Online soutěž v informatických znalostech pro žáky ZŠ a SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online soutěž v informatických znalostech pro žáky ZŠ a SŠ"

Transkript

1 Online soutěž v informatických znalostech pro žáky ZŠ a SŠ Přibyl Vladimír Vedoucí práce PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. Školní rok:

2 Abstrakt Diplomová práce se zabývá přípravou, tvorbou a vyhodnocením informatické soutěže pro žáky základních a středních škol, nazvanou Bobřík informatiky. Práce také obsahuje shrnutí stávajících obdobných soutěží informatiky. Dále pak se snaží přiblížit a objasnit technické a organizační problémy spjaté s přípravou a průběhem této soutěže. Abstract The thesis deals with the preparation, creation and evaluation of an informatics competition for pupils of primary and secondary schools, called Bebras (Beaver) of informatics. The work also includes a summary of simile existing contests on informatics. Furthermore, it seeks to convey and clarify the technical and organizational problems associated with the preparation and conduct of the competition. Klíčová slova Bobřík, informatika, ibobr, soutěž, php, mysql Keywords Bebras (Beaver), informatics, ibobr, contest/competition, php, mysql

3 Zadání práce Student zpracuje přehled současných soutěží v rámci ČR, které tématicky odpovídají předmětu informatiky či informačních technologií. Připraví prostředí pro takovou soutěž, vytvoří testovací webovou aplikaci, databázi a administrátorské prostředí pro správu soutěžících, úloh a kategorií soutěže. Vytvoří šablony pro zpracování výsledků realizované soutěže a na jejich základě provede analýzu získaných dat povahy technické, pedagogické (obtížné otázky, úspěšnost soutěžících). Analyzuje data získaná při soutěži a provede výzkum mezi účastníky soutěže na povahu a zaměření úloh. Datum zadání diplomové práce: 21. listopadu 2008 Datum odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2011

4 Úvod Přehled aktuálního stavu tématu práce V roce 2004 vznikla v Litvě nová informatická soutěž Bebras - Informatický bobr. Tato soutěž, testující informatické znalosti a dovednosti, je určena žákům tříd základních škol a studentům středních škol. Soutěž se později stala, tak úspěšnou, že se odtud rozšířila do dalších evropských zemí. Soutěž se už konala u všech našich státních sousedů. V Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku se do ní zapojilo víc než žáků. Pravidelně se konají mezinárodní konference na, kterých se porovnávají výsledky a zkušenosti jednotlivých států pořádajících soutěž. Každý rok je upravován určitý společný model, který má soutěž splňovat. Soutěž je pak rozdělena do tří kategorií podle ročníku soutěžících. Každá kategorie, pak obsahuje 15 otázek. Z toho je pět lehkých, pět středních a pět těžkých otázek. Bodování se pak liší právě podle obtížnosti otázky. Za nesprávnou odpověď se body strhávají. Pokud soutěžící na otázku neodpoví, neztrácí žádné body. Po skončení testu se soutěžící ihned dozví, kolik bodů získal a zda bobříka ulovil. Své pořadí mezi soutěžícími a také komentované správné výsledky se soutěžící dozví, až několik dní po termínu konání soutěžního kola na webu soutěže. Cíle práce Cílem práce je vytvořit přehled soutěží v ČR, vytvoření testovací webové aplikace, návrh podpůrné databáze a administrátorského prostředí. Dále pak sestavení šablon pro zpracování výsledků realizované soutěže, na jejichž základě bude možné provézt analýzu získaných dat a dále pak provedení výzkumu mezi účastníky soutěže na povahu a zaměření úloh. Předpokládaná struktura práce Práce pak bude rozdělena do následujících okruhů: 1) Aktuální stav informatických soutěží v ČR 2) Návrh soutěžního prostředí a podpůrné databáze a) Registrace soutěžícího do soutěže b) Sestavení soutěžních otázek a odpovědí c) Vlastní soutěžní test d) Kontrola zbývajícího času e) Způsoby odesílání odpovědí na jednotlivé otázky

5 f) Vyhodnocení testu 3) Administrátorské prostředí a) Správa soutěžních kategorií b) Správa otázek c) Správa škol d) Správa soutěžících e) Přehledy a statistiky 4) Analýza získaných dat 5) Výzkum mezi účastníky soutěže Ad 1) Soutěž v informatice pro žáky základních a středních škol není v České Republice žádnou novinkou. Mnohým se jistě vybaví informatické soutěže, na českých školách již rozšířené, jako například Matematická olympiáda - kategorie P a podobné. Největším rozdílem mezi těmito soutěžemi a Bobříkem informatiky je, že Bobřík informatiky je realizován jako on-line soutěž. Samotné testování tedy probíhá přímo na počítači. V této části práce bude uveden soupis a stav ostatních informatických soutěží v ČR. Ad 2) V této části práce budou popsány technické a organizační informace, spjaté s návrhem a realizací soutěže. Bude popsána registrace nového soutěžícího do soutěže, jednotlivé prvky registračního formuláře, informativní část pro již registrované soutěžící, kde mohou změnit některé své registrační údaje, přečíst si bližší informace o jejich kategorii a v neposlední řadě spustit samotný test. Dále pak prostředí vlastního testu a s ním spjatá problematika sestavení soutěžních otázek, kontrola zbývající času, odeslání a vyhodnocení odpovědí soutěžícího. Ad 3) V této části práce bude popsáno neveřejné administrátorské prostředí, určené ke správě jednotlivých soutěžních kategorií a jejich otázek. Prostředí bude obsahovat nástroje pro správu škol registrovaných do soutěže a správu jednotlivých soutěžících. V tomto prostředí bude také implementováno několik šablon pro analýzu získaných dat. Ad 4) V této části práce budou analyzována data, technické a pedagogické povahy získaná během konání soutěže. Půjde například o analýzu času potřebného

6 k řešení celého testu, ale i jednotlivých otázek, nebo srovnání úspěšnosti chlapců a dívek v jednotlivých kategoriích. Ukázka: Délka testování v kategorii Junior V kategorii Junior, stejně jako v ostatních kategoriích, byl nastaven časový limit na řešení testu maximálně na 40 min. V této analýze se zaměříme na množství času, který soutěžící potřebovali k řešení testu. V kategorii Junior se soutěže účastnilo 1686 soutěžících, z čehož 881 z nich se podařilo ulovit bobříka. Dobu řešení a úspěšnost v soutěži ilustruje následující tabulka a graf: Doba řešení Počet Ulovených soutěžících bobříků do 40 min do 35 min do 30 min do 25 min do 20 min 90 9 do 15 min 15 2 do 10 min 5 1 do 5 min 4 0

7 Analýza problému Východiska řešení Prvním krokem, bylo seznámení se s modelem soutěže přijatým ostatními zeměmi. Návrh soutěžní aplikace realizované pomocí skriptovacího jazyka php a struktury podpůrné mysql databáze. Tyto návrhy pak byly pravidelně konzultovány s vedoucím práce. Zároveň bylo možné čerpat ze zkušeností ostatních zemí pořádajících soutěž už pravidelně. Po dokončení návrhu podoby soutěže, jsem se pustil do samotné realizace v programovacím jazyku php a databázovém systému mysql, se kterými jsem měl už řadu dřívějších osobních zkušeností. A to jak z absolvovaných seminářů programování v php, ale i z vlastních dřívějších projektů. Nemluvě o velké dostupnosti tištěné literatury a různých internetových zdrojů. Metodika Na testovací aplikaci, pomocí níž by soutěžící řešili test, je kladeno velké množství požadavků. Aplikace musí být universální pro všechny soutěžní kategorie, do kterých jsou soutěžící rozděleni podle ročníků, tj. kategorie Benjamín pro žáky ročníků základních škol, Junior pro žáky 9. ročníku základních škol a ročník středních škol a Senior pro žáky ročníků středních škol. Aplikace musí být snadno upravitelná na jiný počet soutěžních kategorií, jelikož se v budoucnu uvažuje o zavedení nové kategorie Kadet určené pro ročník základních škol. Na Slovensku už byla kategorie Kadet zavedena v loňském ročníku. Aplikace musí obsahovat spolehlivé a zabezpečené ověření času, tak aby bylo možné spustit test v dané kategorii pouze v případě souhlasu aktuálního data se dnem soutěže. Soutěž pro každou kategorii proběhne vždy v jediný den. Po spuštění a registraci soutěžícího se spustí samotný test. Ostatní státy, účastnící se soutěže, mají v každé kategorii testu standardně 15 otázek, ale tento počet nemusí být trvalý. Je proto nutné navrhnout testovací aplikaci a její podpůrnou databázi, tak aby bylo možné rychle a jednoduše přiřazovat otázky do jednotlivých kategorií. Během testu bude neustále zobrazen název soutěže a kategorie, seznam otázek, číslo aktuální otázky, počet bodů za aktuální otázku, tlačítko pro předčasné ukončení testu a čas zbývající na řešení testu. V seznam otázek může být prezentován jen jako seznam jejich čísel, nebo lépe jako seznam záložek (karet) mezi, kterými může soutěžící libovolně procházet. V seznamu otázek, také budou rozlišeny otázky, které ještě nebyly zodpovězeny.

8 obr.: Ukázka soutěžního prostředí Soutěžní otázky v každé kategorii jsou pak rozděleny do skupin podle obtížnosti. V každém testu bude pět lehkých, pět středních a pět těžkých otázek. Bodování se pak liší právě podle obtížnosti otázky. Za správnou odpověď získá soutěžící u lehkých otázek 9 bodů, u středních 12 bodů a u těžkých 15 bodů. Za nesprávnou odpověď se body strhávají. Pokud soutěžící špatně odpoví na lehkou otázku ztratí 3 body, za střední 4 body a za těžkou 5 bodů. V případě, že se rozhodne na otázku neodpovědět neztrácí žádné body. Bude vytvořena jedna sada testových otázek pro každou kategorii, ale pořadí otázek v testu bude pro každého soutěžícího promíchané. Stejně tak budou promíchané i odpovědi u každé otázky. Tato permutace otázek a odpovědí by měla ztížit předávání odpovědí, v rámci školy, na otázky v testu dopoledním skupinám od soutěžících z ranních skupin. Aplikace si nicméně musí pamatovat původní čísla otázek a odpovědí, aby bylo možné vyhodnotit správné odpovědi a odeslat studentovo řešení v standardní podobě pro možné vyhodnocení. Konkrétní příklad: Otázka 1 bude mít správnou odpověď B, ovšem bude zamíchána, takže soutěžící ji najde v testu jako otázku číslo 7 a správná odpověď bude C. Předpokládejme, že soutěžící vybere odpověď,která se mu zobrazuje jako A (ovšem před zamícháním je to např. D). Odeslána pak ovšem bude informace, že šlo o otázku 1 se správnou odpovědí B a soutěžícího volbou D. Dále musí být rozeznatelné, jestliže účastník na otázku neodpověděl (např. volba N). Po ukončení testu se zobrazí výsledek, v němž bude uveden počet bodů, které soutěžící získal a zda ulovil bobříka, tj. dosáhl určité předem nastavené bodové hranice. Nezobrazí se mu, ale žádné jiné podrobnější informace, které úlohy byly správně či

9 nesprávně zodpovězeny a proč se bude moci dozvědět až po skončení a vyhodnocení soutěžního ročníku na webu soutěže. Stav rozpracovanosti práce Již jsem vytvořil všechny součásti testovací aplikaci a administrátorské prostředí. Začátkem listopadu 2008 proběhlo už první české kolo soutěže, do něhož se zapojilo 4096 soutěžících ze 79 škol se zastoupením všech krajů ČR. Na jehož výsledcích právě provádím analýzu získaných dat. Nedodělaná práce Po skončení prvního kola soutěže se objevila řada možných drobných úprav, jak testovací aplikace, tak administrátorského prostředí. Dále je pak třeba provézt výzkum mezi koordinátory soutěže na jednotlivých školách a dokončit analýzu dat z 1. ročníku soutěže. Seznam literatury [1] K.STEPHENS, Ryan, R.PLEW, Ronald. Naučte se SQL za 21 dní. *s.l.+ : Computer Press, s. Odborná edice. ISBN [2] BRÁZA, Jiří. PHP5 : Začínáme programovat. *s.l.+ : GRADA Publishing, a.s., s. Web design. ISBN X. [3] PEXA, Petr. Jazyky XHTML, CSS, DHTML, WML. *s.l.+ : Kopp, s. Odborná literatura. ISBN [4] PEXA, Petr. Tvorba WWW a WAP. *s.l.+ : Kopp, s. Odborná literatura. ISBN [5] DELLWIG, Elmar. JavaScript : příručka programátora. *s.l.+ : GRADA Publishing, a.s., s. Web design. ISBN [6] SCHUBERT, Sigrid, SCHWILL, Andreas. Didaktik der Informatik. Berlin : Spektrum Lehrbuch, s. ISBN [7] BRICHZIN, Peter, et al. Grundlagen der Informatik. München : Oldenbourg, s. ISBN

Rozvoj informatických kompetencí žáků pomocí soutěže: kauza Bobřík informatiky

Rozvoj informatických kompetencí žáků pomocí soutěže: kauza Bobřík informatiky Rozvoj informatických kompetencí žáků pomocí soutěže: kauza Bobřík informatiky JIŘÍ VANÍČEK Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz Abstrakt

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

POTENCIÁLNÍ A SKUTEČNÝ DOPAD INFORMATICKÉ SOUTĚŢE DO ZMĚN KURIKULA ICT V ČESKÉ REPUBLICE

POTENCIÁLNÍ A SKUTEČNÝ DOPAD INFORMATICKÉ SOUTĚŢE DO ZMĚN KURIKULA ICT V ČESKÉ REPUBLICE POTENCIÁLNÍ A SKUTEČNÝ DOPAD INFORMATICKÉ SOUTĚŢE DO ZMĚN KURIKULA ICT V ČESKÉ REPUBLICE JIŘÍ VANÍČEK ABSTRAKT Soutěž Bobřík informatiky, česká varianta soutěže ibobor, přináší do výuky ICT (staro)nová

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování An Evaluation Server for Programming Contests

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování An Evaluation Server for Programming Contests VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Vyhodnocovací server pro soutěže v programování An Evaluation Server for Programming Contests 2012 Bc. Daniel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra informatiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Redakční systém pro správu obsahu webové prezentace základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa,

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Petr Červinka. Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Petr Červinka. Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra informatiky b Petr Červinka Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu Bakalářská práce Vedoucí

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013

Více

APLIKACE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU

APLIKACE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Praha, září 2012. Česká školní inspekce Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr.

Praha, září 2012. Česká školní inspekce Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr. Závěrečná zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Využívání moderních materiálních didaktických prostředků na středních školách ve Zlíně. Ing. Leona Zmeškalová

Využívání moderních materiálních didaktických prostředků na středních školách ve Zlíně. Ing. Leona Zmeškalová Využívání moderních materiálních didaktických prostředků na středních školách ve Zlíně Ing. Leona Zmeškalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zaměřila na využívání moderních materiálních

Více

Informačné periodikum

Informačné periodikum Výuka základu PHP s využitím... Analýza potřeb v oblasti... Přístupy k využití platformy... Data logging - prostředek... 29 Informačné periodikum o teoretických, metodických otázkach a skúsenostiach z

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více