MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická Katedra marketingu, obchodu a služeb UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu oddělení managementu sportu Ústí nad Labem, květen 2009

2 RECENZE: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2009 ISBN Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Jan Tlučhoř a autoři příspěvků

3 Obsah 2 Úvod... 5 Beneš, M., Cihlář, D., Kresta, J. - Příprava studentů Managementu cestovního ruchu na jejich budoucí povolání... 6 Bláha, L. - Marketingové a ekonomické zabezpečení European tchoukball championship 2008 Czech Republic... 7 Bočincová, Z. - Úspešní športovci ako módne ikony spoločností... 8 Čáslavová, E. - Nové impulsy ve sponzorování sportu Eger, L. - Řízení a financování komunální tělovýchovy ve městě Cheb Eger, L. - Marketing sportu a e-business Harantová, L. - Marketingová komunikace v oblasti jezdeckého sportu Hesková, M., Štarchoň, P. - Event marketing a jeho uplatnění ve sportovních a turistických programech Hobza, V., Skoumal, J. - Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování Hommerová, D. - Science communication v Techmania science center Jakubíková, D. - SW cestovního ruchu lidé a spolupráce Jakubíková, D. - Lázeňský cestovní ruch v Turecku Janák, V. - Popularita sportů a jejich finanční podpora Klatová, E. - Management stížností - případová studie Kresta, J., Cihlář, D., Baltaretu, L. - Vybrané aspekty managementu a marketingu hanspaulské ligy Komeštík, B., Půža, B. - Paradigma a koncepce studijního oboru Sportovní management Louka, O. - Využití marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV PF UJEP Muchová, S. - Marketing spoločnosti Kempinski Hotels Navrátilová, M. - Využití informačních technologií v praxi cestovních kanceláří a agentur...24 Novotný, F. - Marketing v plavecké výuce žáků 1. stupně základní školy Novotný, J. - Marketing ve ski areálech... 26

4 Petera, J. - Animace služeb jako prostředek zvýraznění prožitku v produktech cestovního ruchu Petráčková, J. - Typy sportovních značek a jejich specifika Pospíšil, J. - Nové trendy v marketingové komunikaci na trhu cestovního ruchu Schwartzhoffová, E. - Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu Slepičková, I. - Úloha mikroregionů v podpoře sportu Šíma, J. - Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb aplikace pro sportovní management Štěpánková, K. - Analýza dopadu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec Tlučhoř, J. - Využití hotelového informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu Valter, L., Valterová, M. - Specifika marketigových nástrojů ve sportu Voráček, J. - Výzkum veřejného mínění o pořádání olympijských her v Praze Závodná, L. S. - Ekonomické ukazatele cestovního ruchu Zelenka, J. - Sociální sítě a marketing cestovního ruchu Zelenka, J. - Výuka marketingu CR s využitím e-learningu Žák, M., Valter, L. - Sportovní reprezentace UJEP v Ústí nad Labem... 40

5 Konference: ÚVOD Management a marketing sportu a cestovního ruchu se konala 26. května 2009 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V úvodu konference bylo uvedeno: naše konference chce navázat na kooperaci pořadatelských pracovišť, která nepravidelně probíhá již od roku 1998 a soustřeďuje se na problematiku marketingu a managementu sportu v nejširším pojetí od jeho uspořádání přes financování až po sponzoring. V této souvislosti se věnujeme i komunální tělovýchově, rozvoji regionů a cestovního ruchu. Věříme, že naše konference je výzvou k setkání, výměně názorů a prezentaci odborných výstupů vysokoškolských pracovišť v ČR a SR. Uvítáme zapojení i dalších odborníků, jejichž práce se dotýká naznačených témat a kteří jistě mohou přispět i svým pohledem a novými podněty k další spolupráci. Přejeme si, aby konference svým sborníkem poskytla materiály ke zkvalitnění výuky na jednotlivých pracovištích. Proto uvítáme nejenom teoretické příspěvky, ale i zkušenosti z praxe, případové studie apod. VĚDEČTÍ GARANTI KONFERENCE PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., Fakulta pedagogická, UJEP v Ústí nad Labem Doc. Ing. Petr Cimler, CSc., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze PhDr. Ladislav Bedřich, CSc., Fakulta sportovních studií, MU v Brně Doc. PhDr. František Dvořák, CSc., Český olympijský výbor, Praha Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., FEK, ZČU v Plzni a PF UJEP v Ústí nad Labem Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., Fakulta managementu, VŠE v Praze Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., Fakulta pedagogická, UJEP v Ústí nad Labem Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., FIM, UHK, Hradec Králové Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici Organizační výbor: Mgr. Jan Kresta Doc. PaedDr. Ludvik Eger, CSc., Mgr. Jitka Vaněčková Ing. Jan Tlučhoř, Mgr. Štefan Balkó Martina Staňková, tel: , 5

6 PŘÍPRAVA STUDENTŮ MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU NA JEJICH BUDOUCÍ POVOLÁNÍ Bc. Martin Beneš, Mgr. David Cihlář, Mgr. Jan Kresta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, SŠ obchodu a služeb, Management cestovního ruchu Každá střední škola vzdělává své žáky, jak nejlépe dokáže. Připravuje je na budoucí povolání, případně další studium na vysoké škole. Ne všechny střední školy však již sledují, kolik jejich žáků bylo přijato na vysokou školu a kolik jich opravdu pracuje ve svém oboru. Zda poznatky získané při studiu na střední škole plně dostačují při jejich nástupu do nového povolání a zda by sami žáci případně nedoporučili nějaké změny. Management cestovního ruchu STUDENTS TRAINING IN TOURISM MANAGEMENT FOR THEIR FUTURE OCCUPATION Every secondary school does its best to educate pupils. They are being prepared for future occupation or university education. But not all secondary schools know how many pupils were accepted to university and how many pupils really work in their branch. And if the knowledge received during secondary education is sufficient for the new occupation and pupils themselves didn t recommend any changes. Tourism management, Travel Management 6

7 MARKETINGOVÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy PF UJEP byla prvním pracovištěm v České republice, které se kdy zabývalo systematickým školením a přípravou ve sportovní hře tchoukball. V rámci účasti týmů složených zejména ze studentů a absolventů fakulty na dvou mistrovstvích Evropy si vydobyla respekt na mezinárodním poli. Na přelomu roku byl autor příspěvku osloven se žádostí o zorganizování ME v této sportovní hře. Na základě smluvního vztahu mezi vedením PF a Federation International de Tchoukball probíhala v roce 2008 příprava i samotná realizace evropského šampionátu v Ústí nad Labem za účasti družstev ze sedmi zemí. Příspěvek specifikuje vybrané problémy marketingového zabezpečení akce, její ekonomické zajištění a mapuje tok financí ve vazbě na univerzitu, samotné účastníky a sponzoring. Snaží se přinést poučení pro akce podobného typu a zdůraznit obtíže sportovního odvětví na počátku svého rozvoje. Tchoukball, organizace, mistrovství Evropy, marketing. MARKETING AND ECONOMIC SUPPORT FOR EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC Successful development of tchoukball at the University of J. E. Purkyne and cooperation of the Faculty of Education with FITB resulted in organization of European Tchoukball Championship This contribution specifies chosen marketing problems and economic provision of the event, and maps the cash-flow related to the university, participants and sponsoring. Marketing, tchoukball, championship 7

8 ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI AKO MÓDNE IKONY SPOLOČNOSTÍ Ing. Zuzana Bočincová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Úspešní športovci a firmy mali k sebe odjakživa veľmi blízko. Firmy využívajú športovcov na zvyšovanie svojich ziskov a športovci vždy uvítajú ak ich nejaká svetová značka osloví aby prezentovali a pri svojich výkonoch používali práve ich výrobky. Získajú za to nielen obrovský honorár, ale stávajú sa aj módnymi ikonami pre obrovské množstvo fanúšikov. Predáva výrobky naozaj sľubovaná kvalita alebo práve svetové hviezdy sú spôsob, ktorý pomáha zvyšovať už aj tak obrovské zisky svetových korporácií? Cieľom tohto príspevku je poukázať na využívanie úspešných športovcov ako marketingového nástroja prestížnych športových spoločností. Sponzoring, Športový marketing, Športové spoločnosti. SUCCESSFUL ATHLETES AS COMPANY FASHION ICONS Sport players and companies have always been close to each other. Companies use players for increasing profits and players are always welcomed if they are approached by companies to present and use their products. Are products sold for their quality or people buy products because sport celebrities wear them? The main intention of article is present successful sports player as marketing tool of significant sport corporations. Sponsorship, Sport Marketing, Sport Corporations 8

9 NOVÉ IMPULSY VE SPONZOROVÁNÍ SPORTU Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Článek se zabývá rozborem postavení sponzorování ve sportovním marketingu. Domény současných marketingových strategií ve sportu jsou založené na produktech, které jsou přímo vztaženy ke sportům, tak na produktech, které se přímo ke sportu nevztahují. V druhém případě to mohou být v praxi málo rozlišitelné produkty založené na volných motivech a volně přidružené. Oba typy produktů se objevují i v nabídce sportovního sponzorování. V tradičním pojetí sponzorování sportu se nabízejí více sportovní produkty, přímo spojené se sporty. V integrovaném sponzorování sportu přibývá produktů přidružených anebo se volně vztahujících ke sportu. Volba vhodné strategie ve sponzorování záleží na cílech, které se firmy snaží naplnit prostřednictvím sponzorování sportu. S ohledem na integrované sponzorování článek prezentuje přehled produktů obou typů, na základě kterých lze připravit nabídku pro marketingovou strategii firem v roli sponzorů. : Marketing, sponzorování, produkt, marketingová strategie SPORT SPONSORSHIP NEW IMPULSE The paper presents analysis position of sponsorship in sport marketing. The domains of contemporary marketing strategies in sport are based on the sports related products, thus on the non sports related products. There are practically theme based and alignment based product in the second case. But the both types of products exist in offer for sport sponsors. Sports based products are offered more in traditional use. Alignment based products or theme based products increase more in the integrated sport sponsorship. The choice of suitable strategy in sponsorship depends on targets, which the company tries to fulfill through the sport. With respect to integrated sponsorship the paper show the offer of both type of products, which the sport subjects can offer for marketing strategy of companies in the role of sponsors. Keywords: Marketing, sponsorship, product, marketing strategy 9

10 ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ TĚLOVÝCHOVY VE MĚSTĚ CHEB Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická Příspěvek navazuje na stejné téma z národní konference z roku Ukazuje aktuální stav podpory sportu v okrese Cheb přes ČSTV, specifickou podporu města Cheb přes grantovou směrnici města, a to v kontextu počtu klubů a sportovních odvětví ve městě. Věnuje se stručně i problematici klíčových sportovních zařízení a jejich provoznímu financování z rozpočtu města a poukazuje tak na některé typické problémy správy a údržby tělovýchovných zařízení v našich obcích. Z hlediska marketingu potom např. ukazuje vznik tradice ve vyhlašování nejlepších sportovců, ale i trenérů a cvičitelů. Smyslem příspěvku je předložit studii vhodnou pro objasnění problematiky vývoje komunální tělovýchovy v ČR na příkladu jednoho města, která bude použitelná pro přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy a manažerů v oblasti sportu. Komunální tělovýchova, řízení, financování, marketing MANAGEMENT AND FINANCING OF MUNICIPAL SPORTS IN TOWN CHEB The paper is focused on municipal sport activities and events in town Cheb. The case study presents development over the past 5 years. Actual situation documents the problems of financing and maintenance of sports facilities and sports activities in the town. Municipal sports activities, managing, financing, marketing 10

11 MARKETING SPORTU A E-BUSINESS Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Příspěvek prezentuje inovace marketingu v důsledku nástupu informačních a komunikačních technologií v oblasti sportu. V úvodu upozorňuje na vymezení ze zahraniční publikace o marketingu sportu (Schwarz, Hunter, 2008). Ujednocuje přístup dle základního pohledu disciplíny marketing na internetu i s důrazem na vymezení Kotlera (2007), že marketing je v pohybu. V druhé části příspěvku přináší odkazy na stručné aplikace marketingu na internetu pro sport. Zaměřuje se zejména na SEM, ale věnuje se i některým nastupujícím novinkám a trendům. Marketing sportu, internet, marketing na internetu, marketing ve vyhledávačích SPORTS MARKETING AND E-BUSINESS The paper is focused on Internet marketing and sport. First part shows view by Schwarz and Hunter (2008) and second part of paper brings application of internet marketing to sport. There are presented search engine marketing and some examples of new and future trends. Sports marketing, Internet, Internet marketing, search engine marketing 11

12 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V OBLASTI JEZDECKÉHO SPORTU Ing. Lenka Harantová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Koně bohužel neumí hrát ani hokej ani fotbal, a proto zřejmě nikdy nebudou tak marketingově zajímaví pro sponzory jako jiné sporty. Pokud si odmyslíme dostihový sport, kde sponzorem koně je vždy majitel, zůstáváme u disciplín, jako jsou parkur, drezúra, voltiž atd. Pakliže chceme uspět v takovém odvětví sportu jako je jezdectví, bez kvalitního sponzora dnes nemáme šanci. Proto se bude tento konferenční příspěvek zabývat právě výše jmenovanými druhy jezdeckého sportu. Mnozí jezdci však vůbec netuší, že ČJF- Česká jezdecká federace přesně stanovuje, kde a jak může být při soutěžích vyobrazena reklama. Z tohoto důvodu bude článek popisovat i reklamní pravidla ČJF. V neposlední řadě se bude příspěvek věnovat také dopadu všudypřítomné krize na Český jezdecký pohár a na CSIO* * * Praha (mezinárodní skokové závody se soutěží Poháru národů). Marketingová komunikace, jezdectví, Česká jezdecká federace. MARKETING COMMUNICATION IN THE FIELD OF EQUESTRIAN SPORT This conferential paper provides concise overview of marketing communication status and equestrianism. This paper is mainly focused on Czech Equestrian Federation Advertisement rules. The paper is further mentioning today s crisis and impact on Czech Equestrian Cup. Marketing communication, equestrianism, Czech Equestrian Federation 12

13 EVENT MARKETING A JEHO UPLATNĚNÍ VE SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH PROGRAMECH Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., VŠE Praha, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu Moderní trendy v marketingu s důrazem na event marketing. Teoretické vymezení možností event marketingu v marketingových programech vybraných podnikatelských oborů. Možnosti využití event marketingu ve vztahu k cestovnímu ruchu (především v oblasti destinačního managementu) a při pořádání sportovních akcí. Součástí příspěvku jsou výsledky výzkumu využívání event marketingu v marketingových programech jihočeských lázní (v oblasti wellness programů) a u vybraných sportovních akcí. Event marketing, destinační management a marketing, marketingový program, potenciál event marketingu,wellness programy EVENT MARKETING AND ITS APPLICATION IN SPORT AND TOURIST PROGRAMS The paper aims at modern trends of marketing with an emphasis on Event marketing, theoretical definition of its possibilities in marketing programs of chosen fields of business, possibilities in tourism (especially in Destination Management) and during holding of sport actions. Results of Event marketing in the South Bohemian spa and chosen sport actions research are a part of the paper. Event marketing, Destination Management and Marketing, Marketing program, potential of Event marketing, Wellness programs 13

14 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI GRANTOVÉ POLITIKY VE SPORTU PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSAD PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. Mgr. Jiří Skoumal. Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Příspěvek se zabývá problematikou provázanosti cílů municipálních koncepcí rozvoje sportu a tělovýchovy a metodami jejich vyhodnocování. Na základě analýzy grantové politiky vybraných municipalit (krajů, obcí), analýzy municipálních koncepcí a na základě zásad programového financování je navrhován postup, umožňující užší výkonový a kontrolní vztah strategických dokumentů rozvoje sportu a tělovýchovy na proklamované vize, cíle, strategii a programy podpory sportu. Princip navrhovaných postupů vychází z použití identifikátorů a uplatnění metod CBA, CUA, CMA v programovém financování sportu tedy v oblasti, kde není možno kalkulovat s přímými ekonomickými výsledky, ale je nutno zvažovat výsledné externality. Autoři navrhují postupy, které směřují prostřednictvím poptávkově orientované koncepce rozvoje sportu a návrhu programového financování k vyšší průhlednosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků v municipální sféře. Cílem příspěvku je upozornit na možné způsoby měření velikosti užitku předkládaných grantů budoucích příjemců, jako podpůrného nástroje při rozhodování o jejich přidělení a posléze i k jejich kontrole. Financování sportu, programové financování, veřejné výdajové programy. EVALUATION OF EFFICIENCY OF GRANT POLICY IN SPORTS THROUGH PRINCIPLES OF PROGRAMME FUNDING The paper deals with interconnection between goals for municipal development of sport and physical culture and their actual realization and assessment. The authors suggest methods that lead to a better transparency, usefulness and efficiency of public means through programme financing. The purpose of this paper is to draw attention to various ways of measuring utility and efficiency of proposed grants, as a supportive mean of decision-making and subsequently a way of control. Financing sport, programme financing, public expenditure programmes 14

15 SCIENCE COMMUNICATION V TECHMANIA SCIENCE CENTER Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Příspěvek se zabývá problematikou marketingovou komunikace u neziskových organizací se zaměřením na science centra, která má svá specifika a ta je nezbytné respektovat. Techmania science center je jednou z předních atraktivit cestovního ruchu Plzeňského kraje. Vzhledem ke specifičnosti science center je nezbytně nutné vybrat vhodnou komunikační strategii, která podpoří význam a poslání interaktivního vědeckotechnického nejen z pohledu cestovního ruchu a intenzivně pracovat na přípravě a realizaci mediální kampaně, jež zacílí na jednotlivé segmenty. Marketingová komunikace, science center, nezisková organizace SCIENCE COMMUNICATION IN TECHMANIA SCIENCE CENTER The paper is about the marketing communication especially about communication of a science center. The intention of the founders of a science center is to respond to the present situation, when there is a decreasing interest in technical fields. The goal of the project Techmania Science Center is to help the public, especially young people, get more familiar with the development of human knowledge and show how it is used in technology. Science communication is the sum of all those processes by which scientific culture and knowledge is incorporated into the common culture and this is the focus of the project od Techmania science center. Marketing communication, science center, non-profit organization 15

16 SW CESTOVNÍHO RUCHU LIDÉ A SPOLUPRÁCE Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta Autorka příspěvku se zamýšlí nad viditelnými problémy jak destinací cestovního ruchu, tak jednotlivých podniků cestovního ruchu a dalších podnikatelských a nepodnikatelských subjektů spjatých s cestovním ruchem, které ovlivňují celkovou spokojenost návštěvníků a hostů. Jedním z problémů je samotný management, který má nesporný vliv na to, zda-li lidé poskytující služby představují silnou nebo slabou stránku cestovního ruchu i na to, jak je sám ochoten spolupracovat tak, aby celkový dojem, který si návštěvník a host o destinaci udělá byl pozitivní. Management, marketing, lidé, spolupráce, SW analýza SW OF TOURISM PEOPLE AND PARTNERSHIP The author of the paper focuses on the visible problems concerning destinations of tourism industry as well as problems concerning individual tourist establishments and other tourist-oriented business or non-business entities which influence the overall contentment of visitors and guests. One of the problems is the management itself. Management has a great influence upon the fact whether the entities that render services represent strong or weak sides of tourism. Management also has a great influence upon the fact whether the overall (general) impression a visitor or guest will gain of the destination will be positive or not. Management, marketing, people, partnership, SW analysis 16

17 LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH V TURECKU Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Příspěvek je věnován aktuálním poznatkům z oblasti lázeňského cestovního ruchu v Turecku, které jeho autorka získala při studijním a přednáškovém pobytu v Turecku v letošním roce. Cílem je identifikovat hlavní rozdíly mezi českým a tureckým pojetím lázeňství. Cestovní ruch, lázeňství, Turecko SPA INDUSTRY IN TURKEY The paper focuses on the latest knowledge concerning the spa industry in Turkey. The author gained the knowledge while she was staying and lecturing in Turkey. The aim is to identify major differences between the Czech and Turkish conception of balneology (spa industry). Tourism, spa treatment, Turkey 17

18 POPULARITA SPORTŮ A JEJICH FINANČNÍ PODPORA PhDr. Vladimír Janák, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu V letech 2004 až 2008 proběhl výzkum popularity sportovních odvětví v ČR. Hlavním cílem bylo zjistit popularitu sportů na reprezentativním výběru dospělé populace ČR (n=2200). Výsledky jsou jedním z důležitých podkladů pro MŠMT při přidělování státních dotací pro reprezentace jednotlivých sportů, kde popularita je důležitým kriteriem při určování výšky finanční podpory. Následné dílčí výzkumy zjišťovaly nejen popularitu a mediální sledovanost sportů, ale i ochotu tyto sporty finančně podpořit ze stáních peněz. Výsledky dotazníkového průzkumu ukazují, že nejpopulárnějšími sporty v ČR jsou lední hokej a fotbal, které se bezkonkurenčně těší největší oblibě a sledovanosti. To ale nekoresponduje s ochotou tyto velké sporty finančně podporovat. Většina populace by při finanční podpoře dala přednost méně bohatým sportům (například lehké atletice). Ukázalo se také, že obecný zájem o sport trvale vzrůstá. Popularita sportu, finanční podpora sportu, mediální sledovanost POPULARITY OF SPORTS AND THEIR FINANCIAL SUPPORT The paper is concerned with the issue of sport popularity in CR. On the representative sample of population was discovered that the most popular sports in CR are Ice hockey and Soccer. The popularity of these rich sport branches does not correspond with the good will to support them financially. Popularity of sports, financial support of sport, watching of sports 18

19 MANAGEMENT STÍŽNOSTÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE Ing. Eliška Klatová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Autorka se v disertační práci zabývá otázkou spokojenosti zákazníků ve spojení s managementem stížností. Nejprve je provedena literární rešerše, kde je zobrazen stručný přehled řešené problematiky a druhá část článku je věnována případové studii, kdy autorka vychází i z vlastních zkušeností. Cílem článku je na praktickém příkladě poukázat na chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhnout řešení, které by bylo uspokojující pro obě strany, tzn. jak pro prodávajícího tak pro nespokojeného zákazníka. Spokojenost, stížnost, management COMPLAINT MANAGEMENT CASE STUDY The paper is focused on the matter of customers' satisfaction, together with management of complaints. The literature search gives a brief background of the issues and the body of the article presents a case study, involving author's own experiences. The article is to show the mistakes made in practice and to propose solutions, satisfactory for both the service provider and the customer. Satisfaction, complaint, management 19

20 VYBRANÉ ASPEKTY MANAGEMENTU A MARKETINGU HANSPAULSKÉ LIGY Mgr. Jan Kresta, Mgr. David Cihlář, Bc. Lucián Baltaretu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Hanspaulská liga je masová, rekreační soutěž v malé kopané, které se hraje v Praze. Jedná se o fenomén mezi malými formami kopané, který má svá specifika i v oblastech marketingu a managementu. Tuto soutěž řídí Pražský svaz malého fotbalu. Poukazujeme mj. na řízení soutěží -- účastní se skoro 1000 mužstev rozdělených dle výkonnosti i věku (veteránská, superveteránská liga). Dále popisujeme systém delegace rozhodčích, organizační strukturu svazu, ekonomické aspekty účastníků i svazu apod. Hanspaulská liga, Pražský svaz malého fotbalu, malá kopaná SELECTED ASPECTS OF MANAGEMENT AND MARKETING OF THE HANSPAULKA LEAGUE We present some aspect of management and marketing of the Hanspaulka league - one of the most popular little form of football in Prague. Hanspaulka league, Prague association of little football, little football 20

21 PARADIGMA A KONCEPCE STUDIJNÍHO OBORU SPORTOVNÍ MANAGEMENT Doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Mgr. Bohumil Půža, PhD. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu V příspěvku se zabýváme zásadními otázkami, kam směřuje studijní obor Sportovní management. Argumentujeme obecným integrovaným modelem kinantropologie a analýzou obdobných studií u nás i ve světě s využitím závěrů grantového projektu ESF realizovaného na několika vysokých školách v ČR. Paradigma a koncepce oboru se odvozuje od dvou zásadních koncepčních linií. Studium sportovního managementu je buď kinantropologické nebo ekonomické. Lze připustit i spojení obou oborů, ale pak je nutné vytvořit takový studijní plán, který odpovídá oběma oborům a splňuje náležité akreditační standardy Ekonomie i Kinantropologie. Vzhledem k společenské potřebě zastavit trend hypokineze se domníváme, že moduly pohybově sportovní je nutné zachovat. Sportovní management, Kinantropologie, Pohybová a sportovní aktivita PARADIGMS AND CONCEPT OF STUDY FIELD SPORTS MANAGEMENT The paper deals with essential conception and paradigm of the university study programme of Sport Management We work on the general integrated model of kinanthropology and analysis of similar surveys, using outcomes of an ESF grant project. The study is regarded as either kinanthropological or economic. When conceding connection of both branches, an appropriate study plan has to be made. Sport management, Kinanthropology, Motion and sport activity 21

22 VYUŽITÍ MARKETINGU PRO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝUKY HOROLEZECTVÍ NA KTV PF UJEP PaedDr. Oto Louka, CSc. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Náš příspěvek je zaměřen na problematiku využití některých možností marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV v Ústí n. L. V první části jsme se věnovali vytvoření koncepce propagace a nabídky našich možností pro potenciální partnery. Ve druhé části jsme uvedli výsledky našeho snažení za poslední 3 roky. V závěrečné části jsme shrnuli a zhodnotili současnou situaci a navrhli další možný postup. Marketing, horolezectví, výuka, materiální zajištění, propagace, sponzoring MARKETING AS A MEAN TO IMPROVE CONDITIONS OF TEACHING CLIMBING AT THE KTV PF UJEP Our contribution is focused on some marketing options for improving conditions of teaching climbing to KTV in Usti n. L. In the first part we take the creation of the concept of promotion and offer opportunities for potential partners. In the second part, we have seen the results of our efforts over the last approximately 3 years. In the final section we summarize and assess the current situation and suggested other possible steps. Marketing, climbing, instruction, physical collateral, advertising, sponsorship 22

23 MARKETING SPOLOČNOSTI KEMPINSKI HOTELS Ing. Simona Muchová Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Príspevok sa zaoberá problematikou marketingu hotelierstva a rozdielnym vnímaním tohoto problému u nás aj v zahraničí. Popisuje, čím sa hotely najvyšších kategórií líšia od bežných hotelov, a tiež čo musia tieto hotely robiť a ako musia komunikovať so svojimi zákazníkmi tak, aby uspokojili aj tých najnáročnejších z nich. Článok sa ďalej konkrétne zaoberá vybranou sieťou luxusných hotelov Kempinski Hotels. Spoločnosť Kempinski Hotels je najstaršia európska luxusná hotelová spoločnosť. V súčasnosti prevádzkuje 59 hotelov a ďalšie plánuje v blízkej budúcnosti založiť. Príspevok opisuje marketingové aktivity společnosti v Českej a Slovenskej republike v porovnaní so zahraničím. Luxusné hotely, Kempinski hotels, starostlivosť o zákazníka MARKETING IN KEMPINSKI HOTELS The paper deals with the problem of hotels marketing. It describes this problem in Czech Republic comparing to the situation abroad. It also differs this problem at common hotels and top-class hotels. For better example, there was chosen Kempinski hotels group. First-class hotels, Kempinski hotels, customer s care 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU Lucie Vrtěnová Ústav ekonomie, Fakulta ekpnomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o přeshraniční spolupráci

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Alţběta Johanna Bartošová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Sport jako prvek psychorelaxace a jeho vyuţití na Pardubicku Alţběta Johanna

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Výuka programování v jazyce Python

Výuka programování v jazyce Python Výuka programování v jazyce Python Tomáš Fortelka RNDr. Jaroslav Icha Školní rok: 2009-10 Abstrakt Bakalářská práce se týká výuky programování v jazyce Python. Na trhu je velké množství knih a různých

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES B. Řeháková, J. Veselý Univerzita Palackého Olomouc Abstrakt Otázky spojené s efektivním využitím moderních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK RESEARCH ARTICLES MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK Abstract: The article bases from practical experience of the author teaching programming on secondary and tertiary level of

Více

UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK

UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK PETRA POULOVÁ, HANA ŠRÁMKOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: V roce 1998 vznikl na FIM UHK Institut dalšího

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více