ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky"

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky

2

3 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky kapitola 307 Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2016, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2016: Zákon č. 400/2015 Sb. ze dne 9. prosince 2015, o státním rozpočtu České republiky na rok 2016; Usnesení vlády ČR č. 998 ze dne 9. prosince 2015, o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně stanovení střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018; Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2015 kapitola 307 Ministerstvo obrany; Usnesení vlády ČR č. 484 ze dne 24. června 2015, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018; Pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a ke střednědobému výhledu na léta 2017 a 2018 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany (čj. MF /2015/ ze dne 30. června 2015); Usnesení vlády č. 850 ze dne 20. října 2014, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017; 1

4 Usnesení vlády č. 290 ze dne 22. dubna 2015, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve vybraných misích Organizace spojených národů. Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 484/2015 primárně pro rok 2016 stanoveny základní rozpočtové limity následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 4 197,340 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,561 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2016 upřesňovány a s konečnou platností stanoveny usnesením vlády ČR č. 748 ze dne 23. září 2015, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců, následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 5 127,884 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,137 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2016 byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). Vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2016, vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, a úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 748 ze dne 23. září Rozpočet kapitoly MO na rok 2016 byl sestaven i s ohledem na požadavek na zvýšení transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a poskytnutí informací, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování výdajů podle cílů a stanovených kritérií pro hodnocení jejich plnění je základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti 2

5 a účelnosti vynakládaných peněžních prostředků. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a usnesením vlády ČR č. 484 ze dne 24. června 2015 byl návrh rozpočtu kapitoly MO pro rok 2016 a návrh střednědobého výhledu na roky 2017 a 2018 vypracován v Integrovaném informačním systému státní pokladny Rozpočtovém informačním systému, části Příprava rozpočtu (IISSP-RISPR). Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Schválený rozpočet kapitoly MO na rok 2016 vytváří základní zdrojové předpoklady pro implementaci Koncepce výstavby Armády České republiky 2025, schválené vládou ČR dne 21. prosince Jedná se o klíčový strategický dokument definující požadavky na výstavbu AČR z hlediska dosažení konkrétních schopností, které jsou nezbytné ke splnění politicko-vojenských ambicí ČR a všech úkolů a závazků AČR do konce roku 2025 v kontextu kolektivní obrany. Naplňované priority jsou definovány ve Směrnici ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje resortu MO na roky s upřesněním na rok Prioritně jsou ve schváleném rozpočtu zabezpečeny následující výdaje: výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k osobám s předpokladem početního nárůstu personálu; výdaje k realizaci strategických projektů; výdaje související s plněním povinností vůči NATO, reprezentované realizací přijatých cílů (CT 2013) v oblasti obranného plánování; závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích; výdaje spojené s nasazením sil a prostředků AČR v zahraničních operacích. Rozpočtový limit výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2016 je oproti roku 2015 vyšší o 4 000,000 mil. Kč. Střednědobý výdajový rámec je pro rok 2017 stanoven ve výši ,174 mil. Kč a pro rok 2018 ve výši ,708 mil. Kč. 3

6 Zákonem č. 400/2015 ze dne 9. prosince 2015, o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, byl stanoven limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,137 mil. Kč. Podíl schváleného rozpočtu kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,03 % (MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, leden 2016), v roce 2015 činil 0,97 %. Celkové příjmy, které byly kapitole MO ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 stanoveny ve výši 5 127,884 mil. Kč, jsou oproti roku 2015 vyšší o 1 559,779 mil Kč. Daňové příjmy, které tvoří odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání, jsou stanoveny v celkové výši 3 761,607 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy ve výši 0,203 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb (např. poplatky za uložení odpadů). Nedaňové a kapitálové příjmy v celkové výši 1 366,074 mil. Kč zahrnují nedaňové příjmy v celkové výši 506,479 mil. Kč (prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu, příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy) a kapitálové příjmy v celkové výši 859, 595 mil. Kč (příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a podzvukových letounů L-159). Pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši 5 048,447 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o navýšení výdajů v této oblasti o 221,713 mil. Kč (index 2016/2015 činí 1,05). Běžné výdaje (třída 5 rozpočtové skladby včetně běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) představují částku ,548 mil. Kč (tj. 92,5 % celkových výdajů kapitoly MO). Proti roku 2015 dochází ke zvýšení celkového limitu o 4 320,392 mil. Kč (index 2016/2015 činí 1,11). 4

7 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je pro rok 2016 stanoven limit ve výši 430,787 mil. Kč. Proti roku 2015 dochází ke zvýšení celkového limitu o 7,787 mil. Kč (index 2016/2015 činí 1,02). V souladu se schváleným usnesením vlády č. 850 ze dne 20. října 2014, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, a usnesením vlády ČR ze dne 22. dubna 2015 č. 290, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve vybraných misích Organizace spojených národů, byly stanoveny výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016 v celkovém objemu 1 414,595 mil. Kč. Dále jsou ve schváleném rozpočtu kapitoly MO zahrnuty peněžní prostředky na plnění závazků vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, na akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Limit počtů osob (bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF) byl pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 stanoven na osob. Oproti roku 2015 se limit celkových počtů zvýšil o osob. Navýšení počtů osob bylo realizováno ve vazbě na zpracovávanou Koncepci výstavby Armády České republiky V návaznosti na provedenou systemizaci služebních a pracovních míst Ministerstva obrany schválené usnesením vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 465 jsou pro kapitolu MO stanoveny počty systemizovaných míst pro zaměstnance na služebních místech podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve výši osob. 5

8 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2012 až 2018 v mil. Kč Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce **) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2016 a středn. výhledu ***) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce **) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2016 a středn. výhledu ***) v mil. Kč *) Usnesení vlády ČR č. 437/2014 ze dne 16. června 2014, k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2015 a SV na léta 2016 a 2017 **) Zákon č. 400, o státním rozpočtu ČR na rok 2016, ze dne 9. prosince 2015, a střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018 schválené usnesením vlády ČR č. 998, ze dne 9. prosince 2015 ***) Usnesení vlády ČR č. 484 ze dne 24. června 2015, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a SV na léta 2017 a 2018 rok 6

9 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2016/2015 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč) 4 495,00*) 4 657,00*) 1,04 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 218, ,86 1,03 Průměrná míra inflace 0,3 %*) 0,5 %*) 1,67 Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 0,97 % 1,03 % 1,06 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,59 % 3,82 % 1,06 Základní makroekonomické ukazatele zdroj: *) Makroekonomická predikce České republiky, vydáno MF ČR, leden

10 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2015 Rok 2016 Index 2016/2015 I. Kapitálové výdaje celkem 3 908, ,6 0,92 II. Běžné výdaje celkem , ,5 1,11 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,6 1,10 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 997, ,0 1,00 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 520, ,4 1,09 II. 4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 599, ,7 1,06 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 290,7 222,9 0,77 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,9 1,18 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,1 1,09 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2011) , ,9 1,08 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 3 333, ,8 1,13 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 234, ,1 5,83 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 568, ,9 1,44 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,2 1,06 8

11 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2015 a 2016 Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2015 Rok 2016 Rozdíl ( ) Index 2016/ Osoby , , ,6 1,06 2. Provoz a údržba , ,5 907,8 1,07 3. Nákup a výstavba 4 986, , ,5 1, Nákup 3 252, , ,6 1, Výstavba 1 733, ,5-347,1 0,80 4. Výzkum a vývoj 423,0 430,8 7,8 1,02 5. CELKEM ( ) , , ,7 1,09 6. Nevojenské výdaje 57,7 23,0-34,7 0,40 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) , , ,0 1,09 9

12 Výdaje kapitoly MO v roce 2016 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 7 399, ,2 370, , , ,3 2. Provoz a údržba 1 874, ,0 51, ,1 0, ,5 3. Nákup a výstavba 1 044, ,2 2, ,4 0, , Nákup a výstavba 395, ,8 2, ,2 0, , Výstavba 648,9 204,4 0,0 533,2 0, ,5 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,2 0,0 430,6 0,0 430,8 5. CELKEM ( ) , ,6 424, , , ,1 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 23,0 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) , ,6 424, , , ,1 10

13 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2012 až 2016 v mil. Kč Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2012 až Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje rok Kategorie výdajů (v mil. Kč) Skutečnost (vč. mimorozp. zdrojů) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) 5 836, , , , ,6 Osobní mandatorní výdaje , , , , ,5 Ostatní běžné výdaje , , , , ,0 11

14 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2012 až 2016 v mil. Kč , , , ,8 Příjmy daňové a nedaňové *) 3 568, Příjmy z pojistného rok Příjmy celkem 3 206, , , , ,9 Příjmy z pojistného 2 955, , , , ,6 Příjmy daňové a nedaňové*) 251,5 238,5 862,5 234, ,3 *) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na úrazové pojištění 12

15 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2013 až 2016 Skutečné výdaje rok 2013 Skutečné výdaje rok 2014 Schválené výdaje rok 2015 Schválené výdaje rok % 12% 30% 8% 31% 11% 33% 11% 58% 62% 58% 56% Skutečné výdaje*) Schválený NR Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 4 893, , , ,4 Osobní mandatorní výdaje , , , ,5 Ostatní běžné výdaje , , , ,2 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 13

16 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2016 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 5,7% Zajištění dávek důchodového zabezpečení 9,0% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,0% Zajištění strategického zpravodajství 5,2% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 16,6% Zajištění státní sportovní reprezentace 0,4% Zajištění obrany ČR silami AČR 62,1% v tis. Kč Cíl první úrovně Schválený Podíl limit z limitu Zajištění obrany ČR silami AČR ,1 % Vytváření a rozvoj systému obrany státu ,6 % Zajištění strategického zpravodajství ,2 % Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního ,0 % velitele ozbrojených sil Zajištění dávek důchodového zabezpečení ,0 % Zajištění ostatních sociálních dávek ,7 % Zajištění státní sportovní reprezentace ,4 % Celkem ,0 % 14

17 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 400/2015 ze dne 9. prosince 2015, o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, byl pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen limit ve výši 5 048,447 mil. Kč (tj. 10,56 % celkových výdajů), z toho kapitálové výdaje činí 3 383,302 mil. Kč a běžné výdaje 1 665,145 mil. Kč. Trvalý pokles výdajů vedených v EDS/SMVS od roku 2009 byl v roce 2016 z pohledu výše stanoveného limitu zastaven. V jednotlivých letech střednědobého výhledu je plánováno zvyšování limitu výdajů v této oblasti až k požadovaným 20 % podílu z celkových rozpočtových zdrojů. Výdaje jsou na rok 2016 plánovány v rámci 20 programů reprodukce majetku. V rámci dotačních titulů (modul EDS evidenční dotační systém) je alokováno 8,0 mil. Kč, v rámci výdajových titulů (modul SMVS správa majetku ve vlastnictví státu) je alokováno 5 040,447 mil. Kč. Celkově jsou výdaje vedené v EDS/SMVS rozděleny v základním druhovém členění dle rozpočtové skladby následovně: kapitálové výdaje 3 383,301 mil. Kč, tj. 67,02 % z celkových výdajů; běžné výdaje 1 665,146 mil. Kč, tj. 32,98 % z celkových výdajů (v tom je 97 % limitu za pronájem letounu JAS-39 Gripen). Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 50,5 %, zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 49,5 % představují pokračující akce zahájené v minulých letech. 15

18 V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 10 rozhodujících akcí v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku vyčleněna částka 2 508,539 mil. Kč, tj. 49,7 % z celkového objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR; Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva; Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory; Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR; Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR. Souhrn veškerých peněžitých prostředků určených na financování programů reprodukce majetku byl k 1. lednu 2016 stanoven v celkovém objemu 7 086,575 mil. Kč. V tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši 5 048,447 mil. Kč zahrnuty zdroje z dotací fondů NATO v částce 106,193 mil. Kč, mimorozpočtové zdroje OSS v částce 1 906,898 mil. Kč a vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 25,037 mil. Kč. 16

19 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2012 až 2016 v mil. Kč EDS/SMVS v letech 2012 až rok v mil. Kč Skutečnost*) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 5 012, , , , ,3 Běžné výdaje 2 385, , , , ,1 Celkem 7 398, , , , ,4 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 17

20 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2016 Výdaje na nemo- Výdaje na infrastrukturu nemovitou infrastrukturu 16,0 % 16,0 Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a další 84,0 % v mil. Kč Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 4 242,0 84,0 % Výdaje na nemovitou infrastrukturu 806,4 16,0 % Celkem 5 048,4 100,0 % 18

21 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2016 schváleny v celkovém objemu ,548 mil. Kč, což představuje 92,49 % celkových výdajů kapitoly MO. V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Osobní mandatorní výdaje zahrnují prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia studentů a doktorandů, kapesné žáků, služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši ,467 mil. Kč, tj. 60,5 % běžných výdajů. Z této částky dosahují výdaje pro OSS MO na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP celkem ,051 mil. Kč. Z této částky činí prostředky na platy ,004 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci celkem 759,612 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje v celkové výši 4 774,960 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 167,475 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány peněžní prostředky (mimo EDS/SMVS) na nákup materiálu ve výši 3 428,422 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 408,856 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 569,898 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 2 977,871 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční ve výši 462,330 mil. Kč. 19

22 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2016 mil. Kč Rozpočet ,1 Kapitálové výdaje 3 587,6 Běžné výdaje*) ,5 I. Osobní mandatorní výdaje ,5 1.Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,1 a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků) ,0 b) Ostatní platby za provedenou práci 759,6 c) Pojistné 4 775,0 d) Převody FKSP 167,5 2.Ostatní mandatorní výdaje 9 883,4 a) Sociální dávky 6 991,0 b) Služební příspěvek na bydlení 949,4 c) Stabilizační příspěvek 1 907,0 d) Ostatní (stipendia apod.) 36,0 II. Ostatní výdaje ,0 1. Zabezpečení běžného provozu ,5 2. Transfery a dotace 2 577,7 3. Další běžné výdaje 395,8 *) včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 20

23 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2012 až 2016 počet zaměstnanců celkem mil. Kč rok Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Kategorie osob/rok Počty vojáků z povolání Počty zaměstnanců v pracovním poměru*) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě Počty osob celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) *) bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF 21

24 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2012 až 2016 počet osob rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 Vojáci z povolání Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci na služebních místech Celkem Skutečnost Počty plánované Kategorie osob / Rok Počty vojáků z povolání Počty zaměstnanců v pracovním poměru*) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě Celkem *) bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF 22

25 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2012 až ,9% 18,6% (schválené rozpočty) 18,4% 17,5% 15,8% 20% 15% v mil. Kč % 5% 0% rok Běžné výdaje*) Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích Běžné výdaje*) , , , , ,5 Důchody a ostatní sociální dávky 6 785, , , , ,0 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 17,9% 18,6% 18,4% 17,5% 15,8% *) včetně souvisejících výdajů zařazených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 23

26 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2015 a 2016 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Celkem 9 560, ,4 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie (včetně pohonných hmot a maziv) 1 569, , , ,4 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku 2 977, , Cestovné tuzemské i zahraniční 462,3 286, Nákup služeb 3 408, ,

27 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2015 a 2016 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) v mil. Kč Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2015 a 2016 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) 3 428, , , ,1 63,9 262,3 447,7 229,1 447,6 574,2 59,2 29,7 115,3 253,6 400,0 517,0 451,3 44, Ostatní materiál*) Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny rok *) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk 25

28 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE Výdaje na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort ministerstva obrany byly pro rok 2016 na základě usnesení vlády ČR č. 484, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018, ze dne 24. června 2015 vyčleněny ve výši 430,787 mil. Kč. Oproti roku 2015 dochází ke zvýšení výdajů o 7,810 mil. Kč (index 2016/2015 činí 1,02). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování tří programů. Na účelovou podporu na program obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 223,000 mil. Kč. Na financování 27 pokračujících projektů je smluvně vázáno 222,839 mil. Kč. Na účelovou podporu obranného výzkumu a vývoje jsou v rámci programu ve schváleném rozpočtu alokovány peněžní prostředky ve výši 110,000 mil. Kč. Hlavním cílem programu je rozvoj schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech nezbytných k zajištění obrany země a deklarovaných politicko-vojenských ambicí. V oblasti institucionální podpory jsou v programu na rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany vyčleněny peněžní prostředky v objemu 97,787 mil. Kč. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 85,913 mil. Kč, na zabezpečení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 3,340 mil. Kč. Na zabezpečení účasti v mezinárodních projektech pod záštitou Evropské obranné agentury jsou vyčleněny peněžní prostředky ve výši 8,534 mil. Kč. 26

29 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR EDS/SMVS EU FKSP HDP IISSR-RISPR KIS MF MO NATO OPPP OSN OSS Armáda České republiky Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Integrovaný informační systém státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu Komunikační a informační systémy Ministerstvo financí Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) Ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů Organizační složka státu 27

30 28 POZNÁMKY

31 29

32 OBSAH ÚVOD 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2012 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 7 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO 8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2015 a Výdaje kapitoly MO v roce 2016 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 10 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2012 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2012 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2013 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2016 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) 14 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS 15 Porovnání výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v letech 2012 až Rozdělení výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v roce BĚŽNÉ VÝDAJE 19 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2012 až

33 Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2012 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2012 až Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2015 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2015 a VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 26 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 27 POZNÁMKY 28

34 Ing. Jiří Auředník Rozpočet fakta & trendy 2016 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) U Památníku 2, Praha Zlom: Adéla Zemanová Dáno do tisku: duben 2016 Tisk: odbor prezentační a produkční VHÚ 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2016 ISBN ISBN (anglické vydání)

35

36

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 15 1.3. Rezervní fond 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 22 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 30 1.5.1. Vývojové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vrchní státní zastupitelství v Praze Vrchní státní zastupitelství v Praze LEGISLATIVNÍ MANTINELY HOSPODAŘENÍ JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D. VŠE, 11. KVĚTNA 2016 Obsah Základní právní rámec Zákon o státním rozpočtu a příslušná rozpočtová kapitola

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Vrbčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 07.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235920 název Obec Vrbčany ulice, č.p. Vrbčany 25 obec Vrbčany PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 15. dubna 2016 Č.j.: KPR 2028/2016 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2015 Předkládá: Ing.

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Lhotice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhotice Lhotice 67531 Lhotice IČ Právní forma 48527424 Obec nebo městská

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 240 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více