POJISTNÝ OBZOR 11 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 11 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Pavel Rys, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Česká kancelář pojistitelů spustila provoz databáze škod povinného ručení (Eva Trojanová)...3 Světový pojistný trh v roce 2006 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...4 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...5 Prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob (Eva Trojanová)...6 Budoucnost globálních struktur pojišťovacích skupin (La)...7 Evropský rok 2007 rovných příležitostí pro všechny (Václav Kodiš)...8 Inzerce...8 Největší filantrop mezi českými pojišťovnami (Marie Kůrková)...9 Motoristické aktuality: Průměrné měření a jeho (ne)zákonnost (JUDr. Tomáš Beran)...10 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...11 Orkán Kyrill: jedinečná událost nebo náznak dlouhodobého trendu? (mk)...12 Ukončování smluv na Floridě (La)...12 Zaměstnanost v německém pojišťovnictví (La)...13 Konference k 15. výročí Hospodářské fakulty TU v Liberci (doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.)...13 Další novela zákona o silničním provozu a o přestupcích (JUDr. Pavel Bušta)...14 Jaké bylo 51. Rendez-Vous de Septembre? (Ing. Vladimír Pulchart)...15 Personálie...15 Pojistné podvody z praxe (il)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Stanoviska: Ještě jednou k ušlému zisku (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Recenze: Jan T. Kozák a kol. Povodně v českých zemích (Milík Tichý)...18 Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Hollar (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Czech Insurers Bureau launched motor TPL insurance loss database (Eva Trojanová) World insurance market in year 2006 (Eva Ducháčková) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) Promoting quality of property and persons security (Eva Trojanová) Future of insurance groups global structures (La) European Year 2007 of equal opportunities for all (Václav Kodiš) Advertising The biggest philantrophe among the Czech insurance companies (Marie Kůrková) News for motorists: Average measurement and its (il)legality (JUDr. Tomáš Beran) INFO from the European Union (Ing. Josef Čížek) Kyrill hurricane: a unique event or a long term view? (mk) Terminating of insurance contracts in Florida (La) Insurance rate in German insurance companies (La) 15. Annual conference of the Faculty of Economy of the Technical University in Liberec (Arnošt Böhm) Another amendment of the law on road traffic and offences (Pavel Bušta) What was the 51 st Rende-Vous in September like? (Vladimír Pulchart ) Personnel affairs Cases of insurance fraud in practice (il) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit once again (Jaroslava Šulcová) Book review: Jan T. Kozák and colleagues Floods in the Czech lands (Milík Tichý) Pieces of art in insurance companies collections: Václav HOLLAR (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Czech Insurers Bureau launched motor TPL insurance loss database is the title of the first article in this Insurance Review s issue. The Executive Director of the Czech Insurers Bureau Dr. Jakub Hradec has been interviewed in regard to the new database of losses, which of the aim has been to provide insurance companies with true picture of drivers loss experience. It is meant to fight the so called malus turism clients coming-and-going among insurance companies for the reason that they do not want to be given maluses (higher premium) as a result of their loss experience. The database is being continuously updated by insurance companies via electronic means of data transmission and is it accessible by insurance companies only, i.e. not the clients. The launch of the database is promising to support equity of the whole system in a way that bonuses are given only to those clients who really deserve them for their safe driving. 2 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

2 1. října 2007 zahájila Česká kancelář pojistitelů (ČKP) ve spolupráci s členskými pojišťovnami rutinní provoz databáze škod povinného ručení. Databáze škodných a pojistných událostí byla několik let připravována v intenzivní spolupráci ČKP a pojišťoven, aby naplnila ustanovení 15 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nejde tedy o dohodu pojišťoven, ale o realizaci zákona. Přesto tento krok odstartoval velký zájem veřejnosti a médií. Objevilo se množství otázek i spekulací o tom, co toto opatření bude znamenat pro veřejnost a co pro pojišťovny. O odpověď na některé z těchto otázek redakce Pojistného obzoru požádala osobu nejpovolanější JUDr. Ing. Jakuba Hradce, výkonného ředitele ČKP. Co je vlastně hlavním cílem databáze škod povinného ručení? Hlavním cílem databáze škod je zpřístupnění informací mezi pojišťovnami o předcházejícím škodním průběhu pojištění klienta, který mění pojišťovnu. Z toho plyne, že cílem není zabránit klientům ve změně pojišťovny, ale objektivní aplikace systému bonus-malus tak, jak to ukládá zákon. Dosud totiž někteří motoristé ve snaze vyhnout se malusu měnili pojišťovnu a nové pojišťovně zapřeli, že měli nehodu, respektive, že způsobili někomu jinému škodu. Jak se projeví zprovoznění této databáze v praxi pro řidiče a jak pro pojišťovny? Pojišťovnám se podařilo během pilotního provozu dodat do databáze ČKP přes 96 % všech historických dat od , kdy byl spuštěn nový systém povinného ručení v ČR. Jedná se o obrovský úspěch a velké úsilí pojišťoven, přesto nelze vyloučit absenci nějakého údaje. V jednotlivých případech bude vždy možné jednáním s klientem případnou nepřesnost odstranit. Vůči klientům i pro pojišťovny by se měl systém projevit spíše snížením administrativy, protože odpadne důvod pro písemné prokazování průběhu pojištění. Klient při jednání s pojišťovnou poskytne údaje o sobě, vozidle a svém povinném ručení a pojišťovna si už vyhledá potřebné údaje v databázi ČKP. Česká kancelář pojistitelů spustila provoz databáze škod povinného ručení Bude se začínat od bodu 0, nebo bude zjišťováno, kolik pojistných smluv řidič měl a kolik způsobil škod, z nichž pojišťovny hradily pojistné plnění v minulosti? ČKP do vztahu klient pojišťovna nikterak nezasahuje. Systém bonus-malus je deregulovaný, ani zákon č. 168/1999 Sb. se jím nezabývá jinak než v obecné poloze. Každá pojišťovna si tedy stanoví svá vlastní pravidla pro aplikaci bonusu a malusu. Samozřejmě ale musí dodržet zákon, tedy tam, kde zákon ukládá poskytnout slevu, musí pojišťovna slevu (bonus) poskytnout. Tam, kde naopak zákon ukládá stanovit přirážku (malus), musí pojišťovna malus uplatnit. Ale v detailech je to věcí každé jednotlivé pojišťovny. To, zda se některá pojišťovna zjištění jiného než klientem dříve deklarovaného škodního průběhu rozhodne do vztahu vůči stávajícímu klientovi uplatnit, je ryze autonomní záležitostí příslušné pojišťovny. Jak to vlastně celé funguje v praxi? Například jakým způsobem pojišťovny dodávají data do registru? Pojišťovny předávají data o pojistných událostech do databáze ČKP průběžně elektronickou cestou. Jedná se o obdobnou technologii, jakou už řadu let používají pojišťovny při předávání dat o pojistných smlouvách povinného ručení do databáze ČKP. Máte představu, jak velkého objemu klientů se tzv. malusová turistika týká? Protože neexistoval informační systém, který by malusovou turistiku sledoval, nemůže ani ČKP disponovat žádnými statistickými údaji tohoto fenoménu. Klienti budou i nadále měnit pojišťovny, databáze škod ČKP tomu nikterak nebrání. Konec konců přece není důvodem pro změnu pojišťovny jen ten malus, klienti mohou mít i jiné důvody pro změnu pojišťovny. A někdy i pojišťovna může zvažovat, zda a proč má neustále za nějakého klienta platit jednu škodu za druhou... Databáze škod ČKP pouze poskytne pojišťovnám objektivní údaje a znemožní tak některým klientům, aby svůj škodní průběh při změně pojišťovny zapřeli. Do registru mohou nahlížet pochopitelně pojišťovny. A co klienti, budou si moci svá data také zkontrolovat? Nikoliv, databáze bude přístupná výhradně pojišťovnám. Takový projekt je jistě finančně dost náročný. Financují jej pojišťovny společně? Dotkne se spuštění databáze nějakým způsobem cen povinného ručení? Zlevní povinné ručení nebo naopak zdraží? Vývoj a implementace systému byla pojišťovnami financována formou členských příspěvků každoročně hrazených ČKP. Jedná se o velmi náročný softwarový projekt, samozřejmě dochází i k posílení hardwarového vybavení České kanceláře pojistitelů. ČKP neřeší pravidla bonusu či malusu, ta si stanovují jednotlivé pojišťovny samostatně, proto také ani neřeší, zda pojišťovny při zpětném zjištění nepravdivých údajů, tedy při odhalení dřívější tzv. malusové turistiky budou či nebudou zpětně přehodnocovat bonus klientů, kteří by spíše měli být konfrontováni malusem. Důležité je, že do budoucna mohou pojišťovny malusové turistice čelit. Přímý dopad na cenu povinného ručení projekt nemá. Pokud se povinné ručení zdražuje, pak proto, že roste počet pojistných událostí a jejich finanční objem. Co se podle Vás ještě změnilo zavedením databáze škod povinného ručení? Pro klienty vzniklo komfortnější prostředí, protože nebudou potřebovat písemné potvrzení o předchozím průběhu pojištění. Hlavně mohou motoristé po nehodě zapomenout na tzv. čestné prohlášení, kterým nové pojišťovně po nehodě tvrdili, že žádnou nehodu neměli. Zavedení databáze by mělo zvýšit celkovou spravedlnost v systému, protože bonus by tak měli nadále získávat jen ti řidiči, kteří si ho opravdu za svou bezpečnou jízdu zaslouží. Naopak ti, kteří neustále bourají, by neměli uniknout malusu. Ve svých důsledcích může registr přispět i k vyšší bezpečnosti na silnicích, protože řidiči teď budou kvůli hrozbě malusu, a tím i vyššího pojistného, muset být ostražitější. A dále ČKP, jako profesní organizace pojišťoven, poskytujících povinné ručení, která spravuje od r databázi pojištěných vozidel (později se přidala elektronická výměna údajů o dopravních nehodách mezi Policií ČR a pojišťovnami prostřednictvím ČKP), zprovozněním databáze škod přispěla k tomu, že se české pojišťovnictví ještě více zabydluje na špičkové úrovni v Evropě. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 11/2007 3

3 Pro světový pojistný trh z celkového pohledu v roce 2006 je charakteristické zrychlení růstu předepsaného pojistného a dalších ukazatelů pojištěnosti, což platí zejména pro oblast životního pojištění. Mluví se o návratu k vývoji v životním pojištění na přelomu století. Samozřejmě vývoj v jednotlivých oblastech a v jednotlivých zemích jak v životním, tak v neživotním pojištění, neodpovídá vždy celosvětovým tendencím, ale celkově z pohledu vývoje od počátku desetiletí se, hlavně v životním pojištění, projevilo obnovení dynamiky trhu. Tyto tendence vyplývaly z trendů v obecném ekonomickém vývoji a samozřejmě z vývoje v rámci jednotlivých pojistných produktů. Celosvětové předepsané pojistné vzrostlo (reálný růst) v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 o 5 % (v roce 2005 reálný růst ve srovnání s rokem 2004 představoval 2,9 %) a dosáhlo hodnoty 3723 mld. USD. Rozdílný vývoj v předepsaném pojistném se vztahoval v roce 2006 k vývoji v průmyslově rozvinutých zemích a k vývoji v tzv. emerging markets. K faktorům pozitivně ovlivňujícím vývoj na světovém pojistném trhu patří zejména solidní ekonomický růst ve většině oblastí světa (růst HDP z celosvětového pohledu o 3,9 %, z toho v průmyslově vyspělých zemích 3 %), mírná inflace, nízké úrokové sazby a růst akciových trhů. Vývoj na světovém pojistném trhu byl rovněž nemalou měrou ovlivněn pozitivním vývojem ve výskytu katastrofických škodních událostí. Na rozdíl od počátku desetiletí byl na základě údajů o světovém pojistném trhu vykázán vyšší reálný přírůstek předepsaného pojistného v pojištění životním ve vztahu k pojištění neživotnímu. Reálný růst předepsaného pojistného v životním pojištění činil 7,7 % (v roce ,2 %) a v neživotním pojištění 1,5 (v roce ,1 %). Současně se zvýšila výnosnost jak životního, tak neživotního pojištění ve srovnání s rokem Předepsané pojistné v životním pojištění z celosvětového rostlo Světový pojistný trh v roce 2006 doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., katedra bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha nejrychleji od počátku desetiletí. K faktorům ovlivňujícím tento růst patřila vyšší ekonomická aktivita ve většině zemí (s výjimkou Japonska), vzestup akciových trhů podporující zejména produkty investičního životního pojištění, změny v regulaci pojišťovnictví v některých zemích a v neposlední řadě snahy o řešení otázek spojených s problémy důchodových systémů. Zejména růstové hodnoty životního pojištění v tzv. emerging markets jsou pro rok 2006 vysoké. V těchto zemích reálný růst životního pojištění činí 21,1 % ve srovnání s průmyslově rozvinutými země, kde tato hodnota činí 6,8 %. I pro další období se předpokládá růst v oblasti životního pojištění s ohledem na rozvoj spořících a důchodových produktů. Pro vývoj v oblasti neživotního pojištění v roce 2006 je sice typický růst, zejména ve srovnání s rokem 2005, ale tento růst je mírnější v porovnání s růstovými hodnotami na počátku desetiletí. Rovněž odlišný vývoj v rámci neživotního pojištění v roce 2006 lze sledovat v průmyslově rozvinutých zemích a v tzv. emerging markets. Pro průmyslově vyspělé země platí stagnace ve vývoji předepsaného pojistného (reálný růst 0,6 %), v rámci tzv. emerging markets došlo k vysokému reálnému růstu předepsaného pojistného v hodnotě 11,0 %. Právě vysoký růst v těchto zemích se spojuje mimo jiné s implementací povinného pojištění odpovědnosti pro provoz vozidel a v některých zemích s uplatněním zdravotního pojištění. Pro provoz neživotního pojištění, hlavně v průmyslově vyspělých zemích, je pozitivním jevem zvýšení efektivnosti a solventnosti. V oblasti neživotního pojištění se i pro další krátké období předpokládá pro průmyslově vyspělé země stagnace v rámci neživotního pojištění. Rychlejší růst životního pojištění přispěl ke skutečnosti, že došlo ke zvýšení podílu předepsaného pojistného v životním pojištění na celkovém předepsaném pojistném a přiblížení této hodnoty k situaci na počátku desetiletí. Podíl životního pojištění se zvýšil v roce 2006 na 59,33 % v porovnání s rokem 2005, kdy tento podíl činil 58,14 %. Růst předepsaného pojistného je již několik let rychlejší v tzv. emerging markets ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi. Ovšem podíl průmyslově vyspělých zemí na světovém pojistném trhu činí stále více než 90 % Reálný roční růst předepsaného pojistného na světovém pojistném trhu v letech 1995 až 2006 (v %) Pramen: World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re (v roce ,05 %) a s ohledem na podíl obyvatelstva to znamená, že průmyslově vyspělé země vykazují výrazně vyšší hodnoty ukazatelů pojištěnosti (viz tabulka 1). Největší podíl na světovém předepsaném pojistném mají země západní Evropy (38,37 % v roce 2006). Západoevropský pojistný trh se v posledním období, a to zejména v roce 2006, vyznačoval výrazným růstem životního pojištění (reálný roční růst 2006/2005 činil 12 %). Tomuto růstu předcházela krize v oblasti životního pojištění na počátku desetiletí vyvolaná situací na kapitálových trzích a tedy ztrátami z investování. Tedy trh životního pojištění se vrací do tendencí charakteristických pro dlouhodobý vývoj. Obnova růstu životního pojištění je spojena s prodejem zejména spořících důchodových produktů. Největším západoevropským trhem životního pojištění je trh Velké Británie, který v roce 2006 vykázal růst okolo 30 %, vyvolaný zejména růstem odbytu penzijních produktů. Druhý největší trh životního pojištění francouzský trh vykázal růst 15 % díky především vývoji investičního životního pojištění. Na druhé straně pro západoevropské neživotní pojištění znamenal vývoj v roce 2006 stagnaci (reálný pokles předepsaného pojistného o 0,2 %). Přes vzrůstající kapacitu a zvyšování solventnosti v rámci neživotního pojištění došlo ve většině zemí ke stagnaci neživotního pojištění. Největší západoevropské trhy neživotního pojištění, trhy Velké Británie a Německa, vykázaly pokles zejména díky stagnaci pojistného v pojištění vozidel v Německu a poklesu obchodu ve Velké Británii. Z pěti předních trhů neživotního pojištění pouze mírný růst byl vykázán ve Francii a Španělsku (pokles v Itálii). Druhým největším světovým pojišťovacím centrem je trh Severní Ameriky, jehož podíl na celosvětovém předepsaném činí (rok 2006) 33,79 %. I pro pojišťovnictví Spojených států amerických znamenal rok 2006 růst životního pojištění (reálný růst 3,6 %, v roce 2005 pokles o 3,9 %). Tento růst byl vyvolán vývojem na akciových 4 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

4 Tabulka 1: Pojištěnost v jednotlivých oblastech světa (v roce 2006) Oblast Amerika Severní Amerika Latinská Amerika Evropa západní střední a východní Česká republika Asie Japonsko Jihovýchodní Asie Střední Asie Předepsané pojistné v mld. USD v r , ,3 71, , ,8 56,0 5,3 800,8 643,6 267,0 18,9 Pramen: World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re trzích, který ovlivnil zvýšený prodej investičního životního pojištění. Jiný vývoj byl v roce 2006 v USA v oblasti neživotního pojištění, kde došlo k růstu pouze o 1 %, přičemž v roce 2005 byl vykázán růst 2,8 %. Nicméně díky disciplinovanému underwritingu a nízkému výskytu škod katastrofického rozsahu (zejména v důsledku hurikánů) se zvýšily ukazatele solventnosti neživotního pojištění. Třetím největším pojišťovacím světovým centrem je Japonsko (s podílem 17 % na celosvětovém předepsaném pojistném). Pro Japonsko, pro které je typický vysoký podíl životního pojištění na předepsaném pojistném, byla v posledních několika letech typická stagnace nebo mírný pokles v životním pojištění, což platí i pro rok 2006 (reálný pokles předepsaného pojistného životního pojištění 2 %). Z dlouhodobějšího hlediska Předepsané pojistné v mld. USD v r , ,9 58, , ,4 46,7 4,9 765,2 639,3 229,7 16,7 Předepsané pojistné na jednoho obyvatele v USD (2006) 1 486, ,0 126, , ,5 171,6 519,6 205, ,0 77,9 62,5 Podíl předepsaného pojistného na HDP v % (2006) 7,61 8,67 2,42 8,27 9,04 2,73 3,80 6,63 10,74 4,87 1,37 Afrika 49,7 42,7 53,6 4,77 Oceánie 58,3 56, ,3 6,70 Svět prům. vyspělé země emerging markets 3 723, ,2 333, , ,4 272,4 554, ,2 59,8 7,52 9,18 2,69 Tabulka 2: Reálný růst předepsaného pojistného v tzv. emerging markets Oblast Reálný růst předepsaného pojistného v % Životní pojištění Neživotní pojištění průměr průměr Jihovýchodní Asie Latinská Amerika Střední a východní Evropa včetně Rusku bez Ruska 7 12 Pramen: World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re Afrika pro neživotní pojištění v Japonsku byl charakteristický mírný růst, v roce 2006 to bylo 0,3 %. Pro tzv. emerging markets je již dlouhodoběji typický rychlý růst předepsaného pojistného (viz tabulka 2), přičemž v roce 2006 ve většině oblastí byl růst zejména v životním pojištění ještě dynamičtější. Použitá literatura: Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, Praha 2005 Daňhel, J. a kol.: Pojistná teorie, Professional Publishing, Praha 2006 World insurance in 2006: Premium came back to life, Sigma 2007, No. 4, Swiss Re Natural catastrophes and manmade disasters 2005: high earthquake causalities, new dimension in windstorm losses, Sigma 2006, No. 2, Swiss Re Z nových právních předpisů 1. Vyhláška č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání), účinnost Prováděcí vyhláška k zákonu o elektronických komunikacích. 2. Vyhláška č. 240/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb. (účinnost ). 3. Vyhláška č. 241/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti (účinnost ). 4. Vyhláška č. 242/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry (účinnost ). 5. Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev (účinnost ). 6. Vyhláška č. 251/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb. (účinnost ). Změny se týkají výkazů činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře a příloh č. 1 (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí FO), č. 2 (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí PO), č. 6 (Seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí poskytujících vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti), č. 7 (Přihláška k odborné zkoušce pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře) a č. 8 (Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele/samostatného likvidátora pojistných událostí a Osvědčení o středním/vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele). 7. Vyhláška č. 253/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), účinnost JUDr. Jiřina Kotrbatá POJISTNÝ OBZOR 11/2007 5

5 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) již 15 roků sdružuje a reprezentuje podnikatele, zabývající se vývojem, výrobou, montážemi a dovozem zabezpečovací techniky a technologií. Mottem asociace je prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob a pozvedání úrovně oboru zabezpečovacích systémů a služeb jako celku. Při příležitosti 15. výročí vzniku AGA jsem požádala o odpovědi na několik otázek jejího prezidenta Ing. Jiřího Dufka. Ve funkci prezidenta jste relativně krátce, nicméně vím, že jste byl už u zrodu AGA. Můžete našim čtenářům přiblížit činnost, záměry a výsledky této asociace? Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm vznikala v hektické době, kdy byly zakládány nejrůznější spolky, cechy, sdružení a jak se to všechno jmenovalo... Dnešní podoba AGA vznikla integrací sdružení podnikatelů ochrany osob a majetku GRÉMIA ALARM s Cechem zřizovatelů bezpečnostních systémů (CZBS). Byl to rozumný a logický krok, obě sdružení se svojí Prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob činností překrývala a firmy se pak těžko orientovaly, kdo by měl vlastně být pro ně partnerem. Stále se daří získávat nové členy, kteří se zde mohou sdružovat do jednotlivých odborných sekcí a komisí nebo cechů. Členové asociace jsou fyzické a právnické osoby, které se zabývají vývojem, Eva Trojanová výrobou a montážemi zabezpečovací techniky (pulty centrální ochrany, kamerové a protipožární systémy, zabezpečení objektů a motorových vozidel a další zábranné prostředky). Existuje u nás i statut přidruženého člena, který nemusí podnikat v bezpečnostním průmyslu, ale je s ním nějakým způsobem spojen. Mohou to být různé instituty, školy a podobně. Uplynulých patnáct let hodnotíme jako úspěšné období, neboť AGA se stala respektovanou organizací, která prosazuje kvalitu do zabezpečení majetku a osob a pozvedá úroveň oboru zabezpečovacích systémů a služeb jako celku. Jakými zajímavými projekty se AGA zabývá v současnosti? V současné době hledáme cesty jak ještě více zvýšit prestiž naší asociace. Naším cílem je najít společnou řeč na spousty nedořešených témat, zejména se státními institucemi, jakými jsou například Ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu osobních údajů a jednotlivá zastupitelstva měst a obcí. Představitelé členských firem často chodí jednotlivě řešit své problémy, z čehož úředníci nejsou právě nadšeni. Takže potřebujeme sjednotit požadavky a s těmi se za všechny obracet na kompetentní úřady. Ideální stav je takový, kdy by asociace byla v takovém stádiu, že by její představitelé mohli jednat z pozice zastřešující organizace a prosazovat zájmy a požadavky. Tím by se také obor nepochybně kultivoval a získal na větší vážnosti. Prosadila se nějaká česká firma v oboru technického zabezpečení i za hranicemi ČR? Takových mohu uvést hned několik. Tak například společnost Jablotron, která se zabývá už léta vývojem a výrobou vlastních produktů elektronického zabezpečení budov, výzkumem a vývojem v oblasti komunikací (monitor dechu pro kojence, mobilní telefony pro staré lidi). 6 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

6 Dále je to společnost FAB, která zaujímá v současné době vedoucí postavení na českém i slovenském trhu zaměřeném na ochranu majetku, nabízí komplexní řešení dveřního vybavení pro zabezpečení různých dveřních funkcí. S výrobky této společnosti se všichni setkáváte takřka denně, a nejen v naší republice. Se značkou FAB je možné se setkat téměř na každém kroku, nejen v bytech, ale i v podnicích, zkrátka všude. Označení fabka se stalo doslova synonymem pro zámky. Nezanedbatelnou pozici má také firma Construct, která je jedničkou na trhu s mechanickým zabezpečením vozidel proti krádeži. Vyrábí, prodávává a montuje bezpečnostní zámky řadící páky do všech vozidel. Proces výroby a montáže mechanického zabezpečení Construct je velmi přísně kontrolován, a tak díky vysoké kvalitě výrobního procesu, produktů a služeb má řadu certifikátů kvality a hodnocení v mnoha zemích Evropy. Jak hodnotíte spolupráci dvou úzce souvisejících oborů zabezpečovacích firem a pojišťovnictví? Věřím, že naše výsledky v zabezpečování objektů, vozidel a další přesvědčí všechny pojišťovny, že s námi mohou počítat jako se seriózním a odborným partnerem. Jsme připraveni společně s našimi členy nabídnout ČAP i jednotlivým pojišťovnám tu nejlepší a nejvhodnější techniku s cílem snižování ztrát při pojistných událostech v rámci ochrany majetku a osob. Děkuji za rozhovor. Budoucnost globálních struktur pojišťovacích skupin Růst pojistného trhu a příliv nového kapitálu po útoku na WTC a po hurikánu Katrina potvrzují postavení Bermud jako centra pro mezinárodní pojistné operace. Své sídlo tam přesunuly významné skupiny, jako ACE a XL Capital, i nedávno vytvořené skupiny, které odtud řídí pojistné a zajistné operace v celém světě. Tento trend spolu s aktuálním vývojem v Evropské unii vede i další poštovny k tomu, že si kladou otázky, jak organizovat své mezinárodní struktury, zejména s ohledem na daňové výhody. Pro pojišťovací společnost, která působí v některé z rozvinutých zemí a sjednává obchod v jiných zemích, se zdá přeložení ústředí do místa, jakým jsou Bermudy, z hlediska firemních daní jasně výhodné. Platí tam daně ze zisku dosaženého v domácím obchodě, ne ze zisku dosaženého ve zbytku světa. Jinými slovy, výnosy z kapitálu a aktivit jsou potenciálně ochráněny před významným daňovým zatížením. Pro britskou mateřskou společnost je obvykle obtížné udržet dlouhodobě daňovou sazbu pod 30 procenty. I když se využije dceřiná společnost s nízkým zdaněním např. zajišťovna na Bermudách zisky budou předmětem britské třicetiprocentní daně, buď ihned, nebo když budou poukázány do Velké Británie. Mít zahraniční holdingovou společnost znamená příležitost koncentrovat kapitál a obchodní aktivity v zemích s nízkým daňovým zatížením. Při pohledu z pozice akcionáře však mohou být úvahy poněkud odlišné a výhody mohou být méně jasné. Dividendy ve Velké Británii způsobí daňový dobropis, zatímco dividendy z bermudské společnosti budou plně zdanitelné ve výši 32,5 % bez daňového dobropisu. Takže u individuálního akcionáře usazeného ve Velké Británii můžeme očekávat, že dá přednost tomu, aby dostával dividendy od společnosti sídlící ve Velké Británii. Řešením může být využití schématu podílu na dividendách, avšak jeho širší důsledky musí být pečlivě posuzovány. Současně mnoha britským institucionálním investorům osvobozeným od daní, jakými jsou penzijní fondy, je jedno, jestli dostávají dividendy od britské nebo od bermudské společnosti. Preference se mohou změnit s tím, jak se budou vyvíjet britské daňové předpisy. Při přechodu z domácí struktury na zahraniční mohou také vzniknout významné daňové náklady. Většina zemí uvaluje nějakou formu výstupního poplatku, když společnost migruje nebo je restrukturalizována do zámoří. Např. v USA zavedli speciální pravidla v důsledku velkého počtu zběhnutí amerických nadnárodních společností do daňově výhodných zemí. Přechod společnosti do zámoří tak může znamenat potenciální zdanění pro akcionáře. Také nemusí být vždy možné převést výnosy z domácí společnosti na podíly v nové holdingové společnosti registrované v zahraničí. Váha těchto úvah z hlediska firmy a akcionářů se bude lišit případ od případu. Existují však ještě další otázky. Přesun ústředí do zámoří může mít i lidské důsledky. Bude ústředí v zahraničí obsazeno kvalitními lidmi? Jedním z řešení může být lehká migrace do zámoří se přesune pouze registrovaná adresa a daňové sídlo a vedoucí pracovníci tam budou létat na zasedání představenstva. Takové řešení se může zdát na první pohled atraktivní. Není však jisté, zda je pro velké společnosti obhajitelné. Udržování daňového sídla v zámoří vyžaduje víc než jen registraci mateřské společnosti skupiny. Bude věnována pozornost operacím na úrovni vedení mateřské společnosti a to zřejmě sníží pružnost. Některé pojišťovací skupiny se už přestěhovaly z Londýna na Bermudy. Zatím to byly středně velké skupiny bez širokého veřejného vlastnictví akcií. Mluvilo se i o některých velkých nadnárodních finančních společnostech, pro které nejsou daňové režimy v mateřských zemích přátelské, ale zatím se žádná z nich nepřestěhovala. Je těžké říci, zda nešlo o pouhé vyhrožování. Nedávno oznámený návrh na snížení daně firem ve Velké Británii ze 30 na 28 procent naznačuje, že hlas velkých firem se může prosazovat. Přestěhování do zámoří představuje jistě větší riziko pro pověst nadnárodní pojišťovací skupiny než pro specializovanou zajišťovací skupinu, která působí na omezeném a dobře informovaném trhu. Rozhodnutí o přestěhování do zámoří je pouze částí celkového obrazu. V praxi mnohé nadnárodní pojišťovací skupiny věnují energii na racionalizaci struktury operací kolem modelu s centrem v Evropské unii. Doufají, že získají některé daňové výhody, aniž by musely přestěhovat své sídlo do zámoří. Mnohé dlouhodobě zavedené nadnárodní pojišťovací společnosti mají historicky danou strukturu založenou na dceřiných společnostech registrovaných v různých zemích. Několik skupin, které nemají sídlo v EU, naproti tomu působí sítí poboček mateřské pojišťovny. Ale i tyto pobočky byly předmětem stejného omezení, nutnosti mít zákonnými požadavky stanovený kapitál. V současnosti pojišťovací skupiny směřují k modelu jednotného provozovatele v EU. V takovém případě mají jednu upisovací společnost v některém státu EU a v dalších státech EU působí prostřednictvím poboček na základě svobody usazování. Přednosti takové struktury, dozor pouze v domácí zemi a ne duplikace zákonem stanoveného kapitálu, jsou dlouho známé. Přesto nebyly řadu let využívané. Teprve nedávno byly uznány daňové výhody plynoucí z využití státu EU s nízkými daněmi (např. Irsko) jako sídla skupiny pro celou EU. Pro skupiny se sídlem v EU má významný dopad nedávný vývoj evropské legislativy. V podstatě diskriminační pravidla zdanění dividend se nyní nemají vztahovat na bona fide pobočkové operace v zemích EU, i když mají nízkou sazbu zdanění firem (např. v Irsku 12,5 %). Navíc mnohé členské státy zavedly pravidla, která umožňují přechod z dceřiných společností na pobočky. Může to však přesto být v praxi bolestivý proces, když nejsou předem jasně identifikována všechna možná daňová úskalí. Pro skupiny sídlící mimo EU závisí možné daňové výhody v EU na podrobné analýze daňových předpisů v domovském státu mateřské společnosti. Zkušenosti ukazují, že je možné dosáhnout reálných daňových výhod. Volba firemní struktury je komplexní otázka. Mnohé pojišťovací skupiny se snaží vyvážit expanzi na nové trhy výhodami outsourcingu a sdílených servisních center pro dosahování regulační a kapitálové efektivnosti a možnosti nízké dlouhodobé sazby daně. Prostředí se začíná měnit. Vývoj legislativy EU vede daňové režimy členských zemí k rovnému zacházení s příjmy a výnosy, ať jsou dosaženy kdekoli v EU. Noví členové EU nastavují laťku nízkou sazbou zdanění podniků a mnohé členské státy reagují snižováním sazeb. Také projekt Solvency II začíná ovlivňovat způsob, jakým nadnárodní společnosti plánují rozmístění svého kapitálu. Mezinárodní pojišťovací skupiny si musí být vědomy všech těchto faktorů, když hledají právní a kapitálovou strukturu a plánují budoucí růst svého obchodu. Pramen: KPMG Insurance Insights 2007 (La) POJISTNÝ OBZOR 11/2007 7

7 Evropský rok 2007 rovných příležitostí pro všechny V rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny se uskutečnila 7. září 2007 na pražském Žofíně konference na téma Sociální odpovědnost firem a rovné příležitosti. Jejím cílem bylo seznámit účastníky s problematikou rovných příležitostí v ČR a představit možnosti a prostředky pro aktivní aplikace sociální odpovědnosti firem. Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla mimo jiné zdůraznil, že by Evropa měla podporovat plně integrovanou společnost založenou na začlenění všech, usilovat o dosažení rovných příležitostí mezi muži a ženami, důsledně realizovat politiku vytlačování všech forem diskriminace. Rovnost příležitostí osobně považuje za jednu z nejzákladnějších hodnot Evropského sociálního modelu. Člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn hovořil o přístupu a konkrétních pozitivních výsledcích automobilky při plnění jejího programu sociální odpovědnosti. Podle prezidenta Microsoft Europe Jana Mühlfeita diferenciace a úspěch firem, ale i jednotlivých států, stále více závisí na jejich schopnosti využít potenciál lidských mozků. Mimo jiné prezentoval model Finska pro období , jehož cílem je reformovat zemi na konkurenceschopnou společnost založenou na znalostech a službách, zaměřenou na člověka a jeho potřeby. Vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a první místopředsedkyně Výboru pro rovné příležitosti pro muže a ženy Rady Evropy poslankyně Anna Čurdová uvítala, že se v ČR stále častěji hovoří o rovných příležitostech. Sociální zodpovědnost firem a rovné příležitosti patří k sobě. Praktické uplatňování politiky rovných příležitostí posiluje jejich postavení na trhu, je důležitým faktorem jak hospodářského, tak celkového růstu země. Účastníky žofínského fóra zaujala i prezentace členky představenstva pojišťovny Kooperativa JUDr. Hany Machačové Finanční nástroje pro sociální odpovědnost firem v ČR. Finanční služby, včetně pojišťovnictví, zdravotní péče, rozvoje a vzdělávání, volného času, sociálního mixu, profesního zázemí a zaměstnaneckých výhod jsou základními nástroji, které společnosti v současné době v ČR používají. Firmy projevují zájem o finanční benefity podporované daňovými úlevami, konkrétně životní pojištění s daňovými úlevami a penzijní připojištění se státním příspěvkem. H. Machačová dokumentovala na statistických údajích České asociace pojišťoven za rok 2006 (počet uzavřených smluv soukromého životního pojištění s daňovými úlevami, počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele a jeho průměrná výše) stávající zájem firem i zaměstnanců o tyto produkty. Ve srovnání se starými členy EU má Česká republika značné rezervy. Pojišťovny a další finanční instituce rychle reagovaly na potřeby zaměstnavatelů, připravily a nabídly zajímavé produkty, mnohé firmy s jejich využitím prozatím váhají, jiné s jejich využíváním postupně začínají. Nejcennějším aktivem každé společnosti jsou její lidé. Jejich spokojenost se sociálním prostředím na pracovišti bude čím dále tím důležitějším faktorem, který rozhodne o dlouhodobém přežití a úspěchu té které firmy na národním, evropském či globálním trhu. Václav Kodiš 8 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

8 Dárci, mecenáši, sponzoři... Mezi největší v republice se řadí Česká pojišťovna, která v letech 2005 a 2006 obsadila druhé místo v soutěži Top Firemní Filantrop. Jediný žebříček u nás, který sleduje firemní dárce podle objemu rozdělených prostředků, sestavuje a vyhlašuje Fórum dárců ve spolupráci s Czech TOP 100. Hodnotí se veřejně prospěšné projekty, tedy projekty sociální a humanitární, projekty podporující nekomerční kulturu, dodržování lidských práv, rozvoj vzdělávání, obnovu kulturních památek, ekologii a další. Co toto ocenění pro Českou pojišťovnu znamená? Filantropické sklony naší pojišťovny nejsou projevem pouze posledních let, ale sahají do hluboké minulosti. Byla to právě předchůdkyně České pojišťovny, která již v roce 1875 založila zvláštní fond pro hasiče, kteří přišli při výkonu své práce k úrazu, nebo po velkém požáru Národního divadla mu poskytla další významnou finanční injekci, díky níž mohlo být také definitivně dostavěno. Národnímu divadlu poskytla pomoc ještě jednou po záplavách v roce 2002, a to dar ve výši jednoho milionu korun. Takže nejde o nic nového, ale na navázání dlouhé a ušlechtilé tradice, uvádí ředitel odboru komunikace a tajemník představenstva České pojišťovny Richard Kapsa. Čeká pojišťovna dokázala vždy zmírnit pocit beznaděje při majetkových újmách nebo osobních neštěstích nejen všude tam, kde ji k tomu zavazovaly pojistné smlouvy, ale své aktivity rozvíjela i v rámci charity a podpory akcí a subjektů, které to nejvíce potřebovaly. Nemalé peníze v minulosti pojišťovna vložila na zlatý poklad republiky, nyní je vkládá do naší,zlaté budoucnosti do dětí. Většina ze 154 milionů korun, které jsme věnovali na charitu v roce 2005, a 155 milionů korun v loňském roce, šla na vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin a do podpory dětských domovů, doplňuje Richard Kapsa. Bezpečně na českých silnicích Česká pojišťovna se již několik let také aktivně podílí na prevenci dopravní bezpečnosti a jako jediná Největší filantrop mezi českými pojišťovnami Marie Kůrková Náš seriál o sponzorských aktivitách pojišťoven dnes pokračuje úctyhodnými projekty České pojišťovny. česká finanční instituce se připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Tato iniciativa Evropské komise si klade za cíl snížit do roku 2010 počet obětí dopravních nehod na polovinu. V zemích Evropské unie evidují ročně zhruba 40 tisíc obětí silničních havárií. Konkrétně to znamená, že oceňujeme všímavé lidi, kteří nezištně pomáhají po dopravních nehodách, motivujeme jednotlivá města k tomu, aby v nich nedocházelo k haváriím, apelujeme na řidiče, aby dodržovali maximálně stanovenou rychlost a zajišťujeme pro ně pravidelné dopravní zpravodajství Modrá vlna, vypočítává Richard Kapsa. Gentleman silnic Jedním z projektů, s nímž pojišťovna vstoupila do Evropské NejmladöÌm Gentlemanem silnic v historii»eskè republiky je teprve Ëtrn ctilet Roman Saboor z jezdu pod Troskami na JiËÌnsku. charty bezpečnosti silničního provozu, je Gentleman silnic. Víte, kolik lidí u nás se může tímto titulem pyšnit? Šestadvacet, z toho tři ženy. Jsou to ti, kteří neváhali Chci v s varovat: To, jak nïkte Ì lidè p ekraëujì rychlost, fakt p ekraëuje vöechny meze. s pomocí, což není v dnešní době zcela samozřejmé, věděli si rady a svojí rychlou reakcí a odvahou zachránili po závažné dopravní nehodě lidský život. Za jejich čin jim Česká pojišťovna ve spolupráci s Policií České republiky slavnostně předala Certifikát za záchranu života a značkové hodinky. Posledními z oceněných jsou dva muži z Vlašimi a žena z Prahy. Petr Vosátka a František Richter před rokem zachránili třicet cestujících dálkového autobusu, když řidič zkolaboval a oni se ujali řízení. Blanka Šantrůčková zase jela začátkem srpna kolem dopravní nehody u Poříčí nad Sázavou. Poskytnutím první pomoci zachránila dvanáctiletého chlapce. Nejmladším Gentlemanem silnic v historii České republiky je teprve čtrnáctiletý Roman Saboor z Újezdu pod Troskami na Jičínsku. Letos v květnu objevil havarovanou posádku automobilu za obcí Ktová. Vozidlo leželo na střeše mimo komunikaci a byli v něm uvězněni dva starší lidé. Romanova reakce byla příkladná, okamžitě jim pomohl a rychle zorganizoval pomoc záchranářů. Šel jsem z fotbalu a najednou jsem viděl, jak auto vyletělo z vozovky, prorazilo zábradlí, převrátilo se a zřítilo do potoka, vyprávěl žák deváté třídy. Rychle jsem k němu přiběhl, uvolnil dva lidi z bezpečnostních pásů a začal zjišťovat, co jim je. Okamžitě jsem zavolal záchranku a běžel k hlavní silnici pro pomoc. První vozidlo Romana minulo, a proto skočil do silnice a doslova ostatní přinutil zastavit. Naštěstí se po chvíli v jednom z automobilů objevili také policisté, se kterými vytáhl zraněnou posádku z automobilu. Jak si vzpomněl, co dělat a na které číslo zavolat? O první pomoci jsme se učili v přírodopise a číslo na záchrannou službu vím z rodinné výchovy, usmívá se sympatický školák. Bezpečné město K novým projektům Ministerstva dopravy BESIP a České pojišťovny, která ho plně financuje, patří kampaň s názvem Vítejte v našem městě. Cílí na rychlost a viditelnost. Dlouhodobě roste POJISTNÝ OBZOR 11/2007 9

9 ÑTak tady to je samolepka s usmìvajìcìm se autìëkem,ì rozhodli dïti spolu s policisty p i akci»eskè pojiöùovny JezdÌme s smïvem. nejen počet nehod, ale bohužel i následků na zdraví, které však nelze nahradit penězi. Proto chceme ve spolupráci s BESIP zlepšit bezpečnost občanů především ve městech a obcích, kde žijí, uvedl Ladislav Bartoníček, předseda představenstva České pojišťovny. Reálná rychlost českých řidičů v obcích je 60 km/h a více, ačkoli zákon stanoví padesátikilometrový limit. Některé obce ji navíc mají ještě nižší. Tato rychlost přitom má své opodstatnění: při srážce chodce s autem v šedesátikilometrové rychlosti přežije 15 % chodců, při padesátce jich přežije už polovina. Cílem kampaně Vítejte v našem městě je upozornit řidiče na vjezd do obcí a apelovat na dobrou stránku těch, kteří chtějí jezdit slušně a bezpečně, ale na frekventovaném tahu si často nevšimnou, že vjíždí do obce. V obcích a městech s největší nehodovostí bylo proto rozmístěno více než 130 speciálních billboardů vyzývajících řidiče k tomu, aby při vjezdu do obce sundali nohu z plynu. Vítací billboardy s blonďatou holčičkou si získaly svoji popularitu již v osmi desítkách měst. ČP Index bezpečnosti Statistika je opravdu věda. Jejími sofistikovanými vzorci se dá vypočítat kde co, bezpečnost nevyjímaje. Stačí vložit údaje o počtu obyvatel, aut a dopravních ne- hod se smrtelnými nebo těžkými zraněními a 72 měst v České republice třináct krajských, včetně Prahy, a 59 okresních se dvakrát do roka dozví svůj ČP Index bezpečnosti. Ten je pak seřadí od těch nejbezpečnějších s nejvyšším indexem až po ty, která pro svoji bezpečnost budou muset ujít ještě alespoň kousek nebo notný kus cesty. Jezdíme bezpečně Na to, aby řidiči při jízdě nesahali na mobil, byli připoutaní, jezdili předepsanou rychlostí, měli rozsvícená světla a vůbec dodržovali všechny dopravní předpisy, letos už podruhé společně s policisty dohlíželo více než 3000 dětí základních škol. V rámci nejnovějšího projektu České pojišťovny a Policie ČR Jezdíme s úsměvem byli školáci od jara do podzimu na nejrůznějších místech republiky součástí policejních hlídek a ukázněné řidiče obdarovali samolepkou usmívajícího se autíčka. Hříšníkům pak k pokutám nebo napomenutím policistů přidali obrázky aut zamračených. Do projektu se zapojilo také mnoho známých tváří motoristického sportu, jejichž zdvižený prst a dětský obrázek k tomu byl často účinnější než tisícové pokuty. Na okrajích silnic budou k vidění i příští rok. Foto Česká pojišťovna Motoristické aktuality Motoristické aktuality Průměrné měření a jeho (ne)zákonnost JUDr. Tomáš Beran V souvislost s médii diskutovaným rozhodnutím rakouského soudu, podle kterého bylo rozhodnuto, že průměrné měření je v Rakousku zakázané, se objevily názory, zda tomu v ČR ve skutečnosti není podobně anebo nejlépe stejně. Podle dostupných informací odůvodnil rakouský soud své rozhodnutí faktem, že takový druh měření rychlosti není nikde v zákoně dovolen. Pokud by bylo možno dovodit obdobný závěr i v mezích českého právního řádu, mohlo by to mít vliv na rozsah trestání a ztrát řidičských průkazů řidičů a tedy i vliv např. na čím dál oblíbenější pojištění pro případ dosažení 12ti bodů a ztráty řidičského oprávnění na dobu jednoho roku. Množství bodů získaných na základě překračování nejvyšší dovolené rychlosti v místech úsekového (průměrného) měření totiž přispívá významnou mírou ke ztrátám řidičských průkazů a řidiči tak víc a víc uvažují o tom, zda se jim pojištění pro případ ztráty ŘP vyplatí anebo ne. Co se naší právní úpravy týká, je rozhodující ust. 79 odst. 8 zákona o silničním provozu, které stanoví: K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií. Z tohoto ustanovení plyne, že měřit rychlost vozidel a předávat případně takto získaný důkazní materiál pro účely správního řízení smí jen tyto dva subjekty. V nedávné době se definitivně vyjasnila skutečnost, že soukromé subjekty měřit rychlost nesmějí, resp. takový důkaz nelze ve správním řízení použít, u systémů průměrného měření tedy bude zejména podstatné, aby byly provozovány buď Policií ČR anebo obecní (městskou) policií. Pokud by takový systém provozoval soukromý subjekt a takto získané záznamy pak předával obecním úřadům k projednání, nebylo by z toho možno vyvodit postih. Prvním nutným předpokladem oprávněnosti průměrného měření je tedy skutečnost, že je takové průměrné měření provozováno shora uvedenými subjekty. Jak vyplývá z citace ze zákona, není způsob měření rychlosti nijak blíže specifikován. Nikde proto není stanoveno, jak přesně mají policie a obecní policie postupovat, resp. jakých technických prostředků lze použít. Z toho plyne, že současně používané technické prostředky jsou zákonem zásadně povolené, tj. radar, úsekové měření, laserový měřič apod. Jedním z argumentů proti úsekovému měření byla skutečnost, že přestupkem se rozumí překročení pouze nejvyšší dovolené rychlosti a nikoli rychlosti průměrné a že pokud úsekové měření nezjistí ono překročení nejvyšší dovolené rychlosti, ale pouze překročení průměrné rychlosti, tak se nejedná o přestupek. Takový závěr je ovšem nepřesný. Jak z povahy průměrného měření plyne, překročí-li řidič v úseku v průměru dovolenou rychlost, musel jet nejméně onou průměrnou rychlostí. Pokud je průměrná rychlost vyšší než nejvyšší dovolená, musel řidič překročit nejvyšší dovolenou rychlost nejméně ve výši rychlosti průměrné. Z toho plyne zjištění, jaké muselo být nejnižší překročení nejvyšší dovolené rychlosti, a tak i možnost sankce. Tento argument proto použít nelze. S ohledem na shora uvedené lze proto průměrné měření napadat toliko v souvislosti s tím, kdo systém měření provozuje. Pokud jej však provozuje obecní policie nebo Policie ČR a pokud uvedené zařízení splňuje technické standardy (např. je pravidelně kalibrováno), nelze použitelnost takto získaného důkazu napadnout. 10 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

10 INFO z Evropské unie SDĚLENÍ KOMISE: Odvětvové šetření v oblasti pojištění podnikatelských subjektů podle čl. 17 nařízení 1/2003 (Závěrečná zpráva) 1) Dne 13. června 2005 se Komise na základě čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 rozhodla zahájit odvětvové šetření ohledně poskytování pojistných produktů a služeb podnikatelům v rámci Společenství. Toto sdělení Komise představuje závěrečnou zprávu o šetření v odvětví pojištění podnikatelů 2) a vydává se společně s obsáhlým pracovním dokumentem útvarů Komise, jenž obsahuje výčet veškerých zjištění. Dřívější předběžná zpráva, publikovaná v lednu t.r., a pracovní dokument poskytují rozsáhlé informace o organizaci pojistných trhů v Evropské unii, včetně obsáhlé části o původním výzkumu Komise provedeném během tohoto šetření. Dne 9. února 2007 se konalo veřejné slyšení, během něhož se hovořilo o zjištěních uvedených v předběžné zprávě, která byla otevřena k veřejné konzultaci a širokou pozornost jí věnovaly i zainteresované strany z odvětví pojištění podnikatelů. Nynější závěrečná zpráva a pracovní dokument se zaměřují na několik základních otázek a problémů: 1. Finanční aspekty odvětví Komise shromáždila řadu údajů o finančním hospodaření pojistitelů. Předběžné výsledky naznačují, že se během posledních několika let ve většině 25 členských států EU daří ziskovost pojištění podnikatelů udržovat na dosažené úrovni, i když existují významné odchylky. Ziskovost se významně liší jak podle obchodních činností, tak podle členských států. Země EU-25 se mezi sebou v míře zisku z uzavřených pojistek liší až o trojnásobek u téhož pojistného produktu a až dvojnásobně u různých pojistných produktů nabízených v určitém státě. Ziskovost se v rámci EU-25 také významně liší podle toho, zda jsou klienty pojistitelů malé a střední podniky či velké společnosti. Nejvýznamnějším aspektem analýzy Komise je pravděpodobně zdůraznění fragmentace trhu a rozsah možných úspor při další integraci. Komise rovněž shromáždila informace o ziskovosti zajišťoven, nicméně ještě není z metodických důvodů schopna podat o této části šetření zprávu. Tu hodlá vydat v dodatku pracovního dokumentu. 2. Harmonizace podmínek pro soupojištění a zajištění Zajištění i soupojištění jsou důležitými mechanismy, o něž se opírá pojišťovnictví Evropské unie a na nichž je založena pojistitelnost velkých rizik. Existence mechanismů, díky nimž se může několik pojistitelů nebo zajistitelů o dané riziko podělit a každý z nich realisticky nést určitou část rizika, vytváří větší kapacitu a podmínky pro rozložení rizika a zároveň přispívá ke snížení cen a zlepšení podmínek pro klienty. Komise upozorňuje na tržní praktiky u společného zajištění, kdy se do smlouvy zahrne ustanovení, které má danému zajistiteli zaručit podmínky, jež nebudou (z jeho hlediska) méně výhodné než ty, které jsou nabízeny ostatním zajistitelům účastnícím se na dané smlouvě: tzv. doložka nejvýhodnějších podmínek (Best terms and conditions clause). Komise rovněž zaznamenala, že tato praxe se v podobné formě objevuje na trhu soupojištění. 3. Distribuce pojištění podnikatelů Předběžná zpráva obsahovala podrobný přehled hlavních aspektů týkajících se distribuce produktů a služeb pojištění podnikatelů v Evropské unii. Tyto služby a produkty jsou distribuovány nezávislými makléři, vázanými zprostředkovateli, bankami (bancassurance), přímým prodejem a prostřednictvím internetu. Makléři, vázaní zprostředkovatelé a přímí prodejci zabezpečují převážnou většinu prodeje pojištění podnikatelů. Makléři působí jednak jako poradci svých klientů a jednak jako distribuční kanály pojistitelů. Tato dvojí úloha makléřů je potenciálním zdrojem střetu zájmů mezi objektivitou poradenství poskytovaného klientům a vlastními obchodními zájmy makléřů. K takovým střetům zájmů může rovněž dojít na základě řady podnětů spojených s odměňováním makléřů, a to včetně podmíněných provizí. Na základě průzkumů trhu a veřejných konzultací vyšla ohledně pojišťovacích zprostředkovatelů najevo skutečnost, že současné tržní praktiky, zvláště pak nedostatek dobrovolného zveřejňování informací o odměnách od pojistitelů a o jiných případných střetech zájmů, vytváří prostředí, v němž podnikatelé nemohou často při úvahách o pojištění přijímat plně informovaná rozhodnutí. Pokud zprostředkovatelé zveřejňují relevantní informace ohledně odměn, které od pojistitelů dostávají, a ohledně služeb, které jim poskytují, mohou tím přispět ke snížení výskytu střetu zájmů. Přestože k těmto zveřejňováním v současné době dochází, dané informace se klientům nezdají být vždy úplné, jasné a srozumitelné. Vzhledem k podobným situacím, k nimž došlo v ostatních finančních odvětvích, především v oblasti cenných papírů a bankovnictví, je však diskutabilní, zda ke snížení výskytu střetu zájmů stačí pouhé zveřejnění, zvláště v souvislosti s typem odměn, které se zaměřují na sladění zájmu makléře a pojistitele. 4. Horizontální spolupráce pojistitelů Některé formy spolupráce mezi pojistiteli jsou v současnosti předmětem blokové výjimky podle nařízení Evropské komise č. 358/2003, jehož platnost skončí dne 31. března Z průzkumu, jehož cílem bylo zjistit názory na budoucí vývoj tohoto režimu uplatňovaného v oblasti pojištění podnikatelů, vyplynulo, že současné používání blokové výjimky se v jednotlivých členských státech výrazně liší. Subjekty zainteresované v tomto odvětví pojištění uvedly, že formy spolupráce a dohody, podléhající nařízení o blokové výjimce, podporují soutěživost. Několik respondentů upozornilo na to, že překážkou bránící vstupu na určité trhy je neexistence informací o celotržním historickém riziku a nedostupnost standardních podmínek. Během konzultace několik málo respondentů vyjádřilo obavy týkající se forem spolupráce, na něž se nařízení o blokové výjimce vztahuje, kromě několika poznámek ohledně fungování navazujících trhů, jako např. trhu se zabezpečovacími zařízeními. 1) Dokument COM (2007) 556 v konečném znění. 2) V rámci šetření poskytly generálnímu ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž informace i Česká asociace pojišťoven a některé její členské pojišťovny. 3) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. 4) Průměrná doba trvání smluv v Rakousku činí přibližně 101 měsíců, ve Slovinsku téměř 81 měsíců, v Itálii přibližně 73 měsíců a v Nizozemsku přibližně 79 měsíců. Většina respondentů, alespoň z řad pojistitelů, velmi podporovala myšlenku prodloužení současného nařízení o blokové výjimce po uplynutí jeho platnosti v roce Několik dotazovaných uvedlo, že Komise by v žádném případě neměla činit konečné závěry ohledně budoucnosti nařízení na základě výsledků odvětvového šetření, pokud se toto šetření vztahuje pouze na pojištění podnikatelů, neboť působnost nařízení je širší. Komise si uvědomuje, že mnohé subjekty v daném odvětví, především pojistitelé, nařízení o blokové výjimce podporují. Téměř nikdo z účastníků šetření však nebyl schopen rozlišit mezi vhodností forem spolupráce zahrnutých v nařízení a potřebou blokové výjimky jako takové. Na základě nařízení Rady (ES) č. 1/2003 3) a zkušeností získaných v souvislosti s různými formami spolupráce, které jsou podle nařízení o blokové výjimce přípustné, je možné tvrdit, alespoň pokud se týká pojištění podnikatelů, že účastníci trhu již odvětvovou blokovou výjimku nepotřebují a měli by být schopni sami si vyhodnotit použití čl. 81 odst. 3, podobně, jak se stalo v jiných odvětvích. Na druhé straně zde existuje riziko, že nařízení o blokové výjimce nechtěně vyloučí určité formy spolupráce, které mohou mít protikonkurenční efekt, zvláště pak u trhů se zabezpečovacím zařízením. Podle Komise by pojišťovnictví i při neexistenci nařízení o blokové výjimce v pojišťovnictví mělo i nadále možnost využívat podmínek dalších horizontálních a vertikálních nařízení o blokových výjimkách. 5. Doba trvání smluv pojištění podnikatelů V průběhu šetření se Komise zabývala délkou trvání smluv a ustanoveními, která se týkají obnovení a prodloužení smluv. Z pohledu hospodářské soutěže totiž existují obavy, že by se obecná praxe smluv uzavřených na příliš dlouhou dobu případně mohla stát překážkou pro vstup nových subjektů na trh; skutečnost, že jsou klienti vázáni po dlouhou dobu na stejného pojistitele, může ovlivňovat konkurenční subjekty, které na trh hodlají vstoupit, nebo které hodlají zvýšit svůj tržní podíl. Tyto obavy v průběhu šetření vyslovili i někteří účastníci trhu, především v souvislosti s Itálií a Rakouskem 4). Komise se domnívá, že by bylo vhodné se situací v Rakousku dále zabývat. V případě Itálie se zdá, že by dlouhodobé smlouvy, v důsledku nedávného regulačního zásahu, neměly mít za následek uzavření trhu. Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 11/

11 Orkán Kyrill: jedinečná událost nebo náznak dlouhodobého trendu? Ačkoli lednový orkán Kyrill byl pro Českou republiku naprosto výjimečnou záležitostí, z celoevropského pohledu šlo o jen středně velkou živelnou pohromu. Přesto rozsah škod, které Kyrill způsobil, nutí k zamyšlení, zda se jednalo pouze o ojedinělou událost, nebo o náznak dlouhodobějšího trendu, k němuž by při oceňování rizika musely přihlédnout i pojišťovny. Orkán Kyrill způsobil v České republice podle odhadů pojišťoven bezmála 80 tisíc pojistných událostí v objemu téměř 2,25 miliardy korun, a stal se tak nejhorší větrnou živelní událostí české pojišťovací historie. Rychlost větru dosáhla při orkánu Kyrill extrémních hodnot, absolutně nejvyšší náraz 57, 8 m/s (208 km/h) byl naměřen 19. ledna 2007 na Labské boudě. Jde pravděpodobně o nejvyšší rychlost zjištěnou v Čechách od doby instrumentálních měření. V celé Evropě je objem pojištěných škod způsobených Kyrillem odhadován dokonce na nejméně 3,5 miliardy eur, nicméně tato částka řadí Kyrill až na páté místo historických tabulek. Rozsahem škod byly podstatně větší například zimní bouře Daria z roku 1990 či Lothar z roku Velké zimní bouře, podmíněné cyklonálním prouděním nad Atlantikem, postihují především západní Evropu, zatímco při jejich postupu dále na východ jejich síla zpravidla slábne. I proto je v Čechách celkový rozsah škod způsobených vichřicemi relativně malý podle statistik se vichřice podílejí jen zhruba 9 procenty na všech likvidovaných katastrofických živelných pojistných událostech. To ostře kontrastuje se situací v západní Evropě i celém světě, především pak v USA a Japonsku, kde škody z vichřic (hurikánů, tajfunů, tornád apod.) dosahují obrovských rozměrů a například hurikán Katrina, který na konci srpna 2005 postihl jih USA, se stal z pohledu pojišťovnictví největší přírodní katastrofou všech dob. Podíl škod z vichřic na celkových katastrofických živelných pojištěných škodách činí podle údajů zajišťovny Munich Re celosvětově 42 procent. Ze statistik zimních větných bouří v České republice od 60. let minulého století ovšem vyplývá, že jejich frekvence a intenzita v posledních letech mírně narůstá. To je dobře patrné i v případě tornád, kterých bylo v současné dekádě pozorováno mnohem víc než v 90. letech. I proto lze přivítat fakt, že v České republice vznikla nová mapa větrných oblastí, jejímž autorem je ČHMÚ a že v souladu s evropskou legislativou začala platit norma ČSN EN , určená pro stanovení charakteristických hodnot zatížení pozemních konstrukcí větrem. Lze očekávat, že vznik nové větrné mapy bude mít spolu s novou legislativou pozitivní vliv na snížení rizika z vichřic přijímaného do pojištění zvláště u průmyslových staveb, protože stavebníci budou muset přihlížet k zatížení pozemních konstrukcí větrem. V pojišťovnách naproti tomu zatím nepředpokládají, že by větrné mapy využívaly k segmentaci sazeb pojištění staveb podle míry větrného rizika, jako se to dělá například při oceňování rizika ze záplav a povodní na základě povodňových map. V případě rizika poškození stavby vichřicí hrají totiž roli i další faktory, jako jsou například konkrétní umístění dané nemovitosti (v rovině, v hlubokém údolí nebo naopak na vyvýšenině), zda se jedná o samostatně stojící nemovitost, nebo nemovitost v husté a vysoké okolní zástavbě, popřípadě typ stavby (s rovnou či šikmou střechou apod.). Zpracováno podle informací z tiskové konference ČSOB Pojišťovny ze (mk) State Farm Insurance, největší soukromý pojistitel domů na Floridě, v polovině letošního roku oznámil, že během roku 2008 ukončí asi pojistných smluv, kterými jsou pojištěny domy v rizikových pobřežních oblastech. Některé domy, kterých se toto rozhodnutí týká, však leží i hlouběji ve vnitrozemí. Pojišťovna uznává, že jde o tvrdé rozhodnutí, je však nutné k tomu, aby mohla dál zůstat na trhu. Žádná ze současných pojistek nebude ukončena během letošní sezony hurikánů, která končí v listopadu. Smlouvy budou ukončovány až v příštím roce k termínu obnovy pojištění. Společnost také ukončí nespecifikované množství pojistek proti vichřici. To jsou pojistky uzavírané v některých oblastech Floridy, kde mají majitelé domů uzavřeno pojištění proti jiným rizikům Ukončování pojistných smluv na Floridě (např. požár, odcizení) s jinou pojišťovnou, a State Farm kryje pouze riziko vichřice. Státní regulační orgán už reagoval na oznámení tím, že bude věnovat zvýšenou pozornost sazbám pojistného u State Farm. Tím, že se sníží celkové riziko, by měly sazby klesnout. Sazby pojistného majetkových pojištění výrazně vzrostly po sezonách hurikánů v letech 2004 a 2005, kdy pojišťovny vyplatily za škody téměř 40 mld. USD. Zdražení rozhněvalo mnoho obyvatel Floridy a výše pojistného se stala předmětem zájmu politiků, který vyvrcholil přijetím nového zákona o pojištění. V jeho důsledku State Farm snížila průměrné pojistné v celém státě Florida o 7 procent. Mnozí představitelé pojišťoven už delší dobu upozorňovali na to, že když budou sazby příliš nízké ve vztahu k očekávaným škodám, a politické klima neumožní vyšší sazby, bude nutné zvažovat ukončení některých pojistných smluv. Rozhodnutí pojišťovny State Farm o ukončení smluv se setkalo s malým pochopením. Zazněly i hlasy politiků o zklamání z toho, jak největší soukromý pojistitel pohrdá dlouhodobými vztahy s klienty. State Farm má na Floridě uzavřen víc než 1 milion pojistných smluv, takže procento ukončovaných smluv je malé a i po něm zůstane společnost největší soukromou pojišťovnou na Floridě. Klienti se však mohou dostat do obtížné situace, protože State Farm byla jednou z mála pojišťoven, které pojišťovaly domy i v rizikových oblastech u pobřeží. Mnozí se budou muset obrátit na státem podporovanou Citizen Property Insurance Corp., která je největším pojistitelem proti riziku hurikánů. To se však nelíbí mnohým politikům, protože tím poroste riziko, které ponese stát a ne soukromé společnosti. Jediným zásadním řešením problému velkých škod způsobených hurikány by bylo snížení rizika tím, že se budou stavět pouze hurikánům odolné stavby. Pramen: Benfield, The Week that Was, č. 29/2007 (La) 12 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

12 Zaměstnanost v německém pojišťovnictví Německé pojišťovnictví bylo dlouhou dobu považováno za baštu stability, kde se úroveň zaměstnanosti udržovala i v časech všeobecného snižování počtu zaměstnanců. Nyní se však musí vyrovnávat s tlakem na konsolidaci zaměstnanců. Krizový scénář, často představovaný v médiích, je ovšem přehnaný. Restrukturalizační plány jsou rozloženy na více let a ve většině případů nezahrnují propouštění v provozních oblastech. V roce 2005 klesl počet pracovníků v německém pojišťovnictví o 3 procenta a podobný byl i pokles v roce Tím by ale pokles měl pomalu končit. V pojišťovnictví pracuje v Německu asi osob včetně asi lidí v terénu, makléřů a zprostředkovatelů na plný nebo částečný úvazek. Pojišťovny se musí vyrovnávat se změnami na trhu. Musí čelit konkurenčnímu tlaku, který odráží i konsolidaci firem. Boj o zákazníky a investory vyvolal analýzu struktury nákladů, která vedla od roku 2003 ke snižování počtu zaměstnanců. První kroky byly mírné, zrychlily se však v roce Nelze zapomínat na to, že zaměstnanost v německém pojišťovnictví prochází určitými cykly. V polovině 80. let minulého století počet zaměstnanců klesal. Po znovusjednocení Německa však nastal boom a meziroční nárůst v roce 1991 byl dokonce o 8 procent. Po vytvoření nové infrastruktury v nových spolkových zemích došlo v polovině 90. let opět k mírnému poklesu. Po liberalizaci pojistného trhu v roce 1994 totiž začaly pojišťovny podrobněji zkoumat osobní náklady. Pak však od roku 1999 počet zaměstnanců opět mírně stoupal, a to až do roku V roce 2001 byl zaznamenán dokonce významný nárůst o 2,2 procenta. Od roku 2003 zaměstnanost zase klesá. V prvních dvou letech jen mírně o 1,5 %, v roce 2005 to však už bylo o 3,1 %. Trendem je nezaměstnávat v pojišťovnách nekvalifikované zaměstnance a činnosti, které dříve vykonávali, kupovat od externích poskytovatelů. Opatření ke snižování nákladů se dotkla i učňů. Jejich počet klesl o 7,1 % na a jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců klesl z 5,9 na 5,6 %. Městem s největším počtem pracovníků v pojišťovnictví je Mnichov, těsně následovaný Kolínem nad Rýmem, na dalších místech jsou Hamburk, Stuttgart a Berlín. V německém pojišťovnictví je vysoká zaměstnanost žen (53,3 % v roce 2005). Počet osob zaměstnaných na částečný úvazek stoupl na 18,6 % (ze 17,3 %). Tento rekordní podíl je dán stále větším počtem lidí, kteří hledají flexibilnější pracovní dobu. Protože požadavky na zaměstnance pojišťoven jsou značně náročné a specifické, nelze se divit tomu, že každoročně stoupá úroveň jejich vzdělání. V současnosti 43,3 % zaměstnanců má vyšší technické nebo univerzitní vzdělání. Před deseti lety to bylo 31,1 %. Počet lidí, kteří absolvovali další odborná školení, se za tuto dobu téměř zdvojnásobil. Průměrný věk zaměstnanců poprvé překročil 40 let, muži jsou v průměru o dva roky starší než ženy. Stárnutí je pomalé ale dlouhodobé. Každý rok se průměrný věk zvyšuje asi o tři měsíce. Roste také průměrná doba zaměstnání v současnosti je bezmála 13 let. Tradičně nízká je v německém pojišťovnictví míra fluktuace. V roce 2005 opustilo své místo 5,5 % zaměstnanců. Platy zaměstnanců německých pojišťoven zůstávají stále nadprůměrné. U mužů jsou vyšší platy jen v průmyslu, u žen jsou v pojišťovnictví nejvyšší ze všech srovnávaných sektorů. V dubnu 2006 činil průměrný měsíční plat v německém pojišťovnictví 3589 eur. Tento statistickým průměr nezahrnuje platy a odměny manažerů. Nadprůměrné ve srovnání s jinými sektory jsou i celkové náklady na jednoho pracovníka v roce 2006 činily eur. Pramen: GDV Yearbook 2006 (La) Mezinárodní konference k 15. výročí Hospodářské fakulty TU v Liberci doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc., Technická univerzita v Liberci Vletošním roce si Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci připomíná 15. výročí svého vzniku. Kromě slavnostního zasedání Vědecké rady, které se uskutečnilo v květnu t. r., lze za nejvýznamnější součást těchto oslav považovat další, v pořadí již osmou, mezinárodní konferenci Liberecké ekonomické fórum Ve dnech 11. a 12. září 2007 se do Liberce sjeli zástupci řady českých a slovenských veřejných i soukromých vysokých škol; přítomni byli i představitelé University of Huddersfield z Velké Británie, která dlouhodobě udržuje přátelské a pracovní vztahy s Hospodářskou fakultou. Mezi čestnými hosty byl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek, hejtman libereckého kraje Petr Skokan a primátor města Liberec Jiří Kittner. Slavnostního zahájení se zúčastnil rektor Technické univerzity v Liberci Vojtěch Konopa. Mezinárodní konference se letos zaměřila na tyto tematické okruhy: ekonomická teorie, přístupy ke zvyšování hodnoty firem, informační zabezpečení podniků a organizací, rozvoj lidského kapitálu, inovační nástroje pro řešení regionálních disparit, pojišťovnictví v podmínkách členství v Evropské unii. Jde o nosná témata odborného profilu Hospodářské fakulty, tedy o problematiku podnikové ekonomiky, pojišťovnictví a informatiky. Ve společné sekci Ekonomická teorie a pojišťovnictví v podmínkách členství v Evropské unii bylo prezentováno 47 příspěvků. Předmětem příspěvků přednesených v této sekci byly zejména různé aspekty kvalitativního i kvantitativního vývoje pojistného trhu v ČR a EU. Celá řada vystoupení se týkala měnových a finančních aspektů vývoje Evropské unie, jakož i předpokladů vstupu ČR do eurozóny, ale i problematiky vývoje a reformy veřejných financí, systému sociálního zabezpečení a penzijního systému. Referáty vyvolaly v řadě případů živou diskusi, což přispělo k názorovému vyjasňování pohledů na dané téma. Spolupráce HF s ČP Dnes již tradiční spolupráce Hospodářské fakulty s největším pojistitelem v ČR Českou pojišťovnou, za jejíž významné podpory se tato konference uskutečnila, sleduje právě cíle, ke kterým se ve svém příspěvku na konferenci vyslovil náměstek generálního ředitele ČP Jan Ježdík. Jeho vystoupení bylo věnováno naléhavé potřebě rozvoje vzdělávání v pojišťovnictví; čemuž se věnoval na pozadí výkladu o vývoji pojistného trhu v ČR a EU, kde poukázal na nároky, které tento vývoj klade na pracovníky v pojišťovnictví. Potřeba aktualizace vzdělávacích programů v pojišťovnictví je naléhavá na všech stupních škol, včetně vysokých; jde o jednu z podmínek samotného personálního zabezpečení činnosti pojišťoven působících na českém pojistném trhu, které v současnosti trpí nedostatkem kvalitních odborníků, vybavených soudobými poznatky. V této souvislosti vyslovil přání, aby takovou moderní vzdělávací institucí byla i Hospodářská fakulta TU v Liberci, která je jedinou veřejnou vysokou školou s akreditací pro bakalářské, magisterské i doktorské vzdělávání ve studijním oboru pojišťovnictví. Na základě dobrých zkušeností z neformální spolupráce v předchozích letech uzavřela HF s ČP již na počátku roku 2006 tzv. Rámcovou smlouvu o spolupráci. Rozhodující součástí této spolupráce POJISTNÝ OBZOR 11/

13 však není jen účast a podpora konferencí, ale především každodenní pracovní součinnost obou institucí. Ta se orientuje na využívání předních odborníků z pojišťovny pro realizaci výběrových přednášek pro studenty všech ročníků studijního oboru pojišťovnictví a spočívá i v tom, že ČP na svých pracovištích umožňuje uskutečňovat praxe posluchačů. Významné je také to, že nejnadanější posluchači mají po absolutoriu fakulty možnost se zúčastnit Trainee Programů nabízených ČP. Pojišťovna rovněž nabízí možnost uplatnění absolventů na svých pracovištích. V současné době začíná HF přijímat na doporučení ČP její specialisty do doktorského studijního programu, čímž dochází ke vhodné kombinaci jejich praktických zkušeností a teoretičtějších poznatků pedagogů HF, které se oběma institucím v jejich další práci vracejí. Např. frekventanti kombinované formy doktorského studia pojišťovnictví přednášejí vybraná témata posluchačům v prezenčním magisterském studiu a tím obohacují převážně teoretickou výuku aktuálními praktickými poznatky. Novým úkolem této spolupráce bude v nejbližší době i zapojení předních odborníků ČP do vědeckovýzkumné a publikační činnosti katedry pojišťovnictví. Zatím totiž byla v tomto směru spolupráce zahájena pouze formou společného využívání nejaktuálnějších materiálů pro potřeby fakulty. Zřejmě půjde zejména o témata týkající se tvorby jednotného finančního trhu v ČR a EU a s tím souvisejících legislativních a technických opatření. Vzhledem k této tendenci bude postupně nutné se i na katedře pojišťovnictví zamyslet nad tím, jakým způsobem do výuky, ale i do vědeckovýzkumné práce, promítnout tyto nové pohledy. To se týká jak struktury jednotlivých kurzů, tak i struktury celého studijního programu. Závěrem lze konstatovat, že konference splnila svůj účel, tj. prezentovat různé pohledy na současné ekonomické otázky. Pokud jde o výchovu a vzdělávání nových odborníků pro české pojišťovnictví, znamená další impuls pro Hospodářskou fakultu i její spolupráci s Českou pojišťovnou a celým českým pojišťovnictvím. Další novela zákona o silničním provozu a o přestupcích Skupina poslanců předložila v březnu t.r. Poslanecké sněmovně návrh na další, v pořadí již 15. novelu zákona o silničním provozu, přičemž přidala návrh na změnu zákona o přestupcích. Tato novelizace spatřila světlo světa dne 22. srpna t.r., kdy byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 69, a téhož dne také nabyla účinnosti jako zákon č. 215/2007 Sb., kterým se mění zákon o silničním provozu a zákon o přestupcích. Podle důvodové zprávy si předmětná právní úprava klade za cíl odstranit některé chyby a duplicity a upřesnit některé formulace. Jedná se však o úpravu jen malého rozsahu vzhledem ke značnému množství vad, které zákon o silničním provozu nadále obsahuje. Novela především odstraňuje nesmyslnou úpravu 27 odst. 2 zákona o silničním provozu, podle které se na řidiče vozidel, kteří plní povinnosti podle zákona o poštovních službách, nevztahuje zákaz zastavení a stání na místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jen nevýznamně se upravuje 47 odst. 5 o ohlašovací povinnosti účastníků dopravní nehody ve specifických případech, přičemž zásadní nedostatky této úpravy se neodstraňují. V příloze k zákonu o silničním provozu (přehledu jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počtu bodů za tato jednání) se zpřesňuje první položka za 1 bod, týkající se nedovoleného užívání dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, a vypouští se JUDr. Pavel Bušta nesmyslná položka čtvrtá za 1 bod, neboť z dopravní značky Obytná zóna nebo Pěší zóna nevyplývá žádná povinnost. Bohužel ostatní zásadní vady bodového hodnocení (včetně jeho nevyváženosti) se neodstraňují, takže nadále například za způsobení dopravní nehody s hmotnou škodou bez ohledu na její výši se nezapočítává žádný bod. Návrh, aby dopravně psychologické vyšetření mohl provádět pouze klinický psycholog, tedy psycholog ve zdravotnictví, který má odbornou způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, a nikoliv jako dosud jakýkoliv psycholog, nebyl přijat. Výraznější změny se týkají zákona o přestupcích. Nově se přestupku podle 22 odst. 1 písm. a) cit. zákona dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, 1. na němž v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena, 2. jehož tabulka státní poznávací značky (registrační značky) je zakryta, nečitelná nebo je upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, 3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Takto se jednak vypouští dvě skutkové podstaty přestupků, které jsou obsaženy v zákoně č. 56/ 2001 Sb., a dále se reaguje na v současnosti velmi častý jev, kdy řidiči motorových vozidel ve snaze vyhnout se postihu za spáchaný přestupek (nejčastěji překročení nejvyšší dovolené rychlosti) deformují, zakrývají nebo snímají tabulky státní poznávací značky, aby byla znemožněna identifikace vozidla. Za uvedený přestupek se ukládá pokuta od 5000 Kč do Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Za přestupek podle bodu 1. se řidiči motorového vozidla započítává 5 bodů, za přestupky podle bodů 2. a 3. se započítávají 4 body. Změna 22 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích napříště umožňuje uložit pokutu od Kč do Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let jen tomu, kdo v provozu na pozemních komunikacích porušením zákona o silničním provozu způsobí dopravní nehodu, při které je ublíženo na zdraví jinému, pokud se nejedná o trestný čin. Podle předchozí úpravy se uvedené tvrdé sankce povinně ukládali například i řidiči motorového vozidla, který havaroval a utrpěl zranění jen sám. Změnou 22 odst. 6 a 7 zákona o přestupcích se zmírňuje postih za neoprávněné zastavení nebo stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s označením O 1 (Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) nebo za neoprávněné použití tohoto označení, za což vedle pokuty od 5000 Kč do Kč již není možné uložit zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Ve svém celku i úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nadále zůstává velmi nevyvážená. Proto vedle zákona o silničním provozu je nezbytné podrobit celkové revizi i naznačenou úpravu správních deliktů. Uvedená dílčí novelizace obou předpisů je jen malým krůčkem k tomu, aby tak významná právní úprava byla jednoznačná, určitá, srozumitelná a věcně i právně bezvadná. 14 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

14 Jaké bylo 51. Rendez-Vous de Septembre? Ing. Vladimír Pulchart Více než dva a půl tisíce registrovaných účastníků ze 76 zemí se sešlo ve dnech září v Monte Carlu na tradičním setkání zajistitelů, makléřů a pojišťoven. Běžní turisté s překvapením hleděli na ruch v okolí Café de Paris, gigantická reklama zajišťovny Scor na několik dní přerušila nádherný výhled krásným parkem na kasino, v půlhodinových intervalech schůzek všude přebíhaly postavy se stejnými taškami a visačkami a hledaly své partnery. Od roku 1951 se s železnou pravidelností již po padesáté prvé začaly formulovat názory a strategie pro obnovy zajistných smluv nadcházejícího roku. Na rozdíl od let předchozích se na tiskových konferencích, při jednáních či ve zvláštních vydáních Reactions nebo Insurance Day neobjevily žádné významné katastrofické zprávy, ratingové agentury potvrzovaly pozitivní výhled především pro zajišťovny. A tak hlavními tématy zůstával vývoj sazeb, nadcházející iniciativy implementace Solvency II a vše doplňovaly reklamy Scor, oslavující úspěšné převzetí konkurenta Converium a posun na žebříčku největších zajišťoven mezi světovou elitu. Dlouhodobý pokles sazeb a tzv. soft market po pojišťovnách začal dělat vrásky i zajistitelům. Dostatek kapitálové kapacity na trhu a v podstatě velmi příznivý vývoj v oblasti škod (odhlédneme-li od posledních záplav v Anglii nebo škod způsobených Kyrillem) mají tendenci tlačit sazby pojištění někdy až za únosnou míru. Přístup primárních pojistitelů je v takové situaci velmi komplikovaný. Upisovatelé a obchodníci zvažují každý jednotlivý případ držet se alespoň základních pravidel upisovací disciplíny nebo bojovat o zachování portfolia i za cenu případných ztrát? Pojistný trh je značně specifický, ale stále je to trh. Působí na něm stejné zákony nabídky a poptávky jako na jakémkoliv jiném trhu. A tak můžeme jen konstatovat, že pokles sazeb bude s největší pravděpodobností pokračovat až do okamžiku, než dojde nějakou mimořádnou událostí k pohlcení takového objemu kapitálu, že nabídka se dostane do rovnováhy s poptávkou. Odvětví pojišťovnictví se tak trochu stává obětí svého vlastního úspěchu. Vytvořený zisk okamžitě přivolá příliv dalšího kapitálu a zvýšení kapacity a konkurence, to ovšem začne stlačovat dolů sazby a zisk postupně likvidovat. Nastavené systémy regulace pojišťovnictví neumožňují vrátit přebytek kapitálu akcionářům a tak se vytváří prostor pro určité bonusy pojištěným, právě nižšími sazbami. Od trochy teoretických úvah zpět k praktickým aktuálním otázkám, které ovlivňují chování trhu rovněž. Není možné nezmínit globální klimatické změny, které v posledních letech zásadním způsobem mění pohled na pojišťění. Nedávno vytvořené modely musí být kalibrovány podle nového vývoje a to dokonce v relativně bezproblémových částech světa, jako je například střední Evropa. Tato problematika souvisí s další velmi důležitou součástí nových aktivit, implementací projektu Solvency II v zemích Evropské unie. I když termín finální fáze projektu byl posunut s vydáním návrhu direktivy až na rok 2012, probíhají intenzivní práce právě v oblasti modelování kapitálové přiměřenosti, tvorby interních modelů i standardního přístupu. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že příprava dat pro odpovídající úroveň kvalitního modelování může trvat až pět let. Kromě propočtů kapitálové přiměřenosti se stále více do popředí pozornosti vedení firem dostává vybudování kvalitního systému řízení rizik ERM. Ten není pouhým bodem pro naplnění požadavků Solvency II, ale aktivním nástrojem řízení každé společnosti od vrcholového vedení, až po řadové pracovníky. Změna firemní kultury a zabudování aktivní práce s rizikem, zejména pak využití nových příležitostí, je pro všechny záležitost dlouhodobá. PERSONÁLIE PERSONÁLIE PERSONÁLIE Změny ve vedení Kooperativy Dozorčí rada Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, schválila na svém zasedání personální změny ve vedení firmy. Spoluzakladatel druhé největší pojišťovny na českém trhu a dlouholetý předseda představenstva a generální ředitel Ing. Vladimír Mráz v květnu roku 2008 odejde z vedení firmy. Toto rozhodnutí jsem velmi pečlivě zvážil a jsem velmi rád, že naši akcionáři mému návrhu vyšli vstříc, uvedl Vladimír Mráz ke svému odchodu do penze. Vladimír Mráz i v dalších letech využije svých zkušeností v dalších společnostech skupiny Vienna Insurance Group. Jsme skutečně rádi, že se Vladimír Mráz rozhodl i nadále napomáhat rozvíjení koncernu. Jeho lidské kvality a profesionální zkušenosti z pojišťovnictví, kde pracuje více než čtyři desítky let, jsou pro nás neocenitelné, uvedl předseda dozorčí rady Kooperativy a generální ředitel koncernu VIG Dr. Günter Geyer. Jako nástupce Vladimíra Mráze převezme vedení Kooperativy současný náměstek generálního ředitele a člen představenstva Ing. Martin Diviš, MBA, s účinností od 6. května 2008 jako předseda představenstva a generální ředitel. Kromě toho byl Martin Diviš dozorčí radou společnosti Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group jmenován zástupcem pro představenstvo společnosti Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. Dr. Peter Hagen, člen představenstva společnosti Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, který již v minulosti v managementu Kooperativy působil, bude s účinností od 1. listopadu 2007 navíc jmenován členem představenstva Kooperativy a náměstkem jejího generálního ředitele. V České podnikatelské pojišťovně nastanou změny Dr. Franz Kosyna bude od 1. listopadu 2007 jmenován členem představenstva významné rakouské pojišťovny Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, jejíž vedení v roce 2009 převezme. Z tohoto důvodu Dr. Franz Kosyna opustí svoji funkci generálního ředitele České podnikatelské pojišťovny (ČPP) na konci března Jeho nástupcem v čele ČPP bude současný místopředseda představenstva ČPP a náměstek generálního ředitele RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. V srpnu 2008 bude jmenován náměstkem generálního ředitele ČPP současný vrchní ředitel pro obchod a marketing a člen představenstva firmy Ing. Jaroslav Besperát. Mag. Gerhard Lahner, člen představenstva Kooperativy, bude s účinností k 1. listopadu 2007 rovněž jmenován členem představenstva ČPP a bude funkci finančního ředitele vykonávat v obou společnostech. Kooperativa stejně jako Česká podnikatelská pojišťovna jsou součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Změny ve statutárních orgánech obou společností podléhají schválení České národní banky, která vykonává v ČR dohled nad pojišťovnictvím. Více viz (Z tiskové zprávy Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group ze dne 11. října 2007) POJISTNÝ OBZOR 11/

15 Pojistné podvody v praxi Pojistné podvody v praxi Ztracená zavazadla Pojistné podvody zasahují do všech druhů pojištění. Například předloni se podařilo prokázat pojistný podvod v souvislosti s cestovním pojištěním. Jednomu pojištěnému cestujícímu se při návratu z dovolené ztratila zavazadla, jakoby se do země propadla a prostě na Ruzyňské letiště údajně nedoletěla. Pro potřeby likvidace této pojistné události předal doklady o zakoupení údajně ztracených věcí. Mezi těmito doklady byl doklady o zakoupení zimního oblečení a obuvi, které na letní dovolené u moře určitě nebyly potřeba. Bylo provedeno šetření i u ostatních pojistitelů, zda obdobnou škodu již také nelikvidovali tomuto cestovateli a bylo zjištěno, že mu v minulosti zavazadla na Ruzyňské letiště údajně nedoletěla již ve třech případech, což tedy byla nepochybně velká smůla a náhoda. Policii se na základě předaných výsledků šetření podařilo prokázat pojistný podvod ze strany klienta pojišťovny. Tento podvodník svoje podvody praktikoval tak, že vždy po příletu manželka odjela z letiště i se zavazadly domů a on počkal na letišti a po určité době šel nahlásit ztrátu zavazadel. Jelikož se letecké společnosti, zajišťující přepravu, nepodařilo údajně ztracená zavazadla dohledat, vznikl pojištěnému nárok na pojistné plnění, a tak tomuto podvodníkovi pojišťovna vždy uhradila převážnou část finančních nákladů, které vynaložil na zakoupení své dovolené. Na celé věci bylo zarážející zejména to, že tento pachatel byl člověk s vysokoškolským vzděláním, vykonávající společensky velmi uznávané povolání... Záseky do karosérie V souvislosti s pojištěním motorových vozidel se podařilo odhalit jeden poměrně netypický pojistný podvod, kdy byla pojišťovně nahlášeno poškození vozidla AUDI TT, které údajně poškodil neznámý pachatel tím, že do karoserie vozidla udělal několik záseků ostrým předmětem. Na první pohled to vypadalo, že se jednalo o nějaký akt msty majiteli tohoto luxusního vozidla. Pracovníky likvidační služby byla škoda vypočítána na zhruba Kč, neboť podle technologie opravy se předpokládala výměna všech poškozených dílů za nové ve značkovém servisu. Poškozený, který byl již několikátým vlastníkem tohoto vozidla, však požádal o likvidaci pojistné události rozpočtem nákladů na opravu. Podle odhadu zaměstnanců likvidace byla možná i oprava poškození vozidla vyvařením záseku, a po zatmelení, přebroušení a přelakování vozidla by laik téměř nic nepoznal, a náklady na tuto opravu byl přišly asi tak na jednu čtvrtinu. Vozidlo by bylo možné potom dále prodat jako nepoškozené. Bylo provedeno šetření u ostatních pojistitelů, zda obdobnou škodu již také někdy nelikvidovali tomuto majiteli, což zákon o pojišťovnictví v 39 umožňuje. Výsledkem bylo zjištění, že tomuto klientovi v jedné pojišťovně likvidovali obdobnou pojistnou událost, poškození jiného vozidla, které v té době vlastnil. Dalším šetřením vyšlo najevo, že tento pojištěný poškozený vlastník vozidla je pravděpodobně fiktivním vlastníkem, tedy pouhým bílým koněm, protože jeho příjmy byly tak nízké, že na vozidlo za několik set tisíc nemohl mít prostředky. Shromážděné výsledky šetření byly předány policii, které se podařilo prokázat, že poškození vozidla AUDI TT opravdu způsobil pojištěný, společně se svým kamarádem. V rámci šetření se podařilo potvrdit i domněnky o pojištěném, totiž, že se jedná o tzv. bílého koně, a tak ti, kteří celou věc zorganizovali a měli z ní zisk, trestní odpovědnosti unikli, jak se ovšem nezřídka stává... (il) 16 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

16 Telegraficky ï Telegraficky Ocenění pro společnost poskytující nejlepší služby v oblasti daní, auditu a poradenství v oboru pojišťovnictví za rok 2007 získala skupina pro pojišťovnictví působící v rámci sítě poradenských společností KPMG. Rozhodli o tom představitelé z oboru pojišťovnictví v hlasování pro prestižní odborný časopis Reactions. Podle nich tato skupina převyšuje konkurenci a zaslouží si označení lídra ve svém oboru. Ceny byly vyhlášeny na slavnostní ceremonii Reactions Global Awards Dinner v New Yorku dne 28. srpna Více viz (Z tiskové zprávy KPMG Česká republika ze dne 17. září 2007) Většími bonusy a širší nabídkou služeb v rámci současných produktů vstupuje do podzimní sezóny Česká pojišťovna. Motoristům, kteří jezdí opatrně, sníží díky extra bonusu sazby povinného ručení a ve své nabídce vykryje i doposud jediné místo ve vozidle, na které se povinné ručení zatím nevztahovalo. Česká pojišťovna od 1. října 2007 přidává ke svému povinnému ručení zdarma také úrazové pojištění pro řidiče. Poprvé jsou tak v rámci povinného ručení ČP ochráněni pojištěním nejen všichni ostatní účastníci dopravní nehody, ale také řidiči samotní. Základní limit u pojištění úrazu je 100 tisíc Kč za smrt následkem úrazu a za trvalé následky úrazu dvojnásobek. Více viz (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 26. září 2007) UNIQA pojišťovna vyhlásila na období říjen až prosinec 2007 akční nabídku, kterou hodlá ocenit zejména dobré řidiče osobních vozidel. Jejich dosavadní bezeškodní bonus v povinném ručení za poslední tři roky zdvojnásobí. Nebourá-li někdo 3 roky, má běžný nárok na bonus 15 %. Noví klienti u UNIQA pojišťovny si ale odečtou od pojistného rovnou 30 %. Kromě toho nabízí UNIQA započtení stejného dvojnásobného bonusu z povinného ručení i na havarijní pojištění, rozhodne-li se nový klient sjednat oba druhy pojištění. Více viz (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 1. října 2007) Většina klientů ČSOB Pojišťovny bude mít povinné ručení v roce 2008 levnější než letos. Umožní to bonusy za jízdu bez nehod, které v příštím roce stoupnou o dalších pět procent a jejich maximální výše bude činit už 40 %. Nárok na bonus má přitom přes 80 % motoristů, kteří mají u ČSOB Pojišťovny pojištěný svůj vůz. Více viz (Z tiskové zprávy ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB ze dne 2. října 2007) Podle průzkumu, který pro ING realizovala společnost Ogilvy Public Relations mezi nejvýznamnějšími firmami ČR, využívá většina velkých českých firem (93 %) program zaměstnaneckých výhod. Nejčastějším zaměstnaneckým benefitem je příspěvek na stravování, který nabízí 97 % společností, na druhém místě se umístilo penzijní připojištění (86 % respondentů). Životní pojištění skončilo na osmém místě nabízí ho 42 % firem zapojených do průzkumu. Více viz (Z tiskové zprávy ING ze dne 2. října 2007) Skupina Allianz již má vybudovanou pozici přední zahraniční pojišťovny na ruském trhu. Nyní vstupuje na kazašský trh pojištění. Od ATF- Bank získala 100 % akcií ve společnosti ATF-Polis, která je čtvrtou největší pojišťovnou v Kazachstánu s hrubým předepsaným pojistným ve výši 42 mil. USD v roce Společnost poskytuje životní i neživotní pojištění a má dobře vyvinutou prodejní síť ve městech i v regionech. Více viz (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 4. října 2007) Od 4. října t. r. je možné na webové stránce pojišťovny Generali v sekci Klientský servis nalézt formuláře pro některé změny v pojistné smlouvě. Klient tak může interaktivně měnit údaje ve smlouvách pojištění osob, majetku i motorových vozidel. Mezi formuláři je např. změna frekvence placení pojistného, změna registrační značky vozidla apod. Nabídku online formulářů bude Generali postupně rozšiřovat. Více viz (Z tiskové zprávy Generali Pojišťovna a. s. ze dne 4. října 2007) Allianz pojišťovna patří k předním pojistitelům autoflotil jak fyzických osob, tak podnikatelů a firem. Nyní přichází se speciální slevou na pojištění autoflotil pro subjekty poskytující služby v oblasti sociální péče. Více viz (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 10. října 2007) Mimořádná valná hromada Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, dnes jednomyslně rozhodla o zvýšení základního kapitálu firmy o 200 mil. Kč (přibližně 7,3 mil. eur). Základní kapitál Kooperativy tak činí tři mld. Kč (přibližně 109 mil. eur). Více viz (Z tiskové zprávy Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group ze dne 11. října 2007) Kooperativa bude i nadále poskytovat k povinnému ručení živelní pojištění zdarma. Kromě toho obdrží stávající i noví klienti poukázku na rozšířené asistenční služby, která bude platná až do konce roku Každý zákazník bude moci využít pomoci na cestách nejen v případě nehody, ale i v případě poruchy. Více viz (Z tiskové zprávy Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group ze dne 12. října 2007) Připravila Eva Trojanová Telegraficky ï Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 11/

17 JUDr. Jaroslava Šulcová, Expertní a poradenská kancelář, s. r. o. Ještě jednou k ušlému zisku Dovolte mi podělit se s vámi o jeden z těch zajímavějších a zase trochu jiných případů, kdy je požadována náhrada ušlého zisku. Společnost podnikala v oboru lesnictví, těžba dřeva, poskytování služeb v myslivosti a velkoobchod. Při dopravní nehodě dne bylo poškozeno osobní vozidlo Citroën Berlingo, které podle vlastního sdělení používala k dopravě obsluhy vyvážecí soupravy, určené pro těžbu a přibližování dřeva. Společnost předložila relativně velké množství dokladů, týkajících se očekávaného i dosaženého příjmu, z nichž nejdůležitější byly: smlouva o dílo, uzavřená dne na přibližování dřeva v množství cca 1500 m 3 v termínu od do ; faktura za opravu poškozeného osobního vozidla, dokládající ukončení opravy dne ; písemné vyjádření o vyzvednutí vozidla z opravny až z důvodu nedostatku finančních prostředků a údajně pozdního vystavení krycího dopisu pojišťovnou; faktura ze dne za přiblížení 368 m 3 dřeva ve dnech až , ovšem pro jiného objednatele, než se kterým byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo. Tyto doklady vyvolaly určité nejasnosti ohledně uplatněného požadavku, zejména proč je požadován ušlý zisk za nesplnění těžby dřeva, když bylo poškozeno jen osobní vozidlo a proč byla předložená faktura za vytěžení 368 m 3 vystavena na jiný subjekt, než pro který měla být uskutečněna těžba dle smlouvy o dílo. K těmto otázkám podal poškozený poměrně logické vysvětlení: poškozená společnost používala osobní vozidlo k dopravě obsluhy vyvážecí soupravy na mís- to práce a k dovozu PHM pro tuto vyvážecí soupravu; vzhledem k tomu, že to vyžadovalo poněkud specifický druh vozidla, nebylo možné po dobu opravy použít náhradní vozidlo z půjčovny; původní smlouvu o dílo zákazník z důvodu nemožnosti jejího plnění poškozeným vypověděl, nicméně společnosti se povedlo sehnat ještě na konec dubna jinou zakázku, kterou realizovala, jakmile vyzvedla opravené vozidlo ze servisu. Poté jsem provedla výpočet majetkové újmy, když jsem od smlouvou o dílo dohodnuté ceny za vytěžení 1500 m 3 dřeva odečetla jednak škodou ovlivnitelné náklady, spojené s provozem osobního vozidla i vyvážecí soupravy, jednak i zisk, který společnost získala z náhradní zakázky za vytěžení 368 m 3 dřeva. Zatímco s výpočtem ušlého zisku z vypovězené smlouvy o dílo poškozená společnost souhlasila, jeho snížení o zisk získaný z náhradní zakázky označila za neoprávněné a trvala na doplacení, když namítala, že práce pro druhého zákazníka proběhly až po opravě vozidla Citroën, a to ve dnech až , tedy v době, za kterou již náhradu podle svého názoru nepožadovala. S takovým argumentem však nebylo možné souhlasit, neboť evidentně se jednalo o nesprávné pochopení principů zjišťování škody, mající charakter ušlého zisku. Již řadu let je judikatura ustálena na definici ušlého zisku jako majetkové újmy, spočívající v tom, oč by se majetek poškozeného za normálního běhu okolností zvýšil, nebýt škodní události. V tomto případě poškozená společnost doložila, že nebýt škody na vozidle, pracovala by od do na zakázce pro původního zákazníka a získala by tak příjem z ní. Nebylo nijak dolože- no (a také tomu tak rozhodně nemohlo být), že by za normálního běhu okolností od do společnost zajišťovala souběžně práce jak pro původního zákazníka, tak pro zákazníka druhého, s nímž se dohodla až po výpovědi smlouvy o dílo, a že by měla vedle sebe příjem z obou zakázek. Tak tomu evidentně nebylo a zakázka pro druhého zákazníka by za normálního běhu okolností buď byla uskutečněna někým jiným (pokud by v uvedeném termínu poškozená společnost ještě pracovala pro původního objednatele) nebo by k její realizaci došlo až po (po ukončení práce ze smlouvy o dílo). Tak, jak byl v daném případě požadavek uplatněn a jak se také jevil jako oprávněný, se totiž nejednalo o ušlý zisk za dobu, kdy bylo vozidlo v opravně (to by byl výpočet odlišný a částka k výplatě mnohem nižší), ale o ušlý zisk z celé neuskutečněné původní zakázky. Za těchto okolností bylo, podle mého názoru, zcela správné zohlednit to, že poškozená společnost získala z náhradní zakázky příjem, který by za normálního běhu okolností ve stejné době neměla. Recenze Jan T. Kozák a kol.: Povodně v českých zemích vyd. Professional Publishing, Praha, 2007, 144 str., 127 obrázků Povodně jsou nepochybně vděčným tématem nejen odborné literatury, ale také beletrie potopy, povodně, záplavy provázejí lidstvo od jeho počátků jako neúprosné varování přírody o tom, kdo je na této planetě pánem. Kniha Povodně v českých zemích, napsaná skupinou zkušených autorů a uvedená předmluvou ministra životního prostředí M. Bursíka, je významným příspěvkem do našeho fondu informací, neboť je zaměřena právě na český kousek Evropy, jenž se na první pohled nezdá být vodním živlem významně ohrožen. Zkušenosti posledních let a dokonce posledních staletí ukazují, že tomu tak není. Voda nás občas vytrestá za podceňování, ledabylost nebo neopatrnost. Kniha, na níž pracovalo pět autorů, se zabývá především popisem událostí, jež se v minulosti na českém území staly, počínaje dobou, o níž lze nalézt první záznamy nejstarší záznam je zřejmě ze září roku 1118 od kronikáře Kosmy. Z pozdější doby je dobře vyzdvihnout záznam o povodni roku 1784, od kdy začíná již systematické sledování vodních stavů. Výklad je rozdělen podle tří povodí: labského na českém území, povodí řeky Moravy (z něhož je nejstarší zpráva z roku 1257) a povodí řeky Odry na našem území (nejstarší zpráva je z Jesenicka 1472). Autoři (P. Státníková a J. Munzar) se zaměřili na velice stručný, ale výstižný popis událostí a následků. Každá z těchto tří kapitol je zakončena přehlednými závěry a doporučeními, výklad je systematický a zřetelně koordinovaný. Autoři se nezabývají podrobnostmi technických nebo organizačních protipovodňových opatření, avšak ukazují, že taková existují a že jsou nutná. Důležitá je v tomto směru kapitola o pojištění proti následkům povodní (J. Janata a V. Hančil), bohatě ilustrovaná příklady z nedávných povodní v Česku 1997 a 2002, které poskytly pojišťovacím odborníkům mimořádné množství podkladů různé povahy. Množství obrazového materiálu, doprovázeného výstižnými popisy, činí knihu přitažlivou i zcela laickému čtenáři. Pozoruhodné jsou především dobové obrazy, eventuálně grafy; svojí důkladností překvapí například výřez z listu Fyzikálního atlasu vydávaného v Gothě v letech 1832 až Nakonec si všimněme úvodní kapitoly díla. Nazývá se přiléhavě Člověk v ohrožení a ukazuje na téměř dvaceti stranách živelní pohromy, jež hrozí vnitrozemcům. Napsal ji vedoucí autorského kolektivu (J. T. Kozák), v jehož péči již vznikla v roce 2005 pozoruhodná kniha Iconography of the 1755 Lisbon Earthquake (vyd. Academia). Je to obdobně působivé čtení a dívání, jakým je recenzované dílo. Od recenzentů se zpravidla očekává, že uvedou i nějaké negativně kritické postřehy. To v tomto případě není vskutku možné. Snad tedy jen to, že by odbornému čtenáři orientaci v díle usnadnil věcný a místopisný rejstřík. Poznamenejme ale, že kniha obsahuje dva stručné výklady základních pojmů z meteorologie a z pojišťovnictví a jako volnou přílohu užitečnou brožurku Ministerstva životního prostředí Ochrana před povodněmi informace a rady pro občany, zpracovanou J. Reidingerem. prof. Ing. Milík Tichý,DrSc. 18 POJISTNÝ OBZOR 11/2007

18 Jednou ze vzácností uměleckých sbírek pojišťovny Kooperativa je jistě dílo českého rytce, kreslíře a grafika VÁCLAVA HOLLARA ( ). Má název Krásná křídla (suchá jehla, papír a rozměr 38 x 64 cm). Václav Hollar se narodil 13. července 1607 v Soukenické ulici mezi Novým Městem pražským a Petrskou čtvrtí. Otec Jan Hollar byl vysokým a pečlivým úředníkem při Zemských deskách. V bouřlivých časech té doby si hleděl pouze své práce, za což, resp. i proto, byl císařem Rudolfem II. povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Práchně. Jan Hollar z Práchně si zachoval až neuvěřitelně neutrální postoj ke všem událostem. Byl pokládán za loajálního jak vůči povstalecké stavovské vládě i třicetičlennému direktoriu, tak zimnímu králi Bedřichu Falckému, ba dokonce i císaři Ferdinandovi II. Proto po bitvě na Bílé hoře a následné změně politických poměrů mohlo být konstatováno, že se v žádném případě ničím proti zájmům panovníka neprovinil. Není proto divu, že otec Jan Hollar si pro svého syna Václava rovněž představoval úřednickou kariéru. Ale ten od neútlejšího mládí jen kreslil a opakovaně navštěvoval proslulou pražskou obrazárnu. Vždyť je všeobecně známo, jaké umělecké poklady na Pražském hradě nashromáždil císař Rudolf II. Václav Hollar obdivoval umělce tehdejšího dvorského okruhu, zejména vynikajícího rytce Jiljího Sadelera. Od něho také se vší pravděpodobností získal první znalosti grafické techniky. Když otec tvrdošíjně trval na jeho úřednické kariéře, Václav Hollar se rozhodl jako dvacetiletý rodné město opustit a emigrovat. Není tedy pravda, jak se někdy uvádí, že se tak stalo z náboženských důvodů. Rodina byla katolického vyznání a po bitvě na Bílé hoře jí v Praze nehrozilo žádné nebezpečí. Václav Hollar započal svoji emigrantskou pouť ve Frankfurtu nad Mohanem, kde vstoupil do grafické dílny Matthiase Meriana. Po dvou letech odešel do Štrasburku, kde pobyl další tři roky. Rok strávil v Mohuči a to v době, kdy byla obsazena švédským vojskem. V roce 1633 přišel do Kolína nad Rýnem, poté ho osud zavedl do Holandska a zpět do Kolína nad Rýnem. Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven Obdobně jako význačné světové finanční instituce také československé a později české banky a pojišťovny po generace shromažďovaly ve svých sbírkách díla předních výtvarných umělců. Prozíravá akviziční politika těchto institucí vedla k investicím posilujícím jejich prestiž, totiž do sbírek uměleckých děl, především malířských, grafik, plastik, soch, ale třeba i uměleckých fotografií. Mezi takové významné finanční domy u nás, v našem případě pojišťovny, patří na přední místo Česká pojišťovna a. s. a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Důvodem pro vytváření hodnotných uměleckých sbírek nebyla jen potřeba okázale si vyzdobit prostory finančních domů nebo dobře a bezpečně uložit finanční prostředky. V mnoha případech tímto způsobem pojišťovny podporovaly talentované výtvarné umělce v počátcích jejich kariéry. Je chvályhodné, že sbírky nezůstávají skryty v depozitářích naopak, výtvarná díla jsou při různých příležitostech představována odborné i laické veřejnosti. Na této stránce vám budeme ve volném seriálu postupně představovat umělce, jejichž díla jsou ve sbírkách pojišťoven zastoupena. Poděkování patří příslušným zaměstnancům výše jmenovaných pojišťoven za nevšední ochotu, s jakou přistoupili ke spolupráci na tomto seriálu. Václav Hollar Tady také došlo k rozhodujícímu zvratu v jeho osobním i uměleckém životě. Seznámil se s anglickým vyslancem Thomasem Howardem z Arundelu, který ho přijal do svých služeb jako kreslíře. S ním procestoval mnoho míst v Evropě a vše pečlivě zachycoval ryteckou technikou. Do Prahy Václav Hollar krátce zavítal v roce 1636 jako člen diplomatické mise lorda Thomase Howarda z Arundelu. Po celou dobu byl lordovi pečlivým průvodcem po pražských pamětihodnostech. Tehdy si rovněž pořídil náčrtky pro známý mědirytinový pohled na Prahu z Petřína. Své rodné město zvěčnil i v dalších rytinách. V lednu 1637 přišel do Londýna, kde zůstal až do roku 1644, kdy se kvůli občanské válce přemístil do Antverp. Na kontinentě zůstal sedm let, aby se opět vrátil do Londýna. Anglie se mu stala druhým domovem, zde vytvořil svá stěžejní díla a získal světový věhlas, který se však naplno projevil až po jeho smrti. Jeho grafické dílo čítá, pokud je známo, kolem 4500 listů. Velmi cenné jsou pohledy na Londýn, zejména proto, že zachycují tuto metropoli nad Temží před velkým požárem, který město zasáhl v roce Sedmidílný soubor grafických pohledů na Londýn vyšel o dvacet let dříve v Amsterodamu. Václav Hollar však nezachycoval pouze města a krajiny, ale též soudobé události a vyspěl i ve výborného portrétistu. Byl vyhledávaným ilustrátorem. Prováděl i studie zvířat, brouků a motýlů, rovněž převáděl do grafické podoby různé obrazy slavných mistrů. Velký soubor Hollarových grafických listů se nachází ve sbírkách anglické královské rodiny a o mnoho pozadu není ani grafická sbírka naší Národní galerie. Václav Hollar se cítil být vždy Čechem, svá díla hrdě signoval: Wenceslaus Hollar Bohemus. V Londýně se oženil s komornou hraběnky Arundelové, Mary Tracyovou. Měli spolu dvě děti, malířsky nadaného Jakuba a Mary. Ty však zemřely za velké morové epidemie v roce V roce 1641 se Hollar setkal v Londýně s dalším slavným českým emigrantem té doby Janem Amosem Komenským. Později, v roce 1652, proslulého vědce, nazývaného učitelem národů, i portrétoval. Již jako jednašedesátiletý se zúčastnil výpravy do Maroka, která trvala půl druhého roku, na níž zažil i útok námořních pirátů. Ten byl naštěstí, i když za cenu ztráty několika životů členů posádky, odražen. Po návratu dostal od krále Karla II. malou finanční odměnu, která ho ovšem nezbavila finančních starostí. Ty jej provázely až do smrti. Václav Hollar, jehož dílo je podstatným článkem ve vývoji evropské grafiky, zemřel na londýnském předměstí 28. března Pohřben byl na hřbitově sv. Margarety ve Westminsteru. Nápis na jeho náhrobku oznamuje: Dílo, které příroda a lidé vytvořili, ožilo znovu v Tvém umění. A dokonce Tvá Praha, vytvořená Tvou rukou, září a vzdoruje zničení. Tento kámen z mramoru chce Ti děkovat a hlásat Tvoji pověst celá staletí. Kámen se, žel, rozpadne, ale Tvoje umění potrvá dál. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 11/

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Systém dotací pro podniky plánující IPO na Budapešťské burze cenných papírů. Krisztián Lacza Ministerstvo hospodářství a dopravy Maďarské republiky

Systém dotací pro podniky plánující IPO na Budapešťské burze cenných papírů. Krisztián Lacza Ministerstvo hospodářství a dopravy Maďarské republiky Systém dotací pro podniky plánující IPO na Budapešťské burze cenných papírů Krisztián Lacza Ministerstvo hospodářství a dopravy Maďarské republiky Vyhlášení tendru Ministerstvo hospodářství a dopravy od

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více