Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna : - Strana :2/19 CAA-ST-094-0/09"

Transkript

1

2 Záměrně ponechána strana Změna : - Strana :2/19

3 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Stránky textu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č Změna : - Strana :3/19

4 Změny a opravy Postupů CAA-ST-094-n/09 Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis Změna : - Strana :4/19

5 0.5 Obsah : 0.1 Titulní strana 0.2 Záměrně ponechána strana 0.3 Seznam platných stran 0.4 Změny a opravy 0.5 Obsah 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost 1.2 Odkazy na články Část 21 resp. AMC/ GM 1.3 Držitelé POA EASA 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument Zkratky Rozdělovník 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady 2.2 Podání žádosti a její náležitosti 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace 3.1 Audity 3.2 Nálezy, nápravná opatření 4. Vydání a podmínky oprávnění 4.1 Platnost NOV 4.2 Práva držitele NOV 4.3 Povinnosti držitele NOV 5. Změny NOV 6. Změny oprávněné organizace k výrobě 7. Průběžný dohled držitele NOV 8. Pozastavení a zrušení NOV 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o NOV 10. Formuláře 11. Závěrečná ustanovení 12. Přílohy : č.1 Form 55 ÚCL - NOV Schvalovací dopis CAA/F-ST-186-0/09 č.2 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě CAA/F-ST-187-0/09 č.3 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :5/19

6 1. Všeobecně 1.1 Základní zásady a použitelnost Nařízení 216/2008 definuje v Příloze II, ustanovení článku 4 odst. 1, 2 a 3 kategorie letadel, která nespadají do oblasti působení tohoto nařízení. Výrobní organizace resp. držitelé/ žadatelé POA dle Nařízení 1702/ 2003 nemohou tak využívat udělené oprávnění POA při realizaci a uvolnění zmíněných letadel, jejich částí a zařízení. Z tohoto důvodu je uvedená oblast řešena v souladu s národní legislativou. ÚCL zavádí pro tyto účely formu schválení POA národní v případě, že organizace splní všechny zákonné požadavky dle 17 Leteckého zákona. Tento dokument uvádí požadavky na výrobní organizace, které vyrábějí, nebo jejichž záměrem je vyrábět letadla nebo jejich letadlové části a zařízení a prokazovat jejich shodu se schválenými konstrukčními údaji. Tento dokument uvádí postupy pro vydání POA národní, v souladu s požadavky stanovenými Zákonem č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ), jeho prováděcí vyhláškou č. 108/ 1997 Sb a předpisem L8/ A Letová způsobilost letadel. Rovněž doplňuje některé specifické aktivity ÚCL- oddělení výroby ST v rámci tohoto systému. 1.2 Odkazy na články Část 21/ AMC-GM. V článcích Nařízení komise (ES) č. 1702/2003 Hlavy G Část 21 (způsob označení používaný dále v textu je 21A.xyz resp. AMC/GM 21A.xyz), event. v relevantních AMC/GM je základní metodika schvalování výrobní organizace a kontinuita oprávnění dostatečně popsána a postupy prakticky ověřeny. Tato metodika je použita i pro problematiku POA národního, řešenou těmito Postupy. Z úsporných důvodů jsou k vysvětlení problematiky i způsobu řešení použity příslušné články Část 21, AMC/ GM přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál. Je doporučeno použít tyto dokumenty v potřebném rozsahu. 1.3 Držitelé POA EASA Vzhledem k tomu, že většina stávajících výrobních organizací výrobků a zařízení dle Přílohy II Nařízení 216/2008 je zároveň držiteli POA EASA, je možno využít této garance vhodnosti výrobce i ve zjednodušení procesu udělení POA národního takovým organizacím. Zjednodušené řízení je uvedeno v dalším textu Postupů (kap.9). To platí i pro žadatele o POA národní současně žádající o POA EASA. 1.4 Pojmy, definice, zkratky Definice významné pro tento dokument: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) - Příloha II Nařízení (ES) č. 216/2008 specifikuje kategorie letadel jejichž výroba a uvolnění podléhá národní legislativě (nespadající pod EASA - netransferované) Změna : - Strana :6/19

7 - Nařízení komise (ES) č. 1702/ prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Část 21 - příloha Nařízení 1702/ AMC/GM k Části 21 - ROZHODUTÍ Č. 2003/1/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY: Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ŽZ) - Oprávnění POA oprávnění k výrobě výrobků a LČ/Z, vydané ÚCL podle Hlavy G Části 21 - Zákon č. 49/ 1997 Sb. zákon o civilním letectví (LZ) - Vyhláška č. 108/ 1997 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) - Úřad zřízený k výkonu státní správy v civilním letectví zákonem č.49/1997 Sb. ( 3) a příslušný úřad ve vztahu k EASA (viz Nařízení 216/2008). - Předpis L8/A Letová způsobilost letadel postupy ÚCL m.j. stanovují národní požadavky na letovou způsobilost pro letadla uvedená v Příloze II., Nařízení (ES) č. 216/ 2008, event. jejich komponenty. - Poradní oběžník PO/ST L8/A 4.6 popisuje zásady v používání Formuláře 1 ÚCL - Výrobky - letadla, motory, vrtule - Letadlové části a zařízení (LČZ) - jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, součást, aparatura, součástka nebo příslušenství včetně spojovacího vybavení, které je využíváno nebo určeno k využití při provozu nebo řízení letadel za letu a je instalováno v letadle nebo k němu připojeno. Zahrnuje součásti trupu letadla, motoru nebo vrtule. - Letadlové celky - motory, vrtule, LČZVýrobní organizace držitel nebo žadatel o POAN- POA národní (POAN) - oprávnění k výrobě pro letadla z Přílohy II Nařízení č.216/2008 nebo jejich letadlové celky, vydané ÚCL na základě 17 LZ. Oprávnění je vydáno ÚCL formou Schvalovacího dopisu na formuláři F55CZ (viz příloha 1) s respektováním požadavků předpisu L8/A. - Osvědčující pracovník (OP) pracovník oprávněný výrobní organizací k podepisování dokladů o uvolnění komodit vyrobených pod oprávněním, uvedený v seznamu osvědčujícího personálu v Příručce výrobní organizace - Projekční organizace držitel o schválení konstrukce (držitel TC, STC, Souhlasu Změna : - Strana :7/19

8 s použitím.), který poskytuje, řídí a upravuje schválené konstrukční údaje v souladu s písemnou dohodou s výrobní organizací. Projekční organizace rovněž schvaluje veškeré odchylky od schválených konstrukčních údajů, které vznikly ve výrobní organizaci - Příručka výrobní organizace (PVO) - ve formátu stručného dokumentu popis organizačních vztahů, odpovědností, působnosti a s nimi spojené pravomoci, postupů, prostředků a metod organizace. Pro specifikaci informací, které mají být poskytnuty se použije čl. 21A.143(a). Detailní specifikaci informací upřesní žadateli vedoucí POATN. - Odpovědný vedoucí (MA) - vedoucí odpovědný ÚCL (zpravidla osoba uvedená ve Výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku), za zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným v PVO. Současně je i odpovědný za zavedení a udržování Systému jakosti. - Quality Manager (QM) - odpovídá za monitorování plnění požadavků leteckého zákona, předpisu L8/A, systému jakosti a souvisejících postupů ÚCL a za vyžadování nezbytných nápravných opatření, vyplývajících z monitoringu, od ostatních vedoucích, event. odpovědného vedoucího (MA). QM je hlavním partnerem ÚCL v záležitostech POAN. - Tým POA národní (POATN) tým oddělení výroby ÚCL, pověřený aktivitami týkajícími se udělení POAN organizaci a následně jejího průběžného dozoru - Vedoucí POATLN vedoucí týmu POATN Poznámka: pokud jsou v textu předpisu uváděny legislativní normy nebo předpisy, předpokládá se použití jejich platného znění Zkratky LZ MA POAN QM PVO NOV ÚCL F55 ÚCL F1 ÚCL F52 ÚCL F53 ÚCL Letecký zákon Zákon o civilním letectví v platném znění (Manager Accountable) Odpovědný vedoucí organizace Oprávnění výrobní organizace podle 17 LZ (Quality Manager) vedoucí Oddělení jakosti Příručka výrobní organizace Národní oprávnění výroby - schvalovací dopis Úřad pro civilní letectví Dokument schválení výrobní organizace (schvalovací dopis - POAN), k výrobě a uvolňování výrobků uvedené v Příloze II. Nařízení (ES) č. 216/ 2008 (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář pro uvolnění motoru, vrtule, LČ/Z osvědčujícím pracovníkem - uvedený v L8/ A (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář Prohlášení o shodě letadla vydávaný organizací po dokončení výroby, sloužící jako doklad pro vydání OLZ nebo OHZ (ekvivalent formuláře EASA) modifikovaný formulář uvolnění letadla výrobcem po údržbě(ekvivalent formuláře EASA) Změna : - Strana :8/19

9 VyR - ST Oddělení výroby Sekce technické ÚCL OLZ OHZ NO Osvědčení letové způsobilost podle L8/ A Osvědčení hlukové způsobilost podle L8/A Nápravné opatření Rozdělovník : 1. Ředitel ST sekretariát 2. Vedoucí VYR 2. Žádost o POA národní 2.1 Předpoklady Žadatel musí: být právnická nebo fyzická osoba splňující požadavky příslušné legislativy ČR aplikovatelné v civilní letecké výrobě doložit, že oprávnění dle tohoto postupu pro vymezený rozsah práce, je vhodné pro účely průkazu shody s konkrétní konstrukcí být držitelem nebo žádat o schválení této konkrétní konstrukce nebo zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce. 2.2 Podání žádosti a její náležitosti Formulář žádosti není zaveden. Žadatel podá písemně žádost cestou dopisu, volnou formou, přičemž musí obsahovat následující podklady a informace : a) název organizace (i obchodní), kontakty a adresy pracovišť, vymezení uvažované činnosti b) označení osob odpovědných za řízení organizace (MA) a za jednotlivé úseky řízení organizace, zejména QM. U vedoucích pracoviště výroby a kontroly jakosti je nutno splnit kvalifikaci dle 8 vyhlášky 108/97 c) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku a u fyzických osob originál živnostenského oprávnění včetně schválené provozovny (provozoven) dle ŽZ 10, 17, část 2 příloha č. 4/34 d) doklad o zajištění uspokojivé koordinace mezi výrobou a projekcí (v případě externí projekční organizace smlouva dle 21A.4, resp. AMC 21A.4 e) návrh Příručky výrobní organizace, včetně organizačního schema (analogie Výkladu organizace POA) strukturované podle použitelných bodů článku 21A.143 Části 21 f) systém řízení jakosti (SJ) - (doporučená struktura SJ dle článku 21A.139 Části 21) včetně popisu zkoušek nezbytných pro prokázání shody vlastností se schváleným typem a popisu způsobu a forem značení celků Změna : - Strana :9/19

10 g) ověřený doklad o úhradě poplatku (dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 49) Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. 3 Vstupní přezkoumání výrobní organizace Stanovený tým VyR (POATN) provede vyšetření organizace. To spočívá v přezkoumání dle PVO, zejména v těchto oblastech: plnění systému jakosti - vydávání, schvalování a změny dokladů - posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů - vstupní kontroly materiálů výrobků a vybavení - identifikace a vysledovatelnosti výrobků - výrobních postupů - kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek - cejchování nářadí, přípravků a zkušebních zařízení - mechanismus řízení neshodných položek - koordinace řešení letové způsobilosti - vyplňování a uchovávání záznamů - způsobilost a kvalifikace personálu - vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti - manipulace, skladování a balení - interní hloubkové kontroly jakosti a následných NO - práci v rámci podmínek oprávnění, prováděných jinde než ve schválených zař. - prací, prováděných po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz - vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek pracovních podmínek, vybavení dílen nářadím a měřidly odkazovaných dokumentovaných postupů organizace zavedení postupů zajištění zapracování údajů letové způsobilosti přidělení pravomocí vedoucím pracovníkům zda organizace je schopna prokázat, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení bude shodná s použitelnými konstrukčními údaji 3.1 Audity POATN přezkoumá organizaci podle plánu předem dohodnutého s vedením organizace (QM). Audit pracovišť organizace se vždy zúčastní QM, event. jím pověřený pracovník a vedoucí tohoto pracoviště/ jeho zástupce. 3.2 Nálezy, nápravná opatření Z prověření mohou vyplynout zjištění o nevyhovění požadavkům pro udělení POAN. Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění žadatele oprávnění k výrobě požadavkům tohoto dokumentu, je tento nález klasifikován v následných úrovních: nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které by mohlo vést k neřízeným neshodám se schválenými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla. Držitel oprávnění k výrobě je povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti ÚCL během doby ne delší než 21 dní od Změna : - Strana :10/19

11 písemného potvrzení nálezu nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění požadavkům, které není klasifikováno jako první úroveň. Doba pro nápravné opatření přidělená ÚCL přiměřená povaze nálezu nesmí být delší než šest měsíců Nález třetí úrovně - jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění Tato zjištění jsou formou nálezů písemně předávána QM k odstranění, termíny odstranění jsou navrženy QM a odsouhlaseny POATLN. Jejich odstranění je předpokladem pro dokončení vyšetřování. Žadatel navrhne nápravná opatření s termíny splnění. ÚCL je prověří a následně je odsouhlasí nebo zamítne. Nápravná opatření musí být podložena důkazy. 4. Vydání a podmínky oprávnění Pokud jsou nálezy první úrovně odstraněny a možné přetrvávající nálezy druhé úrovně neovlivní kvalitu, letovou způsobilost, event. požadavky na ochranu životního prostředí, uzavře ÚCL vyšetřování na meetingu s vedením organizace, kde je seznámí s výsledky šetření a postupem vydání oprávnění. Při splnění použitelných požadavků, je oprávnění vydáno formou Schvalovacího dopisu (formulář F55 ÚCL příloha 1). Vydáním NOV je schválena i PVO. NOV má jedinečné evidenční číslo a m.j. obsahuje rozsah a podmínky oprávnění, tedy povolený rozsah výrobních aktivit pokrytých oprávněním včetně schválených pracovišť. Podepisuje jej Ř- ST. Jakákoliv změna, která by vedla ke změně textu NOV vyústí ve vydání nového NOV, původní NOV musí držitel vrátit ÚCL-VyR. 4.1 Platnost NOV NOV má neomezenou dobu platnosti, pokud se jej držitel nevzdá nebo pokud platnost oprávnění není ÚCL omezena, pozastavena nebo zrušena. Činnost držitele oprávnění bude ze strany ÚCL průběžně dozorována (viz kap.7). ÚCL může omezit, pozastavit nebo zrušit platnost NOV, zejména pokud: držitel NOV není schopen nadále prokázat vyhovění použitelným požadavkům tohoto dokumentu držitel NOV nebo kterýkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů brání provést vyšetření v rámci průběžného dozoru bude-li existovat důkaz, že držitel NOV není schopen zajistit uspokojivé řízení výroby podle podmínek oprávnění výrobní organizace nadále nesplňuje požadavky nebo podmínky, za kterých byl NOV udělen držitel NOV provedl významné změny oprávněné výrobní organizace bez vědomí a souhlasu ÚCL Držitel oprávnění se jej rovněž může z vlastního rozhodnutí vzdát. Ve všech případech, kdy oprávnění pozbylo platnosti, musí být NOV vrácen ÚCL. Změna : - Strana :11/19

12 4.2 Práva držitele NOV Provádět civilní leteckou výrobu ve schváleném rozsahu v souladu s 17 LZ. Obdržet OLZ/ OHZ pro nově vyrobené letadlo na základě předložení Prohlášení o shodě(formulář 52 ÚCL). V případě jiných výrobků, LČ/ Z vydat Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (Formulář 1 ÚCL, který je uveden v příloze předpisu L8/A a uložen na webu ÚCL). Udržovat jím vyrobené letadlo v rozsahu práv výrobce a vystavit Osvědčení o uvolnění do provozu (Formulář 53 ÚCL). Aktuální pracovní verze formulářů jsou k dispozici ke stažení na webu ÚCL. Poznámka: Povolení k letu pro podnikové ověřovací lety nového letadla vydává ÚCL v souladu s L8/A 4.3 Povinnosti držitele NOV Držitel oprávnění organizace k výrobě je zejména povinen: zajistit, aby PVO a dokumenty v ní odkazované byly v organizaci používány jako základní řízené pracovní dokumenty. udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění NOV. prohlásit, zda je každé dokončené letadlo shodné s Typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží Prohlášení o shodě ÚCL, nebo prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením Formuláře 1 ÚCL pro osvědčení letové způsobilosti a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem Typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům platným k datu výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo Prohlásit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení shodné s použitelnými údaji před vystavením Formuláře 1 ÚCL jako osvědčení shody Zaznamenat a archivovat všechny podrobnosti o provedené práci. Zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech, které mohou být v příčinné souvislosti s jeho výrobními aktivitami. Ohlásit projekční organizaci každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s projekční organizací vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Ohlásit ÚCL odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je držitel oprávnění organizace k výrobě současně jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů. Změna : - Strana :12/19

13 Poskytnout pomoc projekční organizaci při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti, týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Zavést systém archivování, zahrnující rovněž požadavky vůči svým partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, zajišťující zachování všech údajů dokládajících shodu výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto údaje musí být uchovány, aby byly k dispozici ÚCL a poskytovaly informace nezbytné k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Údaje významné z hlediska zachování letové způsobilosti musí být archivovány po celou dobu technického života výrobku, zbývající alespoň 3 roky. Určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než v souladu se svými Podmínkami oprávnění vydá Osvědčení o uvolnění do provozu. Upozornění: použitelné výše uvedené povinnosti musí být zapracovány v PVO, event. v odkazovaných interních dokumentech 5. Změny NOV Pokud držitel oprávnění hodlá provádět změny, vedoucí ke změně údajů ve NOV (např. změna adresy, rozsahu výroby, privilegia nebo viz. kap.6), musí písemně před realizací změn zažádat ÚCL - VyR o schválení. POATN provede posouzení akceptovatelnosti změn a eventuálním auditem se přesvědčí, zda po zavedení příslušné změny bude držitel nadále splňovat požadavky. V případě pozitivního výsledku musí být tyto změny schváleny ÚCL a převydán NOV se změněnými údaji, jeho původní číslo bude doplněno pořadovým číslem změny. Změna NOV je zpoplatněna dle vyhlášky 108/1997 (Přílohy č.2, odst. 7.1). 6. Změny oprávněné organizace k výrobě Změny organizace významné z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti výrobku, letadlové části/ zařízení nebo charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí musí před jejich zavedením schválit ÚCL VyR. Držitel oprávnění oznámí záměr těchto změn písemně. Zároveň připojí návrh upravených částí PVO. Změna nabývá platnosti až po písemném schválení ÚCL. POATN může provést v této souvislosti přezkoumání vyhovění organizace. K významným změnám patří zejména: změna PVO nebo v ní odkazovaných interních směrnic změny místa výrobních zařízení organizace důležité změny výrobních kapacit nebo metod změny organizační struktury, zejména složek řídících jakost změna odpovědného vedoucího nebo osob dle 2.2 b) změny systému výroby nebo systému jakosti, které mohou mít důležitý dopad na shodu nebo letovou způsobilost výrobku, letadlové části nebo zařízení změny v objednávání nebo řízení důležité subkontrahované práce nebo Změna : - Strana :13/19

14 dodávaných součástí změna vlastníka změna rozsahu práce a podmínek oprávnění změny v údajích/ dokladech připojených k žádosti o POAN V případě, že si držitel oprávnění nebude jist charakterem plánovaných změn, konzultuje QM tyto otázky s vedoucím POATN. 7. Průběžný dohled držitele NOV ÚCL pravidelně ověřuje, zda organizace stále vyhovuje podmínkám, za kterých bylo oprávnění uděleno. Toto provádí POATN prostřednictvím plánovaného průběžného dohledu. Při každém auditu musí být přítomen alespoň QM, nebo jím určený zástupce a vedoucí/ zástupce prověřované oblasti. Během 24. měsíců musí být přezkoumáno plnění všech prvků systému jakosti a aktuálnost údajů v PVO. Nedílnou součástí PD jsou audity vybrané výrobní komodity v libovolné fázi výrobního procesu, tedy i možnost ověření parametrů letové způsobilosti výrobků, LČ/Z. PD může během tohoto období sestávat z několika vyšetřovacích činností. Počet prověrek se může lišit v závislosti na složitosti organizace, počtu výrobních míst a kritičnosti výroby. Průběžný dohled držitele oprávnění je plánován vedoucím POATLN a vedoucí VyR ST plán schvaluje. Výsledkem každého auditu mohou být objektivní důkazy prokazující nevyhovění držitele oprávnění k výrobě požadavkům nálezy. Podle závažnosti jsou nálezy klasifikovány viz bod 3.2. Nálezy, způsob nápravy a termín projedná vedoucí POATN s QM. Přehled nálezů z auditu obdrží následně QM písemně. Organizace je povinna přijmout a realizovat bezodkladně opatření k nápravě. Nedodržení termínu odstranění nálezu, pokud nebylo s vedoucím POATN předem projednáno, má za následek restriktivní opatření vůči platnosti NOV, v krajním případě zrušení jeho platnosti (zejména neodstranění nálezů úrovně 1). 8. Pozastavení a zrušení NOV V případě nálezu první úrovně ÚCL rozhodne o pozastavení nebo omezení NOV do doby odstranění nevyhovění. Pokud byla platnost oprávnění organizace k výrobě pozastavena, může být její obnovení provedeno pouze na základě prokázání opětného vyhovění požadavkům. Za tento úkon je nutno uhradit poplatek dle vyhlášky 108/97 v platném znění. Upozornění: Po dobu pozastavení platnosti oprávnění nemůže držitel využívat práv uvedených v oprávnění. V případě nálezu druhé úrovně je možné pokračovat ve výrobě. V úvahu přichází rovněž dočasné omezení platnosti NOV, event. překlasifikování na úroveň 1. O způsobu řešení rozhodne vedoucí POATN. Nález třetí úrovně platnost NOV neovlivní. Neodstranění nevyhovění ve stanoveném termínu může vést ke zrušení platnosti NOV. Pozastavení nebo zrušení platnosti NOV musí být písemně sděleno držiteli oprávnění. Odstranění nálezů držitelem je prokázání odstranění nedostatků včetně preventivního opatření, které je v písemné podobě předáno na ÚCL. V případě zrušení NOV je držitel povinen dopis vrátit ÚCL. Změna : - Strana :14/19

15 9. Zjednodušené řízení pro držitele POA EASA Pokud je žadatel o POAN již držitelem platného POA EASA, může být postup udělení oprávnění k výrobě letadla dle Přílohy II Nařízení 216/2008, nebo jeho letadlových celků zjednodušen. 9.1 Zjednodušené řízení pro žadatele o POAN Příručka výrobní organizace (PVO) může být zpracována jako rozdílový dokument vůči výkladu organizace POA EASA, tedy kapitoly budou obsahovat jen skutečnosti rozdílné od těchto postupů např.: jiné personální obsazení řídících funkcí, metodika postupu osvědčujícího personálu včetně uvedení jmen OP pro problematiku POAN popis výrobních zařízení podmínky a rozsah POAN seznam dodavatelů koordinace řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení konstrukce vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti event. další rozdíly U kapitol shodných pro POA EASA resp. POAN postačí odkaz na příslušnou kapitolu Výkladu organizace. Další postup: přezkoumání výrobní organizace (kap.3) může vedoucí POATN rovněž po dohodě s QM zjednodušit právě s ohledem na již existující systém jakosti. Vydání NOV se řídí postupem v kap Formuláře Potřebné formuláře pro agendu POAN, zpracované a řízené ÚCL a určené k použití pro české subjekty i oddělení VyR-ST ÚCL, jsou uvedeny na webu ÚCL event. na intranetu. Povinnost používání těchto formulářů musí být zmíněna v aktuální verzi PVO. 11. Závěrečná ustanovení Tyto postupy nabývají platnosti dnem vydání. Jsou instrukcí pro aktivity výrobní organizace a fyzické osoby pro výrobu letadel z Přílohy II Nařízení 216/2008, event. jejich letadlových celků. Pokud popisují aktivity VyR ST, jsou závazným postupem pro POATN. Vedoucí POATN odpovídá za jejich dodržování týmem. Dokument musí být přezkoumán nejméně jednou za dva roky 12. Přílohy : Form 55 ÚCL - NOV - schvalovací dopis příloha č. 1 Form 52 ÚCL - Prohlášení o shodě příloha č. 2 Form 53 ÚCL - Osvědčení o uvolnění do provozu příloha č. 3 Změna : - Strana :15/19

16 Příloha č.1 Schvalovací dopis opravňující k výrobě dle předpisu L8/ A (pro výrobky stanovené v Nařízení (ES) 216/ 2008, Příloha II.) Civil Aviation Authority of the Czech Republic Úřad pro civilní letectví České republiky APPROVAL CERTIFICATE SCHVALOVACÍ DOPIS REFERENCE: Číslo schvalovacího dopisu: CZ.L8/ A.0000 the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies Na základě předpisu Ministerstva dopravy a spojů ČR - Letová způsobilost letadel - postupy povoluje tímto Úřad pro civilní letectví České republiky organizaci ABABABABAB, a.s. Xxxxxxxx 99, Yyyyyy VÝROBU schválenou v souladu s předpisem L8/ A, čl tj. výrobu, která není v kompetenci EASA PODMÍNKY 1. Schválení je omezeno rozsahem stanoveným v přiložených Podmínkách schvalovacího dopisu; a 2. Schválení vyžaduje vyhovění postupům stanoveným ve Výkladu organizace; a 3. Toto schválení zůstává platné, dokud organizace oprávněná k výrobě vyhovuje předpisu L8/ A, čl. 2.6 a Nařízení (ES) 216/ 2008 Příloha II Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): Podpis: Ředitel Sekce technické, ÚCL Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): ---- Změna č.: --- Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List A Strana 1 (celkem 19) Změna : - Strana :16/19

17 Úřad pro civilní letectví České republiky Podmínky schvalovacího dopisu Číslo SCHD: CZ.L8/ A.0000 Tento dokument je součástí Schvalovacího dopisu číslo CZ.L8/ A.0000, vydaného pro organizaci ABABABABAB, a.s. Oddíl 1. VÝROBA ROZSAH PRÁCE: VÝROBKY/ KATEGORIE Podrobnosti a omezení naleznete ve Výkladu organizace, oddílu Z Oddíl 2. MÍSTA: Xxxxxxxx 99, Yyyyyy Oddíl 3. PRÁVA: Výrobní organizace je oprávněna v rámci Podmínek schvalovacího dopisu a v souladu s postupy svého Výkladu organizace využívat práv stanovených v bodě 2.6 předpisu L8/ A a to za následujících podmínek: vybavení výrobku dokladem letové způsobilosti CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 1 CZ / CAA/F-ST-xx-n/08 - Formulář 52 CZ Datum původního vydání (dd/mm/rrrr): DD-MM-RRRR Podpis: Datum tohoto vydání (dd/mm/rrrr): --- Změna č.: --- Ředitel Sekce technické, ÚCL Formulář 55 ÚCL SCHD CAA/F-ST-186-0/09 Schvalovací dopis List B Strana 17 (celkem 19) Změna : - Strana :17/19

18 Příloha č.2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA 1. Stát výroby Česká republika 2. republiky Úřad pro civilní letectví České 3. Č.j. prohlášení 4. Organizace 5. Typ letadla 6. Číslo Typového osvědčení: 7. Poznávací značka letadla 8. Číslo identifikující výrobek (např. výrobní číslo) 9. Podrobnosti o motoru/vrtuli (*) 10. Modifikace a/nebo Servisní bulletiny (*) 11. Příkazy k zachování letové způsobilosti 12. Povolené úchylky 13. Výjimky, ústupky, odchylky (*) 14. Poznámky 15. Osvědčení letové způsobilosti 16. Dodatečné požadavky 17. Prohlášení o shodě Tímto se osvědčuje, že toto letadlo se plně shoduje s typově certifikovaným návrhem a s body v blocích 9, 10, 11, 12 a 13. Letadlo je ve stavu pro bezpečný provoz. Letadlo bylo vyzkoušeno za letu s uspokojivým výsledkem. 18. Podpis 19. Jméno 20. Datum (dd/mm/rr) 21. Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě Formulář 52 ÚCL CAA/F-ST-187-0/09 (*) Nehodící se škrtněte. Změna : - Strana :18/19

19 Příloha č.3 OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU Název schválené výrobní organizace: Číslo Oprávnění (SCHD) organizace k výrobě: Osvědčení o uvolnění do provozu v souladu s kap. 4.2 CAA-ST-094-0/08 Na letadle: Typ: Výrobní číslo/poznávací značka: byla provedena údržba přesně vymezená v zakázce: Stručný popis provedených prací: Osvědčuje, že uvedené práce byly provedeny v souladu s bodem 4.2 a vzhledem k této práci se letadlo považuje za připravené k uvolnění do provozu, a proto je ve stavu pro bezpečný provoz. Osvědčující pracovník (jméno): (podpis):... Místo: Datum: - - (dd/mm/rr) Formulář 53 ÚCL CAA/F-ST-188-0/09 Změna : - Strana :19/19

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35

1.1. Seznam platných stran Ve stávající Směrnici nahraďte všechny strany za nové. Vydání č. 1 Strana 2/35 1. Všeobecně Tento Postup v souladu se: - zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb., - Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č.1592/2002 - Nařízením komise (ES) č. 1702/2003 -

Více

>> Ponecháno záměrně volné <<

>> Ponecháno záměrně volné << >> Ponecháno záměrně volné

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci

Více

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE

Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE Postupy k vydávání AOC OSVĚDČENÍ LETECKÉHO PROVOZOVATELE AIR OPERATOR CERTIFICATE Úvod Manuál je zaměřen k standardizaci postupu při posuzování žádosti a náležitostí předložené žadatelem před vydáním Osvědčení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Části 21 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3

Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3 Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3 Kapitola 2. Základní informace Registraci podle 16 odst. 1 zákona podléhají dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací

Více

ÚCL Česká republika. CAA Czech Republic CAA-TI-001-1/95. Postupy ověřování shody výrobku s typovou dokumentací

ÚCL Česká republika. CAA Czech Republic CAA-TI-001-1/95. Postupy ověřování shody výrobku s typovou dokumentací ÚCL Česká republika CAA Czech Republic vydáno dne: 1.prosince 1998 stran: 23 volných příloh: 16 pod č.j.: 9278/3718-TI/98 strana: 1 CAA-TI-001-1/95 Postupy ověřování shody výrobku s typovou dokumentací

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

+NLDSY112XIS8+ MINISTERSTVO KULTURY ČR. V Praze dne 12. října 2010 Čj. MK 25196/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 4

+NLDSY112XIS8+ MINISTERSTVO KULTURY ČR. V Praze dne 12. října 2010 Čj. MK 25196/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 4 +NLDSY112XIS8+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 12. října 2010 Čj. MK 25196/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 4 Deloitte & Touche Czech republic B.V., organizační složka Týn 641/4 110 00 Praha

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více