Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice"

Transkript

1 Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Dana PROCHÁZKOVÁ Principy udržitelného rozvoje České Budějovice

2 Vzor citace: PROCHÁZKOVÁ, D. Principy udržitelného rozvoje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 140 s. ISBN Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Doc. RNDr. Dana Procházková, PhD., DrSc. Recenzentky: Vydavatel: doc. Ing. Marie Hesková, CSc. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

3 Obsah Zkratky 1. Úvod 2. Lidský systém a životní prostředí 3. Indikátory 4. Cíl a axiomy udržitelného rozvoje 5. Správní řízení je nástroj k zajištění udržitelného rozvoje 6. Udržitelnost a její obecné principy 6.1. Vývoj konceptu udržitelného rozvoje 6.2. Analýza názorů na udržitelnost krajiny a lidských sídel 6.3. Podmínky pro udržitelný rozvoj 6.4. Kritéria udržitelného rozvoje Základní katalog kritérií a ukazatelů pro posouzení potenciálního dopadu lidské činnosti Kritéria pro screening používaná UNDP Kritéria a indikátory spojené s protipovodňovými opatřeními 6.5. Limity 6.6. Hodnocení udržitelnosti Příklady souboru ukazatelů / indikátorů Závěry a doporučení pro ČR na úseku udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel 6.7. Rozhodování o udržitelném rozvoji 6.8. Řízení udržitelného rozvoje 6.9. Proces zajištění udržitelného rozvoje a příklady z praxe Agenda Indikátory udržitelného rozvoje Organizace a hlavní dokumenty pro podporu udržitelného rozvoje v ČR Nástroje EU pro řízení udržitelného rozvoje Indikátory pro volbu konsensu mezi ekonomickým růstem a zátěží životního prostředí 3

4 Základní nařízení EU a současná strategie EU pro zajištění udržitelného rozvoje Program ESPON 7. Závěr Seznam literatury Doporučená literatura Vysvětlivky Otázky k zamyšlení a diskusi 4

5 Zkratky Zkratka EMAS EU IT MZe MŽP OECD OSN / UN UNDP Celý název Eco Management and Audit Scheme European Union - Evropská unie Informační technologie Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj United nations Organisation - Organizace spojených národů United Nation Development Programme 5

6 1. Úvod Nejhlubším sociálním základem životního způsobu lidí jsou obecné podmínky historicky určité formace. Ve vztahu k jedinci zde jako objektivní vystupují nejen materiální, ale i duchovní prvky společenského systému. Každý člověk vstupující do života si osvojuje existující poznatky, vztahy, systémy norem a hodnot. Utváření životního způsobu závisí na úrovni rozvoje člověka, na jeho kultuře, chápané jako míra osvojení životních podmínek a činností, na jeho potřebách, zájmech, apod. Dále závisí na vůli, charakteru, schopnosti postavit se proti tlaku prostředí v případech, ve kterých prostředí vnucuje jedinci přijatou normu chování, způsobu myšlení, atd. Křesťanství a východní filozofie správně vytušily, že základním problémem člověka je otázka "jak žít". Otázka spojená s existencí člověka v dnešní civilizaci zní "jak bude existovat". Nutno konstatovat, že v myslích lidí stále vztah člověka a společnosti k přírodě znamená ovládnutí a využití přírodních zdrojů k uspokojování lidských potřeb. Z hlediska moderní společnosti je však nutné zajistit i vhodné existenční podmínky pro budoucí generace, což vyžaduje od lidí určitou odpovědnost za své chování a činnosti. Je zřejmé, že hlavním cílem veškerého lidského snažení je zabezpečování lidského života, tj. všech lidských potřeb, zájmů a přání. Lidské potřeby, zájmy a přání se naplňují hmotnými i nehmotnými statky, které mají užitnou hodnotu. Věda může lidem objektivně ukázat mez, kterou nelze překročit, aby nedošlo k záhubě lidstva. Kde však je záruka, že člověk přijme výstrahu a nepřestoupí tuto osudovou mez. Při těchto a podobných úvahách je nutno chtě nechtě uvažovat psychickou stránku člověka. Průměrný člověk má rád uznání, jistotu, pohodlné a známé pracovní postupy, pocit být užitečný, možnost a potřebu hovořit o svých problémech, apod. Nemá rád cizí lidi, změny, izolaci, strach, kritiku vlastní osoby, těžkou nebo zbytečnou práci bez konkrétních a pozitivních výsledků, zbytečný nátlak, překvapení, potíže, apod. Přesto však v zájmu rozvoje lidského rodu musí lidé jednat, a tak vznikla strategie udržitelného rozvoje. Strategie udržitelného rozvoje je srovnatelná s jinými systémy hodnot, které nemají konečnou podobu (např. systém lidských práv a svobod). Směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích, a to s vědomím toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti našim odlišné. Předložená publikace se zabývá udržitelným rozvojem a jeho principy na základě dosud shromážděných znalostí, zkušeností a vyhodnocení reálných schopností člověka v současném 6

7 světě. Ukazuje, že dnes udržitelnost a udržitelný rozvoj jsou cílem v mnoha sektorech lidských aktivit. Jelikož však práce patří do projektu spojeného s environmentální výchovou, budou sledované problémy především směrovány do oblasti životního prostředí. Výklad problematiky je postaven velmi realisticky, protože na základě současného poznání a zkušeností nelze vycházet ze zbožných přání, ale je třeba řídit lidské aktivity způsobem, který zajistí jak kvalitní životy a rozvoj lidí, tak kvalitní životní prostředí. Z uvedeného důvodu publikace: - je založena na recentní kvalifikované charakteristice životního prostředí, která je založena na systémovém pojetí a pokrývá zásadní aspekty, a to včetně základních pojmů: životní prostředí; ekologie; biosféra; atd. [1], - respektuje složky životního prostřední a jejich existující propojení, tj. vazby a toky energií, vody a látek [1], - vychází z modelů systémů, které jsou vhodné pro studium životního prostředí a v praxi se používají pro řízení jeho udržitelného rozvoje [1], - vychází z dopadů živelních a jiných pohrom na životní prostředí, které umožňují pochopení faktorů, před kterými je třeba životní prostředí ochraňovat [1], - respektuje účinná opatření pro tvorbu a péči o životní prostředí [1], protože zkušenosti ukazují, že pomáhají naplňovat požadavky udržitelného rozvoje, - vychází z komplexního pochopení problematiky, tj. ze znalostí a postupů prosazovaných OSN, EU, OECD atd., které upřesnily postavení systému životního prostředí v lidském systému. V souladu s poznáním ukazuje racionální řešení, které člověk rozumný má k tomu, aby ze své pozice (není vládcem světa, ale jen součást světa, která je obdařená intelektem) se choval rozumně a neaplikoval činnosti a opatření, které by ve svém důsledku mohly vést k desintegraci až k rozpadu systému, který člověku umožňuje existenci a rozvoj. V souvislosti s udržitelným rozvojem je proto pozornost věnována rizikům pro životní prostředí, bezpečnému životnímu prostředí i zásadám pro řízení bezpečnosti životního prostředí, které zahrnují udržitelný rozvoj. Je vysvětleno současné pojetí udržitelnosti a jeho nároky na znalosti, zdroje, síly a prostředky. V rámci toho je vysvětlen princip předběžné opatrnosti a způsoby jeho racionálního uplatnění v praxi. Kvalifikované řízení životního prostředí zacílené na udržitelný rozvoj potřebuje nástroje, metody a techniky, a proto se vychází ze závěrů práce [1], ve které je pozornost věnována 7

8 legislativě České republiky o životním prostředí, indikátorům, správnímu řízení, monitoringům, informačním systémům i vybrané legislativě EU. Odborný text je doplněn obrázky, tabulkami, grafy a především příklady dobré praxe. Kvůli zaměření publikace na udržitelný rozvoj jsou příklady hlavně z oblasti indikátorů, protože pomocí nich se právě měří udržitelný rozvoj a rozhoduje se o tom, zda je, či není třeba provést nějaká opatření a činnosti a v případě, že ano, tak jaká. Nakonec je uveden seznam použité literatury a seznam další literatury, která je vhodná ke studiu. Každá kapitola kromě úvodu a závěru má následující členění: studijní cíle; klíčové pojmy; vlastní výklad; souhrn; a kontrolní otázky. Nakonec jsou uvedeny otázky k zamyšlení. Práce se opírá o monografii [1], která byla sestavena na základě odborných prací, které reprezentují recentní světové poznání; vychází z řešení národních a mezinárodních vědeckých projektů, jejichž základem byly rozsáhlé rešerše světové odborné literatury, shrnutí principů dobré odborné praxe v oblasti vědy a inženýrství a které obsahují stále aktuální návrhy postupů na řešení problémů komplexní bezpečnosti, jejichž jedním ze základních cílů je udržitelný rozvoj. Použité konkrétní právní předpisy české i EU jsou uvedeny plným odkazem přímo v textu. 8

9 2. Lidský systém a životní prostředí Studijní cíle: Seznámit se s lidským systémem, s jeho chráněnými zájmy (aktivy) a s cíli, které se musí řídit pro podporu udržitelného rozvoje. Ukázat, že životní prostředí je základním zájmem, o který se musí pečovat při řízení lidského systému. Vysvětlit princip předběžné opatrnosti a seznámit s cíli mileniové deklarace OSN. Klíčové pojmy: Lidský systém; životní prostředí; bezpečnost; bezpečí; udržitelný rozvoj; prevence. Bezpečný lidský systém, pro který politici EU často používají označení Safe space se definuje jako systém, ve kterém je bezpečnost na přijatelné úrovni a ve kterém se dbá na bezpečí lidí a veřejné blaho. Lidský systém je minimální prostor pro život člověka a lidskou společnost, tj. zahrnuje prvky, které tvoří lidé, části životního prostředí nezbytné pro život lidí, části planety Země nezbytné pro život lidí, majetek, technologie, infrastruktury a vazby a toky mezi těmito prvky. Chráněné zájmy lidského systému (aktiva) jsou komponenty, vazby a toky v lidském systému, které jsou nutné pro jeho bezpečí a udržitelný rozvoj. Jsou prioritně ochraňovány a zahrnují životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, životní prostředí, veřejné blaho, technologie a infrastrukturu [2]. Procesní model řízení bezpečnosti lidského systému je na obrázku 1. Vidíme, že životní prostředí patří mezi základní aktiva, tzv. veřejná aktiva, která jsou předmětem ochrany vlád i nadnárodních seskupení. BEZPEČÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MAJETEK A VEŘEJNÉBLAHO ŽIVOTY A ZDRAVÍ LIDÍ BEZPEČNOST Obr. 1. Procesní model pro řízení bezpečnosti lidského systému 9

10 Na základě současného poznání [2] se řízení lidského systému (který představuje území) zaměřené na udržitelný rozvoj soustřeďuje na: - odhalení pohrom, kterými nejsou jenom jevy označované v české legislativě [3] jako živelní a jiné pohromy, ale i různé vazby a toky v lidském systému (a to včetně inherentního systému životní prostředí), - předcházení pohrom, pokud to lze, např. u přírodních / živelních pohrom to většinou nelze, - odstranění příčin vzniku těžkých (krutých, závažných) dopadů pohrom nebo alespoň na snížení jejich četnosti výskytu, - zmírnění nepřijatelných dopadů pohrom preventivními opatřeními, připraveností, optimálním zvládnutím dopadů pohrom a jimi vyvolaných kritických situací (tj. vlastně zkrácením doby trvání nouzových situací na přijatelnou míru), - zajištění obnovy území po pohromách a nastartování dalšího rozvoje. Existují tři pravidla, která jsou potřebná při uplatnění principu předběžné opatrnosti [1]. Jejich aplikace znamená, že princip předběžné opatrnosti lze použít jen tehdy, když budou u sledovaného problému provedeny dále uvedené kroky: - komplexní vědecké vyhodnocení provedené nezávislým odborným akreditovaným subjektem s cílem stanovit stupeň vědecké nejistoty, - hodnocení potenciálních rizik a dopadů, které se mohou realizovat v případě, že se problém nebude řešit, - účast všech zainteresovaných stran (za podmínek maximální průhlednosti) na studiu možných opatření. Princip předběžné opatrnosti de facto říká, že vždy, když existuje riziko, se kterým jsou spojené možné ztráty, škody nebo újmy na sledovaných aktivech, je třeba jednat tak, jako by tyto ztráty, škody či újmy byly reálné. A to i v případě, že riziko není zcela stoprocentně ověřené. Dobrým příkladem je např. problém globálního oteplování. Vědci se často neshodují na velikosti ohrožení od tohoto jevu a na jeho dopadech pro planetu. Přesto Evropská unie podle principu předběžné opatrnosti se snaží jednat tak, aby zabránila rizikům, plynoucím z globálního oteplování podle nejkatastrofičtějšího scénáře. Podle definice Evropské Komise z 2. února 2000 je třeba použít princip předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí." 10

11 Jak vyplývá z výše uvedeného, princip prevence je jeden ze základních pilířů řízení rozvoje vůbec. Vychází z poznatku, že mnohé dopady činnosti lidí jsou nepříznivé nebo obtížně odstranitelné. Princip předběžné opatrnosti úzce souvisí s principem prevence, neboť s činností člověka je někdy spojeno i určité nejisté riziko vzniku nepříznivého až nepřijatelného dopadu na životní prostředí či jiná aktiva. Kvůli této neurčitosti je nutno zavést do praxe opatření, která by vzniku dokázala zabránit a není možné spoléhat na náhodu, že se nepřijatelný dopad nevyskytne. Příklady regulačních nástrojů státu jsou uvedeny v tabulce 1. Jiným vhodným nástrojem je hodnocení SEA (strategické hodnocení životního prostředí) [4]. Tabulka 1. Regulační nástroje státu. Působení státu přímá regulace Aktivní nepřímá regulace Nástroje Normativní Ekonomické Etické Pasivní Vyjednávání uplatnění pravidel odpovědnosti Konsensuální zákonná odpovědnost K vzájemnému provazování ochrany životního prostředí, technologického rozvoje a otázek bezpečí a rozvoje člověka dochází od konce osmdesátých let minulého století (viz aktivity OSN, EU a dalších národních a mezinárodních organizací) [3]. Do praxe se prosazuje koncepce integrální / komplexní bezpečnosti. V r po jaderné havárii v Černobylu mezinárodní poradní vládní výbor (INSAG) převzal od Mezinárodní agentury pro atomovou energii koncept integrální bezpečnosti a zdůraznil, že bezpečnost nelze zaručit jen souhrnem technických bezpečnostních opatření, ale že je nutno zvážit jako jeden z podstatných faktorů i vliv lidského činitele. Na to navázaly aktivity OSN, v roce 1994 zpráva o rozvoji lidí (v ní OSN definovala lidský systém a jeho základní aktiva s tím, že životní prostředí patřilo do základních aktiv) [5] a v roce 2000 rozvojové cíle milénia [6]. Podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán. Cíle byly stanoveny pro patnáctileté období do roku 2015 a jsou následující: 11

12 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad, tj.: do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den; odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí; a do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, tj. do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti, tj. do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 4. Snížit dětskou úmrtnost, tj. do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let. 5. Zlepšit zdraví matek, tj. snížit míru mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny do roku 2015; a zajistit dostupnou zdravotní péči v mateřství pro všechny. 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, tj. do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS; a do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění. 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí, tj. integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů; zbrzdit ztrátu biodiverzity - do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru; snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení; a zlepšit životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst. 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj, tj. obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států; dále rozvíjet otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém; komplexně vyřešit problém zadlužení rozvojových zemí; ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí; a ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace. Generální tajemník OSN každoročně předkládá Valnému shromáždění zprávu o naplňování Miléniové deklarace, aby bylo zřejmé, jak si členské státy vedou při naplňování závazků, které učinily. Ze zpráv vyplývá, že se tyto cíle nedaří plnit. Riziko je známé, potřebná dynamika změn je známá, potřebné nástroje jsou také známé, ale řešení se nedaří realizovat. Hlavní příčiny jsou na straně rozvojových i rozvinutých zemí. Na straně rozvojových zemí jsou to především nekompetentnost a zkorumpovanost vlád nejchudších, dnes již do značné 12

13 míry kolabujících států v Africe, destrukce vlastních ekonomik, rozkrádání a promrhání finančních zdrojů včetně pomoci, vystavení obyvatelstva chudobě a neexistující ekonomický život naznačují. Rozvinuté země se zase musí více snažit, pokud jde o poskytování pomoci, vytváření obchodních příležitostí, úlevy při splácení dluhů a přenos technologií; nejde o dodání jídla a dalších věcí na přežití, ale o pomoc při vytváření zdrojů vlastní obživy a o rozvoj vzdělanosti, bez kterého to nejde. Souhrn Kapitola popisuje výchozí koncept, kterým je dnes pro člověka bezpečný lidský systém, ukazuje postavení životního prostředí mezi chráněnými zájmy (aktivy) lidského systému. Uvádí současné cíle řízení států a jednotlivých území tak, jak je formulovala OSN. Vymezuje princip předběžné opatrnosti podle EU. Kontrolní otázky 1. Co je to lidský systém? 2. Jaké jsou základní chráněné zájmy lidského systému? 3. Jaké jsou úkoly řízení území zaměřené na životní prostředí? 4. Co je to princip předběžné opatrnosti a jak se aplikuje? 5. Co je to mileniová deklarace a jaké jsou její cíle? 13

14 3. Indikátory Studijní cíle: Seznámit s pojetím a druhy indikátorů a se způsobem jejich používání v praxi. Ukázat, že indikátory jsou používány pro různé cíle. Nakonec pak ukázat soubor indikátorů, které se používají pro ochranu životního prostředí u nás. Klíčové pojmy: indikátor; požadavky na indikátor Jak již bylo výše řečeno, životní prostředí je systém, a proto ho nelze popsat jednou veličinou. Pro rozhodování a řízení z hlediska zabezpečení udržitelného rozvoje životního prostředí je třeba vědět jak lidstvo na přírodní prostředí působí a jak na to přírodní prostředí reaguje. Dnes stav životního prostředí popisujeme indikátory [1]. Cílem ekologických indikátorů je objektivně, srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat stav životního prostředí. Se zaváděním indikátorů se začalo ve světě již počátkem 70. let v rámci OECD. Avšak teprve v r byla dána do užívání skupina 33 indikátorů [7]. Dnes jsou používány v řadě vyspělých zemí a velmi se osvědčují. Většinou používáme dva druhy indikátorů, a to cílové a trendové. Cílové nás informují o tom, jak jsou splněny cíle určitého projektu, programu, procesu apod. Trendové nás informují o tom, zda rychlost dosahování cíle v daném okamžiku a místě je přiměřená, tj. cíl bude dosažen, a nebo zda není přiměřená a je třeba provést opatření a činnosti, aby dosažení cíle se stalo reálným [1]. Ukazatelem / indikátorem se rozumí agregovaná informace označující status nebo změnu nějaké entity a musí splňovat následující kritéria: 1. Vědecká kvalita. Ukazatel je problémově specifický, měřitelný, jednoznačný, nekoreluje s jiným ukazatelem a rozlišuje mezi příčinou a následkem. 2. Paradigma udržitelnosti. Ukazatel zvažuje časový horizont, účinnost zdrojů, cílové hodnoty, přiměřené ocenění dílčích aspektů, únosnost prostředí apod. 3. Ekologická významnost. Ukazatel reaguje na změny prostředí, charakterizuje udržitelnost agro-ekosystému, včas varuje o nevratných změnách v prostředí, je proaktivní v odhadech trendů. 4. Řízení dat (data management). Ukazatel je dokumentovatelný, interpretovatelný, reprezentativní, transparentní, obecně přijímaný, geograficky relevantní, nákladově účinný, porovnatelný v čase. 14

15 Kritéria pro ukazatele jsou důležitá, zejména při jejich využívání, avšak z kritérií nevyplývá na co se ukazatelé obsahově zaměřují kritéria se spíše zaměřují na informační kvalitu ukazatele. Jinak řečeno, je třeba určit, z čeho by se mělo vycházet při návrhu ukazatelů a na co by se ukazatelé měly zaměřit, tj. je třeba znát následující fakta [1]: 1. Cílová hodnota / koncový bod. Cílová hodnota dovoluje řídícímu pracovníkovi, který provádí rozhodnutí měřit rozdíly mezi aktuální a cílovou požadovanou hodnotou měří se těsnost přiblížení k definované cílové hodnotě. Tento přístup však v praxi veřejné správy naráží na dva problémy, a to obtížnost stanovení cílové hodnoty a nedostatečný proaktivní přístup. 2. Rámec DPSIR. DPSIR rámec (tj. stanovení D (Driving Forces) hybné síly, P (Pressure) zátěž, S (State) stav, I (Impact) dopad, R (Response) odezva, C (Condition) podmínky prostředí; D co řídí/ovlivňuje požadavky na bezpečnost, P co vyvolává tlak/zátěž na systém bezpečnosti, S jaký je stav determinantů a faktorů bezpečnosti, I jaká je kvalita žití/prostředí z hlediska bezpečnosti, R jaká by měl být odezva systému bezpečnosti) se kvůli své jednoduchosti a přehlednosti v praxi často využívá jako východisko při návrhu souboru ukazatelů. Dlužno však podotknout, že se obtížně vyrovnává s vícečetnou kauzalitou a s interakcemi probíhajícími v kulturní krajině. Ukazatelé stanovení na základě DPSIR rámce se také mohou dostat do konfliktu s myšlením veřejné správy, protože ta více než proaktivní přístup zdůrazňuje často jen krátkodobou politiku. 3. Rámec základní spokojenosti. Rámec základní spokojenosti spočívá na analýze základních nezbytností udržitelného rozvoje. Ukazatelé se vybírají podle toho, jak účelně a účinně pokryjí některá hlediska udržitelného rozvoje jako jsou existence, účelnost, bezpečnost, koexistence a přizpůsobivost. Problémem tohoto přístupu je značná míra subjektivity a také to, že mezi ukazatelem a akcí není, nebo nemusí být bezprostřední vztah. 4. Rámec krátkodobosti a dlouhodobosti. Ukazatelé se vybírají podle toho, jak zdůrazňují dlouhodobé prvky udržitelnosti. Udržitelný rozvoj se vyjadřuje v pojmech kapitálu (přírodní, lidský, sociální, fyzický a finanční) a v kontextu zranitelnosti (trendy, zátěže, šoky) vybraných aktiv. Potíže však činí hodnocení dostupného a budoucího kapitálu. 5. Rámec čtyř kapitálů. Tento koncept vypracovaný Dalym a Meadowsem se dá schematicky znázornit na obrázku 2. V tomto přístupu se navrhují agregovaní ukazatelé: 15

16 skutečný lidský blahobyt; a environmentální integrita a využívání přírodních zdrojů pro veřejné blaho. To znamená, že u každého kritéria musí být uvedeny limity, které určují, co je dobré a co již není dobré, popř. je tam ještě jeden úsek, který určuje, že je to podmíněně dobré, což znamená, že uvedená hodnota je možná, jen když jsou splněny nějaké dodatečné přesně stanovené podmínky. Příklady kritérií i limit jsou uvedeny dále a v práci [1]. Pro určení mezních hodnot potřebujeme požadavky a metody pro stanovení hodnot [1]. Pro nalezení kritérií se zaměřujeme na územní plánování a pro výběr vhodné metodiky se zaměřujeme na metody operační analýzy, která jsou uzpůsobeny k řešení úloh ve složitém, tj. mnoho parametrickém prostředí [1]. Nutná je i znalost zdrojů rizik, tj. živelních a jiných pohrom, které v daném území mohou mít dopady na krajinu a lidská sídla, která sledujeme [1]. NEJVYŠŠÍ CÍLE štěstí realizace naplnění uspokojení ZPROSTŘEDKUJÍCÍ CÍLE populace lidský kapitál sociální kapitál ZPROSTŘEDKUJÍCÍ PROSTŘEDKY průmyslový kapitál průmyslový výstup investice spotřební zboží bydlení služby veřejná infrastruktura vojenský kapitál znečištění využití zdrojů ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY přírodní kapitál Obr. 2. Rámec čtyř kapitálů Historicky používané indikátory v ČR [1] jsou: 16

17 - hrubý národní důchod vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - obsah zásobní vody v nádržích vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje, zda populace má dostatek vody pro svůj rozvoj či zda nedochází ke stavu kvantitativní vodní krize, - jakost povrchových vod vs. čas; roční hodnoty; které budou roztříděny dle jakosti (viz. platná norma); 3 platné číslice; indikuje, zda populace má dostatek jakostní vody nebo zda se blíží stav kvalitativní vodní krize ; tj. vypovídá o stavu znečištění vod, - stav zásob podzemních vod vs. čas s vyznačením časového průběhu jejich čerpání; roční hodnoty; 3 platné cifry indikuje stav zásob pro obživu populace a stav jejich čerpání (lze odhalit neúměrné čerpání a případně se blížící kritický stav); tzn., že vyjadřuje i stav čerpání přírodních zásob; na tomto úseku jsou v ČR vážné problémy, dochází k poklesu zásob podzemní vody jejich tzv. "rabováním", tzn., že se odebírá více, než je příroda schopna obnovit v daném časovém intervalu, - průměrná roční spotřeba vody (při odlišení pitné a užitkové); roční hodnoty;; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - průměrná roční spotřeba pohonných hmot vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje spotřebu neobnovitelných zdrojů; cílem je zajistit, aby nedošlo k ochromení hospodářského života (příliš velká spotřeba), - nadměrný hluk vs. čas; roční hodnoty; pro každý rok je provedeno rozčlenění na 3 hlukové hladiny vyjádřené procentuálním zastoupením; informuje o vývoji hlukové zátěže obyvatel, - populační přírůstek obyvatelstva vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o zátěži životního prostředí, kterou vyvolává zvětšování počtu obyvatel a z toho plynou nároky na přírodní zdroje, obživu, apod., - spotřeba Hg, Cd a As vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o škodlivých emisích do životního prostředí, které při spotřebě nastanou, - spotřeba polycyklických aromatických uhlovodíků vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o škodlivých emisích do životního prostředí, - rozloha lesů vs. čas; roční hodnoty; rozlišení dle stáří, druhů a rozsahu poškození ; ukazuje stav významného ekosystému, a také vývoj dopadu antropogenní činnosti, - obsah umělých radionuklidů v přízemní vrstvě vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o radiační situaci a ukazuje, zda nedochází ke krizové situaci, 17

18 - obsah pesticidů ve vodě a v půdě vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje ohrožení lidské populace, - měrné emise XXXXXXXXXX vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; vykazují antropogenní tlak na prostředí; v našich podmínkách je třeba sledovat tuhé emise, SO 2, NO x, CO, CO 2, C x H y, BSK 5, - koncentrace olova v ovzduší obcí vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje znečištění životního prostředí a rizikový stav z hlediska lidské populace, - spad S vs. čas a spad N vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje dopady antropogenních činností a rizikový stav pro lidskou populaci, - počet provozovaných motorových vozidel vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikují spotřebu pohonných hmot (čerpání přírodního bohatství) a antropogenní tlak na prostředí formou emisí škodlivin a hlukové zátěže prostředí včetně populace; odlišení četnostního zastoupení osobních vozů, nákladních lehkých vozů, nákladních těžkých vozů a autobusů; (v některých evropských zemích používají závislosti "počet ujetých km vs. čas" a rozlišují osobní auta, veřejnou dopravu, nákladní dopravu a u ní železnice a nákladní auta. Dále sledují počet ujetých km v osobních autech k hromadným prostředkům vs. čas a množství ujetých km s jednotkovým nákladem, přepraveným kamiony k železnici vs. čas, - poměr čištěných odpadních vod vůči celkovému množství produkovaných odpadních vod vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje emise do životního prostředí, odhaluje stav zátěže životního prostředí a informuje, zda na tomto úseku antropogenní tlak roste či nikoliv, - obsah dusíku v povrchových vodách vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž důležité životní složky, - obsah dusíku v podzemních vodách vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž důležité životní složky a stav zásob pro lidskou populaci, - počet ( popř. i objem) nepovolených skládek k počtu (popř. i objemu) povolených skládek vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; odlišení skládek s toxickým či jinak nebezpečným materiálem, informuje o zátěži prostředí skládkami a škodlivinami, - výroba energie vs. čas; roční hodnoty; rozlišení dle zdrojů; 3 platné cifry; informuje o čerpání přírodních zdrojů a signalizuje, zda nedochází k enormnímu nárůstu požadavků na energii, - inventarizace vyšších druhů rostlin a inventarizace obratlovců vs. čas; intervalově; 3 platné cifry; ukazuje časovou změnu druhové rozmanitosti ve vybraných oblastech, 18

19 - rozsah zemědělsky využívané půdy vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; odlišit rozsahy využívané jako pole, louky a pastviny; ukazuje antropogenní tlak na prostředí a také stav zabezpečení populace obživou, - spotřeba pesticidů v zemědělství vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž (antropogenní tlak) půdy, - spotřeba umělých hnojiv vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - úbytek zásob nerostných surovin vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; identifikuje čerpání přírodních zásob, vyznačuje antropogenní tlak na přírodní prostředí; v ČR je třeba sledovat spotřebu uhlí, ocele, kameniva, cementu a papíru, - rozsah plynofikace lokálních topenišť vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje stav emisí do životního prostředí a změny antropogenního tlaku na přírodní prostředí v této oblasti, - rozsah oblastí postižených těžbou vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; ukazatel dopadů antropogenní činnosti do území, - rozsah rekultivovaných oblastí v poměru k rozsahu oblastí těžbou zasažených vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje využívání území a rozsah oblastí, kde je zvýšený antropogenní tlak na přírodní prostředí, - zastoupení 2 druhů městských ptáků ve městech vs. čas (reprezentativní druhy je třeba vybrat odborným šetřením); roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o stavu živé přírody ve městech, - zastoupení vybraných živočichů v krajině vs. čas; (nejčastěji jsou v evropských zemích k tomuto účelu používáni zajíci); roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje stavu živé přírody ve volné krajině, - průměrný lidský věk vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikátor zdravotního stavu populace. Souhrn: I když člověk není vládce světa, musí v zájmu své existence své činnosti řídit tak, aby nepřispíval ke snižování bezpečnosti lidského systému a ke snižování potenciálu udržitelného rozvoje. Aby mohl bezpečnost či udržitelný rozvoj řídit, musí je měřit a umět stanovit, co je dobré a co již dobré není. K měření používá indikátory. Předložená kapitola shrnuje obecné 19

20 poznatky o indikátorech, nároky na indikátory a seznam prvních indikátorů zavedených v naší republice pro oblast životního prostředí. Kontrolní otázky: 1. Co to je indikátor? 2. Jaké jsou základní typy indikátorů? 3. Jaké jsou požadavky na indikátory? 4. Můžete vyjmenovat některé indikátory používané historicky v ČR? 20

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha Smart Life součást prevence katastrof ve městech Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha World Economic Forum Annual Meeting 2013 (Davos, Švýcarsko 23-27.1.2013) Žijeme dnes

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Resilience a obce Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Klimatická změna hrozba pro ekosystém pro lidstvo pro státy pro komunity pro jednotlivce environmentální hrozba Před

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více