Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09"

Transkript

1

2 Záměrně ponechána strana Změna : - Strana :2/19

3 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Stránky textu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č Změna : - Strana :3/19

4 Změny a opravy Postupů CAA-ST-094-n/09 Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis Změna : - Strana :4/19

5 0.5 Obsah : 0.1 Titulní strana 0.2 Záměrně ponechána strana 0.3 Seznam platných stran 0.4 Změny a opravy 0.5 Obsah 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost 1.2 Odkazy na články Část 21 resp. AMC/ GM 1.3 Držitelé POA EASA 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument Zkratky Rozdělovník 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady 2.2 Podání žádosti a její náležitosti 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace 3.1 Audity 3.2 Nálezy, nápravná opatření 4. Vydání a podmínky oprávnění 4.1 Platnost NOV 4.2 Práva držitele NOV 4.3 Povinnosti držitele NOV 5. Změny NOV 6. Změny oprávněné organizace k výrobě 7. Průběžný dohled držitele NOV 8. Pozastavení a zrušení NOV 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o NOV 10. Formuláře 11. Závěrečná ustanovení 12. Přílohy : č.1 Form 55 ÚCL - NOV Schvalovací dopis CAA/F-ST-186-0/09 č.2 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě CAA/F-ST-187-0/09 č.3 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :5/19

6 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost Nařízení 216/2008 definuje v Příloze II, ustanovení článku 4 odst. 1, 2 a 3 kategorie letadel, která nespadají do oblasti působení tohoto nařízení. Výrobní organizace resp. držitelé/ žadatelé POA dle Nařízení 1702/ 2003 nemohou tak využívat udělené oprávnění POA při realizaci a uvolnění zmíněných letadel, jejich částí a zařízení. Z tohoto důvodu je uvedená oblast řešena v souladu s národní legislativou. ÚCL zavádí pro tyto účely formu schválení POA národní v případě, že organizace splní všechny zákonné požadavky dle 17 Leteckého zákona. Tento dokument uvádí požadavky na výrobní organizace, které vyrábějí, nebo jejichž záměrem je vyrábět letadla nebo jejich letadlové části a zařízení a prokazovat jejich shodu se schválenými konstrukčními údaji. Tento dokument uvádí postupy pro vydání POA národní, v souladu s požadavky stanovenými Zákonem č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ), jeho prováděcí vyhláškou č. 108/ 1997 Sb a předpisem L8/ A Letová způsobilost letadel. Rovněž doplňuje některé specifické aktivity ÚCL- oddělení výroby ST v rámci tohoto systému. 1.2 Odkazy na články Část 21/ AMC-GM. V článcích Nařízení komise (ES) č. 1702/2003 Hlavy G Část 21 (způsob označení používaný dále v textu je 21A.xyz resp. AMC/GM 21A.xyz), event. v relevantních AMC/GM je základní metodika schvalování výrobní organizace a kontinuita oprávnění dostatečně popsána a postupy prakticky ověřeny. Tato metodika je použita i pro problematiku POA národního, řešenou těmito Postupy. Z úsporných důvodů jsou k vysvětlení problematiky i způsobu řešení použity příslušné články Část 21, AMC/ GM přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál. Je doporučeno použít tyto dokumenty v potřebném rozsahu. 1.3 Držitelé POA EASA Vzhledem k tomu, že většina stávajících výrobních organizací výrobků a zařízení dle Přílohy II Nařízení 216/2008 je zároveň držiteli POA EASA, je možno využít této garance vhodnosti výrobce i ve zjednodušení procesu udělení POA národního takovým organizacím. Zjednodušené řízení je uvedeno v dalším textu Postupů (kap.9). To platí i pro žadatele o POA národní současně žádající o POA EASA. 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) - Příloha II Nařízení (ES) č. 216/2008 specifikuje kategorie letadel jejichž výroba a uvolnění podléhá národní legislativě (nespadající pod EASA - netransferované) Změna : - Strana :6/19

7 - Nařízení komise (ES) č. 1702/ prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Část 21 - příloha Nařízení 1702/ AMC/GM k Části 21 - ROZHODUTÍ Č. 2003/1/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY: Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ŽZ) - Oprávnění POA oprávnění k výrobě výrobků a LČ/Z, vydané ÚCL podle Hlavy G Části 21 - Zákon č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ) - Vyhláška č. 108/ 1997 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) - Úřad zřízený k výkonu státní správy v civilním letectví zákonem č.49/1997 Sb. ( 3) a příslušný úřad ve vztahu k EASA (viz Nařízení 216/2008). - Předpis L8/A Letová způsobilost letadel postupy ÚCL m.j. stanovují národní požadavky na letovou způsobilost pro letadla uvedená v Příloze II., Nařízení (ES) č. 216/ 2008, event. jejich komponenty. - Poradní oběžník PO/ST L8/A 4.6 popisuje zásady v používání Formuláře 1 ÚCL - Výrobky - letadla, motory, vrtule - Letadlové části a zařízení (LČZ) - jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, součást, aparatura, součástka nebo příslušenství včetně spojovacího vybavení, které je využíváno nebo určeno k využití při provozu nebo řízení letadel za letu a je instalováno v letadle nebo k němu připojeno. Zahrnuje součásti trupu letadla, motoru nebo vrtule. - Letadlové celky - motory, vrtule, LČZVýrobní organizace držitel nebo žadatel o POAN- POA národní (POAN) - oprávnění k výrobě pro letadla z Přílohy II Nařízení č.216/2008 nebo jejich letadlové celky, vydané ÚCL na základě 17 LZ. Oprávnění je vydáno ÚCL formou Schvalovacího dopisu na formuláři F55CZ (viz příloha 1) s respektováním požadavků předpisu L8/A. - Osvědčující pracovník (OP) pracovník oprávněný výrobní organizací k podepisování dokladů o uvolnění komodit vyrobených pod oprávněním, uvedený v seznamu osvědčujícího personálu v Příručce výrobní organizace - Projekční organizace držitel o schválení konstrukce (držitel TC, STC, Souhlasu Změna : - Strana :7/19

8 s použitím.), který poskytuje, řídí a upravuje schválené konstrukční údaje v souladu s písemnou dohodou s výrobní organizací. Projekční organizace rovněž schvaluje veškeré odchylky od schválených konstrukčních údajů, které vznikly ve výrobní organizaci - Příručka výrobní organizace (PVO) - ve formátu stručného dokumentu popis organizačních vztahů, odpovědností, působnosti a s nimi spojené pravomoci, postupů, prostředků a metod organizace. Pro specifikaci informací, které mají být poskytnuty se použije čl. 21A.143(a). Detailní specifikaci informací upřesní žadateli vedoucí POATN. - Odpovědný vedoucí (MA) - vedoucí odpovědný ÚCL (zpravidla osoba uvedená ve Výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku), za zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným v PVO. Současně je i odpovědný za zavedení a udržování Systému jakosti. - Quality Manager (QM) - odpovídá za monitorování plnění požadavků leteckého zákona, předpisu L8/A, systému jakosti a souvisejících postupů ÚCL a za vyžadování nezbytných nápravných opatření, vyplývajících z monitoringu, od ostatních vedoucích, event. odpovědného vedoucího (MA). QM je hlavním partnerem ÚCL v záležitostech POAN. - Tým POA národní (POATN) tým oddělení výroby ÚCL, pověřený aktivitami týkajícími se udělení POAN organizaci a následně jejího průběžného dozoru - Vedoucí POATLN vedoucí týmu POATN Poznámka: pokud jsou v textu předpisu uváděny legislativní normy nebo předpisy, předpokládá se použití jejich platného znění Zkratky LZ MA POAN QM PVO NOV ÚCL F55 ÚCL F1 ÚCL F52 ÚCL F53 ÚCL Letecký zákon Zákon o civilním letectví v platném znění (Manager Accountable) Odpovědný vedoucí organizace Oprávnění výrobní organizace podle 17 LZ (Quality Manager) vedoucí Oddělení jakosti Příručka výrobní organizace Národní oprávnění výroby - schvalovací dopis Úřad pro civilní letectví Dokument schválení výrobní organizace (schvalovací dopis - POAN), k výrobě a uvolňování výrobků uvedené v Příloze II. Nařízení (ES) č. 216/ 2008 (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář pro uvolnění motoru, vrtule, LČ/Z osvědčujícím pracovníkem - uvedený v L8/ A (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář Prohlášení o shodě letadla vydávaný organizací po dokončení výroby, sloužící jako doklad pro vydání OLZ nebo OHZ (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář uvolnění letadla výrobcem po údržbě(ekvivalent formuláře EASA) Změna : - Strana :8/19

9 VyR - ST Oddělení výroby Sekce technické ÚCL OLZ OHZ NO Osvědčení letové způsobilost podle L8/ A Osvědčení hlukové způsobilost podle L8/A Nápravné opatření Rozdělovník : 1. Ředitel ST sekretariát 2. Vedoucí VYR 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady Žadatel musí: být právnická nebo fyzická osoba splňující požadavky příslušné legislativy ČR aplikovatelné v civilní letecké výrobě doložit, že oprávnění dle tohoto postupu pro vymezený rozsah práce, je vhodné pro účely průkazu shody s konkrétní konstrukcí být držitelem nebo žádat o schválení této konkrétní konstrukce nebo zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce. 2.2 Podání žádosti a její náležitosti Formulář žádosti není zaveden. Žadatel podá písemně žádost cestou dopisu, volnou formou, přičemž musí obsahovat následující podklady a informace : a) název organizace (i obchodní), kontakty a adresy pracovišť, vymezení uvažované činnosti b) označení osob odpovědných za řízení organizace (MA) a za jednotlivé úseky řízení organizace, zejména QM. U vedoucích pracoviště výroby a kontroly jakosti je nutno splnit kvalifikaci dle 8 vyhlášky 108/97 c) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku a u fyzických osob originál živnostenského oprávnění včetně schválené provozovny (provozoven) dle ŽZ 10, 17, část 2 příloha č. 4/34 d) doklad o zajištění uspokojivé koordinace mezi výrobou a projekcí (v případě externí projekční organizace smlouva dle 21A.4, resp. AMC 21A.4 e) návrh Příručky výrobní organizace, včetně organizačního schema (analogie Výkladu organizace POA) strukturované podle použitelných bodů článku 21A.143 Části 21 f) systém řízení jakosti (SJ) - (doporučená struktura SJ dle článku 21A.139 Části 21) včetně popisu zkoušek nezbytných pro prokázání shody vlastností se schváleným typem a popisu způsobu a forem značení celků Změna : - Strana :9/19

10 g) ověřený doklad o úhradě poplatku (dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 49) Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace Stanovený tým VyR (POATN) provede vyšetření organizace. To spočívá v přezkoumání dle PVO, zejména v těchto oblastech: plnění systému jakosti - vydávání, schvalování a změny dokladů - posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů - vstupní kontroly materiálů výrobků a vybavení - identifikace a vysledovatelnosti výrobků - výrobních postupů - kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek - cejchování nářadí, přípravků a zkušebních zařízení - mechanismus řízení neshodných položek - koordinace řešení letové způsobilosti - vyplňování a uchovávání záznamů - způsobilost a kvalifikace personálu - vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti - manipulace, skladování a balení - interní hloubkové kontroly jakosti a následných NO - práci v rámci podmínek oprávnění, prováděných jinde než ve schválených zař. - prací, prováděných po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz - vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek pracovních podmínek, vybavení dílen nářadím a měřidly odkazovaných dokumentovaných postupů organizace zavedení postupů zajištění zapracování údajů letové způsobilosti přidělení pravomocí vedoucím pracovníkům zda organizace je schopna prokázat, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení bude shodná s použitelnými konstrukčními údaji 3.1 Audity POATN přezkoumá organizaci podle plánu předem dohodnutého s vedením organizace (QM). Audit pracovišť organizace se vždy zúčastní QM, event. jím pověřený pracovník a vedoucí tohoto pracoviště/ jeho zástupce. 3.2 Nálezy, nápravná opatření Z prověření mohou vyplynout zjištění o nevyhovění požadavkům pro udělení POAN. Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění žadatele oprávnění k výrobě požadavkům tohoto dokumentu, je tento nález klasifikován v následných úrovních: nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které by mohlo vést k neřízeným neshodám se schválenými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla. Držitel oprávnění k výrobě je povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti ÚCL během doby ne delší než 21 dní od Změna : - Strana :10/19

11 písemného potvrzení nálezu nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které není klasifikováno jako první úroveň. Doba pro nápravné opatření přidělená ÚCL přiměřená povaze nálezu nesmí být delší než šest měsíců Nález třetí úrovně - jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění Tato zjištění jsou formou nálezů písemně předávána QM k odstranění, termíny odstranění jsou navrženy QM a odsouhlaseny POATLN. Jejich odstranění je předpokladem pro dokončení vyšetřování. Žadatel navrhne nápravná opatření s termíny splnění. ÚCL je prověří a následně je odsouhlasí nebo zamítne. Nápravná opatření musí být podložena důkazy. 4. Vydání a podmínky oprávnění Pokud jsou nálezy první úrovně odstraněny a možné přetrvávající nálezy druhé úrovně neovlivní kvalitu, letovou způsobilost, event. požadavky na ochranu životního prostředí, uzavře ÚCL vyšetřování na meetingu s vedením organizace, kde je seznámí s výsledky šetření a postupem vydání oprávnění. Při splnění použitelných požadavků, je oprávnění vydáno formou Schvalovacího dopisu (formulář F55 ÚCL příloha 1). Vydáním NOV je schválena i PVO. NOV má jedinečné evidenční číslo a m.j. obsahuje rozsah a podmínky oprávnění, tedy povolený rozsah výrobních aktivit pokrytých oprávněním včetně schválených pracovišť. Podepisuje jej Ř- ST. Jakákoliv změna, která by vedla ke změně textu NOV vyústí ve vydání nového NOV, původní NOV musí držitel vrátit ÚCL-VyR. 4.1 Platnost NOV NOV má neomezenou dobu platnosti, pokud se jej držitel nevzdá nebo pokud platnost oprávnění není ÚCL omezena, pozastavena nebo zrušena. Činnost držitele oprávnění bude ze strany ÚCL průběžně dozorována (viz kap.7). ÚCL může omezit, pozastavit nebo zrušit platnost NOV, zejména pokud: držitel NOV není schopen nadále prokázat vyhovění použitelným požadavkům tohoto dokumentu držitel NOV nebo kterýkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů brání provést vyšetření v rámci průběžného dozoru bude-li existovat důkaz, že držitel NOV není schopen zajistit uspokojivé řízení výroby podle podmínek oprávnění výrobní organizace nadále nesplňuje požadavky nebo podmínky, za kterých byl NOV udělen držitel NOV provedl významné změny oprávněné výrobní organizace bez vědomí a souhlasu ÚCL Držitel oprávnění se jej rovněž může z vlastního rozhodnutí vzdát. Ve všech případech, kdy oprávnění pozbylo platnosti, musí být NOV vrácen ÚCL. Změna : - Strana :11/19

12 4.2 Práva držitele NOV Provádět civilní leteckou výrobu ve schváleném rozsahu v souladu s 17 LZ. Obdržet OLZ/ OHZ pro nově vyrobené letadlo na základě předložení Prohlášení o shodě(formulář 52 ÚCL). V případě jiných výrobků, LČ/ Z vydat Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (Formulář 1 ÚCL, který je uveden v příloze předpisu L8/A a uložen na webu ÚCL). Udržovat jím vyrobené letadlo v rozsahu práv výrobce a vystavit Osvědčení o uvolnění do provozu (Formulář 53 ÚCL). Aktuální pracovní verze formulářů jsou k dispozici ke stažení na webu ÚCL. Poznámka: Povolení k letu pro podnikové ověřovací lety nového letadla vydává ÚCL v souladu s L8/A 4.3 Povinnosti držitele NOV Držitel oprávnění organizace k výrobě je zejména povinen: zajistit, aby PVO a dokumenty v ní odkazované byly v organizaci používány jako základní řízené pracovní dokumenty. udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění NOV. prohlásit, zda je každé dokončené letadlo shodné s Typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží Prohlášení o shodě ÚCL, nebo prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením Formuláře 1 ÚCL pro osvědčení letové způsobilosti a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem Typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům platným k datu výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo Prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení shodné s použitelnými údaji před vystavením Formuláře 1 ÚCL jako osvědčení shody Zaznamenat a archivovat všechny podrobnosti o provedené práci. Zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech, které mohou být v příčinné souvislosti s jeho výrobními aktivitami. Ohlásit projekční organizaci každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s projekční organizací vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Ohlásit ÚCL odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je držitel oprávnění organizace k výrobě současně jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů. Změna : - Strana :12/19

13 Poskytnout pomoc projekční organizaci při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti, týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Zavést systém archivování, zahrnující rovněž požadavky vůči svým partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, zajišťující zachování všech údajů dokládajících shodu výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto údaje musí být uchovány, aby byly k dispozici ÚCL a poskytovaly informace nezbytné k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Údaje významné z hlediska zachování letové způsobilosti musí být archivovány po celou dobu technického života výrobku, zbývající alespoň 3 roky. Určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než v souladu se svými Podmínkami oprávnění vydá Osvědčení o uvolnění do provozu. Upozornění: použitelné výše uvedené povinnosti musí být zapracovány v PVO, event. v odkazovaných interních dokumentech 5. Změny NOV Pokud držitel oprávnění hodlá provádět změny, vedoucí ke změně údajů ve NOV (např. změna adresy, rozsahu výroby, privilegia nebo viz. kap.6), musí písemně před realizací změn zažádat ÚCL - VyR o schválení. POATN provede posouzení akceptovatelnosti změn a eventuálním auditem se přesvědčí, zda po zavedení příslušné změny bude držitel nadále splňovat požadavky. V případě pozitivního výsledku musí být tyto změny schváleny ÚCL a převydán NOV se změněnými údaji, jeho původní číslo bude doplněno pořadovým číslem změny. Změna NOV je zpoplatněna dle vyhlášky 108/1997 (Přílohy č.2, odst. 7.1). 6. Změny oprávněné organizace k výrobě Změny organizace významné z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti výrobku, letadlové části/ zařízení nebo charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí musí před jejich zavedením schválit ÚCL VyR. Držitel oprávnění oznámí záměr těchto změn písemně. Zároveň připojí návrh upravených částí PVO. Změna nabývá platnosti až po písemném schválení ÚCL. POATN může provést v této souvislosti přezkoumání vyhovění organizace. K významným změnám patří zejména: změna PVO nebo v ní odkazovaných interních směrnic změny místa výrobních zařízení organizace důležité změny výrobních kapacit nebo metod změny organizační struktury, zejména složek řídících jakost změna odpovědného vedoucího nebo osob dle 2.2 b) změny systému výroby nebo systému jakosti, které mohou mít důležitý dopad na shodu nebo letovou způsobilost výrobku, letadlové části nebo zařízení změny v objednávání nebo řízení důležité subkontrahované práce nebo Změna : - Strana :13/19

14 dodávaných součástí změna vlastníka změna rozsahu práce a podmínek oprávnění změny v údajích/ dokladech připojených k žádosti o POAN V případě, že si držitel oprávnění nebude jist charakterem plánovaných změn, konzultuje QM tyto otázky s vedoucím POATN. 7. Průběžný dohled držitele NOV ÚCL pravidelně ověřuje, zda organizace stále vyhovuje podmínkám, za kterých bylo oprávnění uděleno. Toto provádí POATN prostřednictvím plánovaného průběžného dohledu. Při každém auditu musí být přítomen alespoň QM, nebo jím určený zástupce a vedoucí/ zástupce prověřované oblasti. Během 24. měsíců musí být přezkoumáno plnění všech prvků systému jakosti a aktuálnost údajů v PVO. Nedílnou součástí PD jsou audity vybrané výrobní komodity v libovolné fázi výrobního procesu, tedy i možnost ověření parametrů letové způsobilosti výrobků, LČ/Z. PD může během tohoto období sestávat z několika vyšetřovacích činností. Počet prověrek se může lišit v závislosti na složitosti organizace, počtu výrobních míst a kritičnosti výroby. Průběžný dohled držitele oprávnění je plánován vedoucím POATLN a vedoucí VyR ST plán schvaluje. Výsledkem každého auditu mohou být objektivní důkazy prokazující nevyhovění držitele oprávnění k výrobě požadavkům nálezy. Podle závažnosti jsou nálezy klasifikovány viz bod 3.2. Nálezy, způsob nápravy a termín projedná vedoucí POATN s QM. Přehled nálezů z auditu obdrží následně QM písemně. Organizace je povinna přijmout a realizovat bezodkladně opatření k nápravě. Nedodržení termínu odstranění nálezu, pokud nebylo s vedoucím POATN předem projednáno, má za následek restriktivní opatření vůči platnosti NOV, v krajním případě zrušení jeho platnosti (zejména neodstranění nálezů úrovně 1). 8. Pozastavení a zrušení NOV V případě nálezu první úrovně ÚCL rozhodne o pozastavení nebo omezení NOV do doby odstranění nevyhovění. Pokud byla platnost oprávnění organizace k výrobě pozastavena, může být její obnovení provedeno pouze na základě prokázání opětného vyhovění požadavkům. Za tento úkon je nutno uhradit poplatek dle vyhlášky 108/97 v platném znění. Upozornění: Po dobu pozastavení platnosti oprávnění nemůže držitel využívat práv uvedených v oprávnění. V případě nálezu druhé úrovně je možné pokračovat ve výrobě. V úvahu přichází rovněž dočasné omezení platnosti NOV, event. překlasifikování na úroveň 1. O způsobu řešení rozhodne vedoucí POATN. Nález třetí úrovně platnost NOV neovlivní. Neodstranění nevyhovění ve stanoveném termínu může vést ke zrušení platnosti NOV. Pozastavení nebo zrušení platnosti NOV musí být písemně sděleno držiteli oprávnění. Odstranění nálezů držitelem je prokázání odstranění nedostatků včetně preventivního opatření, které je v písemné podobě předáno na ÚCL. V případě zrušení NOV je držitel povinen dopis vrátit ÚCL. Změna : - Strana :14/19

15 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA Pokud je žadatel o POAN již držitelem platného POA EASA, může být postup udělení oprávnění k výrobě letadla dle Přílohy II Nařízení 216/2008, nebo jeho letadlových celků zjednodušen. 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o POAN Příručka výrobní organizace (PVO) může být zpracována jako rozdílový dokument vůči výkladu organizace POA EASA, tedy kapitoly budou obsahovat jen skutečnosti rozdílné od těchto postupů např.: jiné personální obsazení řídících funkcí, metodika postupu osvědčujícího personálu včetně uvedení jmen OP pro problematiku POAN popis výrobních zařízení podmínky a rozsah POAN seznam dodavatelů koordinace řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení konstrukce vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti event. další rozdíly U kapitol shodných pro POA EASA resp. POAN postačí odkaz na příslušnou kapitolu Výkladu organizace. Další postup: přezkoumání výrobní organizace (kap.3) může vedoucí POATN rovněž po dohodě s QM zjednodušit právě s ohledem na již existující systém jakosti. Vydání NOV se řídí postupem v kap Formuláře Potřebné formuláře pro agendu POAN, zpracované a řízené ÚCL a určené k použití pro české subjekty i oddělení VyR-ST ÚCL, jsou uvedeny na webu ÚCL event. na intranetu. Povinnost používání těchto formulářů musí být zmíněna v aktuální verzi PVO. 11. Závěrečná ustanovení Tyto postupy nabývají platnosti dnem vydání. Jsou instrukcí pro aktivity výrobní organizace a fyzické osoby pro výrobu letadel z Přílohy II Nařízení 216/2008, event. jejich letadlových celků. Pokud popisují aktivity VyR ST, jsou závazným postupem pro POATN. Vedoucí POATN odpovídá za jejich dodržování týmem. Dokument musí být přezkoumán nejméně jednou za dva roky 12. Přílohy : Form 55 ÚCL - NOV - schvalovací dopis příloha č. 1 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě příloha č. 2 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu příloha č. 3 Změna : - Strana :15/19

16 Příloha č.1 Schvalovací dopis opravňující k výrobě dle předpisu L8/ A (pro výrobky stanovené v Nařízení (ES) 216/ 2008, Příloha II.) Civil Aviation Authority of the Czech Republic Úřad pro civilní letectví České republiky APPROVAL CERTIFICATE SCHVALOVACÍ DOPIS REFERENCE: Číslo schvalovacího dopisu: CZ.L8/ A.0000 the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies Na základě předpisu Ministerstva dopravy a spojů ČR - Letová způsobilost letadel - postupy povoluje tímto Úřad pro civilní letectví České republiky organizaci ABABABABAB, a.s. Xxxxxxxx 99, Yyyyyy VÝROBU schválenou v souladu s předpisem L8/ A, čl tj. výrobu, která není v kompetenci EASA PODMÍNKY 1. Schválení je omezeno rozsahem stanoveným v přiložených Podmínkách schvalovacího dopisu; a 2. Schválení vyžaduje vyhovění postupům stanoveným ve Výkladu organizace; a 3. Toto schválení zůstává platné, dokud organizace oprávněná k výrobě vyhovuje předpisu L8/ A, čl. 2.6 a Nařízení (ES) 216/ 2008 Příloha II Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): Podpis: Ředitel Sekce technické, ÚCL Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): ---- Změna č.: --- Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List A Strana 1 (celkem 19) Změna : - Strana :16/19

17 Úřad pro civilní letectví České republiky Podmínky schvalovacího dopisu Číslo SCHD: CZ.L8/ A.0000 Tento dokument je součástí Schvalovacího dopisu číslo CZ.L8/ A.0000, vydaného pro organizaci ABABABABAB, a.s. Oddíl 1. VÝROBA ROZSAH PRÁCE: VÝROBKY/ KATEGORIE Podrobnosti a omezení naleznete ve Výkladu organizace, oddílu Z Oddíl 2. MÍSTA: Xxxxxxxx 99, Yyyyyy Oddíl 3. PRÁVA: Výrobní organizace je oprávněna v rámci Podmínek schvalovacího dopisu a v souladu s postupy svého Výkladu organizace využívat práv stanovených v bodě 2.6 předpisu L8/ A a to za následujících podmínek: vybavení výrobku dokladem letové způsobilosti CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 1 CZ / CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 52 CZ Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): DD-MM-RRRR Podpis: Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): --- Změna č.: --- Ředitel Sekce technické, ÚCL Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List B Strana 17 (celkem 19) Změna : - Strana :17/19

18 Příloha č.2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA 1. Stát výroby Česká republika 2. republiky Úřad pro civilní letectví České 3. Č.j. prohlášení 4. Organizace 5. Typ letadla 6. Číslo Typového osvědčení: 7. Poznávací značka letadla 8. Číslo identifikující výrobek (např. výrobní číslo) 9. Podrobnosti o motoru/vrtuli (*) 10. Modifikace a/nebo Servisní bulletiny (*) 11. Příkazy k zachování letové způsobilosti 12. Povolené úchylky 13. Výjimky, ústupky, odchylky (*) 14. Poznámky 15. Osvědčení letové způsobilosti 16. Dodatečné požadavky 17. Prohlášení o shodě Tímto se osvědčuje, že toto letadlo se plně shoduje s typově certifikovaným návrhem a s body v blocích 9, 10, 11, 12 a 13. Letadlo je ve stavu pro bezpečný provoz. Letadlo bylo vyzkoušeno za letu s uspokojivým výsledkem. 18. Podpis 19. Jméno 20. Datum (dd/mm/rr) 21. Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě Formulář 52 ÚCL CAA/F-ST-187-0/09 (*) Nehodící se škrtněte. Změna : - Strana :18/19

19 Příloha č.3 OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU Název schválené výrobní organizace: Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě: Osvědčení o uvolnění do provozu v souladu s kap. 4.2 CAA-ST-094-0/08 Na letadle: Typ: Výrobní číslo/poznávací značka: byla provedena údržba přesně vymezená v zakázce: Stručný popis provedených prací: Osvědčuje, že uvedené práce byly provedeny v souladu s bodem 4.2 a vzhledem k této práci se letadlo považuje za připravené k uvolnění do provozu, a proto je ve stavu pro bezpečný provoz. Osvědčující pracovník (jméno): (podpis):... Místo: Datum: - - (dd/mm/rr) Formulář 53 ÚCL CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :19/19

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í. referát výroby

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í. referát výroby Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Postup pro žadatele o oprávnění organizace k výrobě (dále jen POA) podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012, části 21, oddílu A, hlavy G (dále jen

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby

Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Ú Ř A D P R O C I V I L N Í L E T E C T V Í referát výroby Postup pro žadatele o vydání Povolení k letu pro nově vyrobená sériová letadla a schválení souvisejících letových podmínek dle nařízení Komise

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35 1. Všeobecně Tento Postup v souladu se: - zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb., - Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č.1592/2002 - Nařízením komise (ES) č. 1702/2003 -

Více

Organizace údržby, Část 145 Organizace údržby

Organizace údržby, Část 145 Organizace údržby Část M, Oddíl A / Část 145, Oddíl A Hlava F Organizace údržby, Část 145 Organizace údržby pro velká letadla / obchodní leteckou dopravu 1 M.A.602, 145.A.15 Žádost Žádost o vydání nebo změnu oprávnění k

Více

ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu Strana 1 ÚCL-S-094-1/05 č.j. 12755/05-432 změna č.1 č.j. 372/07-432 Zpracovatel: Ing. Jaroslav Seyfried vedoucí odd. DL Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

>> Ponecháno záměrně volné <<

>> Ponecháno záměrně volné << >> Ponecháno záměrně volné

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Strana:2/10 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-10 31.12.2009 Strana:3/10 Změny a opravy Postupů CAA-ST-087-n/06 Změny

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE AIR OPERATOR CERTIFICATE Úvod Manuál je zaměřen k standardizaci postupu při posuzování žádosti a náležitostí předložené žadatelem před vydáním Osvědčení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2010/006/R ROZHODNUTÍ č. 2010/006/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 31. srpna 2010 kterým

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003,

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran:

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran: 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ změny 1 1.6.2016 zapracována 2 17.6.2016 zapracována opravy 1.2 Seznam platných stran: Název: Strana: Platná od: Změna: Obecně 1 17.6.2016 2 Obecně 2 17.6.2016 2 Pověřování

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele CAA-ZLP-153 POSTUPY PRO AME SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ ZMĚNA 3 PLATNÁ OD 1.2.2015 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek AME AME-SLZ AMS L LPoZZ OZZ ÚCL SLZ letecký lékař

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek:

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek: 1. OBECNĚ 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek: AMC AOC EK EIR FCL GM ICAO IFR IR ÚCL Přijatelné způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance) Osvědčení leteckého

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. prosince 2013 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 Ing. Hýbler Jaroslav - Odd. kontroly ZP 14. 2. 2006 - seminář 1 Osnova Legislativní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2003R2042 CS 17.11.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Std PED APC STANDARD

Std PED APC STANDARD Číslo listu 1 / 9 STANDARD NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ PRAVIDLA PROCESU PRO SCHVALOVÁNÍ NDT PRACOVNÍKŮ UZNANÝMI NEZÁVISLÝMI ORGANIZACEMI PRO TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ Účel Tato směrnice stanovuje podmínky pro schvalování

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D046141/01.

Delegace naleznou v příloze dokument D046141/01. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) 11249/16 AVIATION 152 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Evropská komise Č. dok. Komise: D046141/01 Předmět: Generální sekretariát Rady ROZHODNUTÍ

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Části 21 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Ing. Josef RADA generální ředitel

Ing. Josef RADA generální ředitel Ing. Josef RADA generální ředitel Představení Úřadu pro civilní letectví ÚCL jako evropský letecký úřad Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příklady spolupráce ÚCL na úrovni EU Příklady ostatních

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 Postupy pro udělení schválení, nebo schválení změny alternativních způsobů průkazu a jejich následné uplatňování Procedures for granting a prior approval / change of Alternate

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 postupy pro udělení / změnu schválení pro procedures for granting / change of prior approval for PROVOZ SE SYSTÉMY SNÍMÁNÍ NOČNÍHO VIDĚNÍ - NVIS (v souladu s Částí SPA, Hlavou

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007 ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 002/2007 Pravidla dohledu nad laboratořemi s odbornou způsobilostí Brno březen 2007 I. Všeobecná

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

C A A - ST /04 P O S T U P Y

C A A - ST /04 P O S T U P Y C A A - ST - 079-1 /04 Č.J.: 416/05-422 Vydáno dne : 14.1.2005 Zpracovatel : Ing. J. Lank Odd. Vyr. ST - ÚCL P O S T U P Y pro vystavování Povolení k letu, jako osvědčení letové způsobilosti nově vyrobených

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA)

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Základní struktura požadavků EU/EASA Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI LETOVÉ POSÁDKY

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více