařízení či budov) a také na pořízení nábytku. Rozhodujícím pro odpisování hmotných předmětů a věcí je jejich pořizovací cena, která musí přesahovat částku Kč. Platí tedy, že prostředky OPPA by měly být poskytnuty na: platy a mzdy pracovníků, kteří v rámci projektu pracují s cílovou skupinou (např. se znevýhodněnými, se studenty apod.), cestovní výdaje spojené s projektem, pořízení jednoduchých zařízení nezbytných pro projekt, jejichž jednotková pořizovací cena nepřesáhne Kč (mimo nábytku), pořízení nezbytného nehmotného majetku, nákup služeb nezbytných pro projekt, případné výdaje v přímé vazbě na cílovou skupinu projektu (např. mzdové výdaje v rámci tréninkového zaměstnávání apod.). Prostředky OPPA nejsou primárně určeny na: nákup pozemků anebo budov, rekonstrukce budov, nákup zařízení, jehož jednotková pořizovací cena přesahuje Kč, pořízení nábytku. Strana 9 z 113

10 Ve výjimečných případech, kdy by projekt jinak nebylo možné realizovat, je možné prostředky OPPA použít i na rekonstrukci budov, nákup vozidla či nákup specifického zařízení, jehož jednotková pořizovací cena přesahuje Kč. Tato výjimečná možnost je označována jako křížové financování. Také výdaje na nábytek patří do skupiny výdajů označované křížové financování. Na tuto skupinu výdajů je stanoven horní strop ve výši 9 % rozpočtu každé prioritní osy. Zároveň musí být dodrženo, že výdaje patřící svou podstatou do kategorie křížového financování nepřesáhnou 45 % celkových přímých způsobilých nákladů projektu (více viz kapitola 8.6.6) PRIORITNÍ OSY OPPA V následujících kapitolách je uvedeno zaměření jednotlivých prioritních os OPPA, tj. podporované aktivity, cílové skupiny a oprávnění příjemci podpory. Konkrétní specifikace aktivit, cílových skupina a příjemců, na které se může projekt zaměřit je uvedena v jednotlivých výzvách a může být užší než je níže uvedené vymezení. Věcný obsah jednotlivých výzev se tedy může z pohledu podporovaných aktivit, cílových skupina a příjemců lišit. Platí, že projekt může obsahovat několik podporovaných aktivit, podmínkou pro jeho předložení není vybrat pouze jednu z podporovaných aktivit. Obdobně také pro cílové skupiny platí, že projekt se může zaměřit na několik cílových skupin z výčtu uvedeného pro danou prioritní osu. Není ovšem možné do projektu zahrnout aktivity či činnosti, které podporovány nejsou Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Specifickým cílem této prioritní osy je zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Podpora je ve vazbě na tento cíl směřována do rozvoje odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí pracovníků na trhu práce, zejména prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Zároveň mohou projekty zahrnovat rozvoj a realizaci systémů celoživotního vzdělávání v podnicích a v neziskových organizacích. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji a využití pražského inovačního potenciálu prostřednictvím zlepšení spolupráce mezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzdělávacími institucemi a podnikatelskou sférou např. formou transferu know-how a stáží. Důraz je kladen také na podporu samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a poradenství v této oblasti. Podporované aktivity Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání, do kterých patří: - realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídících dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností; - podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání; - příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání; Strana 10 z 113

11 - zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností; - rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, do kterého patří: - podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (např. při zakládání center výzkumu a vývoje, pro rozvoj spin-off firem apod.); - podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu a vývoje; - podpora transferu know-how a stáží. Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí, kterými se rozumí: - vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; - podpora začínajícím malým a středním podnikům, včetně osob samostatně výdělečně činných. Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 1 může zaměřit zaměstnanci zájemci o podnikání zaměstnavatelé osoby samostatně výdělečně činné Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 1 předkládat žádosti podnikatelské subjekty veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace profesní a zájmová sdružení školy Rozpočet prioritní osy Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibližně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Specifickým cílem této prioritní osy je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento cíl je naplňován podporou projektů zaměřených na začleňování znevýhodněných osob, mezi něž patří lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené, osoby s nedokončeným vzděláním, osoby se zdravotním znevýhodněním, příslušníci menšin apod., do zaměstnání prostřednictvím zlepšení jejich zaměstnatelnosti, včetně doplňujících sociálních služeb. Strana 11 z 113

12 Projekty mohou spočívat buď v přímé práci se znevýhodněnými (např. tréninkové zaměstnání apod.), nebo se mohou zaměřit na zvýšení kvality podpůrných služeb určených pro znevýhodněné, tj. mohou být zaměřeny na vzdělávání pracovníků a případný další rozvoj organizací, které se znevýhodněnými pracují. Podpora dále směřuje do vytváření specifických podmínek na pracovišti pro znevýhodněné osoby a na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupu na trh práce (prosazování rovných příležitostí žen a mužů, skupin z odlišného sociokulturního prostředí apod.). Podporované aktivity Začleňování znevýhodněných osob, kterým se rozumí: integrační aktivity s cílem zlepšit postavení znevýhodněných na trhu práce, návrat na trh práce, udržení se na trhu práce, včetně poskytování souvisejících sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; podpora znevýhodněným osobám při hledání a udržení si práce; podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky; rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života. Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob, do kterého patří: podpora dalšího vzdělávání pracovníků organizací sociálních služeb; rozvoj a inovace metod práce s klienty v rámci pracovní integrace; další vzdělávání v organizacích související s transformací sociálních služeb, včetně vzdělávání zvyšující kvalitu sociálních služeb a sdílení dobré praxe. Podpora souladu pracovního a soukromého života, kterou se rozumí: podpora a rozvoj služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů; podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti); specifická opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce; rozvoj pružnějších forem organizace práce, které umožní vstup či návrat na trh práce osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny; podpora adaptace náplně práce a rozšíření možného zapojení zaměstnanců v předdůchodovém věku. Rozvoj kapacit malých organizací, kterým se rozumí: podpora rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících v oblasti sociálního začleňování; pravidla malých grantů jsou pro podpořené organizace administrativně jednodušší než v rámci ostatních podporovaných aktivit (viz výše), poskytované objemy podpory jsou menšího rozsahu. Pro takto zaměřené projekty existují samostatné výzvy pro předkládání žádostí a pravidla pro realizaci takovýchto projektů nejsou obsahem této příručky. Bližší informace jsou k dispozici na Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 2 může zaměřit znevýhodněné osoby pracovníci organizací sociálních služeb Strana 12 z 113

13 zaměstnavatelé Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 2 předkládat žádosti nestátní neziskové organizace veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) podnikatelské subjekty Rozpočet prioritní osy Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Specifickým cílem této prioritní osy je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí v souladu s požadavky trhu práce. Projekty mohou být zaměřeny na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce. Podporováno je vzdělávání na úrovni středních škol, odborných učilišť, vyšších odborných škol a vysokých škol a také posilování vazeb mezi touto skupinou vzdělávacích institucí a oblastí dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Současně je otevřena možnost využít projekt k vyšší rozmanitosti a adresnosti odpoledních kurzů, které přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí uplatnitelných na trhu práce. Jednou z aktivit podporovaných v rámci středního a vyššího odborného vzdělávání je podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Za účelem usnadnění přechodu absolventů ze školy do zaměstnání jsou podporovány programy zaměřené na rozvoj přenositelných kompetencí a rozvíjení podnikavosti (rozvoj výchovy k podnikání a podnikavosti v kurikulu středních a vyšších odborných škol). Školy mohou navazovat partnerství po odborné linii jak ve sféře zaměstnavatelů, tak i s dalšími obdobně zaměřenými školami v ČR i v EU. Podpořena může být také spolupráce škol různých úrovní tak, aby více absolventů školy nižšího stupně odcházelo na vyšší stupeň škol s odpovídajícím profilem. Dalším cílem je zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory na vysokých školách. Školy jsou podporovány v rozvíjení poradenských služeb pro studenty v oblasti vzdělávací dráhy či volby povolání a v orientaci na trhu práce. Cíle prioritní osy je dále dosahováno skrze podporu vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti zavádění nových metod a forem práce do výuky, práce s informačními technologiemi a jejich využíváním při vyučování a znalost cizích jazyků. Na vysokých školách je akcentován především rozvoj bakalářských studijních programů, podpora doktorských studijních programů, stáže studentů na zahraničních univerzitách, rozvíjení kapacit pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráce se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje. Školy mohou rozšiřovat informační a poradenské služby pro studenty, aby se lépe orientovali ve vzdělávací nabídce. Podpora je zároveň určena na rozvoj distanční či kombinované formy studia. Strana 13 z 113

14 OPPA je určen také na podporu začleňování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání. Zatímco u ostatních skupin aktivit se OPPA zaměřuje jen na sekundární a terciární vzdělávání, v oblasti podpory začlenění žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami mohou s projekty uspět i základní školy. Školám je umožněna příprava a realizace plánů individuálního začleňování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, zpracování komplexních programů pro tyto žáky a studenty včetně doplňujícího vzdělávání či doučování. Integrační opatření, zejména pro děti se závažnými poruchami chování, mohou být realizována pomocí specializovaných programů (např. podporou zařízení komplexního typu), které budou předcházet integraci do běžného vzdělávacího proudu. Tato opatření by měla přispět k usnadnění přechodu na vyšší stupeň škol, vyrovnání šancí na uplatnění v životě a v práci a motivace k celoživotnímu učení. Průřezovým tématem je podchycení a vzdělávání nadaných žáků a studentů, kteří vzhledem k různosti kvality i kvantity svého nadání potřebují kombinaci různých forem diferenciace přípravy v průběhu školního vzdělávání. Podporované aktivity Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ, kterým se rozumí: rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ ve vazbě na požadavky trhu práce a s ohledem na flexibilitu a adaptabilitu jejich absolventů na trhu práce (např. rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia); prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (např. pomoc při dokončování studia); podpora usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního poradenství; rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje; podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách rozvíjející klíčové a přenositelné kompetence; programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci. Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, které zahrnuje: podpora programů dalšího vzdělávání v oblasti zavádění nových metod a forem do výuky, řízení a evaluace práce škol, specifik práce se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a práce se žáky a studenty mimořádně nadanými, prevence sociálně patologických jevů apod.; rozvíjení znalosti cizích jazyků a počítačové gramotnosti; zvyšování kvalifikace pedagogických a akademických pracovníků. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, kterým se rozumí: rozvoj zejména bakalářských a doktorských studijních programů ve vazbě na plnění cílů Boloňské deklarace; podpora distančních a kombinovaných forem studia; podpora mezinárodní spolupráce; rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje; rozvoj kariérního poradenství a informačních služeb o vzdělávací nabídce pro studenty. Strana 14 z 113

15 Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, kterou se rozumí: podpora začlenění znevýhodněných žáků a studentů (např. sociálně znevýhodněných, zdravotně znevýhodněných a zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol běžného typu; podpora motivačních programů jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému; podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a studentů. Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 3 může zaměřit žáci studenti pedagogičtí pracovníci akademičtí pracovníci osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 3 předkládat žádosti školy veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace Rozpočet prioritní osy Na modernizaci počátečního vzdělávání je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o TYPY PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPPA Finanční prostředky budou na projekty přidělovány následujícími dvěma distribučními mechanismy: Grantové výzvy Grantovými výzvami jsou poskytovány prostředky na realizaci individuálních grantových projektů. Výzvy vyhlašuje hlavní město Praha obvykle společně pro všechny tři věcné prioritní osy (mimo Prioritní osu 4 Technická pomoc), a to zpravidla jednou ročně. Výzvy vždy vymezují (v souladu s textem OPPA), kdo má právo předložit projekt, jaké aktivity lze financovat, jaká je minimální a maximální výše podpory na jeden projekt, kdy je termín pro předložení žádosti a jakou formou je možné o podporu žádat. Výzva zajišťuje soutěž žadatelů o předem vymezený objem prostředků. Na základě výsledků hodnocení žádostí bude podpora nabídnuta nejkvalitnějším projektům. Příjemci mohou individuální grantové projekty realizovat vlastními silami, dodávkou služeb anebo kombinací obojího. Strana 15 z 113

16 Přímé přidělení Přímým přidělením jsou poskytovány prostředky na realizaci individuálních komplexních projektů, tj. projektů, které řeší část cílů OPPA a z jejichž charakteru plyne, že musí být zajišťovány jednotně na celém území hlavního města. Vzhledem k tomu, že tyto projekty jsou kvůli svému systémovému charakteru realizovatelné pouze z pozice územně samosprávného celku, je pro ně hlavní město Praha předem určeným příjemcem podpory. Individuální komplexní projekty mohou být realizovány dodávkou služeb. Přímým přidělením jsou kromě komplexních projektů v oblasti sociální a v oblasti vzdělávání rovněž poskytovány prostředky na projekty technické pomoci. Strana 16 z 113

17 2. PŘÍPRAVA PROJEKTU Pokud nemáte zkušenosti s přípravou a realizací projektů, doporučujeme věnovat pozornost této kapitole, která vám představí vhodné postupy pro rozpracování projektu ještě před vyplňováním samotné projektové žádosti OPPA. Jak lze definovat projekt? Existuje řada definic pojmu projekt pro potřeby této příručky uvádíme dvě definice, které nejlépe vystihují specifika projektu v oblasti : Projekt je komplex vzájemně provázaných činností realizovaných za určitým cílem v daném časovém úseku. Projektem rozumíme soubor aktivit, jejichž realizací v určeném časovém rámci dosáhneme požadovaného cíle; cílem projektu je dospět z výchozího stavu do vymezeného konečného stavu. OPPA je program, který podporuje projekty z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tímto typem projektů máme na mysli projekty zaměřené na člověka, na rozvoj jeho dovedností a znalostí. V těchto projektech jde o řešení často obtížně definovatelných a měřitelných parametrů. Tím se projekty rozvoje lidských zdrojů, tzv. měkké projekty, a jejich příprava liší od projektů infrastrukturních, kde je cílem postavit např. nový úsek dálnice. Abychom realizací projektu dosáhli co možná nejširšího dopadu, nesledujeme potřeby pouze několika jednotlivců, ale celé skupiny nebo skupin lidí, které spojují určité charakteristiky. Tuto skupinu lidí označujeme v projektu jako cílovou skupinu CÍLOVÁ SKUPINA Od chvíle, kdy začneme rozvíjet námět na projekt, bychom měli vědět, pro jakou cílovou skupinu bude projekt určený. Charakteristika cílové skupiny a aktivity, které s cílovou skupinou chcete v projektu uskutečnit, bývají rozhodujícím vodítkem pro výběr zdroje financování projektu. Je třeba si ověřit, jaké dotační programy lze využít a za jakých podmínek. Doporučujeme seznámit se se základními dokumenty a s vymezením oblastí, na které jsou finanční prostředky adresovány. Práce s pečlivým zpracováním záměru do podoby projektu by byla zbytečná, pokud by se ukázalo, že cílová skupina či plánované aktivity neodpovídají zaměření daného programu podpory, do kterého chcete projekt přihlásit. V případě OPPA je vymezení všech prioritních os ve zkratce obsaženo v předchozí kapitole této příručky a v jednotlivých výzvách. Další informace můžete získat na Prostudováním dokumentace programu si můžete ujasnit, zda váš záměr je, či není vhodný pro financování z OPPA, popřípadě, jak je tento záměr třeba upravit, anebo na kterou jeho část budete muset hledat jiné zdroje financování. Námět na projekt musí být formulován na základě zjištěných problémů a potřeb cílové skupiny, pro kterou je realizace projektu zamýšlena. Pro oblast rozvoje lidských zdrojů lze problémem označit např. nedostatek pracovních míst pro zdravotně postižené, vysoký počet žáků, kteří předčasně opouští vzdělávací systém, absenci učitelů s určitou aprobací apod. Komunikace s cílovou skupinou je důležitou součástí projektové přípravy. Doporučujeme ověřit, zda cílová skupina vnímá problém stejně jako vy a zda vámi navrhované řešení vítá Strana 17 z 113

18 a je ochotná se do projektu zapojit. Projekt bude díky výměně informací mezi vámi a cílovou skupinou respektovat reálné prostředí a skutečné potřeby a zájmy cílové skupiny. Cílová skupina je základem pro odůvodnění realizace projektu. Můžete se domnívat i mít jednoznačně prokázáno, že existují objektivní důvody pro uskutečnění vašeho projektu, avšak pokud cílová skupina nebude mít vůli ke změně (bez ohledu na typ změny může se jednat např. o nalezení pracovního místa nebo získání kvalifikace v určitém oboru), nezískáte na projekt finanční podporu. V projektové dokumentaci musíte nejen přesně popsat velikost, charakteristiky a postup zapojení cílové skupiny do projektu, ale na prvním místě musíte především doložit, že cílová skupina byla oslovena a má o projekt zájem. Promyslete si tedy včas způsob, jakým si ověříte poptávku cílové skupiny po plánovaných aktivitách projektu. Zájem cílové skupiny můžete doložit např. marketingovou nebo dotazníkovou studií, analýzami úřadu práce či jiné instituce, analýzami a studiemi vaší organizace vytvořenými na základě předchozí práce s cílovou skupinou apod CÍL PROJEKTU Obecné zarámování potřeb a definice cílové skupiny pro první orientaci a představení vašeho plánu stačí. V další fázi byste měli být schopni formulovat hlavní cíl projektu, který odráží úplné či částečné řešení definovaného problému cílové skupiny a dílčí cíle projektu. Tak si ujasníte rozvrstvení projektu do podrobnějších částí. Na úvod se vám možná bude zdát obtížné jasně definovat hlavní a dílčí cíle projektu. Pro jasné stanovení cílů je totiž nutné brát v úvahu nejen zaměření projektu, ale také např. čas a prostředky, které budete mít k dispozici. Po rozpracování částí projektu možná zjistíte, že váš prvotní plán i cíle byly příliš ambiciózní a že je nutné je reformulovat. Průběžná korektura jednotlivých částí projektu je nutností. Jednotlivé části projektu si totiž nesmějí vzájemně odporovat, musí být vzájemně úzce provázané. Cíl projektu musí být: reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek, měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění pomocí kvantifikovaných údajů KLÍČOVÉ AKTIVITY Nyní lze přejít k rozpracování jednotlivých klíčových aktivit, jejichž realizace povede k dosažení cíle projektu. Je nutné stanovit nejen vymezení aktivit projektu jako takových, ale i jejich časový sled neboli harmonogram. Doporučujeme začít od hlavních, tj. obecnějších, fází a následně pokračovat ke konkrétním krokům realizace. Čím detailněji bude váš projekt promyšlený, tím vyšší šanci má na úspěch v hodnocení. Projekt se vám bude také lépe realizovat, protože si dopředu promyslíte kroky, které byste u obecně navrhnutého projektu museli obtížně nastavovat až v průběhu realizace. Promyslete si: co bude náplní každé aktivity, jaké metody budou v rámci aktivity využívány, jak často bude aktivita, případně její jednotlivé části, probíhat, zda a popř. jak je aktivita provázána s ostatními aktivitami, Strana 18 z 113

19 kdo bude v projektu za tuto aktivitu zodpovědný, jak velký tým lidí bude nutné zajistit pro její zdárný průběh, jaké budou nároky na technicko-organizační zajištění průběhu aktivity. K promýšlení aktivit patří také stanovení jejich výstupů, tj. hmatatelných důsledků realizace. Může se jednat nejen o počet osob z cílové skupiny, která bude v rámci aktivity podpořena, ale také o počty vytvořených publikací, vzdělávacích programů apod. Výstupy vždy závisí na zaměření projektu. V projektové/programové teorii se setkáváme s dělením na: výstupy údaje o tom, co vzniklo přímo během realizace dané aktivity jakožto dílčí fáze projektu (např. počet vytvořených pracovních míst); výsledky údaje o tom, co vzniklo díky realizaci dané aktivity, ale co nebylo závislé pouze na realizátorovi projektu (např. počet obsazených pracovních míst, na nichž se klienti projektu udrželi déle než 3 měsíce kromě úsilí realizátora projektu, který musí místa vytvořit, je výsledek závislý také na úsilí klienta, který na daném místě pracuje); dopady údaje o tom, jaké jsou dlouhodobější důsledky realizace projektu či celého programu podpory, které lze vysledovat až s určitým časovým odstupem po ukončení realizace; mohou být ovlivněny projektem jen částečně či nepřímo. V harmonogramu se zaměřte na reálné časové rozpětí jednotlivých aktivit a jejich odpovídající návaznost. Vhodné je rozpracování harmonogramu i na jednotlivé části aktivity. Harmonogram realizace musí být plánován i s ohledem na možnou maximální dobu trvání projektu a pravděpodobné datum zahájení realizace projektu. Než přejdete k následujícímu kroku, vraťte se zpět na začátek svého plánu a zpětně si projděte projektový plán a upřesněte si své původní myšlenky, např. velikost a charakteristiky cílové skupiny či cíle projektu. Je možné, že vymezení aktivit vás přivede k předefinování původního cíle REALIZAČNÍ TÝM Teprve nyní máte všechny potřebné informace pro koncipování složení a velikosti realizačního týmu projektu, tj. všech pracovníků, kteří zajistí bezproblémovou realizaci celého projektu jak po odborné stránce, tak i po organizační, administrativní a finanční stránce. Předpokladem pro tuto fázi přípravy jsou především dobře rozpracované aktivity (např. četnost, délka a konkrétní náplň seminářů či školení pro cílovou skupinu). Měli byste promyslet nejen rozdělení funkcí a kompetencí, ale také délku a formu pracovního poměru pracovníků v rámci realizačního týmu a výši mezd. Platí, že mzdy musejí odpovídat mzdám obvyklým pro danou pozici v místě realizace projektu. Zároveň si ujasněte, které části projektu zajistíte pomocí pracovníků své organizace a na které části budete muset oslovit jiné subjekty ať už jako možné projektové partnery či jako dodavatele služeb (viz následující bod Partnerství v projektu). Strana 19 z 113

20 2.5. PARTNERSTVÍ V PROJEKTU Může nastat situace, že kvůli komplexnosti problému, který chcete projektem řešit, budete chtít přizvat do projektu další subjekty. Tyto organizace se obvykle nazývají partnery (někdy také projektovými partnery). Partneři se obvykle společně s příjemcem podpory podílí na zpracování projektové žádosti a následně na realizaci projektových aktivit. Partnerství v rámci OPPA musí splňovat následující podmínky. Partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), předmětem partnerství nesmí být ani poskytování běžných služeb (publicity projektu, výpočetní služby, účetní služby apod.), ani dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby dalšími subjekty (např. realizace jazykových kurzů, kurzy práce s výpočetní technikou, komunikační dovednosti apod.). Rozlišujeme dva typy partnerů: Partner s finančním podílem na rozpočtu Pro tento typ partnerství musí být uzavřena písemná smlouva o partnerství. Tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory, tj. v souladu se smlouvou o partnerství je partnerovi poskytováno finanční plnění za jeho podíl na realizaci částí věcných aktivit projektu. Partnerem s finančním příspěvkem může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR. Partner bez finančního podílu na rozpočtu Tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytováno žádné finanční plnění za účast na realizaci projektu. Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU. Partnerství může výrazně obohatit projekt a napomoci tomu, že projekt přinese něco zcela nového. Zapojení partnera do projektu však musí být v každém případě účelné a odůvodněné, vytváření partnerství v rámci každého projektu OPPA rozhodně není povinné. Pro rozhodování o zapojení partnera je ovšem podstatné zdůraznit, že odpovědnost za realizaci projektu má vždy příjemce. Příjemce vůči hlavnímu městu Praze garantuje, že projekt je realizován podle pravidel OPPA a v souladu s podepsanou grantovou smlouvou. V průběhu realizace projektu se tedy ve vztahu k partnerům bude do jisté míry chovat jako hlavní město Praha vůči příjemci, tj. musí mít přehled o realizovaných aktivitách, přehled o vzniklých nákladech, musí si ověřit, že vykázané náklady příjemci skutečně vznikly atd. Je to z důvodu, že poskytování peněz vždy probíhá mezi hlavním městem Prahou a příjemcem a případné nezpůsobilé náklady realizované partnerem sníží částku poskytnutou příjemci hlavním městem Prahou. V průběhu realizace projektu není možné do projektu zahrnout nového partnera, který nebyl uveden ve schválené projektové žádosti ROZPOČET PROJEKTU Poslední fází je plánování rozpočtu. Berte v úvahu velikost realizačního týmu, organizační a technické zajištění aktivit a dobu trvání projektu. Projděte také podmínky pro posuzování nákladů projektu, zejména respektování obvyklých cen. Po srovnání celkových plánovaných Strana 20 z 113

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant. Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Globální grant Pokyny pro žadatele 2004-2006 k výzvě pro podání žádosti v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více