Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce"

Transkript

1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Diplomová práce Brno 2012 Kristýna Světlíková

2 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního a jevištní technologie Divadelní Plán využití Event Managementu v Divadle na Orlí Diplomová práce Autor práce: BcA. Kristýna Světlíková Vedoucí práce: MgA. Lucie Abou Oponent práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2012

3 Bibliografický záznam SVĚTLÍKOVÁ, Kristýna. Plán využití Event Managementu v Divadle na Orlí [Plan of Utilizing Event Management at the Divadlo na Orlí Theatre]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního a jevištní technologie, rok s. 94, Vedoucí diplomové práce MgA. Lucie Abou Anotace Diplomová práce Plán využití Event Managementu v Divadle na Orlí se zabývá aktuálně rozšířeným typem organizování firemních akcí, Event Managementem, a na něj navazujícím Event Marketingem. Práce v první části vysvětluje důležité pojmy s nimi spojenými a poté se zabývá jejich využíváním v České republice a ve vybraných brněnských divadlech. Poté mapuje akce pořádané Janáčkovou akademií múzických umění v rámci jejích studijních plánů a hodnotí je z pohledu Event Managementu a možnosti jejich využití pro Event Marketing. Na základě těchto informací a vnitřní analýzy Divadla na Orlí je navrhnut plán využití Event Managementu v těchto prostorách. Poslední část práce prezentuje praktickou ukázku použití Event Managementu sestavením organizačního plánu konference mezinárodní sítě ENCATC, která proběhne v roce 2014 v Divadle na Orlí. Annotation My diploma thesis "Plan of Utilizing Event Management at the Divadlo na Orlí Theatre" is engaging in opportunely broadened type of organizing corporate events, Event Management, and Event Marketing related to Event Management. First part pins down the most important terms and concepts associated with the main topic, and then examines their utilization in the Czech Republic and Brno in selected theaters. Second comes mapping out the events organized by the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno as a part of it s curriculum and evaluating them in terms of Event Management and their potential use for Event Marketing.

4 Based on obtained information and internal analysis of Divadlo na Orlí Theatre is drawn a plan of use of Event Management at these premises. The last part presents a practical demonstration of the utilization of Event Management by constructing organizational plan for ENCATC international networked annual conference, to be held in 2014 at the Divadlo na Orlí Theatre. Klíčová slova Event, Event Management, Event Marketing, Speciální akce, Janáčkova akademie múzických umění, Divadlo na Orlí, ENCATC, konference Keywords Event, Event Management, Event Marketing, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Divadlo na Orlí Theatre, ENCATC, Conference

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem pouze uvedené informační zdroje. Současně dávám svolení, aby práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. Brně, dne 25. května 2012 Kristýna Světlíková

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí MgA. Lucii Abou za podnětné připomínky a pomoc, kterou mi při psaní práce i v minulých letech poskytla a všem konzultujícím z Hudební fakulty JAMU. Také bych ráda poděkovala MgA. Blance Chládkové, která mi byla nápomocná nejen při sběru podkladů ke konferenci ENCATC, ale také během celého studia a svým ostatním pedagogům, kteří mě jím doprovázeli.

7 Obsah ÚVOD EVENT MANAGEMENT EVENT MANAGEMENT VYSVĚTLENÍ DŮLEŽITÝCH POJMŮ EVENT MANAGEMENT, EVENT MARKETING A JEJICH VYUŽITÍ Důvod pro využití Event Managementu Typy Eventů PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A JEHO SPOJITOST S EVENT MANAGEMENTEM Projektový management Proces organizace Eventu Předprojektová fáze Projektová fáze Poprojektová fáze Shrnutí ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ EVENT MANAGEMENTU V ČR EVENT MANAGEMENT V DIVADELNÍ PRAXI PRŮZKUM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Pronajímání sálů externím subjektům Divadlo Husa na provázku HaDivadlo Národní divadlo Brno Městské divadlo Brno Shrnutí Zajišťování interních speciálních akcí divadly EVENT MANAGEMENT, EVENT MARKETING A JAMU JAMU STUDIE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ A JEJÍ FAKULTY AKCE POŘÁDANÉ DIVADELNÍ FAKULTOU JAMU Absolventské inscenace a jejich premiéry Absolventský festival Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Sponzorský večírek festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER Křty knih Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol Festival Sítko Salon původní tvorby Letní škola herectví a Letní škola muzikálu Shrnutí AKCE POŘÁDANÉ HUDEBNÍ FAKULTOU JAMU Koncerty Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně Festival bicích nástrojů Představení Komorní opery HF JAMU Janáčkův akademický orchestr Mezinárodní setkání kontrabasistů Mistrovské interpretační kurzy Workshopy a kurzy zahraničních odborníků Kurzy pro japonské studenty Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby Plus Mezinárodní konference Musica Nova Studio soudobé hudby HF JAMU Shrnutí AKCE POŘÁDANÉ REKTORÁTEM JAMU Čestné doktoráty HARMONOGRAM AKCÍ JAMU SHRNUTÍ VYUŽÍVÁNÍ EVENT MANAGEMENTU A EVENT MARKETINGU NA JAMU DIVADLO NA ORLÍ STUDIE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DNO... 59

8 3.2 DRAMATURGICKÝ PLÁN DIVADLA NA ORLÍ PLÁN SEZÓNY 2012/2013 DIVADLA NA ORLÍ NAHRÁVACÍ STUDIO V DIVADLE NA ORLÍ EVENT MANAGEMENT V DIVADLE NA ORLÍ Pořádání interních speciálních akcí Pořádání externích speciálních akcí Možné termíny pronájmů Způsob nabídky pronájmů Cena za pronájem sálu SHRNUTÍ PLÁN KONFERENCE ENCATC V DIVADLE NA ORLÍ DLE ZÁSAD EVENT MANAGEMENTU PŘÍNOS POŘÁDÁNÍ KONFERENCE ENCATC PŘI VYUŽITÍ EVENT MANAGEMENTU SÍŤ ENCATC KONFERENCE Cíl akce Cílová skupina Místo Termín Návrh programu Doprava, ubytování, občerstvení Návrh rozpočtu Ubytování účastníků Tlumočení Coffeebreaky Programová část konference Zahajovací večer Divadelní představení Koncert Vstupy do kulturních zařízení Autorsko-právní poplatky Provoz DNO Propagační a informační materiály Materiály na fundraising Materiály na marketing propagace konference Spotřební materiál Možnosti financování Harmonogram základních částí projektu Předprojektová část Projektová část Poprojektová část Work Breakdown Structure - struktura rozpisu práce Personální zajištění Technické zázemí Kritéria hodnocení úspěšnosti Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 94

9 Předmluva Jako téma práce byl vybrán Event Management, s kterým se nyní lidé hojně setkávají. V dnešní době, kdy se snižují výdaje státního rozpočtu a podnikatelské subjekty méně sponzorují neziskové akce a subjekty s odvoláváním na ekonomickou krizi, je Event Management a Event Marketing cesta, jak získat nové sponzory a finanční prostředky pro neziskovou činnost. Především organizace zabývající se kulturními výstupy (divadelní představení, koncerty) mohou jejich emoční potenciál využít nejen směrem k jejich divákům, ale i potenciálním donátorům.

10 Úvod Diplomová práce se zabývá managementem organizace. V tomto případě možným využitím Event Managementu Janáčkovou akademií múzických umění v Brně (JAMU), především v jejím Divadle na Orlí. Hypotéza práce předpokládá, že dle vyhodnocení hlavní činnosti divadla a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí může být navržen vhodný plán realizace jeho vedlejší činnosti v podobě pořádání společenských akcí, a to jak těch pořádaných JAMU, tak i těch pořádaných v rámci pronájmu divadelních prostor externím subjektům, s pomocí využití nástrojů Event Managementu. Práce nejprve seznámí čtenáře s teoretickou stránkou Event Managementu a Event Marketingu. Vysvětlí tento pojem a jeho využívání v souvislosti se známějším projektovým managementem. Dále se bude zabývat jeho využíváním v České republice a v brněnských divadlech. Přístup brněnských divadel k Event Managementu nasměřuje jeho využívání v Divadle na Orlí. Následuje popis vnitřního prostředí, ve kterém Divadlo na Orlí působí, tzn. JAMU a její dvě fakulty. Analýza se zabývá významnými speciálními akcemi, které škola během akademického roku pořádá v rámci svých studijních programů a hodnotí je z pohledu Event Managementu. Poté je rozebrán aktuální plán sezóny Divadla na Orlí a možnost do něj zahrnout další akce. Praktické využití Event Managementu v Divadle na Orlí je demonstrováno v poslední kapitole práce zabývající se návrhem organizačního plánu mezinárodního konference sítě ENCATC, jenž by Divadelní fakulta JAMU měla pořádat na podzim roku Cílem práce je prozkoumat nástroje Event Managementu a jejich používání v praxi a navrhnout jejich vhodné využití pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a Divadlo na Orlí

11 1. Event Management Kapitola vysvětluje pojmy spojené s Event Managementem a základní teorii využívání jeho nástrojů v organizaci. Zmíněné teoretické poznatky budou dále využívány v následujících kapitolách. Především pak při návrhu organizačního zajištění konference ENCATC, kterým se zabývá poslední kapitola. 1.1 Event Management vysvětlení důležitých pojmů Odborníci se shodují, že pojem Event Management i další následující pojmy je lepší nepřekládat, jelikož není možné najít přesný ekvivalent této anglické terminologie. Pro potřeby této práce je využíváno anglického názvu Event Management. Kromě samostatného anglického termínu Event se používá i jeho překlad speciální akce. Event Management Event Management podle slovníku cizích slov znamená mimořádnou marketingovou komunikaci s veřejností, organizaci a pořádání výletních, zájmových, relaxačních i odborných akcí pro potenciální zákazníky (kolektiv autorů a konzultantů OTTOVA nakladatelství, s. r. o., 2000, str. 54). Do češtiny by se dal Event Management přeložit nejlépe jako organizování speciálních akcí. Dle Wikipedie neexistuje jediná definice pojmu Event, ale nejvýstižněji je třeba jej chápat jako zvláštní představení (událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci. (Wikipedia, Event marketing, 2007). Event Management je jedním z nástrojů projektového řízení sloužící pro plánování a pořádání různých akcí a událostí. Mezi nejběžnější akce, kterými se Event Management zabývá, jsou konference, semináře, společenské akce, firemní prezentace, slavnostní rauty, bankety, slavnostní otevření poboček, vánoční večírky,

12 módní přehlídky, slavnostní premiéry (například divadlo, film), obědy, večeře a firemní párty ať už pro obchodní partnery nebo vlastní zaměstnance. Event Event je akce, kterou se Event Management zabývá. Je nástrojem pro využívání Event Managementu a Event Marketingu. Pro potřeby této práce se užívá pojmů interní speciální akce a externí speciální akce. Interní speciální akce je chápána ve smyslu akce, kterou pořádá pro vlastní interní potřeby jeho organizátor, např. premiéra inscenace nebo setkání zaměstnanců. Externí speciální akcí je pak chápáno pronajmutí prostoru pro zajištění akce pro potřeby jiného subjektu. Event Marketing Kromě pojmu Event Management se objevuje i tzv. Event Marketing, který se zabývá využíváním nástrojů Event Managementu pro potřeby prezentace firmy či jejích produktů večírky pro klienty apod. Event Marketing je jedním z důležitých nástrojů marketingu, jenž se využívá pro prohloubení vztahu s obchodními partnery, nebo pro oslovení nových potencionálních klientů. Emocionální podněty, které speciální akce vyvolává, mohou velmi dobře zapůsobit na zúčastněné a zkvalitnit tak image firmy a nabízených produktů. Pomocí speciální akce může firma ovlivňovat její obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat své produkty a vize. Event Marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti, což v tomto případě vede k navázání pevnějšího vztahu mezi firmou a jejími zaměstnanci. Event Manager V praxi se používá také pojmu Event Manager. Jedná se o člověka, zodpovědného za pořádání speciálních akcí nebo za sekci Event Marketing ve firmě

13 1.2 Event Management, Event Marketing a jejich využití Obecně se má za to, že odvětví Event Managementu se stále rozrůstá a je stále používanější metodou pro uspořádání jakékoliv akce od oslavy narozenin přes módní přehlídku až po mezinárodní sportovní akci jako nejčastější příklad bývají uváděny olympijské hry. Na zahraničních školách, především v anglosaském prostředí, se Event Management vyučuje jako zcela regulérní předmět na odborných i vysokých školách. Studium zahrnuje organizační schopnosti, technické znalosti, PR, marketing, reklamu, catering, logistiku, nauku o dekorování a designu, komunikační dovednosti, studium práva, rizikové řízení, rozpočtování, studium příbuzných průmyslových odvětví jako je televize a další masmédia. Na JAMU se proti tomu vyučuje na manažerských oborech projektový management, který má s Event Managementem mnoho společného (viz kapitola 1.3). Na zahraničních školách jde však o samostatný obor, který sdružuje všechny potřebné znalosti, které budoucí pořadatel Eventů musí ovládat. V dnešní době, kdy se v České republice snižují státní dotace na kulturu, je Event Management jednou z možností, kterou mohou kulturní subjekty využívat pro oslovování a udržování svých sponzorů z podnikatelské sféry. Úkolem manažera tedy nebude muset být už jen produkční zařízení inscenace nebo koncertu, ale i zajišťování speciálních marketingových akcí. Využívání Eventů musí být vždy logicky navázáno na poslání a cíle firmy tak, aby podporovaly její image a produkty. V Event Managementu se uplatňují nástroje, které jsou využívány i při jiných příležitostech. Ve své podstatě jde o organizování projektu a jedná se tedy o projektový management. Jestliže se Eventy využívají v rámci marketingu, jsou součástí plánu akce běžné marketingové postupy. Dochází k propojení např. s Direct Marketingem 1 nebo Public Relations (PR) 2. 1 Direct Marketing neboli přímý marketing využívá nástroje komunikačního mixu, které jsou individuálně přizpůsobeny cílové skupině nebo oslovovaným jednotlivcům. 2 PR (public relations) neboli vztahy s veřejností. Pomocí nástrojů PR firma buduje vztahy se svým okolím

14 Obr. č. 1: Závislosti Event Marketingu na ostatních marketingových nástrojích. Zdroj: Důvod pro využití Event Managementu Jako nejsilnější argument pro využívání Eventů v komunikačním mixu 3 firmy je fakt, že klesá účinnost tzv. ATL komunikací (Above The Line Communication). Jedná se např. o tištěnou, televizní nebo rozhlasovou reklamu. Naproti tomu existují tzv. BTL formy komunikace (Below The Line Communication), které v sobě zahrnují komunikaci prostřednictvím internetu a další inovativní přístupy. Mezi ně patří např. právě organizace Eventů. Event Management je založený na využívání emocionálního chování zákazníků. Emoce se stávají základem komunikačního mixu firem. V této době, kdy se na trhu nachází mnoho možností a substitutů, je pro podniky důležité vytváření úzkého vztahu se svými zákazníky. Dlouhodobého vztahu může být dosáhnuto právě pomocí využívání emocí. Event Management je vhodný pro 3 Komunikační mix je forma řízené komunikace. Obsahuje např. reklamu, podporu prodeje, osobní prodej, PR nebo přímý marketing. V tomto případě jeho součástí musí být i Event Marketing

15 jakoukoliv oblast podnikání. Záleží jen na jeho propojenosti s posláním a cíli organizace. Především organizace zabývající se kulturní sférou mohou v Event Managementu a Event Marketingu naleznout velký potenciál, jelikož již pracují s emocemi svých běžných zákazníků. Důležitou roli hraje samotný cíl Eventu a jeho cílová skupina. Je nezbytné, aby firma předem určila, čeho chce pomocí uspořádání speciální akce dosáhnout Typy Eventů Je mnoho možností, jakým způsobem se mohou Eventy rozdělovat. Jejich typologii nelze jednoznačně kategorizovat s ohledem na jedinečnost a neopakovatelnost každé uspořádané akce. Podle Petra Šindlera (Petr Šindler, 2003) se mohou akce kategorizovat dle obsahu, cílových skupin, konceptu, místa akce a typu doprovodného zážitku. Podle obsahu se mohou dělit na pracovní, informativní a zábavné. Podle cílových skupin se rozdělují do dvou základních oblastí veřejné a firemní, které se poté mohou dále konkretizovat. Dle konceptu se může jednat o Event v rámci příležitosti významné události, Event představující produkt, image nebo know-how firmy. Event může tyto koncepty kombinovat. Podle místa jsou rozdělovány na venkovní a vnitřní akce. Další možností je rozdělovat Eventy podle zaměření sektoru doprovodného zážitku. Na následujícím obrázku je zachyceno rozdělení, jehož se využívá především v německy mluvících zemích, které mají nejblíže k České republice

16 Obr. č. 2: Typologie Eventů používaná v Evropě Zdroj: Petr Šindler, 2003, str Projektový management a jeho spojitost s Event Managementem Event Management není novým typem managementu, nýbrž jeho pojmenování jen udává váhu účelu, pro který se využívá. Jedná se o typ projektového managementu, významně se nelišícího a dodržujícího stejné zásady. Následující podkapitola shrnuje základní informace o využívání projektového managementu, potažmo Event Managementu

17 Event (speciální akce) je pro pořádající stranu projekt. Každý sleduje konkrétní cíl, definuje taktiku vedoucí k jeho dosažení, určuje nutné zdroje, vymezuje přesný začátek a konec Projektový management Projektový management slouží k rozplánování a realizaci jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v určeném termínu a s využitím předem dohodnutých nákladů tak, aby došlo k naplnění definovaných cílů. Před započetím plánování jakéhokoliv projektu je nutné zodpovědět několik základních otázek: Co? Kdy? Jak? Kde? Pro koho? a Za kolik? Cílem projektového managementu je zajistit, aby akce dodržela časový harmonogram, rozpočet a dosáhla požadované kvality. Projekt je soustava procesů vedoucích k předem stanovenému cíli, jenž vždy má určitý začátek a konec. Projekt je přesně vymezen rozpočtem a zdroji, určen časově a je jedinečný svým cílem. Těmto třem rovinám se říká projektový trojimperativ. Cíl Čas Náklady Obr. č. 3: Projektový trojimperativ Zdroj: autorka práce Hlavními důvody využívání projektového managementu (respektive Event Managementu) je zpřehlednění a zpřesnění situace odpovědi na otázku Co? Díky tomu se mohou přesně definovat náklady, časový horizont, zdroje a požadovaná kvalita. Využíváním nástrojů projektového managementu jako je sledování změn,

18 analýza rizik apod. je možné předcházet neočekávaným událostem nebo na ně reagovat v průběhu projektu, aniž by ho ohrozily. Tak je možné dosáhnout požadovaných cílů. Řízení projektu vyžaduje základní manažerské schopnosti jako plánování, vedení, organizování, rozhodování, kontrola, evaluace apod. Proces realizace projektu je rozdělen na tři části: předprojektovou, projektovou a poprojektovou. Stejné rozdělení může být využito při realizaci Eventu Proces organizace Eventu Jak již bylo řečeno, organizace Eventu se zásadně neliší od pořádání jakékoliv jiného projektu. V procesu tedy dochází k předprojektové, projektové i poprojektové fázi. Jednotlivé kroky můžeme označit jako situační analýzu, stanovení cílů Eventu, identifikaci cílových skupin, volbu vhodného doprovodného zážitku, naplánování zdrojů a rozpočtu, průběžnou kontrolu a vyhodnocení. Podkapitola shrnuje základní procesy, které by měly být při realizaci speciální akce splněny Předprojektová fáze V předprojektové fázi je nutné jako u každého jiného projektu provést situační analýzu. Zjistit, zda je vůbec použití Eventu pro firmu vhodné, a zda je organizace možná. V rámci analýzy by měly být vyhodnoceny i jednotlivé možnosti, např. organizace samotnou firmou nebo agenturou. V předprojektové fázi také dojde k zvolení typu Eventu, přičemž při jeho výběru by se nemělo zapomenout na fakt, že vybraný typ bude mít vliv na všechny ostatní procesy a plánované aktivity. Typ akce má také vliv na její návštěvníky na jejich volbu i na ně samotné. Jestliže dojde k pozitivnímu výsledku analýzy, může se přistoupit k projektové fázi Projektová fáze Důležitými kritérii pro zahájení práce na Eventu je stanovení cílů a cílové skupiny akce. Tyto dva aspekty totiž ovlivní volbu doprovodného zážitku, místa, termínu, apod. Po stanovení těchto jednotlivých bodů musí dojít k naplánování

19 zdrojů lidských, finančních a časových. Během projektové fáze se musí jednotlivé procesy průběžně kontrolovat a měnit v závislosti na případných změnách. Cíle Eventu mohou být různé. Může se jednat o získání nových zákazníků, motivaci zaměstnanců, budování vztahu s dodavateli či stávajícími zákazníky, podpora image firmy, atd. Důležité je ujasnit si, co chce firma Eventem sdělit. Tyto akce mohou mít rozdílné cílové skupiny, které se mohou členit na několik kategorií. Jejich základní rozdělení je na interní (zaměstnanci, vlastníci firmy) a externí (dodavatelé, partneři, zákazníci, média). Každá akce může mít určenou primární a sekundární cílovou skupinu. Jestliže má akce několik různých kategorií návštěvníků, musí se jim přizpůsobit i celková organizace. Na každou z nich totiž mohou platit jiné komunikační postupy a s každou z nich má firma jiný vztah. Event Manager by zde měl vycházet ze znalostí nástrojů Direct Marketingu. Předem by se také mělo rozhodnout, zda někteří hosté budou tzv. VIP a bude pro ně nachystaná zvláštní místnost nebo zda budou umístěni dohromady s ostatními hosty. Podniky často využívají pořádání akcí v rámci PR. V tomto případě jednou z cílových skupin Eventu budou i novináři. Je vhodné, aby se na pozvaná média nahlíželo jako na speciální hosty, kterým bude nabídnuto něco trochu jiného než běžným návštěvníkům akce. Nejběžnější je příprava tzv. Press Kitu 4 obsahujícího všechny důležité informace, které chce firma pomocí médií sdělit. Při plánování jakékoliv akce je důležité vybrat správný termín jejího konání. Mělo by se vyhnout prodlouženým víkendům, svátkům a době dovolených. Příprava velké akce by měla probíhat s dostatečným předstihem, především u velkých projektů (galavečer nebo benefice) to může být i celý rok. Mezi samostatné úkoly patří zajištění občerstvení, ubytování a dopravy pro účastníky. Rozhodnutí, co zajistit a v jakém množství, se opět odvíjí od vybraného typu akce a její cílové skupiny. Ubytování a doprava souvisí také s výběrem místa konání Eventu. Při výběru vhodné lokace musí mít pořádající firma na paměti, že potřebuje nejen dostatečný prostor pro návštěvníky, ale i pro zázemí akce (personál, vystupující atd.). Typ a velikost akce bude mít vliv na zdroje, které bude podnik během organizace potřebovat. Jedná se především o zdroje finanční a lidské. Rozpočet 4 Press Kit je využíván např. při tiskové konferenci. Jedná se o složku s materiály, které informují novináře o projektu. Obsahuje základní informace, fotografie, vizuály apod

20 by měl odpovídat typu akce. Společenský ples pro všechny zaměstnance, partnery a dodavatele bude mít zcela odlišný rozpočet od interního školení a lišit se bude i personálním zajištěním organizace. Pro větší akci bude nutné sestavit organizační tým, ale menší akci zvládne připravit jeden člověk. Dále je možné najmout externí specializovanou agenturu. I zde však musí firma uvolnit jednoho svého pracovníka, který bude zodpovědný za přípravu akce. Jestliže akci bude pro firmu pořádat externí agentura, musí tento člověk kontrolovat naplňování daných cílů, plnění termínů a rozpočtu akce. Důležité je přesné zadání, podle něhož se může agentura řídit, aby nedošlo k tomu, že představa zadávající firmy a agentury se bude lišit. To znamená, že firma musí sama provést předprojektovou fázi Poprojektová fáze Po skončení akce musí dojít k jejímu vyhodnocení. Většina firem uvádí, že hodnocení úspěchu Eventu je náročné a nepřesné, a proto je důležité si předem nastavit kritéria, podle kterých bude podnik moci akci zhodnotit. Může se jednat o návštěvnost samotné akce nebo o zvýšení prodeje produktů po akci. Kritéria hodnocení se odvíjí od stanoveného typu a cíle Eventu. Zjišťování informací pro vyhodnocení může probíhat různými způsoby, kdy na workshopu nebo konferenci mohou být využity dotazníky. Naproti tomu při společenské akci je vhodnější osobní kontakt s návštěvníky a neformální rozhovory s nimi. Nemělo by se zapomenout na dokumentaci všech fází organizace akce, protože uchované materiály mohou být dobrou informační podporou v případě, že se podnik rozhodne pokračovat v pořádání Eventů Shrnutí Event Management a jeho nástroje se prakticky neliší od projektového managementu. Na Event je dobré nahlížet jako na projekt, kterým ve skutečnosti také je. Vždy bude důležité zodpovězení těchto otázek: Co? Kdy? Jak? Kde? Pro koho? a Za kolik? Na rozdíl od projektového managementu, který se může použít pro jakýkoliv projekt v jakémkoliv odvětví, Event Managementu vždy pracuje s emocemi určené cílové skupiny návštěvníků. Projektový management se například

21 uplatňuje při investičním projektu stavby Divadla na Orlí. Při tomto projektu nemůže být použit Event Management, jelikož zde není prostor ani důvod pracovat s přidaným zážitkem, který zbudí u lidí emoce. Na rozdíl od toho, při realizaci akcí, které budou pořádány v Divadle na Orlí, o využívání emocí půjde a Event Management proto bude pro způsob organizace správná volba. Divadelní představení i koncerty by měly u diváků emoce zbudit a mohou být využity i pro marketingové účely. 1.4 Analýza využívání Event Managementu v ČR V roce 2002 proběhl empirický výzkum využívání Event Managementu a Event Marketingu v českých firmách a v pobočkách zahraničních společností působících na českém trhu. Výzkum byl realizován pro potřeby knihy Petra Šindlera s názvem Event marketing Jak využít emoce v marketingové komunikaci (Petr Šindler, 2003). Jako reprezentativní vzorek byly vybrány firmy British Airways Česká republika, Český telecom, Česká rafinérská, HVB Bank Czech Republic, ING Česká republika, Kraft Foods ČR, McDonald s ČR, Nokia Czech Republic, Škoda auto a Tesco Stores Česká republika. Pro sběr dat byla zvolena metoda osobních rozhovorů se zástupci firem odpovědných za marketing a management firem. Z výzkumu vyplývá, že všechny firmy jsou si vědomy důležité role emocí v komunikaci se zákazníky. V roce 2002 považovaly Event Management/Marketing za nástroj budoucnosti, který se bude stále více využívat. V této době většina z nich nebyla obeznámena s jeho teoretickým využíváním a v praxi jeho realizace probíhala spíše intuitivně. Jednotlivé akce byly připravovány především s ohledem na jejich cílovou skupinu. Nejdůležitějšími skupinami pro ně byli obchodní partneři a novináři. V roce 2002 nefungovalo na českém trhu mnoho firem nabízejících vytvoření akce na klíč ani mnoho specializovaných marketingových agentur. Většina respondentů tedy uvádí, že speciální akce organizačně zajišťuje sama. Jako hlavní problém využívání Eventů firmy uváděly finanční nákladnost organizování větší akce a také složitost vyhodnocení jejího úspěchu. Podle autora výzkumu je informovanost o možnostech Event Managementu v českých firmách

22 nedostačující. Hlavním problémem je podle něj nedostatek odborné literatury přeložené do češtiny a také to, že se tento obor nevyučuje jako součást ekonomicky zaměřených vysokých škol. Od roku 2002 se na českém i světovém trhu mnohé změnilo. Přesto na území České republiky od té doby nedošlo k dalšímu zmapování využívání Event Managementu. Jednotlivé firmy nyní pořádají více Eventů, než tomu bylo tehdy. Jedná se především o různé akce pro stmelování týmu. Pro jejich organizaci využívají nabídky hlavně reklamních agentur, které nabízí sestavení společenské firemní akce na klíč včetně dodání všech potřebných produktů, např. občerstvení. Tato zjištění vychází pouze z neformálního pozorování podniků, ale formální výzkum neprobíhá. Event Management stále není součástí výuky ekonomických oborů vysokých škol, avšak některé z nich nabízí alespoň výuku projektového managementu, který s Event Managementem úzce souvisí. JAMU je součástí projektu Akademického centra studentských aktivit s názvem Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice. Projekt běží od roku 2006 za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho hlavním cílem je rozšířit a zkvalitnit výuku projektového řízení na vysokých školách v České republice, a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce. i na JAMU, kteří se učí projektovému managementu, mají na rozdíl od ostatních studentů na jiných školách výhodu, že při svém studiu pracují s produkty (divadelní představení, koncerty), jejichž cílem je vzbudit u zákazníků emoce. Z toho důvodu je pro ně jednodušší Event Management uchopit a uplatnit se v jeho používání. Odborná literatura o Event Managementu v češtině se skoro nevydává. Podle dostupných informací jsou k dispozici dva tituly, z nichž jeden provedl výše zmíněný výzkum. 1.5 Event Management v divadelní praxi průzkum vnějšího prostředí Kapitola mapuje existenci Event Managementu v brněnských divadlech a bude se zabývat scénami, které leží v centru města Brna a nachází se tak ve stejné lokalitě jako Divadlo na Orlí. Jedná se o scény Centra experimentálního divadla

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24.

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. Přednášející: Mgr. Lucie Krausová, Mgr. Jiří Brych, Mgr. Jan Schöppel, Mgr. Oldřich Tichý Kontakt: szabo@cuscz.cz 1 Obsah Popis semináře...

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JÁNÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér ho manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. MgA. Blanka DDML11 Projektový management

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Rozvojový program. se zaměřením na. rétoriku, komunikaci. a vystupování. Rétorika, komunikace a vystupování Lektor: Jan Přeučil

Rozvojový program. se zaměřením na. rétoriku, komunikaci. a vystupování. Rétorika, komunikace a vystupování Lektor: Jan Přeučil Rozvojový program se zaměřením na rétoriku, komunikaci Mluvíš-li, musí být tvá řeč lepší, než kdybys mlčel a vystupování 1 Určení rozvojového programu Tento rozvojový program je určen všem lidem, kteří

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku

Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1) Junior Diplomat Initiative, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese Náměstí Winstona Churchilla 4, PSČ 130 67. Výslovnost

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více