Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09"

Transkript

1

2 Záměrně ponechána strana Změna : - Strana :2/19

3 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Stránky textu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č Změna : - Strana :3/19

4 Změny a opravy Postupů CAA-ST-094-n/09 Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis Změna : - Strana :4/19

5 0.5 Obsah : 0.1 Titulní strana 0.2 Záměrně ponechána strana 0.3 Seznam platných stran 0.4 Změny a opravy 0.5 Obsah 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost 1.2 Odkazy na články Část 21 resp. AMC/ GM 1.3 Držitelé POA EASA 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument Zkratky Rozdělovník 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady 2.2 Podání žádosti a její náležitosti 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace 3.1 Audity 3.2 Nálezy, nápravná opatření 4. Vydání a podmínky oprávnění 4.1 Platnost NOV 4.2 Práva držitele NOV 4.3 Povinnosti držitele NOV 5. Změny NOV 6. Změny oprávněné organizace k výrobě 7. Průběžný dohled držitele NOV 8. Pozastavení a zrušení NOV 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o NOV 10. Formuláře 11. Závěrečná ustanovení 12. Přílohy : č.1 Form 55 ÚCL - NOV Schvalovací dopis CAA/F-ST-186-0/09 č.2 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě CAA/F-ST-187-0/09 č.3 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :5/19

6 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost Nařízení 216/2008 definuje v Příloze II, ustanovení článku 4 odst. 1, 2 a 3 kategorie letadel, která nespadají do oblasti působení tohoto nařízení. Výrobní organizace resp. držitelé/ žadatelé POA dle Nařízení 1702/ 2003 nemohou tak využívat udělené oprávnění POA při realizaci a uvolnění zmíněných letadel, jejich částí a zařízení. Z tohoto důvodu je uvedená oblast řešena v souladu s národní legislativou. ÚCL zavádí pro tyto účely formu schválení POA národní v případě, že organizace splní všechny zákonné požadavky dle 17 Leteckého zákona. Tento dokument uvádí požadavky na výrobní organizace, které vyrábějí, nebo jejichž záměrem je vyrábět letadla nebo jejich letadlové části a zařízení a prokazovat jejich shodu se schválenými konstrukčními údaji. Tento dokument uvádí postupy pro vydání POA národní, v souladu s požadavky stanovenými Zákonem č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ), jeho prováděcí vyhláškou č. 108/ 1997 Sb a předpisem L8/ A Letová způsobilost letadel. Rovněž doplňuje některé specifické aktivity ÚCL- oddělení výroby ST v rámci tohoto systému. 1.2 Odkazy na články Část 21/ AMC-GM. V článcích Nařízení komise (ES) č. 1702/2003 Hlavy G Část 21 (způsob označení používaný dále v textu je 21A.xyz resp. AMC/GM 21A.xyz), event. v relevantních AMC/GM je základní metodika schvalování výrobní organizace a kontinuita oprávnění dostatečně popsána a postupy prakticky ověřeny. Tato metodika je použita i pro problematiku POA národního, řešenou těmito Postupy. Z úsporných důvodů jsou k vysvětlení problematiky i způsobu řešení použity příslušné články Část 21, AMC/ GM přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál. Je doporučeno použít tyto dokumenty v potřebném rozsahu. 1.3 Držitelé POA EASA Vzhledem k tomu, že většina stávajících výrobních organizací výrobků a zařízení dle Přílohy II Nařízení 216/2008 je zároveň držiteli POA EASA, je možno využít této garance vhodnosti výrobce i ve zjednodušení procesu udělení POA národního takovým organizacím. Zjednodušené řízení je uvedeno v dalším textu Postupů (kap.9). To platí i pro žadatele o POA národní současně žádající o POA EASA. 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) - Příloha II Nařízení (ES) č. 216/2008 specifikuje kategorie letadel jejichž výroba a uvolnění podléhá národní legislativě (nespadající pod EASA - netransferované) Změna : - Strana :6/19

7 - Nařízení komise (ES) č. 1702/ prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Část 21 - příloha Nařízení 1702/ AMC/GM k Části 21 - ROZHODUTÍ Č. 2003/1/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY: Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ŽZ) - Oprávnění POA oprávnění k výrobě výrobků a LČ/Z, vydané ÚCL podle Hlavy G Části 21 - Zákon č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ) - Vyhláška č. 108/ 1997 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) - Úřad zřízený k výkonu státní správy v civilním letectví zákonem č.49/1997 Sb. ( 3) a příslušný úřad ve vztahu k EASA (viz Nařízení 216/2008). - Předpis L8/A Letová způsobilost letadel postupy ÚCL m.j. stanovují národní požadavky na letovou způsobilost pro letadla uvedená v Příloze II., Nařízení (ES) č. 216/ 2008, event. jejich komponenty. - Poradní oběžník PO/ST L8/A 4.6 popisuje zásady v používání Formuláře 1 ÚCL - Výrobky - letadla, motory, vrtule - Letadlové části a zařízení (LČZ) - jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, součást, aparatura, součástka nebo příslušenství včetně spojovacího vybavení, které je využíváno nebo určeno k využití při provozu nebo řízení letadel za letu a je instalováno v letadle nebo k němu připojeno. Zahrnuje součásti trupu letadla, motoru nebo vrtule. - Letadlové celky - motory, vrtule, LČZVýrobní organizace držitel nebo žadatel o POAN- POA národní (POAN) - oprávnění k výrobě pro letadla z Přílohy II Nařízení č.216/2008 nebo jejich letadlové celky, vydané ÚCL na základě 17 LZ. Oprávnění je vydáno ÚCL formou Schvalovacího dopisu na formuláři F55CZ (viz příloha 1) s respektováním požadavků předpisu L8/A. - Osvědčující pracovník (OP) pracovník oprávněný výrobní organizací k podepisování dokladů o uvolnění komodit vyrobených pod oprávněním, uvedený v seznamu osvědčujícího personálu v Příručce výrobní organizace - Projekční organizace držitel o schválení konstrukce (držitel TC, STC, Souhlasu Změna : - Strana :7/19

8 s použitím.), který poskytuje, řídí a upravuje schválené konstrukční údaje v souladu s písemnou dohodou s výrobní organizací. Projekční organizace rovněž schvaluje veškeré odchylky od schválených konstrukčních údajů, které vznikly ve výrobní organizaci - Příručka výrobní organizace (PVO) - ve formátu stručného dokumentu popis organizačních vztahů, odpovědností, působnosti a s nimi spojené pravomoci, postupů, prostředků a metod organizace. Pro specifikaci informací, které mají být poskytnuty se použije čl. 21A.143(a). Detailní specifikaci informací upřesní žadateli vedoucí POATN. - Odpovědný vedoucí (MA) - vedoucí odpovědný ÚCL (zpravidla osoba uvedená ve Výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku), za zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným v PVO. Současně je i odpovědný za zavedení a udržování Systému jakosti. - Quality Manager (QM) - odpovídá za monitorování plnění požadavků leteckého zákona, předpisu L8/A, systému jakosti a souvisejících postupů ÚCL a za vyžadování nezbytných nápravných opatření, vyplývajících z monitoringu, od ostatních vedoucích, event. odpovědného vedoucího (MA). QM je hlavním partnerem ÚCL v záležitostech POAN. - Tým POA národní (POATN) tým oddělení výroby ÚCL, pověřený aktivitami týkajícími se udělení POAN organizaci a následně jejího průběžného dozoru - Vedoucí POATLN vedoucí týmu POATN Poznámka: pokud jsou v textu předpisu uváděny legislativní normy nebo předpisy, předpokládá se použití jejich platného znění Zkratky LZ MA POAN QM PVO NOV ÚCL F55 ÚCL F1 ÚCL F52 ÚCL F53 ÚCL Letecký zákon Zákon o civilním letectví v platném znění (Manager Accountable) Odpovědný vedoucí organizace Oprávnění výrobní organizace podle 17 LZ (Quality Manager) vedoucí Oddělení jakosti Příručka výrobní organizace Národní oprávnění výroby - schvalovací dopis Úřad pro civilní letectví Dokument schválení výrobní organizace (schvalovací dopis - POAN), k výrobě a uvolňování výrobků uvedené v Příloze II. Nařízení (ES) č. 216/ 2008 (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář pro uvolnění motoru, vrtule, LČ/Z osvědčujícím pracovníkem - uvedený v L8/ A (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář Prohlášení o shodě letadla vydávaný organizací po dokončení výroby, sloužící jako doklad pro vydání OLZ nebo OHZ (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář uvolnění letadla výrobcem po údržbě(ekvivalent formuláře EASA) Změna : - Strana :8/19

9 VyR - ST Oddělení výroby Sekce technické ÚCL OLZ OHZ NO Osvědčení letové způsobilost podle L8/ A Osvědčení hlukové způsobilost podle L8/A Nápravné opatření Rozdělovník : 1. Ředitel ST sekretariát 2. Vedoucí VYR 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady Žadatel musí: být právnická nebo fyzická osoba splňující požadavky příslušné legislativy ČR aplikovatelné v civilní letecké výrobě doložit, že oprávnění dle tohoto postupu pro vymezený rozsah práce, je vhodné pro účely průkazu shody s konkrétní konstrukcí být držitelem nebo žádat o schválení této konkrétní konstrukce nebo zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce. 2.2 Podání žádosti a její náležitosti Formulář žádosti není zaveden. Žadatel podá písemně žádost cestou dopisu, volnou formou, přičemž musí obsahovat následující podklady a informace : a) název organizace (i obchodní), kontakty a adresy pracovišť, vymezení uvažované činnosti b) označení osob odpovědných za řízení organizace (MA) a za jednotlivé úseky řízení organizace, zejména QM. U vedoucích pracoviště výroby a kontroly jakosti je nutno splnit kvalifikaci dle 8 vyhlášky 108/97 c) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku a u fyzických osob originál živnostenského oprávnění včetně schválené provozovny (provozoven) dle ŽZ 10, 17, část 2 příloha č. 4/34 d) doklad o zajištění uspokojivé koordinace mezi výrobou a projekcí (v případě externí projekční organizace smlouva dle 21A.4, resp. AMC 21A.4 e) návrh Příručky výrobní organizace, včetně organizačního schema (analogie Výkladu organizace POA) strukturované podle použitelných bodů článku 21A.143 Části 21 f) systém řízení jakosti (SJ) - (doporučená struktura SJ dle článku 21A.139 Části 21) včetně popisu zkoušek nezbytných pro prokázání shody vlastností se schváleným typem a popisu způsobu a forem značení celků Změna : - Strana :9/19

10 g) ověřený doklad o úhradě poplatku (dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 49) Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace Stanovený tým VyR (POATN) provede vyšetření organizace. To spočívá v přezkoumání dle PVO, zejména v těchto oblastech: plnění systému jakosti - vydávání, schvalování a změny dokladů - posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů - vstupní kontroly materiálů výrobků a vybavení - identifikace a vysledovatelnosti výrobků - výrobních postupů - kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek - cejchování nářadí, přípravků a zkušebních zařízení - mechanismus řízení neshodných položek - koordinace řešení letové způsobilosti - vyplňování a uchovávání záznamů - způsobilost a kvalifikace personálu - vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti - manipulace, skladování a balení - interní hloubkové kontroly jakosti a následných NO - práci v rámci podmínek oprávnění, prováděných jinde než ve schválených zař. - prací, prováděných po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz - vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek pracovních podmínek, vybavení dílen nářadím a měřidly odkazovaných dokumentovaných postupů organizace zavedení postupů zajištění zapracování údajů letové způsobilosti přidělení pravomocí vedoucím pracovníkům zda organizace je schopna prokázat, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení bude shodná s použitelnými konstrukčními údaji 3.1 Audity POATN přezkoumá organizaci podle plánu předem dohodnutého s vedením organizace (QM). Audit pracovišť organizace se vždy zúčastní QM, event. jím pověřený pracovník a vedoucí tohoto pracoviště/ jeho zástupce. 3.2 Nálezy, nápravná opatření Z prověření mohou vyplynout zjištění o nevyhovění požadavkům pro udělení POAN. Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění žadatele oprávnění k výrobě požadavkům tohoto dokumentu, je tento nález klasifikován v následných úrovních: nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které by mohlo vést k neřízeným neshodám se schválenými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla. Držitel oprávnění k výrobě je povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti ÚCL během doby ne delší než 21 dní od Změna : - Strana :10/19

11 písemného potvrzení nálezu nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které není klasifikováno jako první úroveň. Doba pro nápravné opatření přidělená ÚCL přiměřená povaze nálezu nesmí být delší než šest měsíců Nález třetí úrovně - jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění Tato zjištění jsou formou nálezů písemně předávána QM k odstranění, termíny odstranění jsou navrženy QM a odsouhlaseny POATLN. Jejich odstranění je předpokladem pro dokončení vyšetřování. Žadatel navrhne nápravná opatření s termíny splnění. ÚCL je prověří a následně je odsouhlasí nebo zamítne. Nápravná opatření musí být podložena důkazy. 4. Vydání a podmínky oprávnění Pokud jsou nálezy první úrovně odstraněny a možné přetrvávající nálezy druhé úrovně neovlivní kvalitu, letovou způsobilost, event. požadavky na ochranu životního prostředí, uzavře ÚCL vyšetřování na meetingu s vedením organizace, kde je seznámí s výsledky šetření a postupem vydání oprávnění. Při splnění použitelných požadavků, je oprávnění vydáno formou Schvalovacího dopisu (formulář F55 ÚCL příloha 1). Vydáním NOV je schválena i PVO. NOV má jedinečné evidenční číslo a m.j. obsahuje rozsah a podmínky oprávnění, tedy povolený rozsah výrobních aktivit pokrytých oprávněním včetně schválených pracovišť. Podepisuje jej Ř- ST. Jakákoliv změna, která by vedla ke změně textu NOV vyústí ve vydání nového NOV, původní NOV musí držitel vrátit ÚCL-VyR. 4.1 Platnost NOV NOV má neomezenou dobu platnosti, pokud se jej držitel nevzdá nebo pokud platnost oprávnění není ÚCL omezena, pozastavena nebo zrušena. Činnost držitele oprávnění bude ze strany ÚCL průběžně dozorována (viz kap.7). ÚCL může omezit, pozastavit nebo zrušit platnost NOV, zejména pokud: držitel NOV není schopen nadále prokázat vyhovění použitelným požadavkům tohoto dokumentu držitel NOV nebo kterýkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů brání provést vyšetření v rámci průběžného dozoru bude-li existovat důkaz, že držitel NOV není schopen zajistit uspokojivé řízení výroby podle podmínek oprávnění výrobní organizace nadále nesplňuje požadavky nebo podmínky, za kterých byl NOV udělen držitel NOV provedl významné změny oprávněné výrobní organizace bez vědomí a souhlasu ÚCL Držitel oprávnění se jej rovněž může z vlastního rozhodnutí vzdát. Ve všech případech, kdy oprávnění pozbylo platnosti, musí být NOV vrácen ÚCL. Změna : - Strana :11/19

12 4.2 Práva držitele NOV Provádět civilní leteckou výrobu ve schváleném rozsahu v souladu s 17 LZ. Obdržet OLZ/ OHZ pro nově vyrobené letadlo na základě předložení Prohlášení o shodě(formulář 52 ÚCL). V případě jiných výrobků, LČ/ Z vydat Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (Formulář 1 ÚCL, který je uveden v příloze předpisu L8/A a uložen na webu ÚCL). Udržovat jím vyrobené letadlo v rozsahu práv výrobce a vystavit Osvědčení o uvolnění do provozu (Formulář 53 ÚCL). Aktuální pracovní verze formulářů jsou k dispozici ke stažení na webu ÚCL. Poznámka: Povolení k letu pro podnikové ověřovací lety nového letadla vydává ÚCL v souladu s L8/A 4.3 Povinnosti držitele NOV Držitel oprávnění organizace k výrobě je zejména povinen: zajistit, aby PVO a dokumenty v ní odkazované byly v organizaci používány jako základní řízené pracovní dokumenty. udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění NOV. prohlásit, zda je každé dokončené letadlo shodné s Typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží Prohlášení o shodě ÚCL, nebo prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením Formuláře 1 ÚCL pro osvědčení letové způsobilosti a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem Typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům platným k datu výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo Prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení shodné s použitelnými údaji před vystavením Formuláře 1 ÚCL jako osvědčení shody Zaznamenat a archivovat všechny podrobnosti o provedené práci. Zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech, které mohou být v příčinné souvislosti s jeho výrobními aktivitami. Ohlásit projekční organizaci každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s projekční organizací vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Ohlásit ÚCL odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je držitel oprávnění organizace k výrobě současně jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů. Změna : - Strana :12/19

13 Poskytnout pomoc projekční organizaci při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti, týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Zavést systém archivování, zahrnující rovněž požadavky vůči svým partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, zajišťující zachování všech údajů dokládajících shodu výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto údaje musí být uchovány, aby byly k dispozici ÚCL a poskytovaly informace nezbytné k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Údaje významné z hlediska zachování letové způsobilosti musí být archivovány po celou dobu technického života výrobku, zbývající alespoň 3 roky. Určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než v souladu se svými Podmínkami oprávnění vydá Osvědčení o uvolnění do provozu. Upozornění: použitelné výše uvedené povinnosti musí být zapracovány v PVO, event. v odkazovaných interních dokumentech 5. Změny NOV Pokud držitel oprávnění hodlá provádět změny, vedoucí ke změně údajů ve NOV (např. změna adresy, rozsahu výroby, privilegia nebo viz. kap.6), musí písemně před realizací změn zažádat ÚCL - VyR o schválení. POATN provede posouzení akceptovatelnosti změn a eventuálním auditem se přesvědčí, zda po zavedení příslušné změny bude držitel nadále splňovat požadavky. V případě pozitivního výsledku musí být tyto změny schváleny ÚCL a převydán NOV se změněnými údaji, jeho původní číslo bude doplněno pořadovým číslem změny. Změna NOV je zpoplatněna dle vyhlášky 108/1997 (Přílohy č.2, odst. 7.1). 6. Změny oprávněné organizace k výrobě Změny organizace významné z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti výrobku, letadlové části/ zařízení nebo charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí musí před jejich zavedením schválit ÚCL VyR. Držitel oprávnění oznámí záměr těchto změn písemně. Zároveň připojí návrh upravených částí PVO. Změna nabývá platnosti až po písemném schválení ÚCL. POATN může provést v této souvislosti přezkoumání vyhovění organizace. K významným změnám patří zejména: změna PVO nebo v ní odkazovaných interních směrnic změny místa výrobních zařízení organizace důležité změny výrobních kapacit nebo metod změny organizační struktury, zejména složek řídících jakost změna odpovědného vedoucího nebo osob dle 2.2 b) změny systému výroby nebo systému jakosti, které mohou mít důležitý dopad na shodu nebo letovou způsobilost výrobku, letadlové části nebo zařízení změny v objednávání nebo řízení důležité subkontrahované práce nebo Změna : - Strana :13/19

14 dodávaných součástí změna vlastníka změna rozsahu práce a podmínek oprávnění změny v údajích/ dokladech připojených k žádosti o POAN V případě, že si držitel oprávnění nebude jist charakterem plánovaných změn, konzultuje QM tyto otázky s vedoucím POATN. 7. Průběžný dohled držitele NOV ÚCL pravidelně ověřuje, zda organizace stále vyhovuje podmínkám, za kterých bylo oprávnění uděleno. Toto provádí POATN prostřednictvím plánovaného průběžného dohledu. Při každém auditu musí být přítomen alespoň QM, nebo jím určený zástupce a vedoucí/ zástupce prověřované oblasti. Během 24. měsíců musí být přezkoumáno plnění všech prvků systému jakosti a aktuálnost údajů v PVO. Nedílnou součástí PD jsou audity vybrané výrobní komodity v libovolné fázi výrobního procesu, tedy i možnost ověření parametrů letové způsobilosti výrobků, LČ/Z. PD může během tohoto období sestávat z několika vyšetřovacích činností. Počet prověrek se může lišit v závislosti na složitosti organizace, počtu výrobních míst a kritičnosti výroby. Průběžný dohled držitele oprávnění je plánován vedoucím POATLN a vedoucí VyR ST plán schvaluje. Výsledkem každého auditu mohou být objektivní důkazy prokazující nevyhovění držitele oprávnění k výrobě požadavkům nálezy. Podle závažnosti jsou nálezy klasifikovány viz bod 3.2. Nálezy, způsob nápravy a termín projedná vedoucí POATN s QM. Přehled nálezů z auditu obdrží následně QM písemně. Organizace je povinna přijmout a realizovat bezodkladně opatření k nápravě. Nedodržení termínu odstranění nálezu, pokud nebylo s vedoucím POATN předem projednáno, má za následek restriktivní opatření vůči platnosti NOV, v krajním případě zrušení jeho platnosti (zejména neodstranění nálezů úrovně 1). 8. Pozastavení a zrušení NOV V případě nálezu první úrovně ÚCL rozhodne o pozastavení nebo omezení NOV do doby odstranění nevyhovění. Pokud byla platnost oprávnění organizace k výrobě pozastavena, může být její obnovení provedeno pouze na základě prokázání opětného vyhovění požadavkům. Za tento úkon je nutno uhradit poplatek dle vyhlášky 108/97 v platném znění. Upozornění: Po dobu pozastavení platnosti oprávnění nemůže držitel využívat práv uvedených v oprávnění. V případě nálezu druhé úrovně je možné pokračovat ve výrobě. V úvahu přichází rovněž dočasné omezení platnosti NOV, event. překlasifikování na úroveň 1. O způsobu řešení rozhodne vedoucí POATN. Nález třetí úrovně platnost NOV neovlivní. Neodstranění nevyhovění ve stanoveném termínu může vést ke zrušení platnosti NOV. Pozastavení nebo zrušení platnosti NOV musí být písemně sděleno držiteli oprávnění. Odstranění nálezů držitelem je prokázání odstranění nedostatků včetně preventivního opatření, které je v písemné podobě předáno na ÚCL. V případě zrušení NOV je držitel povinen dopis vrátit ÚCL. Změna : - Strana :14/19

15 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA Pokud je žadatel o POAN již držitelem platného POA EASA, může být postup udělení oprávnění k výrobě letadla dle Přílohy II Nařízení 216/2008, nebo jeho letadlových celků zjednodušen. 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o POAN Příručka výrobní organizace (PVO) může být zpracována jako rozdílový dokument vůči výkladu organizace POA EASA, tedy kapitoly budou obsahovat jen skutečnosti rozdílné od těchto postupů např.: jiné personální obsazení řídících funkcí, metodika postupu osvědčujícího personálu včetně uvedení jmen OP pro problematiku POAN popis výrobních zařízení podmínky a rozsah POAN seznam dodavatelů koordinace řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení konstrukce vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti event. další rozdíly U kapitol shodných pro POA EASA resp. POAN postačí odkaz na příslušnou kapitolu Výkladu organizace. Další postup: přezkoumání výrobní organizace (kap.3) může vedoucí POATN rovněž po dohodě s QM zjednodušit právě s ohledem na již existující systém jakosti. Vydání NOV se řídí postupem v kap Formuláře Potřebné formuláře pro agendu POAN, zpracované a řízené ÚCL a určené k použití pro české subjekty i oddělení VyR-ST ÚCL, jsou uvedeny na webu ÚCL event. na intranetu. Povinnost používání těchto formulářů musí být zmíněna v aktuální verzi PVO. 11. Závěrečná ustanovení Tyto postupy nabývají platnosti dnem vydání. Jsou instrukcí pro aktivity výrobní organizace a fyzické osoby pro výrobu letadel z Přílohy II Nařízení 216/2008, event. jejich letadlových celků. Pokud popisují aktivity VyR ST, jsou závazným postupem pro POATN. Vedoucí POATN odpovídá za jejich dodržování týmem. Dokument musí být přezkoumán nejméně jednou za dva roky 12. Přílohy : Form 55 ÚCL - NOV - schvalovací dopis příloha č. 1 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě příloha č. 2 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu příloha č. 3 Změna : - Strana :15/19

16 Příloha č.1 Schvalovací dopis opravňující k výrobě dle předpisu L8/ A (pro výrobky stanovené v Nařízení (ES) 216/ 2008, Příloha II.) Civil Aviation Authority of the Czech Republic Úřad pro civilní letectví České republiky APPROVAL CERTIFICATE SCHVALOVACÍ DOPIS REFERENCE: Číslo schvalovacího dopisu: CZ.L8/ A.0000 the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies Na základě předpisu Ministerstva dopravy a spojů ČR - Letová způsobilost letadel - postupy povoluje tímto Úřad pro civilní letectví České republiky organizaci ABABABABAB, a.s. Xxxxxxxx 99, Yyyyyy VÝROBU schválenou v souladu s předpisem L8/ A, čl tj. výrobu, která není v kompetenci EASA PODMÍNKY 1. Schválení je omezeno rozsahem stanoveným v přiložených Podmínkách schvalovacího dopisu; a 2. Schválení vyžaduje vyhovění postupům stanoveným ve Výkladu organizace; a 3. Toto schválení zůstává platné, dokud organizace oprávněná k výrobě vyhovuje předpisu L8/ A, čl. 2.6 a Nařízení (ES) 216/ 2008 Příloha II Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): Podpis: Ředitel Sekce technické, ÚCL Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): ---- Změna č.: --- Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List A Strana 1 (celkem 19) Změna : - Strana :16/19

17 Úřad pro civilní letectví České republiky Podmínky schvalovacího dopisu Číslo SCHD: CZ.L8/ A.0000 Tento dokument je součástí Schvalovacího dopisu číslo CZ.L8/ A.0000, vydaného pro organizaci ABABABABAB, a.s. Oddíl 1. VÝROBA ROZSAH PRÁCE: VÝROBKY/ KATEGORIE Podrobnosti a omezení naleznete ve Výkladu organizace, oddílu Z Oddíl 2. MÍSTA: Xxxxxxxx 99, Yyyyyy Oddíl 3. PRÁVA: Výrobní organizace je oprávněna v rámci Podmínek schvalovacího dopisu a v souladu s postupy svého Výkladu organizace využívat práv stanovených v bodě 2.6 předpisu L8/ A a to za následujících podmínek: vybavení výrobku dokladem letové způsobilosti CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 1 CZ / CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 52 CZ Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): DD-MM-RRRR Podpis: Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): --- Změna č.: --- Ředitel Sekce technické, ÚCL Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List B Strana 17 (celkem 19) Změna : - Strana :17/19

18 Příloha č.2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA 1. Stát výroby Česká republika 2. republiky Úřad pro civilní letectví České 3. Č.j. prohlášení 4. Organizace 5. Typ letadla 6. Číslo Typového osvědčení: 7. Poznávací značka letadla 8. Číslo identifikující výrobek (např. výrobní číslo) 9. Podrobnosti o motoru/vrtuli (*) 10. Modifikace a/nebo Servisní bulletiny (*) 11. Příkazy k zachování letové způsobilosti 12. Povolené úchylky 13. Výjimky, ústupky, odchylky (*) 14. Poznámky 15. Osvědčení letové způsobilosti 16. Dodatečné požadavky 17. Prohlášení o shodě Tímto se osvědčuje, že toto letadlo se plně shoduje s typově certifikovaným návrhem a s body v blocích 9, 10, 11, 12 a 13. Letadlo je ve stavu pro bezpečný provoz. Letadlo bylo vyzkoušeno za letu s uspokojivým výsledkem. 18. Podpis 19. Jméno 20. Datum (dd/mm/rr) 21. Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě Formulář 52 ÚCL CAA/F-ST-187-0/09 (*) Nehodící se škrtněte. Změna : - Strana :18/19

19 Příloha č.3 OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU Název schválené výrobní organizace: Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě: Osvědčení o uvolnění do provozu v souladu s kap. 4.2 CAA-ST-094-0/08 Na letadle: Typ: Výrobní číslo/poznávací značka: byla provedena údržba přesně vymezená v zakázce: Stručný popis provedených prací: Osvědčuje, že uvedené práce byly provedeny v souladu s bodem 4.2 a vzhledem k této práci se letadlo považuje za připravené k uvolnění do provozu, a proto je ve stavu pro bezpečný provoz. Osvědčující pracovník (jméno): (podpis):... Místo: Datum: - - (dd/mm/rr) Formulář 53 ÚCL CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :19/19

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003,

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147

AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více