POJISTNÝ OBZOR 11 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 11 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Pavel Rys, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Česká kancelář pojistitelů spustila provoz databáze škod povinného ručení (Eva Trojanová)...3 Světový pojistný trh v roce 2006 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...4 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...5 Prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob (Eva Trojanová)...6 Budoucnost globálních struktur pojišťovacích skupin (La)...7 Evropský rok 2007 rovných příležitostí pro všechny (Václav Kodiš)...8 Inzerce...8 Největší filantrop mezi českými pojišťovnami (Marie Kůrková)...9 Motoristické aktuality: Průměrné měření a jeho (ne)zákonnost (JUDr. Tomáš Beran)...10 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...11 Orkán Kyrill: jedinečná událost nebo náznak dlouhodobého trendu? (mk)...12 Ukončování smluv na Floridě (La)...12 Zaměstnanost v německém pojišťovnictví (La)...13 Konference k 15. výročí Hospodářské fakulty TU v Liberci (doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.)...13 Další novela zákona o silničním provozu a o přestupcích (JUDr. Pavel Bušta)...14 Jaké bylo 51. Rendez-Vous de Septembre? (Ing. Vladimír Pulchart)...15 Personálie...15 Pojistné podvody z praxe (il)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Stanoviska: Ještě jednou k ušlému zisku (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Recenze: Jan T. Kozák a kol. Povodně v českých zemích (Milík Tichý)...18 Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Hollar (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Czech Insurers Bureau launched motor TPL insurance loss database (Eva Trojanová) World insurance market in year 2006 (Eva Ducháčková) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) Promoting quality of property and persons security (Eva Trojanová) Future of insurance groups global structures (La) European Year 2007 of equal opportunities for all (Václav Kodiš) Advertising The biggest philantrophe among the Czech insurance companies (Marie Kůrková) News for motorists: Average measurement and its (il)legality (JUDr. Tomáš Beran) INFO from the European Union (Ing. Josef Čížek) Kyrill hurricane: a unique event or a long term view? (mk) Terminating of insurance contracts in Florida (La) Insurance rate in German insurance companies (La) 15. Annual conference of the Faculty of Economy of the Technical University in Liberec (Arnošt Böhm) Another amendment of the law on road traffic and offences (Pavel Bušta) What was the 51 st Rende-Vous in September like? (Vladimír Pulchart ) Personnel affairs Cases of insurance fraud in practice (il) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit once again (Jaroslava Šulcová) Book review: Jan T. Kozák and colleagues Floods in the Czech lands (Milík Tichý) Pieces of art in insurance companies collections: Václav HOLLAR (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Czech Insurers Bureau launched motor TPL insurance loss database is the title of the first article in this Insurance Review s issue. The Executive Director of the Czech Insurers Bureau Dr. Jakub Hradec has been interviewed in regard to the new database of losses, which of the aim has been to provide insurance companies with true picture of drivers loss experience. It is meant to fight the so called malus turism clients coming-and-going among insurance companies for the reason that they do not want to be given maluses (higher premium) as a result of their loss experience. The database is being continuously updated by insurance companies via electronic means of data transmission and is it accessible by insurance companies only, i.e. not the clients. The launch of the database is promising to support equity of the whole system in a way that bonuses are given only to those clients who really deserve them for their safe driving. 2 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

2 1. října 2007 zahájila Česká kancelář pojistitelů (ČKP) ve spolupráci s členskými pojišťovnami rutinní provoz databáze škod povinného ručení. Databáze škodných a pojistných událostí byla několik let připravována v intenzivní spolupráci ČKP a pojišťoven, aby naplnila ustanovení 15 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nejde tedy o dohodu pojišťoven, ale o realizaci zákona. Přesto tento krok odstartoval velký zájem veřejnosti a médií. Objevilo se množství otázek i spekulací o tom, co toto opatření bude znamenat pro veřejnost a co pro pojišťovny. O odpověď na některé z těchto otázek redakce Pojistného obzoru požádala osobu nejpovolanější JUDr. Ing. Jakuba Hradce, výkonného ředitele ČKP. Co je vlastně hlavním cílem databáze škod povinného ručení? Hlavním cílem databáze škod je zpřístupnění informací mezi pojišťovnami o předcházejícím škodním průběhu pojištění klienta, který mění pojišťovnu. Z toho plyne, že cílem není zabránit klientům ve změně pojišťovny, ale objektivní aplikace systému bonus-malus tak, jak to ukládá zákon. Dosud totiž někteří motoristé ve snaze vyhnout se malusu měnili pojišťovnu a nové pojišťovně zapřeli, že měli nehodu, respektive, že způsobili někomu jinému škodu. Jak se projeví zprovoznění této databáze v praxi pro řidiče a jak pro pojišťovny? Pojišťovnám se podařilo během pilotního provozu dodat do databáze ČKP přes 96 % všech historických dat od , kdy byl spuštěn nový systém povinného ručení v ČR. Jedná se o obrovský úspěch a velké úsilí pojišťoven, přesto nelze vyloučit absenci nějakého údaje. V jednotlivých případech bude vždy možné jednáním s klientem případnou nepřesnost odstranit. Vůči klientům i pro pojišťovny by se měl systém projevit spíše snížením administrativy, protože odpadne důvod pro písemné prokazování průběhu pojištění. Klient při jednání s pojišťovnou poskytne údaje o sobě, vozidle a svém povinném ručení a pojišťovna si už vyhledá potřebné údaje v databázi ČKP. Česká kancelář pojistitelů spustila provoz databáze škod povinného ručení Bude se začínat od bodu 0, nebo bude zjišťováno, kolik pojistných smluv řidič měl a kolik způsobil škod, z nichž pojišťovny hradily pojistné plnění v minulosti? ČKP do vztahu klient pojišťovna nikterak nezasahuje. Systém bonus-malus je deregulovaný, ani zákon č. 168/1999 Sb. se jím nezabývá jinak než v obecné poloze. Každá pojišťovna si tedy stanoví svá vlastní pravidla pro aplikaci bonusu a malusu. Samozřejmě ale musí dodržet zákon, tedy tam, kde zákon ukládá poskytnout slevu, musí pojišťovna slevu (bonus) poskytnout. Tam, kde naopak zákon ukládá stanovit přirážku (malus), musí pojišťovna malus uplatnit. Ale v detailech je to věcí každé jednotlivé pojišťovny. To, zda se některá pojišťovna zjištění jiného než klientem dříve deklarovaného škodního průběhu rozhodne do vztahu vůči stávajícímu klientovi uplatnit, je ryze autonomní záležitostí příslušné pojišťovny. Jak to vlastně celé funguje v praxi? Například jakým způsobem pojišťovny dodávají data do registru? Pojišťovny předávají data o pojistných událostech do databáze ČKP průběžně elektronickou cestou. Jedná se o obdobnou technologii, jakou už řadu let používají pojišťovny při předávání dat o pojistných smlouvách povinného ručení do databáze ČKP. Máte představu, jak velkého objemu klientů se tzv. malusová turistika týká? Protože neexistoval informační systém, který by malusovou turistiku sledoval, nemůže ani ČKP disponovat žádnými statistickými údaji tohoto fenoménu. Klienti budou i nadále měnit pojišťovny, databáze škod ČKP tomu nikterak nebrání. Konec konců přece není důvodem pro změnu pojišťovny jen ten malus, klienti mohou mít i jiné důvody pro změnu pojišťovny. A někdy i pojišťovna může zvažovat, zda a proč má neustále za nějakého klienta platit jednu škodu za druhou... Databáze škod ČKP pouze poskytne pojišťovnám objektivní údaje a znemožní tak některým klientům, aby svůj škodní průběh při změně pojišťovny zapřeli. Do registru mohou nahlížet pochopitelně pojišťovny. A co klienti, budou si moci svá data také zkontrolovat? Nikoliv, databáze bude přístupná výhradně pojišťovnám. Takový projekt je jistě finančně dost náročný. Financují jej pojišťovny společně? Dotkne se spuštění databáze nějakým způsobem cen povinného ručení? Zlevní povinné ručení nebo naopak zdraží? Vývoj a implementace systému byla pojišťovnami financována formou členských příspěvků každoročně hrazených ČKP. Jedná se o velmi náročný softwarový projekt, samozřejmě dochází i k posílení hardwarového vybavení České kanceláře pojistitelů. ČKP neřeší pravidla bonusu či malusu, ta si stanovují jednotlivé pojišťovny samostatně, proto také ani neřeší, zda pojišťovny při zpětném zjištění nepravdivých údajů, tedy při odhalení dřívější tzv. malusové turistiky budou či nebudou zpětně přehodnocovat bonus klientů, kteří by spíše měli být konfrontováni malusem. Důležité je, že do budoucna mohou pojišťovny malusové turistice čelit. Přímý dopad na cenu povinného ručení projekt nemá. Pokud se povinné ručení zdražuje, pak proto, že roste počet pojistných událostí a jejich finanční objem. Co se podle Vás ještě změnilo zavedením databáze škod povinného ručení? Pro klienty vzniklo komfortnější prostředí, protože nebudou potřebovat písemné potvrzení o předchozím průběhu pojištění. Hlavně mohou motoristé po nehodě zapomenout na tzv. čestné prohlášení, kterým nové pojišťovně po nehodě tvrdili, že žádnou nehodu neměli. Zavedení databáze by mělo zvýšit celkovou spravedlnost v systému, protože bonus by tak měli nadále získávat jen ti řidiči, kteří si ho opravdu za svou bezpečnou jízdu zaslouží. Naopak ti, kteří neustále bourají, by neměli uniknout malusu. Ve svých důsledcích může registr přispět i k vyšší bezpečnosti na silnicích, protože řidiči teď budou kvůli hrozbě malusu, a tím i vyššího pojistného, muset být ostražitější. A dále ČKP, jako profesní organizace pojišťoven, poskytujících povinné ručení, která spravuje od r databázi pojištěných vozidel (později se přidala elektronická výměna údajů o dopravních nehodách mezi Policií ČR a pojišťovnami prostřednictvím ČKP), zprovozněním databáze škod přispěla k tomu, že se české pojišťovnictví ještě více zabydluje na špičkové úrovni v Evropě. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 11/2007 3

3 Pro světový pojistný trh z celkového pohledu v roce 2006 je charakteristické zrychlení růstu předepsaného pojistného a dalších ukazatelů pojištěnosti, což platí zejména pro oblast životního pojištění. Mluví se o návratu k vývoji v životním pojištění na přelomu století. Samozřejmě vývoj v jednotlivých oblastech a v jednotlivých zemích jak v životním, tak v neživotním pojištění, neodpovídá vždy celosvětovým tendencím, ale celkově z pohledu vývoje od počátku desetiletí se, hlavně v životním pojištění, projevilo obnovení dynamiky trhu. Tyto tendence vyplývaly z trendů v obecném ekonomickém vývoji a samozřejmě z vývoje v rámci jednotlivých pojistných produktů. Celosvětové předepsané pojistné vzrostlo (reálný růst) v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 o 5 % (v roce 2005 reálný růst ve srovnání s rokem 2004 představoval 2,9 %) a dosáhlo hodnoty 3723 mld. USD. Rozdílný vývoj v předepsaném pojistném se vztahoval v roce 2006 k vývoji v průmyslově rozvinutých zemích a k vývoji v tzv. emerging markets. K faktorům pozitivně ovlivňujícím vývoj na světovém pojistném trhu patří zejména solidní ekonomický růst ve většině oblastí světa (růst HDP z celosvětového pohledu o 3,9 %, z toho v průmyslově vyspělých zemích 3 %), mírná inflace, nízké úrokové sazby a růst akciových trhů. Vývoj na světovém pojistném trhu byl rovněž nemalou měrou ovlivněn pozitivním vývojem ve výskytu katastrofických škodních událostí. Na rozdíl od počátku desetiletí byl na základě údajů o světovém pojistném trhu vykázán vyšší reálný přírůstek předepsaného pojistného v pojištění životním ve vztahu k pojištění neživotnímu. Reálný růst předepsaného pojistného v životním pojištění činil 7,7 % (v roce ,2 %) a v neživotním pojištění 1,5 (v roce ,1 %). Současně se zvýšila výnosnost jak životního, tak neživotního pojištění ve srovnání s rokem Předepsané pojistné v životním pojištění z celosvětového rostlo Světový pojistný trh v roce 2006 doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., katedra bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha nejrychleji od počátku desetiletí. K faktorům ovlivňujícím tento růst patřila vyšší ekonomická aktivita ve většině zemí (s výjimkou Japonska), vzestup akciových trhů podporující zejména produkty investičního životního pojištění, změny v regulaci pojišťovnictví v některých zemích a v neposlední řadě snahy o řešení otázek spojených s problémy důchodových systémů. Zejména růstové hodnoty životního pojištění v tzv. emerging markets jsou pro rok 2006 vysoké. V těchto zemích reálný růst životního pojištění činí 21,1 % ve srovnání s průmyslově rozvinutými země, kde tato hodnota činí 6,8 %. I pro další období se předpokládá růst v oblasti životního pojištění s ohledem na rozvoj spořících a důchodových produktů. Pro vývoj v oblasti neživotního pojištění v roce 2006 je sice typický růst, zejména ve srovnání s rokem 2005, ale tento růst je mírnější v porovnání s růstovými hodnotami na počátku desetiletí. Rovněž odlišný vývoj v rámci neživotního pojištění v roce 2006 lze sledovat v průmyslově rozvinutých zemích a v tzv. emerging markets. Pro průmyslově vyspělé země platí stagnace ve vývoji předepsaného pojistného (reálný růst 0,6 %), v rámci tzv. emerging markets došlo k vysokému reálnému růstu předepsaného pojistného v hodnotě 11,0 %. Právě vysoký růst v těchto zemích se spojuje mimo jiné s implementací povinného pojištění odpovědnosti pro provoz vozidel a v některých zemích s uplatněním zdravotního pojištění. Pro provoz neživotního pojištění, hlavně v průmyslově vyspělých zemích, je pozitivním jevem zvýšení efektivnosti a solventnosti. V oblasti neživotního pojištění se i pro další krátké období předpokládá pro průmyslově vyspělé země stagnace v rámci neživotního pojištění. Rychlejší růst životního pojištění přispěl ke skutečnosti, že došlo ke zvýšení podílu předepsaného pojistného v životním pojištění na celkovém předepsaném pojistném a přiblížení této hodnoty k situaci na počátku desetiletí. Podíl životního pojištění se zvýšil v roce 2006 na 59,33 % v porovnání s rokem 2005, kdy tento podíl činil 58,14 %. Růst předepsaného pojistného je již několik let rychlejší v tzv. emerging markets ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi. Ovšem podíl průmyslově vyspělých zemí na světovém pojistném trhu činí stále více než 90 % Reálný roční růst předepsaného pojistného na světovém pojistném trhu v letech 1995 až 2006 (v %) Pramen: World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re (v roce ,05 %) a s ohledem na podíl obyvatelstva to znamená, že průmyslově vyspělé země vykazují výrazně vyšší hodnoty ukazatelů pojištěnosti (viz tabulka 1). Největší podíl na světovém předepsaném pojistném mají země západní Evropy (38,37 % v roce 2006). Západoevropský pojistný trh se v posledním období, a to zejména v roce 2006, vyznačoval výrazným růstem životního pojištění (reálný roční růst 2006/2005 činil 12 %). Tomuto růstu předcházela krize v oblasti životního pojištění na počátku desetiletí vyvolaná situací na kapitálových trzích a tedy ztrátami z investování. Tedy trh životního pojištění se vrací do tendencí charakteristických pro dlouhodobý vývoj. Obnova růstu životního pojištění je spojena s prodejem zejména spořících důchodových produktů. Největším západoevropským trhem životního pojištění je trh Velké Británie, který v roce 2006 vykázal růst okolo 30 %, vyvolaný zejména růstem odbytu penzijních produktů. Druhý největší trh životního pojištění francouzský trh vykázal růst 15 % díky především vývoji investičního životního pojištění. Na druhé straně pro západoevropské neživotní pojištění znamenal vývoj v roce 2006 stagnaci (reálný pokles předepsaného pojistného o 0,2 %). Přes vzrůstající kapacitu a zvyšování solventnosti v rámci neživotního pojištění došlo ve většině zemí ke stagnaci neživotního pojištění. Největší západoevropské trhy neživotního pojištění, trhy Velké Británie a Německa, vykázaly pokles zejména díky stagnaci pojistného v pojištění vozidel v Německu a poklesu obchodu ve Velké Británii. Z pěti předních trhů neživotního pojištění pouze mírný růst byl vykázán ve Francii a Španělsku (pokles v Itálii). Druhým největším světovým pojišťovacím centrem je trh Severní Ameriky, jehož podíl na celosvětovém předepsaném činí (rok 2006) 33,79 %. I pro pojišťovnictví Spojených států amerických znamenal rok 2006 růst životního pojištění (reálný růst 3,6 %, v roce 2005 pokles o 3,9 %). Tento růst byl vyvolán vývojem na akciových 4 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

4 Tabulka 1: Pojištěnost v jednotlivých oblastech světa (v roce 2006) Oblast Amerika Severní Amerika Latinská Amerika Evropa západní střední a východní Česká republika Asie Japonsko Jihovýchodní Asie Střední Asie Předepsané pojistné v mld. USD v r , ,3 71, , ,8 56,0 5,3 800,8 643,6 267,0 18,9 Pramen: World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re trzích, který ovlivnil zvýšený prodej investičního životního pojištění. Jiný vývoj byl v roce 2006 v USA v oblasti neživotního pojištění, kde došlo k růstu pouze o 1 %, přičemž v roce 2005 byl vykázán růst 2,8 %. Nicméně díky disciplinovanému underwritingu a nízkému výskytu škod katastrofického rozsahu (zejména v důsledku hurikánů) se zvýšily ukazatele solventnosti neživotního pojištění. Třetím největším pojišťovacím světovým centrem je Japonsko (s podílem 17 % na celosvětovém předepsaném pojistném). Pro Japonsko, pro které je typický vysoký podíl životního pojištění na předepsaném pojistném, byla v posledních několika letech typická stagnace nebo mírný pokles v životním pojištění, což platí i pro rok 2006 (reálný pokles předepsaného pojistného životního pojištění 2 %). Z dlouhodobějšího hlediska Předepsané pojistné v mld. USD v r , ,9 58, , ,4 46,7 4,9 765,2 639,3 229,7 16,7 Předepsané pojistné na jednoho obyvatele v USD (2006) 1 486, ,0 126, , ,5 171,6 519,6 205, ,0 77,9 62,5 Podíl předepsaného pojistného na HDP v % (2006) 7,61 8,67 2,42 8,27 9,04 2,73 3,80 6,63 10,74 4,87 1,37 Afrika 49,7 42,7 53,6 4,77 Oceánie 58,3 56, ,3 6,70 Svět prům. vyspělé země emerging markets 3 723, ,2 333, , ,4 272,4 554, ,2 59,8 7,52 9,18 2,69 Tabulka 2: Reálný růst předepsaného pojistného v tzv. emerging markets Oblast Reálný růst předepsaného pojistného v % Životní pojištění Neživotní pojištění průměr průměr Jihovýchodní Asie Latinská Amerika Střední a východní Evropa včetně Rusku bez Ruska 7 12 Pramen: World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re Afrika pro neživotní pojištění v Japonsku byl charakteristický mírný růst, v roce 2006 to bylo 0,3 %. Pro tzv. emerging markets je již dlouhodoběji typický rychlý růst předepsaného pojistného (viz tabulka 2), přičemž v roce 2006 ve většině oblastí byl růst zejména v životním pojištění ještě dynamičtější. Použitá literatura: Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, Praha 2005 Daňhel, J. a kol.: Pojistná teorie, Professional Publishing, Praha 2006 World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re Natural catastrophes and manmade disasters 2005: high earthquake causalities, new dimension in windstorm losses, Sigma 2006, No. 2, Swiss Re Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání), účinnost Prováděcí vyhláška k zákonu o elektronických komunikacích. 2. Vyhláška č. 240/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb. (účinnost ). 3. Vyhláška č. 241/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti (účinnost ). 4. Vyhláška č. 242/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry (účinnost ). 5. Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev (účinnost ). 6. Vyhláška č. 251/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb. (účinnost ). Změny se týkají výkazů činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře a příloh č. 1 (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí FO), č. 2 (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí PO), č. 6 (Seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí poskytujících vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti), č. 7 (Přihláška k odborné zkoušce pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře) a č. 8 (Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele/samostatného likvidátora pojistných událostí a Osvědčení o středním/vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele). 7. Vyhláška č. 253/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), účinnost JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 11/2007 5

5 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) již 15 roků sdružuje a reprezentuje podnikatele, zabývající se vývojem, výrobou, montážemi a dovozem zabezpečovací techniky a technologií. Mottem asociace je prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob a pozvedání úrovně oboru zabezpečovacích systémů a služeb jako celku. Při příležitosti 15. výročí vzniku AGA jsem požádala o odpovědi na několik otázek jejího prezidenta Ing. Jiřího Dufka. Ve funkci prezidenta jste relativně krátce, nicméně vím, že jste byl už u zrodu AGA. Můžete našim čtenářům přiblížit činnost, záměry a výsledky této asociace? Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm vznikala v hektické době, kdy byly zakládány nejrůznější spolky, cechy, sdružení a jak se to všechno jmenovalo... Dnešní podoba AGA vznikla integrací sdružení podnikatelů ochrany osob a majetku GRÉMIA ALARM s Cechem zřizovatelů bezpečnostních systémů (CZBS). Byl to rozumný a logický krok, obě sdružení se svojí Prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob činností překrývala a firmy se pak těžko orientovaly, kdo by měl vlastně být pro ně partnerem. Stále se daří získávat nové členy, kteří se zde mohou sdružovat do jednotlivých odborných sekcí a komisí nebo cechů. Členové asociace jsou fyzické a právnické osoby, které se zabývají vývojem, Eva Trojanová výrobou a montážemi zabezpečovací techniky (pulty centrální ochrany, kamerové a protipožární systémy, zabezpečení objektů a motorových vozidel a další zábranné prostředky). Existuje u nás i statut přidruženého člena, který nemusí podnikat v bezpečnostním průmyslu, ale je s ním nějakým způsobem spojen. Mohou to být různé instituty, školy a podobně. Uplynulých patnáct let hodnotíme jako úspěšné období, neboť AGA se stala respektovanou organizací, která prosazuje kvalitu do zabezpečení majetku a osob a pozvedá úroveň oboru zabezpečovacích systémů a služeb jako celku. Jakými zajímavými projekty se AGA zabývá v současnosti? V současné době hledáme cesty jak ještě více zvýšit prestiž naší asociace. Naším cílem je najít společnou řeč na spousty nedořešených témat, zejména se státními institucemi, jakými jsou například Ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu osobních údajů a jednotlivá zastupitelstva měst a obcí. Představitelé členských firem často chodí jednotlivě řešit své problémy, z čehož úředníci nejsou právě nadšeni. Takže potřebujeme sjednotit požadavky a s těmi se za všechny obracet na kompetentní úřady. Ideální stav je takový, kdy by asociace byla v takovém stádiu, že by její představitelé mohli jednat z pozice zastřešující organizace a prosazovat zájmy a požadavky. Tím by se také obor nepochybně kultivoval a získal na větší vážnosti. Prosadila se nějaká česká firma v oboru technického zabezpečení i za hranicemi ČR? Takových mohu uvést hned několik. Tak například společnost Jablotron, která se zabývá už léta vývojem a výrobou vlastních produktů elektronického zabezpečení budov, výzkumem a vývojem v oblasti komunikací (monitor dechu pro kojence, mobilní telefony pro staré lidi). 6 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

6 Dále je to společnost FAB, která zaujímá v současné době vedoucí postavení na českém i slovenském trhu zaměřeném na ochranu majetku, nabízí komplexní řešení dveřního vybavení pro zabezpečení různých dveřních funkcí. S výrobky této společnosti se všichni setkáváte takřka denně, a nejen v naší republice. Se značkou FAB je možné se setkat téměř na každém kroku, nejen v bytech, ale i v podnicích, zkrátka všude. Označení fabka se stalo doslova synonymem pro zámky. Nezanedbatelnou pozici má také firma Construct, která je jedničkou na trhu s mechanickým zabezpečením vozidel proti krádeži. Vyrábí, prodávává a montuje bezpečnostní zámky řadící páky do všech vozidel. Proces výroby a montáže mechanického zabezpečení Construct je velmi přísně kontrolován, a tak díky vysoké kvalitě výrobního procesu, produktů a služeb má řadu certifikátů kvality a hodnocení v mnoha zemích Evropy. Jak hodnotíte spolupráci dvou úzce souvisejících oborů zabezpečovacích firem a pojišťovnictví? Věřím, že naše výsledky v zabezpečování objektů, vozidel a další přesvědčí všechny pojišťovny, že s námi mohou počítat jako se seriózním a odborným partnerem. Jsme připraveni společně s našimi členy nabídnout ČAP i jednotlivým pojišťovnám tu nejlepší a nejvhodnější techniku s cílem snižování ztrát při pojistných událostech v rámci ochrany majetku a osob. Děkuji za rozhovor. Budoucnost globálních struktur pojišťovacích skupin Růst pojistného trhu a příliv nového kapitálu po útoku na WTC a po hurikánu Katrina potvrzují postavení Bermud jako centra pro mezinárodní pojistné operace. Své sídlo tam přesunuly významné skupiny, jako ACE a XL Capital, i nedávno vytvořené skupiny, které odtud řídí pojistné a zajistné operace v celém světě. Tento trend spolu s aktuálním vývojem v Evropské unii vede i další poštovny k tomu, že si kladou otázky, jak organizovat své mezinárodní struktury, zejména s ohledem na daňové výhody. Pro pojišťovací společnost, která působí v některé z rozvinutých zemí a sjednává obchod v jiných zemích, se zdá přeložení ústředí do místa, jakým jsou Bermudy, z hlediska firemních daní jasně výhodné. Platí tam daně ze zisku dosaženého v domácím obchodě, ne ze zisku dosaženého ve zbytku světa. Jinými slovy, výnosy z kapitálu a aktivit jsou potenciálně ochráněny před významným daňovým zatížením. Pro britskou mateřskou společnost je obvykle obtížné udržet dlouhodobě daňovou sazbu pod 30 procenty. I když se využije dceřiná společnost s nízkým zdaněním např. zajišťovna na Bermudách zisky budou předmětem britské třicetiprocentní daně, buď ihned, nebo když budou poukázány do Velké Británie. Mít zahraniční holdingovou společnost znamená příležitost koncentrovat kapitál a obchodní aktivity v zemích s nízkým daňovým zatížením. Při pohledu z pozice akcionáře však mohou být úvahy poněkud odlišné a výhody mohou být méně jasné. Dividendy ve Velké Británii způsobí daňový dobropis, zatímco dividendy z bermudské společnosti budou plně zdanitelné ve výši 32,5 % bez daňového dobropisu. Takže u individuálního akcionáře usazeného ve Velké Británii můžeme očekávat, že dá přednost tomu, aby dostával dividendy od společnosti sídlící ve Velké Británii. Řešením může být využití schématu podílu na dividendách, avšak jeho širší důsledky musí být pečlivě posuzovány. Současně mnoha britským institucionálním investorům osvobozeným od daní, jakými jsou penzijní fondy, je jedno, jestli dostávají dividendy od britské nebo od bermudské společnosti. Preference se mohou změnit s tím, jak se budou vyvíjet britské daňové předpisy. Při přechodu z domácí struktury na zahraniční mohou také vzniknout významné daňové náklady. Většina zemí uvaluje nějakou formu výstupního poplatku, když společnost migruje nebo je restrukturalizována do zámoří. Např. v USA zavedli speciální pravidla v důsledku velkého počtu zběhnutí amerických nadnárodních společností do daňově výhodných zemí. Přechod společnosti do zámoří tak může znamenat potenciální zdanění pro akcionáře. Také nemusí být vždy možné převést výnosy z domácí společnosti na podíly v nové holdingové společnosti registrované v zahraničí. Váha těchto úvah z hlediska firmy a akcionářů se bude lišit případ od případu. Existují však ještě další otázky. Přesun ústředí do zámoří může mít i lidské důsledky. Bude ústředí v zahraničí obsazeno kvalitními lidmi? Jedním z řešení může být lehká migrace do zámoří se přesune pouze registrovaná adresa a daňové sídlo a vedoucí pracovníci tam budou létat na zasedání představenstva. Takové řešení se může zdát na první pohled atraktivní. Není však jisté, zda je pro velké společnosti obhajitelné. Udržování daňového sídla v zámoří vyžaduje víc než jen registraci mateřské společnosti skupiny. Bude věnována pozornost operacím na úrovni vedení mateřské společnosti a to zřejmě sníží pružnost. Některé pojišťovací skupiny se už přestěhovaly z Londýna na Bermudy. Zatím to byly středně velké skupiny bez širokého veřejného vlastnictví akcií. Mluvilo se i o některých velkých nadnárodních finančních společnostech, pro které nejsou daňové režimy v mateřských zemích přátelské, ale zatím se žádná z nich nepřestěhovala. Je těžké říci, zda nešlo o pouhé vyhrožování. Nedávno oznámený návrh na snížení daně firem ve Velké Británii ze 30 na 28 procent naznačuje, že hlas velkých firem se může prosazovat. Přestěhování do zámoří představuje jistě větší riziko pro pověst nadnárodní pojišťovací skupiny než pro specializovanou zajišťovací skupinu, která působí na omezeném a dobře informovaném trhu. Rozhodnutí o přestěhování do zámoří je pouze částí celkového obrazu. V praxi mnohé nadnárodní pojišťovací skupiny věnují energii na racionalizaci struktury operací kolem modelu s centrem v Evropské unii. Doufají, že získají některé daňové výhody, aniž by musely přestěhovat své sídlo do zámoří. Mnohé dlouhodobě zavedené nadnárodní pojišťovací společnosti mají historicky danou strukturu založenou na dceřiných společnostech registrovaných v různých zemích. Několik skupin, které nemají sídlo v EU, naproti tomu působí sítí poboček mateřské pojišťovny. Ale i tyto pobočky byly předmětem stejného omezení, nutnosti mít zákonnými požadavky stanovený kapitál. V současnosti pojišťovací skupiny směřují k modelu jednotného provozovatele v EU. V takovém případě mají jednu upisovací společnost v některém státu EU a v dalších státech EU působí prostřednictvím poboček na základě svobody usazování. Přednosti takové struktury, dozor pouze v domácí zemi a ne duplikace zákonem stanoveného kapitálu, jsou dlouho známé. Přesto nebyly řadu let využívané. Teprve nedávno byly uznány daňové výhody plynoucí z využití státu EU s nízkými daněmi (např. Irsko) jako sídla skupiny pro celou EU. Pro skupiny se sídlem v EU má významný dopad nedávný vývoj evropské legislativy. V podstatě diskriminační pravidla zdanění dividend se nyní nemají vztahovat na bona fide pobočkové operace v zemích EU, i když mají nízkou sazbu zdanění firem (např. v Irsku 12,5 %). Navíc mnohé členské státy zavedly pravidla, která umožňují přechod z dceřiných společností na pobočky. Může to však přesto být v praxi bolestivý proces, když nejsou předem jasně identifikována všechna možná daňová úskalí. Pro skupiny sídlící mimo EU závisí možné daňové výhody v EU na podrobné analýze daňových předpisů v domovském státu mateřské společnosti. Zkušenosti ukazují, že je možné dosáhnout reálných daňových výhod. Volba firemní struktury je komplexní otázka. Mnohé pojišťovací skupiny se snaží vyvážit expanzi na nové trhy výhodami outsourcingu a sdílených servisních center pro dosahování regulační a kapitálové efektivnosti a možnosti nízké dlouhodobé sazby daně. Prostředí se začíná měnit. Vývoj legislativy EU vede daňové režimy členských zemí k rovnému zacházení s příjmy a výnosy, ať jsou dosaženy kdekoli v EU. Noví členové EU nastavují laťku nízkou sazbou zdanění podniků a mnohé členské státy reagují snižováním sazeb. Také projekt Solvency II začíná ovlivňovat způsob, jakým nadnárodní společnosti plánují rozmístění svého kapitálu. Mezinárodní pojišťovací skupiny si musí být vědomy všech těchto faktorů, když hledají právní a kapitálovou strukturu a plánují budoucí růst svého obchodu. Pramen: KPMG Insurance Insights 2007 (La) POJISTNÝ OBZOR 11/2007 7

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 12 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 3 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 9 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 1 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 2 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 6 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 3 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Na jediné strategii stavět nelze 4 O důchodovém systému v ČR s Vladimírem Bezděkem (Mgr. Ema Novotná) Reforma,

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Stát již nebude levnou kořistí 4 Ing. M. Šimáček, náměstek ministra financí, exkluzivně pro Pojistný obzor

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Image pojišťovnictví se neustále mění 4 (Mgr. Ema Novotná, Agáta Jankovská) Evropské pojišťovny 2010: na

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Práce mne žene dopředu 4 Rozhovor s Vladimírem Mrázem, čestným prezidentem ČAP (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

LÍDR TRHU INOVACE POMÁHÁME

LÍDR TRHU INOVACE POMÁHÁME výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s bohatou tradicí v poskytování životního i neživotního pojištění. Aktuálně spravuje přes osm milionů pojistných smluv a její tržní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více