Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice"

Transkript

1 Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Dana PROCHÁZKOVÁ Principy udržitelného rozvoje České Budějovice

2 Vzor citace: PROCHÁZKOVÁ, D. Principy udržitelného rozvoje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 140 s. ISBN Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Doc. RNDr. Dana Procházková, PhD., DrSc. Recenzentky: Vydavatel: doc. Ing. Marie Hesková, CSc. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

3 Obsah Zkratky 1. Úvod 2. Lidský systém a životní prostředí 3. Indikátory 4. Cíl a axiomy udržitelného rozvoje 5. Správní řízení je nástroj k zajištění udržitelného rozvoje 6. Udržitelnost a její obecné principy 6.1. Vývoj konceptu udržitelného rozvoje 6.2. Analýza názorů na udržitelnost krajiny a lidských sídel 6.3. Podmínky pro udržitelný rozvoj 6.4. Kritéria udržitelného rozvoje Základní katalog kritérií a ukazatelů pro posouzení potenciálního dopadu lidské činnosti Kritéria pro screening používaná UNDP Kritéria a indikátory spojené s protipovodňovými opatřeními 6.5. Limity 6.6. Hodnocení udržitelnosti Příklady souboru ukazatelů / indikátorů Závěry a doporučení pro ČR na úseku udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel 6.7. Rozhodování o udržitelném rozvoji 6.8. Řízení udržitelného rozvoje 6.9. Proces zajištění udržitelného rozvoje a příklady z praxe Agenda Indikátory udržitelného rozvoje Organizace a hlavní dokumenty pro podporu udržitelného rozvoje v ČR Nástroje EU pro řízení udržitelného rozvoje Indikátory pro volbu konsensu mezi ekonomickým růstem a zátěží životního prostředí 3

4 Základní nařízení EU a současná strategie EU pro zajištění udržitelného rozvoje Program ESPON 7. Závěr Seznam literatury Doporučená literatura Vysvětlivky Otázky k zamyšlení a diskusi 4

5 Zkratky Zkratka EMAS EU IT MZe MŽP OECD OSN / UN UNDP Celý název Eco Management and Audit Scheme European Union - Evropská unie Informační technologie Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj United nations Organisation - Organizace spojených národů United Nation Development Programme 5

6 1. Úvod Nejhlubším sociálním základem životního způsobu lidí jsou obecné podmínky historicky určité formace. Ve vztahu k jedinci zde jako objektivní vystupují nejen materiální, ale i duchovní prvky společenského systému. Každý člověk vstupující do života si osvojuje existující poznatky, vztahy, systémy norem a hodnot. Utváření životního způsobu závisí na úrovni rozvoje člověka, na jeho kultuře, chápané jako míra osvojení životních podmínek a činností, na jeho potřebách, zájmech, apod. Dále závisí na vůli, charakteru, schopnosti postavit se proti tlaku prostředí v případech, ve kterých prostředí vnucuje jedinci přijatou normu chování, způsobu myšlení, atd. Křesťanství a východní filozofie správně vytušily, že základním problémem člověka je otázka "jak žít". Otázka spojená s existencí člověka v dnešní civilizaci zní "jak bude existovat". Nutno konstatovat, že v myslích lidí stále vztah člověka a společnosti k přírodě znamená ovládnutí a využití přírodních zdrojů k uspokojování lidských potřeb. Z hlediska moderní společnosti je však nutné zajistit i vhodné existenční podmínky pro budoucí generace, což vyžaduje od lidí určitou odpovědnost za své chování a činnosti. Je zřejmé, že hlavním cílem veškerého lidského snažení je zabezpečování lidského života, tj. všech lidských potřeb, zájmů a přání. Lidské potřeby, zájmy a přání se naplňují hmotnými i nehmotnými statky, které mají užitnou hodnotu. Věda může lidem objektivně ukázat mez, kterou nelze překročit, aby nedošlo k záhubě lidstva. Kde však je záruka, že člověk přijme výstrahu a nepřestoupí tuto osudovou mez. Při těchto a podobných úvahách je nutno chtě nechtě uvažovat psychickou stránku člověka. Průměrný člověk má rád uznání, jistotu, pohodlné a známé pracovní postupy, pocit být užitečný, možnost a potřebu hovořit o svých problémech, apod. Nemá rád cizí lidi, změny, izolaci, strach, kritiku vlastní osoby, těžkou nebo zbytečnou práci bez konkrétních a pozitivních výsledků, zbytečný nátlak, překvapení, potíže, apod. Přesto však v zájmu rozvoje lidského rodu musí lidé jednat, a tak vznikla strategie udržitelného rozvoje. Strategie udržitelného rozvoje je srovnatelná s jinými systémy hodnot, které nemají konečnou podobu (např. systém lidských práv a svobod). Směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích, a to s vědomím toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti našim odlišné. Předložená publikace se zabývá udržitelným rozvojem a jeho principy na základě dosud shromážděných znalostí, zkušeností a vyhodnocení reálných schopností člověka v současném 6

7 světě. Ukazuje, že dnes udržitelnost a udržitelný rozvoj jsou cílem v mnoha sektorech lidských aktivit. Jelikož však práce patří do projektu spojeného s environmentální výchovou, budou sledované problémy především směrovány do oblasti životního prostředí. Výklad problematiky je postaven velmi realisticky, protože na základě současného poznání a zkušeností nelze vycházet ze zbožných přání, ale je třeba řídit lidské aktivity způsobem, který zajistí jak kvalitní životy a rozvoj lidí, tak kvalitní životní prostředí. Z uvedeného důvodu publikace: - je založena na recentní kvalifikované charakteristice životního prostředí, která je založena na systémovém pojetí a pokrývá zásadní aspekty, a to včetně základních pojmů: životní prostředí; ekologie; biosféra; atd. [1], - respektuje složky životního prostřední a jejich existující propojení, tj. vazby a toky energií, vody a látek [1], - vychází z modelů systémů, které jsou vhodné pro studium životního prostředí a v praxi se používají pro řízení jeho udržitelného rozvoje [1], - vychází z dopadů živelních a jiných pohrom na životní prostředí, které umožňují pochopení faktorů, před kterými je třeba životní prostředí ochraňovat [1], - respektuje účinná opatření pro tvorbu a péči o životní prostředí [1], protože zkušenosti ukazují, že pomáhají naplňovat požadavky udržitelného rozvoje, - vychází z komplexního pochopení problematiky, tj. ze znalostí a postupů prosazovaných OSN, EU, OECD atd., které upřesnily postavení systému životního prostředí v lidském systému. V souladu s poznáním ukazuje racionální řešení, které člověk rozumný má k tomu, aby ze své pozice (není vládcem světa, ale jen součást světa, která je obdařená intelektem) se choval rozumně a neaplikoval činnosti a opatření, které by ve svém důsledku mohly vést k desintegraci až k rozpadu systému, který člověku umožňuje existenci a rozvoj. V souvislosti s udržitelným rozvojem je proto pozornost věnována rizikům pro životní prostředí, bezpečnému životnímu prostředí i zásadám pro řízení bezpečnosti životního prostředí, které zahrnují udržitelný rozvoj. Je vysvětleno současné pojetí udržitelnosti a jeho nároky na znalosti, zdroje, síly a prostředky. V rámci toho je vysvětlen princip předběžné opatrnosti a způsoby jeho racionálního uplatnění v praxi. Kvalifikované řízení životního prostředí zacílené na udržitelný rozvoj potřebuje nástroje, metody a techniky, a proto se vychází ze závěrů práce [1], ve které je pozornost věnována 7

8 legislativě České republiky o životním prostředí, indikátorům, správnímu řízení, monitoringům, informačním systémům i vybrané legislativě EU. Odborný text je doplněn obrázky, tabulkami, grafy a především příklady dobré praxe. Kvůli zaměření publikace na udržitelný rozvoj jsou příklady hlavně z oblasti indikátorů, protože pomocí nich se právě měří udržitelný rozvoj a rozhoduje se o tom, zda je, či není třeba provést nějaká opatření a činnosti a v případě, že ano, tak jaká. Nakonec je uveden seznam použité literatury a seznam další literatury, která je vhodná ke studiu. Každá kapitola kromě úvodu a závěru má následující členění: studijní cíle; klíčové pojmy; vlastní výklad; souhrn; a kontrolní otázky. Nakonec jsou uvedeny otázky k zamyšlení. Práce se opírá o monografii [1], která byla sestavena na základě odborných prací, které reprezentují recentní světové poznání; vychází z řešení národních a mezinárodních vědeckých projektů, jejichž základem byly rozsáhlé rešerše světové odborné literatury, shrnutí principů dobré odborné praxe v oblasti vědy a inženýrství a které obsahují stále aktuální návrhy postupů na řešení problémů komplexní bezpečnosti, jejichž jedním ze základních cílů je udržitelný rozvoj. Použité konkrétní právní předpisy české i EU jsou uvedeny plným odkazem přímo v textu. 8

9 2. Lidský systém a životní prostředí Studijní cíle: Seznámit se s lidským systémem, s jeho chráněnými zájmy (aktivy) a s cíli, které se musí řídit pro podporu udržitelného rozvoje. Ukázat, že životní prostředí je základním zájmem, o který se musí pečovat při řízení lidského systému. Vysvětlit princip předběžné opatrnosti a seznámit s cíli mileniové deklarace OSN. Klíčové pojmy: Lidský systém; životní prostředí; bezpečnost; bezpečí; udržitelný rozvoj; prevence. Bezpečný lidský systém, pro který politici EU často používají označení Safe space se definuje jako systém, ve kterém je bezpečnost na přijatelné úrovni a ve kterém se dbá na bezpečí lidí a veřejné blaho. Lidský systém je minimální prostor pro život člověka a lidskou společnost, tj. zahrnuje prvky, které tvoří lidé, části životního prostředí nezbytné pro život lidí, části planety Země nezbytné pro život lidí, majetek, technologie, infrastruktury a vazby a toky mezi těmito prvky. Chráněné zájmy lidského systému (aktiva) jsou komponenty, vazby a toky v lidském systému, které jsou nutné pro jeho bezpečí a udržitelný rozvoj. Jsou prioritně ochraňovány a zahrnují životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, životní prostředí, veřejné blaho, technologie a infrastrukturu [2]. Procesní model řízení bezpečnosti lidského systému je na obrázku 1. Vidíme, že životní prostředí patří mezi základní aktiva, tzv. veřejná aktiva, která jsou předmětem ochrany vlád i nadnárodních seskupení. BEZPEČÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MAJETEK A VEŘEJNÉBLAHO ŽIVOTY A ZDRAVÍ LIDÍ BEZPEČNOST Obr. 1. Procesní model pro řízení bezpečnosti lidského systému 9

10 Na základě současného poznání [2] se řízení lidského systému (který představuje území) zaměřené na udržitelný rozvoj soustřeďuje na: - odhalení pohrom, kterými nejsou jenom jevy označované v české legislativě [3] jako živelní a jiné pohromy, ale i různé vazby a toky v lidském systému (a to včetně inherentního systému životní prostředí), - předcházení pohrom, pokud to lze, např. u přírodních / živelních pohrom to většinou nelze, - odstranění příčin vzniku těžkých (krutých, závažných) dopadů pohrom nebo alespoň na snížení jejich četnosti výskytu, - zmírnění nepřijatelných dopadů pohrom preventivními opatřeními, připraveností, optimálním zvládnutím dopadů pohrom a jimi vyvolaných kritických situací (tj. vlastně zkrácením doby trvání nouzových situací na přijatelnou míru), - zajištění obnovy území po pohromách a nastartování dalšího rozvoje. Existují tři pravidla, která jsou potřebná při uplatnění principu předběžné opatrnosti [1]. Jejich aplikace znamená, že princip předběžné opatrnosti lze použít jen tehdy, když budou u sledovaného problému provedeny dále uvedené kroky: - komplexní vědecké vyhodnocení provedené nezávislým odborným akreditovaným subjektem s cílem stanovit stupeň vědecké nejistoty, - hodnocení potenciálních rizik a dopadů, které se mohou realizovat v případě, že se problém nebude řešit, - účast všech zainteresovaných stran (za podmínek maximální průhlednosti) na studiu možných opatření. Princip předběžné opatrnosti de facto říká, že vždy, když existuje riziko, se kterým jsou spojené možné ztráty, škody nebo újmy na sledovaných aktivech, je třeba jednat tak, jako by tyto ztráty, škody či újmy byly reálné. A to i v případě, že riziko není zcela stoprocentně ověřené. Dobrým příkladem je např. problém globálního oteplování. Vědci se často neshodují na velikosti ohrožení od tohoto jevu a na jeho dopadech pro planetu. Přesto Evropská unie podle principu předběžné opatrnosti se snaží jednat tak, aby zabránila rizikům, plynoucím z globálního oteplování podle nejkatastrofičtějšího scénáře. Podle definice Evropské Komise z 2. února 2000 je třeba použít princip předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí." 10

11 Jak vyplývá z výše uvedeného, princip prevence je jeden ze základních pilířů řízení rozvoje vůbec. Vychází z poznatku, že mnohé dopady činnosti lidí jsou nepříznivé nebo obtížně odstranitelné. Princip předběžné opatrnosti úzce souvisí s principem prevence, neboť s činností člověka je někdy spojeno i určité nejisté riziko vzniku nepříznivého až nepřijatelného dopadu na životní prostředí či jiná aktiva. Kvůli této neurčitosti je nutno zavést do praxe opatření, která by vzniku dokázala zabránit a není možné spoléhat na náhodu, že se nepřijatelný dopad nevyskytne. Příklady regulačních nástrojů státu jsou uvedeny v tabulce 1. Jiným vhodným nástrojem je hodnocení SEA (strategické hodnocení životního prostředí) [4]. Tabulka 1. Regulační nástroje státu. Působení státu přímá regulace Aktivní nepřímá regulace Nástroje Normativní Ekonomické Etické Pasivní Vyjednávání uplatnění pravidel odpovědnosti Konsensuální zákonná odpovědnost K vzájemnému provazování ochrany životního prostředí, technologického rozvoje a otázek bezpečí a rozvoje člověka dochází od konce osmdesátých let minulého století (viz aktivity OSN, EU a dalších národních a mezinárodních organizací) [3]. Do praxe se prosazuje koncepce integrální / komplexní bezpečnosti. V r po jaderné havárii v Černobylu mezinárodní poradní vládní výbor (INSAG) převzal od Mezinárodní agentury pro atomovou energii koncept integrální bezpečnosti a zdůraznil, že bezpečnost nelze zaručit jen souhrnem technických bezpečnostních opatření, ale že je nutno zvážit jako jeden z podstatných faktorů i vliv lidského činitele. Na to navázaly aktivity OSN, v roce 1994 zpráva o rozvoji lidí (v ní OSN definovala lidský systém a jeho základní aktiva s tím, že životní prostředí patřilo do základních aktiv) [5] a v roce 2000 rozvojové cíle milénia [6]. Podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán. Cíle byly stanoveny pro patnáctileté období do roku 2015 a jsou následující: 11

12 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad, tj.: do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den; odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí; a do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, tj. do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti, tj. do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 4. Snížit dětskou úmrtnost, tj. do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let. 5. Zlepšit zdraví matek, tj. snížit míru mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny do roku 2015; a zajistit dostupnou zdravotní péči v mateřství pro všechny. 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, tj. do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS; a do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění. 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí, tj. integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů; zbrzdit ztrátu biodiverzity - do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru; snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení; a zlepšit životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst. 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj, tj. obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států; dále rozvíjet otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém; komplexně vyřešit problém zadlužení rozvojových zemí; ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí; a ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace. Generální tajemník OSN každoročně předkládá Valnému shromáždění zprávu o naplňování Miléniové deklarace, aby bylo zřejmé, jak si členské státy vedou při naplňování závazků, které učinily. Ze zpráv vyplývá, že se tyto cíle nedaří plnit. Riziko je známé, potřebná dynamika změn je známá, potřebné nástroje jsou také známé, ale řešení se nedaří realizovat. Hlavní příčiny jsou na straně rozvojových i rozvinutých zemí. Na straně rozvojových zemí jsou to především nekompetentnost a zkorumpovanost vlád nejchudších, dnes již do značné 12

13 míry kolabujících států v Africe, destrukce vlastních ekonomik, rozkrádání a promrhání finančních zdrojů včetně pomoci, vystavení obyvatelstva chudobě a neexistující ekonomický život naznačují. Rozvinuté země se zase musí více snažit, pokud jde o poskytování pomoci, vytváření obchodních příležitostí, úlevy při splácení dluhů a přenos technologií; nejde o dodání jídla a dalších věcí na přežití, ale o pomoc při vytváření zdrojů vlastní obživy a o rozvoj vzdělanosti, bez kterého to nejde. Souhrn Kapitola popisuje výchozí koncept, kterým je dnes pro člověka bezpečný lidský systém, ukazuje postavení životního prostředí mezi chráněnými zájmy (aktivy) lidského systému. Uvádí současné cíle řízení států a jednotlivých území tak, jak je formulovala OSN. Vymezuje princip předběžné opatrnosti podle EU. Kontrolní otázky 1. Co je to lidský systém? 2. Jaké jsou základní chráněné zájmy lidského systému? 3. Jaké jsou úkoly řízení území zaměřené na životní prostředí? 4. Co je to princip předběžné opatrnosti a jak se aplikuje? 5. Co je to mileniová deklarace a jaké jsou její cíle? 13

14 3. Indikátory Studijní cíle: Seznámit s pojetím a druhy indikátorů a se způsobem jejich používání v praxi. Ukázat, že indikátory jsou používány pro různé cíle. Nakonec pak ukázat soubor indikátorů, které se používají pro ochranu životního prostředí u nás. Klíčové pojmy: indikátor; požadavky na indikátor Jak již bylo výše řečeno, životní prostředí je systém, a proto ho nelze popsat jednou veličinou. Pro rozhodování a řízení z hlediska zabezpečení udržitelného rozvoje životního prostředí je třeba vědět jak lidstvo na přírodní prostředí působí a jak na to přírodní prostředí reaguje. Dnes stav životního prostředí popisujeme indikátory [1]. Cílem ekologických indikátorů je objektivně, srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat stav životního prostředí. Se zaváděním indikátorů se začalo ve světě již počátkem 70. let v rámci OECD. Avšak teprve v r byla dána do užívání skupina 33 indikátorů [7]. Dnes jsou používány v řadě vyspělých zemí a velmi se osvědčují. Většinou používáme dva druhy indikátorů, a to cílové a trendové. Cílové nás informují o tom, jak jsou splněny cíle určitého projektu, programu, procesu apod. Trendové nás informují o tom, zda rychlost dosahování cíle v daném okamžiku a místě je přiměřená, tj. cíl bude dosažen, a nebo zda není přiměřená a je třeba provést opatření a činnosti, aby dosažení cíle se stalo reálným [1]. Ukazatelem / indikátorem se rozumí agregovaná informace označující status nebo změnu nějaké entity a musí splňovat následující kritéria: 1. Vědecká kvalita. Ukazatel je problémově specifický, měřitelný, jednoznačný, nekoreluje s jiným ukazatelem a rozlišuje mezi příčinou a následkem. 2. Paradigma udržitelnosti. Ukazatel zvažuje časový horizont, účinnost zdrojů, cílové hodnoty, přiměřené ocenění dílčích aspektů, únosnost prostředí apod. 3. Ekologická významnost. Ukazatel reaguje na změny prostředí, charakterizuje udržitelnost agro-ekosystému, včas varuje o nevratných změnách v prostředí, je proaktivní v odhadech trendů. 4. Řízení dat (data management). Ukazatel je dokumentovatelný, interpretovatelný, reprezentativní, transparentní, obecně přijímaný, geograficky relevantní, nákladově účinný, porovnatelný v čase. 14

15 Kritéria pro ukazatele jsou důležitá, zejména při jejich využívání, avšak z kritérií nevyplývá na co se ukazatelé obsahově zaměřují kritéria se spíše zaměřují na informační kvalitu ukazatele. Jinak řečeno, je třeba určit, z čeho by se mělo vycházet při návrhu ukazatelů a na co by se ukazatelé měly zaměřit, tj. je třeba znát následující fakta [1]: 1. Cílová hodnota / koncový bod. Cílová hodnota dovoluje řídícímu pracovníkovi, který provádí rozhodnutí měřit rozdíly mezi aktuální a cílovou požadovanou hodnotou měří se těsnost přiblížení k definované cílové hodnotě. Tento přístup však v praxi veřejné správy naráží na dva problémy, a to obtížnost stanovení cílové hodnoty a nedostatečný proaktivní přístup. 2. Rámec DPSIR. DPSIR rámec (tj. stanovení D (Driving Forces) hybné síly, P (Pressure) zátěž, S (State) stav, I (Impact) dopad, R (Response) odezva, C (Condition) podmínky prostředí; D co řídí/ovlivňuje požadavky na bezpečnost, P co vyvolává tlak/zátěž na systém bezpečnosti, S jaký je stav determinantů a faktorů bezpečnosti, I jaká je kvalita žití/prostředí z hlediska bezpečnosti, R jaká by měl být odezva systému bezpečnosti) se kvůli své jednoduchosti a přehlednosti v praxi často využívá jako východisko při návrhu souboru ukazatelů. Dlužno však podotknout, že se obtížně vyrovnává s vícečetnou kauzalitou a s interakcemi probíhajícími v kulturní krajině. Ukazatelé stanovení na základě DPSIR rámce se také mohou dostat do konfliktu s myšlením veřejné správy, protože ta více než proaktivní přístup zdůrazňuje často jen krátkodobou politiku. 3. Rámec základní spokojenosti. Rámec základní spokojenosti spočívá na analýze základních nezbytností udržitelného rozvoje. Ukazatelé se vybírají podle toho, jak účelně a účinně pokryjí některá hlediska udržitelného rozvoje jako jsou existence, účelnost, bezpečnost, koexistence a přizpůsobivost. Problémem tohoto přístupu je značná míra subjektivity a také to, že mezi ukazatelem a akcí není, nebo nemusí být bezprostřední vztah. 4. Rámec krátkodobosti a dlouhodobosti. Ukazatelé se vybírají podle toho, jak zdůrazňují dlouhodobé prvky udržitelnosti. Udržitelný rozvoj se vyjadřuje v pojmech kapitálu (přírodní, lidský, sociální, fyzický a finanční) a v kontextu zranitelnosti (trendy, zátěže, šoky) vybraných aktiv. Potíže však činí hodnocení dostupného a budoucího kapitálu. 5. Rámec čtyř kapitálů. Tento koncept vypracovaný Dalym a Meadowsem se dá schematicky znázornit na obrázku 2. V tomto přístupu se navrhují agregovaní ukazatelé: 15

16 skutečný lidský blahobyt; a environmentální integrita a využívání přírodních zdrojů pro veřejné blaho. To znamená, že u každého kritéria musí být uvedeny limity, které určují, co je dobré a co již není dobré, popř. je tam ještě jeden úsek, který určuje, že je to podmíněně dobré, což znamená, že uvedená hodnota je možná, jen když jsou splněny nějaké dodatečné přesně stanovené podmínky. Příklady kritérií i limit jsou uvedeny dále a v práci [1]. Pro určení mezních hodnot potřebujeme požadavky a metody pro stanovení hodnot [1]. Pro nalezení kritérií se zaměřujeme na územní plánování a pro výběr vhodné metodiky se zaměřujeme na metody operační analýzy, která jsou uzpůsobeny k řešení úloh ve složitém, tj. mnoho parametrickém prostředí [1]. Nutná je i znalost zdrojů rizik, tj. živelních a jiných pohrom, které v daném území mohou mít dopady na krajinu a lidská sídla, která sledujeme [1]. NEJVYŠŠÍ CÍLE štěstí realizace naplnění uspokojení ZPROSTŘEDKUJÍCÍ CÍLE populace lidský kapitál sociální kapitál ZPROSTŘEDKUJÍCÍ PROSTŘEDKY průmyslový kapitál průmyslový výstup investice spotřební zboží bydlení služby veřejná infrastruktura vojenský kapitál znečištění využití zdrojů ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY přírodní kapitál Obr. 2. Rámec čtyř kapitálů Historicky používané indikátory v ČR [1] jsou: 16

17 - hrubý národní důchod vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - obsah zásobní vody v nádržích vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje, zda populace má dostatek vody pro svůj rozvoj či zda nedochází ke stavu kvantitativní vodní krize, - jakost povrchových vod vs. čas; roční hodnoty; které budou roztříděny dle jakosti (viz. platná norma); 3 platné číslice; indikuje, zda populace má dostatek jakostní vody nebo zda se blíží stav kvalitativní vodní krize ; tj. vypovídá o stavu znečištění vod, - stav zásob podzemních vod vs. čas s vyznačením časového průběhu jejich čerpání; roční hodnoty; 3 platné cifry indikuje stav zásob pro obživu populace a stav jejich čerpání (lze odhalit neúměrné čerpání a případně se blížící kritický stav); tzn., že vyjadřuje i stav čerpání přírodních zásob; na tomto úseku jsou v ČR vážné problémy, dochází k poklesu zásob podzemní vody jejich tzv. "rabováním", tzn., že se odebírá více, než je příroda schopna obnovit v daném časovém intervalu, - průměrná roční spotřeba vody (při odlišení pitné a užitkové); roční hodnoty;; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - průměrná roční spotřeba pohonných hmot vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje spotřebu neobnovitelných zdrojů; cílem je zajistit, aby nedošlo k ochromení hospodářského života (příliš velká spotřeba), - nadměrný hluk vs. čas; roční hodnoty; pro každý rok je provedeno rozčlenění na 3 hlukové hladiny vyjádřené procentuálním zastoupením; informuje o vývoji hlukové zátěže obyvatel, - populační přírůstek obyvatelstva vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o zátěži životního prostředí, kterou vyvolává zvětšování počtu obyvatel a z toho plynou nároky na přírodní zdroje, obživu, apod., - spotřeba Hg, Cd a As vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o škodlivých emisích do životního prostředí, které při spotřebě nastanou, - spotřeba polycyklických aromatických uhlovodíků vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o škodlivých emisích do životního prostředí, - rozloha lesů vs. čas; roční hodnoty; rozlišení dle stáří, druhů a rozsahu poškození ; ukazuje stav významného ekosystému, a také vývoj dopadu antropogenní činnosti, - obsah umělých radionuklidů v přízemní vrstvě vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o radiační situaci a ukazuje, zda nedochází ke krizové situaci, 17

18 - obsah pesticidů ve vodě a v půdě vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje ohrožení lidské populace, - měrné emise XXXXXXXXXX vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; vykazují antropogenní tlak na prostředí; v našich podmínkách je třeba sledovat tuhé emise, SO 2, NO x, CO, CO 2, C x H y, BSK 5, - koncentrace olova v ovzduší obcí vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje znečištění životního prostředí a rizikový stav z hlediska lidské populace, - spad S vs. čas a spad N vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje dopady antropogenních činností a rizikový stav pro lidskou populaci, - počet provozovaných motorových vozidel vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikují spotřebu pohonných hmot (čerpání přírodního bohatství) a antropogenní tlak na prostředí formou emisí škodlivin a hlukové zátěže prostředí včetně populace; odlišení četnostního zastoupení osobních vozů, nákladních lehkých vozů, nákladních těžkých vozů a autobusů; (v některých evropských zemích používají závislosti "počet ujetých km vs. čas" a rozlišují osobní auta, veřejnou dopravu, nákladní dopravu a u ní železnice a nákladní auta. Dále sledují počet ujetých km v osobních autech k hromadným prostředkům vs. čas a množství ujetých km s jednotkovým nákladem, přepraveným kamiony k železnici vs. čas, - poměr čištěných odpadních vod vůči celkovému množství produkovaných odpadních vod vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje emise do životního prostředí, odhaluje stav zátěže životního prostředí a informuje, zda na tomto úseku antropogenní tlak roste či nikoliv, - obsah dusíku v povrchových vodách vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž důležité životní složky, - obsah dusíku v podzemních vodách vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž důležité životní složky a stav zásob pro lidskou populaci, - počet ( popř. i objem) nepovolených skládek k počtu (popř. i objemu) povolených skládek vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; odlišení skládek s toxickým či jinak nebezpečným materiálem, informuje o zátěži prostředí skládkami a škodlivinami, - výroba energie vs. čas; roční hodnoty; rozlišení dle zdrojů; 3 platné cifry; informuje o čerpání přírodních zdrojů a signalizuje, zda nedochází k enormnímu nárůstu požadavků na energii, - inventarizace vyšších druhů rostlin a inventarizace obratlovců vs. čas; intervalově; 3 platné cifry; ukazuje časovou změnu druhové rozmanitosti ve vybraných oblastech, 18

19 - rozsah zemědělsky využívané půdy vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; odlišit rozsahy využívané jako pole, louky a pastviny; ukazuje antropogenní tlak na prostředí a také stav zabezpečení populace obživou, - spotřeba pesticidů v zemědělství vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž (antropogenní tlak) půdy, - spotřeba umělých hnojiv vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - úbytek zásob nerostných surovin vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; identifikuje čerpání přírodních zásob, vyznačuje antropogenní tlak na přírodní prostředí; v ČR je třeba sledovat spotřebu uhlí, ocele, kameniva, cementu a papíru, - rozsah plynofikace lokálních topenišť vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje stav emisí do životního prostředí a změny antropogenního tlaku na přírodní prostředí v této oblasti, - rozsah oblastí postižených těžbou vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; ukazatel dopadů antropogenní činnosti do území, - rozsah rekultivovaných oblastí v poměru k rozsahu oblastí těžbou zasažených vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje využívání území a rozsah oblastí, kde je zvýšený antropogenní tlak na přírodní prostředí, - zastoupení 2 druhů městských ptáků ve městech vs. čas (reprezentativní druhy je třeba vybrat odborným šetřením); roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o stavu živé přírody ve městech, - zastoupení vybraných živočichů v krajině vs. čas; (nejčastěji jsou v evropských zemích k tomuto účelu používáni zajíci); roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje stavu živé přírody ve volné krajině, - průměrný lidský věk vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikátor zdravotního stavu populace. Souhrn: I když člověk není vládce světa, musí v zájmu své existence své činnosti řídit tak, aby nepřispíval ke snižování bezpečnosti lidského systému a ke snižování potenciálu udržitelného rozvoje. Aby mohl bezpečnost či udržitelný rozvoj řídit, musí je měřit a umět stanovit, co je dobré a co již dobré není. K měření používá indikátory. Předložená kapitola shrnuje obecné 19

20 poznatky o indikátorech, nároky na indikátory a seznam prvních indikátorů zavedených v naší republice pro oblast životního prostředí. Kontrolní otázky: 1. Co to je indikátor? 2. Jaké jsou základní typy indikátorů? 3. Jaké jsou požadavky na indikátory? 4. Můžete vyjmenovat některé indikátory používané historicky v ČR? 20

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více