MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická Katedra marketingu, obchodu a služeb UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu oddělení managementu sportu Ústí nad Labem, květen 2009

2 RECENZE: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2009 ISBN Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Jan Tlučhoř a autoři příspěvků

3 Obsah 2 Úvod... 5 Beneš, M., Cihlář, D., Kresta, J. - Příprava studentů Managementu cestovního ruchu na jejich budoucí povolání... 6 Bláha, L. - Marketingové a ekonomické zabezpečení European tchoukball championship 2008 Czech Republic... 7 Bočincová, Z. - Úspešní športovci ako módne ikony spoločností... 8 Čáslavová, E. - Nové impulsy ve sponzorování sportu Eger, L. - Řízení a financování komunální tělovýchovy ve městě Cheb Eger, L. - Marketing sportu a e-business Harantová, L. - Marketingová komunikace v oblasti jezdeckého sportu Hesková, M., Štarchoň, P. - Event marketing a jeho uplatnění ve sportovních a turistických programech Hobza, V., Skoumal, J. - Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování Hommerová, D. - Science communication v Techmania science center Jakubíková, D. - SW cestovního ruchu lidé a spolupráce Jakubíková, D. - Lázeňský cestovní ruch v Turecku Janák, V. - Popularita sportů a jejich finanční podpora Klatová, E. - Management stížností - případová studie Kresta, J., Cihlář, D., Baltaretu, L. - Vybrané aspekty managementu a marketingu hanspaulské ligy Komeštík, B., Půža, B. - Paradigma a koncepce studijního oboru Sportovní management Louka, O. - Využití marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV PF UJEP Muchová, S. - Marketing spoločnosti Kempinski Hotels Navrátilová, M. - Využití informačních technologií v praxi cestovních kanceláří a agentur...24 Novotný, F. - Marketing v plavecké výuce žáků 1. stupně základní školy Novotný, J. - Marketing ve ski areálech... 26

4 Petera, J. - Animace služeb jako prostředek zvýraznění prožitku v produktech cestovního ruchu Petráčková, J. - Typy sportovních značek a jejich specifika Pospíšil, J. - Nové trendy v marketingové komunikaci na trhu cestovního ruchu Schwartzhoffová, E. - Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu Slepičková, I. - Úloha mikroregionů v podpoře sportu Šíma, J. - Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb aplikace pro sportovní management Štěpánková, K. - Analýza dopadu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec Tlučhoř, J. - Využití hotelového informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu Valter, L., Valterová, M. - Specifika marketigových nástrojů ve sportu Voráček, J. - Výzkum veřejného mínění o pořádání olympijských her v Praze Závodná, L. S. - Ekonomické ukazatele cestovního ruchu Zelenka, J. - Sociální sítě a marketing cestovního ruchu Zelenka, J. - Výuka marketingu CR s využitím e-learningu Žák, M., Valter, L. - Sportovní reprezentace UJEP v Ústí nad Labem... 40

5 Konference: ÚVOD Management a marketing sportu a cestovního ruchu se konala 26. května 2009 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V úvodu konference bylo uvedeno: naše konference chce navázat na kooperaci pořadatelských pracovišť, která nepravidelně probíhá již od roku 1998 a soustřeďuje se na problematiku marketingu a managementu sportu v nejširším pojetí od jeho uspořádání přes financování až po sponzoring. V této souvislosti se věnujeme i komunální tělovýchově, rozvoji regionů a cestovního ruchu. Věříme, že naše konference je výzvou k setkání, výměně názorů a prezentaci odborných výstupů vysokoškolských pracovišť v ČR a SR. Uvítáme zapojení i dalších odborníků, jejichž práce se dotýká naznačených témat a kteří jistě mohou přispět i svým pohledem a novými podněty k další spolupráci. Přejeme si, aby konference svým sborníkem poskytla materiály ke zkvalitnění výuky na jednotlivých pracovištích. Proto uvítáme nejenom teoretické příspěvky, ale i zkušenosti z praxe, případové studie apod. VĚDEČTÍ GARANTI KONFERENCE PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., Fakulta pedagogická, UJEP v Ústí nad Labem Doc. Ing. Petr Cimler, CSc., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze PhDr. Ladislav Bedřich, CSc., Fakulta sportovních studií, MU v Brně Doc. PhDr. František Dvořák, CSc., Český olympijský výbor, Praha Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., FEK, ZČU v Plzni a PF UJEP v Ústí nad Labem Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., Fakulta managementu, VŠE v Praze Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., Fakulta pedagogická, UJEP v Ústí nad Labem Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., FIM, UHK, Hradec Králové Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici Organizační výbor: Mgr. Jan Kresta Doc. PaedDr. Ludvik Eger, CSc., Mgr. Jitka Vaněčková Ing. Jan Tlučhoř, Mgr. Štefan Balkó Martina Staňková, tel: , 5

6 PŘÍPRAVA STUDENTŮ MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU NA JEJICH BUDOUCÍ POVOLÁNÍ Bc. Martin Beneš, Mgr. David Cihlář, Mgr. Jan Kresta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, SŠ obchodu a služeb, Management cestovního ruchu Každá střední škola vzdělává své žáky, jak nejlépe dokáže. Připravuje je na budoucí povolání, případně další studium na vysoké škole. Ne všechny střední školy však již sledují, kolik jejich žáků bylo přijato na vysokou školu a kolik jich opravdu pracuje ve svém oboru. Zda poznatky získané při studiu na střední škole plně dostačují při jejich nástupu do nového povolání a zda by sami žáci případně nedoporučili nějaké změny. Management cestovního ruchu STUDENTS TRAINING IN TOURISM MANAGEMENT FOR THEIR FUTURE OCCUPATION Every secondary school does its best to educate pupils. They are being prepared for future occupation or university education. But not all secondary schools know how many pupils were accepted to university and how many pupils really work in their branch. And if the knowledge received during secondary education is sufficient for the new occupation and pupils themselves didn t recommend any changes. Tourism management, Travel Management 6

7 MARKETINGOVÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy PF UJEP byla prvním pracovištěm v České republice, které se kdy zabývalo systematickým školením a přípravou ve sportovní hře tchoukball. V rámci účasti týmů složených zejména ze studentů a absolventů fakulty na dvou mistrovstvích Evropy si vydobyla respekt na mezinárodním poli. Na přelomu roku byl autor příspěvku osloven se žádostí o zorganizování ME v této sportovní hře. Na základě smluvního vztahu mezi vedením PF a Federation International de Tchoukball probíhala v roce 2008 příprava i samotná realizace evropského šampionátu v Ústí nad Labem za účasti družstev ze sedmi zemí. Příspěvek specifikuje vybrané problémy marketingového zabezpečení akce, její ekonomické zajištění a mapuje tok financí ve vazbě na univerzitu, samotné účastníky a sponzoring. Snaží se přinést poučení pro akce podobného typu a zdůraznit obtíže sportovního odvětví na počátku svého rozvoje. Tchoukball, organizace, mistrovství Evropy, marketing. MARKETING AND ECONOMIC SUPPORT FOR EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC Successful development of tchoukball at the University of J. E. Purkyne and cooperation of the Faculty of Education with FITB resulted in organization of European Tchoukball Championship This contribution specifies chosen marketing problems and economic provision of the event, and maps the cash-flow related to the university, participants and sponsoring. Marketing, tchoukball, championship 7

8 ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI AKO MÓDNE IKONY SPOLOČNOSTÍ Ing. Zuzana Bočincová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Úspešní športovci a firmy mali k sebe odjakživa veľmi blízko. Firmy využívajú športovcov na zvyšovanie svojich ziskov a športovci vždy uvítajú ak ich nejaká svetová značka osloví aby prezentovali a pri svojich výkonoch používali práve ich výrobky. Získajú za to nielen obrovský honorár, ale stávajú sa aj módnymi ikonami pre obrovské množstvo fanúšikov. Predáva výrobky naozaj sľubovaná kvalita alebo práve svetové hviezdy sú spôsob, ktorý pomáha zvyšovať už aj tak obrovské zisky svetových korporácií? Cieľom tohto príspevku je poukázať na využívanie úspešných športovcov ako marketingového nástroja prestížnych športových spoločností. Sponzoring, Športový marketing, Športové spoločnosti. SUCCESSFUL ATHLETES AS COMPANY FASHION ICONS Sport players and companies have always been close to each other. Companies use players for increasing profits and players are always welcomed if they are approached by companies to present and use their products. Are products sold for their quality or people buy products because sport celebrities wear them? The main intention of article is present successful sports player as marketing tool of significant sport corporations. Sponsorship, Sport Marketing, Sport Corporations 8

9 NOVÉ IMPULSY VE SPONZOROVÁNÍ SPORTU Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Článek se zabývá rozborem postavení sponzorování ve sportovním marketingu. Domény současných marketingových strategií ve sportu jsou založené na produktech, které jsou přímo vztaženy ke sportům, tak na produktech, které se přímo ke sportu nevztahují. V druhém případě to mohou být v praxi málo rozlišitelné produkty založené na volných motivech a volně přidružené. Oba typy produktů se objevují i v nabídce sportovního sponzorování. V tradičním pojetí sponzorování sportu se nabízejí více sportovní produkty, přímo spojené se sporty. V integrovaném sponzorování sportu přibývá produktů přidružených anebo se volně vztahujících ke sportu. Volba vhodné strategie ve sponzorování záleží na cílech, které se firmy snaží naplnit prostřednictvím sponzorování sportu. S ohledem na integrované sponzorování článek prezentuje přehled produktů obou typů, na základě kterých lze připravit nabídku pro marketingovou strategii firem v roli sponzorů. : Marketing, sponzorování, produkt, marketingová strategie SPORT SPONSORSHIP NEW IMPULSE The paper presents analysis position of sponsorship in sport marketing. The domains of contemporary marketing strategies in sport are based on the sports related products, thus on the non sports related products. There are practically theme based and alignment based product in the second case. But the both types of products exist in offer for sport sponsors. Sports based products are offered more in traditional use. Alignment based products or theme based products increase more in the integrated sport sponsorship. The choice of suitable strategy in sponsorship depends on targets, which the company tries to fulfill through the sport. With respect to integrated sponsorship the paper show the offer of both type of products, which the sport subjects can offer for marketing strategy of companies in the role of sponsors. Keywords: Marketing, sponsorship, product, marketing strategy 9

10 ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ TĚLOVÝCHOVY VE MĚSTĚ CHEB Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická Příspěvek navazuje na stejné téma z národní konference z roku Ukazuje aktuální stav podpory sportu v okrese Cheb přes ČSTV, specifickou podporu města Cheb přes grantovou směrnici města, a to v kontextu počtu klubů a sportovních odvětví ve městě. Věnuje se stručně i problematici klíčových sportovních zařízení a jejich provoznímu financování z rozpočtu města a poukazuje tak na některé typické problémy správy a údržby tělovýchovných zařízení v našich obcích. Z hlediska marketingu potom např. ukazuje vznik tradice ve vyhlašování nejlepších sportovců, ale i trenérů a cvičitelů. Smyslem příspěvku je předložit studii vhodnou pro objasnění problematiky vývoje komunální tělovýchovy v ČR na příkladu jednoho města, která bude použitelná pro přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy a manažerů v oblasti sportu. Komunální tělovýchova, řízení, financování, marketing MANAGEMENT AND FINANCING OF MUNICIPAL SPORTS IN TOWN CHEB The paper is focused on municipal sport activities and events in town Cheb. The case study presents development over the past 5 years. Actual situation documents the problems of financing and maintenance of sports facilities and sports activities in the town. Municipal sports activities, managing, financing, marketing 10

11 MARKETING SPORTU A E-BUSINESS Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Příspěvek prezentuje inovace marketingu v důsledku nástupu informačních a komunikačních technologií v oblasti sportu. V úvodu upozorňuje na vymezení ze zahraniční publikace o marketingu sportu (Schwarz, Hunter, 2008). Ujednocuje přístup dle základního pohledu disciplíny marketing na internetu i s důrazem na vymezení Kotlera (2007), že marketing je v pohybu. V druhé části příspěvku přináší odkazy na stručné aplikace marketingu na internetu pro sport. Zaměřuje se zejména na SEM, ale věnuje se i některým nastupujícím novinkám a trendům. Marketing sportu, internet, marketing na internetu, marketing ve vyhledávačích SPORTS MARKETING AND E-BUSINESS The paper is focused on Internet marketing and sport. First part shows view by Schwarz and Hunter (2008) and second part of paper brings application of internet marketing to sport. There are presented search engine marketing and some examples of new and future trends. Sports marketing, Internet, Internet marketing, search engine marketing 11

12 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V OBLASTI JEZDECKÉHO SPORTU Ing. Lenka Harantová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Koně bohužel neumí hrát ani hokej ani fotbal, a proto zřejmě nikdy nebudou tak marketingově zajímaví pro sponzory jako jiné sporty. Pokud si odmyslíme dostihový sport, kde sponzorem koně je vždy majitel, zůstáváme u disciplín, jako jsou parkur, drezúra, voltiž atd. Pakliže chceme uspět v takovém odvětví sportu jako je jezdectví, bez kvalitního sponzora dnes nemáme šanci. Proto se bude tento konferenční příspěvek zabývat právě výše jmenovanými druhy jezdeckého sportu. Mnozí jezdci však vůbec netuší, že ČJF- Česká jezdecká federace přesně stanovuje, kde a jak může být při soutěžích vyobrazena reklama. Z tohoto důvodu bude článek popisovat i reklamní pravidla ČJF. V neposlední řadě se bude příspěvek věnovat také dopadu všudypřítomné krize na Český jezdecký pohár a na CSIO* * * Praha (mezinárodní skokové závody se soutěží Poháru národů). Marketingová komunikace, jezdectví, Česká jezdecká federace. MARKETING COMMUNICATION IN THE FIELD OF EQUESTRIAN SPORT This conferential paper provides concise overview of marketing communication status and equestrianism. This paper is mainly focused on Czech Equestrian Federation Advertisement rules. The paper is further mentioning today s crisis and impact on Czech Equestrian Cup. Marketing communication, equestrianism, Czech Equestrian Federation 12

13 EVENT MARKETING A JEHO UPLATNĚNÍ VE SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH PROGRAMECH Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., VŠE Praha, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu Moderní trendy v marketingu s důrazem na event marketing. Teoretické vymezení možností event marketingu v marketingových programech vybraných podnikatelských oborů. Možnosti využití event marketingu ve vztahu k cestovnímu ruchu (především v oblasti destinačního managementu) a při pořádání sportovních akcí. Součástí příspěvku jsou výsledky výzkumu využívání event marketingu v marketingových programech jihočeských lázní (v oblasti wellness programů) a u vybraných sportovních akcí. Event marketing, destinační management a marketing, marketingový program, potenciál event marketingu,wellness programy EVENT MARKETING AND ITS APPLICATION IN SPORT AND TOURIST PROGRAMS The paper aims at modern trends of marketing with an emphasis on Event marketing, theoretical definition of its possibilities in marketing programs of chosen fields of business, possibilities in tourism (especially in Destination Management) and during holding of sport actions. Results of Event marketing in the South Bohemian spa and chosen sport actions research are a part of the paper. Event marketing, Destination Management and Marketing, Marketing program, potential of Event marketing, Wellness programs 13

14 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI GRANTOVÉ POLITIKY VE SPORTU PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSAD PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. Mgr. Jiří Skoumal. Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Příspěvek se zabývá problematikou provázanosti cílů municipálních koncepcí rozvoje sportu a tělovýchovy a metodami jejich vyhodnocování. Na základě analýzy grantové politiky vybraných municipalit (krajů, obcí), analýzy municipálních koncepcí a na základě zásad programového financování je navrhován postup, umožňující užší výkonový a kontrolní vztah strategických dokumentů rozvoje sportu a tělovýchovy na proklamované vize, cíle, strategii a programy podpory sportu. Princip navrhovaných postupů vychází z použití identifikátorů a uplatnění metod CBA, CUA, CMA v programovém financování sportu tedy v oblasti, kde není možno kalkulovat s přímými ekonomickými výsledky, ale je nutno zvažovat výsledné externality. Autoři navrhují postupy, které směřují prostřednictvím poptávkově orientované koncepce rozvoje sportu a návrhu programového financování k vyšší průhlednosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků v municipální sféře. Cílem příspěvku je upozornit na možné způsoby měření velikosti užitku předkládaných grantů budoucích příjemců, jako podpůrného nástroje při rozhodování o jejich přidělení a posléze i k jejich kontrole. Financování sportu, programové financování, veřejné výdajové programy. EVALUATION OF EFFICIENCY OF GRANT POLICY IN SPORTS THROUGH PRINCIPLES OF PROGRAMME FUNDING The paper deals with interconnection between goals for municipal development of sport and physical culture and their actual realization and assessment. The authors suggest methods that lead to a better transparency, usefulness and efficiency of public means through programme financing. The purpose of this paper is to draw attention to various ways of measuring utility and efficiency of proposed grants, as a supportive mean of decision-making and subsequently a way of control. Financing sport, programme financing, public expenditure programmes 14

15 SCIENCE COMMUNICATION V TECHMANIA SCIENCE CENTER Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Příspěvek se zabývá problematikou marketingovou komunikace u neziskových organizací se zaměřením na science centra, která má svá specifika a ta je nezbytné respektovat. Techmania science center je jednou z předních atraktivit cestovního ruchu Plzeňského kraje. Vzhledem ke specifičnosti science center je nezbytně nutné vybrat vhodnou komunikační strategii, která podpoří význam a poslání interaktivního vědeckotechnického nejen z pohledu cestovního ruchu a intenzivně pracovat na přípravě a realizaci mediální kampaně, jež zacílí na jednotlivé segmenty. Marketingová komunikace, science center, nezisková organizace SCIENCE COMMUNICATION IN TECHMANIA SCIENCE CENTER The paper is about the marketing communication especially about communication of a science center. The intention of the founders of a science center is to respond to the present situation, when there is a decreasing interest in technical fields. The goal of the project Techmania Science Center is to help the public, especially young people, get more familiar with the development of human knowledge and show how it is used in technology. Science communication is the sum of all those processes by which scientific culture and knowledge is incorporated into the common culture and this is the focus of the project od Techmania science center. Marketing communication, science center, non-profit organization 15

16 SW CESTOVNÍHO RUCHU LIDÉ A SPOLUPRÁCE Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta Autorka příspěvku se zamýšlí nad viditelnými problémy jak destinací cestovního ruchu, tak jednotlivých podniků cestovního ruchu a dalších podnikatelských a nepodnikatelských subjektů spjatých s cestovním ruchem, které ovlivňují celkovou spokojenost návštěvníků a hostů. Jedním z problémů je samotný management, který má nesporný vliv na to, zda-li lidé poskytující služby představují silnou nebo slabou stránku cestovního ruchu i na to, jak je sám ochoten spolupracovat tak, aby celkový dojem, který si návštěvník a host o destinaci udělá byl pozitivní. Management, marketing, lidé, spolupráce, SW analýza SW OF TOURISM PEOPLE AND PARTNERSHIP The author of the paper focuses on the visible problems concerning destinations of tourism industry as well as problems concerning individual tourist establishments and other tourist-oriented business or non-business entities which influence the overall contentment of visitors and guests. One of the problems is the management itself. Management has a great influence upon the fact whether the entities that render services represent strong or weak sides of tourism. Management also has a great influence upon the fact whether the overall (general) impression a visitor or guest will gain of the destination will be positive or not. Management, marketing, people, partnership, SW analysis 16

17 LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH V TURECKU Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Příspěvek je věnován aktuálním poznatkům z oblasti lázeňského cestovního ruchu v Turecku, které jeho autorka získala při studijním a přednáškovém pobytu v Turecku v letošním roce. Cílem je identifikovat hlavní rozdíly mezi českým a tureckým pojetím lázeňství. Cestovní ruch, lázeňství, Turecko SPA INDUSTRY IN TURKEY The paper focuses on the latest knowledge concerning the spa industry in Turkey. The author gained the knowledge while she was staying and lecturing in Turkey. The aim is to identify major differences between the Czech and Turkish conception of balneology (spa industry). Tourism, spa treatment, Turkey 17

18 POPULARITA SPORTŮ A JEJICH FINANČNÍ PODPORA PhDr. Vladimír Janák, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu V letech 2004 až 2008 proběhl výzkum popularity sportovních odvětví v ČR. Hlavním cílem bylo zjistit popularitu sportů na reprezentativním výběru dospělé populace ČR (n=2200). Výsledky jsou jedním z důležitých podkladů pro MŠMT při přidělování státních dotací pro reprezentace jednotlivých sportů, kde popularita je důležitým kriteriem při určování výšky finanční podpory. Následné dílčí výzkumy zjišťovaly nejen popularitu a mediální sledovanost sportů, ale i ochotu tyto sporty finančně podpořit ze stáních peněz. Výsledky dotazníkového průzkumu ukazují, že nejpopulárnějšími sporty v ČR jsou lední hokej a fotbal, které se bezkonkurenčně těší největší oblibě a sledovanosti. To ale nekoresponduje s ochotou tyto velké sporty finančně podporovat. Většina populace by při finanční podpoře dala přednost méně bohatým sportům (například lehké atletice). Ukázalo se také, že obecný zájem o sport trvale vzrůstá. Popularita sportu, finanční podpora sportu, mediální sledovanost POPULARITY OF SPORTS AND THEIR FINANCIAL SUPPORT The paper is concerned with the issue of sport popularity in CR. On the representative sample of population was discovered that the most popular sports in CR are Ice hockey and Soccer. The popularity of these rich sport branches does not correspond with the good will to support them financially. Popularity of sports, financial support of sport, watching of sports 18

19 MANAGEMENT STÍŽNOSTÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE Ing. Eliška Klatová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Autorka se v disertační práci zabývá otázkou spokojenosti zákazníků ve spojení s managementem stížností. Nejprve je provedena literární rešerše, kde je zobrazen stručný přehled řešené problematiky a druhá část článku je věnována případové studii, kdy autorka vychází i z vlastních zkušeností. Cílem článku je na praktickém příkladě poukázat na chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhnout řešení, které by bylo uspokojující pro obě strany, tzn. jak pro prodávajícího tak pro nespokojeného zákazníka. Spokojenost, stížnost, management COMPLAINT MANAGEMENT CASE STUDY The paper is focused on the matter of customers' satisfaction, together with management of complaints. The literature search gives a brief background of the issues and the body of the article presents a case study, involving author's own experiences. The article is to show the mistakes made in practice and to propose solutions, satisfactory for both the service provider and the customer. Satisfaction, complaint, management 19

20 VYBRANÉ ASPEKTY MANAGEMENTU A MARKETINGU HANSPAULSKÉ LIGY Mgr. Jan Kresta, Mgr. David Cihlář, Bc. Lucián Baltaretu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Hanspaulská liga je masová, rekreační soutěž v malé kopané, které se hraje v Praze. Jedná se o fenomén mezi malými formami kopané, který má svá specifika i v oblastech marketingu a managementu. Tuto soutěž řídí Pražský svaz malého fotbalu. Poukazujeme mj. na řízení soutěží -- účastní se skoro 1000 mužstev rozdělených dle výkonnosti i věku (veteránská, superveteránská liga). Dále popisujeme systém delegace rozhodčích, organizační strukturu svazu, ekonomické aspekty účastníků i svazu apod. Hanspaulská liga, Pražský svaz malého fotbalu, malá kopaná SELECTED ASPECTS OF MANAGEMENT AND MARKETING OF THE HANSPAULKA LEAGUE We present some aspect of management and marketing of the Hanspaulka league - one of the most popular little form of football in Prague. Hanspaulka league, Prague association of little football, little football 20

21 PARADIGMA A KONCEPCE STUDIJNÍHO OBORU SPORTOVNÍ MANAGEMENT Doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Mgr. Bohumil Půža, PhD. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu V příspěvku se zabýváme zásadními otázkami, kam směřuje studijní obor Sportovní management. Argumentujeme obecným integrovaným modelem kinantropologie a analýzou obdobných studií u nás i ve světě s využitím závěrů grantového projektu ESF realizovaného na několika vysokých školách v ČR. Paradigma a koncepce oboru se odvozuje od dvou zásadních koncepčních linií. Studium sportovního managementu je buď kinantropologické nebo ekonomické. Lze připustit i spojení obou oborů, ale pak je nutné vytvořit takový studijní plán, který odpovídá oběma oborům a splňuje náležité akreditační standardy Ekonomie i Kinantropologie. Vzhledem k společenské potřebě zastavit trend hypokineze se domníváme, že moduly pohybově sportovní je nutné zachovat. Sportovní management, Kinantropologie, Pohybová a sportovní aktivita PARADIGMS AND CONCEPT OF STUDY FIELD SPORTS MANAGEMENT The paper deals with essential conception and paradigm of the university study programme of Sport Management We work on the general integrated model of kinanthropology and analysis of similar surveys, using outcomes of an ESF grant project. The study is regarded as either kinanthropological or economic. When conceding connection of both branches, an appropriate study plan has to be made. Sport management, Kinanthropology, Motion and sport activity 21

22 VYUŽITÍ MARKETINGU PRO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝUKY HOROLEZECTVÍ NA KTV PF UJEP PaedDr. Oto Louka, CSc. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Náš příspěvek je zaměřen na problematiku využití některých možností marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV v Ústí n. L. V první části jsme se věnovali vytvoření koncepce propagace a nabídky našich možností pro potenciální partnery. Ve druhé části jsme uvedli výsledky našeho snažení za poslední 3 roky. V závěrečné části jsme shrnuli a zhodnotili současnou situaci a navrhli další možný postup. Marketing, horolezectví, výuka, materiální zajištění, propagace, sponzoring MARKETING AS A MEAN TO IMPROVE CONDITIONS OF TEACHING CLIMBING AT THE KTV PF UJEP Our contribution is focused on some marketing options for improving conditions of teaching climbing to KTV in Usti n. L. In the first part we take the creation of the concept of promotion and offer opportunities for potential partners. In the second part, we have seen the results of our efforts over the last approximately 3 years. In the final section we summarize and assess the current situation and suggested other possible steps. Marketing, climbing, instruction, physical collateral, advertising, sponsorship 22

23 MARKETING SPOLOČNOSTI KEMPINSKI HOTELS Ing. Simona Muchová Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Príspevok sa zaoberá problematikou marketingu hotelierstva a rozdielnym vnímaním tohoto problému u nás aj v zahraničí. Popisuje, čím sa hotely najvyšších kategórií líšia od bežných hotelov, a tiež čo musia tieto hotely robiť a ako musia komunikovať so svojimi zákazníkmi tak, aby uspokojili aj tých najnáročnejších z nich. Článok sa ďalej konkrétne zaoberá vybranou sieťou luxusných hotelov Kempinski Hotels. Spoločnosť Kempinski Hotels je najstaršia európska luxusná hotelová spoločnosť. V súčasnosti prevádzkuje 59 hotelov a ďalšie plánuje v blízkej budúcnosti založiť. Príspevok opisuje marketingové aktivity společnosti v Českej a Slovenskej republike v porovnaní so zahraničím. Luxusné hotely, Kempinski hotels, starostlivosť o zákazníka MARKETING IN KEMPINSKI HOTELS The paper deals with the problem of hotels marketing. It describes this problem in Czech Republic comparing to the situation abroad. It also differs this problem at common hotels and top-class hotels. For better example, there was chosen Kempinski hotels group. First-class hotels, Kempinski hotels, customer s care 23

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Bauch, Václav Bakalářská práce: Dlouhodobý hmotný majetek/ Long-Term Tangible Assets Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová Oponent bakalářské

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008

NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY NOVÉ NÁPADY 2008 3. mezinárodní vědecká konference SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Znojmo 20. 21. listopadu 2008 Příspěvky byly oponovány vedoucími jednotlivých sekcí:

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 2/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš VYBRANÉ ASPEKTY INTEGRACE DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A JEJICH DŮSLEDKY NA VÝKONNOST

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine 8. ročník X2/2011 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

mimořádné vydání Media4u Magazine 8. ročník X2/2011 ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 8. ročník X2/2011 mimořádné vydání S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008

Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008 Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008 Obsah Úvodní slovo................................................................................................. 2 1. Aktuální

Více

Knihovny současnosti 9 11 9 2014

Knihovny současnosti 9 11 9 2014 Knihovny současnosti 9 11 9 2014 14 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR Sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2014 Sborník

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 7. ročník 2/2 Media4u Magazine ISSN 24-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

Media4u Magazine. 7. ročník 3/2010. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 7. ročník 3/2010. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 7. ročník 3/2010 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL II Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více