Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce"

Transkript

1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Diplomová práce Brno 2012 Kristýna Světlíková

2 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního a jevištní technologie Divadelní Plán využití Event Managementu v Divadle na Orlí Diplomová práce Autor práce: BcA. Kristýna Světlíková Vedoucí práce: MgA. Lucie Abou Oponent práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2012

3 Bibliografický záznam SVĚTLÍKOVÁ, Kristýna. Plán využití Event Managementu v Divadle na Orlí [Plan of Utilizing Event Management at the Divadlo na Orlí Theatre]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního a jevištní technologie, rok s. 94, Vedoucí diplomové práce MgA. Lucie Abou Anotace Diplomová práce Plán využití Event Managementu v Divadle na Orlí se zabývá aktuálně rozšířeným typem organizování firemních akcí, Event Managementem, a na něj navazujícím Event Marketingem. Práce v první části vysvětluje důležité pojmy s nimi spojenými a poté se zabývá jejich využíváním v České republice a ve vybraných brněnských divadlech. Poté mapuje akce pořádané Janáčkovou akademií múzických umění v rámci jejích studijních plánů a hodnotí je z pohledu Event Managementu a možnosti jejich využití pro Event Marketing. Na základě těchto informací a vnitřní analýzy Divadla na Orlí je navrhnut plán využití Event Managementu v těchto prostorách. Poslední část práce prezentuje praktickou ukázku použití Event Managementu sestavením organizačního plánu konference mezinárodní sítě ENCATC, která proběhne v roce 2014 v Divadle na Orlí. Annotation My diploma thesis "Plan of Utilizing Event Management at the Divadlo na Orlí Theatre" is engaging in opportunely broadened type of organizing corporate events, Event Management, and Event Marketing related to Event Management. First part pins down the most important terms and concepts associated with the main topic, and then examines their utilization in the Czech Republic and Brno in selected theaters. Second comes mapping out the events organized by the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno as a part of it s curriculum and evaluating them in terms of Event Management and their potential use for Event Marketing.

4 Based on obtained information and internal analysis of Divadlo na Orlí Theatre is drawn a plan of use of Event Management at these premises. The last part presents a practical demonstration of the utilization of Event Management by constructing organizational plan for ENCATC international networked annual conference, to be held in 2014 at the Divadlo na Orlí Theatre. Klíčová slova Event, Event Management, Event Marketing, Speciální akce, Janáčkova akademie múzických umění, Divadlo na Orlí, ENCATC, konference Keywords Event, Event Management, Event Marketing, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Divadlo na Orlí Theatre, ENCATC, Conference

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem pouze uvedené informační zdroje. Současně dávám svolení, aby práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. Brně, dne 25. května 2012 Kristýna Světlíková

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí MgA. Lucii Abou za podnětné připomínky a pomoc, kterou mi při psaní práce i v minulých letech poskytla a všem konzultujícím z Hudební fakulty JAMU. Také bych ráda poděkovala MgA. Blance Chládkové, která mi byla nápomocná nejen při sběru podkladů ke konferenci ENCATC, ale také během celého studia a svým ostatním pedagogům, kteří mě jím doprovázeli.

7 Obsah ÚVOD EVENT MANAGEMENT EVENT MANAGEMENT VYSVĚTLENÍ DŮLEŽITÝCH POJMŮ EVENT MANAGEMENT, EVENT MARKETING A JEJICH VYUŽITÍ Důvod pro využití Event Managementu Typy Eventů PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A JEHO SPOJITOST S EVENT MANAGEMENTEM Projektový management Proces organizace Eventu Předprojektová fáze Projektová fáze Poprojektová fáze Shrnutí ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ EVENT MANAGEMENTU V ČR EVENT MANAGEMENT V DIVADELNÍ PRAXI PRŮZKUM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Pronajímání sálů externím subjektům Divadlo Husa na provázku HaDivadlo Národní divadlo Brno Městské divadlo Brno Shrnutí Zajišťování interních speciálních akcí divadly EVENT MANAGEMENT, EVENT MARKETING A JAMU JAMU STUDIE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ A JEJÍ FAKULTY AKCE POŘÁDANÉ DIVADELNÍ FAKULTOU JAMU Absolventské inscenace a jejich premiéry Absolventský festival Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Sponzorský večírek festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER Křty knih Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol Festival Sítko Salon původní tvorby Letní škola herectví a Letní škola muzikálu Shrnutí AKCE POŘÁDANÉ HUDEBNÍ FAKULTOU JAMU Koncerty Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně Festival bicích nástrojů Představení Komorní opery HF JAMU Janáčkův akademický orchestr Mezinárodní setkání kontrabasistů Mistrovské interpretační kurzy Workshopy a kurzy zahraničních odborníků Kurzy pro japonské studenty Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby Plus Mezinárodní konference Musica Nova Studio soudobé hudby HF JAMU Shrnutí AKCE POŘÁDANÉ REKTORÁTEM JAMU Čestné doktoráty HARMONOGRAM AKCÍ JAMU SHRNUTÍ VYUŽÍVÁNÍ EVENT MANAGEMENTU A EVENT MARKETINGU NA JAMU DIVADLO NA ORLÍ STUDIE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DNO... 59

8 3.2 DRAMATURGICKÝ PLÁN DIVADLA NA ORLÍ PLÁN SEZÓNY 2012/2013 DIVADLA NA ORLÍ NAHRÁVACÍ STUDIO V DIVADLE NA ORLÍ EVENT MANAGEMENT V DIVADLE NA ORLÍ Pořádání interních speciálních akcí Pořádání externích speciálních akcí Možné termíny pronájmů Způsob nabídky pronájmů Cena za pronájem sálu SHRNUTÍ PLÁN KONFERENCE ENCATC V DIVADLE NA ORLÍ DLE ZÁSAD EVENT MANAGEMENTU PŘÍNOS POŘÁDÁNÍ KONFERENCE ENCATC PŘI VYUŽITÍ EVENT MANAGEMENTU SÍŤ ENCATC KONFERENCE Cíl akce Cílová skupina Místo Termín Návrh programu Doprava, ubytování, občerstvení Návrh rozpočtu Ubytování účastníků Tlumočení Coffeebreaky Programová část konference Zahajovací večer Divadelní představení Koncert Vstupy do kulturních zařízení Autorsko-právní poplatky Provoz DNO Propagační a informační materiály Materiály na fundraising Materiály na marketing propagace konference Spotřební materiál Možnosti financování Harmonogram základních částí projektu Předprojektová část Projektová část Poprojektová část Work Breakdown Structure - struktura rozpisu práce Personální zajištění Technické zázemí Kritéria hodnocení úspěšnosti Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 94

9 Předmluva Jako téma práce byl vybrán Event Management, s kterým se nyní lidé hojně setkávají. V dnešní době, kdy se snižují výdaje státního rozpočtu a podnikatelské subjekty méně sponzorují neziskové akce a subjekty s odvoláváním na ekonomickou krizi, je Event Management a Event Marketing cesta, jak získat nové sponzory a finanční prostředky pro neziskovou činnost. Především organizace zabývající se kulturními výstupy (divadelní představení, koncerty) mohou jejich emoční potenciál využít nejen směrem k jejich divákům, ale i potenciálním donátorům.

10 Úvod Diplomová práce se zabývá managementem organizace. V tomto případě možným využitím Event Managementu Janáčkovou akademií múzických umění v Brně (JAMU), především v jejím Divadle na Orlí. Hypotéza práce předpokládá, že dle vyhodnocení hlavní činnosti divadla a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí může být navržen vhodný plán realizace jeho vedlejší činnosti v podobě pořádání společenských akcí, a to jak těch pořádaných JAMU, tak i těch pořádaných v rámci pronájmu divadelních prostor externím subjektům, s pomocí využití nástrojů Event Managementu. Práce nejprve seznámí čtenáře s teoretickou stránkou Event Managementu a Event Marketingu. Vysvětlí tento pojem a jeho využívání v souvislosti se známějším projektovým managementem. Dále se bude zabývat jeho využíváním v České republice a v brněnských divadlech. Přístup brněnských divadel k Event Managementu nasměřuje jeho využívání v Divadle na Orlí. Následuje popis vnitřního prostředí, ve kterém Divadlo na Orlí působí, tzn. JAMU a její dvě fakulty. Analýza se zabývá významnými speciálními akcemi, které škola během akademického roku pořádá v rámci svých studijních programů a hodnotí je z pohledu Event Managementu. Poté je rozebrán aktuální plán sezóny Divadla na Orlí a možnost do něj zahrnout další akce. Praktické využití Event Managementu v Divadle na Orlí je demonstrováno v poslední kapitole práce zabývající se návrhem organizačního plánu mezinárodního konference sítě ENCATC, jenž by Divadelní fakulta JAMU měla pořádat na podzim roku Cílem práce je prozkoumat nástroje Event Managementu a jejich používání v praxi a navrhnout jejich vhodné využití pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a Divadlo na Orlí

11 1. Event Management Kapitola vysvětluje pojmy spojené s Event Managementem a základní teorii využívání jeho nástrojů v organizaci. Zmíněné teoretické poznatky budou dále využívány v následujících kapitolách. Především pak při návrhu organizačního zajištění konference ENCATC, kterým se zabývá poslední kapitola. 1.1 Event Management vysvětlení důležitých pojmů Odborníci se shodují, že pojem Event Management i další následující pojmy je lepší nepřekládat, jelikož není možné najít přesný ekvivalent této anglické terminologie. Pro potřeby této práce je využíváno anglického názvu Event Management. Kromě samostatného anglického termínu Event se používá i jeho překlad speciální akce. Event Management Event Management podle slovníku cizích slov znamená mimořádnou marketingovou komunikaci s veřejností, organizaci a pořádání výletních, zájmových, relaxačních i odborných akcí pro potenciální zákazníky (kolektiv autorů a konzultantů OTTOVA nakladatelství, s. r. o., 2000, str. 54). Do češtiny by se dal Event Management přeložit nejlépe jako organizování speciálních akcí. Dle Wikipedie neexistuje jediná definice pojmu Event, ale nejvýstižněji je třeba jej chápat jako zvláštní představení (událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci. (Wikipedia, Event marketing, 2007). Event Management je jedním z nástrojů projektového řízení sloužící pro plánování a pořádání různých akcí a událostí. Mezi nejběžnější akce, kterými se Event Management zabývá, jsou konference, semináře, společenské akce, firemní prezentace, slavnostní rauty, bankety, slavnostní otevření poboček, vánoční večírky,

12 módní přehlídky, slavnostní premiéry (například divadlo, film), obědy, večeře a firemní párty ať už pro obchodní partnery nebo vlastní zaměstnance. Event Event je akce, kterou se Event Management zabývá. Je nástrojem pro využívání Event Managementu a Event Marketingu. Pro potřeby této práce se užívá pojmů interní speciální akce a externí speciální akce. Interní speciální akce je chápána ve smyslu akce, kterou pořádá pro vlastní interní potřeby jeho organizátor, např. premiéra inscenace nebo setkání zaměstnanců. Externí speciální akcí je pak chápáno pronajmutí prostoru pro zajištění akce pro potřeby jiného subjektu. Event Marketing Kromě pojmu Event Management se objevuje i tzv. Event Marketing, který se zabývá využíváním nástrojů Event Managementu pro potřeby prezentace firmy či jejích produktů večírky pro klienty apod. Event Marketing je jedním z důležitých nástrojů marketingu, jenž se využívá pro prohloubení vztahu s obchodními partnery, nebo pro oslovení nových potencionálních klientů. Emocionální podněty, které speciální akce vyvolává, mohou velmi dobře zapůsobit na zúčastněné a zkvalitnit tak image firmy a nabízených produktů. Pomocí speciální akce může firma ovlivňovat její obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat své produkty a vize. Event Marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti, což v tomto případě vede k navázání pevnějšího vztahu mezi firmou a jejími zaměstnanci. Event Manager V praxi se používá také pojmu Event Manager. Jedná se o člověka, zodpovědného za pořádání speciálních akcí nebo za sekci Event Marketing ve firmě

13 1.2 Event Management, Event Marketing a jejich využití Obecně se má za to, že odvětví Event Managementu se stále rozrůstá a je stále používanější metodou pro uspořádání jakékoliv akce od oslavy narozenin přes módní přehlídku až po mezinárodní sportovní akci jako nejčastější příklad bývají uváděny olympijské hry. Na zahraničních školách, především v anglosaském prostředí, se Event Management vyučuje jako zcela regulérní předmět na odborných i vysokých školách. Studium zahrnuje organizační schopnosti, technické znalosti, PR, marketing, reklamu, catering, logistiku, nauku o dekorování a designu, komunikační dovednosti, studium práva, rizikové řízení, rozpočtování, studium příbuzných průmyslových odvětví jako je televize a další masmédia. Na JAMU se proti tomu vyučuje na manažerských oborech projektový management, který má s Event Managementem mnoho společného (viz kapitola 1.3). Na zahraničních školách jde však o samostatný obor, který sdružuje všechny potřebné znalosti, které budoucí pořadatel Eventů musí ovládat. V dnešní době, kdy se v České republice snižují státní dotace na kulturu, je Event Management jednou z možností, kterou mohou kulturní subjekty využívat pro oslovování a udržování svých sponzorů z podnikatelské sféry. Úkolem manažera tedy nebude muset být už jen produkční zařízení inscenace nebo koncertu, ale i zajišťování speciálních marketingových akcí. Využívání Eventů musí být vždy logicky navázáno na poslání a cíle firmy tak, aby podporovaly její image a produkty. V Event Managementu se uplatňují nástroje, které jsou využívány i při jiných příležitostech. Ve své podstatě jde o organizování projektu a jedná se tedy o projektový management. Jestliže se Eventy využívají v rámci marketingu, jsou součástí plánu akce běžné marketingové postupy. Dochází k propojení např. s Direct Marketingem 1 nebo Public Relations (PR) 2. 1 Direct Marketing neboli přímý marketing využívá nástroje komunikačního mixu, které jsou individuálně přizpůsobeny cílové skupině nebo oslovovaným jednotlivcům. 2 PR (public relations) neboli vztahy s veřejností. Pomocí nástrojů PR firma buduje vztahy se svým okolím

14 Obr. č. 1: Závislosti Event Marketingu na ostatních marketingových nástrojích. Zdroj: Důvod pro využití Event Managementu Jako nejsilnější argument pro využívání Eventů v komunikačním mixu 3 firmy je fakt, že klesá účinnost tzv. ATL komunikací (Above The Line Communication). Jedná se např. o tištěnou, televizní nebo rozhlasovou reklamu. Naproti tomu existují tzv. BTL formy komunikace (Below The Line Communication), které v sobě zahrnují komunikaci prostřednictvím internetu a další inovativní přístupy. Mezi ně patří např. právě organizace Eventů. Event Management je založený na využívání emocionálního chování zákazníků. Emoce se stávají základem komunikačního mixu firem. V této době, kdy se na trhu nachází mnoho možností a substitutů, je pro podniky důležité vytváření úzkého vztahu se svými zákazníky. Dlouhodobého vztahu může být dosáhnuto právě pomocí využívání emocí. Event Management je vhodný pro 3 Komunikační mix je forma řízené komunikace. Obsahuje např. reklamu, podporu prodeje, osobní prodej, PR nebo přímý marketing. V tomto případě jeho součástí musí být i Event Marketing

15 jakoukoliv oblast podnikání. Záleží jen na jeho propojenosti s posláním a cíli organizace. Především organizace zabývající se kulturní sférou mohou v Event Managementu a Event Marketingu naleznout velký potenciál, jelikož již pracují s emocemi svých běžných zákazníků. Důležitou roli hraje samotný cíl Eventu a jeho cílová skupina. Je nezbytné, aby firma předem určila, čeho chce pomocí uspořádání speciální akce dosáhnout Typy Eventů Je mnoho možností, jakým způsobem se mohou Eventy rozdělovat. Jejich typologii nelze jednoznačně kategorizovat s ohledem na jedinečnost a neopakovatelnost každé uspořádané akce. Podle Petra Šindlera (Petr Šindler, 2003) se mohou akce kategorizovat dle obsahu, cílových skupin, konceptu, místa akce a typu doprovodného zážitku. Podle obsahu se mohou dělit na pracovní, informativní a zábavné. Podle cílových skupin se rozdělují do dvou základních oblastí veřejné a firemní, které se poté mohou dále konkretizovat. Dle konceptu se může jednat o Event v rámci příležitosti významné události, Event představující produkt, image nebo know-how firmy. Event může tyto koncepty kombinovat. Podle místa jsou rozdělovány na venkovní a vnitřní akce. Další možností je rozdělovat Eventy podle zaměření sektoru doprovodného zážitku. Na následujícím obrázku je zachyceno rozdělení, jehož se využívá především v německy mluvících zemích, které mají nejblíže k České republice

16 Obr. č. 2: Typologie Eventů používaná v Evropě Zdroj: Petr Šindler, 2003, str Projektový management a jeho spojitost s Event Managementem Event Management není novým typem managementu, nýbrž jeho pojmenování jen udává váhu účelu, pro který se využívá. Jedná se o typ projektového managementu, významně se nelišícího a dodržujícího stejné zásady. Následující podkapitola shrnuje základní informace o využívání projektového managementu, potažmo Event Managementu

17 Event (speciální akce) je pro pořádající stranu projekt. Každý sleduje konkrétní cíl, definuje taktiku vedoucí k jeho dosažení, určuje nutné zdroje, vymezuje přesný začátek a konec Projektový management Projektový management slouží k rozplánování a realizaci jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v určeném termínu a s využitím předem dohodnutých nákladů tak, aby došlo k naplnění definovaných cílů. Před započetím plánování jakéhokoliv projektu je nutné zodpovědět několik základních otázek: Co? Kdy? Jak? Kde? Pro koho? a Za kolik? Cílem projektového managementu je zajistit, aby akce dodržela časový harmonogram, rozpočet a dosáhla požadované kvality. Projekt je soustava procesů vedoucích k předem stanovenému cíli, jenž vždy má určitý začátek a konec. Projekt je přesně vymezen rozpočtem a zdroji, určen časově a je jedinečný svým cílem. Těmto třem rovinám se říká projektový trojimperativ. Cíl Čas Náklady Obr. č. 3: Projektový trojimperativ Zdroj: autorka práce Hlavními důvody využívání projektového managementu (respektive Event Managementu) je zpřehlednění a zpřesnění situace odpovědi na otázku Co? Díky tomu se mohou přesně definovat náklady, časový horizont, zdroje a požadovaná kvalita. Využíváním nástrojů projektového managementu jako je sledování změn,

18 analýza rizik apod. je možné předcházet neočekávaným událostem nebo na ně reagovat v průběhu projektu, aniž by ho ohrozily. Tak je možné dosáhnout požadovaných cílů. Řízení projektu vyžaduje základní manažerské schopnosti jako plánování, vedení, organizování, rozhodování, kontrola, evaluace apod. Proces realizace projektu je rozdělen na tři části: předprojektovou, projektovou a poprojektovou. Stejné rozdělení může být využito při realizaci Eventu Proces organizace Eventu Jak již bylo řečeno, organizace Eventu se zásadně neliší od pořádání jakékoliv jiného projektu. V procesu tedy dochází k předprojektové, projektové i poprojektové fázi. Jednotlivé kroky můžeme označit jako situační analýzu, stanovení cílů Eventu, identifikaci cílových skupin, volbu vhodného doprovodného zážitku, naplánování zdrojů a rozpočtu, průběžnou kontrolu a vyhodnocení. Podkapitola shrnuje základní procesy, které by měly být při realizaci speciální akce splněny Předprojektová fáze V předprojektové fázi je nutné jako u každého jiného projektu provést situační analýzu. Zjistit, zda je vůbec použití Eventu pro firmu vhodné, a zda je organizace možná. V rámci analýzy by měly být vyhodnoceny i jednotlivé možnosti, např. organizace samotnou firmou nebo agenturou. V předprojektové fázi také dojde k zvolení typu Eventu, přičemž při jeho výběru by se nemělo zapomenout na fakt, že vybraný typ bude mít vliv na všechny ostatní procesy a plánované aktivity. Typ akce má také vliv na její návštěvníky na jejich volbu i na ně samotné. Jestliže dojde k pozitivnímu výsledku analýzy, může se přistoupit k projektové fázi Projektová fáze Důležitými kritérii pro zahájení práce na Eventu je stanovení cílů a cílové skupiny akce. Tyto dva aspekty totiž ovlivní volbu doprovodného zážitku, místa, termínu, apod. Po stanovení těchto jednotlivých bodů musí dojít k naplánování

19 zdrojů lidských, finančních a časových. Během projektové fáze se musí jednotlivé procesy průběžně kontrolovat a měnit v závislosti na případných změnách. Cíle Eventu mohou být různé. Může se jednat o získání nových zákazníků, motivaci zaměstnanců, budování vztahu s dodavateli či stávajícími zákazníky, podpora image firmy, atd. Důležité je ujasnit si, co chce firma Eventem sdělit. Tyto akce mohou mít rozdílné cílové skupiny, které se mohou členit na několik kategorií. Jejich základní rozdělení je na interní (zaměstnanci, vlastníci firmy) a externí (dodavatelé, partneři, zákazníci, média). Každá akce může mít určenou primární a sekundární cílovou skupinu. Jestliže má akce několik různých kategorií návštěvníků, musí se jim přizpůsobit i celková organizace. Na každou z nich totiž mohou platit jiné komunikační postupy a s každou z nich má firma jiný vztah. Event Manager by zde měl vycházet ze znalostí nástrojů Direct Marketingu. Předem by se také mělo rozhodnout, zda někteří hosté budou tzv. VIP a bude pro ně nachystaná zvláštní místnost nebo zda budou umístěni dohromady s ostatními hosty. Podniky často využívají pořádání akcí v rámci PR. V tomto případě jednou z cílových skupin Eventu budou i novináři. Je vhodné, aby se na pozvaná média nahlíželo jako na speciální hosty, kterým bude nabídnuto něco trochu jiného než běžným návštěvníkům akce. Nejběžnější je příprava tzv. Press Kitu 4 obsahujícího všechny důležité informace, které chce firma pomocí médií sdělit. Při plánování jakékoliv akce je důležité vybrat správný termín jejího konání. Mělo by se vyhnout prodlouženým víkendům, svátkům a době dovolených. Příprava velké akce by měla probíhat s dostatečným předstihem, především u velkých projektů (galavečer nebo benefice) to může být i celý rok. Mezi samostatné úkoly patří zajištění občerstvení, ubytování a dopravy pro účastníky. Rozhodnutí, co zajistit a v jakém množství, se opět odvíjí od vybraného typu akce a její cílové skupiny. Ubytování a doprava souvisí také s výběrem místa konání Eventu. Při výběru vhodné lokace musí mít pořádající firma na paměti, že potřebuje nejen dostatečný prostor pro návštěvníky, ale i pro zázemí akce (personál, vystupující atd.). Typ a velikost akce bude mít vliv na zdroje, které bude podnik během organizace potřebovat. Jedná se především o zdroje finanční a lidské. Rozpočet 4 Press Kit je využíván např. při tiskové konferenci. Jedná se o složku s materiály, které informují novináře o projektu. Obsahuje základní informace, fotografie, vizuály apod

20 by měl odpovídat typu akce. Společenský ples pro všechny zaměstnance, partnery a dodavatele bude mít zcela odlišný rozpočet od interního školení a lišit se bude i personálním zajištěním organizace. Pro větší akci bude nutné sestavit organizační tým, ale menší akci zvládne připravit jeden člověk. Dále je možné najmout externí specializovanou agenturu. I zde však musí firma uvolnit jednoho svého pracovníka, který bude zodpovědný za přípravu akce. Jestliže akci bude pro firmu pořádat externí agentura, musí tento člověk kontrolovat naplňování daných cílů, plnění termínů a rozpočtu akce. Důležité je přesné zadání, podle něhož se může agentura řídit, aby nedošlo k tomu, že představa zadávající firmy a agentury se bude lišit. To znamená, že firma musí sama provést předprojektovou fázi Poprojektová fáze Po skončení akce musí dojít k jejímu vyhodnocení. Většina firem uvádí, že hodnocení úspěchu Eventu je náročné a nepřesné, a proto je důležité si předem nastavit kritéria, podle kterých bude podnik moci akci zhodnotit. Může se jednat o návštěvnost samotné akce nebo o zvýšení prodeje produktů po akci. Kritéria hodnocení se odvíjí od stanoveného typu a cíle Eventu. Zjišťování informací pro vyhodnocení může probíhat různými způsoby, kdy na workshopu nebo konferenci mohou být využity dotazníky. Naproti tomu při společenské akci je vhodnější osobní kontakt s návštěvníky a neformální rozhovory s nimi. Nemělo by se zapomenout na dokumentaci všech fází organizace akce, protože uchované materiály mohou být dobrou informační podporou v případě, že se podnik rozhodne pokračovat v pořádání Eventů Shrnutí Event Management a jeho nástroje se prakticky neliší od projektového managementu. Na Event je dobré nahlížet jako na projekt, kterým ve skutečnosti také je. Vždy bude důležité zodpovězení těchto otázek: Co? Kdy? Jak? Kde? Pro koho? a Za kolik? Na rozdíl od projektového managementu, který se může použít pro jakýkoliv projekt v jakémkoliv odvětví, Event Managementu vždy pracuje s emocemi určené cílové skupiny návštěvníků. Projektový management se například

21 uplatňuje při investičním projektu stavby Divadla na Orlí. Při tomto projektu nemůže být použit Event Management, jelikož zde není prostor ani důvod pracovat s přidaným zážitkem, který zbudí u lidí emoce. Na rozdíl od toho, při realizaci akcí, které budou pořádány v Divadle na Orlí, o využívání emocí půjde a Event Management proto bude pro způsob organizace správná volba. Divadelní představení i koncerty by měly u diváků emoce zbudit a mohou být využity i pro marketingové účely. 1.4 Analýza využívání Event Managementu v ČR V roce 2002 proběhl empirický výzkum využívání Event Managementu a Event Marketingu v českých firmách a v pobočkách zahraničních společností působících na českém trhu. Výzkum byl realizován pro potřeby knihy Petra Šindlera s názvem Event marketing Jak využít emoce v marketingové komunikaci (Petr Šindler, 2003). Jako reprezentativní vzorek byly vybrány firmy British Airways Česká republika, Český telecom, Česká rafinérská, HVB Bank Czech Republic, ING Česká republika, Kraft Foods ČR, McDonald s ČR, Nokia Czech Republic, Škoda auto a Tesco Stores Česká republika. Pro sběr dat byla zvolena metoda osobních rozhovorů se zástupci firem odpovědných za marketing a management firem. Z výzkumu vyplývá, že všechny firmy jsou si vědomy důležité role emocí v komunikaci se zákazníky. V roce 2002 považovaly Event Management/Marketing za nástroj budoucnosti, který se bude stále více využívat. V této době většina z nich nebyla obeznámena s jeho teoretickým využíváním a v praxi jeho realizace probíhala spíše intuitivně. Jednotlivé akce byly připravovány především s ohledem na jejich cílovou skupinu. Nejdůležitějšími skupinami pro ně byli obchodní partneři a novináři. V roce 2002 nefungovalo na českém trhu mnoho firem nabízejících vytvoření akce na klíč ani mnoho specializovaných marketingových agentur. Většina respondentů tedy uvádí, že speciální akce organizačně zajišťuje sama. Jako hlavní problém využívání Eventů firmy uváděly finanční nákladnost organizování větší akce a také složitost vyhodnocení jejího úspěchu. Podle autora výzkumu je informovanost o možnostech Event Managementu v českých firmách

22 nedostačující. Hlavním problémem je podle něj nedostatek odborné literatury přeložené do češtiny a také to, že se tento obor nevyučuje jako součást ekonomicky zaměřených vysokých škol. Od roku 2002 se na českém i světovém trhu mnohé změnilo. Přesto na území České republiky od té doby nedošlo k dalšímu zmapování využívání Event Managementu. Jednotlivé firmy nyní pořádají více Eventů, než tomu bylo tehdy. Jedná se především o různé akce pro stmelování týmu. Pro jejich organizaci využívají nabídky hlavně reklamních agentur, které nabízí sestavení společenské firemní akce na klíč včetně dodání všech potřebných produktů, např. občerstvení. Tato zjištění vychází pouze z neformálního pozorování podniků, ale formální výzkum neprobíhá. Event Management stále není součástí výuky ekonomických oborů vysokých škol, avšak některé z nich nabízí alespoň výuku projektového managementu, který s Event Managementem úzce souvisí. JAMU je součástí projektu Akademického centra studentských aktivit s názvem Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice. Projekt běží od roku 2006 za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho hlavním cílem je rozšířit a zkvalitnit výuku projektového řízení na vysokých školách v České republice, a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce. i na JAMU, kteří se učí projektovému managementu, mají na rozdíl od ostatních studentů na jiných školách výhodu, že při svém studiu pracují s produkty (divadelní představení, koncerty), jejichž cílem je vzbudit u zákazníků emoce. Z toho důvodu je pro ně jednodušší Event Management uchopit a uplatnit se v jeho používání. Odborná literatura o Event Managementu v češtině se skoro nevydává. Podle dostupných informací jsou k dispozici dva tituly, z nichž jeden provedl výše zmíněný výzkum. 1.5 Event Management v divadelní praxi průzkum vnějšího prostředí Kapitola mapuje existenci Event Managementu v brněnských divadlech a bude se zabývat scénami, které leží v centru města Brna a nachází se tak ve stejné lokalitě jako Divadlo na Orlí. Jedná se o scény Centra experimentálního divadla

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu Martina Hantychová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na event marketing nejprve z teoretického pohledu. Vysvětluje pojmy event, event

Více

Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011. Bc. Veronika Kovářová

Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011. Bc. Veronika Kovářová Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011 Bc. Veronika Kovářová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část práce věnuje pozornost základním

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 Magisterský absolventský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Event marketing Event marketing Petra Němcová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Event marketing vypracovala samostatně

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Startup Uvedení do problematiky a aplikace poznatků na oblast kultury

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 1. díl Průvodce světem MICE Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008 Vademecum pro profesionály

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Působení divadelního lektora v profesionálním divadle Diplomová práce Autor práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Markéta Kodetová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Markéta Kodetová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Markéta Kodetová Klady a zápory event marketingových akcí Bakalářská práce 2015 Klady a zápory event marketingových akcí Bakalářská práce Markéta Kodetová

Více

Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce

Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra centrum univerzitního sportu Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Renáta Vychodilová

Více

HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ. Bc. Denisa Sokolová

HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ. Bc. Denisa Sokolová HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Bc. Denisa Sokolová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je hodnocení kvality projektového řízení Fondu ohrožených dětí.

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce

Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více