Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09"

Transkript

1

2 Záměrně ponechána strana Změna : - Strana :2/19

3 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Stránky textu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č Změna : - Strana :3/19

4 Změny a opravy Postupů CAA-ST-094-n/09 Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis Změna : - Strana :4/19

5 0.5 Obsah : 0.1 Titulní strana 0.2 Záměrně ponechána strana 0.3 Seznam platných stran 0.4 Změny a opravy 0.5 Obsah 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost 1.2 Odkazy na články Část 21 resp. AMC/ GM 1.3 Držitelé POA EASA 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument Zkratky Rozdělovník 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady 2.2 Podání žádosti a její náležitosti 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace 3.1 Audity 3.2 Nálezy, nápravná opatření 4. Vydání a podmínky oprávnění 4.1 Platnost NOV 4.2 Práva držitele NOV 4.3 Povinnosti držitele NOV 5. Změny NOV 6. Změny oprávněné organizace k výrobě 7. Průběžný dohled držitele NOV 8. Pozastavení a zrušení NOV 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o NOV 10. Formuláře 11. Závěrečná ustanovení 12. Přílohy : č.1 Form 55 ÚCL - NOV Schvalovací dopis CAA/F-ST-186-0/09 č.2 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě CAA/F-ST-187-0/09 č.3 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :5/19

6 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost Nařízení 216/2008 definuje v Příloze II, ustanovení článku 4 odst. 1, 2 a 3 kategorie letadel, která nespadají do oblasti působení tohoto nařízení. Výrobní organizace resp. držitelé/ žadatelé POA dle Nařízení 1702/ 2003 nemohou tak využívat udělené oprávnění POA při realizaci a uvolnění zmíněných letadel, jejich částí a zařízení. Z tohoto důvodu je uvedená oblast řešena v souladu s národní legislativou. ÚCL zavádí pro tyto účely formu schválení POA národní v případě, že organizace splní všechny zákonné požadavky dle 17 Leteckého zákona. Tento dokument uvádí požadavky na výrobní organizace, které vyrábějí, nebo jejichž záměrem je vyrábět letadla nebo jejich letadlové části a zařízení a prokazovat jejich shodu se schválenými konstrukčními údaji. Tento dokument uvádí postupy pro vydání POA národní, v souladu s požadavky stanovenými Zákonem č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ), jeho prováděcí vyhláškou č. 108/ 1997 Sb a předpisem L8/ A Letová způsobilost letadel. Rovněž doplňuje některé specifické aktivity ÚCL- oddělení výroby ST v rámci tohoto systému. 1.2 Odkazy na články Část 21/ AMC-GM. V článcích Nařízení komise (ES) č. 1702/2003 Hlavy G Část 21 (způsob označení používaný dále v textu je 21A.xyz resp. AMC/GM 21A.xyz), event. v relevantních AMC/GM je základní metodika schvalování výrobní organizace a kontinuita oprávnění dostatečně popsána a postupy prakticky ověřeny. Tato metodika je použita i pro problematiku POA národního, řešenou těmito Postupy. Z úsporných důvodů jsou k vysvětlení problematiky i způsobu řešení použity příslušné články Část 21, AMC/ GM přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál. Je doporučeno použít tyto dokumenty v potřebném rozsahu. 1.3 Držitelé POA EASA Vzhledem k tomu, že většina stávajících výrobních organizací výrobků a zařízení dle Přílohy II Nařízení 216/2008 je zároveň držiteli POA EASA, je možno využít této garance vhodnosti výrobce i ve zjednodušení procesu udělení POA národního takovým organizacím. Zjednodušené řízení je uvedeno v dalším textu Postupů (kap.9). To platí i pro žadatele o POA národní současně žádající o POA EASA. 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) - Příloha II Nařízení (ES) č. 216/2008 specifikuje kategorie letadel jejichž výroba a uvolnění podléhá národní legislativě (nespadající pod EASA - netransferované) Změna : - Strana :6/19

7 - Nařízení komise (ES) č. 1702/ prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Část 21 - příloha Nařízení 1702/ AMC/GM k Části 21 - ROZHODUTÍ Č. 2003/1/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY: Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ŽZ) - Oprávnění POA oprávnění k výrobě výrobků a LČ/Z, vydané ÚCL podle Hlavy G Části 21 - Zákon č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ) - Vyhláška č. 108/ 1997 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) - Úřad zřízený k výkonu státní správy v civilním letectví zákonem č.49/1997 Sb. ( 3) a příslušný úřad ve vztahu k EASA (viz Nařízení 216/2008). - Předpis L8/A Letová způsobilost letadel postupy ÚCL m.j. stanovují národní požadavky na letovou způsobilost pro letadla uvedená v Příloze II., Nařízení (ES) č. 216/ 2008, event. jejich komponenty. - Poradní oběžník PO/ST L8/A 4.6 popisuje zásady v používání Formuláře 1 ÚCL - Výrobky - letadla, motory, vrtule - Letadlové části a zařízení (LČZ) - jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, součást, aparatura, součástka nebo příslušenství včetně spojovacího vybavení, které je využíváno nebo určeno k využití při provozu nebo řízení letadel za letu a je instalováno v letadle nebo k němu připojeno. Zahrnuje součásti trupu letadla, motoru nebo vrtule. - Letadlové celky - motory, vrtule, LČZVýrobní organizace držitel nebo žadatel o POAN- POA národní (POAN) - oprávnění k výrobě pro letadla z Přílohy II Nařízení č.216/2008 nebo jejich letadlové celky, vydané ÚCL na základě 17 LZ. Oprávnění je vydáno ÚCL formou Schvalovacího dopisu na formuláři F55CZ (viz příloha 1) s respektováním požadavků předpisu L8/A. - Osvědčující pracovník (OP) pracovník oprávněný výrobní organizací k podepisování dokladů o uvolnění komodit vyrobených pod oprávněním, uvedený v seznamu osvědčujícího personálu v Příručce výrobní organizace - Projekční organizace držitel o schválení konstrukce (držitel TC, STC, Souhlasu Změna : - Strana :7/19

8 s použitím.), který poskytuje, řídí a upravuje schválené konstrukční údaje v souladu s písemnou dohodou s výrobní organizací. Projekční organizace rovněž schvaluje veškeré odchylky od schválených konstrukčních údajů, které vznikly ve výrobní organizaci - Příručka výrobní organizace (PVO) - ve formátu stručného dokumentu popis organizačních vztahů, odpovědností, působnosti a s nimi spojené pravomoci, postupů, prostředků a metod organizace. Pro specifikaci informací, které mají být poskytnuty se použije čl. 21A.143(a). Detailní specifikaci informací upřesní žadateli vedoucí POATN. - Odpovědný vedoucí (MA) - vedoucí odpovědný ÚCL (zpravidla osoba uvedená ve Výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku), za zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným v PVO. Současně je i odpovědný za zavedení a udržování Systému jakosti. - Quality Manager (QM) - odpovídá za monitorování plnění požadavků leteckého zákona, předpisu L8/A, systému jakosti a souvisejících postupů ÚCL a za vyžadování nezbytných nápravných opatření, vyplývajících z monitoringu, od ostatních vedoucích, event. odpovědného vedoucího (MA). QM je hlavním partnerem ÚCL v záležitostech POAN. - Tým POA národní (POATN) tým oddělení výroby ÚCL, pověřený aktivitami týkajícími se udělení POAN organizaci a následně jejího průběžného dozoru - Vedoucí POATLN vedoucí týmu POATN Poznámka: pokud jsou v textu předpisu uváděny legislativní normy nebo předpisy, předpokládá se použití jejich platného znění Zkratky LZ MA POAN QM PVO NOV ÚCL F55 ÚCL F1 ÚCL F52 ÚCL F53 ÚCL Letecký zákon Zákon o civilním letectví v platném znění (Manager Accountable) Odpovědný vedoucí organizace Oprávnění výrobní organizace podle 17 LZ (Quality Manager) vedoucí Oddělení jakosti Příručka výrobní organizace Národní oprávnění výroby - schvalovací dopis Úřad pro civilní letectví Dokument schválení výrobní organizace (schvalovací dopis - POAN), k výrobě a uvolňování výrobků uvedené v Příloze II. Nařízení (ES) č. 216/ 2008 (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář pro uvolnění motoru, vrtule, LČ/Z osvědčujícím pracovníkem - uvedený v L8/ A (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář Prohlášení o shodě letadla vydávaný organizací po dokončení výroby, sloužící jako doklad pro vydání OLZ nebo OHZ (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář uvolnění letadla výrobcem po údržbě(ekvivalent formuláře EASA) Změna : - Strana :8/19

9 VyR - ST Oddělení výroby Sekce technické ÚCL OLZ OHZ NO Osvědčení letové způsobilost podle L8/ A Osvědčení hlukové způsobilost podle L8/A Nápravné opatření Rozdělovník : 1. Ředitel ST sekretariát 2. Vedoucí VYR 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady Žadatel musí: být právnická nebo fyzická osoba splňující požadavky příslušné legislativy ČR aplikovatelné v civilní letecké výrobě doložit, že oprávnění dle tohoto postupu pro vymezený rozsah práce, je vhodné pro účely průkazu shody s konkrétní konstrukcí být držitelem nebo žádat o schválení této konkrétní konstrukce nebo zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce. 2.2 Podání žádosti a její náležitosti Formulář žádosti není zaveden. Žadatel podá písemně žádost cestou dopisu, volnou formou, přičemž musí obsahovat následující podklady a informace : a) název organizace (i obchodní), kontakty a adresy pracovišť, vymezení uvažované činnosti b) označení osob odpovědných za řízení organizace (MA) a za jednotlivé úseky řízení organizace, zejména QM. U vedoucích pracoviště výroby a kontroly jakosti je nutno splnit kvalifikaci dle 8 vyhlášky 108/97 c) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku a u fyzických osob originál živnostenského oprávnění včetně schválené provozovny (provozoven) dle ŽZ 10, 17, část 2 příloha č. 4/34 d) doklad o zajištění uspokojivé koordinace mezi výrobou a projekcí (v případě externí projekční organizace smlouva dle 21A.4, resp. AMC 21A.4 e) návrh Příručky výrobní organizace, včetně organizačního schema (analogie Výkladu organizace POA) strukturované podle použitelných bodů článku 21A.143 Části 21 f) systém řízení jakosti (SJ) - (doporučená struktura SJ dle článku 21A.139 Části 21) včetně popisu zkoušek nezbytných pro prokázání shody vlastností se schváleným typem a popisu způsobu a forem značení celků Změna : - Strana :9/19

10 g) ověřený doklad o úhradě poplatku (dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 49) Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace Stanovený tým VyR (POATN) provede vyšetření organizace. To spočívá v přezkoumání dle PVO, zejména v těchto oblastech: plnění systému jakosti - vydávání, schvalování a změny dokladů - posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů - vstupní kontroly materiálů výrobků a vybavení - identifikace a vysledovatelnosti výrobků - výrobních postupů - kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek - cejchování nářadí, přípravků a zkušebních zařízení - mechanismus řízení neshodných položek - koordinace řešení letové způsobilosti - vyplňování a uchovávání záznamů - způsobilost a kvalifikace personálu - vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti - manipulace, skladování a balení - interní hloubkové kontroly jakosti a následných NO - práci v rámci podmínek oprávnění, prováděných jinde než ve schválených zař. - prací, prováděných po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz - vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek pracovních podmínek, vybavení dílen nářadím a měřidly odkazovaných dokumentovaných postupů organizace zavedení postupů zajištění zapracování údajů letové způsobilosti přidělení pravomocí vedoucím pracovníkům zda organizace je schopna prokázat, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení bude shodná s použitelnými konstrukčními údaji 3.1 Audity POATN přezkoumá organizaci podle plánu předem dohodnutého s vedením organizace (QM). Audit pracovišť organizace se vždy zúčastní QM, event. jím pověřený pracovník a vedoucí tohoto pracoviště/ jeho zástupce. 3.2 Nálezy, nápravná opatření Z prověření mohou vyplynout zjištění o nevyhovění požadavkům pro udělení POAN. Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění žadatele oprávnění k výrobě požadavkům tohoto dokumentu, je tento nález klasifikován v následných úrovních: nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které by mohlo vést k neřízeným neshodám se schválenými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla. Držitel oprávnění k výrobě je povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti ÚCL během doby ne delší než 21 dní od Změna : - Strana :10/19

11 písemného potvrzení nálezu nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které není klasifikováno jako první úroveň. Doba pro nápravné opatření přidělená ÚCL přiměřená povaze nálezu nesmí být delší než šest měsíců Nález třetí úrovně - jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění Tato zjištění jsou formou nálezů písemně předávána QM k odstranění, termíny odstranění jsou navrženy QM a odsouhlaseny POATLN. Jejich odstranění je předpokladem pro dokončení vyšetřování. Žadatel navrhne nápravná opatření s termíny splnění. ÚCL je prověří a následně je odsouhlasí nebo zamítne. Nápravná opatření musí být podložena důkazy. 4. Vydání a podmínky oprávnění Pokud jsou nálezy první úrovně odstraněny a možné přetrvávající nálezy druhé úrovně neovlivní kvalitu, letovou způsobilost, event. požadavky na ochranu životního prostředí, uzavře ÚCL vyšetřování na meetingu s vedením organizace, kde je seznámí s výsledky šetření a postupem vydání oprávnění. Při splnění použitelných požadavků, je oprávnění vydáno formou Schvalovacího dopisu (formulář F55 ÚCL příloha 1). Vydáním NOV je schválena i PVO. NOV má jedinečné evidenční číslo a m.j. obsahuje rozsah a podmínky oprávnění, tedy povolený rozsah výrobních aktivit pokrytých oprávněním včetně schválených pracovišť. Podepisuje jej Ř- ST. Jakákoliv změna, která by vedla ke změně textu NOV vyústí ve vydání nového NOV, původní NOV musí držitel vrátit ÚCL-VyR. 4.1 Platnost NOV NOV má neomezenou dobu platnosti, pokud se jej držitel nevzdá nebo pokud platnost oprávnění není ÚCL omezena, pozastavena nebo zrušena. Činnost držitele oprávnění bude ze strany ÚCL průběžně dozorována (viz kap.7). ÚCL může omezit, pozastavit nebo zrušit platnost NOV, zejména pokud: držitel NOV není schopen nadále prokázat vyhovění použitelným požadavkům tohoto dokumentu držitel NOV nebo kterýkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů brání provést vyšetření v rámci průběžného dozoru bude-li existovat důkaz, že držitel NOV není schopen zajistit uspokojivé řízení výroby podle podmínek oprávnění výrobní organizace nadále nesplňuje požadavky nebo podmínky, za kterých byl NOV udělen držitel NOV provedl významné změny oprávněné výrobní organizace bez vědomí a souhlasu ÚCL Držitel oprávnění se jej rovněž může z vlastního rozhodnutí vzdát. Ve všech případech, kdy oprávnění pozbylo platnosti, musí být NOV vrácen ÚCL. Změna : - Strana :11/19

12 4.2 Práva držitele NOV Provádět civilní leteckou výrobu ve schváleném rozsahu v souladu s 17 LZ. Obdržet OLZ/ OHZ pro nově vyrobené letadlo na základě předložení Prohlášení o shodě(formulář 52 ÚCL). V případě jiných výrobků, LČ/ Z vydat Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (Formulář 1 ÚCL, který je uveden v příloze předpisu L8/A a uložen na webu ÚCL). Udržovat jím vyrobené letadlo v rozsahu práv výrobce a vystavit Osvědčení o uvolnění do provozu (Formulář 53 ÚCL). Aktuální pracovní verze formulářů jsou k dispozici ke stažení na webu ÚCL. Poznámka: Povolení k letu pro podnikové ověřovací lety nového letadla vydává ÚCL v souladu s L8/A 4.3 Povinnosti držitele NOV Držitel oprávnění organizace k výrobě je zejména povinen: zajistit, aby PVO a dokumenty v ní odkazované byly v organizaci používány jako základní řízené pracovní dokumenty. udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění NOV. prohlásit, zda je každé dokončené letadlo shodné s Typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží Prohlášení o shodě ÚCL, nebo prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením Formuláře 1 ÚCL pro osvědčení letové způsobilosti a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem Typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům platným k datu výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo Prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení shodné s použitelnými údaji před vystavením Formuláře 1 ÚCL jako osvědčení shody Zaznamenat a archivovat všechny podrobnosti o provedené práci. Zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech, které mohou být v příčinné souvislosti s jeho výrobními aktivitami. Ohlásit projekční organizaci každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s projekční organizací vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Ohlásit ÚCL odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je držitel oprávnění organizace k výrobě současně jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů. Změna : - Strana :12/19

13 Poskytnout pomoc projekční organizaci při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti, týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Zavést systém archivování, zahrnující rovněž požadavky vůči svým partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, zajišťující zachování všech údajů dokládajících shodu výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto údaje musí být uchovány, aby byly k dispozici ÚCL a poskytovaly informace nezbytné k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Údaje významné z hlediska zachování letové způsobilosti musí být archivovány po celou dobu technického života výrobku, zbývající alespoň 3 roky. Určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než v souladu se svými Podmínkami oprávnění vydá Osvědčení o uvolnění do provozu. Upozornění: použitelné výše uvedené povinnosti musí být zapracovány v PVO, event. v odkazovaných interních dokumentech 5. Změny NOV Pokud držitel oprávnění hodlá provádět změny, vedoucí ke změně údajů ve NOV (např. změna adresy, rozsahu výroby, privilegia nebo viz. kap.6), musí písemně před realizací změn zažádat ÚCL - VyR o schválení. POATN provede posouzení akceptovatelnosti změn a eventuálním auditem se přesvědčí, zda po zavedení příslušné změny bude držitel nadále splňovat požadavky. V případě pozitivního výsledku musí být tyto změny schváleny ÚCL a převydán NOV se změněnými údaji, jeho původní číslo bude doplněno pořadovým číslem změny. Změna NOV je zpoplatněna dle vyhlášky 108/1997 (Přílohy č.2, odst. 7.1). 6. Změny oprávněné organizace k výrobě Změny organizace významné z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti výrobku, letadlové části/ zařízení nebo charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí musí před jejich zavedením schválit ÚCL VyR. Držitel oprávnění oznámí záměr těchto změn písemně. Zároveň připojí návrh upravených částí PVO. Změna nabývá platnosti až po písemném schválení ÚCL. POATN může provést v této souvislosti přezkoumání vyhovění organizace. K významným změnám patří zejména: změna PVO nebo v ní odkazovaných interních směrnic změny místa výrobních zařízení organizace důležité změny výrobních kapacit nebo metod změny organizační struktury, zejména složek řídících jakost změna odpovědného vedoucího nebo osob dle 2.2 b) změny systému výroby nebo systému jakosti, které mohou mít důležitý dopad na shodu nebo letovou způsobilost výrobku, letadlové části nebo zařízení změny v objednávání nebo řízení důležité subkontrahované práce nebo Změna : - Strana :13/19

14 dodávaných součástí změna vlastníka změna rozsahu práce a podmínek oprávnění změny v údajích/ dokladech připojených k žádosti o POAN V případě, že si držitel oprávnění nebude jist charakterem plánovaných změn, konzultuje QM tyto otázky s vedoucím POATN. 7. Průběžný dohled držitele NOV ÚCL pravidelně ověřuje, zda organizace stále vyhovuje podmínkám, za kterých bylo oprávnění uděleno. Toto provádí POATN prostřednictvím plánovaného průběžného dohledu. Při každém auditu musí být přítomen alespoň QM, nebo jím určený zástupce a vedoucí/ zástupce prověřované oblasti. Během 24. měsíců musí být přezkoumáno plnění všech prvků systému jakosti a aktuálnost údajů v PVO. Nedílnou součástí PD jsou audity vybrané výrobní komodity v libovolné fázi výrobního procesu, tedy i možnost ověření parametrů letové způsobilosti výrobků, LČ/Z. PD může během tohoto období sestávat z několika vyšetřovacích činností. Počet prověrek se může lišit v závislosti na složitosti organizace, počtu výrobních míst a kritičnosti výroby. Průběžný dohled držitele oprávnění je plánován vedoucím POATLN a vedoucí VyR ST plán schvaluje. Výsledkem každého auditu mohou být objektivní důkazy prokazující nevyhovění držitele oprávnění k výrobě požadavkům nálezy. Podle závažnosti jsou nálezy klasifikovány viz bod 3.2. Nálezy, způsob nápravy a termín projedná vedoucí POATN s QM. Přehled nálezů z auditu obdrží následně QM písemně. Organizace je povinna přijmout a realizovat bezodkladně opatření k nápravě. Nedodržení termínu odstranění nálezu, pokud nebylo s vedoucím POATN předem projednáno, má za následek restriktivní opatření vůči platnosti NOV, v krajním případě zrušení jeho platnosti (zejména neodstranění nálezů úrovně 1). 8. Pozastavení a zrušení NOV V případě nálezu první úrovně ÚCL rozhodne o pozastavení nebo omezení NOV do doby odstranění nevyhovění. Pokud byla platnost oprávnění organizace k výrobě pozastavena, může být její obnovení provedeno pouze na základě prokázání opětného vyhovění požadavkům. Za tento úkon je nutno uhradit poplatek dle vyhlášky 108/97 v platném znění. Upozornění: Po dobu pozastavení platnosti oprávnění nemůže držitel využívat práv uvedených v oprávnění. V případě nálezu druhé úrovně je možné pokračovat ve výrobě. V úvahu přichází rovněž dočasné omezení platnosti NOV, event. překlasifikování na úroveň 1. O způsobu řešení rozhodne vedoucí POATN. Nález třetí úrovně platnost NOV neovlivní. Neodstranění nevyhovění ve stanoveném termínu může vést ke zrušení platnosti NOV. Pozastavení nebo zrušení platnosti NOV musí být písemně sděleno držiteli oprávnění. Odstranění nálezů držitelem je prokázání odstranění nedostatků včetně preventivního opatření, které je v písemné podobě předáno na ÚCL. V případě zrušení NOV je držitel povinen dopis vrátit ÚCL. Změna : - Strana :14/19

15 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA Pokud je žadatel o POAN již držitelem platného POA EASA, může být postup udělení oprávnění k výrobě letadla dle Přílohy II Nařízení 216/2008, nebo jeho letadlových celků zjednodušen. 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o POAN Příručka výrobní organizace (PVO) může být zpracována jako rozdílový dokument vůči výkladu organizace POA EASA, tedy kapitoly budou obsahovat jen skutečnosti rozdílné od těchto postupů např.: jiné personální obsazení řídících funkcí, metodika postupu osvědčujícího personálu včetně uvedení jmen OP pro problematiku POAN popis výrobních zařízení podmínky a rozsah POAN seznam dodavatelů koordinace řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení konstrukce vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti event. další rozdíly U kapitol shodných pro POA EASA resp. POAN postačí odkaz na příslušnou kapitolu Výkladu organizace. Další postup: přezkoumání výrobní organizace (kap.3) může vedoucí POATN rovněž po dohodě s QM zjednodušit právě s ohledem na již existující systém jakosti. Vydání NOV se řídí postupem v kap Formuláře Potřebné formuláře pro agendu POAN, zpracované a řízené ÚCL a určené k použití pro české subjekty i oddělení VyR-ST ÚCL, jsou uvedeny na webu ÚCL event. na intranetu. Povinnost používání těchto formulářů musí být zmíněna v aktuální verzi PVO. 11. Závěrečná ustanovení Tyto postupy nabývají platnosti dnem vydání. Jsou instrukcí pro aktivity výrobní organizace a fyzické osoby pro výrobu letadel z Přílohy II Nařízení 216/2008, event. jejich letadlových celků. Pokud popisují aktivity VyR ST, jsou závazným postupem pro POATN. Vedoucí POATN odpovídá za jejich dodržování týmem. Dokument musí být přezkoumán nejméně jednou za dva roky 12. Přílohy : Form 55 ÚCL - NOV - schvalovací dopis příloha č. 1 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě příloha č. 2 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu příloha č. 3 Změna : - Strana :15/19

16 Příloha č.1 Schvalovací dopis opravňující k výrobě dle předpisu L8/ A (pro výrobky stanovené v Nařízení (ES) 216/ 2008, Příloha II.) Civil Aviation Authority of the Czech Republic Úřad pro civilní letectví České republiky APPROVAL CERTIFICATE SCHVALOVACÍ DOPIS REFERENCE: Číslo schvalovacího dopisu: CZ.L8/ A.0000 the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies Na základě předpisu Ministerstva dopravy a spojů ČR - Letová způsobilost letadel - postupy povoluje tímto Úřad pro civilní letectví České republiky organizaci ABABABABAB, a.s. Xxxxxxxx 99, Yyyyyy VÝROBU schválenou v souladu s předpisem L8/ A, čl tj. výrobu, která není v kompetenci EASA PODMÍNKY 1. Schválení je omezeno rozsahem stanoveným v přiložených Podmínkách schvalovacího dopisu; a 2. Schválení vyžaduje vyhovění postupům stanoveným ve Výkladu organizace; a 3. Toto schválení zůstává platné, dokud organizace oprávněná k výrobě vyhovuje předpisu L8/ A, čl. 2.6 a Nařízení (ES) 216/ 2008 Příloha II Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): Podpis: Ředitel Sekce technické, ÚCL Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): ---- Změna č.: --- Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List A Strana 1 (celkem 19) Změna : - Strana :16/19

17 Úřad pro civilní letectví České republiky Podmínky schvalovacího dopisu Číslo SCHD: CZ.L8/ A.0000 Tento dokument je součástí Schvalovacího dopisu číslo CZ.L8/ A.0000, vydaného pro organizaci ABABABABAB, a.s. Oddíl 1. VÝROBA ROZSAH PRÁCE: VÝROBKY/ KATEGORIE Podrobnosti a omezení naleznete ve Výkladu organizace, oddílu Z Oddíl 2. MÍSTA: Xxxxxxxx 99, Yyyyyy Oddíl 3. PRÁVA: Výrobní organizace je oprávněna v rámci Podmínek schvalovacího dopisu a v souladu s postupy svého Výkladu organizace využívat práv stanovených v bodě 2.6 předpisu L8/ A a to za následujících podmínek: vybavení výrobku dokladem letové způsobilosti CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 1 CZ / CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 52 CZ Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): DD-MM-RRRR Podpis: Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): --- Změna č.: --- Ředitel Sekce technické, ÚCL Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List B Strana 17 (celkem 19) Změna : - Strana :17/19

18 Příloha č.2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA 1. Stát výroby Česká republika 2. republiky Úřad pro civilní letectví České 3. Č.j. prohlášení 4. Organizace 5. Typ letadla 6. Číslo Typového osvědčení: 7. Poznávací značka letadla 8. Číslo identifikující výrobek (např. výrobní číslo) 9. Podrobnosti o motoru/vrtuli (*) 10. Modifikace a/nebo Servisní bulletiny (*) 11. Příkazy k zachování letové způsobilosti 12. Povolené úchylky 13. Výjimky, ústupky, odchylky (*) 14. Poznámky 15. Osvědčení letové způsobilosti 16. Dodatečné požadavky 17. Prohlášení o shodě Tímto se osvědčuje, že toto letadlo se plně shoduje s typově certifikovaným návrhem a s body v blocích 9, 10, 11, 12 a 13. Letadlo je ve stavu pro bezpečný provoz. Letadlo bylo vyzkoušeno za letu s uspokojivým výsledkem. 18. Podpis 19. Jméno 20. Datum (dd/mm/rr) 21. Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě Formulář 52 ÚCL CAA/F-ST-187-0/09 (*) Nehodící se škrtněte. Změna : - Strana :18/19

19 Příloha č.3 OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU Název schválené výrobní organizace: Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě: Osvědčení o uvolnění do provozu v souladu s kap. 4.2 CAA-ST-094-0/08 Na letadle: Typ: Výrobní číslo/poznávací značka: byla provedena údržba přesně vymezená v zakázce: Stručný popis provedených prací: Osvědčuje, že uvedené práce byly provedeny v souladu s bodem 4.2 a vzhledem k této práci se letadlo považuje za připravené k uvolnění do provozu, a proto je ve stavu pro bezpečný provoz. Osvědčující pracovník (jméno): (podpis):... Místo: Datum: - - (dd/mm/rr) Formulář 53 ÚCL CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :19/19

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003,

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Český metrologický institut

Český metrologický institut Český metrologický institut METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001 REGISTRACE SUBJEKTŮ OPRAVUJÍCÍCH STANOVENÁ MĚŘIDLA NEBO PROVÁDĚJÍCÍCH JEJICH MONTÁŽ Vydání: září 2012 Tento předpis nesmí být dále rozmnožován za

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. BUREU VERITS CZECH MP ČI 1.6.2014 1 z 11 Služby poskytované BUREU VERITS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS Environmental Management Systems) a ověřování EMS (Eco-Management

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků 1. Všeobecně Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více