Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice"

Transkript

1 Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Dana PROCHÁZKOVÁ Principy udržitelného rozvoje České Budějovice

2 Vzor citace: PROCHÁZKOVÁ, D. Principy udržitelného rozvoje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 140 s. ISBN Ediční rada VŠERS: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.; doc. Karol Murdza, PhD.; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Doc. RNDr. Dana Procházková, PhD., DrSc. Recenzentky: Vydavatel: doc. Ing. Marie Hesková, CSc. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice, ISBN

3 Obsah Zkratky 1. Úvod 2. Lidský systém a životní prostředí 3. Indikátory 4. Cíl a axiomy udržitelného rozvoje 5. Správní řízení je nástroj k zajištění udržitelného rozvoje 6. Udržitelnost a její obecné principy 6.1. Vývoj konceptu udržitelného rozvoje 6.2. Analýza názorů na udržitelnost krajiny a lidských sídel 6.3. Podmínky pro udržitelný rozvoj 6.4. Kritéria udržitelného rozvoje Základní katalog kritérií a ukazatelů pro posouzení potenciálního dopadu lidské činnosti Kritéria pro screening používaná UNDP Kritéria a indikátory spojené s protipovodňovými opatřeními 6.5. Limity 6.6. Hodnocení udržitelnosti Příklady souboru ukazatelů / indikátorů Závěry a doporučení pro ČR na úseku udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel 6.7. Rozhodování o udržitelném rozvoji 6.8. Řízení udržitelného rozvoje 6.9. Proces zajištění udržitelného rozvoje a příklady z praxe Agenda Indikátory udržitelného rozvoje Organizace a hlavní dokumenty pro podporu udržitelného rozvoje v ČR Nástroje EU pro řízení udržitelného rozvoje Indikátory pro volbu konsensu mezi ekonomickým růstem a zátěží životního prostředí 3

4 Základní nařízení EU a současná strategie EU pro zajištění udržitelného rozvoje Program ESPON 7. Závěr Seznam literatury Doporučená literatura Vysvětlivky Otázky k zamyšlení a diskusi 4

5 Zkratky Zkratka EMAS EU IT MZe MŽP OECD OSN / UN UNDP Celý název Eco Management and Audit Scheme European Union - Evropská unie Informační technologie Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj United nations Organisation - Organizace spojených národů United Nation Development Programme 5

6 1. Úvod Nejhlubším sociálním základem životního způsobu lidí jsou obecné podmínky historicky určité formace. Ve vztahu k jedinci zde jako objektivní vystupují nejen materiální, ale i duchovní prvky společenského systému. Každý člověk vstupující do života si osvojuje existující poznatky, vztahy, systémy norem a hodnot. Utváření životního způsobu závisí na úrovni rozvoje člověka, na jeho kultuře, chápané jako míra osvojení životních podmínek a činností, na jeho potřebách, zájmech, apod. Dále závisí na vůli, charakteru, schopnosti postavit se proti tlaku prostředí v případech, ve kterých prostředí vnucuje jedinci přijatou normu chování, způsobu myšlení, atd. Křesťanství a východní filozofie správně vytušily, že základním problémem člověka je otázka "jak žít". Otázka spojená s existencí člověka v dnešní civilizaci zní "jak bude existovat". Nutno konstatovat, že v myslích lidí stále vztah člověka a společnosti k přírodě znamená ovládnutí a využití přírodních zdrojů k uspokojování lidských potřeb. Z hlediska moderní společnosti je však nutné zajistit i vhodné existenční podmínky pro budoucí generace, což vyžaduje od lidí určitou odpovědnost za své chování a činnosti. Je zřejmé, že hlavním cílem veškerého lidského snažení je zabezpečování lidského života, tj. všech lidských potřeb, zájmů a přání. Lidské potřeby, zájmy a přání se naplňují hmotnými i nehmotnými statky, které mají užitnou hodnotu. Věda může lidem objektivně ukázat mez, kterou nelze překročit, aby nedošlo k záhubě lidstva. Kde však je záruka, že člověk přijme výstrahu a nepřestoupí tuto osudovou mez. Při těchto a podobných úvahách je nutno chtě nechtě uvažovat psychickou stránku člověka. Průměrný člověk má rád uznání, jistotu, pohodlné a známé pracovní postupy, pocit být užitečný, možnost a potřebu hovořit o svých problémech, apod. Nemá rád cizí lidi, změny, izolaci, strach, kritiku vlastní osoby, těžkou nebo zbytečnou práci bez konkrétních a pozitivních výsledků, zbytečný nátlak, překvapení, potíže, apod. Přesto však v zájmu rozvoje lidského rodu musí lidé jednat, a tak vznikla strategie udržitelného rozvoje. Strategie udržitelného rozvoje je srovnatelná s jinými systémy hodnot, které nemají konečnou podobu (např. systém lidských práv a svobod). Směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích, a to s vědomím toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti našim odlišné. Předložená publikace se zabývá udržitelným rozvojem a jeho principy na základě dosud shromážděných znalostí, zkušeností a vyhodnocení reálných schopností člověka v současném 6

7 světě. Ukazuje, že dnes udržitelnost a udržitelný rozvoj jsou cílem v mnoha sektorech lidských aktivit. Jelikož však práce patří do projektu spojeného s environmentální výchovou, budou sledované problémy především směrovány do oblasti životního prostředí. Výklad problematiky je postaven velmi realisticky, protože na základě současného poznání a zkušeností nelze vycházet ze zbožných přání, ale je třeba řídit lidské aktivity způsobem, který zajistí jak kvalitní životy a rozvoj lidí, tak kvalitní životní prostředí. Z uvedeného důvodu publikace: - je založena na recentní kvalifikované charakteristice životního prostředí, která je založena na systémovém pojetí a pokrývá zásadní aspekty, a to včetně základních pojmů: životní prostředí; ekologie; biosféra; atd. [1], - respektuje složky životního prostřední a jejich existující propojení, tj. vazby a toky energií, vody a látek [1], - vychází z modelů systémů, které jsou vhodné pro studium životního prostředí a v praxi se používají pro řízení jeho udržitelného rozvoje [1], - vychází z dopadů živelních a jiných pohrom na životní prostředí, které umožňují pochopení faktorů, před kterými je třeba životní prostředí ochraňovat [1], - respektuje účinná opatření pro tvorbu a péči o životní prostředí [1], protože zkušenosti ukazují, že pomáhají naplňovat požadavky udržitelného rozvoje, - vychází z komplexního pochopení problematiky, tj. ze znalostí a postupů prosazovaných OSN, EU, OECD atd., které upřesnily postavení systému životního prostředí v lidském systému. V souladu s poznáním ukazuje racionální řešení, které člověk rozumný má k tomu, aby ze své pozice (není vládcem světa, ale jen součást světa, která je obdařená intelektem) se choval rozumně a neaplikoval činnosti a opatření, které by ve svém důsledku mohly vést k desintegraci až k rozpadu systému, který člověku umožňuje existenci a rozvoj. V souvislosti s udržitelným rozvojem je proto pozornost věnována rizikům pro životní prostředí, bezpečnému životnímu prostředí i zásadám pro řízení bezpečnosti životního prostředí, které zahrnují udržitelný rozvoj. Je vysvětleno současné pojetí udržitelnosti a jeho nároky na znalosti, zdroje, síly a prostředky. V rámci toho je vysvětlen princip předběžné opatrnosti a způsoby jeho racionálního uplatnění v praxi. Kvalifikované řízení životního prostředí zacílené na udržitelný rozvoj potřebuje nástroje, metody a techniky, a proto se vychází ze závěrů práce [1], ve které je pozornost věnována 7

8 legislativě České republiky o životním prostředí, indikátorům, správnímu řízení, monitoringům, informačním systémům i vybrané legislativě EU. Odborný text je doplněn obrázky, tabulkami, grafy a především příklady dobré praxe. Kvůli zaměření publikace na udržitelný rozvoj jsou příklady hlavně z oblasti indikátorů, protože pomocí nich se právě měří udržitelný rozvoj a rozhoduje se o tom, zda je, či není třeba provést nějaká opatření a činnosti a v případě, že ano, tak jaká. Nakonec je uveden seznam použité literatury a seznam další literatury, která je vhodná ke studiu. Každá kapitola kromě úvodu a závěru má následující členění: studijní cíle; klíčové pojmy; vlastní výklad; souhrn; a kontrolní otázky. Nakonec jsou uvedeny otázky k zamyšlení. Práce se opírá o monografii [1], která byla sestavena na základě odborných prací, které reprezentují recentní světové poznání; vychází z řešení národních a mezinárodních vědeckých projektů, jejichž základem byly rozsáhlé rešerše světové odborné literatury, shrnutí principů dobré odborné praxe v oblasti vědy a inženýrství a které obsahují stále aktuální návrhy postupů na řešení problémů komplexní bezpečnosti, jejichž jedním ze základních cílů je udržitelný rozvoj. Použité konkrétní právní předpisy české i EU jsou uvedeny plným odkazem přímo v textu. 8

9 2. Lidský systém a životní prostředí Studijní cíle: Seznámit se s lidským systémem, s jeho chráněnými zájmy (aktivy) a s cíli, které se musí řídit pro podporu udržitelného rozvoje. Ukázat, že životní prostředí je základním zájmem, o který se musí pečovat při řízení lidského systému. Vysvětlit princip předběžné opatrnosti a seznámit s cíli mileniové deklarace OSN. Klíčové pojmy: Lidský systém; životní prostředí; bezpečnost; bezpečí; udržitelný rozvoj; prevence. Bezpečný lidský systém, pro který politici EU často používají označení Safe space se definuje jako systém, ve kterém je bezpečnost na přijatelné úrovni a ve kterém se dbá na bezpečí lidí a veřejné blaho. Lidský systém je minimální prostor pro život člověka a lidskou společnost, tj. zahrnuje prvky, které tvoří lidé, části životního prostředí nezbytné pro život lidí, části planety Země nezbytné pro život lidí, majetek, technologie, infrastruktury a vazby a toky mezi těmito prvky. Chráněné zájmy lidského systému (aktiva) jsou komponenty, vazby a toky v lidském systému, které jsou nutné pro jeho bezpečí a udržitelný rozvoj. Jsou prioritně ochraňovány a zahrnují životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, životní prostředí, veřejné blaho, technologie a infrastrukturu [2]. Procesní model řízení bezpečnosti lidského systému je na obrázku 1. Vidíme, že životní prostředí patří mezi základní aktiva, tzv. veřejná aktiva, která jsou předmětem ochrany vlád i nadnárodních seskupení. BEZPEČÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MAJETEK A VEŘEJNÉBLAHO ŽIVOTY A ZDRAVÍ LIDÍ BEZPEČNOST Obr. 1. Procesní model pro řízení bezpečnosti lidského systému 9

10 Na základě současného poznání [2] se řízení lidského systému (který představuje území) zaměřené na udržitelný rozvoj soustřeďuje na: - odhalení pohrom, kterými nejsou jenom jevy označované v české legislativě [3] jako živelní a jiné pohromy, ale i různé vazby a toky v lidském systému (a to včetně inherentního systému životní prostředí), - předcházení pohrom, pokud to lze, např. u přírodních / živelních pohrom to většinou nelze, - odstranění příčin vzniku těžkých (krutých, závažných) dopadů pohrom nebo alespoň na snížení jejich četnosti výskytu, - zmírnění nepřijatelných dopadů pohrom preventivními opatřeními, připraveností, optimálním zvládnutím dopadů pohrom a jimi vyvolaných kritických situací (tj. vlastně zkrácením doby trvání nouzových situací na přijatelnou míru), - zajištění obnovy území po pohromách a nastartování dalšího rozvoje. Existují tři pravidla, která jsou potřebná při uplatnění principu předběžné opatrnosti [1]. Jejich aplikace znamená, že princip předběžné opatrnosti lze použít jen tehdy, když budou u sledovaného problému provedeny dále uvedené kroky: - komplexní vědecké vyhodnocení provedené nezávislým odborným akreditovaným subjektem s cílem stanovit stupeň vědecké nejistoty, - hodnocení potenciálních rizik a dopadů, které se mohou realizovat v případě, že se problém nebude řešit, - účast všech zainteresovaných stran (za podmínek maximální průhlednosti) na studiu možných opatření. Princip předběžné opatrnosti de facto říká, že vždy, když existuje riziko, se kterým jsou spojené možné ztráty, škody nebo újmy na sledovaných aktivech, je třeba jednat tak, jako by tyto ztráty, škody či újmy byly reálné. A to i v případě, že riziko není zcela stoprocentně ověřené. Dobrým příkladem je např. problém globálního oteplování. Vědci se často neshodují na velikosti ohrožení od tohoto jevu a na jeho dopadech pro planetu. Přesto Evropská unie podle principu předběžné opatrnosti se snaží jednat tak, aby zabránila rizikům, plynoucím z globálního oteplování podle nejkatastrofičtějšího scénáře. Podle definice Evropské Komise z 2. února 2000 je třeba použít princip předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí." 10

11 Jak vyplývá z výše uvedeného, princip prevence je jeden ze základních pilířů řízení rozvoje vůbec. Vychází z poznatku, že mnohé dopady činnosti lidí jsou nepříznivé nebo obtížně odstranitelné. Princip předběžné opatrnosti úzce souvisí s principem prevence, neboť s činností člověka je někdy spojeno i určité nejisté riziko vzniku nepříznivého až nepřijatelného dopadu na životní prostředí či jiná aktiva. Kvůli této neurčitosti je nutno zavést do praxe opatření, která by vzniku dokázala zabránit a není možné spoléhat na náhodu, že se nepřijatelný dopad nevyskytne. Příklady regulačních nástrojů státu jsou uvedeny v tabulce 1. Jiným vhodným nástrojem je hodnocení SEA (strategické hodnocení životního prostředí) [4]. Tabulka 1. Regulační nástroje státu. Působení státu přímá regulace Aktivní nepřímá regulace Nástroje Normativní Ekonomické Etické Pasivní Vyjednávání uplatnění pravidel odpovědnosti Konsensuální zákonná odpovědnost K vzájemnému provazování ochrany životního prostředí, technologického rozvoje a otázek bezpečí a rozvoje člověka dochází od konce osmdesátých let minulého století (viz aktivity OSN, EU a dalších národních a mezinárodních organizací) [3]. Do praxe se prosazuje koncepce integrální / komplexní bezpečnosti. V r po jaderné havárii v Černobylu mezinárodní poradní vládní výbor (INSAG) převzal od Mezinárodní agentury pro atomovou energii koncept integrální bezpečnosti a zdůraznil, že bezpečnost nelze zaručit jen souhrnem technických bezpečnostních opatření, ale že je nutno zvážit jako jeden z podstatných faktorů i vliv lidského činitele. Na to navázaly aktivity OSN, v roce 1994 zpráva o rozvoji lidí (v ní OSN definovala lidský systém a jeho základní aktiva s tím, že životní prostředí patřilo do základních aktiv) [5] a v roce 2000 rozvojové cíle milénia [6]. Podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán. Cíle byly stanoveny pro patnáctileté období do roku 2015 a jsou následující: 11

12 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad, tj.: do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den; odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí; a do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, tj. do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti, tj. do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 4. Snížit dětskou úmrtnost, tj. do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let. 5. Zlepšit zdraví matek, tj. snížit míru mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny do roku 2015; a zajistit dostupnou zdravotní péči v mateřství pro všechny. 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, tj. do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS; a do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění. 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí, tj. integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů; zbrzdit ztrátu biodiverzity - do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru; snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení; a zlepšit životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst. 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj, tj. obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států; dále rozvíjet otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém; komplexně vyřešit problém zadlužení rozvojových zemí; ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí; a ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace. Generální tajemník OSN každoročně předkládá Valnému shromáždění zprávu o naplňování Miléniové deklarace, aby bylo zřejmé, jak si členské státy vedou při naplňování závazků, které učinily. Ze zpráv vyplývá, že se tyto cíle nedaří plnit. Riziko je známé, potřebná dynamika změn je známá, potřebné nástroje jsou také známé, ale řešení se nedaří realizovat. Hlavní příčiny jsou na straně rozvojových i rozvinutých zemí. Na straně rozvojových zemí jsou to především nekompetentnost a zkorumpovanost vlád nejchudších, dnes již do značné 12

13 míry kolabujících států v Africe, destrukce vlastních ekonomik, rozkrádání a promrhání finančních zdrojů včetně pomoci, vystavení obyvatelstva chudobě a neexistující ekonomický život naznačují. Rozvinuté země se zase musí více snažit, pokud jde o poskytování pomoci, vytváření obchodních příležitostí, úlevy při splácení dluhů a přenos technologií; nejde o dodání jídla a dalších věcí na přežití, ale o pomoc při vytváření zdrojů vlastní obživy a o rozvoj vzdělanosti, bez kterého to nejde. Souhrn Kapitola popisuje výchozí koncept, kterým je dnes pro člověka bezpečný lidský systém, ukazuje postavení životního prostředí mezi chráněnými zájmy (aktivy) lidského systému. Uvádí současné cíle řízení států a jednotlivých území tak, jak je formulovala OSN. Vymezuje princip předběžné opatrnosti podle EU. Kontrolní otázky 1. Co je to lidský systém? 2. Jaké jsou základní chráněné zájmy lidského systému? 3. Jaké jsou úkoly řízení území zaměřené na životní prostředí? 4. Co je to princip předběžné opatrnosti a jak se aplikuje? 5. Co je to mileniová deklarace a jaké jsou její cíle? 13

14 3. Indikátory Studijní cíle: Seznámit s pojetím a druhy indikátorů a se způsobem jejich používání v praxi. Ukázat, že indikátory jsou používány pro různé cíle. Nakonec pak ukázat soubor indikátorů, které se používají pro ochranu životního prostředí u nás. Klíčové pojmy: indikátor; požadavky na indikátor Jak již bylo výše řečeno, životní prostředí je systém, a proto ho nelze popsat jednou veličinou. Pro rozhodování a řízení z hlediska zabezpečení udržitelného rozvoje životního prostředí je třeba vědět jak lidstvo na přírodní prostředí působí a jak na to přírodní prostředí reaguje. Dnes stav životního prostředí popisujeme indikátory [1]. Cílem ekologických indikátorů je objektivně, srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat stav životního prostředí. Se zaváděním indikátorů se začalo ve světě již počátkem 70. let v rámci OECD. Avšak teprve v r byla dána do užívání skupina 33 indikátorů [7]. Dnes jsou používány v řadě vyspělých zemí a velmi se osvědčují. Většinou používáme dva druhy indikátorů, a to cílové a trendové. Cílové nás informují o tom, jak jsou splněny cíle určitého projektu, programu, procesu apod. Trendové nás informují o tom, zda rychlost dosahování cíle v daném okamžiku a místě je přiměřená, tj. cíl bude dosažen, a nebo zda není přiměřená a je třeba provést opatření a činnosti, aby dosažení cíle se stalo reálným [1]. Ukazatelem / indikátorem se rozumí agregovaná informace označující status nebo změnu nějaké entity a musí splňovat následující kritéria: 1. Vědecká kvalita. Ukazatel je problémově specifický, měřitelný, jednoznačný, nekoreluje s jiným ukazatelem a rozlišuje mezi příčinou a následkem. 2. Paradigma udržitelnosti. Ukazatel zvažuje časový horizont, účinnost zdrojů, cílové hodnoty, přiměřené ocenění dílčích aspektů, únosnost prostředí apod. 3. Ekologická významnost. Ukazatel reaguje na změny prostředí, charakterizuje udržitelnost agro-ekosystému, včas varuje o nevratných změnách v prostředí, je proaktivní v odhadech trendů. 4. Řízení dat (data management). Ukazatel je dokumentovatelný, interpretovatelný, reprezentativní, transparentní, obecně přijímaný, geograficky relevantní, nákladově účinný, porovnatelný v čase. 14

15 Kritéria pro ukazatele jsou důležitá, zejména při jejich využívání, avšak z kritérií nevyplývá na co se ukazatelé obsahově zaměřují kritéria se spíše zaměřují na informační kvalitu ukazatele. Jinak řečeno, je třeba určit, z čeho by se mělo vycházet při návrhu ukazatelů a na co by se ukazatelé měly zaměřit, tj. je třeba znát následující fakta [1]: 1. Cílová hodnota / koncový bod. Cílová hodnota dovoluje řídícímu pracovníkovi, který provádí rozhodnutí měřit rozdíly mezi aktuální a cílovou požadovanou hodnotou měří se těsnost přiblížení k definované cílové hodnotě. Tento přístup však v praxi veřejné správy naráží na dva problémy, a to obtížnost stanovení cílové hodnoty a nedostatečný proaktivní přístup. 2. Rámec DPSIR. DPSIR rámec (tj. stanovení D (Driving Forces) hybné síly, P (Pressure) zátěž, S (State) stav, I (Impact) dopad, R (Response) odezva, C (Condition) podmínky prostředí; D co řídí/ovlivňuje požadavky na bezpečnost, P co vyvolává tlak/zátěž na systém bezpečnosti, S jaký je stav determinantů a faktorů bezpečnosti, I jaká je kvalita žití/prostředí z hlediska bezpečnosti, R jaká by měl být odezva systému bezpečnosti) se kvůli své jednoduchosti a přehlednosti v praxi často využívá jako východisko při návrhu souboru ukazatelů. Dlužno však podotknout, že se obtížně vyrovnává s vícečetnou kauzalitou a s interakcemi probíhajícími v kulturní krajině. Ukazatelé stanovení na základě DPSIR rámce se také mohou dostat do konfliktu s myšlením veřejné správy, protože ta více než proaktivní přístup zdůrazňuje často jen krátkodobou politiku. 3. Rámec základní spokojenosti. Rámec základní spokojenosti spočívá na analýze základních nezbytností udržitelného rozvoje. Ukazatelé se vybírají podle toho, jak účelně a účinně pokryjí některá hlediska udržitelného rozvoje jako jsou existence, účelnost, bezpečnost, koexistence a přizpůsobivost. Problémem tohoto přístupu je značná míra subjektivity a také to, že mezi ukazatelem a akcí není, nebo nemusí být bezprostřední vztah. 4. Rámec krátkodobosti a dlouhodobosti. Ukazatelé se vybírají podle toho, jak zdůrazňují dlouhodobé prvky udržitelnosti. Udržitelný rozvoj se vyjadřuje v pojmech kapitálu (přírodní, lidský, sociální, fyzický a finanční) a v kontextu zranitelnosti (trendy, zátěže, šoky) vybraných aktiv. Potíže však činí hodnocení dostupného a budoucího kapitálu. 5. Rámec čtyř kapitálů. Tento koncept vypracovaný Dalym a Meadowsem se dá schematicky znázornit na obrázku 2. V tomto přístupu se navrhují agregovaní ukazatelé: 15

16 skutečný lidský blahobyt; a environmentální integrita a využívání přírodních zdrojů pro veřejné blaho. To znamená, že u každého kritéria musí být uvedeny limity, které určují, co je dobré a co již není dobré, popř. je tam ještě jeden úsek, který určuje, že je to podmíněně dobré, což znamená, že uvedená hodnota je možná, jen když jsou splněny nějaké dodatečné přesně stanovené podmínky. Příklady kritérií i limit jsou uvedeny dále a v práci [1]. Pro určení mezních hodnot potřebujeme požadavky a metody pro stanovení hodnot [1]. Pro nalezení kritérií se zaměřujeme na územní plánování a pro výběr vhodné metodiky se zaměřujeme na metody operační analýzy, která jsou uzpůsobeny k řešení úloh ve složitém, tj. mnoho parametrickém prostředí [1]. Nutná je i znalost zdrojů rizik, tj. živelních a jiných pohrom, které v daném území mohou mít dopady na krajinu a lidská sídla, která sledujeme [1]. NEJVYŠŠÍ CÍLE štěstí realizace naplnění uspokojení ZPROSTŘEDKUJÍCÍ CÍLE populace lidský kapitál sociální kapitál ZPROSTŘEDKUJÍCÍ PROSTŘEDKY průmyslový kapitál průmyslový výstup investice spotřební zboží bydlení služby veřejná infrastruktura vojenský kapitál znečištění využití zdrojů ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY přírodní kapitál Obr. 2. Rámec čtyř kapitálů Historicky používané indikátory v ČR [1] jsou: 16

17 - hrubý národní důchod vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - obsah zásobní vody v nádržích vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje, zda populace má dostatek vody pro svůj rozvoj či zda nedochází ke stavu kvantitativní vodní krize, - jakost povrchových vod vs. čas; roční hodnoty; které budou roztříděny dle jakosti (viz. platná norma); 3 platné číslice; indikuje, zda populace má dostatek jakostní vody nebo zda se blíží stav kvalitativní vodní krize ; tj. vypovídá o stavu znečištění vod, - stav zásob podzemních vod vs. čas s vyznačením časového průběhu jejich čerpání; roční hodnoty; 3 platné cifry indikuje stav zásob pro obživu populace a stav jejich čerpání (lze odhalit neúměrné čerpání a případně se blížící kritický stav); tzn., že vyjadřuje i stav čerpání přírodních zásob; na tomto úseku jsou v ČR vážné problémy, dochází k poklesu zásob podzemní vody jejich tzv. "rabováním", tzn., že se odebírá více, než je příroda schopna obnovit v daném časovém intervalu, - průměrná roční spotřeba vody (při odlišení pitné a užitkové); roční hodnoty;; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - průměrná roční spotřeba pohonných hmot vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje spotřebu neobnovitelných zdrojů; cílem je zajistit, aby nedošlo k ochromení hospodářského života (příliš velká spotřeba), - nadměrný hluk vs. čas; roční hodnoty; pro každý rok je provedeno rozčlenění na 3 hlukové hladiny vyjádřené procentuálním zastoupením; informuje o vývoji hlukové zátěže obyvatel, - populační přírůstek obyvatelstva vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o zátěži životního prostředí, kterou vyvolává zvětšování počtu obyvatel a z toho plynou nároky na přírodní zdroje, obživu, apod., - spotřeba Hg, Cd a As vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o škodlivých emisích do životního prostředí, které při spotřebě nastanou, - spotřeba polycyklických aromatických uhlovodíků vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o škodlivých emisích do životního prostředí, - rozloha lesů vs. čas; roční hodnoty; rozlišení dle stáří, druhů a rozsahu poškození ; ukazuje stav významného ekosystému, a také vývoj dopadu antropogenní činnosti, - obsah umělých radionuklidů v přízemní vrstvě vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o radiační situaci a ukazuje, zda nedochází ke krizové situaci, 17

18 - obsah pesticidů ve vodě a v půdě vs. čas; roční hodnoty; 3 platné číslice; indikuje ohrožení lidské populace, - měrné emise XXXXXXXXXX vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; vykazují antropogenní tlak na prostředí; v našich podmínkách je třeba sledovat tuhé emise, SO 2, NO x, CO, CO 2, C x H y, BSK 5, - koncentrace olova v ovzduší obcí vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje znečištění životního prostředí a rizikový stav z hlediska lidské populace, - spad S vs. čas a spad N vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje dopady antropogenních činností a rizikový stav pro lidskou populaci, - počet provozovaných motorových vozidel vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikují spotřebu pohonných hmot (čerpání přírodního bohatství) a antropogenní tlak na prostředí formou emisí škodlivin a hlukové zátěže prostředí včetně populace; odlišení četnostního zastoupení osobních vozů, nákladních lehkých vozů, nákladních těžkých vozů a autobusů; (v některých evropských zemích používají závislosti "počet ujetých km vs. čas" a rozlišují osobní auta, veřejnou dopravu, nákladní dopravu a u ní železnice a nákladní auta. Dále sledují počet ujetých km v osobních autech k hromadným prostředkům vs. čas a množství ujetých km s jednotkovým nákladem, přepraveným kamiony k železnici vs. čas, - poměr čištěných odpadních vod vůči celkovému množství produkovaných odpadních vod vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje emise do životního prostředí, odhaluje stav zátěže životního prostředí a informuje, zda na tomto úseku antropogenní tlak roste či nikoliv, - obsah dusíku v povrchových vodách vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž důležité životní složky, - obsah dusíku v podzemních vodách vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž důležité životní složky a stav zásob pro lidskou populaci, - počet ( popř. i objem) nepovolených skládek k počtu (popř. i objemu) povolených skládek vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; odlišení skládek s toxickým či jinak nebezpečným materiálem, informuje o zátěži prostředí skládkami a škodlivinami, - výroba energie vs. čas; roční hodnoty; rozlišení dle zdrojů; 3 platné cifry; informuje o čerpání přírodních zdrojů a signalizuje, zda nedochází k enormnímu nárůstu požadavků na energii, - inventarizace vyšších druhů rostlin a inventarizace obratlovců vs. čas; intervalově; 3 platné cifry; ukazuje časovou změnu druhové rozmanitosti ve vybraných oblastech, 18

19 - rozsah zemědělsky využívané půdy vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; odlišit rozsahy využívané jako pole, louky a pastviny; ukazuje antropogenní tlak na prostředí a také stav zabezpečení populace obživou, - spotřeba pesticidů v zemědělství vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje zátěž (antropogenní tlak) půdy, - spotřeba umělých hnojiv vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje antropogenní tlak na prostředí, - úbytek zásob nerostných surovin vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; identifikuje čerpání přírodních zásob, vyznačuje antropogenní tlak na přírodní prostředí; v ČR je třeba sledovat spotřebu uhlí, ocele, kameniva, cementu a papíru, - rozsah plynofikace lokálních topenišť vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje stav emisí do životního prostředí a změny antropogenního tlaku na přírodní prostředí v této oblasti, - rozsah oblastí postižených těžbou vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; ukazatel dopadů antropogenní činnosti do území, - rozsah rekultivovaných oblastí v poměru k rozsahu oblastí těžbou zasažených vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikuje využívání území a rozsah oblastí, kde je zvýšený antropogenní tlak na přírodní prostředí, - zastoupení 2 druhů městských ptáků ve městech vs. čas (reprezentativní druhy je třeba vybrat odborným šetřením); roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje o stavu živé přírody ve městech, - zastoupení vybraných živočichů v krajině vs. čas; (nejčastěji jsou v evropských zemích k tomuto účelu používáni zajíci); roční hodnoty; 3 platné cifry; informuje stavu živé přírody ve volné krajině, - průměrný lidský věk vs. čas; roční hodnoty; 3 platné cifry; indikátor zdravotního stavu populace. Souhrn: I když člověk není vládce světa, musí v zájmu své existence své činnosti řídit tak, aby nepřispíval ke snižování bezpečnosti lidského systému a ke snižování potenciálu udržitelného rozvoje. Aby mohl bezpečnost či udržitelný rozvoj řídit, musí je měřit a umět stanovit, co je dobré a co již dobré není. K měření používá indikátory. Předložená kapitola shrnuje obecné 19

20 poznatky o indikátorech, nároky na indikátory a seznam prvních indikátorů zavedených v naší republice pro oblast životního prostředí. Kontrolní otázky: 1. Co to je indikátor? 2. Jaké jsou základní typy indikátorů? 3. Jaké jsou požadavky na indikátory? 4. Můžete vyjmenovat některé indikátory používané historicky v ČR? 20

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Co je místní Agenda 21 & Start MA21 v MRG Podralsko

Co je místní Agenda 21 & Start MA21 v MRG Podralsko Co je místní Agenda 21 & Start MA21 v MRG Podralsko Co je udržitelný rozvoj a MA 21? AGENDA Co je to AGENDA? znamená program nebo také seznam věcí, které je potřeba udělat, aby bylo dosaženo určitého cíle.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha Smart Life součást prevence katastrof ve městech Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha World Economic Forum Annual Meeting 2013 (Davos, Švýcarsko 23-27.1.2013) Žijeme dnes

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více